Page 1

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Montserrat

núm. 80 | maig 2018


Calendari fiscal 2018

D ’ I N T E R É S

Del 8 de febrer al 10 d’abril:

TELÈFONS d’interés

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Ajuntament: 962 988 000 / 962 999 136

Taxa de llicència de gual permanent.

Ajuntament fax: 962 998 058 Jutjat de Pau i Registre Civil: 649 695 586 Policia Local: 962 999 205 Guàrdia Civil (Llombai): 962 550 406

I N F O R M A C I Ó

Primer termini de l’IBI de naturalesa urbana.

Taxa de recollida de fem domiciliari.

Centre de Salut: 962 980 000 Urgències: 962 980 001 Servei d’ambulància: 962 556 109 Servei d’ambulància de la Mancomunitat: 669 391 020 Poliesportiu: 962 999 432

Taxa de recollida de fem de comerços.

Del 5 de juny al 6 d’agost: •

Segon termini d’IBI de naturalesa urbana.

de dilluns a divendres

ix / arriba

ix / arriba

08:00 / 08:50

09:30 / 10:00

10:00 / 10:50 12:00 / 12:50

17:15 / 18:05

20:30 / 21:20

Tercer termini d’IBI de naturalesa urbana.

Impost de Béns Immobles Rústics.

Impost d’Activitats Econòmiques.

07:55 / 08:45

Horari de misses

10:10 / 11:00

CP Evaristo Calatayud: 962 980 085 IES Vall dels Alcalans: 962 980 145 Escola Infantil: 962 999 837 Escola d’Adults: 962 986 388 Secretaria SIUM: 962 998 477 Poliesportiu: 962 999 432 Servei de Taxi: 617 840 562 / 962 999 768 Llar dels Jubilats: 962 998 519

Bombers: 112 Cooperativa agrovinícola: 962 999 042 Parròquia: 962 999 233 / 609 847 588 Càritas: 677 515 859

* Atenció al públic de 9 a 13 h

Laborables i dissabtes

Diumenges

d’octubre a març 19:00

09:30 12:30

d’abril a setembre 20:00

09:30

16:30 / 17:20

18:30 / 19:20

AVIVA: 962 988 000

Psicòleg municipal: 962 999 047

13:30 / 14:20

14:00 / 14:50

Biblioteca: 962 986 027

Casa de la Cultura: 962 998 178

cap de setmana i festius

València - Montserrat

Del 24 de setembre al 3 de desembre:

Servicis socials: 961020536

2

Del 2 d’abril al 4 de juny:

Horari d’AUTOBUSOS

20:00 / 20:50

Montserrat - València ix / arriba

ix / arriba

06:50 / 07:45 08:25 / 09:15

08:55 / 09:45 11:25 / 12:15

12:10 / 13:00 14:10 / 15:00

15:45 / 16:15

15:40 / 16:30 19:10 / 20:00

18:25 / 19:15

FARMÀCIES de la Vall dels Alcalans

12:30

Horari salat de l’hivern

Horari salat de l’estiu

abans de l’eixida del sol

abans de l’eixida del sol

14:00

13:00

17:00

16:00

19:00

18:00

20:00

19:00

José A. Puchades 962 998 371 Av. Jaume I, 19 Montserrat Valverde-Viru 962 999 272 c/ Sant Antoni, 4 Montserrat Francisco J. Vidal 962 555 001 c/ Jaume I, 12 Real M. Dolores Jorge 962 555 494 c/ Blasco Ibáñez, 32 Montroi


NORMES de publicació Els articles presentats per entitats i els articles d’opinió:

Informe econòmic del pressupost municipal de l’any 2018. 4

El Govern del Botànic compleix les seues promeses 6

La quarta pota

Primavera igualitària a Montserrat

La grip de 1918 a Montserrat 12

Imatges per al futur

15

Racó del creador

16

VI Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra 19

Agència de Promoció del Valencià

Espai Familiar

Sensibilització 23

Agencia d’Ocupació i Desenvolupament Local

Retalls viscuts. III Setmana Cultural de Montserrat 26

El municipi de Montserrat, més europeista que mai

Montserrat es converteix en «ciutat oberta»

Projecte «Connecta't amb Art Hayata. Un enfocament diferent per a la integració dels refugiats» 30

III Certamen literari de Montserrat

Treball cultural col·laboratiu amb els centres educatius de Montserrat 34

La Biblioteca 36

La Plaça

Corporació 46

L’equip de redacció

elportell@montserrat.es Si et vols anunciar en el butlletí municipal, contacta amb el 962 998 178 http://www.montserrat.es http://www.facebook.com/AjMontserrat

7 8

S U M A R I

1. No hauran d’excedir un full per una cara, amb lletra Arial 12 i a un espai. L’article serà presentat en format electrònic. 2. Els textos han d’anar signats amb el nom i els cognoms, el DNI, i incloure una adreça, correu electrònic o telèfon de contacte. 3. Sols es publicarà un article per entitat i persona. 4. L’equip de redacció es reserva el dret de publicar aquests articles, així com de resumir-los o estructurar-los quan ho considere oportú, i amb el corresponent consentiment de l’autor/a. 5. No es tornaran els originals que no se sol·liciten, ni es facilitarà informació postal o telefònica sobre ells. 6. Els escrits es poden fer arribar a l’Ajuntament (pl. Església, 1) o bé a través de correu electrònic (elportell@montserrat.es). 7. Es respectarà, si es demana expressament pels autors que no formen part del personal de la corporació, la llengua originària dels articles o altres col·laboracions. 8. Existeix una secció de Govern per donar compte de la gestió municipal en la qual els membres de l’equip de govern es comuniquen amb la població. 9. Existeix una secció de la Corporació en la qual només el partits polítics amb reprentació en la corporació municipal poden escriure el que consideren convenient, amb un màxim d’una plana de forma orientativa. Si el text supera aquestes dimensions, es reduirà el cos de lletra perquè tinga cabuda. 10. Fora d’aquestes seccions no es publicarà cap article partidista amb referències locals. El Portell no és cap plataforma de propaganda política. S’admetran articles que tinguen reflexions polítiques generals, però en cap cas es publicaran articles que exalcen un partit polític, ni articles difamatoris o subjetius amb clar interés de política partidista local. 11. No es permetran articles del grup no adscrit en ‘Corporació’ perquè no representa el partit polític que es va presentar inicialment a les eleccions i que obtingué representació a la corporació. 12. Tots els articles se signaran. Si fan referències personals, es comunicarà a les persones afectades perquè puguen contestar en el mateix Portell amb una clara intenció periodística i igualitària.

20

22

24

28 29

32

37

http://twitter.com/AjMontserrat

3


G O V E R N

GOVERN MONTSERRAT Josep Maria Mas i Garcia Alcalde de Montserrat PSPV-PSOE

Informe econòmic del pressupost municipal de l’any 2018 El passat dia 5 de desembre vaig remetre als grups polítics la primera proposta d’esborrany del pressupost, i els vaig convocar a una reunió, si així ho consideraven, per al dia 14 del mateix mes. Només la portaveu del PP, Laura Sanjuán, i la regidora no adscrita, Paz López, van vindre a la reunió. El portaveu d’AIGUA em va remetre un correu. Després de les dues reunions i els comentaris que es van fer en la Comissió d’Hisenda del dia 21 del desembre passat, vam dur els pressupostos al Ple del 28 de desembre per a aprovar-los. El resultat de la votació fou el següent: vots a favor del PSPV-PSOE, EUPV i Paz López (regidora no adscrita), abstencions del PP i vots en contra d’AIGUA i Compromís.

PSPV-PSOE · EUPV

d) Les retribucions als òrgans de govern són 74.000,04 euros més 24.420,01 de Seguretat Social, un total de 98.420,05 euros, un 2 % del pressupost. e) En previsió d’una possible pujada en els salaris dels funcionaris de l’Ajuntament, que podria donar-se per l’aprovació dels pressupostos de l’Estat, hem dotat per primera vegada un fons de contingència de 30.000 euros. 2. Del capítol II, vull destacar l’ajust a les despeses generades, per un import d’1.545.817,02 euros, que suposa el 27 per cent. 3. Dels capítols III i IX, cal destacar la reducció produïda a causa de les amortitzacions dels préstecs. Incloent el préstec que hem aprovat per a la compra de la masia de Sant Josep, de 310.000 euros, els interessos de l’exercici apugen a 58.920,51 euros i l’amortització de capital és de 398.333,86 euros; la xifra total d’interessos i amortitzacions és 457.254,37 euros, una xifra que suposa el 8 per cent del pressupost. El deute viu a 31 de desembre és de 3.102.756,83 euros.

A grans trets les dades del pressupost són les següents:

Despeses 1. En el capítol I, de personal, l’import total és de 2.825.287,48 euros, un 49 per cent del total.

4. En el capítol VI, d’inversions, per un total de 555.249,21 euros, un 9 per cent del total, destaca considerablement que en fons propis aportem 412.942,87 euros, dada que vol dir que el 74 per cent de les inversions estan dotades de recursos ordinaris de l’Ajuntament. Convé destacar de les inversions les obres següents:

a) El més rellevant a comentar és la creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), la qual cosa implicarà la dotació d’una plaça de subaltern. b) També és de rellevància igualar el complement específic de la secretària de l’ajuntament al complement específic d’Intervenció i Tresoreria, que es quedarà en 23.942,24 euros anuals.

- Aportació municipal de l’adequació del carrer del Doctor Marañón: 113.438,47 € - Cobriment d’una pista poliesportiva del CEIP: 163.350 € - II fase dels vestidors del poliesportiu: 55.598,11 € - Rehabilitació de la masia de Sant Josep: 50.000 €

c) Cal fer menció també a les possibles modificacions que hem de tindre en compte a mitjà termini pel que fa a la borsa de treball social que tenim vigent. 4

- Adquisició d’enllumenat LED per al polígon industrial Les Valletes: 50.000 €


- Adequació de passos elevats de l’avinguda de Jaume I: 22.500 € - Pavimentació d’accés al polígon Font de l’Om: 19.000 € - Pavimentació del camí d’accés al cementeri: 15.000 € - Renovació dels equips de la TV local: 6.056,29 € - Material informàtic per a càmeres de vigilància: 5.000 € - Canvi dels pins del CEIP per carrasques: 4.000 €

Ingressos 1. En el capítol I, d’impostos directes (IBI 2.596.956,86 euros, el 45 per cent; vehicles; plusvàlues, i IAE), destacarem que el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles el temin congelat ja fa més de 4 anys en el 0,715 per cent, com a dada més rellevant; encara que tant l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost de Béns de Rústica, i les plusvàlues continuen també congelats. La xifra d’ingressos per aquest concepte és de 3.123.647,14 euros.

euros. Continuem sent conservadors en aquest ingrés atés que no tenim cap previsió de possibles llicències d’obres majors. 3. Del capítol III, de taxes, preus públics i altres ingressos, cal destacar que la taxa més important d’aquest capítol és la referida a la recollida i transport dels residus urbans (RSU), neteja de punts negres i recollida de poda. També continua congelada un any més. La taxa ordinària és de 52,50 euros i l’import previst a ingressar per aquesta taxa és de 324.801,17 euros. L’import total d’aquest capítol és de 873.194,24 euros. 4. En les transferències corrents del capítol IV, és important destacar que, com a conseqüència de la falta d’aprovació dels pressupostos de l’Estat, no podem preveure cap augment en la partida corresponent a la participació en els tributs de l’Estat, de manera que aquest ingrés previst és d’1.327.617,85 euros, un 23 per cent del total, i una xifra aproximada per habitant empadronat al poble de 175 euros a l’any. L’import total d’aquest capítol és d’1.474.142,85 euros. 5. De les transferències de capital del capítol VII, s’ha de destacar únicament la que tenim segura tots els anys, que és el pla provincial de la Diputació de València, per un import de 142.306,34 euros. Així doncs, podem concloure que el pressupost ací detallat és un pressupost equilibrat, tant en els 5.701.962,87 euros d’ingressos com en els 5.701.962,87 euros de despeses

G O V E R N

- Pavimentació de camins rurals del terme: 43.306,34 €

2. En el capítol II, d’impostos indirectes, quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que també continua congelat, la previsió d’ingrés és de 50.000 5


G O V E R N

GOVERN MONTSERRAT

El Govern del Botànic compleix les seues promeses Amb la gratuïtat en l’escolarització de 2 a 3 anys per al pròxim curs escolar i la millora d’infraestructures educatives mitjançant el programa Edificant, el Govern del Botànic compleix les seues promeses i constata el seu ferm compromís per l’educació. El pressupost d’educació per a 2018 és de 4.720 milions d'euros, un 4,12 % més pel que fa a 2017. Per àrees, educació i investigació augmenta en un 3,9 % fins a arribar als 4.546 milions d'euros. Això suposa la inversió més gran en educació en 10 anys: 5.950 euros per alumne, un 18,7 % d'augment respecte de l'últim curs de l'antic Consell del PP. S’eleva la inversió en igualtat d'oportunitats a 270 milions d'euros, que es tradueixen en transport escolar (43,4 milions), beques menjador (70 milions), Xarxa Llibres (33 milions), educació especial (54,6 milions), bo infantil (39 milions) i beques universitàries (30 milions).

Gratuïtat de dos a tres anys Amb la intenció d’incrementar curs a curs l'alumnat matriculat en l'etapa de zero a tres anys, el pròxim curs 2018-2019 totes les aules de dos anys de les escoletes municipals seran gratuïtes, tal com va prometre el president de la Generalitat Valenciana. Són un total de 248 centres d'educació infantil municipals els que ofereixen ensenyament de dos a tres anys, 59 dels quals són a Alacant; 21, a Castelló, i 168, a València.

Edificant Amb Edificant, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb els ajuntaments, aconseguirà la creació i millora de centres educatius al País Valencià. En l’Ajuntament de Montserrat ens hem adherit al 6

PSPV-PSOE · EUPV

Lídia Campos Sáiz Regidora d’Educació, Formació i Joventut PSPV-PSOE

programa per a sol·licitar l’ampliació de l’institut i millores al col·legi nou. Ens han concedit dues de les millores per al col·legi: la instal·lació d’uns tendals al pati d’infantil, valorat en 22.826,65 euros, i la refrigeració de l’aulari d’infantil, en 82.813,81 euros. Aquestes actuacions són necessàries per a abaixar les temperatures en aquelles aules durant els mesos de més calor, ja que per la seua orientació cap al sud és on més incidència té el sol en època estival. Ara, després d’haver rebut la corresponent delegació de competències per part de la Conselleria d’Educació, hem de licitar ambdues actuacions i intentar portar-les a terme durant les vacances escolars d’estiu. L’ampliació de l’institut ens ha sigut també acceptada. Ara estem a l’espera de rebre la documentació corresponent per part de la Conselleria d’Educació, per a fer les adequacions constructives d’acord amb les noves necessitats educatives i continuar el procés que marca Edificant.

