Page 1

LOCATIEGIDS Locatie Berg en Dalseweg Schooljaar 2012-2013


INLEIDING...................................................................................................................................... 4 DE SCHOOLGIDS .............................................................................................................................................. 4 DE LOCATIEGIDS .............................................................................................................................................. 4 DE MONTESSORI KALENDER ............................................................................................................................. 4

ALGEMENE INFORMATIE ............................................................................................................ 5 KERNTEAMS .................................................................................................................................................... 6 EXTERNE MEDEWERKERS ................................................................................................................................. 6 BELANGRIJKE ADRESSEN ................................................................................................................................. 6

ONDERWIJSCONCEPT ................................................................................................................. 7 ONDERWIJSAANBOD................................................................................................................... 7 LEERJAAR 1 EN 2 ............................................................................................................................................. 7 DE SECTOREN, LEERJAAR 3 EN 4 ...................................................................................................................... 7 SECTOR ECONOMIE, INTRASECTORAAL PROGRAMMA HANDEL EN ADMINISTRATIE ................................................ 8 SECTOR ZORG EN W ELZIJN, INTRASECTORAAL PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN BREED ....................................... 8 VMBO / MBO NIVEAU 2 OFWEL VM2 ............................................................................................................... 8

ROOSTER EN LESTIJDEN .......................................................................................................... 10 HET ROOSTER ............................................................................................................................................... 10 DE LESTIJDEN ................................................................................................................................................ 10 HUISWERKKLAS ONDERBOUW ......................................................................................................................... 10 TOETS- EN THEMAWEKEN .............................................................................................................................. 10 IN HAALUREN (IHU) ONDER- EN BOVENBOUW .................................................................................................. 10 LESUITVAL..................................................................................................................................................... 10 LESSENTABEL ONDERBOUW ........................................................................................................................... 11 PRAKTISCH EN ORIËNTEREND ONDERWIJS (PO) IN DE ONDERBOUW BGD ......................................................... 11 LESSENTABEL BOVENBOUW ............................................................................................................................ 12

DOCENTEN EN VAKKEN ............................................................................................................ 13 ONDERWIJS EN BEGELEIDING ................................................................................................. 14 HET KERNTEAM ............................................................................................................................................. 14 DE TAKEN VAN DE MENTOR ............................................................................................................................. 14 DE DECAAN ................................................................................................................................................... 14 DE REMEDIAL TEACHER .................................................................................................................................. 14 DE ZORGCOÖRDINATOR ................................................................................................................................. 14 ZORG ADVIES TEAM....................................................................................................................................... 15 DE SCHOOLMAATSCHAPPELIJKE WERKER ....................................................................................................... 15 DE JEUGDGEZONDHEIDSDIENST ..................................................................................................................... 15 DE VERTROUWENSPERSOON .......................................................................................................................... 15 DE KLACHTENREGELING ................................................................................................................................. 15 DE AANSPRAKELIJKHEID GEREGELD ................................................................................................................ 15

EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT .................................................................................................. 16 COMMUNICATIE MET OUDERS ................................................................................................. 17 OUDERAVONDEN MET OUDERS ....................................................................................................................... 17 DE MONTI ..................................................................................................................................................... 17 DE JAARKALENDER ........................................................................................................................................ 17 BRIEVEN AAN OUDERS/VERZORGERS .............................................................................................................. 17 DE WEBSITE .................................................................................................................................................. 17 MONTIPLAZA/MAGISTER ................................................................................................................................. 17 DE OUDERRAAD ............................................................................................................................................ 18

GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN ........................................................................................ 19 PEDAGOGISCHE RUIMTE .......................................................................................................... 20 UIT DE LES GESTUURD ................................................................................................................................... 20 TIME-OUT ...................................................................................................................................................... 20 SCHORSING................................................................................................................................................... 20

OVERIGE AFSPRAKEN .............................................................................................................. 21 VERZUIM ....................................................................................................................................................... 21 ONGEOORLOOFDE AFWEZIGHEID .................................................................................................................... 21 Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

2


TE LAAT KOMEN ............................................................................................................................................. 21 ZIEKMELDEN .................................................................................................................................................. 21 BETER MELDEN.............................................................................................................................................. 21 VERLOF......................................................................................................................................................... 21 PAUZES......................................................................................................................................................... 21 CORVEE ........................................................................................................................................................ 21 TUSSENUREN ................................................................................................................................................ 21 ROKEN .......................................................................................................................................................... 22 BETAALD PRINTEN VOOR LEERLINGEN ............................................................................................................. 22 LEERLINGENKLUISJES .................................................................................................................................... 22 FEESTEN ....................................................................................................................................................... 22

LESVERVANGENDE EN BUITENLESACTIVITEITEN ................................................................ 23 KEUZEPROFIELEN .......................................................................................................................................... 23 SPORTSPECIALISATIE ..................................................................................................................................... 23 DE ACTIVITEITENWEEK ................................................................................................................................... 23 BUITENLANDSE REIZEN................................................................................................................................... 23 EXCURSIES ................................................................................................................................................... 23 STAGES ........................................................................................................................................................ 23 CULTUUR ...................................................................................................................................................... 23 INLEIDING ...................................................................................................................................................... 24 VISIE ............................................................................................................................................................. 24 PLANMATIGE AANPAK ..................................................................................................................................... 25

BEVORDERINGSNORMEN ......................................................................................................... 26 DE BEVORDERINGSNORMEN VAN LEERJAAR 1 EN 2 .......................................................................................... 26 DE BEVORDERINGSNORMEN VAN LEERJAAR 3 NAAR LEERJAAR 4 ...................................................................... 26

TOELICHTING SCHOOLKOSTEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2012/2013 ................................ 27 PROCEDURE AANMELDING LEERLING MET CVI-BESCHIKKING .......................................... 28 PRIVACY ...................................................................................................................................... 29

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

3


Inleiding De directie van het Montessori College vindt het belangrijk dat leerlingen en hun ouders goed ge誰nformeerd zijn over allerlei zaken die de school betreffen. Deze informatie vindt u terug in:

De schoolgids Hierin staat informatie beschreven die voor alle locaties van het Montessori College geldt. Bovendien gaat het hier om informatie die zeer waarschijnlijk voor meerdere jaren geldt. De leerlingen krijgen deze gids aan het begin van hun schoolloopbaan op het Montessori College.

De locatiegids Hierin beschrijven we zaken die we op de locatie Berg en Dalseweg belangrijk vinden voor u en de leerlingen. Omdat er ook informatie in opgenomen is die jaarlijks verandert, krijgen de leerlingen deze gids aan het begin van ieder nieuw schooljaar uitgereikt.

