Page 1

DOSSIER COMENTARI DE TEXT CURS 2012-2013

1er Quadrimestre ]

Montse Checa Labella Preparació prova d’ accès a Grau Supoerior Escola d’ adults Teresa Mañe


ÍNDEX

Introducción Capítol 1: Teoria 1.1Apunts sobre comentari de text. 1.2 Què ens demanen a la prova d’ accés?

Capítol 2: Comentaris de Text 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

CT-1: CT-2 : CT-3 : CT-4: CT-5: CT-6: CT-7: CT-8: CT-9: CT-10: CT-11: CT-12: CT-13: CT-14: CT-15:

Quiero un título Aprendre a llegir Cabe la felicidad en la crisis La rapidez lo impregna todo Microrelatos Hay que ir siempre tan deprisa? ¿ Suerte o...buena suerte? Els homes dels contenidors Examen Simulació; GS Castellano. “Redes Sociales” Examen Simulació; GS Català. “Pirateg Digital” Examen Simulació; AU Castellano. “Ser Feliz” Examen Simulació: AU Català. “Multiculturalisme ¿ Digitales o analógicos? Conversar o discutir El regal nadalenc

Capítol 3: Lèxic 3.1 Lèxic 1 3.2 Lèxic 2 3.3 Lèxic 3 3.4 Lèxic 4

Capítol 4: Tasques 4.1 Tasca 1: Qüestionari sobre CT


4.2 Tasca 2: Que ens demana la Prova d’accés? 4.3 Tasca 3: Tipologia textual 4.4 Tasca 4: Els diferents escrits periodístics 4.5 Tasca 5: Propietats textuals i connectors 4.6 Tasca 6: Avaluació 1r quadrimestre

Capítol 6: Racó de llengua 6.1 Diptongo o Hiato? (1) 6.2 Diptongo o hiato? (2) 6.3 Sinónims 6.4 Valor de “se” 6.5 Ortografia; Accentuació

Fonts Consultades Annexos: Apunts sobre comentari de text

Adreces d’ interès http://www.milaifontanals.cat

Conclusions i Recomanacions


Introducció En aquest dossier hi ha recollit diversos cápitols, tot vers al comentari de text, l’ objectiu dels quals no només consisteix a desenvolupar el contingut del primer quadrimestre del curs, sinó fer-ho de manera més activa i pràctica. El primer capítol recull alguns apunts que hem fet servir per desenvolupar les tasques que hem realitzat. Aquestes tasques, molt completes i treballades, estan agrupades dins del capítol quatre. En el segon capítol veurem tots els comentaris de texts que hem anat practicant, tots acompanyats pel seu text original i algunes activitats, més exàmens de simulació d’ accés a Grau Superior i accés a la Universitat per majors de 25 anys. En el Tercer capítol estan els exercicis de lèxic que hem fet en les quinzenes, on hem pogut aprendre moltes paraules que no sabíem ni que existien, però que estan en el nostre vocabulari encara que no s’ utilitzen molt. El capítol sis al que he anomenat racó de llengua, hi ha els exercicis que m’han semblat més interessants, per poder practicar interactiva. També molt important les fonts consultades. Veureu que només he posat una adreça d’ interès, doncs crec que en aquest curs és la que ens pot ajudar més, ja que hi són totes les proves amb les seves solucions que s’han fet durant aquests anys. Aquest dossier a més d’ una pràctica o una tasca, pretén ser una guia i un ajut per totes aquelles persones que algun dia iniciïn el seu camí d’ estudi en les proves d’ accés a Grau Superior.

Index


Capítol 1: Teoria Què ens demanen a la prova d’ accés? Anàlisi de competències

i capacitats valorades a

les proves d’accés, respecte de l’àrea de llengua i comentari de text

AU

Comentari de text

La prova de comentari de text té l’objectiu d’avaluar la capacitat de raonament i les competències en els àmbits de l’expressió escrita i de la lectura, i pretén examinar tant la capacitat d’interpretació del sentit d’un text com la competència en la construcció d’un discurs escrit. El candidat haurà de demostrar que ha entès bé el text a comentar, que és capaç de fer-ne un resum clar i precís i de redactar un petit assaig on expressi la seva visió personal sobre un tema relacionat amb el text. Els textos a comentar seran sempre articles d’opinió extrets de diaris o de revistes d’abast general i seleccionats per la qualitat literària de la seva prosa. La prova consisteix a comentar dos textos, un en llengua catalana i l’altre en llengua castellana, que es podran respondre en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya. Cadascun dels dos textos anirà acompanyat dels exercicis següents: 1. Comentari de text 1. Resumir-ne el contingut (entre 80 i 100 paraules). [1,5 punts] 2. Contestar de forma breu algunes preguntes relacionades amb el text, per exemple buscar-hi frases fetes; passar al llenguatge figurat una frase escrita en llenguatge referencial; buscar sinònims d’algunes paraules; modificar la puntuació d’algunes frases del text sense alterar-ne el sentit, etc. [1 punt] 2. Prova de redacció 1. Posar-hi un títol [0’5 punts]. 2. Redacció d’un petit assaig (d’unes 200 paraules), a partir d’una pregunta relacionada amb el text seleccionat. [2 punts] *En el primer exercici es valorarà la correcta comprensió del text, i es considerarà incorrecte reproduir frases de l’original. El resum ha d’estar fet de manera objectiva i ha d.incloure les idees fonamentals del text, sense cap omissió important i també sense afegir-hi idees, observacions o opinions que no en formin part. El redactat ha de ser clar, ordenat i elaborat amb paraules pròpies, diferents de l’original. Es considerarà incorrecte parafrasejar el text i reproduir-ne frases senceres, encara que estiguin més o menys retocades. Si es citen frases literals del text, caldrà que vagin entre cometes.


*En el segon exercici es valorarà la capacitat de construir un discurs que tingui com a punt de partida el text, però que pot discórrer cap a on el candidat ho cregui convenient. Tant en un cas com en l’altre es valorarà molt especialment la claredat i la riquesa de l’expressió, així com la coherència i la cohesió del discurs. Es valorarà molt especialment: - la correcció gramatical (concordances de gènere i nombre entre l’adjectiu i el nom; concordança del subjecte amb el verb; bon ús de les preposicions, dels temps verbals, etc!); - la riquesa lèxica que demostra l’estudiant quan evita l’ús de termes massa genèrics; - la complexitat de les estructures sintàctiques emprades (en particular l’ús de construccions complexes .coordinades i/o subordinades. en detriment d’estructures simples); - la coherència i la cohesió del discurs (en el raonament lògic i en l’ús dels connectors lògics, signes de puntuació). Títol de l’escrit propi.Cal valorar sobretot la capacitat de concentrar el sentit del text en una paraula o frase nominal, preferentment sense verbs en forma personal.

Es descomptarà 0’1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides només descompten punts una vegada. En el conjunt de l’exercici, el descompte per faltes és com a màxim de 2 punts.

AU. Llengua castellana / catalana Objectius. Amb aquesta prova es pretén avaluar la competència lingüística en llengua castellana / catalana del candidat, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita. Examen. El candidat haurà de respondre, a partir d’un text d’unes 200 paraules, set preguntes de tipus objectiu [d’un punt cada una] i una pregunta de tipus obert [de tres punts]. Caldrà respondre obligatòriament en castellà / català respectivament. Les preguntes objectives podran ser de resposta d’opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d’estructures alternatives, i es podran referir als següents continguts: • • • • • • •

Anàlisi morfològica i sintàctica (morfologia nominal, pronominal i verbal; sintaxi de l’oració simple i de l’oració composta). Tria de la forma o l’expressió gramatical més adient en context. Canvi de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.) Transformació d’estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, estil directe-estil indirecte, etc.). Definició de mots o d’expressions (paràfrasis, glosses). Recerca de sinònims o antònims. Formació de paraules (composició i derivació).

A la pregunta oberta es demanarà un redactat, en llengua castellana / catalana, entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova. S’hi valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi). S’hi descomptarà 0,1 per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. A les preguntes d’opció múltiple els errors descompten (0,33 punts, en cas que hi hagi quatre possibles respostes).


GS. Preparació de Proves d’Accés

a CF de Grau Superior

Blocs de continguts. Criteris d’avaluació 1. Comprensió Comprèn i interpreta les informacions més rellevants de textos orals i escrits de la vida quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació. Identifica el posicionament de les tesis dels interlocutors i la defensa de les idees en els textos que expressen el perquè de les coses o el raonament i les argumentacions. Comprèn la interrelació de les idees exposades en diferents tipus de text i sintetitza els arguments exposats. Valora, de forma crítica, el contingut de missatges orals i escrits, tot contrastant-lo amb els propis coneixements i sospesant les causes i les conseqüències de les idees exposades. Identifica els diferents registres de la comunicació: formals, no formals i col.loquials, estàndard.

2. Expressió Elabora textos escrits a partir de les estructures de cadascuna de les tipologies textuals concretes: exposició, argumentació, narració, descripció, i instrucció. Aplica els criteris bàsics de les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció com a base de regulació en l'elaboració de les produccions pròpies i en la presentació final. Elabora resums, síntesis i textos amb organització estructurada i clara, i expressa opinions raonades.

3. Utilització de la llengua Aplica els elements característics del registre lingüístic corresponent als diferents àmbits d’ús dels textos produïts i selecció del lèxic i la sintaxi adequats en cada situació comunicativa. Analitza les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i l'adequació al context. Utilitza els elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits: connectors textuals, procediments per a la progressió del discurs i adequació dels registres lingüístics a les funcions comunicatives. Utilitza la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades). Usa les normes ortogràfiques i gramaticals en la realització dels textos propis, i mostra interès per la bona presentació d'aquests. Identifica alguns mecanismes textuals que donen agilitat a discurs, amb especial atenció als connectors útils per introduir un tema, relacionar idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir conclusions, indicar causa, finalitat, condició, objecció, posicionament davant de diverses opcions. Aplica procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements d’estil i la precisió lèxica. Identifica i utilitza els recursos de la sinonímia i antonímia, polisèmia, homonímia, els hipònims i hiperònims, derivats, locucions i frases fetes, i sentits propis i figurats.

I) Temari de llengua (2007): 5-

Bloc A -tema 1, 6, 7 i 8- Bloc B -tema 2, 3, 4 i


4.5. Coherència, cohesió, adequació, 1. La comunicació i el llenguatge. 1.1.Comunicació

i

expressió

ordre. oral.

5.

El

comentari

de

Conversa i debat.

comprensió , resum i esquema.

1.2. Registres no formals i col7loquials.

6. Normes ortogràfiques.

1.3. Registres formals.

7. Estructures lingüístiques.

1.4. Registre estàndard.

7.1. Morfosintaxi.

1.5.

La

lectura

expressiva

i

text :

7.2. Categoria de les paraules.

comprensiva.

7.3. Regles morfològiques bàsiques.

2. La creació d ’un text escrit .

7.4. El verb.

2.1. Tècnica de selecció i ordenació

7.5. Estructura de l’oració.

d’idees.

7.6. Complements verbals.

2.2.

Procediment

d’elaboració

i

8. Lèxic.

producció.

8.1. Sinònims i antònims.

2.3. Criteris i normes de revisió i

8.2. Hipònims i i hiperònims.

correcció.

8.3. Locucions i frases fetes.

2.4. Estil i presentació.

8.4. Derivats.

2.5. Anàlisi de textos.

8.5. Sentits propis i figurat

3. Tipologia textual . 3.1. Text descriptiu. 3.2. Text narratiu. 3.3. Text explicatiu-expositiu. 3.4. Text informatiu. 3.5. Text argumentatiu. 3.6. textos

Registres

estàndards:

d’opinió,

tècnics,documents

cartes,

documents administratius

instàncies, sol7licituds, etc-. 4. Estructura d ’un text . 4.1. Idees principals. 4.2. Idees secundàries. 4.3. Els paràgrafs. 4.4. Els connectors textuals.


........................................................................................................................

II) Criteris d’avaluació (2007) 1. Reconeix el procés de comunicació, a partir de l’anàlisi dels elements que componen el procés. 2. Interpreta textos escrits a partir de l’anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments de selecció i processament de la informació. 3. Diferencia les idees principals i secundàries d ’un text , amb coherència discursiva, correcció ortogràfica i gramatical, i l’ús del lèxic adequat. 4. Produeix textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics , amb coherència discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l’ús del lèxic adequat. 5. Reconeix els aspectes lèxics i semàntics d ’un text , a partir del seu comentari. 6. Produeix textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació. 7. Identifica les principals tipologies textuals . 8. Expressa opinions raonades a partir de lectures de textos.

Criteris de correcció de llengua GS -Prova 2012A-Comprensió (3.5 puntos): resumen y cuatro preguntas cortas El resumen debe corregirse con una visión cualitativa del conjunto y pueden otorgarse puntuaciones intermedias entre las propuestas: El resumen recoge las ideas esenciales del texto de forma clara, ordenaday precisa; no presenta marcas de subjetividad y no copia literalmentefragmentos del texto......................................................................................... 1,5 puntos El resumen recoge la mayoría de las ideas esenciales del texto, no presenta marcas de subjetividad y no copia de forma literal fragmentos del texto,pero puede tener algún error en cuanto a precisión, claridad y orden.................................. 1 punto El resumen tiene deficiencias graves en las ideas esenciales, no mantienela objetividad o copia literalmente del texto, o presenta una expresión poco clara y precisa. .................................................................................................. 0,5 puntos El resumen no recoge las ideas esenciales del texto, lo malinterpretao presenta una expresión claramente desordenada, confusa y sin precisión. ............................ 0 puntos

B-Expresión escrita:

[3 puntos]

Elija UNA de las dos opciones siguientes y desarróllela en unas cien palabras. A. Redacte un texto argumentativo ....


B. Redacte un texto narrativo en el que ... • La valoración del texto se efectúa sumando la puntuación otorgada en cada uno de los apartados que se indican a continuación, pero también debe realizarse una valoración cualitativa global, a partir de la cual se puede redondear y modificar al alza o a la baja la puntuación total de esta cuestión. • Si el texto no se adapta al enunciado elegido, se valora con 0 puntos • Si el texto es muy breve, cada apartado se puntúa de manera proporcional a la extensión. Si tiene menos de cincuenta palabras, se valora con 0 puntos. a) Coherencia Selección y ordenación correctas de la información.............................................. 0,5 puntos Algún problema en la ordenación o selección de la información........................... 0,25 puntos Texto desordenado y confuso............................................................................... 0 puntos b) Cohesión (puntuación, concordancia, construcción de las oraciones) 0-2 errores .......................................................................................................... 0,75 puntos 3-4 errores .......................................................................................................... 0,5 puntos 5-6 errores .......................................................................................................... 0,25 puntos Más de 6 errores .................................................................................................. 0 puntos c) Corrección (ortografía, morfosintaxis, léxico) 0-3 errores .......................................................................................................... 1 punto 4-5 errores .......................................................................................................... 0,8 puntos 6-7 errores .......................................................................................................... 0,6 puntos 8-9 errores .......................................................................................................... 0,4 puntos 10-11 errores ...................................................................................................... 0,2 puntos Más de 11 errores ................................................................................................ 0 puntos d ) Variación El texto utiliza recursos sintácticos variados y un léxico precisoy no contiene repeticiones; se admite alguna deficiencia leve. ................................................................................................. 0,25 puntos Se demuestran pocos recursos léxicos y sintácticos, y algunas palabraso estructuras se repiten a menudo. .......................................................................................................................... 0 puntos e) Registro La lengua del texto se ajusta al grado de formalidad y al canaladecuados. Se acepta algún error leve. .......................................................................................................................... 0,25 puntos El texto contiene errores graves respecto al canal o al gradode formalidad. ....................... 0 puntos f) Disposición El texto respeta los márgenes, las líneas están correctamente dispuestas y la letra es legible 0,25 puntos Falta alguno de los elementos anteriores. ........................................................................ 0 puntos

C-Ejercicios (3.5puntos

de

idioma

/

Reflexión

lingüística


Index

Capítol 2: Comentaris de Text CT-1 Quiero un título

REPORTAJE: (PRE)PARADOS / 18

El País, viernes 8 de octubre de 2010

"Quiero un título para aspirar a más" Cuatro jóvenes explican por qué han vuelto a las aulas tras años sin pisarlas VICTORIA TORRES BENAYAS - Madrid - 08/10/2010

"Hijo, estudia para que mañana tengas un trabajo decente". La lógica dice, los expertos subrayan y la estadística demuestra lo certero de este consejo tan repetido por padres y profesores. A mayor nivel de estudios, mayor protección contra el paro. "Hijo, estudia para que mañana tengas un trabajo decente". La lógica dice, los expertos subrayan y la estadística demuestra lo certero de este consejo tan repetido por padres y profesores. A mayor nivel de estudios, mayor protección contra el paro. Los universitarios recién licenciados -que habitualmente soportaban las mayores tasas de desempleo después de los que se quedaron en la ESO- son ahora los que mejor capean la situación, con un paro del 19,4% frente al 52,1% que sufren los que solo tienen la educación obligatoria, según muestra la última encuesta de población activa (EPA).

Este valor asumido se ha aliado con el paro, los salarios bajos y el empeoramiento de las condiciones laborales para devolver a las aulas a miles de jóvenes que las dejaron de forma prematura al calor de un mercado laboral en alza. El fenómeno no sorprende a los expertos. Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que "hay una relación muy directa entre el abandono escolar y el crecimiento", de manera que, cuando "las condiciones del mercado de trabajo empeoran, el coste de oportunidad de seguir estudiando cae porque la alternativa es el paro". José María Peiró, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia, subraya que, además de una menor tasa de paro, los más


formados también tienen "mejores salarios y una mayor proyección". Miguel Soler, director general de FP, recomienda vivamente formarse a los que no lo hicieron en su día porque "el 85% de los puestos de trabajo que se ofrecerán en la OCDE en 2020 serán para personas cualificadas". Volver a clase sí, concluyen los especialistas consultados, pero con cabeza y a "una formación estratégica, planificada, exigente y de calidad". Muy consciente de esta situación, Víctor Feito, madrileño de 21 años, ha retornado a 2º de Bachillerato después de tres años de parón. "Dejé el instituto porque no estaba estudiando y, antes que perder el tiempo, prefería trabajar", explica. Pensaba que "sin estudios y echando horas podía ganar más" que su madre, "que lleva 15 años de administrativa", porque así veía que era en los años de bonanza. Encontró trabajo en una pollería y, aunque "por tres euros no llegaba a los mil", esperaba "subir en pocos años". Pero la crisis barrió sus expectativas y se dio cuenta de que "a los 35 iba a estar igual o peor". Por eso ha retomado el curso para después hacer Magisterio Musical -canta en un grupo-, un módulo en Sonido o Empresariales. "Sé que cuando acabe también trabajaré como un mulo y probablemente también ganaré mil euros pero haré algo que me guste y con más futuro", dice. El mismo camino ha emprendido David Pérez, que con 21 años comparte aula con chicos de 17 en 2º de Bachillerato en Andújar (Jaén). Al terminar la ESO y "por flojera intelectual", un módulo de FP lo llevó al mercado laboral. "Estuve tres años trabajando de administrativo por 800 euros hasta que desperté del letargo. Con la coyuntura económica que atraviesa España o hago algo bueno o no voy a ningún sitio", razona. Cuando le preguntan si cree que ha perdido el tiempo, responde citando a Machado, todo pasa y todo queda. "Mi movimiento hay que verlo con gafas de largo plazo, si no, no se entiende", agrega. En este curso se ha registrado la mayor tasa de escolarización de la historia y el tercer aumento consecutivo de alumnos en enseñanzas no universitarias tras 15 años de caída. Hay 140.736 chicos más en clase a pesar de que la población joven ha caído (son casi 59.000 alumnos de 15 a 19 menos que hace tres años). Suben los estudiantes de Bachillerato (9.244 más) y mucho más los que optan por la Formación Profesional (34.452 más), aunque siguen siendo menos que los bachilleres cuando la media europea es justo al revés. Lo grave es que muchos se quedan a las puertas de la FP por falta de plazas. Se desconoce el número exacto -imposible de calcular, dicen en Educación-, pero los expertos sostienen que son 40.000 al año. Alejandro Martín, de 25 años y de Fuenlabrada (Madrid), sí ha entrado. Estudia un módulo de grado medio en carrocería. "Trabajo no me va a faltar, para golpes siempre va a haber dinero porque paga el seguro", espera. Llevaba cinco años fuera del sistema educativo. "Lo dejé


porque era triplitidor", confiesa. Su periplo laboral se resume en dependiente de dos tiendas de telefonía y teleoperador. "Con 20 años, 900 euros dan para mucho pero después ya no porque quieres hipoteca, coche, hijos...". En febrero le despidieron y lo tuvo claro: "O estudio o de aquí a unos años voy a estar en la misma miseria porque la economía no va a mejorar. Quiero un título para aspirar a más, para tener más". Aún más lejos, a la universidad, apunta Jaime Rivero Lara, de 29 años y de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tras la ESO, hizo un módulo de Electricidad y se pasó diez años "trotando" de "trabajillo en trabajillo": camarero, descargando camiones, haciendo rejas de hierro, puliendo suelos en obra nueva... Este último no le "gustaba nada" pero le duró siete años, los que necesitó para pagar un coche que le pesaba como una losa. Pronto supo que sus 1.300 euros eran "pan para hoy y hambre para mañana" porque "el ladrillo iba a explotar". Aconsejado por su novia y amigos, todos con carrera, decidió dejarlo cuando "ya rodaban cabezas". Acaba de entrar en Ingeniería de Minas tras realizar un módulo en Delineación. "Me he informado, es bonito y no me faltará trabajo", vaticina. Jaime es uno de los 1,6 millones de matriculados en la universidad, un 10% más. Ante estos números, una "derivada posible" que teme José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu-Fabra, es que se acentúe la sobrecualificación, que en España afecta al 44% de los universitarios de entre 25 y 29 años frente a la media del 23% de los países desarrollados, según la OCDE. Por eso, pide a los jóvenes que se informen sobre salidas y salarios antes de decidirse por la universidad. Para Francesc Pedró, analista del Centro para la Investigacion Educativa de la OCDE, la clave también es que "se formen según las necesidades del mercado a medio plazo", máxime cuando el país aspira a un cambio de modelo económico. También es importante que el aumento de la demanda en FP no sea un "movimiento coyuntural" sino que "se consolide". Otro peligro del que advierte Peiró es que el esfuerzo de los jóvenes, si no salimos pronto de la crisis, se traduzca en nada. "La cualificación per se no hace milagros, si un país no tiene actividad, no renueva sus estructuras productivas y no genera empleo, habrá desempleados sea cual sea su nivel de formación".

En cifras - El 31,2% de los jóvenes deja los estudios tras la ESO, el doble de la media europea (solo Portugal tiene tasas de abandono tan altas). Además, no acaba la carrera un tercio de los universitarios.


- Desde 2007, el paro entre los menores de 30 años que no han acabado la ESO ha crecido 30 puntos. En el caso de los que tienen estudios secundarios (FP, Bachiller), ha subido 20 puntos y 11 en los universitarios. - El número de alumnos en Bachillerato y FP ha crecido un 7,8% este curso. - Hay un 10% más de universitarios y su cifra, 1,6 millones, supera el récord de los noventa. El 33% tiene más de 30 años. - El 38% de los menores de 24 años ha cursado FP. La media en la UE es un 52%.

1.- Ubicación: - Comentar en grupo a-Tipo de escrito. Se trata de un escrito periodístico b-Aproximación al tema tratado c-Fuente 2.-Comprensión: -Contrastar con los compañer@sa-Ideas relevantes b-Elaborar el resumen y poner título –colgar en CT VirtualIdeas relevantes • Antes de la crisis mucho trabajo sin estudios •

En época de crisis mucho paro

Contra mas formados mas posibilidad de encontrar trabajo

Vuelven a estudiar todas aquellas personas que lo dejaron

VUELTA A LAS AULAS Antes de la crisis, muchos eran los jóvenes que dejaban sus estudios para iniciarse en el mundo laboral. Aún sin formación se les ofrecían buenos suelos. Sus contratos temporales hicieron que fueran los primeros en perder sus trabajos. La alta tasa de paro, los salarios bajos y el empeoramiento de las condiciones laborales ha hecho que mucha gente vuelva a estudiar. Hoy en día a mayor preparación, mayor posibilidad de entrar en el mundo laboral, ya que en los tiempos en los que estamos, las personas sin estudios son las que soportan mayor tasa de paro en la actualidad. Los expertos nos aconsejan que a la hora de escoger una carrera o una profesión estudiemos bien las necesidades del mercado a medio plazo. También nos advierten que si un país no tiene actividad y no genera empleo, habrá desempleo sea cual sea su nivel de formación.


CT-2 Aprendre a llegir Texto: Cuando se les dice el primer día de clase a los alumnos que el principal objetivo de la asignatura es enseñarles a leer, sus rostros expresan el diagnóstico que acaban de hacer: "Este profesor es un cachondo mental que pretende tomarnos el pelo". Días después, tras unas cuantas horas de deliberación sobre los primeros textos que han leído, tras haber dialogado acerca de ellos con el profesor y haber escuchado lo que sus compañeros entendieron en las mismas páginas que ellos han leído, la expresión de los rostros cambia bastante. Expresan entonces el descubrimiento de que leer no es una actividad tan automática como pensaban, que el sentido cambia mucho cuando hay la oportunidad de dar una cuantas vueltas a lo que otros han encontrado en esas mismas páginas que en una primera lectura parecían tener un sentido tan claro.

