Page 1

Монголын хөрөнгийн ыиржийн бүртгэлээс хасагдсан нэр бүхий хувьцаат компаниудын анхааралд Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан чиг үүргийн дагуу хөрнгө оруулагчдыг хамгаалах, Хөрөнгийн биржийн бүртгэлийг олон улсын нийтлэг жишигт хүргэх бэлтгэлийг хангах зорилгын хүрээнд Хорооноос хувьцаат компаниудад газар дээрх шалгалт хийж үйл ажиллагаа нь зогссон , өмч хөрөнгө үрэгдсэн ,хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй нэр бүхий 165 хувьцаат компанийн үнэт цаасны арилжааг Хорооны 2008 оны 77 дугаар тогтоолоор зогсоосон билээ. Дээрх тогтоолоор арилжааг нь зогсоосон 165 хувьцаат компаниудын удирдлага, эрх бүхий этгээдүүдэд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа компагийн үйл ажиллагааг сэргээх , домпанийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх эсхүл компанийг татан буулгах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж , холбогдох хүсэлтээ Хороонд тавьж шийдвэрлүүлэх талаар хугацаатай үүрэг өгч байсан боловч өнөөдрийг хүртэл Хороонд хандаж байгаагүй болно. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 8-р сарын 14-ний өдрийн 278 дугаар тогтоолоор сүүлийн гурван жил хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд зарлан хуралдаагүй , Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлээгүй , Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батласан журмын багуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх ёстой мэдээллүүдийг хуульд заасан хугацаанд нь хүргээгүй зэрэг зөрчлүүдийг удаа дараа гаргасан , мөн түүнчлэн “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ийн шалгуур үзүүлэлт , бусад нөхцөл шаардлагыг хангаж ажиллаагүй нэр бүхий 57 хувьцаат компанийн үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс хассан байна. Иймд тогтоолын 3 дахь хэсэгт заасны дагуу эдгээр компанийн удирдлагууд болон эрх бүхий этгээдүүд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулж компанийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх , татан буулгах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж , үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах хүсэлтээ 2013 оны 12-р сарын 01-ний дотор Хороонд ирүүлэхийг хавсралтанд дурдсан нэр бүхий хувьцаат компанийн удирдлагуудад анхааруулж байна. Дээрх хугуцаанд хүсэлт ирүүлээгүй тохиолд бүртгэлээс хасагдсан компаниудыг татн буулгахад шаардлагатай арга хэмжээг шат дараалалтай авч хэрэгжүүлэх , шүүхэд нэхэмжлэл гаргах болохийг анхааруулж байна.

Монголын хөрөнгийн ыиржийн бүртгэлээс хасагдсан нэр бүхий хувьцаат компаниудын анхааралд Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан чиг үүргийн дагуу хөрнгө оруулагчдыг хамгаалах, Хөрөнгийн биржийн бүртгэлийг олон улсын нийтлэг жишигт хүргэх бэлтгэлийг хангах зорилгын хүрээнд Хорооноос хувьцаат компаниудад газар дээрх шалгалт хийж үйл ажиллагаа нь зогссон , өмч хөрөнгө үрэгдсэн ,хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй нэр бүхий 165 хувьцаат компанийн үнэт цаасны арилжааг Хорооны 2008 оны 77 дугаар тогтоолоор зогсоосон билээ. Дээрх тогтоолоор арилжааг нь зогсоосон 165 хувьцаат компаниудын удирдлага, эрх бүхий этгээдүүдэд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа компагийн үйл ажиллагааг сэргээх , домпанийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх эсхүл компанийг татан буулгах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж , холбогдох хүсэлтээ Хороонд тавьж


