Page 1

หนังสือแจก

คูมือสรางชาติ ประเสริฐ เอี่ยมรุงโรจน I นฤมล บุญทวีกิจ แกะดําทําธุรกิจ


คูมือสรางชาติ

ประเสริฐ เอี่ยมรุงโรจน นฤมล บุญทวีกิจ ผลิตโดย บริษัท แกะดําทําธุรกิจ จํากัด โนเบิล คิวบ 1104/119 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250 www.blacksheep.co.th


คูมือสรางชาติ

ตองไมเหมือนเดิม เหตุการณเผาบานเมืองในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เปนจุดตํ่าสุดของชาติ ที่คนไทยใชความขัดแยงทําลายลางกันเอง พวกเราถามตัวเองวาแลวเมืองไทย จะเดินหนาอยางไร นี่เปนที่มาของคําคําหนึ่งที่พวกเราอยากจะชักชวนให คนไทยมารวมกันรวมพลังพลิกสถานการณของประเทศ พวกเราเชื่อวาถึงเวลาที่คนไทยตองมา “สรางชาติ” กันอีกครั้งหนึ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเหลือคณานับ หัวใจของคนไทยแตกสลาย พรอมๆ กับความแตกแยกของคนในสังคม และพวกเราไมสามารถที่จะทิ้งปญหานี้ให อยูในมือของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง แลวใชชีวิตไปตามยถากรรม พวกเราตองการ ปลุกระดมคนไทยใหมารวมมือ พลิกแผนดิน สรางชาติ ใหเมืองไทยกลับมา เขมแข็งอีกครัั้งหนึ่ง หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะสรางเครือขายของการสรางชาติ ถาทานเห็นดวย กับแนวคิดนี้ ขอใหทานแปลงความคิดเปนการกระทํา ชวยกระจายขาว สรางแนวรวมในการขับเคลื่อนประเทศใหพนจากการติดหลม

2


ไมวาทานจะสูงตํ่า ดําขาว ยากดีมีจน มีอาชีพอะไร มีแรงออกแรง มีความคิดออกไอเดีย มีเงินออกเงิน ชวยกันเปลี่ยนแปลง ประเทศใหดีขึ้นกวาเดิม ประเทศไทยตองไมเหมือนเดิมครับ

ประเสริฐ เอี่ยมรุงโรจน I นฤมล บุญทวีกิจ 1

กรกฎาคม 2553

prasert@blacksheep.co.th, narumon@blacksheep.co.th www.facebook.com/prasertblacksheep

ขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อำนวยความสะดวกในการเเจกหนังสือ “คูมือสรางชาติ” ในรานหนังสือของทางบริษัท / คุณจักรี ทองเหลือง และคุณพีรดนย ศรีปญญาวิญ ที่รวมบริจาคเงินเพื่อ จัดพิมพหนังสือเลมนี้ แจกใหคนไทยไดอานกันทั่วประเทศ

3


คูมือสรางชาติ

อยาถามวา “ทําแลวไดอะไร” ตองถามวา “ทําเพื่ออะไร”

4


ชีวิตคือการตั้งคําถาม พวกเราไมหมกหมุนกับความเสียหายจากการเผาเมือง เพราะมันเปนอดีต เกิดขึ้นแลว และแกไขอะไรไมได รูสึกเศราใจที่สังคมเดินมาถึงจุดอับ คําถาม แรกที่ผุดขึ้นมาในสมองของพวกเรา มีอะไรที่พวกเราจะชวยเหลือประเทศได นี่เปนที่มาของคําวา “สรางชาติ” ทําไมถึงตองสรางชาติ เพราะพวกเรามีความเชื่อวาชีวิตของคนเราจะชั่วดีมีจนตองเกิดขึ้นจากนํ้ามือ จากการกระทําของเราเอง ผูคนตองกําหนดชะตาชีวิตตัวเองได ไมใชปลอยให อนาคตตกอยูในมือของนักการเมืองไมกี่พันคน ที่หมุนเวียนมาสรางปญหาให กับสังคมไทยอยางไมรูจบ พูดงายๆ พวกเราตองการเปลี่ยนสิ่งที่เคยควบคุมไมได ใหกลายมาเปนสิ่งที่ ควบคุมได การที่พวกเราจะกําหนดอนาคตของตัวเองได คนไทยตองชวยกันออกแรง 5


คูมือสรางชาติ

ทําในสิ่งที่ไมเคยทํา คิดในสิ่งที่ไมกลาคิด เปนการกระทําจากหนวยเล็ก หลายๆ หนวยรวมกันเปนหลักสิบ หลักพัน เริ่มตนเปนเหมือนแคแรงกระเพื่อม สุดทายกลายเปนคลื่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ ในโมเดลการสรางชาติของพวกเรา มีกลุมคนที่เปนผูมีสวนไดเสีย 3 กลุม ที่ตองมารวมกันทํางานนี้ใหประเทศไทยเดินหนาได ประชาชน ผูนําทางความคิด 3. รัฐบาล 1. 2.

