Page 2

Wiadomość z ostatniej chwili uż przed oddaniem lutowego numeru naszego pisma do druku otrzymaliśmy ważne informacje od przedstawiciela polskiej mniejszości w Radzie do Spraw Mniejszości Narodowych w Kancelarii Rady Ministrów RS Czesława Sobka. Otóż 29 stycznia wziął on udział w posiedzeniu Rady, zwołanym przez Laszla Nagya, pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych w Kancelarii Rady Ministrów RS. Jednym z punktów spotkania miało być głosowanie w sprawie podziału środków finansowych dla mniejszości narodowych na Słowacji na rok bieżący. Przypomnijmy, że projekt podziału środków, opracowany przez Laszla Nagya, uwzględnia obniżenie – w stosunku do roku ubiegłego – dofinansowania działalności mniejszości narodowych na Słowacji z 4 milionów 500 tysięcy euro do 4 milionów 250 tysięcy euro. Proponowany podział środków obejmuje obniżkę dotacji dla dziesięciu mniejszości, podwyżkę dla dwu (węgierskiej i romskiej) oraz brak zmian w dotowaniu jednej (serbskiej). Na podstawie tego projektu polska mniejszość w roku 2013 ma otrzymać aż o 50 procent mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym, czyli 40 tysięcy euro! Na wspomnianym wyżej posiedzeniu przedstawiciel polskiej mniejszości wystąpił z wnioskiem, by nad takim projektem nie głosować z uwagi na jego dyskryminacyjny charakter, co spotkało się z aprobatą większości mniejszości, w związku z czym projekt został odrzucony. Po przerwie jednak, już w ostatniej części posiedzenia przedstawiciel mniejszości węgierskiej do projektu finansowania mniejszości powrócił i zaproponował ponowne głosowanie nad nim. Tym razem większość głosów była „za“ i projekt przeszedł. O decyzjach przedstawicieli polskiej mniejszości, związanych z przyjęciem tegoż projektu, tak drastycznie ograniczającego środki finansowe dla słowackiej Polonii, poinformujemy Państwa w kolejnym numerze „Monitora“. Red.

T

zanowni Państwo, Czytelnicy „Monitora Polonijnego“, Członkowie i Przyjaciele Klubu Polskiego na Słowacji! Podobnie jak latach ubiegłych, również w tym roku Klub Polski został zarejestrowany jako organizacja, mogąca przyjmować dotacje 2 % z  podatków za rok 2012 od osób fizycznych i prawnych. Działalność klubowa jest realizowana przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu działaczy i członków Klubu na terenie całej Słowacji. Nasza organizacja otrzymuje dotacje głównie od instytucji rządowych Słowacji i Polski, ale równie ważne jest wsparcie, którego może nam udzielić każdy z Państwa, darując nam 2% swoich podatków. Ta darowizna jest niezmiernie ważna dla nas, bowiem to właśnie ona pomogła nam w realizacji zadań w roku ubiegłym, szczególnie w jego pierwszym półroczu. Biorąc pod uwagę sytuację tegoroczną, wierzymy, że przekazanie 2 % z podatków na rzecz Klubu Polskiego z pewnością pomoże nam w realizacji jego działań również w roku bieżącym.

S

rok 2012 wpisują tylko nazwę, IČO i adres naszej organizacji – szczegóły na ww. stronie www.rozhodni.sk. Firmy mogą przekazać 2% na rzecz organizacji, jeśli w roku 2012 i 2013 do dnia złożenia zeznania podatkowego i uiszczenia należności podatkowych przekazały którejkolwiek organizacji pożytku publicznego darowiznę w wysokości minimum 0,5% należnego podatku (wówczas należy wypełnić pola 1 i 2 części IV zeznania podatkowego), w przeciwnym razie mogą przekazać 1,5% należnego podatku wybranej organizacji (wypełniając pole 3 części IV zeznania podatkowego). Informacja dla urzędu o odbiorcy 2% Państwa podatku to jego pełna nazwa, IČO i adres, czyli: Poľsky klub - spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, IČO 30807620, Nam. SNP 27, 814 99 Bratislava. Informacje o zarejestrowanych na rok 2013 organizacjach (w tym o Klubie Polskim) znajdują się na www.rozhodni.sk. Mamy nadzieję, że wykorzystają Państwo tę możliwość wsparcia Klubu, która właściwie nic nie kosztuje poza odrobiną czasu, poświęconego na wypełnienie formularzy. Przy okazji pragnę podziękować osobom, które na rzecz Klubu Polskiego przekazały środki finansowe ze swoich podatków za rok 2011. Dzięki tej darowiźnie mogliśmy zrealizować niektóre zadania programowe i pokryć w części nieodzowne wydatki administracyjne naszej organizacji. Zapraszam również do prenumeraty naszego czasopisma „Monitor Polonijny”, które jest nie tylko komentatorem działalności słowackiej Polonii, ale i specyficznym łącznikiem między jego czytelnikami a Polską. Ponadto zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową www.polonia.sk. Z uszanowaniem i pozdrowieniami

2%

Jak to zrobić? Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą w swoim (właściwym dla miejsca zamieszkania) Urzędzie Skarbowym przedłożyć potwierdzenie od pracodawcy o zapłaceniu podatku wraz z oświadczeniem o przekazaniu jego 2% na rzecz Klubu Polskiego. Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.rozhodni.sk. Warto wspomnieć, że jeśli osoba zatrudniona przepracowała min. 40 godzin na rzecz organizacji, której chce przekazać 2%, może w rzeczywistości przekazać jej aż 3% obliczonego podatku. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdują się na stronie www.rozhodni.sk. Firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w końcowej części zeznania podatkowego za

TOMASZ BIENKIEWICZ Prezes Klubu Polskiego na Słowacji MONITOR POLONIJNY

Monitor Polonijny 2013/02  
Monitor Polonijny 2013/02  
Advertisement