Page 1

Vuur dat nooit  meer dooft

in

Zin

oetermeer

nummer 10 mei 2014


Met kennis en respect Met kennis en respect

VanVan Dorp installaties biedt Dorp installaties biedt landelijke dekking op het gebied van:van: landelijke dekking op het gebied • Klimaatbeheersing • Klimaatbeheersing • Elektrotechniek • Elektrotechniek • Koudetechniek • Koudetechniek • Technisch beheer beheer • Technisch • Brandbeveiliging • Brandbeveiliging • Gebouwautomatisering • Gebouwautomatisering • Beveiliging en telematica • Beveiliging en telematica

• Medische gasinstallaties • Medische gasinstallaties • Systeemintegratie • Systeemintegratie • VDi-motica • VDi-motica • Zwembaden en wellness center techniek • Zwembaden en wellness center techniek • Rail-infra • Rail-infra • ICT • ICT • Liften • Liften

BezoekBezoek ook onze www.vdi.nl ookwebsite: onze website: www.vdi.nl Vestigingen in: Amersfoort, Amsterdam, Breda, Deventer, Heerenveen, Helmond, Rotterdam, Venlo, Venlo, Vestigingen in: Amersfoort, Amsterdam, Breda, Deventer, Heerenveen, Helmond, Rotterdam, Zevenaar en Zoetermeer. Zevenaar en Zoetermeer.

VDI sponsoradv 175x125mm.indd 1 VDI sponsoradv 175x125mm.indd 1

08-02-201008-02-2010 12:32:33 12:32:33


Colofon ijs tth Ma n va

s Am

te rd am

Inhoud nummer 10 mei 2014

4 Op de adem van de Geest 7

Daarom is deze tekst mij dierbaar

8 Missionaire plekken:

De Oude Kerk is springlevend!

10 Missionaire plekken:

Halte 2717: in actie voor de ander!

12 Musical ‘Ruth – de crisis voorbij’ 14 YoungZizzz: Ichthusjongeren vastend in actie 17 Dit lied raakt me

Zin in Zoetermeer Magazine van de Protestantse Gemeente Zoetermeer medewerkers ds. Jaap van den Akker Ruben van den Akker Mieke Brak Marieke van der Giessen-van Velzen ds. Charlotte Kremer Fien Meiresonne Trudy van Oel Beppie van der Plas Coby Velzen fotografie Jan de Jager (foto's Wonny Stuger) Jan Koster hoofdredactie ds. Jaap van den Akker eindredactie Marieke van der Giessen-van Velzen Beppie van der Plas advertenties zininzoetermeer@pgzoetermeer.nl vormgeving Jessica Monker contactadres Kerkelijk Bureau Frans Halsstraat 3 2712 JS Zoetermeer (079) 316 82 56 zininzoetermeer@pgzoetermeer.nl www.pgzoetermeer.nl/zininzoetermeer Omslag José Koebrugge: Blije fietser deel 1

18 Pinksteren – Korenfestival 20 Feest van de Geest:

Vuur dat nooit meer dooft

23 In beweging!

Pinkstertour langs kerk en kunst

34 Fietsroute ‘Feest van de Geest’

3


Op de adem  van de Geest Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem Tekst: ds. Jaap van den Akker

4

levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Genesis 2, 7)

Schepping

In het begin was de aarde woest en doods: het was een chaos. Er was niets te zien, duisternis lag over de oervloed. En als er al licht was geweest, dan was er nog niets te zien! Geen lucht en geen grond. Alles was leeg en verlaten, er was alleen eenzame vuile modder. Het stelde allemaal niets voor… Totdat God heel diep adem haalde. Hij zuchtte over zoveel wanorde en verlatenheid en toen Hij uitademde zweefde Zijn Geest over het water. Gods Geest schiep orde in de chaos. God zei: ‘Alles is nog donker, nu moet alles aan het licht komen.’ En als God iets zegt dan is het ook zo: dus het was licht. God scheidde het licht van het donker. En Gods Geest ging verder met orde in de chaos scheppen. Hij bracht onderscheid tussen boven en onder en zo ontstonden hemel en aarde, en Hij scheidde het water en het land, en zo ontstond er vaste grond onder de voeten. Uiteindelijk, toen de wereld af was, haalde God nog een keer diep adem en Hij blies de mens levensadem in. Hij vervulde de mens met Zijn Geest. Zo werd de mens een


En toen werd het Pinksteren – feest van de Geest (Handelingen 2). levend wezen. Dat is het scheppingsverhaal. Door de Geest van God, door Gods adem, zijn de wereld, de mens en God onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Geest is het bindmiddel tussen mensen en God. Maar helaas bleef het niet zo paradijselijk op aarde. De mens was een vrij en zelfstandig persoon geworden. De mens deed waar hij of zij zin in had. Steeds weer liet de mens zich verleiden om net als God te willen worden, en het ging van kwaad tot erger. Ze aten van de verboden vrucht, de één sloeg de ander dood. Uiteindelijk wilden de mensen zelfs een huis tot in de hemel bouwen, alsof ze zomaar bij God konden wonen. Die toren van Babel werd nooit voltooid. God liet alle mensen een andere taal spreken, zodat ze niet meer konden samenwerken in hun hoogmoedige plannen. De chaos was terug op aarde. Zo was de mens weer op zichzelf aangewezen. Zo konden mensen zich even geen rare dingen in het hoofd halen. Maar zo was ook de eenheid weg, de gemeenschap van mensen, en daardoor was het toch weer een beetje chaos in de wereld.

Herschepping

En toen werd het Pinksteren – feest van de Geest. Het was chaos in de wereld en het was chaos in het hart van de leerlingen van Jezus. Alles leek ordelijk en rustig daar in dat huis in Jeruzalem. Maar in hun hart was het chaos: Jezus was weg. Hij was niet dood, dat hadden ze wel begrepen, maar of Hij leefde? Ze hadden Hem ontmoet de afgelopen dagen, ze hadden Hem met hun eigen ogen gezien, maar het was anders dan voorheen. Híj was anders. Ze herkenden Hem vaak niet, en als ze Hem herkenden was Hij meestal zomaar opeens weer verdwenen. En nu hadden ze zich al tien dagen opgesloten in dit huis in Jeruzalem, zenuwachtig en onzeker, wachtend op de dingen die komen gaan. Ze twijfelden. Was het niet mislukt met Gods schepping? Was de langverwachte Messias niet door mensen zelf om het leven gebracht? Was het niet dezelfde hoogmoed als toen, vlak na de schepping, de hoogmoed van mensen die als God willen zijn, die Jezus het leven had gekost? Waren ze niet helemaal terug bij af, terug bij de chaos waarin de mensen zich niet storen aan God en gebod? Waar wachtten ze eigenlijk nog op?

5


Dan gebeurt het. Op de vijftigste dag na Pasen. Waar God eerst zucht, na Goede Vrijdag, en met Zijn adem Jezus het leven teruggaf, daar haalt God nu opnieuw diep adem en Hij blaast Zijn Geest uit over de leerlingen. God schept orde in hun hart. Hij gooit de twijfel eruit en laat zien dat Hij echt nog leeft. Hij schept licht in de duisternis, met vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. Hij blaast met Zijn adem leven in het geloof van de leerlingen, met het geluid van een hevige windvlaag. God tilt hen over het dode punt heen. Dan vallen opeens alle stukjes in elkaar. De nieuwe schepping was natuurlijk allang begonnen, vijftig dagen geleden, op die derde dag na de kruisiging van Jezus. Toen was er al in alle vroegte in die andere hof van Eden, vlakbij Golgotha, een nieuwe Adam opgestaan. Het duister lag over de velden en alles was doods, en daar had God Zijn schepping nieuw leven ingeblazen. Maar dat wonder was zo ongelofelijk dat de leerlingen het nog niet hadden verwerkt, ze konden het niet bevatten. Het paasverhaal was niet voor niets geëindigd in angst en ontzetting. Bevreesd, sidderend van angst zaten ze bij elkaar, zeven weken lang. Gods schepping was allang weer opgeleefd, maar het was nog niet bij de mensen doorgedrongen. Daarom is het nu, op de vijftigste dag van Pasen, pas echt feest. God is opnieuw begonnen met Zijn schepping, en het is doorgedrongen tot de leerlingen van Jezus. Zij hebben de geest gekregen en hebben nu de moed om uit hun schulp te kruipen en het grote nieuws de wereld in te brengen.

En wat blijkt! Voor even verstáán mensen elkaar weer. Voor even is er weer eenheid, gemeenschap. Waar mensen ook vandaan komen, de taal van het geloof, de taal van God verstaat iedereen. Buitenlander of Nederlander, hoog opgeleid of niet opgeleid: geloven kan iedereen die zijn oren open zet en niet sceptisch en cynisch is. Want ook toen in Jeruzalem waren er mensen die Petrus best goed verstonden, maar hun oren dicht hielden. Zij proberen het wonder weg te verklaren en merken schamper op: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Herademen

Het feest van de Geest vertelt ons dat we mogen opademen. In de chaos die het leven soms kan zijn. In onze twijfel aan onszelf en aan God. In de tegenslagen die het leven met zich meebrengt of de puinhopen die op de televisie aan ons oog voorbijtrekken. Soms ben je uitgeput, en moet je op adem komen. Rusten op de adem van de Geest. Als je de Bijbel mag geloven dan krijg je die adem ook. Elia zag het niet meer zitten en werd gevoed in de woestijn en hij ontmoette God in het ‘suizen van een zachte koelte’ (1 Koningen 19). Alle hoop voor Israël was verloren, totdat Ezechiël nieuw leven zag: een dal voor dorre beenderen kreeg nieuwe levensadem.

Van Gils De Geest geeft leven, de hele Bijbel door. Stones Met Pinksteren blaast Hij op onze hoofden en geeft State of Art nieuwe moed, inspiratie, vergezichten. Deze Fellows Zin in Zoetermeer staat er vol van. Heradem in de stilte van een stiltecentrum, Meyer door de kleuren van een kunstwerk, in de ruimte van Olymp nieuwe manieren van kerk zijn. Ledub Cottonfield Mac Winkelcentrum Rokkeveen, Nathaligang 130a, Zoetermeer 079-3628182 Bermweg 284 , Capelle a/d IJssel www.nederlofmode.nl

Van Gils Stones A State of Art Fellows Meyer Olymp Ledub Cottonfield Mac

Van Gils Stones

State of

rt

Fellows Meyer Olymp 6

Winkelcentrum Rokkeveen, Nathaliegang 130a, Zoetermeer, 079-3628182 Bermweg 284, Capelle a/d IJssel www.nederlofmode.nl

Ledub

Cottonfield Mac

Winkelcentrum Rokkeveen, Nathaligang 130a, Zoetermeer 079-3628182 Bermweg 284 , Capelle a/d IJssel www.nederlofmode.nl


Daarom is deze tekst mij dierbaar...

Stil zijn, luisteren… doen Een favoriete bijbeltekst? Dat wordt moeilijk. Ik heb jarenlang in kleine boekjes allerlei teksten geschreven. Soms spreekt de tekst je op een bepaald moment aan en denk je later: Wat was daar nu zo bijzonder aan!? Bladerend in die boekjes viel het mij op dat ik regelmatig teksten uit Jesaja had opgeschreven en dat het vaak teksten zijn die over rust en stilte gaan. Jesaja 50:4 luidde in de oude vertaling:

In de NBG staat:

God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. Eigenlijk zijn dat de twee pijlers van mijn leven: stil zijn, luisteren naar wat God en medemensen mij te zeggen hebben en erop vertrouwen dat God mij helpt om op het goede moment de juiste dingen te zeggen en te doen.

yv an O

el

is g em een te

lid v an D

e O as

e in Meerzic ht.