คนทั้งสามกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดเปนความ พยายามของคนแตละกลุมที่ทํางานจากมุมของตนเอง และเมื่อรวมพลังกัน นี่คือแรงขับเคลื่อนใหประเทศขยับไปขางหนาได แลวใครจะเปนคนเริ่มตนสรางการเปลี่ยนแปลง หัวขบวนมาจากประชาชนและ ผูนําทางความคิด เพราะทุกวันนี้สังคมไทยไมสามารถพึ่งระบบและการบริหาร จัดการประเทศในรูปแบบเกา ผูบริหารที่อยูในระบบเดิมเปนคนที่ไมไดมีความ ตั้งใจและจริงใจในการสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับบานเมืองนี้เลย นี่คือหลักของ “การพึ่งพาตนเอง” ถาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง พวกเราตอง ลงมือสรางสิ่งเหลานี้ดวยตัวของพวกเรา ทําไมประชาชนและผูนําทางความคิดคือหัวขบวนของการสรางชาติ คําตอบงายนิดเดียวครับ เพราะคนทั้งสองกลุมนั้นมีคนดีมากกวาคนไมดี เพียงแตเราตองปลุก จิตสํานึก ของคนเหลานั้นใหตื่นตัว มาทํางานเพื่อประเทศชาติ มารวมพลัง ลงแขกสรางชาติ 6


ครับพวกเราเขาใจถึงความรูสึกของผูอานที่คิดวาเรื่องนี้เปนไปไดยาก แตเปนเรื่องที่เปนไปไดครับ

7


คูมือสรางชาติ

คนไทยเปลี่ยนแปลง ประเทศนี้ จะเริ่มเปลี่ยนไป

8


วิถีมด การสรางชาติคือการสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับประเทศ โดยคนไทยตอง เชื่อในศักยภาพของตนเองวาแตละคนมีพลังในการเปลี่ยนบานเมืองนี้ได เริ่มตนจากตัวผูอานแตละคน ตัวผูเขียน และคนไทยอีก 60 ลานคนที่สนใจ อยากเห็นสังคมไทยหลุดจากการติดหลม เมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไดก็ตอเมื่อคนไทยเลิกวิถีชีวิตที่เปนนักบริโภคนิยม ดํารงตนเพียงเพื่อหาความสุข สนใจตัวเองมากกวาหวงใยชาติ พฤติกรรมใหมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูคนมีวิธีคิดและจิตสํานึกใหม ซึึ่งพวกเรา ขอเสนอวิธีคิดใหม 7 ประการดวยกันคือ 1.

พึ่งพาตัวเอง

คนไทยสวนมากชอบพึ่งพาระบบและผูนํา เปนผลใหผูคนงอมืองอเทา รักสบาย ไมพัฒนาตัวเอง ในโลกของความเปนจริงไมมี “อัศวินมาขาว” หรือ 9


คูมือสรางชาติ

“ผูนําที่ฟาประทาน” แลวถือดาบอาญาสิทธิ์ที่นําพาประเทศไทยใหรอด ปลอดภัยไดหรอก ตัวเราคือพระเอกตัวจริง จะพึ่งตัวเองได ผูคนตองคนหาตัวเองใหเจอวามีดีอะไร แลวใชชีวิต แบบมีเปาหมาย ขับเคลื่อนชีวิตบนความเกงของตัวเอง ขยัน ซื่อสัตยอดทน และพัฒนาความเกงโดยไมมีวันหยุดเสารอาทิตย ใชความเกง มาดูแลตัวเอง ทําความดีทุกวันไมวาจะยากแคไหน และตั้งขอรังเกียจกับพวกทําเลว พวกทําชั่ว ถาดํารงตนแบบนี้ คนคนนั้นจะตกนํ้าไมไหล ตกไฟไมไหม ผูอานอาจจะมีความเห็นแยงวาการพึ่งพาตัวเองอาจจะเปนเรื่องยากสําหรับ คนไทยในชนบท เพราะคนเหลานั้นขาดโอกาสและไมมีความพรอม พวกเรา มีความเห็นในทางตรงกันขาม และขอยกตัวอยาง ของพอผาย สรอยสระกลาง ซึ่งเปนปราชญชาวบานที่จังหวัดบุรีรัมย พอผายเปนลูกชาวนาอายุได 13 ป ตองมารับจางเลี้ยงควาย แตยินดีตอสูกับอุปสรรคและพัฒนาวิธีคิดในการทํา เกษตรในรูปแบบของตัวเอง ทําใหทุกวันนี้พอผายยืนอยางมั่นคงบนขาของ ตัวเอง สําคัญพอผายไมไดมีอะไรแตกตางจากสถานะของคนไทยในชนบททั่วไป แตพอผายมีความเชื่อในพลังของการพึ่งตนเอง ทําใหเสนทางชีวิตเดินไปใน ทิศทางที่แตกตาง 2.

