Page 1

CEIP Colors Pla de Formació del Centre

CE I P C O LO R S

PLA DE FORMACIÓ DEL CENTRE

CEIP COLORS Proposta d’acció formativa UO C - 2 01 3 As s ig n at ur a: In te gr ac ió d'e i n es tec n o lò g iq u es p er a l 'e d uc ac ió


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Continguts Consideracions prèvies ............................................................................................................................. 3 Anàlisi DAFO........................................................................................................................................... 4 Proposta d’accions formatives .................................................................................................................. 7 1.- Fase d’anàlisi................................................................................................................................... 7 2.- Objectius ......................................................................................................................................... 7 3.- Possibles formacions ....................................................................................................................... 8 4.- Eines per al treball col·laboratiu ................................................................................................... 10


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Consideracions prèvies El CEIP Colors és una escola pública d’una línia, situada en un barri de nivell cultural mig-baix, amb forta presència d’immigració i amb una ciutadania poc participativa pel que fa a activitats comunitàries. L’escola té problemes per incorporar nous alumnes, té poc prestigi i ni tan sols la presència de l’escola bressol en el mateix edifici té cap impacte sobre les noves matriculacions. Respecte la incorporació de les TIC, l’escola està molt lluny d’assolir un nivell acceptable: té deficiències quant als materials i equipaments però també compta amb un claustre sense coneixements sobre l’ús de les TIC a l’aula. A més, hi ha una clara manca de lideratge en aquesta matèria atès que ni tan sols s’ha pogut trobar un substitut pel coordinador d’informàtica, la persona del centre amb més coneixements respecte les TIC que, no obstant això, no n’és cap expert. L’escola va viure un primer intent d’incorporar les TIC però fa 8 anys, etapa en què les TIC –especialment aplicades a l’educació- s’han desenvolupat enormement i s’ha viscut l’eclosió del treball col·laboratiu i de les eines que el fan possible. D’altra banda, malgrat que els docents es van manifestar més o menys satisfets per aquesta experiència, la realitat és que no va tenir cap efecte en la seva pràctica docent, la qual cosa no fa sinó augmentar la desmotivació i la distància respecte a l’aplicació de les TIC. A partir de la situació actual del centre i de la narració de la seva trajectòria pel que fa a la formació, s’ha treballat una anàlisi DAFO amb l’objectiu de detectar els punts forts i les febleses del centre respecte la incorporació de les TIC i esbossar així les primeres estratègies a seguir. Un cop elaborat l’anàlisi DAFO, es fa una primera proposta de dos itineraris formatius, dissenyats cadascun d’ells per a un grup de participants amb diferents nivells d’ús i coneixement de les TIC. Seguidament, es desenvoluparan les línies bàsiques d’una d’aquestes propostes d’acció formativa.


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Anàlisi DAFO

DIMENSIÓ INTERNA Fortaleses Referides al Centre: o Escola pública d'una sola línia. o Els docents amb una visió més antiga i contrària a les TIC ja s'han jubilat o han marxat del centre. o Han arribat mestres joves que saben fer servir les tecnologies, tot i que no per a ús educatiu o El Director és molt conscient de la necessitat que té l'escola de fer un pas endavant en les TIC. o Gran part del professorat és conscient que estan endarrerits en tecnologies i en ús educatiu de les TIC. o Col·laboració de l’AMPA, que ha aconseguit 40 ordinadors. o Ara mateix dos ordinadors per aula.

Debilitats Referides al Centre: o Manca de prestigi. o Problemes per omplir els grups d'alumnes. o Els mestres joves no coneixen l’ús educatiu de les TIC. o El Director no té prou competències en l'ús de les tecnologies. o El coordinador d'informàtica no és cap expert en la matèria. o Alguns mestres reticents al fet que les famílies s'impliquin en coses molt directament relacionades amb la pràctica educativa. o Equipaments TIC escassos i antics. o Cap mestre amb perfil entusiasta, capaç de liderar el projecte: cap mestre pot substituir el coordinador d’Informàtica. o Ordinadors a l’aula no provoquen grans canvis metodològics.


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Referides a la primera fase de formació 2001-2002: o Els mestres van acabar prou satisfets de la primera fase de formació. o Va permetre adquirir competències tècniques.

