Page 1

นายกรัฐมนตรี

นำ�คณะลุยเชียงราย

เมือ่ วันที่ 28 พ.ย. ทีผ่ า่ นมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดยเครื่องบินพิเศษของกองทัพ บก ถึงท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ตามกำ�หนดการ โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณี สถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย, พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหาร บกที่ 37, อ่านต่อหน้า 11

รอง “บุญเวทย์” เบิกงานใหม่สด ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคา 10 บาท

นำ�สือ่ มวลชนเยือนหลวงน้�ำ ทา

ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา นาย บุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผวจ.เชียงราย น.ส.ปราณ ปรียา พลเยีย่ ม ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว ภาคเหนือ (สสทน.) นำ�ผู้แทนเอกชนภาคการท่อง เทีย่ ว ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และสือ่ มวลชนจาก จังหวัดเชียงราย เดินทางเยือนแขวงหลวงน้ำ�ทา อ่านต่อหน้า 11 ประเทศสปป.ลาว ทูบีฯเอ็มโอยู ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี เลขานุการชมรมทูบนี มั เบอร์วนั (แห่งแรกในประเทศไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ระดับเพชร) ลงนาม ความร่วมมือกับ ชมรมทูบีฯ ชุมชนบ้านลิพอนเขา ล้าน จ.ภูเก็ต โดยมี นายกิตติศกั ดิ์ โสตรักษา กำ�นัน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง นายวรวุฒิ ทรงยศ นายก เทศมนตรีเทศบาล และ น.ส.ศุภางค์ จงทอง รอง น.พ.สาธารณสุข จ.ภูเก็ต และชมรมทูบีฯ จ.พังงา ร่วมลงนามความร่วมมือด้วย เมื่อเร็วๆนี้

ฉานเน้นการลงทุนพัฒนาการค้า

ชวนนักลงทุนด้านเกษตร Shan State Government ตองจี /รัฐฉาน U Soe Nuynt Lwin รัฐมนตรีวางแผนและพาณิชย์ และ Sai Shan Tiplon อ่านต่อหน้า 11 รัฐมนตรีคลัง ของรัฐบาลฉาน ได้ให้คณะกรมการค้าต่างประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ เทศบาลนครเชียงราย โดยนาย วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย ได้รว่ มพิธลี งนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการให้ โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บณ ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข (วิทยาเขตพญาไท)

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทา สาธารณภัย “ทำ�ความดีถวายในหลวง” จัดกำ�ลังเข้าร่วม นำ�โดยชูเกียรติ เหลือง โสภาพรรณ เลขาธิการสมาคมฯ กับ ทีมสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ ดูแลพสกนิกรชาวไทย เพื่อรอเข้าคิว ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

ขอแสดงความยินดี... นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เชียงราย ได้รับรางวัล “สำ�เภาทอง” 1 ใน 10 ผู้ว่าสำ�เภาทอง ปี 2559 ใน งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


หน้า 2

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

จากปลาบูถ่ งึ ปลานิลพระอัจฉริยภาพของในหลวง

บุรุษผู้ประสบความสำ�เร็จสูงสุดในเรื่อง...ปลา...การทูตหยุดโลก ทุกคนทราบว่าราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษ หลายคนทราบว่า ปลานิลมาจากความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่น้อยคนทราบว่า #ก่อนปลานิลยังมีปลาบู่ #เมื่อ สองกษัตริย์ชวนไปชมปลา #การทูตหยุดโลก #คือความหมายของเหลือเชื่อ สมเด็จพระ จักรพรรดิอะกิฮิโตะ ทรงเป็น “มีนกร” (คำ�นี้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลา เด็กประมง ม.เกษตรศาสตร์ เรียกตัวเองว่า “มีนกร” มาแต่ไหนแต่ไร) พระองค์สนใจเรียนรูเ้ รือ่ งปลา จนจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ขณะนัน้ พระองค์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นมกุฎราชกุมาร ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างสองกษัตริย์ เริ่ม จากกษัตริย์ของไทย เสด็จเยือนญี่ปุ่นในพ.ศ.2506 (27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน) ก่อน เชิญมกุฎราชกุมารเสด็จเยือนไทย มกุฎราชกุมารจากญี่ปุ่นเสด็จเยือนไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2507 ในครัง้ นัน้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ตอ้ นรับอย่างสมพระเกียรติ และจัดโปรแกรม ช่วงหนึ่งให้ “ไปทอดพระเนตรปลา” หากอ่านผ่านๆ คุณอาจไม่คิดอะไร แต่ถ้าพิจารณาสัก นิด มกุฎราชกุมารจากญี่ปุ่น มหาอำ�นาจแห่งเอเชีย เสด็จมาไทยเป็นครั้งแรก เราจะชวน ไปดู “ปลา” ไหมครับ? เป็นใครก็คงส่ายหน้า เป็นใครก็คงคิดไม่ถึง เขามาเยือนเป็นครั้ง แรก เราต้องจัดประชุมให้หนัก พูดคุยกันเรื่องการบ้านการเมือง มีงานเลี้ยงใหญ่โต ใครจะ คิดถึงโปรแกรม “ไปดูปลา” แต่มหากษัตริย์ไทยคิด และเป็นความคิดที่ “หลุดกรอบ” มาก ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอะเจอ คนรุ่นนี้มักพูดกันถึงความคิดแปลกใหม่ เราเบื่อการยึดติด เบื่อ โน่นนี่นั่น ถึงเวลานอกกรอบ เคยทราบไหมครับว่าใครคือผู้ “นอกกรอบ” ที่แท้จริง และ นอกกรอบมาเมื่อกว่า 50 ปีก่อน คนชอบปลามาเยือน ก็ต้องพาเขาไปดูปลาสิ เป็นความ คิดทีห่ า้ วหาญจนสุดจะจินตนาการไหว เมือ่ คิดว่าทัง้ ผูต้ อ้ นรับและผูม้ าเยือนเป็นกษัตริยไ์ ม่มี ใครทราบว่ามหากษัตริย์ของไทยคิดเช่นไร แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ ผมคิดว่าท่านอาจคิดถึง ประวัติศาสตร์ เพราะเคยมีคนทำ�มาก่อนหน้านั้น และทำ�จนสำ�เร็จ ย้อนไปเดือนมีนาคม พ.ศ.2433 มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย ตอบรับคำ�เชิญของรัชกาล ที่ 5 ถือเป็นครั้งแรกที่ราชวงศ์ชั้นสูงจากประเทศมหาอำ�นาจในยุโรป เสด็จมาเยือนไทยใน ครั้งนั้นคือการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมถึงการ “คล้องช้างครั้งสุดท้าย” ที่ช้างป่าถูกต้อนมากว่า 300 ตัว กลายเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมของมกุฎราชกุมาร ผู้ต่อมาทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ซาร์นิโคลัสที่ 2 และเมื่อสยามเดือดร้อนถึงขีดสุด รอบด้านล้วน ตกเป็นอาณานิคม มหาอำ�นาจต่างชาติถึงขั้นเตรียมแบ่งประเทศเรา รัชกาลที่ 5 จำ�เป็น ต้องเสด็จยุโรปเพื่อแสดงว่าเราเจริญแล้ว มิใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน ประเทศเดียวที่ต้อนรับ เราด้วยไมตรีจิตคือรัสเซีย เมื่อภาพคิงจุฬาลงกรณ์ประทับคู่ซาร์นิโคลัสที่ 2 ถูกตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ยุโรป ประเทศอื่นถึงยอมรับและต้อนรับพระองค์ จนทำ�ให้ไทยยังคงเป็นไทย จนทุกวันนี้และนั่นคือการทูตหยุดโลกที่เริ่มต้นจาก “ช้าง” การทูตหยุดโลกเริ่มต้นอีกครั้ง จาก “ปลา” ที่กษัตริย์แห่งไทยพามกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นไปทอดพระเนตร สถานทีค่ อื พิพธิ ภัณฑ์ประมง ตัง้ อยูใ่ นคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ทีท่ �ำ งานของผม บันทึกบอกไว้ มกุฎราชกุมารทรงพระสำ�ราญมาก หยิบขวดโน้นยกขวดนีข้ นึ้ มาดู (สังเกตใน ภาพ) รวมถึง “ปลาบู่” ปลาบู่ดังกล่าวเป็นปลาบู่ที่พบในเมืองไทยเป็นครั้งแรกของโลก ตัว แรกๆ ที่ค้นพบและถูกนำ�มาศึกษาจนเป็นตัวอย่างต้นแบบอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นยังไม่ แปลกอะไร แต่ความสำ�คัญมี 2 ประการ 1) ปลาบู่ชนิดนี้มีชื่อว่า “ปลาบู่มหิดล” ตั้งชื่อเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2) ปลาบู่ชนิดนี้ค้นพบและตั้งชื่อ โดย ดร.ฮิว แมคคอร์มิค สมิธ มกุฎราชกุมาร แห่งญีป่ นุ่ รักปลาเป็นชีวติ จิตใจ เมือ่ ทราบ ว่า ปลาบูถ่ กู ตัง้ ชือ่ ตามพระราชบิดาของ กษัตริยไ์ ทย ความประทับใจย่อมก่อเกิด อย่าเอาความคิดเราไปตัดสินครับ ใน สายของนักอนุกรมวิธาน การที่จะมีชื่อ ใครสักคนเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ชนิดหนึ่ง เป็นเกียรติสุดๆ และชื่อนั้น ถูกบันทึกไว้ในพ.ศ.2496 นานแสนนาน ในครั้งที่โลกเรายังไม่ก้าวหน้าเช่นทุกวัน นี้ การตั้งชื่อสัตว์ต้องมีที่มาที่ไป ในครั้ง นั้น ดร.สมิธ ถวายชื่อให้เพราะพระบรม ราชชนกทรงช่ ว ยกิ จ การประมงไทยให้ ตั้งต้นได้ รวมถึงพระราชทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์ ส่งคนไปเรียนเมืองนอกใน สาขาวิชาด้านนี้ ก่อนกลับมาเป็นบรมครู สอนพวกเรารุ่นต่อมาผมยังมีข้อ 2 นั่นคือ ดร.สมิท ผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกา รัชกาล

ที่ 6 ขอตัวมาเมื่อจัดตั้ง “กรมรักษาสัตว์น้ำ�” เพื่อเป็นเจ้ากรมคนแรก เพราะคนไทยยังไม่มี ความรูท้ างนีเ้ ลยดร.สมิท ถือเป็น “ระดับเทพ” แห่งวงการมีนวิทยาในยุคนัน้ ใครศึกษาเรือ่ ง ปลา ล้วนต้องรู้จักท่าน จึงไม่น่าแปลกใจที่มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ทรงหยิบขวดนี้ขึ้นมาดู พร้อมอุทานว่า “นี่เป็นปลาที่ดร.สมิทเก็บหรือ ?” (มีบันทึกอ้างอิง มิใช่คิดเอาเองครับ)และ นัน่ คือจุดเริม่ ต้นของความประทับใจสุดๆ จนกลายเป็นความสนิทสนมเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อได้ใจ “คนรักปลา” ต่อมาในพ.ศ.2508 พระองค์จึงขอพระราชทาน “ปลานิล” จากมกุฎ ราชกุมารญีป่ นุ่ ผมเชือ่ เหลือเกินว่า พระองค์ทรงเล็งเห็นอยูแ่ ล้ว คนไทยต้องการโปรตีนเพือ่ พัฒนาร่างกายพัฒนาสมอง แต่โปรตีนจากเนือ้ สัตว์อนื่ ใดล้วนมีราคาแพงเกินกว่าทีช่ าวบ้าน สามัญชนจะหากินได้ทุกวี่วันมีแต่ปลาและปลาเท่านั้น ที่ชาวบ้านจับได้กินได้ และคนไทยก็ กินปลามาแต่โบราณ เพียงแต่ขาดปลาที่เลี้ยงง่ายโตวัยอยู่ได้ในทุกแหล่งน้� ำ และไม่รบกวน ระบบนิเวศเกินไปปลานิลอ้วน เนื้อเยอะและอร่อย ปลานิลที่มีถิ่นกำ�เนิดจากลุ่มแม่น้ำ�ไนล์ จึงเป็นปลาที่น่าจะเหมาะสมที่สุดตรงนี้มีข้อสงสัย พระองค์ทราบได้อย่างไรว่าต้องเป็นปลา นิล ? คำ�ตอบคือเรากำ�ลังพูดถึงใคร ? กรุณาเข้าใจว่าเรากำ�ลังพูดถึง “มหาปราชญ์” มกุฎ ราชกุมารถวายปลานิล 50 ตัวให้ด้วยความยินดี จากนั้นก็ตายไป 40 ตัว (ตามคำ�บอกเล่า) เหลือเพียง 10 ตัว พระองค์จึงรีบนำ�กลับมาเลี้ยงเองในวังสวนจิตรลดาหากใครสงสัยคำ�ว่า “มหาปราชญ์” ที่ผมระบุไว้ น่าจะสิ้นสงสัยตรงนี้ คนที่แต่งเพลงได้เกือบ 50 เพลง สร้าง และเล่นเรือใบก็ได้ ทำ�ฝนเทียมก็ได้ เลีย้ งปลาทีค่ นอืน่ เลีย้ งไม่รอดให้รอด คนแบบนัน้ ควรจะ เรียกว่าอะไรครับ? และอย่าลืมว่าท่านเป็นกษัตริย์ มีภารกิจมากมายมหาศาลมหาปราชญ์ จึงเป็นคำ�ทีถ่ กู ต้องทุกประการ ไม่ได้มกี าร ยอยศให้เกินเหตุหนึ่งปีผ่านไป พระองค์ ตั้งชื่อ “ปลานิล” ให้เชื่อมโยงกับชื่อ อังกฤษ (Nilotica – ปลาแม่น้ำ�ไนล์) ก่อนพระราชทานให้กรมประมง 10,000 ตัว เพือ่ แจกจ่ายให้ประชาชนเลีย้ งขอบ อกวันทีส่ กั นิด มกุฎราชกุมารถวายปลา นิล 50 ตัวในวันที่ 25 มีนาคม 2508 พระองค์มปี ลาเหลือ 10 ตัว เลีย้ งและ ขยายพันธุ์ พระราชทานให้กรมประมง 10,000 ตัว ในวันที่ 17 มีนาคม 2509 ในเวลาไม่ถึง 1 ปี ปลา 10 ตัวกลาย เป็น 10,000 ตัว (ยังไม่รวมทีพ่ ระองค์ เก็บไว้) ผมไม่ทราบจะอธิบายเช่นไร ? มีอทิ ธิฤทธิ์ บุญบารมี ? แต่มคี �ำ บอก เล่าว่า พระองค์ไม่ทรงเสวยปลานิล ด้วยเหตุผลง่ายๆ “เลี้ยงมาเหมือน ลูก จะไปกินลงได้อย่างไร” (ถ้อยคำ�

