Page 1

Program lekcí Metodická příručka


Obsah 1. Úvod 2. Program Šance pro vaše dítě

O Programu Šance Tým lektorů Materiální příprava Příprava Programu Šance Struktura lekce Způsob vedení a průběh lekcí

3. Informace pro rodiče

Jak bude Program Šance probíhat Seznámení s prostorem pro práci Pravidla Pozorování dětí při práci v průběhu lekce Náměty pro rodiče na domácí práci s dítětem Komunikace s rodiči

4. Program lekcí

Tematické celky Oblasti Přehled aktivit podle oblastí Materiál pro zajištění aktivit Popis jednotlivých lekcí

5. Závěrem Informace na závěr – postřehy z pilotního ověřování

3 44 4 5 5 6 7

88

8 8 8 9 10

1111

11 12 14 17

36


Sestavila: Mgr. Kamila Randáková Spolupráce: lektoři pilotních center Programu Šance Konzultantka: Mgr. Lenka Štychová Odborný garant: Mgr. Petra Gamage Editor: Kateřina Vágnerová Vydala společnost Montessori 2013


1. Úvod Tato Metodická příručka je určena pedagogům a pracovníkům, kteří chtějí připravit program pro přípravu dětí před nástupem do školy na školní vzdělávání a chtějí pro práci s dětmi využít výhody a pozitivní vliv pedagogiky Montessori na rozvoj a učení dětí. Je vhodnou pomůckou pro organizaci a vedení programu pro přípravu dětí předškolního věku na školní vzdělávání, které mohou připravit pedagogičtí pracovníci v MŠ a ZŠ, pracovníci center pro práci s dětmi předškolního věku, pedagogové, kteří připravují děti se speciálními potřebami na školní vzdělávání. Pro používání Programu Šance potřebují být lektorky - lektoři proškoleni pro práci s didaktickým materiálem a vedením dětí ve věku do 6ti let podle pedagogického systému Montessori.

5


6

2. Program Šance pro vaše dítě O Programu

Program Šance pro vaše dítě (zkráceně Program Šance) byl vytvořen pro pomoc dětem před nástupem do školy jako podpůrný program, který využívá inspiraci z Montessori způsobu práce s dětmi; není však popisem prostředí a nezahrnuje celý obsah a způsob práce, které má splňovat předškolní zařízení označené názvem „mateřská škola Montessori“. Program Šance také není náhradou za celkové podnětné prostředí předškolního období nebo pravidelnou práci dítěte v mateřské škole v celém rozsahu činností. Pro časově omezený program jsou zvoleny aktivity zaměřené hlavně na rozvoj dovedností důležitých pro přípravu na psaní, čtení a matematiku a podporu sebevědomí a radosti z práce a učení dětí. V programu lekcí již nejsou zahrnuty v celé potřebné šíři některé oblasti jako: hudební, výtvarné, pohybové aktivity a pracovní aktivity. Program Šance je rozdělen do 90-minutových 20 lekcí. Lekce probíhají 1x týdně. Celý program tedy probíhá po dobu asi 5 měsíců. V programu děti pracují převážně s pomůckami a materiály z pedagogického systému Montessori. Jsou zařazeny také aktivity pro společnou práci dětí s rodiči a náměty pro rodiče na domácí práci s dětmi. Lektorky využívají k práci s dětmi základní nabídku Programu Šance – strukturu a organizaci programu, principy a způsob práce, program jednotlivých lekcí. Další práci přizpůsobují možnostem a potřebám dětí ve skupině. Pro společnou práci dětí a rodičů mohou zařazovat i vlastní aktivity, pokud respektují Pravidla pro práci s dětmi v Programu Šance. Program Šance akceptuje nároky na školní připravenost dítěte pro vstup do školy, kompetence a obsah vzdělávacích oblastí popsaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, je v souladu s materiálem Konkretizované očekávané výstupy RVP PV (MŠMT 2012) a obsahuje aktivity zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí popsaných v tomto materiálu. Program Šance vychází ze zkušeností pedagogů, kteří pracují s předškolními dětmi v připraveném prostředí podle principů pedagogiky Montessori. Připravené prostředí zahrnuje celou škálu materiálů a pomůcek pro přípravu dětí na školní práci. Materiály a pomůcky umožňují činnosti individuálně přizpůsobit dětem s respektem ke zvláštnostem, schopnostem a vývojovým potřebám dětí. Program Šance využívá přítomnosti rodičů, kteří jsou nejbližšími „spolupracovníky“ svých dětí. Rodiče mají možnost pozorovat své děti při práci – v kolektivu dětí

a dospělých ve společné části lekcí, při samostatné práci dítěte s pomůckami a materiálem. Způsoby práce a náměty ze společných lekcí mohou dále využít ve svém domácím prostředí pro další přípravu dětí na školu. Program Šance vytváří prostředí pro posílení kompetencí dítěte: zdravé sebevědomí, zvídavost, sebeovládání, schopnost jednat s určitým cílem, pracovat samo a spolupracovat mezi ostatními, komunikovat. Zaměření aktivit, práce s pomůckami a materiály v programu lekcí podporuje rozvoj dovedností pro zvládání čtení, psaní, počítání. Zaměřuje se na rozvoj dovedností a kompetencí dětí pro přípravu na psaní, čtení, matematiku a všeobecné informace: • porozumění a akceptování pravidel - společenská pravi dla, společná pravidla v prostředí, pravidla pro komuni- kaci ve skupině, pravidla pro práci s pomůckami • verbální dovednosti a osvojení nové slovní zásoby • dějový sled, vnímání časové posloupnosti • sluchové vnímání • zrakové rozlišování • hmatové vnímání, podpora manipulace a rozvoj moto- rických dovedností • spolupráce ruka a oko, ovládání vedení ruky pro psaní • orientace v prostoru, pohybová koordinace • základní matematické představy Pro práci lektorů byl vytvořen Program lekcí – což je popis aktivit v jednotlivých lekcích. Je rozdělen do deseti tematických celků – tak, aby žádná z oblastí předškolní přípravy nebyla opomenuta. Jejich seznam najdete v kapitole 4. Současně se věnuje pěti oblastem podle Montessori pedagogiky. I jejich podrobnější popis najdete v kapitole 4.

Tým lektorů

V průběhu pilotního ověřování programu Šance pro vaše dítě tvořili lektorský tým 3 pracovníci, (další byl připraven jako náhradník, ale nemusel být na lekci přítomen). Lektorský tým se společně podílí na přípravě lekcí podle Programu Šance, pracuje s dětmi v průběhu celé lekce. Současně s programem lekce pro děti probíhají v části


lekce také konzultace rodiči. Vede je jeden z lektorů, který sděluje rodičům informace o způsobu práce dětí v lekcích a reaguje na dotazy a sdílení rodičů. Po skončení programu lekce vedou lektoři záznamy o postupu a práci dětí.

Materiální příprava

Pomůcky Pomůcky, materiály a didaktické postupy pro práci s nimi

jsou specifikem programu Montessori. Do Programu lekcí jsou zařazeny činnosti s náčiním a nástroji inspirované oblastí Praktický život, pomůcky z oblasti Smyslová výchova, názorné matematické pomůcky, pomůcky pro přípravu na čtení a psaní, pomůcky pro seznámení s informacemi k tématům běžným pro předškolní vzdělávání. Tyto materiály a pomůcky jsou v pedagogickém systému Montessori používány pro práci s dětmi ve věku 3 – 6 let. Vedou děti k získání dovedností a informací přes jednoduché praktické činnosti a smyslové vnímání, přehledné uspořádání a třídění, názornost a efektivně promyšlené prezentace. Některé materiály a pomůcky, které jsou v systému Montessori určeny pro práci dětí ještě v předškolním věku, přesahují požadavky RVP pro PV a běžně jsou jako poznatky a informace zařazeny až do školního učiva. V Programu Šance však nejsou zařazeny pro výuku informací a poznatků, které se má dítě naučit. Pomůcky a materiály mohou být zařazeny jako efektivní a pro dítě zajímavá pomůcka, která při práci podněcuje například rozvoj zrakového rozlišování nebo stimuluje špetkový úchop třemi prsty pro správné držení tužky, podporuje koordinaci pohybů ruka-oko a podobně. Lektoři, kteří prošli proškolením pro práci dětí v Montessori systému, znají funkci materiálů a pomůcek a možnosti, jak je přizpůsobit práci dětí podle jejich možností a potřeb. Didaktické postupy a prezentace Montessori pomůcek a materiálů jsou přizpůsobeny pro specifika Programu Šance – pro přípravu předškoláků v časově vymezeném programu. Materiály a pomůcky jsou používány pro individuální práci dětí, lektor je dále může využívat pro práci skupiny dětí nebo pro společnou práci s dětmi a rodiči.

Další vybavení Pracovní prostor (třída) pro práci dětí musí být vybaven

vhodným nábytkem ve velikosti pro práci předškoláků (pracovní stoly, židle, police s materiálem, vhodná podlaha pro práci také na zemi). Další vybavení je třeba připravit podle výčtu pomůcek a materiálů u programu jednotlivých lekcí. Kromě Montessori pomůcek a materiálů je zařazen další didaktický materiál a pomůcky - ty nejsou přesně pojmenovány, ale vymezeny oblastí nebo tématem. Dále je třeba zajistit běžný spotřební materiál – papíry, tužky, možnost kopírování (informace rodičům, průběžné organizační informace, pracovní listy pro domácí práci), vi-

zitky nebo lepicí štítky pro jmenovky lektorům a rodičům.

Umístění pomůcek Materiály a pomůcky pro práci musí být umístěny v níz-

kých otevřených policích přístupných dětem – tak, aby děti měly možnost materiály a pomůcky samostatně vyndat a opět uklidit zpět. V prostředí třídy musí být police pro práci dětí v lekcích jasně odděleny od ostatního materiálu, které děti v Šanci nepoužívají, aby děti nebyly přehlceny velkým množstvím nabídky a mohly soustředit svoji pozornost na materiály nabízené v lekcích. Každá pomůcka a aktivita je přehledně uložena na tácku, v košíčku nebo jiném zásobníku tak, aby bylo jasné, co k sobě patří a co patří k jedné aktivitě. Pro práci na zemi jsou připraveny malé koberečky pro vymezení místa dítěte. Materiály a pomůcky k volné práci dětí lektorský tým postupně přidává tak, jak děti postupují v práci. I když jsou v programu lekcí zařazeny v postupném sledu podle obtížnosti vždy nové materiály, lektoři i nadále ponechají k volné práci dětí materiály z předchozích lekcí, které děti ještě potřebují procvičit podle jejich individuálních potřeb.

Kniha předškoláka Kniha předškoláka byla určena pro zakládání materiálů,

které dítě vytvoří během programu: pracovní listy, domácí práce. Dále do něj rodiče mohou založit své záznamy z pozorování, další dokumentaci o práci dítěte, osvědčení o absolvování Programu Šance. Po skončení programu si děti Knihu předškoláka odnesou domů. Vhodné jsou pevné desky s upínacím systémem na fólie nebo listy papíru – pro každé dítě.

Příprava Programu Šance

Program Šance je připraven tak, aby efektivně nastartoval děti a rodičům pomohl získat přehled o potřebách a možnostech práce s dítětem – ale také aby nároky pravidelné účasti programu mohli splnit rodiče. Aby bylo všech 20 plánovaných lekcí využito pro samotnou přípravu dětí na školu, je třeba ještě před první lekcí zajistit:

1.rodiče schůzku s rodiči se seznámí s programem lekcí, způsobem práce

a prostředím, s pravidly pro absolvování programu. Vyjasní se očekávání rodičů, dojde k představení lektorů čas se věnuje organizačním záležitostem včetně zajištění řádné přihlášky.

2. individuální konzultace rodičů s lektory pro seznámení s potřebami dětí důležité pro počáteční přípravu vhodného prostředí (v pilotním programu pracovaly děti s testy školní zralosti).

3.kdenávštěva rodičů a dětí v prostorách, bude program probíhat, aby se dítě s prostředím seznámilo před začátkem programu (pro pocit jistoty, bezpečí a orientace v prostředí).

7


8

Struktura lekce

Délka lekce: 15 + 90 minut. Před začátkem lekce je potřeba zajistit včasný příchod dětí a rodičů, proto je časová dotace nastavena o čas před samotným začátkem lekce:

část lekce

lektoři

děti

rodiče

Před vlastní lekcí

Uvítání rodičů a dětí

Příchod

Příchod

Společná úvodní část

Společná práce v komunitním kruhu

Společná práce v komunitním kruhu

Společná práce v komunitním kruhu

Hlavní část lekce

Individuální práce s dětmi Informace o programu Pozorování dětí

Volná práce dětí s materiály a pomůckami

Práce s lektory Pozorování dětí Práce s dětmi

Společná závěrečná část

Společná závěrečná část pro Společná závěrečná část pro Společná závěrečná část pro sdílení a reflexi sdílení a reflexi sdílení a reflexi

Příchod rodičů a dětí Při příchodu dětí a rodičů lektor ukazuje rodičům komuni-

kaci s dítětem na úrovni očního kontaktu; dřepne si k dítěti a podáním ruky dítě partnersky přivítá; přivítá také rodiče.

Společná úvodní část Společná úvodní část umožní dětem zlepšit verbální

dovednosti a zkušenosti s komunikací ve skupině. Učí se přijímat a řídit se společenskými pravidly (pozdrav, přivítání, požádání o pomoc, odmítnutí pomoci) a pravidly pro komunikaci ve skupině (teď mluví někdo jiný, teď jsem dostal slovo já). Pracuje se v komunitním kruhu (tak zvaně „na elipse“). V průběhu této části může proběhnout např.: • povídání o uplynulém týdnu a práci doma – prezentace domácích úkolů • společná aktivita zaměřená na trénink dovedností • cvičení ticha a koncentrace

Hlavní část lekce Volná práce dětí s materiály a pomůckami

V této části se děti řídí společnými pravidly - je určeno,

kde se odkládají věci, kde se pracuje, jak si mohu vybrat místo … a pravidly jak dodržet postup pro práci s pomůckou nebo materiálem podle ukázky nebo pokynů lektora. Program probíhá podle stanoveného postupu:

1.2. dítělektorsi vybírá materiál - pomůcku z připraveného prostředí mu předvede, jak se s materiálem pracuje 3.4. dítě dítě samostatně pokračuje v práci vlastním tempem si samo nebo s pomocí lektora kontroluje práci 5.6. dítě srovnaný materiál dítě uklízí na místo pokračuje ve výběru dalšího materiálu k práci Práce rodičů Během volné práce dětí nejprve probíhá společná konzultace rodičů s jedním z lektorů. Dozvídají se důležité informace nejen o specifických Montessori pomůckách a jejich využití, ale také praktické informace ohledně výchovy a vzdělávání jejich dětí. V druhé části volné práce dětí rodiče aktivně pozorují své děti dle pokynů lektorů. Někdy se podle pokynů lektorů mohou do práce svého dítěte zapojit..


Společná závěrečná část Společná závěrečná část pro sdílení a reflexi vede děti

k popisu (osob, věcí, prostředí a děje), vyprávění, formulaci otázek, vyjádření pocitů a sebehodnocení své činnosti. Při sebehodnocení mohou odpovídat například na tyto otázky: • Co jsem se dnes naučil-a… • Co mě nejvíc bavilo… • Co mi moc nešlo… • S čím bych chtěl-a pracovat také doma… V této části také lektoři zadávají úkoly pro práci doma. V programu každé lekce pravidelně zařazujeme chůzi po linii a cvičení ticha, které mohou být součástí úvodní i závěrečné části.

Způsob vedení a průběh lekcí

Lektoři: Lektoři připravují program a v průběhu lekce pracují

s dětmi a rodiči. Při společné práci dětí a rodičů řídí společné aktivity. Při volné práci dětí podněcují a nabízejí dětem práci s materiály a pomůckami v rámci připraveného

prostředí, ukazují postup na připravených aktivitách. Jeden z lektorů během každé lekce vede instruktáž s rodiči. Po skončení programu lekce vedou lektoři záznamy o postupu a práci dětí.

Děti: V rámci volné práce v hlavní části lekce je hlavní důraz na samostatnou práci dětí s materiály a pomůckami. Děti si zvykají také na to, že s rodiči nekomunikují a soustředí se na svoji činnost.

Některé materiály vyžadují spolupráci dětí nebo spolupráci rodiče s dítětem, aby bylo možné v časovém limitu práci s materiálem vůbec dokončit a dítě mělo z dokončené práce prospěch.