JOSÉ LÁZARO Universidad Autónoma de Madrid -El País-02/09/2010

CT Activitats: 1. Ubicació: -a. De què parla el text –tema- Que és molt important llegir bé i que cada lector li dóna la seva interpretació. -b. Qui l’ha escrit, amb quina intenció? José Lázaro de la Universitat Autònoma de Madrid 2. Redacta un títol a partir del seu contingut i del seu missatge. 3. Contrasta la teva proposta amb la dels companys de taula i selecciona el títol que més t’agradi. 4. Elabora el resum del text i, juntament amb el teu últim títol, penja-ho a tm virtual

APRENDRE A LLEGIR Un professor, suposadament d' universitat, en el seu primer dia de classe, informa als seus alumnes que el primer objectiu de l' assignatura és aprendre a llegir, produint un efecte de sorpresa entre els alumnes Després de vaires lectures a diferents textos, de comentar amb els companys i amb el professor, la seva sorpresa va ser més positiva. En conclusió, els va ensenyar que llegir no era una activitat tan automàtica com pensaven i el sentit canvia quan hi ha diferents opinions d' una mateixa lectura. Així que cada lector troba un significat o sentit diferent al mateix text.


Index

CT-3 Cabe la felicidad en tiempos de crisis? ¿Cabe la felicidad en tiempos de crisis? John Carlin El País 16.6.12

1.- El Producto de Felicidad Bruta (PFB) mide la salud de las naciones La idea consiste en evaluar la salud general de las naciones no solo en base al PIB, sino —por utilizar un término patentado por el Gobierno budista de Bután— al PFB, el “producto de felicidad bruta”. Robert Kennedy dijo una vez que el PIB medía todo “salvo aquello que da valor real a la vida”. Lo que seguramente no concebía Kennedy es que este valor real podría llegar a ser medible en cifras. Hoy no hay más que hacer una breve incursión en Google para constatar que existe una abrumadora cantidad de datos —números, gráficos, complejas fórmulas matemáticas— basados en detalladas encuestas hechas en todos los países del mundo sobre la relativa felicidad del ser humano. Las preguntas, tanto a noruegos como nigerianos, suelen ser del tipo: “¿Cómo está de satisfecho usted con su vida? ¿Muy? ¿Algo? ¿Poco? ¿Nada?”. O directamente se pregunta a la gente que mida su grado de felicidad en una escala de cero a diez.

2.- España se declaraba en 2010 el quinto país más feliz del mundo Una de las razones principales es que los individuos tienden a medir su felicidad material en comparación con la riqueza de sus vecinos. Si todos ascienden al mismo ritmo ser más rico tiene menos gracia. Como explica uno de los gurús de la ciencia de la felicidad, el profesor Bruno Frey, de la Universidad de Zurich, “no es el nivel absoluto de ingresos lo que importa sino la posición de uno respecto a la de otros individuos”. La cuestión ahora —hoy— sería si el inevitable bajón que acompaña la noticia de una reducción de sueldo, o de la pérdida del empleo, también podría llegar a ser pasajero y con el tiempo uno podría adaptarse a las nuevas circunstancias, recuperando la felicidad perdida. Esta va a tener que ser, guste o no, la pregunta del millón para millones de españoles. El profesor Bruno Frey, que acaba de estar de visita en España, sospecha que la respuesta a la pregunta va a ser que no, pero al mismo tiempo considera necesario que la gente haga un esfuerzo grande para adaptarse con resignada serenidad a las nuevas circunstancias. “Ante todo va a ser difícil por el alto índice de desempleo”, me dijo Frey. “Perder el trabajo, o incluso temer que uno lo vaya a perder, genera depresión, ansiedad, baja autoestima y, en general, una enorme infelicidad”. Un grado de infelicidad, según han escrito Frey y otros expertos de su rama, comparable a una separación matrimonial. Para muchos, perder el trabajo es perder la identidad. También va a ser difícil adaptarse con la necesaria calma a estos tiempos austeros por el sencillo motivo, dice Frey, de que la gente ha generado altas expectativas en cuanto a bienes y servicios durante años de creciente prosperidad. “La gente es muy obstinada, no olvida los buenos tiempos y es reacia a reducir sus expectativas materiales”, explica Frey. “Pero eso es, por supuesto, exactamente lo que se debe de hacer, porque si no los españoles van


a ser muy infelices en los próximos años. No sé si tendrán la sabiduría necesaria —serían muy especiales si la tuvieran—, pero recomiendo que intenten adquirirla”. 3.- La felicidad en tiempos de crisis: cómo recuperarla, cómo conseguirla ¿Por dónde empezar? Primero, quizá, como me dijo una vez una persona durante tiempos económicos difíciles, optando por un cambio de actitud frente a la vida similar al que debe hacer alguien que ha sobrevivido a un ataque al corazón. Segundo, fijándose en los siete elementos identificados por los economistas especializados en el tema que contribuyen a la felicidad. Los siete son: el dinero, la calidad del trabajo, la salud, relaciones familiares, amistades, valores personales y libertad individual. Ignacio de la Torre, profesor de la escuela de negocios IE, propone que todo el mundo se detenga a hacer una reflexión personal sobre cuáles realmente deberían de ser las prioridades en la vida. “En tiempos de boom económico la gente se obsesiona con solo uno de los factores, el dinero”, me dijo De la Torre. “Los tiempos de crisis permiten arrojar valor sobre los seis que dan felicidad y que no son la renta”. ¿Y será verdad en este caso, sería aceptable —o incluso de buen gusto— proponer la idea de que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad? “Si uno está en el paro, si a uno le cuesta dar de comer a su familia, si se ha roto lo básico, pues, difícilmente va a ver la situación así. Pero hay una parte positiva de la crisis, y es que ofrece una oportunidad para ver qué realmente es importante en la vida. Nos permite detenernos a reflexionar si queremos seguir comparándonos con otros, cuando la verdad es que siempre va a haber alguien encima, con un coche mejor; o a juzgar si queremos sacrificar valores familiares y amistades en aras de más renta”.

4.- Una sociedad no es más dichosa por ser más rica, afirman los expertos O como me dijo una mujer hace algunos años en Estados Unidos que había optado (voluntariamente, eso sí) por trabajar menos horas para dar más calidad y valor a su vida, “una vez que llegas a entender realmente lo que necesitas para vivir, y dejas de creer que el éxito se mide solo en términos económicos, te liberas”. De lo que se había liberado esta persona también era de la envidia, de compararse con los demás, el punto de partida imprescindible, según Ignacio de la Torre, si uno va a tener la posibilidad de hacer el reajuste mental necesario para vivir en relativa paz en tiempos de crisis. Otra opción, más práctica y de especial valor para aquellos que están en el paro, es intentar tomar más control de nuestras vidas; mostrar iniciativa —lo cual, en sí, independientemente del resultado, genera autoestima, ergo mayor felicidad —. Una posibilidad es dedicarse a estudiar, para abrir nuevos caminos o prepararse para el día en el que el clima económico vuelva a cambiar. Otra es montar una pequeña empresa. Según cuenta De la Torre, las señales son alentadoras. Ha habido un crecimiento del 6% en 2012 sobre 2011 en España en la creación de nuevas empresas. “Esto es algo nuevo y muy bueno en nuestro país, donde el objetivo siempre ha tendido a ser encontrar trabajo como empleado o funcionario. Un cambio de paradigma. Va como nunca esto en España, y ya que, junto con profesor universitario, la profesión con más satisfacción es la de emprendedor, lo veo como muy relevante en cuanto al PIB y la felicidad general. Yo soy muy optimista acerca del futuro económico de España”. 5.- ¿Podemos hacer algo?


Pero, ¿cuál es la alternativa a tomar la iniciativa, a moverse en vez de estar quieto? ¿Estar sentado en casa viendo la televisión a la espera de que vengan tiempos mejores? Esa es la receta para que España se desplome en los rankings mundiales no solo del PIB, sino también del PFB. Cambiar los hábitos mentales y ser positivo es muy difícil en los tiempos que corren, quizá sea imposible, pero —otra paradoja— intentarlo hoy es más necesario que nunca.

A.- Actividad sobre los fragmentos 2, 3 y 4 : 1. Tema tratado 2. Ideas destacables 3. Opinión, posturas en el grupo B.- Actividad sobre la totalidad del texto: 4. Resumen y título (Colgar en CT virtual)

FELICIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS Este articulo de opinión nos hace n recorrido por la crisis. También nos enseñan que el PIB no mide la satisfacción consigo mismo a falta de dinero, pero otros valores pueden llevar a la plenitud. Se llama Producto de Felicidad Bruto(PFB). Nos cuentan que hemos vivido muchos años de bonanza y las personas nos hemos acostumbrado a vivir con muchos recursos. Ahora con la crisis han llegado las bajadas de sueldo, perdida de empleo y otras circunstancias negativas. Situaciones de las cuales con el tiempo se debería uno acostumbrar recuperando la felicidad perdida. Así pues los expertos nos dicen que durante los tiempos económicos difíciles, se debe optar por un cambio de actitud a positivo frente a la vida. Que la crisis ofrece oportunidad para ver qué realmente es importante en la vida. No solo el dinero. En conclusión, que en tiempos difíciles debemos ser positivos, aunque muchas veces pueda ser imposible, pero al menos intentarlo.


Index

CT-4 LA rapidez lo impregna todo

La rapidez lo impregna todo La cultura de la rapidez tiende a impregnarlo todo. Y puede convertirse en una tiranía. Por ejemplo, nadie esperaba antes de Internet que se le contestara una carta en menos de dos días. A vuelta de correo, era ya una respuesta inmediata, pero el correo tardaba su tiempo. Ahora, muchos consideran una descortesía que no se responda a su correo inmediatamente. Y no digamos ya si el mensaje llega por WhatsApp. Pero eso no siempre es posible. Precisamente por la facilidad que hoy tenemos para enviar y recibir mensajes, el volumen que adquiere la correspondencia puede llegar a ser en algunos casos inmanejable. Es muy frecuente que alguien se sorprenda, o incluso se moleste, si no recibe una respuesta inmediata. Pero esperar una respuesta inmediata independientemente de la urgencia del asunto implica creer que uno es tan importante que el otro ha de dejar cualquier cosa que esté haciendo para atenderle. O que cualquier asunto propio ha de pasar por delante del de los demás. Y tampoco es eso. Como siempre, habrá que encontrar un punto de equilibrio. Milagros Pérez Oliva | El País,16 de julio de 2012 CT: Per fer en grup 1. Ubicació del text: -Tema tractat -Societat de referència i època Època actual. La nostra societat -Tipus de text Text periodístic d’ opinió -Aproximació a la intencionalitat Critica de l ‘utilització de les noves tecnologies 2. Llistat d’idees rellevants 3. Resum i títol –Penjar a CT Virtual4. A què fa referència l’expressió “puede convertirse en una tiranía”

Ideas relevantes:

-

Correo antiguamente varios días Correo electrónico y whatsApp nuevas tecnologías de comunicación. Mensajes enviados con la necesidad de respuestas rápidas. Esclavos de las tecnologías.


RESPUESTA INMEDIATA Antiguamente, y no hace tantos años, nos comunicábamos por el correo convencional el cual tardaba varios días en llegar. Hoy en día con las nuevas tecnologías de comunicación escrita; correo electrónico y WhatsApp, todo es más rápido. Enviamos mensajes con la necesidad de respuestas inmediatas que cuando no llegan podemos llegar a molestarnos. Así pues podemos decir que somos esclavos, sobre todo del WhatsApp. 5. Exercici d’idioma: Anota un sinònim o explica el significat de les paraules destacades en negreta. Impregnarlo --------------- Absorber Tiranía

--------------- Esclavitud

Inmediato

-------------- Al momento

Descortesía

-------------- Desprecio

Facilidad

------------- Destreza, agilidad

Inmanejable ------------ Que no se puede controlar Urgencia

------------ Premura, prisa

Equilibrio

-----------

Armonía, compensación


Index

CT-5 Microrelatos

1º Estamos en agosto y yo todavía sigo subiendo la cuesta de enero DIEGO ALGABA MANSILLA. Correo electrónico

2º Se sentía amenazado por aquellas olas, venían y se iban, quedaba con él. M. JESÚS SILVA. Correo electrónico

venían y se iban. Ni una se

3º Dejé en casa el móvil y emprendí un viaje a mi interior para comunicarme solo conmigo mismo. Descubrí que tenía muchas cosas que decirme. JULIO M. CALVO. Correo electrónico

4ºNo pares, ¡sigue! Gimió entre jadeos, sudorosa. Clavó las uñas y cayó agotada. Uno, dos, tres... hasta 140 abdominales diarios. ¡El verano! MAR LÓPEZ. Correo electrónico 5º Tras firmar el finiquito, se reunió con su familia en el apartamento de la playa y, simulando alegría, anunció que ya estaba de vacaciones. JOAQUÍN VALLS. Eskup

6º Se empeñó en recorrer andando aquella kilométrica playa. Cuando regresó, todo ufano, ella había desaparecido para siempre. RICARDO SEGURA. Correo electrónico

http://www.escueladeescritores.com/concurso-cadena-ser 1. Aplicació d’estratègies personals en comprensió d’un text A- Tria un microrelat de la mostra B- Posa-li un títol 2. Contrast de propostes fetes al grup C-

Explica als companys de taula les raons de la tria

D- Anota els títols proposats pels companys i ... 3. Expressió escrita: Escriu una breu història a partir d’un dels títols i penja-la a CT Virtual.

EL MISSATGE ESPERAT Fa ja un any que espera, no ha tingut cap noticia d’ ella . Després del sí vull! li arriba el missatge esperat: “ T’estimo”. Però ja és tard. Mira a la seva dona, vestida de núvia i somriu.


Index

CT-6 ¿Hay que ir siempre tan deprisa?

La rapidez se ha incrustado en nuestra cultura y cada vez nos tiene más acelerados. ¿Es necesario ir siempre tan rápido? En absoluto, pero lo hacemos, incluso cuando no es necesario. La velocidad no solo se ha convertido en el principal elemento de competencia en gran parte de la organización productiva, sino que está colonizando también las relaciones personales. El Just in time se ha impuesto como un modo de organizar la producción más eficiente. Significa trabajar sobre pedido, es decir, producir únicamente aquello que se necesita, en la cantidad justa y el momento preciso. Este sistema, conocido también como método Toyota, procede de Japón y evita gastar recursos en almacenamiento y distribución, además de posibles pérdidas por obsolescencia. Pero requiere tener una organización muy ágil, muy rápida, capaz de responder con celeridad a las demandas de los clientes. Y muy flexible, lo cual exige poder tomar mano de obra o prescindir de ella en función de la demanda. Este método se vendió en las escuelas de negocios como una fórmula para aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la competitividad, pero en la práctica lo que consigue es aumentar la cuenta del resultado a costa de la seguridad y el confort de quienes trabajan en esa organización. Una organización acelerada, volcada en el instante, ¿no es también una organización más estresada? Seguro que sí. El sociólogo francés Daniel Cohen ya explicó en su libro “Nuestros tiempos modernos” (Tusquets, 2001) cómo el estrés se ha convertido en la enfermedad laboral de nuestro tiempo, como la silicosis, causada por la entrada de polvo en los pulmones, lo fue de la industrialización. Y además de patológica, ¿no puede resulta a la larga también menos creativa y por lo tanto menos competitiva? Algunos especialistas así lo creen. “Trabajar lento nos hace más productivos”, era el título de un artículo publicado hace unos días por la revista Time. Estar permanentemente volcados en el instante, sin tiempo para respirar, impide pensar en el largo plazo. Nos convierte en piezas de un mecano articulado que funciona muy bien, pero sin capacidad para crear, para innovar. Hay que tener una cierta calma para poder trabajar con cierta perspectiva. Como todo, la cuestión está en la dosis de cada elemento. Milagros Pérez Oliva | El País,16 de julio de 2012 6. Ubicació del text: -Tema tractat -Societat de referència i època -Tipus de text -Aproximació a la intencionalitat 7. Llistat d’idees rellevants Penjar a CT Virtual8. Resum i títol –Penjar a CT Virtual9. A què fa referència l’expressió “método Toyota”

10. Expressió escrita: Descriu alguna experiència personal relacionada amb el tema (100 paraules aprox.)


Index


1.-

Tema tratado: El estrés laboral Sociedad de referencia y época: Actual Tipo de texto: articulo

2.- Listado ideas relevantes: • • • •

Estamos en una sociedad que las prisas nos están afectando. Trabajar sobre pedido beneficioso para la empresa prejudicio trabajador Método Toyota Necesitamos una tranquilidad para rendir en el trabajo.

3.- Resumen i título:

INCOMPATIBLES PRISAS Y TRABAJO La sociedad en la que vivimos cada vez se hace todo mas deprisa, a toda velocidad. En las empresas para una producción más eficiente se utiliza lo que se llama el método Toyota; Trabajar sobre pedido, producir lo que se necesita en el momento y en la cantidad justa. Este método beneficia a la empresa pero perjudica al trabajador. El estrés es la enfermedad laboral de nuestra época. Las personas necesitamos más tranquilidad, y no producir rápidamente para poder rendir mas en el trabajo. 4.- La expresión método Toyota hace referencia al sistema que utilizan muchas empresas para la producción de sus productos. Trabajar sobre pedido, que solo se produce lo que se necesita en la cantidad justa y en el momento preciso.

Index


CT-7 ¿Suerte o…buena suerte? ¿Por qué se dice que alguien tiene buena suerte? ¿Qué caracteriza a las personas afortunadas? Mientras la suerte depende del azar y es incontrolable, la buena se genera con esfuerzo y actitudes positivas. No es tanto una cuestión aleatoria, sino de trabajar para conseguir lo que uno quiere. Por Alex Rovira Celma. A menudo, en conversaciones con compañeros, amigos o familiares oímos la referencia a un tercero en términos: "¡Fulano de tal sí que tiene buena suerte!". Esta expresión nos lleva a pensar en que la fortuna parece favorecer al sujeto que es objeto de la conversación. Pero si analizamos en detalle los motivos por los que se le atribuye esa buena fortuna, observamos en la mayoría de casos que detrás de ella existe un conjunto de elementos que nos llevan a pensar que no se trata de una cuestión de puro azar, sino que la buena suerte de la persona es más el resultado de su trabajo y de sus actitudes que de los caprichos de lo aleatorio. Por eso conviene diferenciar dos conceptos: suerte, por un lado, y buena suerte, por otro. La suerte, entendida como la define el diccionario, tiene que ver con el azar. Se trata de la aparición de circunstancias no controlables ni reproducibles por la voluntad humana y cuyos efectos, favorables o adversos, tienden a ser efímeros. Por otro lado, la buena suerte, dicen quienes consideran tenerla, la crea uno mismo: uno es la causa de su buena suerte. ¿Cuáles son entonces los elementos que definen a las personas que consideran que tienen buena suerte en la vida? A continuación, los más representativos: Tienen una actitud positiva ante las experiencias, incluso cuando éstas, de entrada, aparecen como un revés, una dificultad o una crisis. Su optimismo se ancla no en la ingenuidad, sino en la lucidez y en el compromiso con su trabajo. Cuando la adversidad se presenta, se cuestionan en qué medida han contribuido a la situación y actúan para resolver la circunstancia que se haya generado. Se saben responsables de sus actos. Ante el error o la adversidad, no culpan a un tercero, sino que se preguntan en qué medida ellos son, consciente o inconscientemente, causa de lo que les ha ocurrido, y cómo pueden enmendarlo. No viven el error como una mácula en su currículo o algo de lo que avergonzarse, sino que hacen de él una fuente de aprendizaje. Disponen de buenas dosis de asertividad y autoestima. Ello les lleva a mantenerse fieles a su propósito, a perseverar, a trabajar para crear las condiciones que favorezcan la aparición del anhelo que persiguen. Emplean su imaginación para ver con la mente su anhelo realizado. Funcionan con un "hay que creerlo para verlo", y no con un "hay que verlo para creerlo". Son perseverantes: no postergan las cuestiones que tienen pendientes de resolver. O lo resuelven de inmediato o lo delegan o lo tiran a la papelera. Tienden a atribuir un significado constructivo a lo que les sucede. Una misma circunstancia puede ser vivida, según la persona, como un golpe de mala suerte o un regalo de la vida que permite abrir la conciencia a un modo nuevo de percibirse a sí mismo y a los demás, y a actuar de manera diferente. Esta segunda reflexión es habitual de los creadores de buena suerte. (…) Por ello, quizá lo razonable es despreocuparse de la suerte (mala, buena o inexistente) y avanzar creando las circunstancias que nos lleven a encarnar la calidad en lo humano, en las relaciones, en lo social y en la vida. Alex Rovlra Celma es profesor de Esade, conferenciante y escritor.

1. Ubicación del texto 2. Ideas destacables •

La suerte no está en nuestras manos

La buena suerte se consigue luchando; siendo optimista, alegre, y con sacrificio

Si no hacemos nada simplemente tentamos a la suerte

1. Resumen y título -Colgar en tm virtual-


¿ Suerte o buena suerte? La suerte no está en nuestras manos y no la podemos controlar. La buena suerte la tenemos que buscar, trabajarla para que nos llegue Una persona se trabaja la buena suerte con optimismo, cuando tropieza o se cae se levanta y sigue sin desanimarse, se tiene ambiciones para conseguirlo, y se cree en uno mismo con la autoestima muy alta. Así se consigue la buena suerte y si no tan solo esperando lo que te pueda pasar, es ahí donde actúa la suerte Para realizar en grupo: 4. Significado de asertividad y autoestima Autoestima; la consideración, apreció o valoración que se tiene de uno mismo Asertividad; La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular ni manipular a los demás. Los comportamientos asertivos suponen un saber defender las propias necesidades frente a las exigencias de los demás sin llegar a utilizar comportamientos agresivos o violentos. La asertividad es el punto medio entre los comportamientos inhibidos propios de las personas tímidas o inseguras y los comportamientos violentos propios de las personas agresivas y egoístas. palabras.

5. Explica la diferencia entre “creerlo para verlo” y “verlo para creerlo”. Aproximadamente 50

6. ¿Te consideras una persona con suerte o… con buena suerte? Argumenta tu respuesta, 100 palabras aprox. Yo me considero una persona con buena suerte y creo que mucha. La verdad es que soy una persona muy optimista y sobre todo con mucho respeto a los demás e intento poner alegría a toda aquella persona pesimista y negativa. En estos momentos tengo una familia estupenda, un hogar pequeño pero acogedor, un trabajo que me gusta y estoy estudiando para acabar de sentirme bien. Si que es verdad que todo lo que tengo no me lo han regalado y lo he ido cultivando día a día sin dejarlo de regar. A veces las cosas que deseas tienes que conseguirlas poquito a poco y con esfuerzo pero se consiguen.

Index


CT-8 Els homes dels contenidors

Homes que surten dels contenidors d'escombraries. És la icona de la crisi actual. La imatge que simbolitza com, d'una manera inexorable, la crisi financera ha desembocat en una profunda crisi social. Si tota la prioritat és per als bancs i el deute, la societat seguirà avançant a un ritme cada cop més accelerat cap a l'erosió i la descomposició social. I sortiran, com fantasmes, figures humanes dels llocs més inesperats. La primera vegada, fa un any, em vaig pensar que veia visions. Passava per davant d'un contenidor, vaig veure que s'obria des de dins, va sortir un cap, una persona, carregada de bosses, va saltar fora. El rebusque , com diuen a Colòmbia, en ple Eixample barceloní, a ple dia. Després ho he tornat a veure molts cops i ara és una imatge que em persegueix cada vegada que passo a prop d'un contenidor. Gairebé sempre són persones soles, que veus que voldrien passar desapercebudes, sovint aixequen una mica la tapa i miren per l'escletxa abans de sortir. No són els drapaires de sempre, que amb atrotinades camionetes van buscant a la nit materials per reciclar. Són figures de la supervivència desesperada. Per això quan els governs han de deixar de pagar serveis socials bàsics, perquè hi ha una llei que estableix que l'interès del deute té prioritat sobre quasi tot, quan les retallades afecten necessitats bàsiques de les persones, hi ha poc marge per a l'especulació i la politiqueria. Un govern que no pot pagar les subvencions bàsiques per prestació de serveis a què està contractualment compromès és un govern que no està en condicions d'assumir les seves responsabilitats. És a dir, és un govern que està deixant de ser govern. I tenint raó el conseller Cleries quan diu que "l'asfíxia econòmica de l'Estat deriva en asfíxia social", els dos governs -el català i l'espanyol- tenen, en aquestes circumstàncies, dues obligacions: trobar la manera d'afrontar aquests pagaments prioritaris sense dilacions i no utilitzar l'asfíxia dels més febles com a instrument de xantatge per aconseguir objectius polítics JOSEP RAMONEDA 05/08/2012

1. Ubicació: Tipus d’escrit, tema tractat, época i societat de referència, opinió i intenció de l’autor Escrit periodístic. Època actual, la societat nostra. 2. Idees rellevants Crisis actual Crisis social Retallades serveis socials Drets i necessitats Govern ha de buscar solucions. 3. Resum i títol (Penjar a CT Virtual)

CRISIS SOCIAL Persones que per sobreviure busquen en els contenidors . Escenes que cada dia es veuen més.


