Page 1

ºŒÒ¹à´ÕèÂÇÊäμŏ âÁà´ÔϹ ·ÃÍ»¤ÍÅ ã¡ÅŒÊ¹ÒÁ¡Íŏ¿áÅÐÍ‹Ò§à¡çº¹éÓºÒ§¾ÃÐ


สนับสนุนโครงการโดย :

THE EXCLUSIVE MODERN HIDEAWAY LIVING

อิสระจากทุกความวุนวาย เปนสวนตัวทุกการอยูอาศัย สมดุลใหมแหงการใชชีวิต

บานเดี่ยว สไตล Modern Tropical ฉีกรูปแบบการดีไซนแบบเดิม ๆ ครบครันทุกฟงกชั่นใชสอย ลงตัวทุกความตองการ คัดสรรวัสดุที่มี คุณภาพ พรอมผอนคลายกับสโมสรและสระวายน้ำที่เปดรับวิว ทะเลสาบตอเนื่องถึงสวนสวยขนาดใหญ ทัศนียภาพงดงาม ดวย ระบบไฟฟาใตดิน ใหคุณลืมการใชชีวิตแบบเกา ๆ แลวกาวสูการอยู อาศัยในแบบ The Exclusive Living พักผอนอยางเปนสวนตัวกับ โครงการทันสมัยเพียง 63 ยูนิต บนพื้นที่กวา 43 ไร โดดเดนดวย บานดีไซนโมเดิรน พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกระดับ ของมุมใกลชิดธรรมชาติที่มากขึ้น ภายในโลง โปรงสบายดวยแสงสวาง และเพดานสูง แบงสัดสวนพื้นที่ใชสอยลงตัว บนทำเลดี ๆ ติดสนาม กอลฟ และ อางเก็บน้ำบางพระ ใหคุณเดินทางไดอยางสบาย ๆ ใช เวลาไมนาน ดวยเสนทางเชื่อมระหวาง 2 ถนนหลัก เสนสุขุมวิท และ มอรเตอเวย สายใหม Single detached house in Modern Tropical style unique design with full facilities by selection of quality materials. Club house and pool is open view to the lake and a large garden. The electric cable under the ground, no more familiar life style then step into exclusive Living. Private relaxation with only 63 units on over 43 Rai feature a modern house design with amenities and facilities. More intimate to nature interior are light and airy with high ceilings, separate living space in an excellent location closed to the golf course and Bang pra reservoir. Easy for your travel with 2 Major route Sukhumvit Road and motor Way.


Master Plan


ใหคุณมากกวาความสมบูรณแบบ • การจัดวางผังโครงการที่สมบูรณแบบ จึงทำใหบานแตละหลังตั้งอยูใน ทิศทางที่เหมาะสม มีถนนสายหลักวิ่งรอบทั้งโครงการ พรอม รังสรรคพื้นที่ ภายในบานอยางลงตัวตอบสนองความตองการดวยพื้นที่ใชสอยสูงสุดกวา 472 ตร.ม. ประหยัดพลังงานภายในบานดวยการนำเอาแสงธรรมชาติและ ลมชายเขามาใชอยางชาญฉลาด • แวดลอมดวยสังคมคุณภาพ เพียง 63 ยูนิตบนพื้นที่กวา 43 ไร • เติมเต็มทุกความรูสึกที่ “ใหชีวิตเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ” ดวยวิว ภูเขาและสามารถชมพระอาทิตยลับทะเลไดภายในหองนอน • พรอมดวยระบบเมนสายไฟเดินแบบฝงใตดิน และระบบกำจัดปลวกแบบ เดินทอ เพื่อสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของโครงการได 360 องศา • โดดเดนดวยทำเล ตั้งอยูบนพื้นที่สีเขียว ชวยใหคุณปลอดภัยตอมลภาวะ เปนพิษ • ระบบคมนาคมที่สมบูรณแบบ ใกลแหลงอำนวยความสะดวก ครบครัน ทั้งสนามกอลฟ ตลาดสด สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และสถานที่ทองเที่ยว ทำเลศักภาพเชื่อมสูกลางเมือง ดวยถนนสุขุมวิท และ ถนนสายมอรเตอรเวยสายใหม • เติมเต็มชีวิตการอยูอาศัยและความสุขของคุณในวัน พักผอนสบาย ๆ ดวย สาธารณูปโภคครบครัน Club House และ สระวายน้ำขนาดใหญ ทะเลสาบกลางโครงการ , ฟตเนต โซน สันทนาการ รานอาหาร จอกกิ้งแทร็ก รอบทะเลสาบ ซาวนาแยกชายหญิง และ สนามเทนนิส อีกทั้งโครงการ ยังลอม รอบไปดวย 3 golf clubs, ชมรมจักรยานเสือภูเขา, และ อางเก็บน้ำบางพระ • อุนใจดวยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม. พรอมดวยกลอง CCTV รอบโครงการ