Rodiče: Rodiče se nejdříve učí dle předchozích pokynů lektora sle-

dovat děti při práci. Učí se pomoci dítěti takovým způsobem, aby zbytečně nezasahovali do jeho práce, pokud to není potřeba. Také se učí reagovat na žádost dítěte o pomoc - klidně připomenout dítěti pravidla práce a odkázat ho zpět k samostatné práci, pokud porušuje pravidla. Rodiče se v některých lekcích zapojují v době volné práce do činnosti dítěte. Ve společné úvodní a závěrečné části lekce jsou rodiče s dětmi společně.

9


10

3. Informace pro rodiče Rodič má při práci s dítětem šanci:

• pozorovat své dítě při práci; poznat lépe jeho silné stránky, jak si dítě práci organizuje, co mu dělá potíže, co je třeba trénovat pro přípravu na školu • poznat jak dítě pracuje a komunikuje s ostatními dětmi a pedagogem • spolupracovat se svým dítětem, být mu pomocníkem ve školních činnostech • vyzkoušet si s dítětem „školu nanečisto“ • inspirovat se náměty a způsoby práce pro domácí prostředí • sdílet své otázky s ostatními rodiči, poradit se s lektory

Jak bude Program Šance probíhat

• pravidelně 1x týdně v lekcích, které trvají 90 minut • dítě doprovází na lekci jeden z rodičů, který je přítomen po celou dobu lekce • program lekcí je rozdělen na úvodní společnou část, práci dětí s materiály a pomůckami, závěrečnou společ- nou část • děti budou pracovat s pomůckami a materiály, které pomáhají v tréninku dovedností potřebných k přípravě pro čtení, psaní, počítání • rodiče budou aktivně spolupracovat v části programu s dítětem, budou své dítě pozorovat při práci, budou mít možnost diskuse s lektorem a ostatními rodiči • rodiče si z lekce odnesou náměty pro domácí práci, aby mohli pokračovat s dítětem v přípravě na školu také doma

Seznámení s prostorem pro práci

• prostor pro společnou práci dětí a rodičů • prostor pro práci dětí s pomůckami materiály • prostor pro setkání rodičů s lektorem • šatna, místo pro bezpečné odložení věcí rodičů, toalety

Pravidla

Seznámení s pravidly pro komunikaci s• tichý dětmihovor pro klid ostatních na práci • jak požádat o pomoc a jak sdělit něco, když je ten druhý zabraný do jiné práce • vyčkání na pomůcku, kterou má někdo jiný • označení ještě nedokončené práce • když potřebují děti napít a na WC

Příchod na lekce • upozornit znovu na čas příchodu do centra a čas

začátku společné práce • upozornit, že je třeba přijít včas, aby dítě nebylo ve

stresu a mělo čas se „naladit“ na prostředí a práci • nabídnout, co mohou dělat v centru, když už mají odložené věci a program ještě nezačíná (toaleta a pití dítěte, prohlédnout si pomůcky pro dnešní lekci…)

Co s sebou brát - nebrat • přezůvky, rodiče psací potřeby, dětem pití a svačinu • tašky, mobily, hračky – ponechat v šatně…

Domluvit s rodiči pravidla pro oslovení • lektoři oslovují děti jejich křestním jménem nebo jeho variantou podle přání dítěte, neoslovujeme děti automaticky zdrobnělinou • oslovení dospělých navzájem (například: křestním jménem s vykáním; vhodné je připravit jmenovky s křestními jmény pro rodiče; osvědčilo se oslovení „tatínek od Davida“, „maminka Katky“ a vykání) • jak budou děti oslovovat lektory

Pozorování dětí při práci v průběhu lekce

• vysvětlit rodičům přínos z pozorování dětí • vysvětlit pravidla pro pozorování dětí při práci • domluvit si signál nebo čas pro: práci rodičů s lektorem, zapojení rodičů k práci dětí, signál pro setkání v komunitním kruhu na závěr lekce Pozorování práce dítěte rodiči je důležitá součást programu - dospělí se pozorováním dětí učí se soustředit na své dítě, poznají individualitu svého dítěte a hledají možnosti, jak mohou dítěti nejlépe pomoci. Rodiče mohou svá pozorování sdílet s lektorem a ostatními rodiči. Lektoři požádají rodiče, aby dodržovali pravidla v průběhu hlavní části lekce, a vysvětlí jim, co mohou u svého dítěte pozorovat.

Pravidla pro pozorování: 1. Rodič si nepovídá s ostatními rodiči, ani s dítětem, lektora – je potichu a dívá se. 2. Kneoslovuje dyž na rodiče začne někdo mluvit, odpoví tiše a stručně.


3. Rodič má u sebe papír a tužku na záznam poznámek a otázek, které ho napadnou. 4. Rodič si sedne na místo, které je domluveno, a pokud se přemisťuje, udělá to velmi potichu a nenápadně. 5. Pro dítě je lépe, když se rodič drží co nejdále od místa, kde dítě pracuje. 6. Pokud dítě nechá práce a odejde za svým rodičem, bude rodič reagovat takto: - rodič vlídně sdělí dítěti, že se dívá, jak pracuje a požádá ho, aby pokračovalo v práci - rodič neodhání dítě s tím, že něco hrozného provedlo, ani ho neutěšuje, ale sdělí mu, že ho vidí, a klidně trvá na dodržení pravidla - může reagovat například: „… Dívám se, jak pracuješ; Vidím, co děláš, a zajímá mě, jak práci dokončíš; Vidím, že všichni ještě pracují, tak jdi také práci dokončit; Je to příjemné dívat se, jak to zvládáš; Chci ještě vidět, co uděláš dál; Já se na tebe dívám, ty pracuješ mezi ostatními dětmi…,“ a podobně - pokud se dítě k práci nehodlá vrátit, nechá rodič jednat lektorku

Co Jemohou rodiče pozorovat: moje dítě aktivně zapojené do činnosti?

• • • • • • • • • •

Jak dlouho se moje dítě zabývá jednou činností? Co moje dítě udělá, když ukončí svou práci? Jak si moje dítě vybírá činnosti? S čím moje dítě pracuje nejraději? Jak moje dítě pracuje (tempo, uspořádání pomůcek, dodržuje postup, nebo si najde svůj způsob práce…)? Dodržuje moje dítě společná pravidla? Jak moje dítě komunikuje lektorkou a jak s dětmi – jak se k nim chová? Pracuje moje dítě raději samo nebo s někým dalším? Stejným způsobem mohu pozorovat i ostatní děti.

Další náměty k pozorování připraví lektoři společně s rodiči pro každodenní situace mimo program lekcí. Zpočátku lektor s rodiči domluví a vyberou jeden nebo několik námětů, na které se rodiče budou při pozorování soustředit; potom si budou sdílet své záznamy. Lektoři vedou rodiče při jejich sdílení k pozitivnímu vztahu k dítěti – učí je hledat, co mohou na práci dítěte ocenit, podněcují je k tomu, aby si všimli a uvědomili i malé pokroky dítěte.

Náměty pro rodiče na domácí práci s dítětem

V závěrečné části každé lekce dostanou rodiče náměty na konkrétní aktivity a činnosti pro domácí prostředí, které budou navazovat na práci dětí v programu aktuální lekce.

K domácí práci sdělují lektoři rodičům také tyto informace: • práce v lekcích 1x týdně slouží k naladění dítěte na

práci a jako námět pro rodiče, jak pracovat s dítětem doma

• pro dítě je opakované procvičování pomoc pro upevnění nových dovedností • rodiče získávají na setkání náměty na činnosti, přípravu materiálu, způsoby práce a podněcování dětí k činnosti, které vycházejí ze společné práce • rodiče podle svého zájmu mohou konzultovat s lektory další možnosti práce se svým dítětem podle jeho individuálních potřeb • nelze spoléhat, že společná práce v programu 1x týdně stačí pro všestranné zlepšení přípravy dítěte na školu; program je stimulační, ale dalšímu procvičování obtížností se rodiče s dítětem musí pravidelně věnovat také doma

Pravidla rodičům pro práci s dítětem v• domácím prostředí: domácí práce nesmí být pro děti a rodiče stresující

• rodič si sám určí, která část dne mu vyhovuje a jak dlouhý čas se může dítěti věnovat • pravidelnost pomůže v komunikaci s dítětem, dítě si zvykne na pravidla a vše půjde snadněji • rodič je ten, kdo vymezuje pravidla, ale musí je také příkladně dodržovat

Jak organizovat práci s dítětem doma: • Rodič si připraví prostředí – kde, co a s čím, promyslí

jak. • Sdělí dítěti, co dnes uděláme, a ukáže mu na hodinách,

11


12 do kdy se práci budou věnovat. • Rodič s dítětem začne pracovat společně. • Když dítě pochopí, co a jak se dělá, rodič vyzve dítě, aby pokračovalo dále samo. • Rodič je i nadále dítěti k dispozici, pokud chce něco pomoci. • Důležité je zpočátku společné ukončení – ukázat dítěti, že jsme dodrželi domluvu. • Rodič ocení práci dítěte, nechá dítěti prostor pro vyjádření svého pocitu z práce. • Dítě s rodičem uloží dokončenou práci – kromě vedení k pořádku je to také vyjádření úcty k důležité práci dítěte.

Doporučení rodičům pro domácí práci • využijte zájmu dítěte o to, co dělalo a o co se zajímalo •

• •

na lekci, a věnujte se obdobné činnosti i dále v domácím prostředí pracujte doma s dítětem na úkolech a činnostech, které lektoři navrhnou společně celé skupině dětí v závěru lekce; dítě vnímá, že úkol mají všechny děti ve skupině a bude se na příští lekci prezentovat; začněte na něm pracovat co nejdříve k pomůckám a materiálům můžete získat pro domácí práci pracovní listy, ale nevnucujte je dítěti, pracujte s nimi jen v případě, že je dítě bude dělat rádo můžete s dítětem vyrábět sešitky k aktivitám a pomůckám, se kterými dítě pracovalo; dítě dokresluje nebo dolepuje obrázky, rodič pomáhá s doplněním nové slovní zásoby; je to oblíbená činnost dětí můžete využít konzultace s lektory a dalších materiá-

lů nebo námětů, které vám poskytnou s ohledem na potřeby vašeho dítěte

Náměty k pozorování dítěte pro každodenní situace • Jak moje dítě reaguje, když je něco nového?

• Jak moje dítě reaguje na změny v něčem, co už bylo pravidelné a zaběhnuté? • Jak je na sebe moje dítě náročné, je se sebou spokojené? Co se snaží překonat? • Jak se nejraději učí – pozorováním ostatních při práci, sdílením činnosti s kamarádem, chce si o nových věcech povídat, potřebuje dávat otázky, chce si věc několikrát samo vyzkoušet; chce, aby mu někdo radil a ukazoval? • Co dělá moje dítě rádo a proč, co ho na práci uspokojuje? • Co dělá moje dítě nerado a proč – z čeho má obavy, co je mu nepříjemné?

Komunikace s rodiči

Pokud rodiče nerespektují domluvená pravidla pro organizaci lekcí, průběh programu, pozorování a další, musíme jim je důrazně opakovat. Můžeme sepsat pravidla písemně a předat je rodičům. Před každou lekcí je požádat, aby si je přečetli a hned se zeptali, pokud něčemu nerozumí. Připomeneme, na které pravidlo se hlavně dnes mají soustředit. V rámci času, kdy pracuje jeden lektor jenom s rodiči, vyzveme rodiče, aby reflektovali, které pravidlo je pro ně obtížné dodržovat. Ptáme se rodičů, co by jim mohlo pomoci.


4. Program lekcí V této kapitole najdete program jednotlivých lekcí s popisem jednotlivých aktivit a zařazením pomůcek a materiálů. Program lekcí je rozdělen do deseti tematických celků – tak, aby žádná z oblastí předškolní přípravy nebyla opomenuta. Věnuje se pěti oblastem podle Montessori pedagogiky. Tematicky zaměřené činnosti jsou zařazeny do společné úvodní a společné závěrečné části. V hlavní části pracují děti s pomůckami a materiálem podle individuálních potřeb, od jednodušších k náročnějším. Každému tematickému celku je doporučeno věnovat se dvě lekce; lektorský tým připraví program - podle svého uvážení vzhledem k potřebám dětí ve skupině.

Tematické celky

1.2. Seznámení dětí a rodičů, pravidla pro práci Sluchové vnímání 3. Ruka, ovládání pohybů ruky pro psaní 4.5. Lidské Zrakové rozlišování tělo

6.7. Příroda Dějový sled, časová posloupnost, části dne – živočichové, rostliny 8. Moje místo na Zemi 9.10. Závěrečná Roční období, orientace v čase (režim dne, dny po sobě) slavnost – praktické činnosti

Oblasti

Praktické činnosti: • jednoduché aktivity, které jsou připraveny podle běžných praktických každodenních činností (třídění, přesýpání, přelévání, míchání…) a výtvarné činnosti • práce s těmito aktivitami podporuje u dětí koordinaci pohybů a jemné motoriky; prostorovou orientaci a spolupráci „ruka – oko“ • práce rukou a jednoduché zajímavé aktivity napomáhají dětem k soustředění a koncentraci pozornosti; uspokojení dítěte zvládnutím činnosti navozuje jeho zájem o další aktivity • s aktivitami pracují děti u stolků

SV

Smyslová výchova: • v této oblasti jsou zařazeny vybrané aktivity s pomůckami pro rozvoj sluchového, zrakového a hmatového vnímání • práce se smyslovým materiálem je také přípravou na matematiku a geometrii, pojmenování vlastností rozšiřuje a upevňuje slovní zásobu • podle prostoru, který je potřeba pro práci s pomůckami se s některými pomůckami pracuje na zemi na pracovním koberečku, který vymezuje místo pro práci

MP

Matematická příprava: • aktivity pro přípravu na počítání • materiál pro práci dětí je založen na smyslovém vnímání a konkrétní představě množství • s většinou pomůcek se pracuje na stole, některé pomůcky potřebují pro své kompletní rozložení pracovní kobereček na zemi

JV

Jazyková výchova: • aktivity a materiál pro přípravu na psaní a čtení a k rozvoji slovní zásoby • protože se jedná o aktivity k přípravě na psaní a čtení, pracuje se u stolečku

PS

Poznáváme svět: • aktivity k získání požadovaných znalostí předškoláka • učení je podpořeno pomůckami pro smyslové vnímání a praktické činnosti • pomůcky jsou doplněny kartičky se slovy k přiřazování podle zrakového rozlišování a čtení písmen a opisování

Poznámka v textu odstavce Činnosti s dětmi a rodiči „práce podle metodického postupu“ – jedná se o materiál, jehož popis, cíl a postup prezentací a cvičení znají absolventi kurzů Montessori ze seminářů k práci s didaktickým materiálem, postup mají zapsán ve svém portfoliu a není třeba práci podrobně vysvětlovat.

13


14 Přehled aktivit podle oblastí

Přehled aktivit je rozdělen podle oblastí – praktické činnosti, smyslová výchova, matematická příprava, jazyková výchova, poznáváme svět a doplněn o společné aktivity s dětmi a rodiči a náměty pro domácí práci. V tabulce najdete i číslo lekce, ve které je aktivita podrobněji popsána.

Praktické činnosti lekce

Název aktivity

lekce

Název aktivity

1.- 2.

Chůze mezi koberečky

9. – 10.

Práce s kapátkem a pinzetou

1.- 2.

Chůze po linii

11. – 12.

Utírání a mytí stolu

1.- 2.

Přípravné aktivity

11. – 12.

Skládání papíru

3. - 4.

Přesýpání

13. – 14.

Třídění semínek

5. – 6.

Šroubování

13. – 14.

Práce s kleštěmi na potraviny

5. – 6.

Prosévání

15. – 16.

Výroba vlajky

5. – 6.

Motání vlny

15. – 16.

Třídění korálků

7. – 8.

Navlékání korálků podle vzoru

15. – 16.

Skládání obálky

7. – 8.

Skládačky

17. – 18.

Zaplétání

9. – 10.

Přelévání

20.

Příprava slavnosti

Smyslový materiál lekce

Název aktivity

lekce

Název aktivity

1.- 2.

Červené tyče

7. – 8.

Barevné destičky

1.- 2.

Hnědé schody

9. – 10.

Další rozvoj smyslů

1.- 2.

Růžová věž

11. – 12.

Konstruktivní trojúhelníky

3. - 4.