Hopen op Gods Geest die blijvend de kracht geeft om de handen uit de mouwen te steken Dat evenwicht vind ik ook in psalm 131, die we bij het groothuisbezoek samen bespraken. Stil zijn, tot rust gebracht worden als een kind bij zijn moeder en vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde de nieuwe dag tegemoet treden. Niet zoeken naar wat te hoog gegrepen is, niet trots of hoogmoedig zijn, maar hopen op Gods Geest die blijvend de kracht geeft om de handen uit de mouwen te steken. Steeds beseffend dat Gods goedheid te groot is voor het geluk alleen. Misschien heb ik wat aarzeling bij de nieuwe vertaling van Jesaja 50:4, waar staat dat God mij een vaardige tong geeft. Mag je dat zeggen van jezelf, of spreekt het mij meer aan om iedere dag een leerling te zijn en te luisteren? ‘Groeien in geloof is groeien in stilte’, las ik ergens, en ‘stilte is de zendtijd van de Geest’. God woont daar waar je Hem binnenlaat, en dat wil ik elke dag doen.

Tekst: Trudy van Oel - Foto: Jan Koster

De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het Woord de moede te kunnen ondersteunen.

Tr ud

7


MISSIONAIRE PLEKKEN

De Oude Kerk is springlevend! Even oversteken naar Dorpsstraat 57 De Oude Kerk aan de Dorpsstraat mag dan misschien wel oud zijn, maar de gemeente die er kerkt, is springlevend. Taco Duijf, van huis uit bouwkundige, is er actief als ouderling-kerkrentmeester, en dat bevalt hem uitstekend. Het laten wapperen van de handjes is een belangrijk element in zijn vrijwilligerswerk.

Tekst en foto’s: Fien Meiresonne

Taco is afkomstig uit oorspronke­lijk een gereformeerd nest in Den Haag Zuid-West. Eenmaal naar Zoetermeer gekomen vond hij kerkelijk onderdak in de Oude Kerk, hartje Dorp. Zijn besluit om zich nadrukkelijk in te zetten voor de (kerkelijke) samenleving, kreeg een belangrijke impuls toen zijn eigen leven op een belangrijke driesprong kwam. Na de nodige problemen met zijn nieren (hij kreeg een nieuwe nier, van zijn eigen partner), had hij op een kwaad moment ook nog een hartaanval te verduren. Toen hij dat had overleefd, voelde hij zich als het ware gered. Daar wilde hij iets voor terugdoen in de samenleving. Het gaf hem de koers waarnaar hij de rest van zijn leven wilde richten. Hoewel hij het wel een beetje kalm aan moet doen, barst hij zo te zien van de energie.

vindt hij in dit verhaal van Handelingen 2 een heel duidelijke inspiratiebron. ‘Je voelt je gestimuleerd door gebeurtenissen als Pinksteren, net zoals de mensen dat in die tijd lieten zien.’ Zijn devies is ‘onbevangen mensen helpen’. Taco verwijst in dit verband naar pater Van der Lugt die onlangs in Syrië werd vermoord. ‘Zijn strijdvaardigheid en hulpvaardigheid werden ongetwijfeld gestimuleerd door diezelfde Geest.’ Ook hier weer zien we de term ‘omzien naar elkaar’ laag overkomen. Zo wil de Oude Kerk niet alleen stimulerend en zorgend optreden voor de eigen leden. ‘We zien heel duidelijk de hele omgeving van het Oude Dorp als doelgroep. En wie van verder weg komt, is ook welkom!’

De geestdrift van Pinksteren 8

Als we zijn huidige werk en activiteiten voor de Oude Kerk ‘linken’ aan het thema van dit nummer – wat Pinksteren met een mens kan doen – dan

Taco Duijf: … omzien naar elkaar …


rp Do

7 t5 raa sst he

ef te en

e

l

ag

dr em pe

le

nd

at

is t em

Unieke plek

De Oude Kerk mag dan een fraaie, statige historische kerk zijn, er zijn weinig goede faciliteiten om in het eigen gebouw modern kerk-zijn optimaal tot zijn recht te laten komen. Ook van buiten lijkt de kerk niet zo geweldig open, al was het alleen maar vanwege het muurtje en de toegangshekken om de kerk heen – hoewel die door de week en op zondag regel­ matig ook uitnodigend open staan. Voor activiteiten in en om de kerk zelf was het tot voor kort mogelijk om gebruik te maken van de ruimtes van de Morgensterkerk, iets verderop, maar na de vorming van de Protestantse Gemeente Zoetermeer is dat veranderd.

‘Je voelt je gestimuleerd door gebeurtenissen als Pinksteren’ Ineens diende zich een unieke kans aan, die door de Oude Kerkgemeente met beide handen is aangegrepen. Het fraaie woonhuis aan de Dorps-

erk en.

straat 57, op de hoek recht tegenover de kerk, kon gehuurd worden en ‘draait’ alweer bijna acht maanden. De mogelijkheid bestaat zelfs om het pand in eigendom te verwerven.

Dorpsstraat 57

Het pand Dorpsstraat 57 heeft een lage drempel en dat is te merken. Het werd al direct een ideale plek voor allerlei jeugdactiviteiten. Dat was ook de eerste groep waar de kerk aan dacht, toen ze achter dit pand aan ging. Spontaan ontstonden bijeenkomsten onder de magische titel ‘Ouwe Henk’ of de ‘16+-club’. (Je moet er maar op komen. Ik ‘hoor’ een meisje van 17 al naar huis ‘appen’: ‘Hoi ma, ben nog even naar Ouwe Henk!’ Dan heb je later op de avond thuis natuurlijk wel even iets uit te leggen. Maar met deze onthulling in dit blad zijn misverstanden natuurlijk al bij voorbaat weggenomen.) Inmiddels biedt Dorpsstraat 57 faciliteiten als Inloophuis, waar iedereen welkom is voor een gesprek en een kop koffie. De geregeld op zaterdag geserveerde maaltijd voor belangstellenden, zoals alleengaanden, is al populair aan het worden. In het gebouw worden ook spreekuren

Wie geïnteresseerd is in de vele activiteiten van de Oude Kerk, moet maar eens kijken op www.oudekerkgemeente.nl. Daar vindt u ook de momenten waarop u een keertje het pand Dorpsstraat 57 kunt binnenlopen voor een kopje koffie en een goed gesprek. De Oude Kerk­gemeente ziet u graag komen! gehouden van bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje. Datzelfde geldt voor de Formulierenbrigade en andere maatschappelijke hulpdiensten die misschien niet van de kerk zijn, maar wel uitstekend bij de kerk passen.

Enthousiaste vrijwilligers

‘Het heeft weinig moeite gekost om vrijwilligers voor dit belangrijke werk te vinden’, weet Taco verheugd te melden. ‘Het lijkt’, zegt hij, ‘of er een nieuw elan door de kerk is gegaan.’ Het enthousiasme van de eerste kwartiermakers is duidelijk overgeslagen op de gemeenteleden.

9


MISSIONAIRE PLEKKEN

Halte 2717: in actie voor de ander! Bij rondvraag in ons land blijkt vaak dat niet iedereen een duidelijke notie heeft bij wat Pinksteren nou precies voorstelt. Dat kan gaan over de vraag wat de bijbelse gedachten achter dit christelijke feest zijn, maar ook over de vraag welke concrete inspiratie hiervan uitgaat voor ons anno 2014. Aan Geert Konert heb je wat dit betreft een goede gesprekspartner, zeker wanneer het gaat over de opzet en betekenis van het nieuwe project Halte 2717 in Buytenwegh.

Tekst en foto’s: Fien Meiresonne

Binnen de kortste keren kom je terecht bij wat de meest fundamentele betekenis van het christendom is, direct doorstotend naar de missionaire taken van de kerkelijke gemeente. Wat is missionair eigenlijk? Ga je bij de zeer dikke Van Dale te rade, dan blijf je globaal gesproken hangen op twee begrippen. Het ene betreft missionair werk in de betekenis van missie en zending als activiteiten van kerken door de eeuwen heen, door Van Dale nog vrij bot betiteld als ‘zending onder de heidenen’ (de tijd heeft bij de redactie kennelijk stilgestaan). Het andere is het meer neutrale begrip: iets doen met een bepaalde missie of doel. Met deze begrippen gewapend vroegen we Geert hoe het missionaire project Halte 2717 er uit gaat zien, en vervolgens wisselden we uit of en wat we hier kunnen herkennen van het Pinkstervuur ‘dat nooit meer dooft’.

Wat wordt Halte 2717? 10

‘Zoals veel kerkleden van in ieder geval de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord (PWZN) weten, worden er

op dit moment mooie plannen gemaakt voor een activiteitencentrum in of in de buurt van het winkelcentrum Buytenwegh. We noemen het ook wel een pioniersplek’, vertelt Geert.

Hoe en waar we als kerken kunnen helpen? De bedoeling is om ‘een laagdrempelige, uitnodigende ontmoetingsplek te creëren voor alle bewoners van de wijk met ruimte voor gezellig samenzijn, ondersteuning, een stilteplek, chill room en vergaderruimte ter bevordering van de sociale cohesie in de wijk’. Deze fraaie volzin is overgenomen uit het voorlopige projectplan – mooier kan een mens het bijna niet bedenken… Dit project wordt oecumenisch opgestart door de PWZN en de beide roomskatholieke kerken De Doortocht en Tabor, die al jarenlang samenwerken in het Oecumenisch Overleg Noord (OON).


De uitgangspunten van het project zijn, kort samengevat: • doelgroep: iedereen die hulp nodig heeft • samenwerking met wijkmanager en wijkpost van de gemeente Zoetermeer • waar mogelijk samenwerking met andere kerken en partijen • bemensing door geïnteresseerden uit alle maatschappelijke geledingen • het is een pilot die bij gebleken succes over heel Zoetermeer kan worden uitgerold.

Wat voor activiteiten kunnen er in zo’n ontmoetingsplek georganiseerd worden? ‘We kunnen denken aan: noodhulp, mantelzorg, eenzaamheidsbestrijding, schuldhulpmaatje, formulierenbrigade, klussen, huiswerkbegeleiding enzovoort, enzovoort. Uiteraard is het niet de bedoeling om het werk van bestaande professionele organisaties te kopiëren, laat staan in de wielen te rijden, maar hen te vragen hoe en waar we als kerken kunnen helpen en op welke terreinen we een toegevoegde waarde kunnen leveren.’ Om een idee te geven van wat we ons hier in de praktijk bij kunnen voorstellen, noemt het projectplan een aantal mogelijkheden. Open zijn tijdens de winkeltijden om een ontmoetingsplek, misschien wel hangplek, te zijn, waar je een praatje kunt maken en een kopje koffie kunt drinken. Het kan de basis zijn voor diaconale

Geert Konert: 'Zo ben je mens!'

activiteiten, wat in de nu al bestaande samenwerking met de Wijkpost ‘partners in zorg’ wordt genoemd. Er kan een ‘aandachtsruimte’ worden gecreëerd in de betekenis van een stiltecentrum, een plek waar je (ook pastorale) aandacht kunt krijgen. Te denken valt ook aan een ontmoetingsplek voor alleenstaanden met maaltijdfaciliteiten als onderdeel van eenzaamheidsbestrijding. Je zou er ook doelgroep-kringen kunnen vormen, zoals weduwen, weduwnaars, (geloofs)opvoedings‘poli’; inloophuis of kinderclubwerk. Ook identiteitsgebonden activiteiten zouden er hun plek kunnen krijgen, zoals een middagpauze­ viering, een basiscursus geloven, Bijbelcursus, kerstviering en nog veel meer.

