Page 1

S J I W G E W nt 2013 Vlaams-Braba

ids informatieg


Inhoud

2

Welkom

3

Missie en Visie

4

Taken en beleid

4

Bereikbaarheid

7

Politieke organisatie

9

Administratieve organisatie

31

Provinciale subsidies

51

Veiligheid in Vlaams-Brabant

73

Provincie en staat

77

65 Vlaams-Brabantse gemeenten

85

Vlaams-Brabant in cijfers

151

Trefwoordenlijst

154


Welkom in Vlaams-Brabant

Het is goed leven in Vlaams-Brabant, dat wijst elk onderzoek keer op keer uit. En daar wil het provinciebestuur graag toe bijdragen met een open, transparant beleid. Deze gids Wegwijs VlaamsBrabant is daartoe een aanzet. Een administratie kan immers pas optimaal functioneren als de burger haar kent. Deze algemene wegwijsgids zal de Vlaams-Brabander snel en efficiĂŤnt wegwijs maken in het provinciebestuur en in de regio Vlaams-Brabant. Wat staat er in deze wegwijs? In deze gids vindt u een overzicht van de politieke en administratieve organisatie van de provincie Vlaams-Brabant. Het provinciebestuur is een democratisch verkozen bestuur, grote aandacht gaat dus naar de politiek verkozen provincieraadsleden en gedeputeerden. De gids biedt ook een overzicht van de administratie met namen en bevoegdheden van personen, diensten en afdelingen, de bijbehorende adressen, telefoon- en faxnummers en e-mail adressen. Tegelijk werd er ook beknopte informatie opgenomen over de provinciale subsidies en prijzen. Onze provincie telt 65 steden en gemeenten, ook daar verwijzen we naar. Hoe de wegwijs gebruiken? Met dit naslagwerk vindt u zo snel mogelijk de persoon of dienst die u nodig hebt. Daarom bevat de gids niet alleen een inhoudstafel en een organogram, maar ook een uitgebreide trefwoor-

denlijst. Met deze lijst achterhaalt u de juiste dienst of afdeling en wordt u naar de juiste pagina doorverwezen. Daar vindt u de naam van de contactpersoon en een overzicht van de taken en functies van de betreffende dienst of afdeling. Wijzigingen De opname van de gegevens in deze gids werd in februari 2013 afgesloten. Sommige informatie zal na verloop van tijd gedateerd zijn. Om dit probleem op te vangen wordt er geregeld een nieuwe, geactualiseerde versie van deze gids opgemaakt en ter beschikking gesteld. Uiteraard is al het mogelijke gedaan om onjuistheden te vermijden. Wie onnauwkeurigheden ontdekt, aanvullende informatie heeft of wenst, nuttige suggesties heeft of bijkomende exemplaren wil bestellen, kan dit doen bij de Provincie VlaamsBrabant, communicatiedienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel. 016-26 70 00, fax 016-26 71 68, e-mail info@vlaamsbrabant.be. Bijkomende informatie vindt u op de website van de provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be. De website wordt voortdurend geactualiseerd.

Namens de deputatie, Monique Swinnen, gedeputeerde voor informatie

3


Missie en Visie

Taken en beleid

Missie

Uit liefde voor de regio

De provincie Vlaams-Brabant wil via een open dialoog met individuele en georganiseerde burgers en door nauwe samenwerking met andere besturen en organisaties en door het voeren van een streekbeleid bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit in Vlaams-Brabant.

In Vlaams-Brabant is het goed leven. Daar timmert het provinciebestuur uit liefde voor de regio graag aan mee. Het werk van het provinciebestuur is niet altijd even zichtbaar. Het provinciebestuur is zo’n beetje als de regisseur van een film: het grote publiek kent zijn naam niet altijd, maar zijn rol is cruciaal.

Visie Om de missie te realiseren steunt de organisatie op vijf pijlers • een duidelijke beleidsvisie • een centrale klant • een streekgerichte aanpak • efficiënte en effectief gerealiseerde doelstellingen • een personeelsbeleid met gemotiveerde medewerkers

Het provinciebestuur is verkozen voor zes jaar. De deputatie (het dagelijks bestuur) heeft voor die periode afspraken gemaakt over het beleid. Ze zijn neergeschreven in de beleidsverklaring. Die voornemens krijgen verdere vertaling in de strategische nota’s per beleidsthema. Een goed overzicht van de bestaande beleidsdocumenten is te vinden op www.vlaamsbrabant.be/strategische-nota.

Diverse taken Het provinciedecreet vormt de wettelijke basis voor de werking van het provinciebestuur. Het provinciedecreet onderscheidt drie types taken belangenbehartiging (voorbeeld: integraal 1 bovenlokale waterbeleid)

2 ondersteunende taken op verzoek van andere overheden

(voorbeeld: het provinciaal integratiecentrum)

samenwerking tussen besturen in de regio’s 3 gebiedsgerichte (voorbeeld: regiowerking rond toerisme)

4


Het provinciebestuur betaalt haar werking met inkomsten uit provinciebelastingen, uit ontvangsten voor eigen prestaties (bv de inkomgelden voor de provinciedomeinen), uit het provinciefonds en uit toelagen van andere overheden voor de uitvoering van bepaalde taken. In 2013 bedragen de geraamde gewone ontvangsten 162.340.000 euro. De gewone uitgaven worden geraamd op 162.340.000 euro en maken de begroting sluitend. Investeringen, die een blijvende meerwaarde creĂŤren voor het provinciebestuur, gebeuren op de buitengewone begroting en worden grotendeels gefinancierd met leningen. Daarvoor wordt er 21.858.700 euro uitgetrokken aan buitengewone uitgaven.

E BELAS

TINGEN

t pirIEi S a-SsID sSpU. B

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING

EEL

SON

PER

G LIN TA N BE GE AF NIN LE

DE CENTEN

ANDER

GS KIN EN ER EL W IDD M

Meteen wordt duidelijk dat het provinciebestuur niet enkel met welzijn of cultuur bezig is, maar nagenoeg alle beleidsdomeinen bestrijkt. Denk maar aan cultuur, onderwijs, jeugd, sport, toerisme, recreatie, Vlaams karakter, economie, landbouw, leefmilieu, Europese projecten, welzijn, gezondheid, minderheden, ontwikkelingssamenwerking, huisvestings- en grondbeleid, gelijke kansen, provinciedomeinen, provinciale scholen, waterbeleid, mobiliteit en wegen, ruimtelijke ordening, bestuursschool, politieschool, brandweerschool, school voor dringende geneeskunde, ...

98

Opcentiemen onroerende voorheffing

2

Andere belastingen

De inkomsten uit provinciebelastingen vertegenwoordigen het grootste deel van de inkomsten. 98% van de provinciebelastingen komen uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (332 opcentiemen). De resterende 2% van de provinciebelastingen wordt gehaald uit de provinciebelasting op vergunningsplichtige bedrijven, de provinciebelasting op aanplakborden en de jachtverloven.

5


ALTIJD OP DE HOOGTE

5

Overboekingen en vorige jaren

9

Schuld

27

Subsidies

18

WerkingskostenPersoneel

EN

LD HU

EKING

SC

WERKINGSKOSTEN

IES

41

  

O OVERB

PERSONEEL SUBSID

De provincie Vlaams-Brabant wil een modern en transparant bestuur zijn. Daarom investeert het in communicatie met de burger. De Vlaamse Brabander: een magazine over het bestuur, gratis in elke brievenbus De Vlaamse Brabander in ‘t kort: beknopte, actuele informatie in De Zondag Tweewekelijks tv-programma: op Ringtv en ROB-tv www.vlaamsbrabant.be www.facebook.com/vlaamsbrabant twitter @vlaams_brabant Alle folders van het bestuur vindt u in de bib of op www.vlaamsbrabant.be/publicatiesGewone uitgaven

Het hoofdbestuur is gehuisvest in het Provinciehuis. Het bestuur heeft bewust gekozen voor een locatie in het hart van de provinciehoofdplaats Leuven en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Het provinciehuis heeft ook vergader- en congresfaciliteiten die verhuurd worden.

6PROVINCIEHUIS IN PROVINCIEHOOFDPLAATS

Over het provinciebestuur 016-26 70 00, info@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.beMEER INFORMATIE

Over het provinciehuis 016-26 73 80, provinciehuis@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis


Bereikbaarheid MECHELEN AARSCHOT

REISWEG Het Provinciehuis is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op loopafstand van het trein- en busstation van Leuven. per trein of bus. Het provinciehuis ligt vlakbij en op loopafstand van het trein- en busstation van Leuven. Het provinciehuis bevindt zich bij het buitenkomen van het treinstation links. U volgt eenvoudig de promenade. met de auto. Rij vanop de E40 de E314 op en neem onmiddellijk afrit 15 richting Leuven centrum. U volgt de weg tot aan de Leuvense ring, die rijdt u rechts op richting Tienen en Diest. U rijdt tot voorbij de Tiense Poort. Kies bij het naderen van het provinciehuis de rechterrijstrook en rij door, richting station, tot op het einde. Sla vervolgens rechtsaf en rij stapvoets, met respect voor voetgangers en fietsers die hier uw pad kruisen, onder de voetgangersbrug (Roger Van Overstraetenesplanade) tot aan de spoorweg. Draai nu naar rechts en zet uw tocht verder langs de sporen, richting provinciehuis. GPS: opgepast: Sommige oudere gps-software herkent het adres Provincieplein niet. Voer dan als straatnaam “Tiensevest - kruising met Justus Lipsiusstraat” in. parkeergelegenheid: Het provinciehuis ligt op loopafstand van het station van Leuven. U neemt dus best het openbaar vervoer. Er is beperkte parkeergelegenheid onder het provinciehuis.

D

ie

st

se

DIEST

ve

BRUSSEL

st

DE LIJN STATION

LEUVEN

PROVINCIEHUIS TERVUREN TIENEN

E40-E314

NAMEN

PARKING BEZOEKERS

DE LIJN

P

STATION

IN

STAD LEUVEN

KBC VERZEKERINGEN

UIT

P PARKING DE BOND

-1

PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRABANT LEVERINGEN + UITLEEN

AT

US

RA

ST

US

SI

LIP

ST

JU

KANTOREN Provinciehuis: Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel. 016-26 70 11 OPENINGSUREN Iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 17 uur.

7


8


cieraad p rovin ieraad n de provinc a v u a re u b issies r aadscomm uverneur p rovinciego tie d eputa

Politieke tie organisa

9


Provincieraad De provincieraad is het wetgevende orgaan van het provinciebestuur. De provincieraad is te vergelijken met de gemeenteraad voor de gemeente of het Vlaams parlement voor Vlaanderen. De provincieraad telt 72 leden, zij werden voor zes jaar verkozen. Hun mandaat loopt tot eind november 2018. In 2018 vinden de eerstvolgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Zeven politieke fracties zijn vertegenwoordigd in de VlaamsBrabantse provincieraad: N-VA, CD&V, Open VLD, sp.a, GROEN, VLAAMS BELANG en UF. Elke partij heeft een aantal zetels in verhouding tot de verkiezingsuitslag. De politieke partijen in de provincieraad vormen politieke fracties. Elke fractie heeft een voorzitter. De bestuursmeerderheid of coalitie wordt vandaag gevormd door CD&V, Open VLD, sp.a en Groen. De provincieraad wordt voorgezeten door de voorzitter. Hij wordt verkozen door de raadsleden. De huidige voorzitter is An Hermans. Zij wordt bijgestaan door het bureau van de provincieraad, samengesteld uit twee ondervoorzitters, twee secretarissen, twee quaestoren en de fractievoorzitters. De secretarissen houden toezicht over het opstellen van de notulen en roepen de namen af van de raadsleden. De quaestoren regelen het ceremonieel en beraadslagen in overleg met de deputatie en het bureau over de verfraaiing, meubilering en materiële inrichting van de vergaderzalen van de raad en de commissies. 10

De provincieraad wordt samengeroepen door de voorzitter. De frequentie hangt af van het aantal te behandelen dossiers. Normaal vergadert de provincieraad van Vlaams-Brabant minimaal 1 keer per maand, telkens op dinsdag vanaf 14 uur. Voor elke vergadering wordt de agenda bekendgemaakt, hij wordt aangeplakt aan het provinciehuis en is raadpleegbaar op www.vlaamsbrabant.be/ provincieraad De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar, behalve wanneer het om personen gaat. Bovendien kan de provincieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid en onder strikt bepaalde voorwaarden, beslissen om met gesloten deuren te vergaderen. De voorzitter leidt de besprekingen, verleent het woord, regelt de stemmingen, handhaaft de orde en stelt de agenda vast aan de hand van de ontvangen voorstellen, moties en interpellaties. De provincieraad heeft verschillende bevoegdheden: • De raad kan voorstellen formuleren en via provinciebesluiten initiatieven van provinciaal belang starten. (bijv. leefmilieu, ruimtelijke ordening, welzijn, cultuur...) • De provincieraad controleert de deputatie, zoals het parlement de regering controleert. • De provincieraad kan over een aantal onderwerpen vergaderen die door de hogere overheid worden opgelegd.


N-VA

15

CD&V

13

OPEN VLD

8

sp.a

7

GROEN

5

VLAAMS BELANG

5

UF

19

15

7 55

UF

Belang

C D& V

Open VLD

sp .a

Gr o en

13 8

Vlaams

NV A

19

11

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


72 provincieraadsleden CD&V

12

Ingrid Claes (CD&V) Steenweg Op Kortenaken 70 - 3450 Geetbets 011-58 10 20 0497-42 71 76 ingrid.claes@raad.vlaamsbrabant.be

An Hermans (CD&V) P.J. Verhaghenstraat 17 - 3000 Leuven 016-23 83 89 0476-70 58 53 an.hermans@raad.vlaamsbrabant.be

Manu Claes (CD&V) Mettebeemden 6 - 3272 Scherpenheuvel-Zichem 013-77 78 40 0475-65 96 14 manu.claes@raad.vlaamsbrabant.be

Kris Poelaert (CD&V) Markstraat 17/A -1541 Sint-Pieters-Kapelle 02-396 02 11 0475-47 50 03 kris.poelaert@raad.vlaamsbrabant.be

Jozef De Borger (CD&V) Breendonkstraat 22 - 1840 Londerzeel Administratief Centrum Londerzeel: 052-30 36 16 jozef.deborger@raad.vlaamsbrabant.be

Anne Sobrie (CD&V) Bosstraat 158/B - 1640 Sint-Genesius-Rode Correspondentieadres: Albert Woutersstraat 126 - 3012 Leuven 0475-77 26 43 anne.sobrie@raad.vlaamsbrabant.be

Tom Dehaene (CD&V) Eikstraat 83 - 1981 Zemst 016-26 70 22 0475-21 03 96 kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

Monique Swinnen (CD&V) Oudebaan 59 - 3202 Aarschot 016-26 70 57 0476-29 60 09 kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be


Chris Taes (CD&V) Bruulstraat 32 - 3071 Kortenberg 02-759 62 01 0486-83 04 14 chris.taes@raad.vlaamsbrabant.be

Geertrui Van Rompuy-Windels (CD&V) Hoevestraat 41 - 1640 Sint-Genesius-Rode 02-380 97 44 0477-13 43 70 geertrui.windels@raad.vlaamsbrabant.be

Annita Vandebroeck (CD&V) Rectorijstraat 12/A - 3470 Ransberg 011-58 31 57 0495-33 81 47 annita.vandebroeck@raad.vlaamsbrabant.be

Marc Wijnants (CD&V) Dorpstraat 26 - 3350 Linter 011-78 07 35 0495-59 83 69 marc.wijnants@raad.vlaamsbrabant.be

Mia Van der Elst(CD&V) Dr. Van Ophemlaan 13 - 1930 Zaventem 02-305 50 38 0498-30 54 14 mia.vanderelst@raad.vlaamsbrabant.be

Elke Zelderloo (CD&V) Neerstraat 27 - 1700 Dilbeek 02-453 24 50 0477-33 14 37 elke.zelderloo@raad.vlaamsbrabant.be

Lieve Vanlinthout (CD&V) Pastorijstraat 1 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw 0495-58 96 22 lieve.vanlinthout@raad.vlaamsbrabant.be 13

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Open VLD

14

Julien Dekeyser (Open VLD) Dennenweg 2 - 3190 Boortmeerbeek 016-26 70 43 0475-43 15 08 kabinet.dekeyser@vlaamsbrabant.be

Dirk Janssens (Open VLD) H. Moeremanslaan 50 - 1700 Dilbeek 0476-31 52 36 dirk.janssens@raad.vlaamsbrabant.be

Steven Elpers (Open VLD) Kalkovenlaan 30 - 1785 Merchtem 0474-94 22 12 steven.elpers@raad.vlaamsbrabant.be

Chris Kindekens (Open VLD) Blijde Inkomststraat 131 - 3000 Leuven 0475-82 91 14 chris.kindekens@raad.vlaamsbrabant.be

Roger Heyvaert (Open VLD) Rossemdorp 4 - 1861 Meise 052-37 08 38 0475-85 18 61 roger.heyvaert@raad.vlaamsbrabant.be

Vera Meulemans (Open VLD) Jezus Eiklaan 28/2 - 3080 Tervuren 02-303 93 09 0477-71 05 79 vera.meulemans@raad.vlaamsbrabant.be


Corinne Olbrechts (Open VLD) Hendrik I-lei 40 - 1800 Vilvoorde 02-252 55 78 0475-30 14 54 corinne.olbrechts@raad.vlaamsbrabant.be

Ann Schevenels (Open VLD) Tremelobaan 151 - 3140 Keerbergen 0497-54 62 32 ann.schevenels@raad.vlaamsbrabant.be

Jaak Pijpen (Open VLD) Brusselsesteenweg 48 - 1560 Hoeilaart 02-657 35 53 0475-56 88 16 jaak.pijpen@raad.vlaamsbrabant.be

Joël Vander Elst (Open VLD) Vossenstraat 36 - 3060 Bertem 0495-35 15 20 joël.vanderelst@raad.vlaamsbrabant.be

Eddy Poffé (Open VLD) Bostsestraat 59/4 - 3300 Tienen 016-81 89 50 0498-92 57 00 eddy.poffé@raad.vlaamsbrabant.be

Hilde Van Overstraeten (Open VLD) Fazantenlaan 122 - 1742 Ternat 02-582 35 75 0477-67 23 59 hilde.vanoverstraeten@raad.vlaamsbrabant.be Walter Zelderloo (Open VLD) Sint-Elooistraat 3 - 1700 Dilbeek 016-26 70 36 0475-30 33 09 kabinet.walterzelderloo@vlaamsbrabant.be 15

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


sp.a

16

Jo De Clerq (sp.a) Rijkestraat 16 - 3020 Herent 016-48 18 11 0475-85 75 00 je.declercq@raad.vlaamsbrabant.be

Fatima Lamarti (sp.a) Harensesteenweg 252 - 1800 Vilvoorde 02-253 34 08 0479-61 67 41 fatima.lamarti@raad.vlaamsbrabant.be

Marc Florquin (sp.a) Emile Vanderveldestraat 80 - 3290 Diest 013-33 65 44 0475-68 05 40 marc.florquin@raad.vlaamsbrabant.be

Martine Lemonnier (sp.a) Brusselsesteenweg 87 - 1500 Halle 02-356 07 72 0478-66 28 42 martine.lemonnier@raad.vlaamsbrabant.be

Karin JiroflĂŠe (sp.a) Grote Baan 121 - 3150 Haacht 016-26 70 29 kabinet.jiroflee@vlaamsbrabant.be

Marie-Claire Loozen (sp.a) Kerkomstraat 8 - 3300 Tienen 0498-92 57 39 marieclaire.loozen@raad.vlaamsbrabant.be


GROEN Jo Stulens (sp.a) Privaatweg 9 - 3018 Wijgmaal 016-44 46 24 0475-89 67 82 jo.stulens@raad.vlaamsbrabant.be

Stephan Boogaerts (Groen) Prof. Scharpelaan 97 - 3130 Begijnendijk 016-56 72 24 stephan.bogaerts@raad.vlaamsbrabant.be

Tom Troch (sp.a) Kattestraat 8 - 1840 Londerzeel 052-31 18 84 tom.troch@s-p-a.be

Luc Debraekeleer (Groen) Jan Vanderstraetenstraat 226 1600 Sint-Pieters-Leeuw 02-377 29 63 0477-60 04 73 luc.debraekeleer@raad.vlaamsbrabant.be Luc Robijns (Groen) Kouterstraat 15 - 3040 Huldenberg 016-26 70 52 0475-72 41 80 kabinet.robijns@vlaamsbrabant.be Tie Roefs (Groen) Gemeentestraat 175 - 3010 Leuven 016-35 60 02 0486-91 90 35 tie.roefs@raad.vlaamsbrabant.be 17

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


N-VA

GROEN

18

Sarah Sneyers (Groen) Linthoutweg 6 - 1785 Merchtem 02-270 34 59 0476-25 64 55 sarah.sneyers@raad.vlaamsbrabant.be

Katleen Bury (N-VA) Oude Postweg 4 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw 0474-72 11 79 katleen.bury@raad.vlaamsbrabant.be

Bernadette Stassens (Groen) Aststraat 267 - 3300 Tienen 016-82 03 29 0495-41 50 02 bernadette.stassens@raad.vlaamsbrabant.be

Ines De Coninck (N-VA) Milleniumstraat 10 - 1745 Opwijk 052-55 00 94 0499-51 53 03 ines.deconinck@raad.vlaamsbrabant.be

Erik Torbeyns (Groen) Binnenveldstraat 25 - 1910 Kampenhout 016-65 19 76 0494-05 50 69 erik.torbeyns@raad.vlaamsbrabant.be

Johan De Haes (N-VA) Panoramalaan 4 - 3012 Leuven 0476-69 19 81 johan.dehaes@raad.vlaamsbrabant.be

Linda De Dobbeleer-Van den Eede (N-VA) Molenveld 22 - 1760 Roosdaal 054-33 99 70 0483-20 47 47 linda.vandeneede@raad.vlaamsbrabant.be


Lucia Dewolfs (N-VA) Ooievaarstraat 9/1 - 3300 Tienen 016-81 98 84 0475-87 28 79 lucia.dewolfs@raad.vlaamsbrabant.be

Lena Ghysels (N-VA) Londerzeelseweg 11 - 1880 Kapelle-op-den-Bos 015-71 29 60 0495-18 29 17 lena.ghysels@raad.vlaamsbrabant.be

Katleen D’Haese (N-VA) Stationsstraat 74/3 - 3020 Herent 016-43 55 35 0498-68 61 91 katleen.dhaese@raad.vlaamsbrabant.be

Martine Janssens (N-VA) Helskensstraat 40 - 3120 Tremelo 0474-98 64 36 martine.janssens@raad.vlaamsbrabant.be

Diederik Dunon (N-VA) Gijzelaarsstraat 9 - 3200 Aarschot 0477-34 67 77 diederik.dunon@raad.vlaamsbrabant.be

Hilde Kaspers (N-VA) Kardinaal Mercierstraat 32 - 3290 Diest 013-32 79 14 0479-22 26 09 hilde.kaspers@raad.vlaamsbrabant.be

Liselore Fuchs (N-VA) Tiensestraat 2 - 3320 Hoegaarden 0492-64 10 38 liselore.fuchs@raad.vlaamsbrabant.be

Rita Keymolen-Malfroy (N-VA) Gemeenteplein 7 - 1730 Asse 02-452 93 57 0477-54 53 98 rita.malfroy@raad.vlaamsbrabant.be 19

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


N-VA Koen Moeyersons (N-VA) Kloosterhof 2 - 1840 Londerzeel 0496-71 62 14 koen.moeyersons@raad.vlaamsbrabant.be

Marleen Van de Wiele (N-VA) Assentstraat 2 - 1910 Kampenhout 016-60 55 47 0475-95 10 57 marleen.vandewiele@raad.vlaamsbrabant.be

Erik Rennen (N-VA) Kerkhoflaan 5 - 1930 Zaventem 02-725 81 41 0496-57 08 88 erik.rennen@raad.vlaamsbrabant.be

Sonia Van laere (N-VA) Wolfshaegen 180 - 3040 Huldenberg 016-48 28 21 0496-50 80 80 sonia.vanlaere@raad.vlaamsbrabant.be

Marc Sluys (N-VA) Lenniksesteenweg 54 - 1500 Halle 0475-66 61 41 marc.sluys@raad.vlaamsbrabant.be

Elke Wouters (N-VA) Grimbergen 02-309 59 30 0473-34 37 60 elke.wouters@raad.vlaamsbrabant.be

Guy Uyttersprot (N-VA) Molenberg 3 - 1790 Affligem 053-66 47 74 0486-48 79 86 guy.uyttersprot@raad.vlaamsbrabant.be 20


VLAAMS BELANG Mireille Buyse (VLAAMS BELANG) Brusselsesteenweg 326/2 - 1730 Asse 0477-88 26 21 mireille.buyse@raad.vlaamsbrabant.be

Jan Laeremans (VLAAMS BELANG) Hof Van Obbergenstraat 2/A - 1852 Grimbergen 02-269 00 73 0486-76 07 34 jan.laeremans@raad.vlaamsbrabant.be

Nico Creces (VLAAMS BELANG) Diestsesteenweg 623 - 3202 Rillaar 016-57 33 59 0499-28 18 39 nico.creces@raad.vlaamsbrabant.be

Willy Smout (VLAAMS BELANG) Schellekensberg 64 - 3290 Diest 013-32 37 07 0474-99 16 15 willy.smout@raad.vlaamsbrabant.be

Daniël Fonteyne (VLAAMS BELANG) Statiestraat 3 - 1570 Tollembeek 054-34 38 10 0475-59 47 93 daniël.fonteyne@raad.vlaamsbrabant.be

21

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


UF Nicole Geerseau-Desmet (UF) Jan Baptist De Keyzerstraat 62 1970 Wezembeek-Oppem 02-731 19 15 0479-97 89 04 nicole.desmet@raad.vlaamsbrabant.be

Philippe Thiéry (UF) Hollebeekstraat 371 - 1630 Linkebeek 02-380 94 76 0497-59 92 60 philippe.thiéry@raad.vlaamsbrabant.be

Frédéric Petit (UF) Bergenblokstraat 48 - 1970 Wezembeek-Oppem 02-784 39 12 0475-87 37 98 frédéric.petit@raad.vlaamsbrabant.be

François van Hoobrouck d’Aspre (UF) Wezellaan 11 - 1970 Wezembeek-Oppem 02-767 92 76 0475-38 33 34 françois.vanhoobrouckdaspre@raad.vlaamsbrabant.be

Sophie Stone-Wilmès (UF) Saffierlaan 19 - 1640 Sint-Genesius-Rode 0472-64 02 46 sophie.wilmès@raad.vlaamsbrabant.be

22


Bureau van de provincieraad

quaestoren: Elke Zelderloo Marc Wijnants

voorzitter: An Hermans ondervoorzitters: Joël Vander Elst Jo Stulens

fractievoorzitters: Chris Taes (CD&V) Tie Roefs (Groen) Eddy Poffé (Open VLD) Martine Lemonnier (sp.a) Jan Laeremans (VLAAMS BELANG) Sophie Stone-Wilmès (UF) Linda De Dobbeleer-Van den Eede (N-VA)

secretarissen: Corinne Olbrechts Luc Debraekeleer

23

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Raadscommissies

24

 

jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter

sport, recreatie en domeinen

R aadscommissie III: ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit R aadscommissie IV: land- en tuinbouw, leefmilieu

Raadscommissie II:

welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid

Raadscommissie V:

financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en

informatica 

De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. De agenda en vergaderdata worden onder meer bekendgemaakt op de website www.vlaamsbrabant. be/raadscommissies.

R aadscommissie I:

R aadscommissie VI: infrastructuur, waterbeleid en patrimonium

Elke raadscommissie telt 18 effectieve leden, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter. Er zijn ook 18 plaatsvervangers. Het secretariaat gebeurt door ambtenaren.

Thematische indeling :

R aadscommissie VII: regionaal beleid en economie

De beleidsdomeinen van het provinciebestuur zijn zeer uiteenlopend. Daarom hebben de raadsleden zich gespecialiseerd en gegroepeerd in raadscommissies. De raadscommissie onderzoekt elk dossier voor het aan de provincieraad wordt voorgelegd.

R aadscommissie VIII: onderwijs, PIVO en veiligheid


De provinciegouverneur

De provinciegouverneur is de vertegenwoordiger of ‘commissaris’ van de federale en Vlaamse regering in onze provincie. Hij wordt benoemd door de Vlaamse overheid. De provinciegouverneur houdt onder meer toezicht op de lokale besturen zoals de gemeenten en OCMW’s. Burgers met klachten over de werking van hun lokaal of provinciebestuur kunnen daarom bij de provinciegouverneur terecht. De provinciegouverneur heeft ook een belangrijke taak in de uitvoering van allerlei wetten en decreten. Hij ziet erop toe dat die regels correct worden nageleefd.

Lodewijk De Witte Provincieplein 1, 3010 Leuven tel. 016-26 70 70 kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be Kabinetschef Bert CARLEER Provincieplein 1, 3010 Leuven tel. 016-26 70 76 kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be

De provinciegouverneur is voorzitter van de deputatie. De provinciegouverneur is niet stemgerechtigd, behalve als de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent. De provinciegouverneur heeft ook heel specifieke taken zoals het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Hij coördineert hulpacties bij grote rampen. Lodewijk De Witte is van bij het ontstaan van VlaamsBrabant in 1995 gouverneur van onze provincie. 25

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Deputatie

26

De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. De deputatie bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die beslissingen ook uit. Daarnaast vertrouwen de federale en Vlaamse overheden de deputatie een aantal taken toe. De deputatie treedt tot slot ook op als administratief rechtscollege in een aantal specifieke geschillen.

De provinciegouverneur is voorzitter van de deputatie, de provinciegriffier is de secretaris. De 6 leden-gedeputeerden worden verkozen uit en door de provincieraad. Hun mandaat loopt voor de volledige periode van 6 jaar.