ใชชีวิตบนสิ่งที่ควบคุมได ไมเสียเวลากับสิ่งที่ควบคุมไมได

เปนหลักการงายๆ ที่ทําใหผูคนมีพฤติกรรมใหมที่ “ทํามากกวาพูด” ทําให ผูคนมีความเจริญทางความคิด แปลงความคิดเปนการกระทํา เกิดวงจรชีวิต ใหมที่ คิด ลองทํา คิดเพิ่มเติม และทําใหมใหดีกวาเดิม 10


ตัวเราคือ พระเอกตัวจริง

11


คูมือสรางชาติ

3.

มีทัศนคติวา “ทุกอยางเปนไปได” และ “คิดแลวทําเลย”

นี่คือหัวใจที่จุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อที่วาอะไรในโลกนี้ ก็เปนไปไดทั้งนั้น เปนผลใหคนเราลงมือทํา และทําทุกวัน 4.

ชีวิตคือการขับรถ ตองมองกระจกหนามากกวาหันไปดูกระจกหลัง

การใชชีวิตที่มีคุณภาพคืออยูกับปจจุบันและวางแผนอนาคต โดยใชความคิด สรางสรรคเปนพลังขับเคลือ่ น อยาไปหมกหมุน และวิตกจริตกับสิง่ ทีผ่ า นไปแลว จะใชชีวิตแบบนี้ไดตองมีความสามารถในการคิดเปนองครวม เริ่มคิดดวย สมองขวา เพราะสมองขวาเปนที่มาของความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค บอกถึงความเปนไปไดที่เกิดจากความรูสึก ชีวิตอยาไปยึดติดกับอดีต เพราะ จะทําใหคนเรามองวาทุกอยางเปนไปไมได การคิดเปนองครวมทําใหผูคนพัฒนาตัวเองกาวสูโลกใหม เปนโลกแหงการ เปลี่ยนแปลงที่ไมคอยมีความสะดวกในชวงแรก แตรํ่ารวยความรูและความสุข 5.

คิดถึงตัวเองใหนอยลง

สังคมไทยทุกวันนี้มีความไมนาอยูเพราะความเห็นแกตัว เต็มไปดวยพฤติกรรม ของการเบียดเบียนผูอื่น เพียงเพื่อใหตัวเองไดอยูอยางสบาย ตัวอยางที่ชัดเจนคือคนไทยตองเลิกนิสัยการชอบตอรองราคา คําถามที่เราควร ถามตัวเองคือเงินหลักสิบหลักรอยทีเ่ ราไปขอลดราคาจากคนทีม่ ฐี านะตํา่ กวาเรา มันทําใหพวกเราจนลงหรือไม พฤติกรรมของการตอรองราคาคือการเอาเปรียบ และเปนอุปสรรคขัดขวางใหผูประกอบการในประเทศหมดกําลังใจในการสราง ผลงานที่มีความเปนเลิศ คนซื้ออาจมีคําถามวาหากคนขายตั้งราคาสูงเกินจริงควรจะทําอยางไร ก็เพียง 12


ไมซื้อแตอยาไปตอรอง อุปนิสัยเรื่องการตอรองราคากลายเปนวัฒนธรรมประจําชาติที่ขัดขวาง ความเจริญของบานเมีอง และเปนการเบียดเบียนคนในชาติ กอนจะทําอะไร พวกเราควรจะคิดถึงตัวเองนอยลงสักหนอย แลวบานเมือง จะเริ่มดีขึ้น เมื่อมีความพรอมมากขึ้น ใหเริ่มทําอะไรเพื่อคนอื่นดวย เรื่องนี้เอาไปใชไดทุกคน ไมวาคุณจะเปนเกษตรกร ขายกวยเตี๋ยว เปนนักธุรกิจ ทนายความ หรือนายธนาคาร 6.

หนาที่ของการเปนมนุษยคือเปนคนดี เพื่อทําความดี

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่มีโอกาสทําความดี ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมไดรับโอกาสอันดีงามนี้ เกิดมาครั้งหนึ่งตองรีบใชโอกาสพิเศษนี้ใหมากที่สุด เทาที่จะทําได 7.

