Page 1


อินเทอร์ เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่ อระหว่างเครือข่ ายหลายๆ เครือข่ ายทั่วโลก โดยใช้ ภาษาที่ใช้ สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้ เครือข่ ายนี้ สามารถสื่อสารถึงกันได้ ในหลายๆ ทาง อาทิเช่ น อีเมล เว็บบอร์ ด และสามารถสื บค้นข้ อมูลและข่ าวสารต่ างๆ รวมทั้ง คัดลอกแฟ้มข้ อมูลและโปรแกรมมาใช้ ได้ ที่มา อินเทอร์ เน็ตเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่ าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็ นเครือข่ ายสานักงานโครงการวิจัยชั้นสู งของกระทรวงกลาโหม ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยมีวตั ถุประสงค์ หลักของการสร้ างเครือข่ ายคือ เพือ่ ให้ คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่ อ และมีปฏิสัมพันธ์ กันได้ เครือข่ าย ARPANET ถือเป็ นเครือข่ ายเริ่มแรก ซึ่งต่ อมาได้ ถูกพัฒนาให้ เป็ นเครือข่ าย

อินเทอร์ เน็ตในปัจจุบัน การประยุกต์ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์ ใช้ อนิ เทอร์ เน็ตในปัจจุบันทาได้ หลากหลาย อาทิเช่ น ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (e-Mail) , สนทนา (Chat), อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ ด, การติดตามข่ าวสาร, การสื บค้ นข้ อมูล / การค้ นหาข้ อมูล, การ ชม หรือซื้อสินค้าออนไลน์ , การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ, การติดตามข้ อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิง ต่ างๆ ออนไลน์ , การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ , การเรียนรู้ ออนไลน์ (e-Learning), การประชุ มทางไกลผ่ าน อินเทอร์ เน็ต (Video Conference), โทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์ เน็ต (VoIP), การอับโหลดข้ อมูล หรือ อืน่ ๆ แนวโน้ มล่าสุ ดของการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตคือการใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์เพือ่ สร้ างเครือข่ ายสังคม ซึ่งพบว่ าปัจจุบันเว็บไซต์ ที่เกีย่ วข้ องกับกิจกรรมดังกล่ าวกาลังได้ รับความนิยมอย่ างแพร่ หลายเช่ น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ และการใช้ เริ่มมีการแพร่ ขยายเข้ าไปสู่ การใช้ อนิ เทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์ มือถือ (Mobile Internet) มากขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้ การเข้ าถึงเครือข่ ายผ่ านโทรศัพท์ มือถือทาได้ ง่าย


ประโยชน์ ของอินเตอร์ เน็ต 

อินเตอร์ เน็ตเปรียบเสมือนชุมชนเมืองแห่ งใหม่ ของโลก เป็ นชุมชนของคนทั่วมุมโลก จึงมีบริ การต่ างๆเกิดขึน้ ใหม่ ตลอดเวลา 1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail=E-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail เป็ นการส่ งจดหมายผ่ านเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตโดยผู้ส่งสสามารถส่ งข้ อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ ในรู ปแบบของอีเมล์ เมื่อผู้ส่งเขียนจดหมาย แล้ วส่ งไปยังผู้รับ ผู้รับจะได้ รับจดหมายภายในเวลาไม่ ก่ วี ินาที แม้ จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ ตาม นอกจากนีย้ ังสามารถส่ งแฟ้มข้ อมูลหรือไฟล์ แนบไปกับอีเมล์ ได้ ด้วย 2.กรขอเข้ าระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต(Telnet) เป็ นบริการอินเน็ตรูปแบบหนึ่งโดยที่เราสามารถเข้ าไปใช้ งานคอมพิวเตอร์ อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลๆได้ ด้วยตนเอง เช่ น ถ้ าเราอยู่ท่ โี รงเรียนทางานโดยใช้ อินเตอร์ เน็ตของโรงเรียนแล้ วกลับไปที่บ้าน เรามีคอมพิวเตอร์ ท่บี ้ านและต่ อ อินเตอร์ เน็ตไว้ เราสามารถเรียกข้ อมูลจากที่โรงเรี ยนมาทาที่บ้านได้ เสมือนกับเราทางานที่โรงเรี ยนนั่นเอง 3.การโอนถ่ ายข้ อมูล(File Transfer Protocol หรือ FTP) เป็ นบริการอีกรูปแบบหนึ่งของระบบอินเตอร์ เน็ต เราสามารถค้ นหาและเรียกข้ อมูลจากแหล่ งต่ างๆมา เก็บไว้ ในเครื่ องของเราได้ ทัง้ ข้ อมูลประเภทตัวหนังสือ รู ปภาพและเสียง 4.การสืบค้ นข้ อมูล(Gopher,Archie,World wide Web) หมายถึง การใช้ เครื่อข่ าย อินเตอร์ เน็ตในการค้ นหาข่ าวสารที่มีอยู่มากมายแล้ วช่ วยจัดเรี ยงข้ อมูลข่ าวสารหัวข้ ออย่ างมีระบบ เป็ นเมนู ทาให้ เราหาข้ อมูลได้ ง่ายหรือสะดวกมากขึน้