Leden Monique SWINNEN (CD&V) Provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven tel. 016-26 70 57 kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be

Tom DEHAENE (CD&V) Provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven tel. 016-26 70 22 kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

Taakverdeling

Taakverdeling

Eerste gedeputeerde Financiën Communicatie Interne Staatshervorming Welzijn Landbouw Platteland Provinciaal Agrarisch Centrum ‘Blauwe Stap’ Herent (PAC) Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit Pamel (PPK) Europa Waterlopen Toerisme en Streekproducten

Wonen Mobiliteit Cultuur Vlaams karakter Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Halle-Vilvoorde PIVO Internationalisering Welzijn op het werk IDPB Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Halle-Vilvoorde Kabinetsverantwoordelijke: Geert Van Esch, tel. 016 26 70 24, Geert.vanesch@vlaamsbrabant.be

Kabinetsverantwoordelijke: Nico JANSSEN, tel. 016-26 70 57 janssen.nico@vlaamsbrabant.be

27

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Leden Julien DEKEYSER (Open VLD) Provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven tel. 016-26 70 43 kabinet.dekeyser@vlaamsbrabant.be

Karin JIROFLテ右 (sp.a) Provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven tel. 016-26 70 29 kabinet.jiroflee@vlaamsbrabant.be

Taakverdeling

Taakverdeling

Ruimtelijke ordening Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Leuven Personeel en tuchtzaken Organisatie en planning Vorming Commissie sociale dienst Gebouwen (incl. provinciehuis) Patrimonium Tekenkamer Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Leuven

Onderwijs De Wijnpers PISO De Sterretjes De Nobel Economie en innovatie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Gezondheid Gelijke kansen en armoede Sport Document- en informatiebeheer Algemeen Secretariaat Juridische dienst

Kabinetsverantwoordelijke: Koen Van Bouchout, tel. 016-26 70 44, koen.vanbouchout@vlaamsbrabant.be

28

Kabinetsverantwoordelijke: Tom KOLENBERG, tel. 016-26 70 63, tom.kolenberg@vlaamsbrabant.be


Leden Luc ROBIJNS (GROEN) Provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven tel. 016-26 70 52 kabinet.robijns@vlaamsbrabant.be

Walter ZELDERLOO (Open VLD) Provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven tel. 016-26 70 38 kabinet.walterzelderloo@vlaamsbrabant.be

Taakverdeling

Taakverdeling Recreatie Provinciedomein Halve Maan Diest Provinciedomein Huizingen Provinciedomein Kessel-Lo Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw Uitleendienst Facilitair beheer

Milieu Duurzaamheid Milieuvergunningen Diversiteit Onthaalbureau en inburgering Jeugdbeleid Hanenbos Ontwikkelingssamenwerking Dierenwelzijn Informatica + informatieveiligheid VERA

Mobiele onderhoudsploegen Kabinetsverantwoordelijke: Lieve SAERENS, tel. 016-26 70 38 lieve.saerens@vlaamsbrabant.be

Kabinetsverantwoordelijke: Toon Toelen, tel. 016-26 70 50 toon.toelen@vlaamsbrabant.be

29

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Voorzitter deputatie Provinciegouverneur Lodewijk DE WITTE Provincieplein 1, 3010 Leuven tel. 016-26 70 70 kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be Kabinetschef: Bert CARLEER, tel. 016-26 70 76 kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be

Secretaris Provinciegriffier Marc COLLIER Provincieplein 1, 3010 Leuven tel. 016-26 71 04 secretariaat.provinciegriffier@vlaamsbrabant.be De provinciegriffier is secretaris van de provincieraad en deputatie. Hij staat aan het hoofd van de administratie. De provinciegriffier verleent inzage op basis van de openbaarheid van bestuur. Stuur uw vragen over openbaarheid naar openbaarheid@vlaamsbrabant.be. Als bewaarder van het archief van de provincie kan elke burger ook bij hem terecht voor inzage in dossiers. Secretariaatsverantwoordelijke: tel 016-26 71 02

30


ogram o rgan bestuur h oofd stellingen provinciale in

e v e i t a r t s i n Admi ie t a s i n a g r o 

31 31

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Organogram

De politieke verantwoordelijken nemen de beslissingen en de ambtenaren doen beleidsvoorbereidend werk en voeren de beslissingen ook uit. De provinciale administratie van Vlaams-Brabant is als volgt georganiseerd:

De volledige provinciale administratie is gehuisvest in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Wanneer diensten elders gehuisvest zijn, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

32


PROVINCIERAAD

PROVINCIEGOUVERNEUR

STAFDIENSTEN

DEPUTATIE

communicatiedienst

PROVINCIEGRIFFIER

MANAGEMENTTEAM

juridische dienst

IDPB

dienst organisatie en planning

FINANCIEEL BEHEERDER

DIRECTIE FINANCIEN dienst begroting en financieel advies dienst provinciebelastingen, boekhouding en thesaurie

DIRECTIE INTERNE ADMINISTRATIE EN PERSONEELSBELEID dienst alg. secretariaat dienst facilitair beheer dienst personeelsbeleid dienst document- en informatiebeheer

DIRECTIE INFORMATICA dienst computersystemen dienst projecten en ontwikkelingen

DIRECTIE CULTUUR EN ONDERWIJS

DIRECTIE RECREATIE

DIRECTIE SOCIAAL BELEID

DIRECTIE ECONOMIE LANDBOUW LEEFMILIEU

uitleendienst

dienst toerisme

dienst economie

bestuursschool

tekenkamer

cel Vlaams Karakter

dienst sport

dienst welzijn en gezondheid

dienst leefmilieu

dienst waterlopen

dienst cultuur

dienst recreatie Provinciedomein Huizingen Kessel-Lo Halve Maan Het Vinne

opleidingscentrum politie

dienst jeugd Hanenbos dienst onderwijs De Wijnpers De Nobel De Sterretjes PISO

dienst diversiteit en gelijke kansen provinciaal onthaalbureau dienst wonen

dienst land- en tuinbouw PAC Herent PPK Pamel dienst Europa

PIVO PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING

DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

dienst mobiliteit

opleidingscentrum brandweer

dienst gebouwen

opleidingscentrum DGH

dienst ruimtelijke ordening

33

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Hoofdbestuur Directie cultuur en onderwijs

condirectie@vlaamsbrabant.be

Directie: • Jos MERTENS, tel. 016-26 76 02, jos.mertens@vlaamsbrabant.be

Uitleendienst: • Tim JONCKERS, 016-26 76 98, tim.jonckers@vlaamsbrabant.be • Uitleenpost 1: Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel. 016-26 76 91, fax. 016-26 76 90, uitleenbalie.leuven@vlaamsbrabant.be • Uitleenpost 2: PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse, uitleenbalie.asse@vlaamsbrabant.be, tel. 02-454 82 41, fax. 02-454 82 40, Social-profit organisaties, verenigingen en instellingenuit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid, verenigingen met een provinciale vrijwilligersverzekering en de diensten van de lokale besturen uit de provincie Vlaams-Brabant. openingsuren: Inlichtingen: elke werkdag van 8.30 tot 17 uur. Afhalen en terugbrengen materiaal van 9 tot 11 uur: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Afhalen en terugbrengen materiaal van 14 tot 19 uur: maandag en woensdag (behalve in juni en schoolvakanties). - gesloten op dinsdag

Secretariaat: • Brigitte Henskens, tel. 016-26 76 03, brigitte.henskens@vlaamsbrabant.be Cel vlaams karakter: • Peter Biondi, tel. 016-26 76 78, vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be Regiowerking en communicatie: • REGIO PAJOTTENLAND - ZENNEVALLEI Fred Gillebert, gsm 0479-44 32 12 fred.gillebert@vlaamsbrabant.be • UIT IN VLAAMS-BRABANT Tim Guily, gsm 0498 76 79 97 tim.guily@vlaamsbrabant.be Cultuureducatief netwerk Magda: • Ruth CLUYSEN, ruth.cluysen@magdanet.be 34

PUBLIEKSGERICHTE DIENSTEN

dienst cultuur

www.vlaamsbrabant.be/cultuur cultuur@vlaamsbrabant.be, tel. 016-26 77 13, fax 016-26 76 35 Diensthoofd: • NN Kunsten beeldende kunst: • Dirk Bollen, tel. 016-26 76 06 dirk.bollen@vlaamsbrabant.be literatuur: • Karla JACQUES, tel. 016-26 76 34, karla.jacques@vlaamsbrabant.be muziek: • Karla JACQUES, tel. 016-26 76 34, karla.jacques@vlaamsbrabant.be • Dirk BOLLEN, tel. 016-26 76 06, dirk.bollen@vlaamsbrabant.be podiumkunsten: • Pia Brys tel. 016-26 74 05, pia.brys@vlaamsbrabant.be architectuur: • Pia Brys tel. 016-26 74 05, pia.brys@vlaamsbrabant.be


Murga: • Tine DE POURCQ, tel. 016-26 76 96, gsm 0494-80 59 08 tine.depourcq@vlaamsbrabant.be Erfgoed musea: • Rebecca SCHOETERS, tel. 016-26 76 19, rebecca.schoeters@vlaamsbrabant.be archeologie: • Hadewijch DEGRYSE, tel. 016-26 76 10, hadewijch.degryse@vlaamsbrabant.be monumentenzorg: • Els DECONINCK, tel. 016-26 76 15, els.deconinck@vlaamsbrabant.be beschermde gebouwen: • Mia VANCLEYNENBREUGEL, tel. 016-26 76 72, maria.vancleynenbreugel@vlaamsbrabant.be waardevolle niet-beschermde gebouwen: • Julien Goossens, tel. 016-26 76 74, julien.goossens@vlaamsbrabant.be historisch onderzoek: • Nicolas Mazeure, tel. 016-26 76 77 nicolas.mazeure@vlaamsbrabant.be erfgoedontsluiting en -educatie: • Els Salembier, tel. 016-26 74 78 els.salembier@vlaamsbrabant.be cultuurtoeristische projecten, Open Monumentendag • Dominique Stels, tel. 016- 26 76 05 dominique.stels@vlaamsbrabant.be

politieke org.

Admin. org.

vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant: Gemeenteplein 5, 3010 Leuven monumentenwacht@vlaamsbrabant.be tel. 016-31 97 53, fax 016-31 97 58 Documentatiecentrum Vlaams-Brabant: Rijksarchief, Vaartstraat 24, 3000 Leuven: • Eva SPAEPEN, documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be Sociaal-cultureel werk sociaal-culturele verenigingen: • Niek GOOSSENS, tel. 016-26 76 48, niek.goossens@vlaamsbrabant.be organisatie van koor- en orkestentornooi: • Marina CAMPS, tel. 016-26 76 08, marina.camps@vlaamsbrabant.be organisatie van toneeltornooi: • Herman Anthoons, tel. 016-26 76 97, herman.anthoons@vlaamsbrabant.be Streekgericht bibliotheekbeleid sbb.vlaamsbrabant.be regiowerking: • Marijke DULSSTER, tel. 016-26 76 47, marijke.dulsster@vlaamsbrabant.be gedecentraliseerd bibliotheekwerk: • Inez Debaus, tel. 016-26 76 09, inez.debaus@vlaamsbrabant.be nieuwe media: • Geert Lievens, tel. 016-26 76 12, geert.lievens@vlaamsbrabant.be

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

leesbevordering: • Pieter Gasia, tel. 016-26 76 36, pieter.gasia@vlaamsbrabant.be provinciaal bibliotheeksysteem: • Guy COOLS, tel. 016-26 77 18, guy.cools@vlaamsbrabant.be • Evelien Vanderschueren, tel. 016-26 70 01 evelien.vanderschueren@ vlaamsbrabant.be • Katie Pieters, tel. 016-26 70 01, katie.pieters@vlaamsbrabant.be wisselcollecties: • Sara Den Temst, 016-26 76 95 sara.dentemst@vlaamsbrabant.be Cultuur- en gemeenschapscentra Vlaams-Brabant (Vlabra’ccent) Applaus, www.applaus.be: • Piet Forger, tel. 016-26 76 17, piet.forger@vlaamsbrabant.be en • Sanne VANAUTGAERDEN, tel. 016-26 76 04, sanne.vanautgaerden@vlaamsbrabant.be cultuurcentra@vlaamsbrabant.be Cultuurcommunicatie • Dirk Bollen, tel. 016-26 76 06, dirk.bollen@vlaamsbrabant.be • Dominique Stels, 016-26 76 05, dominique.stels@vlaamsbrabant.be jeugddienst

www.vlaamsbrabant.be/jeugd jeugddienst@vlaamsbrabant.be, tel. 016-26 76 88, fax. 016-26 76 35

gemeenten

cijfers

trefwoorden

35


Diensthoofd: • Nele DE CUYPER, tel. 016-26 76 81, nele.decuyper@vlaamsbrabant.be provinciale jeugdraad, subsidies regionale netwerkstructuren (jeugdwerk): • Nele DE CUYPER, tel. 016-26 76 81, nele.decuyper@vlaamsbrabant.be lokaal en regionaal jeugdbeleid, jeugdruimte: • Thomas HUYBERECHTS, tel. 016-26 76 89, thomas.huyberechts@vlaamsbrabant.be jongerencultuur • Wannes VERHOOGEN, tel. 016-26 76 86, wannes.verhoogen@vlaamsbrabant.be Kind- en tienerbeleid, subsidie specifieke doelgroepen • Riet Van de Walle, tel. 016-26 76 87, riet.vandewalle@vlaamsbrabant.be Provinciaal vormingscentrum Hanenbos: • Patrick ROBBERECHTS, tel. 02-380 47 13, patrick.robberechts@vlaamsbrabant.be dienst onderwijs

www.vlaamsbrabant.be/onderwijs fax 016-26 76 01

36

Diensthoofd: • Jan BOON tel. 016-26 76 40 jan.boon@vlaamsbrabant.be

Ondersteuning van de provinciale onderwijsinstellingen:

• Mark LIEKENS, tel. 016-26 76 13, mark. liekens@vlaamsbrabant.be • Tania MOYAERTS, tel. 016-26 76 11, tania.moyaerts@vlaamsbrabant.be Onderwijsflankerend beleid en subsidies innovatieve projecten: • Els BREUNIG, tel. 016-26 74 07, els.breunig@vlaamsbrabant.be • Evelien Vanhelmont, tel. 016-26 73 46 evelien.vanhelmont@vlaamsbrabant.be • Kim BAETEN, tel. 016-26 77 19, kim.baeten@vlaamsbrabant.be

Directie recreatie Directie: • Lieven Elst, tel. 016-26 74 18, lieven.elst@vlaamsbrabant.be sportdienst

www.vlaamsbrabant.be/sport sport@vlaamsbrabant.be fax 016-26 76 51 Diensthoofd: • Willem Vandenhoeck tel. 016-26 76 69 willem.vandenhoeck@vlaamsbrabant.be

Subsidies • José Goreux, tel. 016-26 73 79, jose.goreux@vlaamsbrabant.be Sportpromotie • Philippe Van Diest, tel. 016-26 76 53, philippe.vandiest@vlaamsbrabant.be, • Gert Kerckhofs, tel. 016-26 76 55, gert.kerckhofs@vlaamsbrabant.be, • Lieve Callens, tel. 016-26 76 57, lieve.callens@vlaamsbrabant.be Administratie en boekhouding • Marijke BRAMS, tel. 016-26 76 52, marijke.brams@vlaamsbrabant.be • Didier VANDERKRIEKEN, tel. 016-26 76 63, didier.vanderkrieken@vlaamsbrabant.be • Katelijne DE VOS, tel. 016-26 76 56, katelijne.devos@vlaamsbrabant.be • Nadine SEYMOENS, tel. 016-26 77 15, nadine.seymoens@vlaamsbrabant.be Sport infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening • Frank WILLEMS, tel. 016-26 76 64, frank.willems@vlaamsbrabant.be regiowerking • Leen COX, tel. 016-26 76 60, leen.cox@vlaamsbrabant.be, • Patrick FREDERIX, tel. 016-26 76 61, patrick.frederix@vlaamsbrabant.be, • Carine MOENS, tel. 016-26 76 66, carine.moens@vlaamsbrabant.be, • Dirk HEYLEN, tel. 016-26 76 62, dirk.heylen@vlaamsbrabant.be


gediplomeerde sportmonitoren tegen vergoeding (VLABUS): • Gerda AERTGEERTS, tel. 016-26 76 58, gerda.aertgeerts@vlaamsbrabant.be • Erna MEYERS, tel. 016-26 76 59, erna.meyers@vlaamsbrabant.be Technische ondersteuning • Luc VANDEFONTEYNE, tel. 016-26 79 50, luc.vandefonteyne@vlaamsbrabant.be • Daniël ROGGEN, tel. 016- 26 76 99, daniël.roggen@vlaamsbrabant.be Toerisme Vlaams-Br abant

www.toerismevlaamsbrabant.be toerisme@vlaamsbrabant.be fax 016-26 76 76 Diensthoofd: • Ed GORIS tel. 016-26 76 22, ed.goris@vlaamsbrabant.be Toeristische informatie en documentatie, bestelling brochures, fietskaarten en wandelgidsen: tel. 016-26 76 20, fax. 016-26 76 76, toerisme@vlaamsbrabant.be • Robin DEKELVER, tel. 016-26 76 20, robin.dekelver@vlaamsbrabant.be • Sabrina WUYCKENS, tel. 016-26 76 32, sabrina.wuyckens@vlaamsbrabant.be • Martine MEIJERS, tel. 016-26 76 75, martine.meijers@vlaamsbrabant.be

politieke org.

Admin. org.

Administratie, boekhouding, fototheek: • Petra DE WAELE, tel.016-26 77 91, petra.dewaele@vlaamsbrabant.be • Annie VANDERBIEST, tel. 016-26 76 26, annie.vanderbiest@vlaamsbrabant.be Marketing en promotie: • Gonda CRAENINCKX , tel. 016-26 76 50, gonda.craeninckx@vlaamsbrabant.be • Vital GEERAERTS, tel. 016-26 76 21, vital.geeraerts@vlaamsbrabant.be Productontwikkeling, recreatieve routes en investeringsdossiers: • Petra MOONS, tel. 016-26 76 39, petra.moons@vlaamsbrabant.be • Maaike VANDENBERGE, tel. 016-26 76 16, maaike.vandenberge@vlaamsbrabant.be • Katleen DAEMS, tel. 016-26 76 82, katleen.daems@vlaamsbrabant.be Onderzoek en planning: • Baptist VLAEMINCK, tel. 016-26 76 45, baptist.vlaeminck@vlaamsbrabant.be Regiocoördinatie Hageland: • Sophie HOMANS, tel. 016-26 76 73, sophie.homans@vlaamsbrabant.be Regiocoördinatie Groene Gordel: • Astrid CLYMANS, tel. 016-26 76 29, astrid.clymans@vlaamsbrabant.be

Project Ruitertoerisme en Brabants Trekpaard: • Barbara TEMMERMAN, tel.016-26 77 95, barbara.temmerman@vlaamsbrabant.be Technische Ondersteuning: • Eddy VANDENBOSCH, tel.016-26 76 93, eddy.vandenbosch@vlaamsbrabant.be dienst recreatie

• N.N. tel. 016-26 76 44 recreatie@vlaamsbrabant.be Provinciedomein Halve Maan Diest Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw Provinciedomein Huizingen Provinciedomein Kessel-Lo

Directie economie, landbouw en leefmilieu Directie: • Jean-Pierre Crabbé, tel. 016-26 72 50, jean-pierre.crabbe@vlaamsbrabant.be Secretariaat: • Karima ARREDOUANI, tel. 016-26 72 51 karima.arredouani@vlaamsbrabant.be

Vlaanderen Lekkerland • Marie VANHELLEMONT tel.016-26 76 33, marie.vanhellemont@vlaamsbrabant.be

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

37

cijfers

trefwoorden


dienst economie

www.vlaamsbrabant.be/economie, economie@vlaamsbrabant.be, tel. 016-26 72 92 Diensthoofd: • Gudrun Denhaen, tel. 016-26 72 92 gudrun.denhaen@vlaamsbrabant.be Sociaal-economisch beleid, samenwerking met ERSV en POM: • Gudrun Denhaen, tel. 016-26 72 92, gudrun.denhaen@vlaamsbrabant.be Regionale economische zaken en bedrijfsvestiging: • Tom Vanquaethem, tel. 016-26 72 95, tom.vanquaethem@vlaamsbrabant.be KMOs,ondernemerschap , en steun aan gemeentelijk economisch beleid: • Roel Casteels, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be Innovatiebeleid: • Roel Casteels, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be Ondersteuning POM, intergemeentelijke verenigingen, kamers van koophandel en andere sociaal-economische instellingen: • Jean-Claude Hayen, tel. 016-26 72 93, jean-claude.hayen@vlaamsbrabant.be 38

Detailhandelsbeleid: • Johan GULDIX, tel. 016-26 79 82 johan.guldix@vlaamsbrabant.be Promotie streekproducten: • Roel Casteels, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be Sociale tewerkstelling: • Mieke Frans, tel. 016-26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be • Monique PYPOPS, tel. 016-26 72 96, monique.pypops@vlaamsbrabant.be Internationalisering: • Thomas JANSEN, tel. 016-26 72 41 thomas.jansen@vlaamsbrabant.be Secretariaat provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid: • Leen VANDEN BOSCH, tel. 02-454 82 89, leen.vandenbosch@vlaamsbrabant.be dienst land - en tuinbouw

www.vlaamsbrabant.be/landbouw landbouw@vlaamsbrabant.be Diensthoofd: • Ine VERVAEKE, tel. 016-26 72 99, ine.vervaeke@vlaamsbrabant.be Subsidies (verenigingen, Boeren met Klasse, analyse van mest- en bodemstalen): • Lia WAUTERS, tel. 016-26 72 74,

lia.wauters@vlaamsbrabant.be • Nathalie HAESEVOETS, tel. 06-26 72 72, nathalie.haesevoets@vlaamsbrabant.be Praktijkonderzoek en projectwerking • Mieke VANDERMERSCH, tel. 016 26 72 70 mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be Rattenbestrijding, meldpunt • tel. 016 26 77 90 meldpuntratten@vlaamsbrabant.be Provinciaal Agrarisch Centrum Herent (P.A.C.“Herent”): • Patrick ANDRIES, tel. 016 29 01 74 patrick.andries@vlaamsbrabant.be Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit “Pamel” (P.P.K.“Pamel”) Biologische teelt, proefveldwerking aardbeien en kleinfruit: • Yves HENDRICKX, tel. 054-32 08 46, yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be Multifunctionele landbouw, landbouweducatie: • Henk DAENEN, tel. 016-26 72 49, henk.daenen@vlaamsbrabant.be Communicatie, bacterievuur: • Marijke d’HERTEFELT, tel. 016-26 77 56, marijke.dhertefelt@vlaamsbrabant.be Landschapsplannen, kwaliteitskamer: • Erwin DUNON, tel. 016-26 72 71, erwin. dunon@vlaamsbrabant.be


dienst leefmilieu

www.vlaamsbrabant.be/milieuennatuur leefmilieu@vlaamsbrabant.be Diensthoofd: • Martine Borremans, tel. 016-26 72 52, martine.borremans@vlaamsbrabant.be Uitvoering Vlarem-wetgeving: • Martine Borremans, tel. 016-26 72 52, martine.borremans@vlaamsbrabant.be • Hannelore STROSSE, tel. 016-26 72 35, hannelore.strosse@vlaamsbrabant.be Provinciaal milieubeleid: • Pierre FACHÉ, tel 016-26 72 64, pierre.fache@vlaamsbrabant.be Klimaat, duurzaam bouwen en projecten duurzaam wonen, werken en leven: • Hilde HACOUR , tel. 016-26 72 78, hilde.hacour@vlaamsbrabant.be Mvo – materialen/afvalbeleid • Liesbet NOÉ, tel. 016-26 74 28, Liesbet.noe@vlaamsbrabant.be Energiecoördinator • Martin VIAENE, tel. 016-26 72.26, martin.viaene@vlaamsbrabant.be Provinciaal natuurbeleid: • Geert LEFEVER , tel 016-26 72 66, geert.lefever@vlaamsbrabant.be

Provinciaal biodiversiteitsbeleid: • Grete DE MAEYER , tel. 016-26 72 82, grete.demaeyer@vlaamsbrabant.be Provinciaal milieu- en natuureducatief beleid: • Jan DE BOE , tel. 016-26 72 56, jan.deboe@vlaamsbrabant.be Coördinatie en ondersteuning gemeentelijk milieubeleid: • Geert SAYE , tel. 016-26 72 65, geert.saye@vlaamsbrabant.be, • Annemie MATHEUSSEN, tel. 016-26 72 77, annemie.matheussen@vlaamsbrabant.be Secretariaat provinciale mina-raad: • Geert LEFEVER , tel 016-26 72 66, geert.lefever@vlaamsbrabant.be • Pierre FACHÉ, tel 016-26 72 64, pierre.fache@vlaamsbrabant.be Ecohuis Provinciedomein Kessel-Lo, Gemeentestraat 5, 3010 Kessel-Lo: • Sven GOETHALS, tel. 016-25 13 92, sven.goethals@vlaamsbrabant.be Natuur- en milieueducatief centrum Provinciedomein Halve Maan Diest, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest: • Erik SPIESSENS, tel. 013-35 86 59, erik.spiessens@vlaamsbrabant.be, • Trui DE GERSEM, tel. 013-35 86 59, trui.degersem@vlaamsbrabant.be

Natuur- en milieueducatief centrum Provinciedomein Huizingen en vormingscentrum Hanenbos, Torleylaan 100, 1654 Huizingen: • Ines PHILIPPAERTS, tel. 02-383 00 28, ines.philippaerts@vlaamsbrabant.be Natuur- en milieueducatief centrum Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw: • Liesbet Cox, tel. 011-88 89 77, liesbet.cox@vlaamsbrabant.be dienst EuropA

www.vlaamsbrabant.be/europa Diensthoofd: • Jeroen AMPE, tel. 016-26 72 10, jeroen.ampe@vlaamsbrabant.be Coördinator plattelandsbeleid: • Eva Roeykens, tel. 016-26 74 11, eva.roeykens@vlaamsbrabant.be Europese programmamanagers: • Sus BERGMANS, tel. 016-26 74 12 (Interreg A Vlaanderen-Nederland) 0496-25 85 25, sus.bergmans@vlaamsbrabant.be • Björn VAN STAEYEN, tel. 016-26 77 49 (Interreg A Euregio Maas-Rijn), bjorn.vanstaeyen@vlaamsbrabant.be 39

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


• Peter DHONDT, tel 016-26 72 19 (Interreg B & C, Internationalisering sectorprogramma’s Europese Commissie) peter.dhondt@vlaamsbrabant.be • Claudine CARTON, tel. 016-26 74 14 (Doelstelling 2), claudine.carton@vlaamsbrabant.be • Katleen MOEREELS tel. 016-26 77 52 (Doelstelling 2), katleen.moereels@vlaamsbrabant.be • Marleen ROOSENS tel. 016-26 74 25 (Communicatie D2 en EMR, sectorprogramma’s Europese Commissie), marleen.roosens@vlaamsbrabant.be Coördinator gebiedsgericht beleid: • Björn VAN STAEYEN , tel. 016-26 77 49, bjorn.vanstaeyen@vlaamsbrabant.be Europe Direct: • tel. 016-26 74 75 europedirect@vlaamsbrabant.be

Directie infrastructuur

40

Directie: • Hilde Torfs, tel. 016-26 75 61, hilde.torfs@vlaamsbrabant.be Secretariaat: • Greet Bollens, tel. 016-26 75 94, greet.bollens@vlaamsbrabant.be

tekenk amer

• Wim Van Leemput, tel. 016-26 75 16, wim.vanleemput@vlaamsbrabant.be dienst waterlopen

www.vlaamsbrabant.be/water waterlopen@vlaamsbrabant.be fax 016- 26 73 18 Diensthoofd: • Rolf DE BRUYN, tel. 016-26 75 02, waterlopen@vlaamsbrabant.be Demerbekken: • David ADELAERE, tel. 016-26 75 83, waterlopen@vlaamsbrabant.be Dijlebekken & Netebekken: • Elke ARTELS, tel. 016-26 75 50, waterlopen@vlaamsbrabant.be Zennebekken: • Jos DAMMANS, tel. 02-456 07 20, waterlopen@vlaamsbrabant.be Denderbekken & Benedenscheldebekken: • Danny WAUTERS, tel. 02-456 07 25, waterlopen@vlaamsbrabant.be Waterschappen en deelbekkens: • Peter MARIS, tel. 016-26 75 70, deelbekkenwerking@vlaamsbrabant.be Erosiebestrijding: • Stefanie BOURGEOIS, tel. 016-26 75 65, erosie@vlaamsbrabant.be

• Katleen GILLIJNS, tel. 016-26 72 59 deelbekkenwerking@vlaamsbrabant.be • Dieter CROONENBORGHS, tel. 016-26 75 77 erosie@vlaamsbrabant.be dienst mobiliteit

www.vlaamsbrabant.be/mobiliteit mobiliteit@vlaamsbrabant.be verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be fiets@vlaamsbrabant.be buurt-en-voetwegen@vlaamsbabant.be fax 016-26 75 60 Diensthoofd: • Patricia Willems, tel. 016-26 75 34, patricia.willems@vlaamsbrabant.be Openbaar vervoer, fietsbeleid, luchthavenregio, verkeersveiligheid, scholen, ondersteuning gemeenten: • 016-26 75 44 Buurt- en voetwegen: • Sarah VAN GEIT, tel. 016-26 74 93 sarah.vangeit@vlaamsbrabant.be • Danny NILENS, tel. 02-456 07 22, tel. 016-26 75 73, danny.nilens@vlaamsbrabant.be


dienst gebouwen

www.vlaamsbrabant.be fax 016-26 76 10 Diensthoofd: • Kathleen VAN DER VEKEN, tel. 016-26 75 21 kathleen.vanderveken@vlaamsbrabant.be studie, ontwerp, en opvolging van nieuwbouw, verbouwing, restauratie, beheer en onderhoud van het provinciaal patrimonium,mobiele ploegen. Mobiele ploegen: • Johan Huybrechts, tel. 016-26 04 50 johan.huybrechts@vlaamsbrabant.be Dienst ruimtelijke ordening

www.vlaamsbrabant.be/ruimtelijkeordening ruimtelijkeordening@vlaamsbrabant.be fax 016-26 75 60 Diensthoofd: • Katrien PUTZEYS, tel. 016-26 75 05, katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ruimtelijke ordening, bouw- en verkavelingsberoepen, structuurplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, provinciale projecten ruimtelijke planning.

politieke org.

Admin. org.