De Montessori kalender Aan het begin van het schooljaar geven we aan de leerlingen een kalender mee waarop voor schooljaar 2012-2013 alle activiteiten van de locatie Berg en Dalseweg aangegeven zijn. U kunt dus precies nagaan wanneer er bijvoorbeeld ouderavonden zijn, de rapporten/cijferlijsten uitgedeeld worden enz. Wijzigingen hierop worden bekend gemaakt via de site.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

4


Algemene informatie

Montessori College Nijmegen - Groesbeek Locatie Berg en Dalseweg Klassen 1 en 2 van het VMBO basis en kader met LWOO Klassen 3 en 4 van het VMBO basis en kader: sector Economie, sector Zorg en Welzijn Berg en Dalseweg 295 6522 CH Nijmegen Tel: 024-3279100 Fax: 024-3221023 E-mail: bgd.adm@montessoricollege.nl

Schoolleiding

Ineke Angenent

Vervanging schoolleiding

Paula van de Venne

Zorgcoördinator Examencoördinator Locatieondersteuner

Josué de Jong

Kernteamcoördinatoren: Onderbouw

Mari Veld

Sector Zorg en Welzijn

Angelique Noij

Sector Economie

Jacob Westra

Schoolmaatschappelijk werk

Eva Kunst

Administratie

Bernadette Coenen / Nicole van der Steen

Conciërgeteam

Geert Boerboom / Willy Diesveld

Open Leer Centrum

Barbara Dohmen / Marjo Gijsbers

Huishoudelijke dienst

Josephine de Santy

Decaan

Lida Hartgerink

Remedial teachers

Rita Oostendorp / Meryem Boerboom / Nelly Dongen

Schoolcontactpersonen

Meryem Boerboom

Vertrouwenspersoon

Yvonne Aben /Marieke Sillessen

Voorzitter ouderraad

Hilde de Haan

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

5


Kernteams

ONDERBOUW

ECONOMIE

ZORG & WELZIJN

Mari Veld

Jacob Westra

Angelique Noij

Anke Arnoldussen

Carlijn van den Boogaard

Yvonne Aben

Meryem Boerboom

Willem Bouwman

Sonja Bouten

Froukje Hendriks

Herman Buurman

Nelly Dongen

Tom Linssen

Bernard Dijksman

Josué de Jong

Marieke Sillessen

Lida Hartgerink

Rudi Sedee

Els Vermuë

Alexander Hoogenkamp

Agnes Smit

Annemarie Vervoort

Rita Oostendorp

Ben Willems

Cor Schilstra Paula van de Venne

Externe medewerkers Jeugdgezondheidszorg

Herma Hepark / Wilma Selbach (sociaal verpleegkundige)

Contactpersoon Politie

Ton Weemen

Contactpers. leerplichtzaken

Allard Bekius

Belangrijke adressen Gemeente/leerplichtzaken

De Stadswinkel Mariënburg 75 6511 PS NIJMEGEN 024-3298003

Loket zorg en inkomen

De Stadswinkel Mariënburg 75 6511 PS NIJMEGEN 024-3299000

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Groenewoudsweg 275 6524 TV NIJMEGEN 024-329 71 11

Externe klachtencommissie

Klachtencommissie CSN Postbus 1004 6501 BA Nijmegen

Centrale commissie van Beroep Eindexamen/ Regionale klachten commissie CSN

Postbus 40020 6504 Nijmegen

Inkomenscheck:

www.nijmegen.nl > inwoners > werk & inkomen > laaginkomen

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

6


Onderwijsconcept Op het VMBO van de Berg en Dalseweg willen we dat onze leerlingen: -

Kennis en vaardigheden ontwikkelen;

-

Sociaal vaardig worden;

-

Hun talenten gaan ontdekken.

Leren vanuit hoofd, hart en handen Dit drukken wij uit in een onderwijsconcept met drie hoofdgebieden waarin het leren en onderwijzen plaats vindt: Vakonderwijs (kennis en vaardigheden zoals Nederlands of wiskunde); Praktisch Onderwijs (waar de verschillende vakgebieden bij elkaar komen en met de praktijk verbonden worden) en Keuzeprogramma (waarin wat de leerling wil en ambieert richtinggevend is, zoals bijv. sportspecialisatie). Daarnaast besteden we extra aandacht aan het Loopbaanleren. Het fundament bij dit alles is een veilige leeromgeving. We willen de leerlingen zoveel mogelijk vrijheid geven, echter vrijheid in gebondenheid. Structuur en duidelijkheid zijn een eerste vereiste om goed te kunnen leren. Dat wordt hen op de Berg en Dalseweg geboden.

Onderwijsaanbod Leerjaar 1 en 2 De kenmerken van het onderwijs in de Onderbouw. Elke klas heeft een eigen mentor. De groep heeft naast de mentor nog ongeveer vijf docenten. De klas zit zoveel mogelijk in het eigen lokaal. De mentor is veel bij de eigen klas. Daardoor kent de mentor de leerling en de groep heel goed, waardoor hij/zij de leerling en de klas uitstekend kan begeleiden. Als er problemen zijn, kan de mentor die snel herkennen en helpen bij het oplossen. Door leerlingen een vaste plek in de school te geven voelen zij zich meer op hun gemak. Hierdoor nemen leerlingen ook meer verantwoordelijkheid voor hun werkplek.

De sectoren, leerjaar 3 en 4 De sectoren van de locatie Berg en Dalseweg Sector: Economie Sector: Zorg en Welzijn De leerwegen van de locatie Berg en Dalseweg 

De Basisberoepsgerichte leerweg



De Kaderberoepsgerichte leerweg

Afhankelijk van de capaciteiten en manier van leren volgen de leerlingen een leerweg. Binnen deze leerweg bestaat de mogelijkheid om een of meerdere vakken op het niveau van de hogere leerweg te volgen en af te sluiten. De afstudeerrichtingen van de Berg en Dalseweg Handel & Administratie Handel & Administratie met sportspecialisatie Zorg & Welzijn breed Zorg & Welzijn breed met sportspecialisatie

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

7


Sector Economie, Intrasectoraal programma handel en administratie Deze opleiding is een mix van de vakken handel en administratie. De leerling maakt kennis met twee verschillende werelden, de handel en de administratie en ziet waar ze elkaar raken. In deze afstudeerrichting krijgt de leerling voor het eerst het beroepsgerichte en belangrijkste vak van de sector. Het begint met een oriëntatie op Handel en Administratie. De leerling maakt kennis met het toekomstige beroep, het vakgebied en de vaardigheden die men daar nodig heeft. De vaardigheden die je uiteindelijk moet beheersen, ontwikkel je het best door naast de theorie ook veel praktische opdrachten uit te voeren. Hierbij maakt de leerling o.a. gebruik van internet, de computer, de kassa, de etalage en de repro. Een belangrijk onderdeel van de sector is de stage. In het derde leerjaar hebben de leerlingen 3 aaneengesloten weken een arbeidsoriënterende stage in de detailhandel. In het vierde leerjaar hebben de leerlingen 3 aaneengesloten weken beroepsoriënterende stage. Elke leerweg geeft toegang tot het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum). Alleen het niveau waarop de leerling instroomt verschilt. Basisleerlingen stromen in op niveau 2 en kaderleerlingen stromen in op niveau 3/4. Kiest een leerling voor de afstudeerrichting handel & administratie met sportspecialisatie, dan wordt de leerling naast de voorbereiding op een economische vervolgopleiding ook voorbereid op de opleiding Sport & bewegen van het ROC. Sluit je sportspecialisatie met goed gevolg af, dan geeft dit recht op plaatsing op de opleiding sport en bewegen van het ROC Nijmegen.

