Page 1

ในโอกาสนี้ คุณสุรงค บูลกุล ไดกลาวถึงโครงการในครั้งนี้วา

ชางสีและชางศิลป : งานทาสีราวกันตก และระบายสีภาพ ธรรมชาติขางอาคารเร�ยน

พนักงานและนองๆ นักเรียนไดชวยกันแตงแตมสีสันสดใสใหกับอาคาร 50 ปไทยออยลดวยภาพดอกไม ผีเสื้อ ตนไม พรอมกับไดชวยกันทาสี ราวกันตกบริเวณระเบียงอาคารเรียนหลังใหมอยางขะมักเขมน คุณว�ชัย ไหมทอง

ยิ่งไปกวานั้น พนักงานอาสาสมัครยังไดชวยกันปรับระดับทางเดิน ระหวางอาคารหลังเกากับอาคารหลังใหมใหเปนแบบขั้นบันไดพรอม ทั้งเทปูนแตละขั้น เพื่อใหเด็กๆ เดินไดสะดวก ไมตองกลัวลื่นหกลม หากฝนตก ชางไม : งานติดตั้งปายอาคารและประกอบเกาอี้ คุณเกร�ยงไกร นาคะพงศ

“ผมขึ้นมาชุดแรก ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม ตั้งใจจะมาชวยทำลานปูน และทำโตะ เกาอี้ มาถึงที่นี่ตอนเย็น ทีมพี่ศุภชัยรับผิดชอบงานเท ปูนเปนหลัก สวนในทีมผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการดูความ เรียบรอยทั่วๆ ไปของสถานที่วามีอะไรที่สามารถจะชวยทำได เพื่อ ใหงานพิธีเปดสำเร็จลุลวงไป การติดตั้งปายอาคาร 50 ปไทยออยล และเรื่องโตะ-เกาอี้ เพราะโตะ-เกาอี้ที่จะใชสำหรับแขกที่มาในงาน ยังไมเรียบรอย นองๆ ในทีมตองชวยกันออกไอเดีย และไดผลงาน ออกมาอยางที่เราเห็น ถือเปนความรวมมือรวมใจของพวกเราชาวเครือ ไทยออยลนะครับ” ชางทำสวน: งานปลูกตนไมเปนรั้วโรงเร�ยน

เพื่อใหรมเงาและสวนหนึ่งใชเปนผักสวนครัวสำหรับอาหารกลางวัน ของเด็กๆ ได งานนี้เปนอีกงานที่สำเร็จลงไดดวยพลังแหงความ รวมมือระหวางพนักงานจิตอาสาเครือไทยออยลโดยเฉพาะพนักงาน สาวๆ และชาวบานขุนยะ คุณณัฏฐว� สิร�แสงทักษิณ, คุณศิร�พรรณ สิร�ว�ชช คุณสลิล เอี่ยมวสันต และคุณวรรณบวร แกวเสถียร

“งานหลักๆ อยางฉาบปูน เทปูน พวกเราก็ทำไมไดอยูแลว แตก็ชวย ปลูกตนไมที่ไดรับมอบหมายมา ปลูกตนไมเปนรั้วกินได เชน ตนชะอม ตนกาแฟ ตนแมคาดีเมีย รวมทั้งตนไมใหรมเงาและดอกสวยงามอยาง พญาเสือโครง และหญาแฝกกันการพังทลายของดิน เทาที่คุยกับ อาจารยเห็นวาจะใหนองๆ ดูแลหนึ่งตนตอหนึ่งคน ดูแลใหมันโต ขึ้นมาเปนความรับผิดชอบของนองๆ นอกจากนั้นพวกเรากับนองๆ ยังไดชวยกันสรางงานประติมากรรมบนพื้นปูนที่เพิ่งเททำเปนทางเดิน ระหวางอาคาร ตอนแรกตั้งใจวาจะเก็บใบไมมาทำเปนลาย ตอน หลังพวกเราก็วาดเอาเลยเปนลายดอกไม แลวใหนองๆ มาชวยกันวาด เปนลวดลาย รูปบานรูปอะไร ดูนองๆ เขามีความสุขกันมากคะ”

“จุดประสงคงานทาสีราวกันตกก็เพื่อความสวยงามและความคงทน แข็งแรงนะครับ เพื่อนพนักงานที่มาชวยกันทำงานนี้ ทุกคนเปน มือสมัครเลน ไมเคยทาสีเองมากอน ก็มีสีหยดบาง เลอะบาง มือเปอน กันทุกคน แตสิ่งที่ประทับใจคือ…เห็นราวเล็กๆ แบบนี้ แตตองทา ทั้งวันเลย ทาแลว ทาอีก เพราะทั้งฝนตก งานเทปูน งานปลูกตนไม ก็กระเด็นมาเลอะ เลยตองเก็บงานทีหลังทำใหเสร็จชากวางานอื่นๆ แตผลงานที่ออกมาก็เปนที่นาภูมิใจของพวกเราทุกคน และไมมีใครบน อะไรครับ” คุณรักชนก ว�รทัตประภา