Programa d'Inclusió en Activitats d'Oci i Temps Lliure per a la Infància i Adolescència Enguany hem posat en marxa aquest nou programa que respon a la nostra inquietud de donar resposta, dins de les nostres possibilitats, a algunes de les necessitats dels menors i adolescents del nostre poble, i que complementa altres accions com el programa de derivació de menors als serveis educatius municipals i el programa de convivència educativa per alumnes expulsats de l’institut, posats en marxa des de 2015. Amb aquest nou programa fem un pas més i ara es podran derivar menors també a les diferents activitats esportives que hi ha al poble sense que hagen de ser


Els destinataris podran accedir a través del departament de Serveis Socials, bé mitjançant la sol·licitud directa de la família o bé per una detecció per part de l'equip de Serveis Socials. L’equip tècnic de Serveis Socials farà un seguiment a través dels responsables dels recursos. Si es deixa d'utilitzar l’activitat o es fa de forma inadequada finalitzarà el programa per a la persona en concret.

Les entitats col·laboradores en el programa són l’AMPA del CEIP Evaristo Calatayud, el club de taekwondo, el club de gimnàstica rítmica, l’escola de futbol Vall dels Alcalans, el Club de Bàsquet Montserrat i l’empresa esportiva Rajusport. Els donem les gràcies per la seua implicació i la bona voluntat d’ajudar a aquests xiquets i joves col·laborant amb l’Ajuntament.

GOVERN MONTSERRAT PSPV-PSOE · EUPV

Ramón Cerveró Chasán

Regidor de Serveis Públics, Serveis Socials i Sanitat EUPV

La quarta pota Un estat social té quatre potes, que són cadascuna independents i interrelacionades entre si: les pensions, la sanitat, l’educació i el benestar social. A Espanya, la quarta pota és deficitària i estem molt lluny dels països del nostre entorn. Lleis com la de dependència marquen un abans i un després, però, com a mínim, els serveis socials són la punta de llança de la justícia social. És per això que des del govern municipal i aquesta regidoria continuem posant els mitjans que estiguen al nostre abast per a pal·liar, en la mesura de les nostres possibilitats, les conseqüències de la greu crisi que ens ha tocat viure. Bona prova d’això fou el programa La Ribera Activitat, que, amb fons europeus i de la Generalitat, va posar en marxa la Mancomunitat de la Ribera Alta i el nostre ajuntament. El pla, enfocat a persones amb problemes d’inclusió social i aturats de llarga durada, ha tingut èxit. Hem aconseguit que 81 persones del nostre municipi participaren en els diversos cursets formatius i en les xarrades orientatives. La durada ha estat de sis mesos i, enguany, volem tornar a posar-lo en marxa per la bona acollida per part dels usuaris. A més de les ajudes d’emergència és molt important la reinserció de les persones en la vida social i laboral del seu entorn.

Des del departament de Serveis Públics hem pogut eliminar i reconduir la xarxa elèctrica als carrers del Doctor Peset Aleixandre i del País Valencià i a l’avinguda de Jaume I. Primer de tot, amb l’eliminació del perill que suposava el pal que hi havia al cantó de Peset Aleixandre. Tot això amb la col·laboració de l’empresa distribuïdora i sense cap cost per a les arques municipals. També hem fet millores a les dependències de la nostra policia, com la impermeabilització del sostre, un nou aparell d’aire condicionat i un grup electrogen perquè, en cas de falta d’energia elèctrica, la Policia Local puga continuar atenent la ciutadania.

G O V E R N

activitats gestionades directament per l’Ajuntament. Així, facilitem alternatives positives al seu temps lliure que els introduïsquen en un estil de vida saludable.

Així mateix, hem adquirit 15 contenidors més a través de la Mancomunitat Vall dels Alcalans, una nova xarxa de reg per al parc de l’Agroix, un nou vehicle per a la Brigada i, també, l’enllumenat de la confluència del camí de la Vereda amb el carrer de la Marjal. També hem dotat el parc del Portell amb nous jocs infantils. I ja tenim acabada una nova fase de treballs per a implantar l’enllumenat LED al nostre municipi. Ser eficient és important. Tant, que l’estalvi en energia voreja els 140.000 euros. 7


G O V E R N

Dins de la borsa de treball hem fet una selecció de persones per a treballs d’obra, sempre respectant els temps de contracte i mirant de ser el més eficaços possible. Això mateix farem en el cas dels jardiners. Així, hem ficat en marxa una actuació potent i, enguany, un contracte amb dos jardiners autònoms per a poder fer front a les zones verdes municipals de les nostres urbanitzacions i la rotonda de Venta Cabrera. Cal aclarir que, en tot moment, la intenció és afavorir dins de les nostres possibilitats el treball per als autònoms i les xicotetes empreses del nostre poble en tot allò que són actuacions del dia a dia i millorar els serveis públics generals. Continuem amb la vigilància i control de la xarxa d’aigua potable. Hem fet actuacions sobre les zones verdes de Làcova, on hem plantat nous arbres, que també se n’han plantat a la nova escola. Una vegada més, faig una crida a la utilització dels contenidors i els punts marcats al terme i l’ús de l’ecoparc. Cada vegada més la col·laboració ciutadana és allò que demostra la cultura d’un poble. El respecte a tots i a allò que és de tots és un punt d’inflexió. Continuem governant per a la majoria social. Que tingueu una molt bona primavera estimats conciutadans i estimades conciutadanes.

Reparació urgent de la teulada de la masia de Sant Josep per a evitar mals majors pel deteriorament i la falta de manteniment.

GOVERN MONTSERRAT Regina Campos Ortega Regidora d’Esports, Agricultura i Desenvolupament Rural i Igualtat PSPV-PSOE

PSPV-PSOE · EUPV

Primavera igualitària a Montserrat El primer trimestre de l’any ha sigut molt intens. Des de la corporació municipal totes les forces polítiques, per unanimitat, hem aprovat el I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes, un pla amb més de cent mesures, basades en l’estudi sociològic de Montserrat, destinades a aconseguir un poble més igualitari i divers per al present i per un futur millor. Un projecte que compromet l’Ajuntament 8

en el seu compromís ferm amb les dones, amb el seu apoderament i amb la possibilitat d’enfortir la seua posició en la societat des de 2018 fins al 2021. Aprofite per a donar les gràcies a totes aquelles persones que han col·laborat en la realització d'aquest projecte bàsic i fonamental per al creixement del nostre municipi i, per descomptat, de la seua gent. Gràcies a tota la


Per això, hem començat posant el focus en els més menuts i les més menudes. S’ha impartit un taller al professorat del col·legi amb la intenció de reforçar l’educació amb els valors de la igualtat i la solidaritat. El fruit d’aquesta actuació fou la campanya que feren al voltant de les reivindicacions del Dia de la Dona, el 8 de març, en què pintaren teles que feien referència a dones il·lustres que han de servir com a referents i llançaren missatges d’igualtat de gènere. Aquestes teles es van penjar als carrers cèntrics del poble per tal de sensibilitzar la població.

A més a més, hem cregut molt positiu organitzar la I Cursa Solidària per la Igualtat, que va tindre lloc el passat 22 d’abril, amb la participació de més de 200 persones que aconseguiren fusionar una jornada reivindicativa i esportiva amb l’ajuda al repte PedaEla, de la mà del veí Luis Herrerias. Un èxit de participació que ha recaptat 402 euros i que farà que l’any que ve repetim. Esperem que es consolide aquesta activitat per una bona causa i per valors magnífics. Des de ací aprofite per a donar-li les gràcies per l’esforç d’organització i difusió de la cursa i l’enhorabona pel desenvolupament del projecte, que pretén millorar les condicions dels malalts d’ELA. En matèria d’esports ja tenim acabats els dos camps de futbol 7, al costat de l’Agroix. Uns camps oberts 24 hores, 7 dies a la setmana, gratuïts per a qualsevol que vulga fer-ne ús. D’aquesta manera, queda ampliat l’espai esportiu del nucli urbà, al qual se sumen les pistes de bàsquet de les instal·lacions del carrer d’Alfredo Garcia, ja obertes. Per acabar, tal com vam anunciar, ja s’ha distribuït el distintiu Producte de Montserrat a les botigues del poble. Seguirem buscant la manera de potenciar tot allò que fem ací per a donar un valor afegit als productes, una millor imatge del poble i una millor qualitat de vida per als nostre veïnat. Fem poble!

G O V E R N

ciutadania i al teixit associatiu i, també, a tot el grup de treball que ho ha fet possible. No podem oblidar que la responsabilitat que aquest I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes tire endavant és de totes i de tots. El treball fet fins ara no és suficient per a eradicar el problema.

Pancartes de la campanya del 8 de març.

I Cursa Solidària per la Igualtat.

9


La grip de 1918 a Montserrat S O C I E T A T

(segona part) Aquest article és la continuació del que es va publicar en El Portell número 79, el passat mes de desembre de 2017.

Prompte va veure el doctor Revuelta que allò que anunciava la premsa era cert. En qüestió de setmanes el mal es va propagar per tot arreu i a Montserrat el contagi va arribar amb una progressió alarmant. A principi d’octubre de 1918 es notaren els primers infectats. En tres o quatre dies es produïa un quadre molt significatiu: molta febra, el mal complicava les defenses i, en alguns casos, causava una infecció bacteriana que podia derivar amb pneumònia, asfíxia, hemorràgies massives i edemes pulmonars. Així va ser la mort de María Chasán el 4 d’octubre, la joveneta de 20 anys d’una família de molts germans, coneguts com els Canaris. En el certificat de defunció constaria com a causa la broncopneumònia gripal, però entre la gent del poble el mal ja es coneixia amb un nom ben concret, la cucaracha. Entre de les defuncions també es troba la del fill del metge, José, el segon. Devia comptar uns 11 o 12 anys d’edat. Juan Revuelta estava aquells dies molt ocupat amb el seus malats i es produí la casualitat que el seu xiquet va faltar quan estava fent una visita d’urgència, cosa que no comprengué Enriqueta, la seua dona, molesta amb el seu marit. Va ser un colp gran, un fet difícil de superar. Per molt que u siga professional de la medicina, la mà d’aquesta és finita i així ho va constatar amb el seu mateix fill. Com a pare calia haver estat al costat del seu xiquet en aquells moments, però es va veure obligat a acudir a les urgències. No hi havia més facultatius al poble, només ell. Havien transcorregut tan sols quinze dies des que es va detectar a la nostra localitat el primer cas de contagi i els infectats ja n’eren més de 250. Així se’n feia ressò el periòdic Las Províncias el dia 19 d’octubre: «Según informes oficiales la epidemia aumenta en Montserrat». Es dirigí a l’ajuntament a comunicar que estava desbordat, que feia falta ajuda. Però no calia que el metge ho comunicarà, tots ho veien i ho sabien: l’epidèmia havia superat la política sanitària que

10

s’havia previst, si és que se n’havia previst cap.1 L’alcalde, José Alemany Navarro, el Pavo, nou en el càrrec i en l’Ajuntament des de feia tan sols tres mesos, s’enfrontava al seu primer assumpte greu. Alguns dels regidors patien en les seues pròpies carns, en familiars o amics la duresa del contagi. L’exregidor Francisco Alemany havia perdut una de les seues filles. Amb tot això, no hi havia més remei que prendre decisions: es va programar una visita urgent al governador de la província.2 «Faltan médicos. El Alcalde de Montserrat ha venido a conferenciar con el Gobernador y el Inspector provincial de sanidad sobre la excepción situación que dicho pueblo se encuentra, por el extraordinario incremento que ha adquirido la epidemia y la falta de médicos. Se le prometió el envio de facultativo»

1

Les autoritats provincials sanitàries havien recomanat i dictat algunes mesures d’higiene i tractament en els locals de concurrència pública, com ventilar, arruixar amb Zotal, etc., del tot ineficaces.

2

Alcalde: José Alemany Navarro, el Pavo. Regidors: Vicente Campos Martínez; Silvino Navarro Campos; José Moreno Ribes; Manuel Bosch Blasco; Salvador Alemany Navarro; José Blasco Martínez; José Cerveró Navarro, Motilla (exalcalde); Antonio Martínez Alemany; Ramón Vilar Alemany; José Cerveró Luz. Tots els regidors eren llauradors i propietaris amb interessos comuns, i la divergència política que mantenien entre ells venia més prompte donada per tradició familiar i per afinitat a les bandes de música que aleshores hi havia a la localitat, la Primitiva i l’Agrícola. El sistema caciquil d’eleccions i d’alternança en el poder entre conservadors i liberals, que regia des de finals del segle XIX, continuava a Montserrat però ara amb certs canvis, pràcticament es reduïa a ser d’una música o d’una altra. La divisió entre la música vella i la música nova ja no era solament una qüestió social o musical, es tractava també d’una qüestió política. Alguns votaven per la preferència o simpatia que es tenia per cadascuna de les músiques. No és estrany trobar entre els membres de la corporació municipal gent que ocupava o havia ocupat càrrecs en les directives dels casinos. Al mes de juny de 1918, l’alcalde José Cerveró Navarro, Motilla i el seu primer regidor, Francisco Navarro García, Custodi, els dos pertanyents a la música nova, donaren pas a un nou alcalde i un nou primer regidor, en aquest cas de la música vella. El nou alcalde era Pep, el Pavo.


Enriqueta amb la néta i al fons el metge. Anys 50.

El Pueblo, 20 d’octubre de 1918 La situació va ser tan anormal a tots els llocs que els estudiants de medicina de l’últim curs van ser mobilitzats. Se suspengueren les classes a les facultats i de forma provisional van ser enviats a exercir de professionals. A les ciutats s’instal·laven hospitals de campanya, però als pobles rurals com Montserrat l’única possibilitat d’assistir a un malalt era a la seua pròpia casa. Es feia molt d’ús de les injeccions de clorhidrat de quinina i per a les inflamacions de les mucoses de les foses nasals es posava dintre del nas una pinzelladeta de tintura de iode com a desinfectant. Altres tractaments resultaven totalment ineficaços com l’aplicació del sèrum equí, del qual hi havia certa demanda. El dia 24 d’octubre es publicava en els diaris la xifra d’infectats a la nostra localitat, que ascendia a 318 persones, en una població de 2.515 habitants, una xifra que representava el 12 %, i les defuncions ja superaven la vintena de casos. Recordem que, en general, no s’infectaven les persones majors de 44 anys. El punt més elevat de l’epidèmia es produí el dia 27 d’octubre, com es narra en la premsa: «En este pueblo ocurrieron ayer 6 defunciones y 28 invasiones nuevas, siendo el total de enfermos 342». Un dels motius de la ràpida propagació del virus va ser el poc aïllament de la població. Malgrat comptades excepcions, la gent continuava fent la seua vida habitual, fins i tot una vida social normal. Es reunien als casinos o a l’església, cosa que hauria d’haver-se prohibit des del primer moment, com a mesura sanitària. Però la realitat és que es desconeixia l’agent patogen i quines eren les seues vies de transmissió, bàsicament per l’aire. No obstant això, el rector de la parròquia obria les portes del temple i amb els seus feligresos resava a Sant Roc quasi tots els dies, per ser el patró del poble i també per ser el

Encara que l’epidèmia en aquest xicotet període de temps a Montserrat tingué un cost d’una trentena de defuncions aproximadament (1,5 % de la població), que seria el fet més penós, allò destacable i que cal avaluar positivament és que hi va haver molta gent infectada, més de 300 persones, que pogueren superar bé la malaltia. Si tenim en compte que els 300 casos eren generalment persones de menys de 44 anys, malgrat alguna excepció també en menors, estaríem parlant d’un percentatge molt alt de joves infectats, aproximadament un 20 per cert de la població compresa entre 16 i 38 anys. És a dir, de cada quatre persones joves una va passar la grip. La corporació municipal, en confeccionar el pressupost per a l’any següent, prengué l’acord d’augmentar el preu del contracte del metge. Semblava que aquest facultatiu havia donat un bon servei sanitari no deixant desatesos els seus malalts, i ara, després d’anys de mantindre un sou sense augments, l’Ajuntament considerava que havia arribat el moment. A partir de gener de 1919, de les 1.000 pessetes anuals que cobrava passaria a cobrar 1.500 pessetes, o siga un 50 per cent d’augment, una quantitat gens menyspreable. Però el doctor Revuelta ja tenia en ment una decisió. El matrimoni amb Enriqueta no passava pels millors moments, profundament dolguts per la mort del seu fill, i suposem que per a ell haver viscut aquest episodi amb tant d’estrés i intensitat també l’hauria afectat en els ànims. Refer la seua vida amb la seua dona era el més important. Havia arribat el moment de marxar a un altre lloc. A Montroi es trobava la plaça de metge vacant i allí sol·licità Juan el seu trasllat. Que no es tractava d’una qüestió econòmica era evident, perquè el contracte que signà amb

S O C I E T A T

sant de les epidèmies. Confiaven, així, en la mediació espiritual per a la curació. I així va ser que els primers dies de novembre de 1918 es comptabilitzaren les últimes defuncions. La grip començava a remetre. La fase forta de la grip havia durat tan sols un mes i poc, però prou per a deixar conseqüències.3

3 El 29 d’octubre començà a baixar la xifra: zero defuncions i 321 infectats. Del 29 d’octubre a l’1 de novembre, quatre defuncions i dotze infectats nous. Del 2 al 5 de novembre, un defunció i catorze infectats nous. Del 6 al 12 de novembre, zero defuncions i dos infectats nous. Del 13 al 16 de novembre, zero defuncions i quatre infectats nous.