Aquesta crisis ens està afectant sobre tot en els serveis socials, necessitats i drets dels ciutadans. El govern te el deure de buscar solucions i no ofegar als ciutadans. 4. Opinió: Estàs d’acord o en desacord amb l’autor? Argumenta la teva posició (100 paraules aproximadament) Estic molt d’ acord amb l’autor, no diu res que no sigui veritat. El que no pot ser és que ens vulnerin els nostres drets i la crisis l’ acabin pagant els més desfavorits. En teoria un govern en un estat democràtic social com el nostre, han de vetllar perquè tots tinguem uns serveis socials gratis. És un bon govern el que permet que cada vegada més, hi hagi persones sobrevivint de les sobres dels demés? No, es clar que no. I el que no pot ser és que els que més tenen se’ls hi doni més. No és més important l ‘interès del deute que els serveis socials; com l’educació, la sanitat...que és base fonamental de la nostra societat. Exercicis d’idioma: 5-Llista les paraules amb significat dubtós per a tu Inexorable; Que no es deixa vèncer pels precs, per la pietat, inflexible. inexorable. Atrotinades; Que estan espatllades fetes malbé per l’ ús. Contractualment; Contractual; Relatiu o pertanyent al contracte. 6-Construeix dues frases amb cada paraula de la llista anterior Aquell jutge és inexorable , no s’ha deixat convèncer pel testimoni. Han tractat aquests presos d’una manera inexorable, ni els han escoltat.

Ex. Un jutge

Vam tirar aquelles joguines atrotinades, els nens ja no les feien servir. Han canviat aquella màquina tan atrotinada, la nova va molt millor. Hem fet totes aquestes feines contractualment preparades. 7-Anota un sinònim de cada paraula desconeguda o dubtosa Inexorable; Sinònim: Intolerant implacable, inflexible Atrotinades; deteriorades, espatllades, fetes malbé Contractualment; Amb contracte, pacte, acord.

Index


CT-9: Examen Simulación; GS Castellano. “Redes Sociales”

GS: Lengua Castellana Resultabas fantástico en tu currículo. Tus referencias te ponían por las nubes. La entrevista fue fenomenal. Sin embargo, no conseguiste el trabajo. ¿Acaso vieron esa foto tuya de Facebook bailando encima de una mesa? ¿No se enterarían de que hace seis meses que no pagas la hipoteca? Las verificaciones de antecedentes pueden hacer que consigamos 0 perdamos un puesto de trabajo. Y en un mundo donde abundan los datos, la persona con menos banderitas delatoras será la que consiga el empleo. Se ha efectuado poca investigación a fondo sobre como utilizan Internet los jefes de personal para analizar a los candidatos. Pero se puede dar por hecho que al menos los rastrean en los portales de búsqueda. Así que es buena idea hacer una búsqueda escribiendo el nombre de uno mismo y revisar los resultados. Y aunque resulte difícil eliminar cualquier cosa dudosa de un buscador, al menos se puede empujar más abajo incorporando entradas positivas, dice Barbara Safani, propietaria de Career Solvers, una empresa de orientación profesional de Nueva York. Safani ayuda a los clientes a crear una identidad profesional positiva a través de los perfiles de Google, LinkedIn y ZoomInfo, ya que tienden a estar entre los primeros que aparecen en los resultados de la búsqueda. Incorporar estas entradas puede también ayudar a las personas que tienen poca 0 ninguna presencia en Internet. Los que buscan trabajo también deberían revisar su presencia en Facebook. ¿Hasta qué punto es privada tu página de Facebook?", pregunta Lewis Maltby, fundador de National Workrights Institute, un grupo de defensa de los derechos laborales con sede en Princeton, Nueva Jersey. Señala que, a pesar de los protocolos de privacidad, no es inconcebible que un jefe en potencia pueda convertirse en amigo de uno de tus amigos y tener acceso a tu página. Y si estas mostrando 0 diciendo algo en Facebook que no querrías que tu abuela viera, "elimínalo ahora", aconseja Maltby. Lo mismo vale para los mensajes de amigos que te mencionan 0 te "siguen". También podrías quedarte fuera de juego para un trabajo a causa de la información sobre ti en las bases de datos de Internet, ya que nunca ha habido tantos datos disponibles sobre las personas como ahora. Los jefes de personal podrían enterarse de muchas cosas sobre tus simpatías políticas, hábitos de compra, aficiones e intereses. Sin embargo, Mike Aitken, director de la asociación profesional Society for Human Resource Management, no cree que los jefes de personal se dediquen a investigar a los candidatos en Internet, excepto en puestos de alto rango. La mayoría de los empresarios encargan la verificación de antecedentes a otras empresas y estas normalmente se centran en estudiar los currículos, dice Aitken. Para ciertos puestos, los empresarios pueden optar por llevar a cabo verificaciones penales y crediticias. Con todo, 1o que está claro es que no hace daño investigar un poco sobre uno mismo antes de enviar solicitudes de empleo. Es posible que 1o que descubramos nos sorprenda. Phillis Korkki. Ensayo. . The new York Time, 28/10/2010

1. Comprensión del texto y expresión [3,5 puntos] 1.1. Escriba un resumen que exponga la idea central del texto y algunos de los argumentos que la apoyan [1,5 puntos]

1.2. Identifica algunas expresiones(2-3) del mundo de las TIC y explica su significado en lenguaje estándar. [1 punto] 1.3. Proponga un sinónimo o explique el significado de las siguientes palabras. Preste atención a la adecuación de la palabra al contexto en el que se encuentra. [1 punto] a) Referencias (línea 1): b) Verificaciones (línea 3): c) Delatoras (línea 5): d) Protocolos (línea 18):

2. Expresión escrita Elija UNA de las dos opciones siguientes y desarróllela escribiendo unas cien palabras. [3 puntos] 2.1. Redacte un texto argumentativo que exponga su opinión sobre el uso de las redes sociales. 2.2. Redacte un texto instructivo sobre el uso de un “aparato” del mundo de las TIC

3. Reflexión lingüística [3,5 puntos] 3.1. Indique la función sintáctica que realizan los siguientes sintagmas dentro de la oración a la que pertenecen: [0,5 puntos] a) «fenomenal» (línea 1): b) «el trabajo» (línea 2): 3.2. Explique por qué llevan tilde o acento las palabras siguientes: [1 punto] a) Ponían: b) Elimínalo: c) Está: d) Qué:


3.3. Escriba una expresión equivalente o un sinónimo de las siguientes expresiones que proceden del texto: [1 punto] a) «verificaciones penales y crediticias» (línea 29): b) «amigo de uno de tus amigos» (línea 24): c) «empujar más abajo» (línea 9): d) «elimínalo ahora» (línea 20): 3.4. A partir de las palabras dadas, complete el cuadro siguiente con las categorías gramaticales correspondientes que compartan siempre una misma raíz o lexema. [1 punto] Sustantivo singular

Adjetivo masculino singular disponible

Verbo en infinitivo Enviar

Portal Estudiar Acceso

Index


CT-11 Examen Simulación AU Castellano “Ser Feliz”

Nom:

................................................

AU -Comentari de text:

Castellà

He aquí una noticia insospechada: el ser humano es un animal esencialmente feliz o eso parece deducirse de un montón de estudios y de encuestas. Ya sé que resulta difícil de creer, porque la insatisfacción nos corroe, perseguimos quimeras, alimentamos frustraciones y somos por definición bichos inquietos. Por no hablar de los dolores habituales de la vida (1a enfermedad, la pérdida, la muerte) y de los horrores que nos infligimos unos a otros: guerras, torturas, abusos y miserias. Por 1o general tenemos el sufrimiento de la existencia tan presente que tendemos a concebir el mundo como un valle de lágrimas, y la desdicha nos parece mucho más abundante y más auténtica. Por ejemplo, según cifras de la OMS, cada día se suicidan 3.000 personas en el planeta, 1o que viene a ser una cada treinta segundos. Este dato, espectacular, no 1o ponemos en duda, desde luego, y ni tan siquiera nos sorprende. Estamos habituados a pensar en el aplastante peso de la vida. Y, sin embargo, todo parece indicar que, a poco que le dejen, el ser humano intenta ser dichoso y 1o consigue. Diversas investigaciones demuestran que, en tiempos de paz, la mayoría de los individuos se consideran a sí mismos más felices que infelices. He aquí una pregunta curiosa y digna de hacérsela uno mismo: si tuvieras que puntuar tu felicidad o tu grado de satisfacción ante la vida del l al 10, siendo 1 la desdicha absoluta y 10 la dicha más completa, ¿qué nota te darías? Cruzo artesanal y burdamente los complejos datos de varias encuestas (algunas tan enormes como la World Values Survey, sobre una muestra de 118.000 personas procedentes de 96 países) y me encuentro con que , de media, los individuos que escogen el 1 suman más 0 menos un 5%, mientras que los que se califican con un 10 están en tomo al 12%. Lo cual es asombroso: si me hubieran preguntado antes de ver los resultados, hubiera predicho que nadie o casi nadie se otorgaría a sí mismo un diez redondo. En total, más de un 60% de las personas se ponen una nota de 6 o superior. Y, por 1o visto, esa felicidad tiende a aumentar, y desde luego parece tener una relaci6n directa con el desarrollo econ6mico, cultural y democrático. Los ricos también lloran, pero menos. Hay un trabajo interesantísimo de la ya citada World Values Survey sobre la evoluci6n de la felicidad en 24 países en las últimas décadas. En este caso, la tabla de medidas va del 1 (nada feliz) a14 (totalmente feliz). La media de todos los países esta en tomo al 3. Tres países, Suiza, Estados Unidos y Noruega, no muestran ni aumento ni disminuci6n en su percepci6n de felicidad en los últimos treinta años; cuatro son un poco mas infelices (Austria, Belgica, Gran Bretaiia y Alemania del Oeste), y el resto han subido. Entre ellos España, que, de 1981 a 2006, tortuguea en una lentísima, ínfima ascensi6n desde el 3 hacia el 3, 1. Por cierto que no es, ni con mucho, el mejor resultado; por ejemplo, Irlanda, de 1977 a1999, subi6 de 3,1 a 3,4. Y Puerto Rico, de 2,9 a 3,5 entre 1963 y 2006. Nosotros estamos actualmente más o menos al nivel de la India, que ha subido de 2,6 a casi 3, 1 desde 1975 hasta ahora. 0 sea que mucho alardear de nuestro carácter jaranero, de las fiestas y las copas y los amigos, del sol español y demás pamplinas, pero somos relativamente menos dichosos que la mayoría. Y, aun así, 10 maravilloso es comprobar que también somos mayoritariamente felices. Si nuestra media es de 3, eso qui ere decir que nos estamos otorgando un notable alto. Pero aun hay algo más: recientes investigaciones psico16gicas parecen demostrar que los más felices (ese 12% que está arriba del todo) no son aquellos a quienes les va mejor en la vida. Un poquito menos de felicidad ayuda a ser m ás longevo (1os ultrafelices tienden a desdeñar preocupaciones y miedos que a menudo son útiles avisos), a ganar más dinero, a desarrollarse más intelectualmente y a tener más éxito (porque cierta insatisfacci6n espolea la vida). Los mejores resultados, en fin, se consiguen en torno a una puntuaci6n de 8 0 de 9. 0 sea que esta maravillosa vitalidad nuestra, tenaz y adaptativa, no s6lo nos ha regalado una propensi6n básica a la dicha, una alegría orgánica, innata y animal, sino que también le ha dejado un lugar y le ha dado una utilidad al dolor, al malestar y la melancolía. Que prodigio, la vida. Rosa Montero, mayo 2008. El País Semanal


Cada pregunta es pot contestar en català o en castella, indistintament. Les incorreccions d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, tant en català com en castellà, restaran 0,1 punts per falta. Una mateixa falta es descomptarà nomes una vegada. En el conjunt de l'examen, el descompte per faltes serà com a màxim de 2 punts.

Ejercicio de comprensión 1.Resume el contenido del artículo en 80 – 100 palabras …………………………………….

[1,5 punts]

2. Reescribe las frases a) “porque cierta insatisfacción espolea la vida “ y b) “Qué prodigio, la vida”, manteniendo su significado en el texto ……….. [1 punt]

Ejercicio de redacción 3. Escribe [2 punts]

una reflexión sobre cómo ser más o menos felices en la vida ( 100 – 120 palabras)

4. Pon un título adecuado a tu texto ……………………………………………………………..

[ 0,5 punts]

…….……


Index

CT 12 Examen Simulació AU Català “Multiculturalisme”

Nom:

................................................

AU -Comentari de text:

Grup:

Català

L'inici del curs escolar ha posat de manifest el creixent multiculturalisme de l'escola. A Catalunya, e114% dels seus 7 milions d'habitants són estrangers; a la resta de l'Estat, els forans constituïxen un 8%. No hi ha dubte que en l'un i l'altre lloc és necessari gestionar adequadament la immigració, una tasca de la qual s'és conscient encara que sovint costa encertar-hi. Una noció idònia per al desenvolupament d'aquesta tasca és la de Comunitarisme, entès a la sociologia com l'existència d'una comunitat amb valors compartits, incloent-hi tant els drets com els deures. Si la meta consisteix que autòctons i estrangers formin part d'una comunitat homogènia en l'essencial, quins valors han de ser mantinguts i quins altres mereixen ser incorporats? L'arquetip és un sistema que abasti tant la identitat personal com la comunitària, construïdes al llarg del temps i que comptin a més amb aportacions dels nouvinguts. És evident que pot existir col·lisió entre la cultura dels nadius i la dels forans; però també ho és que ambdues parts poden i han de confluir en un marc jurídic comú. Només així s'esbiaixa una marginació tan indesitjable per als uns com per als altres, anul·lant el risc que els exclosos adoptin postures radicals de tipus cultural o religiós. El quid de l’assumpte rau en el compliment de les lleis vigents. L'acceptació d'una moral social en la qual es faci palès que el reconeixement de trets culturals nous no equival a l'admissió d'hàbits perjudicials per a les persones o per a la comunitat. En aquest sentit, la població autòctona no pot consentir l'ablació del clítoris, o que les nenes es vegin forçades a abandonar l'escola abans de concloure l'ensenyament obligatori, o que en els seus carrers apareguin dones vestides amb burka. Rebutjos que no responen a un etnocentrisme capritxós sinó al simple respecte cap als drets humans universals, entre els quals es troba la llibertat d'elecció. Perquè, per ventura les nenes poden decidir sobre la seva mutilació genital o sobre la seva exclusió de l'escola? Per ventura les dones prefereixen entreveure el món exterior a través de la burka, o ho fan per temor a les represàlies dels parents masculins? És en aquests punts on correspon que una identitat s'imposi sobre l'altra, sempre en favor del benestar de les persones. Mentre que els nouvinguts de qualsevol ètnia i creença reclamen el seu dret a la igualtat en el tracte, en l'atenció sanitària, en l'escolar, els vernacles estan en el seu dret d'exigir que es respecti la legislació establerta. Un dels debats usuals pertoca al context religiós, amb el lament que no existeix equitat entre els diversos cultes. Els musulmans argumenten que no disposen de mesquites, havent de resar en simples oratoris mentre que els catòlics no només reben diners de l'Estat sinó que poden aprendre religió a l'escola. Ometen, evidentment, que l'ensenyament confessional és propi d'alguns col·legis privats, i obliden que han de ser els autòctons qui revoquin la tradicional contribució de l'Estat a l'Església catòlica. Els principis que defineixen el comunitarisme garanteixen la convivència respectuosa entre nadius i forans. Configuren així una reciprocitat de drets i de deures on les diferències culturals en ús no


podran menystenir ni Eulàlia SOLÉ, socia i escriptora

la

dignitat

individual

ni

la

dignitat

col,

lectiva.

La V anguardia,

1419/2007

Cada pregunta es pot contestar en català o en castella, indistintament. Les incorreccions d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, tant en català com en castellà restaran 0,1 punts per falta. Una mateixa falta es descomptarà nomes una vegada. En el conjunt de l'examen, el descompte per faltes serà com a màxim de 2 punts.

1. Resumiu el contingut del text (80-100 paraules) ………………………………………….… [1,5 punts] 2. Què hem de entendre per comunitarisme, multiculturalisme i etnocentrisme ….…….…… .

[1 punt]

3. Poseu un títol conseqüent al text. ….. ………………………………………………………... [0,5 punts] 4. Escriviu una argumentació (100-120 paraules) com a comentari de la frase: «… han de ser els autòctons qui revoquin la tradicional contribució de l'Estat a l'Església catòlica». ………………………………………………… [2 punts]


Index

CT-13 ¿ Digitales o analógicos?

Recibo algunas invitaciones para dar charlas a personas de mi edad sobre cosas de la salud. No siempre puedo aceptar; si tuviera tiempo, iría a todas. Pero aún me gustaría más participar – aunque seguramente tampoco podría asistir - en cursos de reciclaje de la mentalidad de los viejos ante el papel de las nuevas tecnologías. Pertenezco a una generación privilegiada. Somos, en muchos sentidos, la gente de sesenta y tantos y también los que ahora están en torno a los 80, personas que nos hemos enterado, literal y metafóricamente, de lo que vale un peine. Nací al periodismo en la edad del plomo, corregía mis artículos manipulando los tipos de letra empapados en tinta, después de leerme al revés. Hoy ni siquiera sé quién se encuentra entre este artículo y ustedes, pero no deja de asombrarme que estoy aquí, a miles de kilómetros, hablándoles, y que en unos minutos le daré a una tecla y este artículo iniciará su camino, porque hay gente muy cualificada manejando las tecnologías. Si no fuera por los convencionalismos y la necesidad publicitaria que todavía nos hacen mantener la prensa impresa, la mezcolanza de los distintos suplementos y secciones saldría en pantalla simultáneamente, y la lectura resultaría casi inmediata. No habría tiempo, ni domingos. No lo habrá, se lo aseguro. Eso puede que yo también lo vea. Maruja Torres

1. Pon título al texto y resúmelo en 70 palabras aproximadamente. Contrasta tu respuesta con tus compañeros de mesa y “cuélgala” en CT virtual

EL PASO DEL TIEMPO La autora con su propia vivencia como escritora, nos quiere dar a entender que en la escritura, y en la publicación de artículos, se ha evolucionado mucho. Antiguamente se escribian a mano con pluma y las imprentas de plomo. En la actualidad se escribe en un ordenador y solo hace falta un pequeño gesto para enviarlo, y en breve se publica. También nos dice que a la velocidad a la que va todo hasta ella podrá ver como será inmediata la publicación de los escritos.


2. ¿ A qué crees que se refiere la autora en: a. cursos de reciclaje de la mentalidad de los viejos b. de lo que vale un peine. Seria lo mismo que decir saber lo que es bueno. c. en la edad del plomo. Cuando la imprenta se hacia con las piezas grandes de plomo. d. Eso puede que yo también lo vea. Que aunque ella es mayor a la velocidad a la que va todo puede que ella lo vea. 3. Intenta justificar, junto con tus compañeros, los signos de puntuación empleados en el primer párrafo. 4. Selecciona los nombres del párrafo final y construye el adjetivo correspondiente a cada palabra de la selección (familia léxica).

NOMBRES

ADJETIVOS Convencionalismo Necesidad Prensa Suplementos Lectura Tiempo Domingo

Convencional Necesitado Prensado Suplementario Legible Del tiempo Dominguero


Index

CT-14 Conversar o discutir

Texto: A Cómo se produce el paso de la charla a la pelea? Normalmente no ocurre porque el otro esté en desacuerdo con lo que opinamos, sino porque lo que argumentamos le afecta emocionalmente y provoca en él una reacción. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que el otro nos dice, independientemente de que estemos de acuerdo o no, activa en alguna parte de nuestro interior un resorte emocional que nos hace saltar. Con sus palabras nos sentimos juzgados, amenazados o, en algunos casos, hasta cuestionados o despreciados. Así que rechazamos lo que nuestro interlocutor opina y se lo devolvemos en forma de crítica, desprecio o incluso insulto. A partir de este momento ya no hay diálogo posible, porque ni escuchamos, ni entendemos ni queremos hacerlo. Y ni nos escuchan ni nos entienden. Ya no respondemos, sino que reaccionamos. La conversación se ha transformado en discusión, con pocas probabilidades de que haya acuerdo

B-

"Las personas nunca entienden lo que dices con total exactitud, y lo importante no es lo que nosotros decimos, sino lo que ellas entienden" (John Powell) En la mayoría de los casos, el problema no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Hemos de buscar más allá de las palabras para comprender por qué la otra persona reacciona emocionalmente a lo que le hemos dicho. Generalmente, entre lo que creemos que explicamos y lo que de verdad comunicamos suele haber una gran diferencia. Y esta diferencia viene dada por nuestros sentimientos, que pueden dar un significado muy distinto a las palabras. Si estamos enfadados, comunicaremos al otro nuestro enfado, digamos lo que diga más. Igual que si sentimos ira, se la trasladaremos. Si yo siento desprecio por el que tengo delante, esto es lo que le transmitiré aunque le esté alabando. Muchas veces creemos estar informando de algo y en realidad estamos dando un mensaje muy distinto, que es el que provoca la reacción emocional en el otro, porque comunicamos lo que sentimos, nada más que lo que sentimos, y utilicemos las palabras que utilicemos para hacerlo.

C Cuando se abandona el camino de la conversación y se cae sistemáticamente en la discusión, se entra en una espiral destructiva que se retroalimenta. Para romperla es necesario dar un primer paso que consiste en olvidar por un instante el punto de vista propio e intentar comprender el prisma del otro. Esto no significa estar de acuerdo, sino simple mente aceptarlo como legítimo. Si somos capaces de hacerlo, pueden cambiar las cosas y desencadenarse las iniciativas para salir del conflicto. Pero es necesario que una de las dos personas dé el paso, que se concentre en la otra e intente ponerse en su piel, averiguando por qué actúa de esta manera o por qué


tiene esta opinión. Si es capaz de hacerlo, dejará de reaccionar a sus palabras y tomará el control de sus actos. No es necesario que dos estén de acuerdo para tener una buena relación, sólo es preciso que se acepten en su discrepancia, cosa que podrán hacer si antes se han encontrado emocionalmente

D

Para poder abordar la colisión entre dos personas que no se hablan es importante hacer una distinción entre dos conceptos básicos: discusión y diálogo. Discutimos sobre cosas (ideas, planes, decisiones a tomar... ) y dialogamos sobre emociones (qué siento yo respecto a ti y qué sientes tú respecto a mí). Cuando una relación se rompe, es inútil intentar discutir nada antes de haber dialogado. Hacen falta muchas horas hablando sobre lo, que sentimos el uno del otro, sobre lo que nos ha separado, antes de poder afrontar cualquier discusión. Así pues, ante conflictos enquistados hemos de buscar la ocasión para abrir el diálogo, evitando en todo momento discutir de nada. Hemos de encontrarnos con el otro y hablar abiertamente sobre qué es lo que sentimos el uno por el otro. Si hemos discutido por una decisión, intentar cargarse de razones y defender nuestro punto de vista es inútil, porque el conflicto no es de razones, sino de sentimientos. En cambio, dialogar sobre si el otro nos ha hecho sentir despreciados, o sobre si su tono de voz nos resulta agresivo, abre la puerta a encontrarse emocionalmente de nuevo y poder superar el conflicto. A través del diálogo, en el momento en que el otro no se sienta emocionalmente amenazado, ya no habrá problema para poder hablar de lo que sea. En los casos en que se siga mostrando hermético hemos de sospechar que con nuestro diálogo no hemos sabido transmitirle suficiente seguridad Ferran Ramon-Cortés EPS 19/10/2008

A. Selecciona, junto con los compañeros del grupo, uno de los apartados del textos (A, B, C, D) y... 1- Resume la idea/s fundamental De la conversación a la discusión hay muy poco. Ponerse en el sitio del otro es la esencia para no discutir Pensar que no todo el mundo interpretamos las cosas iguales 2- Anota las ideas que surjan en el grupo Es muy importante el dialogo. Respeto hacia las personas. Todo el mundo tiene derecho a opinar y los demás lo tienen que respetar. No podemos pretender siempre que la otra persona entienda lo que yo digo. Ponernos en lugar de la otra persona. Consideración con lo que nos dicen. La esencia de la empatía; ponerse en lugar del otro. Intentar reconocer nuestra empatía. Falta de dialogo y reproches te llevan a la gran discusión. 3- Redacta una recomendación que mejore la gestión de nuestra vida desde la perspectiva de la comunicación


Cuando una persona está positiva o receptiva es más difícil que llegue al enfado. Intentar no darle una importancia negativa a lo que la otra persona te puede decir. B. Elabora el resumen completo del texto. Puedes aprovechar el trabajo de otros grupos sobre apartados diferentes

Dialogo o discusión? De la conversación a la discusión hay muy poco, sobre todo cuando una de las dos personas que están manteniendo la conversación está predispuesta al enfado. Lo que no podemos pretender es que la otra persona entienda lo que le digo de la misma manera que yo lo entiendo. La esencia de la empatía es ponerse en el lugar del otro, sino se puede llegar a un nivel muy alto de discusión y lo importante es el dialogo entre las personas y entendernos.