“ประทับใจนองๆ ตอนวาดภาพและระบายสี ดูนองๆ เขามีความสุข กัน ภาพที่ออกมามันดูเปนศิลปะ สวยงามเปนธรรมชาติเพราะเกิดจาก จินตนาการไมไดเกิดจากการคัดลอกภาพ ประทับใจเพื่อนๆ พนักงาน ที่ทุกคนตั้งใจชวยกันโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย ไมยอมพักขอให งานเสร็จกอน และสุดทายประทับใจกับผลงานสำเร็จ ดูสวย เปนศิลปะ ดี ดูภาพแลวสดชื่น คิดวาเวลาที่เด็กๆ เหนื่อยจากการเรียนหรือ งานที่บาน มุมตรงนี้จะชวยใหพวกเขาผอนคลายได” ชางไฟฟา : งานติดตั้งอินเตอรเน็ต

นอกจากนั้นยังมีงานติดตั้งอุปกรณการเรียน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ที่ตองอาศัยวิชาตัวเบา เพราะตองปนหลังคาอาคารเรียน เพื่อเดินสาย ลงมายังหองเรียนและหองคอมพิวเตอร โดยมุงหวังวาระบบการ ศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและระบบอินเตอรเน็ตนี้ จะชวยเพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรูใหกับเด็กๆ ในพื้นที่ไดอยางเต็มที่

มวนใจฉลังกาอยแงละคพลวังใจาจามกพนัสกงาำนทเรุกคน็จที่ตางรูหนาที่ชวยกันคนละไมละมือ รวสำมกเร็ับจนลงองๆได

จากการทุมเททั้งพล ทุกคน ทำใหภารกิจตางๆ นั้น นิธิสื่อ ยะ น ุ นข า บ าว งช อ  น ่ ี ะพ แล ยะ น ุ นข า  ล นักเรียน คณะครูโรงเรียนบ ังจากรับประทานเย็นรวมกันแลว มู หผูชม หล อง ส ่ ที น วั ำ ค่ ว ั งห ว ช ใน  ไว าง ว ่ ี ดวยดีตามกำหนดเวลาท าการเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใจำนวน ทน น สั รม กร จ กิ ด ั จ  ได ม อ  มป ขา มะ ชาวบาน หรือกลุมละคร ลายการเลนลาวกระทบไม แตใช วเขา ะค ษณ ก ั ล ี ม ่ ี นท า บ น ้ พื น  เล ละ าร งก สด ตและคติพจนของชา ิ ว ี ช ี ถ วิ โดยเด็กๆ ในหมูบานไดแ ม รร นธ ฒ วั ง ถึ อ ่ สื คร ละ ดง ะการแส ผูเลนและลำไมไผเยอะกวามาก แล ใหเรียนรูวัฒนธรรมของตนเอง ควบคูกับวัฒนธรรมอื่นดวย โดยมี เผาปกาเกอะญอ ที่มีความหมายวา ยการรวมแสดงอยางสมบทบาท พนักงานไทยออยลชวยสรางสีสันดว โพ” ศิลปนชื่อดังชาวปกา อ ื “ต ณ คุ อง ข ี ตร ดน น ล ะเ แล ลง รรองเพ การแสดงปดทายของค่ำคืนเปนกาในหมูชาวปกาเกอะญอและพื้นถิ่นนี้ ผลงานกวา 10 อัลบั้มเปนบท เกอะญอที่ไดรับความนิยมอยางสูง อโพเปนศิลปนที่มีพรสวรรคในการเลียนเสียงตางๆ เชน เสียงตกโต พิสูจนถึงความแรงไดอยางดี คุณตื กตางๆ ทุกคนที่รวมฟงตางพากันหัวเราะทองแข็ง สวนเสียง (ตุกแก) เสียงแมวกัดกัน เสียงน โพรองไมเขาใจทั้งหมด แตพลังเสียงผสานกับทวงทำนองไพเราะ เพลงนั้นแมเราจะฟงภาษาที่คุณตือ ะคลายพิณ ก็ชวยสรางความเพลิดเพลินใจใหกับพวกเราไดเปนอยางดี ของเตหนาเครื่องดนตรีพื้นบานลักษณ