จากคำ�บอกเล่า)บุญบารมีคงมีจุดเริ่มมาจาก “เลี้ยงมาเหมือนลูก” ทรงทุ่มเทฟูมฟัก เหมือน เศรษฐีดูแลเอาใจใส่ปลาราคาแพง เพื่อเลี้ยงไว้ประดับบารมี เผอิญพระองค์ฟมู ฟักปลานิล ไม่ใช่เพราะสวยดีประดับบารมีได้ แต่เพราะปลานิลคือ ปลาที่พระองค์ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นทางออกให้ประชาชนชาวสยาม เวลาผ่านมา 50 ปี ผมไม่ ต้องหาตัวเลขใดๆ มายืนยันว่าพระองค์ประสบความสำ�เร็จ ขอเพียงคุณเดินไปตามตลาด คุณเห็นปลานิลย่างปลานิลทอดบนตะแกรงบ้างไหม? มีปลาใดราคาถูกเท่านี้ มีเนือ้ มากเท่า นี้ และทุกคนกินได้กินดี ดังเช่นปลานิล ผมเพิ่มตัวเลขให้เพื่อความชัดเจน ปัจจุบัน เมือง ไทยผลิตปลานิลได้ปลี ะ 220,000 ตัน จากฟาร์ม 300,000 แห่ง สร้างงานให้ผคู้ นเรือนล้าน ประเทศไทยยังส่งออกปลานิลไปทัว่ โลก สร้างรายได้มหาศาล จนเป็นปลาส่งออกลำ�ดับต้นๆ ของเมืองไทยนำ�ทุกอย่างกลับมาคิดใหม่ 2506 เสด็จเยือนญีป่ นุ่ 2507 มกุฎราชกุมารเสด็จมา พาไปดูปลาบู่ 2508 ขอปลานิลมาเลี้ยง 50 ตัว 2509 พระราชทานปลา 10,000 ตัวให้กรม ประมง 2559 ปลามากกว่า 220,000 ตันต่อปี สร้างงานให้คนนับล้าน เป็นโปรตีนราคาถูก และดีทสี่ ดุ ของประเทศนี้ ผม พูดถึง “การทูตหยุดโลก” มา หลายครั้ง แต่ยังไม่อธิบาย ความหมายให้ชัดเจน ตอน นี้ ถึ ง เวลาแล้ ว การทู ต หยุ ด โลก = ปลาบู่ = ปลานิล = คนไทยมีกิน = คนมีงานทำ� เป็นสมการแสนง่าย แต่ใคร่ ขอถามว่า แล้วใครจะคิดได้ ? แล้วใครจะคิดได้เมือ่ กว่า 50 ปีกอ่ น แล้วใครจะมองการณ์ ไกลขนาดนัน้ สมัยผมเป็นสปช. เราช่วยกันทำ�ยุทธศาสตร์แห่ง ชาติ 20 ปี แค่นนั้ ยังปวดหัว แทบตาย บางคนพูดว่าจะคิด ไปได้ยงั ไงไกลขนาดนัน้ บาง คนบอกว่าสิงคโปร์มาเลเซียเขา ทำ�หมดแล้ว เขาก้าวหน้าไป ไกลกว่าเราตั้งนาน 20 ปี? ก้าวไกลไปกว่าเราตั้งนาน ? 50 ปี ปลาบู่ ปลานิล คน 66 ล้าน คิดคนเดียว ทำ�จน

จบ ยังไม่พูดถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของสองประเทศ ไม่พูดถึงปรากฏการณ์ที่ไม่มีมา ก่อน เมื่อองค์จักรพรรดิญี่ปุ่น “ไว้ทุกข์” ให้พระสหายผู้สนิทสนมกว่า 50 ปี ไว้ทุกข์ให้กับ “บุรุษผู้ประสบความสำ�เร็จสูงสุดในเรื่องปลา” ไม่ใช่ค้นพบปลาสาย พันธุ์ใหม่ ไม่ใช่เชี่ยวชาญเก่งกาจในวิทยาศาสตร์เรื่องปลาแต่ท�ำ ให้ปลา 10 ตัวกลายเป็น 220,000 ตันต่อปีทำ�ให้ “ปลา” กับ “คน” มาเชื่อมต่อกันอย่างสุดที่ใครจะเปรียบได้ผมไม่ ตั้งใจเขียนบทความนี้ให้คุณร้องไห้ เพราะผมเขียนไม่ไหวแล้ว บทความ “โลกร้อน” ทำ�เอา ผมเกือบตายผมตั้งใจจะสื่อให้ชัดเจนว่า ทำ�ไมผมถึง “กราบ” ? ผมไม่เคยกราบเพราะเขา บอกให้กราบ ไม่เคยกราบเพราะเขาสอนให้กราบ ไม่เคยกราบเพราะคนอืน่ เขากราบกัน ผม ไม่กราบอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยผ์ มกราบ “ความจริง” เท่านัน้ ผมกราบสยบแทบเท้า กราบด้วย หัวจิตหัวใจ กราบเพราะผมเห็นประจักษ์ กราบแทบเท้าพระองค์ท่าน คำ�ว่า “เหลือเชื่อ” ถูกใช้กันจนเกร่อ แต่ส�ำ หรับผมแล้ว อย่างนี้สิถึงเป็น “เหลือเชื่อ” คิดได้ไง...ทำ�ได้ไง...เหลือ เชื่อ จึงทรุดกายกราบซบหน้าแนบดินด้วยความอาลัย บุรุษผู้สร้างสิ่งที่ไม่สามารถแม้แต่จะ จินตนาการได้อย่างนีส้ มิ นั ถึงต้องกราบ อย่างนีส้ มิ นั ถึงต้องร้องไห้รอ้ งให้ใจสลาย...ร้องเพราะ ยิ่งค้นยิ่งเขียน จึงยิ่งรู้ว่า เราสูญเสียมากเกินไปมันมากเกินไปจริงๆ! หมายเหตุ - ผมไม่ เคยก้าวล่วงความคิดส่วนตัวของใคร จะคิดอย่างไรกับพระองค์ทา่ นเป็นสิทธิของคุณว่าแต่... คุณเคยกินปลานิลไหมครับ?.....ที่มา – งานเขียนชุดนี้ผมตั้งใจทำ�เพื่อเป็นบทเรียนของนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ที่ผมกำ�ลังจะนำ�ไปสอน มีทั้งหมด 3 ตอน “โลกร้อน” “จากปลาบู่ถึงปลา นิล” และ “จับปลาอย่างไร” ผมใช้ถ้อยคำ�ธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่ถนัดในการ ใช้ราชาศัพท์ และผมตั้งใจเขียนให้คุณอ่านเข้าใจง่าย ผมยินดีให้คุณแชร์ไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หากมีการตีพิมพ์ รบกวนติดต่อผมก่อนครับ เพราะแต่ละเรื่องใช้เวลานานมาก และใช้ เวลาร้องไห้นานกว่า ดร.ธรณ์ ธำ�รงค์นาวาสวัสดิ์


ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

หน้า

3

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” และการแปรอักษรเลข ๙ ท่ามกลางสายฝนที่ ตกลงมาอย่างหนัก จัดโดย นายสมคิด จีนจรรยา ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบนการศึกษาเชียงราย 16 แห่ง ณ สนาม ฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประกาศกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม

เพื่อเป็นการถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสู่สวรรคาลัย กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ของดการจัดประกวดฯ ตามที่ได้ก�ำ หนดไว้ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ออกไปเป็นเดือนมกราคม 2561 อนึ่งเพื่อเป็นการรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ร่วมกับ บีบีคลินิก อดีตนางสาวถิ่นไทยงาม หลาย พ.ศ. บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด(มหาชน) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด(มหาชน) ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน เชียงราย ได้จัดให้มีการทำ�บุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยการตักบาตรแด่พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ จำ�นวน 90 รูป ณ บริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) ชนะเลิศการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รางวัลกองทุนดีเด่น ประเภท ก. และประเภท ข. คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพลาซา เชียงราย รวมดวงใจเป็นหนึ่ง เดียว น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ หาทีส่ ดุ มิได้ เพือ่ ถวายความจงรักภักดี พร้อมถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ และขอเรียนเชิญประชาชนทัว่ ไป ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ หาทีส่ ดุ มิได้ และร่วมลงนามในสมุดลงนามแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ จุดลงนาม ชั้น 1 โซนกันหันลมไม้ไผ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส่งรถกระทงร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนชาวญี่ปุ่น อาทิ สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ ส่งรถกระทงร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณียเี่ ป็งเชียงใหม่ “น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ” การตกแต่งรถกระทงใหญ่ของชุมชนชาวญีป่ นุ่ ในปีนไี้ ด้น�ำ เสนอถึงผลงานการค้นคว้านวัตกรรมและ เทคโนโลยี เครื่องบินโดยสารไอพ่นลำ�แรกของญี่ปุ่น “Mitsubishi Regional Jet หรือ MRJ” ซึ่งเป็น เครือ่ งบินขนาดกลาง ทีม่ เี ครือ่ งยนต์รนุ่ ใหม่ ออกแบบตามแนวทางของพลศาสตร์ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และช่วยประหยัดพลังงานลงมาก แต่ยังคงประโยชน์ด้านการบินให้อยู่ในระดับแนวหน้า นอกจากนี้ ยัง มีคณะผู้พำ�นักชาวญี่ปุ่นร่วมเดินในขบวนพร้อมแห่แพโคมไฟคันโตจำ�ลอง ด้วยรูปแบบทีโ่ ดดเด่นแปลกตากว่าทุกปี รถกระทงใหญ่ของชุมชนชาวญีป่ นุ่ จึงได้รบั ความสนใจ อย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการบันทึกภาพกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จุดเริ่ม ต้นขบวนทีป่ ระตูทา่ แพไปจนสิน้ สุดเส้นทาง กิจกรรมในครัง้ นี้ ถือเป็นโอกาสทีไ่ ด้แนะนำ�เรือ่ งราวเกีย่ วกับ พ.ญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชา ญีป่ นุ่ ให้คนในพืน้ ทีไ่ ด้รจู้ กั อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นระหว่างชาวไทยและชาวญีป่ นุ่ ให้กา้ วไกล นุเคราะห์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน ของคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรประกาศ ยิ่งขึ้นต่อไป นีย์บัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำ�หรับผู้บริการระดับสูง รุ่นที่ 5 จากสถาบันพระปกเกล้านำ� ทีมโดย รศ.พล.โท. นายแพทย์ ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

นายโชติศิริ ดารายน นายวัง นอรัตน์ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ

คณะที่ปรึกษา

คุณสมพล สวรรค์พรหม คุณสมยศ ตีระดิเรก รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย ผศ.ดร.วิรุฬสิริ ใจมา

คณะผู้สื่อข่าว

นายวารินทร์ สุต๊ะวงค์ นายสิทธิกร แก้วจีน นายทนงศักดิ์ รู้ทำ�นอง นางสุวิมล กันธิยะ อัคร์พล เทพนิล นายพงศกร ตันสุวรรณ

นักเขียนประจำ�

ผศ.สุรพล เวียงนนท์ นายสมฤกษ์ พรปรีชา นางสาวสุนันทา คำ�ดี

ประจำ�กองบรรณาธิการ

นายสมยศ นางแล นางสาวกนกพร กันทะวงค์

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

คุณสมใจนึก เองตระกูล คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ นางสาวระวิวรรณ ทองสังข์ นายสุธรรม อินทะหลุก นายศุภกิตติ์ ชัยชนะ นายพนมกร แก้วหมื่น นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ นายสมพล สวรรค์พรหม นายนิพนธ์ ปรีดาผล นางศรสวรรค์ กองแก้ว นายจำ�นง กันแสงแก้ว นางสาววิจิตตรา คำ�ภิระวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายศุภกร สิทธิกรวนิช

สำ�นักงานเลขที่ 612/52 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713858 โทรสาร. 053-740517 E-mail: chiangrainews@hotmail.com, chiangrainews2@gmail.com