Bouw- en verkavelingsberoepen: • tel. 016-26 75 46, bouwberoepen@vlaamsbrabant.be provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar: • Luitje AFSCHRIFT, tel. 016-26 75 46 ruimtelijke planning (structuurplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, povinciale projecten ruimtelijke planning), • tel. 016-26 75 07 ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Directie sociaal beleid www.vlaamsbrabant.be/welzijn sociaalbeleid@vlaamsbrabant.be Directeur: • Erik Van den Begin, tel. 016-26 73 02 erik.vandenbegin@vlaamsbrabant.be Secretariaat: secretariaat.sociaalbeleid@vlaamsbrabant.be • Rita BUYSSCHAERT, tel. 016-26 73 37, rita.buysschaert@vlaamsbrabant.be, fax 016-26 73 01 • Kim LUYTEN, tel. 016-26 73 24, kim.luyten@vlaamsbrabant.be

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

dienst welzijn en gezondheid

www.vlaamsbrabant.be/welzijn welzijn.gezondheid@vlaamsbrabant.be fax 016-26 73 01 Diensthoofd • Erwin Daenen, tel. 016-26 73 38 erwin.daenen@vlaamsbrabant.be sociale planning en overleg: • Tine Derijck, tel. 016-26 73 19, tine.derijck@vlaamsbrabant.be dierenwelzijn: • Yvonne Verpoorten, tel. 016-26 73 20 yvonne.verpoorten@vlaamsbrabant.be personen met een handicap: • Petra Vanoppen, tel. 016-26 73 06, petra.vanoppen@vlaamsbrabant.be ouderen- en thuiszorgbeleid: • Annemie Balcaen, tel. 016-26 73 29, annemie.balcaen@vlaamsbrabant.be kindbeleid: • Myriam Philips, tel. 016-26 73 48 myriam.philips@vlaamsbrabant.be ondersteuningsteam allochtone jongeren: • Farid MOKHLESS, tel. 02-725 72 84, farid.mokhless@vlaamsbrabant.be

gemeenten

41

cijfers

trefwoorden


steunpunt vrijwilligerswerk: • Ingrid TACK, tel. 016-26 73 98, ingrid.tack@vlaamsbrabant.be sociale kaart: • Karine OLISLAEGERS, tel. 016-26 73 25, karine.olislaegers@vlaamsbrabant.be preventieve gezondheidszorg: • Lies Verdonck, tel. 016-26 73 36 lies.verdonck@vlaamsbrabant.be preventief alcohol en drugbeleid: • Rudi REYNERS, tel. 016-26 73 31, rudi.reyners@vlaamsbrabant.be geestelijke gezondheidszorg: • Reinhilde BOSCH, tel. 016-26 73 61, reinhilde.bosch@vlaamsbrabant.be communicatie: • Anne SORRET, tel. 016-26 77 74, anne.sorret@vlaamsbrabant.be dienst diversiteit en

ontwikkelingssamenwerking: • Marianne Saelemaekers, tel. 016-26 73 22 marianne.saelemaekers@vlaamsbrabant.be • Leni CELLINI, tel. 016-26 73 53, leni.cellini@vlaamsbrabant.be Kleur bekennen: • Sabrina CLAES, tel. 016-26 73 49, sabrina.claes@vlaamsbrabant.be gender, holibi, inclusief beleid: • Wivina VAN DER STEEN, tel. 016-26 73 94, wivina.vandersteen@vlaamsbrabant.be gender, intrafamiliaal geweld: • Jessy clynen, tel. 016-26 73 21, jessy.clynen@vlaamsbrabant.be toegankelijkheid: • Alexander Leysen, tel. 016-26 73 91, alexander.leysen@vlaamsbrabant.be armoedebestrijding: • Wendy Broos, tel.016-26 73 88, wendy.broos@vlaamsbrabant.be

gelijke k ansen

www.vlaamsbrabant.be/gelijkekansen fax 016-26 73 01 Diensthoofd: • N.N

42

secretariaat: • Linda ROTTIERS, tel. 016-26 73 86, linda.rottiers@vlaamsbrabant.be • Ilse NYS, tel. 016-26 74 02, ilse.nys@ vlaamsbrabant.be

• Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant (PRIC) Leuven (hoofdzetel): Provincieplein 1, 3010 Leuven tel. 016-26 73 99, fax 016-26 73 18 pric@vlaamsbrabant.be, www.vlaamsbrabant.be/pric secretariaat: • Jennifer RASSART, tel. 016-26 73 99 jennifer.rassart@vlaamsbrabant.be

Samenleven in diversiteit, tewerkstelling: • Lut CLOETENS, tel. 016-26 73 87, lut.cloetens@vlaamsbrabant.be interculturalisering: • Khadija Aznag, tel. 016-26 73 42, gsm 0473-92 49 06 khadija.aznag@vlaamsbrabant.be Vorming: • Petra SELLESLACH, 016-26 77 72 petra.selleslach@vlaamsbrabant.be Kwalititeitsbeleid • Ils STEVENS, tel. 016-26 77 73 ils.stevens@vlaamsbrabant.be Onderwijs: • Martine Nuyts, tel. 016-26 73 58 martine.nuyts@vlaamsbrabant.be woonwagenwerk: • Aster KALOGRIAS, tel. 016-26 73 97 aster.kalogrias@vlaamsbrabant.be gsm 0475-45 02 55 Lokaal inclusief minderhedenbeleid: • Jo Van Vaerenbergh, gsm 0485-29 56 23 jo.vanvaerenbergh@vlaamsbrabant.be • Chris CAUBERGS chris.caubergs@vlaamsbrabant.be • Hilde CAPALS, gsm 0485-13 85 57 hilde.capals@vlaamsbrabant.be


Regiowerkingen: Diest: Veemarkt 4, 3290 Diest, tel. 013-32 15 18, fax 013-32 65 38, pric.hageland@vlaamsbrabant.be • Chris CAUBERGS, gsm 0474-87 90 05 chris.caubergs@vlaamsbrabant.be • Erik CLAES, gsm 0479-79 36 10 erik.claes@vlaamsbrabant.be Vilvoorde: Bergstraat 4, 1800 Vilvoorde tel. 02-725 90 45, pric.middenbrabant@vlaamsbrabant.be • Alhamid ABROUDI, tel. 02-254 78 82 gsm 0495-91 55 80 alhamid.abroudi@vlaamsbrabant.be • Nabila Benyaich, tel. 02-416 20 02 gsm 0475-83 10 98 nabila.benyaich@vlaamsbrabant.be • Hilde CAPALS gsm 0485-13 85 57 hilde.capals@vlaamsbrabant.be Halle: Vandenpeereboomstraat 78 bus 3, 1500 Halle tel. 02-365 03 03, pric.zuidwestbrabant@vlaamsbrabant.be • Jo Van Vaerenbergh, gsm 0495-91 55 79 jo.vanvaerenbergh@vlaamsbrabant.be • Nes STINIS, gsm 0474-91 36 80 vanessa.stinis@vlaamsbrabant.be politieke org.

Admin. org.

Asse: Weverstraat 29, 1731 Asse, tel. 02-454 16 99, fax 02-466 43 88, gsm 0475-66 92 44 • Rachida SAMI, gsm 0475-66 92 44 rachida.sami@vlaamsbrabant.be Sociaal tolken PASTA: • Frieda FEIJTEN, 016-26 77 71 frieda.feijten@vlaamsbrabant.be • Katrijn Machiels, tel. 016-26 77 80 katrijn.machiels@vlaamsbrabant.be DIENST ONTHAALBUREAU INBURGERING

www.vlaamsbrabant.be/welzijn onthaalbureau@vlaamsbrabant.be

dienst wonen

www.vlaamsbrabant.be/wonen wonen@vlaamsbrabant.be fax 016-76 73 18

Diensthoofd • Johan Bellen, tel. 016-26 73 84 johan.bellen@vlaamsbrabant.be • Lieve Geens, tel. 016-26 77 07 lieve.geens@vlaamsbrabant.be Onthaalbureau Leuven: Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven: tel. 016-47 43 11, fax 016-47 42 11, onthaalbureau@vlaamsbrabant.be Onthaalbureau Diest: Veemarkt 4, 3290 Diest, tel. 016-31 54 54, onthaalbureau@vlaamsbrabant.be gsm 0475-750 950 Onthaalbureau Vilvoorde:

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

Bergstraat 4, 1800 Vilvoorde tel. 02-416 20 00 onthaalbureau@vlaamsbrabant.be Onthaalbureau Halle: Vandenpeereboomstraat 78 bus 2, 1500 Halle, tel. 02-365 03 06 onthaalbureau@vlaamsbrabant.be Onthaalbureau Asse: Weverstraat 29, 1730 Asse, tel. 02-454 16 90 onthaalbureau@vlaamsbrabant.be Antenne Tienen: Veldbornstraat 1, 3300 Tienen tel. 013-31 54 54

Diensthoofd • Tom RAES, tel. 016-26 73 17 tom.raes@vlaamsbrabant.be Woonbeleid en dataverzameling: • Katrien Tratsaert, tel. 016-26 73 03 katrien.tratsaert@vlaamsbrabant.be Tegemoetkomingen particulieren (Aanvullende leningen particulieren, aanpassingspremies): • Dirk VAN DOORSLAER, tel. 016-26 73 11, dirk.vandoorslaer@vlaamsbrabant.be

gemeenten

cijfers

trefwoorden

43


44

• Viviane RAEVEN, tel. 016-26 73 16, viviane.raeven@vlaamsbrabant.be • Ingrid DUPAIX, tel. 016-26 73 10, ingrid.dupaix@vlaamsbrabant.be Boekhouding en administratie tegemoetkomingen pariculieren: • Sonja Swijsen, tel. 016-26 73 39 sonja.swijsen@vlaamsbrabant.be • Iris BORMANS, tel. 016-26 73 13, iris.bormans@vlaamsbrabant.be • Kevin DE VROEDE, tel. 016-26 73 27, kevin.devroede@vlaamsbrabant.be Grondbeleid, tegemoetkomingen huisvestingsinitiatieven, woonomgeving: • Annemie DE TURCK, tel. 016-26 73 15, annemie.deturck@vlaamsbrabant.be • Eva Maesen, tel. 016-26 73 54 eva.maesen@vlaamsbrabant.be Boekhouding en administratie grondbeleid huisvestingsinitiatieven, woonomgeving: • Reinhilde PUTTEMANS, tel. 016-26 73 14, reinhilde.puttemans@vlaamsbrabant.be Gemeentelijk woonbeleid, intergemeentelijke samenwerking: • Gert POULMAN, tel. 016-26 73 83, gert.poulman@vlaamsbrabant.be • Jean-Pierre DE GROEF, tel. 016-26 74 04, jean-pierre.degroef@vlaamsbrabant.be • Sonja Swijsen, tel. 016-26 73 39 sonja.swijsen@vlaamsbrabant.be Sociale-verhuurkantoren (SVK) en

SVK-renovatieploegen, woonadvies, huuradvies: • Gert POULMAN, tel. 016-26 73 83, gert.poulman@vlaamsbrabant.be Woonadvies en huuradvies: • Gert POULMAN, tel. 016-26 73 83, gert.poulman@vlaamsbrabant.be Premie superisolerende beglazing en woonadvies: • Huguette DELVAUX, tel. 016-26 73 28, huguette.delvaux@vlaamsbrabant.be

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding Poverstraat 75, 1731 Asse www.pivo.be Directie • Jos DE BOECK, tel. 02-456 89 27, jos.deboeck@vlaamsbrabant.be - samenwerkingsverbanden - uitbouw en verhuur infrastructuur - klachten Secretariaat • Winnie VAN EEKHOUT, tel. 02-456 89 34 winnie.vaneekhout@vlaamsbrabant.be Onthaal: algemene inlichtingen: tel. 02-456 89 20, fax 02-456 89 21,

pivo@vlaamsbrabant.be - inschrijvingen - programmatie cursussen en studiedagen (data, locatie, duur, prijs, enz…) - adressen docenten Logistiek: • Emilie KEMPENAERS, tel. 02-454 82 50, emilie.kempenaers@vlaamsbrabant.be - verhuur lokalen - evenementen, studiedagen - leveringen Bestuursschool voor lok ale en regionale besturen EN INFORMATIC A AC ADEMIE

Opleidingsdirecteur • Hilde DE SCHOUWER, tel. 02-456 89 35 hilde.deschouwer@vlaamsbrabant.be Actuele opleidingen, workshops, nieuwe vormingsprojecten, opleidingen op maat en ter plaatse, contacten met opleidingspartners, studie- en themadagen: Bestuursschool • Ine HERTEN, tel. 02-456 89 43, ine.herten@vlaamsbrabant.be • Marijke DEGRYSE, tel. 02-454 82 83, marijke.degryse@vlaamsbrabant.be


Cursisten- en docentenadministratie: • Anne-Marie MIGNON, tel. 02-456 89 26, anne-marie.mignon@vlaamsbrabant.be Patrick VANTHIENEN, tel. 02-454 82 85 Informatica academie: • Geert HOLLANTS, tel. 02-456 89 29, geert.hollants@vlaamsbrabant.be • Dirk STERCKX, tel. 02-454 82 51, dirk.sterckx@vlaamsbrabant.be • Martine SCHEVERNELS, tel. 02-456 89 44, martine.schevernels@vlaamsbrabant.be Tr ainings- en opleidingscentrum voor politie

Opleidingsdirecteur • Marc DILLEN, tel. 02-456 89 45, marc.dillen@vlaamsbrabant.be Coördinatie voortgezette opleidingen, functionele opleidingen, nieuwe vormingsinitiatieven: • Ludo LOSTERMANS, tel. 02-456 89 42, ludo.lostermans@vlaamsbrabant.be Inschrijvingen alle opleidingen: • Christel KERCKHOVEN, tel. 02-454 82 78, christel.kerckhoven@vlaamsbrabant.be Basisopleiding aspirant-agent en inspecteur van politie, sociale vaardigheden, mentoren: • Bart VERGAUWEN, tel. 02-456 89 41, bart.vergauwen@vlaamsbrabant.be politieke org.

Admin. org.

• Johan HERTVELDT, tel. 02-456 89 33 johan.hertveldt@vlaamsbrabant.be Basisopleiding aspirant-hoofdinspecteur van politie, selectieproeven: • Geert FIVEZ, tel. 02-456 89 37, geert.fivez@vlaamsbrabant.be Administratie basisopleidingen en inlichtingen voor docenten: • Marie-Louise VAEREMANS, tel. 02-456 89 25, marielouise.vaeremans@vlaamsbrabant.be Geweldbeheersing, fysieke en mentale training: • Geert ELOOT, tel. 02-454 82 36, geert.eloot@vlaamsbrabant.be • Koen BOGAERT, tel. 02-454 82 90, koen.bogaert@vlaamsbrabant.be Coördinator voortgezette opleidingen: • Karel MEERT, tel. 02-454 82 77 karel.meert@vlaamsbrabant.be Recruteringsinformatie: • Kristina DE GELAS, tel. 02-456 89 38, kristina.degelas@vlaamsbrabant.be

pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be Coördinatie en ontwikkelen opleidingen: • Gustaaf COOLS, expert, tel. 02-454 82 80, gustaaf.cools@vlaamsbrabant.be • Luc DELOMBAERDE, hoofddeskundige, tel. 02-454 82 92, luc.delombaerde@vlaamsbrabant.be • Koen HELLINCKX, deskundige, tel. 02-454 82 87, koen.hellinckx@vlaamsbrabant.be • Steve QUINTELIER, deskundige, tel. 02-456 89 31 steve.quintelier@vlaamsbrabant.be Administratie opleidingen brandweer en bedrijven: pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be • Jonas Rijckmans tel. 02-456 89 46 • Kwinten De Smedt tel. 02-456 89 47 • Lisette Van Humbeeck tel. 02-456 89 30 • Peggy Thomas tel. 02-454 82 81 • Imelda Verhulst tel. 02-454 82 81

Opleidingscentrum

Opleidingscentrum voor dringende

voor de br andweer

geneeskundige hulpverlening(DGH)

Opleidingsdirecteur: • Marc BARBE, tel. 02-456 89 48 marc.barbe@vlaamsbrabant.be Algemene zaken, coördinatie, financiën:

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

Opleidingsdirecteur: • Jef EVEN, tel. 02-456 89 40 jef.even@vlaamsbrabant.be

gemeenten

45

cijfers

trefwoorden


ALGEMENE DIENSTEN

Cursisten- en docenteninformatie, administratie: • Agnes HUYSMANS, tel. 02-454 82 73 agnes.huysmans@vlaamsbrabant.be

Deskundige DGH: • Wim CLAES, tel. 02-454 82 72, wim.claes@vlaamsbrabant.be • Peter VAN THIENEN, tel. 02-454 82 54, peter.vanthienen@vlaamsbrabant.be

juridische dienst

Diensthoofd: • Johan Guillemyn, tel. 016-26 71 50 johan.guillemyn@vlaamsbrabant.be Interne dienst preventie en bEscherming ( IDPB )

Diensthoofd: • Filip Vandekeybus, tel. 016-26 75 15 filip.vandekeybus@vlaamsbrabant.be

dienst organisatie en planning

Diensthoofd: • Nele Barthier, tel. 016-26 77 57 nele.barthier@vlaamsbrabant.be communic atiedienst

Diensthoofd: • Anja De Wolf, tel. 016-26 71 66 fax 016-26 71 68 anja.dewolf@vlaamsbrabant.be

46

Informatie voor het publiek tel. 016-26 70 00, fax 016-26 71 68, info@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be

directie interne administratie en personeelsbeleid Directie • Betty Hoornaert, tel. 016-26 71 71 betty.hoornaert@vlaamsbrabant.be Secretariaat • Anja van Horebeek, tel. 016-26 71 80 anja.vanhorebeek@vlaamsbrabant.be

dienst algemeen secretariaat

Diensthoofd: • Arabelle Goeleven, tel. 016-26 71 12 arabelle.goeleven@vlaamsbrabant.be - secretariaat van de provincieraad - samenstelling van commissies en algemene provinciale vertegenwoordigingen - verspreiding van dienstorders, dienstnota’s, nota’s aan de diensten en memo’s protocollaire activiteiten en ceremonieën: • Sonia Savonet, tel. 016-26 71 14, sonia.savonet@vlaamsbrabant.be onderscheidingen en de titel van koninklijke maatschappij: • Sara HERMANS, tel. 016-26 71 29 sara.hermans@vlaamsbrabant.be toekenning van provinciale prijzen, medailles voor verdienste: • Willy Busselot, tel. 016-26 70 40, willy.busselot@vlaamsbrabant.be bestuursmemoriaal: • Marleen GOUWY, tel. 016-26 71 27 marleen.gouwy@vlaamsbrabant.be vertalingen en taaladvies: • Claire Cornu, tel. 016-26 71 18, claire.cornu@vlaamsbrabant.be


ONDERSTEUNENDE DIRECTIES

dienst document- en informatiebeheer

Diensthoofd-archivaris • Bart DE KEYSER tel. 016-26 71 75 bart.dekeyser@vlaamsbrabant.be - archiefbeheer archief@vlaamsbrabant.be - postbehandeling (inkomende, interne en uitgaande stukken) - administratief- juridische bibliotheek, bibliotheek@vlaamsbrabant.be

- economaat en magazijnbeheer - interne logistieke ondersteuning - beheer parkeerplaatsen, garage, wagenpark - reprografie - groenvoorziening - beheer vergaderzalen en publieke ruimtes - promotie van het gebouw, ontvangst, organisatie van evenementen

Financieel beheerder: • Céline Eynatten, tel. 016-26 72 05 celine.eynatten@vlaamsbrabant.be

Diensthoofd: • Pierre DE HERTOG, tel. 016-26 77 60 pierre.dehertog@vlaamsbrabant.be

dienst begroting en financieel advies

Diensthoofd: • Christiane KLEWAIS, tel. 016-26 73 82 chirstiane.klewais@vlaamsbrabant.be - integraal facilitair management - aankoopdienst - technisch beheer en onderhoud provinciehuis - schoonmaak en catering - bewaking en beveiliging, toegangscontrole

Admin. org.

fax 016-26 72 20

Secretariaat • Tine BOTTU 016-26 72 03 tine.bottu@vlaamsbrabant.be

dienst personeelsbeleid

dienst facilitair beheer

politieke org.

directie financiën

• Inlichtingen/contact: tel. 016-26 77 04 • personeelsbeheer (contracten, rechtspositieregeling, personeelsfinanciën) • competentiebeheer (werving en selectie, loopbaanbegeleiding, VTO) • stafcel (projecten en consulting)

prov. subidies

begroting@vlaamsbrabant.be Diensthoofd: • NN, tel. 016-26 72 39 Begroting: • Agnetha VAN PEE, tel. 016-26 72 07, agnetha.vanpee@vlaamsbrabant.be 47

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


ONDERSTEUNENDE DIRECTIES

Financieel advies en visum: • Gert Sips, tel. 016-26 72 14, gert.sips@vlaamsbrabant. dienst provinciebelastingen, boekhouding en thesaurie

Diensthoofd: • Francis Baeck, tel. 016-26 72 02, francis.baeck@vlaamsbrabant.be Algemene boekhouding: • An Willems, tel. 016-26 72 43, an.willems@vlaamsbrabant.be Thesaurie: • Luc Pelgrims, tel. 016-26 72 06, luc.pelgrims@vlaamsbrabant.be Provinciebelastingen: • Dirk GOORIS, tel. 016-26 72 23, dirk.gooris@vlaamsbrabant.be

48

directie informatica informatica@vlaamsbrabant.be Directie: • Marc Vervloet, tel. 016-26 79 02, marc.vervloet@vlaamsbrabant.be Secretariaat: tel. 016-26 79 04, fax 016-26 79 08 Dienst projec ten en ontwikkelingen

Diensthoofd: • Petra Vanhercke, tel. 016-26 79 22 petra.vanhercke@vlaamsbrabant.be - initialiseren en opvolgen van informatiseringsprojecten - ontwikkelen en onderhouden van informaticatoepassingen - technische ondersteuning website - gis-projecten

Dienst computersystemen

Diensthoofd: • Karl Pottie, tel. 016-26 79 11 karl.pottie@vlaamsbrabant.be - ontwerp, installatie en uitbating van computernetwerken - uitbating servers - informatica helpdesk - pc-support


Provinciale instellingen

Provinciedomeinen Provinciedomein Huizingen

Torleylaan 100, 1654 Beersel-Huizingen tel. 02-383 00 20, fax 02-380 84 44 www.vlaamsbrabant.be/huizingen Directie • Sarah Staut sarah.staut@vlaamsbrabant.be

Provinciedomein Kessel-Lo

Directie: • Oswald DeBelder oswald.debelder@vlaamsbrabant.be politieke org.

Admin. org.

Provinciedomein ‘Het Vinne’ Zoutleeuw

Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw tel. 011-78 18 19, fax 011-78 42 36 www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw Directie • Liesbet COX liesbet.cox@vlaamsbrabant.be

Provinciedomein ‘Halve Maan’ Diest

Attracties: atletiekpiste, blindentuin, cafetaria, elektrowagentjes, minigolf, neerhofdieren, openluchtzwembad, parkbos, restaurant, roeivijvers, rotstuin, speelterreinen, visvijvers, voetbalveld… Natuur- en milieueducatief centrum • Ines PHILIPPAERTS, tel. 02-383 00 28, ines.philippaerts@vlaamsbrabant.be

Gemeenteplein 5, 3010 Kessel-Lo tel. 016-25 13 92, fax 016-35 07 40 www.vlaamsbrabant.be/kessello

Attracties: cafetaria, ecocentrum, mini-golf, dierenstal met neerhofdieren, openluchtploeterbad, omnisportterreinen, roeiboten, skeelerpiste, speelterreinen, visvijver, voetbalterreinen, watertentoonstelling en waterspelen Ecocentrum: • Sven Goethals, sven.goethals@vlaamsbrabant.be

Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest tel. 013-31 15 28, fax 013-33 77 08 www.vlaamsbrabant.be/diest Directie: • Ria Schepmans ria.schepmans@vlaamsbrabant.be Attracties: elektrowagentjes, kinderboerderij, minigolf, openluchtzwembad met ligstrand, taverne-restaurant, roeiboten, speelterreinen, verdedigingswallen, visvijvers, wandelroutes, windmolen, natuureducatieve tuin, bikewash, 2 trekkershutten, kampeerautoterrein voor 4 mobilhomes Bezoekerscentrum Webbekoms Broek: • Erik SPIESSENS, tel. 013-31 15 28, erik.spiessens@vlaamsbrabant.be

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

Attracties: boomgaarden, natuurgebied, wandelingen met én zonder gids, NME-activiteiten, speeltuin, speelbos en fietsverhuur, gps; zintuigenbeleefpad; speciale aandacht voor mensen met beperkingen. Natuur- en milieueducatief centrum: • Liesbet Cox, tel. 011-88 89 77, liesbet.cox@vlaamsbrabant.be

Onderwijsinstellingen De Wijnpers Provinciaal onderwijs Leuven

Mechelsevest 72, 3000 Leuven tel. 016-23 69 51, fax 016-23 21 62 www.dewijnpers.be

gemeenten

cijfers

trefwoorden

49


Directie: • Lut LAMBERT lut.lambert@vlaamsbrabant.be kunstsecundair onderwijs technisch secundair onderwijs beroepssecundair onderwijs

‘De Nobel’-Tienen-Leuven Centrum voor volwassenenonderwijs

Alexianenweg 2, 3300 Tienen, tel. 016-80 89 78, fax 016-82 20 57 Mechelsevest 72, 3000 Leuven, tel. 016-20 18 19 www.cvodenobel.be

PISO - Provinciaal instituut voor secundair onderwijs provinciaal onderwijs tienen

Alexianenweg 2, 3300 Tienen tel. 016-81 45 11, fax 016-82 20 57 www.piso.be Directie: • Bart GOVEN bart.goven@vlaamsbrabant.be technisch secundair onderwijs beroepssecundair onderwijs De Sterretjes

Directie: • Jurgen MIJTEN jurgen.mijten@vlaamsbrabant.be volwassenonderwijs

Veldbornstraat 89, 3300 Tienen tel. 016-81 86 46, fax 016-82 20 56 www.desterretjes.be

50

Directie: • Doris Pijpops doris.pijpops@vlaamsbrabant.be Buitengewoon lager onderwijs (type 1 en 8)

hanenbos

Lotsesteenweg 103, 1653 Dworp tel. 02-380 47 13 www.hanenbos.be Coördinatie: • Patrick ROBBERECHTS patrick.robberechts@vlaamsbrabant.be

Vlaams-Brabants Extranet VERA Tuinbouwcentra ‘Blauwe Stap’ ( PAC ) Provinciaal Agr arisch Centrum

Remytoren, 3018 Wijgmaal Tel. 016-30 85 10 - fax 016-30 85 15 www.vera.be

Blauwe Stap 25, 3020 Herent tel. 016-29 01 74, fax 016-22 06 92

Algemeen directeur: • Freddy Deprez freddy.deprez@vera.be

Provinciaal Proefcentrum

Extranetdiensten voor lokale en regionale openbare besturen: - connectiviteit in een beveiligd breedbandnetwerk - basisnetwerkdiensten (e-mail en Internettoegang) - toegang tot andere netwerken en diensten - boven- en intergemeentelijke e-governmentinitiatieven - dienstverlening (consultancy, vorming, informatie)

PROVINCIALE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON lager ONDERWIJS

Provinciaal vormingscentrum

voor Kleinfruit ‘Pamel’ ( PPK)

Molenstraat 26, 1760 Roosdaal tel. 054-32 08 46, fax 054-32 08 47 • Yves Hendrickx, yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be


e provincial subsidIES

51


Het provinciebestuur speelt op heel wat terreinen een voortrekkersrol, het bestuur geeft ook impulsen. Dit gebeurt o.a. met subsidies. Er zijn subsidies voor particulieren, voor verenigingen en voor overheden. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de diverse provinciale subsidies. We verwijzen u ook naar het deel ‘publieksgerichte diensten’ van dit wegwijsdocument. Nieuw is het accent op toegankelijkheid voor investeringssubsidies en subsidies voor evenementen. www.vlaamsbrabant.be/subsidies ONDERWIJS • Subsidies voor innovatieve onderwijsflankerende projecten

52

Subsidies aan onderwijsinstellingen en verenigingen die gevestigd zijn in Vlaams-Brabant of hun initiatief voor de provincie ontwikkelen voor een vernieuwend of experimenteel project dat als voorbeeld kan fungeren binnen het flankerend onderwijsbeleid van de provincie. Het flankerend onderwijsbeleid is geënt op drie centrale thema’s: gelijke kansen, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en school & wereld. Hoe: • Indien het subsidiebedrag kleiner is dan 1.500 euro: aanvraag indienen, minstens drie maanden voor de aanvang van het project, bij de dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant. • Indien het subsidiebedrag ligt tussen 1.500 en de 30.000 euro: aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari of op 15 juni en ten minste 3 maanden voor de aanvang van het project, bij de dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant. Reglement en informatie: dienst onderwijs, Els BREUNIG, tel. 016-26 74 07, onderwijs@vlaamsbrabant.be

ECONOMIE

Ondernemers en starters • Ondernemingszin stimuleren in scholen

Subsidies voor initiatieven van instellingen die de ondernemingszin in Vlaams-Brabantse scholen stimuleren. Hoe: verzoek indienen uiterlijk op 30 januari van het schooljaar waarin de subsidie wordt toegekend. Reglement en informatie: dienst economie, Roel CASTEELS, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be • Subsidie aan intiatieven die de ontwikkeling van Vlaams-Brabant als kennisregio ondersteunen

Voor initiatieven waar kennisinstellingen, bedrijven, sociale partners en/of overheden een structurele samenwerking aangaan om Vlaams-Brabant als kennisregio te versterken. Hoe: aanvragen één keer per jaar indienen, uiterlijk op 15 oktober. Reglement en informatie: dienst economie, Roel CASTEELS, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be • Subsidie ter promotie van streekproducten

Aan openbare besturen in Vlaams-Brabant of organisaties en verenigingen met economische, agrarische, toeristische, geschiedkundige, leefmilieu- of gezondheidsbevorderende doelstellingen die hun zetel hebben in Vlaams-Brabant en die een manifestatie organiseren voor de promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten. Ook de streekproducenten die deelnemen aan de erkende manifestatie kunnen een subsidie aanvragen. Hoe: het aanvraagdossier minstens twee maanden voor de aanvang van de manifestatie indienen. Reglement en informatie: dienst economie, Roel CASTEELS, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be


• Verpakkingen voor streekproducten

• SUBSIDIE TER PROFESSIONALISERING VAN DE SOCIALE ECO-

De provincie beschikt over vijf verschillende modellen van eenvormige verpakkingen die aan een voordelig tarief ter beschikking worden gesteld van instellingen die zich bezighouden met de promotie van streekproducten. Ook producenten, handelaars en horecazaken kunnen over deze verpakkingen beschikken mits bepaalde voorwaarden. Hoe: de aanvraag tot aanlevering van de verpakkingen minstens 14 dagen voor de gewenste leveringsdatum indienen. Reglement en informatie: dienst economie, Roel CASTEELS, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be • Cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten

Projecten die ingediend worden in het Europese Doelstelling 2-programma (EFRO) of het Doelstelling 3-programma (Interreg IV) en passen in het provinciaal economisch beleid of het streekpact Leuven of het streekpact Halle-Vilvoorde komen in aanmerking voor deze provinciale subsidiëring. Hoe: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Reglement en informatie: dienst economie, Roel CASTEELS, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be Sociale economie • Subsidie aan Vlaams-Brabantse arbeidszorginitiatieven

Voor vzw’s en OCMW’s die arbeidszorginitiatieven organiseren in Vlaams-Brabant en die de basisprincipes van arbeidszorg willen versterken. Hoe: het aanvraagdossier indienen uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het arbeidszorgproject wordt georganiseerd. Reglement en informatie: dienst economie, Mieke FRANS, tel. 016-26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

NOMIE IN VLAAMS-BRABANT

Voor Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties die al dan niet in samenwerking met andere sociale economie organisaties een initiatief willen nemen dat de professionaliteit van de organisatie(s) ten goede komt en voor niet-sociale economie organisaties (mits ze de vorm aannemen van een vzw, een vso of een coöperatie) op voorwaarde dat bij hun professionaliseringsactie de professionaliteit van minstens 3 sociale economie bedrijven betrokken zijn. Hoe: de aanvraag moet ingediend worden uiterlijk 2 maanden voor de professionaliseringsactie van start gaat. Reglement en informatie: dienst economie, Mieke FRANS, tel. 016-26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be • Subsidies aan sociale economie organisaties in Vlaams-Brabant

Subsidies aan sociale en beschutte werkplaatsen, startcentra voor sociale economie, activiteitencoöperaties, opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten, brugprojecten en initiatieven lokale diensteneconomie in Vlaams-Brabant die de tewerkstelling verhogen van kansengroepen. Hoe: het aanvraagdossier indienen uiterlijk op 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project wordt georganiseerd. Reglement en informatie: dienst economie, Mieke FRANS, tel. 016-26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be Ruimte voor economie • Rentesubsidie op leningen en kredietopeningen voor projecten inzake bedrijfsvestiging

Voor Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, POM Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven voor projecten inzake bedrijfsvestiging, en dit

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

53


voor de aankoop van gronden, infrastructuuraanleg, aankoop van gebouwen, voor bouwprojecten, voor saneringswerken en renovatieprojecten. Hoe: het aanvraagdossier aangetekend toezenden uiterlijk op 15 mei voor de eerste selectie en op 15 oktober voor de tweede selectie. Reglement en informatie: dienst economie, Tom VANQUAETHEM, tel. 016-26 72 95, tom.vanquaethem@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor projecten rond duurzaam parkmanagement

Voor Vlaams-Brabantse organisaties (POM, gemeentebesturen, sociale partners uit RESOC’s, Haviland en Interleuven, al dan niet in samenwerking met bedrijven) die in de provincie projecten ontwikkelen op het vlak van duurzaam parkmanagement. De projecten moeten op zijn minst een initiatief nemen op één van de vier ambitieclusters: inzake energie, inzake ruimte, inzake afval en reststoffen of inzake mobiliteit. Hoe: het aanvraagdossier indienen voor 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Reglement en informatie: dienst economie, Tom VANQUAETHEM, tel. 016-26 72 95, tom.vanquaethem@vlaamsbrabant.be Voor gemeentebesturen • Subsidie ter versterking van handelskernen

54

Voor gemeenten in Vlaams-Brabant om projecten ter versterking van de handelskernen te realiseren of om beleidsadvies in te winnen bij het opstellen van een detailhandelsplan of ter voorbereiding van handelskernversterkende projecten. Hoe: de aanvragen kunnen tweemaal per jaar ingediend worden, uiterlijk 15 april voor de eerste ronde en uiterlijk 15 oktober voor de tweede ronde.