Sector Zorg en Welzijn, Intrasectoraal programma zorg en welzijn breed Het intrasectorale programma zorg en welzijn breed is een combinatie van de programma’s van verzorging en uiterlijke verzorging. In de richting Zorg en Welzijn wordt veel aandacht besteed aan het beroepsgerichte vak zorg en welzijn breed. De leerling leert wat dit vak inhoudt, welke vaardigheden men nodig heeft om dit beroep uit te oefenen en de leerling maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen, ouderen, zieken en gehandicapten. Leerlingen leren door datgene wat ze in de theorie leren zoveel mogelijk in de praktijk toe te passen. Er wordt rekening gehouden met verschillen zowel in niveau als tempo. Zelfstandig leren wordt gestimuleerd. Stage neemt een belangrijke plaats in. In het derde leerjaar hebben de leerlingen 3 aaneengesloten weken een arbeidsoriënterende stage in een instelling. In het vierde leerjaar hebben de leerlingen 4 aaneengesloten weken beroepsoriënterende stage in een instelling naar keuze. Elke leerweg geeft toegang tot het ROC (Regionale Opleidingen Centrum). Alleen het niveau waarop de leerling instroomt verschilt. Basisleerlingen stromen in op niveau 2 en kaderleerlingen stromen in op niveau 3/4. Kiest een leerling voor de afstudeerrichting zorg & welzijn breed met sportspecialisatie, dan wordt de leerling naast de voorbereiding op vervolgopleidingen op het gebied van zorg en welzijn, ook voorbereid op de opleiding Sport & bewegen van het ROC. Sluit je sportspecialisatie met goed gevolg af, dan geeft dit recht op plaatsing op de opleiding sport en bewegen van het ROC Nijmegen.

VMBO / MBO Niveau 2 ofwel VM2 Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg is de overstap naar het MBO-onderwijs op het ROC niet altijd gemakkelijk. Een andere leeromgeving met nieuwe docenten en een andere aanpak vormt vaak een struikelblok. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen toch hun MBO diploma halen zijn we het VM2 traject gestart.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

8


Wat is VM2? Binnen VM2 is het mogelijk dat de leerling, na het behalen van hun VMBO diploma geleidelijk aan de overstap naar het ROC maaktt. Het eerste halfjaar volgt de leerling nog 2,5 dag van de week lessen op het Montessori College. Ze krijgen dan les van zowel docenten van het Montessori College als het ROC. Ook lopen ze dan 2 dagen Stage (Beroepspraktijk Vorming). Na het halfjaar blijven ze nog een dag op Het Montessori College. De overige lessen volgen ze dan op het ROC. Het blijft altijd mogelijk (ook tussentijds) om naar een reguliere MBO opleiding over te stappen op het ROC.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

9


Rooster en lestijden Het rooster In principe krijgen de leerlingen gedurende het hele schooljaar hetzelfde rooster.

De lestijden Lestijden:

Normaal rooster

Lestijden:

Verkort Rooster

les 1

08.30 – 09.40 uur

les 1

08.30-09.30 uur

pauze

09.40 – 09.55 uur

les 2

09.35-10.35 uur

les 2

09.55 – 11.05 uur

pauze

10.35-11.05 uur

les 3

11.10 – 11.50 uur

les 4

11.05-12.05 uur

pauze

11.50 – 12.20 uur

les 5

12.10-13.10 uur

les 4

12.20 – 13.30 uur

pauze

13.10-13.30 uur

pauze

13.30 – 13.45 uur

les 6

13.30-14.30 uur

les 5

13.45 – 14.55 uur

Bij een plenair overleg gaat het 6e lesuur soms

les 6

15.00 – 16.10 uur

niet door.

Het overzicht van lestijden hierboven geeft aan dat er tot 16.15 uur lessen verzorgd worden. Dat geldt niet voor leerjaar 1. Zij hebben namelijk geen 6e lesuur in hun rooster en eindigen daarom niet later dan 14.55 uur.

Huiswerkklas onderbouw In de onderbouw is er een huiswerkklas, bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een leerling kan verwezen worden naar de huiswerkklas na overleg met ouders of n.a.v. het handelingsplan. Een leerling kan ook op vrijwillige basis gebruik maken van de huiswerkklas om o.a. leerachterstanden in te halen.

Toets- en Themaweken Gedurende het jaar hebben de leerlingen van de Bovenbouw een aantal toets- en themaweken. De lestijden tijdens deze weken wijken af van de reguliere lestijden. Leerlingen worden daar tijdig over geïnformeerd.

In haaluren (IHU) onder- en bovenbouw In de onder- en bovenbouw kennen we de IHU (inhaaluren). Deze IHU’s zijn bedoeld voor leerlingen die lessen moeten inhalen en in het geval van te laat komen of ongeoorloofd verzuim. Ook kunnen de IHU’s gebruikt worden om toetsen in te halen. We gaan ervan uit dat leerlingen het zesde uur beschikbaar zijn voor deze IHU’s.

Lesuitval In geval van ziekte of verlof worden de lessen die uitvallen zoveel mogelijk waargenomen door een andere docent. De leerlingen werken tijdens deze uren gewoon aan de lesopdracht (zie studieplanner en werkwijzer) of aan een vervangende opdracht. Als dat niet lukt, verblijven de leerlingen in de aula. Ze kunnen dan voor zichzelf werken. De leerlingen mogen dan niet het schoolterrein verlaten. In enkele gevallen kan het gebeuren dat de leerling later begint of eerder naar huis mag. Zijn de lessen eerder uit, dan kunnen de leerlingen altijd naar huis bellen.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

10


Lessentabel onderbouw leerjaar 1 en 2 klas 1

klas 2

aantal tabel uren

tabel

aantal

kwt

tabel

tabel

uren

kwt

vak ne/taal

2

aardrijksk

2

en

2

wi

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

vz&bio

2

1

2

1

techniek

2

1

2

informatica

2

1

2

0

te

2

1

2

1

hv

2

ex

2

1

2

1

lo

2

2

2

2

project

2

6

2

6

ec

2

0

2

1

mentor

2

1

2

1

rekenen

2

TOTAAL

2

1

2

1

2

2

1

1 20

5

2

1

1 20

5

Praktisch en oriĂŤnterend onderwijs (PO) in de onderbouw BGD In de onderbouw hebben de leerlingen drie dagdelen Praktisch en OriĂŤnterend onderwijs (PO). De uren die hier voor gebruikt worden komen uit de lessentabel van de volgende vakken: 1e leerjaar:

0,5 lesuur Nederlands

2e leerjaar:

