Page 1

Onderwijs Jeugdhulp Visie en praktijk Interviews met partners in de regio (PO, VO en MBO)

Omgevingsbewustzijn Wij zijn ons bewust en hebben kennis van: • Transformatie jeugdhulp: achtergrond, visie en taal • Verschillen in de lokale situatie en visie van gemeenten • Passend onderwijs • Ondersteuningsbehoeften van het onderwijs

Ondersteuningsbehoefte: • Een vertrouwd gezicht, frequent aanwezig en laagdrempelig • Een vraagbaak, kunnen sparren • Hulp zoveel mogelijk in de school (school als werkplaats) • Meer preventie • Indien nodig snelle en efficiënte hulp • Schakelfunctie, regie nemen zo nodig • Vraaggericht meebewegen (flexibel en op maat) Veel genoemde thema’s: • Gedragsproblemen • Sociaal-emotionele problematiek • GGZ problematiek • Schulden (MBO)

Onze leidraad Ondersteuningsvragen onderwijs in relatie tot jeugdhulp (bron: NJi, 2014) • van bang tot angststoornis • van dip tot depressie • van geplaagd worden tot gepest worden • van dwars gedrag tot opstandig of antisociaal gedrag • van druk gedrag tot ADHD • van plagen tot (cyber)pesten • van geen zin hebben in school tot schooluitval

Onze expertise • Schoolmaatschappelijk werk+ (inclusief trainingen) • Specialistische integrale behandelprogramma’s voor het jonge kind (0 -12 jaar) • Ambulante hulpverlening in en rond de jeugdteams (inclusief jongerencoaching) • Onderwijs Jeugdzorg • Pluscoaching

De vijf basisprincipes van onze werkwijze • Ik werk handelingsgericht en vraaggericht • Ik werk integraal, samen met kind, ouder, school en netwerkpartners • Ik werk daar waar het kind zich bevindt (school, thuis, kinderdagverblijf etc.) • Ik ben me bewust van de visie van de gemeente en het onderwijs en handel daar naar • Ik ken de onderwijswereld en voeg me, met behoud van eigen expertise en rol

In de opvoedomgeving: • Echtscheiding • Spanningen in het gezin (w.o. financieel) • Behoefte aan opvoedondersteuning bij de ouders Hulpvragen zijn er vooral op het gebied van: • Gespreksvoering met ouders • Omgaan met gedragsproblemen • Groepsdynamica • Omgaan met grote diversiteit in de groepen (MBO)

Gezamenlijke focus • Talentontwikkeling • Een ononderbroken schoolloopbaan (Onderwijsraad 2014)

Een coproductie van Jeugdformaat en


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.