Issuu on Google+

ในโอกาสนี้ คุณสุรงค บูลกุล ไดกลาวถึงโครงการในครั้งนี้วา

ชางสีและชางศิลป : งานทาสีราวกันตก และระบายสีภาพ ธรรมชาติขางอาคารเร�ยน

พนักงานและนองๆ นักเรียนไดชวยกันแตงแตมสีสันสดใสใหกับอาคาร 50 ปไทยออยลดวยภาพดอกไม ผีเสื้อ ตนไม พรอมกับไดชวยกันทาสี ราวกันตกบริเวณระเบียงอาคารเรียนหลังใหมอยางขะมักเขมน คุณว�ชัย ไหมทอง

ยิ่งไปกวานั้น พนักงานอาสาสมัครยังไดชวยกันปรับระดับทางเดิน ระหวางอาคารหลังเกากับอาคารหลังใหมใหเปนแบบขั้นบันไดพรอม ทั้งเทปูนแตละขั้น เพื่อใหเด็กๆ เดินไดสะดวก ไมตองกลัวลื่นหกลม หากฝนตก ชางไม : งานติดตั้งปายอาคารและประกอบเกาอี้ คุณเกร�ยงไกร นาคะพงศ

“ผมขึ้นมาชุดแรก ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม ตั้งใจจะมาชวยทำลานปูน และทำโตะ เกาอี้ มาถึงที่นี่ตอนเย็น ทีมพี่ศุภชัยรับผิดชอบงานเท ปูนเปนหลัก สวนในทีมผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการดูความ เรียบรอยทั่วๆ ไปของสถานที่วามีอะไรที่สามารถจะชวยทำได เพื่อ ใหงานพิธีเปดสำเร็จลุลวงไป การติดตั้งปายอาคาร 50 ปไทยออยล และเรื่องโตะ-เกาอี้ เพราะโตะ-เกาอี้ที่จะใชสำหรับแขกที่มาในงาน ยังไมเรียบรอย นองๆ ในทีมตองชวยกันออกไอเดีย และไดผลงาน ออกมาอยางที่เราเห็น ถือเปนความรวมมือรวมใจของพวกเราชาวเครือ ไทยออยลนะครับ” ชางทำสวน: งานปลูกตนไมเปนรั้วโรงเร�ยน

เพื่อใหรมเงาและสวนหนึ่งใชเปนผักสวนครัวสำหรับอาหารกลางวัน ของเด็กๆ ได งานนี้เปนอีกงานที่สำเร็จลงไดดวยพลังแหงความ รวมมือระหวางพนักงานจิตอาสาเครือไทยออยลโดยเฉพาะพนักงาน สาวๆ และชาวบานขุนยะ คุณณัฏฐว� สิร�แสงทักษิณ, คุณศิร�พรรณ สิร�ว�ชช คุณสลิล เอี่ยมวสันต และคุณวรรณบวร แกวเสถียร

“งานหลักๆ อยางฉาบปูน เทปูน พวกเราก็ทำไมไดอยูแลว แตก็ชวย ปลูกตนไมที่ไดรับมอบหมายมา ปลูกตนไมเปนรั้วกินได เชน ตนชะอม ตนกาแฟ ตนแมคาดีเมีย รวมทั้งตนไมใหรมเงาและดอกสวยงามอยาง พญาเสือโครง และหญาแฝกกันการพังทลายของดิน เทาที่คุยกับ อาจารยเห็นวาจะใหนองๆ ดูแลหนึ่งตนตอหนึ่งคน ดูแลใหมันโต ขึ้นมาเปนความรับผิดชอบของนองๆ นอกจากนั้นพวกเรากับนองๆ ยังไดชวยกันสรางงานประติมากรรมบนพื้นปูนที่เพิ่งเททำเปนทางเดิน ระหวางอาคาร ตอนแรกตั้งใจวาจะเก็บใบไมมาทำเปนลาย ตอน หลังพวกเราก็วาดเอาเลยเปนลายดอกไม แลวใหนองๆ มาชวยกันวาด เปนลวดลาย รูปบานรูปอะไร ดูนองๆ เขามีความสุขกันมากคะ”

“จุดประสงคงานทาสีราวกันตกก็เพื่อความสวยงามและความคงทน แข็งแรงนะครับ เพื่อนพนักงานที่มาชวยกันทำงานนี้ ทุกคนเปน มือสมัครเลน ไมเคยทาสีเองมากอน ก็มีสีหยดบาง เลอะบาง มือเปอน กันทุกคน แตสิ่งที่ประทับใจคือ…เห็นราวเล็กๆ แบบนี้ แตตองทา ทั้งวันเลย ทาแลว ทาอีก เพราะทั้งฝนตก งานเทปูน งานปลูกตนไม ก็กระเด็นมาเลอะ เลยตองเก็บงานทีหลังทำใหเสร็จชากวางานอื่นๆ แตผลงานที่ออกมาก็เปนที่นาภูมิใจของพวกเราทุกคน และไมมีใครบน อะไรครับ” คุณรักชนก ว�รทัตประภา