11


S O C I E T A T

l’Ajuntament d’aquella població consistia tan sols en 1.000 pessetes anuals4. Es tractava d’una cosa ben distinta, més transcendental com hem dit, perquè després de trenta anys d’exercir ací, al mes de juliol de 1919, Juan i Enriqueta deixaven el poble.5

tarde a la seis entrada de la murta y reparto de cera. Por la noche concierto, en el que se cantará La canción del soldado y El himo de la exposición, tomando parte entre las voces el conocido tenor señor Navarro. A las doce “cordà”.

Al mes d’agost de 1919, durant les festes patronals, Sant Roc tingué una celebració de més dies que la Mare de Déu. Potser es tractava d’una mena d’agraïment, com així va fer constatar el senyor Daniel en el sermó que va donar als seus feligresos el dia 16 d’agost, en què va recordar la vida d’aquest sant nascut a Montpeller al segle XIV, fill d’una família rica i noble, que va decidir abandonar la vida de riquesa que posseïa per un altra d’humilitat i sacrifici a fi d’ajudar a curar els malats de les epidèmies de pesta.

El martes 19, fiesta a San Roque. A las seis diana y morteretes. A las diez Misa a grande orquesta, cantándose la de don Salvador Giner, el Duo Benedicam Domino del mismo autor y el Bene Pastor del maestro Cortina, estando encargado del sermón don Félix Tomás Vivó. Al salir, disparo de 2.000 morteretes. Por la tarde concierto, y por la noche procesión, figurando los clavarios y camareras doña Emilia Campos y doña Teresa Campos, finalizando con un castillo de fuegos artificiales».

Com a final d’aquest article he cregut convenient transcriure el que publicava la premsa sobre les festes d’agost de la nostra localitat el 1919, del tot interessant. «Con volteos de campanas, morteretes y serenata de la banda Agrícola comenzaron en este pueblo las fiestas a sus Santos Patronos. El viernes 15, fiesta de la Asunción, con misa solemne, sermón por el señor cura don Daniel Igual; por la noche procesión y luego castillo de fuegos artificiales. El sábado 16, fiesta de San Roque, de igual forma, y por la tarde cucañas y aerostatos. El domingo 17, al amanecer volteo de campanas y morteretes; por la tarde cabalgata con los gigantes y cabezudos, grupas al estilo del país y carros, tomando parte la Colonia valenciana, familias de don Juan Busutil, de Guerrero, de Mompuey, de Galán, de Rosendo, de don Juan Permañer y don Patricio Rubio y muchos más; carro triunfal y carroza para la comisión de fiestas, cerrando la comitiva la banda Primitiva de esta población. Por la noche gran verbena con premios. El lunes 18, por la mañana diana y morteretes. A las diez reparto de bonos para los pobres, compuestos de arroz, carne, pan y metálico, amenizando dicho acto la banda Primitiva. Por la

12

4

Arxiu de l’Ajuntament de Montroi. CA H-20.

5

Allí a Montroi va nàixer el tercer fill. El fill major, Juan, tan bon punt acabada la carrera de Medicina, l’any 1923, va caure malalt de tuberculosi i va faltar. Juan Revuelta morí de vell, amb més de 90 anys.

MARCOS CAMPOS AÑÓN Cronista oficial


Imatges per al Futur · 96 299 8178 · cultura@montserrat.es

1 3 2

S O C I E T A T

4

1. Morret, 2. Vicent Ros, 3. Torrentí, 4. Tonica Cerveró

4 1 2

3 6

5

1. Ismael Navarro Pérez, 2. Alonso Lozano, 3. Jesús Navarro Pérez, 4. Vicent Campos Martínez, 5. Miguel Abelino Campos Riera, 6. Rosendo Ferrer.

13


Cristià Campos

Tots som iguals

Esperit d'abril

Algunes excloses, algunes ocultades, discriminades i maltractades.

Avui, dia espiritual del mes d’abril,

Molts pensen que tan sols són cuineres, aspiradores o meres netejadores.

cap al temple de les històries.

he eixit en clarejar el glamurós dia

D E L

C R E A D O R

He eixit amb els ulls encesos No les observem com són en realitat: afectuoses, comprensives i amb moltes responsabilitats.

amb l’autoestima de gom a gom

Unes besen i unes altres abraçen però sempre ajuden en els moments més delicats.

cap al palau de les memòries

Aquest és un missatge internacional sense fronteres o barricades que travessar.

En aquest ventós marc d’abril

Que qualsevol que m'estiga escoltant pense a l'hora d'insultar. No importa si ets home o dona, TOTS SOM IGUALS. Miguel Furió Moreno 2n ESO A (IES Alcalans)

on s’ancora la ira i el descrèdit.

de grisenc coratge i veu tímida.

He eixit i he marxat torrant sola de sabata. Torrant-la! Passejant pels carrers del poble, assaborint aquest místic trenc d’alba,

R A C Ó

aquest terrenal matí empatxat de pau d’aquesta passional terra sagrada. M’he encaminat cap al roure del bar on fa cursa la cassalla, on s’apleguen els angoixosos crítics, i s’escolta el xiulit de la punyalada en aquest balsàmic dia d’abril que regala la terra valenciana.

14


M’he assegut amb bestieses i xafarders,

Nerviosa nit d’aquest pintoresc abril.

entre rialles, entre el ressò dels ciments

I una lluna d’ivori, d’enèrgica lluita

en la taberna de l’esport nacional

il·luminarà la muntanya i el tic-tac del pit

i com un altre matí s’enceta

i una immensa calma m’atraparà

el debat i el plaer del saber,

entre el vellut dels llançols del llit.

les protestes d’una criminal travessia.

I una noble pau s’arrossegarà

En aquest dissabte d’abril

per les venes del meu país,

de teixidors catxirulos als vents.

en aquest dissabte ensucrat d’abril, en aquest dia d’anhels, en aquest abril feliç.

Potser passe la vesprada al mirall de les transparents aigües del riu que rega les hortes de la vall.

C R E A D O R

I vindrà la nit. Deliciosa nit!

D E L

a exaltada veu de conversa, rient...

R A C Ó

M’he assegut al tron d’acer,

Potser passe la infinita vesprada imantat al sofà, fascinat al meu niu. Potser inicie un llarg viatge pels camins que em fan més viu, a l’ombra dels llegendaris xops acaronant el poderós silenci i de la calma del llevant que s’aixeca damunt la cresta del rei drac sobre els furtius caçadors i botxins de la nostra fauna. En aquest encimbellat marc d’abril d’oloroses roses i carassetes d’estiu.

15


Cristià Campos

R A C Ó

D E L

C R E A D O R

Paella 1 de maig A poc a poc baixa la tramuntana

A cau de traques i notes terrenals,

pel vessant de les serralades

a poc a poc grimpa l’estima

i entra pels carrers del bell poble,

per les pesades costeres del poble.

colpejant les emblemàtiques façanes de calç,

A poc a poc mena la màgia

refredant els llorers de la plaça,

per les places històriques del poble.

on governa la jerarquia del poder.

A poc a poc ens abraça el temps…

I mou sinistrament portes i finestres. I mou emotivament bufandes i jaquetes.

com l’heura grimpa per la primavera. A poc a poc prenen en flames les fogueres

I regaré els solcs del terme del poble amb amor

que omplin de germanor els fumerals,

com el riu besa els canyars daurats al febrer.

i envaeixen de calma el cel del poble que ame,

I a poc a poc farem poble

i vaig creuant l’asfalt del carrer València

i modestament serem orgull.

abordat per l’anhel dels dies d’antany.

Envaïts d’estima,

I vaig marxant acariciat pel fred de l’hivern

envaïts per la llengua del poble,

i el gust agredolç de l’estima veïnal.

envaïts de l’esperit del poble, envaïts per la pau del poble.

A poc a poc el goig de viure creix

Abraçats als vents lliures del poble.

pels indrets del cos i les coves de l’ànima,

I a poc a poc farem el destí

assaborint els olors de l’atzar del poble,

construint la llibertat del poble.

gaudint de les tradicionals punyalades de portella… Sonen les campanes de l’església. Festa! I el rellotge marca el migdia. Cervesa!

16

Pujaré per les roques de la muntanya amb fervor


N O T Í C I E S

L’Ajuntament de Montserrat us informa que ja s'ha obert el termini per a inscriure's en el VI Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra. Les bases les podeu trobar a www.simc.montserrat.es PRIMER PREMI DE 1.000 EUROS I 500 PER AL FINALISTA Regidoria de Cultura i Patrimoni

Full d'inscripció

17


N O T Í C I E S

Agència de Promoció i Ús del Valencià Quasi res porta el diari! AVIVA no para En AVIVA, l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Montserrat, volem aprofitar les pàgines d’El Portell per a donar compte de les accions que hem executat els últims mesos, les que tenim ara en marxa i les que llançarem pròximament.

Ferran Campos i Climent Tècnic lingüístic

Al mes de març, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, AVIVA va repartir al personal de l’Ajuntament la Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local. Campanya a les fruiteries i verduleries

Senyalització i retolació Abans d’acabar el 2017 vam concloure la primera fase de retolació dels camins rurals del terme municipal.

Durant els mesos de gener i febrer vam impulsar una campanya de dinamització lingüística a les fruiteries i verduleries del poble, gràcies a la qual els clients es podien emportar la seua compra amb bosses de paper ecològiques. Enguany, emprendrem la segona i última fase, que inclou els 36 camins restants, com ara el camí de les Salinetes, el de la Font del Gos, el de la Murta i el camí del Puntal. La idea és que arribem a l’estiu amb tots els camins rurals del terme municipal senyalitzats. També es retolarà el nom dels nou parcs municipals. Campanya «Valencià per la igualtat» L’Ajuntament de Montserrat començava el 2018 estrenant calendari amb el lema de la campanya «Valencià per la igualtat», que pretén promoure l’ús del llenguatge igualitari en l’administració.

18

Aquesta acció pretenia difondre el lèxic de les fruites i verdures i impulsar l’ús del valencià en aquests establiments. Les llengües sumen, no resten. Esperem que els botiguers i les botigueres de Montserrat incorporaran el valencià al seu negoci. Vés amb compte! Al març, l’Agència de Promoció del Valencià va col·laborar amb la Regidoria d’Educació i l’Espai Familiar en la campanya «Vés amb compte!», sobre l’ús responsable d’articles pirotècnics. Vam editar uns passatemps per a difondre el lèxic de la pirotècnia, gràcies als quals l’alumnat dels centres educatius participaven en el sorteig de tres caixes de seguretat amb material pirotècnic.


Formació

De més a més, així suplim els dos nivells de valencià a què no arriba el Centre de Formació de Persones Adultes de la Vall dels Alcalans. Per tant, cal destacar l’esforç que fa l’Ajuntament per a oferir aquesta formació, gratuïta per a la ciutadania. El teu comerç, a Montserrat En AVIVA estem a punt... de llançar una nova campanya, ara en col·laboració amb el departament d’Urbanisme i l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local. L’objectiu és conscienciar la població en l’ús del valencià al comerç alhora que s’informa dels tràmits que cal fer a Montserrat per a obrir una activitat, les ajudes i incentius que hi ha, etc. Volem que els establiments incorporen el valencià al seu negoci. Les llengües obrin portes. No tanqueu la porta al valencià!

«Quantes amigues tens a l’escola?» li van preguntar innocentment a la meua filla l’altre dia. Aquesta pregunta que tan càndida i usual ens resulta amaga al darrere una sèrie de prejudicis que la nostra societat ha assumit sense opció de qüestionament. Que les xiquetes a l’escola no tenen també amics, o no poden tindre’n? O els amics han de ser nóvios necessàriament? Però d’on ve aquesta mirada esbiaixada, tendenciosa? Vivim en una societat patriarcal, on les decisions importants, la supervivència de la família, i el nostre futur han estat en mans dels pares, els hòmens. I tot açò ho reflecteix l’instrument amb què ens relacionem les persones: el llenguatge. No hem d’esgarrar-nos les vestidures, ni posicionarnos feministes contra masclistes. Simplement serne conscients per a poder adonar-nos que el fet de considerar i reflectir amb el llenguatge que utilitzem que les nostres filles puguen tindre amics és tot un canvi de mentalitat que beneficia a tothom. Les polítiques públiques s’han adonat que no tan sols permetent que les xiquetes puguen jugar a futbol aconseguiran que elles travessen aquesta barrera i ho aconseguisquen. La nostra mentalitat i el llenguatge que usem per a reflectir-la també han de canviar.

C O M P L E X O S

En AVIVA creiem que cal arribar a nous parlants, és a dir, que persones no valencianoparlants aprenguen la llengua (nivells A1-A2). Però també cal ampliar les competències i habilitats lingüístiques d’aquelles persones que ja tenen bon nivell de valencià (nivells C1-C2), amb la finalitat d’incrementar la seua seguretat lingüística i el prestigi de la llengua en conjunt.

Qui és el teu nóvio?

S E N S E

Al maig finalitzaran els dos cursos de valencià de nivell A2 i C2, respectivament, que han organitzat l’Agència de Promoció del Valencià en coordinació amb la Regidoria d’Educació, Formació i Joventut.

Per tant, benvingut siga el llenguatge inclusiu, aquell que busca que tant homes com dones superen els prejudicis que tenen per raó de sexe. És hora que ens qüestionem què estem transmetent als nostres fills i filles amb aquestes preguntes innocents. Per això felicite l’Ajuntament de Montserrat pel treball que està fent amb la publicació de la Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local. I, en els pròxims mesos, més!