คุณเอกพจน ลิ้มตระกูล

“เรามีอินเตอรเน็ตใหชาวบาน เพื่อใหลูกหลานเขาไดเรียนรูโลกที่ กวางขึ้น ถามวาลูกหลานที่บานขุนยะ จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสไปไดไกล กวาเชียงใหม แตการใชอินเตอรเน็ตชวยใหเขาสามารถไปไดไกล กวาเชียงใหม สามารถไปไดทั่วโลกเลยนะครับ นี่เปนสิ่งที่ทางไทยออยล ใหกับชุมชน ใหกับเด็กนะครับ เพื่อใหเขาเปนพลังที่สำคัญของประเทศ ไทยในอนาคต ผมอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนถามีโอกาสไดรวม โครงการ CSR ของบริษัทดวยกัน เราไปเรียนรูกับชาวบาน เราไปให กับชาวบาน เปนการใหที่ยิ่งใหญมากขึ้น” นอกจากนี้พนักงานยังไดชวยกันเปลี่ยนผาปูโตะในโรงอาหารของโรงเรียน และปรับภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารเรียนหลังใหมอีกดวย

ชน ม ุ ช ใน น ค ก ุ ท ง อ ข  ู ร น ย � เร ร า ก ง  โรงเร�ยนแห เจาหนาที่บริหาร และ มีนาคม คุณสุรงค บูลกุล ประธาน

ด นที่ 26 ในที่สุดก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยชวเมยกื่อวัรรมการอำนวยการ - ดานบริหารองคกร บริษัท ไทยออยลมศจำึกกัษา คุณสมชัย วงศวัฒนศานต ผูทูรย วังตาล ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ชรไพร(มหาชน) พรอมดวย คุณวิ ศิริคุณ ผูอำนวยการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม คุณกอชิ เพ ระองค เชียงใหม เขต 6 คุณสุวพร บาลตำบลบานหลวง คุณสันติพงษ พรมมาโนช นักจัดการในพ ียน พนาวัลย นายกเทศมนตรีเทศ ราชดำริ บานขุนแตะ คุณประวิทย กอนสุรินทร ผูอำนวยการโราสงเรกาวสู โครงการฟารมตัวอยางในพระคารเรียนหลังใหม โดยใหชื่อวา อาคาร 50 ปไทยออยล ในวโรกนักเรียน บานขุนยะ ไดรวมกันเปดอา ริษัทฯ พรอมมอบอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬาใหกับนรวมงาน การดำเนินงานปที่ 50 ของบบานบานขุนยะ พนักงานจิตอาสาเครือไทยออยลและสื่อมวลช โรงเรียนบานขุนยะ โดยมีชาว เปนจำนวนมาก