Zvukové válečky

13. – 14.

Botanická komoda

5. – 6.

Hmatové destičky

15. – 16.

Geometrická tělesa

7. – 8.

Geometrická komoda

17. – 18.

Modré konstruktivní trojúhelníky

Matematická příprava lekce

Název aktivity

lekce

Název aktivity

3. - 4.

Červenomodré tyče

9. – 10.

Barevné korálkové schody

3. - 4.

Čísla a množství do deseti 1 - 10

11. – 12.

Jednotka, desítka, stovka, tisíc - symboly

5. – 6.

Hmatové číslice

13. – 14.

Jednotka, desítka, stovka, tisíc - propojení

5. – 6.

Vřeténka k počítání

15. – 16.

Náhodné dělení

7. – 8.

Číslice a žetony

17. – 18.

Tvoření čísel

7. – 8.

Barevné korálkové schody

17. – 18.

Malé červenomodré tyče

9. – 10.

Jednotka, desítka, stovka, tisíc - materiál


Jazyková výchova lekce

Název aktivity

lekce

Název aktivity

1.- 2.

Pravidla pro komunikaci „Domluvit se.“

11. – 12.

Dějový sled

1.- 2.

Tvary písmen s kamínky

11. – 12.

Skládání slov z písmen

3. - 4.

Práce s předměty k hláskování

13. – 14.

Modely, obrázky a slova

5. – 6.

Hmatová písmena

13. – 14.

Slovní zásoba s obrázkovými kartami

5. – 6.

Psaní do sypkého materiálu

15. – 16.

Obrázkové karty ke čtení slov

7. – 8.

Čtveřice razítek

15. – 16.

Psaní na tabuli

7. – 8.

Kovové tvary pro šrafování

17. – 18.

Hledej písmeno

9. – 10.

Slovní zásoba s obrázkovými kartami

17. – 18.

Komoda na čtení

9. – 10.

Karty s obrázky a písmeny

Poznáváme svět lekce

Název aktivity

lekce

Název aktivity

9. – 10.

Lidské tělo

13. – 14.

Části rostlin a živočichů

11. – 12.

Vývojové řady

15. – 16.

Moje místo na Zemi

13. – 14.

Co k sobě patří

15. – 16.

Mapa světa

13. – 14.

Rodiny zvířat

15. – 16.

Mapa Evropy

Společné aktivity s dětmi a rodiči k tematickému zaměření lekcí a pro společnou práci s pomůckami lekce

Název aktivity

lekce

Název aktivity

1 – 20.

Chůze po linii

9. – 10.

Pocity

– 2.

Seznámení; Moje jméno

11. – 12.

Dějový sled

– 2.

Klubíčko s pavučinou

11. – 12.

Vývojové řady živočichů

3. - 4.

Zvukové hádanky

11. – 12.

Obrázky osob v různém věku

3. - 4.

Zvukové válečky

11. – 12.

Číselné karty a zlatý perlový materiál

3. - 4.

Zvukové hry s předměty

11. – 12.

Skládání obálky nebo krabičky z papíru

3. - 4.

Zvuková hra „déšť“

13. – 14.

Podmínky života na Zemi

3. - 4.

Zvukové hry se jmény

13. – 14.

Třídění živočichů

3. - 4.

Početní červenomodré tyče

13. – 14.

Popis se zvířátky

5. – 6.

Geometrická tělesa

13. – 14.

Příběh s pohybem

5. – 6.

Hmatová písmena

15. – 16.

Kde bydlíme na Zemi

5. – 6.

Naše ruce

15. – 16.

Mapa města

5. – 6.

Říkanky

15. – 16.

Společná stavba

7. – 8.

Barevné destičky

17. – 18.

Kalendář

7. – 8.

Antonyma

17. – 18.

Stromy v ročních obdobích

9. – 10.

Naše tělo

17. – 18.

Dělení slov na slabiky

9. – 10.

Lidské tělo

17. – 18.

Denní režim

9. – 10.

Lidské potřeby

17. – 18.

Týden, měsíc, rok

15


16

Náměty pro rodiče k domácí práci s dětmi lekce

Název aktivity

lekce

Název aktivity

1.- 2

Jméno dítěte

7. – 8.

Popisky v prostředí

1.- 2

Chůze po linii

9. – 10.

Měření doma

1.- 2

Aktivity pro cvičení ruky

9. – 10.

Kresba postavy

1.- 2

Nalepování semínek do tvaru písmen

9. – 10.

Fotoalbum

1.- 2

Přikládání k 1 - 10

9. – 10.

Slovní zásoba

3. - 4.

Zvukové hry k rozeznání hlásek

11. – 12.

Příběh z domova

3. - 4.

Vlastní zvuková aktivita

11. – 12.

Vyprávění

3. - 4.

Chůze se zvonečkem

13. – 14.

Hádanky se zvířaty

3. - 4.

Krabičky s předměty

13. – 14.

Hry s figurkami zvířat; Vlastnosti zvířat

3. - 4.

Obrázky k hláskování

13. – 14.

Pracovní listy

3. - 4.

Červenomodré tyče

13. – 14.

Naučný plakát

5. – 6.

Hmatová písmena

13. – 14.

Sbírka

5. – 6.

Psaní linií

15. – 16.

Mapa světa

5. – 6.

Mapa dlaně

15. – 16.

Moje místo ve vesmíru

5. – 6.

Tajemné sáčky

15. – 16.

Státní znak ČR

7. – 8.

Vypichování

17. – 18.

Kalendář

7. – 8.

Obkreslování tvarů a šrafování

17. – 18.

Sledovat čas

7. – 8.

Aktivity pro zrakové rozlišování

17. – 18.

Zlomky

7. – 8.

Antonyma

Materiál pro zajištění aktivit

Praktické činnosti • koberečky pro práci na zemi • • • •

3 cm široká linie elipsy nebo oválu na podlaze pro chůzi audiotechnika karty se jmény dětí a rodičů vhodné nádoby – moderní, krásné a z rozbitného materiálu (plast je použit jen opravdu tam, kde je to nezbytné): misky, sklenky, džbánky, vázičky, nádoby s různým tvarem a průměrem, šroubovací sklenice • malé kbelíky, škopíčky, džbány na vodu • vhodné typy lžiček pro správné držení • různé typy semínek, luštěnin, obilnin a těstovin – to, co se používá v kuchyni • různé náčiní: sítko, velký a malý cedník, pinzeta, kapátko, kleště na potraviny, • podnosy, tácky, košíčky • 5 – 8 různých délek a průměrů šroubů s matkami v košíčku • tkanice k zaplétání a skřipec • 3 klubíčka z příjemné a lákavé vlny namotané na míčcích, 3 prázdné míčky • množství korálků různých barev a tvarů a navlékací šňůrky • bílé a barevné papíry, lepidla, nůžky, tužky • šablony s tvary pro obkreslování, vypichovátka • barva pro barvení vody Věci pro mytí a úklid: • malý smetáček a lopatka pro úklid na zemi a jiné pro úklid na stole • savé hadříky a houbičky; odlišné hadříky na utírání stolu, nádob a podlahy, malé ručníky na ruce • houba, mýdlo a kartáček na stůl, kartáč s držátkem na umytí misky • ubrusy a podložky na zem pod stůl, zástěrky pro děti Poznámka: Vše potřebné ke každé aktivitě je vždy připraveno na samostatném tácku nebo košíčku.


Smyslová výchova • koberečky pro práci na zemi

• • • • • • • • • •

• • • • •

červené tyče hnědé schody růžová věž karty s obrázky kombinací sada hmatových destiček jemné a drsné podnosy s geometrickými tvary v rámech – kruhy, čtyřúhelníky, trojúhelníky, mnohoúhelníky, dalšími tvary karty ke geometrické komodě pro přikládání tvarů krabice s konstruktivními trojúhelníky krabice s modrými stejnými trojúhelníky, karty s obrazci z modrých trojúhelníků geometrická tělesa - karty s obrysy pro podstavy; tác se sypkým materiálem (krupice); názvy těles na kartách; karty s obrázky různých věcí kolem nás, které jsou podle svého tvaru vhodné pro třídění k modelům těles (meloun, krabice, dům, vajíčko, pyramida….) dřevěné tvary listů s úchytkami vkládané do rámečků, tvary listů mají úchytky barevné destičky páry barev a sada s odstíny barev čichové lahvičky - dvojice lahviček se šroubovacím uzávěrem se třemi typy vůní (květiny, koření, lékařská dezinfekce) pro párování termické destičky - dvojice destiček z různých materiálů (sklo, kov, korek, dřevo apod) hmotnostní destičky - 3 sady destiček s odlišnou hmotností

Matematická příprava: • koberečky pro práci na zemi • • • • • • • • • • • • • • • •

podnosy na zlatý materiál červenomodré tyče velké červenomodré tyče malé číslice na kartách nebo destičkách 1- 10 hmatové číslice vřeténka s boxy 0 – 9, číslice 0 - 9 a nula na kartách číslice a žetony pro počítání 1 - 10 další obměna materiálu s žetony pro počítání 1 – 10 pomůcky pro náhodný rozklad množství zlatý perlový materiál – úvodní podnos k desítkové soustavě číslice 1, 10, 100, 1000 na kartách zlatý perlový materiál – sada číslice na kartách 1 – 9, 10 – 90, 100 – 900, 1000 – 9 000 barevné korálkové schody, pomůcky pro doplňování čísel v řadě do deseti pracovní listy, které navazují na aktivity s pomůckami – pro domácí práci

Jazyková výchova: • karty s obrázky pro rozvoj slovní zásoby, utříděné do kategorií • • • • • • • • • • • • • • • •

hmatová písmena tabule na stůl pro psaní křídou kovové tvary pro práci s tužkou sady obrázků k dějovému sledu abeceda ke skládání slov pískovnička nebo podnos s krupicí pro psaní písmen a tvarů karty s liniemi a vzory pro grafomotorický trénink krabičky / zásobník s předměty utříděnými podle stejné hlásky na začátku slov, na konci slov předměty pro zvukové hádanky karty s obrázky a písmeny pro párování krabičky / zásobník s předměty utříděnými podle počáteční hlásky, se slovy na kartičkách a kontrolními obrázky čtveřice razítek pro sestavování tvarů písmen karty se třemi částmi pro zrakové rozlišování tvarů slov a počáteční čtení slov karty se jmény dětí velkými tiskacími písmeny pracovní listy pro práci s tvary písmen a další pracovní listy pro domácí práci připravené formáty papíru 14 x 14 cm v dostatečném množství

17


18

Poznáváme svět • mapa a vlajka České republiky

• • • • • • • • • • •

botanická komoda - skládanky list, strom, květ, kořen zoologická komoda - skládanky kůň, žába, ryba, želva, pták rodiny zvířat – figurky nebo obrázkové sady modely nebo obrázky pro vývojové řady živočichů a rostlin lidské tělo - modely a obrazové sady pro znázornění lidského těla, obrázky/symboly smyslů, obrázky/symboly emocí sada rekvizit a obrázků k režimu dne a ročním obdobím hmatový globus „pevnina a voda“ a barevný globus „kontinenty“ skládanková mapa – světadíly s kontrolní mapou skládanková mapa – Evropa s kontrolní mapou naučné plakáty (zvolené téma) obrázky z přírody k přiřazování (co k sobě patří)


Popis jednotlivých lekcí 1. - 2. lekce: Seznámení dětí a rodičů, pravidla činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

Seznámení Moje jméno

• děti a rodiče s lektory se posadí do komunitního kruhu, děti sedí vedle svých rodičů • karty se jmény dětí - velkým tiskacím • vyzveme děti k představení a rozdáme karty se jmény: „To je tvé jméno.“ písmem z jedné a psacím z druhé • rodič se představí větou: „Já jsem maminka Petra… Já jsem tatínek Aničky…“ strany (10 x 30cm, laminované) Hry s kartami se jmény: • košík nebo šátek na překrytí karet • pošleme karty se jmény dětí po kruhu – dokud se nevrátí svým majitelům; děti pro losování s rodiči jména opět přečtou jako kontrolu, zda má každý své jméno • pro každé dítě v obálce (krabičce, • rodiče odnesou jména do středu kruhu a děti si mají své jméno opět najít a přinést košíčku) připravená písmena k sesta• děti odnesou karty se jmény do středu kruhu (vloží do košíku nebo je lektor překryje vení jména podle karty (ze zásobníku šátkem), rodiče postupně karty „losují“, přečtou jména a předávají dětem, kterým s abecedou ke skládání slov abecedy patří nebo napsané kartičky s písmeny) • děti hledají kartu se svým jménem mezi ostatními • volné pruhy kartonu, podložky a fixy • děti sestavují své jméno z připravených písmen (pro každé dítě jsou připravena jen pro psaní jmen rodičů potřebná písmena), kartu se jménem použijí nejdříve jako vzor pro práci, později jako kontrolu • obdobně například také práce s kartou s příjmením • další možnosti podle nápadu lektorů

Pravidla pro komunikaci „Domluvit se.“

Ukážeme a vysvětlíme pravidla pro vzájemnou komunikaci. Lektoři předvedou oslovení, postupně zapojí do předvedení situací také děti i rodiče: - domluvíme se, jak se budeme navzájem oslovovat - ukážeme, jak se budeme domlouvat, abychom nerušili ostatní při práci - předvedeme, jak požádat o pomoc a jak sdělit něco…, když má kamarád nebo dospělý zrovna jinou práci - ukážeme si, co mají děti dělat, když potřebuji napít a na WC

Pravidla pro práci s pomůckami „Jak se u nás pracuje.“

Ukážeme a vysvětlíme uvedená pravidla, která při společné práci budeme potřebovat. Ke každému pravidlu vymyslíme možnost, jak by se děti mohly hned zapojit do činnosti a pravidlo si opravdu „samy na sobě“ vyzkoušet. Do této práce je vhodné zapojit také rodiče, i když instrukce již dostali předem na informační schůzce. Pravidla zvolíme podle obvyklého způsobu práce v našem centru, například: • jak a kde si vybíráme pomůcky a jak se vrací pomůcky zpět na své místo (ukázka na pomůckách v polici) • označení místa pro vrácení pomůcky kartou se jménem (ukázka na pomůckách v polici s kartami se jmény) • vyčkání na pomůcku, kterou má někdo jiný • k čemu jsou pracovní koberečky na zemi • kam se uklízí odpad ve třídě (každý dostane papír, plast nebo další odpad, který půjde vyhodit do tříděného odpadu) • jak se zametá, co se rozsype (zametání rozsypaných semínek a stolku a na zemi, čím zametat, kde najdeme smetáček a lopatku, odpad ze země vždy rovnou do koše) • jak se drží lžička a jak se s ní pracuje při nabírání z misky do misky (vyzkoušení držení lžičky s pomocí rodičů) • jak se nabírá, přenáší, nalévá a vylévá voda (modelovat činnost se zapojením dětí) • jak se utírá, co se rozlije • jak se přenáší podnos s věcmi (všichni si mohou pokládat na podnos různé věci a přecházet v prostoru) • jak se pracuje s nůžkami (držení a přenášení nůžek, stříhání podle linie)

Chůze mezi koberečky

Ukážeme, jak se rozbaluje a zaroluje kobereček, jak se přenáší a uklízí. Vše si vyzkouší také děti s rodiči: • každý si opakovaně rozbalí a zaroluje svůj kobereček • děti i rodiče si vyzkouší opatrnou chůzi okolo a mezi koberečky po celé místnosti

Přípravné aktivity

Volná práce dětí s pomůckami

Společné úvodní aktivity

Aktivita

• koberečky pro práci na zemi, minimální počet jeden do každé dvojice; stojan nebo místo pro uložení koberečků

Přípravné aktivity, které budou děti potřebovat při práci s dalšími pomůckami a mate- vše potřebné ke každé aktivitě je vždy riály v dalších lekcích – práce podle metodických postupů: připraveno na samostatném tácku • rolování prostírek (místo koberečku), zametání s vyznačeným středem aktivity s nůžka- nebo košíčku mi - stříhání podle linií, přenášení předmětů na tácu, manipulace s houbou, utírání stolu, složení utěrky a zástěrky

19


činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

Červené tyče

Při práci s tyčemi zdůrazníme vedení pohybů ruky podél celé délky tyčí (hlazení tyčí): • sestavení tyčí od nejdelší k nejkratší • procvičení stupňování přídavných jmen přiřazováním tyčí k pojmům: krátké, dlouhé; kratší, delší; nejdelší, nejkratší; kratší než, delší než • práce s tyčemi podle pokynů na umístění v prostoru – vpravo, vlevo, doprostřed, před, za, vedle, dopředu, dozadu • postavit sestavy podle vzorových nákresů