0,5 lesuur Nederlands

3,5 lesuur mens & maatschappij

2,5 lesuur mens & maatschappij

1,0 lesuur biologie/verzorging

1,0 lesuur biologie/verzorging

1,5 lesuur beeldend vormen

1,0 lesuur beeldend vormen 1,0 lesuur informatiekunde

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

11


Lessentabel bovenbouw leerjaar 3&4 EC

VAK

klas 3

klas 3

klas 4

klas 4

BB

KB

BB

KB

aantal

tabel

tabel

aantal

tabel

tabel

aantal

tabel

tabel

aantal

tabel

tabel

klassen

uren

kwt

klassen

uren

kwt

klassen

uren

kwt

klassen

uren

kwt

ne/taal

1

2

du (keuzevak)

1

en

1

1

2

2

1

1

2

wi (keuzevak)

1

vm2/LOB

1

2

2

2

0

1

2

2

0

1

2

1

2

2

2

0

1

2

1

2

2

2

1

1

1

0

1

1

2

0

lo

1

2

1

2

1

1

2

1

ec

1

2

1

2

1

2

2

2

H&A

1

5

1

6

1

6

2

2

7

2

ml1

1

1

1

1

1

0

1

2

0

1

mentor/ckv

1

1

1

1

1

2

2

2

keuzeprofiel

1

2

1

2

1

2

2

2

rekenen

1

1 2 1

TOTAAL

20

1

5

1

1 2 1

20

1

1

5

1 22

1

2

1

5

20

5

leerjaar 3&4 Z&W

VAK

klas 3

klas 3

klas 4

klas 4

BB

KB

BB

KB

aantal

tabel tabel

aantal

tabel tabel

aantal

tabel

tabel

aantal

tabel tabel

klassen

uren kwt

klassen

uren kwt

klassen

uren

kwt

klassen

uren kwt

1

2 2

ne/taal

1

2

en

1

wi

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

kv

1

1

1

lo

1

2

bio

1

1

vm2/LOB

1

1

Z&W

1

5

ml1

1

1

ml2

1

0

mentor

1

keuzeprofiel

1

rekenen

1 TOTAAL

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

7

1

1 1

6

1

1

1

0

1

1

2

1

2 0

1 20

1

5

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

2

1

2

1

1

1

8

2

1

0

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1 20

5

1

1 20

1

2 1

1

1

0

1

1

1

5

20

12

5


Docenten en vakken

Yvonne Aben

zorg & welzijn breed

Anke Arnoldussen

algemeen vormend onderwijs, praktisch en oriënterend onderwijs, wiskunde

Meryem Boerboom

Engels, algemeen vormend onderwijs

Carlijn van den Boogaard

Nederlands, vm2

Sonja Bouten-Mombarg

wiskunde, rekenen, biologie

Willem Bouwman

wiskunde, rekenonderwijs vm2

Herman Buurman

handel & administratie, economie

Bernard Dijksman

Engels, vm2

Nelly Dongen

zorg & welzijn breed, maatschappijleer, keuzeprofiel horeca

Koen van der Hagen

lichamelijke oefening

Lida Hartgerink

maatschappijleer, keuzeprofiel o&v,vm2

Marion Heijkers

techniek, beeldende vorming

Froukje Hendriks

Wiskunde, rekenonderwijs, praktisch en oriënterend onderwijs

Alexander Hoogenkamp

economie, handel & administratie, wiskunde, rekenen

Gijs van Hout

Duits

Josué de Jong

lichamelijke opvoeding, keuzeprofiel sport

Bertie Korner

Project loopbaan leren

Tom Linssen

praktisch en oriënterend onderwijs, algemeen vormend onderwijs, aardrijkskunde

Angelique Noij

zorg & welzijn breed, vm2

Rita Oostendorp

maatschappijleer, taalondersteuning

Cor Schilstra

handel & administratie, economie

Rudi Sedee

Nederlands, Engels

Marieke Sillessen

praktisch en oriënterend onderwijs, algemeen vormend onderwijs, biologie /verzorging

Agnes Smit

zorg & welzijn breed, kunstvakken 1,

Mari Veld

praktisch en Oriënterend onderwijs, algemeen vormend onderwijs, economie, aardrijkskunde

Paula van de Venne

handel & administratie

Els Vermuë

drama, praktisch en oriënterend onderwijs

Annemarie Vervoort

lichamelijke opvoeding, keuzeprofiel sport,vm2

Jacob Westra

lichamelijke opvoeding, keuzeprofiel sport, maatschappijleer

Ben Willems

zorg & welzijn breed, keuzeprofiel horeca

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

13


Onderwijs en begeleiding

Het Kernteam Het Montessori College heeft het onderwijs en de begeleiding georganiseerd in Kernteams. Op deze manier vindt de ontwikkeling en controle dicht bij het primaire proces plaats. Een Kernteam is een groep docenten die verantwoordelijk is voor onderwijs en begeleiding van een sector/afdeling (± 5/6 klassen). Het team vergadert wekelijks en bespreekt dan o.a. de gang van zaken in de lessen en is daarbij op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs en de begeleiding zo goed mogelijk vorm te geven en uit te voeren. Aanspreekpunt voor een Kernteam is de coördinator. Wij hebben drie Kernteams: -

Kernteam Onderbouw

-

Kernteam Zorg en Welzijn

-

Kernteam Economie

De taken van de mentor 1. De mentor begeleidt de leerling bij het leren. 2. De mentor begeleidt de leerling bij haar/zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. 3. De mentor is de contactpersoon met de ouders. 4. De mentor zorgt mede voor een goede sfeer in de groep. 5. De mentor voert loopbaangesprekken met de individuele leerling. Hij/zij kan hierbij worden bijgestaan door de coach.

De decaan De decaan heeft een belangrijke taak bij de keuzebegeleiding van de leerlingen. Zij ondersteunt kernteams en mentoren bij het samenstellen van een programma dat leerlingen helpt zicht te krijgen op wat ze willen en wat ze kunnen; belangrijke vragen bij het samenstellen van het vakkenpakket en het kiezen van een vervolgopleiding. Leerlingen en ouders die een gesprek wensen omdat ze vragen hebben met betrekking tot de keuze die ze moeten maken ten aanzien van vakken en vervolgopleidingen kunnen een afspraak maken voor een individueel gesprek.

De remedial teacher De remedial teacher biedt de leerling met leerproblemen remediale hulp. De bedoeling van remediale hulp is het wegwerken van achterstanden bij taal en rekenen en hulp bieden bij dyslexie. Bij remediale hulp werkt men er ook aan om goede leergewoontes, een goede huiswerkaanpak te krijgen. Bij motorische remediale hulp wordt de leerling zo nodig geholpen om een goede fijne en grove motoriek te ontwikkelen.