“โครงการนี้เปนผลงานที่ประกอบดวยผูใหการสนับสนุนอยู 3 กลุมหลักๆ คือกลุมที่ 1 พี่นองบานขุนยะที่ไดให การสนับสนุนโรงเรียนแหงนี้มาดวยดีโดยตลอด ไดชวยทั้งกำลังกาย กำลังใจในการสรางใหโครงการนี้เกิดขึ้นได กลุมที่ 2 ตองขอบคุณมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง พลังงาน และ UNDP ที่ไดใหโอกาสบริษัท ไทยออยล มารวมพัฒนากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม โดยนำไฟฟา ขึ้นมาใหโรงเรียนบานขุนยะไดใช และกลุมสุดทายที่มีความสำคัญมากก็คือ พี่นองชาวไทยออยลทุกคน ผมตอง ขอขอบคุณและชื่นชมจริงๆ วา ทานไดมาจากทะเล เราเปนคนชายทะเลนะครับ มาสรางคุณประโยชนใหกับพี่นอง ชาวไทยบนภูเขา เปนโครงการจิตอาสาที่เปนตัวอยางของความมุงมั่น ซึ่งการทำประโยชนใหสังคมถือเปนสวนหนึ่ง ของชีวิตการทำงานของพวกเรา พวกทานมีสวนรวมเปนอยางยิ่งในความสำเร็จของโครงการนี้” “ไทยออยลเรารวมทำประโยชนใหกับชุมชนทั้งที่อยูใกล กับบร�ษัทฯ และชุมชนที่หางไกล เพราะเราเปนพี่นอง คนไทยดวยกัน ทุกคนในประเทศไทยได ใชผลิตภัณฑ ของบร�ษัท ไทยออยล น้ำมันที่ผลิตได ในประเทศ ทุกๆ 10 ลิตร 3 ลิตรนั้นผลิตมาจากโรงกลั่นไทยออยล โครงการแบบนี้จะเปนตัวอยางใหกับหนวยงานหลายๆ หนวยงานในลักษณะของการทำงานเพื่อชุมชน เปน การลงทุนดวยกำลังใจ กำลังกาย มากกวาลงทุนดวย กำลังเง�นครับ ความสุขที่ไดนั้นเกิดจากการเห็นชาวบาน มีความสุข ผมเร�ยกวาไดบุญทันใจ” “สำหรับโครงการนี้เรียกงายๆ วา ‘น้ำไหลลง ไฟไหลขึ้น’ เรามี ไฟฟาซึ่งผลิตไดจากน้ำตก ที่ไหลลงมาจากดอยอินทนนท หลัง จากที่น้ำตกไดพัดผลิตกระแสไฟฟาแลวก็จะไหลลงสูเบื้องลาง เปนปกติ ไมมีการทำลายสิ่งแวดลอมเลย ไฟฟาที่ไดก็ประมาณ 22 กิโลวัตต ไดกระจายมาถึงหมูบานที่สองแลว หมูบานแรกคือ หมูบานลางประมาณ 80 ครัวเรือน วันนี้เองเปนโครงการตอเนื่อง คือโครงการที่จะเอาไฟฟาขึ้นมาทางหมูบานบน เราสรุปกันวา ตองใหไฟฟากับอนาคตซึ่งคือลูกหลานของเราที่อยูตรงนี้เปน จุดแรก และตอไปก็คงมีโครงการพัฒนาที่จะกระจายไฟฟาไปสู ชุมชนที่ยังไมไดตอเชื่อมกับกระแสไฟฟาหลักอยู” “ผมเห็นวาการลงทุนในลักษณะนี้เปนการลงทุนระยะยาว เปนการใหแบบไมมีที่สิ้นสุด เราไมไดใหตัวโรงเรียนหรือ อาคารนะครับ แตเราใหการศึกษา ใหความรู ใหโอกาส ใหความยั่งยืน ที่สำคัญคือวา ทำอยางไรใหชาวบานบนดอย มีโอกาสไดรับรูขาวสาร ไดรับรูความรู รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น เราไมสามารถ ทำไดทุกอยาง แตไฟฟาถือเปนจุดเริ่มตน ไฟฟาคือความรูที่เราจะสามารถถายทอดได โครงการยังไดถายทอด ความรูเพื่อใหชุมชนสามารถบริหารจัดการโรงฟาพลังน้ำไดดวยตนเอง ไทยออยลหวังวาสักวันหนึ่ง ลูกหลาน ชาวบานเผาปกาเกอะญอจะไดมีโอกาสไปเปนแพทย ไปเปนวิศวกร ไปเปนผูบังคับบัญชา ไปเปนผูบริหารใน หนวยงานของประเทศ ชาวบานที่ยังขาดโอกาสจะไดมีโอกาสพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาองคความรู ไปสูชุมชนสวนรวม ครั้งนี้ถือเปนการใหเริ่มตน แตที่เหลือคือพี่นองบานขุนยะตองชวยสนับสนุนโรงเรียน สนับสนุน ใหบุตรของทานมีโอกาสไดมารับรู มีโอกาสไดมีการศึกษา การใหแบบไมมีที่สิ้นสุดคือตองมีการเสริมสรางตอ พวกเราถือวาทานเปนสวนหนึ่งของเครือไทยออยลอยูแลวนะครับ ขอใหทานจงใชประโยชนตรงนี้อยางเต็มที่ และสูงสุด ใชประโยชนเพื่อสวนรวม ใชประโยชนเพื่อความรูและการศึกษา สุดทายนี้ ผมก็หวังวาโครงการดีๆ อยางนี้ คงจะขยายตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุดนะครับ”

F

O

C

U

S

ไทยออยล

ตอยอดโครงการพลังงานสะอาด เปดโอกาสการเร�ยนรูใหกับชาวดอย เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม


แสงสวางจากสายน้ำ…า แสงสวางแหงปญญ วยการโรงเร�ยนบานขุนยะ

คุณประว�ทย กอนสุร�นทร ผูอำน

อยลฯ นำโดยคุณสุรงค บูลกุล ยอ ไท ท ั ษ ิ บร อ ่ ื เม บ รั ๆค ง ริ สจ ดใ ส ่ ที “… เหมือนฟาหลังฝน านจึงไดหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาน ท น คล ดแ ขา าม คว น ็ เห น ย เรี รง มโ ย ่ ทว ไดมีโอกาสมาเยี ยนไดอานหนังสือ ไดทำการบาน ทบ เรี ก นั า  ฟฟ ไ ี นม ย เรี รง โ  ให ทำ น ย เรี ก าร นั ใหกับเด็ก ฟฟาใชในการเรียนก สอน ไ ี ม ็ นก ย เรี โรง น ั งว ลา าก วล นเ นใ ว ส บทเรียนหลังเลิกเรียน เรียนหลังใหมที่สวยงาม มั่นคง าร าค อ มี น ย เรี าร นก า ด ใน ฝน ก ฝ อ ่ พื เ  มีเครื่องคอมพิวเตอร ็มที่ และครูไดมีกำลังใจการสั่งสอน งเต า ย อ ด นไ สอ าร นก ย เรี าร ำก ท  ใช รถ แข็งแรง สามา ยนรูอยางมีความสุข” ลูกศิษยใหเปนคนดี เปนคนเกง ไดเรี

“ใกลจะถึงหร�อยังคะ”