Referides a la primera fase de formació 2001-2002: o Formació que es va fer fa 8 cursos i amb dotació de mitjans escassa: els coneixements adquirits deuen ser ara del tot obsolets. o Va permetre l'adquisició de competències tècniques però no sobre l'ús didàctic dels mitjans o la seva aplicació en les activitats d'aula. o Visió superficial de les eines: ara pensen que potser hagués estat millor fer diferents cursos monogràfics de cada recurs. o No va tenir impacte en les pràctiques educatives del Centre.

Referides al Pla de Formació del Centre: o L’Administració ha aprovat el Pla de Formació que s’ha treballat al Centre. o 3 docents entusiasmats amb el PFC focalitzat en la "Informàtica en xarxa a l'escola" o Formador extern, amb experiència en formació d’aquest tipus. Dinàmic, motivat. Provocador. o Formació de caire molt més aplicat que la de la primera fase o A cada sessió es veu un recurs, tal com els professors de la primera fase havien suggerit.

Referides al Pla de Formació del Centre: o Claustre poc motivat: no hi va haver un gran entusiasme per la formació, ni per la informàtica ni per les alternatives. o 2 docents entusiasmats amb el PFC focalitzat en la "Informàtica en xarxa a l'escola". o Visió de les tecnologies com una matèria “separada” i “no prioritària” en les reflexions d’alguns mestres. o No es va poder implicar el conjunt del claustre en el PFC. o Formació només presencials: 3 professors queden exclosos. o Formació després de la jornada escolar (no afavoreix motivació). o Es fa amb 1 ordinador per cada 3 mestres. o Només 14 de 23 mestres segueixen la formació. o Professors valoren que hagués calgut més temps per practicar. o Sensació que els debats teòrics prenien temps a la pràctica.


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

DIMENSIÓ EXTERNA Amenaces Barri de nivell cultural mitjà-baix, on predominen treballadors amb feina no qualificada. La població tendeix a envellir-se. Barri sense locals socials i d’ús públic: sense biblioteca. Població amb molt baixa cultura participativa en les activitats comunitàries.

Oportunitats L'escola Colors és a la part central del barri. Molts dels veïns troben més interessant l'oferta d'altres centres cívics més allunyats i van també a les biblioteques dels barris veïns. Potencials alumnes procedents de l’escola bressol


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Proposta d’accions formatives 1.- Fase d’anàlisi Partint de l’anàlisi del centre, per elaborar qualsevol proposta formativa, es partirà d’una anàlisi prèvia de les necessitats, disponibilitat i expectatives dels docents que hi participaran. Anàlisi de les necessitats formatives: L’anàlisi de les necessitats formatives i dels coneixements previs dels participants en el curs hauria de permetre la seva repartició en dos nivells, a fi d’adequar les formacions al seu perfil tan com sigui possible. Es preveu la creació de dos torns: o

Grup A: docents acostumats a l’ús de les TIC però no al seu ús pedagògic.

o

Grup B: docents amb perfil més baix quant a l’ús de les TIC.

Per a cada grup caldria proposar un itinerari formatiu diferent. Aquesta decisió es pren ateses les circumstàncies del centre i seguint la recomanació que es conté en aquest sentit en el document El pla TAC del centre. Anàlisi de les expectatives: Permetrà reduir les possibilitats de generar falses expectatives i frustració en el desenvolupament de les accions formatives. Fóra bo poder consensuar amb els docents participants -o amb una comissió que els representi- els objectius de les formacions per saber exactament què esperen de la incorporació de les TIC en la seva pràctica diària. Anàlisi disponibilitat: En intents anteriors, l’aposta pel presencialisme va deixar fora de la formació tres persones que a priori hi estaven interessades. Caldrà valorar la disponibilitat horària dels docents i valorar alternatives a la formació presencial en un horari posterior a l’escolar. Per facilitar l’accés de tots els docents així com per no perjudicar la seva conciliació laboral i familiar, es proposa una sèrie de formacions en modalitat b-learning.