1.โรคติดอินเทอเน็ต(Webaholic) อินเตอร์ เน็ตก็เป็ นสิ่งเสพติดหรือ? การเล่นอินเตอร์ เน็ต ทาให้ คณ ุ เสียงาน ผู้ใดเป็ นผู้ที่ติดการพนัน การติดการพนันประเภทที่ถอนตัวไม่ขึ ้น มีลกั ษณะ คล้ ายคลึงกับ การติดอินเตอร์ เน็ต เพราะทังสองอย่ ้ าง เกี่ยวข้ องกับการล้ มเหลว ในการควบคุมความต้ องการของ ตนเอง โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสารเคมีใดๆ (อย่างสุรา หรือยาเสพติด) ผู้ทมี่ ีอาการอย่างน้ อย 4 อย่าง เป็ น เวลานานอย่างน้ อย 1 ปี ถือได้ วา่ มีอาการติดอินเตอร์ เน็ต มีผล กระทบต่อการเรียน อาชีพ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของคนคนนัน้ ถึงแม้ วา่ การวิจยั ที่ผ่านมาได้ แสดงให้ เห็นว่า การติดเทคโนโลยีอย่างเช่น การติดเล่นเกมส์ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นกับเพศชายแต่ผลลัพธ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ผู้ที่ติดอินเตอร์ เน็ต ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง วัยกลางคนและไม่มีงานทา 2.เรื่องอณาจารผิดศีลธรรม(Pornography/Indecent Content) เรื่องของข้ อมูลต่างๆที่มีเนื ้อหาไปในทางขัดต่อศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือรวมถึงภาพโป๊ เปลือยต่างๆนันเป็ ้ น เรื่องที่มี มานานพอสมควรแล้ วบนโลกอินเทอเน็ต แต่ไม่โจ่งแจ้ งเนื่องจากสมัยก่อนเป็ นยุคที่ WWW ยังไม่พฒ ั นา มากนัก ทาให้ ไม่มีภาพออกมา แต่ในปั จจุบนั ภายเหล่านี ้เป็ นที่โจ่งแจ้ งบนอินเทอเน็ตและสิ่งเหล่านี ้สามารถเข้ าสูเ่ ด็ก และ เยาวชนได้ งา่ ยโดยผู้ปกครองไม่สามารถที่จะให้ ความดูแลได้ เต็มที่ เพราะว่าอินเทอเน็ตนันเป็ ้ นโลกที่ไร้ พรมแดนและ เปิ ดกว้ างทาให้ สื่อเหล่านี ้สามรถเผยแพร่ไปได้ รวดเร็วจนเรา ไม่สามารถจับกุมหรือเอาผิดผู้ที่ทาสิ่งเหล่านี ้ขึ ้นมาได้ 3.ไวรัส ม้ าโทรจัน หนอนอินเตอร์ เน็ต และระเบิดเวลา ไวรัส : เป็ นโปรแกรมอิสระ ซึง่ จะสืบพันธุ์โดยการจาลองตัวเองให้ มากขึ ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทาลายข้ อมูล หรืออาจทาให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางานช้ าลงโดยการแอบใช้ สอยหน่วยความจาหรือพื ้นที่วา่ งบนดิสก์โดยพลการ


เครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต

The application of information technology.Computer information.  
The application of information technology.Computer information.  

The application of information technology. Computer information.

Advertisement