шийдвэрлүүлэх талаар хугацаатай үүрэг өгч байсан боловч өнөөдрийг хүртэл Хороонд хандаж байгаагүй болно. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 8-р сарын 14-ний өдрийн 278 дугаар тогтоолоор сүүлийн гурван жил хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд зарлан хуралдаагүй , Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлээгүй , Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батласан журмын багуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх ёстой мэдээллүүдийг хуульд заасан хугацаанд нь хүргээгүй зэрэг зөрчлүүдийг удаа дараа гаргасан , мөн түүнчлэн “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ийн шалгуур үзүүлэлт , бусад нөхцөл шаардлагыг хангаж ажиллаагүй нэр бүхий 57 хувьцаат компанийн үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс хассан байна. Иймд тогтоолын 3 дахь хэсэгт заасны дагуу эдгээр компанийн удирдлагууд болон эрх бүхий этгээдүүд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулж компанийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх , татан буулгах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж , үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах хүсэлтээ 2013 оны 12-р сарын 01-ний дотор Хороонд ирүүлэхийг хавсралтанд дурдсан нэр бүхий хувьцаат компанийн удирдлагуудад анхааруулж байна. Дээрх хугуцаанд хүсэлт ирүүлээгүй тохиолд бүртгэлээс хасагдсан компаниудыг татн буулгахад шаардлагатай арга хэмжээг шат дараалалтай авч хэрэгжүүлэх , шүүхэд нэхэмжлэл гаргах болохийг анхааруулж байна.

Монголын хөрөнгийн ыиржийн бүртгэлээс хасагдсан нэр бүхий хувьцаат компаниудын анхааралд Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан чиг үүргийн дагуу хөрнгө оруулагчдыг хамгаалах, Хөрөнгийн биржийн бүртгэлийг олон улсын нийтлэг жишигт хүргэх бэлтгэлийг хангах зорилгын хүрээнд Хорооноос хувьцаат компаниудад газар дээрх шалгалт хийж үйл ажиллагаа нь зогссон , өмч хөрөнгө үрэгдсэн ,хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй нэр бүхий 165 хувьцаат компанийн үнэт цаасны арилжааг Хорооны 2008 оны 77 дугаар тогтоолоор зогсоосон билээ. Дээрх тогтоолоор арилжааг нь зогсоосон 165 хувьцаат компаниудын удирдлага, эрх бүхий этгээдүүдэд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа компагийн үйл ажиллагааг сэргээх , домпанийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх эсхүл компанийг татан буулгах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж , холбогдох хүсэлтээ Хороонд тавьж шийдвэрлүүлэх талаар хугацаатай үүрэг өгч байсан боловч өнөөдрийг хүртэл Хороонд хандаж байгаагүй болно. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 8-р сарын 14-ний өдрийн 278 дугаар тогтоолоор сүүлийн гурван жил хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд зарлан хуралдаагүй , Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлээгүй , Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батласан журмын багуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх ёстой мэдээллүүдийг хуульд заасан хугацаанд нь хүргээгүй зэрэг зөрчлүүдийг удаа дараа гаргасан , мөн түүнчлэн “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ийн шалгуур үзүүлэлт , бусад нөхцөл шаардлагыг хангаж ажиллаагүй нэр бүхий 57 хувьцаат компанийн үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс хассан байна.


Иймд тогтоолын 3 дахь хэсэгт заасны дагуу эдгээр компанийн удирдлагууд болон эрх бүхий этгээдүүд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулж компанийн зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх , татан буулгах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж , үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах хүсэлтээ 2013 оны 12-р сарын 01-ний дотор Хороонд ирүүлэхийг хавсралтанд дурдсан нэр бүхий хувьцаат компанийн удирдлагуудад анхааруулж байна. Дээрх хугуцаанд хүсэлт ирүүлээгүй тохиолд бүртгэлээс хасагдсан компаниудыг татн буулгахад шаардлагатай арга хэмжээг шат дараалалтай авч хэрэгжүүлэх , шүүхэд нэхэмжлэл гаргах болохийг анхааруулж байна.

123456  
123456  
Advertisement