Reglement en informatie: dienst economie, Roel CASTEELS, tel. 016-26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be

L ANDBOUW

Voor landbouwers • Subsidie voor analyse van mest- en bodemstalen

Om een oordeelkundige bemesting te realiseren op basis van analyses van bodem en mest. Hoe: de subsidie wordt aan de landbouwer onmiddellijk verekend via een korting op de factuur. Reglement en informatie: dienst land- en tuinbouw, Nathalie HAESEVOETS, Tel. 016 26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor groeps- en klasbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven

Hoe: een schriftelijke aanvraag indienen bij de provincie elk jaar ten laatste op 1 november. Reglement en informatie: dienst land- en tuinbouw, Henk DAENEN, tel. 016-26 72 49, landbouw@vlaamsbrabant.be

LEEFMILIEU

Afval • Subsidie herbruikbare goederen kringloop- en hergebruikscentra

De subsidie mag door kringloop- en hergebruikscentra aangewend worden voor alle kosten die verband houden met de inzameling, sortering, controle, herstelling, kwaliteitsgarantie en verkoop van herbruikbare goederen


Hoe: de aanvragen indienen uiterlijk op 1 juni van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Reglement en informatie: dienst leefmilieu, Gunter DE RYCK, tel. 016-26 72 38, afvalbeleid@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor afvalpreventieprojecten

Voor grotere regionale afvalpreventieprojecten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Voor kleinere lokale afvalpreventieprojecten van gemeenten of enkele gemeenten samen binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Hoe: de aanvragen indienen uiterlijk op 15 februari van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. Reglement en informatie: dienst leefmilieu, Gunter DE RYCK, tel. 016-26 72 38, afvalbeleid@vlaamsbrabant.be Natuur • Subsidie voor de aankoop natuurgebieden

Aan erkende natuurverenigingen. Hoe: de aanvraag indienen vóór 1 maart van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Reglement en informatie: dienst leefmilieu, Frederik VANLERBERGHE, tel. 016-26 72 69, natuur@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor bijzondere natuurbeschermingsprojecten

Aan erkende natuurverenigingen. Hoe: de aanvraag indienen vóór 1 maart van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Reglement en informatie: dienst leefmilieu, Dirk BUYSSE, tel. 016-26 72 84, natuur@vlaamsbrabant.be • Subsidie ter ondersteuning van het

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

gemeentelijk natuurbeleid

Voor gemeenten die zich ertoe verbinden een beleid te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot de natuurlijke entiteiten binnen de gemeente. Deze natuurlijke entiteiten zijn natuur, bos en groen en landschap. Hoe: de aanvragen voor natuurprojecten moeten worden ingediend voor 1 december van het voorgaande begrotingsjaar. Reglement en informatie: dienst leefmilieu, Dirk BUYSSE, tel. 016-26 72 84, natuur@vlaamsbrabant.be Duurzaam leven • Subsidie voor bijzondere projecten in verband met duurzaam bouwen, wonen, werken en leven

Voor milieuverenigingen en verenigingen die werkzaam zijn in de jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector. Ook vzw’s of feitelijke verenigingen met een werking gericht op Vlaams-Brabantse regio’s komen in aanmerking. Samenwerking tussen verenigingen wordt extra gewaardeerd, alsook samenwerkingsverbanden met andere actoren (o.a. met lokale besturen, scholen, bedrijven, buurtcomités, wijken, ...). Hoe: de aanvragen worden tweemaal per jaar gegroepeerd (binnengekomen vóór 1 februari en binnengekomen vóór 1 september). Reglement en informatie: dienst leefmilieu, Hilde HACOUR, tel. 016-26 72 78, duurzaambeleid@vlaamsbrabant.be Educatie • Subsidie aan scholen voor natuurprojecten

Subsidies aan scholen die werken rond natuur op school. Hoe: de aanvragen worden tweemaal per jaar gegroepeerd (binnengekomen vóór 1 februari en binnengekomen vóór 1 oktober). Reglement en informatie: dienst leefmilieu, Lieselot DECLEYN,

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

55


tel. 016-26 72 44, nme@vlaamsbrabant.be VL A AMS K AR AK TER • Subsidie voor projecten Vlaams karakter

Voor lokale besturen, organisaties of feitelijke verenigingen die verantwoordelijk zijn voor en de kosten dragen van een project of activiteit dat het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant benadrukt of de integratie van anderstaligen bevordert. Hoe: er zijn drie indieningsdata bepaald: 15 april, 15 september en 15 december. Bovendien dient de aanvraag minstens drie maanden voor de aanvang van het project te woorden toegestuurd. Reglement en informatie: beleidscel Vlaams karakter, Peter BIONDI, tel. 016-26 76 78, vlaamskarakter@vlaamsbrabant.

JEUGD • Subsidie voor artistieke initiatieven (voor jongeren)

56

Een subsidie voor artistieke initiatieven in de vorm van: • Projectsubsidies: voor initiatieven die inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn. Eenzelfde project kan slechts maximaal 3 keer een projectsubsidie ontvangen. • Werkingssubsidies: worden jaarlijks toegekend op basis van de activiteiten van het voorgaande jaar en de plannen voor het te subsidiëren jaar. Organisaties die een werkingssubsidie krijgen voor een bepaald jaar kunnen geen projectsubsidies meer aanvragen voor dat jaar. • Structurele subsidies: overspannen een periode van 4 jaar op basis van de activiteiten van de 4 voorgaande jaren en de plannen voor de 4 volgende jaren. De subsidietoekenning gebeurt

jaarlijks. Voor wie: voor organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen, natuurlijke personen en gemeentelijke overheden die culturele initiatieven in de provincie ontwikkelen. Hoe: • De aanvraagdossiers voor projectsubsidies dienen ten laatste 3 maanden voor aanvang van het project ingediend te worden. • De aanvraagdossiers voor werkingssubsidies dienen ten laatste op 15 januari van het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt ingediend te worden. • De aanvraagdossiers voor structurele subsidies dienen ten laatste op 15 januari van het eerste jaar waarvoor subsidie gevraagd wordt ingediend te worden. Reglement en informatie: jeugddienst, Wannes VERHOOGEN tel. 016-26 76 86, jeugddienst@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor jeugdverblijfsinfrastructuren

Aan gemeentebesturen en verenigingen zonder winstoogmerk gelegen in Vlaams-Brabant die hun jeugdverblijfsinfrastructuren willen uitbouwen en verbeteren en zo streven naar een definitieve erkenning volgens het decreet “Toerisme voor allen” van de Vlaamse Gemeenschap. Hoe: de aanvraag indienen uiterlijk 15 maart of 15 september en minstens zes maanden voorafgaand aan de start van de werken. Reglement en informatie: jeugddienst, Thomas HUYBERECHTS, tel. 016-26 76 89, jeugddienst@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor de jeugdvriendelijke inrichting van openbare ruimte

Aan gemeentebesturen gelegen in Vlaams-Brabant die hun openbare ruimte willen inrichten met aandacht voor kinderen en jonge-


ren. De subsidie bestaat uit begeleidingsuren voor een participatief proces waarbij kinderen en jongeren mee gestalte geven aan de openbare ruimte en een investeringssubsidie. Hoe: de aanvraag indienen uiterlijk15 september. Reglement en informatie: jeugddienst, Thomas HUYBERECHTS, tel. 016-26 76 89, jeugddienst@vlaamsbrabant.be

Voor wie: openbare besturen, vzw’s of feitelijke verenigingen, die werkzaam zijn in de jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector. Hoe: Het aanvraagformulier samen met het volledige dossier bij het provinciebestuur indienen uiterlijk op 15 september. Reglement en informatie: jeugddienst, Riet VAN DE WALLE, tel. 016-26 76 87, jeugddienst@vlaamsbrabant.be

• Subsidies voor regionale netwerkstructuren

• Subsidie voor intergemeentelijke projecten

Aan jeugdwerkinitiatieven ter ondersteuning van het regionale netwerk dat zij opbouwen. Hoe: de aanvragen uiterlijk 15 september indienen. Reglement en informatie: jeugddienst, Joris WUYCKENS, tel. 016-26 76 85, jeugddienst@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor sociaal-culturele projecten (voor jongeren)

Aan organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen, natuurlijke personen en gemeentelijke overheden die sociaal-culturele initiatieven in de provincie ontwikkelen. Hoe: de aanvraag ten minste drie maanden voor de aanvang van het project indienen. Reglement en informatie: jeugddienst, Riet VAN DE WALLE, tel. 016-26 76 87, jeugddienst@vlaamsbrabant.be • Subsidie aan werkingen met kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen

De provincie bevordert de participatie aan het sociaal en maatschappelijk leven van kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen. Dit door eerstelijns jeugdwerk- en doelgroepen te ondersteunen voor hun basiswerking en voor de eventuele extra inspanningen die ze leveren via een verdieping van hun werking.

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

jeugd en cultuur

Dit reglement wil projectmatige en/of structurele samenwerking tussen gemeenten onderling stimuleren in het kader van een vrijetijdsbeleid. Voor wie: De subsidie kan enkel toegekend worden aan VlaamsBrabantse lokale besturen, die verantwoordelijk zijn voor en de kosten dragen van het project. In de faciliteitengemeenten kan de Nederlandse Cultuurraad als dusdanig optreden. In uitbreiding kunnen ook organisaties die via een collegebeslissing gemandateerd zijn om een intergemeentelijk project op te zetten, een aanvraag indienen. Bij een aanvraag dienen minimaal drie aangrenzende gemeentebesturen of minimaal drie gemeenten met een aantoonbaar geografisch verband, formeel betrokken te zijn. Hoe: aanvragen uiterlijk op 1 april voor projecten die aanvangen op 1 juli of op 1 oktober voor projecten die aanvangen op 1 januari van het volgende jaar. Reglement en informatie: Niek GOOSSENS, dienst cultuur, tel. 016-26 76 48, cultuur@vlaamsbrabant.be Thomas HUYBERECHTS, jeugddienst, tel. 016-26 76 89, jeugddienst@vlaamsbrabant.be

57

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


WONEN

• Subsidie voor projecten die het lokale woonbeleid ondersteunen

De provincie kan tegemoetkomingen toekennen voor de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen, renteloze leningen voor renovatiewerken aan huurwoningen en voor grondverwerving toekennen, samenwerkingsverbanden met de provincie voor realisatie van huurwoningen ondersteunen. Alle publieke en semi-publieke initiatiefnemers van sociale woonprojecten kunnen in aanmerking komen. Hoe: de aanvraag indienen voor 1 februari of 1 juli van elk kalenderjaar. Reglement en informatie: dienst wonen, Annemie De TURCK, tel. 016-26 73 15, Eva Maesen, tel. 016-26 73 54, lokaalwonen@vlaamsbrabant.be

Provinciale ondersteuning van projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten die worden goedgekeurd door de minister in het kader van het BVR lokaal woonbeleid, voor zover het werkingsgebied uitsluitend gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant beslaat. Hoe: De aanvullende provinciale subsidie moet aangevraagd worden binnen een maand na het ingaan van de subsidiëringperiode onder het BVR lokaal woonbeleid voor het betrokken project, zoals bepaald in het artikel 16, 3de lid van het BVR lokaal woonbeleid. Reglement en informatie: dienst wonen, Jean-Pierre De Groef, tel. 016-26 74 04 Gert Poulman, tel. 016-26 73 83 lokaalwonen@vlaamsbrabant.be

• Subsidie voor sociale verhuurkantoren (SVK’s)

• Subsidies voor woonomgeving verstedelijkte

• Stimuleren van huisvestingsinitiatieven

Werkingssubsidie voor SVK’s alsook renteloze leningen voor verbeteringswerken aan woningen verhuurd door sociale-verhuurkantoren. Hoe: de aanvraag indienen vóór 30 juni van elk kalenderjaar / renteloze leningen doorlopend Reglement en informatie: dienst wonen, tel. 016-26 73 83, lokaalwonen@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor de werkingskosten van de

buurten en sociale woonwijken

Subsidies voor de materiële realisatie van projecten met als onderwerp het verbeteren van de openbare ruimte en het inrichten van gemeenschapsinfrastructuur. Hoe: de aanvraag indienen voor 1 februari of 1 augustus van elk kalenderjaar. Reglement en informatie: dienst wonen, Annemie De TURCK tel. 016-26 73 15, lokaalwonen@vlaamsbrabant.be

renovatieploegen van sociale-verhuurkantoren

Provinciale ondersteuning van renovatieploegen van SVK’s. Hoe: de aanvraag indienen vóór 30 juni van elk kalenderjaar. Reglement en informatie: dienst wonen, tel. 016-26 73 83, lokaalwonen@vlaamsbrabant.be 58

• Premie voor de plaatsing van superisolerende beglazing

Aanvullende premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing in bestaande woningen van particulieren. Hoe: U ontvangt een aanvraagformulier op basis van de gegevens die de provincie krijgt van de netbeheerder. Reglement en informatie: dienst wonen,


EUROPA

Ingrid DUPAIX, tel. 016-26 73 10, Els Vandereet, tel. 016-26 73 26 wonen@vlaamsbrabant.be

• Cofinanciering projecten plattelandsontwikkeling

• Bijkomende leningen voor het bouwen en aankopen van een woning

Voor personen die een hoofdlening aangaan bij een kredietinstelling met het oog op het bouwen of aankopen van een woning, volledig bestemd voor de huisvesting van de aanvragers. Hoe: de aanvraag indienen per aangetekende brief. Reglement en informatie: dienst wonen, Ingrid DUPAIX, tel. 016-26 73 10, wonen@vlaamsbrabant.be Meer premies op www.premiezoeker.be • Bijkomende leningen voor het renoveren van een woning

Zoals voor het uitvoeren van verbeteringswerken, saneringswerken, vergrotingswerken of werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een gezinslid. De aanvrager kan zowel eigenaar als huurder zijn. Hoe: de aanvraag indienen per aangetekende brief. Reglement en informatie: dienst wonen, Ingrid DUPAIX, tel. 016-26 73 10, wonen@vlaamsbrabant.be Meer premies op www.premiezoeker.be Van ouderen en personen met een handicap. De aanpassingswerken dienen de woning functioneel aan te passen aan de fysieke toestand van de aanvrager (of gezinslid). Hoe: de aanvraag indienen voor de uitvoering van de werken. Reglement en informatie: dienst wonen, Ingrid DUPAIX, tel. 016-26 73 10, wonen@vlaamsbrabant.be Meer premies op www.premiezoeker.be

Admin. org.

prov. subidies

• Subsidie grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten

Het opzetten van kwaliteitsvolle, grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten met partners uit andere Europese (kandidaat-)lidstaten, jaarlijks wisselend thema Hoe: verenigingen, organisaties of openbare besturen die een grensoverschrijdend uitwisselingsproject opzetten, kunnen tot 15 maart 2011 een projectvoorstel indienen rond het thema “vrijwilligerswerk” voor een subsidie van maximum 5000 euro. Reglement en informatie: dienst Europa, Peter DHONDT, tel. 016-26 72 19, europa@vlaamsbrabant.be

CULTUUR

• Aanpassingspremie voor woningen

politieke org.

Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering aan projecten in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling binnen Vlaams-Brabant uitgevoerd door verenigingen en lokale besturen. Hoe: de projectfiche indienen na projectoproep vanuit het provinciaal plattelandsloket. Reglement en informatie: plattelandsloket, Eva ROEYKENS, tel. 016-26 74 11, europa@vlaamsbrabant.be

veiligheid

Literatuur, beeldende kunsten, muziek en theather • Subsidie aan artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen

Een subsidie voor artistieke initiatieven in de vorm van: • Projectsubsidies: voor initiatieven die inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn. Eenzelfde project kan slechts maximaal 3 keer

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

59


een projectsubsidie ontvangen. • Werkingssubsidies: worden jaarlijks toegekend op basis van de activiteiten van het voorgaande jaar en de plannen voor het te subsidiëren jaar. Organisaties die een werkingssubsidie krijgen voor een bepaald jaar kunnen geen projectsubsidies meer aanvragen voor dat jaar. • Structurele subsidies: overspannen een periode van 4 jaar op basis van de activiteiten van de 4 voorgaande jaren en de plannen voor de 4 volgende jaren. De subsidietoekenning gebeurt jaarlijks. Voor wie: voor organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen, natuurlijke personen en gemeentelijke overheden die culturele initiatieven in de provincie ontwikkelen. Hoe: • De aanvraagdossiers voor projectsubsidies dienen ten laatste 3 maanden voor aanvang van het project ingediend te worden. • De aanvraagdossiers voor werkingssubsidies dienen ten laatste op 15 januari van het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt ingediend te worden. • De aanvraagdossiers voor structurele subsidies dienen ten laatste op 15 januari van het eerste jaar waarvoor subsidie gevraagd wordt ingediend te worden. Reglement en informatie: dienst cultuur, Karla JACQUES, tel. 016-26 74 34, cultuur@vlaamsbrabant.be • Provinciale orkestentornooi

60

Ondersteuning van muziekensembles (harmonies, fanfares, brassbands, percussie-ensembles, andere instrumentale groepen) met zetel en activiteiten in Vlaams-Brabant en met regelmatig spelende, onbezoldigde leden. Hoe: door deelname aan tornooi. De klassering in een van de zes afdelingen bepaalt de toelage.

Reglement en informatie: dienst cultuur, Marina CAMPS, tel. 016-26 76 08, cultuur@vlaamsbrabant.be • Provinciale koortornooi

Ondersteuning van koren met zetel in Vlaams-Brabant. Hoe: door deelname aan tornooi. De klassering in een van de vijf afdelingen bepaalt de toelage. Reglement en informatie: dienst cultuur, Marina CAMPS, tel. 016-26 76 08, cultuur@vlaamsbrabant.be • Provinciaal toneeltornooi

Ondersteuning van toneelverenigingen met zetel in Vlaams-Brabant. Hoe: door deelname aan tornooi. De klassering in een van de vijf afdelingen bepaalt de toelage. Reglement en informatie: dienst cultuur, Herman ANTHOONS, tel. 016-26 76 97, cultuur@vlaamsbrabant.be Erfgoed en monumentenzorg • Subsidie voor onderhoud van niet-beschermde waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed

Die niet als monument beschermd zijn en die van algemeen belang zijn wegens hun artistieke, wetenschappelijk, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde of die als beeldbepalend gebouw erkend zijn in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Voor wie: eigenaars of houders van zakelijke rechten op dergelijke gebouwen. Hoe: aanvraag indienen uiterlijk op 1 oktober van elk kalenderjaar. De deputatie beslist binnen de 60 dagen over de toekenning van de subsidie. Reglement en informatie: dienst cultuur, Julien GOOSSENS, tel. 016-26 76 74, cultuur@vlaamsbrabant.be


• Architectuurprijs/Patrimonium voor de toekomst

• SUBSIDIES ERFGOEDDEPOT

De architectuurprijs ‘nieuwe stijl’ ten bedrage van 7.000 euro voegt de vroegere prijzen monumentenzorg en architectuur samen en beloont de bouwheer én de architect van een project (elk met 3.500 euro). Zowel herbestemmings-, nieuwbouw-, restauratie- (voor zover niet puur conserverend) als renovatieprojecten komen in aanmerking voor de prijs. De prijs is tweejaarlijks en wordt afwisselend toegekend aan woningbouw en aan niet-woningbouw. Voor wie: architecten en bouwheren die een project realiseerden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. Reglement en informatie: dienst cultuur, Els DECONINCK, tel. 01626 76 15, Pia BRYS, tel. 016-26 74 05, cultuur@vlaamsbrabant.be

Ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale werking of potentieel. Voor wie: openbare besturen; autonome gemeentelijke overheidsbedrijven; feitelijke verenigingen; vzw’s; projectverenigingen; overige organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk. Hoe: de aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Dit kan online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies of per mail; het mailadres staat vermeld op het aanvraagformulier dat moet ingediend worden samen met de in het reglement opgesomde gegevens. Indienen: -uiterlijk op 15 januari en ten laatste 1 maand voor de start van het project voor infrastructuur- en inrichtingswerken; -uiterlijk 15 januari en 15 juni en ten laatste 1 maand voor de start van het project voor de aankoop van bewaar- of onderhoudsmateriaal, onderzoek en/of depotbeheersystemen; Reglement en informatie: dienst cultuur, Jürgen Vanhoutte, tel. 016-26 77 97, erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be

Erfgoed • Projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed

Initiatieven die de erfgoedparticipatie bevorderen. Ten bedrage van maximaal 50% van de aanvaardbare kosten (incl. btw) met een maximum van 12.500 euro. Voor wie: organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen, lokale of hieraan gelijkgestelde besturen, privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke rechtspersonen die initatieven in de provincie ontwikkelen m.b.t. roerend, onroerend of immaterieel erfgoed. Hoe: aanvragen via formulier ten laatste op 1 maart voor projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de helft van het lopende jaar en 1 oktober voor projecten die ten vroegste aanvangen in de 1ste helft van het daarop volgende jaar. Reglement en informatie: dienst cultuur, Rebecca SCHOETERS, tel. 016-26 76 19, cultuur@vlaamsbrabant.be

Archeologie • Subsidies voor archeologische projecten

Opgravingen, prospecties, publicaties, tentoonstellingen, educatieve projecten, cultuurhistorische ontsluiting van archeologische sites, ... . Voor wie: lokaal bestuur, vereniging, organisatie, privaatrechtelijk of natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor en de kosten draagt van projecten die plaatsvinden op Vlaams-Brabants grondgebied. Hoe: aanvraagformulier indienen uiterlijk op 15 maart of 1 oktober en ten minste 2 maanden voor de aanvang van het project (bij urgente noodopgravingen kan er ook op andere data worden ingediend). Reglement en informatie: dienst cultuur, Hadewijch DEGRYSE, tel. 016-26 76 10, cultuur@vlaamsbrabant.be 61

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Geschiedenis • Projectsubsdidies historisch onderzoek

Onderzoek naar aspecten van het Brabantse verleden, alsook de vertaalslag naar een ruim publiek. Ten bedrage van maximaal 50% van de aanvaardbare kosten (incl. BTW) met een maximum van 12.500 euro. Voor wie: organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen, lokale of hieraan gelijkgestelde besturen, privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke rechtspersonen die initiatieven in de provincie ontwikkelen m.b.t. roerend, onroerend of immaterieel erfgoed. Hoe: aanvragen via formulier ten laatste op 1 maart voor projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de helft van het lopende jaar en 1 oktober voor projecten die ten vroegste aanvangen in de 1ste helft van het daarop volgende jaar. Reglement en informatie: dienst cultuur, Nicolas Mazeure, tel. 016-26 76 77, cultuur@vlaamsbrabant.be • Prijs voor historisch onderzoek

Tweejaarlijkse provinciale prijs ten bedrage van 5.000 euro voor een historisch onderzoek, geschreven vanuit een historische, archeologische, kunsthistorische en/of volkskundige invalshoek. Voor wie: zowel individuele auteurs als verschillende auteurs samen. Reglement en informatie: dienst cultuur, Nicolas Mazeure, tel. 016-26 76 77, cultuur@vlaamsbrabant.be Beleid • Subsidie aan culturele koepels in Vlaams-Brabant

62

Een culturele koepel is een organisatie waarbij gelijkaardige actieve verenigingen, instellingen of leden aangesloten zijn, gespreid over de provincie, met een culturele doelstelling. Per (deel)sector kan slechts één koepelstructuur op provinciaal niveau ondersteund worden. Voor wie : koepels die als vzw of als feitelijke vereniging

georganiseerd zijn. Hoe: het aanvraagdossier indienen uiterlijk op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Reglement en informatie: dienst cultuur, Herman ANTHOONS, tel. 016-26 76 97, cultuur@vlaamsbrabant.be Streekgericht bibliotheekbeleid • Projectsubsidies voor streekgericht bibliotheekbeleid; Interbibliothecair Leenverkeerd (IBL) en ondersteuning Provinciaal Bibliotheeksysteem breedbandverbinding (PBS)

Ter ondersteuning van samenwerking tussen bibliotheken onderling of met andere actoren, organisaties, ... . Voor wie: Projectsubsidies: organisaties met rechtspersoonlijkheid, lokale besturen, feitelijke verenigingen en natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor en de kosten dragen van het project - IBL en PBS: erkende openbare bibliotheken Hoe: Projectsubsidies: aanvraag indienen uiterlijk op 1 juni of 1 december en ten minste drie maanden voor de aanvang van het project - IBL en PBS: aanvragen indienen jaarlijks uiterlijk op 1 april Reglement en informatie: dienst cultuur, Geert LIEVENS, tel. 016-26 76 12, cultuur@vlaamsbrabant.be • subsidies voor bibliotheekinnovatie

· Subsidies voor zelfuitleen op basis van RFID (Radio Frequency Identification) · Subsidies voor bibliotheek(her)inrichtingen Innovatie is een motor om bibliotheekdiensten van heden en toekomst te ontwikkelen waardoor bibliotheken kunnen tegemoet komen aan de vele verwachtingen van hun gebruikers. Door nieuwe diensten kunnen ook (nog) niet-gebruikers worden aangesproken. Voor wie: erkende openbare bibliotheken in Vlaams-Brabant


Hoe: aanvraag indienen jaarlijks uiterlijk op 1 april Reglement en informatie: dienst cultuur, Geert LIEVENS tel. 016-26 76 12 (zelfuitleen), Inez DEBAUS, tel. 016-26 76 09 (bibliotheek(her)inrichting) Sociaal-cultureel werk • Subsidie aan sociaal-culturele projecten voor jeugd en volwassenen

Voor wie: organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen, natuurlijke personen en gemeentelijke overheden die sociaalculturele initiatieven in de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelen. Hoe: aanvraag indienen minsten drie maanden voor de aanvang van het project Reglement en informatie: dienst cultuur, Niek GOOSSENS, tel. 016-26 76 48, cultuur@vlaamsbrabant.be • Subsidie aan sociaal-culturele verenigingen actief in Vlaams-Brabant

In de vorm van een basistoelage, een werkingstoelage en een personeelstoelage. Voor wie: sociaal-culturele verenigingen, opgericht op particulier initiatief en in de vorm van een vzw, met zetel op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant of van het Brussels hoofdstedelijk. De vereniging moet een werking aantonen in 12 of meer lokale afdelingen, verspreid over de 2 arrondissementen. Hoe: verzoek op de daartoe bestemde formulieren indienen uiterlijk op 30 november. De subsidie wordt vastgelegd voor een periode van 5 jaar. Reglement en informatie: dienst cultuur, Niek GOOSSENS, tel. 016-26 76 48, cultuur@vlaamsbrabant.be

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

• Subsidies aan vormingsinstellingen en organisaties

Voor sociaal-cultureel volwassenenwerk in de vorm van een basistoelage en een werkingstoelage. Voor wie: vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk, opgericht op particulier initiatief en in de vorm van een vzw, met zetel op het grondgebied van de provincie VlaamsBrabant of van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hoe: aanvraag indienen op de daartoe bestemde formulieren uiterlijk op 30 november. De subsidie wordt vastgelegd voor een periode van 5 jaar. Reglement en informatie: dienst cultuur, Niek GOOSSENS, tel. 016-26 76 48, cultuur@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor intergemeentelijke projecten jeugd en cultuur

Dit reglement wil projectmatige en/of structurele samenwerking tussen gemeenten onderling stimuleren in het kader van een regionaal beleid jeugd en cultuur. Voor wie: De subsidie kan enkel toegekend worden aan VlaamsBrabantse lokale besturen, die verantwoordelijk zijn voor en de kosten dragen van het project. In de faciliteitengemeenten kan de Nederlandse Cultuurraad als dusdanig optreden. In uitbreiding kunnen ook organisaties die via een collegebeslissing gemandateerd zijn om een intergemeentelijk project op te zetten, een aanvraag indienen. Bij een aanvraag dienen minimaal drie aangrenzende gemeentebesturen of minimaal drie gemeenten met een aantoonbaar geografisch verband, formeel betrokken te zijn. Hoe: aanvragen uiterlijk op 1 april voor projecten die aanvangen op 1 juli of op 1 oktober voor projecten die aanvangen op 1 januari van het volgende jaar. Reglement en informatie: Niek Goossens, dienst cultuur, tel.

