Page 1

Campos de traballo en Sem mana Santa na Comunidade Valenciana Campo de traballo “Ocio e discapacidade” O campo ten como finalidad ade convivir e compartir con persoas con n discapacidade d un tempo de ocio e de formació ión. O traballo consistirá na convivencia, coidado c e asistencia de mocidade con necesidade des de apoio así como o desenvolvemento de activi ividades lúdicas. Os participantes aloxaranse se no Albergue Xuvenil La Marina, en Mor oraira-Teulada (Alicante) Ver ficha do campo Campo de traballo “Divírtete” O campo ten como finalidade rea ealizar actividades lúdicas e socio- educativass para p nenos con idades comprendidas entre os 8 e os 12 anos, a en situación de risco de exclusión socia ial. Os nenos participarán no campo de traballo llo como colectivo ao que atender, e convivirán án durante 6 días co grupo de voluntarios. O traballo consistirá c na convivencia, coidado e asistenci cia dos nenos, así como no desenvolvemento de actividad ades lúdicas. Os participantes aloxaranse no Albergue Al Xuvenil Torre de Alborache (Valencia cia), do 17 ao 20 de abril; e no Casal D’Esplai de Roc ocafort (Valencia), do 21 o 24 de abril. Ver ficha do campo Cota: 60 € Idades: 18 a 26 anos. Datas: do 17 ao 24 de abril de 20 2014. Renuncia de praza: A renuncia e, no seu caso, a solic icitude de devolución de cota, realizarase semppre por escrito, antes do comezo da actividade ou 48 ho horas despois de iniciada a mesma. Devolveras rase o 80% da cota nos seguintes supostos: - Enfermidade da/do moza/o quee impida a asistencia á actividade. Neste caso, o, deberase aportar un certificado médico oficial, cumpr primentado e asinado, ou un informe hospitalar lario. - Enfermidade ou morte dun fami miliar ata o 2º grao de consanguinidade ou afin inidade. Neste caso, deberase aportar un certificado of oficial debidamente cumprimentado e asinado. o. - Outras causas de forza maior, debidamente de xustificadas. - Quedan excluídas da posibilidad ade de devolución, as razón que se aludan com mo consecuencia dos rendementos académicos nos dife iferentes niveis educativos dos participantes e a realización de calquera actividade preparatoriaa ddo curso académico e de prácticas universitar arias, así como o desfrute de bolsas e contratos labborais. A non incorporación á actividadee ou a cancelación da praza una vez comezado do o campo de traballo, suporá a perda do importe aboado do. Documentación: Formulario de inscrición Xustificante de abono da cota cor orrespondente, no que deberá constar: nome e apelidos do participante, nome do campo dee traballo t e data de realización. Nota: A documentación deberáá adiantarse por fax (981 545 843) ou correo eo electrónico ( programas.xuventude@xunta ta.es) dentro das 48 horas posteriores á recep epción do correo electrónico de confirmación daa praza. En caso de non adiantala, o voluntario rio perderá o dereito sobre a praza concedida. Inscricións: Na dirección xeral de Xuventudee e Voluntariado chamando aos teléfonos: 9811 544 838 / 881 999 194 en horario de 9:00 a 14:00