De zorgcoördinator Iedere locatie van het Montessori College heeft een zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de begeleiding op school zo goed mogelijk is geregeld en ziet toe op de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen met een leerling-gebonden budget. Dit staat nader beschreven in het Montessori College Zorgplan.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

14


Zorg Advies Team Het ZAT is een team dat bestaat uit: vertegenwoordiger van Jeugdgezondheidsdienst, vertegenwoordiger Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar en zorgcoĂśrdinator. Zij hebben 7 Ă 8 keer per jaar overleg en bespreken de binnen- en buitenschoolse hulpverlening aan leerlingen en de afstemming daartussen. Doel is een snellere en effectievere begeleiding van leerlingen met problemen. Ook kan dit team vanuit zijn verschillende deskundigheden adviezen geven aan de school over de begeleiding van een leerling.

De Schoolmaatschappelijke werker Als leerlingen op school, thuis of in de vrije tijd problemen hebben kan begeleiding worden gevraagd bij de maatschappelijke werker. Waar nodig betrekt zij daar ook de ouders bij en overlegt met mentoren en docenten over de begeleiding op school.

De Jeugdgezondheidsdienst Vanuit de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is op iedere school een schoolgezondheidsteam aanwezig. Het team bestaat uit een arts en een verpleegkundige. Doel is de gezondheid van de leerlingen te begeleiden en te bewaken. In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen na een kennismakingsles, een onderzoek. De schoolarts of verpleegkundige is twee keer per maand op school aanwezig. Leerlingen kunnen op eigen initiatief dit spreekuur bezoeken en kunnen ook uitgenodigd worden. Een overzicht van data waarop de arts of verpleegkundige aanwezig is, hangt in de school en is te vinden op Montiplaza >diensten>leerlingenzorg>BGD. De GGD regio Nijmegen houdt dit jaar weer een groot onderzoek (E-MOVO, Elektronische Monitor en Voorlichting onder alle leerlingen van klas 2 en 4. Meer informatie hierover vind u t.z.t. ook op Montiplaza>diensten>leerlingenzorg>BGD.

De vertrouwenspersoon Voor problemen ten aanzien van ongewenst gedrag van anderen in de school kunnen leerlingen terecht bij de locatievertrouwenspersonen. Zij ondersteunen en adviseren de leerling bij vertrouwelijke problemen die ze aan niemand kunnen of durven vertellen.

De klachtenregeling Met eventuele klachten kunnen leerlingen of ouders altijd terecht bij de vakdocent, de mentor, het kernteam en als dat nodig is bij de locatiedirecteur. In uiterste gevallen kan een klacht bij de rector ingediend worden. Voor klachten met betrekking tot ongewenst gedrag (seksuele intimidatie) of klachten die binnen de school niet opgelost kunnen worden, bestaat er een regionale externe klachtencommissie. De uitgewerkte klachtenregeling kan op school opgevraagd worden.

De aansprakelijkheid geregeld De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of verdwijning van eigendommen van de leerlingen.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

15


Een veilig schoolklimaat

“Ieder kind heeft recht op een plezierige schooltijd�. Dit is een van de uitgangspunten van het Montessori College. Belangrijke voorwaarde voor een plezierige schooltijd is dat leerlingen zich veilig voelen. Daaraan werken we voortdurend met de leerlingen. Dit doen we o.a. door tijdens de lessen onderwerpen rondom sfeer en omgaan met elkaar te behandelen. Natuurlijk treden we tijdens lessen en in de school ook corrigerend op als we zien dat leerlingen met hun gedrag anderen tekort doen. We vinden het daarbij belangrijk om leerlingen niet alleen vanuit schoolregels aan te spreken, maar we proberen ze door een gesprek ook inzicht te verschaffen in het belang van deze regels. Schoolregels en gedragsregels zijn altijd in beweging en altijd onderwerp van gesprek. De in deze gids vermelde schoolafspraken zijn afspraken die bij de start van het schooljaar gelden. Gedurende het schooljaar kunnen deze aangepast worden. Deze aanpassingen worden besproken in de schoolleiding, met het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en ook met de leerlingen in de leerlingenraad. Wanneer u vragen heeft over het schoolklimaat kunt u deze altijd aan de school stellen. Voor onafhankelijk advies kunt u zich richten tot de website van vier ouderorganisaties www.50tien.nl.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

16


Communicatie met ouders

Ouderavonden met ouders In het begin van het schooljaar wordt er een informatie-kennismakingsavond voor de ouders gehouden en een individuele follow-up avond met de mentor de zgn. dialoogavond.. Na elke rapportage (behalve de laatste) wordt er een oudercontactmiddag/avond georganiseerd, waarop u kunt komen praten over de studiehouding en de behaalde resultaten. Het eerste rapport van klas 1, 2 en 3 wordt op de ouderavond/middag door de mentor aan de ouders uitgereikt. Na periode 2 en 3 is er ook de gelegenheid om, naast de mentor, met een vakdocent te spreken. Ook tussentijds contact is mogelijk. Indien nodig neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers.

De Monti De Monti is een informatieblad voor de ouders. Mededelingen van de school, de ouderraad, actualiteiten en andere belangrijke zaken worden er in beschreven. Het blad verschijnt tweewekelijks en wordt per e-mail verstuurd. U kunt zich aanmelden via de site van het Montessoricollege, www.montessoricollege.nl.

De jaarkalender Aan het begin van het schooljaar wordt aan de leerlingen een Montessori kalender meegegeven. Daarop is per maand aangegeven wat er op school aan bijzondere activiteiten georganiseerd wordt. Ook is daarop na te gaan, wanneer er ouderavonden en dergelijke gehouden worden.

Brieven aan ouders/verzorgers Als de school grote activiteiten organiseert die niet in de kalender opgenomen zijn, worden ouders daar door middel van een aparte brief over geĂŻnformeerd. Over activiteiten die wel in de kalender staan, maar wel toelichting behoeven sturen we ook schriftelijke informatie. Voor ouderavonden ontvangen ouders altijd een uitnodiging. In de meeste gevallen geven we brieven voor ouders aan de leerlingen mee. Ouders doen er goed aan hier duidelijke afspraken over te maken met hun zoon of dochter. De brieven die de leerlingen meekrijgen voor hun ouders worden ook op Montiplaza geplaatst. Ook als een leerling vier of meer keer te laat is gekomen, worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld.

De website Op de website kunt u algemene informatie vinden over het Montessori College. Ons websiteadres is www.montessoricollege.nl.

