Page 1

Servei de xarxa social  Un servei de xarxa social es centra en la creació i verificació de les xarxes socials online  per a comunitats de persones que comparteixen interessos i activitats o que estan  interessades en explorar els interessos d'altres i que requereix l'ús de software. 

Història Al voltant del 2001 i del 2002 quan van començar a fomentar‐se les xarxes socials. Però  no va ser fins el 2003 amb l’aparició de Myspace, Friendster i Tribe que es van  popularitzar aquestes xarxes. Ràpidament algunes empreses ingressen en les xarxes  socials com Google, el qual, en Gener del 2004 va llençar Orkut recolzant un  experiment que un dels seus empleats realitzava durant el seu temps lliure. Això no es  va acabar aquí i en 2005 van ingressar també Yahoo 360º i altres. Bàsicament el  funcionament comença quan, una vegada muntat el suport tècnic, un grup de  iniciadors inviten a amics i coneguts a formar part de la xarxa social, cada membre nou  pot portar‐se amb ell molts mes membres fent del creixement geomètric de la xarxa  social.  Actualment la xarxa social amb més membres és Facebook amb xifres de fins a  500.000.000 usuaris.  També existeixen en llengua catalana xarxes socials que ofereixen servei en aquesta  llengua, per exemple flog.cat 

Tecnologies El principal objectiu de les xarxes socials és facilitar l'addició dels seus membres i així  constituir‐se com a agent social. Les tecnologies i aplicacions associades a les xarxes  socials tindran com a principal objectiu cercar i compartir informació de tot tipus, les  podem dividir en quatre grans grups:  Facilitadors d'intercanvi d'informació    

Xat Correu electrònic  Gestió de continguts multimèdia (àudio, vídeo, fotografies, ...) 

Les tecnologies facilitadores de l'intercanvi d'informació faran possible la comunicació  amb els diferents membres de la xarxa social, tant verbal com gràficament. Com que  l'accés a totes les xarxes socials és mitjançant un navegador web, es podran aprofitar  els recursos i protocols d'Internet, com el xat, el correu electrònic o la gestió de  continguts multimèdia per adaptar‐les a l'entorn de les xarxes socials.  Sistemes de recomanació  


Una part molt important de les xarxes socials són els sistemes de recomanació.  Aquests algorismes faran que els continguts demandats, s'adaptin als gustos de  l'usuari. Les recomanacions es basen en dos tipus d'informació:  L'explícita: Serà directament facilitada per l'usuari mitjançant el seu perfil.  La implícita: Serà l'extracció no trivial d'informació que resideix de manera implícita en les  bases de dades (data mining). Serà informació que l'usuari no ha facilitat directament. Per  exemple, el passat d'usuaris amb perfil semblant al subjecte en qüestió, sistemes  d'aprenentatge, sistemes basats en puntuació etc.  Bases de dades 

Les bases de dades serà [cal citació]on s'emmagatzemarà tota la informació de tots els  membres de la xarxa social. Aquesta informació serà la que utilitzaran els algorismes  de recomanació per treure resultats.  Complementaris orientats a la temàtica específica 

Per últim comentar que els sistemes complementaris orientats a la temàtica específica,  variaran en funció de la xarxa social i seran adaptats a la interfície d’usuari. Seran  petites aplicacions que facilitaran a l'usuari la navegació web per entreteniment o la  cerca d'informació, entre d'altres. 

Xarxa social i Publicitat  Les xarxes socials permeten a les marques fer publicitat segmentada, ja que, els  usuaris defineixen els seus gustos, preferències, aficions i il∙lusions en els seus perfils.  Basant‐se en aquests perfils els sistema pot mostrar la publicitat més rellevant per a  cada usuari o grups d’usuaris amb gustos semblants.  Les xarxes socials permeten:     

  

Hyper‐Targeted Advertising: Habilitat per crear perfils molt específics d’usuaris i  mostrar publicitat personalitzada, o segmentada per grups d’usuaris similars.  Compra social (Social Shopping): els consumidors recomanen, puntuen i compren  productes en un entorn de xarxes socials.  Social Search: utilitzen informació sobre el que han buscat o trobat els contactes d’un  usuari per filtrar els resultats obtinguts d’una cerca a Internet.  Les xarxes socials son un estudi del mercat en moviment. Per això, permet a les  marques i empreses conèixer millor (edat, sexe, interessos, gustos i aficions) als  consumidors dels seus productes i fer publicitat basant‐se en aquests aspectes.  Les eines publicitàries poden ser banners o també es possible vincular les marques  amb els usuaris a través d’aplicacions.  A més, permeten vincular una marca a través d’interessos i no solament amb una  paraula clau.  Fenomen patrocinador: incorporació de la marca favorita d’un usuari al seu perfil  personal. L’usuari té la possibilitat d’obtenir permisos i sumar punts. 


Xarxes Socials  

Pregunta 4. Exercici Final

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you