Er allereerst ‘zijn’ voor de mensen, in gewone alledaagse taal Wat bezielt je als je aan zo’n project gaat meedoen en zelfs bereid bent het te trekken? Geert Konert laat er geen misverstand over bestaan: ‘Bij een project als dit moet je de “taal” van de beoogde doelgroep moet spreken. Anders gezegd: het kerkelijke jargon helpt je hier niet om je doelstellingen te verwezenlijken. Sterker nog, de mensen zullen je misschien zelfs niet begrijpen.’ Hij weet dat je als kerk moet omzien naar elkaar. Dat betekent helpen zonder aanzien des persoons. ‘Je als kerk presenteren betekent dus niet een wervingscampagne voor het lidmaatschap van de kerk, maar er allereerst “zijn” voor de mensen.’ Het zou dan best kunnen voorkomen dat mensen je vragen wat je bezielt om dit werk te doen. En dat geeft dan prachtige aanknopingspunten om iets van die bezieling van Pinksteren onder woorden te brengen. ‘Maar wel in gewone alledaagse taal.’ Het valt in het Nieuwe Testament op dat Jezus altijd eerst kijkt naar de nood, naar waar hulp en ondersteuning nodig is. Denk maar aan het prachtige verhaal van de barmhartige Samaritaan, die als ‘gastarbeider’ op weg naar Jericho, zich niet afvroeg of de gewonde man langs de weg wel van zijn ‘kluppie’ was, maar doorhad dat er snel hulp geboden moest worden. Dat deed hij dan ook en hij stak er zelf nog geld in ook. ‘Het verhaal heeft zoveel zeggingskracht, dat het kennelijk ook niet nodig was om achteraf te vertellen wat deze man had bezield. De boodschap was duidelijk: zo ben je mens! En zo gaan we aan de slag in Buytenwegh, gewoon omdat het nodig is, omdat we een missie hebben!’

11


Musical ‘Ruth  – de crisis voorbij’ Ruim vijftig mensen uit heel Zoetermeer komen een jaar lang elke donderdag twee uur naar kerk De Regenboog om hard te werken aan de musical ‘Ruth’. Wat beweegt hen om daar zoveel tijd in te steken?

Tekst en foto's: Mieke Brak

12

Het is natuurlijk altijd geweldig om mee te doen in een musical en op de planken te staan in het Stadstheater Zoetermeer. Wie weet, word je ontdekt, en hoor je straks bij het Universum van Beroemde Nederlanders… Het zou zomaar kunnen, maar toch is dát niet de reden waarom de Regenboog-kerk aan gemeentelid Margot van der Poel vroeg de regie van de musical ‘Ruth’ op zich te nemen. ‘Wanneer je besluit om als kerk een musical te gaan doen, is er natuurlijk meer aan de hand’, vertelt Margot. ‘Het is een heel speciale manier om een bijbelverhaal tot leven te wekken. Voor het publiek dat kijkt en luistert, maar in het bijzonder voor jezelf als speler!’ En zij spreekt uit ervaring, ze heeft al heel wat bijbelse musicals geregisseerd: van Saul, Naäman, Ester, Mozes, Jozef, Maria, Paulus, Jezus: dood en leven, en nu dan Ruth. Allemaal musicals van Gerard van Midden en Gerard van Amstel. ‘Zij weten elke keer weer het verhaal

Alles op audiovisueel gebied! Presentation Partner tel. 079-3619011 presentationpartner.nl

dichtbij te brengen’, prijst Margot, ‘nooit plat, met een goede balans tussen aangrijpend en grappig.’

Plaats voor iedereen

Wanneer je als kerkelijke gemeente een musical doet, is er plaats voor iedereen. Je kunt ook meedoen als je niet in een semiprofessioneel koor zingt en zingen gewoon leuk vindt. En ook als je in een rolstoel zit of boven de tachtig bent, of als je zeventien bent en niet stil kunt zitten… ‘Iedereen krijgt een kans en iedereen heeft een taak’, stelt Margot. ‘En we verwachten dat iedereen ook daarin het beste van zichzelf geeft! Samen gaan we iets geweldigs neerzetten, en we nemen elkaar daarin mee.’

‘Een goede balans tussen aangrijpend en grappig’


De musical ‘Ruth’ is gemaakt door Gerard van Amstel (muziek), Gerard van Midden en Erik Idema (tekst). Zij maakten meer musicals voor kerkelijke gemeenten en parochies over bijbelse figuren, zoals bijvoorbeeld Saul, Ester, Mozes, Maria, Paulus en Ruth. Lees meer bij www.gerardengerardmusicals.nl

Ruth: de crisis voorbij

Het bijbelse verhaal van Ruth is niet alleen maar een romantisch en soms komisch verhaal. ‘Het is het verhaal van een werkloze man die naar het buitenland vertrekt in de hoop zijn gezin daar een toekomst te kunnen geven. Het is het verhaal van een vrouw die haar man en zonen verliest en alleen achter blijft. Het is het verhaal van drie vrouwen die hun man hebben verloren, en daarmee verder moeten zien te leven.

Verdriet wordt zingbaar

Wie meedoet aan deze musical, komt zichzelf tegen. Deze musical confronteert je met je eigen verdriet. Wie kent dat niet, zo’n lied dat opeens alleen voor jou lijkt gemaakt…, dat jouw pijn onder woorden brengt en zingbaar maakt. Het laat je weerloos en open achter. Wie een geliefde heeft verloren, herkent zich in het lied ‘Veilig weggelegd in mij’:

Als de aandacht langzaam weglekt en de stroom aan kaarten stokt de dood een rauw verbond gesloten heeft als voor iedereen het leven doodgewoon weer verder gaat rest voor haar een voor en na zolang zij leeft.

Vreemd troostrijk

Die meedoen aan deze musical, gaan met Naomi, Ruth en Orpa mee de crisis in. De liederen en muziek verwoorden ook hun boosheid en verdriet. Niet te ontlopen – maar, vreemd genoeg, ook troostrijk. Er is ruimte voor wie opeens de keel wordt dichtgeknepen. ‘Wie niet af en toe tot tranen toe wordt geraakt, kan eigenlijk niet met deze musical meedoen’, legde Margot uit tijdens de oefensessies, ‘dus schaam je vooral niet als je moet janken!’

Schenk de wijn

Voor de juiste indruk: het is niet zo dat er elke avond vijftig mensen aangedaan in de koorbanken zitten… Ook in de musical ‘Ruth’ is er een goede balans tussen aangrijpend en grappig. Wie door de crisis is heengegaan, kan immers opeens uitgelaten gelukkig zijn! Het is tijd voor een maaltijd met vrienden, zingen en wijn. Tijd voor de liefde. Tijd voor een kleinkind... Het is niet voor niets dat dirigent Dries Piening het koor na een bijzonder lastige oefensessie al dansend de pauze instuurt met het lied ‘De glazen zijn vol’:

De glazen zijn vol ’t is feest in de straten Dus leve de lol laat ons drinken en praten De crisis is voorbij Schenk de wijn en wees blij!

De musical ‘Ruth: de crisis voorbij’ wordt opgevoerd in het Stadstheater Zoetermeer, op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober 2014. Kaartjes à € 10,- per persoon zijn te bestellen via kaarten@ruthdemusical.nl

13


Youngzizzz

Ichthusjongeren  vastend in actie ‘Toen wij, de jongeren van de Ichthuskerk, hoorden dat onze kerk verbouwd zou worden en wij daarin onze

We kwamen uiteindelijk uit op drie acties: een filmavond organiseren; auto’s van gemeenteleden wassen en gesponsord 24 uur vasten.

– Niks eten en alleen water of thee drinken. – Ook hebben we met alle

jongeren het klusteam geholpen met

eigen ruimte zouden krijgen, stofzuigen voordat de vloerbedekking gelegd werd. zijn we gelijk aan de slag gegaan met acties om geld te werven voor de inrichting van het jeugdhonk.’ Ruben van den Akker doet smakelijk verslag van enthousiaste acties en jongeren met knagende magen die niet opgeven. Tekst en foto's: Ruben v.d. Akker

14

Filmavond

Op 21 februari van dit jaar was onze eerste actie. De Ichthuskerk was nog niet open en daarom hebben we in de kerkzaal van De Olijftak een film gekeken. De film was ‘Alice in Wonderland’ en mensen van alle leeftijden konden dus voor een kleine toegangsprijs naar binnen en meegenieten van deze film. Ook konden er vooraf, in de pauze, en achteraf consumpties gekocht worden. Het was een gezellige avond met een leuke film en deze actie leverde € 105,80 op.

Auto’s wassen

Onze volgende actie was op 6 april. We kerkten inmiddels weer in de Ichthuskerk en deze actie vond dus plaats op de parkeerplaats voor de Ichthuskerk. Iedereen die vond dat zijn of haar auto wel een wasbeurtje kon gebruiken, kon de auto opgeven op de lijst en een kaartje kopen. Na de kerkdienst gingen we, gewapend met emmers en sop, aan de slag en hebben we gezellig auto’s gewassen. Dit watergevecht leverde ook nog eens € 47,50 en vijf glimmende auto’s op.

De glazen kerk

Dan was onze laatste en grootste actie: ‘De glazen kerk’. Deze actie duurde een hele dag, want we hadden afgesproken dat we 24 uur niks gingen eten. Mensen konden ons van tevoren sponsoren en nadat we het daadwerkelijk gehaald hadden, betalen.


We begonnen op zaterdagavond 12 april om 19.00 uur in onze eigen ruimte in de Ichthuskerk en aan dominee Nico was de eer het te openen. Na tot diep in de nacht films gekeken te hebben gingen we slapen. – We voelden nog niks. – De volgende ochtend werden we om 8.30 uur wakker gemaakt door dominee Jaap, omdat we het veld moesten ruimen voor de crèche. We gingen spelletjes spelen in de ruimte ernaast en sommigen van ons gingen naar de kerkdienst. Om 11.45 uur gingen we allemaal naar de kerkdienst die we zelf hadden voorbereid. – Inmiddels knaagde het behoorlijk in onze buik. – De kerkdienst ging over wat we zelf konden doen om de wereld te verbeteren. Iedereen had zijn eigen taakje en de preek bestond uit een debat tussen de aanwezigen over vijf stellingen. Aansluitend aan de kerkdienst organiseerden we een pubquiz. Een quiz met vijftig vragen met thema’s van muziek tot geschiedenis; ook zaten er tien bijbelvragen in om de kennis van de kerkgangers te testen. Vijf teams streden om de titel en het was erg gezellig. Helaas hebben we één team moeten diskwalificeren, omdat dit team wel heel veel van een telefoonschermpje overschreef. Om 15.00 uur kwamen er twee mensen van Focus, de toneelgroep van onze kerk.

– We hadden inmiddels echt honger, maar eten was het verboden onderwerp. – Het was erg leuk

met de groep. We moesten elkaar verhalen vertellen waarin we sommige details wat verbogen en de anderen moesten raden wat er niet klopte. Daarna speelden we ‘instaptoneel à la de Lama’s’ (van televisie). Drie mensen speelden een toneelstukje en als er stop werd geroepen ging één iemand zitten en kwam er een nieuw iemand in. Om 17.00 uur was er een kleine uitvoering voor belangstellenden. Eerst vertelde we allemaal een verhaal en moesten de toeschouwers raden wat er niet klopte en daarna speelden we instaptoneel.

Er werd erg veel gelachen. – We waren de honger even vergeten. – Bedankt Focus! Het laatste uur was het ergst; we waren er bijna

– maar onze magen protesteerden heftig –.