2.- Objectius L’objectiu general d’engegar un procés d’integració de les TIC a l’aula s’ha de concretar en diferents objectius específics que responguin a l’anàlisi de l’alumnat i de les seves necessitats. o

Motivar els participants per integrar les TIC a la seva pràctica docent: ferlos veure els avantatges que les TIC/TAC tenen per a la seva feina

o

Promoure l’ús de les TIC a l’escola.

o

Capacitar els docents per a incorporar l’ús de les tecnologies en la seva pràctica docent.


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

3.- Possibles formacions: Per proposar possibles accions formatives es parteix de la realitat del centre i dels seus docents. Malgrat que, per exemple, seria interessant fer una formació sobre PDI, el Centre no en disposa i les circumstàncies no sembla que hagin canviat en aquest sentit. Per això, s’apostarà per a formacions que es basin i mostrin eines gratuïtes o de les quals el centre ja disposi. Primeres propostes d’accions formatives:

Grup A:

Grup B:

Taller de Recerca de recursos educatius (3h) Competències digitals bàsiques: tractament de textos, imatge, mail Creació de materials multimèdia Eines 2.0 per a docents Eines per al treball col·laboratiu Moodle a l’escola Com elaborar el pla TAC del centre

Taller de Recerca de recursos educatius Modalitat presencial, 3h de durada Objectiu prioritari: o

Capacitar els docents per buscar recursos educatius de qualitat a la xarxa que millorin la seva pràctica diària

o

Mostrar-los els avantatges de l’ús de les TIC.

o

Mostrar-los que no cal tenir coneixements tecnològics experts per treure rendiment a les TIC a l’aula.

Competències digitals bàsiques: tractament de textos, imatge i so (30h) Modalitat b-learning, 12h presencials, 12 hores online, en plataforma Moodle. Objectiu prioritari: o

Capacitar els docents superar la bretxa digital pel que fa a les aplicacions d’ús més corrent: aplicacions ofimàtiques i de tractament de so i imatge.


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Eines 2.0 per a docents Modalitat b-learning, 6 hores presencials, 6 hores online, en plataforma Moodle. Objectiu prioritari: o

Donar a conèixer les eines 2.0.

o

Capacitar els participants per a l’ús de les eines 2.0 en la pràctica docent.

Creació de materials multimèdia I (16h) Modalitat b-learning, 8 hores presencials, 8 hores online, en plataforma Moodle. Objectiu prioritari: o

Donar nocions en la creació de materials multimèdia: presentacions, vídeos, imatges, etc.

Aquestes formacions es deixen pel segon any perquè l’objectiu prioritari és motivar els participants perquè incorporin de seguida les TIC a la seva pràctica diària: la creació pròpia es pot deixar per a més endavant mentre, d’entrada, els participants aprenen a trobar recursos creats per altres i a treballar col·laborativament. Moodle a l’escola (12h) Modalitat b-learning, 6 hores presencials, 6 hores online, en plataforma Moodle. Objectiu prioritari: o

Dotar els docents de les capacitats necessàries per crear i dinamitzar formacions en la plataforma Moodle.

Com elaborar el pla TAC del centre (16h) Modalitat b-learning, 10 hores presencials, 6 hores online, en plataforma Moodle. Objectiu prioritari: o

Capacitar un grup reduït de docents per liderar el procés de creació del pla TAC del centre, un cop tot el claustre ja té un nivell acceptable de competències relacionades amb les TIC.

Eines per al treball col·laboratiu: vegeu apartat següent Calendari proposat Curs 1 1 tr Taller de Recerca de recursos educatius Competències digitals bàsiques Eines 2.0 per a docents

2 tr

Curs 2 3 tr

1 tr

2 tr

3 tr


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Eines per al treball col·laboratiu Creació de materials multimèdia Moodle a l’aula Com elaborar el pla TAC del centre

4.- Eines per al treball col·laboratiu Es preveu que, durant el tercer trimestre, tots els docents hagin adquirit les competències necessàries per començar a treballar els entorns col·laboratius i hagin creat perfils per emprar aplicacions gratuïtes com ara GoogleDocs, etc. Donem a continuació algunes dades bàsiques d’aquesta acció formativa.

Anàlisi Es parteix de l’anàlisi DAFO.