Carme Navarro

19


N O T Í C I E S

Espai Familiar

EnseNYA’M!, jornada sobre alimentació edats poden utilitzar-los. També es va parlar dels perills saludable principals a l'hora d'usar-los i les mesures de seguretat Amb l’objectiu de conscienciar els joves de la importància d’adquirir i mantindre hàbits de vida saludables per a previndre les malalties associades a una alimentació inadequada, la Regidoria d'Educació, Formació i Joventut, en col·laboració amb l’Espai Familiar, l’IES Alcalans i l'Agència de Promoció del Valencià, ha organitzat la jornada EnseNYA’M, adreçada a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO de l’IES Alcalans.

que han de tindre en compte quan els manipulen o quan els emmagatzemen a casa. A més, es va repartir a l’alumnat que hi va participar uns tríptics amb passatemps amb el vocabulari de la pirotècnia, que havien d’emplenar i llançar a la bústia del seu centre escolar per a participar en el sorteig de tres caixes de seguretat plenes de material pirotècnic adequat a cada edat, gentilesa del Quiosc La Llibertat, i tres exemplars dels cartells amb el lèxic de la pirotècnia, editats per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

Viàriament 2018 Viàriament és una jornada d’educació viària per als escolars de Montserrat, adreçada a l’alumnat de l’Escola Infantil Municipal i el CEIP Evaristo Calatayud, que ha posat en marxa l’Ajuntament de Montserrat a través de la Regidoria d’Educació, Formació i Joventut, en col·laboració amb l’Espai Familiar, la Policia Local, Aviva Montserrat, l’Escola Infantil Municipal, el CEIP Evaristo Calatayud i la DGT. Aquesta jornada sobre alimentació saludable, a càrrec d’una nutricionista pediàtrica, va tindre lloc el dimarts 23 de gener a la Casa de la Cultura de Montserrat.

«Vés amb compte!»: III Jornada sobre l’Ús Responsable d’Articles Pirotècnics El dijous 22 de març va tindre lloc la III Jornada sobre l'Ús Responsable d'Articles Pirotècnics, amb motiu de la campanya «Vés amb compte!», organitzada per la Regidoria d’Educació, Formació i Joventut de l’Ajuntament de Montserrat, en col·laboració amb l’Espai Familiar, la Policia Local de Montserrat, l’Agència de Promoció del Valencià, el Quiosc La Llibertat, el col·legi públic Evaristo Calatayud i l’IES Alcalans, la Falla de Montserrat, la Falla El Castellet i l’associació El Socarrim. En la jornada, agents de la Policia Local explicaren a l’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é del CEIP Evaristo Calatayud i a l’alumnat de 2n d’ESO de l’IES Alcalans els diferents tipus de petards que hi ha (classe I, II, III i IV) i a quines 20

La primera parada va ser a l’Escola Infantil Municipal, que encetà la campanya el dimecres 21 de febrer amb la visita de la Policia Local al centre. Després d’una breu explicació, l’alumnat va fer un circuit de seguretat viària al pati i va poder conéixer de ben a prop els vehicles de la Policia Local de Montserrat. Del 10 al 13 d’abril va ser el torn de l’alumnat del CEIP Evaristo Calatayud. En aquesta ocasió, l’alumnat va poder posar en pràctica els coneixements teòrics explicats per la Policia Local amb el parc mòbil de bicicletes de la DGT.


A través d’aquestes activitats lúdiques i participatives, l’alumnat ha aprés a conéixer, complir i respectar els diferents elements dels seu entorn viari, el significat dels distints tipus de senyals, les funcions de la policia local i com circular correctament a peu, en bicicleta, cotxe o transport escolar. A més, cada aula ha rebut dos exemplars dels cartells Circulem en valencià, editats per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

En aquesta xarrada pogueren resoldre dubtes sobre quin és el moment adequat per a deixar els bolquers, quins senyals indiquen que ha arribat el moment de fer-ho, com podem ajudar els nostres infants a deixar els bolquers i quines dificultats poden aparéixer durant el procés i com gestionar-les. Alicia Sara Garcia Peris

L'objectiu general de la campanya és incrementar la pròpia seguretat i aconseguir una ciutadania, sobretot la més jove, cada vegada més conscienciada, més informada, més reflexiva, més dialogant i més responsable. Es transmet la importància de les actituds, els valors i les normes de comportament viari que fomenten la consciència ciutadana, la convivència i la seguretat, de manera que es treballa la prevenció d’incidents i la millora de la mobilitat al nostre municipi.

El dimecres 14 de març les famílies de l’alumnat de l’Escola Infantil Municipal gaudiren d’una xarrada gratuïta sobre el control d’esfínters en menors de 0 a 3 anys organitzada per la Regidoria d'Educació, Formació i Joventut, en col·laboració amb l’Espai Familiar i l’Escola Infantil Municipal de Montserrat.

Sensibilització Des de l'Ajuntament de Montserrat la preocupació i ha commemorat tant el 25 de novembre, el Dia pel benestar de la seua ciutadania a nivell social Internacional contra la Violència de Gènere, així com 8 sorgeix com un objectiu bàsic de qualsevol actuació de març, el Dia Internacional de les Dones. duta a terme des d'aquesta entitat. És per això que Gema Vaño s'estan desenvolupant i engegant nombrosos T reballadora Social Serveis Socials projectes que afecten directament la població d'aquest municipi tant de l'entorn de la Regidoria de Serveis Socials com de la resta de regidories municipals. El nou model del serveis socials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives impulsat en coordinació amb la Diputació de València.

N O T Í C I E S

«Fora bolquers!», xarrada sobre control d’esfínters

Els episodis lamentables ocorreguts en els darrers anys fa que siga ineludible per més temps que els poders públics municipals s’impliquen en l’eliminació de les desigualtats que hi ha entre dones i homes. L’Ajuntament de Montserrat i el departament de Serveis Socials ha executat diverses activitats 21


N O T Í C I E S

Agencia d’Ocupació i Desenvolupament Local

Carmina Tordera Lledó Agent de desenvolupament local

Coordinador/a de l’escola d’estiu

Professor/a de valencià

Monitor/a de temps lliure

Socorrista monitor/a per a la piscina municipal

Totes les bases es publicaran en la seu electrònica, pàgina web i xarxes socials municipals. Estigueu atents si us interessa!

Borsa social d’ocupació Totes les persones empadronades a Montserrat que vulguen donar-se d’alta en la borsa social d’ocupació o actualitzar la documentació que ja havien entregat podran fer-ho del 2 al 20 de juliol de 2018, d’11.30 a 14.00 hores. La documentació que cal entregar no ha variat. És la següent:

Contractacions a través de programes d’ocupació

- DNI o NIE i passaport de la persona sol·licitant - Vida laboral i curriculum vitae actuals

L’Ajuntament participa de nou en dos programes d’ocupació del Servef amb l’objectiu de fomentar l’ocupació entre els joves donats d’alta en la Garantia Juvenil, EMPUJU i EMCUJU, a través dels quals enguany es contractarà una jardiner o jardinera, un enginyer o enginyera i un tècnic lingüístic o tècnica lingüística. Les persones interessades a participar-hi poden adreçar-se a l’AODL per a informar-se’n, tant sobre el programa com per a donar-se d’alta en la Garantia Juvenil.

- Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (full DARDO del Servef) de les persones aturades en la unitat de convivència - Justificants dels ingressos actuals de la unitat familiar de convivència:

A més, mitjançant el programa d'ocupació de la Diputació, s'ha contractat una auxiliar administrativa de més de 55 anys, provinent del Servef, per a ajudar amb el nomenament de vies i assignació de referències cadastrals dins del padró municipal.

* 3 últimes nòmines o model 130 o 131 de qui treballe

Borses de treball temporal

* Certificat de pensions o altres prestacions (positiu o negatiu) de la Seguretat Social

De cara a cobrir puntuals necessitats de personal de diferents serveis municipals, l’Ajuntament convocarà al llarg dels pròxims mesos les següents borses de treball: 22

- Acreditació de càrregues familiars: llibre de família i/o sentència de divorci (si n’hi ha)

* Certificat de subsidis o prestacions (positiu o negatiu) de SEPE

* Documents que acrediten altres ingressos (si n’hi ha)


- Certificat del departament municipal de Serveis Socials Si no ha canviat la documentació que ja s’havia entregat ni les circumstàncies socioeconòmiques de la unitat familiar, no cal aportar res més i la persona seguirà activa. Us recordem que en la web municipal podeu consultar les normes i la puntuació que s'assigna. La importància d’estar al corrent de les obligacions davant les administracions públiques Si tens pensat demanar a aquest ajuntament o qualsevol altra administració pública una subvenció, ajuda, premi o beca (no social), és important que t’informes abans de si tens algun pagament o una altra obligació pendent davant l’Agència Tributària, la Seguretat Social o l’ajuntament mateix. La Llei General de Subvencions especifica, entre les obligacions de les persones beneficiàries, que han de poder acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió, és a dir, en el moment de fer la sol·licitud, que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i en la Seguretat Social. L’ordenança municipal també hi insisteix i afegeix que cal estar al corrent de les obligacions davant aquest ajuntament.

Com a norma general, excepte que la llei tributària expressament ho indique, totes les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials. Per tant, estan subjectes i no exemptes a l’impost sobre la renda, i s’han de traslladar a la seua base quan es fa la declaració anual. Ara bé, depén de si la persona sol·licitant té més o menys ingressos, es pot estar obligada o no a fer la declaració: - Si no obté més ingressos no hi està obligada. - Si obté rendiments del treball, de capital o d'activitats econòmiques que sumades a la ajuda o subvenció rebuda (guany patrimonial) no superen els 1.000 euros no està obligada a declarar. - Si la suma de tots els seus rendiments supera els 1.000 euros està obligada a declarar. En canvi, per la seua naturalesa, les ajudes d’emergència social i les beques d’estudi (Xarxa Llibres) s’han de traslladar també a la declaració però estan exemptes en l’IRPF.

N O T Í C I E S

- Certificat o carnet de discapacitat reconeguda, si és el cas

Complir amb les nostres obligacions i deures ens fa créixer com a societat i ens permet exigir a les administracions que també complisquen en allò que els demanem.

Tributació de les subvencions municipals Per ordre del Ministeri d’Hisenda, totes les administracions públiques estan obligades a traslladar el llistat de persones o entitats a les quals s’han concedit subvencions o ajudes, siga quin siga l’import. Obtindre una subvenció o ajuda pública afecta el còmput dels guanys patrimonials dels contribuents, fet que molta gent desconeix i, per això, incompleix les seues obligacions. No vol dir que tinguen deutes amb l’Agència Tributària. Això dependrà d’altres ingressos que s’obtinguen, però han deixat de declarar un import que ja sap Hisenda que ha rebut i, per tant, aquesta persona apareixerà com a incomplidora. 23


Retalls viscuts N O T Í C I E S

Àngels Jiménez Jiménez Gestora cultural

L’IES Alcalans va fer un recorregut per tots els projectes europeus en què ha participat amb l’explicació per part del professorat implicat i una exposició feta per l’alumnat.

Els tallers de la Setmana varen ser el Taller d’Escriptura Creativa i Presentació a Premis Literaris, adreçat a l’alumnat de 1r de Batxillerat, a càrrec del periodista i escriptor Vicente Marco, i el Taller de Lectures Dramàtiques, a càrrec de l’actor i narrador Juanvi Cubedo. De tots els gèneres, el teatre és el que menys es planteja com a lectura literària. La lectura dramatitzada de textos teatrals és una de les formes de llegir teatre, que permet accedir-hi des del seu caire literari i no escènic. També proporciona a qui hi participa la possibilitat d’expressar emocions i sentiments a través de la lectura o desenvolupar eines de comunicació oral.

Com que no podia faltar una presentació literària, es va presentar el llibre Pell de seda (Ed. Bullent), de Vicent Sanhermelando, guanyador del 36é Premi Enric Valor i, a més, guardonat amb el del premi Relat Curt en Valencià en el II Certamen Literari de Montserrat.

24


III Setmana Cultural de Montserrat

A més poguérem gaudir de l’espectacle Granell de mà en mà, un concert del cantautor Borja Penalba acompanyat pel versador Francesc Anyó, en el qual posaren música als versos del poeta Marc Granell. Aquesta activitat ha estat produïda per la Diputació de València. El diputat de Cultura, Xavier Rius, va assistir a l’acte.

La contacontes Ana Canet va encisar el públic infantil i familiar amb l’obra Per què les zebres tenen ratlles... i altres contes de la Sabana.

L’obra de teatre per a adults Donde las papas queman, inspirada en Víctor Jara, va anar a càrrec de la companyia A Tiro Hecho. A partir de fonts documentals, el col·lectiu inventa i interpreta amb senzillesa diàlegs i entrevistes de Violeta Parra, de Jara i la seua companya Joan Turner, i com en un programa radiofònic els intercala entre una quinzena de cançons.

N O T Í C I E S

Del 6 al 10 de febrer. Casa de la Cultura i Biblioteca

Finalment i per a tancar la III Setmana Cultural es varen lliurar els premis del III Certamen Literari de Montserrat, amb la conducció de Pau Blanco, monologuista, humorista i actor.

25


N O T Í C I E S

El municipi de Montserrat, més europeista que mai El passat mes de desembre es va aprovar un projecte, Future of Europe-Reload, per a la xarxa de ciutats a la qual es va incorporar Montserrat el juliol passat, en el marc del programa Europa amb els Ciutadans. Així, accedim a una subvenció de 150.000 euros, que es distribuiran entre les huit entitats implicades, de set països diferents de la UE: Victoria (Romania), Pomorie i Aksakovo (Bulgària), Ożarów Mazowiecki (Polònia), Nughedu Santa Vittoria (Itàlia), Setúbal (Portugal), Štip (República de Macedònia) i Montserrat (Espanya). La importància d’aquesta fita ve donada pel fet que la Comissió Europea només ha aprovat 15 projectes dels 156 que s’hi van presentar.. El programa Europa amb els Ciutadans, de la Unió Europea, depén de la Direcció General de Comunicació de la Comissió Europea i té com a objectiu difondre informació i prestar assessorament als operadors culturals i apropar la Unió Europea a la ciutadania per tal d’augmentar el seu nivell de conscienciació i comprensió sobre la Unió. El projecte Future of Europe-Reload tindrà una durada de 2 anys. A Montserrat, malgrat que som un poble menut, la societat civil podrà aportar i assolir noves idees i intercanviar bones pràctiques per a aconseguir una Europa més forta, més unida i més sostenible. L’esperit europeista entre els nostres ciutadans és cada vegada més patent com a resultat de les accions escomeses des de l’Administració local, tal com ha manifestat el regidor de Cultura, Santiago Martínez Tarazona, en un ple d’aquest ajuntament: «Des de 2012, apostàrem decididament per crear espais d’intercanvi sociocultural i educatiu més enllà de les nostres fronteres. Així, propiciem oportunitats de viatjar, interactuem amb altres idiomes i coneixem altres societats. Des d’aleshores, hem participat en 11 projectes europeus de diversa índole. Hem fet unes 400 mobilitats entre desplaçaments i acollides i s’han gestionat 180.745 euros de fons europeus.» El projecte Future of Europe-Reload involucra diferents participants: representants d’autoritats locals, funcionaris, polítics, persones amb menys oportunitats, joves i ciutadans.