Op deze manier hebben we bewust of onbewust ook stilgestaan bij alle mensen die honger lijden in de wereld. Best wel heftig als je bedenkt dat sommige mensen dit elke dag moeten meemaken... Om 18.45 uur kwam dominee Rein om af te tellen en het feestmaal af te trappen. Alle ouders hadden namelijk wat lekkers gemaakt, van lasagne tot ijstaart, waarop we meteen konden aanvallen. Nadat de laatste seconden eindelijk waren weggetikt en we konden constateren dat we het allemaal gehaald hadden, vielen we aan op deze overheerlijke maaltijd. – Na 24 uur niks eten is eten het geweldigste wat er is. – Ook verdient dominee Jaap een eervolle vermelding, omdat hij samen met ons 24 uur heeft gevast en ondertussen toezicht hield en onze dienst heeft geleid. Met iedereen die gesponsord heeft; iedereen die ons succes heeft gewenst; iedereen die onze activiteiten heeft bezocht en iedereen die ons vermaakt heeft deze 24 uur is het enorm gezellig geweest en hebben we € 834,21 opgehaald!

Resultaat

We kunnen terugkijken op drie zeer geslaagde acties. Het was onwijs leuk om te doen met z’n allen. Inmiddels staan er in onze ruimte een tafelvoetbalspel, twee banken, een salontafel, een televisie en een dvd-speler. In totaal hebben we € 987,51 opgehaald om nog meer leuke dingen te bedenken en het nog mooier te maken. We zijn er erg trots op en blij met wat we allemaal hebben bereikt!

15


B. Christusmonogram met vredesduif C. Kruis met korenaar. De prijs van de kaarsen is als volgt: een kaars van 25 cm lang kost € 19,50; die van 30 cm is € 25,50; een kaars van 40 cm kost € 32,-- en die van 60 De Goede Herder cm lang is € 48,50. Ook kunt u een

In ca ra ee vo en in

Dorpsstraat 74 2712 AM Zoetermeer 079-3162081 www.ichthusboekhandel.nl

€ 8,90l per dee

Trilogie Geloven op Goede Gronden compleet Bram van de Beek, Margriet van der Kooi-Dijkstra, Arjan Plaisier, Ciska Stark en anderen schrijven gloedvol en voor iedereen begrijpelijk over wat wij geloven van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. www.boekencentrum.nl

@boekencentrum

Industrieweg 76 2712 LC ZOETERMEER Telefoon : 079 - 341 86 06 Fax : 079 - 341 86 23 E-mail : info@dipas.nl www.dipas.nl

Maatwerk Drukwerk is de kleding van uw organisatie. Het is de manier waarop u zich presenteert. Op de keper beschouwd is de essentie van onze activiteiten dan ook: zorgen dat uw organisatie goed voor de dag komt.

Die filosofie zit verweven in onze complete bedrijfsvoering. Drukwerk is altijd maatwerk en dat vraagt om een persoonlijke en flexibele benadering. Als middelgroot familiebedrijf zijn we juist daarmee groot geworden.

Van Dongen UitvaartZorg

&UitvaartZorg Van Van Dongen UitvaartZorg Van Dongen UitvaartCentrum VanDongen Dongen & UitvaartZorg & & VanVan Dongen Van Dongen UitvaartZorg Van Dongen UitvaartCentrum DongenUitvaartCentrum UitvaartCentrum PGZ 3-09def.indd 8-9

Van D

Van

Wij zijn een kleinschalige onderneming Wij Wijbieden zijn persoonlijke een en Wij zijnzijn eeneen zorg en aandacht kleinschalige kleinschalige kleinschalige

& Van Dongen UitvaartCentrum

Den Hoorn 6, 2712 BC Zoetermeer - Telefoon: 079 331 52 12 Email: j.huurman@gebrhuurman.nl - website: www.gebrhuurman.nl

Bij bouwbedrijf Gebroeders Huurman weten ze van aanpakken. Ruim 90 jaar bouwervaring met nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie. Deskundig in het uitvoeren van metsel-, beton-, stukadoor- en tegelwerkzaamheden. Een betrouwbaar en degelijk bouwbedrijf met uitstekende service.

Meedenkers die mogelijk maken wat u wenst Kwaliteit Zekerheid Service Garantie

Wij zijn een onderneming 24 uur per dag onderneming onderneming kleinschalige bereikbaar en biedenen persoonlijke bieden persoonlijke en bieden persoonlijke onderneming zorg Ongeacht en aandacht waar uaandacht zorg en zorg en aandacht en bieden persoonlijke verzekerd bent

24 uurzorg per24 dag en aandacht uur per dag 24 uur per dag bereikbaar bereikbaar Zoetermeer Bredewat 24 uur per dag

Bredewater 20a - 2715 CA bereikbaar bereikbaar OngeachtOngeacht waar u waar u 079 - 343 43 03 - www.vduz.nl

079 - 3

Ongeacht waar u verzekerd bent waar verzekerd bent Ongeacht u verzekerd verzekerd bent bent

Bredewater 20a - 2715 Zoetermeer Bredewater 20aCA- 2715 CA Zoetermeer Bredewater 20a 2715 CA Zoetermeer Bredewater 20a 2715 CA Zoetermeer 079 - 343079 43Van 03 - www.vduz.nl Dongen - 343 43 03UitvaartZorg - www.vduz.nl &- www.vduz.nl 079 343 43 03 Dongen 079 - 343Van43 03UitvaartCentrum - www.vduz.nl

Van D

Van

Wij zijn een kleinschalige onderneming en bieden persoonlijke zorg en aandacht 24 uur per dag bereikbaar Ongeacht waar u verzekerd bent

Bredewater 20a - 2715 CA Zoetermeer 079 - 343 43 03 - www.vduz.nl

Bredewat 079 - 3


Dit

lie

raakt mij Co l Ve by

Zoekend naar licht

ze

n

Zoekend naar licht, hier in het duister zoeken wij U, waarheid en kracht. Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht. Refrein:

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. Refrein Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst. U bent de vredevorst. Refrein Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door u gebouwd. Refrein Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. Maak ons uw dienaars, leer ons te delen totdat uw rijk hier is. Refrein Lied 1005, ‘Longing for light’ Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

ge m ee nte

lid

va nD

eO

ase

in M

ee r z

icht.

‘Longing for light’ Muziek, en dan vooral zingen, is voor mij heel belangrijk. Ik heb altijd les gegeven op de basisschool en zingen met de kinderen was voor mij een vast onderdeel van de dag. Ik vond het heerlijk. Ook in mijn vrije tijd ben ik veel met zingen bezig. Ik ben al jaren lid van de Liturgische Zanggroep Meerzicht en ik volg ook zanglessen bij een zangpedagoge. In de musical Ruth, die in oktober opgevoerd zal worden in het Stadstheater, vervul ik de hoofdrol. Toen mij gevraagd werd naar mijn lievelingslied hoefde ik daar niet lang over na te denken. Met de introductie van het nieuwe Liedboek is er een schat aan prachtige liederen bijgekomen. Lied 1005, ‘Zoekend naar licht’, springt er voor mij uit. Ik hoorde het lied voor het eerst op de introductieavond van het nieuwe Liedboek. De melodie raakte mij direct. De woorden kwamen later en die hebben mij erg geholpen in de moeilijke tijd die ik moest doorbrengen in het ziekenhuis en in Vivaldi. Vaak zocht ik naar lichtpuntjes in de donkerte om mij heen. En als het erg moeilijk was, pakte ik het Liedboek en zocht Lied 1005 op. Ik zong het zachtjes voor mij heen en werd er door opgebeurd. Vooral de Engelse tekst, meer nog dan de Nederlandse vertaling, raakte mij: ‘Longing for light’. Daar klinkt voor mij toch meer het diepe verlangen, de hunkering naar licht in door. Vaak zoek ik het lied op als het weer tegenzit bij het herstel, en dan zing ik het. Het helpt mij heel erg.

Tekst: Coby Velzen - Foto: Jan Koster

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,

is

17


Pinksteren – Korenfestival 

Een feest van zang en bezieling

Bezieling, geest en nieuwe inspiratie. Voor Jacques de Jong horen deze woorden bij elkaar. Al eerder leefde bij de voormalig voorganger van het Apostolisch Genootschap in Zoetermeer het idee om een korenfestival te organiseren met Pinksteren. Het Feest van de Geest was voor hem directe aanleiding om dit idee nu te realiseren. Op 7 juni, de zaterdag voor Pinksteren, vindt het Korenfestival plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Stadhoudersring. Verschillende koren doen enthousiast mee en iedereen kan vrij binnenlopen. Tot leven brengen

Tekst: Beppie van der Plas - Foto’s: Jacques de Jong

‘De woorden geestkracht en bezieling kunnen concreet gestalte krijgen in kunst. Kunst, en zeker muziek en zingen, kan dit tot leven brengen en zo mensen inspireren om zin en inhoud aan hun leven te geven. Dat kan in kerkdiensten en samenkomsten, met onze uitingen in woord en daad, en met klanken die het hart kunnen raken. Inspiratie en bezieling zijn belangrijk, ze vragen steeds weer om vernieuwing en verdieping. Daarom is het goed het Pinksterfeest te vieren, het feest van geestkracht en begeestering, het feest van een heilig vuur dat in ons hart is ontstoken en nimmer mag ondergaan.’

18

Zingen verbindt

Jacques de Jong: 'Klanken die het hart kunnen raken.'

Jacques vindt het Feest van de Geestproject een mooi initiatief van de kerken om juist vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, mensen met behulp van hedendaagse kunst te verbinden en door beeld, woord en klank de verbeelding te laten spreken. ‘Het Feest van de Geest biedt “zender én ontvanger” nieuwe kansen en


Korenfestival Zaterdag 7 juni van 15.30-17.30 uur Kerkgebouw Apostolisch Genootschap Stadhoudersring 782, Zoetermeer Inloop vanaf 15.00 uur. Na afloop ontmoeting en mogelijkheid tot bezichtiging van de kerk, waar ook een expositie is van beeldende kunst als onderdeel van het Feest van de Geest. Toegang vrij.

mogelijkheden om wederzijds kennis en begrip voor elkaar te versterken, en daarmee hopelijk de wereld een beetje mooier te maken. Daarom ook ben ik op het idee van een korenfestival gekomen, aansluitend bij het Feest van de Geest. Zingen verbindt mensen en wat is er mooier dan juist op ‘het feest van de verbinding’ samen te zingen!’

Wat is er mooier dan juist op ‘het feest van de verbinding’ samen te zingen! Enthousiast

‘Het is goed te merken’, is de ervaring van Jacques de Jong, ‘dat velen vreugde en inspiratie vinden in het met elkaar zingen.’ Veel koren reageerden enthousiast en hadden mee willen doen. ‘Maar ja, er is ook concurrentie; het pinksterweekend nodigt ook uit om van vrije dagen te genieten. Onder de deelnemende koren op zaterdag 7 juni zijn in ieder geval de koren van het Apostolisch Genootschap, de Liturgische Zanggroep Meerzicht en het Rainbowkoor. Arie Vooijs bespeelt het orgel en er is ook

samenzang. ‘Een aantrekkelijk programma, waarin passie, geestdrift en bezieling centraal staan. Met de koren die er nu zijn, wordt het een prachtige middag!’

Hoe kreeg jij ooit een idee? Vroeg jij je dat nooit eens af...? Het was de stem van één van ons die jou het inzicht gaf. De stem van iemand als wij. Onzichtbaar aan je zij. Zo luisterde jij toe. Je noemde het je inspiratie. Adem van de geest. Inspiratie. Maar wij zijn het. We zijn het steeds geweest. Uit: Inspiratie van Ad van Dijk.