Montiplaza/Magister Ouders en leerlingen hebben toegang tot Montiplaza. Op Montiplaza zijn de werkwijzers, agenda, toetsafspraken etc. te vinden. Ook kunnen ouders via Montiplaza toegang krijgen tot Magister om de cijfer- en afwezigheidsregistratie te bekijken. Ouders krijgen bij het begin van het schooljaar een eigen “inlogcode�.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

17


De Ouderraad De Ouderraad overlegt met de schoolleiding over allerlei zaken die voor de ouders en hun kinderen van belang zijn. Nieuwe ontwikkelingen en knelpunten in de dagelijkse schoolpraktijk worden besproken om het onderwijs op onze school zo goed mogelijk te laten verlopen en te zorgen voor een prettig schoolklimaat. Zo heeft de Ouderraad bijvoorbeeld gesproken over de verschillende buitenlesactiviteiten, de gezamenlijke pedagogische verantwoordelijkheid van ouders en school (driehoek kind- ouder –school) en het gebruik van Montiplaza. Ook worden er thema’s besproken zoals; hoe praat ik met mijn kind over seksualiteit , gezonde voeding en het rook –en alcoholbeleid van de school. De Ouderraad werkt mee aan de ouderavonden die een paar keer per jaar worden gehouden en aan de Open Dag. Op de ouderavonden zijn leden van de Ouderraad aanwezig. Op deze avonden kunt u met hen in gesprek gaan. In het begin van het schooljaar zal de Ouderraad u benaderen, niet alleen om u te informeren, maar ook om uw actieve medewerking te vragen. Hoe meer ouders actief zijn in de Ouderraad des te beter kan er aandacht worden besteed aan opmerkingen, ideeën of klachten van ouders van leerlingen op onze school. De ouderraad kan bereikt worden via de leerlingenadministratie en via het emailadres: lor.bgd@montessoricollege.nl.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

18


Gedragsregels en afspraken

Op het Montessori College locatie Berg en Dalseweg gaan we met elkaar om vanuit bepaalde waarden. Bij deze waarden horen omgangsvormen en normen. Onze gezamenlijke waarden zijn: 

Eerlijk zijn; ik vertel de waarheid

Respectvol zijn; ik laat de ander in zijn waarde en benader hem/haar vriendelijk

Afspraken nakomen; ik houd me aan de geschreven en ongeschreven regels

We verwachten van onze leerling dat 

Het taalgebruik netjes en voor iedereen te begrijpen is;

De houding positief is;

Hij/zij openstaat voor contact met de ander;

Hij/zij ieders persoonlijke ruimte respecteert;

Hij/zij zorg voor zijn omgeving heeft.

Daarom hebben we de volgende regels: Ik pest niet; Ik gebruik geen geweld; Ik ben op tijd en heb de benodigde materialen bij me; Ik begrijp dat niet alles snel kan en ben dus geduldig; Ik maak geen onnodige herrie; Ik ruim mijn eigen rommel op; Ik eet en drink niet in het lokaal; Ik houd me aan de specifieke regels en afspraken van mijn sector.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

19


Pedagogische ruimte

Uit de les gestuurd Een leerling die grensoverschrijdend gedrag vertoond wordt uit de les verwijderd en naar de pedagosche ruimte/lokaal 0 gestuurd. Hier wordt de leerling opgevangen door een docent/pedagogisch medewerker.

Time-out Als het voor de leerling belangrijk is voor zichzelf of voor het groepsproces wordt de leerling een of meerdere dagen in de pedagogische ruimte geplaatst, waar de leerling onder begeleiding van een docent/pedagogisch medewerker aan zijn lestaken werkt. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Schorsing Bij grensoverschrijdend gedrag waarbij het nodig is om een leerling te schorsen kan de school voor een “interne” of “externe” schorsing kiezen. Bij een interne schorsing is de leerling geschorst maar werkt in de pedagogische ruimte/lokaal 0. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Bij een externe schorsing gaat de procedure schorsing werken. Hiervoor (en voor de procedure verwijdering) verwijzen wij u naar Montiplaza. Voordat een leerling weer in de les mag na een externe schorsing is er altijd eerst een gesprek met de ouders/verzorgers.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

20


Overige afspraken Verzuim 

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de afdeling leerplicht van de betreffende gemeente. Ook veelvuldig te laat komen en regelmatige afwezigheid wegens ziekte, moet gemeld worden. Het verzuimbeleid en –protocol vindt u op Montiplaza>diensten>leerlingenzorg>BGD

Ongeoorloofde afwezigheid 1.

Wanneer je afwezig bent zonder bericht.

2.

Wanneer je te laat bent.

Wanneer je vaker ongeoorloofd afwezig bent wordt dit gemeld bij de afdeling leerplichtzaken.

Te laat komen 

Als je te laat bent, mag je de klas niet in zonder “te laat” briefje. Dit moet je halen bij de receptie.

Kom je per periode de 2e keer te laat, dan moet je je om 08.00 uur melden bij de receptie. Kom je vaker te laat, dan moet je je de 4e, 6e, 8e, 10e keer enz. om 08.00 uur melden bij de receptie. De 3e, 5e, 7e, 9e keer enz. dat je te laat komt krijg je een inhaaluur (IHU).

Ziekmelden Op de dag van ziek worden: 

Voor 08.30 uur op de administratie (024-3279100).

Tussentijds: 

Als je onder schooltijd ziek wordt, dan overleg je met je mentor (bij afwezigheid mentor met de kernteamcoördinator) of je, nadat je met je ouders/verzorgers gebeld hebt, naar huis mag. Als je toestemming hebt, dan moet jij je afmelden bij de receptie.

Beter melden De dag waarop je de lessen weer gaat volgen schriftelijk bij de receptie.

Verlof Elk verlof dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de eindverantwoordelijke leerlingenzorg. Voor verlof op grond van godsdienst of levensovertuiging geldt een maximum van 1 dag. Voor meer informatie zie verzuimbeleid en – protocol op Montiplaza.

Pauzes Tijdens de pauzes blijven de leerlingen van klas 1,2 en 3 op het schoolterrein op de daarvoor aangewezenen plaatsen. De aula van de Dennen is voor de leerlingen van de onderbouw. In de aula van de steenbouw kunnen alle leerlingen hun pauze doorbrengen. Hier is ook de kantinevoorziening. De leerlingen van klas 4 mogen het schoolterrein verlaten. Dit geldt echter alleen onder het voorbehoud dat wijkbewoners hiervan geen hinder ondervinden.

Corvee Iedere week worden leerlingen aangewezen voor het schoonhouden van de aula’s in De Dennen en de steenbouw en het schoolplein.

Tussenuren Tijdens eventuele tussenuren blijven alle leerlingen op het schoolterrein. Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

21


Roken In het schoolgebouw wordt niet gerookt. Er mag door de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 NIET worden gerookt op school. Voor de leerlingen van leerjaar 4 is hiervoor een aangewezen rookplek. Alcohol en drugs zijn op school verboden.

Betaald printen voor leerlingen Om te vermijden dat er teveel nodeloos geprint wordt en om leerlingen bewust om te laten gaan met printen, hebben wij voor betaald printen gekozen. De leerlingen kunnen op eigen kosten het tegoed opwaarderen. Dit kan bij de receptie.

Leerlingenkluisjes Voor de huurprijs van € 10,00 per jaar zijn er leerlingenkluisjes beschikbaar. Daarnaast wordt € 5,-- als borg voor de sleutel gevraagd. De school is gerechtigd om kluisjes van leerlingen te openen.

Feesten Op schoolfeesten in het schoolgebouw wordt binnen niet gerookt en worden géén alcoholische dranken geschonken. Op schoolfeesten buiten school wordt alleen in, zeer beperkte mate, alcohol geschonken aan leerlingen van 16 jaar of ouder. Leerlingen waarvan duidelijk is dat ze voor het feest alcohol hebben gedronken wordt de toegang tot het feest of het verder verblijf op het feest ontzegd. De eindtijden variëren van 22.00 tot 24.00 uur.