26

Àngels Jiménez Jiménez Gestora cultural

Com a objectius específics del projecte hi ha: • La cooperació mitjançant l’intercanvi cultural, l’intercanvi d’idees, les millors pràctiques en l’autogovern local. • Fer la cooperació més àmplia i més sostenible a través de l’expansió de la xarxa de ciutats establida. • Fomentar la participació civil en la participació parcial dels joves en el procés de formulació de polítiques a nivell local i de la UE. Està previst que hi haja set trobades transnacionals amb les activitats següents: 1. Reunió d’inici de presentació entre socis, expansió formal de la xarxa de ciutats i per posar nom a la nostra xarxa de ciutats. El lloc de la trobada serà Aksakovo, a Bulgària. 2. Títol de la trobada: «D'euroscepticisme a europtimisme». El lloc de la trobada serà Štip, a la República de Macedònia 3. Títol de la trobada: «Per què Europa? - Europa als ulls dels no europeus». El lloc de la trobada serà Setúbal, a Portugal. 4. Títol de la trobada: «Acadèmia Europea de la Joventut» - Història de la UE, euroescepticisme, futur europeu. El lloc de la trobada serà Ożarów Mazowiecki, a Polònia. 5. Títol d ela trobada: «Europa, més a prop nostre». El lloc de la trobada serà Nughedu Santa Vittoria, a Itàlia. 6. Títol de la trobada: «L’Europa dels nostres somnis». El lloc de la trobada serà Victòria, a Romania. 7. Títol de la trobada: «Future of Europe-Reload». El lloc de la trobada serà Montserrat, a Espanya.


Montserrat es converteix en «ciutat oberta»

La nostra delegació estava formada per Josep Maria Mas, alcalde de Montserrat; Àngels Jiménez, gestora cultura d’aquest ajuntament; Lluís Cases, president del Comité d’Agermanament; i Laura Carrasco, mestra del CEIP Evaristo Calatayud, i Vicent Marí, professor de l’IES Alcalans, els dos centres educatius de Montserrat. En aquesta primera trobada, cada delegació va exposar el que el seu municipi ha aconseguit per pertànyer a la Unió Europea i què ha perdut. Va quedar palés que sense una política fiscal comuna mai serem una veritable UE i que serà difícil posar fi a les desigualtats entre territoris. També quedà clar que l'intercanvi de coneixements i experiències és clau per a qualsevol país o regió que vulga seguir avançant culturalment i social. S’hi van fer algunes preguntes: Quina Unió Europea volem per a la ciutadania? Quines fórmules de participació posem en marxa? Com provoquem en la joventut l’interés per formar part d'aquest projecte que

anomenem Unió Europea? Tothom va coincidir que per a recarregar la idea de la Unió Europea en les futures generacions d’europeus cal connectar amb la joventut, des de la participació cívica i democràtica de les administracions locals. També s’hi va parlar dels possibles intercanvis en un futur entre joves de les set poblacions que pertanyen a la xarxa. Finalment, en aquesta trobada, l’equip de coordinació del projecte, format pel funcionariat municipal de cada delegació, va acordar una primera acció amb l’alumnat dels municipis implicats, en edats compreses entre els 6 i 18 anys. Es tracta del concurs transnacional Europa als Nostres Somnis, en el qual hi haurà tres modalitats: • Escriptura (categories: poesia, prosa i assaig) • Foto • Dibuix

Les obres guanyadores de cada modalitat seran exposades a la Casa de la Cultura de Montserrat. Per la seua banda, els alcaldes i l’alcaldessa dels set municipis de la xarxa Open Town, en un acte protocol·lari, van signar un document per mitjà del qual adquirien el compromís de convidar un altre municipi europeu a formar part de la xarxa l’any 2020. També s’hi comprometien a implementar les accions necessàries per a dur a bon terme aquest projecte il·lusionant.

N O T Í C I E S

El passat 17 d’abril una xicoteta delegació de Montserrat que representava Espanya va arribar a Aksakovo, on se celebrava la primera reunió transnacional de la recent creada xarxa de ciutats europees amb el nom Open Town, gràcies al programa europeu Europa amb els Ciutadans. Aquest nom es va triar a través d’una votació en línia en què van participar els ciutadans dels set municipis que la composen: Aksakovo (Bulgària), Setúbal (Portugal), Ożarów Mazowiecki (Polònia), Nughedu Santa Vittoria (Itàlia), Victoria (Romania), Štip (República de Macedònia) i Montserrat (Espanya).

27


N O T Í C I E S

Projecte Connecta't amb Art Hayata. Un Enfocament Diferent per a la Integració dels Refugiats» En el marc del projecte europeu d'aprenentatge permanent, dins del programa Erasmus+, Connecta't amb Art Hayata. Un Enfocament Diferent per a la Integració dels Refugiats (Sanatla Bağlan Hayata: Göçmen Entegrasyonuna Farklı bir Yaklaşım), amb el número 2017-1-TR01-KA104-044808, aprovat per la Comissió Europea, a través de l'Agència Nacional Turca, al Centre Educatiu Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlügü, de Samsun (Turquia), i en el qual l'Ajuntament de Montserrat ha participat com a entitat organitzadora del curs de capacitació del professorat d'aquest centre per a treballar amb refugiats, que tingué lloc entre el 3 i l’11 d’abril a la Casa de la Cultura, ens van visitar 12 membres del professorat de l'esmentada escola d'arts i oficis juntament amb un traductor. El curs estava dividit en quatre àrees impartides per professionals que treballen o tenen coneixements amplis sobre aquestes temàtiques. Les sessions dedicades a l'àmbit jurídic i sociocultural les va impartir Amparo Martínez Miró, advocada d'estrangeria, i Laura Martínez Toboso, educadora social.

28

En l'àmbit d'inclusió van ser els formadors de CEAR-PV qui hi van aportar informació i l'objectiu principal era capacitar per a l'acollida i integració de les persones sol·licitants d'asil i refugiades, prenent com a referència el model d'intervenció de l'ONG Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR). Els continguts van estar agrupats en les àrees següents: assessorament jurídic, acollida, atenció social, suport psicosocial, aprenentatge de l'idioma, formació per a l'ocupació i recerca activa d'ocupació, recerca d'habitatge. Pel que fa a l'àmbit pedagògic, la professora de la Universitat de València Irene Verde Peleato va posar èmfasi en el xoc cultural dels refugiats que han viscut un procés migratori, el paper de la família i els educadors en la reconstrucció de la identitat cultural de les persones refugiades i algunes estratègies pedagògiques per a treballar amb persones refugiades. Finalment, la sessió de mediació de conflictes i com treballar la convivència en un centre educatiu va anar a càrrec de Vicent Marí Serra, professor de l'IES Alcalans. A. J. J.


29

N O T Í C I E S


N O T Í C I E S

III Certamen literari de Montserrat Les xifres de concursants del III Certamen Literari de Montserrat han superat de llarg les d’edicions anteriors. Enguany, ha suposat una tasca titànica per als membres del jurat, que han hagut de valorar un total de 457 obres. En aquesta tercera edició, les diferents obres s’han enviat des de 16 països i quasi un terç del total són de fora d’Espanya. El nom del nostre poble s’ha passejat per països com Veneçuela, l’Argentina, Xile, Cuba, l’Uruguai, l’Equador, Colòmbia, Mèxic, Hondures, el Perú, Itàlia, República Txeca, els EUA, el Regne Unit, França i Espanya. L’evidència d’aquest món global que ens ha tocat viure es mostra en curiositats com ara que hi haja, fins i tot, un participant de Hawaii. Una altra de les dificultats a què s’ha hagut d’enfrontar l’equip que conforma el jurat han estat les varietat dialectals de les dues llengües que preveu el certamen, valencià i castellà. La diversitat cultural de les persones que han participat en el certamen i la del jurat fa que l’experiència siga molt enriquidora, al marge del resultat.

30

Les 457 obres s’han repartit entre les categories següents: •

Relat curt en castellà: 300 obres

Relat curt en valencià: 15 obres

Quadern de viatge: 14 obres

Microrelat: 128 obres

El jurat ha estat format per Paula Cerveró Campos, Luís Juan López Teba, Amparo Navarro Martínez, Clara Campos Bosch, Juana Maria Romero Sánchez, M. Teresa Aguado Ortega, Blasa Jiménez Caballero, M. José Fabregat Mestre i Adela Hinojosa Salvador, amb edats compreses entre els 24 i els 90 anys. Obres guardonades del III Certament Literari de Montserrat. Categoria Relat curt en castellà: La cosa más rara del mundo, de M. Dolores Llatas Beltrán, que viu a Londres.


El batec de la mar

Lo que África se parece a África

AUDIOFRAGMENTS

AUDIOFRAGMENTS

La cosa más rara del mundo

Despedida

Categoria Relat curt en valencià: El batec de la mar, de José Mudarra Herrera, que viu al Masnou (Barcelona).

Categoria Microrelat: Despedida, de Raúl Clavero Blázquez, que viu a Madrid.

Àngels Jiménez Jiménez D'esquerra a dreta: Ramón de Aguilar Martínez, Santiago Martínez Tarazona,Luis Alfonso Llatas Beltrán i Sofía Llatas García.

Moment de lectures en veu alta a l'inici de la lliurament de premis.

Raúl Clavero. Vídeo d'agraïment.

Josep Mudarrra. Vídeo d'agraïment.

III

N O T Í C I E S

Categoria Quadern de viatge: Lo que Àfrica se parece a Àfrica, de Ramón de Aguilar Martínez, que viu a València.

gala de

Lola Llatas. Vídeo d'agraïment.

31


N O T I C I E S

T r e b a l l c u l t u r a a m b e l s c e n t r d e M o n III Certamen Local de Lectura en Veu Alta Àngels Jiménez Jiménez Gestora cultural

El dissabte 13 de gener de 2018 ens deleità la jovenalla montserratera amb els seu bon saber fer lector. L'enhorabona als participants. El resultat del III Certamen Local de Lectura en Veu Alta per a triar als representants de Montserrat per al certamen provincial, el dissabte 26 de maig: - Laura Navarro Molina (representant en la categoria de Teuladins) - Adrián Cintero Campos (suplent en la categoria de Teuladins) - Víctor Navarro Segura (representant en la categoria de Blavets)

32

- Natalia Navarro Estellés (suplent en la categoria de Blavets) - Miguel Furió Moreno (representant en la categoria de Passerells) - Noemí Mengibar Estellés (suplent en la categoria de Passerells) Per últim donar les gràcies al professorat implicat que ha fet possible aquest esdeveniment i recordar, com va dir el regidor de Cultura, Santiago Martínez, que «la lectura en veu alta és una activitat molt important per al desenvolupament personal dels nostres fills i filles».


l

c o l · l a b o r a t i u r e s e d u c a t i u s t s e r r a t 6a Mostra Internacional de Cinema Educatiu. MICE

La 6a edició va tindre lloc del 10 al 24 de febrer de 2018 amb la projecció dels curtmetratges seleccionats en les diverses categories competitives. El 24 de febrer tinguérem el plaer d’escoltar el nom del nostre poble a la gala de tancament dels premis MICE Film Festival a Benifaió gràcies a Andrea Martínez, Ivonne Garrido, Paloma Sanjuán, autores del bibliotràiler El meu nom no és Irina, i a Lluís Tàrraga i Trini Climent, professors que ho han fet possible. És gratificant que el producte del projecte ERASMUS +, Effective Extracurricular que aquest ajuntament va implementar entre els anys 2016 i 2017 amb l’IES Alcalans es veja reconegut amb aquest premi. Enhorabona xiques i xic!

N O T Í C I E S

La MICE és un festival de cinema orientat a xiquets i joves. Aquest festival té com a objectiu l'apropament de la cultura de la imatge a la població infantil, el foment de noves formes d'oci, el foment de la comunicació audiovisual i l'intercanvi d'idees i la difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les seues manifestacions per tal de contribuint al lliure accés de tothom i en especial els futurs ciutadans a la cultura en general.

Hui cuinem nosaltres El passat 26 de març començà les gravacions al CEIP Evaristo Calatayud dels programes de cuina per a la TV local. Quan estiguen totes les receptes realitzades que ha preparat l’alumnat de 5é de Primària, les podrem gaudir a la TV, en el programa de cuina Hui cuinem nosaltres. A més, el pròxim mes de juny està previst treballar amb l'alumnat de 6é de Primària en la realització d'un curtmetratge documental que de ben segur ens farà gaudir de la creativitat del joves.

33


N O T Í C I E S

La Biblioteca Veniu a descobrir les novetats bibliogràfiques. PERSONES ADULTES

JUVENIL I INFANTIL

- Ordesa. Manuel Vilas. Alfaguara, 2018

- Mujeres de ciencia. Rachel Ignotofsky. Nórdica Libros, 2017

- La transparencia del tiempo. Leonardo Padura. Tusquets, 2018

- Antología de poesía para jóvenes. Alfaguara, 2008

- Madre de leche y miel. Najat El Hachmi. Destino, 2018

- Les ales d’Àngel Vidal. Joan M. Monjo. Bullent, 2009

- El día que se perdió el amor. Javier Castillo. Suma, 2018

- El viatje d’Atena. Enric Senabre. Bromera, 2015

- El último regalo de Paulina Hoffmann. Carmen Romero Dorr. Planeta 2018

- Juguem a fer ioga. Lorena Pajalunga. Vicens Vives, 2017

- Un amor. Alejandro Palomas. Destino, 2018

- La venjança de Caterina. Lourdes Boïgues. Bullent, 2012

- Reino de fieras. Gin Phillips. Suma, 2018 - Confusión. B. A. Paris. Alianza de novelas, 2018 - Pizzeria Vesubio. Walter Riso. Espasa, 2018

- El misteri dels àrbitres adormits. Roberto Santiago. Crüilla, 2016 - El misteri dels set gols en pròpia porta. Roberto Santiago, Cruïlla, 2016

- Mi querido asesino en serie. Alicia Giménez Bartlett. Destino, 2017 - Nunca es tarde. Jerónimo Tristante. Algaida editores, 2017 - Bajo cielos lejanos. Sarah Lark. Ediciones B, 2018

Els lectors recomanen

- La encrucijada. Paco Roca. Astiberri, 2017 Laëtitia o el fin de los hombres. Ivan Jablonka - El dia 3. Cristina Durán, M. A. Giner i Laura Ballester. Atisberri, 2018 - Poesia completa 1976-2016. Marc Granell. Institució Alfons el Magnàmim, 2017 - La indignación activa. Baltasar Garzón. Planeta, 2018 - Estamos todas bien. Ana Penyas. Salamandra, 2017 - El dit de l’àngel. Ada Castells. Empúries, 2001 - Demana-m’ho així i et diré que sí. Josepa Elena Sopeña. Bromera, 2017

34

Es una novela muy dura, basada en hechos reales, que trata el tema de la violencia de género desde muy diversos aspectos. La historia te atrapa, te conmueve. No te deja indiferente ante esta epidemia de violencia que no cesa y que tiene a la mujer como principal protagonista de esta tragedia. Animo a su lectura, y a una reflexión profunda de la sociedad en la que vivimos y en la que querríamos vivir. M. P.


