Page 1

นิทาน พื้นบ้านล้านนา

งูน้ำ


เล่ากันว่าแต่เดิมงูน้ำเป็นงูชนิดเดียวที่ มีพิษและมีพิษร้ายแรงมากเพียงแต่กัด รอยเท้าของใครเข้าเจ้าของรอยเท้านั้น ก็จะถึงแก่ความตาย


มี ช า ย ห นุ่ ม ค น ห นึ่ ง ชื่ อ ว่ า “อ้ายไม่ตาย”


อยูม่ าวันหนึง่ “อ้ายไม่ตาย”เดินเข้าไปในป่า จึงถูกงูน้ำกัดเข้า จึงเสียชีวิต


ชาวบ้านก็ลอื กันว่า“งูนำ้ กัดนายอ้ายไมต่ ายเสยี แล้ว” บางก็พูดว่า”งูน้ำกัดนายอ้ายไม่ตายแ ล้ว”เมื่องูน้ำรู้ข่าวนี้ก็เสียใจและเจ็บใจตั วเองว่าพิษร้ายของตนเองเสื่อมถึงที่ สุดแล้วเพราะแต่ก่อนเพียงกัดแค่รอยเท้าใครผู้นั้นก็ตายมา


ด้วยความน้อยใจมากจึงไปสำรอกพิษ ทิ้งทั้งหมด พิษที่สำรอกออกมานั้นไป ติดอยู่ที่ต้นรังทังช้างรังทังไก่ หมามุ่ย พวกงูชนิดอื่นๆพากันไปอมพิษนั้นไว้


งูที่ไปถึงก่อนก็ได้แก่ งูจงอาง งูเห่า งูกะปะ เป็นต้น พวกนี้จึงมีพิษร้ายแร งส่วนงูและสัตว์อื่นๆที่ไปทีหลังจะได้พิษ ลดน้อยลงเรื่อยๆ เช่น งูเขียว ตะขาบ ส่วนต้นรังทังช้าง รังทังไก่ หมามุ่ย ก็มีพิษเหลืออยู่บ้างใครไปถูกก็โดนพิษ ดังที่เป็นอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ในปัจจุ บันงูน้ำจึงไม่มีพิษร้ายแรง


คติคิด จากนิทานเรื่องงูน้ำมีคติแนวคิดสอ นว่าการได้ยินคำร่ำลือต่างๆจะต้อ งคิดไตร่ตรองให้รอบคอบไม่คิดตัด สินใจอะไรด้วยความรีบร้อนเพราะ การกระทำบางอย่างเมื่อผิดพลาดไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ไขได้อีก

งูน้ำ  

นิทานพื้นบ้าน

งูน้ำ  

นิทานพื้นบ้าน