Index


CT-15 El regal nadalenc

La saviesa de Mr. Scrooge L'economista Joel Waldfogel és l'autor del llibre Scroogenomics, que s'ha convertit en un best seller als Estats Units, que planteja que els regals nadalencs són ineficients, ja que ningú no escull bé els obsequis dels altres, així que el que hauria de ser motiu d'alegria acaba sent una font de malbaratament. Waldfogel nega que l'estímul del consum nadalenc sigui bo per a l'economia, considerant que la mateixa despesa duta a terme al llarg de l'any permetria una compra més lògica i racional. Aquest conegut professor de la Universitat de Minnesota ataca la tradició de fer-se regals durant aquestes festes, ja que, segons els seus càlculs, dels 66.000 milions que es gasten als Estats Units durant la campanya de Nadal i Any Nou, uns 13.000 milions es perden per compres equivocades. Si a aquestes xifres s'afegeix la despesa de la resta de països occidentals, les quantitats es doblen i la riquesa perduda s'eleva fins als 25.000 milions. És evident que això passa perquè no hi ha una simetria d'informació entre qui regala i qui obsequia, i els avis acaben comprant al nét música que no suporta, o els oncles, una raqueta de tennis al nebot que només juga a pàdel. El llibre demostra igualment que les compres que fa un mateix generen un 18% més de satisfacció que els regals que li han comprat altres. Waldfogel no té cap problema a afirmar que el Nadal és una orgia de destrucció de riquesa. L'economista no admet ni tan sols el concepte de la targeta-regal, que s'ha estès darrerament. Aquest exercici de prudència per part dels consumidors tampoc no és vist de bon ull, ja que el 10% dels vals-regal no són finalment bescanviats, així que el seu valor no es destrueix, sinó que es transfereix a l'empresa emissora. No cal ser un linx per descobrir que Joel Waldfogel s'ha convertit en l'enemic número u dels comerciants planetaris. La Federació Nacional de Retail ha rebatut les seves teories, advertint que el seu alarmisme està poc fonamentat, que les vendes d'aquests dies representen entre el 30% i el 40% de tot l'any i que el sector del consum aporta gairebé el 70% del PIB de l'economia dels Estats Units. Aquest mateix any, les vendes des del dia d'Acció de Gràcies fins al Nadal han crescut als Estats Units, contribuint decisivament en les bones xifres de creixement del quart trimestre.


Waldfogel ha utilitzat per al títol del seu llibre el Mr. Scrooge d'Un conte de Nadal, de Charles Dickens, aquell personatge que proclamava: "Què és el Nadal sinó l'ocasió perquè un es trobi un any més vell i ni tan sols un dia més ric?". Waldfogel, com Scrooge, ha provocat el personal amb el seu discurs. I té una mica de raó. En aquest país no és que li haguem fet cas, sinó que la crisi ens ha fet tornar més prudents i estalviadors. Sense que calgués traduir Scroogenomics al català. Màrius Carol La Vanguardia 30/12/2012

1. Ubicació del text És un text periodístic, una carta contra el consum de la nostra societat. Publicat el 30 de desembre per La Vanguardia. Autor: Màrius Carol 2. Idees rellevants Regals de Nadal una despesa innecessària Comprar sense conèixer, es regalen coses inadequades. Ha guanyat molt enemics. 3. Resum i nou títol -Penjar a CT Virtual-

REGALS DE NADAL L’ economista Màrius Carol ens planteja que els regals de Nadal són una despesa innecessària. Ens diu que comprem sense conèixer bé a les persones i llavors s’ acaba regalant coses inadequades. Amb aquest escrit s’ha guanyat molts enemics; empreses i comerciants, o sigui els beneficiaris de les campanyes Nadalenques. Encara que amb aquesta crisis que estem patint, es consumeix segons es necessita. 4. Expressió escrita. Què opines del fenomen “el regal nadalenc” (100 paraules aproximadament) Per mi regalar per Nadal no és ineficient sempre que es faci amb cap. M’ agrada rebre regals i sobre tot poder regalar als demés, a les persones que estimo. Perquè crec que no hi ha problema quan coneixes a la persona i l’ estimes llavors és més difícil comprar alguna cosa que no li agradi i s’ hagi de retornar. Són unes dates molt maques, consumistes? Potser sí. Però a qui no li agrada rebre un regal i més en aquestes dates? Un detall, un han pensat en mi... El que no es pot fer és comprar a última hora, ja que això provoca que no sàpigues que comprar i compres a cegues. I tampoc es pot comprar a tothom, sinó als que tens més a prop i més estimació.


Index

Capítol 3: Lèxic Lèxic 1

LÉXICO

01

Ejercicio 1 Selecciona el significado correcto de cada palabra Antaño (1 ) 1. Que pertenece al tiempo pasado. 2. Dícese de lo que se sueña constantemente. Allanar ( 2) 1. Violentar una costumbre establecida. 2. Entrar a una casa contra la voluntad de su dueño. Apetencias ( 1) 1. Deseos naturales de una cosa. 2. Comida abundante. Acucioso (2 ) 1. Que sufre de acedia. 2. Que tiene carácter urgente. Asiduo ( 2) 1. Que padece de ansiedad. 2. Constante, perseverante. Dilapidar (2 ) 1. Decir injurias contra alguien importante. 2. Derroche de bienes pecuniarios. Celeridad (2 ) 1. Persona célebre y ufana. 2. Rapidez, prontitud. Eximio (1 ) 1. Persona de pensamiento preclaro, excelente. 2. Persona extasiada por el Arte. Dislates (1 ) 1. Desatinos


2. Tardanzas. Lenitivos (1 ) 1. Mitigadores del sufrimiento. 2. Tardanza en las pruebas de laboratorio. Homólogo (1 ) 1. Semejante. 2. Desigualdad. Perenne (2 ) 1. Que fortifica la sexualidad masculina. 2. Que permanece siempre. Socavar (2 ) 1. Restringir la libertad de una persona. 2. Cavar, buscar dentro de algo. Transgresión (1 ) 1. Violentar un ley o costumbre. 2. Traspasar una línea fronteriza. Ejercicio 2 Subraya las palabras trabajadas en el ejercicio anterior y sustituyelas escribiendo oraciones sin cambiar el sentido de las mismas 1. En cuanto escuchamos las primeras notas musicales supimos que las canciones eran de antaño. _________________________________________________ Antiguamente lavaban la ropa en lavaderos municipales. _________________________________________________________________ 2. La policía tuvo que allanar la casa de los secuestradores para poder rescatar con vida a la joven víctima. __________________________________________________________________ La policía irrumpió en la casa de mi vecino porque tuvieron un aviso urgente. _______________________________________________________ 3. De tanto asistir a los museos, Tomás sació sus apetencias comprando reproducciones de Braque y Fragonard. __________________________________________________________________ De tanto ir al cine he saciado mis ganas de ver una película tranquila _________________________________________________________________ 4. La ambulancia llegó puntual ante el acucioso llamado de la familia del enfermo. _________________________________________________________________ La policía llegó rápidamente tras la llamada de los vecinos ________________________________________________________________ 5. Su carácter asiduo le ha procurado en pocos meses grandes ascensos en su nuevo empleo.


_________________________________________________________________ Su trabajo constante le ha llevado a ganar mucho dinero _________________________________________________________________ 6. Los nuevos ricos de Barrio Bravo dilapidarán pronto su fortuna si continúan viviendo como lo hacen en su nueva casa de la colonia Campestre. __________________________________________________________________ Están derrochando todo el dinero que ganaron en la lotería __________________________________________________________ 7. Para que los trámites funcionen de manera eficaz, las oficinas del municipio imponen celeridad en sus acciones de gestión. __________________________________________________________________ Los tramites en las oficinas municipales quieren que sean mas rápidos ___________________________________________________________ 8. Pocas veces se ha visto en la historia de la cultura a un hombre eximio como Leonardo Da Vinci. __________________________________________________________________ El profesor de mi hijo tiene un pensamiento ilustre _____________________________________________________ 9. Los dislates que han cometido constantemente los miembros de la Cámara de Senadores en materia de reforma fiscal han sumido a nuestro país en un retraso ostensible. __________________________________________________________________ Los desatinos de los abogados nos han traído muchos problemas _______________________________________________________ _________________________________________________________________ 10.Los medicamentos que se emplean en el tratamiento de VIH son solamente lenitivos. __________________________________________________________________ Le están dando medicamentos para calmar su dolor _______________________________________________ 11. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos se reunió con su homólogo de Brasil en la VI Convención Internacional de Asilo Político. __________________________________________________________________ Mi hermano encontró su igual en Roma ___________________________________________ 12. El mar, dicen los oceanógrafos, es un recurso perenne pero que debe ser


monitoreado constantemente para evitar su contaminación. __________________________________________________________________ Las hojas perennes de los árboles del bosque encantado están muy deterioradas ________________________________________________________ 13. El personaje de Yerma tuvo que socavar en sus recuerdos para hallar las causas u malograda maternidad. __________________________________________________________________ El personaje tuvo que buscar en sus recuerdos para hallar la respuesta _____________________________________________________ 14. La violencia intrafamiliar es una forma de transgresión a las buenas costumbres a la integridad del individuo. __________________________________________________________________ Estas leyes vulneran los derechos de las personas ________________________________________________ Ejercicio 3 Rescribe los siguientes párrafos procurando conservar el sentido general de cada uno de ellos. Puedes sustituir l as palabras que desees, pero sobre todo las que estamos trabajando (subráyalas previamente) 1.Las apetencias extravagantes de Hugo Conty lo llevaron a dilapidar los pocos recursos que antaño le había heredado su última amante para quien socavar en su pasado sólo había producido celeridad a su muerte y su final renuncia a la transgresión social que antes habían emprendido juntos en Acapulco. El afán extravagante de Hugo Conty lo llevo a derrochar los pocos recursos que anteriormente le había heredado su última amante para quien adentrarse en su pasado sólo había producido aceleración a su muerte y su final renuncia a la transgresión social que antes habían emprendido juntos en Acapulco. 2. Ante los dislates del juez, el Cuerpo Antinarcóticos tuvo que allanar el que se creía refugio perenne de los malhechores. El Cuerpo homólogo de Sinaloa aportó acuciosamente las herramientas para llevar a cabo tan difícil acción.


Ante los desatinos del juez, el Cuerpo Antinarcóticos tuvo que aplanar el que se creía refugio habitual de los malhechores. El Cuerpo igual de Sinaloa aportó minuciosamente las herramientas para llevar a cabo tan difícil acción 3. Al eximio poeta le fueron aplicados los lenitivos necesarios toda vez que se percataron los médicos de las condiciones de su salud.

Al ilustre poeta le fueron aplicados los calmantes necesarios toda vez que se dieron cuenta los médicos de las condiciones de su salud

Index

Lèxic 2 Ejercicio 1 Etiqueta con A, B o C (la utilizo-A, lnozco pero no la utilizo-B, la desconozcoC) las palabras ... Apotegma , fehaciente , nimio , remozar , somera , delectación , dispendio , petulante , boyante , henchir , premura , unísono , dilación , inerme , manido , urdimbre , escuálido , lacónico , orondo , vetusto . Ejercicio 2 Relaciona cada palabra con su significado 1. Apotegma

( ) Que goza de fortuna y felicidad crecientes.

2. Delectación

( ) Demora, tardanza.

3. Boyante

( ) Que no posee armas, desarmado.

4. Dilación

( ) Acción de intrigar o urdir una trama.


5. Escuálido

( ) Que está ya muy usado.

6. Fehaciente

( ) Que tiene carácter breve y conciso.

7. Dispendio

( ) Llenar, hartarse.

8. Henchir

( ) Desaliñado, enclenque.

9. Inerme

( ) Que resulta evidente.

10. Lacónico

( ) Derroche, gasto excesivo.

11. Nimio

( ) Sentencia breve, dicho memorable.

12. Petulante

( ) Que es viejo o antiguo.

13. Premura

( ) Que sucede en el mismo tono y al mismo tiempo.

14. Manido

( ) Que tiene carácter superficial y poco reflexivo.

15. Orondo

( ) Reparar.

16. Remozar

( ) Vanidoso, ufano, engreído.

17. Somera

( ) Que es insignificante.

18. Unísono

( ) Persona insolente.

19. Urdimbre

( ) Con prisa y urgencia.

20. Vetusto

( ) Deleite.

Ejercicio 3 Completa cada oración con cada una de las palabras anteriores. 1. Ante el ______________ soldado, el enemigo no pudo usar sus sofisticadas ametralladoras. 2. Al concluir la ceremonia de premiación, al ______________ se desgranó una cascada de aplausos para los ganadores. 3. La exposición del conferencista fue muy buena, sin embargo la conclusión resultó ______________ pues no aclaró varias dudas del público. 4. Los jóvenes escuchan con gran ___________________ las canciones de Maná y Paquita la del Barrio cada vez que se reúnen en los antros de la ciudad.


5. La traición a su partido es una prueba __________________ del carácter inmoral del que difamó a sus superiores en la conferencia de anoche. 6. Antier por la noche llegaron sin ___________________ las últimas piezas que serán usadas en el montaje del monumento al indio maya. 7. El discurso final de anoche, a pesar de ser _______________ develó una faceta desconocida del escritor indígena. 8. Habrá que __________________ la fachada principal del gimnasio para que se vea bien en los próximos juegos regionales universitarios. 9. Algunos gobiernos realizan un gran __________________ en banquetes y fiestas que enojan al pueblo. 10. En un cuento de Rubén Darío, el ______________ poeta resulta finalmente siendo el bufón de los burgueses. 11. El carácter _______________ de este documento lo convierte en una pieza útil para desentrañar la filosofía de los antiguos mayas en Yucatán. 12. La ______________ resultó sencilla: una historia de amor en la que el antihéroe se casa con la dueña de la fortuna. 13 El aspecto de esta casa hace pensar en que los dueños gozan de una vida sumamente _______________. 14. Lo ______________ de esta composición no impresionó al jurado del certamen estatal de música. 15 El truco _______________ de sacar un conejo de la chistera no gustó a los niños en el festival del día de Reyes.


16. La _______________ con que fue hecha la reunión repercutió hondamente en sus resultados. 17 En ese cuento, el Rey se pasea muy _____________ por sus propiedades ante el descontento popular. 18. El actor, adoptando una actitud ________________, hizo a un lado las formas y abandonó la reunión hecha en su honor. 19. El ________________ que dice “No por mucho madrugar amanece más temprano” encierra una verdad evidente. 20 Hasta ______________ su desatendido estómago el vagabundo abandonó el claustro en el que se hallaba de paso. Index

Léxic 3 Ejercicio 1 InstruccionesLee atentamente las siguientes palabras precario binario amilanar furtivo premisa aria confinar instigar vernáculo análogo avezado menguado tríada trinidad desparpajo postigo endemia soliloquio epílogo sibarita

Ejercicio 2 Instrucciones Selecciona la definición que corresponda a cada palabra. (1 ) precario 1. Pobre, de poco contenido. 2. Dicho sentencioso de uso común. (2 ) premisa 1. Repetición de una misma cosa 2. Cada una de las dos verdades de las que se obtiene una conclusión. (1 ) vernáculo 1. Que es propio de algún lugar.


2. Persona amiga de los placeres. (1 ) tríada 1. Conjunto de tres cosas iguales. 2. Que es menor de tres años. (1 ) endemia 1. Enfermedad frecuente en algún país o región. 2. Capa superior del mar. (2 ) binario 1. Que tiene dos valores iguales. 2. Compuesto de dos elementos. (1 ) aria

1. Composición musical para ser cantada por una sola voz. 2. Derivado metálico del Bario.

(2 ) análogo 1.Anotación puesta al pie de una carta. 2. Que es semejante o se parece a otro. (2 ) trinidad 1. Dícese de la voz que tiene tres sílabas. 2. Que al mismo tiempo es tres en uno solo. (2 ) soliloquio 1. Cualidad de estar solo en el escenario. 2. Discurso en el que una persona habla consigo misma. (1 ) amilanar 1. Atemorizar, acobardar. 2. Servir, escanciar. (1 ) confinar 1. Desterrar a alguien a un lugar determinado con vigilancia. 2. Regalar confites en una fiesta. (2 ) avezado

1. Persona débil de carácter.

2. Persona experimentada o habituada en hacer algo. (2 ) desparpajo 1. Persona obligada a descansar los párpados. 2. Desenvoltura, descaro. (2 ) epílogo 1. Primera parte de una obra escrita. 2. Última parte de una obra escrita. (2 ) furtivo 1. Que es propio de los ladrones. 2. Que se hace a escondidas. (2 ) instigar 1. Menospreciar, desdeñar. 2. Provocar, incitar. (2 ) menguado 1. Atrevido, insolente. 2. Disminuido, minimizado. (2 ) postigo 1. Dícese del transgresor que vuelve arrepentido. 2. Pequeña puerta abierta en otra mayor.


(1 ) sibarita 1. Persona que busca el placer en todo lo que hace. 2. Propio de la región de Siberia.

Ejercicio 3 Instrucciones Selecciona diez de las palabras anteriores y elabora con ellas diez oraciones. Puedes sustituirlas con otras del mismo significado si así lo consideras conveniente. 1. Desde que han cambiado de dueños la empresa se ha convertido en un trabajo precario. 2. La premisa básica es que el voluntariado es abundante y está disponible en todas partes 3. Estos tres grupos de actores constituyen la tríada perfecta para el concurso 4. Esta endemia es mucho más que catástrofe humanitaria i sanitaria. 5. Descargar el software, que puede distribuirse en formato de código fuente o binario 6. Tu padre es análogo a un gran amigo mío que vive en Londres. 7. Después de tener toda la obra escrita no se le ocurría ningún epílogo para finalizarla 8. Aunque parece que todo el mundo lo sepa, el lo tiene que seguir haciendo como si fuera un furtivo. 9. Su marido no para de instigarla para enfurecerla, pero ella resiste.


10. Me encanta ir a comer a cualquier restaurante que me aconseje tu amigo Fernando, es muy sibarita

Ejercicio 4 Instrucciones Con las diez palabras restantes elabora dos párrafos e inclúyelas en ellos. Párrafo 1 ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Párrafo 2 _________________________________________________________________ Index

Lèxic 4

Ejercicio 1 Instrucciones: Lee con atención las siguientes palabras: crisol rueca mutismo célibe dàrsena epitafio lícito beligerante jamelgo vasallo abolengo maniqueo

Ejercicio 2 Instrucciones: Anota sobre la línea la palabra estudiada que se ajuste a la definición. Abolengo Linaje de abuelos o antepasados. Célibe Persona soltera. Beligerante Persona que está en guerra o que es muy agresiva. Maniqueo Persona que mantiene posturas extremas.


lícito Crisol Epitafio

Justo, permitido. Vaso resistente que se emplea para fundir metales. Inscripción que se pone sobre una sepultura.

Vasallo Súbdito de un soberano. Dársena Rueca Jamelgo Mutismo

Parte de un puerto resguardada artificialmente de las olas. Instrumento de madera que sirve para hilar. Caballo flaco y desgarbado. Silencio.

Ejercicio 3 Instrucciones: Escribe sobre la línea la palabra que complete correctamente el sentido de cada oración. 1. Es lícito saber por la ciudadanía en qué se gastan los gobiernos los impuestos que cobran. 2. El rey ordenó groseramente a sus vasallos que cuidaran los caballos que había traído desde Arabia. 3. Algunos hombres piensan que mantenerse célibe es la condición más cómoda del ser humano. 4. Aquella horda

beligerante arremetió contra el enemigo desatando una batalla

memorable. 5. La sala permaneció en un mutismo absoluto desde el inicio y hasta el final del concierto. 6. El vehículo de Don Quijote de la Mancha era un jamelgo llamado Rocinante. 7. Los barcos pequeños fueron llevados a la dàrsena para protegerlos del fuerte viento del huracán. 8. Hasta ahora se percataron los diputados de la posición maniqueante del Supremo Gobierno hacia las reformas hacendarias. 9. En el epitafio de Óscar Wilde pueden hallarse las huellas de cientos de besos dedicados al poeta. 10. La decencia y el buen gusto de esta familia proviene de un rancio abolengo.


11. Con el

crisol los alquimistas practicaban varias aleaciones pero con pocos

resultados favorables. 12. Antiguamente, la rueca era muy usada por diversos pueblos europeos.

Ejercicio 4 Instrucciones: Rescribe –sin alterar el sentidolos siguientes párrafos y sustituye las palabras trabajadas en los ejercicios anteriores o que presenten dificultad de comprensión El mutismo del público tuvo razón de ser, ya que el actor mostró el abolengo que había here dado al representar en la pieza teatral a un maniqueo gobernante que a sus vasallos –sobre todo a los que eran célibeslos castigaba de tal modo que los obligaba a esculpir sus propios epitafios y a fundir en un cr isol gigante los metales que extraían de las minas. Els silencio del publico tuvo razón de ser, ya que el actor mostró la casta que había heredado al representar en la pieza teatral a un maniqueo gobernante que a sus súbditos- sobre todo a los que eran solteros castigaba de tal modo que los obligaba a grabar sus propias inscripciones Y a fundir en un recipiente gigante los metales que extraían de las minas.

Muy cerca de la dársena se instalaron los gitanos quienes, pensando que era lícito aposentarse ahí dieron de comer a sus jamelgos y sacaron una r ueca enorme. Al verlos, el beliger ante grupo de indígenas lanzó la primera señal de guerra. Muy cerca del amarradero se instalaron los gitanos quienes, pensando que era justo aposentarse ahí dieron de comer a sus pencos y sacaron un instrumento para hilar enorme. Al verlos, el beliger ante el grupo de indígenas lanzó la primera señal de guerra.


Index

Capítol 4: Tasques Tasca 1: Qüestionari sobre CT A partir de la lectura de les primers pàgines (1-9) de “Apunts sobre comentari de text” reflexiona breument sobre les següents qüestions, comenta-ho amb els teus companys i anota les respostes. A. Qüestions generals 1 Explica què és per a tu un text Un text és un escrit que té intenció comunicatiu, pretén transmetre un missatge. Podríem dir que és una forma de comunicar-se. L’ emissor plasma el que vol expressar o dir perquè li arribi a un receptor. 2 Comenta breument en què consisteix l’adequació, la coherència i la cohesió del text L’ adequació és la propietat per la que es tria els elements que encaixen més amb la situació comunicativa. També el llenguatge s’ ha d’ emmotllar a cada situació; informal o formal. La coherència és la propietat per la qual un text conté una informació de qualitat i ben organitzada. Així doncs s’ ha de seleccionar les idees del text i organitzar-les La Cohesió és la propietat per la qual les parts que formen un tex estan ben unides mitjançant els recursos gramaticals que permeten separar i relacionar enunciats i oracions. Frases ben relacionades entre si utilitzant puntuació, connectors, evitar repetició de paraules i utilitzar sinònims... 3 Quines capacitats penses que intervenen en el CT •

Capacitats que intervenen en el CT:


4

Capacitat de comprensió del text llegit.

Capacitat d’ analitzar i reflectir la interpretació de la lectura.

Capacitat identificar el tema

Capacitat de reduir un text fent un resum.

Capacitat d’ escriure un títol

Què es vol aconseguir amb el CT

El que es vol aconseguir amb el CT és comprendre perfectament un text, allò que l’ autor vol comunicar. Aconseguir resumir el text amb les idees principals, tot el millor que sigui possible. Desenvolupar les nostres capacitats de comprensió, interpretació i expressió. Les activitats que cal fer per comentar un text es poden representar amb un triangle: el vèrtex A=transferència, el vèrtex B=Interpretació i el C=extrapolació. 1- Quines operacions del CT corresponen a cada vèrtex

Transferència; Entendre que diu el text. És la part en que t’has de situar en el text un cop feta la lectura, extraient informació per situar-nos com; l’ autor del tex, l’ època, la finalitat... Definir el tema per fer un bon resum, per una bona comprensió del text. Subratllar el text amb les paraules o frases importants per memoritzar i treure les idees principals. Interpretació: Com ho diu. Conèixer l’ organització que l’ autor ha donat al contingut. Fer l’ anàlisi de l’ estil. Els recursos que utilitza l’ autor per introduir les idees. L’ ordre que segueix i quina mena d ‘informació ens dóna. Extrapolació: Valoració del text, tancar l’ escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. 2- D’aquestes , quines les fas amb facilitat i quines et són més exigents Jo crec que tinc més facilitat amb l ‘extrapolació. Em resulta més senzill a l’ hora de finalitzar el text acabant amb les conclusions a on m’han portat tot l’ escrit. Tinc més dificultats a l’ hora de situar el text, sobre tot començar a escriure B. Respecte al subratllat 1- Consideres necessari subratllar el text, per què?


El subratllat és important per destacar el més important del text. Ressaltar paraules o frases d’ un text per poder tenir una visualització ràpida a l’hora d’estudiar el text. 2- Què subratllar, d’on surten els criteris? Els criteris surten del propi lector. Buscar en paraules o frases que puguin contenir molta informació 3- Quin és el teu estil, com penses que el podries millorar? Jo intento subratllar idees clares en paraules o oracions que jo crec que són importants a l’hora de retenir la informació. Podria millorar i segur que molt practicant i observant altres textos que estiguin subratllats correctament. C. Respecte a les idees principals 1- Per què val la pena anotar-les Sobre tot per no oblidar res important del text. Tenir les idees separades també et val la pena per a la comprensió del tex, del tema. 2- Com ho fas tu Vaig mirant buscant les idees que crec que són importants en frases, en paraules. Faig un llistat i un cop les tinc totes me les llegeixo per començar a unir-les per fer el text. 3- En què ens pot ajudar anotar les idees principals •

T’ ajuda a no oblidar parts importants del text.

A expressar les idees del text amb les teves paraules

T’ ajuda a la comprensió.