“ประทับใจนองๆ ตอนวาดภาพและระบายสี ดูนองๆ เขามีความสุข กัน ภาพที่ออกมามันดูเปนศิลปะ สวยงามเปนธรรมชาติเพราะเกิดจาก จินตนาการไมไดเกิดจากการคัดลอกภาพ ประทับใจเพื่อนๆ พนักงาน ที่ทุกคนตั้งใจชวยกันโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย ไมยอมพักขอให งานเสร็จกอน และสุดทายประทับใจกับผลงานสำเร็จ ดูสวย เปนศิลปะ ดี ดูภาพแลวสดชื่น คิดวาเวลาที่เด็กๆ เหนื่อยจากการเรียนหรือ งานที่บาน มุมตรงนี้จะชวยใหพวกเขาผอนคลายได” ชางไฟฟา : งานติดตั้งอินเตอรเน็ต

นอกจากนั้นยังมีงานติดตั้งอุปกรณการเรียน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ที่ตองอาศัยวิชาตัวเบา เพราะตองปนหลังคาอาคารเรียน เพื่อเดินสาย ลงมายังหองเรียนและหองคอมพิวเตอร โดยมุงหวังวาระบบการ ศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและระบบอินเตอรเน็ตนี้ จะชวยเพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรูใหกับเด็กๆ ในพื้นที่ไดอยางเต็มที่

มวนใจฉลังกาอยแงละคพลวังใจาจามกพนัสกงาำนทเรุกคน็จที่ตางรูหนาที่ชวยกันคนละไมละมือ รวสำมกเร็ับจนลงองๆได

จากการทุมเททั้งพล ทุกคน ทำใหภารกิจตางๆ นั้น นิธิสื่อ ยะ น ุ นข า บ าว งช อ  น ่ ี ะพ แล ยะ น ุ นข า  ล นักเรียน คณะครูโรงเรียนบ ังจากรับประทานเย็นรวมกันแลว มู หผูชม หล อง ส ่ ที น วั ำ ค่ ว ั งห ว ช ใน  ไว าง ว ่ ี ดวยดีตามกำหนดเวลาท าการเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใจำนวน ทน น สั รม กร จ กิ ด ั จ  ได ม อ  มป ขา มะ ชาวบาน หรือกลุมละคร ลายการเลนลาวกระทบไม แตใช วเขา ะค ษณ ก ั ล ี ม ่ ี นท า บ น ้ พื น  เล ละ าร งก สด ตและคติพจนของชา ิ ว ี ช ี ถ วิ โดยเด็กๆ ในหมูบานไดแ ม รร นธ ฒ วั ง ถึ อ ่ สื คร ละ ดง ะการแส ผูเลนและลำไมไผเยอะกวามาก แล ใหเรียนรูวัฒนธรรมของตนเอง ควบคูกับวัฒนธรรมอื่นดวย โดยมี เผาปกาเกอะญอ ที่มีความหมายวา ยการรวมแสดงอยางสมบทบาท พนักงานไทยออยลชวยสรางสีสันดว โพ” ศิลปนชื่อดังชาวปกา อ ื “ต ณ คุ อง ข ี ตร ดน น ล ะเ แล ลง รรองเพ การแสดงปดทายของค่ำคืนเปนกาในหมูชาวปกาเกอะญอและพื้นถิ่นนี้ ผลงานกวา 10 อัลบั้มเปนบท เกอะญอที่ไดรับความนิยมอยางสูง อโพเปนศิลปนที่มีพรสวรรคในการเลียนเสียงตางๆ เชน เสียงตกโต พิสูจนถึงความแรงไดอยางดี คุณตื กตางๆ ทุกคนที่รวมฟงตางพากันหัวเราะทองแข็ง สวนเสียง (ตุกแก) เสียงแมวกัดกัน เสียงน โพรองไมเขาใจทั้งหมด แตพลังเสียงผสานกับทวงทำนองไพเราะ เพลงนั้นแมเราจะฟงภาษาที่คุณตือ ะคลายพิณ ก็ชวยสรางความเพลิดเพลินใจใหกับพวกเราไดเปนอยางดี ของเตหนาเครื่องดนตรีพื้นบานลักษณ