Fulfill Your Perfect Life • Perfectly layout of every house surrounding with main road in project, • Over 472 Sqm. Living space in the house and save energy function by using light and airy from nature • Only 63 houses over 43 Rai area with high quality socity • Fulfill your life with “ Be Part of Nature” mountain and sunset view from your own bedrooms. • Underground cable system and termite eradication pipe for overview beautiful surround project 360 degree. • Perfect location in green area without pollution. • Easy access connecting with Sukhumvit Road and Moter Way, Interesting place closed to golf course, market, institutions, hospitals, government office as well tourist attractions. • Fulfill your life style and enjoy your relaxation day with facilities club house, Hugh swimming pool, Lake, Fitness, Recreation Area and Restaurant Jogging tracks around the lake. Separate male and female sauna and tennis courts Also project surrounded by 3golf clubs, mountain bike club, and Bangpra reservoir. • Secure with 24 hours security with CCTV cameras around the project.


BAAN

NAKARACHOL “Freedom of living”

We pay attention to every detail of the design to meet all needed in every function. Living room with high atrium lobby with Ceiling Height more than 7 meter plus the width of the interior space connection into elegant space and air flow inside . A garden view from every doors and windows, large bedroom with balcony and bathroom. Freedom of living for you and your family.

บานนคราชล อิสระแหงการอยูอาศัย เราใสใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อตอบสนองความตองการของฟังกชั่นไดอยางลงตัว หองรับแขก แบบโถงสูง ดวย Ceiling Height ที่สูงกวา 7 เมตร บวกความกวางของพื้นที่ภายใน เชื่อมตอไมสิ้นสุดของพื้นที่ อันโออา และการไหลเวียนของอากาศภายในอยางเปนสัดสวน รับวิวสวนในทุกมุมมองดวยบานประตูและหนาตาง ขนาดใหญ หองนอน พรอมระเบียงกวางและหองน้ำในตัว รองรับอิสระแหงการอยูอาศัยของคุณและครอบครัว อยางลงตัว


TYPE

A

Baan Nagarachol 3 bedrooms 3 bathrooms. 1 Drawing room 1 living room. 1 kitchen. Space 248 sq.m.


BAAN

NAKARATRAN “fulfilled warmth in the house”

Focus designed of the house facing the wind direction consider in more useful but less cost . “ Paranamic Bay window “glass larger and wider for you can get cool breezes from the balcony connected with pool outside. The corners careful decorate to have touch of nature garden in the house. To make sense of peace and calm and cool, but also maintain privacy and keep all the family can enjoy the warmth of all areas.