Voor de Montessori Collegebrede regels, afspraken, klachtenregeling, leerlingenstatuut enz. verwijzen wij u naar de schoolgids.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

22


Lesvervangende en buitenlesactiviteiten

Keuzeprofielen Op het Montessori College vinden we het belangrijk om leerlingen te leren keuzes te maken. Daarom bieden wij naast de reguliere lessen de keuzeprofielen Sport(specialisatie), Horeca en Oriëntatie en Verdieping aan (meer info hierover zie de website).

Sportspecialisatie Als een leerling halverwege het derde leerjaar definitief kiest voor Sportspecialisatie, dan worden hier extra kosten voor in rekening gebracht.

De activiteitenweek Aan het begin van een nieuw schooljaar starten veel leerlingen in een nieuwe klas. Voordat zo’n klas echt een groep is, moeten de leerlingen eerst een groepsvormingsproces door. Het is voor leerlingen en docenten van belang dat nieuwe klassen prettige groepen worden om in te werken, te leven en te leren. We schenken dus veel aandacht aan de begeleiding van dit proces van groepsvorming. In leerjaar 2 bieden we de leerlingen een kamp aan dat gericht is op deze groepsvorming. Voor het op kamp gaan vragen wij wel een financiële ouderbijdrage.

Buitenlandse reizen In de bovenbouw proberen we elk jaar, bij voldoende belangstelling, een skireis te organiseren. In klas 4 kunnen de leerlingen deelnamen aan een buitenlandse stedenreis. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.

Excursies Door middel van excursies laten we leerlingen zien hoe bepaalde zaken die in de lessen aan de orde kwamen/komen er in het echt aan toe gaan. Zowel in de onderbouw als bovenbouw gaan we regelmatig op excursie. Ook hiervoor vragen wij een financiële bijdrage.

Stages Onze leerlingen gaan na hun examen door met een vervolgopleiding in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. We vinden het om die reden belangrijk om ze uitgebreid kennis te laten maken met allerlei aspecten van het beroep. Niet alleen in de kunstmatige situatie op school, maar vooral ook in het echt. Daarom gaan de leerlingen meerdere malen op stage. We noemen dit een beroepsoriënterende stage. Onze ervaring is dat leerlingen, in veel gevallen, tijdens stage een sterke ontwikkeling doormaken. Ook de maatschappelijke stage die leerlingen in leerjaar 2 en 3 lopen, draagt bij tot deze ontwikkeling. De omvang van de stage is 15 uur per leerjaar. Het doel van de maatschappelijke stage is om jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met en een onbetaalde bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Cultuur Binnen het Montessori College vinden we het belangrijk dat leerlingen regelmatig in contact komen met diverse uitingen van cultuur. We zorgen er dan ook voor dat ieder leerjaar tenminste 1x per schooljaar een theater bezoekt om te gaan kijken en luisteren naar een toneel-, dans-, of muziekvoorstelling. In leerjaar 3 krijgen leerlingen het deelvak Cultuur en Kunstzinnige Vorming. Vanuit deze lessen maken leerlingen opdrachten die hen helpen zich te verdiepen in divers culturele onderwerpen. Ze bezoeken daarnaast buiten schooltijd een aantal voorstellingen en maken daar een verslag van.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

23


Actief burgerschap en sociale integratie

Inleiding Sinds er op 1 februari 2006 een wet in werking is getreden (wet bevordering actief burgerschap en integratie) heeft de inspectie van het onderwijs daar in het toezichtkader aandachtspunten aan gekoppeld:

De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving. Vanwege art 23 van de Grondwet is de school vrij in het invullen van burgerschapsvorming. De inspectie stelt wel 4 criteria in het toezichtkader waar de school aan moet voldoen: een visie formuleren en een planmatige aanpak aangeven, vermelden hoe je de verantwoording van de invulling regelt, het mag niet strijdig zijn met de basiswaarden van de Nederlandse democratie (bijvoorbeeld discriminatie) en de school moet inzicht geven in mogelijke risico’s, die moet zij signaleren en dat melden aan de inspecteur ( bijvoorbeeld extremistisch gedrag). Het lijkt er sterk op dat het voorkomen van intolerantie, extremistische ideeën , radicalisering en geweld de voornaamste drijfveren waren om de scholen te bewegen om dit thema in te vullen. Een belangwekkende maatschappelijke opdracht voor het onderwijs in Nederland.

Visie In de visie van het Montessori College staan de volgende kernwaarden centraal: 

Vertrouwen in ontwikkeling van leerlingen en docenten

Gericht op het nemen van toenemende verantwoordelijkheid

Accepteren van verschillen tussen mensen

Geven van vrijheid in gebondenheid

De ‘eeuwige’ kerndoelstellingen van de school zijn: 

Iedere leerling kan zich ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid

Iedere leerling verwerft de bekwaamheden die nodig zijn voor studie, werk en samenleving

Burgerschap definiëren wij als : het vermogen van mensen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar ook een actieve bijdrage aan te leveren. Op het microniveau hebben we het dan over schoolburgerschap, we denken hierbij aan onderbouwleerlingen. De kernvraag daarbij is: hoe ga je met elkaar om in de context van de school en hoe kun je daar een actieve bijdrage aan leveren zodat het een goede, prettige leefgemeenschap is. Het gaat er om samen met de jongeren hun vermogen te bevorderen om ook in gezin, in vriendengroepen, in clubverband en dergelijke in een leefgemeenschap samen te leven en daar ook een actieve bijdrage aan te leveren Op een volgend niveau komt maatschappelijk burgerschap en politiek staatsburgerschap in het vizier, dat heeft eerder betrekking op de wat oudere bovenbouwleerlingen. Voor deze groepen leerlingen komt de wat meer klassieke invulling van burgerschap in beeld door aandacht te besteden aan de relatie tussen burger en overheid en thema’s als politieke partijen en stemmen. Daarnaast leren deze leerlingen over andere culturen en over de democratie. Als school moeten we dus een omgeving creëren waarin jongeren democratische vaardigheden opdoen en burgerschap kunnen leren. Een schoolomgeving die veel regels hanteert zonder discussie en inspraak, biedt die ruimte niet. Het begint dus met een omgeving die vrije ruimte biedt om afstand te nemen van dagelijkse voorvallen door erover te praten en er op te reflecteren, ook om uit te proberen. Een dergelijk pedagogisch kapitaal in de school is heel belangrijk. Onze kernwaarden zijn een prima uitgangspunt voor dagelijkse oefensituaties ten behoeve van dit basale niveau van burgerschap. Als we het perspectief van intolerantie, extremistische ideeën, radicalisering en geweld nemen, dan wordt alles meer op scherp gezet, maar is het ook duidelijker. Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

