Page 5

Superior Real Estate Services.

Norman Azar

Steve Wallace Zach Rolen Frank Potts

Amy Knudsen

Mickey Griffin Gary Jones

Dawn Casey

Leslie Zeanah

David Potts

Jamie Golomb

Scott Harris

Robin Raiford

(YVUV]PZ[OLSHYNLZ[WYP]H[LS`OLSKM\SSZLY]PJLYLHSLZ[H[LJVTWHU`PU [OL:V\[OLHZ[:PUJL ^L»]LOLSWLKSVJHSYLNPVUHSHUKUH[PVUHS JVTWHUPLZHJOPL]L[VWWLYMVYTHUJL[OYV\NOZ\WLYPVYJVTTLYJPHSYLHS LZ[H[LZLY]PJLZ (YVUV]WYV]PKLZL_JLW[PVUHSZLY]PJLZMVYJSPLU[Z^P[OSVJHSHUKT\S[P THYRL[ULLKZ6\YZLHZVULK[LHTZWLJPHSPaLZPUSLHZPUNMVYVMÄJLHUK PUK\Z[YPHSYL[HPSPU]LZ[TLU[HUKSHUKZHSLZ ([(YVUV]^LKYH^VU[OLJVSSLJ[P]L[HSLU[HUKYLZV\YJLZVMV\Y VYNHUPaH[PVU;OH[PUJS\KLZV\YV^UL_WLYPLUJLHZWYVWLY[`V^ULYZ KL]LSVWLYZHUKTHUHNLYZ;OPZHSSV^Z(YVUV][VVMMLYJSPLU[ZH

Management | Leasing | Marketing Brokerage | Development

KPTLUZPVUVMZLY]PJL]PY[\HSS`\UTH[JOLKI`V[OLYÄYTZ 6\YKLW[OVML_WLYPLUJLPU[OLYLHSLZ[H[LPUK\Z[Y`IHSHUJLK^P[OV\Y HIPSP[`[VHU[PJPWH[LM\[\YL[YLUKZ[YHUZSH[LZPU[VZ\WLYPVYZLY]PJLHUK YLZ\S[ZMVYWYVWLY[`\ZLYZV^ULYZHUKPU]LZ[VYZ

3500 Eastern Boulevard | Montgomery, Alabama 36116 aronovcommercial.com

334.277.1000 March 2014 Montgomery Business Journal

5

Profile for Montgomery Area Chamber of Commerce

Montgomery Business Journal – March 2014  

Montgomery Business Journal – March 2014