19


Feest van de Geest

Vuur dat nooit meer dooft Er wordt heel wat afgevierd in de kerken. Van Kerst en Pasen merk je daarvan ook buiten de kerk veel: je kunt er in de supermarkt of op televisie niet omheen. Met Pinksteren hebben de meeste mensen weliswaar een extra vrije dag, maar het merendeel van de Nederlanders lijkt nauwelijks idee te hebben waarom we dat Pinksterfeest vieren. Dat komt vast omdat Pinksteren een beetje ongrijpbaar lijkt. Het kerstverhaal is vrij eenvoudig uit te leggen, het paasverhaal wordt al best lastig. Maar wat er precies met Pinksteren gebeurt… Van oudsher heeft de kerk zich verbonden met de beeldende kunst wanneer verhalen wel wat meer uitleg konden gebruiken. In de protestantse traditie is dat in de tijd van de Reformatie nogal verminderd. Maar juist zo’n ‘ongrijpbaar’ feest als Pinksteren nodigt uit om de verbinding te zoeken tussen de kerk en de kunst.

Lucy de Kruif

Geestdriftig en bezield

Ook dit jaar doen we in Zoetermeer met veel verschillende kerken mee aan het landelijke ‘Feest van de Geest’. Een kunstevenement rondom Pinksteren, waarbij het feest wordt verbeeld door kunstenaars van verschillende disciplines, die met hun werk de bezoekers en kerkgangers inspireren. ‘Inspireren’ is precies waar het om gaat met Pinksteren. Dit werkwoord komt van het Latijnse woord ‘inspirare’, dat

Tekst: ds. Charlotte Kremer

20

Anneke Otten

Joke Meijer


Tot op vandaag blijft de Geest inspireren en wordt het evangelie gehoord en doorverteld.

Daniël van Goor

Wil na S

Nor a n oe k

aangeraakt door de Heilige Geest die hen ingegeven wordt. Met hun geestdrift weten ze ook anderen te inspireren, en zo begint het evangelie aan zijn reis tot in alle uithoeken van de wereld, en door alle eeuwen heen. Tot op vandaag blijft de Geest inspireren en wordt het evangelie gehoord en doorverteld. Dit jaar heeft het Feest van de Geest niet voor niets de inspirerende ondertitel ‘Vuur dat nooit meer dooft’ meegekregen. Beppie Ruivenkamp

letterlijk ‘inademen’ of ‘inblazen’ betekent. Niet zomaar ‘inblazen’, maar het inblazen van de geest. Begeesteren, bezielen, geestdriftig maken! De oude klassieke Griekse filosofen geloofden al dat de inspiratie iets van goddelijke aard was. En in het Pinksterverhaal krijgt die inspiratie een nieuwe betekenis: inblazing van de Geest, Goddelijke bezieling. De leerlingen van Jezus die bij elkaar zijn in Jeruzalem, staan ineens in vuur en vlam; ze worden

Een nieuw werk

De deelnemende kunstenaars hebben als opdracht gekregen een nieuw werk te maken, dat past bij de thematiek van het vuur dat nooit dooft. Dit kunstwerk wordt samen met ander werk ge­ëxposeerd in de deelnemende kerken. In elke kerk is het werk van twee of drie verschillende kunstenaars te zien. De kunstenaars zullen zelf ook veel aanwezig zijn in de kerkgebouwen, om te vertellen wat hun heeft geïnspireerd bij het creëren van hun werk. Op een centrale plek in Zoetermeer, in de Pelgrimskerk,

van Kl

i ng e

ren

is een overzichtstentoonstelling te zien met werk van alle deelnemende kunstenaars.

Andere kijk

De bezielde verbeelding maakt dat we als kijkers op een andere manier het Pinksterverhaal ‘horen’. Er worden aspecten belicht die we misschien niet altijd voor ogen hebben. Kunst geeft een andere kijk op een verhaal dan alleen taal doet. Kunst verbinden aan het Pinksterfeest is daarmee een prachtige verrijking voor iedereen van binnen en buiten de kerk. Een inspirerend rondje langs de kerken (volg de fietstocht) kan je zomaar in vuur en vlam zetten!

21


Marijke Ridderhof

Lysanne van den Hoeven

De drukschakelaar in uw communicatieketen BDUprint l Postbus 67 l 3770 AB Barneveld l Telefoon: 0342 - 494 331 l Twitter: @BDUprint l bduprint.nl

BDUprint - Adv [A5].indd 1

8/1/2013 9:10:04 AM


Woensdagavond 27 mei om 20.00 uur zal burgemeester Charlie Aptroot in de Pelgrimskerk het startschot afvuren, waarmee het Feest van de Geest geopend wordt. In de Pelgrimskerk vindt u werk van alle deelnemende kunstenaars, bijeengebracht in een inspirerende overzichtstentoonstelling.

In beweging!

Jan Kno ester

Pinkstertour langs kerk en kunst De Geest Gods is steeds daar waar een begin wordt gemaakt. Bij de Schepping, op het Pinksterfeest, bij de Herschepping, zoals Jaap van den Akker in zijn inleidende artikel in deze Zin in Zoetermeer in vogelvlucht laat zien. Steeds is het de Heilige Geest die mensen in beweging zet. En n贸g: nieuwe initiatieven die vanuit de kerken en in de kerken worden opgestart, jongeren die de fakkel overnemen en nieuwe dingen in gang zetten. In beweging zetten, aanvuren: dat is wat de Geest doet. De fietstocht levert ook een verrassend groen beeld op van Zoetermeer. Vanuit de stad bent u zo in het Groene Hart, waar de fietstocht naar Zevenhuizen door het weidse polderland boeiende vergezichten biedt. Het kan geen toeval zijn dat de fietstocht door Zoetermeer naar Zevenhuizen en weer terug de vorm heeft van een lemniscaat, symbool voor beweging. Laat u dus aansporen en aanvuren: kom in beweging!

De route

De route voert langs elf kerken, elf pleisterplaatsen om af te stappen. Zin in Zoetermeer ging u voor op deze tocht en brengt uit iedere kerk een kunstenaar voor het voetlicht.

Tekst: Beppie van der Plas en Marieke van der Giessen

Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt het Feest van de Geest gevierd. Op tal van plekken in Nederland, 贸贸k in Zoetermeer. Het Feest van de Geest wil u bewegen. Figuurlijk door u te inspireren of zelfs te ontroeren door de kunstwerken die in deelnemende kerken ge毛xposeerd worden. Letterlijk door u de fiets te laten pakken voor een fietstocht langs deze kunst in de kerken. Het Feest van de Geest wil ook verbinden. Met deze kunstroute wordt haast als vanzelf ook een verbinding gelegd tussen stad en land. De stad Zoetermeer kan gezien worden als een openluchtmuseum van naoorlogse architectuur. Vanaf het startpunt in de Pelgrimskerk krijgt u een rondleiding door dit openluchtmuseum, waarbij niet alleen de architectuur zal opvallen.

1. Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86 Het kerkgebouw de Pelgrimskerk is gelegen op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan, in het centrum van Zoetermeer. Het gebouw is in 1932 gebouwd door aannemer Jan van Os naar plannen van architect B.W. Plooij. In 2012 werd het 80-jarig bestaan van dit kerkgebouw gevierd. In de loop der tijd is er een aantal verbouwingen en aanpassingen geweest, die overigens de oorspronkelijke staat van de kerk niet aangetast hebben. De buitenkant van de kerk is tot gemeentelijk monument verklaard.

23


Hilde Oosterhuis:

‘Geloof heeft zuurstof, beweging en interactie nodig’ ‘De kerk staat open voor ideeën van buitenaf. Het is geen dichtgespijkerd clubje.’ Voor Hilde Oosterhuis, een van de twee jonge kunstenaars die in Het Kompas exposeren, is het Feest van de Geest hét symbool van de vereniging van mensen. Hilde is 23 jaar en bezig met het laatste jaar van de Kunstacademie in Arnhem. ‘Wat mij inspireert bij het maken van mijn kunst is de natuur, (hedendaagse) sprookjesfiguren en mijn zoektocht naar God en ook mijn teleurstellingen daarin. Emoties en ervaringen die ik niet in woorden kan vatten, inspireren mij tot het maken van mijn werk.’

Elkaar de hand reiken

‘Mijn vader is als predikant verbonden aan Het Kompas. Hij maakte me attent op het Feest van de Geest en ik was onmiddellijk enthousiast. Ik voel me persoonlijk betrokken bij de kerk en het christendom. Daarnaast is het Feest van de Geest een unieke mogelijkheid om elkaar als kunstenaar en kerk de hand te reiken. Zowel kunst als kerk onderzoeken onderwerpen die lastig in woorden te vatten zijn. Deze onderwerpen zijn echter zo belangrijk dat ze wel gecommuniceerd moeten worden!’

Emotionele effecten

‘Lysanne van den Hoeven en ik maken samen een installatie waarmee we de ruimte een ander aanzien geven. Daarmee willen bereiken dat mensen met een frisse blik naar de kerkzaal kijken. De muren en plafonds in de kerk worden gedeeltelijk bedekt, waarna we vanuit één punt met flexibele, semi-transparante materialen langs muren en plafond werken. Werken aan dit project is een enorme uitdaging, omdat een kerk een ongebruikelijke ruimte is om mee te werken. Dit zorgt niet alleen voor technische complicaties, maar ook voor emotionele effecten, aangezien de kerkruimte veel betekent voor de gemeenteleden persoonlijk.’

Frisse wind

‘Voor mij persoonlijk is het Feest van de Geest enorm hoopgevend. De Geest als frisse wind en inspirator is voor mij hét symbool van de vereniging van mensen. Mensen zijn afhankelijk van elkaar voor inspiratie en creativiteit, en in deze zelfde creativiteit vinden zij elkaar en leven zij als één.

Verder dan de kerkzaal

Die eenheid, dat idee van eenheid wil ik met mijn werk overbrengen. Aan niet-christelijke Feest-gangers zou ik graag laten zien dat de kerk openstaat voor ideeën van buitenaf. Het is geen dichtgespijkerd clubje: iedereen is welkom! Aan christelijke Feest-gangers zou ik graag overbrengen dat de kerkzaal op zichzelf niets is. De gemeente wordt gevormd door alle mensen die met hun gezamenlijke opvattingen en liefde een eenheid vormen. De kerkzaal is slechts het tijdelijke schilletje dat om praktische redenen om de gemeente heen zit, tijdens de kerkdienst. Het geloof zelf is niet te beperken tot vier muren en een plafond, het heeft zuurstof, beweging en interactie nodig. Het reikt veel verder!’

2. Het Kompas, Piet Heinplein 13

Exposerende kunstenaars: Hilde Oosterhuis, Lysanne van den Hoeven

24

In 1955 werd de eerste steen gelegd van het kerkgebouw aan het Piet Heinplein. Het kerkgebouw is ontworpen door D. Huurman en werd in 1956 in gebruik genomen. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd het kerkgebouw gemoderniseerd en kreeg het ook de naam Het Kompas. Deze naam sluit aan bij de omgeving van het kerkgebouw, de zeeheldenbuurt. De naam wijst ook op de Bijbel, het kompas voor het leven.


Nora van Klingeren:

‘Een feest van kleur en diversiteit’ Nora van Klingeren is textielkunstenares. Zij werkt met zijde en wol, mooie en vooral warme materialen. Het Feest van de Geest inspireert haar tot ‘bewegen en bewogen worden’.

Wat inspireert jou tot je werk?