าใหฟงภายหลังวาแทบ ล อเ เธ อ ล 4 น อ ่ ลื เค บ ั ถข ึ้นขณะนั่งอยูในร ถึง 20 เสียงพนักงานคนหนึ่งถามข บานตั้งอยูจร�งๆ ระยะทางไม มู ห มี จะ น ้ ั น  สู ง  มุ ง ั ำล ก ่ ที า น งห อยล ไมอยากเชื่อเลยวาดินแดนขา นทางทุรกันดารที่เคร�อไทยอ เส าพ สภ ง ึ กถ บอ ง บ ง โม ว ่ ั สองช สาเคร�อไทยออยลกวา 30 อา กิโลเมตร ดวยระยะเวลากวา ต � นจ งา ก นั พ ้ นี ง ้ ั คร ี งด า  ชนไดเปนอย โรงเร�ยนบานขุนยะ ตำบล บ ั ก บากบั่นเขาไปรวมพัฒนาชุม ห ใ ม ให ง ลั นห ย � เร าร าค คือ สรางอ ชีว�ตมีภารกิจสำคัญรวมกัน จังหวัดเชียงใหม… ง ทอ อม อจ เภ อำ ง ลว นห า บ

จ�ดเร�่มตนภารกิจสำคอยัญ ารพัฒนาแหง ลไดรวมกับสำนักงานโครงก

52 เคร�อไทยอ มูลนิธ�พลังงานเพื่อ น งา ง ลั พ ….ยอนเวลากลับไปเมื่อป 25 ษ ก ั ร นุ ะอ แล ทน ดแ ัฒนาพลังงานท รโรงไฟฟาพลังน้ำ กา รง โค นา สหประชาชาติ (UNDP) กรมพ ฒ ั พ ช ื พ  ธุ น ั ะพ นแหงชาติ สัตวปาแล นสามารถจายไฟฟาใหหมูบาน สิ่งแวดลอม และกรมอุทยา งต อ ้ บื นเ ยใ โด ต ต ั ลว โ กิ 22 การผลิต ป 2553 เคร�อฯ ไดชวยขยาย ชุมชน หวยปูลิง ขนาดกำลัง น ต อ ่ ื เม น อ � เร คา ง ั หล 47 ว จำนวน รคและหมูบานตีนตก วร ส  หม หวยปูลิงแคเพียงหมูบานเดีย นใ า  บ  ู หม อ คื ง ย คี เ ล ูบานในละแวกใก สายสงไฟฟาไปยังอีก 2 หม รวมจำนวน 66 หลังคาเร�อน ะผูบร�หารเคร�อไทยออยล คณ า  ฟ ไฟ ง  ยส สา าย ขย าร ื้นที่โครงก มีเพียงไฟฟาจากเซลล บ ลั ก ้ หลังจากไดมีโอกาสเยี่ยมชมพ นี ง  แห ชน ม ชุ ใน ษา ก ศึ นยกลางการ เขียนเร�ยงความและ ๆ ก ด็ เ ห ใ ู พบวาโรงเร�ยนบานขุนยะ ศู คร ณ คุ ง ว  ะช ล  แต ภาพภูมิอากาศ ) แสงอาทิตยที่ติดๆ ดับๆ ตามส �ษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน บร าร ห ร� บ ่ ที า  หน า  เจ าน ะธ ลกุล ปร งพวกเขา การขาดโอกาส ขอ วาดภาพสงถึงคุณสุรงค บู อ สื ง นั นห ย � เร าร ะก แล ต � ว ี ช ี ฟาตอว�ถ ินเตอรเน็ต เพียงเพราะ งอ ทา ล สะทอนถึงความจำเปนของไฟ มู อ ข า  คว น ค าร นก ใ  อร รใชคอมพิวเต ั้งปญหาการเร�ยน มท รว  ได น ่ ื อ ่ ทางการศึกษา ขาดทักษะกา ที ก ็ เด บ กั น ขั ง  แข ที่นี่ไมสามารถสอบ ขอจำกัดเร�่องไฟฟา ทำใหเด็ก ม ไมทันเพื่อนในโรงเร�ยนแหงให

ยังโรงเร�ยนบานขุนยะเพื่อลด มา ม ิ เต ม ่ ิ เพ า ฟ ไฟ ง ส าย บส ะบ ยร �งไดตอยอดขยา ุนยะแหงนี้ ปลายป 2553 เคร�อไทยออยลจ ะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาใหเด็กนักเร�ยนโรงเร�ยนบานข แล าพลังน้ำ ปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยางเต็มที่ รวมทั้งยังเปนการบร�หารกำลังการผลิตของโรงไฟฟ งใหม ไดอ นหลั สงผล ใหเด็กๆ พัฒนาศักยภาพ นั้นเคร�อไทยออยลและพนักงานยังไดรวมกันสรางอาคารเร�ย ายกับ ตร กวา ไดอยางเต็มประสิทธ�ภาพ ยิ่งไป ป ที่ปจจ�บันมีสภาพชำรุด หากยังคงใชงานตอไปอาจเกิดอัน 35 ทดแทนอาคารหลังเดิมอายุกวา  เด็กนักเร�ยนและคุณครูผูสอนได ยเกา รร.บานขุนยะ