คุณเอกพจน ลิ้มตระกูล

“เรามีอินเตอรเน็ตใหชาวบาน เพื่อใหลูกหลานเขาไดเรียนรูโลกที่ กวางขึ้น ถามวาลูกหลานที่บานขุนยะ จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสไปไดไกล กวาเชียงใหม แตการใชอินเตอรเน็ตชวยใหเขาสามารถไปไดไกล กวาเชียงใหม สามารถไปไดทั่วโลกเลยนะครับ นี่เปนสิ่งที่ทางไทยออยล ใหกับชุมชน ใหกับเด็กนะครับ เพื่อใหเขาเปนพลังที่สำคัญของประเทศ ไทยในอนาคต ผมอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนถามีโอกาสไดรวม โครงการ CSR ของบริษัทดวยกัน เราไปเรียนรูกับชาวบาน เราไปให กับชาวบาน เปนการใหที่ยิ่งใหญมากขึ้น” นอกจากนี้พนักงานยังไดชวยกันเปลี่ยนผาปูโตะในโรงอาหารของโรงเรียน และปรับภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารเรียนหลังใหมอีกดวย

ชน ม ุ ช ใน น ค ก ุ ท ง อ ข  ู ร น ย � เร ร า ก ง  โรงเร�ยนแห เจาหนาที่บริหาร และ มีนาคม คุณสุรงค บูลกุล ประธาน

ด นที่ 26 ในที่สุดก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยชวเมยกื่อวัรรมการอำนวยการ - ดานบริหารองคกร บริษัท ไทยออยลมศจำึกกัษา คุณสมชัย วงศวัฒนศานต ผูทูรย วังตาล ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ชรไพร(มหาชน) พรอมดวย คุณวิ ศิริคุณ ผูอำนวยการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม คุณกอชิ เพ ระอ���ค เชียงใหม เขต 6 คุณสุวพร บาลตำบลบานหลวง คุณสันติพงษ พรมมาโนช นักจัดการในพ ียน พนาวัลย นายกเทศมนตรีเทศ ราชดำริ บานขุนแตะ คุณประวิทย กอนสุรินทร ผูอำนวยการโราสงเรกาวสู โครงการฟารมตัวอยางในพระคารเรียนหลังใหม โดยใหชื่อวา อาคาร 50 ปไทยออยล ในวโรกนักเรียน บานขุนยะ ไดรวมกันเปดอา ริษัทฯ พรอมมอบอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬาใหกับนรวมงาน การดำเนินงานปที่ 50 ของบบานบานขุนยะ พนักงานจิตอาสาเครือไทยออยลและสื่อมวลช โรงเรียนบานขุนยะ โดยมีชาว เปนจำนวนมาก