Campionat d'Espanya per clubs 2017

Normalment desconeixem com s'han quedat a viure en nosaltres les nostres creences i ni tan sols coneixem d'on vénen o si ens agraden o ens fan bé. Si sou dels que teniu idees fermes i sòlides al voltant de la maternitat (dolcíssima i abnegada), de l'estima i el desig (entre un home i una dona és clar...), de la identitat cultural, de les vostres arrels... Tal vegada serà millor que no llegiu aquesta novel·la.

Últim campionat de la temporada i, sens dubte, la cita més important. Es va disputar a Castelló. Fins allí vam anar amb sis competidors, vam participar en la categoria de combat i vam trencar tots els pronòstics possibles. Un Campionat d'Espanya en què només en la categoria d'infantil es van inscriure 645 esportistes de 150 clubs de tot Espanya. Pel que fa als nostres competidors, Alma va guanyar l'or; Hugo Arce, l'argent, i África Chuliá, el bronze. Així, es van proclamar com a tercer millor equip en el campionat en la categoria d'infantil femení. Fou un final de temporada dolç i per a emmarcar.

Si a més penseu que la igualtat entre homes i dones ja està assolida, definitivament no heu de llegir aquesta novel·la... Ara bé, si per contra, encara que siga fluixet, vos alena al pit un filet de rebel·lia, i no teniu por d’equivocar-vos, i sentiu curiositat per qui sou i d'on veniu, i damunt sou dones... Aleshores seria un pecat no recomanar-vos aquesta novel·la. L. S.

III Jornada de Lliga de Taekwondo de la Comunitat Valenciana El dissabte 28 d'abril de 2018, al velòdrom Luis Puig de València, es va celebrar la III Jornada de Lliga de Taekwondo de la Comunitat Valenciana. Aquesta vegada, amb dotze competidors, vam aconseguir les medalles següents: En la categoria de tècnica, Alma Chirivella va aconseguir l'argent i África Chuliá i José Miguel Aliaga, el bronze.

L A

Amor meva. Isabel Clara-Simó.

P L A Ç A

Club de Taekwondo Coliseum Alcalans

En la categoria de combat, van guanyar l'or Luca Denis, Daniel Alcantud, África Chuliá i Alma Chirivella; l'argent, Nora L'harrak, Aicha Moumen i Maria Chuliá; i Hugo Arce i Alex Sanahuja van aconseguir el bronze. Volem destacar el gran treball dels competidors de la categoria de combat que es van emportar medalla després de disputar entre quatre i cinc combats.

35


L A

P L A Ç A

Espai social

Estimats veïns i estimades veïnes del poble de Montserrat, El motiu pel qual ens adrecem hui a tots vosaltres naix del compromís i la bona voluntat de crear un espai social solidari i necessari en aquests temps en què imperen les desigualtats socials i econòmiques. En Montserrat Comparteix ajudem tot tipus de gent perquè puguen cobrir les necessitats bàsiques per a tindre una vida digna. El nostre treball no està remunerat però ens sentim pagades d’ajudar a aconseguir un equilibri en la igualtat social i també de servir de suport a les famílies més necessitades de Montserrat. Això ens fa estar molt orgulloses del nostre treball. D'altra banda, la gestió de la nostra associació, una entitat sense ànim de lucre que està formada per voluntàries que dediquem el nostre temps a canvi d'aquest benestar social, necessita l'ajuda de tot el poble, ja que, cada vegada més, l'associació es fa més gran i arrossega un volum de treball que difícilment podem cobrir entre el personal que formem l'entitat en aquest moment. Per això, fem una crida a la solidaritat i demanem que entre tota la ciutadania de Montserrat establim una xarxa humanitària que participe de manera activa en aquest moviment social, per a donar exemple a la resta del món. Podem aconseguir un poble ple de valors socials, que es troben a faltar cada vegada més dins d'aquesta societat. Ens podeu trobar a la nostra seu, situada al carrer de l'Enginyer Antonio Llombart, número 17, on també es troba el Jutjat de Pau del municipi. No vull acomiadar-me sense agrair a la Caixa Rural de Torrent, entitat organitzadora de la II Sant Silvestre de Montserrat, la iniciativa solidària i col·laboradora amb la nostra associació, així com a tots els participants que varen fer possible la recollida d'aquests aliments: • 165 litres de llet • 149 kg d'arròs • 6 kg de macarrons • 4 paquets de fideus • 4 paquets d'espaguetis • 3 kg de llentilles • 1 kg de sucre • 1 kg de fesols • 2 pots de tomaca • 1 litre de caldo de peix Salutacions cordials, Mar Delgado Presidenta de Montserrat Comparteix

36


Grup de danses Alcalans El Grup de Danses Alcalans, és una associació sense ànim de lucre, creada a l'0ctubre de 2017, per a promoure, recuperar i mantindre els balls tradicionals dels pobles que formen la Vall dels Alcalans: Real, Montroi i Montserrat.

que han presentat a l'Ajuntament. Les persones de contacte del grup són: Presidenta: Matilde Alemany Miquel Vicepresidenta: Adela Hinojosa Salvador

Han elaborat un projecte de treball on es recull en les activitats que volen desenvolupar, un projecte

Correu electrónic del grup: dansesalcalans@gmail.com

El nostre Club de Pilota vol aprofitar aquest espai per a dedicar al poble de Montserrat i, molt especialment, als membres, socis i col·laboradors del nostre club, els triomfs que han aconseguit últimament les nostres jugadores i jugadors. En la categoria amateur hem estat campions del Trofeu Interpobles Edicom i subcampions de la Supercopa de Galotxa. En la categoria juvenil hem aconseguit proclamarnos campions de la Copa Generalitat, campions autonòmics en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV) en la modalitat de galotxa i subcampions de la Supercopa de Galotxa.

de galotxa i els infantils s’han proclamat campions autonòmics de one wall (frontó internacional) per parelles. D’altra banda, volem agrair totes les persones que van assistir a la nostra presentació anual, que enguany es va fer a la Casa de la Cultura gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament de Montserrat. Fou un autèntic èxit d’organització i assistència.

L A

Acte de presentació dels equip de la nova temporada.

P L A Ç A

Més que una escola, més que un club

Per acabar, volem convidar-vos a continuar fent pilota i a gaudir amb nosaltres del nostre esport. Atentament, Fede Oliva

Pel que fa a les categories inferiors, els cadets han aconseguit el subcampionat autonòmic en els JECV 37


L A

P L A Ç A

L’IES Alcalans obri una finestra (virtual) al món L’IES Alcalans estrena nova imatge i comença un nou rumb amb l’objectiu de donar a conéixer a tota la comunitat educativa tot allò que, des del punt de vista de l’aprenentatge-ensenyament, treballem, dia rere dia, amb el nostre alumnat. Des del compromís inequívoc amb una educació pública, de qualitat i inclusiva volem que totes les accions encaminades a la millora educativa tinguen la retroacció necessària amb tots els agents implicats per tal que aquesta siga efectiva. Per això en aquesta nova etapa tant l’equip directiu com l’equip docent que formem l’Alcalans volem obrir una finestra al món on les famílies, l’alumnat, la comunitat educativa de la Vall dels Alcalans (i la societat en general) coneguen de mà de l’alumnat i del professorat els projectes i les activitats més rellevants del nostre centre. Una comunitat virtual de l’IES Alcalans En un món enxarxat, als centres educatius se’ns obrin nous reptes que no podem més que mamprendre per tal d’assolir l’èxit de tot el nostre alumnat. L’objectiu a curt termini és crear una «comunitat virtual» dels agents implicats al nostre centre. És per això que el departament d'Informàtica ha renovat el web de l'IES per tal de fer-lo més accessible i atractiu per a la comunitat educativa. Paral·lelament, la professora d'aquest departament, Trini Climent, du a terme un projecte innovador amb el seu alumnat de 2n FPB d'Informàtica que consisteix a dotar de continguts una televisió informativa interna del nostre institut, que serveix de canal d'informació de les activitats i informacions més destacables de la vida del centre. De manera simultània pengen la mateixa informació a les xarxes socials creades ad hoc recentment, com són el canal de Youtube IES Alcalans i el perfil de Facebook IES Alcalans Montserrat, els quals han aconseguit en poc de temps molts seguidors.

de dotar d’un estudi de ràdio el nostre institut. Des de l’adquisició d’aquest material l’alumnat ja ha pogut realitzar diferents projectes dins les seues matèries i assignatures, i la resposta per part de l’alumnat i professorat ha estat més que satisfactòria. El passat 1 de març es van emetre en temps real dos magazins radiofònics en valencià fets per l’alumnat de 4t PR (Programa de Reforç) dins l’Àmbit Lingüístic i Social que imparteix el professor del departament de Valencià, Lluís Tàrraga. Tot seguit, el proppassat 8 de març la coordinadora d’Igualtat i professora del departament de Plàstica, Sonia Alzola, preparava juntament amb l’alumnat del centre la gravació de la lectura d’uns haikus per tal de celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i, només quinze dies després, alumnat de 1r de Batxillerat i 4t PR preparaven i gravaren a l’estudi una sèrie de poemes de poetes coneguts i altres elaborats per ells amb l’ajuda de la professora del departament de Castellà, Amalia Granero. I açò sembla que és el començament. Diferents departaments estan vinculant algunes de les seues activitats i projectes a la nostra ràdio escolar. Lluís Tàrraga Professor IES Alcalans

La ràdio arriba al nostre institut Dins d’aquesta línia en la recerca de la millora educativa, el Consell Escolar va aprovar en el Pla d'Actuació per a la Millora (PAM) l’adquisició de material tècnic per tal 38

Alumnat de l'IES Alcalans fent ràdio


Viatge d’intercanvi escolar a Alemanya

Aquest viatge ens ha permés conéixer la cultura, el sistema educatiu, la societat i molts altres valors d’Alemanya. Ens ha portat a viure durant una setmana amb una altra família, que ens ha acollit com un més

Tots nosaltres recomanem aquesta experiència, perquè t’enriqueixes com a persona i trobes parts de tu que no coneixies. Sempre que algú tinga aquesta oportunitat hauria d’aprofitar-la. Rebeca Saz Alumna de 1r Batxillerat IES Alcalans

P L A Ç A

Al principi, quan ens van dir que teníem la possibilitat de fer aquesta experiència, ens va paréixer una notícia magnífica, encara que ens posava un poc nerviosos el fet d’anar a una casa desconeguda i a un altre país. Així i tot, ha sigut una gran experiència de vida.

d’ells. Hem fet grans amistats amb tots els participants alemanys i ara podem dir que tenim una segona família allí.

L A

Els alumnes de primer de Batxillerat de l’IES Alcalans, a finals de febrer d’enguany, vam anar a un xicotet poble d’Alemanya, Wolfershëim, en un viatge d’intercanvi escolar.

39


P L A Ç A L A

L’alumnat de l'IES Alcalans desenvolupa un dron al servei de les persones majors de Montserrat i produeix un curtmetratge amb un robot com a protagonista L'IES Alcalans està immers en dos projectes d'innovació que tenen com a protagonistes drons i robots. Dins del projecte educatiu La Fira Aèria estan desenvolupant un dron social que captarà imatges que veuran persones majors amb mobilitat reduïda a través d'unes ulleres de realitat virtual. El robot serà un dels protagonistes en el curtmetratge que estan gravant i que forma part del projecte Programa la Teua Obra - Teatre Robòtic.

En La Fira Aèria, l'IES Alcalans ha unit en aquesta segona participació drons i realitat virtual. La finalitat del seu projecte és l’ajuda a les persones majors amb poca mobilitat. Per això, el seu dron gravarà imatges dels llocs de la localitat que aquestes persones voldrien veure. Amb l'ajuda d'unes ulleres de realitat virtual els aproparan als seus racons desitjats. El projecte l’estan realitzant els alumnes de primer de Batxillerat.

La quarta edició de la Fira Aèria alça el vol i la cinquena edició de Programa la Teua Obra cada vegada està més prop de culminar-se. En els dos projectes educatius, que van arrancar al novembre, participa l’alumnat de l'IES Alcalans amb l'ajuda de la Regidoria d'Educació de l’Ajuntament de Montserrat. En el projecte de drons, a més dels alumnes de Montserrat, participen també 2.500 estudiants de València, Alacant i Castelló. En total, són 76 centres educatius de la Comunitat Valenciana els que participen en La Fira Aèria. En Programa la Teua Obra Teatre Robòtic, són 24 els centres de les províncies de València i Alacant els que participen en aquesta nova edició.

40

Per a establir l'objectiu social del seu dron, tots els alumnes que participen han mantingut entrevistes amb els diferents agents socials, que els han assessorat i ajudat. A més, han parlat amb persones majors de la localitat i faran una primera prova gravant imatges del nou col·legi per a mostrant-li-les a través de les ulleres a una anciana que tenia com a somni poder veure el nou col·legi. Els projectes dels diferents centres que participen en La Fira Aèria a la província de València giren entorn de diferents problemàtiques o realitats: control de regadius o plantacions, turístics, neteja de platges, control d'incendis, drons policies, drons d'ajuda a


Els projectes de l'IES Alcalans estan molt avançats i evolucionen, però els drons, els curtmetratges i les obres de teatre dels centres d'ensenyament de les províncies de València, Alacant i Castelló també volen i estan a punt per a projectar-se i representarse. El zenit de La Fira Aèria serà el 18 de maig amb el gran esdeveniment previst a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València. Ací els alumnes tindran un espai expositiu per a compartir les seues idees i visions de futur a través de pòsters, estands, presentacions orals, vídeos i demostracions de vol. La mostra de curtmetratges i representació d'obres teatrals de Programa la Teua Obra - Teatre Robòtic està per concretar, però serà cap a final de maig.

Tecnologia, creativitat, art i societat són els quatre pilars sobre els quals s’assenten els dos projectes, amb l’objectiu que joves d'entre 12 i 18 anys aprenguen a construir drons amb un fi social i a programar un robot, alhora que aprenguen a fer un ús tecnològic amb finalitats educatives, culturals i de desenvolupament social.

P L A Ç A

En Programa la Teua Obra - Teatre Robòtic és el primer any que participen. Els alumnes gravaran un curtmetratge en el qual un dels protagonistes serà un robot humanoide que, prèviament, han hagut d'aprendre a programar. Un projecte interdepartamental en el qual ha participat l’alumnat de 4t de PMAR i de 2n d’FPB Informàtica.

Emperador, el Puig, Foios, Massanassa, Meliana, Mislata, Montserrat, Moixent, l'Olleria, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Ontinyent, Puçol, Paterna, Requena, Sagunt i Utiel, a València; Crevillent, Dénia, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Fulgenci, Saix i Teulada, a la província d'Alacant. Castelló i Benlloch a la província castellonenca. Al projecte Programa la Teua Obra - Teatre Robòtic, per la seua banda, s’ha sumant Bétera, Benigànim, Massanassa, Montserrat, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, l'Olleria, Paterna, Paiporta, Puçol, Sedaví i Vilamarxant, a València; i Banyeres de Mariola, Crevillent, el Campello, Gata de Gorgos, Ibi, Montfort, Mutxamel, Pedreguer, Sant Fulgenci i Saix a la província d'Alacant. Amb el suport que hi ha donat les respectives regidories d’educació, cultura i noves tecnologies afirmen el seu compromís per a incentivar i fomentar el coneixement cientificotècnic entre els més joves.