Simplifica les dificultats que el text pugui tenir

D. Respecte del resum 1- Què és el resum del text per a tu El resum del text és intentar, amb menys paraules, explicar el mateix que diu. Agafant sobre tot les idees més importants i plasmar-les. 2- Quines són les característiques del resum. 3- Alguns detalls que cal tenir present a l’hora de resumir són ...


La longitud del resum no s’ha d’excedir ni quedar-se curt de el que ens demanen. Demostrar que amb poques paraules podem explicar el mateix que el text.

Les idees principals ben connectades. Escriptura fluida.

Es recomana claredat i lògica.

No posar valoracions personals ni idees pròpies.

Respectar el punt de vista de l’autor del text.

Mai em d’ incorporar expressions com “em sembla”, “crec”...

Tampoc començarem amb expressions com “ el text diu”, “ en el text trobem...” “l’ autor diu”...

Començar el resum directament i sobre tot incorporar la idea principal

Escollir sinònims per no repetir paraules. No copiar frases senceres del text.

Pot introduir les paraules claus que consideri.

Important la puntuació. Es recomana no més de dos o tres punts i a part

Cuidar molt el tema de l’ ortografia.

Bona comprensió

4- Quina utilitat trobes que pot tenir fer resums Utilitats que es pot tenir al fer resums: •

Una de les més importants és que t’ ajuda a la comprensió del text junt a l’ expressió escrita

Millora la lectura

Aprens a concentrar-te

T’ ajuda a desenvolupar, agilitzar i enfortir la nostra manera d’ escriure.

Index

Tasca 2: Qüestionari: Què ens demanen a la Prova d’accés


Per completar aquest qüestionari trobaràs informació a d'accés?

Què ens demanen a la prova

1. Quines són les matèries d’examen de la Prova a Grau superior? I a la Universitat? Matèries d’ examen de la Prova a Grau Superior: Part comuna: • • • •

Llengua catalana itineraris de les Llengua castellana formatius de formació Llengua estrangera Matemàtiques

Part específica: 2 matèries a escollir segons els grup d’ famílies

professionals

i

cicles

professional.

Matèries d’ examen de la Prova a la Universitat: Part comuna: • • • • 2.

Llengua catalana universitari al qual es Llengua castellana Llengua estrangera Comentari de text

Part específica: 2 matèries a escollir segons l’ estudi vulgui accedir.

Reconeixement de l’estructura de la Prova de castellà i de català a Grau superior. Apartats

Estructura: Primer bloc: Comprensió del text i expressió (Amb una puntuació de 3,5 punts): • Resum del text. Puntuació; 1,5 punts • Contestar de forma breu preguntes relacionades amb el text. Puntuació; 1 punt • Un exercici de buscar sinònims o antònims sobre paraules del text. Puntuació: 1 punt Segon bloc: Expressió escrita: •

Redacció entre dos opcions que et proposen. Puntuació; 3 punts

Tercer bloc: Reflexió lingüística ( Puntuació de 3,5 punts): •

Exercicis de gramàtica, ortografia...


3. Reconeixement de l’estructura de la prova de Comentari de text a la Universitat. A diferència de la prova d’ accés a grau superior en la prova d’ Universitat el comentari de text va separat dels de la llengua catalana i castellana. El que s’ haurà de fer és desenvolupar d’ un tema general d’ actualitat. La finalitat de la prova és la d’ avaluar la capacitat de raonament i les competències adquirides en expressió escrita, lectura, capacitat d’ interpretació i capacitat de construcció d’ un discurs escrit. Estructura; Part 1: Comprensió d’ un text i respondre diverses preguntes sobre el text . Hi haurà dos exercicis amb un escrit cadascun. Primer text ( puntuació; 3 punts) segon text ( puntuació 3 punts. Part 2: Expressió escrita; et donen dues opcions, esculls una i fas una redacció. (puntuació: 4punts) 4. Què es valora a cada apartat, què volen veure? Prova accés grau superior es valorarà: • • • • •

La correcta comprensió del tex. La capacitat de construir un discurs i posar un títol sense copiar. La claredat i la riquesa de l’ expressió, així com la coherència i la cohesió del discurs. Es descomptarà 0,1 punts per cada falta d’ ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. A les preguntes d’ opció múltiple els errors descompten( 0,33, en cas que hi hagi quatre possibles respostes).

5. Quina és la percepció què tinc del meu nivell respecte de cada apartat de la prova? A l’ hora de llegir i comprendre el text no em veig amb molta dificultat. El problema me’ l puc trobar en el moment de fer el resum que no sàpiga expressar bé el que vull dir, però per això ho estic reforçant en el curs. L’ apartat de fer la redacció crec que no haig de tindre molts problemes sempre quan una de les dos opcions porti algun tema del qual pugui escriure sense problemes, que el conegui bé. Al bloc de les preguntes múltiples crec que si les paraules que hi surten em son conegudes ho puc salvar. Porto ja dos mesos preparant aquesta proba i penso que cada cop estic una mica més preparada, el més d ‘abril quan estigui ja a prop l’ examen si segueixo aquest ritme d’estudi i no em desmotivo, em veig amb moltes possibilitats de superar la prova. Index

Tasca 3: Topología Textual


" El text, les seves varietats, propietats i enllaços " Per treballar aquest tema considerarem per una part la tipologia textual (1), d’altre banda ens aproparem als escrits periodístics (2), recordarem les propietats textual (3) i finalment revisarem l’ús de connectors (4).Sobre aquest tema, elaborarem uns apunts de forma esquemàtica o resumida per a la nostra consulta. A la tasca 3 tractarem el primer punt: la tipologia textual (1) Es tracta de ... a. reconèixer els diferents tipus de text (expositiu, argumentatiu...) b. anotar algunes característiques de cada tipologia com estructura, intencionalitat, funció ... c. Proposar un exemple curt, un text o fragment com a model de cada tipus de text Podem consultar una informació bàsica als enllaços: A. Tipologia textual: Quadre sinòptic B. Tipologia textual: Dossier

El text Narratiu: El text Narratiu serveis per explicar-nos unes accions o uns fets, que poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps i en uns espai determinats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història. El text narratiu té un desenvolupament temporal i es construeix d'acord amb una estructura d'etapes com la següent: a. Introducció : Plantejament d'una situació estable b. Complicació : Plantejament d'un conflicte c. Avaluació i reacció : Avaluació del conflicte i reacció per part dels personatges d. Resolució : Resolució del conflicte i pas a una nova situació e. Moralitat : Conclusió que respon a la intenció del narrador El relat o la narració és un tipus de text narratiu. El relat està estructurat, bàsicament en tres parts: • La presentació, el plantejament o l’ inici: Ens diu a quin lloc i a quina època se situen els personatges que surten a la història. • El Nus. Ens explica com es desenvolupen els fets que constitueixen la història. És la part més llarga del relat. • El desenllaç o final. Ens dóna la solució de la història, és a dir, ens explica de quina manera s’acaba. Discurs directe - Discurs indirecte Repetir literalment (al peu de la lletra) allò que algú ha dit és fer servir el discurs directe. Exemple: La Maria va dir: "Tinc gana". Explicar aproximadament allò que algú ha dit és fer servir el discurs indirecte. Exemple: La Maria va dir que tenia gana. Per altra banda, segons si el narrador és o no és un dels personatges que participen en l’acció, la narració és en primera persona o en tercera persona. Exemple text Narratiu: [Situació inicial:] Hi havia un moliner molt pobre i una mica mentider que tenia una filla preciosa. [Complicació:] Un dia, per fer-se agradable al rei, li va contar que la seva filla era capaç de filar la palla i convertir-la en or. D'aquesta manera va fer patir


molt l'al·lota, ja que el rei va tancar-la en una torre perquè provàs les seves habilitats. [Evolució:] Ella no feia més que plorar, fins que li va comparèixer un nan i li va dir que convertiria la palla en or si ella li donava alguna cosa a canvi. La primera vegada li va donar un collar. La segona vegada, un anell. Però la tercera vegada, quan el rei li havia promès que es casaria amb ella si aconseguia més or, l'al·lota ja no tenia res per donar. Aleshores el nan li va demanar el primer fill. Ella, desesperada, hi va accedir. Al cap d'un any, quan la nova reina havia tengut un fill, el nan va anar a cercar-lo. Ella no se'n volia desprendre de cap manera, i el nan, segur que no se'n sortiria, li va dir que no li prendria el fill si ella arribava a descobrir el seu nom. La reina va passar dies recollint els noms més estranys del regne, però no endevinava el del nan. [Desenllaç:] Fins que un dia un dels missatgers, enmig del bosc, va sentir el nan que cantava: "Ningú no ho sap, ningú no ho sap: jo som Rumpelstilzchen!". El nan, quan la reina li ho va dir, es va enfadar molt, cridava: "T'ho ha d'haver dit el dimoni!" i pegava potades en terra, tan fortes, tan fortes, que la terra es va obrir i Rumpelstilzchen va desaparèixer.[Situació final:] A partir de llavors la reina va viure feliç i tranquil·la devora el seu fill.

El text descriptiu Un text descriptiu presenta, explica detalladament, precisa com són les persones, els animals, els objectes, els llocs, els ambients…Les descripcions solen formar part dels textos. En un text descriptiu s’utilitzen recursos lingüístics que pretén crear una imatge mental d’ allò que es descriu: verbs en present o en imperfet, mots de significat precís, s’ utilitzen molts adjectius, comparacions, etc. Una descripció consta de dues parts: tema i expansió. El tema és el motiu de la descripció i primer se’n fa una definició. A continuació s’ inicia l’ expansió, que desenvolupa el tema amb nova informació. L’ expansió es pot basar en una enumeració selectiva o en una enumeració exhaustiva. L’ acumulació excessiva de dades pot arribar a desdibuixar allò que es descriu. La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa, o subjectiva, si qui descriu deixa entreveure l’ opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu. Exemple text descriptiu: "Entre una espessor d’arbres es veia una casa. Una casa fora poble, aïllada, voltada d’una gran extensió de terreny llis com el palmell de la mà. Al davant tenia un jardí ple de tulipes, i de rosers amb les darreres roses del mes de juny. Els arbres eren til·lers. Ran de reixa, abocat a la carretera, hi havia un mur de baladres amb flors roses i vermelles. Se sentia un perfum espès, aturat, com si no es mogués del clos del jardí, de xuclamel i de troana".

El text explicatiu El text explicatiu exposa una cosa a fi de fer-la comprendre o donar-la a conèixer a algú. Exposen una cosa a fi de fer-la comprendre o donar-la a conèixer a algú". Les explicacions són els textos didàctics per excel·lència, perquè tenen com a objectiu fer comprendre els fenòmens sobre els quals han aportat la informació necessària. Els textos explicatius han de presentar una organització lògica i jeràrquica de les informacioos, que es pot desenvolupar analíticament o sintèticament. L’ estructura clàssica d’ un text explicatiu o expositiu és:


• • •

Introducció: On es presenta el tema de què es parlarà. Desenvolupament del tema. Conclusió: sol correspondre a una síntesi del que s’ha dit.

Característiques d’ aquests textos: • • • • • • • • •

Oracions en tercera persona. Hi ha molta oració subordinada de relatiu i aposicions. Temps verbal característic és el present indicatiu. Selecció de substantius i verbs perquè sigui clar i precís. Els adjectius són neutres, aporten matisos específics i precisos. Adjectius i adverbis necessaris per donar una idea exacta del que es parla. La cohesió lèxica queda garantida per la repetició de paraules Els connectors són molt importants. S’ utilitza recursos gràfics com negretes, cursives, il·lustracions, exemplificació. Utilitza les tècniques del resum i la ampliació.

Tipus de text expositiu Les formes d'exposició són sempre presents en els àmbits de la ciència, la tècnica i l'ensenyament. Es poden establir sis tipus diferents de missatges expositius: • text cientificotècnic especialitzat, propi dels especialistes d'una matèria; • text de semidivulgació, adreçat a un públic universitari o amb uns certs coneixements del tema; • text de divulgació, dirigit a un ampli sector de la societat; • text científic pedagògic, propi de l'educació, llibres de text, etc.; • text d'investigació, del tipus tesi doctoral o similar; • text científic oficial, informes d'equips investigadors. Encara que habitualment són textos escrits, també poden presentar la modalitat oral. Exemple text explicatiu Els prerafaelites van ser un conjunt de artistes i escriptors que, a partir del 1850, a Anglaterra, van propugnar el retorn a formes de vida preindustrial (respecte per la naturalesa, l'organitzacio en gremis d'artesans...) i el perfil de la dona angelical que prenia com a model la figura femenina exaltada pels pintors renaixentistes (s. XVI) , sobretot per Rafael sanzio.

El text periodístic El periodismo te com a finalitat informar i opinar sobre els esdeveniments que susciten l’ interès públic. Els gèneres periodístics poden ser: informatius i interpretatius o d’ opinió. Generes informatius: La Notícia: És un tex narratiu que ens informa d’ un fet o d’ un esdeveniment d’ actualitat.La notícia s’ estructura a l’ entorn de sis preguntes bàsiques: qui protagonitza?, què ha passat?. Quan?, on?, per què ha ocorregut? I com s’ha esdevingut?.


Les notícies presenten una estructura fixa: El títol, l’ entrada, el cos de la notícia. Classes de notícies més habituals: • • • • • • • •

D' última hora : abasten fets que s'acaben de produir, de qualsevol àrea i indret. De prevenció : pretenen sensibilitzar sobre els problemes que afecten la societat. De sumari : informen de les lleis o la política que afecten la ciutadania. Complementàries : amplien la informació principal. Cronològiques : segueixen la cronologia vital del protagonista i són complementàries. De continuïtat : segueixen i informen d'un fet que es dilata en el temps. De creació : acostumen a sortir als dominicals. Són de tema lliure. Espacials : informen sobre fets que es produeixen a diversos llocs.

La crònica: és un relat periodístic que informa sobre uns fets esdevinguts en un espai de temps concret. Actualment el cronista narra els esdeveniments recents dels quals és testimoni i hi afegeix alguns elements d’ interpretació i de valoració personals. L’ estil de la crònica és més lliure que el de la notícia. Les més característiques són la crònica negra, l’ esportiva, la política, la de societat i la cultural El reportatge: És un article periodístic d’ extensió variable que tracta de forma exhaustiva temes que no són de plena actualitat però que desperten l’ interès del públic lecotr. L’ entrevista: és un diàleg extens i a fons que manté el periodista amb un personatge prestigiós o d’actualitat. L’ objectiu és aconseguir el màxim d’informació sobre la persona o el tema en què ell està qualificat. Les entrevistes poden ser de personalitat o d’ opinió. Els Gèneres d’ Opinió: L’ editorial: És l’ article d’ opinió o de fons que, sota l’ òptica de la direcció del periòdic reflecteix les grans orientacions del diari i fa palesa la seva ideologia. L’ estructura de l’ editorial és; La introducció, el desenvolupament, i la cloenda. L’ article d’ opinió: Exposen anàlisis, crítiques i valoracions sobre fets i temes actuals d’ interès general. Hi ha articles d’ opinió de col·laboradors habituals del mitjà de comunicació i altres de col·laboradors més o menys esporàdics. Hi ha quatre tipus d’ article d’ opinió: • •

El comentari: és un article concís que té un espai propi en el diari o revista. La columna: és un article que ocupa una o dues columnes impreses del mitjà informatiu.

La col·laboració és el més extens. S’ encomana a col·laboradors versats en alguna matèria.

L’ acudit és l’ expressió d’una opinió en què l’ especialista mira l’ actualitat des d’ un punt de vista crític i incisiu.

Les cartes a la direcció exposen crítiques, denúncies, comentaris, felicitacions, etc., sobre fets o qüestions d’ actualitat.


La crítica és una modalitat que consisteix en una ressenya informativa i avaluadora d’ una obra. Tipus de critica: de literatura, arts plàstiques, música, espectacles... Exemple text periodístic: Els agents de la policia que investiguen l’assalt al furgó blindat de Prosegur de Vigo sospiten que entre els autors de l’acció podria haver-hi un dels dirigents dels GRAPO, Fernando Silva Sande. Este històric terrorista dels GRAPO va fugar-se ara fa set anys de la presó de Granada i des de llavors està desaparegut. Els testimonis del violent assalt frustrat asseguren haver vist un home amb les faccions i estatura de Silva Sande. Els autors del robatori eren tres hòmens i una dona. Un fet que dóna suport a esta hipòtesi és l’abandonament d’una motxilla plena de pentrita, un explosiu utilitzat habitualment pels GRAPO. ..

El text predicatiu El text predicatiu ens informa sobre una situació futura, en base a una situació i uns condicionaments actuals, per tal de fer-ne una preparació adequada. Forma verbal més present en aquests textos és el temps en futur. Per exemple; La predicció meteorològica, comentaris de la carta astral, campanya electoral...

El text instructiu El text directiu o instructiu ens obliga, ens aconsella o ens recomana fer una sèrie d’ accions i ens informa, a vegades, de per què hem de fer les i com hem de fer-les. Aquests textos acostumen a ser esquemàtics i concisos. Trobem textos instructius a: • Normatives • Normes de funcionament d’un aparell • Regles dels jocs • Prospectes dels medicaments • Receptes de cuines • Consells • Altres.. Exemple Text instructiu: Una recepta de cuina. 3. Pastís de verdures INGREDIENTS PER A 4 PERSONES: pastanagues, bledes, col, patates... que en conjunt facin un pes de 7 kg; 2 ous; 100 g de pernil per guisar; la molla d'un panet de 150 g remullada en mig got de llet freda; 1 cullerada sopera d'oli; 2 1 d'aigua i sal.


1. 2. 3. 4. 5.

Es pelen i arreglen totes les verdures i es tallen després. Es col·loquen en un pot amb aigua i sal i es bullen 40 minuts fins que queden tendres. Es deixa que es refredin una mica i després s'escorren. A continuació es trituren. Després es baten els ous i es pica el pernil, afegint-ho tot a les verdures, igual que la molla de pa, escorreguda. 6. Es barreja tot amb una cullera. 7. S'unta un motlle i s'hi col·loca el preparat. Es fica al forn, ja calent, durant 45 minuts. Un cop retirat, es deixa refredar i es desmotlla.

El text Argumentatiu El text Argumentatiu té la funció de convèncer i la seva estructura bàsica consta de tres parts: 1. Introducció: és la part que situa, enuncia un tema i dóna l’opinió a favor o en contra de l’ emissor respecte al tema. 2. Motius o arguments, s’ exposen els fets. Per cada fet es desenvolupa un argument principal i d’ altres de secundaris o de suport. 3. Conclusió, recull la idea principal ( tesi) del qui parla a favor o en contra del tema, és la síntesi dels continguts i pot ser només argumental o també retòrica. En el text argumentatiu l’ emissor està normalment implicat en el missatge del tex Un tipus de tex argumentatiu molt freqüent és el polític. Recursos utilitzats; Destacar l’ ús de cometes, els guionets, les citacions i la interrogació retòrica. Exemple text argumentatiu PENA DE LLIBRE INTRODUCCIÓ A Binanlmádena (Màlaga), com en molts altres llocs, suposo, els motoristes menors d’edat paguen poquíssimes multes de circulació. Per insolvència o per la raó que sigui. La policia local s’ha posat d’acord amb l’alcalde per evitar que continuï el que consideren una presa de pèl. La solució és curiosa: qui no paga haurà de llegir un llibre. DESENVOLUPAMENT Els infractors hauran d’anar a la biblioteca municipal, llegir un llibre i, després, omplir un qüestionari anotant-hi les dades del llibre, explicant l’argument i jutjant l’encert del final (no es preveu, doncs, que es puguin llegir llibres que no siguin novel·les…). Les preguntes s’amunteguen. Qui jutjarà si el treball del condemnat és correcte? [...] I què passarà amb els qui suspenguin l’examen de lectura?


Diu el cap de la policia local que amb les multes no han aconseguit que disminueixin les infraccions dels motoristes joves i que amb la lectura d’un llibre espera aconseguir-ho. La conclusió sembla clara: obligar a llegir es considera una sanció més dura i més temible que haver de pagar quinze mil pessetes. “Mira, tio, jo ja no em salto els vermells, em farien llegir un llibre, t’ho imagines?” Evidència absoluta: la lectura és un càstig. CONCLUSIÓ També diu el policia que “així guanyarem addictes a la lectura”. Home… N’està segur? [...] Dubto bastant, ho confesso, de l’efecte exemplar de la lectura en general, i d’aquesta en particular. Paga o llegeix és un eslògan que, en el fons, presenta la lectura com una multa. Els pares dels infractors, doncs, no cal que llegeixin. Els policies municipals, tampoc. Ni, naturalment, cap ciutadà com cal, pagador d’impostos i arbitris. La lectura és pròpia dels insolvents. Josep M. Espinàs

Index

Tasca 4: Els diferents escrits periodístics


" El text, les seves varietats, propietats i enllaços " (2) Per treballar aquest tema considerarem per una part la tipologia textual (1), d’altre banda ens aproparem als escrits periodístics (2), recordarem les propietats textual (3) i finalment revisarem l’ús de connectors (4).Sobre aquest tema, elaborarem uns apunts de forma esquemàtica o resumida per a la nostra consulta. A la tasca 4 treballarem el punt 2: Textos periodístics Es tracta de ... a. reconèixer els diferents tipus de text que figuren a la premsa ( noticia, reportatge ...) b. anotar algunes característiques de cada tipus d’escrit periodístic c. proposar un exemple, localitzat a la premsa digital, de cada tipus de text mitjançant un enllaç o hipervincle, no cal copiar el text.

Trobaràs informació bàsica d'aquest tema a - Sobre textos periodísticos, - Síntesis de géneros periodísticos - Escrits periodístics: tipus i característiques.

El text periodístic El periodismo te com a finalitat informar i opinar sobre els esdeveniments que susciten l’ interès públic. Els gèneres periodístics poden ser: informatius i interpretatius o d’ opinió.

Generes informatius: La Notícia: És un tex narratiu que ens informa d’ un fet o d’ un esdeveniment d’ actualitat.La notícia s’ estructura a l’ entorn de sis preguntes bàsiques: qui protagonitza?, què ha passat?. Quan?, on?, per què ha ocorregut? I com s’ha esdevingut?. Les notícies presenten una estructura fixa: El títol, l’ entrada, el cos de la notícia. Classes de notícies més habituals: • • • • • • • •

D' última hora : abasten fets que s'acaben de produir, de qualsevol àrea i indret. De prevenció : pretenen sensibilitzar sobre els problemes que afecten la societat. De sumari : informen de les lleis o la política que afecten la ciutadania. Complementàries : amplien la informació principal. Cronològiques : segueixen la cronologia vital del protagonista i són complementàries. De continuïtat : segueixen i informen d'un fet que es dilata en el temps. De creació : acostumen a sortir als dominicals. Són de tema lliure. Espacials : informen sobre fets que es produeixen a diversos llocs.


Exemple de noticia: http://www.vilaweb.cat/noticia/3744295/20100619/mor-jose-saramagolhome-causes-civiques.html El reportatge: És un article periodístic d’ extensió variable que tracta de forma exhaustiva temes que no són de plena actualitat però que desperten l’ interès del públic lector. És un tex informatiu, una noticia ampliada es presta més a l’ estil literari que la noticia. Generalment el reportatge parteix d’una recreació d’alguna cosa que va ser noticia, però també de fets que sense ser noticia, formen part de la vida quotidiana. Estructura del reportatge: • • •

Paràgraf d’ obertura o entrada: és un paràgraf atractiu que ha de suscitar la curiositat del lector, l’ha d’incitar a seguir llegint. El relat. Tot reportatge ha de tenir un ordre en l’ exposició dels fets. Cada paràgraf ha d’ estar connectat amb l’anterior. El paràgraf final, com una conclusió.

Podem distingir entre dos tipus de reportatges: l’ objectiu i l’interpretatiu. El reportatge objectiu té una funció informativa per la qual cosa es caracteritza, per la seva objectivitat. Es tracta d’ un relat descriptiu dels fets, no inclou opinió del periodista, i completa la informació amb valoracions dels protagonistes o testimonis, detalls de xifres i dades o textos complementaris com fotografies, esquemes o altre tipus d’ informació gràfica El reportatge interpretatiu inclou informació i opinió. Així els relats descriptius dels fets estan acompanyats per determinats judicis de valor que fa el periodista. Característiques lingüístiques del reportatge: •

Creativitat del llenguatge.

Combinació de textos tipologia diferent, fonamentalment descriptius i expositius encara qeu també conversacionals.

Ús de sinònims.

Ús d’imatges impactants.

Exemple de reportatge: http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=48822&catid=1270

Els Gèneres d’ Opinió: L’ editorial: És l’ article d’ opinió o de fons que, sota l’ òptica de la direcció del periòdic reflecteix les grans orientacions del diari i fa palesa la seva ideologia. Normalment no porta signatura perquè és fa amb el propòsit de donar a conèixer la opinió col·lectiva o el punt de vista d’ un medi de comunicació respecte a un assumpte determinat. En els periòdics, és usual que es reservi dins de la secció “Opinió”, que generalment es troba en les primeres pàgines.


