Page 1

จัดทำโดย น.ส.กมลทิพย์ กลัดมี ปฐมวัยปี 1 หมู่ 2 เสนอ อำจำรย์ สุ จิตตรำ จันทร์ ลอย


ประยุกต์ ใช้ ในงำนด้ ำนกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศทีน่ ำมำใช้ สำหรับกำรเรียนกำรสอน เป็ นกำรใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ หลำยอย่ ำง สอนด้ วยสื่ ออุปกรณ์ ทที่ นั สมัย ห้ องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์ วดิ โี อ โปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบกำรอ่ ำนข้ อมูล อิเล็กทรอนิกส์ แบบต่ ำง ๆ รู ปแบบของสื่อทีน่ ำมำใช้ ในด้ ำนกำรเรียนกำรสอน ก็มี หลำกหลำย ขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำะสมในกำรนำมำใช้ เช่ น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อิเล็กทรอนิกส์ บุค วิดโี อเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดโี อออนดีมำนด์ กำรสืบค้ นข้ อมูลใน คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น


คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นกำรนำเอำเทคโนโลยี รวมกับกำรออกแบบ โปรแกรมกำรสอน มำใช้ ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทัว่ ไปว่ำบทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ) กำรจัดโปรแกรมกำรสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในปัจจุบัน มักอยู่ในรู ปของสื่ อประสม (Multimedia) ซึ่งหมำยถึง นำเสนอได้ ท้งั ภำพ ข้ อควำม เสี ยง ภำพเคลือ่ นไหวฯลฯ โปรแกรม ช่ วยสอนนี้เหมำะกับกำรศึกษำด้ วยตนเอง และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ เู รี ยน สำมำรถโต้ ตอบ กับบทเรี ยนได้ ตลอด จนมีผลป้อนกลับเพือ่ ให้ ผ้ เู รี ยน รู้ บทเรี ยนได้ อย่ ำงถูกต้ อง และเข้ ำใจในเนือ้ หำวิชำของบทเรียนนั้นๆ


การเรี ยนการสอนโดยใช้เว็บเป็ นหลัก เป็ นการจัดการเรี ยน ที่มีสภาพการ เรี ยนต่างไปจากรู ปแบบเดิม การเรี ยนการสอนแบบนี้ อาศัยศักยภาพและ ความสามารถของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นการนาเอาสื่ อการเรี ยนการ สอน ที่เป็ นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรี ยนการสอน ให้เกิดการ เรี ยนรู ้ การสื บค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครื อข่าย ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยน ได้ทุกสถานท และทุกเวลา การจัดการเรี ยนการสอนลักษณะนี้ มีชื่อเรี ยก หลายชื่อ ได้แก่ การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction) การฝึ กอบรมผ่านเว็บ (Web-based Trainning) การเรี ยนการสอนผ่านเวิลด์ ไวด์เว็บ (www-based Instruction) การสอนผ่านสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็ นต้น


อิเล็กทรอนิกส์บุค คือการเก็บข้อมูลจานวนมากด้วยซีดีรอม หนึ่งแผ่นสามารถเก็บ ข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนั้นซีดีรอมหนึ่งแผ่นสามารถเก็บ ข้อมูลหนังสื อ หรื อเอกสารได้มากกว่าหนังสื อหนึ่งเล่ม และที่สาคัญคือการใช้กบั คอมพิวเตอร์ ทาให้สามารถเรี ยกค้นหาข้อมูลภายในซีดีรอม ได้อย่างรวดเร็ วโดยใช้ ดัชนี สื บค้นหรื อสารบัญเรื่ อง ซีดีรอมจึงเป็ นสื่ อที่มีบทบาทต่อการศึกษาอย่างยิง่ เพราะในอนาคตหนังสื อต่าง ๆ จะจัดเก็บอยูใ่ นรู ปซีดีรอม และเรี ยกอ่านด้วยเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่าอิเล็กทรอนิกส์บุค ซีดีรอมมีขอ้ ดีคือสามารถจัดเก็บ ข้อมูลใน รู ปของมัลติมีเดีย และเมื่อนาซีดีรอมหลายแผ่นใส่ไว้ในเครื่ องอ่านชุดเดียวกัน ทาให้ ซีดีรอมสามารถขยายการเก็บข้อมูลจานวนมากยิง่ ขึ้นได้


กำรสืบค้ นข้ อมูล (Search Engine) ปัจจุบันได้ มกี ำรกล่ ำวถึงระบบกำรสืบค้ น ข้ อมูลกันมำก แม้ แต่ ในเครือข่ ำยอินเทอร์ เน็ต ก็มกี ำรประยุกต์ ใช้ ไฮเปอร์ เท็กซ์ ในกำรสืบค้ น ข้ อมูล จนมีโปรโตคอลชนิดพิเศษทีใ่ ช้ กนั คือ World Wide Web หรือเรียกว่ ำ www. โดยผู้ใช้ สำมำรถเรียกใช้ โปรโตคอล http เพือ่ เชื่อมโยงเข้ ำสู่ ระบบ ไฮเปอร์ เท็กซ์ ซึ่งเป็ นฐำนข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ต ไฮเปอร์ เท็กซ์ มลี กั ษณะเป็ นแบบมัลติมเี ดีย เพรำะสำมำรถสร้ ำงเป็ นฐำนข้ อมูลขนำดใหญ่ ทีเ่ ก็บได้ ท้งั ภำพ เสียง และตัวอักษร มีระบบ กำรเรียกค้ นทีม่ ปี ระสิทธิภำพ โดยใช้ โครงสร้ ำงดัชนีแบบลำดับชั้นภูมิ โดยทัว่ ไป ไฮเปอร์ เท็กซ์ จะเป็ นฐำนข้ อมูลทีม่ ดี ชั นีสืบค้ นแบบเดินหน้ ำ ถอยหลัง และบันทึกร่ องรอย ของกำรสืบค้ นไว้ โปรแกรมทีใ่ ช้ ในกำรสร้ ำงไฮเปอร์ เท็กซ์ มเี ป็ นจำนวนมำก ส่ วนโปรแกรม ทีม่ ชี ื่อเสียงได้ แก่ HTML Compossor FrontPage Marcromedia DreaWeave r เป็ นต้ น ปัจจุบนั เรำใช้ วธิ ีกำรสืบค้ นข้ อมูล เพือ่ นำข้ อมูลทีไ่ ด้ ไปใช้ ประกอบในกำรทำ เอกสำรรำยงำนต่ ำง ๆ ได้ อย่ ำงสะดวกและรวดเร็ว


อ้ำงอิง https://sites.google.com/site/krunoptechno/kar-prayukt/kar-prayukt-dan-kar-suksa http://vclass.mgt.psu.ac.th/~465-521/Trang/Group-03/it2.htm

The application of information technology.Using a computer.  

The application of information technology. Using a computer.