L A

persones amb capacitat reduïda i un llarg etcètera d'objectius que fan d'aquest projecte educatiu una base per a aportar solucions a les diferents realitats locals.

La Fira Aèria i Programa la Teua Obra - Teatre Robòtic estan promoguts per la Universitat de València, el CEFIRE, Les Naus, la Universitat Miguel Hernández i El Caleidoscopio. En La Fira Aèria, participen els ajuntaments d'Albaida, Albalat del Sorells, Albuixech, Algemesí, Alzira, Aiora, Benifaió, Benifairó de les Valls, Benetússer, Bellreguard, Bétera, Carlet, Catadau,

41


L A

P L A Ç A

Falles 2018: unió i solidaritat Tanquem amb un punt i final les Falles de 2018 de Montserrat. Sense haver deixat de mirar qualsevol predicció meteorològica que ens donara un raig de sol per a il·luminar-nos d’il·lusió, podem dir que el nostre cinqué aniversari serà recordat perquè la Falla El Castellet es va vestir de solidaritat i va engalanar amb orgull la plaça de Cervantes. Al costat de l’històric primer monument gran encarregat a un artista faller, Una falla la mar de bé, podíem observar un monument infantil ple d'història. L’Escola Infantil Municipal de Montserrat, amb els seus Picapedra, va atorgar la seua xicoteta falla a la Falla El Castellet, que lluïa juntament amb una obra d’art creada amb il·lusió i delicadesa pel Centre de Dia Depén de Tu de Montserrat, que recreava la nostra València des de tots els seus punts de vista. Des d’ací volem tornar a agrair a aquestes dues entitats la seua aportació i, sobretot, l’hospitalitat. I també a Lourdes, la directora de Depén de Tu, i a tot el seu equip, i, per descomptat, a Lola, la fallera major del centre, sempre atents amb la nostra comissió en la visita que els vam fer durant aquestes Falles. Rialles i festa ompliren de llum i color cada passacarrer per cada racó de Montserrat. Encara que la pluja va intentar fer-se de notar, el so de la música i el foc esclatà amb més força que l’amenaça del cel de Montserrat. Junts tornàrem a demostrar que som més forts, i amb molt d’orgull ens sobreposàrem en cada acte de la setmana fallera. Encapçalats per Jordi Cerveró, el nostre president, i emparat per tota la comissió major i infantil, poguérem gaudir de cada acte programat amb tant d'esforç. Des de la plantà, en la qual l’aire no va poder amb l’esperança dels fallers, fins a la cremà, on acabaven els somnis d’un any per a donar pas a

42

les noves il·lusions, que ja broten amb força. No sense abans passar infinitats de moments i actes, alguns ja tradicionals i altres de nous. Enguany, hem descobert que tenim una comissió infantil que és tot un planter de pirotècnics, perquè ens ha organitzat unes mascletades i castells que ens deixaven bocabadats. Una ofrena passada per aigua, però amb el mateix sentiment en cada faller que passava per davant de la Mare de Déu. Les tradicionals danses valencianes tornaren a omplir el nostre passacarrer de diumenge. I un tren faller amb temàtica marinera que, sens dubte, va donar la nota humorística de la setmana. Però aquest cinqué aniversari no hauria estat possible sense la vostra resposta. Des de tota la gent del poble que ens ha visitat a la plaça i al nostre casal per a acompanyar-nos en una festa que sempre serà de tots, fins als comerços del poble, que sempre estan dispostos a col·laborar, i, naturalment, a l'Ajuntament de Montserrat. Però sobretot als fallers, als que ja fa anys que estan amb nosaltres i a tots els nous, que s'han sentit com a casa, i als que ja ens han manifestat les ganes de formar part de la nostra comissió en el pròxim exercici. Continuem creixent, aprenent dels nostres errors, però sabent que junts caminarem més forts. Guardem un nou capítol en la nostra història per a començar a escriure les pàgines d’unes Falles de 2019 que ja broten amb les cendres de la cremà. Com no podia ser d’una altra manera, des de la Falla El Castellet vos convidem a eixir al carrer amb nosaltres per a recórrer cada racó del poble amb la nostra tradicional apuntada, acte que encetarà un nou exercici que promet emocions ben fortes. Alicia Navarro Vilar Falla El Castellet


Però des de principi d’any les Falles 2018 ja van esclatar. Van començar amb la II Crida de la Vall dels Alcalans, que va tindre lloc enguany a Montroi. Aquest acte va reunir les comissions falleres dels tres pobles veïns i ens va permetre viure una vetlada increïble on es va posar de manifest les ganes de festa i la germanor fallera. Les falleres majors i infantils de les comissions i els seus presidents van donar inici a les millors festes de l’any i tots els fallers van alçar els seus estendards al so de la música i les carcasses. Continuàrem amb les presentacions de les falles veïnes, per a culminar amb l’exaltació de les nostres falleres majors Abril i Sara, i el nostre president infantil Marc. Després, vam començar un mes frenètic de Falles pels diferent pobles que ens envolten: Real, València, Montroi i Torís. Per a acabar, les nostres Falles, les Falles que hem estat preparant tot un any i que són símbol del nostre amor cap a la festa fallera. Després d’engalanar el nostre poble amb banderes i fer diversos sopars al casal per a preparar el cos per a les nostres Falles, el dimecres 4 d’abril, ben prompte, van eixir els camions cap al taller del nostre artista faller, Miguel Àngel Royo, per a arreplegar els monuments del 2018, que, en fer-se de nit, ja lluïen tot el seu esplendor i color a la plaça de l’Església. Dijous es van acabar de

rematar els últims detalls de les falles i vam tindre la tradicional macarronada al casal faller, seguit d’una vesprada de jocs per a la comissió infantil. L’endemà, la indumentària valenciana va eixir al carrer i vam desfilar pel nostre poble en passacarrer per a rebre la fallera major de València, la qual ens va visitar en el nostre casal junt amb la seua cort d’honor. El dissabte, a causa de les inclemències meteorològiques, vam haver d’ajornar alguns actes, però com a bons fallers les ganes de divertir-se i gaudir no es van apagar i vam muntar una gran festa dins del casal, on ens van visitar falles veïnes i tot el poble en general. Ja diumenge de matí vam celebrar l’ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, un acte molt especial i que va lluir amb llum pròpia gràcies al sol que ens va acompanyar. De vesprada va tindre lloc el passacarrer del tren faller, en el qual tots ens vam disfressar, i de nit la cremà dels nostres monuments, reflex del cicle de les Falles i símbol de la nostra festa. Sols ens queda donar les gràcies a totes aquelles persones que han permés que aquestes Falles 2018 es dugueren a terme, des de tots els que han col·laborat en les feines del casal i en l’organització dels passacarrer fins als que han estat tot l’any pendent de qualsevol detall perquè tots poguérem gaudir d’aquesta meravellosa festa. Tots treballen desinteressadament per a fer-nos viure unes falles increïbles, unes falles difícils d’explicar amb paraules però que any rere any se superen i ens sorprenen més si això és possible.

L A

I un any més arribem a la fi d’un exercici faller, a la fi de les Falles del 2018. Unes falles espectaculars en què hem pogut viure, al costat de comissions veïnes, amics, familiars i visitants, les festes falleres del nostre poble. Un any immillorable que ha deixat molt bon sabor de boca a tots.

P L A Ç A

Cap a les Falles de 2019!

Lorenzo Sanjuán Navarro

43


L A

P L A Ç A

#MontserratJaÉsBàsquet Aquesta temporada, que ja està arribant a la recta final, arrancava a principi de setembre de 2017 amb un actiu de 140 jugadors i jugadores repartits en 11 equips: prebenjamí masculí, benjamins masculí i femení, alevins masculí i femení, dos infantils masculins i un de femení, i cadets masculí i femení. Així doncs, des de la direcció esportiva del club es va conformar una estructura d'equips en què es donava cabuda a xics i xiques de Montserrat, Montroi, Real, Torís i Torrent, dels 7 als 16 anys (20112002). Però la gran novetat del CB Montserrat és que per primera vegada des de la seua fundació comptava amb un equip sènior masculí, fruit de tindre entre les seues files jugadors formats en les categories inferiors del club així com un grup d'amics i aficionats al bàsquet que van decidir reprendre la pràctica d'aquest esport. Tots ells han participat en les competicions organitzades per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, i tant les pistes exteriors del CEIP Evaristo Calatayud com el gimnàs de l'IES Alcalans han sigut escenaris de molts partits durant els caps de setmana. La posada en funcionament del nou col·legi ha propiciat que les quatre pistes exteriors de minibàsquet puguen donar cabuda als entrenaments de tots els equips del club en aquesta categoria, i compaginar així l'eixida del col·legi amb l'inici de l'activitat del bàsquet. Són els nostres mateixos entrenadors, en coordinació amb la direcció del col·legi, els encarregats d'arreplegar els xiquets i les xiquetes quan acaben l’escola per a facilitar així la logística i la conciliació a les famílies, que tan sols 44

s'han d'encarregar d’arreplegar-los al col·legi una vegada acabat l'entrenament. Així mateix, cal ressaltar la fantàstica acollida que el CB Montserrat ha rebut per part del CEIP Evaristo Calatayud, que encapçalat pel seu director Xavi Carot ha posat a la nostra disposició les seues instal·lacions.

Per a les categories dels més majors hem comptat amb la pista exterior de la guarderia municipal i amb la pista del gimnàs de l'IES Alcalans, on un any més l'equip directiu ens ha obert les seues portes i ens sentim com a casa. Els agraïm la col·laboració constant temporada darrere de temporada. Totes aquestes gestions d'espais i infraestructures han estat sempre coordinades al costat de l'Ajuntament de Montserrat, entitat a la qual agraïm el seu suport al club. Enguany, 2018, dins dels pressupostos municipals s'ha destinat una partida per a la construcció i instal·lació d'una coberta al pati del col·legi, la qual cosa suposarà un major confort i serà una eina contra la climatologia adversa, que, encara que no serà suficient, segur que


vessar de jugadors, jugadores, tècnics i equip directiu, amb el pati de butaques a rebentar de familiars, amics i aficionats a aquest meravellós esport. Un acte que per a nosaltres té un significat especial pel que representa, ja que, en tan sol tres anys, s’ha aconseguit assentar el club. El creixement cada any i la resposta de les famílies reconforta el nostre treball. Igualment, ja estem treballant per al que serà el III Dia del Club, esdeveniment que posa el punt i final a la temporada. És un dia ple de bàsquet en què tots els equips disputen trobades amistoses amb equips convidats de tots els racons de la província de València, activitats paral·leles, jocs, participació de pares i mares en el famós i tradicional partit contra els tècnics del club

I, per descomptat, el treball no para. Ja s'està començant a configurar la pròxima temporada 2018-2019. La direcció esportiva confeccionarà les plantilles de jugadors i jugadores i de tècnics. És per això que durant la segona quinzena de maig tindrà lloc la renovació de fitxa dels que actualment pertanyen al club, perquè del 4 al 15 de juny tinguen lloc les jornades de portes obertes. Aquestes jornades estan orientades perquè qualsevol persona que desitge conéixer l'activitat puga viure-la des de dins i comprovar l'ambient dels entrenaments i la dinàmica dels equips participant de forma activa, perquè si els interessa puguen igualment reservar la seua plaça. Des de la direcció del CB Montserrat volem agrair a tots aquells que d'una manera o d’una altra formeu part del club (jugadors i jugadores, tècnics, pares, mares i altres familiars), als col·laboradors i als nombrosos aficionats, que cada dia sou més i que acudiu a veure els partits. A tots vosaltres, gràcies per fer que #MontserratJaÉsBàsquet. Eliseo León Álvarez President del Club de Bàsquet de Montserrat

P L A Ç A

De totes les activitats tant esportives com socials que el CB Montserrat ha dut a terme durant enguany, cal ressaltar la presentació d'equips, que va tindre lloc el passat dia 18 de febrer. Per segon any consecutiu, omplírem el saló d'actes de la SIUM en una vesprada en què no va faltar la música, el color, la il·lusió i l'emoció, però sobretot l'ambient del bàsquet. Un escenari ple a

i, per acabar, un multitudinari sopar en què esperem superar la xifra de l'any passat amb l'assistència de més de 250 persones.

L A

facilita la labor fins al dia de poder gaudir d'un esperat pavelló municipal que done cabuda a multitud de disciplines esportives, i ampliar així el ventall i l'oferta esportiva al municipi.

El doble espai utilitzat en aquesta ocasió ve donat perque en l'edició anterior aquesta associació no va poder inserir cap notícia per dificultats tècniques. Queda com a excepció.

45


C O R P O R A C I Ó

Reversió del model Alzira

Com s’ha fet la reversió? La reversió del model sanitari de la Ribera és una decisió presa pel govern de la Generalitat Valenciana, en virtut de l'acord del Govern del Botànic, signat pel PSPV, Compromís i Podem. Tenim la ferma convicció que la gestió directa significa defensa de la sanitat pública, universal i de qualitat. És una decisió que demostra coherència política i el compliment del compromís adquirit pel president Puig. La decisió més honesta i transparent que es pot prendre amb la ciutadania. La salut és un dret i, per tant, no pot quedar subjecte a negoci. Què ha suposat el model Alzira? L'anomenat model Alzira va suposar donar entrada a la Comunitat Valenciana a la privatització de la sanitat. La Comunitat ha sigut el gran banc de proves del Partit Popular. Ha sigut un model imposat a la població i als treballadors de la sanitat: • •

No hi van haver estudis previs que ho aconsellaren. No hi van haver consultes ni tampoc planificació.

Desigualtat entre ciutadans i treballadors de la sanitat Els beneficis de l'empresa se sustenten en la precarietat dels treballadors, que aprofundeix la desigualtat enfront dels seus companys de la sanitat pública: més hores de treball i pitjor pagats, i la no-mobilitat dels treballadors entre departaments, obliguen molts professionals a un exili laboral. Un model que s'ha definit durant aquests anys per l'opacitat i el descontrol. Opacitat en els contractes, en les seues addendes, annexos i en les liquidacions. Descontrol en la labor inspectora, el paper poc rellevant dels comissionats fins al moment, les irregularitats detectades en la facturació de les urgències hospitalàries, i la falta d'auditories integrals de les concessions. El model, malgrat el mantra repetit una vegada i una altra pel PP, no és més eficient, i no resulta rendible ni socialment ni econòmicament. Primer i únic rescat: el negoci d'Alzira L'any 1999 s'inaugura el model Alzira. L'empresa UTE Ribera Salud (única empresa que va concursar) inicia la gestió de la sanitat especialitzada del departament. L'any 2002, i amb 5 milions d'euros de pèrdues per a l'empresa, es demostra que el model no funciona. No obté els guanys que esperaven. La conselleria llavors rescata la concessió i indemnitza l'empresa amb més de 70 milions d'euros, dels quals 26,3 en concepte de lucre cessant a una empresa amb pèrdues. El 2003 el

46

PP trau a concurs la gestió de l'atenció primària i l'atenció especialitzada amb noves condicions econòmiques molt més rendibles per a l'empresa concessionària, que finalment resulta ser Ribera Salud UTE II (única licitadora de nou).

