Page 1

REGLAMENT // REGLAMENTO

ARRIBAR A BALAGUER // LLEGAR A BALAGUER

Recomanem la seva lectura completa. // Recomen‐ damos su lectura completa. Ho trobaràs // Lo encon‐ trarás en la www.montsec‐montsec.com  

IX Marxa Cicloturista MONTSEC‐MONTSEC

INSCRIPCIONS // INSCRIPCIONES On‐line a través del portal:  www.bicinscripcions.com  

FEDERATS FEDERADOS

NO FEDERATS NO FEDERADOS

ANTICIPADES/AS

Fins // Hasta  el  23/06/2017 a les 24.00h  Del 24/05/2017 al 30/05/2017 

30 € 35 € 

42 €  47 € 

        Dissabte, 03‐06‐2017  8:00h   BALAGUER 

XIP CHIP

      Sábado, 03‐06‐2017  8:00h   BALAGUER 

Propio: 0 €  Alquiler: + 4 € 

Marxa / Marcha NO COMPETITIVA 

Compra: +12 €  Propio: 0 €  Alquiler: + 4 € 

Compra: +12 € 

TANCAMENT INSCRIPCIONS a l ’arribar als 1000 inscrits// CIERRE INSCRIPCIONES al llegar a 1000 inscritos ó dimarts

GPS: Longitud: 0º 49' 7.096'' La tud: 41º 47' 19.57'' 

AMB LA COL·LABORACIÓ// CON LA COLABORACIÓN

NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS UN COP FINALITZAT EL TERMINI NI TAMPOC EL MATEIX DIA DE LA MARXA // NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES UNA VEZ HAYA FINALIZADO DICHO PLAZO NI TAM‐ POCO EL MISMO DÍA DE LA MARCHA.

ORGANITZA // ORGANIZA Amb el suport / / Con el apoyo 

SERVEIS // SERVICIOS Esmorzar i cafè a la sor da                        Desayuno y café a la salida                                                      Servei d'ambulància                                         Servicio de ambulancia                                                            Assistència mecànica  i Cotxe  Asistencia mecánica  y Coche  escombra  escoba   Servei cronometratge XIP  Servicio cronometraje CHIP  Servei  de massatges                                                                                             Servicio de masajes                                                Ves dors/dutxes d’ús exclusiu  Vestuarios/duchas uso exclu‐ per dones                                                                    sivo para mujeres                                                                    Ús de la piscina coberta                               Uso de la piscina cubierta       Dinar +1 acompanyant gra s Almuerzo + 1 acompañante    Recollida de dorsals // Recogida de dorsales:                                                                    Divendres // Viernes: 02/06/2017 de 18:00h a 21:00h                                                                        Dissabte // Sábado: 03/06/2017 de   6:30h a   7:30h  

GF MM190 y MF MM140:   Puntuable para los circuitos CICLOPI‐ RINEUS y DONABIKE que organiza la  FCC y para el Circuito de CICLOTURIS‐ MO de la revista Ciclismo a Fondo.  CH MM80: Puntuable para los Circui‐ tos CHALLENGE CATALANA y Circuito  DONABIKE que organiza la FCC. 

 Segueix‐nos a:    Siguenos en: 

Tota la informació disponible//Toda la información disponible:

www.montsec‐montsec.com


LA MONTSEC‐MONTSEC         T’OFERIM TRES RECOR‐ REGUTS, adaptats al nivell  espor u i exigencia que ne‐ cessites, per carreteres ben asfaltades, amb poc trànsit i segures.

GRAN FONDO MM190

(190 Km ‐ 3300 m)

MEDIO FONDO MM140

(140 km ‐ 2050 m)

         TE OFRECEMOS TRES  RECORRIDOS, adaptados al  nivel depor vo y exigencia  que necesites, por carreteras bien asfaltadas, con poco tránsito y seguras.

DISFRUTA DEL  COLL  DE  COMIOLS,  DEL  IMPRESIONANT  CONGOST  DEL MONTSEC DE RÚBIES I DE TOT EL QUE  T’OFERIREM EN PLENA  TEMPORADA CICLOTURISTA.   DISFRUTA  DEL  COLL  DE  COMIOLS,  DEL  IMPRESIONANTE  CONGOST  DEL MONTSEC DE RÚBIES Y DE TODO LO QUE TE VAMOS A OFRECER  EN PLENA TEMPORADA CICLOTURISTA.  

OBSEQUIS I TROFEUS // OBSEQUIOS Y TROFEOS Per a tots els par cipants // Para todos los par cipantes:

MALLOT Montsec‐Montsec

GRAN FONDO MM190 – 190 km 3300 m desnivell // desnivel aprox. Balaguer‐Gerb‐Vilanova de la Sal‐Avellanes‐Port d’Àger‐Àger‐Congost de Terradets‐El Pont de  Barcedana‐ Masos de Llimiana‐Gavet de la Conca‐Sant Salvador de Toló‐Coll de Comiols‐ Montargull‐Alentorn‐Vilanova de Meià‐Collada d’Hostal Roig‐Sant Miquel de la Vall‐Sant  Mar  de Barcedana‐ El Pont de Barcedana‐La Baronia de Sant Oïsme‐Alt de Fontllonga‐ Camarasa‐Balaguer.  A PARTIR DE LES 12.45h desviament obligatori cap a la ruta MF en al Km 108,4 (velocitat mitjana 22,8 Km/h fins al punt de tall). // A PARTIR DE LAS 12.45h desvio obligatorio hacia TROFEUS / TROFEOS: ‐ Club més nombrós//más numeroso (min. 5 part. su‐ la ruta MF en el Km 108,4 (velocidad media 22,8 Km/h hasta el punto de corte). mando las 3 rutas (GF, MF y CH)  ‐ Club més llunyà//más lejano  (min. 5 part.  MEDIO FONDO MM140 – 140 km 2050 m desnivell // desnivel aprox. sumando las 3 rutas)  ‐ Al més jove femení i masculí de cadascuna de les 3  Balaguer‐Gerb‐Vilanova de la Sal‐Avellanes‐Port d’Àger‐Àger‐Congost de Terradets‐El Pont de  rutes (GF,MF y CH)//al más joven femenino y masculino de cada una de las 3  Barcedana‐ Masos de Llimiana‐Gavet de la Conca‐Sant Salvador de Toló‐Coll de Comiols‐ Montargull‐ El Pont d’Alentorn‐Artesa de Segre‐Cubells‐Balaguer.  rutas  ‐ Al més veterà femení i masculí de cadascuna de les 3 rutes//al más  CHALLENGE MM80 – 80 km 1300 m desnivell // desnivel aprox. veterano femenino y masculino de cada una de las 3 rutas (GF, MF y CH) .                                                                                                       El mateix fins// el mismo hasta Àger i con nuar recte cap a la cruïlla// con nuar recto hacia  el cruce de la C‐13 i després Baronia de Sant Oïsme‐Alt de Fontllonga‐Camarasa‐Balaguer. 

CHALLENGE MM80

(80Km ‐ 1300 m)

Per tenir més detalls: // Para más detalles:

www.montsec‐montsec.com e‐mail: info@montsec‐montsec.com 

Triptic cat cast MM  
Triptic cat cast MM  
Advertisement