“โครงการนี้เปนผลงานที่ประกอบดวยผูใหการสนับสนุนอยู 3 กลุมหลักๆ คือกลุมที่ 1 พี่นองบานขุนยะที่ไดให การสนับสนุนโรงเรียนแหงนี้มาดวยดีโดยตลอด ไดชวยทั้งกำลังกาย กำลังใจในการสรางใหโครงการนี้เกิดขึ้นได กลุมที่ 2 ตองขอบคุณมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง พลังงาน และ UNDP ที่ไดใหโอกาสบริษัท ไทยออยล มารวมพัฒนากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม โดยนำไฟฟา ขึ้นมาใหโรงเรียนบานขุนยะไดใช และกลุมสุดทายที่มีความสำคัญมากก็คือ พี่นองชาวไทยออยลทุกคน ผมตอง ขอขอบคุณและชื่นชมจริงๆ วา ทานไดมาจากทะเล เราเปนคนชายทะเลนะครับ มาสรางคุณประโยชนใหกับพี่นอง ชาวไทยบนภูเขา เปนโครงการจิตอาสาที่เปนตัวอยางของความมุงมั่น ซึ่งการทำประโยชนใหสังคมถือเปนสวนหนึ่ง ของชีวิตการทำงานของพวกเรา พวกทานมีสวนรวมเปนอยางยิ่งในความสำเร็จของโครงการนี้” “ไทยออยลเรารวมทำประโยชนใหกับชุมชนทั้งที่อยูใกล กับบร�ษัทฯ และชุมชนที่หางไกล เพราะเราเปนพี่นอง คนไทยดวยกัน ทุกคนในประเทศไทยได ใชผลิตภัณฑ ของบร�ษัท ไทยออยล น้ำมันที่ผลิตได ในประเทศ ทุกๆ 10 ลิตร 3 ลิตรนั้นผลิตมาจากโรงกลั่นไทยออยล โครงการแบบนี้จะเปนตัวอยางใหกับหนวยงานหลายๆ หนวยงานในลักษณะของการทำงานเพื่อชุมชน เปน การลงทุนดวยกำลังใจ กำลังกาย มากกวาลงทุนดวย กำลังเง�นครับ ความสุขที่ไดนั้นเกิดจากการเห็นชาวบาน มีความสุข ผมเร�ยกวาไดบุญทันใจ” “สำหรับโครงการนี้เรียกงายๆ วา ‘น้ำไหลลง ไฟไหลขึ้น’ เรามี ไฟฟาซึ่งผลิตไดจากน้ำตก ที่ไหลลงมาจากดอยอินทนนท หลัง จากที่น้ำตกไดพัดผลิตกระแสไฟฟาแลวก็จะไหลลงสูเบื้องลาง เปนปกติ ไมมีการทำลายสิ่งแวดลอมเลย ไฟฟาที่ไดก็ประมาณ 22 กิโลวัตต ไดกระจายมาถึงหมูบานที่สองแลว หมูบานแรกคือ หมูบานลางประมาณ 80 ครัวเรือน วันนี้เองเปนโครงการตอเนื่อง คือโครงการที่จะเอาไฟฟาขึ้นมาทางหมูบานบน เราสรุปกันวา ตองใหไฟฟากับอนาคตซึ่งคือลูกหลานของเราที่อยูตรงนี้เปน จุดแรก และตอไปก็คงมีโครงการพัฒนาที่จะกระจายไฟฟาไปสู ชุมชนที่ยังไมไดตอเชื่อมกับกระแสไฟฟาหลักอยู” “ผมเห็นวาการลงทุนในลักษณะนี้เปนการลงทุนระยะยาว เปนการใหแบบไมมีที่สิ้นสุด เราไมไดใหตัวโรงเรียนหรือ อาคารนะครับ แตเราใหการศึกษา ใหความรู ใหโอกาส ใหความยั่งยืน ที่สำคัญคือวา ทำอยางไรใหชาวบานบนดอย มีโอกาสไดรับรูขาวสาร ไดรับรูความรู รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น เราไมสามารถ ทำไดทุกอยาง แตไฟฟาถือเปนจุดเริ่มตน ไฟฟาคือความรูที่เราจะสามารถถายทอดได โครงการยังไดถายทอด ความรูเพื่อใหชุมชนสามารถบริหารจัดการโรงฟาพลังน้ำไดดวยตนเอง ไทยออยลหวังวาสักวันหนึ่ง ลูกหลาน ชาวบานเผาปกาเกอะญอจะไดมีโอกาสไปเปนแพทย ไปเปนวิศวกร ไปเปนผูบังคับบัญชา ไปเปนผูบริหารใน หนวยงานของประเทศ ชาวบานที่ยังขาดโอกาสจะไดมีโอกาสพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาองคความรู ไปสูชุมชนสวนรวม ครั้งนี้ถือเปนการใหเริ่มตน แตที่เหลือคือพี่นองบานขุนยะตองชวยสนับสนุนโรงเรียน สนับสนุน ใหบุตรของทานมีโอกาสไดมารับรู มีโอกาสไดมีการศึกษา การใหแบบไมมีที่สิ้นสุดคือตองมีการเสริมสรางตอ พวกเราถือวาทานเปนสวนหนึ่งของเครือไทยออยลอยูแลวนะครับ ขอใหทานจงใชประโยชนตรงนี้อยางเต็มที่ และสูงสุด ใชประโยชนเพื่อสวนรวม ใชประโยชนเพื่อความรูและการศึกษา สุดทายนี้ ผมก็หวังวาโครงการดีๆ อยางนี้ คงจะขยายตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุดนะครับ”

F

O

C

U

S

ไทยออยล

ตอยอดโครงการพลังงานสะอาด เปดโอกาสการเร�ยนรูใหกับชาวดอย เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม


แสงสวางจากสายน้ำ…า แสงสวางแหงปญญ วยการโรงเร�ยนบานขุนยะ

คุณประว�ทย กอนสุร�นทร ผูอำน

อยลฯ นำโดยคุณสุรงค บูลกุล ยอ ไท ท ั ษ ิ บร อ ่ ื เม บ รั ๆค ง ริ สจ ดใ ส ่ ที “… เหมือนฟาหลังฝน านจึงไดหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาน ท น คล ดแ ขา าม คว น ็ เห น ย เรี รง มโ ย ่ ทว ไดมีโอกาสมาเยี ยนไดอานหนังสือ ไดทำการบาน ทบ เรี ก นั า  ฟฟ ไ ี นม ย เรี รง โ  ให ทำ น ย เรี ก าร นั ใหกับเด็ก ฟฟาใชในการเรียนก สอน ไ ี ม ็ นก ย เรี โรง น ั งว ลา าก วล นเ นใ ว ส บทเรียนหลังเลิกเรียน เรียนหลังใหมที่สวยงาม มั่นคง าร าค อ มี น ย เรี าร นก า ด ใน ฝน ก ฝ อ ่ พื เ  มีเครื่องคอมพิวเตอร ็มที่ และครูไดมีกำลังใจการสั่งสอน งเต า ย อ ด นไ สอ าร นก ย เรี าร ำก ท  ใช รถ แข็งแรง สามา ยนรูอยางมีความสุข” ลูกศิษยใหเปนคนดี เปนคนเกง ไดเรี

“ใกลจะถึงหร�อยังคะ”