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

63


016-26 76 48, cultuur@vlaamsbrabant.be Nele De Cuyper, jeugddienst, tel. 016-26 76 89, jeugddienst@ vlaamsbrabant.be Cultuur- en gemeenschapscentra • Basis- en werkingstoelage voor erkende cultuur- en gemeenschapscentra

Voor wie: Voor cultuur- en gemeenschapscentra die reeds subsidies ontvangen hebben van de Vlaamse Gemeenschap, ten laatste op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Verder dient het cultuur- of gemeenschapscentrum te voldoen aan volgende voorwaarden: • het centrum is lid van het samenwerkingsverband Vlabra’ccent; • een vertegenwoordiger van het centrum is minimaal 1 op 2 keer aanwezig op de stuurgroep van Vlabra’ccent; • het centrum schrijft zich in in het communicatieproject van Vlabra’ccent. Hoe: verzoek indienen vóór 1 mei van ieder jaar. Reglement en informatie: dienst cultuur, Piet FORGER, tel. 016-26 76 04, cultuurcentra@vlaamsbrabant.be • Projectsubsidies voor cultuur- en gemeenschapscentra

Voor wie: elk erkend cultuur- en gemeenschapscentrum in Vlaams-Brabant en voor de vzw “de Rand”. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het cultuur- en gemeenschapscentrum lid zijn van Vlabra’ccent. Hoe: aanvragen uiterlijk op 15 februari, 15 mei of 15 oktober indienen en minstens 3 maanden voor aanvang van het project. Reglement en informatie: dienst cultuur, Piet FORGER, tel. 016-26 76 04, cultuurcentra@vlaamsbrabant.be 64

VERKEER & MOBILITEIT

Voor scholen • Subsidies voor de realisatie van mobiliteitsprojecten op school (Dr.Mobi)

Als ondersteuning voor initiatieven die verkeersveilige en milieuvriendelijke woon- en/of schoolverplaatsingen bevorderen. De subsidie wordt aangevraagd per vestigingsplaats. Voor wie: Voor Vlaams-Brabantse basisscholen, instellingen voor Buitengewoon Secundair Onderwijs en ouderverenigingen. Hoe: De aanvraag digitaal indienen aan de hand van het aanvraagformulier. Uiterlijk op 31 oktober van het betreffende schooljaar. Reglement en informatie: dienst mobiliteit, Steven FAGARD, tel. 016-26 75 27, verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be, www. vlaamsbrabant.be/drmobi • Subsidies infrastructurele ingrepen schoolomgeving

Subsidies voor infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving en op prioritaire schoolroutes. Voor wie: Voor gemeenten en basisscholen uit de provincie Vlaams-Brabant. Hoe: De aanvraag digitaal indienen aan de hand van het aanvraagformulier. De provincie voorziet begeleiding bij het uitvoeren van een knelpuntenanalyse. Reglement en informatie: dienst mobiliteit, Peggy TOLLET tel. 016-26 71 85, Frederik POUSSET, tel. 016-26 74 92, mobiliteit@vlaamsbrabant.be, www.vlaamsbrabant.be/subsidiesschoolomgeving Voor gemeenten


vlaamsbrabant.be

• Subsidie voor functionele fietspaden

Gemeenten die fietspaden aanleggen en verbeteren op het functioneel fietsroutenetwerk kunnen gesubsidieerd worden uit het Fietsfonds. Op deze manier wil men het netwerk sneller realiseren, ook op gemeentewegen. 40% subsidie van de provincie + 40% subsidie van het Vlaamse Gewest = 80% subsidie. Voor wie: Voor gemeenten en autonome gemeentelijke overheidsbedrijven in Vlaams-Brabant. Hoe: Er is een startnota en projectnota vereist, op te maken door de gemeente of haar studiebureau. De start- en projectnota moet worden goedgekeurd door de GBC. Nadien volgt een schriftelijk advies van de kwaliteitsadviseur of - indien géén consensus op GBC - een verdere bespreking op de RMC. Vervolgens beslist de deputatie over de toekenning van de subsidie. Het subsidiebedrag wordt in 2 schijven uitbetaald. Reglement en informatie: dienst mobiliteit, Annelies JANSSENS, Nele TIERENS, Sarah VAN GEIT, tel. 016-26 75 44, fiets@vlaamsbrabant.be • Subsidie voor recreatieve fietsroutes

Voor het aanleggen en verbeteren van fietspaden op het bovenlokaal recreatief netwerk kunnen gemeentebesturen 40% provinciale subsidies krijgen. Voor wie: Voor gemeenten en autonome gemeentelijke overheidsbedrijven in Vlaams-Brabant. Hoe: De gemeente bezorgt aan de provincie een voorontwerp met verantwoordingsnota. Na goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier door middel van een gemeenteraadsbesluit, beslist de deputatie principieel over de toekenning van de subsidie. Reglement en informatie: dienst mobiliteit, Annelies JANSSENS, Nele TIERENS, Sarah VAN GEIT, tel. 016-26 75 44, fiets@

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

WELZIJN, GEZONDHEID, GELIJKE K ANSEN EN DIVERSITEIT

Ouderen en personen met een handicap • Financiële bijdrage in de telefoonkosten

Een tegemoetkoming in de kosten van maximum 50 euro voor de plaatsing van een telefoontoestel en / of een jaarlijkse financiële bijdrage van 40 euro in de abonnementskosten van een telefoontoestel. Voor wie: alleenwonenden met een erkende handicap of ouder dan 75 en gezinnen waarvan elk lid ouder is dan 75 of een erkende handicap heeft. Er mogen inwonende kinderen zijn jonger dan 10. Hoe: Een verzoek op de daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dienst welzijn en gezondheid. Reglement en informatie: welzijn en gezondheid, Frieda VAN LOKEREN, tel. 016-26 73 89, ouderen@vlaamsbrabant.be • Subsidie dagopvanginitiatieven voor ouderen

Een investerings- of projectsubsidie voor nieuwe dagopvanginitiatieven. Voor wie: Publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die in Vlaams-Brabant na 1 januari 2010 gestart zijn met een nieuw centrum of kleinschalige buurtgerichte projecten voor 65-plussers. Hoe: Formulier indienen bij het provinciebestuur. Reglement en informatie: welzijn en gezondheid, Katrijn VANDUFFEL, tel. 016-26 73 32, ouderen@vlaamsbrabant.be

65

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


• Subsidie voorzieningen voor personen met een handicap

Gezondheid

Voor infrastructuurwerken of uitrustingskosten van voorzieningen bestemd voor de opvang van personen met een handicap van wie de fysische of mentale toestand een aangepaste begeleiding of een aangepast of beschermd milieu vereist om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Voor wie: publiekrechtelijke rechtspersonen, instellingen van openbaar nut en aan vzw’s. Hoe: een verzoek op de daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur, ten laatste op 30 juni. Reglement en informatie: welzijn en gezondheid, Frieda VAN LOKEREN, tel. 016-26 73 89, handicap@vlaamsbrabant.be

• Subsidies voor projecten inzake

• Subsidie aan erkende diensten gezinszorg

De diensten ontvangen, op basis van prestaties geleverd het jaar voorafgaand aan de aanvraag, per uur prestatie gezinszorg een subsidie van maximum: • 0,37 euro per gepresteerd uur gezinszorg, uitgezonderd in gezinnen met zwaar hulpbehoevende demente personen; • 0,99 euro per gepresteerd uur gezinszorg in gezinnen met zwaar hulpbehoevende demente personen. De uren die in aanmerking komen voor subsidiëring mogen het toegekende contingent subsidiabele uren door de Vlaamse Gemeenschap niet overtreffen. Hoe: aanvragen toesturen op de daartoe bestemde formulieren aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het werkingsjaar. Reglement en informatie: welzijn en gezondheid, Frieda VAN LOKEREN, tel. 016-26 73 89, ouderen@vlaamsbrabant.be 66

gezondheidsbevordering en ziektepreventie

Voor lokale projecten rond gezonde voeding en beweging, stressbeheersing, tabakspreventie, verstandig zonnen, het verminderen van de infectieziekten en concrete lokale acties als ondersteuning bij bestaande screeningprojecten met betrekking tot baarmoederhalskanker en borstkanker. Voor wie: gemeenten en OCMW’s uit Vlaams-Brabant, het lokale gezondheidsoverleg (logo) uit Vlaams-Brabant en private organisaties uit Vlaams-Brabant. Hoe: Aanvraag toesturen aan het provinciebestuur vóór 30 november Reglement en informatie: welzijn en gezondheid, Femke Van Buynder, tel. 016-26 73 30, gezondheid@vlaamsbrabant.be • Subsidie intergemeentelijke alcohol- en drugprevetiedienst

Voor wie: Vlaams-Brabantse gemeenten zonder (drug)preventiedienst kunnen financiële ondersteuning krijgen voor een alcohol- en drugpreventiewerker. De gemeente moet daarvoor een samenwerking aangaan (interlokale vereniging) met één of meer omliggende gemeenten voor de uitbouw van een lokaal alcoholen drugbeleid. Het gaat om minstens een halftijdse functie voor een samenwerkingsverband tot 35.000 inwoners en minstens een 4/5e functie vanaf 35.000 inwoners. Wat: De subsidie bedraagt 0,30 euro (halftijdse functie) en 0,60 euro (vanaf een 4/5de functie) per inwoner van het samenwerkingsverband. De overige kost is te dragen door de deelnemende gemeenten. Hoe: aanvraag toesturen vóór 30 november van het jaar voorafgaand aan het betrokken werkjaar. De subsidieaanvraag geldt voor één jaar en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.


Reglement en informatie: Rudi REYNERS,cel gezondheid, tel. 01626 73 31, gezondheid@vlaamsbrabant.be Kindbeleid • Investeringstoelage voor initiatieven KINDEROPVANG

Subsidies in de vorm van een éénmalige investeringstoelage voor erkende Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang en voor erkende kinderdagverblijven. De toelage voor IBO’s bedraagt 500 euro per bijkomende plaats (basisopvang, occasionele opvang of urgentieopvang) en 800 euro per urenpakket voor flexibele opvang. De toelage voor kinderdagverblijven bestaat uit een toelage van 30.000 euro voor de opstart van een nieuwe vestiging én 1000 euro per plaats (basisopvang, occasionele opvang of urgentieopvang) en 800 euro per urenpakket voor flexibele opvang. Voor wie: Gemeenten, OCMW, verenigingen van die besturen, instellingen van openbaar nut, vzw’s die een werking hebben in Vlaams-Brabant. Hoe: een aanvraag indienen op het daartoe bestemde formulier. Reglement en informatie: Jeugdhulp, Willy VAN NIEUWENHUYSEN, tel. 016-26 73 07, email: Jeugdhulp@vlaamsbrabant.be • werkingstoelage voor INITIATIEVEN opvoedingsondersteuning TIJDENSDE week van de opvoeding

Subsidies voor lokale besturen die tijdens de Vlaamse ‘week van de opvoeding’ een lokaal of regionaal initiatief inzake opvoedingsondersteuning opzetten. Zij kunnen hiervoor samenwerken met andere verenigingen. Het doel van deze subsidie is op een laagdrempelige manier opvoedingsondersteuning aan te bieden aan gezinnen met kinderen, waarbij de klemtoon wordt gelegd op de ontmoeting tussen ouders en kinderen. De toelage bedraagt maximaal 1000 euro.

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Voor wie: Gemeenten, OCMW, verenigingen van die besturen in Vlaams-Brabant. Hoe: een aanvraag indienen voor 30 januari op het daartoe bestemde formulier. Reglement en informatie: Kindbeleid, MYRIAM PHILIPS, tel. 01626 73 48, email: opvoedingsondersteuning@vlaamsbrabant.be Jeugdhulpverlening • Investeringstoelage voor VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

Subsidies in de vorm van een éénmalige investeringstoelage voor voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand. Mogelijkheden zijn : een nieuwbouw van een voorziening, de aankoop en/of verbouwing van een gebouw of de eerste inrichting (basisuitrusting) van de accommodatie. De investeringssubsidie bedraagt maximaal 250 euro per m² en per aanvraag, met dien verstande dat de totale subsidie niet hoger mag zijn dan het totaal van de aanvaarde kosten. De subsidiabele oppervlakte bedraagt maximaal 65 m² per capaciteitseenheid voor een residentiële voorziening, 45 m² per capaciteitseenheid voor een semiresidentiële (dagcentrum) voorziening en 20 m² per voltijdse equivalent van de personeelsformatie voor een ambulante voorziening. De verbouwingen kunnen in fasen uitgevoerd worden, maar de subsidieaanvrager kan geen tweemaal subsidies ontvangen voor hetzelfde gedeelte van een verbouwing of voor hetzelfde gebouw als het een nieuwbouw betreft. Voor wie: Erkende voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand. Hoe: Een dossier indienen voor 30 maart volgens richtlijnen van de dienst welzijn en gezondheid. Reglement en informatie: Jeugdhulp, Willy VAN NIEUWENHUYSEN, tel. 016-26 73 07, Jeugdhulp@vlaamsbrabant.be 67

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Vernieuwende projecten

Speciale verdienste en Prijs

• Subsidies voor vernieuwende projecten in de

• MedaillE voor verdienste

welzijnssector

Subsidies voor projecten die vernieuwend zijn voor de welzijnssector in het algemeen of voor specifiek de Vlaams-Brabantse situatie, of ze dienen in te spelen op het jaarthema voor de welzijnssector dat door de deputatie kan worden vastgelegd. De subsidie wordt toegekend voor één jaar en bedraagt maximaal 24.750 euro. De subsidiëring van het project kan met maximaal één jaar verlengd worden. Voor wie: vzw’s, feitelijke verenigingen of groeperingen van vzw’s en feitelijke verenigingen die werkzaam zijn in de welzijnssector. Hoe: op het daartoe bestemde formulier op uiterlijk 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Reglement en informatie: dienst welzijn en gezondheid, Greet VAN DAMME, tel. 016-26 73 04 vernieuwendeprojecten@vlaamsbrabant.be Pluimkrediet • Pluimkrediet voor welzijnsorganisaties

68

Uw initiatief verdient een pluim!? Het pluimkrediet biedt tot 250 euro voor de organisatie van evenementen waarbij de werking van welzijnsorganisaties in de kijker wordt gezet naar aanleiding van een bijzonder project of gebeurtenis, zoals opstart/afsluiting van een project, een jubileumviering, nieuwe locatie, … Voor wie: Feitelijke verenigingen, stichtingen en vzw’s uit de welzijnssectoren met een werking in Vlaams-Brabant Hoe: Het aanvraagformulier en begroting van uw evenement moet toekomen bij de Provincie Vlaams-Brabant, dienst welzijn en gezondheid, Provincieplein 1, 3010 Leuven Reglement en informatie: dienst welzijn en gezondheid, Viviane VAN KERCKHOVEN, tel. 016-26 73 67, pluimkrediet@ vlaamsbrabant.be

Medaille met bijhorend getuigschrift ter ondersteuning van plechtige vieringen van verenigingen (50, 75 of 100-jarig bestaan).Ter ondersteuning van de viering wordt een medaille toegekend aan de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris, de penningmeester, de erevoorzitter, de ereondervoorzitter(s), de eresecretaris en de erepenningmeester van een vereniging na 20 jaar onbezoldigde activiteit in de vereniging. Voor wie: culturele, welzijns- en sportverenigingen, milieu en natuurverenigingen, groeperingen, maatschappijen of verenigingen voor volksopvoeding of enige andere vereniging met maatschappelijke relevantie of die zich inzet voor een goed doel die hun zetel in Vlaams-Brabant hebben. Eveneens wordt een medaille toegekend aan de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris, de penningmeester, de erevoorzitter, de ereondervoorzitter(s), de eresecretaris en de erepenningmeester van ouderenverenigingen na 10 jaar onbezoldigde activiteit in de vereniging. Hoe: • door de voorzitter of secretaris van de vereniging • met een op erewoord opgestelde verklaring dat de betrokken vereniging een maatschappelijke relevantie heeft en/of zich inzet voor een goed doel • dat het aantal jaren activiteit juist is • en ten slotte dat de belanghebbende geen enkele bezoldigde activiteit heeft of gehad heeft in deze vereniging. Reglement en informatie: www.vlaamsbrabant.be/medailles of Willy BUSSELOT tel. 016-26 70 40, algemeensecretariaat@vlaamsbrabant.be


• PRIJS VAN DE PROVINCIE

De prijs van de provincie Vlaams-Brabant wordt toegekend aan laureaten van wedstrijden of manifestaties, georganiseerd door VlaamsBrabantse culturele en sportverenigingen, groeperingen of maatschappijen, of verenigingen voor volksopvoeding die hun activiteit of zetel in Vlaams-Brabant hebben, of nog voor manifestaties waarbij de Vlaams-Brabantse bevolking betrokken is. Principieel wordt slechts één prijs per aanvrager en per discipline toegekend. Individuele afwijking is echter mogelijk. Naargelang de aard van de manifestatie of organisatie is er een bronzen medaille van 70 mm diameter of een beker/trofee. Hoe: met aanvraag door voorzitter of secretaris Reglement en informatie: www.vlaamsbrabant.be/medailles of Willy BUSSELOT tel. 016-26 70 40, algemeensecretariaat@vlaamsbrabant.be Uitleendienst • Uitleendienst

Bij de uitleendienst kan u volgend materiaal lenen voor de organisatie van een evenement, fuif, toneelstuk, optreden, quiz, tentoonstelling of kamp: pa’s, geluidsinstallaties, podium, tentoonstellingsmateriaal, microfoons, licht, camera’s, fototoestellen didactisch materiaal, projectiemateriaal, tenten (in de maanden julie en augustus), walkietalkies, sport-en spelmateriaal, banners e.d.. Voor wie: Social-profit organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid, verenigingen met een provinciale vrijwilligersverzekering en de diensten van de lokale besturen uit de provincie Vlaams-Brabant. Hoe: materiaal online aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst of via het formulier op de website

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Informatie: uitleendienst Asse, tel. 02-454 82 41, uitleenbalie. asse@vlaamsbrabant.be. Uitleendienst Leuven, tel. 016-26 76 91, uitleenbalie.leuven@vlaamsbrabant.be Armoede • Subsidie ter ondersteuning van groepswerkingen inzake armoedebestrijding

Die mensen en gezinnen in armoede versterken (empowerment). De doelgroep moet in de voorbereiding en de uitvoering van de groepswerking worden betrokken zodat samen kan gewerkt worden naar een vooraf bepaald resultaat. Voor wie: vzw’s, feitelijke verenigingen of groeperingen van vzw’s en feitelijke verenigingen die werkzaam zijn in de welzijnssector en voor lokale besturen in Vlaams-Brabant. Hoe: aanvragen op de daartoe bestemde formulieren indienen uiterlijk op 15 december voor een groepswerking die het jaar volgend op de aanvraag plaatsvindt. Reglement en informatie: gelijke kansen, Wendy BROOS, tel. 016-26 73 88, gelijkekansen@vlaamsbrabant.be Samenleven in diversiteit • Subsidie ter bevordering van de sociale cohesie

Voor het bevorderen van samenleven in etnisch-cultureel diverse wijken en voor de aanpak van spanningen. Voor wie: gemeentebesturen, OCMW’s en door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen Hoe: de daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur uiterlijk op 30 september. Reglement en informatie: diversiteit en gelijke kansen, Lut CLOETENS, tel. 016-26 73 87, pric@vlaamsbrabant.be

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

69


Ontwikkelingssamenwerking • Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden

Subsidies ter ondersteuning van activiteiten in het Zuiden die ontwikkelingsrelevant, doelmatig, duurzaam, educatief, ... zijn. Voor wie: erkende NGO’s met hoofdzetel binnen de provincie Vlaams-Brabant en / of die over een permanent secretariaat voor de werking in de provincie Vlaams-Brabant beschikken, of hun zetel hebben binnen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en Nederlandstalig zijn. Hoe: verzoek indienen op de daartoe bestemde formulieren vóór 10 januari van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. Reglement en informatie: ontwikkelingssamenwerking, Sabrina CLAES, tel. 016-26 73 49, ontwikkelingssamenwerking@ vlaamsbrabant.be • Subsidie voor educatieve initiatieven ontwikkelingssamenwerking

Voor de ondersteuning van sensibiliserende en vormende activiteiten in het Noorden. Voor wie: erkende NGO’s en burgerinitiatieven (vierde pijler). Hoe: verzoek indienen op de daartoe bestemde formulieren vóór 10 januari van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. Reglement en informatie: ontwikkelingssamenwerking, Sabrina CLAES, tel. 016-26 73 49 ontwikkelingssamenwerking@vlaamsbrabant.be

geslacht, leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging; • beslissingen tot het verlenen van noodhulp dienen onpartijdig te zijn en uitsluitend in functie van de behoeften en het belang van de slachtoffers. Voor wie: erkende NGO met voldoende deskundigheid en terreinervaring op het gebied van hulpverlening. Hoe: als erkende NGO een aanvraag indienen. Reglement en informatie: ontwikkelingssamenwerking, Sabrina CLAES, tel. 016-26 73 49 ontwikkelingssamenwerking@vlaamsbrabant.be Dierenwelzijn • Subsidie voor de werking van dierenasielen

Ter ondersteuning van de werking, zoals kosten voor opvang, verzorging, onderhoud, voeding, dierenarts, medicatie, verwarming, elektriciteit, verzekeringen, sterilisaties, euthanasie, ... . Voor wie: erkende Vlaams-Brabantse dierenasielen die een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend met het provinciebestuur en met ten minste drie Vlaams-Brabantse gemeentebesturen of voor openbare besturen, intercommunales of verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten. Hoe: formulieren indienen uiterlijk op 30 juni. Reglement en informatie: dierenwelzijn, Yvonne VERPOORTEN, tel. 016-26 73 20, dierenwelzijn@vlaamsbrabant.be SPORT

70

• Subsidie noodhulp

• SUBSIDIE BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

Moeten voldoen aan de volgende criteria: • de meest levensnoodzakelijke behoeften van de slachtoffers van een ramp lenigen; • noodhulp aan slachtoffers zonder onderscheid van ras, godsdienst,

Voor wie: Gemeenten, sportclubs en -federaties die kwaliteitsvolle, regionale sportinfrastructuur realiseren Wat: subsidie tot 150.000 euro, maximaal 30 % van de investeringskosten.


Hoe: Subsidieaanvragen moeten jaarlijks uiterlijk op 1 maart worden ingediend. Reglement en informatie: sportdienst, Jose GOREUX, tel. 016-26 73 79, sport@vlaamsbrabant.be

Reglement en informatie: sportdienst, Jose GOREUX, tel. 016-26 73 79, sport@vlaamsbrabant.be

• MEDEWERKING AAN BIJZONDERE SPORTMANIFESTATIES

Voor wie: gemeentelijke sportdiensten en sportraden, Nederlandstalig sportoverleg in gemeenten met taalfaciliteiten, provinciale en landelijk erkende sportfederaties en sportclubs aangesloten bij een gemeentelijke sportraad en gestructureerd in vzw-vorm. Wat: 50 % van de als subsidiabel aanvaarde uitgaven voor het sportinitiatief, met een maximum van 5.000 euro per sportinitiatief. Max. 1 sportinitiatief per aanvrager per jaar. Hoe: Schriftelijke aanvraag uiterlijk op 31 oktober van het voorafgaande jaar. Reglement en informatie: sportdienst, Jose GOREUX, tel. 016-26 73 79, sport@vlaamsbrabant.be

• SUBSIDIE VOOR SPORTINITIATIEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Voor wie: Voor organisatoren van topsportmanifestaties of regionale sportmanifestaties in Vlaams-Brabant. Wat: Subsidie van 250 euro tot 10.000 euro. Logistieke hulp, prijzen en trofeeën of financiële ondersteuning. Hoe: Schriftelijke aanvraag uiterlijk op 31 oktober van het voorafgaande jaar. Reglement en informatie: sportdient, Jose GOREUX, tel. 016-26 73 79, sport@vlaamsbrabant.be • SUBSIDIE SPORTPROMOTIONELE WERKING VAN GEMEENTEN

Voor wie: gemeenten en rechtspersonen belast met sportpromotie op gemeentelijk niveau. Wat: sensibiliseren om aan sport te doen en sportief te bewegen. Hoe: formulier indienen uiterlijk op 31 oktober van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. Reglement en informatie: sportdienst, Jose GOREUX, tel. 016-26 73 79, sport@vlaamsbrabant.be • PROVINCIALE SPORTFEDERATIES

Voor wie: Vlaams-Brabantse sportfederaties die minimaal 5 actieve sportclubs verenigen, verspreid over ten minste 3 van de 8 VlaamsBrabantse sportregio’s en die sporttakken aanbieden van de vastgestelde provinciale sporttakkenlijst. Wat: Basis- en werkingssubsidie Hoe: uiterlijk 31 juli aanvragen

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

• SUBSIDIE VOOR BOVENLOKALE VERENIGINGEN DIE JONGEREN AANZETTEN MEER TE BEWEGEN

Voor wie: Vlaams-Brabantse clubs met competitieve sportactiviteiten in de eerste of tweede reeks van hun nationale competitie met (semi) professionele spelers of minimaal 3 atleten uit de nationale top tien. Hoe: aanvraag uiterlijk op 31 juli Reglement en informatie: sportdienst, Jose GOREUX, tel. 016-26 73 79, sport@vlaamsbrabant.be TOERISME VL A AMS-BR ABANT • Investeringsfonds voor toeristisch-recreatieve projecten 2008-2013

Subsidies aan toeristisch-recreatieve initiatieven met een Vlaamse en/ of Europese cofinanciering waarvan de doelstellingen passen binnen prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

71


de strategische plannen Toerisme en Recreatie voor de regio’s Groene Gordel en Hageland of het strategisch actieplan van kunststad Leuven. Met deze subsidie wil de provincie de bevordering- uitbreiding - versterking van het bestaande toeristisch-recreatief aanbod stimuleren. Voor wie: Projecten die voldoen aan deze voorwaarden kunnen een aanvraag doen voor cofinanciering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de eigen bijdrage van de projectverantwoordelijke, met een maximum van 20.000 euro. Reglement en informatie: Toerisme Vlaams-Brabant, Sophie HOMANS, tel. 016-26 76 73, sophie.homans@vlaamsbrabant.be waterlopen • SUBSIDIE VOOR KLEINSCHALIGE EROSIEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Voor wie: Voor gemeentebesturen uit Vlaams-Brabant Hoe: de aanvraag indienen bij de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant. Reglement en informatie: dienst waterlopen, Stefanie BOURGEOIS, tel. 016-26 75 65, erosie@vlaamsbrabant.be

72 72


p olitie weer b rand erming c iviele besch g noodplannin

n i d i e h g i l i Ve nt a b a r B s m Vl a a

73


Brandweer

Civiele bescherming

In geval van brand belt u naar het centrale noodnummer 112.

Permanente eenheid Liedekerke: tel. 053-66 67 95

Voor administratieve inlichtingen kunt u terecht bij een brandweerkorps in uw buurt: • brandweer Aarschot: tel. 016-56 66 57 • brandweer Asse: tel. 02-452 80 22 • brandweer Diest: tel. 013-38 03 50 • brandweer Halle: tel. 02-359 05 11 • brandweer Landen: tel. 011-83 22 88 • brandweer Lennik: tel. 02-532 45 12 • brandweer Leuven: tel. 016-31 72 11 • brandweer Londerzeel: tel. 052-31 94 80 • brandweer Opwijk: tel. 0475-52 02 54 • brandweer Overijse: tel. 02-687 73 63 • brandweer Scherpenheuvel-Zichem: tel. 013-78 08 00 • brandweer Tienen: tel. 016-80 45 60 • brandweer Vilvoorde: tel. 02-251 77 78 • brandweer Zaventem: tel. 02-711 20 20

brandweerkazernes & voorposten mechelen

voorposten in oprichting londerzeel

kapelle op den Bos Zemst

civiele bescherming opwijk

meise

Begijnendijk

rotselaar

kampenhout

steenokkerzeel machelen

sc tremelo

aarschot haacht

vilvoorde

Wemmel

asse

Boortmeerbeek

grimbergen

merchtem affligem

keerbergen

holsbeek

tielt-Winge B

herent

lubbeek kortenberg glabbe Zaventem leuven kraainem Wezembeekscherpenheuvellonderzeel kapelle roosdaal keerbergen oppem BertemZichem Bierbeek Boutersem dilbeek op den Bos tremelo Begijnendijk Brussel Boortmeerbeek tervuren aarschot Zemst lennik oud-heverlee diest sinttiene huldenberg meiseninove opwijk grimbergen drogenbos rotselaar Pieters- haacht hoegaarden gooik leeuw merchtem kampenhout Bekkevoort tielt-Winge hoeilaart linkebeek vilvoorde galmaarden holsbeek sintoverijse Wemmel Beersel affligem steenokkerzeel geraardsbergen herent genesiusasse Pepingen kortenaken machelen geetbets rode halle lubbeek herne Zellik kortenberg Bever glabbeek ternat Zaventem leuven liedekerke kraainem Wezembeekroosdaal oppem Bertem Zoutleeuw Bierbeek Boutersem dilbeek edingen Brussel linter tervuren oud-heverlee lennik sinttienen huldenberg ninove drogenbos Pietershoegaarden gooik leeuw hoeilaart linkebeek galmaarden landen sintoverijse Beersel geraardsbergen genesiusPepingen rode halle herne Bever

74

edingen

Zellik

ternat liedekerke mechelen


Politie

Noodplanning

Federale politie De federale politie heeft een gespecialiseerd takenpakket en ondersteunt de lokale politie.

Een natuurramp of een ramp door een technische of menselijke fout is nooit weg te denken uit onze samenleving. Rampenbestrijding en zorg voor veiligheid zijn dan ook van groot belang. De alarmering van de hulpdiensten verloopt meestal via het hulpcentrum 100 in Leuven dat de oproepen vanuit een groot deel van de provincie behandelt. De provinciegouverneur heeft een belangrijke rol te vervullen als coördinator van de hulpverlening in de provinciale fase. De alarmfasen zijn een aanduiding voor de ernst en de omvang van de ramp. Zij geven aan wie instaat voor de coördinatie en welke middelen kunnen ingezet worden. Zo is er de gemeentelijke fase waarin er wordt gecoördineerd door de burgemeester. De provinciale fase valt onder de autoriteit van de provinciegouverneur en in de federale fase komt de minister van Binnenlandse Zaken tussen. Elke ramp wordt bestreden door teams van mensen. We onderscheiden vijf teams of disciplines die gecoördineerd samenwerken. Brandweer, medische en sanitaire hulpverlening, politie, logistiek (civiele bescherming en defensie) en informatie. Om snel en efficiënt te kunnen optreden en de improvisatie zoveel mogelijk te beperken bestaan er noodplannen op verschillende niveaus: opgesteld door een bedrijf of instelling, een gemeente, een provincie of door de federale overheid. Ze bestaan niet naast elkaar maar vullen elkaar aan.

Lokale politie De lokale politie is georganiseerd in politiezones die elk één of meerdere gemeenten tellen. Aan het hoofd staat een korpschef. Meer informatie over de politiezones en korpschefs vindt u in het hoofdstuk 65 Vlaams-Brabantse gemeenten. Provinciegouverneur en arrondissementscommissarissen De provinciegouverneur ziet toe op de goede samenwerking tussen politiediensten en politiezones in Vlaams-Brabant. De provinciegouverneur en zijn arrondissementscommissarissen moeten ingelicht worden als een burgemeester de hulp inschakelt van de federale politie. De taak van de provinciegouverneur bestaat in hoofdzaak uit coördineren, maar hij kan ook verordenen of opeisen.

75

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


76


î ´

î ´

ie c n i v o r p e D en sta at rheid f ederale ove estuur innenlands B B r o o v p a h c A gents

77 77


Provincie en staat De Belgische staat heeft een ingewikkelde staatsstructuur. De provincie bevindt zich op het zogenaamde intermediaire bestuursniveau. Op een meer centraal niveau staan de federale staat en de gemeenschappen en gewesten. Het dichtst bij de bevolking staan de gemeenten. Elk niveau heeft eigen bevoegdheden en specialiteiten. Alles opsommen zou te ver leiden. Volledigheidshalve wordt hier verwezen naar de andere bestuursniveaus. Tot slot moet worden opgemerkt dat de federale en Vlaamse overheid een aantal opdrachten hebben toevertrouwd aan de provinciegouverneur. Voor de uitvoering van deze taken worden federale en Vlaamse ambtenaren ter beschikking gesteld.