10 dřevěných kvádrů, které se liší profilem a 10 červených tyčí, které se liší v délce (nejkratší měří 10 cm, nejdelší 100 cm) kobereček pro práci na zemi karty s obrázky různých sestav kde: na pracovním koberečku na zemi

Hnědé schody

Práce s materiálem podle metodického postupu – zvolit náročnější úkol pro předškoláky, zaměřit se na jemné zacházení s materiálem: • procvičení stupňování přídavných jmen přiřazováním kvádrů k pojmům: široký, úzký, širší, užší, nejširší, nejužší; širší než, užší než • práce s kvádry podle pokynů na umístění v prostoru – vpravo, vlevo, doprostřed, před, za, vedle, dopředu, dozadu • postavit sestavy podle vzorových nákresů

10 dřevěných kvádrů, které se liší profilem kobereček pro práci na zemi karty s obrázky různých sestav kde: na pracovním koberečku na zemi

Růžová věž

Práce s materiálem podle metodického postupu – zvolit náročnější úkol pro předškoláky, zaměřit se na jemné zacházení s materiálem: • procvičení stupňování přídavných jmen přiřazováním krychlí k pojmům: velká, malá, větší, menší, největší, nejmenší, větší než, menší než • práce s krychlemi podle pokynů na umístění v prostoru – vpravo, vlevo, doprostřed, před, za, vedle, dopředu, dozadu, pod, nad… • kombinace, porovnávání, sestavy také podle vzorových nákresů

10 dřevěných kvádrů, které se liší profilem kobereček pro práci na zemi karty s obrázky různých sestav kde: na pracovním koberečku na zemi

Tvary písmen s kamínky

20 Aktivita

Připravíme pro každé dítě obrys tvaru písmena, na které začíná jeho jméno. Ukážeme, jak pečlivě brát třemi prsty drobný materiál a pokládat například kamínky jeden vedle druhého na linii písmen: • vyplňování tvarů předepsaných písmen semeny, kamínky nebo zajímavým drobným materiálem (počáteční písmena jmen dětí a rodičů pro každé dítě)

obrysy tiskacích nebo psacích písmen pro každé dítě – velikost na celou A4 skleněné pecky nebo jiný zajímavý materiál v potřebném množství pro vyplnění obrysu písmen

Klubíčko s pavučinou

Společná aktivita pro vzájemné příjemné naladění všech členů skupiny na společnou práci v dalším období. Pro děti také trénink soustředění, zklidnění, koordinace pohybů, práce na stejné aktivitě s rodiči: • všichni sedíme kolem elipsy; lektor řekne své jméno, po zemi pošle klubíčko rodiči naproti; rodič zvedne klubko, řekne své jméno, pošle klubko přes kruh dalšímu dítěti • každý se pevně drží vlny - vznikne síť, do které jsou všichni zapojeni; opatrně položíme síť na zem a na své místo položíme cedulku se jménem • opatrná chůze dětí ve vzniklé síti tak, aby nebyla síť porušena • můžeme propojit s opakováním jmen dětí, pokud to děti zvládnou nebo mohou jejich jména opakovat rodiče

větší klubko vlny - pevná vlna, výrazná barva; materiál, který se snadno nezacuchá karty se jmény dětí a rodičů (můžeme použít karty s příjmeními, které už máme)

Chůze po linii

Ukážeme linii a vysvětlíme, proč ji zde máme. Ukážeme chůzi po linii a vyzveme k chůzi rodiče a děti: • chůze po linii – tiché cvičení pro koordinaci pohybů a koncentraci • chůze po linii s hudbou • chůze a nošení karty se svým jménem • postupně v dalších lekcích přidáváme nošení předmětů a aktivity podle obvyklého postupu ve vašem centru

3 cm široká linie elipsy nebo oválu na podlaze hudba karty se jmény dětí a rodičů v dalších lekcích předměty pro přenášení a podle dalších vašich nápadů

Reflexe

Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci – pomáháme dětem otázkami, připravíme otázku také pro rodiče (viz Program Šance – Příprava lekcí)

otázky k dnešní reflexi, můžeme je pro rodiče napsat na karty

Jméno dítěte

Poradíme rodičům, aby s dětmi doma opakovali a navazovali na aktivity, které děti zkusily v lekci: • trénovat výslovnost jednotlivých hlásek ve svém jménu • přiřazovat písmena svého jména podle vzorové karty se jménem: sestavovat do správného pořadí jen připravená písmena; potom vybírat správná písmena z celé abecedy • připravit kartu také s příjmením a stejně natrénovat skládání jména z jednotlivých písmen • obkreslování jména z karty na průsvitný papír

karta se jménem a další s příjmením dítěte připravená písmena k sestavení jména v obálce nebo košíčku všechna písmena abecedy na kartičkách průsvitný papír na obkreslování

Chůze po linii

Vysvětlíme rodičům důvody pro chůzi po linii a vyzveme je k vyhledávání příležitostí pro dítě k tréninku chůze po linii ve venkovním prostředí.

venkovní a vnitřní prostředí

Aktivity pro cvičení ruky

Náměty pro motorické cvičení ruky vhodné v domácím prostředí: • rolování, ždímání houby, utírání misek, utírání stolu vhodným způsobem

textilní prostírky, houba a misky, různě velké misky pro utírání, hadříky na utírání misek a stolu

Nalepování semínek do tvaru písmen

Námět pro přesnou práci a posilování ovládání svalů na třech prstech pro držení tužky: - vylepování tvarů písmen ze semínek - podle ukázky práce v programu; zdůraznit špetkový úchop

předkreslené tvary písmen, plochá semínka vhodná k lepení (dýně, čočka, slunečnice), lepidlo Herkules, pevný karton

Přikládání k 1 - 10

Přikládání kamenů - malých předmětů na symboly na kartách označené číslicemi 1 – 10 Připravit s dítětem vlastní sadu karet se symboly, které má dítě rádo

karton, fixy nebo vystřižené číslice z barevného papíru k nalepení, značky – například samolepky 55 drobných předmětů k přikládání v košíčku (krabičce…)

Volná práce dětí s pomůckami

SV

SV

SV

Náměty pro rodiče

Náměty pro rodiče

Společný závěr

JV


Název aktivity: jak se co dělá

Název aktivity moje jméno

Název aktivity: ěervené tyče

Název aktivity: vyplňování tvarů písmen Název aktivity: hnědé schody

21


22

3. - 4. lekce: Sluchové vnímání Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

Co jsme dělali Dvojice dítě a rodič sdělují, co se jim doma dařilo dělat z úkolů zadaných na minulém setkání doma Připravíme předměty a aktivity, které vydávají zvuk – zvuky by měly být pro děti známé a poznatelné nebo jednoduché hudební nástroje. Připravené předměty děti nemohou předem vidět: • děti sedí zády k lektorovi, mají zakryté oči, lektor demonstruje zvuk, děti vyslechnou zvuk a pošeptají rodiči, čím byl zvuk vytvořen, otočí se do kruhu • lektor potom ukáže, jaká aktivita a předměty zvuk vytvářely • po předvedení všech zvuků lektor ještě jednou všechny zvukové aktivity dětem pomalu ukáže

Společné úvodní aktivity

Zvukové hádanky

připravit asi 5 aktivit, které vydávají tichý, příjemný zvuk, každá aktivita je připravena na zvláštním přiměřeně malém tácku; nebo hudební nástroje Příklady aktivit: nalévání vody do sklenice, stříhání papíru, strouhání, zapínání zipu, krájení jablka, zmačkání papíru, cinkání zvonečkem…

Můžeme společně ukázat materiál a předvést zvuky dětem. Klademe důraz na správné sluchové válečky pohyby ruky pro efektivní motorický nácvik. Dále bude materiál pro práci podle metodického postupu připraven pro samostatnou práci dětí – párování, stupňování, hry na dálku.

Zvukové válečky

Zvukové hry s předměty

Zvukové hry s utříděným materiálem podle počáteční hlásky: • každé dítě si vybere jednu krabičku s předměty (utříděno podle počáteční hlásky); postupně každý pojmenuje své předměty a vyslovuje první hlásku, rodič pomáhá • lektor vysvětlí práci rodičům a ukáže zvukové hry s předměty – pro každé dítě hláskuje jeden předmět, dítě předmět s pomocí rodiče najde a vysloví celé slovo • další hry s předměty, které děti vybírají podle zadaných zvuků: „Myslím na předměty, které začínají na zvuk M….“ „Myslím na předměty, které mají zvuk A na konci…“ „Myslím na předměty, které mají zvuk K…. někde ve svém jménu“

uspořádaná sada předmětů (nouzově obrázků) podle začátečních písmen v samostatných krabičkách využití dalších předmětů v místnosti

„Myslím na tento předmět: bb-oo-tt-aaa….“

M

M

Zvukové válečky

SV

Červenomodré tyče

Volná práce dětí s pomůckami

Přesýpání

Pozorování dětí

Čísla a množství do deseti 1 - 10

Rodiče

Chůze po linii

Chůze po linii s držením malého zvonečku: • se zvonečkem na dlani, kdy necinká; s cinkajícím zvonečkem; s tichým zvonečkem – nesmí zacinkat; střídání s předáváním zvonečku

zvonečky, které si děti odnesou domů

Rodiče pozorují děti podle instrukcí lektora, pozorování dále pokračuje v každé další lekci.

písemné instrukce pro rodiče

Aktivity pro přesýpání a přelévání z různých typů misek a nádobek (podle vlastních nápadů lektorů) s náročnější obtížností pro děti předškolního věku (s ohledem na možnosti dětí v dané skupině). Zvolit aktivity s jemným zajímavým zvukem; důraz na správné držení lžičky pro přípravu držení tužky; dát dětem vzor pro pečlivé uklízení: • přenášení lžičkou z jedné nádoby do druhé • přenášení lžičkou s rozdělením do více nádobek • přesýpání z různých nádob: sklenky, misky, džbánky, hrnečky

vše potřebné ke každé aktivitě je vždy připraveno na samostatném tácku přiměřené velikosti (prostorné pro práci, ale ne příliš velké) vhodné nádoby – moderní, krásné a z rozbitného materiálu (plast je použit jen opravdu tam, kde je to nezbytné) vhodné typy lžiček pro správné držení, různé typy semínek, luštěnin, obilnin a těstovin – to, co se používá v kuchyni

Děti viděly zvukové válečky při společné práci, nyní mohou pracovat individuálně; v tišší části prostoru - práce podle metodického postupu: • párování - hledání dvojic válečků se stejným zvukem, stupňování - řazení zvuků od nejtiššího k hlučnému • sledovat u dětí správné držení a pohyby ruky při chrastění s válečky, dodržení postupu a organizace práce s válečky na stolku • hry na dálku

zvukové válečky – červená a modrá sada šesti druhy zvuků, které se dají párovat a stupňovat podle hlasitosti kde: u stolku

Materiál pro postupné počítání do deseti, přizpůsobíme práci a kombinaci s číslicemi červenomodré tyče (bez číslic) podle možností dítěte - práce podle metodického postupu: pracovní listy k Č-M tyčím ke kopíro• počítání do deseti; práce zleva doprava, prostorová orientace (před, za, uprostřed, mezi…) vání • hry na dálku, pracovní listy a náměty pro domácí práci Aktivitu můžeme připravit podle aktuální situace s různými obrázky a předměty k počítání, například: koruny stromu a kaštany nebo jablíčka, listy rostlin a berušky nebo skleněné kapky rosy, obrázek měšce a penízky, obláčky a sněhové vločky, smrčky a hvězdičky, košile a knoflíky apod… • přikládání „kamenů“ - malých předmětů na symboly na kartách, počet symbolů odpovídá číslici, která označuje kartu

10 karet se stejnými obrázky s číslicemi 1 – 10 a značkami pro přikládání množství 55 malých předmětů „kamenů“ (malé předměty jsou velikostí a tvarem vhodné k držení špetkou) pro přikládání; krabička na kameny (miska, plátěný sáček, apod.) podnos na celou aktivitu


Společný závěr

JV

činnosti s dětmi a rodiči Práce s předměty k hláskování

Volná práce dětí s pomůckami

Aktivita

Zvukové hry s utříděným materiálem k rozeznání nejdříve počáteční hlásky: • práce dítěte s jednotlivými krabičkami, potom promíchání a třídění zpět předmětů ze dvou a více krabiček • rozeznávání dalších hlásek – na konci a uprostřed slov

uspořádaná sada předmětů či obrázků podle začátečních písmen (praktická je komoda s malými zásuvkami - organizér)

Zvuková hra „déšť“

Zvuková hra pro společnou práci – vytváření zvukových sekvencí, které se prolínají práce s vlastním tělem a mění hlasitost: Všichni stojí okolo elipsy, lektor postupuje uvnitř v kruhu; postupně každému ukáže zvukovou činnost, kterou má dítě nebo rodič v kruhu dále opakovat. Zvukovou činnost dítě a rodič opakuje tak dlouho, až lektor po kruhu opět přijde a předvede změnu činnosti. Zvuky k opakování: šustění dlaněmi, klepání prsty do dlaní, pomalé tleskání, rychlé tleskání, plácání do stehen, dupání a opět v opačném pořadí až k utichnutí všech.

Zvukové hry se jmény

Zvukové hry pro rozeznávání jednotlivých hlásek ve slovech: Hláskování jména: • lektor vyslovuje jména dětí a rodičů po hláskách (zůstanou ale propojeny), kdo pozná své jméno, zvedne ruku (postaví se, poskočí…) a řekne své jméno nahlas • děti mají karty se jmény a s rodičem si nacvičí hláskování, po přípravě postupně hláskují svá jména po kruhu • tiché jméno - všichni jsou úplně potichu, lektor chodí za zády sedících a šeptá jména, kdo své jméno uslyší, provede domluvený signál (tleskne, zazvoní…)

Společná prezentace k využití materiálu pro děti a rodiče: • každá dvojice si vybere jednu tyč a číslici, spočítá díly a společně sestavíme schody, přiřadíme číslice Početní červenomodré tyče • lektor ukáže jednu ukázku například ke sčítání a k dalším vyzve rodiče a děti • můžeme sestavit labyrint pro chůzi do středu a ven • můžeme použít tyče k nošení při chůzi po linii Reflexe

Zvukové hry k rozeznání hlásek

Náměty pro rodiče

příprava pomůcek a materiálů

připravené karty se jmény dětí případně malinký zvoneček pro každé dítě

početní červenomodré tyče, číslice

Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení. Zvukové hry pro rozeznávání jednotlivých hlásek ve slovech v domácím prostředí: • rozeznání počáteční hlásky u jmen členů rodiny, u předmětů, které dítě obklopují, seskupování předmětů podle stejné počáteční hlásky • rodiče dávají dětem hláskovací hádanky pro jména a předměty v prostředí, dítě se snaží spojit zvuky do slova a poznat, o co se jedná • připravit krabičky s předměty podle stejné hlásky - každý den může rodič připravit pro dítě nové „překvapení“ Verbální zvukové hry jsou důležité pro rozlišení jednotlivých hlásek ve slovech, jako příprava na psaní a čtení.