24


Planmatige aanpak Vanuit de basis die hierboven is beschreven, wordt op alle locaties aandacht gegeven aan burgerschap en sociale integratie. Het montessorionderwijs heeft vanuit zijn pedagogische opvatting al een focus op persoonsvorming bij leerlingen. Daarnaast is er een cultuur waarin betrokkenheid en participatie van leerlingen, medewerkers en ouders vanzelfsprekend is. Binnen de vaklessen doen leerlingen kennis op van democratie en leren zij over andere culturen. Op onze locatie doen wij dat specifiek tijdens:  Plein M/Leefstijl en mentorlessen. Hier komen diverse thema’s rondom normen en waarden( respect tonen, elkaar ondersteunen, pestgedrag enz. ) aan de orde  Loopbaanbegeleidinggesprekken, welke keuzes maak ik, waarom, wat past bij mij? Wat is mijn passie? Hoe kan ik deze ontdekken? Gefundeerde keuzes maken.  Doorbraak project Loopbaan leren. Met als extra dimensie: hoe betrekken we ouders bij het LoopbaanLeren  Hierin past ook het Praktisch en Oriënterend Onderwijs in de Onderbouw en de keuzeprofielen in de Bovenbouw. Talenten en passie ontdekken en ontwikkelen  Maatschappelijke stage (en beroepsgerichte stage), waarin leerlingen iets ondernemen voor een ander of iets in het belang van de maatschappij, maar ook leren hoe zich te gedragen buiten school.  De lessen maatschappijleer, waarin thema’s als verkiezingen, alcohol en drugsgebruik en criminaliteit aan de orde komen.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

25


Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen van leerjaar 1 en 2 Door het specifieke karakter van de studie huiskamers zijn er geen expliciete bevorderingsnormen. Er wordt in de leerlingenbesprekingen en rapportvergadering gekeken naar de mogelijkheden van de leerling op basis waarvan een advies geformuleerd wordt. De rapportvergadering adviseert het kernteam. Het kernteam neemt, in overleg met de directeur, een besluit over de overgang en de te volgen leerweg.

De bevorderingsnormen van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Deze zijn vastgelegd in het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) en het examenreglement. De leerlingen van leerjaar 3 en 4 krijgen dit voor 1 oktober uitgereikt.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

26


Toelichting schoolkosten voor het schooljaar 2012/2013

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief over de schoolkosten. Ouderbijdrage locatie Berg en Dalseweg Algemeen

Vrijwillige ouderbijdrage

€ 50,--

Borg boeken (voor nieuwe leerlingen)

€ 75,--

Leerjaar 1

Excursie/projecten

€ 55,--

Leerjaar 2

Excursie/projecten

€ 50,--

Werkweek buiten school

€ 60,--

Excursie/projecten

€ 150,--

Studiereis Londen klas 4, 1e termijn

€ 80,--

Excursie/projecten

€ 100,--

Leerjaar 3 / economie

Leerjaar 4 / economie

Studiereis Londen februari 2013 -

Leerjaar 3/ Zorg & Welzijn

2e

termijn

Excursie/projecten

€ 150,--

Verbruiksmaterialen Studiereis Londen klas 4,

€ 15,-1e

termijn

Leerjaar 4 / Zorg en Welzijn Excursie/prijecten

VM2

€ 150,--

€ 80,--

€ 100,--

Verbruiksmaterialen

€ 15,--

Studiereis Londen februari 2013 - 2e termijn

€ 150,--

leerjaar 5

€ 25,--

Leerjaar 6

€ 25,--

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

27


Procedure aanmelding leerling met CVI-beschikking

Op onze school kan een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling (ook wel leerling met Rugzak genoemd) worden aangemeld. Voordat de aanmelding door de toelatingscommissie in behandeling wordt genomen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

De leerling moet voldoen aan de wettelijke toelatingseisen voor de school

In het onderwijskundig rapport van de school van herkomst moet staan aangegeven wat er tot dan toe met betrekking tot de handicap en de daarvan ondervonden onderwijsbelemmeringen is gedaan

Het dossier van de leerling zoals dit is ingediend bij de aanvraag LGF dient beschikbaar te zijn

Alvorens een besluit te nemen bekijkt de toelatingscommissie van de school de situatie van de leerling in relatie tot het pedagogisch klimaat, het didactisch klimaat de professionalisering, de mogelijkheden wat betreft leerlingenzorg en ondersteuning op onze school. Tevens wordt er gekeken naar de gebouwelijke en materiele omstandigheden en naar de mogelijkheden met betrekking tot de inzet van ambulante begeleiding vanuit het REC. Aan de hand van het beeld dat dan ontstaat kijken we of we in staat zijn onderwijskundige antwoorden te geven. Daarbij staan het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen, uiteraard centraal. De commissie, die belast is met de toelating, kan beargumenteerd besluiten de leerling niet toe te laten: 

Als de ouders weigeren de grondslag van de school te respecteren;

Als de toelating de rust en veiligheid binnen de school ernstig dreigt te verstoren. Bij ernstige gedragsproblematiek is het immers niet altijd mogelijk om een adequate leeromgeving te realiseren.

Als de mate van verzorging en/of behandeling zoveel tijd en energie vragen dat het onderwijs niet tot z’n recht komt.

Als er verstoring van het leerproces van andere leerlingen dreigt op te treden. Er moet een redelijk evenwicht kunnen worden gevonden tussen de aandacht voor de betrokken leerling en de overige leerlingen.

Indien de commissie besluit de leerling toe te laten stelt de school met behulp van de ambulant begeleider van het REC en in overleg met de ouders een handelingsplan op. Voordat de leerling wordt toegelaten moeten de ouders instemmen met het behandelingsplan en dit ondertekenen.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

28


Privacy Voor de school is het belangrijk dat we steeds over de juiste gegevens van uw zoon of dochter beschikken. Daarvoor zijn we aangewezen op uw medewerking als ouder. De belangrijkste zaken zetten we voor u op een rijtje. 

Adres en telefoonnummer Deze kunnen veranderen in de periode dat uw zoon of dochter bij ons op school zit. Wilt u veranderingen s.v.p. zo snel mogelijk schriftelijk doorgeven aan de leerlingenadministratie.



Burger Service Nummer (Sofinummer) Voor onze leerlingenadministratie hebben we van alle leerlingen het Burger Service Nummer nodig. U heeft dat nummer thuisgestuurd gekregen. Van leerlingen die zich aanmelden, moet dit Burger Service Nummer op het aanmeldingsformulier vermeld worden.



Uittreksel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of kopie identiteitskaart Ook dit document hebben we nodig voor onze leerlingenadministratie. Leerlingen moeten dit document inleveren als zij zich inschrijven. Een uittreksel van het persoonsregister is af te halen op het gemeentehuis.

De school behoudt zich het recht voor gegevens van leerlingen bij instanties of scholen op te vragen en door te geven, als de gegevens belangrijk zijn voor de verdere begeleiding van de leerling. Van de leerlingen zelf worden eveneens gegevens bewaard.

Locatiegids Berg en Dalseweg schooljaar 2012-2013

29

Locatiegids Berg en Dalseweg 2012-2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you