ดญ.จรรยา อุดมไพรวัลย ศิษ

นรั่ว สมุดหนังสือเปยกหมด มั คา ง ั หล ก นต าฝ เวล ะ  ค ้ นี ม ิ เด ง ั หล “เมื่อกอนหนูเรียนอาคาร มเคยมีใครมาสรางโรงเรียนใหญๆ ะไ รา เพ ะ  กค มา งๆ อ น ทน จแ ใ ี ด ู หน น ่ ื ตองยายไปเรียนที่อ ีโรงเรียนแบบเดียวกับที่ไทยออยลก็มไมา าม เข น ็ เห น ่ ื อ ่ ี นท ย รี ปเ ไ ู หน ะ  ค นู กห แบบนี้ใหกับพว คอมพิวเตอร พอหนูไปเรียนตอที่อื่น ใช าส อก โ ี ม ม ไ ู หน ่ ี น ่ ี ท  ยู นอ ย รี นเ ตอ สรางให… พี่ๆ ไทยออยลมากนะคะ” ณ คุ อบ กข ยา อ ู หน … เลย น ป เ ม ไ  ใช ง รูเรื่อ

 ล ย อ อ ย ไท ว า ช ง า  ช ด ั พ ร า ส … า พนักงานจ�ตอาส

คุณปญจพร บดินทรโสภณ

“ตอนแรกที่สมัคร เห็นวา เปนการทำ CSR และไม เคยไปรวม ก็เลยลองสมัคร ไป ก อ น เป  น พน ั ก งา น ไทยออยลมารีนคนเดียว เลย ตอนแรกคิดวาอาจจะ ันเยอะ พอทราบวา ไมไดเพราะเห็นวาคนสนใจสมัคเปรกนคนที่ชอบทำกิจกรรม โชคดีไดมารวมก็ดีใจมาก จริงๆ ังสือใหกับโรงเรียนหรือ เพื่อสังคมอยูแลว เชน บริจาคหนกรรมของบริษัทฯ นี่เปน ไปชวยสอนหนังสือ แตสำหรับกิจใจที่ตนเองเปนประโยชน ครั้งแรกที่มารวมกิจกรรม รูสึกดี ไดรูจักกับพวกพี่ๆ ที่มี กับคนอื่นคะ อีกอยางหนึ่งคือ ัมพันธดีมาก เปนกันเอง จิตอาสาหลายคน พี่ๆ มนุษยส แตก็เชื่อวาคนที่สมัคร ตอนแรกมายังไมคอยรูจักใคร งเปนคนที่ดีอยูแลว” มาทำ CSR พื้นฐานจิตใจเขาตอ

คุณวศชล รัตนศร�อางค

“ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ได มา ร ว มโ คร งก าร CS R ตอนแรกเลยที่เขามารวม เพราะอยากมีสวนชวย เห ลื อ สั ง คม บ า ง ตอ น เดินทางเขามารูสึกวาทาง กก็ยังไมรูสึกอะไร ลำบากมาก พอไดรวมกิจกรรมวันภูแร มิใจที่เราไดเปนสวน พอวันที่สอง ทำงานเสร็จ ก็รูสึกงคม บาง อยากจะฝาก เล็กๆ สวนหนึ่ง ที่ไดทำใหกับสั ถามีโอกาสก็ขอเชิญมา เพื่อนๆ ไทยออยลที่ไมไดมาวา ระโยชนใหสังคมและ รวมกิจกรรมนะคะ เพราะไดทำปรรยากาศดี และไดเจอ เปนการชารจแบตใหเราดวย ที่นี่บ านอาจจะไมมีโอกาส เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ซึ่งอยูที่ทำง ไดเจอ ไดคุนเคยกัน”

ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สำนึกในบทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบที ่ พ ึ ง มี ต  อ สั ง คม เครื อ ไทยออยล จ ึ ง นำ ประสบการณ ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญดาน พลังงานที่สั่งสมมายาวนานกวา 50 ป ไปสรางประโยชนใหกับ ชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญยิ่งของสังคม เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยเฉพาะ อยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่หางไกลจากระบบสาธารณูปโภค ของรัฐ ดวยตระหนักดีวาการพัฒนาที่แทจริงนั้นตองเริ่มจากฐาน อันหมายถึงชุมชนทองถิ่น รากฐานตองแข็งแรงกอนยอดจึงจะ ตั้งอยูไดอยางมั่นคง