‘Vilten heeft voor mij iets magisch: losse vezels wol, water, zeep en bewegen en er ontstaat een stof die niet rafelt, sterk en warm is. een wonder! In combinatie met zijde ontstaan mooie structuren. Bovendien heeft zijde ook weer eigen specifieke kenmerken: niet alleen glans, maar ook eindeloze mogelijkheden om te beschilderen en te zeefdrukken. Dat geeft allemaal mooie combinaties. Mijn oorspronkelijke opleiding is bouwkunde. Wandtextiel maken noem ik ook wel ‘bouwen met wol en zijde’.’

Waarom doe je mee met het Feest van de Geest?

‘Ik ben er in gerold. Al eerder had ik een afspraak om te exposeren in de kerk. Nu valt het samen. Ik ben niet religieus, ook niet religieus opgegroeid. Dat wil niet zeggen dat er geen thema's zijn die mij kunnen inspireren. Zeker het Feest van de Geest. Dat vertaal ik als ‘vol van verbinding’ en ‘het in gang zetten van gedachten’, zoals ik vilt en zijde met elkaar verbind. Het biedt mooie aanknopingspunten.’

Hoe speel je in op de ruimte van de Adventskerk?

In de kerk komt bestaand werk en werk dat ik voor deze gelegenheid ga maken. Het bestaande werk heeft titels die goed aansluiten bij het thema en qua maat goed passen in de kerk: ‘Grow and flow’, gezamenlijke beweging. ‘Golderli’, een klein beekje in Zwitserland, en ‘Lange tafelgesprekken’. Het nieuwe werk wordt een mobile: ‘Bewegen, bewogen, bewegen’. Dat sluit prachtig aan het specifieke thema van Feest van de Geest 2014, ‘Vuur dat nooit meer dooft’. Dat heeft voor mij iets van beweging in zich, een soort perpetuum mobile. Daarnaast maak ik nog vier kleine werken in de liturgische kleuren ter verbeelding van de tijd.

Wat doet het met jou zelf?

Bewegen en bewogen worden is altijd mooi. Steeds een stapje verder komen.

Wat wil je overbrengen aan de bezoekers?

Vooral een feest, een feest van kleur en diversiteit!

3. Adventskerk, Julianalaan 3 Exposerende kunstenaars: Nora van Klingeren, Joke Meijer De Adventskerk is in een sobere stijl gebouwd (zonder de toren lijkt het net een woonhuis) door de Voorburgse architect A. van Eck. Het ontwerp sluit aan bij de traditionele stijl van de Delftse School. Deze stroming in de architectuur wordt gekenmerkt door een sobere vormentaal die vooral ontleend is aan de vaderlandse bouwtraditie (bakstenen muren, hoge puntdaken en natuurstenen accenten).

25


Ronald de Jong:

‘Een onuitputtelijke rijkdom aan gaven’ Het spreekt bijna vanzelf dat Ronald de Jong, toon- én beeldend kunstenaar, in de Oude Kerk exposeert. Als vaste organist is de Oude Kerk zijn tweede (t)huis geworden.

Wat inspireert jou tot jouw kunst?

‘Ik maak schilderijen en houtsculpturen in een lyrisch-abstracte stijl, gebruikmakend van zowel olieverf, pastel als acryl. Het collage-element schuw ik daarbij niet; ik experimenteer graag met allerhande materialen, zoals bijvoorbeeld boomschors, houtpulp en zand. De thematiek van mijn werk komt altijd vanuit mijn christelijke identiteit.’

Waarom doe je mee?

‘Het thema ‘Geest’ houdt mij eigenlijk altijd bezig in mijn beeldende kunst. Een mooi verlengstuk dus. ‘Vuur dat nooit meer dooft’, het thema voor deze expositie, spreekt me aan en zet me altijd weer aan het denken over onze relatie met God en de Heilige Geest. Een onuitputtelijke rijkdom aan gaven die daaruit kan voortvloeien, als je je ervoor openstelt. ‘

Waarom de Oude Kerk?

‘De Oude Kerk is een belangrijk deel van mijn leven en een bron van inspiratie. De prachtige ruimte met zijn witte muren is een prachtig decor voor mijn schilderijen, die over het algemeen krachtig van toon zijn.’

Wat wil je met je werk overbrengen?

‘Ik hoop met mijn kunst te bereiken dat mensen gaan fantaseren en nadenken over wat de Geest in zijn of haar leven betekent.’

4. Oude Kerk, Dorpsstraat 59 Exposerende kunstenaars: Daniel van Goor, Ronald de Jong, Marijke Ridderhof

26

De Oude Kerk is de oudste kerk van Zoetermeer en dateert uit 1783. Het oorspronkelijke kerkgebouw uit de 14e eeuw dat op de plaats van de huidige kerk stond, was zo vervallen dat tot nieuwbouw werd besloten. Het ontwerp hiervoor kwam van Guidici, een architect van Italiaanse afkomst die woonde en werkte in Rotterdam. Opmerkelijk is de in streng classicistische stijl uitgevoerde ingangspartij aan de noordzijde. In die noordgevel vinden we de eerste steen. Een tweede steen in drie stukken ligt achterin het koor van de kerk en vermeldt de voltooiing van het kerkgebouw. In de kerk bevinden zich ook noch zogenaamde herenbanken van de Heren van Zoetermeer.


Heleen de Lange:

‘Niet een vooropgezet plan volgen, maar je laten leiden’ Heleen de Lange maakt meestal schilderijen in acryl, met paletmes. Gelaagdheid is kenmerkend voor haar werk. Én kleur. Daarmee stralen haar schilderijen kracht, warmte en licht uit, ze zitten vol emotie.

Wat inspireert jou?

‘Ik ben begonnen met schilderen om uiting te geven aan mijn emoties. Het inspireert mij elke keer weer om met verf, kleur en doek aan de slag te gaan. Ruimte geven aan het creatieve proces en daarbij niet weglopen voor bepaalde emoties.’

Waarom doe je mee?

‘Bezig zijn met het Feest van de Geest roept het intuïtieve schilderen nog meer op. Bij het schilderen van doeken speciaal voor deze expositie voel ik mij regelmatig geleid door de Geest. Het is een hele bijzondere ervaring om dat mee te mogen maken. Niet een vooropgezet plan volgen, maar je laten leiden door wat de Geest met je doet.’

Waarom in de Ichthuskerk?

‘De pas verbouwde Ichthuskerk, waar ik mag exposeren, is heel licht en ruim geworden. Dit inspireert mij om juist ook met het contrast van licht en donker bezig zijn.’

Wat doet het met jouzelf?

‘Schilderijen schilderen voor een kerk is een bijzondere ervaring. Het geeft vaak toch iets meer.’ Wat wil je aan de Feestgangers overbrengen? ‘Ik wil graag een stukje meegeven van het verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest. Ik hoop dat door het bekijken van mijn doeken het verhaal dichterbij komt en voor mensen meer gaat leven.’

5. Ichthuskerk, Parkdreef 258 Exposerende kunstenaars: Lucy de Kruijf, Heleen de Lange De Ichthuskerk is ontworpen door architecten Verdonk & Huurman en dateert uit de jaren zeventig. Op 30 maart dit jaar vond de feestelijke heropening van de kerk plaats na een ingrijpende verbouwing.

27


Wonny Stuger:

‘Voel de vreugde en de warmte’ Als geboren Surinaamse verwerkt Wonny Stuger de beelden van haar land in haar schilderijen. Het zonnige, warme karakter, de vrolijkheid, trots zijn op wie je bent. Ze vindt het geweldig dat het ontstaan van de kerk begonnen is met een feest! ‘Vlak voor mijn vijftiende verjaardag kreeg ik van mijn moeder te horen dat we een week later naar Nederland zouden vertrekken. Mijn vader zou diezelfde dag al vertrekken, hij moest gedialyseerd worden en dat kon in Suriname toen niet. Hij heeft nog dertien jaar geleefd. Hij was het ook die mijn interesse wekte voor de geschiedenis van Suriname, door de manier waarop hij de beelden van vroeger beschreef. Die beelden van Suriname probeer ik weer terug te halen in mijn schilderijen. Het zonnige en warme karakter van de mensen, de vrolijkheid, trots zijn op wie en wat je bent.’

daardoor mooi, zonder dat het overdadig wordt. Ik heb grote formaten uitgezocht, zodat ze niet in het niet vallen tegen de grote muren. Ik exposeer samen met Jan Knoester, een collegakunstenaar die ook prachtige werken heeft. Onze werken vormen samen een mooi geheel in de kerk. Speciaal voor deze gelegenheid heb ik een werk gemaakt waarbij ik mij heb laten inspireren door de tekst in het verhaal: Toen woei de Geest van God als een vurige wind uit de hemel over die groep leerlingen van Jezus, zodat er zelfs vuurtongen op hun hoofd waren te zien.

Warm welkom

Baken van rust

‘De eerste keer dat ik meedeed met het Feest van de Geest is me erg goed bevallen. Het was een warm welkom in de kerk. Het thema spreekt me ook nu weer erg aan. Het geeft een stukje geschiedenis weer van de kerk. Petrus riep de samengestroomde menigte op om zich opnieuw op God te richten en geloof te hechten aan zijn getuigenis over Jezus. Volgens het boek Handelingen kwam velen toen tot geloof in Jezus, en was dat het begin van de kerk. Ik vind het geweldig dat het ontstaan van de kerk begint met een feest!’

Vurige wind

In de Oase hangen de prachtige glas-in-loodramen hoog in beide lange muren. Door de lichtinval heb je een prachtig tafereel wat meteen de aandacht trekt. Mijn werken zijn gelukkig ook kleurrijk en combineren

‘Meedoen aan de expositie Feest van de Geest vervult me met trots. Ik vind het leuk deel uit te maken van een expositie die elk jaar steeds groter wordt. Het mooiste vind ik dat het mensen naar de kerken brengt. Ik merk zelf dat in deze hectische tijd mensen steeds minder tijd vrij maken om naar de kerk te gaan, terwijl het juist een baken van rust is. Ik ervaar het zelf ook weer als ik in De Oase kom. De ontspannende sfeer die het uitstraalt en de innerlijke rust die het gebouw geeft, is juist datgene waaraan ik – en naar ik weet ook van vele mensen met mij – menigmaal behoefte heb. Dat wil ik graag ook aan de bezoekers van het Feest van de Geest overbrengen. Voel de vreugde en de warmte die van de werken uitstraalt. Ervaar de gemoedsrust in de kerk en maak een feest van elke gelegenheid in je leven!’

6. De Oase Kerkenbos 8 Exposerende kunstenaars: Jan Knoester, Wonny Stuger

28

Deze oorspronkelijke gymzaal in de wijk Meerzicht werd in 2000 omgebouwd tot een kerkelijk centrum en als kerkzaal in gebruik genomen. In 2004 werd de kerkzaal verrijkt met 35 glas-in-loodramen naar een ontwerp van de Zoetermeerse kunstenaar Jan Groeneveld.


Joop van Leeuwen:

‘Dat het licht overal gezien en ervaren mag worden’ Joop van Leeuwen zoekt het vooral búiten de kerkruimte. Hij exposeert met ‘licht en lucht’. ‘De Genesareth-gemeenschap straalt zoveel warmte uit’, aldus Joop, dat het niet moeilijk was om ja te zeggen tegen deelname aan het Feest van de Geest.

Wat inspireert jou tot je werk?

’Mijn inspiratie tot het maken van mijn schilderijen haal ik uit de wereld om me heen. Mensen of de natuur, de lucht of een prachtige panorama. Maar meestal is het het licht, licht dat bijvoorbeeld weerkaatst op het zand. En de hang naar nostalgie...’

Je doet mee aan het Feest van de Geest, waarom?

‘Ik ben gevraagd. Vanuit de Genesareth-gemeenschap straalt zoveel warmte, dat het voor mij niet moeilijk was om ja te zeggen.’