ชาติคือความยิ่งใหญเหนือสิ่งอื่นใด เปนหวงชาติมากพอๆ กับที่หวงตัวเอง

พวกเรามีความเชื่อวาคนไทยเกิดมาบนผืนแผนดินนี้แลวมาเชาที่อยูโดยขอเชา สัก 80 กวาป แลวสงตอสิทธิในการเชาใหกับลูกหรือหลาน เมื่อเชาที่เขาอยู ก็ ตองรูจักดูแลที่ทางใหดีปรับปรุงใหสวยงาม ไมใชอยูไปวันๆมีที่เพียงซุกหัวนอน ดวยวิธีคิดและจิตสํานึกใหมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในสอง หมวดหมู 1.

ผูคนทําหนาที่ในวิชาชีพดวยสํานึกในความถูกผิดชั่วดี สรางคุณคาใหม ที่ไมเคยมีมากอน 13


คูมือสรางชาติ

2.

มีจิตสํานึกในหนาที่พลเมือง

ในป 1962 ประธานาธิบดี John F. Kennedy ไปเยี่ยมองคการ NASA ระหวางการเยี่ยมชมเขาพบกับภารโรงคนหนึ่ง ที่ถือไมกวาดในมือ ประธานาธิบดี Kennedy ถามชายคนนั้นวา “คุณทําอะไรที่นี่” ชายคนนั้น ตอบวา “ทานประธานาธิบดี ผมชวยสงนักบินอวกาศของเราไปเดินบน ดวงจันทรครับ” คําตอบดังกลาวแสดงวาภารโรงคนนั้นมีจิตสํานึกรวมในสิ่ง ที่ยิ่งใหญกวาตัวเขา ถาคนไทยมีจิตสํานึกเหมือนกับภารโรงคนดังกลาวก็จะทําหนาที่ตัวเองและ หนาที่พลเมืองโดยเอาชาติเปนตัวตั้ง และสนับสนุนใหเปาหมายของชาติ เดินหนาได พฤติกรรมใหมทําใหประเทศนี้เริ่มขยับตัว ผูคนจะเลิก “รักชาติดวยปาก” แลวเกิดวิถี “สรางชาติดวยการกระทํา” เมื่อคนเปลี่ยน ประเทศถึงจะเริ่มเปลี่ยน พวกเราเชื่อวาการทําอะไรที่ยิ่งใหญ มากตองเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุด คําถามตอก็คือแลวยังไง คนไทยแตละคนตองมารวมตัวถักทอเปนกลุมกอน สรางเปนพลเมืองกลุม เพื่อเพิ่มพลังของการเปลี่ยนแปลงใหมีพลังมากยิ่งขึ้น ทานผูอานเคยเห็นมดตกนํ้าไหมครับ ถามดตกนํ้าหลายๆ ตัว มดทุกตัวจะ วายนํ้ามารวมกันเปนแพ จากนั้นจะชวยกันออกแรงวายนํ้าในทิศทางเดียวกัน เพื่อวายเขาไปที่ฝง แลวมดตัวที่อยูไกลสุดจะเดินบนหลังเพื่อนเพื่อเดินขึ้นฝง และตัวสุดทายจะยอมทอดตัวเปนสะพานใหพรรคพวกเดินขึ้นจนหมด แลว ตัวเองจึงขึ้นฝงเปนคนสุดทาย

14


พลเมืองกลุมคือการมารวมตัวกันสรางความเปลี่ยนแปลงในวิถีมด มดยังทําได ทําไมคนเราจะทําไมได พลังของวิถีมดเปนพลังแหงความยิ่งใหญ สรางสิ่งที่ เปนไปไมไดใหเกิดขึ้น ตัวอยางคือสงครามเวียดนาม กองทัพเวียดกงตองรับมือ กับกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีความเหนือกวาทางดานดานยุทโธปกรณอยาง มหาศาล ทหารเวียดกงใสรองเทายางทําสงครามกองโจร ขุดอุโมงคเปน กองบัญชาการ อุโมงคบางแหงมีความยาวถึง 200 กม. ทหารเวียดกงกินนอน และวางแผนรบในอุโมงค ดวยความเชื่อมั่น การทํางานหนัก และหัวใจเหล็ก สุดทายเวียดกงชนะสงครามอยางเด็ดขาดภายในเวลา 15 ป เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนแปลงชีวิต แลวประเทศไทยจะเปลี่ยนไป