ชางปูน : งานเทปูนลานอเนกประสงคหนาอาคารเร�ยน ขนาด พื้นที่ 140 ตารางเมตร

งานนี้อาจเสร็จเรียบรอยสวยงามภายในครึ่งวันหากอยูบนพื้นราบ แตบนยอดเขาสูงแหงนี้ที่การขนสงเปนไปดวยความยากลำบาก โครงการประสบปญหาการขาดตอนของวัสดุกอสรางเพราะรถขนสง ขึ้นไมไดเนื่องจากฝนตก ถนนลื่น ปญหาการสื่อสารที่ไมเขาใจกัน ระหวางชาวเขากับชาวเล ทีมงานตองอาศัยทั้งฝมือชาง และวาทศิลป ในการโนมนาวใหพี่นองชาวบานขุนยะเขาใจ รวมแรงรวมใจกัน พรอม ทั้งลดมาตรฐานของคนเมืองลงบาง สงผลใหงานเสร็จทันเวลาและออก มาดีเกินความคาดหมาย

านอยูทามกลางขุนเขา ใกลกับ ง ะห ตร ง ้ ั นต ย � งเร โร จำ ระ ป ี มส อาคารเร�ยนหลังใหมสีฟาสดใสตา ไดเดนชัดไมวาจะยืนอยู ณ จ�ดใดในหมูบานอาคารแบง งเห็น ประตูทางเขาโรงเร�ยน สามารถมอ ง หองคอมพิวเตอร 1 หอง และหองพักครู 1 หอง 2 หอ ออกเปน 4 หอง คือ หองเร�ยน (กลุมแรกจำนวน 8 คน ขึ้นมา ง ึ าถ งม ทา น ิ เด สา อา ต � นจ งา ก ั พรอมระเบียงดานหนา เมื่อพน ) แรกเห็นอาคารตั้งตระหงาน 54 ค. . มี 24 ่ ที น วั มา น ้ ขึ าม ต  ญ ตั้งแตวันที่ 22 มี.ค. 54 กลุมให ราะอาคารภายนอกจะดู เพ ำ ท  ให ไร อะ าน ง มี จะ า ว ตา าย ดวยส อยูเบื้องหนา ตางพากันประเมิน เหมือนเสร็จสมบูรณแลว

แตแทที่จร�งแลว… นเทานั้น ภารกิจของพวกเขาเพิ่งจะเร�่มต

จากหลากหลายสวนงานภายใตรมเคร�อไทยออยลเดียวกัน พนักงานจ�ตอาสาทุกคนตางสมัคร มารวมกิจกรรม CSR ของบร�ษัทฯ ดวยความเสียสละและตั้งใจจร�ง แมจะตางที่มา แตไมตาง อุดมการณ คานิยม POSITIVE คงอยูในใจของพนักงานเคร�อไทยออยลทุกคน ชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3 วันที่ไดมาพำนักและทำงานรวมกัน กินขาวหมอเดียวกัน ณ โรงเร�ยนบานขุนยะแหงนี้ ไดหลอหลอมความสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยังไดบทพิสูจนใหเห็นวาพนักงานไทยออยล ไมเพียงแตเชี่ยวชาญเร�่องการผลิตพลังงานหร�อการกลั่นน้ำมันเทานั้น แตยังมีความเชี่ยวชาญ งานดานอื่นๆ เพราะตองลงมือทำดวยตนเอง สมกับเปนสารพัดชางจร�งๆ อาทิ

คุณชัยรัตน ใจเยือกเย็น

“ทีมผมเราขึ้นมากัน กอน 4 คน เราไดมอบ หมายใหมาชวยติดตั้ง อินเตอรเน็ตขึ้นมาถึง โรงเรียน เราเห็นภาพ ทำไมงานเยอะจัง เรื่อง อินเตอรเน็ตยังไมได ดูงานที่เรงดวน ทำตอนแรก มันมีปญหาลาชา เลยเพมา ะวาเดี๋ยวเพื่อน กวา ตกลงกันวางั้นลุยงานปูน มีชราาวบานมาชวยดวย พนักงานกลุมใหญตามมา แลวเรา รกมีปญหาเรื่องการ สวนหนึ่ง คิดวานาจะไหว ตอนแ ันแกปญหาไปได…. สื่อสารกับชาวบาน ตอมาก็ชวยกครับเหนื่อย แตก็ได สำหรับผมก็เกินความคาดหวัง ออกมาไดดีขนาดนี้ เรียนรูเยอะ ประทับใจ ที่งานมันะมากรวมถึงชาวบาน ทีมหลังที่ตามมา ก็ชวยกันไดเยอ ดวย”