Vlastní zvuko- • doma připravit originální zvukovou aktivitu (s jemným a příjemným zvukem) nebo vá aktivita vyrobit vlastní „zvukové válečky“; na příští setkání mohou děti přinést aktivity ukázat Chůze se zvonečkem

• trénink plynulé chůze - chodíme po bytě s cinkajícím zvonečkem, po obrubníku, po dalších liniích, které najdeme venku; nalepíme linie doma (např. rovné přes celý pokoj – chodbu…)

malý zvoneček, nejdříve volný prostor, potom prostor s překážkami

Krabičky s předměty

Poradit rodičům, jak mohou připravovat dětem „krabičku s překvapením“: • do krabičky připravovat pro své dítě hezké malé předměty pro trénink sluchového rozlišování jednotlivých hlásek; předměty obměňovat jako překvapení (například každé ráno, po návratu ze školky...)

zavírací krabičky (hezké, ozdobné), předměty seskupené podle stejné hlásky

Obrázky k hláskování

Obrázková aktivita k rozlišování hlásek: • vystřihovat obrázky z časopisů a letáků a třídit podle počáteční hlásky, nalepovat je na listy papíru – na jeden list obrázky podle stejné počáteční hlásky, rodič dopíše počáteční písmeno, dítě potom dopisuje počáteční písmeno podle vzoru ke všem dalším obrázkům

časopisy a noviny s obrázky, papíry, lepidlo, tužka, listy papíru

Námět pro rodiče, jak vyrobit materiál v domácím prostředí: Červenomod- • tyče napodobit slepením proužků š. 2 cm z červeného a modrého papíru tak, aby ré tyče každý díl měřil 10 cm, nejdelší tyč tedy 1 metr a nejkratší červená 10 cm

pracovní listy k tyčím pro domácí práci

stejná počáteční hláska: motýl, mušle, míček

Název aktivity: zvukové hry s předměty

23


24 Název aktivity: početní červenomodré tyče

Název aktivity: početní červenomodré tyče - labyrint

5. - 6. lekce: Ruka - ovládání pohybů ruky pro psaní Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

otisky pláště množství obrázků různých předmětů a staveb, které budou vhodné svým tvarem pro třídění k tělesům

Geometrická tělesa

Seznámení s modrými geometrickými tělesy může být „tajemné“ - tělesa na koberečku nebo v košíku jsou zakrytá a rodiče ani děti neví, co tam ještě bude… Pro tělesa si mohou děti chodit doprostřed kruhu nebo lektor nabídne každému výběr tělesa z přikrytého košíku…: • každé dítě si náhodně vybere jedno těleso • lektor ukáže, jak si těleso ohmatá a charakterizuje jeho vlastnosti slovy; ukáže správné zacházení s tělesy • potom vyzve děti k představení svých těles, rodiče nebo lektor tělesa pojmenuje • hledáme v okolním prostředí a domýšlíme, kde takové tvary jsou kolem nás • nabídneme obrázky různých předmětů a staveb, které můžeme k tělesům třídit • dělení těles (která se kutálí, válí, překlápí), otisky do sypkého materiálu, obkreslení podstavy – každá dvojice své těleso…

hmatová písmena malá psací

Hmatová písmena

Připravíme písmena podle jmen dětí (pokud je to možné, začáteční či jiné písmeno ze jména každého dítěte) nebo ponecháme náhodný výběr • lektor ukáže, jak obtahovat písmena dvěma prsty, vysloví zřetelně hlásku a označí jména či předměty v místnosti od stejného zvuku • stejně pracují dvojice rodič a dítě se svými písmeny • můžeme přiřazovat písmena k velkým tiskacím písmenům (pokud je děti znají), případně zařadit další hry k seznámení s materiálem

Chůze po linii

• chůze po linii s písmeny abecedy, rodič vybere písmeno, pojmenuje a předá dítěti, které s ním obejde po linii a vrátí písmeno zpět

hudba, vybrané a připravené pomůcky

Šroubování

Různé aktivity připravené pro šroubování pro cvičení práce zápěstím, manipulaci a cvičení práce třemi prsty: • sklenice s uchopením víček celou dlaní, při šroubování pracuje celé zápěstí • lahvičky a krabičky pro uchopení uzávěru třemi prsty, při šroubování pracují hlavně tyto tři prsty, které budou držet tužku při psaní • šroubování různých průměrů matek a šroubů, uchopení matek třemi prsty, větší matky jsou těžší a posilují také jemné svaly prstů, matky jsou náročnější na manipulaci – potřebují přesné nasazení na šroub

5 – 8 různých typů sklenic a nádob s různým tvarem a průměrem na tácku nebo v košíčku 5 – 8 různých typů lahviček s různým tvarem, výškou a průměrem hrdla na tácku nebo v košíčku 5 – 8 různých délek a průměrů šroubů s matkami v košíčku malá podložka na stůl

Prosévání

uspořádaná sada předmětů či obrázků podle začátečních písmen (praktická je komoda s malými zásuvkami - organizér)

Aktivita pro prosévání je připravena tak, aby dítě při prosévání muselo jemně a stejnoměrně pracovat celým předloktím. • do sítka nebo cedníku si dítě nasype připravené dvě hrubosti materiálu (například krupici, která propadne sítem, a fazolky nebo rýže, které v sítu zůstanou); použijeme sítko pro práci oběma rukama a pro další aktivitu cedník nebo sítko pro práci také jednou rukou • do sítka si dítě nasype jemný materiál, kterým posypává rovnoměrně celou plochu většího tácu

uzavíratelná nádoba s připraveným materiálem pro prosévání sítko, velký a malý cedník větší nádoba pro prosévaný materiál větší podnos pro aktivitu na posypání malý smetáček a lopatka pro úklid na stole

Motání vlny

Volná práce dětí s pomůckami

Společné úvodní aktivity

Opět vyzveme rodiny, aby sdělily, co se jim dařilo dělat doma z úkolů zadaných na Co jsme dělali minulém setkání doma

příprava pomůcek a materiálů

Motání vlny do klubíčka: • v košíčku jsou připraveny 3 klubíčka vlny a 3 malé pěnové míčky stejné barvy; úkolem je přemotat vlnu na prázdné míčky - v košíčku se objeví 3 míčky jiné barvy, které byly uvnitř klubíček předtím

v košíčku 3 klubíčka z příjemné a lákavé vlny namotané na míčcích, 3 prázdné míčky (malé pěnové kuličky - míčky s neklouzavým povrchem, průměr 3 – 6 cm)

obrázek


Společný závěr

sada hmatových destiček jemné a drsné kde: u stolku

Tvary čísel jsou znázorněny drsnou linií na hladkém podkladu – práce podle metodického postupu: 3. obtahování tvarů dvěma prsty, pojmenování číslic 4. psaní číslic do sypkého materiálu

hmatové číslice krupice pro psaní na tácu

Aktivita pro počítání jednotlivých částí, představení nuly - práce podle metodického postupu: 45 dřevěných vřetének a zásobníky • počítání vřetének od jedné do devíti a vkládání do přihrádek s číslicemi; představení nuly číslicemi 0 - 9 • doplnění pracovními listy pro domácí práci kopie pracovních listů Hmatová písmena pro nácvik vedení ruky pro psaní tvarů písmen – zjednodušení metodického postupu pro práci předškoláků se zaměřením na vedení pohybů ruky (z časových důvodů není možné učit děti také pojmenovat všechna písmena, ale je to doporučeno rodičům pro domácí práci) - obtahování linie dvěma prsty + pojmenování písmen • kreslení tvarů písmen do sypkého materiálu (pískovnička, podnos s krupicí apod)

hmatová písmena – základní tvary písmen bez znamének pískovnička obdélníkový podnos s nízkým okrajem (mni. 30 x 25 cm)

Navazuje na práci s hmatovými písmeny nebo děti pracují podle karet s předkreslenými tvary, které potřebují pro počáteční psaní: nácvik na kulaté psací písmeno a-o proti směru hodin, smyčky, obloučky, vlny, rovné čáry vodorovně a svisle apod… • psaní linií prsty nebo tyčinkou podle linií na kartách nebo hmatových písmen

hmatová písmena karty s liniemi a vzory pro grafomotorický trénink podnos s krupicí nebo pískovnička

Naše ruce

Navést pozornost dětí na naše ruce - které je pro nás tolik cenné, tolik nám pomáhají a tolik věcí umí, naučíme se také správně psát: • co vše umí naše ruce – povídání po kruhu • pojmenování prstů ruky, spočítání prstů • přikládání názvů prstů k velkému obrázku ruky

obrys dlaně ruky a názvy prstů na kartách

Říkanky

Výběr pohybových říkanek je ponechán na vlastní zkušenosti lektorů: • pohybové znázornění k říkankám; pohybová koordinace, práce podle rytmu; cvičí děti a rodiče

připravené básničky s popisy cvičení

Reflexe

• sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení

Hmatová písmena

Námět rodičům na výrobu hmatových písmen (číslic) z jemného smirkového papíru

Psaní linií

Poradit rodičům snadné vyrobení pomůcky k tréninku na psaní: • psaní linií a tvarů podle vzoru do krupice vysypané na plechu na pečení nebo velkém podnosu • psaní linií a tvarů na velkou plochu - houbičkou, křídou (na chodník, na tabuli…)

podnos s krupicí, vzory tvarů pro psaní do krupice houbička, křídy, vhodná plocha barevné papíry, nůžky, lepidlo, čtvrtky

Mapa dlaně

Námět podle společné ukázky - doma si každé dítě připraví svoji mapu ruky a prozkoumá ruce ostatních členů rodiny: • obkreslit svoji ruku, s pomocí rodičů popsat názvy prstů • obkreslit a vystříhat dlaně všech členů rodiny, sestavit a nalepit do společného obrazu, přinést příští lekci na ukázku

Tajemné sáčky

Možnosti práce s aktivitou „Tajemné sáčky“ • rodič a dítě mají každý stejný sáček s předměty; rodič vybere předmět a ukáže ho dítěti, dítě po hmatu hledá stejný ve svém sáčku • rodič vybere předmět, ale neukazuje ho dítěti, popisuje předmět slovně, dítě podle popisu předmět vyhledá, kontrolou je shoda s předmětem, který rodič ukáže • výměna rolí – popisuje dítě pro rodiče

plátěné sáčky (krabice) pro každou sadu předmětů dvojice předmětů, které mají rozdílné vlastnosti vhodné ke slovnímu tréninku popisu

JV

JV

Náměty pro rodiče

Hmatové destičky pro nácvik lehkých pohybů ruky - práce podle metodického postupu; zaměříme se na práci s destičkou B se střídavými proužky: • koordinace pohybů ruky a nácvik lehkých pohybů ruky při hlazení destiček s jemným a hrubým povrchem pro přípravu ruky na psaní

Vřeténka k počítání

M

Hmatové destičky

MM

příprava pomůcek a materiálů

Hmatová písmena

Volná práce dětí s pomůckami

SV

činnosti s dětmi a rodiči

Hmato- Hmatové vé číslice číslice

Aktivita

jemný smirkový papír, oboustranná lepenka, tvrdý karton

Název aktivity: hmatové destičky

Název aktivity: hmatová písmena

25


26 Název aktivity: tajemné sáčky

7. - 8. lekce: Zrakové rozlišování Aktivita Společné úvodní aktivity

Co jsme dělali doma

příprava pomůcek a materiálů

Každá dvojice sdělí, co se jim dařilo z úkolů zadaných na minulém setkání.

Barevné destičky

Připravit aktivitu s barevnými destičkami tak, aby se mohli všichni zapojit (ověříme, zda předškoláci opravdu znají všechny barvy): • párování a pojmenování barev se zapojením dětí

Barevné destičky

Práce s odstíny barev pro zapojení všech dětí i rodičů – námět podle záměru lektorů: barevné destičky - odstíny • sestavení barev podle odstínů například do paprsků slunce (jeden paprsek = odstíny jedné barvy), do spirály apod. • vyhledat správný odstín barvy ke svému oblečení • hledání předmětů v místnosti k jednotlivým odstínům

Chůze po linii

Volná práce dětí s pomůckami

činnosti s dětmi a rodiči

Navlékání korálků podle vzoru

Skládačky

barevné destičky – páry barev

Chůze po linii s geometrickými tělesy v ruce - rozložit tělesa pro možnost výběru, ukázat dětem znovu opatrné držení v obou nebo jedné ruce.

hudba, vybrané a připravené pomůcky

Pro navlékání zvolit sadu s menšími korálky, ale různými tvary a barvami jako přesnou práci podle předlohy: • navlékání korálkových řad podle vzoru

vhodné množství korálků a navlékací šňůrky

Další obrázkový materiál pro trénink zrakového rozlišování s rozpoznáváním detailů, obtížnost určená předškolákům.

materiál a pomůcky podle vybavení centra, které respektují princip estetického provedení a reálnosti k pojmenování barev krabice s odstíny barev kde: u stolku

SV

Barevné destičky

Práce s barevnými destičkami - práce podle metodického postupu: • hra na dálku pro párování barev • práce s odstíny barev: sestavování odstínů od nejtmavší ke světlejší • procvičení slovní zásoby pro odstíny barev: tmavá, světlá, (tmavě, světle), tmavší, světlejší, nejtmavší, nejsvětlejší

SV

Geometrická komoda

Práce s tvary geometrické komody – práce podle metodického postupu: • posilování špetkového úchopu při práci s úchytkou uprostřed tvarů, obtahování tvarů a obrysů v rámech prsty, trénink plynulých pohybů ruky pro psaní • přikládání tvarů na obrazce na kartách se slabými liniemi pro trénink zrakového rozlišování a přesné vedení ruky • pojmenování základních tvarů pro předškolní přípravu - kruh, čtverec, trojúhelník

podnosy s geometrickými tvary v rámech – kruhy, čtyřúhelníky, trojúhelníky, mnohoúhelníky, dalšími tvary karty ke geometrické komodě pro přikládání tvarů kde: na pracovním koberečku na zemi

M

Číslice a žetony

Odpočítání a rovnání žetonů k číslicím od jedné do deseti – podle možností dětí upravit úkol na počítání například do pěti - práce podle metodického postupu: • počítání žetonů od jedné do deseti a sestavování do dvojic k číslicím • doplnění pracovními listy pro domácí práci

číslice 1 – 10 na kartičkách, 55 červených žetonů nahradit například knoflíky, fazolemi apod. v krabičce kopie pracovních listů

M

Barevné korálkové schody

Počítání od jedné do deseti s barevnými korálky - práce podle metodického postupu: • korálková pyramida pro počítání do deseti - doplnění pracovními listy pro vybarvování a dolepování • sestavování kombinací do čtverců (5, 1 + 4, 3 + 2, 2 + 3, 4 + 1)

barevné korálkové schody 1 - 10, malá podložka kopie pracovních listů


Společný závěr

Volná práce dětí s pomůckami

Aktivita JV

JV

Čtveřice razítek

příprava pomůcek a materiálů

Pro děti, které rády razítkují, to bude zajímavá aktivita pro trénink zrakového rozlišování, trénink přesnosti při práci ruky, posilování svalů prstů špetkového úchopu: • sestavování písmen abecedy ze 4 tvarů razítek; doplnění tvarů písmen do pracovních listů

Práce s kovovými tvary pro trénink práce s tužkou jako přípravu na psaní do linek – práce podle metodického postupu: • kreslení tvarů, šrafování Kovové • kreslení mandal a zajímavých obrazců podle nápadů dětí tvary pro šrafování • výroba sešitku z pokreslených čtverců papíru • obkreslování a vystřihování tvarů z barevného papíru, nalepení a popis názvy tvarů

Antonyma

Reflexe

Vypichování

Náměty pro rodiče

činnosti s dětmi a rodiči

Obkreslování tvarů a šrafování Aktivity pro zrakové rozlišování

razítka, pracovní listy

kovové tvary pro obkreslování, barevné pastelky připravené formáty papíru 14 x 14 cm v dostatečném množství potřeby pro výrobu knížečky: děrovačka a tkanice na spojení listů nebo sešívačka barevný papír, nůžky, lepidlo

Připravit dvojice pomůcek ze smyslového materiálu, praktických činností a matematiky Připravené pomůcky pro znázornění pro znázornění slov opačného významu. Společná práce se znázorněním a přiřazením slov opačného významu opačných výrazů tak, aby si děti mohly materiály vzít do ruky a slova opačného významu si uvědomily s konkrétním znázorněním. Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení Vypichování tvarů z barevného papíru – tvary volit podle vhodné obtížnosti a podle aktuálního zaměření (tvary listů, Velikonoce…): • obkreslit tvar šablony na barevný papír a vypichování linie, nalepení tvaru a rámečku na další barevné formáty; trénink špetkového úchopu, koordinace ruky a oka, přesné práce

šablony s jednoduchými tvary, barevné papíry, lepidlo, tužka, násadky k vypichování nebo barevné ozdobné špendlíku na nástěnky - vhodné k uchopení třemi prsty

Kovové tvary na psaní se v domácím prostředí dají nahradit obkreslováním různých tvarů v domácnosti – pokličky, talířky, hrnečky a objevovat další tvary ke kombinacím, soustředit dítě na pečlivé obkreslení tvaru a dále na pečlivé šrafování (ne čmárání) • vyhledávat a obkreslovat tvary, kombinovat, obkreslené linie šrafovat pastelkami, vytvořit si svoji „knížku s tvary“

předměty a tvary vhodné k obkreslení, papíry, pastelky

Poradit rodičům práci se skládačkami, pexesy, puzzle obrázky pro děti, které potřebují zrakové rozlišování více posilovat.