าใหฟงภายหลังวาแทบ ล อเ เธ อ ล 4 น อ ่ ลื เค บ ั ถข ึ้นขณะนั่งอยูในร ถึง 20 เสียงพนักงานคนหนึ่งถามข บานตั้งอยูจร�งๆ ระยะทางไม มู ห มี จะ น ้ ั น  สู ง  มุ ง ั ำล ก ่ ที า น งห อยล ไมอยากเชื่อเลยวาดินแดนขา นทางทุรกันดารที่เคร�อไทยอ เส าพ สภ ง ึ กถ บอ ง บ ง โม ว ่ ั สองช สาเคร�อไทยออยลกวา 30 อา กิโลเมตร ดวยระยะเวลากวา ต � นจ งา ก นั พ ้ นี ง ้ ั คร ี งด า  ชนไดเปนอย โรงเร�ยนบานขุนยะ ตำบล บ ั ก บากบั่นเขาไปรวมพัฒนาชุม ห ใ ม ให ง ลั นห ย � เร าร าค คือ สรางอ ชีว�ตมีภารกิจสำคัญรวมกัน จังหวัดเชียงใหม… ง ทอ อม อจ เภ อำ ง ลว นห า บ

จ�ดเร�่มตนภารกิจสำคอยัญ ารพัฒนาแหง ลไดรวมกับสำนักงานโครงก

52 เคร�อไทยอ มูลนิธ�พลังงานเพื่อ น งา ง ลั พ ….ยอนเวลากลับไปเมื่อป 25 ษ ก ั ร นุ ะอ แล ทน ดแ ัฒนาพลังงานท รโรงไฟฟาพลังน้ำ กา รง โค นา สหประชาชาติ (UNDP) กรมพ ฒ ั พ ช ื พ  ธุ น ั ะพ นแหงชาติ สัตวปาแล นสามารถจายไฟฟาใหหมูบาน สิ่งแวดลอม และกรมอุทยา งต อ ้ บื นเ ยใ โด ต ต ั ลว โ กิ 22 การผลิต ป 2553 เคร�อฯ ไดชวยขยาย ชุมชน หวยปูลิง ขนาดกำลัง น ต อ ่ ื เม น อ � เร คา ง ั หล 47 ว จำนวน รคและหมูบานตีนตก วร ส  หม หวยปูลิงแคเพียงหมูบานเดีย นใ า  บ  ู หม อ คื ง ย คี เ ล ูบานในละแวกใก สายสงไฟฟาไปยังอีก 2 หม รวมจำนวน 66 หลังคาเร�อน ะผูบร�หารเคร�อไทยออยล คณ า  ฟ ไฟ ง  ยส สา าย ขย าร ื้นที่โครงก มีเพียงไฟฟาจากเซลล บ ลั ก ้ หลังจากไดมีโอกาสเยี่ยมชมพ นี ง  แห ชน ม ชุ ใน ษา ก ศึ นยกลางการ เขียนเร�ยงความและ ๆ ก ด็ เ ห ใ ู พบวาโรงเร�ยนบานขุนยะ ศู คร ณ คุ ง ว  ะช ล  แต ภาพภูมิอากาศ ) แสงอาทิตยที่ติดๆ ดับๆ ตามส �ษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน บร าร ห ร� บ ่ ที า  หน า  เจ าน ะธ ลกุล ปร งพ���กเขา การขาดโอกาส ขอ วาดภาพสงถึงคุณสุรงค บู อ สื ง นั นห ย � เร าร ะก แล ต � ว ี ช ี ฟาตอว�ถ ินเตอรเน็ต เพียงเพราะ งอ ทา ล สะทอนถึงความจำเปนของไฟ มู อ ข า  คว น ค าร นก ใ  อร รใชคอมพิวเต ั้งปญหาการเร�ยน มท รว  ได น ่ ื อ ่ ทางการศึกษา ขาดทักษะกา ที ก ็ เด บ กั น ขั ง  แข ที่นี่ไมสามารถสอบ ขอจำกัดเร�่องไฟฟา ทำใหเด็ก ม ไมทันเพื่อนในโรงเร�ยนแหงให

ยังโรงเร�ยนบานขุนยะเพื่อลด มา ม ิ เต ม ่ ิ เพ า ฟ ไฟ ง ส าย บส ะบ ยร �งไดตอยอดขยา ุนยะแหงนี้ ปลายป 2553 เคร�อไทยออยลจ ะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาใหเด็กนักเร�ยนโรงเร�ยนบานข แล าพลังน้ำ ปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยางเต็มที่ รวมทั้งยังเปนการบร�หารกำลังการผลิตของโรงไฟฟ งใหม ไดอ นหลั สงผล ใหเด็กๆ พัฒนาศักยภาพ นั้นเคร�อไทยออยลและพนักงานยังไดรวมกันสรางอาคารเร�ย ายกับ ตร กวา ไดอยางเต็มประสิทธ�ภาพ ยิ่งไป ป ที่ปจจ�บันมีสภาพชำรุด หากยังคงใชงานตอไปอาจเกิดอัน 35 ทดแทนอาคารหลังเดิมอายุกวา  เด็กนักเร�ยนและคุณครูผูสอนได ยเกา รร.บานขุนยะ