15


คูมือสรางชาติ

เราไมสามารถสรางชาติ เพียงแคมีความคิดดีๆ

16


แผพลังทางความคิด ผูนําทางความคิดคือกลุมคนที่มีบทบาทสําคัญเปนกลุมที่สอง ถามวาบทบาท ของคนกลุมนี้ทําอะไร หนาที่คือการแผพลังทางความคิดใหม ปลูกฝง และกระตุนใหคนไทยมี จิตสํานึก มีคานิยมใหม คนกลุมนี้ตองทําตัวเปนแสงสวางที่กรุยทางใหผูคน เห็นโลกใหม เปนโลกแหงความเปนชาตินิยม สรางคุณคาใหม ที่นําไปสูการ เปลี่ยนแปลงประเทศ ผูอานอาจจะมีความเห็นวาสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่คนเหลานี้ทําอยูแลว ใชครับ เพียงแตวาการแผพลังทางความคิดที่คนเหลานี้ทําอยูในทุกวันนี้ไมเพียงพอ ตองนําไปสูการปฏิบัติ สิ่งที่ขาดหายไปคือความสามารถในการแปลงสิ่งที่อยู ในสมองเปนการกระทํา เพราะการกระทําเทานั้นคือ พลังที่นําไปสูการ เปลี่ยนแปลง เราไมสามารถสรางชาติเพียงแคมีความคิดดีๆ 17


คูมือสรางชาติ

ตองสรางสิ่งที่เปนรูปธรรม อยาเพียงแตพูด นักคิดตองทําตัวเปนหิ่งหอย ไฟฉาย หรือประภาคาร สองใหเห็นทางเดินเขาไปในโลกใหมได สรางแรง ดลใจใหคนไทยเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนกระบวนการที่ทํางานเหมือนนํ้าที่หยดลงบนหินทุกๆ วัน แลวสุดทายจะ เกิดรอยที่พื้นผิว

18


นักคิด ตองทำตัวเปน หิ่งหอย ไฟฉาย หรือประภาคาร สรางแรงดลใจ ใหคนไทย เปลี่ยนแปลงตัวเอง 19


คูมือสรางชาติ

ปญหาไมมีทางแกได ถาสังคมยังใชจิตสํานึกและ สติปญญาระดับเดียวกันกับ ที่ทําใหเกิดปญหานี้ขึ้นมา

20


ผูเลนใหม ตนเหตุของความวิกฤตมาจากปญหาเรื่องโครงสราง เกิดจากระบบการเมือง ที่ลมเหลว ไรคุณภาพ ขาดคุณธรรมและจริยธรรมทําใหไปบิดเบือนโครงสราง อื่นๆ ไมวาจะเปนระบบขาราชการ ระบบเศรษฐกิจ ความเสื่อมทางการเมือง เปนผลใหขาราชการไมไดทํางานเพื่อประเทศ แตมีหนาที่รับใชนักการเมือง แบงเปนพวกใครพวกมัน การติดสินบนทีท่ าํ เสมือนหนึง่ การกินขาวเชาเปนผล มาจากพฤติกรรมของนักการเมืองทีท่ าํ ตัวเปนพอคามากกวาการดูแลประชาชน สังคมไทยใชบริการของผูเลนเหลานี้มานานพอที่จะพิสูจนไดวาแผนการเลน ของพวกเขาในการบริหารประเทศทําใหสังคมติดหลมลึก ถึงเวลาที่คนเหลานี้ ตองไปนั่งพักขางสนามชั่วคราว แลวเปดทางใหผูเลนใหมลงมาทําหนาที่ ระบบการเมืองของบานเราเปนระบบที่ผิดปกติ เปนระบบปด ถามวาทําไม ผูอ า นคงพอจะนึกออกวา ระบบการเมืองทีใ่ ชกนั อยูท กุ วันนีค้ อื ระบบเชิงพาณิชย เปนตัวนําผสมกับการใสรายปายสี อยางนี้คนดีที่ไหนเขาจะเสียสละไปทํางาน Public service ละครับ นอกจากนั้นการเมืองยังเปนระบบที่ผิดธรรมชาติ คนเปนนายกรัฐมนตรีมีหนาที่บริหารงบประมาณของประเทศปละ 21


คูมือสรางชาติ

กวา 2 ลานลานบาท แตเงินเดือนของคนที่เปนหมายเลขหนึ่งของประเทศ มีมูลคาเพียงหนึ่งแสนกวาบาท เปนเรื่องที่พวกเรามนุษยเดินดินกินขาวแกง ก็ตองเขาใจวาผูบริหารของประเทศไมสามารถพึ่งเงินเดือนมาดูแลคาใชจาย ของตนเองได ความผิดธรรมชาติ และการปดกั้น ทําใหไมมีผูเลนใหมที่มีคุณภาพ บานเมือง จึงหมุนอยูในอางกาละมัง นี่เปนที่มา ที่พวกเราขอเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง “รัฐบาลอาสา” เปนกระบวนการรวบรวมคนดีและคนเกงในแตละวงการ ไมวาจะเปน ภาคเอกชน ขาราชการ หรือนักการเมือง แลวใหคนดีศรีอยุธยาเหลานี้ไป จัดตั้งรัฐบาลเพื่อแกโครงสรางพื้นฐาน คุณสมบัติมีเพียงสามขอ ตองเปน • • •

