Page 1


欏म‫ޓ‬惍ⷫࣁ 

ԅੋষੋ惍

旇‫ݴڵ‬स㻒㶀Ҝޫ www.ravitours.ca

䓍㴂㩌族 悸▲ਙ悸м͹ GS VS悸ҹ͹ GS VS 地址:99 Avenue Viger West, Suite G3 & G18 Montr«al, H2Z 1E9 ම䂘⟧㐐φ

514-419-5588

ٝ‫⳷א‬

伛伏‫ޙ߃ޙ‬ӟ䤚 ‫לי✕י‬䌇♔‫ޙ߃ޙ‬ӟ䤚 欏ԗҰӍଖ‫ޙ߃ޙڂ‬ӟ䤚 䄵‫מ‬啠‫ޙ߃ޙ‬ӟ䤚 

ᴤཊ㐊䐟৺ᇊ㼭वൈ䃻ֶ䴫䄞䂒

◣ࡔ柿ଂ惍

䇃ւ啠‫ޙ‬惍 П桅Ҹⴡ‫ޙ‬惍 侳‫ך‬ӯ☓‫ޙ‬惍 ࡯㬩䩪‫ގܞ‬侳Ԇ‫ޙގ‬惍 䇃ւ啠㉙⡧‫ޙ‬惍 ࡯㬩䩪‫ގܞ‬侳Ԇ‫ޙގ‬惍 傂伦ࡪⴚ‫ޙ‬惍 ஋刦୅ⴚ‫ޙ‬惍 ٞԻ㉙‫ޙ‬惍 䇃ւ啠侳‫ך‬ӯ☓‫ޙ‬惍 ২ⴚ੼ࢁُ‫ޙ‬惍 梘䍪澝‫ޙ‬惍 䇃ւ啠侳‫ך‬ӯ☓ۙ‫ގ‬ԏ‫ޙ‬惍 ‫פ׺ח‬暙Ұࢁ䍟‫ޙ‬惍 柑ⴚ‫ࢨࡾޙ‬惍 ‫ߎޙ‬梏‫ޙە‬惍 ੊ׂٌ‫ޙ‬惍 ᶲ徘₡㟤ᶵ⏓䦭⍲ŇŊńłŗ炻㊱暁Ṣ㇧妰炻ᶵ⏓㨇䤐炻 ‫ޤ‬榆ࡪ‫ޙ‬惍 ૞ԧ߳‫ޙة־‬惍 ੊ׂٌ‫ޙ‬惍 ⮷屣␴㊯⭂枭䚖屣䓐 ᶲ徘₡㟤⏓䦭⍲ŇŊńłŗ炻㊱暁Ṣ㇧妰炻ᶵ⏓㨇䤐炻⮷屣␴㊯⭂枭䚖屣䓐