คุณมนัส ตร�สุวรรณ

“ผมทำงานอยูไทยออยล ปนี้ก็ขึ้น ปที่ 14 แลว อยูหนวยกลั่นที่ 3 กะ B ก็ยังไมไดรวมทำกิจกรรมอะไร กับบริษัทฯ มากนัก CSR ครั้งนี้เปน ลอะไรมาก คิดแตวาเหมือน ครั้งแรก ตอนแรกกับ CSR ก็ไมรูขาอมูระยะทางแค 20 กม.ใชเวลา จะไดมาเที่ยว พอมาจริงก็คิดว รียมซื้อขนมมาแจกใหเด็ก ถึง ตั้ง 2 ชม. ลำบากมากเลย ผมเตหรอกแตพอเขาได เห็นหนาตา แมขนมเรามันไมไดแพงอะไรมาก เติมความสุขใหเขา แมจะเปน เด็กๆ ยิ้มแยมแจมใส เหมือนเราความสุขแลว ยิ่งพอเห็นอาคาร ชวงระยะเวลาสั้นๆ เราก็รูสึกมีูในสภาพแวดลอมที่ดีกวานี้เยอะ เรียนหลังใหม เริ่มรูสึกวาเราอย แตเด็กที่นี่เขายังขาดอะไรอีก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนื่อยนะ เมื่อวานนี้เหนื่อยมาก มาก กิจกรรมที่รวมยอมรับวาเหาณตอนเกือบๆ ทุม แตพอมัน เริ่มตั้งแตเจ็ดโมง ผมหยุดประมรูสึกมีความสุข สิ่งสำคัญมากๆ เห็นงานออกมาเสร็จเรียบรอย ก็ รวมทั้งทีมงานอื่นๆ ที่เขามา คือเราไดรูจักเพื่อนใหมเยอะ เองไปชวยคนอื่น” เกี่ยวของ และไดรูจักเสียสละตัว

คุณศุภชัย จ�รวัฒนธรรม

“ทีมผม 4 คน ขับรถขึ้นมากอน ถึงวันอังคารบายๆ มาดูสภาพ หนางานโอโห! งานเหลือเยอะมากเลย ถาไมเรงก็จะไมทันเปดงาน ชวงแรกๆ กังวลนิดหนอย เพราะการสื่อขอความระหวางทางเรากับ คนในหมูบาน คุยกันไมคอยรูเรื่อง ความคิดเห็นไมคอยตรงกัน คือเขา เองก็จะเอาอยางนี้ แตเราเอง ไหนๆ จะทำแลว ก็นาจะทำใหดี และ มีปายไทยออยลอยูขางหนาดวย ก็วางแผนวา 3 วันนี้ตองใหเสร็จ ใน ขณะที่ชาวบานพูดวา ไมทันหรอก ไมเสร็จหรอก เราก็พยายามหวาน ลอมเขา โนมนาวเขาวาเราตองชวยกัน ถาพูดวาไมเสร็จมันก็แพแตแรก และพยายามหาคนกลางที่เขาสื่อขอความกันรูเรื่อง จากนั้นเราก็ชี้แนะ วาทำอยางโนนกอน ทำอยางนี้กอน มันก็ไดเปนรูปเปนรางขึ้นมา วันแรกๆ ที่มาถึง ฝนมันตกวัสดุพวก หิน ทราย ขึ้นไมได ทำใหตอง เสียเวลารอเปนครึ่งวัน ก็เลยแกปญหาบอกทางคนที่ดูแลทางนี้วา ยังไง ตองเอาวัสดุขึ้นมาใหได ถึงจะทำไดทัน พอดีพรรคพวกขึ้นมาอีก 30 คน ก็รูสึกสบายใจมาก ชวยกันคนละไมคนละมือ กับชาวบานเองก็ เขาใจกันมากขึ้น เราพยายามทำใหชาวบานเขาใจวาทำเพื่อลูกหลาน เขานะ ถาเรามีโรงเรียนสวยๆ มีสถานที่ดีๆ ใหลูกหลานไดเรียน อนาคตก็จะดีตอไป”

ผลิตพลังงานที่เปนมิตร กลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย

โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของไทยออยล มุงเนน การนำพลังงานที่มีอยูในธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชทาง การเกษตรของแตละพื้นที่มาใชใหเกิดประโยชน สอดคลอง กับความตองการของแตละชุมชน แทนการปลอยทิ้งไปโดย สูญเปลา รวมถึงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหชุมชนในพื้นที่หางไกลที่ขาดโอกาสทางสังคม สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชนของตนเอง เรียนรู การบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง และดูแลปกปอง ทรัพยากรของตนเองได เพื่อยกระดับความเปนอยูทางสังคม หรือคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสรางความเขมแข็ง ตลอดจน ความยั่งยืนใหกับชุมชน เมื่อจำนวนมากขึ้นจะทำใหสังคมไทย และยั่งยืนตามไปดวย โครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชนและโรงเรียนบานขุนยะ นั้น ไมเพียงแตเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนของเด็ก นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบานขุนยะเทานั้น ในอนาคต โรงเรียนบานขุนยะแหงนี้จะพัฒนาเปน

ศูนยกลางการเรียนรูของทุกคนในชุมชน… เพื ่ อ ชุ ม ชน…และโดยชุ ม ชนตลอดไป

บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 www.thaioilgroup.com

CSR Thaioil Focus อาคาร 50 ปี ไทยออยล์  

CSR Thaioil Focus อาคาร 50 ปี ไทยออยล์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you