1 federale

3 gemeenschappen

Federale Voorlichtingsdienst Residence Palace (11de verdieping) Wetstraat 155 B-1040 Brussel tel. 02-287 41 11 - fax 02-287 41 00 fvd@belgium.fgov.be www.belgium.be Vlaamse Infolijn tel. 1700 www.vlaanderen.be

3 gewesten

10 provincies

589 gemeenten

provincieraad

gemeenteraad

deputatie

college van burgemeester en schepenen

Vlaams parlement

Kamer en Senaat Koning

Franse gemeenschapsraad

Raad van de Duitstalige gemeenschap

Waalse gewestraad

Brusselse hoofdstedelijke raad

Vlaamse regering Federale regering Koning 78

Franse gemeenschapsregering Regering van de Duitstalige gemeenschap

Waalse regering Brusselse hoodstedelijk regering


Federale overheid afdeling Vlaams-Brabant

De federale overheid heeft op het provinciale bestuursniveau opdrachten toevertrouwd aan de provinciegouverneur. Hij heeft hiervoor federale ambtenaren ter beschikking die zijn tewerkgesteld in het provinciehuis.

vlaanderen Brussel duitstalige gemeenschap

Algemene coördinatie • Bea VOSSEN tel. 016-26 78 02, fax 016-26 78 17

Wallonië

Arrondissementscommissarissen Kaat Boon, tel. 016-26 78 04 kaat.boon@vlaamsbrabant.be Michel Cornelis, tel. 016-26 78 07, michel.cornelis@vlaamsbrabant.be

vlaamse gewest

vlaamse gemeenschap

Dienst algemene zaken duitstalige gemeenschap

Franse gemeenschap

Brussels hoofdstedelijk gewest

Waals gewest

• Bea Vossen, tel. 016-26 78 02, adviseur bea.vossen@vlaamsbrabant.be • Ronny Van Herck, attaché, specifiek toezicht, tel. 016-26 78 58, ronny.vanherck@vlaamsbrabant.be • Christel Desmecht, attaché, wapens, tel. 016-26 78 54, christel.desmecht@vlaamsbrabant.be of wapens@vlaamsbrabant.be - gezworenen rechterlijke orde - paspoorten

79

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


- leurhandel, machtigingen voor tombola’s, loterijen, inzamelingen, toegang vrije beroepen, vestigingsplaatsen apothekers, afwijkingen monopolies architecten - verzekeringsgetuigschriften motorwedstrijden - specifiek toezicht op politiezones - wapenvergunningen en erkenningen Dienst maatschappelijke veiligheid

• Kaat Boon, arrondissementscommissaris, tel. 016-26 78 04, kaat.boon@vlaamsbrabant.be • Michel Cornelis, arrondissementscommissaris, tel. 016-26 78 07, michel.cornelis@vlaamsbrabant.be • Patrick de Pauw, verbindingsambtenaar, tel. 016-26 78 59, dmv.algemeen@vlaamsbrabant.be • Jacques Spreutels, verbindingsambtenaar, tel. 016-26 78 15, dmv.algemeen@vlaamsbrabant.be • Wim D’Haese, verbindingsambtenaar, tel. 016-26 78 30, dmv. algemeen@vlaamsbrabant.be • Betty SWERTS, verbindingsambtenaar, tel. 016-26 78 25, optimale.bedrijfsvoering@vlaamsbrabant.be • Robert Delathouwer, attaché, tel. 016-26 78 40, burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be • Eric ASSELMAN, attaché, tel. 016-26 78 10, verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be

80

- coördinatie en ondersteuning politiediensten - bijzondere veldwachters - openbare ordehandhaving bij grote evenementen en gebeurtenissen - preventie criminaliteit - verkeersveiligheid - burenbemiddeling - integrale veiligheid en procesbegeleiding

Dienst Civiele Veiligheid

• Peter Huygaerts, tel. 016-26 78 05, adviseur peter.huygaerts@vlaamsbrabant.be • Joël Vanherle - attaché - noodplanning, tel. 016-26 78 24 joel.vanherle@vlaamsbrabant.be - noodplanning@vlaamsbrabant.be • Martine Verbeeck - attaché - brandweer, tel. 016-26 78 52 martine.verbeeck@vlaamsbrabant.be - brandweer@vlaamsbrabant.be • Marie-Claire Loozen - attaché - rampenschade, tel. 016-26 78 16 marie-claire.loozen@vlaamsbrabant.be - rampenschade@vlaamsbrabant.be • Sandra SCHROOS - attaché, 016-26 78 50, sandra.schroos@ vlaamsbrabant.be - opmaak provinciaal nood- en interventieplan en bijzondere nooden interventieplannen - nazicht gemeentelijke nood- en interventieplannen - vergaderingen provinciale veiligheidscel - organisatie van provinciaal coördinatiecomité bij rampen op provinciaal niveau - beheer van de seveso- en nucleaire fondsen - organisatie van provinciale rampoefeningen - permanentie - overleg dringende geneeskundige hulpverlening - organisatie van studiedagen - opleidingen ikv noodplanning - opeisingen - organisatie, personeelsformatie, uitrusting en werking van brandweer; - verdeling van de brandweerkosten onder de gemeenten; - Task Forces - migratie HC-100 - Provinciaal Technisch Comité - Provinciaal Coördinatiecomité - veiligheid in de privésfeer - schadelijke organismen - springstoffen - dossierafhandeling financiële tegemoetkoming van erkende natuurramp.


Vlaamse overheid afdeling Vlaams-Brabant

Vlaams Administratief Centrum (VAC) Leuven Diestsepoort 6 3000 Leuven tel. 016-66 50 03

• Agentschap Zorg en Gezondheid (voorheen Brouwersstraat Leuven) • Departement Werk en Sociale Economie (voorheen Ellipsgebouw Brussel) • Flanders Investment & Trade (voorheen Philipssite Leuven) • Integrale Jeugdhulp (voorheen Tiensevest Leuven) • Kind en Gezin Vlaams-Brabant (voorheen Karel van Lotharingenstraat Leuven) • Milieuinspectie (voorheen Hungaria Leuven) • Milieuvergunningen (voorheen Hungaria Leuven) • Onroerend Erfgoed (voorheen Blijde Inkomststraat Leuven) • Studietoelagen (AHOVOS) (voorheen Philipssite Leuven) • VDAB (voorheen Sint-Maartenstraat, Kapucijnenvoer en Rijschoolstraat Leuven) • Vlaamse Land Maatschappij (VLM) (voorheen Diestsevest Leuven) • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) (voorheen Bondgenotenlaan, Vaartkom en Aarschotsesteenweg Leuven)

Afdelingen

• Agentschap Binnenlands bestuur (voorheen Philipssite Leuven) - (cf. p.82) • Agentschap Bos en Natuur (voorheen Hungaria Leuven) • Agentschap inspectie RWO (voorheen Blijde Inkomststraat Leuven) • Agentschap Jongerenwelzijn (voorheen Hungaria Leuven) • Agentschap Landbouw en Visserij (voorheen Ellipsgebouw Brussel) • Agentschap Ondernemen VLAO (voorheen Phillipssite Leuven) • Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (voorheen Brouwersstraat Leuven) • Agentschap Subsidie WSE (voorheen Ellipsgebouw) • Agentschap Wegen en Verkeer (tot april 2011; Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde) • Agentschap Wonen VI (voorheen Hungaria Leuven)

81

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Adjunct van de gouverneur

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

• Valérie FLOHIMONT, tel. 016-26 70 93 - fax 016- 26 70 92 adjunct-gouverneur@vlaamsbrabant.be

De Vlaamse regering laat een aantal taken uitvoeren door de provinciegouverneur. De Vlaamse Gemeenschap stelt hiervoor ambtenaren ter beschikking. Zij zijn gehuisvest in het VAC, Diestsepoort 6, 3000 Leuven

.

afdeling Vlaams-Brabant

Coördinatie • Nicole PIJPOPS, afdelingshoofd, tel. 016-66 62 21, nicole.pijpops@bz.vlaanderen.be Dienst organisatie en werking

• Geert Demarsin, adviseur, tel 016-66 62 70 • Kris Vermeersch, tel 016-66 62 76 • Nele Smets, tel 016-66 62 80 Organisatie en beheer lokale besturen: - algemeen toezicht op beslissingen inzake de werking van gemeenten, OCMW’s, AGB’s, politiezones en eredienstbesturen - klachtenbehandeling en adviesverstrekking - taalwetgeving - politieverordeningen - huishoudelijke reglementen - tucht lokale mandatarissen - voordracht, benoeming, eedaflegging, eretitels burgemeesters - ondersteuning raad voor verkiezingsbetwistingen - begraafplaatsen en lijkbezorging 82


- niet-bestuurskundige aangelegenheden (milieu, ruimt. ord., wateringen) - aanstelling stedenbouwkundige ambtenaren Overheidsopdrachten en patrimonium - algemeen toezicht op overheidsopdrachten van lokale besturen - klachtenbehandeling en adviesverstrekking - verkoop en verhuur van onroerend goed door lokale besturen - investeringsfonds, MINA-fonds - restauratiepremies beschermde monumenten - eretekens personeel Dienst financiën en personeel

- algemeen toezicht op belasting- en retributiereglementen - algemeen toezicht op dwingende en onvoorziene uitgaven - algemeen toezicht op schuldherschikkingen - algemeen toezicht op gemeentelijke politiedotaties - (niet)-uitvoerbaarverklaring van geweigerde betalingsmandaten - audit OCMW-jaarrekeningen - bijz. toezicht op begrotingen en rekeningen eredienstbesturen en wateringen - klachtenbehandeling en adviesverstrekking Cel jacht: • Willy Schoofs, tel. 016-66 62 30, willy.schoofs@bz.vlaanderen.be

• Ludo Steenwinckel, adviseur, tel 016- 66 62 40 (personeel) • Michel Van Grasdorff, tel 016-66 62 47 (gemeentefinanciën en ocmwfinanciën) • Koen Van Lierde, tel 016-66 62 57 (BBC) • Veerle Coomans, tel 016-66 62 36 (fiscaliteit) • Marina Buedts, tel 016-66 62 60 (personeel) Personeel - algemeen toezicht op beslissingen rechtspositieregeling/personeelsformaties lokale besturen - klachtenbehandeling en adviesverstrekking Financiën - algemeen toezicht op gemeente- en politiebegrotingen - bijzonder toezicht op rekeningen en eindrekening

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

83

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


Codes bevoegdheden

84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Algemeen beleid Eerste Schepen FinanciĂŤn Personeel Openbare werken Onderwijs Burgerlijke stand, bevolking, kieszaken Sociale en familiale zaken, welzijnsbeleid Cultuur Politie Brandweer Militie Informatie en public relations Huisvesting Volksgezondheid Toerisme Middenstand Landbouw Groenbeleid, parken en plantsoenen Markten en foren Haven, wateren, visserij Ruim- en reinigingsdienst Ruimtelijke ordening en stedenbouw Patrimonium

25 Erediensten 26 Juridische zaken 27 Sport en recreatie 28 Feesten en ontvangsten 29 Begraafplaatsen 30 Werklozenwerking, tewerkstelling 31 Jeugd 32 Informatisering 33 Derde leeftijd 34 Vreemdelingen 35 Ontwikkelingssamenwerking 36 Musea, archief, bibliotheken 37 Europese zaken 38 Leefmilieu 39 Intercommunales 4 0 RegieĂŤn 41 Energie, nutsvoorzieningen 42 Verkeer en veiligheid 43 KMO, industrie 4 4 Emancipatie, gelijke kansen 45 Communicatie 46 Veiligheid 47 Kinderopvang 4 8 PWA


65

ntse a b a r B s m Vl a a gemeenten

85 85 Tuinen van Hoegaarden


Stad Aarschot

deelgemeenten: Rillaar, Langdorp en Gelrode Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot, tel. 016-55 04 11, fax 016-56 79 19, info@aarschot.be www.aarschot.be

COLLEGE

Burgemeester AndrĂŠ Peeters (CD&V) tel. 016-55 03 39, fax 016-55 04 84, andre.peeters@aarschot.be Bevoegdheden: 1, 4, 6, 10, 11, 23, 46

Schepenen Christel Verlinden (Open VLD), tel. 016-55 03 19, christel.verlinden@aarschot.be bevoegdheden: 2, 5, 18, 19, 29 Steven Omblets (CD&V), tel. 016-55 04 19, steven.omblets@aarschot.be bevoegdheden: 7, 9, 16, 20, 28 Geert Schellens (sp.a), tel. 016-55 03 50, geert.schellens@aarschot.be bevoegdheden: 8, 27, 38 Bob Verstraete (Open VLD), tel. 016-55 03 18, bob.verstraete@aarschot.be bevoegdheden: 3

86

 Mattias Paglialunga (CD&V), tel. 016-55 04 08 mattias.paglialunga@aarschot.be bevoegdheden: 17, 31, 37, 45

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

INFORMATIEAMBTENA AR Katrien Van Passel tel. 016-55 04 17, fax. 016-55 04 05, katrien.vanpassel@aarschot.be

 Gwendolyn Rutten (Open VLD), tel. 016-55 03 17, gwendolyn.rutten@aarschot.be bevoegdheden: 42 Julia Mellaerts (CD&V) tel. 016-55 07 03, fax 016-56 79 25, julia.mellaerts@ocmw-aarschot.be

Voorzitter gemeenteraad Dirk Michiels tel. 016-56 17 74 dirk@michiels-stroeykens.be STADSSECRETARIS Christi Van Calster, tel. 016-55 03 40, fax 016-56 79 19, christi.vancalster@aarschot.be STADSONT VANGER

POLITIEZONE A ARSCHOT Korpschef: Eric Geudens, Demervallei 6, 3200 Aarschot tel. 016-55 02 02, fax. 016-56 66 83 info@politiezoneaarschot.be www.politiezoneaarschot.be OCMW Statiestraat 3, 3200 Aarschot tel. 016-55 07 00 - fax. 016-56 79 25 info@ocmw-aarschot.be www.ocmw-aarschot.be Voorzitter: Julia Mellaerts, tel. 016-55 07 03, fax 016-56 79 25, julia.mellaerts@ocmw-aarschot.be Secretaris: Jan Maessen, tel. 016-55 07 00, fax 016-56 79 25, secretaris@ocmw-aarschot.be

 Gert Wollants,

 Ontvanger: Kristel Mens,

tel. 016-55 04 20, fax 016-57 09 95, gert.wollants@aarschot.be

tel. 016-55 07 02, fax 016-56 79 25, kristel.mens@ocmw-aarschot.be


Gemeente Affligem

LEUVEN

deelgemeenten: Essene, Hekelgem, Teralfene Bellestraat 99, 1790 Affligem, tel. 053-64 72 22, fax 053-68 04 80, info@affligem.be www.affligem.be

COLLEGE

Burgemeester Walter De Donder (Lijst Burgemeester), tel. 053-64 72 22 walter.dedonder@affligem.be bevoegdheden: 7, 9, 10, 23, 31

Schepenen Leo De Ryck (Lijst Burgemeester) tel. 053-66 76 26, Leo.Deryck@affligem.be bevoegdheden: 2, 14, 16, 28, 33 Guy Uyttersprot (N-VA) tel. 053-66 47 74, gsm 0486-48 79 86 fax: 02-552 44 68 guy.uyttersprot@affligem.be bevoegdheden: 5, 24, 25, 29 Herman Steppe (Lijst Burgemeester) tel. 053-67 01 67 herman.steppe@affligem.be bevoegdheden: 6, 8, 26, 35, 44 Bert De Roeck (N-VA) gsm 0477-50 20 06 bert.deroeck@affligem.be bevoegdheden: 3, 18, 26, 38

HALLE-VILVOORDE

INFORMATIEAMBTENA AR

 Belinda Everaert (N-VA) gsm 0474-99 78 81 belinda.everaert@affligem.be bevoegdheden: 17, 45

 AndrĂŠ Ledegen, tel. 053-64 72 22, fax 053-67 26 34, andre.ledegen@affligem.be

 Els Van Nieuwenhove (Lijst Burgemeester), tel. 053-66 26 73, els.vannieuwenhove@affligem.be bevoegdheden: 4

Voorzitter gemeenteraad Paul Geeraerts tel. 053-66 29 02, voorzitter.gemeenteraad@affligem.be GEMEENTESECRETARIS Juliaan Van Ginderdeuren, tel. 053-64 72 21, fax 053-68 04 80, juliaan.vanginderdeuren@affligem.be GEMEENTE ONT VANGER Gunter Dedobbeleer tel. 053-64 72 24, gunter.dedobbeleer@affligem.be

POLITIEZONE TARL (Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat) Korpschef: Eric Uyttersprot Affligemsestraat 101, 1770 Liedekerke tel. 053-65 00 65, fax 053-65 00 64 politie@tarl.be www.tarl.be OCMW Driesstraat 11, 1790 Affligem tel. 053-66 25 77, fax 053-68 53 30 Voorzitter: Els Van Nieuwenhove, tel. 053-66 26 73, els.vannieuwenhove@affligem.be Secretaris: Hugo Declerck, tel. 053-66 25 77, fax 053-68 53 30, hugo.declerck@ocmw.affligem.be Ontvanger: Kathleen Gies, tel. 053-66 25 77, fax 053-68 53 30, kathleen.gies@ocmw.affligem.be

87

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Asse

deelgemeenten: Bekkerzeel, Mollem, Kobbegem, Relegem, Zellik Gemeenteplein 1, 1730 Asse tel. 02-454 19 19 - fax 02-452 24 10 info@asse.be - www.asse.be

COLLEGE

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) tel. 02-454 19 72 koen.vanelsen@asse.be bevoegdheden: 1, 10, 34, 35

Schepenen

88

 Michel Van Haeleweyck (Open-VLD) tel. 02-454 05 20 michel.vanhaeleweyck@telenet.be bevoegdheden: 14, 23, 24, 43 Rik De Baerdemaeker (CD&V) gsm 0477-54 24 38 rik.de.baerdemaeker@telenet.be bevoegdheden: 19, 27, 28, 29 Geert Heyvaert (CD&V) gsm 0473-73 95 83 geertheyvaert@skynet.be bevoegdheden: 7, 9, 16, 17 Jan De Backer (CD&V) gsm 0475-25 31 17 jan@debacker.biz bevoegdheden: 5,11, 22, 32, 46 Edwin Fabri (CD&V) gsm 0473-34 22 55 edwin.fabri@skynet.be bevoegdheden: 3, 6

 Yoeri Vastersavendts (Open-VLD) tel. 02-452 81 68 yoeri@vastersavendts.be bevoegdheden: 4, 38, 41, 42 Rita De Vos (Open-VLD) gsm 0476-88 15 74 r.devos@valco-bags.com bevoegdheden: 17, 28, 45 Micheline De Mol (Open-VLD) gsm 0473-51 87 06 demolmicheline@hotmail.com bevoegdheden: 8, 31, 47

Voorzitter gemeenteraad Lode Pletinckx (Open-VLD) gsm 0472-78 33 63 lode.pletinckx@gmail.com GEMEENTESECRETARIS WND. Lander Van Droogenbroeck tel. 02-454 19 83 secretariaat@asse.be of lander.vandroogenbroeck@asse.be

LEUVEN LE HALLE-VILVOORDE ILVOORDE

COMMUNCIATIEAMBTENA AR Rina Vertommen tel. 02-454 19 73, fax 02-452 24 10 info@asse.be of rina.vertommen@asse.be POLITIEZONE AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) • Korpschef: Kurt Tirez Zone 5 - Mollem 230, 1730 Asse tel. 02-452 50 05, fax. 02-452 24 40 kurt.tirez@amow.be www.amow.be OCMW Gasthuisstraat 2 - 1730 Asse tel. 02-452 80 67, fax 02-452 22 02 voorzitter@ocmw-asse.be www.ocmw-asse.be Voorzitter: Micheline De Mol tel. 02-452 80 67, fax 02-452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse tel. 02-452 57 96, fax 02-452 22 02 Financieel beheerder: Marina Biesemans, tel. 02-452 65 05, fax 02-452 95 52

FINANCIEEL BEHEERDER Bart Verspecht tel. 02-454 19 74, fax 02-452 24 10 bart.verspecht@asse.be


Gemeente Beersel

LEUVEN

deelgemeenten: Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen, Lot Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg tel. 02-359 17 17, fax 02-359 17 18 info@beersel.be, www.beersel.be

COLLEGE

Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) tel. 02-359 17 17/79, fax 02-359 17 34 hugo.vandaele@beersel.be bevoegdheden: 1, 4, 10, 13, 7, 19, 22, 23, 28, 29, 45

Schepenen Eddy Deknopper (CD&V) gsm 0476-98 29 01 / 0474-871 801 eddy.deknopper@beersel.be bevoegdheden: 2, 3, 9, 27, 32, 36 Michel Ruykens (sp.a/Groen!) gsm 0479-54 07 37 michel.ruykens@beersel.be bevoegdheden: 20, 30 Jo Vander Meylen (CD&V) gsm 0498-68 84 62 jo.vandermeylen@beersel.be bevoegdheden: 6, 31, 47 Sonja Zelck-Bosmans (CD&V) gsm 0473-84 50 27 sonja.bosmans@beersel.be bevoegdheden: 15, 16, 36, 44

HALLE-VILVOORDE

 Hilde Ecker (CD&V) gsm 0496-61 91 23 hilde.ecker@beersel.be bevoegdheden: 5, 18, 17, 37, 43 Veerle Leroy (sp.a/Groen!) gsm 0498-53 24 04 veerle.leroy@beersel.be bevoegdheden: 24, 35, 38, 41 Sonia Van Wanseele (CD&V) tel. 02-361 34 68, gsm 0498-68 57 36 sonia.vanwanseele@beersel.be bevoegdheden: 8, 33

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESECRETARIS Serge Rimez tel. 02-359 17 17, fax 02-359 17 18 serge.rimez@beersel.be GEMEENTEONT VANGER Wim Cruysbergs tel. 02-359 17 17, fax 02-359 17 26 wim.cruysbergs@beersel.be

COMMUNIC ATIEAMBTENA AR Frank Steens tel. 02-359 17 31, fax 02-359 17 34 frank.steens@beersel.be POLITIEZONE BEERSEL Korpschef: Robert Vanden Bremt (waarnemend) Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg tel. 02-359 19 19, fax 02-359 19 20 info@politiebeersel.be www.politiebeersel.be OCMW Torleylaan 13, 1654 Huizingen tel. 02-356 73 18, fax 02-356 25 90 info@ocmwbeersel.be Voorzitter: Sonia Van Wanseele tel. 02-356 73 18 sonia.vanwanseele@ocmwbeersel.be Secretaris: Marc Leemans tel. 02-356 73 18, info@ocmwbeersel.be Ontvanger: Viviane Aucremanne tel. 02-356 73 18 viviane.aucremanne@ocmwbeersel.be

89

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Begijnendijk deelgemeenten: Betekom Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk, tel. 016-53 01 80, fax 016-53 26 12, sonia.goriens@begijnendijk.be www.begijnendijk.be

COLLEGE

Burgemeester Willy Michiels (MGB) tel. 016-53 08 03, gsm 0495-28 11 25 fax 02-452 24 10 w.michiels@skynet.be bevoegdheden: 4, 10, 11, 31, 32, 34, 46

Schepenen Bob Michiels (MGB) tel. 0495-28 11 29 bobmichiels1985@hotmail.com bevoegdheden: 3, 7, 17, 20, 28, 30, 31, 36 Martine Ooms (CD&V) gsm 0495-28 11 23 martineooms@skynet.be bevoegdheden: 6, 13, 35, 45, 47 Magda Van Goolen (CD&V) tel. 016-53 33 40, fax 0495-28 11 22 vangoolen.magda@telenet.be bevoegdheden: 9, 15, 16, 18, 23, 24, 38 Herman De Coux (MGB) tel. 016-56 75 67, gsm 0495-28 11 24 herman.decoux@skynet.be bevoegdheden: 5, 19, 27, 29, 42

90

 Mario Verbeeck (MGB) tel. 016-56 32 46, gsm 0495-79 09 58 verbeeck.mario@telenet.be bevoegdheden: 8, 33, 44

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESECRETARIS Sonia GoriĂŤns tel. 016-53 66 69, sonia.goriens@begijnendijk.be GEMEENTEONT VANGER Kristof Van Pottelbergh tel. 016-53 66 68, financieel.beheerder@begijnendijk.be COMMUNCIATIEAMBTENA AR NN tel. 016-53 66 78 communicatie@begijnendijk.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) Korpschef: Patrick Truyens Kruisstraat 24, 3120 Tremelo tel. 016-53 11 23, fax. 016-53 23 31 patrick.truyens@tremelo.be www.lokalepolitie.be/brt OCMW Kleinesteenweg 2A, 3130 Begijnendijk tel. 016-52 55 40, fax 016-53 81 51 info@ocmw.begijnendijk.be www.begijnendijk.be Voorzitter: Mario Verbeeck gsm 0495-79 09 58 Secretaris: Peggy Baeten tel. 016-52 55 44, peggy.baeten@ocmw.begijnendijk.be Ontvanger: Kristof Van Pottelbergh tel. 016-52 55 40 kristof.vanpottelbergh@ocmw-begijnendijk.be


Gemeente Bekkevoort

LEUVEN

deelgemeenten: Assent, Molenbeek-Wersbeek Eug. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort, tel. 013-46 05 60, fax 013-32 29 77, info@bekkevoort.be www.bekkevoort.be

COLLEGE

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V), gsm 0497-85 24 16, hans.vandenberg@bekkevoort.be bevoegdheden: 7, 10, 25, 28, 45, 46

Schepenen Benny Reviers (sp.a), tel. 016-63 25 79 benny.reviers@bekkevoort.be bevoegdheden: 2, 14, 23, 27, 31, 33, 38, 41, 42, 45 Wouter Lenaerts (CD&V), gsm 0476-28 43 67 wouter.lenaerts@bekkevoort.be bevoegdheden: 3, 9, 18, 32, 36, 24 AndrĂŠ Jonckers (sp.a), tel. 013-31 40 10 andre.jonckers@bekkevoort.be bevoegdheden: 5, 29, 41

HALLE-VILVOORDE

 Luc Janssens (CD&V), luc.janssens@bekkevoort.be bevoegdheden: 4, 6, 16, 17, 37 Diane Boghe (sp.a) tel. 013-33 79 16 bevoegdheden: 8, 28, 47

POLITIEZONE HAGEL AND (Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ Kortenaken//Tielt-Winge) Korpschef: Luc Liboton Eugeen Coolsstraat 11A, 3460 Bekkevoort tel. 013-35 03 50, fax. 013-35 03 85 korpschef@politiehageland.be

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

www.politiehageland.be

GEMEENTESECRETARIS Hilde Goedhuys tel. 013-46 05 67, hilde.goedhuys@bekkevoort.be FINANCIEEL BEHEERDER Karla Pollaris tel. 013-46 05 81, karla.polaris@bekkevoort.be INFORMATIEAMBTENA AR Bernie De Vuyst tel. 013-46 05 68,

OCMW Eug. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort tel. 013-46 05 90, fax 013-32 28 47 info@ocmwbekkevoort.be Secretaris: Anja Convents tel. 013-46 05 91, anja.convents@ocmwbekkevoort.be Voorzitter: Diane Boghe tel. 013-46 05 85 diane.boghe@bekkevoort.be Ontvanger: info@ocmwbekkevoort.be

bernie.devuyst@bekkevoort.be

91

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Bertem

deelgemeenten: Bertem, Leefdaal, Korbeek-Dijle Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem, tel. 016-49 99 99, fax 016-49 07 25, gemeentebestuur@bertem.be www.bertem.be

COLLEGE

Burgemeester Albert Mees, (GB - Open-Vld) tel. 016-49 99 89, gsm 0477-41 80 83 albert.mees@bertem.be, bevoegdheden: 3, 4

 Eddy Vranckx, (CD&V) tel. 016-48 10 63, gsm 0496-03 59 92 eddy.vranckx@bertem.be bevoegdheden: 8, 33

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

Schepenen Marc Morris (CD&V), tel. 016-48 13 24, gsm 0477-42 43 00 marc.morris@bertem.be, bevoegdheden: 5, 14, 16, 18, 23, 24 Joël Vander Elst, (GB - Open Vld) tel. 016-85 47 69, gsm 0495-35 15 20 joel.vanderelst@bertem.be, bevoegdheden: 7, 17, 27, 28 Greet Goossens (GB - Open Vld), tel. 02-767 76 60, gsm 0486-31 60 53 greet.goossens@bertem.be bevoegdheden: 6, 9, 31, 44 Jan Buysse, (CD&V) , tel. 016-48 86 59 jan.buysse@bertem.be bevoegdheden: 13, 35,38,42

92

GEMEENTESECRETARIS • Dirk Stoffelen tel. 016-49 99 90, fax 016-49 07 25, dirk.stoffelen@bertem.be GEMEENTEONT VANGER Yvan Van Imschoot, tel. 016-49 99 83, fax 016-49 07 25, yvan.vanimschoot@bertem.be INFORMATIEAMBTENA AR Kirsten Cox, tel. 016-49 97 70, fax 016-49 07 25, kirsten.cox@bertem.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE DIJLEL AND (Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee) Korpschef wnd.: Jan Daems Hollestraat 21/1, 3051 Oud-Heverlee tel. 016-49 82 30, fax. 016-47 75 75 pzdijleland@pzdijleland.be www.politiezonedijleland.be OCMW Dorpstraat 492, 3061 Leefdaal tel. 02-686 31 00 , fax 02-686 31 09 info@ocmwbertem.be www.ocmwbertem.be Voorzitter: Roland Gustin, tel. 0476-41 82 98, fax: 02-686 31 09 roland.gustin@bertem.be Secretaris: Koen Theunissen, tel. 02-686 31 02, fax 02-686 31 09 koen.theunissen@ocmwbertem.be Ontvanger: Yvan Van Imschoot, tel. 02-686 31 05 yvan.vanimschoot@ocmwbertem.be


Gemeente Bever

LEUVEN

(taalgrensgemeente) Plaats 10, 1547 Bever, tel. 054-58 89 25, fax 054-58 63 93, ann.sevenoo@bever-bievene.be www.bever-bievene.be

COLLEGE

HALLE-VILVOORDE

GEMEENTESECRETARIS A.I. Ann Sevenoo, tel. 054-51 70 81, ann.sevenoo@bever-bievene.be

Burgemeester Luc Deneyer, (CD&V) tel. 054-58 92 48 deneyer.luc@skynet.be bevoegdheden: 1, 7, 10, 11, 23, 42

Schepenen Dirk Willem (CD&V), tel. 054-58 72 28 dirk.willems63@skynet.be bevoegdheden: 5, 18, 28 Christian Krikilion (CD&V), tel. 054-58 92 94 Christian.krikilion@telenet.be bevoegdheden: 6, 31, 2, 33 Marleen Flamant (CD&V), tel. 054-58 09 47 marleen.flamant1@telenet.be bevoegdheden: 3, 9, 27, 35, 38

POLITIEZONE PA JOT TENL AND (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) Korpschef: Marc Hellinckx Bruneaustraat 101, 1755 Gooik tel. 054-31 35 41, fax. 054-31 35 49 korpschef@politie-pajottenland.be

GEMEENTEONT VANGER Johan Scheirlynck, tel. 054-58 89 25, johan.scheirlynck@bever-bievene.be

www.politie-pajottenland.be OCMW Plaats 10, 1547 Bever tel. 054-51 70 89, fax 054-58 63 93 Secretaris A.I.: An Sevenos, tel. 054-51 70 81, ocmw-cpas@bever-bievene.be Voorzitter: Dirk Willems, tel. 054-58 72 28 Ontvanger: Johan Scheirlynck, tel. 054-58 89 25, johan.scheirlynck@bever-bievene.be

INFORMATIEAMBTENA AR • Myriam Van Holder, tel. 054-58 89 25, myriam.vanholder@bever-bievene.be

93

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Bierbeek

LEUVEN

deelgemeenten: Korbeek-Lo, Lovenjoel, Opvelp Dorpsstraat 2, 3360 Bierbeek, tel. 016-46 01 75, fax 016-46 11 41, www.bierbeek.be info@bierbeek.be

COLLEGE

Burgemeester Johan Vanhulst, (CD&V) tel. 016-48 73 93, gsm 0495-58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be bevoegdheden: 1, 3, 5, 7, 10

HALLE-VILVOORDE

 Monda Wuytack (CD&V) tel. 016-46 36 37, gsm 0473-71 98 01 monda.wuytack@telenet.be bevoegdheden: 8, 33 + bevoegd voor OCMW

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

Schepenen Cil Cuypers (sp.a) tel. 016-46 14 77, gsm 0486-60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be bevoegdheden: 2, 9, 24, 32, 35, 42, 45 Jan Van der Velpen (CD&V) tel. 016-46 16 06 jan.vandervelpen@bierbeek.be bevoegdheden: 17, 18, 23, 38 Stefaan Van Haegenborgh (CD&V) tel. 016-46 19 31 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be bevoegdheden: 16, 27, 31, 47 Hilde Van der Putten (Groen) gsm 0496-33 12 94 hilde.vanderputten@bierbeek.be bevoegdheden: 4, 6, 14, 25 + ‘duurzame ontwikkeling’

94

GEMEENTESECRETARIS Peter Verlinden, tel. 016-46 87 69, gsm 0483-41 45 76 fax 016-46 11 41 secretaris@bierbeek.be FINANCIEEL BEHEERDER Liesbeth Vanhoof tel. 016-46 87 65, fax 016-46 11 41 financien@bierbeek.be INFORMATIEAMBTENA AR Liebrecht Salen, tel. 016-46 87 84 fax 016-46 11 41 info@bierbeek.be

POLITIEZONE LUBBEEK (Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek) Korpschef: Herman Vercoutter Gellenberg 18, 3210 Lubbeek tel. 016-63 43 63, fax. 016-64 03 56 info@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be POLITIEPOST BIERBEEK Dorpsstraat 2, 3360 Bierbeek tel. 016-46 18 20 OCMW Stationsstraat 32, 3360 Lovenjoel tel. 016-46 10 74, fax 016-46 05 84 info@ocmwbierbeek.be Secretaris: Hilde Fannes tel. 016-46 10 74, fax 016-46 05 84 hilde.fannes@ocmwbierbeek.be Voorzitter: Monda Wuytack, gsm 0473-71 98 01 monda.wuytack@bierbeek.be Ontvanger: Guillaume Haesendonk tel. 016-46 10 74, fax 016-46 05 8 4