ดญ.จรรยา อุดมไพรวัลย ศิษ

นรั่ว สมุดหนังสือเปยกหมด มั คา ง ั หล ก นต าฝ เวล ะ  ค ้ นี ม ิ เด ง ั หล “เมื่อกอนหนูเรียนอาคาร มเคยมีใครมาสรางโรงเรียนใหญๆ ะไ รา เพ ะ  กค มา งๆ อ น ทน จแ ใ ี ด ู หน น ่ ื ตองยายไปเรียนที่อ ีโรงเรียนแบบเดียวกับที่ไทยออยลก็มไมา าม เข น ็ เห น ่ ื อ ่ ี นท ย รี ปเ ไ ู หน ะ  ค นู กห แบบนี้ใหกับพว คอมพิวเตอร พอหนูไปเรียนตอที่อื่น ใช าส อก โ ี ม ม ไ ู หน ่ ี น ่ ี ท  ยู นอ ย รี นเ ตอ สรางให… พี่ๆ ไทยออยลมากนะคะ” ณ คุ อบ กข ยา อ ู หน … เลย น ป เ ม ไ  ใช ง รูเรื่อ

 ล ย อ อ ย ไท ว า ช ง า  ช ด ั พ ร า ส … า พนักงานจ�ตอาส

คุณปญจพร บดินทรโสภณ

“ตอนแรกที่สมัคร เห็นวา เปนการทำ CSR และไม เคยไปรวม ก็เลยลองสมัคร ไป ก อ น เป  น พน ั ก งา น ไทยออยลมารีนคนเดียว เลย ตอนแรกคิดวาอาจจะ ันเยอะ พอทราบวา ไมไดเพราะเห็นวาคนสนใจสมัคเปรกนคนที่ชอบทำกิจกรรม โชคดีไดมารวมก็ดีใจมาก จริงๆ ังสือใหกับโรงเรียนหรือ เพื่อสังคมอยูแลว เชน บริจาคหนกรรมของบริษัทฯ นี่เปน ไปชวยสอนหนังสือ แตสำหรับกิจใจที่ตนเองเปนประโยชน ครั้งแรกที่มารวมกิจกรรม รูสึกดี ไดรูจักกับพวกพี่ๆ ที่มี กับคนอื่นคะ อีกอยางหนึ่งคือ ัมพันธดีมาก เปนกันเอง จิตอาสาหลายคน พี่ๆ มนุษยส แตก็เชื่อวาคนที่สมัคร ตอนแรกมายังไมคอยรูจักใคร งเปนคนที่ดีอยูแลว” มาทำ CSR พื้นฐานจิตใจเขาตอ

คุณวศชล รัตนศร�อางค

“ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ได มา ร ว มโ คร งก าร CS R ตอนแรกเลยที่เขามารวม เพราะอยากมีสวนชวย เห ลื อ สั ง คม บ า ง ตอ น เดินทางเขามารูสึกวาทาง กก็ยังไมรูสึกอะไร ลำบากมาก พอไดรวมกิจกรรมวันภูแร มิใจที่เราไดเปนสวน พอวันที่สอง ทำงานเสร็จ ก็รูสึกงคม บาง อยากจะฝาก เล็กๆ สวนหนึ่ง ที่ไดทำใหกับสั ถามีโอกาสก็ขอเชิญมา เพื่อนๆ ไทยออยลที่ไมไดมาวา ระโยชนใหสังคมและ รวมกิจกรรมนะคะ เพราะไดทำปรรยากาศดี และไดเจอ เปนการชารจแบตใหเราดวย ที่นี่บ านอาจจะไมมีโอกาส เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ซึ่งอยูที่ทำง ไดเจอ ไดคุนเคยกัน”

ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สำนึกในบทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบที ่ พ ึ ง มี ต  อ สั ง คม เครื อ ไทยออยล จ ึ ง นำ ประสบการณ ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญดาน พลังงานที่สั่งสมมายาวนานกวา 50 ป ไปสรางประโยชนใหกับ ชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญยิ่งของสังคม เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยเฉพาะ อยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่หางไกลจากระบบสาธารณูปโภค ของรัฐ ดวยตระหนักดีวาการพัฒนาที่แทจริงนั้นตองเริ่มจากฐาน อันหมายถึงชุมชนทองถิ่น รากฐานตองแข็งแรงกอนยอดจึงจะ ตั้งอยูไดอยางมั่นคง