Popisky v prostředí

Připevnit kartičky s názvy na předměty a věci v prostředí domácnosti ve výšce očí dípopisky se slovy tiskacím písmem těte. Například: označit dveře místností: kuchyň, ložnice, pokoj – Katka, koupelna…; v prostředí domova místa, kam něco patří: hrnec, hrnečky, jídlo, bunda, boty… ; další zařízení: lednice, schody, stolek, televize. První písmeno můžeme napsat červeně, aby podporovalo dítě nejdříve ve sluchovém vnímání zvuku na začátku slova a znaku, kterým slovo začíná. Později již barevné rozlišení nebude potřeba. Podporovat dítě v tom, abychom si napsaných slov všímali a každý den si některé po hláskách také přečetli.

Antonyma

Procvičovat slova opačného významu pomocí praktických zkušeností a obrázků (pexesa, knihy…).

prostředí, obrázky

Název aktivity: ěíslice a žetony

Název aktivity: popisky v prostředí

27


28

Název aktivity: ětveřice razítek

9. - 10. lekce: Lidské tělo Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

Co jsme dělali doma

Společné úvodní aktivity

Naše tělo

Lidské tělo

Lidské potřeby

SV

M

Práce s kapátkem a pinzetou Další rozvoj smyslů

Jednotka, desítka, stovka, tisíc - materiál

Volná práce dětí s pomůckami

Přelévání

Chůze po linii

příprava pomůcek a materiálů

Každá dvojice sdělí, co se jim dařilo z úkolů zadaných na minulém setkání Zaměříme pozornost na lidské tělo – vybereme aktivitu, kterou používáme v našem centru: • pojmenujeme a ukazujeme jednotlivé části na svém těle nebo navzájem rodič a dítě, vybízíme děti ke spolupráci a doplnění; kde jsou umístěny vnitřní orgány • doplnění říkankami, písničkami, další hry podle námětů lektorů, příběh o lidském těle • párové a nepárové části lidského těla – ukazování na vlastním těle

vhodný příběh, písnička, hra

Práce s modelem lidského těla (model nebo znázornění podle možností našeho centra): • společné sestavení obrazu nebo modelu lidského těla • pojmenování jednotlivých smyslů, přiřazení obrázků orgánů smyslů; vyzkoušet si, co které smysly vnímají (ruka - hmatové destičky, sluch-zvukové válečky..)

flanelový nebo jiný model lidského těla ke skládání obrázkový materiál ke znázornění smyslových orgánů a jejich vjemů, kombinace se smyslovým Montessori materiálem

Co vše naše lidské tělo potřebuje a jaké máme další potřeby? • vyzveme děti, aby říkaly, co vše lidé potřebují – zapisovat hesla a kreslit nebo připevnit připravené jednoduché obrázky (jídlo, vzduch k dýchání, bydlení, oblečení, dopravu, nástroje, komunikaci, umění, pohyb, …)

flip a fixy, obrázky

Chůze po linii se sklenkou vody

hudba, vybrané a připravené pomůcky

Aktivity pro přelévání z různých typů nádob (podle vlastních nápadů lektorů) s náročnější obtížností pro děti předškolního věku (s ohledem na možnosti dětí v dané skupině), po přelévání vždy utřít pečlivě nádoby, ve kterých nezůstane voda: • přelévání z různých nádob: sklenky, misky, džbánky, hrnečky • nalévání z různých nádob s rozdělením do více nádobek • nalévání do úzkých nádob s trychtýřem • nalévání do sklenic a šálků z konvice a většího džbánu

vše potřebné ke každé aktivitě je vždy připraveno na samostatném tácku přiměřené velikosti (prostorné pro práci, ale ne příliš velké), tácky odolné proti poškození vodou vhodné nádoby – moderní, krásné a z rozbitného materiálu u každé aktivity s vodou je připraven savý hadřík nebo houbička

Kapátko a pinzetu potřebujeme často k péči o své tělo, děti se s nimi naučí pracovat a posilují opět svaly na prstech pro držení tužky: • aktivita k přenášení obarvené vody kapátkem • aktivita pro přenášení drobných měkkých kousků pinzetou

kapátko, obarvená voda pro dolití v zásobní lahvi, malá zašroubovaná lahvička k aktivitě, další miska pro nakapané kapičky podle námětu lektorů, hadřík – vše na tácku pinzeta, kousky materiálu v mističce (malé kousky textilie, kousky vlny...), další miska nebo jiné nádobky podle námětu lektorů, vše na tácku

Další smyslový materiál podle výběru lektorů, který je možné zařadit v organizaci programu lekce – termické destičky, čichové lahvičky, hmotnostní destičky - práce podle metodického postupu.: • párování, třídění, hry na dálku • správné zacházení s pomůckami – držení destiček, koordinace pohybů, organizace práce s pomůckami na stolku

Sada materiálu podle výběru: dvojice lahviček se šroubovacím uzávěrem se třemi typy vůní (květiny, koření, lékařská dezinfekce) pro párování dvojice destiček z různých materiálů (sklo, kov, korek, dřevo apod) 3 sady destiček

Úvodní podnos ke zlatému perlovému materiálu – práce podle didaktického postupu: • pojmenování jednotka, desítka, stovka a tisíc k názornému perlovému materiálu; odpočítávání množství do deseti

úvodní podnos k desítkové soustavě se zlatým perlovým materiálem další zlatý materiál


JV

Počítání 11 až 19 s barevnými korálky - práce podle metodického postupu: • ke zlaté desítce přidávat barevné korálky pro znázornění množství 11 -19, dítě se učí množství pojmenovat

barevné korálkové schody 1 - 10, malá podložka kopie pracovních listů

Obrázkové karty k rozvoji slovní zásoby vhodné pro předškoláky, například: • pojmenování a třídění rostlin a stromů, ovoce a zeleniny, hudebních nástrojů, dalších nástrojů, druhy sportů, sportovní potřeby apod. • důležité je používat také označení kategorie

karty k rozvoji slovní zásoby s obrázky

Párování stejných tvarů písmen ke kartám s obrázky (obrázky napovídají název písmen): • vyhledávat a párovat stejná písmena Karty s • hra na dálku – tvar písmena u obrázku si dítě pamatuje a jde vyhledat stejné písmeobrázky no na vzdáleném stolku a písme- • s dalšími typy písmen, které dítě také vyhledává podle vzoru ny

karty s obrázky a počátečními písmeny k písmenům abecedy (a – ananas, b – bota, c – citron; nebo jiné obrázky…) sada samostatných písmen (stejných tvarů jako u obrázků) další sady písmen, můžeme použít abecedy ke skládání slov

Na lekci je důležité povídání s dětmi o to, jak každý roste a učí se nové věci a znázornění údajů o věku nebo výšce na početní přímce, ostatní údaje můžeme ponechat pro domácí práci: • pro děti jsou připraveny vizitky se jmény a předepsanými údaji; dítě vyhledá svoji vizitku, rodič přečte další předepsané údaje • znázornění věku na početní přímce – kolik let je dětem, kolik let je některým z rodičů (stovkový řetěz, červenomodré tyče vedle sebe…) • povídat si s dětmi o tom, jak je velké narozené miminko a co umí; co jsme uměli, když nám byl jeden, dva… a co už umíme, když je nám šest let, co se budeme učit dále ve škole • měření výšky dětí – podle časových možností v lekci nebo pro domácí práci (k měření postavy na lekci můžeme použít metr a zároveň červenomodré početní tyče)

kartičky se jmény pro záznam údajů vhodný materiál pro znázornění věku dětí a rodičů míra pro měření výšky, červenomodré početní tyče, váha

Zaměření na emoce, povídání s dětmi, kdy jsou smutní a kdy veselí, jaké jsou další pocity a kdy je máme: • povídání o pocitech a emocích s doplněním obrázků; podněty podle zkušeností lektorů • vyjádření emocí s pomocí jednoduchých hudebních nástrojů

obrázky ke znázornění emocí – například fotografie obličejů s různými výrazy (veselý, smutný, vzteklý, spokojený, znuděný, bojácný…); velká kostka s obličeji, které vyjadřují rozdílné emoce… jednoduché hudební nástroje

Reflexe

Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení – můžeme obrázky ke znázornění emocí

obrázky pro znázornění různých emocí

Měření doma

Další práce s měřením: • k naměřené výšce dítěte připravit papírovou pásku a druhou podle délky dítěte při narození, naskládat a dolepit na kartu s měřením z lekce • děti mohou zjistit a poznačit a zapsat na početní přímku, kolik je komu v rodině let

2,5 metru papírové pásky pro děti k domácí práci karty se zapsanou mírou a váhou

Kresba postavy

Kreslení postavy: • obkreslit postavu dítěte na balicí papír a postupně vybarvovat a zakreslovat části a orgány těla, psát s dítětem cedulky s popisky, které dítě přiřazuje

balicí papír, výtvarné potřeby

Fotoalbum

Vlastní knížku o rodině mohou rodiče dětem vytvořit z domácích fotografií, které si děti velmi rády prohlížejí: • fotografie naskládat do malého alba, k fotkám doplnit popisky se slovy – máma, táta, zahrada, dům, dort, narozeniny… nebo jednoduché krátké věty

rodinné fotografie, album, lístky s popisky

Slovní zásoba

Používat označení jednotlivých pojmů také nadřazeným pojmem, zaměřit se na tato pojmenování v prostředí a běžném životě. Zaměřit se na slova opačného významu s názorností v běžném životě.

věci v prostředí domova a dalším prostředí

JV

Společný závěr

Měření a věk

Pocity

Náměty pro rodiče

příprava pomůcek a materiálů

Barevné korálkové schody

M

činnosti s dětmi a rodiči

Slovní zásoba s obrázkovými kartami

Volná práce dětí s pomůckami

Aktivita

Název aktivity: slovní zásoba s obrázkovými kartami

Název aktivity: barevné korálkové scho

29


30

11. - 12. lekce: Dějový sled, časová posloupnost Aktivita Společné úvodní aktivity

Co jsme dělali doma

Dějový sled

příprava pomůcek a materiálů

Každá dvojice sdělí, co se jim dařilo z úkolů zadaných na minulém setkání Příběh – sestavování obrázků do dějového sledu: • příběh s doplněním obrázků pro ilustraci děje tak, aby každá dvojice měla jeden obrázek; lektor přečte příběh a děti potom sestavují příběh z obrázků • dvojice rodič a dítě dostanou sadu ze 4 – 6 ti obrázků v dějovém sledu, prohlédnou si je a sestaví je do správné posloupnosti; děti vypravují s doplněním rodičů, co se děje v jejich příběhu; po prezentování příběhů si mohou obrázkové sady vyměnit a sestavit ještě další sady další náměty podle zkušenosti lektorů pro ukázku při společné práci

sady obrázků k dějovému sledu (vývoj živočichů, růst rostlin v ročních obdobích, situace z běžného dne, příběh o dětech nebo z přírody, stromy v různých ročních obdobích…)

Použít modely a obrázky pro vývojová stadia živočichů – vyprávění příběhu k vybrané Vývojové řady sadě, zapojení dětí do sestavení rekvizit a sestavení pojmů z písmen abecedy. Ukázat živočichů aktivitu, která bude připravena také pro samostatnou práci.

modely vývoje živočichů (například – vajíčka, housenka, kukla, motýl…)

Chůze po linii Chůze po linii s přenášením na tácku - druhy semínek nebo modely vývoje živočichů či rostlin

hudba, vybrané a připravené pomůcky

Volná práce dětí s pomůckami

činnosti s dětmi a rodiči

SV

M

JV

JV

PS

Skládání papíru

Utírání a mytí stolu

Ke skládání můžeme podle potřeby použít nejdříve plátěné ubrousky s vyšitými liniemi – tak, jak se používají pro malé děti nebo již pracovat rovnou s papírem: • potřebujeme 5 papírových čtverců pro každé dítě, učíme děti přesně skládat papír tak, aby vznikl velký a malý trojúhelník, obdélník a čtverec • skládání jednoduchého origami (podle aktuálního námětu – např. jarní květiny …)

čtverce papíru ke skládání, složené vzory vzor pro skládání origami a vhodný papír

Dítě pracuje s celou sadou věcí potřebných pro pečlivé mytí stolu. Při aktivitě pracuje směrem zleva doprava a shora dolů, vše dělá malými kruhovými pohyby, kdy ruka pracuje zápěstím. Aktivitu lze zjednodušit odebráním některých věcí: • rozkládá všechny připravené věci, přinese si vodu a nalévá ji do misky • kruhovými pohyby omývá stůl mokrou houbou, mydlí a kartáčuje, potom opět houbou omývá a suší hadříkem • vylévá špinavou vodu • utírá dosucha kruhovými pohyby • uklízí vše zpět podle pořadí, v jakém se s nimi bude opět pracovat

v košíku jsou složeny věci: džbán na vodu, miska na vodu, miska pod houbu, mýdlo a kartáček, kbelík na špinavou vodu, houba, mýdlo a kartáček na stůl, kartáč s držátkem na umytí misky, hadřík na utření stolu dosucha a na utření nádob, malý ručníček na ruce, hadřík a podlahu, podložka na zem pod stůl, zástěrka pro dítě

Sestavování tvarů z trojúhelníků: • práce s krabicemi s trojúhelníky podle metodického postupu Konstruktivní • krabice se stejnými modrými trojúhelníky - sestavování tvarů vlastními kombinacemi, sestavování obrazců podle obrázků na vzorových kartách trojúhelníky

krabice s konstruktivními trojúhelníky krabice s modrými stejnými trojúhelníky, karty s obrazci z modrých trojúhelníků kde: na pracovním koberečku

Jednotka, Úvodní podnos s číselnými symboly – práce podle didaktického postupu: desítka, • seznámení s číselnými symboly 1, 10 100, 1000 stovka, • práce s kartami k dalším číselným symbolům – jednotky, po desítkách, po stovkách, tisíc po tisících; pojmenování čísel 1 – 10 a počítání nul symboly

číselné symboly 1,10,100,1000 na kartách a další číselné symboly 1 – 9, 10 – 90, 100 – 900, 1000 – 9 000

Dějový sled

Skládání slov z písmen

Vývojové řady

Obrázky nebo fotografie 4 – 6 obrázků s návazností v dějovém sledu. Dítě si prohlédne obrázky, popisuje, co na nich je, sestavuje obrázky podle pořadí a vypravuje děj. Například: z činností běžného života, pracovního postupu, k vypravování příběhů, stromy ve 4 ročních obdobích…

obrázkové sady, kopie pracovních listů pro rozstříhání a sestavení pro domácí práci

Sestavovat krátká slova z písmen abecedy mohou děti, které již umí číst jednotlivá písmena nebo s podporou obrázků a připravených slov také děti, které znají jen několik písmen. Pro děti, které neumí číst písmena, je to aktivita pro zrakové rozlišování tvarů písmen a trénink sluchového rozlišování. Možnosti práce: • připravit s dítětem písmena, která již umí přečíst, sestavit zásobu slov, která z těchto písmen jdou sestavit – každé slovo na samostatné kartičce, dítě slova sestavuje z písmen abecedy • připravit karty s obrázky a slovy – dítě sestavuje slova z písmen abecedy podle vzoru na kartičce • připravit modely nebo obrázky krátkých slov, ke kterým dítě sestavuje slova

abeceda ke skládání slov zásobníku modely a obrázky krátkých slov karty se slovy a obrázky jako vzor nebo kontrola pro sestavená slova

Vývoj živočichů či rostlin - znázornění pomocí modelů nebo obrázkových sad: • přiřazení modelů k obrázkům, přiřazení slov na kartičkách, osvojení nové slovní zásoby • vyrobení vlastní knížečky podle připravené aktivity (stříhání, lepení, vybarvování, práce s razítky, doplnění písmen, opis slov…) • sestavení slov z abecedy ke skládání

modely vývoje živočichů (například – vajíčka, housenka, kukla, motýl…), obrázky pojmy na kartičkách k přiřazování abeceda ke skládání slov kopie pracovních listů další materiál podle možností centra a záměru lektorů


Společný závěr

Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

Práce se zlatým perlovým materiálem společně s dětmi i rodiči: zlatý perlový materiál s rodiči a dětmi sestavit na 2 koberečky zlatý perlový materiál a číselné karty s číslicemi Číselné karty • společně koberečky, tácky pro sestavená čísla a zlatý perlový • symboly sestavování čísel se zlatým perlových materiálem – děti procvičují, počítání do desemateriál ti s množstvím perlového materiálu