GALEUROPA: prácticas laborais no estranxeiro A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca o programa Galeuropa dirixido a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos Estados membros da Unión Europea, agás España. As prácticas terán unha duración de 8 semanas cun mínimo de 25 horas formativas semanais, e desenvolveranse no período comprendido entre o día seguinte ao da publicación da resolución definitiva de persoas beneficiarias e o 30 de outubro de 2014. As estadías teñen como finalidade apoiar as persoas participantes en actividades de formación para adquirir os coñecementos, as competencias e as cualificacións que complementen o desenvolvemento persoal e profesional, facilitando a mobilidade dos traballadores en Europa e promovendo o desenvolvemento e a súa transferencia entre os países participantes ao mesmo tempo que perfeccionan as habilidades lingüísticas nun idioma estranxeiro. Requisitos: Ser galego/a e estar empadroado/a en calquera concello de Galicia. Ter entre 18 e 30 anos ao remate do prazo de presentación de solicitudes. Titulación: – Título de técnico/a ou técnico/a superior (grao medio ou superior) de Formación Profesional, de Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño ou de Ensinanzas Deportivas. – Título universitario de grao ou equivalente (licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a e diplomado/a, arquitecto/a, técnico/a, enxeñeiro/a técnico/a ou titulacións equivalentes das Ensinanzas Artísticas Superiores. Que a dita titulación se obtivese nos cinco anos inmediatamente anteriores á data da convocatoria. Posuír coñecemento dalgunha das seguintes linguas cun nivel suficiente para desenvolver unha práctica laboral axeitada ao seu grao de formación académica: inglés, italiano, francés e/ou alemán. Contías máxima por participante, por 8 semanas: Alemaña: 1.875 € Finlandia: 2.290 € Malta: 1.710 € Austria: 2.040 € Francia: 2.205 € P. Baixos: 2.040 € Bélxica: 1.955 € Grecia: 1.875 € Polonia: 1.625 € Bulgaria: 1.465 € Hungría: 1.710 € Portugal: 1.790 € Chipre: 1.790 € Irlanda: 2.125 € R. Checa: 1.790 € A contía adxudicada a cada persoa beneficiaria dentro dos límites da contía máxima sinalada.

Croacia: 1.875 € Islandia: 2.040 € R. Unido: 2.400 € Dinamarca: 2.400 € Italia: 2.125 € Romanía: 1.540 € Eslovaquia: 1.710 € Letonia: 1.625 € Suecia: 2.290 € Eslovenia: 1.875 € Lituania: 1.625 € Turquía: 1.710 € Estonia: 1.625 € Luxemburgo: 1.955 € Outros: 2.400 € corresponderase coa cantidade que esta xustifique

O prazo de inscrición estará aberto ata o 28 de marzo As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS324A Maís información no DOG do 28 de febreiro de 2014.

de

2014.


INMERSIÓN LINGÜÍSTICA STICA E EN COLONIAS PARA O VERÁN N DE 2014 20 O Ministerio de Ed ducación convoca 2.200 axudas para parrticipar nunha das colonias de dúas semaanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 2014, para alumnoss de 5º e 6º de primaria e 1º da ESO. Estas axudas distribúense se en dous grupos: Primeira quenda: do 29 de d xuño 2014 a 13 de xullo 2014: . Grupo I: 660 axudas de ata ta 476 €. . Grupo II: 440 axudas de ata 326 €. Segunda quenda: do 13 de xullo xu 2014 a 27 de xullo 2014: . Grupo I: 660 axudas de ata ta 476 €. . Grupo II: 440 axudas de ata 326 €. Os grupos I e II constituense se dependendo das circunstancias person onais dos participanates. Requisitos que deberán cump mprir todos os solicitantes: a) Poderá optar a estas axuda das o alumnado que no presente curso 20 2013/2014 estea matriculado en centros sostid tidos con fondos públicos, nalgún dos se seguintes cursos: Quinto curso de Ensino Prim mario. Sexto curso de Ensino Primaario. Primeiro curso de Ensino Seecundario Obrigatorio. b) A idade dos participantess non poderá superar os 13 anos a data 331 de decembro de 2014. c) A nota media do curso 201 012/2013 terá que ser notable na asignat atura de inglés e notable como nota media doo curso. O prazo para presentar solici icitudes estará aberto ata o 14 de marzoo de d 2014. Máis información no BOE ddo 25 de febreiro de 2014 e en www.edu ducacion.es


Programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España O Ministerio de Educación convoca 2.000 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2014.

Requisitos e destinatarios: a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1994 e o 31 de decembro de 1997 e estar matriculado no curso 2013-2014 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos: Bacharelato, Ensinanzas profesionais de música e danza, Grao medio de Formación Profesional, Grao medio de artes plásticas e deseño, Grao medio de ensinanzas deportivas e Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado. b) Ter obtido no curso 2013-2014 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación c) Todos os solicitantes deberán acreditar ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7 puntos na materia de inglés. A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a Trámites e servizos.

O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 2 de abril de 2014. Máis información no BOE do 10 de marzo de 2014 e en www.educacion.es

Pdf dinamización  
Pdf dinamización  
Advertisement