อนุสาวรีย์ “คนดี” เชียงราย

การทำ�ความดีในเรือ่ งอะไรต่างๆของมนุษย์เรานัน้ บางครัง้ การกระทำ�นัน้ อาจไม่ปรากฏ ผลดีให้เราเห็นได้ในห้วงเวลานั้นๆ แต่อาจเป็นผลดีที่เป็นอานิสงส์ต่อคนรุ่นหลังๆ แต่ผู้สร้าง ความดีนั้น เชื่อว่าหลายๆคนที่สร้างความดีไว้นั้นอาจไม่ได้หวังผลอะไรมากนัก และที่สำ�คัญ คือ.. ไม่ป่าวประกาศออกสื่อว่า “เราคือคนดี” หรือ “พวกเราเป็นคนดี ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นได้” อะไรทำ�นองนี้ ซึ่งเรามักจะได้ยินวาทกรรมแบบนี้จากชนชั้นนำ�บ่อยๆ...ไม่ว่ายุคสมัยใด ในความเป็นจริงใครจะเป็น “คนดี” นั้น หาใช่ว่าเราจะมาประกาศว่า เราดีเอง คนอื่นเท่านั้นจะเป็นผู้ประเมินและสรุปว่า “เป็นคนดีที่น่ายกย่องสรรเสริญ” แม้เขาคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วและสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้กราบไหว้และรำ�ลึก ถึงคุณงามความดีที่เคยทำ�ไว้ในอดีต บางครั้งอาจเป็นคนธรรมดาๆ บ้านๆ ก็สามารถเป็นผู้น�ำ ท้องถิ่น สร้างคุณูปการต่างๆให้ แก่ประเทศชาติและสังคม เพื่อคนรุ่นหลังได้รับผลแห่งความดีนั้นๆ ได้ไม่แพ้ผู้ใด อยู่ที่เขาคน นั้นมีความมุ่งหมายในชีวิตอะไร อย่างกรณีของ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อดีตผูอ้ �ำ นวยการ วิทยาลัยครู(วค.) เชียงราย ช่วงปี 2516 – 2519 ร่วม 43 ปีมาแล้ว นักศึกษาครูรุ่นแรกๆ คงจำ�ได้ดีมากว่ามีบรรยากาศ การบุกเบิกและพัฒนาอย่างไร จนปัจจุบันกลายมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีชื่อ เสียงอันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งที่มีงบประมาณมหาศาล ในแต่ละปี ที่เป็นมหาวิทยาลัยแบบทาบกิ่ง ต่อตา ไร้รากแก้ว มองไม่เห็นหัวคนจน ชาวบ้าน รากหญ้าของแผ่นดิน เมือ่ วันที่ 10 พ.ย. 59 ทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้เปิดอนุสาวรีย์ ของอดีตผู้อำ�นวยการคนแรกไปแล้ว ที่หน้าสำ�นักงานอธิการบดีหลังใหม่ เพื่อรำ�ลึกถึงคุณงาม ความดี มีญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า วค.เชียงรายรุ่นแรกครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่รู้จักเคารพรักท่านใน อดีตจาก จ.มหาสารคาม เดินทางมาร่วมพิธีกันคับคั่งมาก..น่าภูมิใจในความดีงามและความ กตัญญูของคนรุ่นหลัง ท่าน ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มร.ชร. พูดให้ฟังเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์ ครั้งนี้ว่า มีแนวคิดให้มหาวิทยาลัยจัดสร้างอนุสาวรีย์ “อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว”

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน (สำ�นักงาน กกพ.) ได้เปิดเผยว่า ตามที่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการ พลังงาน ได้จดั กิจกรรมประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและ โครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ ดำ�เนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยแบ่งการ ประกวด ออกเป็น 2 ระดับ รางวัลกองทุนดีเด่น จำ�นวน 10 รางวัล รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ก. - รางวัลชนะเลิศ จำ�นวน 1 รางวัล (ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี) ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ข. - รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) รางวัลกองทุนที่มีผลการดำ�เนินงานดีเด่น - รางวัลกองทุนทีม่ ผี ลการดำ�เนินงานดีเด่นด้านประสิทธิผล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำ�กัด - รางวัลกองทุนที่มีผลการดำ�เนินงานดีเด่นด้านผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 3 - รางวัลกองทุนที่มีผลการดำ�เนินงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 3 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่น - ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการพัฒนาเยาวชนคนใฝ่ดี ด้านดนตรีพนื้ เมือง กองทุน พัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำ�ปาง - ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการสร้างห้องสมุด โรงเรียนแพรกษา กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 - ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุม่ ทอผ้าไหมมัดหมี่ กองทุน พัฒนาไฟฟ้าอำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น - ภาคใต้และภาคตะวันตก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงหมักปุย๋ อินทรียป์ ระจำ� หมู่บ้าน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี 8

อดีตผู้อำ�นวยการวิทยาลัยครูเชียงราย (วค.เชียงราย) คน แรก ในฐานะผู้นำ�การบุกเบิกในการก่อสร้างวค.เชียงราย เมื่อปี 2516 โดยร่วมมือกับชาวบ้าน ต.บ้านดู่ ทั้งที่ยังไม่มี งบประมาณแต่อาศัยหลักพึง่ ตนเองเชือ่ ว่า เป็นวค.แห่งเดียว ในโลก ที่สร้างจากฝีมือชาวบ้านเป็นโรงเรือนมุงหญ้าคาเพื่อ เป็นห้องเรียน จนสามารถเปิดเรียนได้ในปี 2518 ก่อนวค. อื่นๆ อีก 7 แห่ง ที่สถาปนาพร้อมกันในปี 2516 ปัจจุบนั คือ มร.ชร. ทีพ่ ฒ ั นามาจากวิทยาลัยครูเชียงราย วัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของคนดี คนเก่ง ที่เป็น บุคคลสำ�คัญของสถาบันการศึกษาแห่งนีใ้ นอดีต และแสดงออก ถึงความกตัญญู รู้คุณ และเคารพ ยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ ถึงผลงานที่ท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจในอดีตในยุคเริ่มต้นก่อสร้างสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อผู้คนในสังคมและอนุชนคนรุ่นหลัง “ในฐานะทีเ่ คยเป็นผูบ้ ริหารผูน้ �ำ ในการบุกเบิกพัฒนาแสวงหา วางระบบเรือ่ งต่างๆให้เป็น รากฐานของสถาบันและสังคมทีม่ นั่ คง อีกทัง้ เป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกลในด้านการวางแผน ด้านการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์ที่มีหลายเผ่าพันธุ์ ในเชียงราย ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้มี อนาคตที่ดีอีกด้วย จากผลงานของท่านในอดีตจึงเป็นผลทีส่ ง่ ให้วค.เชียงรายได้กา้ วหน้าพัฒนามาเป็น มร.ชร. ในปัจจุบนั ทีร่ งุ่ เรืองก้าวหน้าทุกๆด้านมาโดยตลอด ดังเป็นทีป่ ระจักษ์ของชาวไทยและประเทศ เพื่อนบ้านและนานาประเทศใน โอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมฉลอง 43 ปี มร.ชร.อีกด้วยในปี นี้” อธิการบดีมร.ชร. อธิบายให้ฟัง ด้าน ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ประธานกรรมการก่อสร้างอนุสาวรีย ์ อธิบายรูปลักษณ์ ว่า อนุสาวรีย์นี้เป็นงานศิลปะชั้นสูง เป็นประติมากรรมสำ�ริดแบบลอยตัวคงทนถาวร รูป ลักษณ์ของท่านจะยืนวางท่าสง่างาม สูง 2.50 เมตร มือขวาถือแบบพิมพ์เขียว มือซ้ายชี้ไป เบื้องหน้า เป็นบุคลิกสื่อความหมายถึงการเป็นนักพัฒนาที่มุ่งมั่นไปสู่อนาคต เป็นฝีมือการปั้น ของ อ.จักรกริช ฉิมนอก ดร.โอม พัฒนโชติ อาจารย์ทางศิลปกรรม และทีมงาน แห่งสำ�นัก วิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. นี่เอง รอบๆฐานอนุสาวรีย์ทั้ง 4 ด้าน เป็นภาพลายเส้นที่แสดงถึง ภาพรวมผลงานในอดีตบนแผ่นทองเหลืองรมดำ� และประวัติโดยย่อของอาจารย์ ดร.บัณฑิต 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และภาษาล้านนา ด้วย ชื่อว่าในอนาคตจะเป็นที่เคารพ นับถือและสักการะในคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและ ปัจจุบันของนักศึกษา มร.ชร.อย่างแน่นอน ครับ..ศิษย์เก่า วค.เชียงราย หรือราชภัฏเชียงราย ทุกรุ่น รวมทั้งครูบาอาจารย์ และ ชาวบ้านทีเ่ คารพนับถือ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ทีเ่ คยร่วมบุกเบิกกันในยุคแรกๆ หากมีชวี ติ อยู่ อย่าลืมแวะ ไปเคารพ สักการะคุณงามความดีบุคคลที่ ชื่อ “บัณฑิต วงษ์แก้ว” ที่สร้างและวางรากฐานให้ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่สมัยเป็น วค. ด้วย เพื่อรำ�ลึกถึงอดีตที่น่าภาคภูมิใจ

“รูช เชียงราย”


หน้า 4

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการการกำ�กับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานประกอบพิธเี ปิดสำ�นักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า ถนนอุตรกิจ ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบ พิธี โดยมี นางจันทิมา มีโส ผู้อำ�นวยการ คปภ.จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ธุรกิจประกันภัย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมในพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาสครบกำ�หนดปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีกำ�หนดอุปสมบทระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 ที่วัดพระสิงห์พระ อารามหลวง อำ�เภอเมืองเชียงราย และเข้าอบรมจนถึงลาสิกขา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำ�บลห้วยสัก อำ�เภอเมืองเชียงราย

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี 2559 ทอด ณ วัดเวียงบัว ตำ�บลแม่กา อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ทำ�นุ บำ�รุง พระพุทธศาสนา ให้กับวัด ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สำ�ราญ ทองแพง รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ในพิธที อดกฐินสามัคคี พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืด เขต อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผู้บริหาร 2 (เชียงราย) มอบพันธุ์ปลาบึกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จืด เขต 2 (เชียงราย) ได้ ทำ�การเพาะขยายพันธุ์สำ�เร็จ จำ�นวน 125 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำ ลงในแหล่งน้� ำ โดยมี นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีจันจว้า และ ชาวบ้านป่าสักหลวง รับมอบและร่วมกันปล่อยลงสู่ หนองน้ำ�มโนราห์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ Digital vision digital Thailand ร่วมใจพาประเทศไทยก้าวไกลสู่ยุค - วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ครูบาอาริยาชาติ อริยะจิตโต เจ้า ดิจติ อล เป็นการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการรับสือ่ สัญญาณโทรทัศน์ภาค พื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชนโดยวิธีต่างๆ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย อาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นประธานอำ�นวยการ พร้อมด้วยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธกี ล่าวถวายความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปล อักษรเป็นเลข 9 เพือ่ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ กิจกรรมแปล อักษรเป็นเลข 9 อยู่ตรงกลาง รูปหัวใจ พร้อมทั้งแปลอักษรรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบเพลงภาพที่มีทุกบ้าน เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดี ส่งเสด็จดวงพระวิญญาณของพระองค์สสู่ วรรคาลัย โดยมีนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายก เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำ�เภอแม่สรวย ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำ�นวนกว่า 1000 คน เข้าร่วมพิธีและร่วมแปลอักษรอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ - บริเวณหน้าเสาตุง (เสาธง) บนพระตำ�หนักดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนาง อรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำ�ข้าราชการ ประชาชน พี่น้องชาวไทย ภูเขาบนดอยตุง ร่วมพิธรี วมพลังแห่งความภักดีตอ่ เบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าต่างๆ แต่งกาย ในชุดชนเผ่ามาร่วมพิธีกันจำ�นวนมาก พ.ต.อ.วิชาญ ชูฤทธิ์ ผกก.สภ.พญาเม็งราย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจาก สภ.พญาเม็งราย - บุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตา เพือ่ ร่วมงานฌาปนกิจศพนางรัตนาพร ศรีวิชัย อดีต ผจก.สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย สาขาตำ�บลตาด น้อง” โดยความร่วมมือจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดหน่วย ควัน และเป็นภริยาของ ดต.อนันต์ ศรีวิชัย สภ.พญาเม็งราย ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งเจ้า ตำ�บลแม่ เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตา ที่ถูกต้องกับสายตา โดยมีน้องๆ นักเรียน เปา อำ�เภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อำ�เภอพาน อำ�เภอเวียงป่าเป้า อำ�เภอป่าแดด และอำ�เภอแม่ลาว ของจังหวัดเชียงราย จำ�นวน ทั้งสิ้น 433 คน เข้าร่วมโครงการฯ - พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร รักษาราชการแทน รองผูบ้ ญ ั ชาการตำ�รวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.ธน ยินทร์ เทพรักษา ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัดเชียงราย พันเอกสุวทิ ย์ วังยาว เสธนาธิการมณฑลทหาร บกที่ 37 ร่วมกันปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำ�ปี 2559 ณ บริเวณลานภักดีภมู ิ สถานี ตำ�รวจภูธรจังหวัดเชียงราย - ที่ตลาดเกษตรกรดอยทอง ค่ายเม็งรายมหาราช พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการประชุมโครงการตลาดเกษตรดอยทองขายข้าวช่วยเหลือเกษตรกร โดย มีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ เอกชนเข้าร่วมหารือพร้อมกัน

ร่วมพิธีเปิดงาน “โฮมสุขภัณฑ์ แฟร์ 2016 ลดแหลก แจกสนั่นเมือง” มีคุณศรายุทธ ปันเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการขายและการตลาด บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำ�กัด กล่าว ต้อนรับ โดยมีเกษม กุลดี นายกเทศมนตรีต�ำ บลสันทราย ประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง โชติศิริ ดารายน บก.เชียงรายนิวส์ และนายกสมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเปิดงาน โฮมสุขภัณฑ์ แฟร์ 2016 ได้ก�ำ หนดจัดงานขึน้ ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.- 13 ธันวาคม 2559 ณ โฮม สุขภัณฑ์ สาขา เชียงราย

คุณชุตนิ นั ต์ พังแก้ว ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย นำ�ทีมบริหาร พร้อมด้วย ทีมจากแบรนด์ Sabina ร่วมมอบเต้านมเทียมให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในโครงการ “sabina sewing cup sewing heart_สร้างรอยยิ้ม ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ปีที่10” เพื่อ มอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำ�นวน 300 ชิ้น โดยมี นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ�ำ นวยการโรง พยาบาล เป็นผูร้ บั มอบ ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำ�นวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บุญเวทย์ ศณีพวงใจ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย ฉันทานนท์ วรรณเขจร ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานการเกษตรต่างประเทศ พันจ่าตรีเทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย ร่วมกันกล่าวเปิดงานแถลงข่าว “World Food Day วันอาหารโลก 2559” กระทรวงเกษตรฯ จับมือ FAO จัดวันอาหารโลก “วิถีเกษตรต้องเปลี่ยนแปลง ตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป”

