Page 1

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES Una hora a la setmana la dediquem a la resolució de problemes. Això consisteix a treballar en grup i de forma cooperativa. Cada grup de treball ho fa de forma autònoma i independent. Els grups estan formats per 3 o 4 persones que la professora ha designat i que seran diferents a cada avaluació. S’ha de treballar a classe i només en casos excepcionals i quan ho indiqui la professora, s’acabarà el treball a casa. S’ha de planificar bé el temps: entrar puntualment a classe i posar-se a treballar sense perdre temps. Al començar la classe la professora indicarà quin és el problema que s’ha de resoldre i tot seguit es seguirà l’esquema de treball comú per a la seva resolució. Segons el grau de complexitat del problema, aquest podrà durar 1, 2 o fins i tot 3 sessions de treball. Dins del grup tots som responsables que el grup funcioni, per tant, si algú no té el comportament adequat o no treballa de forma correcta, cal fer-li entendre quina és la seva responsabilitat. Pot donar-se el cas que un problema sigui molt fàcil d’entendre per part d’alguns membres del grup i en canvi per a d’altres costi de compendre; en aquest cas s’explicarà als companys/es amb respecte i ajudant a fer més fàcil la comprensió, mai se li donarà el problema fet. La professora durant aquesta hora de resolució de problemes fa de supervisora i només intentarà desbloquejar situacions sense sortida, donant petites pautes per a poder reconduir estratègies de resolució equívoques. Tot i que treballem en grup, cal elaborar un informe personal que cal lliurar un cop acabada la resolució i seguint el calendari establert, per tant, és del tot incorrecte que un membre del grup faci l’informe i els altres el copiïn. Al llarg del curs tots els grups exposaran un problema a la resta de companys, explicant tot el procés seguit i raonant els resultats obtinguts. Per avaluar la resolució de problemes es tindrà en compte: a) b) c) d) e)

Puntualitat a classe i a l’hora de començar a treballar Seguiment de l’esquema de treball Participació activa en el grup i to de veu utilitzat durant el treball Puntualitat en el lliurament de l’informe Qualitat de contingut i presentació de l’informe


ESQUEMA DE TREBALL A SEGUIR 1. Lectura individual, silenciosa i comprensiva de l’enunciat.

2. Reflexió silenciosa del que hem entès i de quins són els dubtes que hem de resoldre. Si cal es poden escriure en un full.

3. Posta en comú amb els companys/es del grup: ens hem d’explicar el problema: de que tracta, què hem de resoldre, de quines dades disposem...

4. Proposar estratègies de resolució: hem de fer propostes coherents i efectives per poder resoldre el problema i hem d’escoltar amb atenció i respecte les propostes que ens fan els companys/es del grup.

5. Resoldre el problema: aplicar l’estratègia consensuada per tots els membres del grup.

6. Verificar la solució o solucions obtingudes de forma individual i posta en comú: tot el grup ha de comprovar que la solució obtinguda és la correcta. Si hi ha discrepàncies hem d’arribar al consens defensant els nostres raonaments però tenint en compte els dels altres i admeten l’error si es dóna el cas.

7. Elaborar un informe: sintetitzar els resultats i mètodes emprats en la resolució del problema i fer-ne una justificació i raonament d’aquesta resolució; ha de quedar ben detallat tot el que hem fet.

8. Autoavaluació del treball realitzat: cada membre del grup es donarà una nota personal i de grup, així com una nota per a cada company/a del grup. Aquesta autoavaluació quedarà reflectida a l’informe.

9. Lliurament de l’informe de resolució del problema.


ELABORACIÓ DE L’INFORME

1. Títol del problema 2. De què tracta el problema (Síntesi de l’enunciat ) 3. Què ens demana el problema 4. Quina estrategia de resolució hem consensuat per resoldre’l 5. Resolució del problema (Tot el procés de resolució que s’ha seguit) 6. Com hem verificat la solució o resposta obtinguda 7. Justificació dels resultats 8. Incidències del treball en grup, i si cal, l’opinió personal 9. Autoavaluació

Resolució problemes  

Guió per a dur a terme la sessió de resolució de problemes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you