Disseny Objectius: o

Reflexionar sobre les característiques i els beneficis del treball col·laboratiu en l’àmbit escolar.

o

Conèixer les principals eines per al treball col·laboratiu.

Durada: o

9 hores presencials (3 sessions de 3 hores).

o

9 hores online, en plataforma Moodle i altres.

Mòdul 1

Continguts: o

Perspectiva constructivista i avantatges del treball col·laboratiu.

o

Estratègies per treballar col·laborativament amb estudiants.

o

Estratègies per dinamitzar entorns virtuals de participació.

Activitat online: Debat


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Eines que faciliten el treball col·laboratiu: tipologia.

Mòdul 2

o

o

Debat asincrònic (fòrums) i conversa en temps real (xats).

o

Compartir documents: dropbox, googledrive, slideshare, prezi, issu.

o

Calendaris compartits: google calendar

o

Creació col·lectiva: Wikis, GoogleDocs, RealTimeBoard.

o

Imatge: Flick, Picassa, Pinterest, Instagram.

Mòdul 3

Activitat online: creació de document a wiki per grups. o

Avaluació de l’aprenentatge col·laboratiu

Activitat online: revisió crítica dels treballs a la wiki dels altres grups.

Metodologia La formació s’orientarà des de la perspectiva del constructivisme i, en aquest sentit, tant els tallers presencials com les activitats virtuals es plantejaran des de la necessitat de construir conjuntament el coneixement, ja sigui mitjançant debats o la realització d’activitats grupals. Els tallers presencials es dedicaran a les qüestions més teòriques del curs, com ara les estratègies per treballar amb els alumnes de forma col·laborativa, etc. No obstant això, s’estructuraran en una introducció merament teòrica i un desenvolupament pràctic: comentari de casos, resolució de dubtes, etc. Les hores de formació online han de servir perquè els participants puguin practicar lliurement amb les eines que es presenten i aprofundir en aquelles que responguin més acuradament als seus interessos. Les activitats online tindran a veure amb la pràctica amb eines col·laboratives i la resolució de casos pràctics. Prioritàriament, es duran a terme en grup.

Competències o

Planificar el desenvolupament del treball col·laboratiu a l’aula.

o

Conèixer les eines que faciliten el treball col·laboratiu.

o

Dinamitzar entorns de treball col·laboratiu.

o

Conèixer les tècniques d’avaluació de l’aprenentatge col·laboratiu.

Indicadors o

Assistència al 75% de les sessions presencials.

o

Participació i lliurament de les activitats proposades al Moodle.


CEIP Colors Pla de Formació del Centre

Desenvolupament Es plantejaran els casos pràctics que es treballaran durant el curs. Es prepararan els materials, vídeos i altres elements multimèdia necessaris per a la formació, tant en la seva modalitat presencial com online. En el cas de la modalitat online, es crearan els materials específics que siguin necessaris i es crearan els espais de debat virtual i creació col·lectiva previstos en el disseny. L’assessor extern encarregat de la formació haurà d’aportar, a més, una guia d’ús que orienti l’alumnat sobre el funcionament de la plataforma Moodle.

Implementació Les sessions presencials es duran a terme a l’aula d’informàtica. Per a la modalitat online, s’emprarà la plataforma LCMS Moodle. Treballar amb un LCMS permet allotjar els materials del curs i replicar-los per a futures formacions. La tria concreta de Moodle respon al fet que és un dels LCMS més estesos i que, alhora, és especialment adequat per al treball col·laboratiu permetent la creació de wikis, la creació de debats virtuals, etc.

Avaluació L’avaluació dels participants tindrà tres moments: o

Avaluació inicial, per conèixer el punt de partida dels participants.

o

Avaluació de la formació, mitjançant el seguiment de tot el procés d’aprenentatge dels participants: participació, nombre d’intervencions, qualitat d’intervencions, activitats realitzades, etc.

o

Avaluació final, que examini el grau d’assoliment de les competències previstes per part dels participants.

Els participants també avaluaran la formació, els materials, metodologia, docent, etc. mitjançant una enquesta de satisfacció.

Proposta de Formació  

PAC 3 - Assignatura: Integració d'Eines tecnològiques per a l'educació

Advertisement