Obrázky osob v různém věku

Reflexe Náměty pro rodiče

příprava pomůcek a materiálů

Příběh z domova

Vyprávění

Obrázky osob v různém věku budeme sestavovat od miminka po obrázek seniora: • připravit dostatečný počet obrázků, aby mohly pracovat všechny děti; obrázky rozložíme a necháme všechny děti prohlédnout, každý si vybere jeden obrázek a popíše postavu – kdo to je, jak vypadá, co má na sobě, jestli chodí do školky – do školy nebo asi pracuje… • společně sestavíme obrázky podle věku od miminka po nejstarší osobu

obrázky osob v různém věku - od miminka – asi o dva více, než je počet dětí (všechny děti budou mít možnost výběru obrázku), další obrázky zbudou pro ukázku úkolů lektory

Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení Sestavení příběhu – s pomocí fotografií, nalepenými nebo dokreslenými obrázky – sestavit příběh v dějovém sledu ze života rodiny (výlet, část dne nebo denní režim, příhoda…)

papírové kartičky k nalepení obrázků, výtvarné potřeby

Povzbuzovat děti k vyprávění podle dějového sledu, například: • z denního života a činností • při pracovním postupu, kdy dítě pomáhá v domácnosti nebo něco vyrábí, stará se o zvířátko, uklízí ve svém pokoji • opakovat přečtený příběh – co se tam dělo

Název aktivity: skládání slov z písmen

13. - 14. lekce: Příroda - živočichové, rostliny, stromy Společné úvodní aktivity

Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

Co jsme dělali Každá dvojice sdělí, co se jim dařilo z úkolů zadaných na minulém setkání doma

Podmínky života na Zemi

Zaměřit pozornost na naši planetu a podmínky, které umožňují život rostlinám, živočichům a člověku žít na Zemi – způsob podle zkušeností lektorů: • vyprávění základních reálných informací, přizpůsobených věku dětí • znázornění rekvizitami, zapojení dětí do práce

hmatový globus rekvizity k doplnění - kámen, půda, voda, svíčka (vydává světlo i teplo), nafouknutý sáček, rostlina, figurky živočichů - zástupce druhů, figurka člověka…

31


32

společný závěr

Volná práce dětí s pomůckami

Společné úvodní aktivity

Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

Třídění živočichů

Třídění obrázků nebo modelů živočichů k zástupcům živočišných druhů – způsob podle zkušeností lektorů: • představit charakteristiky pro jednotlivé živočišné druhy, vyprávění základních reálných informací, přizpůsobených věku dětí • děti třídí živočichy • názvy živočichů zvukově rytmizovat vytleskáním a dělením slov na slabiky • doplnit prací s písmeny – přiřazování začátečních písmen, sestavování některých názvů z písmen abecedy podle vzoru tištěných slov, přiřazování tištěných slov

symbolický obrázek pro každou ze základních druhů živočichů – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci (např. puzzle živočichové zoologické komody)

Chůze po linii

Chůze po linii s přenášením rekvizit k úvodní části

hudba, vybrané a připravené pomůcky několik druhů malých semínek v jedné mističce, skleničky s malým otvorem označené názvy semínek, názvy druhů semínek na kartičkách, k přiřazení tácek na aktivitu

Třídění semínek

Aktivity, které podporují ovládání svalů na třech prstech pro správný úchop tužky při psaní: • třídění malých semínek podle druhu, vhazování do lahviček s malými otvory, lahvičky jsou označeny názvy a v každé je připraveno jedno semínko pro rozlišení nebo pod sebe podle zadání, srovnat slova, správně přikládat modely tak, aby se ostatní obrázky nerozházely apod…

Práce s kleštěmi na potraviny

Ruka pracuje s dřevěnými nebo jinými kleštěmi, které se používají v kuchyni pro nabírání potravin. K přenášení můžeme připravit různé věci – různé druhy ořechů nebo také velmi křehké vyfouklé skořápky vajíček a jiné: • přenášení z jedné misky do druhé, misky mohou být daleko od sebe • třídění do více misek podle druhu • pokládání přesně do malých formiček

kuchyňské kleště, miska s materiálem k přenášení, další nádoby nebo formičky vše potřebné na tácu

Botanická komoda – dřevěné tvary listů použijeme pro: • trénink úchopu třemi prsty a práce s tyčinkou ve tvaru tužky, kterou dítě obtahuje jednotlivé tvary • přikládání jednotlivých tvarů listů plynulým pohybem přesně na karty s obrysy tvarů se slabou linií

dřevěné tvary listů vkládané do rámečků, tvary listů mají úchytky; tyčinka s hrotem ve tvaru tužky karty s obrysy slabou linií kde: u stolku, s kartami na pracovním koberečku na zemi

SV

Botanická komoda

M

Úvodní podnos ke zlatému perlovému materiálu – práce podle didaktického postupu: Jednotka, • propojení materiálu a symbolů 1, 10 100, 1000 desítka, • přiřazování materiálu k číselným symbolům v různém množství stovka, tisíc - propojení

Úvodní podnos se zlatým materiálem a kartami s číselnými symboly 1, 10, 100, 1000 zlatý perlový materiál číselné symboly 1,10,100,1000 na kartách a další číselné symboly 1 – 9, 10 – 90, 100 – 900, 1000

Slovní zásoba s obrázkovými kartami

Obrázkové karty k rozvoji slovní zásoby vhodné pro předškoláky, například: • pojmenování a třídění rostlin a stromů, ovoce a zeleniny, hudebních nástrojů, dalších nástrojů, druhy sportů, sportovní potřeby apod. • důležité je používat také označení kategorie

karty k rozvoji slovní zásoby s obrázky

JV

Modely, obrázky a slova

Připravit aktivitu pro práci s modely, obrázky a sestavování slov podle vzoru z písmen abecedy podle možností centra: - modely (rostlin, živočichů) dítě přiřazuje ke kartám s obrázky těchto objektů se slovy, dále přiřazuje stejné slovo na kartičce nebo podle slova sestavuje stejné slovo z písmen abecedy - klademe důraz na to, aby si dítě zvyklo obrázkové karty, modely a slova uspořádat na pracovní ploše; řadit obrázky vedle sebe

modely a karty s obrázky rostlin, živočichů zásobník s písmeny, slova na kartičkách, pracovní listy pro domácí práci apod.

Co k sobě patří

Obrazový materiál k přiřazování, např.: zvířata a jejich obydlí nebo potrava, plody a rostliny, stromy s listy, zvířata a jejich stopy – podle možností centra. Aktivitu je možné připravit jako společnou práci dětí.

obrázky z přírody k přiřazování

PS

PS

Rodiny zvířat

Připravit materiál pro zopakování názvů zvířecích rodin – podle vlastního námětu lektorů. Zařadit různé činnosti – obkreslování obrysů nebo vystřihování, lepení, opisování slov podle vzoru - aby si dítě odneslo domů polotovar - materiál pro doplnění k domácí práci.

modely nebo obrázky běžných hospodářských a lesních zvířat pro pojmenování samce, samice a mláděte pracovní listy k opisování slov

PS

Části rostlin a živočichů

Karty s obrázky nebo dřevěné puzzle s úchytkami pro pojmenování částí těla živočichů (zástupce druhů: savci, ptáci, obojživelníci, plazi, ryby) a součástí rostlinných částí (strom, květ, kořen, list): • prohlédnutí obrázků a pojmenování označených částí • vybarvení částí na pracovních listech a sestavení vlastní knížečky • opis slov do svého materiálu

karty s obrázky nebo dřevěné puzzle s úchytkami pro pojmenování částí těla živočichů a součástí rostlinných částí pracovní listy pro vybarvování a opisování slov

Popis se zvířátky

Připravit modely nebo obrázky zvířat – pro třídění na hospodářská, lesní, exotická nebo typické zástupce pro jednotlivé kontinenty. Připravit dostatečné množství, aby si všichni účastníci mohli vybrat zvířátko: • představit své zvířátko v 1. osobě: „Já jsem ježek, mám na těle bodliny, umím se stočit do klubíčka.“ … • pro třídění doplnit dalšími materiály – například obrysy kontinentů z dřevěné mapy polokoulí, nápisy kontinentů; obrázky pro les, hospodářství nebo zoologickou zahradu apod. • cedulky s názvy

figurky zvířat další materiály podle třídění, např. puzzle kontinenty, modely nebo obrázky pro les, farmu a dům názvy zvířat na kartách

Příběh s pohybem

Pohybový příběh z přírody řízený lektorem, například příběh o růstu semínka, koloběh vody v přírodě apod. - lektor vypravuje příběh (rýmovanou říkankou, básničkou, písničkou…) a doplňuje slova pohyby, které děti a rodiče opakují.

připravený text a pohybový doprovod, případně s hudebním doprovodem

JV

Reflexe

Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení.


Aktivita

Náměty pro rodiče

Hádanky se zvířaty

činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

Děti si vylosují obrázky živočichů a doma vymyslí popis jako hádanku pro ostatní na příš- obrázky živočichů a tabulka pro utajení tí lekci. Zvířátko představí v první osobě – podobně, jako tomu bylo při společné aktivitě a také kontrolu při předvádění hádanek v závěru lekce. za týden

S figurkami nebo obrázky zvířat jde připravit mnoho činností: • Sestavovat rodiny - opakovat a naučit dítě pojmenovat rodiny běžných zvířat – samce, samice, mládě. Opatřit dítěti vhodnou ilustrovanou knihu nebo využít například pexesa, omalovánky… Připravit karty s názvy samce, samice a mláděte ke každé Hry s figurkami obrázkové zvířecí rodině. zvířat • Třídit zvířata na ty, která žijí: pod zemí, jenom na zemi, také ve vzduchu, pod vodou. Vlastnosti zvířat • Zvířata, která umí: plavat, létat, rychle běhat, poskakovat, plazit se, šplhat… • Třídit podle určitých znaků: kdo má kopyta, kdo ocas, kdo má ploutve, kdo má srst, kdo peří, kdo má zobák, drápy… • Přiřazovat modely k obrázkům s napsanými názvy zvířat. • Zvukové hry k názvům zvířat pro trénink rozlišování hlásek…. Pracovní listy

Naučný plakát

Sbírka

modely a obrázky různých zvířat ilustrované knihy a další materiál s obrázky rodin zvířat karty s obrázky a názvy zvířat

Nabídka pracovních listů k dokreslování a dopisování slov z materiálů z přírody z lekcí.

pracovní listy z lekcí

Podle zájmu dítěte opatřit dva stejné naučné plakáty – například s druhy koní nebo psů s rybami, dinosaury, motýly… apod. • jeden plakát zůstane vcelku, druhý rozstříháme na jednotlivé obrázky a připravíme stejné nápisy s pojmenováním na samostatných kartičkách • úkolem je přikládání vystřižených obrázků na stejné obrázky na plakátu • další obtížností je ve spolupráci s rodiči přikládat stejné nápisy k obrázkům (dítě nemusí umět číst – pracuje na základě zrakového rozlišování tvarů písmen, s přečtením některých písmen)

velký naučný plakát s obrázky jednoho druhu, druhý stejný plakát je připraven jako jednotlivé obrázky v košíčku; samostatně do krabičky připravit také pojmy na kartičkách plakát s tématem, které máte k dispozici – ryby, koně, psi, motýli, dinosauři, houby, ptáci, rostliny…. Pozn: poradit rodičům možnosti pro nákup plakátů

Pomoci připravit dítěti doma malou sbírku přírodnin s označením popiskami, např. semínka rostlin (obilniny, luštěniny, jiná semínka….), druhy šišek, vylisované rostliny, tvary listů, kameny, dřevo z různých stromů a jiné…. Sbírku mohou děti připravit jako prezentaci na poslední závěrečnou lekci se slavností.

nasbírané přírodniny, cedulky se slovy, zásobník pro oddělené uložení (např. z krabice od bonboniéry apod.)

Název aktivity: jednotka, desítka, stovka, tisíc - symboly

33


34

15. - 16. lekce: Moje místo na Zemi Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

Chůze po linii s přenášením rekvizit – globus, dřevěná mapy světadílů; vlajky České republiky a sousedních států Evropy

pracovní listy z lekcí

Výroba vlajky ČR z papíru: • obkreslování šablon, stříhání, nalepení barevného papíru nebo barevné šrafování, nalepení na špejli

šablony, papír, pastelky, pravítko, nůžky, lepidlo

Aktivita pro práci střídavě levou a pravou rukou a pro trénink ovládání třech prstů ke správnému úchopu tužky při psaní: • pracuje střídavě levá a pravá ruka: prsty levé ruky uchopí korálek z misky, zatlačí ho do pravé dírky na krabičce; naopak prsty pravé ruky uchopí další korálek a zatlačí ho do levého otvoru na krabičce; korálek dítě drží třemi prsty • trénovat práci do rytmu

zavřená krabička se 2 malými otvory asi 20 korálků, které těsně pasují do otvorů, 2 mističky

Práce s hladkými modrými geometrickými tělesy - práce podle metodického postupu: • pojmenování geometrických těles • třídění podle tvarů a podstavy • obtiskování pláště do sypkého materiálu, kruh, čtverec, trojúhelník

geometrická tělesa karty s obrysy pro podstavy tác se sypkým materiálem (krupice) názvy těles na kartách karty s obrázky různých věcí kolem nás, které jsou podle svého tvaru vhodné pro třídění k modelům těles (meloun, krabice, dům, vajíčko, pyramida….) kde: na zemi na pracovním koberečku

Volná práce dětí s pomůckami

SV

Aktivita pro náhodné dělení – připravíme množství kuliček, které dítě již umí spočítat. Kuličky se vkládají do krabičky a po vysunutí přepážky propadnou do rozdělené spodní části a rozdělí se tak na dvě části: • označení – kde je více, kde méně, zakreslování symbolů do pracovních listů • počítání rozdělených skupin • sestavování příkladů (pomocí připravených číslic a znamének) nebo zapisování příkladů do pracovního listu

krabička s vysouvací přepážkou s rozdělenou spodní částí na dvě přihrádky, 10 kuliček v misce sada číslic a znamének kopie pracovních listů

M

Psaní křídou na malou tabuli položenou na stolku. Trénink psaní svého křestního jména velkými tiskacími písmeny, ale také dalších tvarů písmen podle předlohy hmatových písmen. Pro trénink jednotlivých písmen použijeme tabuli bez linek, potom s linkami.

malá tabule pro psaní křídou k položení na stolek bílá a barevné křídy v misce, houba v mističce, hadřík na usušení tabule, igelitový ubrus na stůl miska s vodou a ručník na ruce

Geometrická tělesa

modely a obrázky různých zvířat ilustrované knihy a další materiál s obrázky rodin zvířat karty s obrázky a názvy zvířat

Výroba vlajky

Představíme dětem hmatový globus – znázornění vody a pevniny, globus s barevnými kontinenty a puzzle kontinenty polokoulí (dřevěná mapa). • představit vždy jeden materiál, nechat všem dětem osahat, pojmenovat, zahrát si hru na dálku s přenášením kontinentů Kde bydlíme na • Česká republika – mapa, vlajka, státní znak; sousední země a jejich vlajky Zemi • sestavit slova: voda, pevnina, globus, názvy kontinentů, Česká republika, jméno obce - z písmen abecedy ke skládání; hláskujeme slova a děti vyhledávají stejná písmena ke vzorovým kartám nebo s pomocí rodičů vyhledávají a sestavují písmena, která již částečně znají Chůze po linii

Společný závěr

Každá dvojice sdělí, co se jim dařilo z úkolů zadaných na minulém setkání

Třídění korálků

Společné úvodní aktivity

Co jsme dělali doma

příprava pomůcek a materiálů

Náhodné dělení

JV

Psaní na tabuli

JV

Obrázkové karty ke čtení slov

Obrázkové karty ke čtení slov můžeme pro nečtenáře využít jako materiál pro další Obrázkové karty se třemi částmi – obrározvoj zrakového rozlišování tvarů písmen a celých slov. Dítě obrázky pojmenuje, k roz- zek, slovo, karta s obrázkem a slovem loženým obrázkům se slovy přiřazuje stejný obrázek a stejné slovo. Obrázkové karty jsou pro kontrolu nebo vzor pro práci uspořádány do tematických kategorií – ke všem oblastem doma, v přírodě, v prostředí kolem nás. Je vhodné, aby dítě umělo bezpečně slova pojmenovat.