ชางปูน : งานเทปูนลานอเนกประสงคหนาอาคารเร�ยน ขนาด พื้นที่ 140 ตารางเมตร

งานนี้อาจเสร็จเรียบรอยสวยงามภายในครึ่งวันหากอยูบนพื้นราบ แตบนยอดเขาสูงแหงนี้ที่การขนสงเปนไปดวยความยากลำบาก โครงการประสบปญหาการขาดตอนของวัสดุกอสรางเพราะรถขนสง ขึ้นไมไดเนื่องจากฝนตก ถนนลื่น ปญหาการสื่อสารที่ไมเขาใจกัน ระหวางชาวเขากับชาวเล ทีมงานตองอาศัยทั้งฝมือชาง และวาทศิลป ในการโนมนาวใหพี่นองชาวบานขุนยะเขาใจ รวมแรงรวมใจกัน พรอม ทั้งลดมาตรฐานของคนเมืองลงบาง สงผลใหงานเสร็จทันเวลาและออก มาดีเกินความคาดหมาย

านอยูทามกลางขุนเขา ใกลกับ ง ะห ตร ง ้ ั นต ย � งเร โร จำ ระ ป ี มส อาคารเร�ยนหลังใหมสีฟาสดใสตา ไดเดนชัดไมวาจะยืนอยู ณ จ�ดใดในหมูบานอาคารแบง งเห็น ประตูทางเขาโรงเร�ยน สามารถมอ ง หองคอมพิวเตอร 1 หอง และหองพักครู 1 หอง 2 หอ ออกเปน 4 หอง คือ หองเร�ยน (กลุมแรกจำนวน 8 คน ขึ้นมา ง ึ าถ งม ทา น ิ เด สา อา ต � นจ งา ก ั พรอมระเบียงดานหนา เมื่อพน ) แรกเห็นอาคารตั้งตระหงาน 54 ค. . มี 24 ่ ที น วั มา น ้ ขึ าม ต  ญ ตั้งแตวันที่ 22 มี.ค. 54 กลุมให ราะอาคารภายนอกจะดู เพ ำ ท  ให ไร อะ าน ง มี จะ า ว ตา าย ดวยส อยูเบื้องหนา ตางพากันประเมิน เหมือนเสร็จสมบูรณแลว

แตแทที่จร�งแลว… นเทานั้น ภารกิจของพวกเขาเพิ่งจะเร�่มต

จากหลากหลายสวนงานภายใตรมเคร�อไทยออยลเดียวกัน พนักงานจ�ตอาสาทุกคนตางสมัคร มารวมกิจกรรม CSR ของบร�ษัทฯ ดวยความเสียสละและตั้งใจจร�ง แมจะตางที่มา แตไมตาง อุดมการณ คานิยม POSITIVE คงอยูในใจของพนักงานเคร�อไทยออยลทุกคน ชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3 วันที่ไดมาพำนักและทำงานรวมกัน กินขาวหมอเดียวกัน ณ โรงเร�ยนบานขุนยะแหงนี้ ไดหลอหลอมความสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยังไดบทพิสูจนใหเห็นวาพนักงานไทยออยล ไมเพียงแตเชี่ยวชาญเร�่องการผลิตพลังงานหร�อการกลั่นน้ำมันเทานั้น แตยังมีความเชี่ยวชาญ งานดานอื่นๆ เพราะตองลงมือทำดวยตนเอง สมกับเปนสารพัดชางจร�งๆ อาทิ

คุณชัยรัตน ใจเยือกเย็น

“ทีมผมเราขึ้นมากัน กอน 4 คน เราไดมอบ หมายใหมาชวยติดตั้ง อินเตอรเน็ตขึ้นมาถึง โรงเรียน เราเห็นภาพ ทำไมงานเยอะจัง เรื่อง อินเตอรเน็ตยังไมได ดูงานที่เรงดวน ทำตอนแรก มันมีปญหาลาชา เลยเพมา ะวาเดี๋ยวเพื่อน กวา ตกลงกันวางั้นลุยงานปูน มีชราาวบานมาชวยดวย พนักงานกลุมใหญตามมา แลวเรา รกมีปญหาเรื่องการ สวนหนึ่ง คิดวานาจะไหว ตอนแ ันแกปญหาไปได…. สื่อสารกับชาวบาน ตอมาก็ชวยกครับเหนื่อย แตก็ได สำหรับผมก็เกินความคาดหวัง ออกมาไดดีขนาดนี้ เรียนรูเยอะ ประทับใจ ที่งานมันะมากรวมถึงชาวบาน ทีมหลังที่ตามมา ก็ชวยกันไดเยอ ดวย”

