Page 1


การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเรี ยนการสอน


คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน


ลักษณะของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน


ประเภทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน


โซเซียร เน็ตเน็ตเวิร์ก ช่ วยพัฒนาการเรียนการสอน


Applications in education.Application for registration of schools.  

Applications in education. Application for registration of schools.

Applications in education.Application for registration of schools.  

Applications in education. Application for registration of schools.