การรักษาโรคทางโลหิตวิทยาในกลุ่มต่างๆ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้กำ�หนด จัดการประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ในหัวข้อ “Key Issues in Hematology” เพื่อการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาในกลุ่มต่างๆ จากวิทยากร และมีงานวิจัยทางโลหิต วิทยา ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

นายพงษเดช รัตนานุกูล ผู้อำ�นวยการส่วนอำ�นวยการ สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2 (เชียงราย) นำ� เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีปลูกป่า โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อทำ�แนวกันไฟและปลูกป่า ประชารัฐน้อมนำ�โครงการฟื้นป่าตามแนวพระราชดำ�ริวิถีชีวิตพอเพียง คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี พันเอก สัชฌาการ คุณยศยิ่ง รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบก 37 เป็นประธานในพิธี

นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผอ.ภัครพงศ์ เงสันเที๊ยะ รอง ผบ. ฉก. ทพ 31 และรอง ผกก ป สภแม่จัน ได้นำ�กำ�ลังสามฝ่ายตรวจเยี่ยมพัฒนาสัมพันธ์กับโรงเรียนศรีวิ ไลย์และคณะผูน้ �ำ ศาสนาอิสลามในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอแม่จนั ทีม่ สั ยิดบ้านห้วยมะหินฝนและมัสยิดบ้านปางสา ตำ�บลป่าตึง สำ�หรับโรงเรียนศรีวิไลย์เป็นโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานการศึกษาเอกชน (สช) เป็นโรงเรียน อิสลามแห่งเดียวในอำ�เภอแม่จัน

อนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอเวียงเชียงรุง้ เยีย่ มพีน่ อ้ งบ้านป่าซางเหนือ ม.4 ต.ป่าซาง กำ�ลังขนข้าวไปนวดลองหาบข้าวดู จึงรู้ว่า ทั้งหนักทั้งร้อนทั้งระคาย(กาย)และเหนื่อย ไม่ใช่การ สร้างภาพแต่เป็นการเรียนรูจ้ งึ ได้รถู้ งึ ความเหนือ่ ยยากลำ�บากของชาวนาไทย มาช่วยชาวนา เพียง แค่เห็นใจไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คา้ ขายกำ�ไรเกินควรเอาพอประมาณให้ทกุ ฝ่ายอยูก่ นั ได้ดว้ ยความสุข

ไชยรัตน์ จินะราช ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พร้อมคณะครู และสภานักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มอบเงินเพื่อให้โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ นำ�มาพัฒนาโรงเรียน อีกทั้งให้โอวาทเป็น ขวัญและกำ�ลังใจให้คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย สพป.เชียงราย เขต3


ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

หน้า

41. Humannized health care/การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ “รพ.คุณภาพ รพ.คุณธรรม......ความฝันสูงสุดของคนไข้ทุกคน”(7) นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย นำ�โดยคุณคมสัน ขวัญใจธัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส พร้อมด้วยทีมบริหาร เป็นเจ้าภาพร่วมกับ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และธนาคารกรุงไทย ในกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนา ไร่เชิญตะวัน เพื่อสร้างอาคารที่พัก สำ�หรับผู้ปฏิบัติธรรม

“คาถากันการฟ้องร้อง”

ฮิปโปเครติส บิดาแห่งแพทย์แผนตะวันตกได้กล่าวไว้กว่า 2,400 ปีมาแล้ว ว่า “To

cure sometimes, to relieve often, to comfort always” น่าจะมีความหมายว่า”รักษาโรค

ให้หายได้ในบางครั้ง ทำ�ให้ทุเลาได้บ่อยกว่า แต่ต้องให้รู้สึกสบายได้ทุกเวลา” หมายความถึงว่าการรักษาโรคให้หายขาดนัน้ อาจมีได้เพียงบางโรค การช่วยให้อาการทุเลา นั้นทำ�ได้บ่อยครั้งกว่า แต่การทำ�ให้คนไข้รู้สึกสบายนั้นทำ�ได้ทุกๆเวลา ท่านได้พยายามเตือนให้ เรารูส้ กึ อยูเ่ สมอว่าอย่าเอาแต่จะรักษาโรคทีค่ นไข้เป็นให้หายหรือเพียงแต่รกั ษาตามอาการเท่านัน้ แต่ควรคำ�นึงถึงความรูส้ กึ ของคนไข้ซงึ่ จะต้องรูส้ กึ สบายอยูต่ ลอดเวลาไม่รสู้ กึ ว่าเกิดความเจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานแม้โรคที่เป็นนั้นจะรุนแรงเพียงใด แต่ในบางครั้งเรามักจะลืมคิดถึงจิตใจของ คนไข้ซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันกับเรา มักมองเห็นแต่ปัญหาคือโรคที่ป่วยอยู่เท่านั้นมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะวินิจฉัยและรักษาให้ถึงที่สุดแม้บางครั้งวิธีการรักษานั้นจะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือ ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตของเขาก็ตาม ผมคิดว่าเราต้องเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเคารพ ในการตัดสินใจของคนไข้และญาติ ทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ คือการให้ขอ้ มูลต้องให้ดว้ ยใจทีเ่ ป็นกลาง ทัง้ ด้านบวกและลบ ให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนทีส่ ดุ และไม่ควรเอาความรูส้ กึ หรือผลประโยชน์ของเรา ใส่ไปด้วยนอกเสียจากกรณีที่คนไข้ร้องขอให้หมอช่วยตัดสินใจให้(ดังที่ผมได้เขียนไว้ในตอนที่1) โดยเฉพาะในปัจจุบนั นีม้ กี ารศึกษาวิจยั กับคนไข้อย่างมากมายพวกเราหลายคนทีต่ อ้ งการ ทำ�การศึกษา บางครัง้ มักหวังเพียงให้คนไข้เข้าโครงการด้วยโดยไม่ได้ค�ำ นึงถึงผลลบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับคนไข้ จึงควรต้องคำ�นึงถึงสิทธิผู้ป่วยทุกครั้งนอกเหนือจากการพิจารณาของคณะกรรมการ จริยธรรม เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนไข้และทีมแพทย์ที่รักษา จึงควรทำ�ทุกอย่าง ด้วยความหวังดีต่อคนไข้ ดังเช่นค่านิยมร่วม(core value)ของรพ.น่านทีใ่ ช้กนั มาตัง้ แต่ อ.นพ.บุญยงค์ วงค์รกั มิตร เป็นผู้อำ�นวยการว่า เจ้าหน้าที่รพ.น่านทุกคนจะต้อง 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ (quality care) 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (risk care) 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปรารถนาดีต่อคนไข้และญาติ (humanized care) ทุกครั้งที่เราจะรักษาคนไข้ถ้ายึดหลักทั้ง3ข้อนี้จะทำ�ให้ได้ชื่อว่า”ให้การดูแลด้วยหัวใจ บนพื้นฐานของความรู้”อย่างแท้จริง เราจะทำ�งานด้วยความสบายใจไม่ต้องกังวลว่าใครจะมา ฟ้องร้องเมื่อผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ควร ปกปิดแต่ต้องรีบแจ้งให้ผู้บริหารและทีมบริหารความเสี่ยงทราบอย่างละเอียดเพี่อหาทางช่วย ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและต้องเยียวยาด้านจิตใจของคนไข้และญาติด้วย ทีมแพทย์ไม่ ควรหลบหน้าหรือหลีกเลี่ยงแต่ต้องไปเยี่ยมดูแลให้บ่อยครั้งที่สุดเพื่อแสดงความรับผิดชอบและ ความจริงใจในการรักษา

5

ในปัจจุบนั วิทยาการทางการแพทย์กา้ วหน้าไปมากทำ�ให้ความคาดหวังของคนไข้ และญาติมมี ากขึน้ อีกทัง้ บางครัง้ การมองคนไข้เป็นผูร้ บั บริการเราเป็นผูใ้ ห้บริการ ทำ�ให้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไข้และแพทย์หายไป เมื่อเกิดปัญหาในการรักษาจึงนำ�ไปสู่ การฟ้องร้องมากขึ้น ทำ�ให้ผมคิดถึงคนไข้รายหนึ่งที่ผมยังจำ�ได้แม้เหตุการณ์จะผ่านมา หลายปีแล้วก็ตาม คนไข้เป็นหญิงไทยคู่อายุ35ปีตั้งครรภ์ครบกำ�หนด อาชีพแม่บ้าน เป็นครรภ์ท2ี่ ลูกชายคนโตคลอดปกติอายุ10ขวบแล้ว สามีเป็นทหารอยูต่ า่ งจังหวัด ผม นัดมานอนรพ.เพื่อชักนำ�ให้คลอดเพราะตั้งครรภ์41สัปดาห์แล้วเวลา7โมงเช้าเริ่มมีมูก เลือดออก ปากมดลูกเปิด1-2ซม.ได้รับการรักษาโดยการให้น้ำ�เกลือ งดอาหารและน้ำ� และติดตามการคลอดใกล้ชดิ 3ชม.ต่อมาได้ท�ำ การตรวจภายในเพือ่ ดูความก้าวหน้าของ การคลอดหลังตรวจเสร็จ ถุงน้ำ�คร่ำ�แตกคนไข้บ่นแน่นหน้าอกทันที ผมรีบตะโกนบอก พยาบาลว่าภาวะฉุกเฉินเตรียมช่วยฟืน้ คืนชีพเพราะคิดถึงภาวะน้�ำ คร่�ำ เข้ากระแสเลือด อุดกั้นในปอด(amniotic fluid embolism) ไม่ทันขาดคำ�คนไข้หยุดหายใจ เขียว รีบ ทำ�การช่วยฟืน้ คืนชีพ คนไข้ไม่รสู้ กึ ตัวแต่สญ ั ญาณชีพดีขนึ้ ผมได้อธิบายให้สามีรบั ทราบ อาการและแนวทางการรักษาตัง้ แต่แรกและบอกความคืบหน้าเป็นระยะๆตลอดจนการ พยากรณ์โรคว่ามีอตั ราการเสียชีวติ สูง พร้อมกับให้ตามญาติพนี่ อ้ งคนไข้ให้มาเยีย่ มด้วย ผมได้รายงานหัวหน้ากลุ่มงานทราบและจัดทีมรักษาประกอบด้วยอายุรแพทย์ กุมาร แพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ ไต ต่อมไร้ท่อ ศัลยแพทย์ทางสมองวิสัญญีแพทย์ รวมทั้งสูติแพทย์ท่านอื่นๆด้วยเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างดีที่สุดเนื่องจากโอกาสที่คนไข้ จะเสียชีวิตสูงมาก เมื่ออาการคงตัวแล้วจึงได้ผ่าตัดคลอดและลงท้ายด้วยการตัดมดลูก เนื่องจากเลือดออกไม่หยุดจากมดลูกไม่แข็งตัวและภาวะDIC. ทารกแรกคลอดมีภาวะ ขาดออกซิเจนแรกเกิดได้รบั การดูแลโดยกุมารแพทย์อย่างใกล้ชดิ แต่กเ็ สียชีวติ ในอีก3วัน คนไข้ได้รบั การดูแลต่อในICUโดยไม่รสู้ กึ ตัว ผมได้อยูด่ แู ลอย่างใกล้ชดิ โดยตลอดไม่ได้ไป คลินิกเย็นนั้นอยู่ร่วมกับสามีและญาติ ผมได้อนุญาตให้สามีและญาติเข้าเยี่ยมดูอาการ ทุกเวลาให้จบั มือคนไข้พดู คุยให้ก�ำ ลังใจ ผมเชือ่ ว่าคนไข้ยงั คงรับรูไ้ ด้และทำ�ให้ญาติมสี ว่ น ในการได้ดูแลคนไข้ทั้งยังเห็นพวกเราช่วยกันอย่างดีที่สุด คนไข้เสียชีวิตราว4ทุ่มวันนั้น ผมและสามีกอดกันร้องไห้ดว้ ยความเห็นใจ สามีเอ่ยคำ�ขอบคุณนับครัง้ ไม่ถว้ น แม่คนไข้ บอกว่าหมอช่วยดีทสี่ ดุ แล้วลูกสาวคงมีบญ ุ อยูแ่ ค่นี้ ผมจึงเชือ่ อยูเ่ สมอว่าถ้าเราทำ�ให้ครบ ทั้ง3ข้อตามที่ อ.บุญยงค์แนะนำ� ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฟ้องร้องเราและไม่ว่าจะเกิด อะไรขึน้ กับคนไข้ระหว่างการรักษาถ้าเราอยูร่ ว่ มกับคนไข้และครอบครัวพร้อมช่วยเหลือ ด้วยความเห็นอกเห็นใจย่อมเป็นการดูแลด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้อย่างแท้จริง

พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานปล่อยขบวนรถบิ๊กไบค์ในโครงการ “พาน้อง พ้นหนาว” ปี 2559 และมอบเสื้อกันหนาวจำ�นวน 3,000 ตัว ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นกันดาร ณ บริเวณหน้าพาคลับ โรงแรมอินคำ� อ.เมือง จ.เชียงราย

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตอิ าสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ระดับหมูบ่ า้ น จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ดำ�เนิน การประชุมพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูผ้ า่ นการอบรมฯ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจงั หวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุม สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

บุญส่ง ศรีจุมปา นายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดเชียงราย นำ�คณะกรรมการพบปะพี่น้องทหารผ่านศึก และครอบครัวตลอดจนทหาร กองหนุน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย นำ�ทีมโดยคุณชุตินันต์ พังแก้ว ผู้จัดการทั่วไป พร้อม ด้วยทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรม “Fire Man Kids” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการดับเพลิงขั้นต้น ให้ กับน้องๆ โรงเรียนบ้านน้�ำ ลัด โดยในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ไอศรีม Swenzen, Tops Market, Major Cineplex ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับน้องๆ