L’ estructura de l’ editorial és; La introducció, el desenvolupament, i la cloenda. Exemple d’ editorial: http://elpais.com/elpais/2013/01/06/opinion/1357504457_547636.html L’ article d’ opinió: Exposen anàlisis, crítiques i valoracions sobre fets i temes actuals d’ interès general. Hi ha articles d’ opinió de col·laboradors habituals del mitjà de comunicació i altres de col·laboradors més o menys esporàdics. Hi ha quatre tipus d’ article d’ opinió: •

El comentari: és un article concís que té un espai propi en el diari o revista.

Exemple de comentari: http://diaridevilanova.cat/index.php?menu=fitxa&noticia=1252 http://www.diaridevilanova.cat/index.php?menu=fitxa&noticia=1252 •

La columna: és un article que ocupa una o dues columnes impreses del mitjà informatiu.

Exemple de columna: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/06/actualidad/1357509463_016615.html • •

La col·laboració és el més extens. S’ encomana a col·laboradors versats en alguna matèria. L’ acudit és l’ expressió d’una opinió en què l’ especialista mira l’ actualitat des d’ un punt de vista crític i incisiu.

Les cartes a la direcció exposen crítiques, denúncies, comentaris, felicitacions, etc., sobre fets o qüestions d’ actualitat. La crítica és una modalitat que consisteix en una ressenya informativa i avaluadora d’ una obra. Tipus de critica: de literatura, arts plàstiques, música, espectacles... Analitza esdeveniments culturals d’ actualitat. A vegades és difícil separar la crònica de la crítica, son molt similars. La intenció és la mateixa combina informació, opinió i entreteniment. Te una estructura definida: una fitxa inicial, amb les dades objectives (pel·lícula/director/ actors...) remarcada especialment i després la crítica. Normalment redactada per experts en la matèria. Exemple crítica de cine: http://www.lavanguardia.com/cine/20130104/54358583744/themaster-critica-de-cine.html

Generes mixtos: (Informació + Opinió) La crònica: és un relat periodístic que informa sobre uns fets esdevinguts en un espai de temps concret. Actualment el cronista narra els esdeveniments recents dels quals és testimoni i hi afegeix alguns elements d’ interpretació i de valoració personals. L’ estil de la crònica és més lliure que el de la notícia.


Les més característiques són la crònica negra, l’ esportiva, la política, la de societat i la cultural ( Cròniques taurines, de futbol, de guerra...) Característiques: • • • • •

Emissor: Un periodista especialitzat en la matèria de la que tracta la crònica. Admet opinió del periodista. Missatge: Coses passades a l’ actualitat, molt recent. Els temes son molt variats. Estructura: Es combina els elements informatius amb la opinió d’ una forma lliure. La seva estructura similar a la crítica. Una fita inicial, amb les dades objectives, remarcades especialment i després la crònica. Intenció del discurs: Tres objectius: informar, formar opinió, entretenir. Aspectes lingüístics: Pot ser llenguatge literari perquè siguin comprensius a tot el públic en general.

Exemple de crònica: L’ entrevista: és un diàleg extens i a fons que manté el periodista amb un personatge prestigiós o d’actualitat. L’ objectiu és aconseguir el màxim d’informació sobre la persona o el tema en què ell està qualificat. Les entrevistes poden ser de personalitat o d’ opinió. L’ entrevista periodística és el desenvolupament d’ un qüestionari planificat, organitzat, coherent i dirigit a satisfer incògnites concretes i a descobrir solucions. A més de les seves característiques pròpies, l’ entrevista, és també informació i reportatge. Exemple d’ entrevista: http://lavanguardia.com/politica/20121012/51352972861/artur-mas-mundo-economicodebera-adaptarse-cambio-pais.html

Index

Tasca 5: Propietats textuals i connectors


" El text, les seves varietats, propietats i enllaços " (3) Per treballar aquest tema considerarem per una part la tipologia textual (1), d’altre banda ens aproparem als escrits periodístics (2), recordarem les propietats textual (3) i finalment revisarem l’ús de connectors (4).Sobre aquest tema, elaborarem uns apunts de forma esquemàtica o resumida per a la nostra consulta. A la tasca 5 treballarem el punt 3 - les propietats textual- i connectorsEs tracta de ...

el punt 4

-l’ús de

a. Recordar en què consisteix cada propietat (adequació, coherència i cohesió textuals) L’ adequació és la propietat textual segons la qual dels diferents elements lingüístics de què disposa l'emissor, aquest tria aquells que encaixen (s'adeqüen) més a la situació comunicativa. Un text correctament adequat presenta un registre formal o informal, segons la situació de comunicació i pertany al gènere textual o classe de document (carta, esquela, epitafi, etc.) que més s'hi adiu. Per a una adequació correcta d'un text cal tenir en compte els aspectes de presentació, que formen part de l'acabat final: el domini de la veu i del llenguatge no verbal en els testos orals, i la cal·ligrafia, la polidesa, la presència de marges i espais en blanc o la inclusió de diferents recursos tipogràfics en els textos escrits. La coherència textual és la propietat que dóna unitat de significació al text. Un text coherent presenta un tema central, que constitueix el fil conductor de tot el text, la informació necessària per a entendre’l, i una ordenació precisa. Un text coherent tindrà una unitat de registre, de to i d’ estil. Per comprovar la coherència d’ un text, cal revisar-lo, buscar problemes en l’ estructuració de les idees i cal comprovar el següent: •

Que el text presenta un sentit global, d'acord amb la intenció inicial.

Que hi ha continuïtat entre les idees exposades, sense desequilibris ni contrasentits

Que cap concepte queda ambigu

Que les idees s'han ordenat tenint present què sap i què no sap el destinatari del text i les seves possibles reaccions.

La Cohesió textual és la propietat segons la qual les diferents parts d'un text estan ben travades per mitjà de mecanismes sintàctics. En un text cohesionat les parts, no tan sols estan semànticament relacionades (és a dir, hi ha coherència entre elles), sinó que a més, apareixen explícitament lligades a través de procediments com els següents:


Ús de connectors

El manteniment de referents a través de la repetició de mots, l’ el·lipsi, l’ ús de sinònims o la substitució pronominal

L’ ús correcte dels signes de puntuació.

El procés anomenat de definició, que consisteix a introduir en el discurs un nom encapçalat per un determinant indefinit i , poc després reprendre’l encapçalant-lo per un determinant definit ( article, demostratiu...)

Cal buscar la cohesió del text, és a dir, constatar que cada frase s’ adequa a la interpretació de la resta d’ oracions prèvies del discurs. Per tant, cal comprovar el següent: - Que el pas d'un paràgraf a un altre respon a una evolució en el discurs. - Que els connectors utilitzats serveixen com a senyals dels elements lingüístics. - Que els signes de puntuació organitzen i equilibren el text. - Que no hi ha incorreccions ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques (a banda de les gramàtiques clàssiques, els correctors informàtics poden ser molt útils). - Que les convencions s'han utilitzat de manera coherent. Per exemple, si posem aquesta frase tal qual: “paraigües agafar tu pluja molt” Cohesionada seria: “Agafa el paraigües perquè plou molt.” Un altre exemple Recollirà la mare després de la feina els nens. La mare recollirà el nens després de la feina. ( correcte)

Els connectors textuals o marcadors textuals són paraules o grups de paraules que serveixen per organitzar i cohesionar el text de manera que en resulti una lectura més fàcil i clara. Hi ha dos tipus de connectors: els que s'usen en l'àmbit de l'oració, és a dir, que fan referència a l'estructura de l'oració, i els que s'usen en l'àmbit del text, és a dir, entre oracions o paràgrafs independents. Exemple de connectors: Per introduir un tema o per situar-nos-hi: amb referència a, referent a, amb relació a, en relació amb, pel que fa a, quant a, sobre...


Per continuar sobre un mateix tema o per afegir-hi elements: A continuació, a més, encara més, i fins i tot així mateix, com també, així com, tot seguit... Per expressar una causa: A causa de, per causa que, de resultes de, perquè, ja que, atès que, vist què, gràcies a, per culpa de, per aquest motiu... Per expressar una conseqüència: Així, així és que, així doncs, doncs, per tant, a conseq¨`encia de, cosa que, de manera que, en efecte, fins al punt que, per això, aleshores... Per expressar una finalitat: a fi de, a fi que, perquè, per a, per tal de, amb l’objectiu de, amb la finalitat de, la finalitat del qual... Per expressar una condició o una excepció: en el cas que, fora que, tret que, sempre que, si de cas, si és necesseri, si fos el cas, si per cas, si escau, tenint en compte... Per indicar oposició o objecció: Però, tanmateix, no obstant, malgrat que, així i tot, tot i així, al contrari, altrament, amb tot, ara bé, de fet, de tota maners, en canvi... Per marcar ordre: A continuació, d’ una banda, de l’ altra, d’ altra banda, per començar, en primer lloc, primer, primerament, al final, en acabat, en darrer lloc, per fi.... Per fer aclariments: això és, o sigui, és a dir, a saber... Per acabar: finalment, per acabar, per concloure, en conclusió, així doncs, al capdavall, en definitiva, en suma, en darrer terme, en última instància, en resum, en síntesi...

Trobaràs més informació bàsica d'aquest tema a ... - “Propiedades textuales” - Características del texto: coherencia, cohesión, adecuación. - Les propietats textuals: adequació, coherècia, cohesió... - Conectores - Els connectors textuals


Index

Tasca 6: Avaluaci 1r quadrimestre

Comentari de text Registre de treballs i valoracions personals,1r quadrimestre Data

17/10/2 012

Ensenyament: Preparació Prova d’Accés Curs 12-13

Númer Títol Fet / Aspectes positius que he trobat o No fet CT-1 Quiero un título: Vuelta a las aulas Que tinguin els joves perspectives per formar-se encara que sigui perquè estan a l’atur.

Fet

17/10/2 012

19/10/2 012

CT-2

Aprendre a llegir

Fet

Cabe la felicidad en tiempos de crisis: Felicidad en época de crisis

Pot resultar una guia a la nostra vida, per els moments negatius. Ja que ens exposen moltes idees per ser més positius encara que estiguis passant per un mal moment. Espanya un dels països més feliç del mon Fet

La meva valoració...

Un text de fàcil comprensió i molt actual. Al ser explicat per Contra més estudis tinguis quatre experiències El consell que et dona l’ autor perquè menys possibilitats d’ estar a l’ reals abans de començar uns estudis t’ atur que una persona que no informis de la sortida que te. en tingui. Molt bé estructurat. L’ empitjorament econòmic dels treballadors en aquesta I et dóna informació en època de crisis. xifres perquè s’entengui tot millor

Que llegir no és una activitat automàtica i d’ una mateixa lectura per diferents lectors, les opinions són molt diferents i canvia molt el sentit quan escoltes altres opinions

CT-3

No m’ha interessant tant per ... Que hagi saturació en les aules i que hi hagi tan poques places per fer FP.

El meu títol està bé, s’ajusta molt al text, i crec que per haver sigut el meu primer resum és molt correcte. Un text molt breu el qual m’ha La manera que ha ha interessat molt. No he tingut Jose Lazaro en trobat res per posar en redactar el text m’ha aquesta columna. agradat molt. Paraules senzilles, col·loquials. Una experiència que si ha sigut real, ha fet molt que pensar.

No m’ha interessat el producte de felicitat bruta. Això de avaluar la salut general de les nacions. El comparar-te amb els demés i voler més. Així ens demostrem que som més rics.

No he buscat un títol i he deixat el mateix, malament. Quan són textos curts em costa més fer el resum però crec que està prou encertat. El tema molt interessant, i molt positiu. Un text molt extens en diferents paràgrafs, però que tots expliquen el mateix , potser resulta repetitiu, crec que amb menys paraules es podria haver explicat el mateix Una vegada més poca imaginació a l’hora de buscar un títol. El resum ben estructurat i crec que conté les idees principals.


22/10/2 012

CT-4 La rapidez lo impregna todo: Respuesta inmediata

Fet

04/11/2 012

CT-5

El meu microrelat: El missatge

La rapidesa amb que et pot arribar noticies d’ algú gràcies a les noves tecnologies de comunicació. El contacte diari que es pot tenir amb persones que tens lluny.

La tecnologia de la comunicació s'ha anat introduint en tots els àmbits de la nostra vida diària, i ens estem fent esclaus d’ ella. Estan disponibles a tot moment.

Que en tan poques paraules es pugui No hi ha res que no m’hagi explicar una historia interessant. interessat Fet

07/11/2 012

CT-6 Vivir tan deprisa: Velocidad en el trabajo Fet

17/11/2 012

CT-7

Buena suerte: Suerte o buena suerte? Fet

07/12/2 012

CT-8

Novem bre2012

CT-9

Novem bre. 20102

CT-10

Els homes dels contenidors: Crisis social Prova simulació novembre 2012, castellà.

Prova simulació novembre 2012 Català

Fet

Fet

He aprés que és el mètode Toyota i les L’ estrés, que és una conseqüències que te la producció infermetat i la tenim sempre al sobre comanda. També molts aspectes costat nostre. interessants sobre l’ estrés laboral.

L’ anàlisis que fa el professor Alex És una llàstima que hi hagi Rovira el text, diferenciant la sort de la gent que esperi a que li passin bona sort. També et fa qüestionar-te si coses sense intentar buscar. tu ets dels que busques la sort sent Que siguin infeliços perquè no optimista i lluitador, o del contrari són capaços de buscar la seva esperes a que algun dia arribi la sort. bona sort. Llegir aquest text et fa mirar més enllà de la teva vida personal i veure, encara que ho sabem, que hi ha gent que està patint la crisis molt

Que hi hagi persones que per sobreviure es trobin en la situació de buscar en els contenidor.

La facilitat que gracies a Internet tens Que hi ha moltes dades per trobar feina a més d’altres moltes personals que si no vas amb coses més. cura les pot veure tothom.

És un text senzill i ràpid de llegir ja que parla d’ un problema que afecta a la nostra societat en l’ actualitat. El títol recull molt bé el tema del text. El resum no el veig molt bé ja que l’ he fet tot referent a l’exemple del whatsapp. I no era la idea principal. Em va costar molt trobar un títol i fer un microrelat. Crec que he fet un bon microrelat, s’ ajusta a les característiques de tots els que he llegit. El títol s’ajusta bastant al text, El meu resum, crec que està força bé. Ja m’hi vaig fixant més en l’ estructura i en que surtin les idees principals. Un cop més un títol repetit, poca imaginació. El resum bastant correcte però m’haig de llegir més quan el faig i perfeccionar-lo. Aquest resum ha estat molt encercat i fet a consciencia. Transmet tot allò que vol dir el text original. No hi vaig posar títol. El resum no s’ajusta casi res al text. Potser van ser els nervis però no estic gens contenta del resultat. No tinc la prova i la veritat que de memòria no sóc capaç de fer una valoració.

Fet

CT-11 No fet CT-12 No fet

15/12/2 012

CT-13 Digitals o analògics?: El paso del tiempo

L’ evolució tan important de la impremta, la comunicació ara és molt ràpida i actual. I la facilitat també pels escriptor i els periodistes. Fet

02/01/2 013

CT-14 Conversar o discutir?: Dialogo o discusión?

Fet

Que vulgui perdre la premsa escrita , hi ha molta gent que encara li agrada molt el paper i li dificulta una lectura en una pantalla.

Aquest text és el que més em va costar per resumir. Però estic satisfeta del resultat. Crec que el resum està molt encertat, i el títol també.

El text està explicat a través d’una vivència de l’ autora. Però està molt bé explicat amb molts detalls. Els consells que dóna l’ autor per no Potser l’ única cosa negativa Un text estructurat en arribar a discutir. que li trobo és que és una quatre paràgrafs els La manera que té d’ escriure que et fa mica extens. quals volen arribar a la plantejar-te si t’ho ho fas o no. mateixa conclusió però


La millora per la conducta de les persones.

16/01/2 012

CT-15 El regal Nadalenc

El més positiu; la claredat amb la que ha escrit el text, d’ un tema tan variat d’ opinions sobre els regals de Nadal. La crisis ens ha fet tornar més prudents i no hi ha tan consumisme .

explicant la discussió i el diàleg de diferents maneres. Em va costar bastant a l’hora de fer el resum però crec que finalment vaig trobar l’ essència i ho he transmès. La afirmació que fa de que el Nadal és una orgia de destrucció de riquesa. La targeta-regal, que no la vegi amb bons ulls perquè la gent no la bescanvia, no ho crec.

Fet

Un text molt ben estructurat. Tota la opinió sobre les compres de Nadal d’ un economista. Aporta xifres en números per donar més fiabilitat al que denuncia. He fet un resum però crec que una mica influenciat per la meva opinió ja que no és la mateixa que la de l’autor.

Valoració sobre … ( de 0 a 5) Assitència:

Participació a classe

5

Treball a classe:

4

Treball a casa:

4

4 Treball a tm virtual

4

Compromís

5

...

Entrega de treballs:

Reflexions per millorar la formació:

4

Valoració Vilanova i la Geltrú,

20 de gener, 20 13

final

(1 a 10)

7

Signat: Montse Checa Labella


Index

Annexos

Preparació de Proves d’Accés: El comentari de text

Capítol I Comentari de text 1. El text ....................................................................................................................2 2. El comentari de text, què és? ............................................................................3 3. Contingut del comentari de text A. Transferència: 3.A-1 Situar el text ..............................................................................3 3.A-2 Definir el tema ..........................................................................4 3.A-3 Elaborar el resum 3.A-3.1 La comprensió del text ................................................4 3.A-3.2 El subratllat .................................................................5 3.A-3.3 Esquemes ....................................................................6 3.A-3.4 El resum .....................................................................7 3.A-4 Posar títol ...................................................................................9 3.A-5 Preguntes sobre el text ...........................................................10 B. Interpretació 3.B-1 Explicitar l’estructura .............................................................11 3.B-2 Analitzar l’estil .....................................................................11 C. Extrapolació 3.C-1 Extreure conclusions ...............................................................11


3.C-2 Preguntes argumentatives .......................................................12 Capítol II

Taller: El comentari de text en las proves d’ accés ..

1. Parts, condicions... del comentari de text 1.A El comentari de text té caràter interdisciplinar ............................................13 1.B Requereix esforç per descobrir... ................................................................13 1.C Caracterítiques del text expositiuargumentatiu ........................................13 1.D L’estructura del text .....................................................................................14 1.D-1 Els textos inductius i deductius .................................................14 1.D-2 El text d’estructura tripartita .....................................................16 1.D-3 El text circular ...........................................................................16 2. Utilitats del comentari ........................................................................................17 3. Proposta d’un model de comentari ..................................................................18 4. Text comentat ......................................................................................................18

Capítol I:

Comentari de text

1. El text “Text o discurs és una unitat lingüística comunicativa, producte de l’activitat verbal humana, que posseeix un caràcter social. Es caracteritza per l’adequació al context comunicatiu, la coherència informativa i la cohesió lineal. La seva estructura reflecteix els procediments emprats per emissor i receptor en els processos d’elaboració i d’interpretació”. ( J.M. Castellà, 1992) L’adequació és la propietat per la qual el text s’adapta al context comunicatiu. Té a veure amb els elements no lingüístics que circumden el text i que influeixen en la seva configuració. Té a veure amb els registres de la llengua, amb el seu ús ( formalitat: formal / informal, mode: oral/escrit, funció o intenció comunicativa: informativa/estètica/didàctica/ polèmica/... contingut: general/específic, estàndard, periodístic, literari...) Hem de distingir entre registre i varietat lingüística. Les varietats lingüístiques estan associades als trets distintius dels usuaris (geogràfics, socials, generacionals i històrics)


La diversitat dels textos pot ser descrita també en termes de gèneres i tipus de text. Els gèneres són formes textuals definides principalment per les seves característiques socioculturals: la conferència, el debat, la conversa, l’article d’opinió, la novel·la, el conte, el poema... Els tipus de text es defineixen per les característiques lingüístiques i textuals, per la seva estructura informativa i segons els trets gramaticals que els configuren: la descripció, la narració, l’argumentació, les instruccions...(Veure annex 1) La coherència és una propietat semàntico-pragmàtica del text, que es basa en la selecció i en l’estructura de la informació. Pel que fa a la selecció de la informació està molt relacionada amb aspectes com la intenció o objectiu comunicatiu, el canal i el tema. L’estructura ve marcada per les regles de repetició, progressió, no-contradicció i de relació. Repetició: totes les oracions que componen el text s’han d’encadenar prenent com a suport la repetició d’uns elements base. Progressió: en el desenvolupament del text hi ha d’haver una aportació constant de nova informació. No-contradicció:no es pot introduir cap element semàntic que contradigui un contingut establert anteriorment ja sigui de manera explícita o pressuposada. Relació: els fets han d’estar relacionats entre si en el món real o imaginari. L’estructura d’un text escrit està determinada per aspectes interns i també n’hi de visuals que hi contribueixen. La imatge, el seu aspecte visual, actualment té molta importància: marges, títols i subtítols, paràgrafs equilibrats... El paràgraf és una unitat pròpia del text escrit en prosa, formada per un nombre variable d’oracions relacionades temàticament i sintàcticament. Té gran importància en textos curts, ajuda a la seva organització. Facilita la seva lectura. Funciona com a unitat visual i com a unitat significativa. No n’hi ha establerta una mida idònia de paràgraf però la tendència és no fer-los gaire extensos La cohesió textual és la propietat per la qual hi ha uns lligams entre els elements lineals del text: sintagmes, oracions, paràgrafs... Aquest reflecteixen el desenvolupament informatiu del text. El connector és un element de cohesió, aporta una pista significativa de la relació entre les proposicions connectades.

2. El comentari de text, què és? El comentari de text és un escrit que pren com a punt d'observació i anàlisi un text amb una unitat de significat. Com a exercici acadèmic, el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant formalment com de contingut. Amb la suma de tots els elements d'anàlisi, se n'ha d'obtenir la globalitat.

És clar que en el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text llegit (la interpretació, el significat al·legòric, la comprensió dels recursos lingüístics, etc.) com la capacitat d'analitzar i reflectir en l'escrit la interpretació d'aquesta lectura. Els objectius, sovint implícits, d'un comentari són: Valorar el procés que segueix l'autor a l'hora d'expressar les seves idees.


Opinar sobre el text prenent en consideració com ho fa l'autor del text. Determinar la idea principal. Valorar els arguments utilitzats per l'autor. Exposar l'opinió pròpia sobre el tema del text. En el comentari: No convé fer del text un pretext per a exposar els coneixements que es tenen sobre la matèria. No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules. Cal distingir el comentari de la ressenya. Cal diferenciar el tipus de comentari. És habitual comentar obres literàries, notícies, articles d'actualitat, etc.

3. Contingut del comentari de text El contingut d'un comentari ha de seguir, en general, els aspectes següents:

A- Transferència: què diu el text B- Interpretació: com ho diu C- Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... 3.A Transferència: què diu el text 3.A-1 Situar el text Situar el text és explicitar la informació que es pot aportar sobre l'autor, l'època, el moviment, la localització del text o de l'obra, la finalitat, etc. Amb l'objectiu de saber extreure informació sobre aquest apartat, es proposen unes preguntes orientatives, les respostes de les quals seran útils per obtenir la primera informació a l'hora d'iniciar el comentari. Quin títol té el text? Què es pot dir del tema del text? Qui n'és l'autor o autora? De quina època és? Quina és la data de publicació del text? S'identifica l'autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica...? Es pot relacionar l'autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació? Se'n pot extreure cap conclusió? El text té unitat? És un text complet? És un fragment? Quina rellevància té en el conjunt de l'obra? En quin mitjà s'ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista? En una catàleg? En suport digital? Pot identificar-se el text amb cap tipologia textual: expositiu, argumentatiu, descriptiu... Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari Si és literari, pot adscriure's a cap gènere?: poesia, narrativa, teatre, assaig

3.A- 2 Definir el tema Sovint, sol confondre's la definició del tema amb l'argument de l'obra. Si el tema és l'assumpte, la matèria o el motiu del text, l'argument es correspon amb el seu desenvolupament. De quin tema tracta? Quina és la idea central o tema del text? De quina manera l'autor suporta la idea central? Aporta res de nou el tema? Té cap relació amb altres textos que hagin tractat el mateix tema? Com es genera el tema? A partir d'un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació...? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions?


La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal? Quina mena definal té? Obert? Tancat?

