Poster

Page 1

Onderwijs Jeugdhulp Visie en praktijk Interviews met partners in de regio (PO, VO en MBO)

Omgevingsbewustzijn Wij zijn ons bewust en hebben kennis van: • Transformatie jeugdhulp: achtergrond, visie en taal • Verschillen in de lokale situatie en visie van gemeenten • Passend onderwijs • Ondersteuningsbehoeften van het onderwijs

Ondersteuningsbehoefte: • Een vertrouwd gezicht, frequent aanwezig en laagdrempelig • Een vraagbaak, kunnen sparren • Hulp zoveel mogelijk in de school (school als werkplaats) • Meer preventie • Indien nodig snelle en efficiënte hulp • Schakelfunctie, regie nemen zo nodig • Vraaggericht meebewegen (flexibel en op maat) Veel genoemde thema’s: • Gedragsproblemen • Sociaal-emotionele problematiek • GGZ problematiek • Schulden (MBO)

Onze leidraad Ondersteuningsvragen onderwijs in relatie tot jeugdhulp (bron: NJi, 2014) • van bang tot angststoornis • van dip tot depressie • van geplaagd worden tot gepest worden • van dwars gedrag tot opstandig of antisociaal gedrag • van druk gedrag tot ADHD • van plagen tot (cyber)pesten • van geen zin hebben in school tot schooluitval

Onze expertise • Schoolmaatschappelijk werk+ (inclusief trainingen) • Specialistische integrale behandelprogramma’s voor het jonge kind (0 -12 jaar) • Ambulante hulpverlening in en rond de jeugdteams (inclusief jongerencoaching) • Onderwijs Jeugdzorg • Pluscoaching

De vijf basisprincipes van onze werkwijze • Ik werk handelingsgericht en vraaggericht • Ik werk integraal, samen met kind, ouder, school en netwerkpartners • Ik werk daar waar het kind zich bevindt (school, thuis, kinderdagverblijf etc.) • Ik ben me bewust van de visie van de gemeente en het onderwijs en handel daar naar • Ik ken de onderwijswereld en voeg me, met behoud van eigen expertise en rol

In de opvoedomgeving: • Echtscheiding • Spanningen in het gezin (w.o. financieel) • Behoefte aan opvoedondersteuning bij de ouders Hulpvragen zijn er vooral op het gebied van: • Gespreksvoering met ouders • Omgaan met gedragsproblemen • Groepsdynamica • Omgaan met grote diversiteit in de groepen (MBO)

Gezamenlijke focus • Talentontwikkeling • Een ononderbroken schoolloopbaan (Onderwijsraad 2014)

Een coproductie van Jeugdformaat en