Hoe speel je in op de ruimte van de Genesarethkerk? ‘Ik zoek het juist buiten deze ruimte. Waarom? Omdat de boodschap voor buiten de kerk is bedoeld. Lucht, zon, strand zijn voor mij het licht .En daar exposeer ik mee.’

Wat doet het met jouzelf?

‘Dat weet ik als de expositie begint. Dan ervaar ik de reacties van mensen die mijn werk bekijken.’

Wat wil je overbrengen aan de Feest- gangers?

‘Emotie. Dat in ieder geval. Het kijken naar de manier van schilderen. Dat het licht overal gezien en ervaren kan worden. Meegedragen vanuit de kerk en speciaal onze gemeenschap van de Genesarethkerk in Meerzicht.’

7. Genesarethkerk, Monnikenbos 10 Exposerende kunstenaars: Joop van Leeuwen, Beppie Ruivenkamp De Genesarethkerk in de wijk Meerzicht is een ontwerp van de het architectenbureau Engelkes en Drayer uit Delft en werd in 1990 in gebruik genomen. In 2013 zijn glas-in-loodramen naar een ontwerp van Carel Bruens aangebracht.

29


José Koebrugge:

‘De drive die erachter zit…!’ De Zoetermeerse kunstenaar José Koebrugge is gebiologeerd door fietsen. Ze schildert fietsen op doek, knipt ze, gebruikt ze als sjabloon, pimpt ze. Toen ze hoorde van ‘Vuur dat nooit meer dooft’ was haar reactie direct: ‘Met deze fietsen moet ik meedoen, ik herken me helemaal in het thema.’ Ongebonden verplaatsen

Het thema ‘fiets’ van mijn schilderijen is ontstaan vanuit een symboliek, een fysiek gebeuren, een noodzaak. Deze noodzaak is nu meer naar de achtergrond verdwenen, maar het onderwerp blijft mij intrigeren. Door veel te experimenteren ontstaan steeds andere en nieuwe vormen. Dat maakt het kunstenaarschap zo interessant en boeiend. De fiets staat symbool voor het ongebonden verplaatsen. Het is een milieuvriendelijk vervoersmiddel, dicht bij de natuur. Voor mij is de fiets een en al positiviteit en vrolijkheid. Ik houd ervan om mijn schilderijen vrolijk en kleurrijk te maken. Daarnaast staat de fiets ook voor Zoetermeer met z’n vele fietspaden, mijn woonoord.

Bagage

De fietstassen op mijn geschilderde fietsen zijn ook symbolisch. Ze kunnen staan voor wat je meesleept in het leven. Ook de innerlijke bagage behoort hiertoe. Fietstassen kunnen gevuld en leeggemaakt worden. Het hoofd leegmaken gaat wat moeizamer.’

Kantklospatroon

Sinds een aantal jaren heb ik het laseren van fietsen uit hout, en nu zelfs het laseren van fietsvormen uit roestvrijstaal ontdekt. Het zijn niet zomaar fietsvormen. De gelaserde fietsobjecten die in de kerk van het Apostolisch Genootschap staan, zijn geïnspireerd door een Peruaans stukje kantkloswerk. Voor ongeveer acht euro heb ik dit stukje kantkloswerk gekocht tijdens de Floriade in Venlo. Een Peruaanse dame heeft er misschien wel vier uur over heeft gedaan om het te maken. Ik had toen nooit kunnen denken dat dit kantklospatroon voor een gelaserde fiets gebruikt zou gaan worden.

Wapperende haren

Toen ik een brief kreeg of ik mee wilde doen met het ‘Feest van de Geest’, dacht ik gelijk: ‘Ja, met deze fietsen moet ik meedoen. De drive die erachter zit… ik herkende mij

helemaal in het thema. ‘Vuur dat nooit meer dooft’, doorgaan en doorgaan en doorgaan. De vreugdevolle ontdekking van hout, en nu metaal, maakt me blij en enthousiast. Vooral mijn fietsobjecten met wapperende haren passen wat mij betreft helemaal bij het thema. Het stimuleert mij enorm om op de ingeslagen weg door te gaan. Door het metaalgebruik voor de fietsobjecten, kunnen ze ook buiten staan. Zo kunnen nog meer mensen genieten van mijn fietsobjecten. Ik hoop dat de bezoekers van de tentoonstelling zien dat het wapperende haar van de fietsobjecten mij plezier en blijdschap schenkt en dat zij ook de drive erachter zien.’

Workshop Tijdens de expositie van ‘Feest van de Geest’ is het mogelijk deel te nemen aan een workshop. Op vrijdag­­avond 6 juni 2014 kun je een klein fietsobject op sokkel beschil­ deren en als je wilt voorzien van kantmotief. Kijk voor meer infor­ matie op: www.feestvandegeest.nl­/ ­Zoetermeer/zoetindex.php

8. Apostolisch Genootschap, Stadhoudersring 782 Exposerende kunstenaars: José Koebrugge, Wilna Snoek

30

Het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Stadhoudersring dateert uit 1973. In 2007 is het gebouw ingrijpend gerenoveerd. Er werden een nieuw orgel en een nieuwe vleugel geplaatst. Daarnaast zijn bij de verbouwing de zalen voor verschillende bijeenkomsten aangepast, is de hal verruimd en de volledige inventaris vernieuwd.


Xandra Lapperre:

‘Alles draait om de liefde van God’ Over zichzelf zegt ze – het klinkt als een belijdenis –: ‘Ik besta bij de gratie Gods en vanuit die gratie schilder ik ook. Van God gegeven, dat geldt voor mijn talent, voor heel mijn leven en voor al mijn werken.’ voortdurende bron van inspiratie voor mij. Ik schilder heel veel bloemen: hun prachtige vormen en kleuren. Daarin ervaar ik Gods grootheid.’

kunt loslaten en je kunt overgeven. Na afloop zeg ik vaak ‘Dank U wel’. Omdat ik weet dat het niet alleen uit mijzelf komt.’

Waarom doe je mee met het Feest van de Geest?

Wat wil je overbrengen aan de bezoekers?

‘Ik doe voor de tweede keer mee met Feest van de Geest. Door mee te doen kan ik mijn geloof tonen, dat kan in mijn schilderwerk. Ik ben niet zo van het uitbundige praten over mijn geloof; in mijn schilderkunst kan ik dat mondjesmaat doen, verstolen haast.’

‘De boodschap die ik de bezoekers van Feest van de Geest wil meegeven is dat alles draait om Liefde: de liefde van God voor de mensen en naar de mensen toe. Die liefde wil ik overbrengen met mijn schildering.’

Hoe speel je in op de ruimte van het kerkgebouw? Xandra Lapperre ervaart dat ze een opdracht heeft om iets te doen met de talenten die ze gekregen heeft. ‘Daarom ook vind ik (schilder)les geven zo prachtig. Als ik merk dat wat ik vertel, binnenkomt bij anderen en dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan, weet ik dat ik het goed gedaan heb.’

Wat inspireert jou?

‘Inspiratie vind ik waar ik maar om mij heen kijk, maar zeker in de natuur. Gods schepping is een

‘Ik heb voor De Regenboog gekozen omdat dat mijn kerk is. De ruimte an sich maakt me niet zoveel uit. Ik werk niet vanuit een van tevoren opgemaakt plan, maar ga intuïtief te werk. Ik zie wel wat er uit mijn handen op het doek komt. Ik schilder zonder na te denken, zonder van te voren te bedenken wat ik wil maken.’

Wat doet het met jouzelf?

‘Door mijn intuïtieve aanpak ben ik zelf ook verbaasd over wat ik schilder. Het schilderij, het verhaal dat ik schilder, komt vanzelf tot stand. Dat kan alleen als je alles

9. De Regenboog, Nathaliegang 263 Exposerende kunstenaars: Xandra Lapperre, Anneke Otten De Regenboog is een modern multifunctioneel kerkelijk centrum in de wijk Rokkeveen, naar een ontwerp uit 1998 van Architectenbureau Verdonk. In 2002 vond een uitbouw plaats met twee zijbeuken, waarvan één in gebruik is als stiltekapel.

31


Ricardo Bouman:

‘Leren kijken naar dingen zoals je ze eerder nooit zag’ Ricardo Bouman is grafisch vormgever en fotograaf. Hij heeft een grafische onderneming in Zoetermeer en ontwerpt vele creatieve producten. In zijn vrije tijd maakt hij graag foto’s en schilderijen. ‘Van jongs af aan heb ik grote interesse voor de natuur en (middeleeuwse) architectuur. Ik fotografeer graag onderwerpen en gebeurtenissen die daarmee te maken hebben. Mijn vrouw en ik trekken er graag op uit en maken graag wandel- en trektochten en stedentrips. Altijd heb ik dan wel mijn camera of een schetsboek bij me om bepaalde momenten vast te leggen.’

Verbazend

‘Fotografie is een geweldig medium omdat het zo veelzijdig is, ten eerste op gebied van onderwerpen en tweede de technieken waar je eindeloos mee kunt experimenteren. Na al die jaren zijn er soms nog eindresultaten die mij kunnen verbazen. Ik probeer onderwerpen altijd op opmerkelijke manieren vast te leggen, waarbij de natuur een rol speelt als het gaat om het beïnvloeden van bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan lichtinval door de stand van de zon en dramatiek bij zonsondergangen, weersomstandigheden zoals storm, bliksemschichten,

wind (beweging) die je beeld qua dynamiek en kleurcontrasten kunnen manipuleren. Fotografie leert ons kijken naar de dingen zoals we ze eerder nooit zagen. Op het gebied van schilderen liggen mijn interesses vooral bij het schilderen van landschappen en (middeleeuwse) stadsgezichten. Ik schilder graag met aquarel- en/of acrylverf, met het doel een realistische sfeer uit te beelden zoals ik het op dat moment zag en die mij inspireerde, in een mix van realisme en illustratie.’

Mooi contrast

‘De Wijngaard is een ruime en moderne omgeving een fraaie lichtinval. Omdat mijn schilderijen allerlei verschillende kleurcontrasten en vormen hebben die te maken hebben met oude bouwstijlen, leek het mij een mooie keuze om hier te exposeren. De moderne ruimte zal mooi contrasteren met mijn kleurrijke schilderingen. Samen met kunstenaar Matthijs van Amsterdam zullen we de preekruimte inrichten. Het leuke aan onze

expositie is dat ik qua schilderstijl een realist ben en Matthijs abstracte kunst maakt. We doen samen een project waarbij onze schilderstijlen een connectie zullen hebben.’

Verbindingen

‘Het is altijd de combinatie van ‘ontdekken, beleven en proeven’ die mij inspireert. De tentoonstelling van Feest van de Geest stimuleert mij tot zelfreflectie en geeft mij inspiratie tot het creëren van nieuwe werken met een meer spirituele invalshoek. Ik hoop met mijn schilderijen de bezoekers te inspireren op het gebied van hun eigen creativiteit en hun gevoel te laten spreken. Met mijn fotografie wil ik bezoekers inspireren om de opmerkelijke kanten van natuur en bouwwerken te laten zien.’

Wie mobiel of qua afstand niet in staat is de expositie van Matthijs van Amsterdam en Ricardo Bouman in De Wijngaard te komen bezichtigen, kan een inspirerend inkijkje krijgen via: www.desenho.eu/expositie.html of scan de QR-code.

10. De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100 Exposerende kunstenaars: Matthijs van Amsterdam, Ricardo Bouman

32

Ook De Wijngaard is te vinden in de wijk Rokkeveen en biedt onderdak aan het rooms-katholiek Vicariaat De Wijngaard en aan de Baptisten­gemeente Zoetermeer. Architectenbureau Treffers & Polgar tekende voor het ontwerp. Het gebouw werd in 1992 in gebruik genomen.