บานนคราธาร เติมเต็มความอบอุน กับดี ไซนที่เนนการออกแบบใหตัวบานหันหนารับทิศทางลม โดยคำนึงถึงการใชงานที่มากขึ้นแตเสียคาใช จายนอยลง Paranamic Bay window บานกระจกขนาดใหญ และกวางกวา คุณสามารถเปดรับลมเย็น สบายไดจากระเบียงบานเชื่อมตอกับ สระวายน้ำดานนอก ที่ถูกจัดมุมไวอยางสวยงาม โดยเพิ่มบรรยากาศ ของความเปนธรรมชาติ ดวยสวนสวยภายในตัวบาน ที่จะทำใหเกิดความรูสึก สงบ รมรื่น เย็นสบาย แตยัง คงไว ซึ่งความเปนสวนตัวพรอมใหทุกคนในครอบครัวเติมเต็มความอบอุนไดจากทุกพื้นที่


TYPE

B

Baan Nagaratarn 3 bedrooms 4 bathrooms. 1 Drawing room 1 living room. 1 kitchen. Space 376 sq.m.


BAAN

NAKARASRIN “Unique Design”

With house-style Modern Tropical House, preserving unique natural wood into a component of design in master bedroom with a bathroom and a large balcony for extra relaxation, privacy and living room Exclusive Bay Window with high atrium connect with the pool and garden, home pantry and dining room areas supports all family activities.

บาน นคราสินธุ โดดเดน ดวย ดี ไซน กับบานที่ออกแบบในสไตล Modern Tropical บานสุดทันสมัยที่คงไวซึ่งเอกลักษณ ทางธรรมชาติ โดยใช ไมเขามาเปนสวนประกอบในการออกแบบ หองนอนใหญ ที่มีพื้นที่ในหองและระเบียง กวางพิเศษ เพื่อการ ผอนคลายเปนสวนตัว พรอม ดื่มด่ำ ความสุขทุกการใชชีวิต กับหองรับแขกโปรง โลง Exclusive Bay Window หนาตางและตัวหองโถงสูงพิเศษ พรอมเชื่อมตอกับ สระวายน้ำ และสวนสวยภายในบาน pantry และหองรับประทานอาหารเปนสัดสวน รองรับทุกกิจกรรมของครอบครัว


TYPE

C

Baan Nagarasin 3 bedrooms 4 bathrooms. 1 Drawing room 1 living room. 1 kitchen. Space 472 sq.m.


FACILITIES


OVERALL STRUCTURE COMMON AREAS

• ซุมทางเขา ตกแตงดวยแนวความคิดแบบ Modern ทันสมัย เพื่อสอดคลองใน ยุคปจจุบัน โดยตกแตงดวยวัสดุที่ดูหรูหรา เชน เหล็ก , กระจก ที่มีคุณภาพและ สวยงามโดยออกแบบใหมีสไตล โปรง เพื่อไมใหมีการบดบัง ทัศนีภาพ โดยรอบ ที่สวยงาม • แนวรั้วโครงการเปนการออกแบบสไตล Modern Tropical โดยการนำเอาวัสดุ จำพวกหินทรายและหินธรรมชาติที่สื่อถึงความเปน Tropical มาผสมผสานกับ Concept หลักของโครงการ จะออกแบบใหดูโปรง โลง เพื่อไมใหมีการบดบัง ทัศนีภาพ โดยรอบที่สวยงามของโครงการ • ทางเดินรถและทางเทา วัสดุตกแตงพื้น รั้ว และทางเดินรถ จะเปนวัสดุที่สื่อ ถึงความเปน Tropical โดยใช Stamp Concrete ที่มีลวดลายและสีที่มีลักษณะ เปนหินธรรมชาติ

BUILDING FACILITIES • Security 24-Hour security guards and CCTV system (มี) ระบบการดความคุมเฉพาะทางเขา ซุมดานหนาโครงการ และที่จอดรถสโมสร Electrical Installation


OVERALL STRUCTURE COMMON AREAS

• The Entrance Arch decorates with modern style and luxury quality material likes window which give clear view with surrounding nature view. • A gate are design in modern Tropical which made from natural stone feeling tropical nature touch matching with concept of Baan Nakarasarp • Road and Footpath all used material as tropical by used stamp concrete made pattern and color likes nature stones.