คุณมนัส ตร�สุวรรณ

“ผมทำงานอยูไทยออยล ปนี้ก็ขึ้น ปที่ 14 แลว อยูหนวยกลั่นที่ 3 กะ B ก็ยังไมไดรวมทำกิจกรรมอะไร กับบริษัทฯ มากนัก CSR ครั้งนี้เปน ลอะไรมาก คิดแตวาเหมือน ครั้งแรก ตอนแรกกับ CSR ก็ไมรูขาอมูระยะทางแค 20 กม.ใชเวลา จะไดมาเที่ยว พอมาจริงก็คิดว รียมซื้อขนมมาแจกใหเด็ก ถึง ตั้ง 2 ชม. ลำบากมากเลย ผมเตหรอกแตพอเขาได เห็นหนาตา แมขนมเรามันไมไดแพงอะไรมาก เติมความสุขใหเขา แมจะเปน เด็กๆ ยิ้มแยมแจมใส เหมือนเราความสุขแลว ยิ่งพอเห็นอาคาร ชวงระยะเวลาสั้นๆ เราก็รูสึกมีูในสภาพแวดลอมที่ดีกวานี้เยอะ เรียนหลังใหม เริ่มรูสึกวาเราอย แตเด็กที่นี่เขายังขาดอะไรอีก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนื่อยนะ เมื่อวานนี้เหนื่อยมาก มาก กิจกรรมที่รวมยอมรับวาเหาณตอนเกือบๆ ทุม แตพอมัน เริ่มตั้งแตเจ็ดโมง ผมหยุดประมรูสึกมีความสุข สิ่งสำคัญมากๆ เห็นงานออกมาเสร็จเรียบรอย ก็ รวมทั้งทีมงานอื่นๆ ที่เขามา คือเราไดรูจักเพื่อนใหมเยอะ เองไปชวยคนอื่น” เกี่ยวของ และไดรูจักเสียสละตัว

คุณศุภชัย จ�รวัฒนธรรม

“ทีมผม 4 คน ขับรถขึ้นมากอน ถึงวันอังคารบายๆ มาดูสภาพ หนางานโอโห! งานเหลือเยอะมากเลย ถาไมเรงก็จะไมทันเปดงาน ชวงแรกๆ กังวลนิดหนอย เพราะการสื่อขอความระหวางทางเรากับ คนในหมูบาน คุยกันไมคอยรูเรื่อง ความคิดเห็นไมคอยตรงกัน คือเขา เองก็จะเอาอยางนี้ แตเราเอง ไหนๆ จะทำแลว ก็นาจะทำใหดี และ มีปายไทยออยลอยูขางหนาดวย ก็วางแผนวา 3 วันนี้ตองใหเสร็จ ใน ขณะที่ชาวบานพูดวา ไมทันหรอก ไมเสร็จหรอก เราก็พยายามหวาน ลอมเขา โนมนาวเขาวาเราตองชวยกัน ถาพูดวาไมเสร็จมันก็แพแตแรก และพยายามหาคนกลางที่เขาสื่อขอความกันรูเรื่อง จากนั้นเราก็ชี้แนะ วาทำอยางโนนกอน ทำอยางนี้กอน มันก็ไดเปนรูปเปนรางขึ้นมา วันแรกๆ ที่มาถึง ฝนมันตกวัสดุพวก หิน ทราย ขึ้นไมได ทำใหตอง เสียเวลารอเปนครึ่งวัน ก็เลยแกปญหาบอกทางคนที่ดูแลทางนี้วา ยังไง ตองเอาวัสดุขึ้นมาใหได ถึงจะทำไดทัน พอดีพรรคพวกขึ้นมาอีก 30 คน ก็รูสึกสบายใจมาก ชวยกันคนละไมคนละมือ กับชาวบานเองก็ เขาใจกันมากขึ้น เราพยายามทำใหชาวบานเขาใจวาทำเพื่อลูกหลาน เขานะ ถาเรามีโรงเรียนสวยๆ มีสถานที่ดีๆ ใหลูกหลานไดเรียน อนาคตก็จะดีตอไป”

ผลิตพลังงานที่เปนมิตร กลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย

โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของไทยออยล มุงเนน การนำพลังงานที่มีอยูในธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชทาง การเกษตรของแตละพื้นที่มาใชใหเกิดประโยชน สอดคลอง กับความตองการของแตละชุมชน แทนการปลอยทิ้งไปโดย สูญเปลา รวมถึงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหชุมชนในพื้นที่หางไกลที่ขาดโอกาสทางสังคม สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชนของตนเอง เรียนรู การบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง และดูแลปกปอง ทรัพยากรของตนเองได เพื่อยกระดับความเปนอยูทางสังคม หรือคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสรางความเขมแข็ง ตลอดจน ความยั่งยืนใหกับชุมชน เมื่อจำนวนมากขึ้นจะทำใหสังคมไทย และยั่งยืนตามไปดวย โครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชนและโรงเรียนบานขุนยะ นั้น ไมเพียงแตเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนของเด็ก นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบานขุนยะเทานั้น ในอนาคต โรงเรียนบานขุนยะแหงนี้จะพัฒนาเปน

ศูนยกลางการเรียนรูของทุกคนในชุมชน… เพื ่ อ ชุ ม ชน…และโดยชุ ม ชนตลอดไป

บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 www.thaioilgroup.com


CSR Thaioil Focus อาคาร 50 ปี ไทยออยล์