暙ү‫څ‬Ҝ‫׫‬஠

ࢤ⟕㷚त

ষ⳪惍

‫⟕ࢤ؃ז‬㷚तͣ‫ݺޤ‬ӸӞ䤙ͤ ࡯㬩䭕‫ם‬П桅Ҹⴡ‫ޙ‬惍 Վٞ‫ޙ‬ত惴惍 ࡯㬩䭕‫ގܞ‬侳Ԇ‫ޙގ‬惍 Іࡢ 1194+ԕ䱑 ‫ך‬জ‫ؿ‬Ԇ‫ޙ‬ত惴 ԗц 1226+ԕ䱑 ২ⴚ੼ࢁُ‫ޙ‬惍 ‫੼׎‬ւ‫ޙ‬ত惴 ㏛ٕ 1119+ԕ䱑 ‫ࢨࡾޙפ׺ח‬惍 ⟕ߡ‫ܘ‬曧ъ‫ۑ‬嬴ͧլ䱑ͧ㷚तͧլ஠ ₡㟤㊱⚃Ṣ㇧妰炻⏓䦭炻ᶵ⏓㨇䤐ġġġġġġġ ‫⟕ࢤ؃އ‬ ২৻ਡІࡢ 829+ԕ䱑 ㆋ㴂䔜‫ۓ‬栉嬮ͫ⠅ࠀ޾Ԇ⠶ۙ͠ ࢤ⟕惍忮 䈏ૡ‫ۓ‬ङ஬ࡌͫ惴㤋䱺‫ڶ‬ਡ३ͫ ॳ‫ڥ‬㻁ষࢌ ২৻ਡԗц 859+ԕ䱑 ੼㻓‫ޙ‬ত惴惍 NCL JADE‫ם‬㻁ࡔ惍‫ݺޤۋݺޤ‬Ӟ䤙 2599+ ২৻ਡனࡵ 980+ԕ䱑 曧ъ‫ͧۑ‬լ㷚तͧ䱑Ղ,/)'< 㻓ࡳⴚ‫ޙ‬惍 Ԇਡனࡵ 1235+ ԕ䱑 ‫מ‬㻓ࡳਸ਼ⴚ惍 ԆਡІࡢ 958+ ԕ䱑 NCL GEM 伛伏㬴ԅԎࠢ‫ݺޤݺ‬Ӟ䤙 869+ ‫מ‬㻓ࡳⴚ刏寀惍 Ԇਡԗц 980+ ԕ䱑 NCL BREAKAWAY伛伏ٝվ榆‫ݺ‬ 侙Ӂࢫࡳ䎬‫ מڦ‬ З⳪২ԅ‫לܔ‬ԅৰࢤ⟕ ‫ݺޤ‬Ղ‫ݺ‬Ӟ䤙 伛੼垊ԧ㉙‫ޙ‬惍 ԗцਞࢤӮ䔦 1320+ ԕ䱑 ⠶叧 869+暙Օ‫ ۑ‬969+ ІࡢਞࢤӮ䔦 1395+ ԕ䱑 ₡㟤⏓ŇŊńłŗġ⎗傥ὅ凒䨢℔⎠ᶵ⎴㖍㛇䘬㨇䤐䉨㱩嬲⊾ġġġġġ 曧ъ‫ͧۑ‬լਞࢤӮ䔦২伛伏рૹͧ䱑Ղ,/)'< 6XOIKYLXUSY[T]OTM0GT

ਜ਼〵৺),&$9

֚⳪柿ଂ惍ॳ惴

ͣі恗З⳪乽孨ͤ Їࢁ‫ם‬㿄ԧࡊ慺‫ ޙ‬ Ԙч‫ ޮמ‬ Ԙч‫ ޙڴ܈ࡱמ‬ Ԙч‫ش‬㩌惍 Ԙч‫ ޮמ‬ क़‫ڏ‬㏳於࠶‫ ޙٌפ‬ क़‫ڏ‬㏳於௴ࡾ㌜‫ ޙ‬ ٌ㭆庈ॳࡡࡪٌ‫ ޙ‬ 㿄ԧ潈於ी䳛‫ߥص‬ㆃ‫ ޙ‬ ੼‫؍‬Ҿ榆⛵‫ ޙ‬ ‫ם‬㿄ԧ溈ٌ⦁ް‫ ޙ‬ Є‫ڦ‬曾ԧ‫ ޙ‬ ௚ࠀ娝‫ܞ‬曾ԧ惍‫ ޙ‬ ۨୃ㉌यЬ‫ة‬䆶‫ ޙ‬ 㑋‫؟‬उ沽⣈Վֽ‫ ޙ‬ ࠁߥ潈劵ࠐँ‫ ޙ‬ ࢁԧ㉙ࢁՍІ☓‫ ޙ‬ ࣯㿄‫ݻە‬慺ࡊ‫ ޙ‬ ॔ॢ੼੗‫ ޙ‬ ‫ם‬㿄ԧІ㉠‫ ޙ‬ ᶲ徘₡㟤⏓䦭⍲ŇŊńłŗ炻㊱暁Ṣ㇧妰炻ᶵ⏓㨇䤐炻 ⮷屣␴㊯⭂枭䚖屣䓐


华侨新报1200期  
华侨新报1200期  
Advertisement