PS

Moje místo na Zemi

Zaměřit pozornost dítěte na jeho adresu a souvislost pojmů - zakreslit a popsat s pomocí obrysů mapek a připravených nápisů, sestavit knížečku nebo pracovní list se slovy a obrázky: • planeta Země, mapa Evropy, mapa ČR, vlajka ČR • místo pro dopsání adresy • další údaje nebo obrázky podle námětu lektorů

šablony k obkreslení mapek, vzor pro vyplnění názvů a slov připravené formáty papíru k sestavení knížečky, pastelky, tužka, další potřeby podle připravené aktivity (barevný papír a nůžky, obrázky znaku ČR a města k dolepení apod.)

PS

Mapa světa

Obkreslit kontinenty podle puzzle mapy pro domácí vybarvení a dokončení.

mapa puzzle polokoulí papíry formáty A2, tužky

PS

Mapa Evropy

Mapa města

Práce s dřevěnou mapou Evropy připravenou jako puzzle s úchytkami pro držení třemi prsty: puzzle mapa Evropy, obrysová kontrolní • přikládání na kontrolní mapu a sestavování zpět mapa, podle potřeby dětí barevná kontrolní mapa Změřit pozornost na adresu a místo bydliště dětí v obci: • označení místa, kde bydlíme: globus, kontinent, mapa Evropy, ČR a mapa ČR, mapa našeho města (obce) • umístění vizitek (připraví rodiče) se jmény dětí na mapu města – obce podle místa bydliště

mapa obce dostatečného rozlišení pro umístění vizitek do všech míst bydliště dětí vlajka ČR, obrázek státního znaku ČR, obrázek znaku obce kartičky na výrobu vizitek, psací potřeby


Společný závěr

Aktivita

příprava pomůcek a materiálů

Společná stavba uprostřed kruhu - z připravených tvarů si každý vezme vždy jen jednu dřevěné kostky nebo smyslový materiál: kostku a přidá ji do společné stavby uprostřed kruhu růžová věž, hnědé schody, červené tyče Společná stavba • z dřevěných kostek nebo použít sady smyslového materiálu: hnědé schody, růžovou věž a červené tyče • slovní popis stavby – co nám připomíná, jak se nám líbí Reflexe

Náměty pro rodiče

činnosti s dětmi a rodiči

Mapa světa Moje místo ve vesmíru Státní znak ČR

Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení Doma vybarvit a popsat jednotlivé kontinenty, které si dítě obkreslilo na lekci.

obkreslené obrysy kontinentů, pastelky

Doplnění knížečky, kterou si dítě připravilo obkreslením a nalepením mapek, doma vše vybarvit, dopsat slova, doplnit adresu. Naučit se zpaměti adresu.

připravený materiál pro výrobu knížeček – nalepené mapky a připravené šablony a kopie pro doplnění adresy vyplněný vzor

Sestavit díly státního znaku ČR nebo znaku obce, který děti dostanou rozstříhaný v obálce pro práci domů.

státní znak ČR nebo znak obce rozstříhaný na části pro každé dítě v obálce

Název aktivity: třídění korálků

17. - 18. lekce: Kalendář, roční období Aktivita

Volná práce dětí s pomůckami

Společné úvodní aktivity

Co jsme dělali doma

činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

Každá dvojice sdělí, co se jim dařilo z úkolů zadaných na minulém setkání Společné sestavení obrázkového kalendáře – podle materiálu v našem centru: • jmenování měsíců v roce a ročních období • důraz na vyjmenování dnů v týdnu, který den je po… který den je před…. • charakteristiky ročních období, třídění modelů a obrázků k ročním obdobím, co v kterém ročním období děláme, co se děje v přírodě • přiřazení cedulek se jmény k měsícům podle data narození

modely a obrázky různých zvířat ilustrované knihy a další materiál s obrázky rodin zvířat karty s obrázky a názvy zvířat

Dělení slov na slabiky

Rytmické dělení slov na slabiky s pohybovým doprovodem – tleskání, dupání, ťukání apod. Můžeme k dělení slov na slabiky využít názvy dnů v týdnu, názvy měsíců, jména dětí…

pracovní listy z lekcí

Stromy v ročních obdobích

Rozdat dětem obrázky listnatých i jehličnatých stromů, poradit se s rodičem a říci ostatním: • zda je strom jehličnatý nebo listnatý • jak se strom jmenuje, jaké má plody a ve kterém ročním období jsou zralé • rozdělit na dvě skupiny – opadává v zimě, neopadává v zimě • další náměty lektorů pro procvičení názvů stromů a dělení stromů na jehličnaté a listnaté a ty, které v zimě neopadávají

velké a zřetelné obrázky stromů a obrázky jejich plodů

Chůze po linii

Chůze po linii s přenášením rekvizit – různé druhy hodin, číslice 1 – 12.

hudba, vybrané a připravené pomůcky

Zaplétání

Zaplétání copánku ze třech tkanic je aktivita pro práci střídavě levou a pravou rukou – práce podle metodického postupu: • rozložit složené tkanice, připevnit je skřipcem ke koberečku, postupně pečlivě zaplétat, při práci dítě střídá levou a pravou ruku • při rozplétání opět střídat ruce; tkanice potom stočit do šneka pro uložení zpět do košíčku

3 silné tkanice 80 – 100 cm dlouhé, každá v jiné barvě podložka a skřipec k připevnění tkanic košíček pro uložení tkanic a skřipce

Modré konstruktivní trojúhelníky

Sestavování obrazců z modrých trojúhelníků, práce podle metodického postupu.

SV

sada stejných modrých trojúhelníků, vzorové karty s obrazci

Kalendář

35


36

Volná práce dětí s pomůckami

Aktivita

činnosti s dětmi a rodiči

příprava pomůcek a materiálů

M

Tvoření čísel

Znázornění množství a tvoření čísel ze zlatého perlového materiálu - práce podle metodického postupu: • k připraveným kartám se symboly napočítat množství materiálu a naopak – k připravenému materiálu vybrat číslice na kartách, děti odpočítávají množství jednotek, desítek, stovek nebo tisíců do deseti

zlatý perlový materiál, číslice na kartách podnosy

M

Malé červenomodré tyče

Práce s malými červenomodrými tyčemi pro znázornění množství a sčítání podle možností dítěte: • přiřazování tyčí k číslicím, přiřazování číslic k tyčím • sestavování kombinací pro sčítání podle možností dítěte; záznam příkladů do pracovních listů

malé červenomodré tyče v krabičce, číslice 1 – 10 pracovní listy pro příklady na sčítání karty s obrázky a slovy další materiál podle zkušeností lektorů

Hledej písmeno

Aktivita s obrázky a písmeny pro trénink sluchového rozlišování: • pojmenovat obrázek, vyslovit jednotlivé hlásky, označit pořadí hledané hlásky kolíčkem – kontrola je barevně vyznačena hned na rubu kartičky • pojmenovat obrázky vedle sebe na kartě, určit první hlásku a písmena k hláskách pokládat vedle sebe – kontrolou je nové sestavené slovo • další aktivity pro sluchové rozlišování hlásek ve slovech, která jsou propojena s poznáváním písmen

Komoda na čtení

Přiřazování obrázků/předmětů a slov podle individuálních čtenářských možností nebo podle komoda na čtení rozlišení tvarů písmen; děti postupně pracují s krabičkami, které obsahují asi 4 – 5 obrázků se slovy: • k obrázkům přiřadit malé modely, pojmenovat modely a zaměřit pozornost na první hlásku, která je červeně zvýrazněna na kartách s obrázky • přikládat stejná slova na kartičkách podle rozlišení tvarů písmen zrakem • čtenáři přiřazují slovo na kartičce k modelu/obrázku a kontrolují svoji práci přiřazením kontrolních karet s obrázky a slovy • pracovní listy pro opisování písmen k obrázkům

JV

Náměty pro rodiče

Společný závěr

JV

Denní režim Týden, měsíc, rok

Obrázky se znázorněním denních aktivit – hygiena, jídlo, školka, odpolední zájmové kroužky obrázková sada, kopie pracovních listů (sporty, procházka…) k sestavení do časového sledu s ústním popisem Opakování dnů v týdnu a měsíců, doplnění písničkou nebo říkankami podle volby lektorů. Počítání dnů a znázornění měsíců na korálkové časové přímce.

názvy dnů v týdnu a měsíců na kartách, obrázky k měsícům v roce, 365 korálková časová přímka s oddělením barev podle měsíců

Reflexe

Sebehodnocení a reflexe k dnešní lekci, rozloučení.

Kalendář

Kalendář Vytvořit s dítětem kalendář – seznam měsíců v roce s obrázky a poznamenat data čtvrtka, pastelky, nůžky, lepidlo narození členů rodiny k jednotlivým měsícům. Naučit dítě jeho datum narození. Přiřazovat ilustrované knihy podle možností stejná slova – názvy měsíců. rodiny Najít doma nebo půjčit v knihovně knihu k ročním obdobím v přírodě.

Sledovat čas Zlomky

Zaměřit pozornost dítěte na čas – co jak dlouho trvá, zapsat si několik činností podle délky času, odměřit jak je dlouhá minuta, jak 3 nebo 5 minut…

hodiny, záznamy, přesýpací hodiny pro jednotlivé časové úseky

Znázornění dělení na půlky, čtvrtky, třetiny při praktických činnostech doma

například potraviny vhodné k dělení

Název aktivity: komoda na čtení


19. lekce: Program podle potřeby skupiny Rezervní lekce je jako časová rezerva pro program sestavený podle individuálních potřeb dětí ve skupině. Program sestavíme zařazením vybraných aktivit z minulých lekcí, které potřebují děti ještě procvičit a upevnit.

20. lekce: Závěrečná slavnost - praktické činnosti Příprava slavnosti

Děti jsou zapojeny do celé přípravy slavnosti. Věnují se společně s rodiči přípravě občerstvení – krájení, míchání, mazání, zdobení… Připraví slavnostní prostírání, nádobí, květiny a ubrousky. Po skončení slavnosti jsou děti opět zapojeny do společného úklidu.

potraviny k přípravě občerstvení materiál k výzdobě, nádobí

Program k rozloučení

Příprava programu podle námětu lektorů a zvyklostí centra k pěknému ukončení programu a rozloučení rodičů a dětí. Předání závěrečných osvědčení.

rekvizity a materiál podle tématu programu

37


38

5. Závěrem

Praktické postřehy z pilotního ověřování programu

Od lektorů • vhodné je začít program lekcí do 15ti hodin, aby děti

nebyly unavené • uvítali by na práci s dětmi ještě více času, nemohli vše s dětmi procvičit a probrat informační témata dostatečně do hloubky; pokud věnovali více lekcí potřebných pro odporu percepcí, nestihli na konci programu lekce s informačními tématy • ani ve třech lektorech při práci s deseti dětmi a jejich rodiči nebylo dost času na pozorování dětí pro další diagnostiku • u dětí z Montessori programů vidí více celkově pozitivní přístup k učení a práci a lze připravit také náročnější program • rodiče dětí z běžných MŠ mají na své děti nepřiměřené nároky a očekávání; po absolvování programu je jejich pohled reálnější • pro rodiče, kteří neviděli problém, došlo k pochopení, jak se dítěti věnovat a co podpořit ještě do nástupu v ZŠ • dáky práci dětí v Programu rodiče pochopili problém svých dětí, který se jim před tím nedařilo vysvětlit • neochota některých rodičů spolupracovat se během programu „rozpouštěla“ pod vlivem pozitivního přístupu ostatních rodičů • velmi důležité vidí lektoři vzdělávání rodičů jako součást programu lekcí • pokud je program organizován v zařízení v „ZŠ a MŠ“, mohou pedagožky poznat své budoucí žáčky • nejvíce je třeba u dětí posilovat sluchové rozlišování a grafomotoriku

Přínos programu pro děti • pokrok v samostatnosti dětí

• most pro školu – začínají se těšit, motivace pro další učení ve škole • předškolní dítě je schopné prezentovat svoji práci před ostatními • při vhodném způsobu práce mohou děti daleko dříve pracovat s jazykovým a matematickým materiálem • děti se během programu spřátelily

Oblíbené činnosti: • praktické činnosti

• pískovnička • společná komunikace v kruhu • prezentace domácí práce na začátku lekce v komunitním kruhu

Od rodičů • chůze po linii – milá aktivita

• rodiče viděli své dítě při práci a mohli se lépe rozhodnout, zda ano či ne pro odklad školní docházky • velmi pozitivně hodnocena možnost vidět své dítě při učení a práci mezi ostatními dětmi • uvítali by více písemných materiálů „do ruky“ a nápadů pro práci na doma • zájem o půjčování pomůcek také domů • oceňují informace o nároku na přípravu dětí pro školu • rodiče mají zájem sami si vyzkoušet práci s různými pomůckami (také pokračovacími, které v lekcích zařazeny nejsou)

Další nápady jednotlivých center • na 1. lekci je zadáno přinést obrázek „o sobě“ a před-

stavit tak sebe a svoji rodinu ostatním • v každé lekci byl připraven výtvarný stolek – s námětem pro práci dětí doma • prožitková aktivita s rodiči – rodiče pracují s neznámým materiálem a lektor jim opravuje chyby; naopak – lektor ukáže postup předem a potom oceňuje, co se každému daří • ukončení programu jako „zahradní slavnost“ • nápady pro slavnost: slavnost na zahradě; organizace přípravy od počátku s dětmi (co si děti představí pod pojmem slavnost – včetně balonků, květin, pozvánky; nápady dětí, co by chtěly dělat - sportovní překážková dráha)


Aktivity Společnosti Montessori 6SROHïQRVW0RQWHVVRULML×RGURNXÕtĵtYîHVNpUHSXEOLFHPH]LQiURGQĉX]QiYDQÜ V\VWpPSHGDJRJLN\SRGOH0DULH0RQWHVVRUL

Tematické kurzy 6HPLQiłH]DPĕłHQpQDGtOûtWpPDWD KXGEDSRK\EáNROQtSURMHNW\  VRKOHGHPQDSULQFLS\0RQWHVVRUL GLGDNWLN\8UûHQRSHGDJRJŔP LYHłHMQRVWL

Kurzy pro rodiče VHPLQiłH]DPĕłHQpQDYĕNRYRX NDWHJRULL°URN\

Diplomové kurzy 'ORXKRGREpY]GĕOiYiQt]DPĕłHQpQD GĕWL°D°OHW8UûHQRSHGDJRJŔPURGLûŔPLGDOátP]iMHPFŔP NWHłtFKWĕMt]tVNDWKOXEát]QDORVWL 0RQWHVVRULSHGDJRJLN\.XU]\MVRX DNUHGLWRYiQ\0à07

Infokurzy 2FKXWQiYNDNWHUiQDEtGQHYáHP ]iMHPFŔP]iNODGQtFKDUDNWHULVWLNX 0RQWHVVRULSHGDJRJLN\

Společnost Montessori o. s. Inovativní projekty ve vzdělávání

Publikační činnost

H àDQFHSURYDáHGtWĕ°SURMHNWQD SRGSRUXáNROQt]UDORVWLSłHGáNROiNŔ H 0RQWHVVRULSURMHNWSURLQNOX]L°

6SROHûQRVW0RQWHVVRULSRGSRUXMH Y\GiYiQtSłHNODGŔ]DKUDQLûQtFKNQLK VWHPDWLNRX0RQWHVVRULSHGDJRJLN\

SRGSRUXMHY\WYRłHQtLQNOX]LYQtKR SURVWłHGtQDVWXSQL=à

H /HNQtQ°SRGSRUDY]GĕOiYiQt YHVGUXãHQèFKáNROiFK

Více se dozvíte na

ZZZPRQWHVVRULFUF]

39


Projekt Šance je zaměřen na přípravu dětí předškolního věku na školní vzdělávání a na podporu a  pomoc rodičům při domácí práci s  dítětem. Vychází ze zkušeností s  využíváním pomůcek a  materiálů Montessori při práci s  dětmi se specickými potřebami a  z nároků na připravenost dítěte pro vstup do školy. Je uzpůsoben práci s  dětmi, které nemohou zařízení Montessori navštěvovat pravidelně.

www.sance-montessori.cz www.montessori.cz

Projekt Šance pro vaše dítě, společnost Montessori ČR, a. s., je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, v oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Začal v březnu 2010 s délkou trvání 3 roky. V průběhu projektu vznikl Program lekcí Šance, který se pilotně ověřil v 8 mateřských centrech, mateřských a základních školách od listopadu 2010 do června 2012.

Sance montessori program lekci  
Sance montessori program lekci  
Advertisement