Gemeente Boortmeerbeek

LEUVEN

deelgemeente: Hever en Schiplaken Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, tel. 015-51 11 45, fax 015-51 27 64, info@boortmeerbeek.be www.boortmeerbeek.be

COLLEGE

HALLE-VILVOORDE

 Michel BAERT, (Open VLD) tel. 015-51 13 60, gsm 0475-41 99 30 michel.baert@telenet.be

bevoegdheden: 3, 9, 31, 45 hans@erdelo.be Willy Cornelis (sp.a) gsm 0477-84 39 08 voorzitter@ocmwboortmeerbeek.be

bevoegdheden: 4, 7, 18, 42

bevoegdheden: ocmw

Schepenen

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

Burgemeester

 Karin Derua (Open VLD) tel. 015-51 26 73, gsm 0476-35 03 73 karinderua@hotmail.com bevoegdheden: 6, 17, 28, 33, 38 Remi Seranne (sp.q) gsm 0476-52 04 78 remi.serranne@skynet.be bevoegdheden: 15, 27, 35 Steven Michiels (Open VLD) gsm 0478-50 25 57 steven.michiels@telenet.be bevoegdheden: 14, 23, 24 Annick DeKeyser (Open VLD) gsm 0479-47 04 71 annickdekeyser@hotmail.com bevoegdheden: 5, 13, 16, 36 Hans De Locht (Open VLD) gsm 0479-47 04 71

POLITIEZONE BHK (Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen) Korpschef: Patrick Vercoutere Remi Van de Sandelaan 1, 3150 Haacht tel. 016-60 88 12, fax. 016-60 68 12 patrick.vercoutere@politiezonebhk.be www.lokalepolitie.be/haacht POLITIEPOST BOORTMEERBEEK Dorpsplaats 1, 3190 Boortmeerbeek

GEMEENTESECRETARIS Johan Smits, tel. 015-51 11 45, fax 015-51 27 64 johan.smits@boortmeerbeek.be GEMEENTEONT VANGER Jan Peeters, tel. 015-51 82 23, fax 015-51 27 64 jan.peeters@boortmeerbeek.be INFORMATIEAMBTENA AR Patrick Vissers, tel. 015-51 11 45, fax 015-51 27 64 patrick.vissers@boortmeerbeek.be

OCMW tel.015-50 01 60, fax 015-51 11 65 info@ocmwboortmeerbeek.be Secretaris: Nico Weyns tel. 0477-27 07 81, fax 015-50 01 79 nico.weyns@ocmwboortmeerbeek.be Voorzitter: Willy Cornelis gsm 0477-84 39 08 voorzitter@ocmwboortmeerbeek.be Ontvanger: Siel Vanderbeke tel. 015-50 01 73 ,fax 015-50 01 79 siel.vanderbeke@ocmwboortmeerbeek.be

95

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Boutersem

deelgemeente: Willebringen, Neervelp, Roosbeek, Kerkom, Vertrijk Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem, tel. 016-72 10 60, fax 016-72 10 76, info@boutersem.be www.boutersem.be

COLLEGE

Burgemeester Sarah Boon (sp.a) tel. 016-72 10 73, sarah.boon@boutersem.be bevoegdheden: 1, 4, 10, 11, 15, 25, 46

Schepenen Chris Vervliet (CD&V), tel. 016-73 34 54, chris.vervliet@boutersem.be bevoegdheden: 2, 3, 6, 9, 36, 38, 42, 47 Gunther Janssens (sp.a), gunther.janssens@boutersem.be bevoegdheden: 14, 23, 27, 31, 42 Mia Smets (sp.a) gsm 0479-55 38 11 mia.smets@boutersem.be bevoegdheden: 7, 16, 17, 32, 35, 43 Christine.Dejaeger (sp.a), tel. 016-73 30 76, christine.dejaeger@boutersem.be bevoegdheden: 5, 13, 18, 24, 28, 45 Maurice Rodeyns (CD&V), tel. 016-73 33 56, maurice.rodeyns@boutersem.be bevoegdheden: 8

96

Voorzitter gemeenteraad Leon Leemput (CD&V) tel. 016-73 35 59 leon.leemput@boutersem.be GEMEENTESECRETARIS Xavier Van Opdenbosch, tel. 016-72 10 70, fax 016-72 10 76 secretariaat@boutersem.be FINANCIEEL BEHEERDER Mario Mortiers, tel. 016-72 10 66, mario.mortiers@boutersem.be INFORMATIEAMBTENA AR Kristien Six, tel. 016-72 10 62, kristien.six@boutersem.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE LUBBEEK (Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek) Korpschef: Herman Vercoutter Gellenberg 18, 3210 Lubbeek tel. 016-63 43 63, fax. 016-64 03 56 info@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be OCMW Oude Baan 24, 3370 Boutersem tel. 016-73 44 78, 016-72 02 21, fax 016-73 53 74 Secretaris: Marleen De Coster, tel. 016-73 44 78, marleen.decoster@ocmw.boutersem.be Voorzitter: Maurice Rodeyns, tel. 016/73 33 56 - 016-73 44 78, maurice.rodeyns@ocmw.boutersem.be Ontvanger: Bart Deweerd bart.deweerd@ocmw.boutersem.be


Gemeente Diest

LEUVEN

deelgemeenten: Webbekom, Kaggevinne, Schaffen, Molenstede, Deurne Grote Markt 1, 3290 Diest, tel. 013-31 21 21, fax 013-32 23 06, stadsbestuur@diest.be www.diest.be

COLLEGE

HALLE-VILVOORDE

 Willy Goos, (sp.a-groen) willy.goos@ocmwdiest.be bevoegdheden: 8, 14, 33

Burgemeester Jan Laurys, (DDS) tel. 013-31 21 21 jan.laurys@diest.be bevoegdheden: 1, 4, 10, 11, 42, 46

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

Schepenen Marc Florquin, (sp.a-groen) marc.florquin@diest.be bevoegdheden: 36 Geert Cluckers, (DDS) geert.cluckers@diest.be bevoegdheden: 6, 14, 19, 22, 25, 36, 38, 47 Murat Celik, (sp.a-groen) murat.celik@diest.be bevoegdheden: 27, 31, 44 Bart Stals, (DDS) bart.stals@diest.be bevoegdheden: 5, 13, 23, 32, 41 Gaby Nackaerts-Feyaerts, (DDS) gaby.nackaerts@diest.be bevoegdheden: 7, 18, 25, 35 Erwin Jennes, (DDS) erwin.jennes@diest.be bevoegdheden: 3, 17, 20, 30

STADSSECRETARIS Liesbeth Van Rompaey tel. 013-35 32 12 fax 013-32 23 06 liesbeth.vanrompaey@diest.be STADSONT VANGER Jo Haenraets tel. 013-35 32 20 fax 013-35 05 06 jo.haenraets@diest.be COMMUNIC ATIEAMBTENA AR Sylvie FabrĂŠ tel. 013-35 32 16, fax 013-32 23 06 sylvie.fabre@diest.be

POLITIEZONE DEMERDAL DSZ (Diest/Scherpenheuvel-Zichem) Korpschef: Erik Kennes Leuvensestraat 92, 3290 Diest tel. 013-35 05 00, fax.013-32 23 07 korpschef@politie-demerdal-dsz.be www.politie-demerdal-dsz.be OCMW Hasseltsestraat 30, 3290 Diest tel. 013-35 06 29 fax 013-32 26 35 www.diest.be Voorzitter: Willy Goos (sp.a-groen), tel. 013-35 06 36, willy.goos@ocmwdiest.be Secretaris: Jeffrey Sprockeels, tel. 013-35 06 35, jeffrey.sprockeels@ocmwdiest.be Ontvanger: Robert Bellings, tel. 013-35 06 22, robert.bellings@ocmwdiest.be

97

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Dilbeek

LEUVEN

deelgemeenten: Groot-Bijgaarden, Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Ulriks-Kapelle Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek, tel. 02-451 68 00, fax 02-451 68 01, www.dilbeek.be dilbeek@dilbeek.be

COLLEGE

Burgemeester Willy Segers (N-VA) tel. 02-451 69 90, gsm 0485-61 87 26 burgemeester@dilbeek.be bevoegdheden: 10, 11, 46

Schepenen Elke Zelderloo (CD&V) tel. 02-451 69 94, gsm 0477-33 14 37 elke.zelderloo@dilbeek.be bevoegdheden: 23, 4, 26, 37 Jef Vanderoost (CD&V) tel. 02-451 69 92, gsm 0474-74 81 06 jef.vanderoost@dilbeek.be bevoegdheden: 3, 24, 6 Rita Dedobbeleer (CD&V) tel. 02-451 69 9, gsm 0476-78 68 09 rita.dedobbeleer@dilbeek.be bevoegdheden: 7 Diane Van Hove (N-VA) tel. 02-451 69 96, gsm 0472-32 66 11 diane.vanhove@dilbeek.be bevoegdheden: 9, 30, 33

98

HALLE-VILVOORDE

 Stijn Quaghebeur (N-VA) tel. 02-451 69 93, gsm 0473-88 29 32 stijn.quaghebeur@dilbeek.be bevoegdheden: 5, 13, 42 Frank De Dobbeleer (N-VA) tel 02-451 69 97, gsm 0476-76 34 09 frank.dedobbeleer@dilbeek.be bevoegdheden: 27, 16, 17, 18, 43 Karel De Ridder (Groen) tel. 02-451 69 95, karel.deridder@dilbeek.be bevoegdheden: 23, 14, 38, 22 Lies Vereecke (N-VA) tel 02-568 09 00, gsm 0476-60 57 21 lies.vereecke@dilbeek.be bevoegdheden:

Voorzitter gemeenteraad Michel Valkeniers (LvBURGEMEESTER-VLD) tel. 02-582 57 02 michelvalkeniers@hotmail.com GEMEENTESECRETARIS Marianne Vanden Houte, tel. 02-451 68 00, marianne.vandenhoute@dilbeek.be

GEMEENTEONT VANGER Vanessa Rouquart, tel. 02-481 01 90, fax 02-481 01 99 vanessa.rouquart@dilbeek.be INFORMATIEAMBTENA AR An Vanlierde, tel. 02-467 60 20 POLITIEZONE DILBEEK Korpschef: Patrick De Bruyn Stationsstraat 283, 1700 Dilbeek tel. 02-464 12 00, fax. 02-464 12 99 patrick.debruyn@politiedilbeek.be www.lokalepolitie.be/dilbeek OCMW Itterbeeksebaan 210, 1701 Itterbeek tel. 02-568 05 00, fax 02-568 07 25 Secretaris: Piet Vervondel, tel. 02-568 09 07 fax: 02-568 07 25 piet.vervondel@ocmw-dilbeek.be Voorzitter: Luc De Backer, tel. 02-568 07 25 voorzitter@ocmw-dilbeek.be Ontvanger: Filip Denorme filip.denorme@ocmw-dilbeek.be


Gemeente Drogenbos

LEUVEN

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos tel. 02-333 85 10, 02-377 06 31, fax 02-331 35 21 www.drogenbos.be, info@drogenbos.be

HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE RODE (Drogenbos/ Linkebeek/Sint-Genesius-Rode) Korpschef: Luc Breydels Zoniënwoudlaan 79, 1640 Sint-Genesius-Rode tel. 02-363 73 83, fax. 02-363 73 05

Voorzitter gemeenteraad

COLLEGE

Burgemeester

 Baudouin de Wulf (Drogenbos Plus)

 Alexis Calmeyn, (Drogenbos Plus) tel. 02-333 85 17, fax 02-331 35 21 alexis.calmeyn@drogenbos.be bevoegdheden: 10, 21, 23, 46

GEMEENTESECRETARIS Sonja Dedoncker, tel. 02-333 85 14, sonja.dedoncker@drogenbos.be

breydels.luc@skynet.be

Schepenen Myriam Claessens (Drogenbos Plus) tel. 02-333 85 22, fax 02-331 35 21 myriam.claessens@drogenbos.be bevoegdheden: 7, 13, 27, 28, 31, 45 Corinne François (UF) tel. 02-333 85 22, fax 02-331 35 21 corinne.françois@drogenbos.be bevoegdheden: 3, 6, 20, 26, 32 Marc Vettori (UF) tel. 02-333 85 29, fax 02-331 35 21 marc.vettori@drogenbos.be bevoegdheden: 5, 23, 42 Steve Roobaert (UF) tel. 02-333 85 27, fax 02-331 35 21 steve.roobaert@drogenbos.be bevoegdheden: 9, 17, 38

www.lokalepolitie.be/rode

GEWESTELIJKE ONT VANGER Monique Brys, tel. 02-333 85 19, monique.brys@drogenbos.be

OCMW Grote Baan 226, 1620 Drogenbos tel. 02-334 72 35, fax 02-334 72 30 Secretaris: Sonja Dedoncker tel. 02-334 72 39, fax 02-.334 72 30 sonja.dedoncker@ocmw-drogenbos.be Voorzitter: Myriam De Boeck-Sents tel. 02-334 72 38, fax 02-334 72 30 myriam.sents@ocmw-drogenbos.be Ontvanger: Anne-Marie Van Ghyseghem tel. 02-334 72 37, fax 02-334 72 30 ontvanger@ocmw-drogenbos.be

INFORMATIEAMBTENA AR Anouk Verhellen, tel. 02-333 85 14, anouk.verhellen@drogenbos.be

99

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Galmaarden

deelgemeenten: Galmaarden, Tollembeek en Vollezele Marktplein 17, 1570 Galmaarden, tel. 054-59 61 61 fax 054-58 02 51, info@galmaarden.be, www.galmaarden.be

COLLEGE

Burgemeester Pierre Deneyer, (CD&V) tel. 054-59 61 62, gsm 0477-59 50 24 pierre.deneyer@galmaarden.be bevoegdheden: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 25, 28, 30, 42, 46

Schepenen Patrick Decat, eerste schepen (CD&V) gsm 0471-85 08 98 patrick.decat@galmaarden.be bevoegdheden: 2, 18, 23, 24, 38, 39, 41 Armand Biesemans (CD&V) gsm 0475-66 66 11 armand.biesemans@skynet.be bevoegdheden: 5, 17, 19, 29 Ludo Persoons (CD&V) gsm 0478-59 02 65 ludo.persoons@galmaarden.be bevoegdheden: 9, 16, 27, 36 Claudine Carels (CD&V) gsm 0479-73 21 04 Claudine.carels@galmaarden.be bevoegdheden: 6, 31, 32, 34, 44, 45, 47

100

 Marc Deteye (toegevoegd schepen als OCMW-voorzitter) gsm 0475-62 11 18 voorzitter@ocmwgalmaarden.be bevoegdheden: 8, 14, 33, 48

Voorzitter gemeenteraad Ludo Van Paepegem gsm 0478-56 78 40 voorzitter.gemeenteraad@galmaarden.be GEMEENTESECRETARIS Kristof Andries tel. 054-59 61 66 fax 054-58 02 51 kristof.andries@galmaarden.be FINANCIEEL BEHEERDER Steven Closset tel. 054-59 61 70 fax 054-58 02 51 steven.closset@galmaarden.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE PA JOT TENL AND (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) Korpschef: Marc Hellinckx Bruneaustraat 101, 1755 Gooik tel. 054-31 35 41, fax. 054-31 35 49 korpschef@politie-pajottenland.be www.politie-pajottenland.be OCMW OCMW Galmaarden Hernestraat 7, 1570 Tollembeek tel. 054-31 73 00 fax 054-31 73 09 www.ocmwgalmaarden.be Voorzitter: Marc Deteye, tel. 0475-62 11 18 (toegevoegd aan het college, bevoegdheden: 8, 30, 47, 48) Secretaris: Francine De Smet, tel. 054-31 73 02, secretaris@ocmwgalmaarden.be Ontvanger: Steven Closset, tel. 054-31 73 00, fax 054-31 73 09 steven.closset@ocmwgalmaarden.be


Gemeente Geetbets

LEUVEN

deelgemeenten: Geetbets, Rummen, Grazen Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, tel. 011-58 65 00, fax 011-58 65 09, info@geetbets.be www.geetbets.be

COLLEGE

HALLE-VILVOORDE

 Jean-Pierre Nyns (SP.a) gsm 0495-33 62 20, fax 011-58 65 09 jeanpierre.nijns@telenet.be bevoegdheden: 8, 33

Burgemeester Jo Roggen (Open VLD) tel. 011-58 21 28 fax 011-58 65 09 jo.roggen@gmail.com bevoegdheden: 1, 3, 4, 7, 10,11, 12, 26, 34, 46

Schepenen Benny Munten (GVP) tel. 011-58 11 44, fax 011-58 65 09 benny.munten@skynet.be bevoegdheden: 2, 18, 20, 27, 28, 36, 38, 44 Henri Lassaut (DNA) tel. 011-58 85 43, fax 011-58 65 09 rik.lassaut@portima.be bevoegdheden: 5, 14, 19, 23, 29, 32 Chris Jamar (Open VLD) gsm 0473-66 99 12, fax 011-58 65 09 chrisjamar_574@hotmail.com bevoegdheden: 15, 24, 31, 35, 37, 42 Sandy Monette (Open VLD) gsm 0494-90 37 21, fax 011-58 65 09 sandy.monette5@gmail.com bevoegdheden: 9, 13, 16, 25, 47

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESECRETARIS Herman Stiers tel. 011-58 65 20, fax 011-58 65 09 secretaris@geetbets.be GEMEENTEONT VANGER Louis Vandewijngaerde tel. 011-58 65 30, fax 011-58 65 09 ontvanger@geetbets.be INFORMATIEAMBTENA AR N.N

POLITIEZONE HAGEL AND (Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ Kortenaken/Tielt-Winge) Korpschef: Luc Liboton Eugeen Coolsstraat 11A, 3460 Bekkevoort tel. 013-35 03 50, fax. 013-35 03 85 korpschef@politiehageland.be www.politiehageland.be OCMW Dorpsstraat 1, 3450 Geetbets tel. 011-58 65 80, fax 011-58 65 88 ocmwinfo@geetbets.be www.ocmwgeetbets.be Voorzitter + lid schepencollege: Jean-Pierre Nyns gsm 0495-33 62 20 jeanpierre.nijns@telenet.be Secretaris: Rosanne Debehets tel. 011-58 65 82 fax 011-58 65 88 ocmwsecretaris@geetbets.be Ontvanger: Louis Vandewijngaerde tel. 011-58 65 30, fax 011-58 65 09 ontvanger@geetbets.be

101

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Glabbeek

deelgemeenten: Glabbeek- Zuurbemde, Kapellen, Bunsbeek, Attenrode-Wever Grotestraat 33, 3380 Glabbeek, tel. 016-77 29 29, fax 016-77 18 38, gemeentebestuur@glabbeek.be www.glabbeek.be

COLLEGE

Burgemeester Jos Vicca (sp.a) tel. 016-77 19 20, fax 016-77 18 38 jos.vicca@glabbeek.be

102

HALLE-VILVOORDE

 Johnny Reweghs (sp.a), gsm 0475-26 38 30 johnny.reweghs@ocmw.glabbeek.be bevoegdheden: 7, 8, 10, 16, 17, 29, 32, 36

Bevoegdheden: 1. 10. 11, 23

Voorzitter gemeenteraad:

Schepenen

 Katrien Van Herck (CD&V) tel. 016-77 27 21 vanherckkatrien@skynet.be

 Peter Reekmans (Dorpspartij), peter.reekmans@vlaamsparlement.be tel. 016-77 29 30 bevoegdheden: 3,4, 6., 9, 24, 42, 43, 45 Kris Vanwinkelen (Dorpspartij), kris.vanwinkelen@glabbeek.be tel. 016-77 19 31 bevoegdheden: 8, 18, 24, 33, 38, 47, Matthias Mertens (Dorpspartij), matthias.mertens@glabbeek.be tel. 016-77 29 31 bevoegdheden: 5, 19, 41 Hilde Holsbeeks (Onafhankelijk), hilde.holsbeeks@glabbeek.be tel. 016-77 29 30 bevoegdheden: 27, 28, 31, 41

LEUVEN

GEMEENTESECRETARIS Paul Cloots, tel. 016-77 29 29 gemeentebestuur@glabbeek.be FINANCIEEL BEHEERDER Nancy Wuestenberghs, tel. 016-77 29 22 ontvanger@glabbeek.be INFORMATIEAMBTENA AR Paul Cloots, tel. 016-77 29 29

POLITIEZONE HAGEL AND (Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ Kortenaken//Tielt-Winge) Korpschef: Luc Liboton Eugeen Coolsstraat 11A, 3460 Bekkevoort tel. 013-35 03 50, fax. 013-35 03 85 korpschef@politiehageland.be www.politiehageland.be OCMW Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek tel. 016-77 28 70 fax 016-77 85 26 info@ocmw.glabbeek.be Secretaris: Nicole Debecker tel. 016-77 28 75, nicole.debecker@ocmw.glabbeek.be Ontvanger: Nancy Wuestenberghs tel. 016-77 29 22 ontvanger@glabbeek.be Voorzitter: Georges Arnauts tel. 016-77 28 79, fax 016-77 85 26 georges.arnauts@ocmw.glabbeek.be


Gemeente Gooik

LEUVEN

deelgemeenten: Gooik, Oetingen, Kester, Leerbeek Koekoekstraat 2, 1755 Gooik, tel.02-532 41 56, fax 02-532 09 90, info@gooik.be www.gooik.be

COLLEGE

Burgemeester Michel Doomst (CD&V), gsm 0475-405 777 michel.doomst@gooik.be bevoegdheden: 7, 10, 23

Schepenen Gunther De Wilde (CD&V), gsm 0478-27 20 52 gunther.dewilde@gooik.be bevoegdheden: 3, 27, 31, 32, 45 Jan Depester (CD&V), gsm 0474 26 72 13, jan.depester@gooik.be bevoegdheden: 8, 15, 33, 35, 44 Herman Anthoons (CD&V), gsm 0476-86 01 95, herman.anthoons@gooik.be bevoegdheden: 5, 9, 42 Simon De Boeck (CD&V), gsm 0494-81 30 62, simon.deboeck@gooik.be bevoegdheden: 14, 18, 31, 38

HALLE-VILVOORDE

 Inge Jacobs (CD&V), gsm 0478-98 67 65, inge.jacobs@gooik.be bevoegdheden: 6, 17, 35 GEMEENTESECRETARIS Eric Van Snick, tel. 02-532 41 56, fax 02-532 09 90 eric.vansnick@gooik.be INFORMATIEAMBTENA AR Ludo Dehandschutter, tel. 02-532 14 02, fax 02-532 34 08 ludo.dehandschutter@gooik.be

POLITIEZONE PA JOT TENL AND (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) Korpschef: Marc Hellinckx Bruneaustraat 101, 1755 Gooik tel. 054-31 35 41, fax. 054-31 35 49 korpschef@politie-pajottenland.be www.politie-pajottenland.be OCMW Ninoofsesteenweg 182, 1755 Leerbeek tel. 02-532 03 24, fax 02-532 10 27 www.gooik.be/ocmw Voorzitter: Jan Depester, tel. 02-532 03 24, fax 02-532 10 27, jan.depester@gooik.be Secretaris: Joris Samyn, tel. 02-532 03 24, fax 02-532 10 27, joris.samyn@ocmw.gooik.be

103

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Grimbergen

deelgemeenten: Grimbergen-Centrum, Beigem, Humbeek, Strombeek-Bever Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, tel. 02-260 12 11, fax 02-270 12 66, gemeentebestuur@grimbergen.be www.grimbergen.be

COLLEGE

Burgemeester Marleen Mertens, (CD&V) tel. 02-260 12 01, fax 02-270 12 66 gemeentebestuur@grimbergen.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 23, 45, 46

Schepenen Chris Selleslagh, (Open VLD) chris.selleslagh@grimbergen.be bevoegdheden: 2, 5, 18, 32, 41 Marc Van Godtsenhoven, (GROEN) marc.vangodtsenhoven@grimbergen.be bevoegdheden: 9, 24, 36 Patrick Vertongen, (CD&V) patrick.vertongen@grimbergen.be bevoegdheden: 6, 19, 22, 29, 31 William de Boeck, (Open VLD) william.deboeck@grimbergen.be bevoegdheden: 3, 17, 20, 25, 28, 43 Paul Hermans, (CD&V) paul.hermans@grimbergen.be bevoegdheden: 14, 34, 42, 44 Louis De Smet, (Open VLD) louis.de.smedt@grimbergen.be bevoegdheden: 16, 27

104

 Eddie Boelens, (GROEN) eddie.boelens@grimbergen.be bevoegdheden: 35, 38 Trui Olbrechts, (CD&V) trui.olbrechts@grimbergen.be bevoegdheden: 8, 15, 30, 33, 47, 48 + OCMW-voorzitter

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESECRETARIS Hans Habils tel. 02-260 12 09 FINANCIEEL BEHEERDER Jan Pletinckx tel. 02-260 13 59, fax 02-270 12 66 gemeentebestuur@grimbergen.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE GRIMBERGEN Korpschef: Guido Boone Vilvoordsesteenweg 191, 18 50 Grimbergen tel. 02-272 72 72, fax. 02-270 82 91 politiezone.grimbergen@grimbergen.be OCMW Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen tel. 02-267 15 05 fax 02-267 00 79 info@ocmw-grimbergen.be www.grimbergen.be Voorzitter: Trui Olbrechts, tel. 02-270 05 21, fax 02-267 00 79 info@ocmw-grimbergen.be Secretaris: MuriĂŤl Van Schel, tel. 02-267 15 05 muriel.vanschel@ocmw-grimbergen.be Financieel beheerder: Vera Hermans, vera.hermans@ocmw-grimbergen.be

INFORMATIEAMBTENA AR Christia De Bruyne tel. 02-260 12 91, fax 02-270 12 66 gemeentebestuur@grimbergen.be


Gemeente Haacht

LEUVEN

deelgemeenten: Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel, Kelfs Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht tel. 016-26 94 10, fax 016-26 94 19 secretariaat@haacht.be www.haacht.be

HALLE-VILVOORDE

Burgemeester

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

 Edmond Fillet, (Open VLD) tel. 016-60 42 35 burgemeester@haacht.be edmond.fillet@haacht.be bevoegdheden: 5, 10

GEMEENTESECRETARIS Luc Van Rillaer tel. 016-26 94 10, fax 016-26 94 19 secretaris@haacht.be

COLLEGE

Schepenen Steven Swiggers (Open VLD), steven.swiggers@haacht.be bevoegdheden: 3, 27, 38 Paul De Troyer (Groen), paul.de.troyer@gmail.com bevoegdheden: 13, 16, 23, 32, 45 Mark Feyaerts (sp.a), mark.feyaerts@telenet.be, bevoegdheden: 7, 9, 42 Tom Van der Auwera (Open Vld), tom.van.der.auwera@hotmail.com bevoegdheden: 4, 31, 33 Nico Bogaerts (Open Vld), nico.bogaerts@hotmail.com bevoegdheden: 6, 8, 17, 44

GEMEENTEONT VANGER Chris Verwerft tel. 016-26 94 40, fax 016-26 94 19 ontvanger@haacht.be INFORMATIEAMBTENA AR Elke Tuyteleir tel. 016-26 94 21, fax 016-26 94 19 info@haacht.be

POLITIEZONE HA ACHT (Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen) Korpschef: Patrick Vercoutere Remi Van de Sandelaan 1, 3150 Haacht tel. 016-60 88 12, fax. 016-60 68 12 patrick.vercoutere@politiezonebhk.be www.lokalepolitie.be/haacht OCMW Wespelaarsesteenweg 41, 3150 Haacht tel. 016-61 91 11, fax 016-60 52 73 info@ocmw.haacht.be www.haacht.be Voorzitter: Ilse Fillet gsm 0477-71 43 04, ilse.fillet@ocmw.haacht.be Secretaris: Eric Persoons tel. 016-61 69 11, fax 016-60 52 73, eric.persoons@ocmw.haacht.be Ontvanger: Jan Festjens tel. 016-61 69 11, fax 016-60 52 73 jan.festjens@ocmw.haacht.be

105

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Halle

LEUVEN

deelgemeenten: Buizingen, Lembeek Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle tel. 02-363 22 11, fax 02-363 24 00 info@halle.be, www.halle.be

COLLEGE

Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) tel. 02-363 24 24, gsm 0475-61 30 61 dirk.pieters@halle.be bevoegdheden: 1, 4, 10, 11, 42, 46 Secretariaat: tel. 02-363 24 04 info@halle.be

Schepenen Marc Snoeck (Sp.a) tel. 02-363 24 06, gsm 0497-11 29 74 marc.snoeck@halle.be bevoegdheden: 9, 36 Eddy Buelinckx (Open VLD), tel. 02-363 24 19, gsm 0474-27 21 86 eddy.buelinckx@halle.be bevoegdheden: 17, 20, 28, 43 Guy Nechelput (CD&V) tel. 02-363 24 14, gsm 0475-49 53 92 guy.nechelput@halle.be bevoegdheden: 6, 14, 32, 44, 46 Peggy Massien (Sp.a) tel. 02-363 24 10, gsm 0478-29 38 28 peggy.massien@halle.be bevoegdheden: 30, 34, 35, 38, 47

106

HALLE-VILVOORDE

 Marc Picalausa (Open VLD), tel. 02-363 24 16, gsm 0496-87 17 19 marc.picalausa@halle.be bevoegdheden: 3, 23, 25, 26, 36, 37, 39 Michel Bellemans (CD&V) , tel. 02-363 24 15, gsm 0477-37 33 08 michel.bellemans@halle.be bevoegdheden: 24, 27 Johan Serve (Sp.a) tel. 02-363 24 11, gsm 0473-89 90 10 johan.serve@halle.be bevoegdheden: 5, 19, 22, 31 Marie-Rose Harnie (CD&V), tel. 02-356 58 92, gsm 0474-78 98 25, marierose.harnie@ocmwhalle.be bevoegdheden: 8

Voorzitter gemeenteraad burgemeester STADSSECRETARIS Sonia Christiaens, tel. 02-363 24 46, sonia.christiaens@halle.be STADSONT VANGER Wim Van Elsen, tel. 02-363 24 39, wim.van.elsen@halle.be

COMMUNIC ATIEAMBTENA AR Eva Pieters, tel. 02-363 24 44, info@halle.be

POLITIEZONE HALLE Korpschef: Johan Vanwezer V. Baetensstraat 4, 1500 Halle tel. 02-363 24 55, fax. 02-363 22 02 johanvanwezer@politiehalle.be www.lokalepolitie.be/halle OCMW August De Maeghtlaan 30, 1500 Halle tel. 02-361 16 16, fax 02-361 23 60 Secretaris WND: Katleen Evenepoel, tel. 02-361 16 16, katleen.evenepoel@ocmwhalle.be Voorzitter: Marie-Rose Harnie (CD&V/NV-A), tel. 02-361 16 16, marierose.harnie@ocmwhalle.be Ontvanger: Anne Wouters, tel. 02-361 16 16, anne.wouters@ocmwhalle.be


Gemeente Herent

LEUVEN

deelgemeenten: Veltem-Beisem, Winksele Wilselsesteenweg 28, 3020 Herent tel. 016-21 13 11, fax 016-21 14 11 secretariaat@herent.be www.herent.be

COLLEGE

Burgemeester Marleen Schouteden (N-VA), tel. 016-85 30 20 marleen.schouteden@herent.be bevoegdheden: 1, 7, 10, 11, 29, 42