คนดี เกง และกลา

และขอเวลาใหคนเหลานี้ทํางานอยางนอยสามป เพื่อใหเวลากับรัฐบาลอาสา ในการรื้อเสาเข็มของบานหลังนี้ใหแข็งแรง ขอเลากรณีศึกษาของการสรางชาติของความเปน “เกาหลีใหม” ในป 1993 นายคิมยังซัมเขารับตําแหนงประธานาธิบดีถือไดวาเปนพลเรือนคนแรกที่เขามา บริหารประเทศตั้งแตป 1961 เขามีความกลาหาญตองการสรางประเทศเกาหลี ใหม ทําใหประเทศกาวขึ้นมาเปนผูเลนระดับโลก แคฟงความทะเยอทะยานก็ อยากจะยกมือไหวแลว รัฐบาลของประธานาธิบดีคิมยังซัมทําเรื่องหาเรื่องพรอมๆ กัน •

หนึ่งปฏิรูปการเมือง ดวยการปราบปรามการทุจริตอยางถอนรากถอนโคน 22


สรางจริยธรรมการเมืองใหมเพื่อใชเปนพลังขับเคลื่อนการทํางานของภาครัฐ • สองปฏิรูปกองทัพ โดยใชปฏิบัติการสายฟาแลบเปลี่ยนแปลงอํานาจในการ บังคับบัญชากองทัพใหม สั่งปลดหรือดําเนินคดีนายทหารที่กระทําผิด และแยกกองทัพใหปลอดจากการเมือง • สามปฏิรูปเศรษฐกิจ ดวยการสรางพิมพเขียวของแผนเศรษฐกิจที่ใชความคิด สรางสรรคเปนพลังในการสรางความมั่งคั่งใหม • สี่ทําความจริงใหปรากฏ ดวยการดําเนินคดีอดีตประธานาธิบดี 2 คนคือ โรแตวู และชุนดูวาน ในขอหารับสินบนและสั่งฆาประชาชน ซึึ่งทั้งสองคน ถูกศาลตัดสินใหรับโทษอยางหนัก • และสุดทายคือรื้อฟนจิตสํานึกแหงความเปนชาติ เพื่อใหคนเกาหลีรวมพลัง มาชวยกันสรางชาติใหยิ่งใหญกวาเดิม ความสําเร็จในการสรางชาติของเกาหลีคือการเปลี่ยนตัวผูเลน นํามาถึงซึึ่งวิธี การใหมๆ ที่ทําใหเกิดผลลัพธดีขึ้นกวาเดิม และผูเลนใหมมีคุณสมบัติพิเศษ คือมีความกลาหาญในการแกปญหาเรื้อรังของชาติ แลว “รัฐบาลอาสา” จะเปนไปไดอยางไร เพราะรัฐธรรมนูญของประเทศเรา บัญญัติไววา นายกรัฐมนตรีตองมาจากตําแหนงสส. ผมบอกวาไมทราบเพราะ ผมไมใชผูรูเรื่องกฎหมาย แตผมมีความเชื่อวาการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ ตองขโมยดูคําตอบแลวคอยไปหาเครื่องมือในการแกปญหาเพื่อชวยสราง คําตอบที่ตองการ คนที่เกงเรื่องรัฐศาสตรและนิติศาสตรตองไปหาวิธีการ ทําเรื่องนี้ใหถูกตองตามกฎกติกาและมารยาทของสังคม ประเด็นที่สอง ผมมีความเชื่อวากฎมีไวเปนเครื่องมือ กฎไมไดมีไวเปนนายของการทํางาน รัฐบาลอาสาจะเกิดขึ้นได คนไทยตองรวมกันทํางานในวิถีมด สงเสียงวา ทางออกของประเทศคือการใหผูเลนใหมเขามาทํางานเพื่อประเทศ วิถีมดคือ พูดทุกวัน บอกตอ ไมเก็บไวคนเดียว ตื่นมาทุกเชาชวยกันโยนกรวดลงไป คนละกอน จากแรงกระเพื่อมมันจะกลายเปนคลื่นแหงความเปลี่ยนแปลง ในป 2001 มหานคร New York ไดนายกเทศมนตรีคนใหมชื่อ 23