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha assumit la gestió directa de l’Hospital Universitari de la Ribera i de tot el departament de Salut, en virtut de la finalització del contracte de concessió administrativa que fa 15 anys va cedir la gestió sanitària d'aquesta comarca a l'empresa privada Ribera Salud. Acaba, així, en aquest departament, el sistema de gestió privada conegut com model Alzira, iniciat el 1999. No es tracta de res revolucionari. No hi ha incompliment de contracte. No hi ha lucre cessant. No hi ha despeses innecessàries per als ciutadans. Tot s'ha fet d’acord amb la legislació vigent, amb tota la legitimitat per a poder prendre aquesta decisió. Ha sigut un procés dialogat amb sindicats, usuaris i municipis, que s'ha fet amb absoluta previsió, transparència i planificació, i que ha fet possible que se seguisca funcionant sense contratemps a l'Hospital d'Alzira. Es compleix, així, una de les mesures que està permetent enfortir la sanitat pública valenciana, al costat d'altres aspectes com el reconeixement de la sanitat universal, les ajudes al copagament o l'extensió dels tractaments a tots els malalts d'hepatitis C. Tot el capital humà de la Conselleria de Sanitat ha treballat perquè la reversió del departament siga un èxit i òbriga el camí per a futures reversions del model de concessió al model públic. Així, amb aquesta transició, passa a dependre de l'Administració la plantilla laboral del departament, formada per 1.423 treballadors indefinits i 254 temporals, que s'han cobert, per primera vegada, amb la borsa de treball, i que la conselleria preveu reforçar amb 303 treballadors més durant el 2018. Per això, es crearan places per a dotar especialitats que, fins ara, es cobrien mitjançant contracte mercantil, de manera que es reduirà la precarietat laboral. La previsió és que en la primera setmana s'incorpore el 90 per cent dels 254 treballadors temporals coberts amb la borsa de treball. De la mateixa manera, a més de mantindre’s la cartera de serveis assistencials, la conselleria ha dissenyat un pla d'inversions per a millorar serveis i prestacions tant en atenció primària —atenent els suggeriments i peticions dels municipis— com l’especialitzada. Així, està prevista la inversió de 5,7 milions d'euros en 2018 i de 2,1 milions d'euros en 2019. En total, 7,8 milions d'euros per a, entre altres aspectes, adquirir un nou accelerador lineal, un equip PET-TAC o equips de radiologia i ecografia, que ja han sigut licitats. Lídia Campos Saiz Secretària general del PSPVPSOE de Montserrat


Cal conéixer la realitat per a canviar-la. Fer un diagnòstic del que passa al nostre voltant per a veure què és el que no ens agrada i quins són els camins, les alternatives, que podem i hem de prendre com a societat, com a col·lectivitat. La realitat dels nostres dies és ben cabuda. I encara que a les televisions i als diaris els interessen temes buits de contingut i de debat, al final acaben surant (menys del que ens agradaria) problemes i problemes més que importants per a una societat que es fa dir democràtica. Ningú es feia ressò de les protestes per les pensions públiques fins que els nostres iaios i iaies han eixit al carrer per a reclamar el que han llaurat durant molts anys de la seua vida. Les pensions públiques han estat històricament un dels pilars de l’estat del benestar. Unes pensions que, en el cas espanyol, com diu l’economista Vicenç Navarro, es troben a anys llum de les d’altres països europeus. El bloc de l’est va desaparéixer i el capital (que no es presenta a les eleccions però sí que ens governa) és des d’aquell moment lliure de fer amb els treballadors i les treballadores el que vulga. Com ha posat de manifest l’historiador Josep Fontana, des d’aleshores el pes dels salaris respecte de la producció total al món s’ha reduït notablement. No és necessari per als poderosos mantindre les pensions públiques per als treballadors i les treballadores. Ja no s’amaguen i volen que desapareguen per complet. Els conservadors, els que vesteixen de blau i de taronja al parlament espanyol, ens diran que és perquè no hi ha diners. Però no ens equivoquem. Sí que n’hi ha per a pagar milions d’euros a Florentino Pérez pel cas Castor o per al rescat d’autopistes (capitalisme d’amiguets). I no n’hi ha per a inversió pública. Cadascú que s’encarregue de pagar-se un pla de pensions privat perquè la banca (d’on ve el senyor Albert Rivera) faça el seu negoci. Defensem per a tothom pensions públiques dignes.

d’aquest país, inclosos alguns bisbes, el país es parà. Milions de dones (i d’homes) es mobilitzaren contra el patriarcat, el terrorisme masclista i violent que es basa en el menyspreu al gènere femení pel fet de ser-ho. Congratulem-nos de l’avanç del feminisme i siguem conscients que, als homes, ningú els assetjarà pel fet de ser-ho. Deixem que les dones encapçalen la lluita. Si una dona avança, cap home recula. D’un problema que es parla molt, però quasi sempre amb la mà al cor i amb un himne de fons, és de la configuració territorial de l’estat. Hem defensat en repetides ocasions que el nostre projecte no es basa en l’enfrontament; tot al contrari, pensem que la convivència entre els pobles d’Espanya s’ha de basar en la pluralitat. S’ha d’enviar l’aplicació caciquil del 155 a la paperera de la història per a construir i reconstruir una nova relació entre els pobles de les Espanyes. Que l’irracional «a por ellos» no ens impedisca promoure un estat plural de cultures, llengües, tradicions i projectes polítics basats en el diàleg. Finalment, es parla ben poc de la gestió de la memòria. Un país no pot dir-se demòcrata si té milers de conciutadans i conciutadanes en fosses comunes. Ni pot dir-se just si no ha jutjat els responsables de la repressió que durant quaranta anys imposaren a mig Espanya. Lamentem que la recent proposta d’Units Podem al parlament espanyol per tal de derogar la Llei d’Amnistia del 1977 haja estat vetada pel Partit Popular, Ciutadans i el PSOE.

C O R P O R A C I Ó

Una realitat cabuda i obstinada

Salut i República

Clara Bosch Alemany Esquerra Unida del País Valencià Col·lectiu de Montserrat montserrat@eupv.org

Tampoc es parlava de la vaga general feminista del passat 8 de març. Al final, però, la resposta fou aclaparadora. I malgrat els atacs de la dreta rància 47


C O R P O R A C I Ó

Familia, conciliación y corresponsabilidad “El Partido Popular tiene un proyecto de futuro para España donde todos tengan más oportunidades y bienestar y en el que nadie se quede atrás”.

por la Conciliación y la Racionalización de Horarios.

El Partido Popular está plenamente comprometido con la familia, ya que es la institución social más importante de la sociedad, la más flexible y sólida y la más antigua y actual.

1. Que la jornada laboral termine, en España, con carácter general a las 6 de la tarde.

Si hay una institución social que siempre se ocupa de todos, ésa institución es la familia. La familia es la mejor red de solidaridad, la más eficaz escuela de respeto, la primera universidad de valores y el más potente vehículo de transmisión cultural. El partido del empleo y la Familia Apoyar a la familia es fortalecer nuestro modelo de sociedad. Por eso, desde el Partido Popular ponemos a la familia en el centro de nuestras políticas, orientadas a la creación de empleo y el crecimiento económico. No existe política social sin una buena política económica. La mejor forma de luchar contra la desigualdad es la creación de empleo. En los últimos años hemos avanzando mucho: - Hoy, hay más mujeres trabajando que nunca en España

2. Implantar y seguir impulsando mecanismos de flexibilización de la jornada labora: • o Teletrabajo. • o La creación de una bolsa de horas para gestionar asuntos propios. Otras acciones de gobierno del PP Un país progresa cuando la maternidad y la paternidad no tienen coste profesional. En este sentido, el Gobierno del PP ha implementado medidas como: - La incorporación del hombre al permiso de lactancia. - La ampliación de la edad de los hijos, de los 8 a los 12 años, para solicitar la reducción de jornada. - El incremento de las pensiones de las mujeres con hijos. - La reducción de la jornada laboral de los padres con hijos con cáncer.

- La brecha salarial en España se ha reducido casi 4 puntos desde 2012, situándose en mínimos históricos por debajo de la media de los países de la UE y de Alemania, Holanda, Francia o Dinamarca.

Todo lo que no se pone en valor, se pone en riesgo. Por eso, frente a los que ponen todo en duda, el Partido Popular apoya y trabaja por la familia.

- 6 de cada 10 emprendedores en nuestro país son mujeres.

Laura Sanjuán Portaveu del PP de Montserrat

Pacto integral por la conciliación y racionalización de horarios España no tendrá igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mientras no abordemos de verdad, con rigor y con todos los materiales necesarios la conciliación familiar, personal, laboral y la corresponsabilidad. Por ello, el Partido Popular cree necesario acordar entre todos los agentes políticos y sociales un Plan Integral

48

Entre las medidas a plantear, el PP apuesta por:


La vida està plena de decisions: sobre què comprar, com educar els fills, on viure o amb qui viure. Unes decisions són senzilles com, per exemple, quin cotxe em compraré, però d’altres són més complexes, com decidir la casa per a viure... Però, al cap i a la fi, és la teua vida i els teus diners. El problema és quan estan en joc els diners públics, els diners de tots. Molts polítics es juguen els diners dels ciutadans, com si foren del Monopoly, en una ruleta. Algunes vegades aconsegueixen el bingo, però moltes altres ix malament i queden en fallida. Tots coneixeu la ruïna del circuit urbà de F1 de València, la Ciutat de la Llum i tants altres. També a Montserrat s’han pres decisions molt arriscades que han eixit malament i ens han costat molts diners a totes i a tots: el contracte d’aigua potable signat el 2007 que adjudicava a la mateixa empresa l’abastiment d’aigua, incrementat en 40 anys el contracte i duplicant els abonats... I tot això sense un concurs públic. Un jutge ha declarat nul de ple dret aquell contracte, tot i que tenia tots els informes tècnics favorables... Sembla que ara volen fer-ho bé, però han optat per una de les fórmules que major risc té i més perjudicarà els abonats i subministradors d’aigua potable. Es tracta d’iniciar una expropiació forçosa de la xarxa i infraestructures de l’aigua potable.

Açò sembla molt bonic i tot perfecte, però vegem els riscos. En primer lloc, l’empresa madrilenya que assessora l’Ajuntament en el primer contracte ha costat 17.500 euros i ara li han fet un segon contracte per la mateixa quantitat. Tots sabem que açò incompleix la llei de contractes que estableix que els contractes superiors a 18.000 euros han de ser públics... Però si han fet açò algun interés deuen tindre en l’assessoria madrilenya que ja ha guanyat 35.000 euros per fer quatre papers. Més risc assumeixen en l’enfrontament que han iniciat contra les empreses propietàries de les xarxes. Lògicament a ningú agrada que li expropien res. Aquestes empreses segurament unflaran a denúncies l’Ajuntament per aquesta imposició forçosa. Hauria sigut més sensat que el govern municipal haguera negociat a les bones un procediment de municipalització d’acord mutu. El partit AIGUA va explicar aquesta i altres alternatives a una expropiació forçosa, i va advertir dels riscos i la repercussió econòmica sobre els ciutadans... Però no se’ns ha fet cas. No obstant això, tant de bo eixira bé! Ho vam dir: No farem cap guerra per aquest tema. Informarem de tot amb claredat però que no ens prenguen el pèl ni ens pressionen per a assumir aquest alt risc que pot acabar perjudicant greument les butxaques de la gent.

C O R P O R A C I Ó

Decisió d'alt risc

Joan Garcia Perales Portaveu del grup municipal

En el ple passat van aprovar la declaració d’utilitat pública i comença el procés d’expropiació forçosa. En aquest procediment l’Ajuntament taxarà el valor de les infraestructures i xarxes d’aigua i les comprarà als propietaris actuals (Hidraqua, Aguas de Montserrat i Aguas de la Dolorosa). Després traurà un concurs públic per a l’adjudicació del servei d’aigua a tot el terme. La nova empresa, pagarà el que haja costat l’expropiació i donarà servei els anys que estime necessaris per a amortitzar la compra (uns 30, 40... anys). 49


C O R P O R A C I Ó

Queda escassament un any per a les properes eleccions

Estimats amics i estimades amigues,

Queda escassament un any per a les properes eleccions. Hauran passat ja quatre anys que per a alguns han estat curts i per a altres una eternitat. L’entrada de Compromís en l’Ajuntament de Montserrat fou una resposta a la demanda de la societat per a fer una política diferent del tipus de gestió que fins ara havia estat fent-se en l’ajuntament. I amb aquesta il·lusió va arrancar el que per a tots nosaltres era formar part d’un moviment de canvi. Però, per desgràcia, aquella il·lusió i aquella dinàmica es va trobar enfront d’un bloc immobilista, amb poques ganes de canvi i amb una marcada agenda de continuisme. Pensàvem que la matemàtica electoral ens deixaria ser claus en el govern i, així, poder fer el que créiem i, a més, era necessari. Per contra, vam aprendre ràpidament que en política local, moltes voltes, dos i dos no sumen quatre. En els primers pressupostos, la nostra il·lusió de crear un canvi es va trobar amb la freda realitat de mantindre un estatus per part dels partits que fins aleshores ho havien decidit tot al nostre poble; bé per un suport nominal, bé per una abstenció oportuna, any rere any. El govern del PSOE ha trobat en el PP un company de viatge que, fins ara, no ens podíem imaginar. Conseqüentment, les ganes de Compromís de fer una política diferent han quedat delegades a un espai fosc i buit. No obstant això, davant d'aquest panorama que ens aboca a l'armari del silenci vam poder, a poc a poc, fer allò que volíem fer en entrar a l’Ajuntament: una política de tots i totes en la qual el poble ha de decidir sobre les seues coses, en la qual la transparència ha de ser normal, i no l’excepció, per a fer fàcil la consulta del que és de totes i tots. Que el mercat dels diumenges siga públic, de gestió municipal i no privada; la defensa del patrimoni cultural i arquitectònic; la demanda de més inversió en cultura enfront de festes sense tradició, i el fet d'estar sempre pendents dels moviments de l'Ajuntament han estat punts d’inflexió en la nostra curta història. Però volem més. Volem arribar a ser part del govern municipal, amb una relació d’igualtat amb tots, i no de submissió. En aquest temps que queda, la política farà veure moviments que ens sorprendran. Nosaltres hi serem, amb voluntat de quedar-nos, amb ganes de fer-ho millor per i per a totes i tots.

Pepe González Portaveu del grup municipal

50


CRÈDITS d’El Portell DIRECCIÓ: Santiago Martínez DISSENY I MAQUETACIÓ: Àngels Jiménez. Cultura

REDACTORS: Àngels Jiménez

CONTACTE: Àngels Jiménez elportell@montserrat.es EDICIÓ: 2.500 exemplars

Carmina Tordera Marcos Campos Carme Navarro

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: Ferran Campos AVIVA

FOTO DE LA PORTADA: "Pic de l'Ave des del Parc de l'Agroix". Autor: Jorge Vicent Foto de Contraportada: "Cultius a la Vall".Autor: Santiago Martínez

51


Hemeroteca El Portell

'El Portell', núm. 80 (primavera 2018)  
'El Portell', núm. 80 (primavera 2018)  
Advertisement