Page 22

Monitor05:MP 6/26/14 11:52 AM Page 22

Słowacy wchodzą na arenę dziejów udzka cywilizacja dojrzewała powoli. Ewoluujący człowiek przez tysiące lat żył najpierw w stadach, praspołeczeństwach i plemionach, nim doszedł do poziomu kultury, państwa, prawa, administracji i narodu. Wiedza na temat tej ewolucji jest ograniczona, połowiczna, pełna domysłów, a po części jest po prostu projekcją aktualnych przekonań, mitów i wiary. Wiadomo na pewno, że między III a VI w. n.e. w Europie dokonał się olbrzymi exodus żyjących tu wówczas plemion. Z nie do koń-

L

ca znanych powodów ruszyły one ze swoich siedzib, szukając nowych terenów i napadając sąsiadów. Jedno plamię, zmieniając swoje terytorium i wypychając z dotychczasowej siedziby drugie plemię, zmuszało je do drogi, to drugie napierało na trzecie… Ten chaos ponad tysiąc lat później w ukształtowanej już cywilizacji europejskiej nazwano wędrówką ludów. Nale ży pamiętać, iż wędrówka ta trwała kilkaset lat, a żyjący wówczas ludzie wcale nie musieli odczuwać zachodzących zmian jako jednej całości. To my dzisiaj wszystkie zaszłe wówczas przemiany określamy jedną nazwą. Podczas wędrówek plemiona się mieszały i rozmnażały, a przychodzące wówczas na świat dzieci 22

VI-VII w. jako piermiały często mieWAŻKIE szanych rodziców, WYDARZENIA wsze w ramach choćby dlatego, że W DZIEJACH nowego porządku zaczyna się kształczęsto były poczęSŁOWACJI tować państwo te w wyniku gwałFranków, w IX w. tów. Od VII w. wędrówki powoli zamierały i państwowo niemieckie. na poszczególnych tere- Wiek X zaś to początek hinach Europy zaczęły się storii czeskiej, polskiej i wękształtować rozmaite kultu- gierskiej. Przykład węgierry, cywilizacje i języki, które ski jest specjalny, bo naród z czasem ukształtowały róż- węgierski powstawał na bane narody. Spoiwem po- zie koczowniczych plemion, wstających społeczności by- przybyłych na Nizinę Pało wspólne terytorium. nońską z Azji jako ostatni, Rodowo-plemienne pocho- już pod sam koniec wędródzenie przestawało być od- wek ludów – na przełomie czuwalne i mieć jakiekol- VIII i IX w. Zapiski, na podstawie wiek znaczenie. To dopiero których budujemy naszą wiedzę o prehistorii cywilizacji europejskiej, powstawały w kręgu kultur posługujących się pismem, czyli kultury arabskiej albo tworzącej się religii chrześcijańskiej. Pierwsza relacja, steki lat później powstały opisująca ziemie polskie, mity o rasowym pochodze- pochodzi z połowy X w., niu i rasowej czystości. a jej autorem jest arabski Z perspektywy nauk hi- kupiec z Hiszpanii Ibrahim storycznych nie wytrzymu- ibn Jakub (czyli Ibrahim ją one krytyki i wydają się syn Jakuba). Żeby było ciekawiej, Ibrahim ibn Jakub po prostu śmieszne. Historyczna (choć fra - był Żydem, który w Europie gmentaryczna wiedza) o wę- Środkowej zajmował się zadrówkach ludów pochodzi pewne skupowaniem niegłównie z zapisów pocho- wolników na potrzeby ryndzących z obu – zachodniej ku hiszpańskiego. Najprawi wschodniej – części Cesar - dopodobniej w swych postwa Rzymskiego. W dużej dróżach dotarł jedynie do części były to zapiski poli- Pragi, a wiedzę o państwie tyczne albo geograficzne, pierwszych Piastów uzyskał opisujące barbarzyńców, czy- na podstawie zasłyszanych li ludy mieszkające poza nad Wełtawą opowieści. granicami cesarstwa, po- Biorąc pod uwagę późniejstrzegane jako zagrożenie szy rozwój ludów Europy dla spokoju i normalnego Środkowej, ciekawy okazużycia. Niektóre z tych ludów je się fakt, iż najstarszy dow ramach swoich wędró- kument, opisujący wydawek wdzierały się na teren rzenia późniejszych narocesarstwa i w V w. ostatecz- dów tego regionu, dotyczy nie je obaliły. Na przełomie przyszłych… Słowaków, któ-

rych późniejsze dzieje potoczyły się tak, że historia ich państwowości jest najkrótsza i najmłodsza w porównaniu z sąsiadami. Pierwszym dokumentem, opisującym stare słowackie dzieje, jest „Libellus de conversione Bagoariorum et Carantanorum”, czyli „Księga o dojściu do wiary Bawarczyków i mieszkańców Karyntii”. Praca została napisana w roku 871, oczywiście w języku łacińskim. W drugiej połowie IX w. umiejętność pisania i czytania była tak rzadka, a pisanie ksiąg tak trudne, mozolne i kosztowne, że trud taki podejmowano tylko w ważnych ośrodkach politycznych i z naprawdę ważnych powodów. W tym przypadku chodziło o dwór arcybiskupa w Salzburgu (który w owym czasie był kluczowym miejscem dla całej Europy Środkowej) i niepokój, wynikający z działalności misyjnej Metodego i Cyryla – powodzenie ich misji oznaczało bowiem podporządkowanie kościołowi wschodniemu ziem, na których wprowadzili oni chrześcijaństwo. Biskup z Salzburga chciał udowodnić, że ziemie Europy Środkowej zostały już wcześniej wprowadzone w orbitę chrześcijaństwa przez działalność ośrodka w Salzburgu od czasów jego założyciele św. Ruperta (ok. roku 700). Wynajęty przez biskupa autor w swojej pracy zbierał wszystkie dane historyczne i cytował znane sobie dokumenty (które, oczywiście nie zachowały się do dzisiaj), mające udokumentować i uzasadnić roszczenia MONITOR POLONIJNY

Monitor Polonijny 2014/07-08  
Monitor Polonijny 2014/07-08  
Advertisement