Page 1

stavebnftrh t e c h n o t d g i e ,m a t e r i ; L y ,s y s t 6 m y

Komplexne sluZby SU casovou aJ finandnou vyhodou Ui v kaZdomviic5ommestenachddzame hypemarket, podobn6 supermarket ci obchodn6centrum.V5etci khicovihrdci na trhu roziirujri pocet svojich prevddzok.0drazilosa to aj na zqi5enomzdujmeo prendjom obchodnfch priestorov. Realiziiciainterieru butikovv niikupnfch centrdch vyZaduje od podnikatelovvela casu, energiea v neposlednom rade obrovskfprehlad o spleti roznych cinnostf, ktor6 s r4istavbou butiku srivisia. Preto je vfhodn6 zverit pripravujedinej firme. komplexnu 1 Thody takdhoto rozhodnutia powrdzuie ai architekt prof / i.ktouo-r.alizainei spoloanosti MONTY v TVrdoSovciach, Y Ine. arch. Michal Cdborfk. Predoby mal klient vdbec hladad proiektovo-realizain( firmu, ked by mohol svoiu obchodnri iednotkou realizovadsvojpomocne? Ak si klient ryberie jedindho doddvatelh - projektovo - realizatni firmu, ktorzi mu zabezpeti vietko takpovediac od A po Z, predovietkymulctri ias. Pri rybere, samozrejme,zAleLiaj na sprdvnom rozhoclnuti. Klient by si mal r,ybradna slovenskomtrhu etablovanri firmu,schopn[iposlgtnfd mu vietky poladovand slulby. Samotnd rvpracovanie ndvrhu bucldccjpredajnea dokumcntdciezaberietri ai dtyri mesiace.Projektovo-realizatna firma tieto zdlei,itostirybavi zl svojhoklienta, ktorf sa venuje svojmu poclnikaniua nemusi sa zrtau,ovat vybavovanimpotrebnej dokumentdcie. Existuie neiakd porovnanie medzi vystavbou rodinniho domua realizdciouobchodnel iednot\? Obidvestavbyjc najleplie zveridfirme, ktord sa Specializuje na jedenaleboclruhl typ stavby.Len vtedy sa clddosiahnudoptimdlny rlsledok.Obchodnd centrum md jasnestanovenftermin oworenia a nie jc tam iasovf priestor na to, aby sa otvorenieobchodnei iednotkyv komplexeccldho cenrraposunulo to i len o jeden deri. Pri rodinnomclome si obledndvatelm6ie dovolidposunutie aj o celd qtdne. Na realizdciuobchodnej iednotky majri ndjomcoviak dispozicii zvytajne jeclen mesiac, za ktor't' musia zosriladid prrice sadrokartondroqobkladaiov, elektrikdrov,vzduchotechnikov,in3talatdrovvody, kanalizdcie, krirenia, ay' napokon nzibytkuirov.Ich synchronizdcia za taky krdtky ias ie jednfm z najndroinejiich pro-

Akd ie cena za takdto komplexnd sluiby? Cena za komplexnd slulby projektovo-realizainejfirmy b1.va relativne ry56ia,v koneinom d6sledkuvdakzdkaznfkuietri. Pri svoipomocnom rieieni stavbysa podnikatel zapoji do procesu rystavby - sdm si ryberd a riadi remeselnfkov,ktori pre neho pracujti. Automatickysa prestdvavenovadsvojmu podnikaniu - {m pddom muunikajil peniazez jeho vlastnejtinnosti. Ak spoiita svojendklad5 ias, dozor a koordindciu akcie,ryjde ho to drahSie,ako keby realiz6,ciu zadal iednej proj ektovo-realizainej f irme.

h

H

z @

E

PROJEKI'A STAVEBNA REALIZACIA PREDAJNI HLINIKOVEVYPLNEA VYKLADY

OCELOVT TOruSTRUKCIE

r MREZE r BRANY r ROLETY IZALUZIE MONry s. r. o., Dolnii52, 941 10 Tvrdo5ovce tel./fax:+421 35 64 92 758, +421 35 64 92 561 infolinka:0800 111 538, e-mail:monty@monty.sk

WWW

MONTY

sK

33

eurostaav  

r MREZE r BRANY r ROLETY SU WWW MONTY sK IZALUZIE OCELOVTTOruSTRUKCIE HLINIKOVEVYPLNEA VYKLADY stavebnftrh MONry s. r. o., Dolnii52, 941 10...