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย นำ�โดยคุณชุตินันต์ พังแก้ว ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีม บริหารของชุดชั้นในแบรนด์ Sabina ร่วมมอบเต้านมเทียม จำ�นวน 300 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ ในโครงการ “Sabina Sewing Cup Sewing Heart สร้างรอยยิ้ม ส่ง พลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 10” โดยมีมีนายแพทย์ สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำ�นวยการโรง พยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป


หน้า 6

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

ม.ราชภัฏเชียงราย จัดโครงการ “คำ�พ่อสอนฯ” อัญเชิญ ๗๐ พระบรมราโชวาทในหลวงเผยแพร่สื่อออนไลน์ ยึดตามวันที่ตรงกับวันในอดีตที่พระราชทาน หวังให้เป็นข้อคิดเตือนใจคนไทย

ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ ของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จึงมีดำ�ริให้จัดโครงการ “คำ�พ่อสอน ๗๐ วัน ๗๐ พระบรมราโชวาท พระราชดำ�รัส” เพื่อรวบรวม พระบรมราโชวาทและพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ได้พระราชทานไว้ในหลากหลายวโรกาสในสมัยอดีต มาเผยแพร่ผ่านสื่อ ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยึดตามวันทีต่ รงกับวันในอดีตทีพ่ ระราชทาน

อย่างต่อเนื่องทุกวัน รวม ๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึง วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจในการดำ�เนินชีวิตของ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงคนไทยทุกคน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มอบหมายให้นกั ศึกษากลุม่ สือ่ สร้างสรรค์ ซึ่งรับผิดชอบงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจให้กับมหาวิทยาลัยฯ และกองพัฒนานักศึกษา เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ “คำ�พ่อสอนฯ” ในการ คัดเลือกพระบรมราโชวาทและพระราชดำ�รัส ให้มีความหลากหลายและ ครอบคลุมในทุกหัวข้อ เช่น เรื่องการศึกษา การทำ�งาน และการใช้ชีวิต การคัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ รวมถึงการ ออกแบบกราฟฟิก เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด “ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพร่�ำ สอน พวกเราในทุกเวลานาทีผา่ นพระบรมราโชวาทและพระราชดำ�รัสทรงคุณค่า แม้วนั เวลาผ่านมายาวนานกว่า ๔๐-๕๐ ปี แต่ค�ำ สอนของพระองค์กย็ งั ทัน ยุคทันสมัย โครงการคำ�พ่อสอนฯ เป็นการนำ�เสนอพระบรมราโชวาทและ พระราชดำ�รัสของในหลวงในวันที่ตรงกับวันในอดีตที่พระราชทาน ทุกคน สามารถแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ทา่ นด้วยการน้อมนำ�หลักคำ�สอน เหล่านีไ้ ปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน”ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล กล่าวทิง้ ท้าย

ชาวอำ�เภอขุนตาลประกอบพิธี รวมพลัง แห่งความภักดีถวายสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทีว่ า่ การอำ�เภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย นาย ณัฐพงค์ ทาแกง นายอำ�เภอขุนตาลนำ�ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจประชาชนชาวอำ�เภอขุนตาล ประกอบพิธรี วมพลังแห่งความภักดีถวายสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยได้มกี ารกล่าวคำ� ถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี เพือ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ชาวเชียงของร่วม กิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีด่ า่ นพรมแดน สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อ.เชียงของ จ.เชียงราย นำ�โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำ�เภอเชียงของ พร้อมด้วย ข้าราชการ พลเรือน ตำ�รวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าของอำ�เภอเชียงของ จำ�นวน 14,989 คน ร่วมแปร อักษรข้อความ ภปร.ภูมิพล เชียงของเมืองสะอาด อย่างสวยงาม จากนั้นมีพิธีกล่าวปฎิญาณตน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียน เบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ ถวายความอาลัยแสดงความจงรัก ภักดีและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ทีพ่ ระองค์ทรงมีตอ่ ปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าในการนีไ้ ด้ประกาศวาระเชียงของเมืองสะอาดด้วย

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการขับเคลือ่ น พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พืน้ ทีอ่ �ำ เภอเชียงของ โดยทีน่ ายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำ�เภอเชียงของ ได้น�ำ เสนอแนวทางการพัฒนา และขับเคลื่อนไปในทิศทางไหน จากนั้นได้จัดเวทีเสวนา วิพากษ์แผนแม่บทกับการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่ อำ�เภอเชียงของ ภายใต้แนวคิด Gate to the future ประตูสู่อนาคตเชียงของจะเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนที่หลากหลายและ เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วครบวงจร เป็นศูนย์กลางการเกษตรสีเขียวและการคมนาคมทุกมิติ ตามนโยบายเชียงของดาวเด่น7แฉก จาก นั้นได้มีการเสวนาวิพากษ์โดยมีวิทยากรสี่ท่านคือนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำ�เภอเชียงของ นายธนิสร กระฎุมพร ประธานหอการค้า เชียงรายศูนย์ประสานงานเชียงของตัวแทนภาคเอกชน นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของตัวแทนภาคประชาชนและ นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตัวแทนภาคการศึกษาในที่ประชุมได้ร่วมกันเสวนาหาทางร่วมกันเพื่อการ มีส่วนร่วมในการร่างแผนแม่บทพัฒนาเขตเศรษฐกิจเชียงราย พื้นที่อำ�เภอเชียงของ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

มฟล.ได้ทำ�ไว้นั้นทำ�ได้อย่างครบถ้วนทั้งการเป็นผู้นำ�ที่ใหม่กว่า แตกต่างกว่า และดีกว่า รวม ถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนากำ�ลังคน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมการบินหรือ ด้านไอซีที ซึ่งเป็นพื้นฐาน รวมถึงทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งตรงนี้ทำ�ได้สมบูรณ์มีความพร้อมที่จะเป็นดิจิตอลซิตี้หรือสมาร์ทซิตี้ได้แล้ว ที่ต้องเสริมคือ ร่วมกับส่วนราชการและจังหวัดอื่นๆ สร้างชุมชนรอบๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งดิจิตอลซิตี้หรือ สมาร์ทซิตี้ สำ�หรับสิ่งที่มฟล.ทำ�สำ�เร็จแล้วคือการสร้างพื้นที่สีเขียวคือรักษาสิ่งแวดล้อม และ การสร้างความรูใ้ นการใช้นวตกรรมหรืองานวิจยั เข้าไปมีสว่ นพัฒนาหรือเพิม่ ประสิทธิภาพการ ทำ�งานของคนของอาชีพในชุมชนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย” พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าว ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเพิ่มเติมภาย หลังว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะเป็นหลักและอยู่เคียงข้างกับประชาชนในการพัฒนาใน ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนากำ�ลังคนและการเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานหรือผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ด้วยงานวิจัยหรือนวตกรรม พร้อมร่วมมือและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนา ประเทศอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน

ลูกแม่ฟ้าหลวงคืนเหย้า แปรอักษรเลข ๙ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร พร้อมจุดเทียนถวายความอาลัย

‘พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง’ รองนายกรัฐมนตรี เยือน มฟล. ปาฐกถาพร้อมให้ นโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน – ผู้เข้าฟังจากทุก ภาคส่วนทั่วจังหวัดเชียงราย กว่า 700 คน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมปาฐกถาและให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน ที่ อาคารพลตำ�รวจเอกเภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้ารับฟังกว่า 700 คน จาก ทุกภาคส่วนทัว่ จังหวัดเชียงราย โดยเนือ้ หาการปาฐกถานัน้ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเพือ่ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 ที่ได้ระบุว่าเป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมอธิบายถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เน้น เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สำ�หรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 คือการ ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทัง้ นีก้ ารปาฐกถายังกล่าวถึงปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน การ สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานสำ�คัญไม่วา่ จะเป็นการต่อเชือ่ มด้านการคมนาคมขนส่ง ความมัน่ คง ทางด้านพลังงานและความพร้อมด้านไอซีทหี รือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้สถานศึกษาทัว่ ประเทศได้มกี ารออกไปจับมือกับชุมชนและส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับ เคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าไปด้วยกัน ทุกหน่วยจะได้มีโอกาสเสริมสร้างพัฒนางานของ ตัวเองในการปรับวิถกี ารทำ�งานเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ทอี่ าศัยความรูม้ ากขึน้ เพิม่ มูลค่ามากขึน้ รองนายรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นปัจจัยสำ�คัญ และได้โยงถึง การพัฒนาโครงสร้างการศึกษา ทีต่ อ้ งทำ�ให้เกิดการศึกษาตลอดชีวติ ทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยได้ระบุวา่ มหาวิทยาลัยจะมีสว่ นสำ�คัญต่อการผลิตกำ�ลังคนให้ตรงกับ ความต้องการ โดยได้กล่าวถึงนโยบายเมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY ที่ได้น�ำ ร่องไป ในบางจังหวัด อย่างเช่น ภูเก็ต และมองเห็นว่าเชียงรายที่มีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่นี้ มีความพร้อมที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปอย่างแน่นอน “สิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำ�ไว้ตลอด 18 ปี ตรงกับที่รัฐบาลกำ�หนดวิสัยทัศน์ ในการพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเกิดเป้าหมายซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 สำ�หรับสิ่งสำ�คัญที่เป็นหลักคือเจริญรอยตามพระยุคลบาท ร.9 ซึ่งที่

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานคืนสู่เหย้า “ลูกแม่ ฟ้ากลับหอ เด็ก มฟล. ปิ๊กบ้าน” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โดยในเวลา 18.00 น. ทั้งนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้บริหาร พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงราย ร่วมใจกันรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยแปรอักษรสัญลักษณ์เลขเก้าสถิตอยู่ในใบโพธิ์ แทนความหมายว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าเป็นพสกนิกรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งร่วมร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนถวายความอาลัย ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล.

บรรยากาศชมพระจันทร์เต็มดวงใกล้โลก ณ ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) โดยนักศึกษาชมรมดาราศาสตร์ ได้น�ำ กล้องส่อง ดูดาวมาให้บริการนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมชมพระจันทร์เต็มดวงที่เข้าใกล้ โลกที่สุดในรอบ 68 ปี หรือปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน (Super Moon) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ และบันทึกภาพเป็นที่ระลึกจำ�นวนมาก

ทำ�ความดี 9 คำ�สอนของพ่อ นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤ บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช มาถึงวันนี้นับได้ราว 50 กว่าวัน พสกนิการชาวไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ยังคงถวายอาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงครองราชย์ 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงมีพระบรมราโชวาท และพระราชดำ�รัสกับปวงชนชาวไทย นานัปประการ ในการให้ทุกคนได้ประพฤติ ปฏิบตั ติ นเป็นคนดีของสังคม และทรงเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั พวกเราปวงชนชาวไทยทัง้ ประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอน้อมนำ� พระบรมราโชวาท ให้ปวงชนชาวไทยทุกคน ได้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ตามคำ�สอน ทั้ง 9 ข้อ คือ ความเพียร คือ ต้องใช้ความอดทนเสียสละ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม ความอดทนจะเห็นผลเวลาข้างหน้า แน่นอน ความพอดี คือ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไปในการสร้างฐานะ ไม่เร่งรีบเมื่อพื้น ฐานดีแล้วค่อยสร้างค่อยเสริมให้เจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึน้ เป็นการยัง่ ยืน ความรูต้ น คือ ให้รตู้ นอยูเ่ สมอ จะทำ�ให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะทำ�ให้การทำ�งานต่างๆ รวดเร็ว มีความสำ�เร็จและ ความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวม คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ คือ อย่าเอาแต่ได้ เมื่อได้สิ่งใดมา ต้องพยายามให้ การให้นั้น เป็นการให้โดยพยายามสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ไว้วางใจซึ่งกันและ กัน ให้ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ คือ สุภาพชนต้องมีสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม พูดจริงทำ�จริง คือ เป็น ผู้ที่หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำ�อย่างนั้น จึงจะได้รับความศรัทธา เชื่อถือ และยกย่อยสรรเสริญ หนังสือเป็นออมสิน คือ หนังสือเป็นการสะสมความรู้หนังสือจึงเป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้ เป็นสิ่งที่จะ ทำ�ให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ ความซื่อสัตย์ คือ พื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ ต้องฝึกฝนอบรมให้ เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตเป็นคนดี มีประโยชน์เจริญมั่นคง การเอาชนะใจตน คือ ต้องรู้จักข่มใจ ไม่กระทำ�สิ่งที่เรารู้สึกว่าชั่ว ว่าเสื่อม ต้องฝืนต้านความคิดความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ และต้องกล้าที่จะบากบั่นทำ�ความดี ความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำ�เช่นนี้ให้ได้ผลจริงๆ ก็ จะบังเกิดผล ช่วยค้ำ�จุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีได้เป็นลำ�ดับ และเพื่อเป็นการ ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน และคำ�สอนของพระองค์ท่านไม่สูญหายไปกับกาลเวลา เราชาวไทยทุกคน ควรนำ� 9 คำ�สอนของพ่อ ตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไป ปฏิบัติ ทำ�ให้ได้ก็จะนับว่า เราพสกนิกรชาวไทยทุกคน ได้น้อมนำ�ทำ�ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช อีกทัง้ ยังเป็นศิรมิ งคลกับตนเองและครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะจาก พสกนิกรชาวไทยไปแล้ว แต่เราจะจดจำ�คำ�สอนของพระองค์ท่าน มาใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต เพื่อให้สังคมนี้มีแต่คนดี มีศีลธรรม เมื่อตนเองเป็นคนดี จึงมักพบพากับคนดีและสิ่งที่ดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต ของตนเอง ซึ่งเป็นสัจธรรมความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ขอให้ตั้งใจทำ�ให้สำ�เร็จ พร้อมรำ�ลึกและถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เราพสกนิกร ชาวไทยทุกคนจะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป...ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี


ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

หน้า

7

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีบ�ำ เพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�องค์กรชุมชน เครือข่าย และประชาชน ร่วมในกิจกรรมการกราบถวายบังคมหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ การประกอบพิธีทางศาสนา การจุดเทียนและการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานด้านหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย

กองกิจการนิสิต จัดงานเทศน์มหาชาติ สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง (ประเพณีลอย กระทง) ประจำ�ปี 2559 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล นครเชียงราย เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ ร่วมกิจกรรมประกาศความจงรักภัคดีร่วมน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพปีที่ ๘๙ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนคร เชียงราย เป็นตัวแทน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วม กับ นายสมศักดิ์ ศรีวิชัย ประธานกลุ่มเดินรถโดยสารประจำ�ทางสายเชียงราย-แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า ปล่อยขบวนรถโดยสารประจำ�ทาง สายแม่ขะจาน-เชียงราย ในการให้บริการ โดยสารฟรีตลอดเส้นทาง เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช ด้วยรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ สถานีขนส่งเชียงรายแห่ง ที่1 (ชั่วคราว)

เทศบาลนครเชียงรายภูมิใจสร้างเกียรติภูมิท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้ามอบโล่พระ ปกเกล้าประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงราย ประกาศความภาคภูมิใจ สร้างเกียรติภูมิท้องถิ่น สถาบันพระ ปกเกล้ามอบโล่รางวัลพระปกเกล้า รางวัลแห่งเกียรติยศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น เลิศ ด้านการเสริมสร้าง สันติสุข และความสมานฉันท์ ประจำ�ปี 2559 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “สถาบันพระ ปกเกล้า ได้ริเริ่มการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน ความโปร่งใสในการบริหารงานและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2544 มา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2559 สถาบันพระปกเกล้า ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผล งานเข้าร่วมในโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำ�ปี 2559 เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ ทีม่ คี วามเป็นเลิศในด้านต่างๆ ได้แก่ดา้ นความโปร่งใสและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม”

ณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี ส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำ�ปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” จังหวัด ลำ�ปาง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาล นครเชียงราย จ.เชียงราย

การเทศน์มหาชาติ หรือ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตั้งธรรมหลวง หมายถึงการฟังพระธรรม เทศนา เรื่องพระเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้มาประสูติและ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในชาติต่อมา มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ การเทศน์มหาชาติ หรือตั้งธรรมหลวงนี้ จะจัดขึน้ ในวันเพ็ญเดือนยี่ ในเทศกาลลอยกระทง มีการเตรียมงานนับตัง้ แต่การเตรียมสถานทีใ่ นการ เทศน์และการเตรียมตัวของผู้จะมาฟังเทศน์ จึงนับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติ ก็ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วย งานเทศน์มหาชาติ ที่จัดขึ้นในปีนี้ มีการจัดพิธีตามแบบอย่าง ของชาวล้านนาเพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น มีการตั้งธรรมมาสน์ผ้าขาวแบบ ชาวลื้อสำ�หรับพระสงฆ์ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนา อีกทั้งมีผู้บริหาร คณะ/วิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมฟังเทศน์กันอย่างเนืองแน่น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 หอประชุมพญางำ�เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพอเพียงที่ภูเพียง ปีที่ 1

ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต ร่วมกับ วิทยาลัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการพอเพียงที่ภูเพียง ปีที่ 1 เมื่อวัน ที่ 28-30 ตุลาคม 2559 ณ บ้านดงป่าสัก ตำ�บลฝายแก้ว อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งโครงการนี้ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เพือ่ สร้างเเหล่งเรียนรู้ ชุมชน ส่งเสริมการดำ�เนินวิถชี วี ติ เเนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยไว้ ซึง่ ตลอดกิจกรรมนัน้ ชาวค่ายได้วางเเผนการทำ�งานและลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ร่วมกับปราชญ์ชุมชน (นายชัชพงศ์ กุลเทพพรม) ซึ่งเป็นผู้น�ำ ของ ชุมชนในการน้อมนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วันโดยอาศัยหลัก การ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำ�คัญต่อการพึ่งพาตนเอง อาทิ เช่น การทำ�บัญชีครัวเรือน การทำ�การเกษตรปลอดสารพิษ และการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อ ใช้เป็นพืน้ ทีอ่ �ำ นวยความสะดวกสำ�หรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิด และวิธปี ฏิบตั ติ ามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้สนใจ


หน้า 8

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธเี ปิด โครงการฝึกอบรมขับขีป่ ลอดภัยเสริมสร้างวินยั จราจรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตามโครงการของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะฝึกภาคปฏิบตั แิ ละสาธิตการขับขีป่ ลอดภัยบริเวณด้านหลังอาคารสำ�นักงาน อบจ.จึงขอให้บคุ ลากรของท่าน รวมทัง้ นักศึกษาฝึกงานเข้า ร่วมฝึกปฏิบัติ และหลังจากการฝึกอบรมนี้แล้ว อบจ.ชร. จะประกาศกฎระเบียบการดำ�เนินมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนนในบริเวณสำ�นักงาน อบจ.เชียงราย ทั้งนี้ อบจ.ชร. ได้จัดทำ� ข้อตกลงกับ จังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ข้าราชการโอนย้ายเพื่อมา สังกัด อบจ.เชียงราย จำ�นวน 2 ท่าน นางสาวกนกวรรณ อินปันส่วน ตำ�แหน่ง เจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน จาก สำ�นักงานชลประทานเชียงราย และ นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ ตำ�แหน่ง นิตกิ รชำ�นาญการ จาก เทศบาลตำ�บลเชียงคำ� ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชัน้ 2 อบจ.เชียงราย

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย กล่าว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สมาคมไตลือ้ จังหวัดเชียงราย นำ�โดย ร.ต.อ.ดอน สมควร นายก สมาคมไตลือ้ จังหวัดเชียงราย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม และทางศาสนาและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อบจ.เชียงราย

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) และเป็นประธานในพิธี เปิดอุทยานการเรียนรู้(ห้องสมุดรถไฟ)และเปิดนิทรรศการ “แนะให้แนวสัญจร” ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ จังหวัดเชียงราย

คุณอลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริษทั ป.เคมีเทค จำ�กัด(ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดง) พร้อม คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารบริษทั ร่วมกับ บริษทั ชวลิตกิจเกษตร เชียงราย จำ�กัด และร้านค้าเคมี เกษตรในจังหวัดเชียงราย เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แพง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.เมือง จ.เชียงราย


ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

ที่ห้วยปลากั้ง พระอธิการพบโชค ติสววโส ออกเดินบิณพระบาตรพร้อมพระสงฆ์ 9 รูป บนสะพานไม้ไผ่ข้ามทุ่ง ในโครงการการกลับมา ของปลากัง้ เพือ่ พบโชคดอยกวนอิม ณ ซุม้ เมล็ดพันธุป์ ลากัง้ โดยมีหน่วยงาน และศรัทธาวัดห้วยปลากัง้ กว่าสองร้อยครัวเรือนได้รว่ มทำ�บุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง สื่อ TV. ทำ�ข่าวโครงการพบโชดพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 666 เมตร กว้าง 6-8 เมตร ถนนซอย 23 ชุมชน ห้วยปลากั้งเชื่อมต่อ 3 ตำ�บล โดยพี่น้องชุมชนห้วยปลากั้งร่วมก่อสร้างเมื่อวันที่ 29/10/59 - 29/11/59

ศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิด เวทีถนนปลอดภัย “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง ยั่งยืนและภารกิจตามกฎหมาย ของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด” เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทาง ถนน อย่างเข้มข้น จริงจัง ไม่เฉพาะแต่ในช่วงเทศบาลสำ�คัญเท่านัน้ แต่ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปีโดยมีนายประสิทธิ จินะ ผูจ้ ดั การ บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เชียงราย

อำ�เภอแม่จนั ได้จดั งานสืบสานป๋าเวณี ยีเ่ ป็งเมืองแม่จนั โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาเป็นประธาน ในงานได้มกี ารประกวดขบวนแห่และกระทงใหญ่ การประกวดกระทงเล็ก ประกวดโคมไฟจากชุมชนต่างๆ ประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานและขบวนแห่ประมาณหนึ่งหมื่นคน

หน้า

9


หน้า 10

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

คนไทยยังก้าวไม่พ้น... การผจญภัยกับสารพิษตกค้าง สำ�รวจกันมากีค่ รัง้ ก็เจอเรือ่ งชวนให้ตกใจกันไปทุกครัง้ คราวนีเ้ ป็นเรือ่ งของผัก ปลอดสารพิษ ที่มีขายกันตั้งแต่ตลาดข้างถนนไปจนตลาดหรูในห้างใหญ่โต เพราะความนิยมของผูบ้ ริโภคทีน่ บั วันสนใจจะกินผักทีไ่ ม่มสี ารพิษตกค้างกันมาก ขึ้น ตลาดทุกระดับก็เลยสรรหามาสนองกันมากขึ้น ไม่ว่าผักปลอดสารพิษ ผักชีวภาพ ผักออแกนิค (เกษตรอินทรีย์) ผักพวกนี้ถ้าขายกันในตลาดริมถนน ก็มักรู้กันว่ามาจากสวนไหน? ราคาก็เบา หน่อย ส่วนที่ขึ้นห้างหรูมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม พร้อมทั้งมีฉลากมาตรฐาน Q แปะไว้บนถุงแต่ละถุง ราคาก็จะแพงเป็นเงาตามตัว !! แต่ที่บอกว่าชวนให้ตกใจคือ ไม่ว่าตลาดไหน มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน เหมือนกัน!! ที่มันน่าเจ็บใจ เพราะอุตส่าห์ขึ้นไปซื้อบนห้างใหญ่ๆ โตๆ มีเครื่องหมายการัน ตีไว้โก้หรู และราคาก็แพงกว่าตลาดล่าง แต่ยังหนีสารพิษตกค้างไม่พ้น บางรายเยอะกว่าตลาดริมทางเสียอีก !! แล้วมาตรฐานที่ควรเอามารับประทานมันอยู่ตรงไหน ? เจ้าหน้าที่ที่ไปสุ่มตรวจก็มีทั้งจากกระทรวงฯ และหน่วยงานเครือข่ายเตือนภัย สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช Thai PAN เขาคงไม่ไปสุ่มเล่นๆแก้เหงา หรือไปกลั่นแกล้งผู้ ขายรายใดหรอก แต่เพราะทราบอยู่ว่าระยะหลังเมื่อมีคนนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ กันมากขึ้น ก็มีผู้ปลูกหัวใสใจอำ�มหิตปล่อยของออกมาสนองตลาดกันมากขึ้น เพราะได้ราคาดีกว่าราคาผักปกติ !! แต่ก่อนแต่ไรจะไปซื้อผักในตลาด ก็ถูกสอนให้เลือกผักที่ไม่ต้องใบสวยงามมาก นัก ที่มีแมลงกินเว้าบ้างแหว่งบ้าง น่าจะปลอดยาพิษมากกว่าผักใบสวยสดงดงาม แต่ พอวันนี้มีผักรุ่นใหม่ใบสวยไร้สารพิษมาขายคนก็อยากเลือกของสวยมากินบ้าง ยอม จ่ายแพงขึ้นเพื่อได้สัมผัสของดี แต่กลับต้องช้ำ�ใจ หมดเงินมากขึ้นแต่สุขภาพเลวลง ถามว่าผักที่ปลูกอย่างจริงใจมีไหม๊-มีครับ !! คนรักสุขภาพเขาทำ�สวนผักกินเอง มีมากก็เอาออกขาย ทำ�เกษตรอินทรียจ์ ริงจัง ไม่หวังแต่เงิน เมื่อมีผู้ผลิตปนเปกันในตลาดความลำ�บากใจก็ตกอยู่ที่ผู้ซื้อ ว่าอย่าสุ่มสี่ สุ่มห้าหยิบใส่ตะกร้ากลับบ้านกันง่ายๆ ต้องรู้จักเลือกกันให้มากขึ้น ไม่งั้นผักราคาแพง กว่าจะทำ�ร้ายเราได้มากกว่าผักหนอนเจาะที่ราคาถูกกว่า เอาละ...ในเมื่อไว้ใจอะไรไม่ได้ ผักปลอดสาร ผักเกษตรอินทรีย์ สุดท้ายก็เจอ สารพิษเพียบพอกัน หนทางแก้ปัญหาลองมาดูเคล็ดลับการล้างผักผลไม้ เพื่อลดสาร พิษ ยาฆ่าแมลง สารเคมีตกค้าง สักหน่อยเป็นไร 1. ล้างผักผลไม้ด้วยด่างทับทิม ลดสารพิษได้ 20-30% 2. ล้างผักด้วยน้�ำ ผสมน้ำ�ส้มสายชู ลดสารพิษได้ 30-40% 3. ล้างผักด้วยน้�ำ ผสมเบกกิ้งโซดา ลดสารพิษได้ 30-40% 4. ล้างผักด้วยวิธีน�้ำ ไหล โดยแยกผัก กลีบผัก ออกมาแช่น�้ำ 10 นาที จาก กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก ดำ�รงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำ�นักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลตรี สุภรัตน์ เงิน นั้นหยิบผักขึ้นมาเปิดก๊อกให้น้ำ�ไหลผ่านผักและผลไม้ทีละใบ ทีละก้าน ถูๆให้สะอาด บำ�รุง รองปลัดบัญชีทหาร และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ของหน่วย ณ กอง ราว 2 นาที วิธีนี้จะช่วยลดสารพิษตกค้างได้ถึง 60-70 % บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำ�บลทุ่งก่อ อำ�เภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก ดำ�รงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำ�นักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานการประชุมนายทหาร สัญญาบัตร เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ดำ�รงค์ คงเดช ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำ�รอง กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำ�บล เปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ของ นพค. ทุ่งก่อ อำ�เภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 35 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ดำ�รงค์ คงเดช ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้ทำ�การส่งมอบห้อง สุขาผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ ทีไ่ ด้จดั สร้างถวาย วัดพระธาตุดอยจอมทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งการดำ�เนินการโครงการดังกล่าว เป็นดำ�ริของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการปรับปรุงบูรณะ วัดเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา


ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

หน้า

สัมมนา “การทำ�เป็นธุรกิจในยุค DIGIRAL” โดยทีมงานบริษทั A-Host สำ�นักงาน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และน้องเมย์ แห่ง LOVE TRAVEL ในการตั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมาจากทุกๆ วงการ จะเข้าใจ ทีว่ ทิ ยากรนำ�เสนอไม่มากก็นอ้ ย ผมหวังเช่นนัน้ นะ เฟีย้ ง ณ ห้องพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นายกรัฐมนตรี

ต่อจากหน้า 1

พลตำ�รวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รักษาราชการแทนรองผูบ้ ญ ั ชาการตำ�รวจแห่ง ชาติ ร่วมให้การต้อนรับก่อนที่จะเดินทางต่อ โดยเฮลิคอปเตอร์ ที่กองทัพบก ได้จัดเตรียม ไว้ เพือ่ เดินทางไปเป็นประธานพิธเี ปิดศูนย์การ เรียนรูข้ ยะปลอดภัย Zero Waste ทีบ่ า้ นโป่ง ศรีนคร อำ�เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย คณะของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางถึงสนาม ฮ.ชัว่ คราว ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าแดด มีนายบุญ เวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย พร้อมด้วย พลตรีจริ เดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำ�ลังผาเมือง พลตำ�รวจตรี ธนยินทร์ เทพรักษา ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จังหวัดเชียงราย พันตำ�รวจเอกธรรมนูญ ประ ยืนยง ผูบ้ งั คับการฯ พันตำ�รวจเอกถนอมศักดิ์

ยศแผ่น ผูก้ �ำ กับการสถานีต�ำ รวจภูธรป่าแดด พร้อมด้วย นางวันดี ราชชมพู นายอำ�เภอ ป่าแดด นำ�คณะส่วนราชการ ให้การต้อนรับ จากนัน้ ได้ออกเดินทางต่อโดยรถยนต์ เพือ่ เดิน ทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านโป่ง ตำ�บลโรงช้าง อำ�เภอป่าแดด เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้อง ประชาชนที่มาให้การต้อนรับ และเยี่ยมชม ตามกลุม่ นิทรรศการต่างๆ ทีไ่ ด้เตรียมไว้กอ่ น ที่จะเดินทางเยี่ยมชมตามฐานต่างๆ ภายใน หมูบ่ า้ นพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรูข้ ยะปลอดภัย Zero Waste ที่บ้านโป่งศรีนคร อำ�เภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตามกำ�หนดการ โดยมีประชาชนชาวอำ�เภอป่าแดด จำ�นวน 1200 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยนายกรัฐมนตรี ได้เยีย่ มชมนิทรรศการ และสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงราย จาก นั้นได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาต้อนรับ ก่ อ นขึ้ น รถรางเยี่ ย มชมหมู่ บ้ า นปลอดขยะ

ค้าชายแดนเชียงราย... กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่อาเซียนและประชาคมโลก รุ่นที่1 นำ�คณะนักศึกษาซึ่ง เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 50 ท่าน ลงพื้นที่ จ.เชียงราย และเข้ารับ ฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ คุณผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าเชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดน บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่อง “การค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย กับ เพือ่ นบ้าน” ทีห่ อ้ งประชุมตองจี โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูตคิ โฮเทล อ.แม่สาย จ.เชียงราย Zero Waste บ้านโป่งศรีนคร เยี่ยมชมฐาน การเรียนรู้สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ รวมไปถึงเยีย่ มชมฐานกลุม่ อาชีพจักสานไม้ไผ่ และการท่องเทีย่ วบ้านโฮมสเตย์ ก่อนทีจ่ ะเป็น ประธานในการเปิดป้ายศูนย์การเรียนรูห้ มูบ่ า้ น ปลอดขยะ Zero Waste ที่บ้านโป่งศรีนคร หลังจากนั้นเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ได้ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวงให้การต้อนรับ ก่อนจะปฏิบตั ภิ ารกิจ ประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วน กลางและคณะกรรมการ กรอ. กลุม่ จังหวัดภาค เหนือตอนบน 2 ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน ที่ ห้องเชียงแสน อาคาร สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

เยือนหลวงน้�ำ ทา ต่อจากหน้า 1

ออกเดินทางจากสะพานมิตรภาพไทยลาว ด่านพรมแดนอ.เชียงของ ระยะทางกว่า 180 กม. บนเส้นทางถนน R3A มีนายบุนยี แก้วคุนเมือง รองเจ้าแขวงหลวงน้�ำ ทา นาย คำ�ไหล สีประเสิด หัวหน้าการปกครองแขวง นายพรสวัสดิ์ กมลทอง รองหัวหน้าแผนก แถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว พร้อม คณะให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาด้านการ ท่องเทีย่ วทีห่ อ้ งประชุมสโมสรแขวงหลวงน้�ำ ทา

ปศุสัตว์ และการท่องเที่ยว ผู้ที่มาลงทุนใน ขณะนีจ้ ะได้สทิ ธิเท่าเทียมกับพลเมืองเมียนมา เมื่อเกิดการลงทุนในพื้นที่ รัฐฉาน ที่มีความ พร้อมในเรือ่ งทีด่ นิ จะช่วยแก้ปญ ั หาแรงงาน ทั้งในไทย และเมียนมาได้ รวมทั้งสะดวกใน การกระจายสินค้า ไปสู่เมืองใหญ่ๆทั้งภาค ตะวันตก และตะวันออกของประเทศเมียนมา รมต.ซ่อ ยุ้น หลี่น กล่าว ด้าน รมต คลัง Sai Shan Titlon ได้ เน้นว่า อยากจะหาผู้ลงทุนพัฒนาถนน สาย เชียงตุง-ตองจี ซึ่งเป็นเส้นทางสำ�คัญ ผ่าน เมืองใหญ่และทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ตลอด จนเป็นเส้นทางการท่องเทีย่ ว และขนส่งสินค้า ของ ไทย และเมียนมา คณะผูบ้ ริหารรัฐฉาน กำ�ลังพิจารณาว่าระหว่างหาผู้ลงทุน หรือจะ ใช้เงินกูด้ อกเบีย้ ต่�ำ ระยะยาว จากสถาบันการ เงินหลัก เพื่อนำ�มาใช้ในการพัฒนาเส้นทาง คมนาคม จากเชียงตุง มาตองจี ส่วนด้าน อื่นๆ รมต คลัง เผยต้องการให้เกิดความ ร่วมมือ และพัฒนาการค้า การท่องเทีย่ ว ทัง้ บุคลากรที่ทำ�งาน ระหว่างฉาน กับไทย และ ขณะเดียวกันหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีการ คุยกันอย่างใกล้ชดิ เช่น ศุลกากร และพาณิชย์

11

เมื่อกว่า 2500 ปีมาแล้ว สวรรค์ได้ส่ง เทพองค์หนึ่ง ให้มาเกิดเป็นกษัตริย์ ใน โลกมนุษย์ เพื่อนำ�เอาธรรมะ มาเป็นคำ�สอนและวัตรปฏิบัติ ให้แก่มนุษย์ในโลก อย่าง ที่เราๆท่านๆ ทราบดี จวบถึงปัจจุบัน ธรรมะคำ�สั่งสอนของพระองค์นั้น ที่ถูกเคารพ เชื่อและปฏิบัติ เป็นวิทยาศาสตร์ ความจริง เป็นพระพุทธศาสนา ที่ยั่งยืน ประชากร โลกเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ทั่วทุกมุมโลก นี่คือความจริง ต่อมาเมื่อเกือบ 100 ปีมานี้ สวรรค์ ได้ส่ง เทพองค์หนึ่งในสวรรค์ ลงมาเกิด เป็นพระมหากษัตริย์ ในประเทศไทย พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ คือพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งพระราชวงศ์จักรี ประชากร พสกนิกรชาวไทย โชคดี ที่มีเทพองค์นี้ มาเป็นพระมหากษัตริย์ เพราะตลอด ระยะเวลา 70 ปีที่พระองค์ครองราชย์ พระองค์ไม่เคยหยุดนิ่ง เช้า สาย บ่ายเย็น ได้เสด็จพระราชดำ�เนิน ลัดเลาะ ไปเยี่ยม พบปะกับราษฎรของพระองค์ ที่ ประสพกับความทุกข์ เดือดร้อน ในเรื่องต่างๆ ในการดำ�รงชีวิต ในท้องถิ่นต่างๆ โดย เฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ พสกนิกร ที่เดือดร้อนอย่างจริงจัง ซึ่งเราเรียก ความช่วยเหลือของพระองค์ท่านว่า “โครงการ ตามพระราชดำ�ริ” ท่านๆ ที่ได้ดูสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ โทรทัศน์ ในปัจจุบัน นี่แหละครับ เป็น เรื่องที่พระองค์ท่านได้พระราชทาน แก่ราษฎร ของพระองค์ท่าน ตลอด 70 ปี ที่ผ่าน มา ไม่มวี นั หยุด โครงการพระราชดำ�ริของพระองค์ทา่ น ได้ชว่ ยเหลือราษฎร ถ้านับใน จำ�นวนโครงการพระราชดำ�ริ ทั่วประเทศแล้ว กว่า 4000 โครงการ มีผู้คำ�นวนแล้วว่า ทุกๆ 5 วันครึ่ง พระองค์จะพระราชทานโครงการช่วยเหลือราษฎร 1 โครงการ ตลอด ระยะเวลา 70 ปี ช่วยเหลือราษฎร ที่ทุกข์ยากในทุกๆด้าน มานับแสน นับล้านคน และที่ประทับใจ ผู้ชมโทรทัศน์ ช่องหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ได้ออกภาพ เด็กนักเรียน หญิงคนหนึ่ง “คนดอย”ชมภาพแล้ว ก็สันนิษฐานว่า คงเรียนในชั้น ประถมตอนปลาย ได้ออกมาพูดออกอากาศว่า “เท่าที่ ได้อา่ นพระราชประวัตขิ องพระองค์ทา่ น ในวัยทรง พระเยาว์นั้นพระองค์ ได้ประสพอุบัติเหตุ เสียพระเนตรขวาไป “แล้วเด็กหญิง ก็พูด ต่อว่า” แสดงว่า ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ท่านทำ�งานหนัก ช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ ยาก ด้วย พระเนตรข้างซ้ายข้างเดียว” นี่เป็นหนึ่งที่ประทับอยู่ในดวงใจของเด็กหญิง น้อยๆคนหนึ่ง ท่านที่เคารพครับ ไม่เพียงประชาชนคนไทยเท่านั้น สหประชาชาติ ที่รวม ประชากรทั่วโลก ยังได้เทิดพระเกียรติ พระองค์ท่าน ในผลงานของพระองค์ท่าน และ ประเทศต่างๆหลายประเทศ ยังได้ น้อมนำ� โครงการหลายโครงการพระราชดำ�ริ ไป สร้าง ปรับใช้ ในประเทศของตน อย่างได้ผล “คนดอย” คงจะต้องมีเรื่องต่างๆ ในโครงการพระราชดำ�ริของพระองค์ท่าน มาเล่า ให้ท่านทราบ บัดนี้ เทพองค์นี้ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ปรัชญาและคำ�สอน ของท่าน จะสถิตอยู่ในโลกใบนี้ เช่นเดียวกับเทพองค์ก่อน ที่พระราชทานธรรมะและ คำ�สอน ให้แก่พุทธศาสนิกทั่วโลก เมื่อกว่า 2500 ปีมาแล้ว เช่นกัน “คนดอย”

สัมมนา เรื่อง รถไฟพลิกโฉมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ฉานชวนลงทุน ต่อจากหน้า 1

พร้อมคณะ รวมทั้งหอการค้าจังหวัด เชียงราย โดยรองประธานหอการค้า ผกาย มาศ เวียร์รา เข้าพบ ณ ที่ทำ�การ สำ�นัก รัฐมนตรี ตองจี โดยมีประเด็นหารือ คือ ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ของทั้ง 2 ประเทศ ให้แน่นแฟ้นยี่งขึ้น โดย รมต.วางแผนฯได้กล่าวว่า ปัจจุบนั กฎหมายใหม่การลงทุนในเมียนมา เริ่มผ่อน คลายให้ชาวต่างชาติทมี่ าลงทุนในเมียนมา ได้ สิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองเมียนมา โดยเฉพาะ รัฐฉานมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ยังเปิดโอกาสให้นัก เรืองชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้าเชียงราย เป็นประธานเปิด ลงทุน โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีพรมแดน การแสดง นิทรรศการศิลปะเสียงเพรียกแห่งขุนเขา 1 “ลำ�เนาไพร” โดย สุขุม เขื่อนศิริ ติดกัน ทางรัฐฉานต้องการให้มาลงทุน มี โชติศิริ ดารายน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ และบุคคลในวงการศิลปะ และการลงทุนที่น่าลงทุนมากที่สุดคือ ร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องแสดงชั้น 2 อาคารขัวศิลปะ จ.เชียงราย ด้านการเกษตรที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ด้าน

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหอการค้าเชียงราย สมาคมสือ่ มวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดสัมมนาเรือ่ ง “รถไฟพลิกโฉมเขตเศรษฐกิจ พิเศษเชียงราย” ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเชี่ยน+6 และGMS นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีคุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “รถไฟ พลิกโฉมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย” ในเส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยจะรีบจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ร.ฟ.ท.ให้ได้ภายใน เดือนธันวาคม 59 นี้ และจะหารือกับทีมที่ปรึกษาและวิศวกรเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างควบคู่กันไป เพื่อให้การรอคอยของชาวเชียงรายสิ้นสุด เสียที ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท


หน้า 12

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ในอำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตอนที่ 4

นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำ�เภอแม่สาย ได้เปิดโครงการร่วมลงนามถวายอาลัย และร่วม ปล่อยตัวนักปั่น โครงการ “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ” ณ ด่านศุลกากร อ.แม่สาย แห่งที่ 1 อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวิวัฒน์ พานิชอัตรา นายกรับเลือกสโมสรโรตารีแม่สาย และเป็นประธานชมรมปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพแม่สาย ได้กล่าววัตถุประสงค์ตอ่ ท่านประธาน และได้ ปล่อยตัวขบวนจักรยาน “เหนือสุดแดนไทยปัน่ ไปกราบพ่อ” โดยการปัน่ จักรยานจากหน้าด่านชายแดน อำ�เภอแม่สาย ไปยัง กรุงเทพฯ เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช ใช้เวลา 8 วัน ระหว่าง วันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2559 รวมระยะทางในการ ปั่นประมาณ 900 กิโลเมตร จนถึงพระบรมมหาราชวัง ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำ�เภอแม่สายเป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ อำ�เภอ เทศบาล ทหาร ตำ�รวจ และพสกนิกรชาวอำ�เภอแม่สายทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมี น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยและน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบต รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุดอยเวา ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมจำ�นวนมาก อย่างพร้อม เพียงกัน

โรงเรียนปิยะพรพิทยา ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อำ�เภอแม่สาย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนหมู่บ้านปิยะพร และผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีน้อมรำ�ลึกและถวาย อาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช นอกจากนั้นได้ร่วมจัดแปรอักษรอีกด้วย ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนหมู่บ้านปิยะพร และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมเพียงกัน

อาชีพ การค้าขายของกลุ่มชาติพันธุ์ การประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ในแม่สาย ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งประกอบ อาชีพรับจ้าง ที่เหลือ ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านค้าปลีก ทำ�การเกษตร เช่น ทำ�สวน ผัก ทำ�นา เลี้ยงสัตว์ หาบเร่ แผงลอย สำ�หรับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทีก่ ลุ่มชาติพันธุ์ ติดต่ออยู่ประจำ�มากที่สุดก็คือจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมืองเชียงตุง และเมืองลา ส่วนการค้าที่ อื่นๆ ภายในประเทศ คือเชียงราย กรุงเทพและเชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีธุรกิจการค้าขนาดเล็ก จึงไม่จำ�เป็นต้องใช้เงิน ลงทุนจำ�นวนมาก โดยเฉพาะการที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิทางกฎหมาย ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้โดยตรง จึงมีการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนจำ�นวนน้อย ส่วนมากนิยมกู้ยืมเงินจากญาติ เพื่อนบ้าน กองทุนและหมู่บ้าน สำ�หรับผู้ที่ได้สัญชาติไทย ก็สามารถกู้จากธนาคารพาณิชย์ได้ โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่ ชาติพนั ธุจ์ ะอยูใ่ นประเทศไทยเป็นหลักแต่ก็ ยังมีบางคนที่มีเครือข่ายทางการค้ากับญาติพี่น้องหรือคู้ค้าที่อยู่ใน จังหวัดท่าขี้เหล็ก ที่ต้อง ติดต่อกันบ้าง ซึ่งก็พบว่ามีเพียงหนึ่งในสี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงไปมาหาสู่ด้านการค้าขาย เยี่ยมเยือน เดือนละครั้งบ้าง สัปดาห์ละครั้งบ้าง กลุ่มชาติพันธุ์ที่ข้ามไปติดต่อมากที่สุดคือ เดือนละครั้ง คือกลุ่มไทลื้อกับจีนยูนนาน ในประเด็นความคิดเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ประเมินตนเองต่อการมีบทบาทเสริม สร้างธุรกิจใน แม่สายให้ก้าวหน้านั้นพบว่า โดยภาพรวมส่วนใหญ่ตอบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ของตนมี บทบาทค่อนข้างน้อย โดยกลุ่มไทเขินกับไทใหญ่จะตอบว่ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างน้อย จำ�นวนมากทีส่ ดุ สำ�หรับกลุม่ จีนยูนนาน ประเมินอยูร่ ะดับปานกลาง มีกลุม่ ไทลือ้ เพียงกลุม่ เดียวที่เชื่อว่าตนเองมีส่วนเสริมสร้างธุรกิจในแม่สายให้ก้าวหน้ามากที่สุด แม้วา่ ปัจจุบนั ในเขตอำ�เภอแม่สายจะมีระบบบริการธุรกรรมทางการเงินทีใ่ ห้บริการ อย่างครบถ้วนคือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ แต่การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ ยังคงมีลักษณะที่เป็นแบบดั่งเดิมที่ใช้เงินสด ไม่ใช้บริการจากธนาคาร นอกจากกลุ่มจีนยูน นานที่ใช้ระบบธนาคารในประเทศไทย การร่วมประกอบการค้าธุรกิจมีความสำ�คัญที่จะยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งหมายถึงความเชื่อมั่น เชื่อถือ ระหว่างพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันและระหว่างเจ้าของธุรกิจ กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นพรรคพวกเดียวกัน เชื้อสาย ชาติพันธุ์เดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนที่จะเป็นมิตรภาพ มีความไว้ใจ เชื่อถือกัน จากแนวคิดดัง กล่าว ผลจากการศึกษาพบว่า การคบค้าระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต่างมีความคิดเห็น ดังนี้ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ จีนยูนนาน และไทใหญ่ ทั้งสามกลุ่มนี้ ต้องการอยากทำ�ธุรกิจ กับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเท่านั้น ส่วนไทเขิน ที่ต้องการทำ�ธุรกิจกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ เป็นอันดับแรกมากกว่ากลุ่มไทเขินด้วยกัน

ท่Maeาอากาศยานแม่ ฟ า ้ หลวง เชี ย งราย Fah Luang - Chiang Rai International Airport

นายวิสตู ร คำ�ยอด ผูอ้ �ำ นวยการท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ร่วมประชุมหารือกับ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผูว้ า่ การประปาส่วนภูมภิ าค ในเรือ่ งความเป็นไปได้ในการใช้น�้ำ ประปาส่วนภูมภิ าคเข้ามาใช้ใน นายวิสตู ร คำ�ยอด ผชร. พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รชร. (ปร.) ให้การต้อนรับ นายอาคม ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ในการผลิตน้�ำ ประปาและ เติมพิยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวง การลงทุนระบบผลิตน้�ำ ประปาที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต คมนาคมและคณะฯ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางมาเป็นประธานพิธเี ปิดศูนย์การ เรียนรู้ขยะปลอดภัย Zero Waste บ้านโป่งศรีนคร อำ�เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และเป็นประธาน ในการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนี้มี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37, ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงราย และ นายวิสูตร คำ�ยอด ผู้อ�ำ นวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รวมทั้งพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน

นายวิสูตร คำ�ยอด ผชร.พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รชร.(ปร.) เป็นประธานเปิดการ แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ทชร. มีทีมชมรมฟุตบอล ทอท. / ทีม VIP เชียงราย / ทีมเพื่อน ตำ�รวจ ซึง่ จะประกอบด้วยนักกีฬาฟุตบอลของ ทอท. ผูบ้ ริหาร อบจ.เชียงราย หน่วยงานด้านความมัน่ คง ในจังหวัดเชียงราย เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความร่วมมือในการประสาน งานด้านต่างๆ ทำ�การแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย


ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

หน้า

มานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย นำ�ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำ�ลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยได้รว่ มร้องเพลงชาติ กล่าวคำ�ถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

13

บริษทั บางกอกดรัก ได้จดั สัมมนาโครงการ Smart Disrensan ครัง้ ที1่ 0 การดำ�เนินงานเก็บ หน่วยกิต การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) โดยสถาบันหลักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีเภสัชและเจ้าของร้านขายยาเข้าร่วมสัมมนากันอย่างมาก ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ขอแนะนำ�ทีมงานบริหารโรงแรมดุสิต

คุณมานะ จันทร์หอม ผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงแรมดุสติ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย นำ�พนักงาน ร่วมมอบอาหารกลางวันและน้ำ�ดื่มของโรงแรมดุสิต ให้แก่ ผู้ป่วย และญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ โรง พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำ�ลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสมเด็จย่า โรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ เชียงราย

บริษทั อีซซู เุ ชียงราย จำ�กัด โดยกลุม่ นกเงือก โดยตัวแทนร่วมอวยพรและร่วมทำ�บุญเนือ่ งจาก เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณโชติศิริ ดารายน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานี้

นลินี ธนะโสภณ

เกิดที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติการทำ�งาน Senior Supervisor สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 12 ปี ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน Marketing Communication Manager โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

ร่วมอวยพรและมอบของทีร่ ะลึก เนือ่ งจากเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณอังคณา จิระดา บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานี้

บริษัท ออริเฟลม คอสเมติก (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร Beauty Academy การอบรมการสอนการดูแลผิวหน้าและการแต่งหน้า เพื่อความสวยงาม อย่างถูกวิธี โดย มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งช่างเสริมสวย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองและการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดย ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วิทยาการจากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ณ ห้องเม็งราย โรงแรมอินคำ�

พ.ต.ท.วิชัย- นางสุภา นิลดำ� ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ� พี่สาว และพี่ๆ ญาติ ร่วมแสดงความ ยินดีกบั นางสาวกรกนก นิลดำ� จบปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสือ่ สารมวลชน

โรงแรมเวียงอินทร์ โดย คุณพูนสุข จิตรสกุล ผจก.ทั่วไปร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการ ตำ�รวจภูธรภาค 5 ช่วยชาวนาไทย ตามนโยบายของพลตำ�รวจตรี พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รักษา ราชการแทนผู้บังคับบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 5 ณ สถานีตำ�รวจภูธรจังหวัดเชียงราย

ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดนาวาเอกอัจฉรา พิมพ์ทน หัวหน้าสถานีวิทยุ 914 แม่จัน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานี้

การฝึกอบรมโครงสร้างพื้นฐานงานสำ�รวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม สำ�หรับช่าง รังวัดในสำ�นักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ณ ห้องเม็งราย โรงแรมอินคำ�

โครงการ “นกเงือกร่วมใจ บริจาคโลหิต” ของบริษัทอีซูซุเชียงราย จำ�กัด บริษัท อีซูซุ เชียงราย จำ�กัด โดยกลุ่มนกเงือก ได้จัดโครงการ “นกเงือกร่วมใจ บริจาคโลหิต” ครั้งที่ 2/2559 ใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ และเก็บสำ�รองในคลังโลหิตไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน โดยมี ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจำ�นวน 97 ราย และโลหิตที่ได้รับทั้งหมดจำ�นวน 27,850 ซีซี

เล็ก นครเชียงราย ผอ.นครเชียงราย ไปร่วมงานพิธีมงคลสมรส หชนก พนัสธาดา หลาน สาวและ วรปรัชญ์ ช่วยรอด หลานชาย ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย เมื่อคืนก่อน

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำ�กัด โดยกลุ่มนกเงือก โดยคุณวิเชียร ถิ่นทิพย์ รองประธานบริษัท เป็นตัวแทนมอบน้ำ�ดื่มนกเงือกสนับสนุนให้แก่ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ใช้ในโครงการเยี่ยมทหารและตำ�รวจตระเวนชายแดน เพื่อบำ�รุงขวัญและเป็นกำ�ลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย - จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเร็วๆ นี้


หน้า 14

การกำ�หนดแนวทางขับเคลือ่ นภารกิจประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำ�จังหวัดเชียงราย (ป.ป.จ. เชียงราย) ครั้งที่ 37 – 10/2559 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย พิจารณา กำ�หนดแนวทางขับเคลื่อนภารกิจประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

ข่าวสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย

สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย โดยนายอนันต์ เพชรใหม่ ผู้อ�ำ นวยการฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคการศึกษา ใน โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ป้องกันภัยผลประโยชน์ทบั ซ้อนของข้าราชการและความรูเ้ รือ่ งการประเมินความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) จัดขึ้น ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการกำ�หนดโทษ กระบวนการและกลไกการดำ�เนินการลงโทษแก่ผู้กระทำ�ความผิด

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 2559 สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงราย ผู้อำ�นวยการฯ และเจ้าหน้าที่ด้าน ป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ” ในโครงการฝึกอบรม “ส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรกรมเจ้าท่า” ซึ่งกรมเจ้าท่าจัดขึ้น ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี ้ สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย ยินดีรบั ฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินการต่อประเด็นการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสังคมเชียงรายคุณธรรมไปด้วยกัน โดยแจ้งข้อมูลได้ที่ โทร. 0 5371 1835 - 7 ต่อ 14 โทรสาร ต่อ 18 เฟซบุ๊คในชื่อ “ป.ป.ช. เชียงราย ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม” หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย

โฆษณาครองช่าง


ปีที่ 29 ฉบับที่ 0501

หน้า

15

สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้รบั เกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา อดีตรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เข้าเยีย่ มเยือนและให้ขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งานช่วยเหลือประชาชน พร้อมกันนัน้ ได้หารือเพือ่ เตรียมการ จัดผ้าป่าการกุศล เพือ่ ถวาย ณ วัดห้วยปลากัง้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ที่ทำ�การสมาคมศิริกรณ์ฯ

สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดห้วยปลากัง้ เพือ่ สมทบทุนจัดซือ้ อุปกรณ์ด�ำ น้�ำ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล โดยได้รบั การสนับสนุนจากท่านทีเ่ ห็นการทำ�งานเพือ่ บำ�เพ็ญประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่างแท้จริงมากว่า 26 ปี โดยได้รบั เกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิสูตร คำ�ยอด ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง พ.อ.ดำ�รงค์ คงเดช ผบ.นพค.35 คุณอนงศรี สิทธิอาษา ประธาน บริษัท เชียงรายแลนด์ พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สารวัตรตำ�รวจท่องเที่ยว และผู้จัดการห้างสรรพสินค้า โรบินสันเชียงราย ได้รับ เงินบริจาค 229,000.00 บาท และ พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เมตตาร่วมบริจาคสมทบอีก 20,000.00 บาท กุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำ�บุญใน ครั้งนี้ขอจงดลบรรดาลให้ท่านจงประสพแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป เทอญ


Chiangrai news  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you