คูมือสรางชาติ

คนไทยทุกคน ตองดึงพลังซอนเรน ที่มีอยูในตัวออกมา ใชทําอะไรก็ได ที่แตละคนคิดวา ชวยสรางโอกาสให ผูเลนใหม 24


เขาเขามารับตําแหนงในชวงที่เมืองนี้มีความตกตํ่าถึง ขีดสุด เนื่องมาจากเหตุการณ 9/11 คุณ Bloomberg ลงมือกอบกูสถานการณ ของเมืองโดยตั้งเปาหมายวา “New York is where the best want to live Michael Bloomberg

and work”

ภายในระยะเวลา 8 ปที่เขาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีสองสมัย เขาพลิก ชะตากรรมของเมืองนี้ที่ครั้งหนึ่งคนในอยากออกและคนนอกไมอยากเขา กลายมาเปนเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ในป 2008 Bloomberg เสนอขอแกไขกฎหมายที่วาดวยเงื่อนเวลาที่กําหนดใหนายก เทศมนตรีทํางานไดเพียงแปดป สาเหตุมาจากการที่ New York ประสบกับ วิกฤตทางการเงินอยางแสนสาหัส และเขาขออาสามาทํางานเปนครั้งสุดทาย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2008 สภาของเมือง New York ลงมติดวยคะแนน 29 ตอ 22 เสียงใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงไดสามสมัย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2009 คุณ Bloomberg ไดรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเปน ครั้งที่สาม พวกเราเลาเรื่องนี้เพื่อตองการสื่อวากฎเขียนไวโดยมนุษย มนุษยก็ตองสามารถ แกกฎเหลานั้นได เพื่อสรางสิ่งที่ดีกวา และถาคนไทยทุกคนใชวิถีมด เสียงหนึ่งเสียงของเราจะมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลง กติกาในระบบการเมือง เพื่อเปดทางใหผูเลนใหมทั้งชุดเขามาบริหารประเทศ ขอกลับไปที่บทแรกวาคนไทยทุกคนตองดึงพลังซอนเรนที่มีอยูในตัวออกมาใช ทําอะไรก็ไดที่แตละคนคิดวาชวยสรางโอกาสใหผูเลนใหม แลวอะไรคือความเรงดวนที่รัฐบาลอาสาตองทําเปนเรื่องแรก การจะทําใหเกิดความเปนปกติสุขกับประเทศไทย ผูเลนใหมตองมีความเชื่อใน ศีลธรรมขั้นพื้นฐาน ไมใชเพียงแตพูดวาซื่อสัตย แตตองกลาประกาศตัวเปน 25


คูมือสรางชาติ

ศัตรูกับคนที่ผิดศีลธรรม ดวยการประกาศเจตนารมณในการปราบปรามปญหา โกงกินและคอรัปชั่น เพราะนี่คือรากเหงาของปญหาในแผนดินนี้ ถาไมทําเรื่องนี้ จะปรองดอง จะปฏิรูปไปก็ไมมีความหมาย หนาทีข่ องรัฐบาลอาสาคือแกไขความบิดเบือนในโครงสรางประเทศ เมือ่ แข็งแรง แลวคอยสรางความสามารถใหประเทศเขาไปแขงขันในตลาดโลก ซึึ่งพวกเรามี ความเห็นวาสิ่งที่ตองทําคือ • • • • • •

ทํางานบนหลักความจริงและเหตุผล ยึด Fair process เปนหลักในการบริหาร Fair process มีหลักคิดงายๆ คือคนทําดี ตองไดดี ทําผิดตองไดรับการลงโทษ และมีเพียงมาตรฐานเดียว ปลุกจิตสํานึกของความรักชาติ การดูแลประชาชนที่ดอยโอกาสคือชวยเขาใหชวยเหลือตัวเองได เปนการ เอาเบ็ดไปใสมือเขา ไมใชเอาปลาใหกินฟรีตลอดชีวิต สงเสริมใหเอกชนใชความคิดสรางสรรคเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาลทําตัวเปน Regulator ใหเกิดการแขงขันอยางยุติธรรม ใหความสําคัญกับความรวดเร็วในการแกปญหา เพราะบานเมือง มันผิดปกติมาก

เมือ่ รัฐบาลอาสาทําหนาทีร่ อ้ื เสาเข็ม หลอตอหมอใหม พรอมปรับคานทีบ่ ดิ เบีย้ ว ไดเรียบรอยแลว สังคมไทยคอยกลับไปเลือกตั้งกันใหมอีกครั้งหนึ่ง