3.A- 3

Elaborar el resumen

3.A- 3.1 La comprensión del texto Saber leer es una tarea compleja. En el caso del comentario de texto se trata indudablemente de la etapa más importante porque de la correcta lectura del texto dependerán los resultados que se obtengan en el resumen y el título, así como en las respuestas a las dos preguntas formuladas sobre el texto. A continuación se explican las etapas que el alumno debe seguir para conseguir dichos objetivos: 1. Primera lectura general En primer lugar conviene leer pausada y comprensivamente el texto para extraer una impresión general del mismo, sin agobios y sin afán especialmente analítico. Para que nos entendamos, una vez finalizada esta lectura, tenemos que estar en condiciones de poder responder a dos preguntas fundamentales: • ¿Qué he entendido personalmente del texto? De manera genérica, como simple retención de lo leído. • ¿De qué va el texto? Fundamentalmente cuál es la idea dominante, cuál es el tema del texto. 2. Segunda lectura específica En esta etapa procuramos prestar mucha más atención a lo que leemos. Pretendemos comprender el texto en su profundidad, en lo que se asemejaría a un proceso de disección y análisis textual. En esta etapa se recomienda trabajar con cautela siguiendo estos consejos: • Considerar los párrafos que constituyen el texto. A menudo, el hecho de que un texto se divida en párrafos (diferenciados con punto y aparte) ayuda al lector a comprender que en cada párrafo puede desarrollarse una idea principal distinta. Visualizar el texto en su conjunto y estudiar la proporción y extensión de cada párrafo ayudará al alumno a conseguir un resumen cohesionado en el que consiga evitar la precipitación a final del texto o el olvido de las ideas principales. Recuerde también el alumno que la lectura y la comprensión del último párrafo del texto resulta crucial ya que a menudo la tesis o el objetivo último de la escritura del texto suele reforzarse y expresarse con contundencia en estas líneas. • Destacar y subrayar en cada párrafo la idea o las ideas principales. Se trata del estadio más importante del proceso de comprensión ya que el alumno demuestra que sabe eliminar lo anecdótico o las ideas secundarias y sabe extraer la esencia de cada párrafo. Esto es, las frases que parecen más relevantes y en las que se concentra el "meollo" del texto; las claves expositivas y argumentativas del mismo. De hecho, para ir diferenciando estas ideas el alumno puede tener en cuenta: las palabras claves o más importantes de cada párrafo: las que más se repitan, con especial atención a sustantivos, adjetivos y verbos las expresiones recurrentes que machacan una idea • Seleccionar los ejemplos: en un texto es posible diferenciar los ejemplos de las ideas. Aun así conviene saber bien si el ejemplo o los ejemplos son significativos. Hasta qué punto ellos mismos entraña n información. Si así es, de cada uno de ellos tenemos que ser capaces de extrapolar una idea, escribiéndola con claridad en el margen de la hoja. Normalmente cuanto más breve es el ejemplo más anecdótico resulta y, por lo tanto, no debemos incorporar1o al resumen • El proceso de cancelación: consideradas las ideas principales de cada párrafo, podemos tener ya claro que en un texto es preciso cancelar los detalles marginales (datos, citaciones de autores, enumeraciones excesivas ... ) • Proceso de unificación: con este procedimiento demostramos que sabemos que en un


texto el autor suele repetir una idea principal varias veces, aunque la formula distintamente. El alumno tiene que asociar las ideas que se repitan y en el resumen esaibir1a una sola vez con la debida precisión y fuerza.

3.A-3.2 El Subrayado Un asunto importante para cualquier estudiante es el subrayado, algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la retentiva. En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto. La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla: -Cuando trabajamos con libros que no son nuestros. -Cuando son libros prestados de la biblioteca. -Cuando, siendo nuestro el libro, se trate de ediciones de lujo o muy buenas. El subrayado es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros. ¿Por qué es bueno subrayar? Por los siguientes motivos: -Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos. ¿Qué hay que subrayar? Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido alusivo a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores. Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc. Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar. Formas de subrayar Podemos diferenciar tres maneras: lineal, de engarce y con signos. 1.Lineal: es el subrayado hecho con líneas, y se pueden utilizar dos vertientes: -Usando doble raya (==), una raya (----) o una línea de puntos (….) dependiendo de la importancia de la idea a destacar. También se pueden encerrar las palabras clave dentro de un círculo. -Usando distintos colores: para las ideas principales, rojo; para las secundarias, azul. Las palabras claves de pueden destacar con rotuladores fluorescentes. 2.De engarce: Utilizar dos o tres palabras entresacadas del texto y que lo resuman, escribiéndolas en el margen izquierdo. Para facilitar su localización, se pueden ir enumerando. 3.Con signos: Utilizando signos convencionales u otros personales elaborados por ti. Estos signos suelen ir al margen. Se puede usar una interrogación para expresar que no lo entiendes; asterisco (*) cuando es algo importante; signo más(+) para ideas ya repetidas…


3.A-3.3

El guión de las ideas principales

Antes de escribir el resumen y cuando el alumno comienza a trabajar los primeros textos se aconseja que en un folio aparte escriba sintéticamente el guión de las ideas principales. Por otra parte, y cuando el alumno ya está entrenado en el proceso de comprensión, puede escribirlas brevemente en el margen derecho del texto, aspecto que le ayudará en el examen a escribir su resumen en medio de las prisas y el "nerviosismo" que suele afectarlo en esta situación. - Por norma general, y ante la longitud de los textos escogidos el alumno debe haber seleccionado del orden de cinco a ocho ideas principales. (Tómese esta aclaración "con pinzas". No podemos aplicar cálculo matemático alguno al análisis textual, simplemente procuramos orientar al alumno.) - Lo lógico es que el alumno siga el orden de los párrafos y escriba las ideas respetando su aparición así como el avance lógico y argumental del texto. No se descarta la posibilidad de que el alumno pueda manipular el orden de alguna de las ideas principales siempre que considere que dicha alteración mejore el resultado del resumen y no ponga en entredicho el sentido original con que el autor lo concibió.

Index

- También será imprescindible que, en el momento de escribir las ideas principales, comience a utilizar sus propias palabras y expresiones particulares, utilizando sinónimos o palabras afines, para evitar así el error de repetir sin más las ideas extraídas del texto. Los examinadores valorarán que el alumno no incurra sobretodo en el "recorta y pega" ni trocee el texto repitiendo con dificultad frases enteras que únicamente parafrasee. 3.A-3.4

Esquemas

El esquema es consecuencia del subrayado porque permite expresar gráficamente las ideas principales del tema y su organización. Resumir es condensar el texto con palabras utilizadas por el autor. Ventajas Nos da una visión de conjunto de lo estudiado. Con un simple golpe de vista se captan Establecemos una jerarquía y orden de las ideas estudiadas. Para ello usamos el razonamiento que más tarde nos será muy útil para el repaso. Un esquema es breve y conciso, con lo que se realiza un ejercicio de síntesis que nos permitirá ver mucha materia en poco tiempo. Elaboración de un esquema Primera lectura, de toma de contacto, para ver la idea general, cómo está distribuido el texto. Subrayado: tanto lineal, como de engarce, como crítico. Relee el texto, esta lectura le permitirá ver la jerarquía de las ideas, la organización, estructuración del texto. Sería la base de tu esquema. Realización del esquema. Estudio, comprensión y memorización del esquema. Repasos frecuentes de los esquemas realizados. Recomendaciones Acostúmbrate a utilizar cuadernos de anillas con separadores para varias asignaturas en los que poder archivar los esquemas que vayas haciendo. Procura que tus esquemas sean claros y con letra legible; no dudes en dejar espacios en blanco en la hoja, conseguirás que el conjunto destaque por su claridad. Utiliza palabras de tu lenguaje coloquial que serán más significativas para ti y te ayudarán en los procesos de asimilación, comprensión y retención. Estructura el tema de la manera siguiente: .Título del tema .Idea principal con las secundarias escalonadas. .Detalles importantes Aunque en tu libro aparezcan hechos los esquemas al principio o al final de la lección, intenta hacerlos tú por tu cuenta y luego confróntalos con los del libro.


Maneras de esquemas Las distintas formas más usadas de realizar esquemas tienen sus ventajas e inconvenientes por eso es importante saber cuándo debemos utilizar una forma u otra.

3.A-3.5

El Resumen

Con frecuencia se advierte la utilización resumen y síntesis como sinónimos; al sintetizar, condensamos y utilizamos palabras del vocabulario de cada uno. En términos generales, resumir un texto significa crear un nuevo escrito más breve que el original del cual sólo se utiliza la información más relevante. Metodológicamente hablando se convierte en una tarea bastante controvertida porque, de hecho, la mayor parte de teóricos que se proponen esclarecer los mecanismos más eficaces para resumir un texto barajan conceptos más teóricos que prácticos y además no parece haber un consenso absoluto en su descripción. Según nuestro parecer un resumen es: • un texto que reelabora el texto original reduciendo su longitud • un texto en el cual quien escribe se mantiene claramente en un segundo plano y se esfuerza, por lo demás, en ser objetivo • un texto cuya finalidad principal es conseguir una síntesis coherente, precisa y bien escrita de las ideas principales del texto En otras palabras, un resumen es:

una síntesis significativa y ordenada de las ideas principales de un texto que no traicione su sentido profundo y en el cual la redacción cuidada y personalizada no abuse en exceso de las palabras que lo constituyen Se comprenderá, consecuentemente, que saber resumir es, al fin y al cabo, una tarea que requiere mucha práctica. No existen recetas mágicas y tan sólo el alumno que vaya realizando los distintos comentarios seleccionados en este dossier, familiarizándose así con la diversidad temática y estructural de los textos, conseguirá buenos resultados e irá adquiriendo una notable seguridad tanto en cuanto al proceso comprensivo como en cuanto al procedimiento de síntesis. El buen lector es indudablemente el mejor "resumidor.

Las características del resumen A continuación se detallan algunos consejos específicos y prácticos en relación a la naturaleza y los requisitos que constituyen un buen resumen 1.

La longitud del resumen: el alumno debe ceñirse a las 10 líneas, 100 palabras aproximadamente, que se le proponen. Tiene que demostrar que con pocas palabras sabe decir lo mismo que el texto, salvaguardando toda su complejidad. Por este motivo se recomienda no excederse de la longitud propuesta ni tampoco quedarse corto. Esto no quita que la persona que tienda naturalmente a una escritura más retórica se extienda un poco más.

El resumen debe reflejar necesariamente las ideas principales del texto una vez lo hayamos leído y comprendido en toda su amplitud. 2.

3.

Las ideas principales deben quedar debidamente conectadas. Se aconseja, por lo tanto, que el resumen no resulte esquemático ni taquigráfico y que el alumno escriba con fluidez utilizando la variedad de conectores sintácticos y semánticos que garantizan una escritura cohesionada, ágil y correcta Se recomienda que en el resumen domine la claridad y la lógica. Dicho de otro modo,


que las ideas se expresen con un estilo directo Y conciso. Por otra parte, aquellas personas que tienen dificultades expresivas mejor que opten por frases breves conectadas con signos de puntuación o conjunciones coordinantes (siguiendo el esquema de la oración simple: sujeto-verbo-complementos) antes que por una sintaxis retorcida; ya que así evitarán incongruencias sintácticas y de contenido. Quienes, en cambio, escriban sin excesivos problemas, pueden optar por un estilo más retórico que no enfarragoso ni sublime.

No olvidar que en un resumen jamás debemos añadir ideas propias ni valoraciones personales, sean del tipo que sean, y aunque aparentemente puedan tener relación con el texto. Se trata de un error frecuente que el corrector valorará muy negativamente. 4. Por ello, se debe respetar, absolutamente, el enfoque y el punto de vista con que el autor aborda el tema principal del texto, consiguiendo ser rigurosos y fieles con el tono y las intenciones con que lo escribe. 5. Nunca se deben incorporar expresiones subjetivizadoras (como "me parece", "creo", 6.

"opino " ... ).

.

7. Tampoco podemos comenzar nunca un resumen con expresiones del tipo: "El texto dice", "En el texto encontramos", "El autor comenta" ... 8. Quien escribe tiene que comenzar su resumen directamente. De hecho, comenzar1o suele ser una de las mayores preocupaciones de los alumnos, aspecto que se resuelve considerando que la primera frase del resumen debe abordar y reflejar con claridad la primera idea principal del texto que, por supuesto, requerirá de una palabra (sustantivo normalmente) clave en el texto, esto es que abra el tema del mismo. A continuación irán sucediéndose el resto de las ideas principales siguiendo el orden de los distintos párrafos del texto 9. A medida que se escribe el resumen, conviene escoger sinónimos adecuados para las palabras más significativas con el fin de no repetir expresiones textuales. Queda claro, por lo tanto, que conviene no copiar frases enteras del texto o sintagmas calcados. El esmero y la batalla por escoger el léxico más adecuado está en relación directa con la altura estilística de cualquier resumen. 10. Recuerde el alumno, que a pesar de conseguir expresar las ideas del texto con un vocabulario y expresiones propias, no debe esforzarse en evitar inútilmente citar la palabra más importante del texto, cuando ésta adquiera realmente la categoría de concepto-clave. 11. Evidentemente es necesario cuidar la puntuación, de modo que el resumen resultante goce de un buen ritmo escritural y que las ideas avancen progresivamente con pleno sentido y rigor. Resulta bastante desolador comprobar que, a menudo, el alumno olvida que el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos suspensivos o los puntos seguidos, no sólo son mecanismos teóricos y formales de la lengua, sino que, en gran medida, añaden un valor de calidad al escrito. (Para tal menester, consúltese la guía de puntuación incorporada a este mismo volumen.) 12. No se recomiendan más de dos o tres puntos y a parte en el texto porque la longitud del resumen no lo permite. Además, estos puntos deben respetar la separación por párrafos del texto original; por lo tanto se recomienda no crear nuevas pausas abruptas.


La sensación visual debe ser la de un resumen breve, macizo y compacto que, evidentemente, respete las normas básicas de la presentación. En este sentido, recordamos que el alumno tiene que cuidar los márgenes así como la caligrafía y la pulcritud de su escrito, evitando tachaduras constantes y exageradas. 13. Qué decir cabe que la ortografía es otro de los requisitos indispensables en cualquier escrito académico. En consecuencia, no pueden olvidarse las reglas de acentuación, el uso de las mayúsculas cuando convenga, el dominio de los usos consonánticos esenciales (haches, B-V, G-J, C-Z, R-RR) ... Las faltas de ortografía graves así como los errores sintácticos o de cohesión son penalizados (el corrector descuenta las décimas que considera oportunas en función de la gravedad del error), de modo que el alumno debe revisar con mucho atención lo que escriba.

14. En definitiva, el resumen debe demostrar una buena comprensión conceptual del texto (ideas principales, ideas secundarias, tesis del texto, enfoque, punto de vista e intenciones del autor), debe reflejar el dominio de los conceptos de cohesión y conexión textual, así como corroborar un manejo lo más correcto y fluido posible de la lengua.

Index 15. Propiedades El resumen es fiel al modelo ya que no aparecen elementos subjetivos anotados por el lector. No hay disposición gráfica sino horizontal como en la generalidad de escritos. El resumen entra “por el oído” a diferencia del subrayado y el esquema que entran “por la vista”. Más fácil de usar para asignaturas que sean “de memorizar”. Pasos a seguir Ten a la vista el esquema previo. Acostúmbrate a hacer síntesis más que resúmenes por la importancia que tiene usar tus propias palabras. Sigue rigurosamente el orden de apartados que te marca tu esquema. Ten mucho cuidado en organizar las ideas pues deben tener sentido y continuidad, que se vea el enlace entre ellas. El resumen debe ser breve. Un consejo: que el resumen no exceda en su extensión la cuarta parte de la del texto que se resume. Al igual que sucede con los esquemas muchos libros presentan su propio resumen al final de cada capítulo. Tú debes hacerlos por tu cuenta y usar los del libro para comparar si tu síntesis coincide en lo esencial con el pensamiento del autor.

Utilidad de los resúmenes Ayudan a desarrollar la capacidad de síntesis. Se mejora la capacidad de comprensión e de expresión escrita(puntuación, ortografía, frases hechas). Se perfecciona la lectura pues ha de ser atenta, activa y provechosa. Se aumenta el nivel de concentración y se favorece la retención y asimilación.


3.A- 4

Poner título al texto

En el examen de comentario de texto suelen pedimos que propongamos un título al texto. El título deberá coincidir con la idea principal del texto. Con frecuencia, se hace difícil construirlo aunque la práctica asegura unos buenos resultados. Por lo pronto, conviene que retengamos las siguientes indicaciones: En el título tiene que constar la palabra más importante del texto, aquélla que lo cruza verticalmente y aparece siempre en el centro de la idea principal del texto, formando parte también de las secundarias y abriendo las oraciones escritas con mayor contundencia. provechosa. Se aumenta el nivel de concentración y se favorece la retención y asimilación.

3.A- 4

Poner título al texto

En el examen de comentario de texto suelen pedimos que propongamos un título al texto. El título deberá coincidir con la idea principal del texto. Con frecuencia, se hace difícil construirlo aunque la práctica asegura unos buenos resultados. Por lo pronto, conviene que retengamos las siguientes indicaciones: En el título tiene que constar la palabra más importante del texto, aquélla que lo cruza verticalmente y aparece siempre en el centro de la idea principal del texto, formando parte también A pesar de que no existen recetas mágicas, en cualquier manual se nos explica que el título del texto puede cumplir con tres objetivos y diferenciarse según el grado de información que entrañe, aunque a menudo nos cueste diferenciar ese grado de precisión. Así distinguimos entre: -El título que recoge el tema del texto de modo genérico

Index

-El titulo que además de conectar el tema, matiza algo más la idea principal del texto porque combina otros conceptos claves del texto -El titulo especifico o de tesis más atento al punto de vista critico sobre el tema planteado Por lo general el título tiene que gozar de tres características: brevedad, claridad y significación. Para ello se desestimarán los siguientes elementos: - Títulos largos y farragosos que no consiguen sintetizar la idea principal o el tema del texto resultando excesivos y poco esclarecedores. - Títulos con demasiados verbos, puesto los verbos a menos que no sean en infinitivo suelen tener connotaciones demasiado descriptivas, es decir, se asemejan a pequeñas introducciones al tema; son muy escolares y cansinos. - Títulos demasiado específicos que recojan una idea secundaria del texto o un aspecto parcial demasiado concreto del mismo, que no termine de reflejar su alcance temático y global. Títulos demasiado genéricos y que resulten vagos porque no se ajustan con precisión a la idea central del texto. Resultan insuficientes para abordar su contenido. Recomendamos, en cambio: - La utilización de sintagmas simples (Determinante+nombre+adjetivo) - La utilización de conjunciones: y, "'e", "'o" para unir ideas que son iguales o para conectar ideas que tengan un sentido disyuntivo o alternativo - Los recursos básicos de la puntuación: la coma, los dos puntos y el punto y seguido: para ganar en efectividad sintética y evitar, cuando no conviene, las conjunciones. Con la coma enlazaremos conceptos a tono de


enumeración, con los dos puntos conseguiremos plasmar un matiz explicativo de lo anteriormente dicho. Con el punto y seguido pondremos en contacto ideas a veces bien distintas. Trataremos pues de proponer un titulo sugerente, repleto de contenido y sintético que apunte al fondo conceptual del texto porque encierra, recoge, resume el máximo de connotaciones y sentidos que se nos agolpan en la cabeza. En definitiva, el título, el buen título, parecido a un titular periodístico tiene la propiedad de permitimos cerrar los ojos y sólo con escucharlo poder imaginar de qué va el texto. En último lugar, conviene que maticemos que considerar la idoneidad de un titulo o proponerlo como única alternativa al texto son cuestiones bastante delicadas. Es preciso tener claro que un texto puede propiciar varios títulos, y muchos buenos, y que el corrector sólo tendrá claro aquellos que no sirven pero se verá en un aprieto si debe escoger el mejor.

3.A- 5

Preguntas de sobre el texto

En este apartado prestaremos atención a las preguntas que nos formulan sobre el texto' Más allá de que podamos clasificar o tratar de orientar la tipología de preguntas planteadas. lo cierto es que este ejercicio pretende. creemos. un objetivo muy concreto y al tiempo no siempre sencillo: Contestar a lo que se nos pregunta. Escrito así puede parecer una obviedad. Pero bien es verdad que no siempre el alumno consigue cumplir1o. Así pues, lo más importante en este apartado será comprender bien la pregunta y orientar bien la respuesta. Como decíamos. las preguntas (o cualquier otra relativa al texto) suelen responder a una intencionalidad distinta y. por lo tanto. a un modo de enfocarlas que conviene explicar. Así distinguiremos entre: •1. Preguntas textuales: se trata de preguntas que se resuelven con el texto: "¿Qué cómo Por qué ...,según el texto/autor El grado de obviedad de la pregunta dependerá del grado de complicación del texto. Cuanto más expositivoobjetivo sea el texto con mayor facilidad contestaremos. Por el contrario, si el texto es descriptivo-subjetivo o responde a la modalidad e texto poético-figurado la respuesta será más compleja puesto que requerirá del alumno una comprensión más sutil del lenguaje textual. En cualquier caso. el alumno tiene que demostrar su faceta comprensora. aspecto que implica: Leer bien el enunciado propuesto Leer el texto con cuidado comprendiendo las ideas principales Saber en qué párrafo o párrafos se concentra la información que entraña la pregunta y subrayar1a en el texto Contestar estrictamente aquello que se nos pregunta. No hacer valoraciones personales ni comentarios confusos que no vayan directamente al grano No copiar exactamente la información sino tratar de explicarla con nuestras propias palabras Contestar ordenadamente y con claridad cuidando la presentación y respetando los márgenes y el espacio de que disponemos •2. Preguntas argumentativas. Ver 3 .C 2 Preguntas argumentativas

3.B-

Interpretació: com ho diu

3.B- 1 Explicitar l'estructura Qualsevol text organitza la informació d'una determinada manera. Fer evident aquesta organització és un dels objectius d'aquest apartat. Cal conèixer l'organització que l'autor ha donat al contingut. Quins apartats té el text? Són iguals en extensió? Són explícits? Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç? El text respon a cap estructura tipificada? Se'n transgredeix cap de coneguda? Hi ha cap ordre en la presentació del contingut? La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret?

3.B- 2 Analitzar l'estil Podem distingir dos plans diferents pel que fa a l'anàlisi de l'estil. D'una banda, podem extreure informació dels elements utilitzats per l'autor en l'elaboració del text. Atenent aquest aspecte, les respostes a les preguntes següents poden aportar-nos una informació molt útil:


Quina mena d'informació es vehicula? Concreta? Abstracta? Quins recursos utilitza l'autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?... Quin tipus d'informació pesa més en el text? Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l'exageració, l'analogia....? El text segueix un ordre que va del concret al general o del general al concret? De l'altra, i des d'un punt de vista més lingüístic, pot distingir-se l'anàlisi des dels diferents plans de la llengua: foneticofonològic, morfosintàctic i lexicosemàntic. Foneticofonològic acústica del text antiguitat del text segons la grafia trets dialectals registre signes de puntuació Morfosintàctic categories gramaticals construcció de la frase

tipus d'oracions, adjetivació, sustantivació

Lexicosemàntic marca de registre especialitat sinònims, antònims, hiperònims, repeticions, cacofonies, sentits figurats... variació en l'expressió

3.C Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... 3.C-1

Extreure conclusions

Atenent els objectius d'un comentari, el redactor ha de tancar l'escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals. Les respostes a les preguntes següents poden facilitar la manera d'orientar la informació en aquest apartat final. Què aporta de nou el text? Quina rellevància o significat té el text en el mitjà on s'ha publicat? I en el conjunt de l'obra de l'autor, si s'escau? El text compleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat? Pot extreure-se'n cap tipus de valoració?

Index

Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text? El text que s'ha comentat provoca cap reflexió final? Se'n pot extreure cap conclusió de l'anàlisi feta? Hi ha punts foscos en el text que no s'han sabut aclarir? Exposo el nivell de dificultat que ha representat l'elaboració del comentari

3.C- 2. Preguntas argumentativas Cuando las preguntas plantean un trasfondo argumentativo quien las formula pretende que cumplamos básicamente con dos objetivos parecidos aunque matizables: a) Opinar sobre el texto En este caso el enunciado es muy claro: ¿Cuál es su opinión sobre ( ... )? ¿Qué opina en relación a ( ... ). ¿Le parece que tiene razón el autor del texto cuando afirma que ( ... )? .. El alumno debe recordar las siguientes consideraciones: -El tono de la respuesta debe ser contundente pero no radical: "A mi entender/personalmete diría que...) El uso del condicional ayuda a matizar la respuesta sin un tono excluyente o categórico. -Todo lo que se afirme o se niegue debe justificarse con razones convincentes: "estoy de acuerdo con el autor del texto porque/ya que/puesto creo/me parece/considero que ( ... )" -Cuando se afirme o niegue un concepto el alumno puede recurrir a ejemplos. datos concretos o comentarios leídos en prensa o en cualquier texto riguroso El alumno debe aprender a dialogar con el texto, a comentar y a considerar la opinión del autor y a cotejarta


con su propio punto de vista. Asimismo puede aludir a autores reconocidos o a citas que corroboren su parecer b) Argumentar sobre el texto En ocasiones, el corrector pretende que argumentemos sobre un concepto, es decir que lo persuadamos o convenzamos en relación a un tema concreto. Para argumentar es preciso tener en cuenta: -Los argumentos son ideas que proponemos en relación a un tema. Debemos, por lo tanto, pensar bien qué queremos argumentar. Leer bien el enunciado y reflexionar sobre las ideas que nos sugiere o los conceptos que podemos manejar. (Esta etapa de reflexión o "lluvia de ideas" es fundamental para que nuestra respuesta adquiera consistencia). Pensar qué escribir es, en consecuencia, un acto primordial. -Cuando argumentamos solemos manifestar un punto de vista y, por tanto, nuestro discurso resulta más personal que cuando sólo exponemos un tema -Argumentar no consiste en hacer un discurso complejo y enrarecido. Al contrario, cuando se argumenta conviene ser claro y ordenado. -El proceso de argumentación no depende de la cantidad. No se trata de escribir por escribir sino de cuidar la caridad y la pertinencia de \o que se contesta. Deben evitarse escritos en los que no se perciba bien la dirección argumentativa y el alumno se quede sólo en el rodeo superficial. -Los argumentos pueden apoyarse en datos o informaciones culturales, científicas, filosóficas que corroboren nuestro punto de vista porque son argumentos de autoridad. En este caso, el corrector valorará nuestra capacidad cultural o el grado de madurez de nuestras reflexiones.

II: Taller: El comentario de texto en las pruebas de acceso 1.