BUILDING FACILITIES • Security 24-Hour security guards and CCTV system (available) Key card system at Project entrance and the entrance arch as well Car park at club house


FACILITIES

• สวน Facilities ของโครงการประกอบไปดวย • อาคารสโมสร ทางโครงการไดจัดใหมีสวนสโมสรเพื่ออำนวยความสะดวกรับรอง ทั้งโครงการ โดยจัดไวตรงกลางของพื้นที่โครงการ แนวความคิดในการออกแบบ เพื่อใหผูใชสโมสรไดเขาถึงธรรมชาติอยางมากที่สุด โครงการไดจัดใหมีพื้นที่ ทะเลสาบธรรมชาติ ซึ่งเชื่อมตอกับสระวายน้ำของสโมสร โดยความรูสึกของผูที่

• • • • •

• •

มาใชบริการของสโมสร จะมีความรูสึกที่ผอนคลายกับความเปนธรรมชาติ โดย มีรายละเอียดดั้งนี้ อาคารสโมสร มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 650 ตารางเมตร จำนวน 2 ชั้น ชั้น 1 จัดใหมีโถงตอนรับดานหนา และสวนรานอาหารที่ติดกับสระวายน้ำ ชั้น 2 จัดใหมีสวน Fitness Games Room เปนพื้นที่สันทนาการ สำหรับไวผอนคลาดโดยจะจัดใหมีโตะ ปงปองและโตะพูล และสวนพักผอนใน สระวายน้ำ โครงการจัดใหมีสระวายน้ำขนาดความยาว 40 เมตร และตกแตงใน รูปแบบของ Jungle Theme ผสมผสานระหวางน้ำตกหินเทียม ตนไมแบบ Tropical มีพื้นที่สระเด็กและ Jacuzzi พรอมอำนวยความสะดวกดวยหองเปลี่ยนเสื้อผา ซาวนา โดยแยก ชาย หญิง อยางชัดเจน ตัวสระวายน้ำจะมีขอบ Infinity Edge ในดานของทะเลสาบ เพื่อใหความรูสึกของผูใชสระวายน้ำ เหมือนวายในทะเลสาบ ธรรมชาติ โดยขนาดของทะเลสาบมีขนาดโดยประมาณ 40.00x80.00 เมตร Tennis Court ทางโครงการจัดใหมีสนาม Tennis เพื่อใหบริการสำหรับคนรัก สุขภาพไดออกกำลังกายในสนามที่ไดมาตรฐานสากล ที่จอดรถ ทางโครงการไดจัดใหมีที่จอดรถที่เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก สบายใหกับผูที่ใชบริการสโมสร


FACILITIES Project Facilities

• Club House Baan Nakarasarp club house is in center of project as idea concept that all residents can used all facilities with nature touch. As project have area for Nature Lake and connecting with swimming pool of club house for relaxation of all residents. Club house total area 650 Sq.m. 2 floors. • First Floor with lobby and restaurant connecting with swimming • Second floor with Fitness • Games Room are recreation area with Table tennis table, Snooker table and relaxation area • Swimming pool length 40 meter and design in Jungle Theme mixed with Artificial waterfall, Trees in Tropical type, Kid Swimming pool and Jacuzzi with changing room, Sauna separate man and lady. Swimming pool with infinity Edge at lake side creates feeling likes swim in the lake and lake size is 40.00x80.00 Meter. Tennis Court as international standard Car Park enough space for residents who visit club house


μÔ´μ‹ÍÊͺ¶ÒÁ 086-828-1117 086-829-1116 www.nakarasarp.com


μÔ´μ‹ÍÊͺ¶ÒÁ 086-828-1117 086-829-1116 www.nakarasarp.com

Sales kit Nakarasarp  
Sales kit Nakarasarp  
Advertisement