26


ไมปราบปราม ปญหาโกงกิน คอรัปชั่น จะปรองดอง จะปฏิรูปไป ก็ไมมีความหมาย 27


คูมือสรางชาติ

ทางเลือก อยูในมือของคนไทยทุกคน

28


วงจรของ ความเปลี่ยนแปลง นักคิดไมเพียงแคพูด แตสรางแรงดลใจใหเกิดเปนการเปนกระทําในภาค ประชาชน เกิดพฤติกรรมใหม คนไทยใชวถิ มี ดเรียกรองสิทธิในการเปลีย่ นแปลง เปลี่ยนกติกาใหผูเลนใหมเขามาแกไขโครงสรางที่ผิดปกติบนยอดของประมิด ทําไมตองทำอยางนั้น ใหไปดู Clip video www.youtube.com/watch?v=H-NySQl7VJ0 ทางเลือกอยูในมือของคนไทยทุกคน

29


คูมือสรางชาติ

เมื่อพวกเขา ไมเปลี่ยน พวกเราตอง เปลี่ยน 30


ความรักสบาย ความอนุรักษนิยม ความไมกระตือรืนลน ความประนีประนอม อะไรก็ไมเปนไร นี่คือคุณลักษณะของคนไทย เปนศัตรูตัวรายที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง พวกเราตองเพาะพันธุตนกลาแหงความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เพราะคนไมกี่พันคนที่หมุนเวียนกันครองอํานาจรัฐยินดีที่จะอยูกันแบบเดิมๆ เมื่อพวกเขาไมเปลี่ยน พวกเราตองเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนประเทศไทย ตองการเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เขาไปที่ www.blacksheep.co.th/changingfield Download e-book

ของคูมือสรางชาติไดที่

www.blacksheep.co.th/ebook

31


คูมือสรางชาติ

เมื่อมดตกนํ้า ทุกตัวจะมา รวมกันเปนแพ แลวชวยกัน วายเขาฝง มดตัวที่อยูไกลสุด จะเดินบนหลังเพื่อน เพื่อขึ้นฝง 32


ตัวสุดทายยอม ทอดตัวเปนสะพาน ใหพรรคพวก ขึ้นจนหมด แลวตัวเองจึงขึ้นฝง เปนคนสุดทาย นี่คือวิถีมด ในการสรางชาติ 33


คูมือสรางชาติ

แกะดําทําธุรกิจ แกะดําทําธุรกิจคือ คนกลุมเล็กๆ ที่มีความเชื่อในศักยภาพของคนไทยวา ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรกาวไปเปนผูเลนระดับโลก แทนที่จะมาสาละวนกับ ปญหาเกาๆ ที่เปนอุปสรรคกับความเจริญของบานเมือง จะทําอยางนั้นไดคนไทยตองดึงเอาศักยภาพของตนเองที่จมอยูใตนํ้าออกมาใช แกะดําทําธุรกิจขอทําหนาที่เปน Change agent กระตุนใหผูคนเปลี่ยนแปลง ตัวเอง เพื่อคนไทยแตละคนจะชวยกัน สรางความมั่งคั่งใหมใหกับแผนดินเกิด และทําใหบานเมืองนี้มีความนาอยูมากขึ้นกวาเดิม แกะดําทําธุรกิจมีกระบวนการในการสรางการเปลี่ยนแปลงอยู 3 อยางคือ •

งานเขียน โดยมีผลงานหนังสือ 3 เลม “Zigzag เมื่อแกะดําทําธุรกิจ” “แกะดําทําธุรกิจ ทุงหญาแหงความรูและความสุข” และ “Downturn is your turn” หาซื้อไดที่รานซีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศ

34


การบรรยาย และทํา Workshop เพื่อใหผูคนเกิดการเปลี่ยนแปลง ชวยใหคนคนนั้นเดินเขาไปในโลกใหมได เปนโลกที่ความคิดริเริ่มเปน ตัวนําทางชีวิตและเครื่องมือในการคาขาย สนใจอานรายละเอียดของ Workshop ไดที่ www.blacksheep.co.th/workshop องคกรใด ที่ตองการใหพวกเราไปบรรยาย หรือทํา Workshop ติดตอไดที่ ประเสริฐ เอี่ยมรุงโรจน 081-855-0342 โดยพวกเราขอคุยตรงกับ ผูบริหารขององคกรนั้นๆ

เปนคูคิดของผูประกอบการ เพื่อชวยผูประกอบการทําธุรกิจในรูปแบบ ของ Creative business model สรางการเติบโตแบบกาวกระโดด

ตองการเขาใจแกนของความเปนแกะดําทําธุรกิจ อานรายละเอียดไดที่ www.blacksheep.co.th

35


คูมือสรางชาติ

36


Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they’ve been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.

คู่มือสร้างชาติ  
คู่มือสร้างชาติ  

คู่มือสร้างชาติ โดยประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และนฤมล บุญทวีกิจ

Advertisement