Partes, condiciones ... del comentario:

1.A El comentario de texto tiene carácter interdisciplinar. Se trata normalmente de un texto expositivo-argumentativo que se ha de analizar y valorar su contenido desde una óptica personal El planteamiento exige responder a algunas de las siguientes cuestiones sobre el texto 1.Determinar el tema 2.Poner título 3.Resumir su contenido 4. Explicar la organización de las ideas. 5. Hacer un esquema de las ideas del texto. 6. Explicar de forma razonada alguna expresión o idea del texto. 7. Elaborar un texto argumentativo sobre alguna de las ideas o tema del propio texto.

1.B

Requiere un esfuerzo para descubrir: • cuáles son las secuencias de pensamiento o ideas que el texto esboza • cómo dilucidar las ideas principales o fundamentales del texto • cómo distinguir las ideas principales de las ideas secundarias • qué hacer con los ejemplos que aparecen en el texto • cómo realizar un resumen, respetando el sentido del texto, con palabras propias que no repitan porque sí las que el autor utiliza • cómo escoger la idea más importante del texto, a menudo motivo de un titulo sintético • cómo abordar cuestiones relativas al texto, bien para justificar1as, contradecir1as o abrir una discusión cercana a la opinión personal


• cómo realizar una redacción extensa, ordenada y significativa a propósito del tema del texto • cómo manejar el léxico de una lengua, demostrando suficiente capacidad sinonímica y antonímica • cómo depurar el estilo mediante el uso de expresiones lingüísticas correctas • cómo pulir la ortografía y el estilo • cómo conectar las frases, redactar párrafos y otorgar coherencia y cohesión a un escrito ...

1.C Las características del texto expositivo-argumentativo El texto expositivo-argumentativo suele presentar una tesis dispuesta a lo largo de párrafos relacionados normalmente entre sí. Cuando se quiere manifestar una opinión, razonar sobre una idea o defender una teoría sobre cualquier hecho, persona u objeto, es preciso hacerlo con argumentos. Es decir, aduciendo los motivos y las explicaciones necesarias para demostrar al lector o al inter1ocutor que aquello que se escribe resulta coherente. Las diferencias entre exposición y argumentación a) El texto expositivo Cuando en un texto domina el mecanismo de la exposición, el texto suele ser de naturaleza objetiva. Es decir, lo que prevalece es la información, el objeto a definir. El autor expone las ideas con un marcado grado de objetividad, esto es de neutralidad. Se trata de textos caracterizados por: -Ordenación jerárquica de las ideas o de la información por párrafos -Ausencia de la primera persona o de giros subjetivizadores -Aportación notable de datos, estadísticas y materiales verificables -Son textos mostrativos, esclarecedores y ajenos a la polémica porque pretenden gozar de un criterio científico y universal

Index b) El texto argumentativo Cuando en un texto domina el mecanismo de la argumentación, el texto suele ser de naturaleza subjetiva. Por lo tanto, prevalece la persuasión. El autor expone los argumentos con un marcado tono subjetivo, priorizando su opinión. Se trata de textos caracterizados por: -Ideas no tan estructuradas, algunas de ellas se repiten en diversos párrafos, con lo que el texto puede tener una disposición menos lineal y más circular -Uso de la primera persona del singular/plural o expresiones subjetivizadoras y verbos parecidos a "pienso, creo, me parece" ... -Se mezclan los datos con las consideraciones o las valoraciones personales -Son textos polémicos y controvertidos, generadores de opinión Por lo tanto y, en términos generales, consideraremos que los textos argumentativos son aquéllos que tienen como objetivo convencer y persuadir al lector mediante razonamientos verosímiles y un marcado punto de vista, frente a los textos expositivos en los cuales el objetivo fundamental es mostrar, constatar e informar. Los textos que trabajaremos son textos en los cuales se combina la exposición con la argumentación, pero bien es cierto que son textos en los cuales se constata un punto de vista bastante pronunciado. Por este motivo, el alumno debe convertirse en un rastreador de los argumentos o de las ideas en las cuales queda bien clara la opinión del autor. Al tratarse de textos que contienen opiniones, ideas y teorías, es fácil imaginar la infinidad de ejemplos extraídos de la vida cotidiana y pública, de los campos de la ciencia y de la investigación, de la cultura, de los medios de información, de la actualidad socioeconómica que pueden configurar el ámbito de la exposición-argumentación. Y, por supuesto, el enorme abanico de temas que pueden llegar a plantearse.

1.D .

La estructura de los textos


Por otra parte, en cualquier manual al uso el alumno comprueba que muchos textos expositivos-argumentativos acostumbran a articularse siguiendo una cierta estructura que el autor ha escogido para conseguir ser claro, contundente y sugestivo. A continuación detallamos algunos procedimientos referidos a la estructura del texto y a la ordenación de los argumentos: 1.D -1. Los textos Inductivos y deductivos a) El texto inductivo: Son textos en los cuales vamos de lo particular a lo general. Los primeros párrafos (Introducción al tema y desarrollo) presentan ideas o aspectos secundarios, no por ello menos importantes: ejemplos particulares, pinceladas de lo que pretendemos exponer. En el último párrafo se induce y presenta la idea principal o tesis del texto. Ejemplo de texto inductivo " la pared donde cuelga la obra de Regoyos no tiene más de seis metros. El cuadro se desplaza una mínima parte de ella en la cual aparecen un río y un puente, un ferrocarril y el curvo lomo de una larga montaña. ¿Cómo puede estar todo en tan exiguo espacio? Evidentemente, está sin estar. El paisaje pintado no me permite comportarme ante él como ante la realidad; el puente no es, en verdad, un puente, ni el humo el humo. Todo en él es mera metáfora, todo en él goza de una existencia meramente virtual. El cuadro, como la poesía o como la música, como toda obra de arte, es una abertura de irrealidad que se abre mágicamente en nuestro contorno real. Cuando miro esta gris pared doméstica, mi actitud es forzosamente de un utilitarismo vital. Cuando miro el cuadro, ingreso en un recinto imaginario y adopto una actitud de pura contemplación. Son pues pared y cuadro dos mundos antagónicos y sin comunicación. De lo real a lo irreal el espíritu da un salto como de la vigilia al sueño”. b) El texto deductivo: son textos en los cuales vamos de lo general a lo particular . . En el primer párrafo aparece la tesis del texto o idea principal . En los siguientes párrafos (desarrollo) deducimos y demostramos dicha tesis mediante las ideas secundarias, algunos ejemplos e indicaciones oportunas. Ejemplo de texto argumentativo-expositivo deductivo "Resultado central de los efectos del capitalismo sobre la personalidad: el fenómeno de la enajenación. ,Entendemos por' enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. No se siente a sí misma como centro de su mundo, como creadora de sus propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales quizás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. Él como todos los demás, se siente como se sienten las cosas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior. El hecho es que el hombre no se siente a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital..” ( Fromm: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana. México, FCE,1970). Fromm abordó el tema de la alienación cuyos orígenes se hallan en Rousseau, Hegel y Marx. Aunque existen varias teorías al respecto, la alienación es un proceso por el cual el hombre se pierde a sí mismo, pierde el producto de su trabajo y la posibilidad de relacionarse con él mismo y con los otros. Fue Marx quien consideró que una de las mayores muestras de alienación humana es consecuencia directa de las condiciones de trabajo del sistema capitalista: el trabajador pierde el producto de su trabajo (el producto se convierte en un ser extraño), pierde su actividad productiva (porque no es suya sino de otros) y pierde la naturaleza que le rodea (se enajena con quienes le rodean y se enfrenta a ellos.) Fromm, en el texto que nos ocupa, retorna el hilo de este discurso, enfocándolo hacia una dimensión psicológica. No nos interesa tanto el contenido como el análisis del proceso de construcción textual. En él advertimos los siguientes aspectos:


En el primer párrafo, y al comenzar el texto, advertimos ya la idea principal o tesis del texto. Para Fromm el efecto del capitalismo sobre el hombre es la enajenación En los dos párrafos siguientes Fromm aprovecha para explicar, con bastante detalle, qué entiende por enajenación personal, es decir. - El hombre que se extraña de sí mismo y de los demás - El hombre que no es dueño de sus actos Y en la última frase del texto Fromm corrobora, después de ejemplificar10 notablemente, la tesis con que abría el texto: El hombre empobrecido por el capitalismo y los poderes ajenos a él se siente enajenado al sentir como impropias sus capacidades y facultades humanas. Como el alumno comprenderá, estas dos tipologías estructurales son teóricas (tanto el razonamiento inductivo como el deductivo) y, consecuentemente, los textos propuestos pueden escapar a la rigidez de lo descrito. En gran medida, cualquiera que se enfrente a un texto debe hacer suyas las siguientes recomendaciones: -Todos los textos no son iguales -Cada texto goza de su propia estructura profunda o interna -Hay textos que son muy densos (en poco espacio condensan varias ideas principales) y hay otros que sólo presentan una idea principal sobre la que especulan -Hay textos que recurren con prolijidad a los ejemplos para corroborar las ideas principales -Hay textos sencillos, textos complicados y textos casi insalvables por su dificultad -Hay textos con un solo párrafo y textos con varios párrafos -Hay textos cuyo estilo complica la comprensión y textos cuyo lenguaje es esclarecedor y llano -Los textos no son ni entidades matemáticas ni artefactos reducibles a leyes teóricas -Los textos son organismos que comprender y analizar con sumo cuidado, atento el lector a señales sutiles con que el autor va esbozando su escrito -Cuanto más textos se trabajen, se analicen y se comprendan, cuanto más avezado esté el alumno en el manejo de todo tipo de textos mayor será su capacidad interpretativa y analítica -Sólo la práctica habitual asegura que un texto escape nunca a la comprensión de uno 1.D -2. El texto de estructura tripartita Son los textos más estructurados y, por lo tanto, los más ordenados y clásicos. El modelo tripartito resulta ideal para textos algo más extensos que los nos proponen en el examen, y también es idóneo para la realización de trabajos breves, exposiciones y tesis. Su estructura se resume en: *Introducción: el autor plantea el tema, considera su sentido general o el valor que implica e introduce o plantea de modo esquemático los subtemas o aspectos más concretos a tratar *Desarrollo: se trata del apartado más extenso. El autor se explaya en la explicación de los subtemas, aportando argumentos convincentes que ejemplifica y razona *Conclusión: el autor resume escuetamente lo más importante y significativo de su desarrollo, captando la atención del lector Index 1.D -3. El texto circular Esta tipología de textos es muy habitual y bastante compleja. El autor se vale de una idea principal y da vueltas en tomo de ella, párrafo tras párrafo, sin otorgar demasiada importancia a la estructura textual. Se hace prácticamente imposible establecer las posibles etapas de su construcción, es decir, cuesta adivinar la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto. Por otra parte, son textos en los cuales abundan los ejemplos Y en los cuales se repiten incesantemente los mismos conceptos. En consecuencia, somos nosotros mismos quienes tenemos que tratar de otorgar una coherencia interna al texto, averiguando los mecanismos que el autor utiliza para consolidar su tesis. De hecho, son los más frecuentes en el examen.


2. Utilidades del comentario . Mediante estas cuestiones, se trata de medir la capacidad de síntesis del estudiante y su actitud crítica ante lo que lee. Tales propósitos permiten exponer los siguientes principios y orientaciones: 1. Las cuestiones del Comentario de texto son de carácter interdisciplinar No se trata del comentario de un texto específicamente lingüístico, literario/ histórico, filosófico, etc., aun cuando su contenido tenga elementos comunes con alguna de aquellas ramas del saber, sino que es más bien un texto literario, histórico, filosófico, etc., que requiere del examinando un análisis general en el que se impliquen diversos tipos de conocimientos. 2. Se pretende descubrir la madurez humana e intelectual del examinando, atendiendo a los siguientes aspectos: a) Su capacidad de síntesis, que debe manifestarse en la habilidad para formular: • el resumen del texto • la identificación del tema • Y en otras ocasiones en la elección del título

¿Qué dice el texto? ¿De qué trata el texto? O ¿Cuál es la idea central de lo que dice el texto? Exposición sintética de la idea central del texto.

b) Su capacidad crítica, que a partir de la capacidad comprensiva se emitirá un juicio sobre el tema, la forma de expresión ... del texto. Ha de saber transportar / relacionar las ideas expuestas por el autor con otros ámbitos de la cultura. Esta capacidad crítica debe manifestarse en • el análisis de la vertebración de las partes que integran el texto • el análisis del contenido, manifestado en juicios razonados sobre el tema, acordes o discordes con el pensamiento del autor • la trasposición de los valores o contenidos a otras circunstancias o situaciones

c) Su capacidad de expresión escrita, en un redactado fluido de sus ideas con una construcción sintáctica correcta y un vocabulario adecuado. La capacidad de expresión se apreciará en • la coherencia y cohesión de las ideas • la adecuación del contenido, de la forma, del lenguaje empleado • la imagen del escrito, organizado en párrafos, con corrección ortográfica, márgenes...

2.

Propuesta de un modelo de comentario a.

Ubicación personal frente al texto 1. Análisis de la situación comunicativa -para qué el comentario -quién lo propone -qué busca

2. Primeras referencias sobre el texto -tipo de texto -aproximación al tema -ámbito del conocimiento al que pertenece -fuente, autor ...


3. Preguntas que he de responder y 4. Condiciones, condicionantes y recursos de que dispongo

-ideas básicas, en general o por párrafos -resumen -definición del tema 2. Sobre el cómo (operación de interpretación) -organización de las ideas -partes del texto -estructura -estilo utilizado por el autor

b.

Estrategia para el comentario

1.Sobre el qué (operación de transferencia): -vistazo global y lectura de reconocimiento -subrayado y anotaciones en los márgenes

3. Sobre el para qué / por qué (operación de extrapolación) A partir de la opinión del autor expresada de forma explícita o implícita, construir una argumentación personal sobre el tema del texto, el texto... según la propuesta de trabajo planteada. -

Index

4. Texto comentado 4.1 Actividades previas a la redacción del comentario Para contestar a las cuestiones que proponga el ejercicio, tienes que seguir unas pautas que agruparemos en dos bloques o fases: Unas, que las llamaremos actividades previas de ubicación orientadas a la preparación de; ejercicio. Otras, encaminadas a realizar el comentario, . Las actividades previas podrás realizarlas en el ejemplar de examen en el que figura el texto propuesto. Allí podrás subrayar, resumir y esbozar el comentario, lo cual te ayudará a entender/o, a desentrañar sus componentes, a descubrir su vertebración ideológica y a emprender, en definitiva, su comentario Entre los pasos que has de seguir en esta etapa, figura en primer lugar la comprensión de la situación comunicativa; y, a continuación, la aplicación de las principales técnicas de estudio: lectura global, lectura crítica, subrayado, anotaciones en los márgenes, ideas básicas, identificación del tema, etcétera. Imagínate que el texto propuesto es el siguiente y observa cómo has de proceder. El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referirnos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La

expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global. Arturo Uslar Pietri: Elogio del mestizaje. El País

La situación comunicativa Se trata de un artículo periodístico de opinión, de carácter expositivo argumentativo, y, por tanto, la intención del autor será la de convencer a los lectores de las ideas que expone. Te servirá de gran ayuda conocer algunos aspectos del autor: Arturo Uslar Pietri, venezolano (Caracas,


1906), es novelista, historiador de la cultura, ensayista, crítico y diplomático. Esto te será de gran utilidad para comprender el punto de vista que adopta en sus escritos. Lectura global y lectura crítica El primer enfrentamiento será una lectura completa del texto para obtener una visión global de su contenido. Deberás comprender ¿de qué trata el texto? y si no lo consigues a la primera lectura, has de leerlo de nuevo cuantas veces sea necesario. A continuación, léelo párrafo a párrafo de manera crítica e intenta localizar la idea que desarrolla en cada uno de ellos. Para eso es necesaria la correcta comprensión del léxico y de las expresiones: si desconoces algún significado, has de deducirlo por el contexto. Para facilitarte esta labor, te explicamos algunos de los vocablos que podrías desconocer: lastre: cosa pesada y molesta de la que uno se puede librar; inmemorial: muy antiguo; connotación: efecto de connotar, sugerir; infamante: ignominioso, afrentoso; repudio: fuerte rechazo; vislumbrar: conjeturar, suponer.

El subrayado y la detección de ideas Subraya el texto y redacta de manera sintética la idea que expone en cada uno de los párrafos. Observa: [1 ] El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. [2] La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referimos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. [3] La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. [4] Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global.

Concepto de «mestizo)): mezcla de razas. Ha tenido sentido peyorativo, pero este significado es contrario a la historia.

Desde la antigüedad, los pueblos del Mediterráneo y en especial los griegos,

cuna de la cultura de Occidente, son fruto de continuos mestizajes.

La expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas.

Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales, debido a la influencia de los medios de comunicación


4.2 Determinar el tema o poner título al texto Ambas cuestiones son excluyentes, pues persiguen el mismo objetivo. Por tanto, la pregunta que te formulen

será determinar el tema o poner título al texto. 4.2.1 El tema El tema del texto debe ser el resumen del resumen, es decir, una frase breve que exprese la idea fundamental del autor y su intención al escribir el texto.

Lo que debes hacer

Errores más frecuentes

Para identificar el tema, formúlate la pregunta: ¿de qué trata el texto? La respuesta será un sustantivo abstracto, seguido de algún complemento que precise la idea del texto.

*Se expone un breve resumen *Se indica el tema con el título

El tema de este texto es: El mestizaje cultural en el mundo de hoy

4.2.2 Poner título al texto Un título es una palabra o frase breve con que se da a conocer el asunto o materia de un libro, de un capítulo o de cualquier otro texto. El autor elige el título por muy diversos motivos: quiere anticipar contenidos, insinuar la idea central, dar relevancia a un personaje o a una situación, intrigar al lector, etc.; sin embargo, en este tipo de ejercicio se trata más bien de una exposición sintética de la idea central, de la tesis del texto.

LO QUE DEBES HACER • Debe sintetizar la idea central, el tema del texto. • Ha de ser breve: seis, doce palabras • Enunciar la tesis como si fuera el título. • La frase del título evitará en lo posible el empleo de verbos. En su lugar se utilizarán los dos puntos y la frase nominal con el verbo omitido.

ERRORES MÁS FRECUENTES • Formular el título del modo que se hace en algunas películas u obras literarias: intrigar al receptor. • Identificarlo con el tema, aunque debe recoger éste.

En este texto el autor ha elegido como título Elogio del mestizaje, porque lo que defiende en el artículo es el valor positivo que tiene este término, ya que históricamente la humanidad es un producto de continuos mestizajes de razas y culturas, y hoy, a través de los medios de comunicación, se impone un mestizaje cultural. 4.2.3 El Resumen

En el resumen has de poner de manifiesto tu capacidad de síntesis. Como ya has localizado, en las actividades previas, las ideas del texto, se trata de que las expongas de manera sintética.


LO QUE DEBES HACER • Redacta las ideas fundamentales, elaboradas con tus propias palabras y bien ligadas entre sí en un único párrafo. Debes respetar la organizacián del texto original. • Ha de ser breve, por lo que no debes descender a detalles. Procura que no ocupe más de seis u ocho líneas. • No emplees un lenguaje telegráfico, propio del esquema.

ERRORES MÁS FRECUENTES • Se exponen las ideas en forma esquemática en vez de redactarlas fluidamente de manera que el escrito tenga un sentido global y unitario. • Se toman palabras y expresiones del texto, picoteando de aquí y de allá, en lugar de emplear tus propias palabras para exponer brevemente el sentido fundamental del texto.

Lee con atención el siguiente modelo dé resumen ..

La palabra«mestizo» ha tenido sentido peyorativo/ pero este significado es contrario a la historia. Desde la antigüedad/ los pueblos del Mediterráneo yen especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente/ son fruto de mezclas de razas y lenguas. Igualmente la expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas. Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales/ debido a la influencia de los medios de comunicación.

4.3. Explicar la organización de las ideas o exponerlas en forma de esquema No pierdas de vista que el objetivo de este apartado es descubrir la vertebración de las ideas del texto. A veces se pide que se exponga esta vertebración de manera gráfica, es decir, en forma de esquema. Por lo tanto, estas cuestiones son excluyentes: o se pide explicar la organización de ideas, o se exige su exposición en forma de esquema. LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Observa la síntesis que has realizado de ¿cada

• Seleccionar lo anecdótico y superfluo

uno de los párrafos: ésas son las ideas del texto. • Jerarquízalas y explica la organización. • Señala el tipo de estructura empleada (inductiva, deductiva, encuadre, etc.).

junto a lo principal, cuando se deben reflejar únicamente las ideas principales y secundarias. • Exponer las ideas sin distinguir entre principales y secundarias o sin concretar su relación; por tanto, no queda plasmada la jerarquización e interdependencia que existen entre ellas.

Observa el siguiente modelo:

En primer lugar presenta la tesis: el sentido peyorativo que ha tenido la palabra mestizo es contrario a la realidad histórica. A continuación expone tres argumentos de ejemplificación, basados en el conocimiento de la realidad: la historia de los pueblos del Mediterráneo, la expansión del Imperio Romano y el caso concreto de España. Finalmente, en el último párrafo enuncia la conclusión, que recoge la tesis: la humanidad camina hacia un mestizaje cultural, debido a la influencia de los medios de comunicación. La estructura, es pues, de encuadre, propia de los textos argumentativos:


presentación de la tesis, argumentos y conclusión, que recoge la tesis .

Index Exposición de las ideas en forma de esquema El esquema consiste en exponer, de una manera gráfica, la organización del contenido del texto con el fin de visual izar la jerarquización de las ideas (principales y secundarias), y ayudar a percibir plásticamente las relaciones que se establecen entre ellas.

LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Distingue las ideas principales de las secunda-

• Redactar el esquema en forma de resu-

rias y comprende la jerarquización que existe entre ellas: la estructura del texto. • Expón de manera gráfica esas ideas empleando signos que faciliten su comprensión: números, letras, guiones, puntos, distintos tipos de letras, etcétera. • Emplea frases cortas, un lenguaje casi tele-

men sin poner de manifiesto de manera gráfica las relaciones de jerarquía e ilación existentes entre las ideas. • Exponer únicamente las partes del texto, sin tener en cuenta su contenido.

gráfico.

Lee y observa ahora el siguiente modelo: Exposición de la tesis (párrafo [1]: • El mestizaje ha sido una constante histórica Cuerpo argumentativo (párrafos [2] y [3]):-La historia de los pueblos del Mediterráneo: la

cultura griega. -El Imperio Romano yen concreto! España. Conclusión (párrafo [4]:• Hoy! en el mundo! los medios imponen un mestizaje cultural.

4.4. Redacción de un texto expositivo-argumentativo A veces, se puede pedir que expongas una opinión personal sobre un tema, relacionado con alguna de las ideas expuestas en el texto. Imagínate que te formulan la siguiente cuestión:

Exponga su opinión de manera argumentada sobre el mestizaje cultural. Las reflexiones que has anotado al analizar el texto te ayudarán a confeccionar el guión de tu redacción. En este guión deben aparecer los tres puntos de este tipo de textos y, en consecuencia, debes redactar, al menos, tres párrafos: Presentación Presenta un hecho de actualidad, alguna resolución de organismos internacionales, o una afirmación de persona de reconocido prestigio que dé pie a tu argumentación ya la formulación de la tesis que vas a defender. En este caso puedes optar por asumir la afirmación de Arturo Uslar Pietri de promover una cultura mundial, entendida como suma de culturas locales, o por defender la propuesta de las Naciones Unidas de salvaguardar las culturas indígenas. Argumentación


Expón los argumentos para apoyar la tesis. Señala 105 peligros que has observado y explica el modo de resolverlos. Conclusión Recoge los principales argumentos y la afirmación inicial. Adopta una posición personal positiva a una suma de culturas locales, que permita el respeto de las particularidades locales y ayude a asumir las diferencias, en aras de una sociedad global plural que tenga como objetivo primordial promover la paz y la igualdad entre las personas.

Index

Racó de llengua 6.6

Diptongo o Hiato? (1)

6.7

Diptongo o hiato? (2)

6.8

Sinónims

6.9

Valor de “se”

6.10

Ortografia; Accentuació

Fonts Consultades Tipologia textual: Quadre sinòptic Tipologia textual: Dossier Sobre texto periodísticos, Síntesis de géneros periodísticos Escrits periodístics: tipus i característiques. “Propiedades textuales” Características del texto: coherencia, cohesión, adecuación. Les propietats textuals: adequació, coherècia, cohesió... Conectores - Els connectors textuals


Index

Conclusions i Recomanacions Amb satisfacció i alegria finalitzo aquest dossier que m’ha resultat entretingut i al que l’ he dedicat moltes hores. Crec que he aconseguit l’ objectiu que vaig considerar quan el vaig començar i això fa que m’ enorgulleixi de mi mateixa. Espero i desitjo que altres persones puguin treure profit d’ ell, ja que amb aquesta finalitat s’ha elaborat. Per tota aquella persona que vulgui començar el curs de preparació per les proves de grau superior; només us puc dir que és molt sacrificat i es necessiten moltes hores, però si aconsegueixes aprovar, segur que ha de ser molt gratificant .

Index

Dossier comentari de text  

Dossier comentari de text. 1er quadrimestre curs:2012-2013.

Dossier comentari de text  

Dossier comentari de text. 1er quadrimestre curs:2012-2013.

Advertisement