Marina Potter:

‘Verbinding van buiten naar binnen’ Marina Potter werkt als kunstenaar en kunstzinnig therapeut beeldend en bewegingsexpressie. Ze geeft teken- en schilderles, is getrouwd en heeft drie kinderen die bijna volwassen zijn.

Waarom doe je graag mee aan het Feest van de Geest?

Wat inspireert jou als kunstenaar? ‘Mijn inspiratiebronnen liggen vaak op het sociale vlak: wat bezielt mensen, hoe maken zij verbinding met elkaar en de omgeving? Ik werk met verschillende technieken en materialen. Zoveel mogelijk recycle-materialen of materialen die normaal een andere toepassing hebben. Soms laat ik mij leiden door de materialen zelf. Dan weer neem ik woorden letterlijk en zet ze om in een beeld. Bijvoorbeeld ‘een rookgordijn’, dat ik van sigaretten heb gemaakt Of ‘ketting roken’, waarbij ik van filters halskettingen (colliers) heb gemaakt. Sieraden komen trouwens altijd terug in mijn werk, van de meest uiteenlopende materialen.’

‘Zeven jaar lang had ik een atelier in Zoetermeer, Dorpsstraat 99A. In augustus 2012 ben ik een jaar op Sint Maarten (Nederlandse Antillen) gaan wonen en voor die tijd volgde ik ook nog een studie. Atelierruimtes zijn schaars in Zoetermeer en daarom heb ik de huur opgezegd zodat iemand anders de kans had om een atelier te krijgen. Veel spullen kwamen in dozen terecht. Dit Feest van de Geest is voor mij een kans en gelegenheid om weer aan het werk te gaan en geïnspireerd te worden.’

Hoe speel je in op de kerkruimte?

‘Deze kerk heeft behalve de binnenruimte ook een prachtige stiltetuin. Hoewel ik nooit werk voor buiten maak, wil ik graag een verbinding realiseren van buiten naar binnen, waar het meeste werk zal hangen.’

lijk gevoed? Dat klinkt zwaar, maar daar probeer ik in mijn werk met een kwinkslag een beeld bij te maken, zowel twee- als driedimensionaal.’

Wat doet het met jouzelf?

‘Het is heerlijk om zoveel enthousiaste mensen te ontmoeten die de kunst een warm hart toedragen, die mee willen denken en die je een heel welkom gevoel geven. Ik ben altijd bezig met ideeën uitwerken en vormgeven, maar nu moest het ook wel echt afgemaakt en gerealiseerd worden. De verhuisdozen van mijn atelier gingen weer open en ik moet/ mag aan het werk.’

Wat wil je overbrengen aan de bezoekers?

‘Met ‘Vuur dat nooit dooft’ en ‘Feest van de Geest’ heb ik de link gelegd met de geestdrift, de bezieling en de passie. Waardoor ben jij als mens gepassioneerd, waar verbind je je mee, en hoe verbind je je dan? Door wie of wat word je als mens geeste-

11. Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106 Zevenhuizen Exposerende kunstenaars: Trudy Bersma, Johnny van der Hansz, Marina Potter Het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 106 is in 1929 opgeleverd. In 1976 is de laagbouw toegevoegd. Een grootscheepse renovatie van de binnenkant van het gebouw vond in de jaren 2005 tot en met 2008 plaats. Beeldbepalend voor de heringerichte kerkzaal zijn de glas-in-loodramen naar een ontwerp van Annemarie van der Wilt. Als sluitstuk van de renovatie kreeg het kerkgebouw op 8 februari 2008 officieel de naam Ontmoetingskerk.

33


Fietsroute ‘Feest van de Geest’ 29 mei – 9 juni 2014

Start

11. Pelgrimskerk Eerste

Stationsstraat 86

– Overzichtstentoonstelling.

Samenstelling fietstocht: José van Koebrugge en Beppie van der Plas

22. Vanaf de Pelgrimskerk rechts Karel

Doormanlaan in fietsen. Aan uw linkerhand: Het Kompas Piet Heinplein 13.

33. Links Piet Heinstraat in fietsen. Straat

links de Molenstraat ingaan. Bij de molen rechtsaf, Eerste Stationsstraat in. Eerste straat links, Julianalaan in fietsen. Aan uw linkerhand: Adventskerk Julianalaan 3

44. Doorfietsen, aan het eind rechtsaf,

Delftsewallen. Aan uw rechterhand: Oude Kerk Dorpsstraat 59.

55. Weg vervolgen. Delftsewallen wordt

Leidsewallen. Voor het Gezondheidscentrum links fietspad op, Agathapad. Rechtdoor weg vervolgen, langs het water, Van Doornenplantsoen. Aan het einde links fietspad omhoog, onder Australiëweg door. Fietspad volgen langs het water. NB Dit is een smal fietspaadje, met

Pelgrimskerk

Het Kompas

aan begin en einde een half op het fietspad geplaatst hek. Na Kroosvaart, eerstvolgende scherpe bocht rechtsaf, Wallenpad schuin naar beneden. Weg vervolgen via Vijverdreef. Vierde straat links, Weteringsdreef in fietsen; direct daarna naar rechts, Parkdreef. Stukje verderop, na de bocht: Ichthuskerk Parkdreef 258. 6 Vanuit de Ichthuskerk linksaf de Parkdreef 6. affietsen, Bij de Vissendreef rechts het fietspad op, rechtdoor, de Weteringdreef over, de Violiervaart op. Aan het einde rechtsaf brugje over en direct weer linksaf verder op de Violiervaart. Vlak voor de Australiëweg rechts af, brug over, Waterleliepad. Bij de kruising van fietspaden, rechtdoor, onder de weg door (links sportschool). Fietspad steeds rechtdoor vervolgen, langs Woonhart en vroeger ministerie van Onderwijs. Na 2 km linksaf brug over, de Amerikaweg over, het Panamapad. Voorweg oversteken en rechtdoor fietspad vervolgen (links kinderboerderij). Bij T-kruising fietspaden rechtsaf. Linksaf Kerkenbos, parkeerplaats op en links: De Oase Kerkenbos 8.

Oude Kerk

Ichthuskerk

Adventskerk De Oase

34


Apostolisch Genootschap

Genesarethkerk

77. Terug naar de weg, weg vervolgen rechtdoor

richting spoor Randstadrail. Linksaf Uiterwaard. Rechtsaf over de parkeerplaats, vervolgens rechtsaf, Herenwaard. Aan het eind links Monnikenbos: Genesarethkerk Monnikenbos 10.

De Wijngaard

De Regenboog

11 11. Fietsroute naar de Ontmoetingskerk Zevenhuizen

88. Weg vervolgen langs parkeerplaats en AH.

Linksaf Bossenwaard in fietsen. Bij Meerzichtlaan aangekomen, oversteken en linksaf het fietspad op. Meerzichtlaan volgen met de weg mee, de weg heeft diverse bochten. Bij tweede rotonde rechtsaf Bredewater op, fietspad volgen, voor station en Mandelabrug langs, met de bocht mee de Boerhavelaan op. Na 50 meter rechtsaf Kinderen van Versteegplein in. Na 50 meter links het fietspad op. Aan einde van het fietspad linksaf Stadhoudersring op. Aan het einde Stadhoudersring vindt u links: Apostolisch Genootschap Stadhoudersring 782.

99. Vanuit Apostolisch genootschap links laatste stukje

Stadhoudersring. Rechtsaf Juliana van Stolberglaan

op, langs winkelcentrum De Vijverhoek. Bij de tweede rotonde Palthelaan halve rotonde oversteken naar de andere kant van de weg. De weg vervolgen richting Stationsstraat (park rechtshouden). Bij Stationsstraat rechtsaf fietstunnel onder A12. Rechtdoor Tweede Stationsstraat. Aan het einde rechtsaf Tintlaan. Bij rotonde rechtdoor Madame Curiesingel op, eerste straat links Nathaliegang, na 250 meter links: kerkelijk centrum De Regenboog Nathaliegang 263. 10 10. Nathaliegang vervolgen, eerste straat na

parkeerplaats naast de kerk inslaan, Rebeccagang. Rechtdoor met de bocht mee. Linksaf Juweellaan in fietsen. Brug over en recht voor je: De Wijngaard Moeder Teresasingel 100.

U kunt hiervandaan terug naar het startpunt:

Weg vervolgen via Moeder Teresasingel, langs tuincentrum Rokkeveen. Bij rotonde rechtsaf Tintlaan in fietsen. Tweede straat linksaf = Tweede Stationsstraat. Weg vervolgen, fietstunnel onder A12. Tweede Stationsstraat wordt Eerste Stationsstraat. Aan het eind van deze straat vindt u rechts de Pelgrimskerk.

Ontmoetingskerk

Vanaf De Wijngaard linksaf, bij kruising na 20 meter rechtsaf richting Watertoren. Bij Watertoren linksaf fietspad op. Fietspad steeds volgen, blauwe brug over, bij T-kruising linksaf, Lansingpad op. Aan het einde van het Lansingpad rechtsaf het Spoorpad op, dit blijven volgen. Bij kruising rechtdoor, richting Rottemeren en Zevenhuizen. Over de brug rechtsaf langs Rottemeren. Blijf het fietspad volgen tot aan het eind. Aan het einde van het fietspad met de weg mee naar links, steeds het fietspad volgend. Aan het einde van het fietspad rechtsaf, Dorpsstraat Zevenhuizen in. De Ontmoetingskerk bevindt zich helemaal aan het einde links.

Terug naar start. U kunt via dezelfde route of via Moerkapelle.

Bij Ontmoetingskerk rechtsaf, terug de Dorpsstraat in. Bij kruising rechtdoor, Noordeinde op. Aan het einde fietspad volgen onder de A12 door. Rechtsaf richting Moerkapelle en vervolgens na 50 meter linksaf richting Moerkapelle. In Moerkapelle linksaf, volg fietsroute 06. Bij kruising rechtsaf en na 100 meter linksaf de Kerkstraat in. Volg fietsroute 06 tot aan hoge houten brug. Ga hier rechtdoor over de houten brug (fiets足route 06 slaat linksaf. Het fietspad maakt scherpe bocht naar rechts, de Voorlaan op. Blijf fietspad volgen tot in Kruisweg, Ga rechtdoor tussen de huizen door. Fiets onder het viaduct door, sla linksaf. Na de bushalte en voor de brug oversteken naar fietspad, rechtdoor langs het water (Spiegeldijk). Aan het einde linksaf de Prismalaan op (let op: einde fietspad). Aan het einde van de Prismalaan rechtsaf Zoetermeer in. Aan het einde bij fietsstoplicht oversteken en rechts aanhouden, Bleiswijkseweg op. Rechtdoor, Bleiswijkseweg gaat over in Den Hoorn en vervolgens in de Schinkelweg. Bij kruising linksaf, Schoolstraat in. Tweede straat rechts, Molenstraat in. Aan het einde van de Molenstraat, linksaf naar de Pelgrimskerk.

35


O

etingskerk

mo nt

11

1

d

2

ge Re

n b o og

9

Het Komp as

3

4

Oude K er

nootschap e G

entskerk Adv

10

De Wijnga ar

grimskerk l e P Apostoli sch

8

5

Genesarethk e

e

7

6

Feest van de Geest

kerk thus h c I

Zoetermeer – Zevenhuizen 29 mei – 9 juni 2014

De O as

Fietsroute ‘Feest van de Geest’

De

rk

k

Ziz10  

Vuur dat nooit meer dooft

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you