Schepenen Jo De Clercq (SP.A) gsm 0475-85 75 00, jo.declercq@herent.be bevoegdheden: 17, 30, 33, 35, 38 Philippe Scheys (CD&V), gsm 0485-54 09 07 philippe.scheys@herent.be bevoegdheden: 20, 23, 27 Katleen D’Haese (N-VA) gsm 0498-686 191 katleen.dhaese@herent.be bevoegdheden: 3, 4, 32 Arlette Caes (SP.A) gsm 0476-36 00 99 arlette.caes@herent.be bevoegdheden: 5, 14, 21

HALLE-VILVOORDE

 Maarten Forceville (CD&V) gsm 0494-87 42 07 maarten.forceville@herent.be bevoegdheden: 31, 38, 42, 44 Astrid Pollers (N-VA) gsm 0487-483 875 astrid.pollers@herent.be bevoegdheden: 6, 9, 13, 16, 23, 28, 36, 45 Liesbeth Van Hemerijck (CD&V) gsm 0475-840 887 liesbeth.vanhemelrijck@sociaalhuisherent.be bevoegdheden: 8

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESECRETARIS Herman Artois, tel. 016-21 13 10, fax 016-21 14 11 herman.artois@herent.be GEMEENTEONT VANGER Pascal De Geyter, tel. 016-21 14 26, fax 016 -21 13 55

INFORMATIEAMBTENA AR Lies Guldentops, tel. 016-21 14 33, lies.guldentops@herent.be POLITIEZONE HERKO (Herent/Kortenberg) Korpschef: Walter Endels Spoorwegstraat 6, 3020 Herent tel. 016-85 34 00, fax. 016-85 34 01 walter.endels@politieherko.be www.politieherko.be OCMW Van Bladelstraat 47, 3020 Herent tel. 016-29 88 50, fax 016-22 67 89 Secretaris: Dirk Billen, tel. 016-29 88 52 dirk.billen@sociaalhuisherent.be Voorzitter: Liesbeth Van Hemerijck (CD&V) gsm 0475-840 887 liesbeth.vanhemelrijck@sociaalhuisherent.be Ontvanger: Johan Bulteel, waarnemer, tel. 016-29 88 59

pascal.degeyter@herent.be

107

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Herne

deelgemeenten: Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle Centrum 17, 1540 Herne tel. 02-397 11 50, fax 02-397 11 68 gemeentebestuur@herne.be www.herne.be

COLLEGE

Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) tel. 02-397 11 51, kris.poelaert@telenet.be Bevoegdheden: 1, 7, 10, 17, 25, 32, 42, 43, 46

 Patrick De Vos (CD&V), tel. 054-56 66 77 patrick.devos7@telenet.be Bevoegdheden: 16, 27, 28, 31

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

108

HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE PA JOT TENL AND (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/ Pepingen) Korpschef: Marc Hellinckx Bruneaustraat 101, 1755 Gooik tel. 054-31 35 41 korpschef@politie-pajottenland.be www.politie-pajottenland.be

Schepenen Lieven Vandenneucker (CD&V), tel. 02-396 00 61, lieven.vandenneucker@herne.be Bevoegdheden: 5, 18 Carina Ricour (CD&V), tel. 02-396 00 84, carina.ricour@herne.be Bevoegdheden: 8, 15, 47 Marie-Louise Devriese (CD&V), tel. 02-396 23 98, marielouise.devriese@herne.be Bevoegdheden: 6, 9, 33, 35 Lieven Snoeks (CD&V), tel. 02-396 07 10 lieven.snoeks@verz.kbc.be Bevoegdheden: 3, 4, 13, 23, 34, 44

LEUVEN

GEMEENTESSECRETARIS Johan Scheirlynck, tel. 02-397 11 53, fax 02-397 11 68 johan.scheirlynck@herne.be GEMEENTEONT VANGER Johan Scheirlynck, tel. 02-397 11 52, fax 02-397 11 68, johan.scherilynck@herne.be INFORMATIEAMBTENA AR Tomas De Lange, tel. 02-397 11 63 tomas.delange@herne.be

OCMW Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne tel. 02-396 21 22, fax 02-396 32 19 Voorzitter: Carina Ricour, tel. 02-396 00 84, fax 02-397 11 68, carina.ricour@herne.be Secretaris: Patrick Sergooris, tel. 02-396 21 22, fax 02-396 32 19, patrick.sergooris@ocmw.herne.be Ontvanger: Jan Galle tel. 02-396 00 84, fax 02-397 11 68 jan.galle@ocmw.herne.be


Gemeente Hoegaarden

LEUVEN

deelgemeenten: Outgaarden, Meldert Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden tel. 016-76 87 68, fax 016-80 87 89 www.hoegaarden.be

COLLEGE

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V), tel. 016-76 73 86 - gsm 0476-71 21 90 jean.pierre.taverniers1@telenet.be bevoegdheden: 1, 5, 10, 11, 18, 19, 22, 25

Schepenen Marleen Lefevre (CD&V) gsm 0497-82 74 19 marleenlefevre@hotmail.com bevoegdheden: 9, 13, 16, 23, 32, 38 Filip Havet (CD&V), tel. 0476-35 71 43 filip.havet@skynet.be bevoegdheden: 20, 27, 31, 42, 35 Fred Francart (CD&V), tel. 016-76 68 11, alfred.francart@skynet.be bevoegdheden: 3, 6, 17, 24 Godelieve Hardiquest (CD&V), tel. 016-76 77 79 rotty-hardiquest@telenet.be bevoegdheden: 7, 15, 33, 44, 47

HALLE-VILVOORDE

 Jos Cauwberghs (CD&V), gsm 0473-48 70 53 bevoegdheden: 8, 29, 30, 47, 48

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESSECRETARIS Bart Hendrix, tel. 016-76 87 00, bart.hendrix@gemhoegaarden.be FINANCIEEL BEHEERDER Jan Hacour, tel. 016-80 87 10, jan.hacour@gemhoegaarden.be INFORMATIEAMBTENA AR Linda Cornu, tel. 016-76 87 50, linda.cornu@gemhoegaarden.be

POLITIEZONE TIENEN /HOEGA ARDEN (Hoegaarden/Tienen) Korpschef: Pierre Schippers Gilainstraat 109, 3300 Tienen tel. 016-80 58 05, fax. 016-82 27 02 korpschef@politiezonetienen-hoegaarden.be www. politiezonetienen-hoegaarden.be OCMW Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden tel. 016-80 87 80, fax 016-80 87 89 Voorzitter: Jos Cauwberghs, gsm 0473-48 70 53, lambrechts.willem@pandora.be Secretaris: Marc Lebegge, tel. 016-80 87 81, marc.lebegge@ocmwhoegaarden.be Financieel beheerder: Jan Hacour, tel. 016-76 87 10, jan.hacour@ocmwhoegaarden.be

109

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Hoeilaart

LEUVEN

Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart tel. 02-658 28 40, fax 02-658 28 44 gemeente@hoeilaart.be www.hoeilaart.be

COLLEGE

Burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) tel. 02-658 28 40 tim.vandenput@hoeilaart.be bevoegdheden: 1, 3, 4, 7, 10, 11, 23

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad Jean-Pierre Maeyens (PRO Hoeilaart), jean-pierre.maeyens@hoeilaart.be GEMEENTESSECRETARIS Geert Raymaekers, tel. 02-658 28 45, geert.raymaekers@hoeilaart.be

Schepenen Els Uytterhoeven (Open VLD), els.uytterhoeven@hoeilaart.be bevoegdheden: 8, 9,16, 28, 33, 35 Marc Vanderlinden (Open VLD), marc.vanderlinden@hoeilaart.be bevoegdheden: 5, 24, 29 Eva De Bleeker (Open VLD), eva.debleeker@hoeilaart.be bevoegdheden: 6, 14, 27, 34, 41, 47 Jean-Paul Van Horenbeke (Open VLD), jean-paul.vanhorenbeke@hoeilaart.be bevoegdheden: 17, 42 Joris Pijpen (Open VLD), joris.pijpen@hoeilaart.be bevoegdheden: 13, 31, 45 Wilfied Van Raemdonck (PW), wilfried.vanraemdonck@hoeilaart.be bevoegdheden: voorzitter OCMW-raad

110

FINANCIEEL BEHEERDER Kris Philips, tel. 02-658 28 65, kris.philips@hoeilaart.be INFORMATIEAMBTENA AR Greta Uyttenbroeck, tel. 02-658 28 48, fax 02-658 28 44 info@hoeilaart.be

POLITIEZONE DRUIVENSTREEK (Hoeilaart/Overijse) Hoofdcommissariaat Korpschef: John Van Erck Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse tel. 02-769 69 30, fax. 02-769 69 48 korpschef@politiedruivenstreek.be www.politiedruivenstreek.be

Commissariaat Hoeilaart Gemeenteplein 1, 1560 Hoeilaart tel. 02 657 13 18, fax 02 657 55 04 info@politiedruivenstreek.be www.politiedruivenstreek.be BR ANDWEER VOORPOST HOEIL A ART Kasteelhoeve, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart tel. 02-657 13 18, fax 02-657 55 04 info@politiedruivenstreek.be OCMW J.B. Charlierlaan 78 1560 Hoeilaart tel. 02-658 09 91, fax 02-657 26 36 ocmw.hoeilaart@ocmw.hoeilaart.be Voorzitter: Wilfried Van Raemdonck, wilfried.vanraemdonck@hoeilaart.be Secretaris: Geert Vandenbroucke, tel. 02-658 09 91, geert.vandenbroucke@ocmw.hoeilaart.be Ontvanger: Kris Philips, tel. 02-658 28 65, kris.philips@hoeilaart.be


Gemeente Holsbeek

deelgemeenten: Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek, tel. 016-62 95 00, fax 016-62 12 37, secretariaat@holsbeek.be www.holsbeek.be

COLLEGE

Burgemeester Hans Eyssen, (CD&V) tel. 016-62 91 83, fax 016-62 12 37, burgemeester@holsbeek.be bevoegdheden: 1, 3, 4, 10, 11, 14, 23, 25, 26, 31, 39, 40, 46, 47

Schepenen Rudy Janssens (CD&V) tel. 016-62 91 86, fax 016-62 12 37 rudy.janssens@holsbeek.be bevoegdheden: 2, 5, 7, 12, 24, 28, 32, 34, 36 Dimitri Casteleyn (sp.a) tel. 016-62 91 84, fax 016-62 12 37 dimitri.casteleyn@holsbeek.be bevoegdheden: 16, 22, 27, 30, 37, 38, 41, 42, 48 Nadine Van Horebeek (CD&V) tel. 016-62 91 86, fax 016-62 12 37 nadine.vanhorebeek@holsbeek.be bevoegdheden: 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 44 Ann Spaepen (CD&V) tel. 016-62 91 86, fax 016-62 12 37 ann.spaepen@holsbeek.be bevoegdheden: 6, 9, 13, 35, 45

 Inge Claes, (CD&V) tel. 016-62 91 86, fax 016-62 12 37 inge.claes@ocmw.holsbeek.be bevoegdheden: 8, 15, 17, 43

Voorzitter gemeenteraad: burgemeester GEMEENTESSECRETARIS Ria Verstraelen tel. 016-62 91 82, fax 016-62 12 37 secretaris@holsbeek.be GEMEENTEONT VANGER Herman Joos tel. 016-62 91 95, fax 016-62 12 37 ontvanger@holsbeek.be INFORMATIEAMBTENA AR Sandra Boon tel. 016-62 95 02, fax 016-62 12 37, sandra.boon@holsbeek.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE LUBBEEK (Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek) Korpschef: Herman Vercoutter Gellenberg 18, 3210 Lubbeek tel. 016-63 43 63, fax. 016-64 03 56 beleid@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be OCMW Dreef 1, 3220 Holsbeek tel. 016-31 42 70, fax 016-31 42 80 info@ocmw.holsbeek.be Voorzitter: Inge Claes tel. 016-31 42 70, fax 016-31 42 80 info@ocmw.holsbeek.be Secretaris: Eliza Caymax tel. 016-31 42 77, fax 016-31 42 80 eliza.caymax@ocmw.holsbeek.be Ontvanger: Wim Van der Auwera tel. 016-31 42 76, fax 016-31 42 80 wim.vanderauwera@ocmw.holsbeek.be

111

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Huldenberg

Deelgemeenten: Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg, tel. 02-687 70 07, fax 02-686 61 76, info@huldenberg.be www.huldenberg.be

COLLEGE

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) tel. 02-687 24 69, gsm 0476-29 27 34 vangoidtsenhoven.danny@huldenberg.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 23, 45, 46

Schepenen Marc VERHEYDEN (CD&V) tel. 016-47 71 61, gsm 0496-20 37 71 verheyden.marc@huldenberg.be bevoegdheden: 6, 9, 36, 47 Katia della FAILLE (Open VLD) tel. 02-688 02 45, gsm 0474-83 90 80 dellafaille.katia@huldenberg.be bevoegdheden: 15, 16, 18, 29, 38 Walter CRAPS (CD&V) tel. 02-687 57 73, gsm 0495-26 94 02 craps.walter@huldenberg.be bevoegdheden: 5, 24, 42 Philippe VERVOORT (Open VLD) tel. 016-47 10 26, gsm 0474-43 30 60 vervoort.philippe@huldenberg.be bevoegdheden: 3, 17, 27, 31

112

 Herman DEPRE (CD&V) tel. 016-47 30 31, gsm 0494-12 83 33 herman.depre@ocmw-huldenberg.be bevoegdheden: 8, 33

Voorzitter gemeenteraad Jos Lefever, CD&V/NVA tel. 016-47 12 15, gsm 0484-27 83 54 jol.l@telenet.be GEMEENTESSECRETARIS Virgile Nijs tel. 02-686 61 67, fax 02-686 61 76 virgile.nijs@huldenberg.be GEMEENTEONT VANGER Hilde Dekeyser tel. 02-686 61 60, fax 02-686 61 76 hilde.dekeyser@huldenberg.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE DIJLEL AND (Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee) Korpschef wnd.: Jan Daems Hollestraat 21, 3051 Oud-Heverlee tel. 016-49 82 30, fax. 016-47 75 75 pzdijleland@pzdijleland.be www.politiezonedijleland.be OCMW “Blauwhof�, Sint-Jansbergsteenweg 44A, 3040 Loonbeek tel. 016-52 57 50, fax 016-52 57 69 Voorzitter: Nelly Vanderlinden (CD&V) nelly.vanderlinden@ocmw-huldenberg.be tel. 016-52 57 53 Secretaris wnd.: Lut Vandenbosch tel. 016-52 57 51 lut.vandenbosch@ocmw-huldenberg.be Ontvanger: Filip Van Der Stocht, tel. 016-52 57 54


Gemeente Kampenhout

LEUVEN

deelgemeenten: Berg, Buken, Nederokkerzeel Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout, tel. 016-65 99 11, fax 016-65 69 58, info@kampenhout.be www.kampenhout.be

COLLEGE

Burgemeester Kris Leaerts (CD&V) tel. 016-65 99 73 burgemeester@kampenhout.be

HALLE-VILVOORDE

 Danielle Van Meldert (CD&V) tel. 016-31 43 15 danielle.vanmeldert@ocmw-kampenhout.be

Voorzitter gemeenteraad

bevoegdheden: 4, 7, 10, 11, 23, 32, 46

 Jean Meeus (CD&V)

Schepenen

GEMEENTESSECRETARIS Dominique Coucke tel. 016-65 99 21, fax 016-65 69 58 gemeentesecretaris@kampenhout.be

 Stefaan Peremans (CD&V) gsm 0497-89 61 84 stefaan.peremans@kampenhout.vera.be bevoegdheden: 6, 20, 28, 29, 31, 45, 47 Marleen Van de Wiele (NVA) tel. 016-60 55 47 marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be bevoegdheden: 3, 35, 44 Stefan Imbrechts (CD&V) tel. 016-65 99 56 stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be bevoegdheden: 5, 24, 27 Rudi Van Ingelgom (NVA) tel. 016-65 51 24 rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be bevoegdheden: 9, 14, 16, 17, 18, 36

GEMEENTEONT VANGER Nele Deprez tel. 016-65 99 61, financieelbeheerder@kampenhout.be INFORMATIEAMBTENA AR Sophie Nolens tel. 016-65 99 59, info@kampenhout.be

POLITIEZONE K ASTZE (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) Jack Vissers Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel tel. 02-759 78 72, fax. 02-759 69 21 korpschef@kastze.be www. kastze.be OCMW Dorpstraat 9, 1910 Kampenhout tel. 016-31 43 10, fax 016-65 04 53 Voorzitter: Greet Willems (CD&V) tel. 016-31 43 15 greet.willems@ocmw-kampenhout.be Secretaris: tel. 016-31 43 14 Ontvanger: Daisy Vannuffelen, tel. 016-31 43 13 ontvanger@ocmw.kampenhout.be

113

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Kapelle-op-den-Bos deelgemeenten: Ramsdonk en Nieuwenrode Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos, tel. 015-71 32 71, fax 015-71 37 25, info@kapelle-op-den-bos.be www.kapelle-op-den-bos.be

COLLEGE

Burgemeester Edward De Wit ( CD&V ), tel. 015-71 32 71, fax 015-71 37 25 edward.dewit@kapelle-op-den-bos.be bevoegdheden: 7, 13, 2, 45, 6, 4, 10, 46, 14, 17

Schepenen Hugo De Haes (sp.a) tel. 015-71 03 34, hugo.dehaes@kapelle-op-den-bos.be bevoegdheden: 2, 3, 32, 5, 24 Jos Thomas (CD&V) gsm 0497-73 55 39, josthomas@skynet.be bevoegdheden: 29, 23, 16, 28, 30 Ria Devos (CD&V) gsm 0471-23 60 36 ria.devos@kapelle-op-den-bos.be bevoegdheden: 25, 9, 15, 35, 47, 18, 33 Freddy De Ruysscher (sp.a) gsm 0476-71 09 24, freddy.deruysscher@kapelle-op-den-bos.be bevoegdheden: 31, 38, 27, 42

114

Voorzitter gemeenteraad Chris Reniers (CD&V) tel. 015-71 25 81, gsm 0475-94 25 81 reniers@pandora.be GEMEENTESSECRETARIS Carl Van Riet tel. 015-71 32 71, fax 015-71 37 25 carl.vanriet@kapelle-op-den-bos.be GEMEENTEONT VANGER Marc Van Weydeveldt tel. 015-71 32 71, fax 015-71 37 25 info@kapelle-op-den-bos.be INFORMATIEAMBTENA AR WND. Jurgen Huysmans tel. 015-71 23 71, fax 015-71 37 25 info@kapelle-op-den-bos.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE KLM (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise) Korpschef: Alain Meerts Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel tel. 0800-90 333, fax. 052-30 33 18 politie@politiezoneklm.be www.lokalepolitie.be/klm OCMW Evert Larockstraat 22 tel. 015-71 92 10, fax 015-71 92 18 info@ocmw.kapelle-op-den-bos.be Voorzitter: Else De Wachter (sp.a) tel. 015-71 92 10, else.dewachter@ocmw-kapelle-op-den-bos.be Secretaris: Sibylle Cuypers tel. 015-71 92 10, fax 015-71 92 18 info@kapelle-op-den-bos.be Ontvanger: Marc Van Weydeveldt tel. 015-71 92 10, fax 015-71 92 18 info@ocmw-kapelle-op-den-bos.be


Gemeente Keerbergen

LEUVEN

Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen tel. 015-50 90 90, fax 015-50 90 14 info@keerbergen.be, www.keerbergen.be

COLLEGE

Burgemeester Dominick Vansevenant (NVA) tel. 015-50 90 00 dominick.vansevenant@keerbergen.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 11,14, 24,27,30, 48

Schepenen Marc Van Grunderbeeck (CD&V), tel. 015-50 90 01 marc.vangrunderbeeck@keerbergen.be bevoegdheden: 2, 5, 14, 23 Tina Somers (N-VA), tel. 015-50 90 02 tina.somers@keerbergen.be bevoegdheden: 13, 17,18, 20, 42, 43, 45 Maria Verschoren (CD&V), tel. 015-50 90 03 maria.verschoren@keerbergen.be bevoegdheden: 9, 31, 29 Inge Anno (N-VA), tel. 015-50 90 04, inge.anno@keerbergen.be bevoegdheden: 6, 16, 15, 35, 44

HALLE-VILVOORDE

 Frank Van Nuffelen (N-VA), tel. 015-50 90 05, frank.vannuffelen@keerbergen.be bevoegdheden: 3,22,32, 38 Liliane Goyvaerts (CD&V), tel. 015-50 91 60, liliane.goyvaerts@ocmw.keerbergen.be bevoegdheden: 8, 33, 47,

GEMEENTESSECRETARIS Wilfried Haesendonck tel. 015-50 90 16 wilfried.haesendonck@keerbergen.be FINANCIEEL BEHEERDER Nicole Heremans tel. 015-50 90 21 nicole.heremans@keerbergen.be COMMUNIC ATIEAMBTENA AR Karin Verlinden tel. 015- 50 90 80, karin.verlinden@keerbergen.be

POLITIEZONE HA ACHT (Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen) Korpschef: Patrick Vercoutere Remi Van de Sandelaan 1, 3150 Haacht tel. 016-60 88 12 patrick.vercoutere@politiezonebhk.be www.lokalepolitie.be/haacht OCMW Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen tel. 015-50 91 70, fax 015-50 91 77, info@ocmw.keerbergen.be Voorzitter: Liliane Goyvaerts (CD&V) tel. 015-50 91 60 liliane.goyvaerts@ocmw.keerbergen.be Secretaris: Lieve De Wachter tel. 015-50 91 71, lieve.dewachter@ocmw.keerbergen.be (gewestelijke) ontvanger: Wim Van Der Auwera tel. 015-50 91 78, wim.vanderauwera@ocmw.keerbergen.be

115

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Kortenaken

deelgemeenten: Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Ransberg, Waanrode, Stok (Sint-Margriete), Stok (Bunsbeek) Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken, tel. 011-58 62 62, fax 011-58 20 93, www.kortenaken.be, gemeentebestuur@kortenaken.vera.be

COLLEGE

Burgemeester André Alles (Open VLD), tel. 011-58 62 73 andre.alles@kortenaken.be bevoegdheden: 5, 7, 10, 11, 24, 26, 28, 42, 43

Schepenen Niels Willems (N-VA), gsm 0495-58 36 53, niels.willems@kortenaken.be bevoegdheden: 4, 14, 23, 31 Paul Francen (Open VLD), gsm: 0478-27 60 32 paul.francen@kortenaken.be bevoegdheden: 3, 18, 29, 38 Benny Hermans (N-VA), gsm 0475-30 05 68, benny.hermans@kortenaken.be bevoegdheden: 6, 27, 30, 32, 45, 47 Nadine Veulemans (Open VLD), gsm 0497-35 47 83, nadine.veulemans@kortenaken.be bevoegdheden: 9, 16, 36

116

 Eddy Marcoen gsm 0473-58 35 35, eddy.marcoen@kortenaken.be bevoegdheden: 8, 33 GEMEENTESECRETARIS Jan Van Brusselt, tel. 011-58 62 60, jan.vanbrusselt@kortenaken.vera.be INFORMATIEAMBTENA AR Wendy Creten,, tel. 011-58 62 72, wendy.creten@kortenaken.be FINANCIEEL BEHEERDER Daniël Willems, tel. 011-58 62 69 daniel.willems@kortenaken.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE HAGEL AND (Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ Kortenaken/Tielt-Winge) Korpschef: Luc Liboton Eugeen Coolsstraat 11A, 3460 Bekkevoort tel. 013-35 03 50, fax. 013-35 03 85 korpschef@politiehageland.be www.politiehageland.be OCMW Miskomdorp 1, 3472 Kortenaken (Miskom) tel. 016-77 29 41, fax 016-77 04 19 Voorzitter: Eddy Marcoen gsm 0473-58 35 35, eddy.marcoen@kortenaken.be Secretaris: Dominique Hayen tel. 016-77 29 44 Ontvanger: Daniël Willems tel. 016-77 29 43


Gemeente Kortenberg

LEUVEN

deelgemeenten: Everberg, Meerbeek, Erps-Kwerps De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, tel. 02-755 22 00, fax 02-755 22 21, info@kortenberg.be, www.kortenberg.be

COLLEGE

Burgemeester Chris Taes (CD&V) gsm 0487-33 18 53 chris.taes@kortenberg.be bevoegdheden: 1, 7, 10, 11,13, 25, 29, 32, 34, 42, 45, 46

Schepenen Bart Nevens (N-VA) gsm 0487-33 18 57 bart.nevens@kortenberg.be bevoegdheden: 2, 5, 19, 23, 24 Kristien Goeminne (CD&V ) gsm 0487-33 18 55 kristien.goeminne@kortenberg.be bevoegdheden: 8, 14, 15, 18, 22, 33, 35, 38, 44, 47 Sabine Ledens (N-VA) gsm 0486-85 36 50 sabine.ledens@kortenberg.be bevoegdheden: 4, 6, 17, 20, 26, 43, 47 An Vannerem (CD&V), gsm 0487-33 18 56 ann.vannerem@kortenberg.be bevoegdheden: 9, 16, 27, 36

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

HALLE-VILVOORDE

 Harold Vanheel (N-VA) gsm 0486-85 36 51 harold.vanheel@kortenberg.be bevoegdheden: 3, 31 Alexandra Thienpont (CD&V) gsm 0486-85 36 52 alexandra.thienpont@kortenberg.be bevoegdheden: 8 GEMEENTESECRETARIS Paul Lebrun tel. 02-755 22 12, fax 02-755 22 21, paul.lebrun@kortenberg.be GEMEENTEONT VANGER Rita Wijnants tel. 02-755 22 52, fax 02-755 22 51, rita.wijnants@kortenberg.be INFORMATIEAMBTENA AR Gasparina de Laat tel. 02-755 22 40, fax 02-755 22 21, gasparina.delaat@kortenberg.be

PROV. SUBIDIES

POLITIEZONE HERKO (Herent/Kortenberg) Korpschef: Walter Endels Spoorwegstraat 6, 3020 Herent tel. 016-85 34 00, fax. 016-85 34 01 walter.endels@politieherko.be www.politieherko.be OCMW De Walsplein 30, 3070 Kortenberg tel. 02-755 23 20, fax 02-755 23 21 info@ocmwkortenberg.be www.ocmwkortenberg.be Voorzitter: Alexandra Thienpont (CD&V) gsm 0486-85 36 52, alexandra.thienpont@kortenberg.be Secretaris: Roeland Maes tel. 02-755 23 22, fax 02-755 23 21, roeland.maes@ocmwkortenberg.be Financieel beheerder: Julien Van de Steen tel. 02-755 23 32, fax 02-755 23 21, julien.vandesteen@ocmwkortenberg.be

117

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Kraainem

LEUVEN

Arthur Dezangrélaan 17, 1950 Kraainem tel. 02-719 20 40, fax 02-719 20 44 info@kraaimen.be, www.kraainem.be

COLLEGE

Burgemeester

GEMEENTESECRETARIS Lucien Vogels, wnd secretaris,

 Véronique Caprasse (UNION) gsm 0477-26 96 91 vcaprasse@gmail.com

tel. 02-719 20 41

bevoegdheden: 6, 7, 10, 13, 33, 35

 Kris Eeckhaut, tel. 02-719 20 53

Schepenen Olivier Joris (UNION) gsm 0475-37 96 94 bevoegdheden: 9, 24, 29, 31, 32, 42 Elisabeth de Foestraets-d’Ursel (UNION) gsm 0475-81 59 36 bevoegdheden: 8, 15, 19, 22, 26, 46 Arnold d’Oreye de Lantremange (UNION) gsm 0475-53 94 91 bevoegdheden: 3, 4, 23, 25 Thierry Van de Plas (UNION) gsm 0495-53 65 30 bevoegdheden: 5, 27

118

HALLE-VILVOORDE

GEMEENTEONT VANGER

POLITIEZONE WOKR A (Kraainem/Wezembeek-Oppem) Korpschef: Johan Vander Veken Molenweg 20, 1970 Wezembeek-Oppem tel. 02-766 18 18, fax. 02-766 18 99 politie@wokra.be www.wokra.be OCMW A.Dezangrélaan 17, 1950 Kraainem tel. 02-719 20 70, fax 02-719 20 77, info@ocmw.kraainem.be Secretaris: Christophe Clerin Voorzitter: Chantal Pire-Ochelen Ontvanger: Jacques Vandermosten


Gemeente Landen

LEUVEN

deelgemeenten: Landen, Rumsdorp, Attenhoven, Neerlanden, Neerwinden, Overwinden, Laar, Wange, Eliksem, Ezemaal, Waasmont, Walsbets, Wezeren, Walshoutem

Stationsstraat 29, 3400 Landen, tel. 011-88 03 00, fax 011-88 64 35, info@landen.be www.landen.be

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad

COLLEGE

Burgemeester Gino Debroux (sp.a), tel. 011-88 03 01, burgemeester@landen.be Bevoegdheden: 1, 3, 10, 11, 24, 27, 31, 46

Schepenen Iris Vander Schelde (Open VLD), tel. 011-88 03 08, ivanderschelde@landen.be Bevoegdheden: 2, 13, 17, 20, 28, 32, 43, 45 Bart J De Vos (NVA), tel. 011-88 03 09, bdevos@landen.be Bevoegdheden: 6, 7, 9, 16, 36 Marc Lecocq (sp.a), tel. 011-88 03 02, mlecocq@landen.be Bevoegdheden: 4, 14, 18, 38, 47 Johan Cans (Open VLD), tel. 011-88 03 08, jcans@landen.be Bevoegdheden: 5, 19, 23, 42 Greta Vanermen (N-VA), tel. 011-88 03 09, gvanermen@landen.be Bevoegdheden: 8, 29, 33, 34, 35 Jean Vanrijkel (sp.a), tel. 011-69 05 00, janrijkel@landen.be Bevoegdheden: 25

 Serge Schreurs (Open VLD), tel. 011-88 03 08, sschreurs@landen.be STADSSECRETARIS Renaat Kamers tel. 011-88 03 03, rkamers@landen.be FINANCIEEL BEHEERDER Micheline Hombroux tel. 011-88 03 10 mhombroux@landen.be

OCMW Stationsstraat 29a, 3400 Landen tel. 011-69 05 00, fax 011-69 05 18 info@ocmw.landen.be Voorzitter: Jean Vanrijkel, tel. 011-69 05 00, vanrijkel@landen.be Secretaris wn: Kitty Bottu, tel. 011-69 05 02, kitty.bottu@ocmw.landen.be Financieel beheerder wn: Pieter Leenaerts, tel. 011-69 05 03, pieter.leenaerts@landen.be

INFORMATIEAMBTENA AR Ingrid Vandevelde tel. 011-88 03 18, ivandevelde@landen.be POLITIEZONE L AN (Landen/Linter/Zoutleeuw) Korpschef: Chris Simons, Stationsstraat 29, 3400 Landen tel. 011-88 48 84, fax 011-88 33 66 politie@pzlan.be www.lokalepolitie.be/lan

119

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Lennik

deelgemeenten: Gaasbeek, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik Markt 18, 1750 Lennik, tel. 02-532 41 15, fax 02-532 21 75, info@lennik.be, www.lennik.be

COLLEGE

Burgemeester Irina De Knop (Lijst Burgemeester) tel. 02-531 02 28, gsm 0486-47 47 31 irina.deknop@lennik.be bevoegdheden: 3, 4, 7, 10, 11, 13, 32, 42

Schepenen Heide Elpers(CD&V) tel. 02-531 02 265 heidi.elpers@lennik.be bevoegdheden: 9, 14, 18, 23, 34, 38, 41 Johan Limbourg (Lijst Burgemeester) tel. 02-531 02 24 johan.limbourg@lennik.be bevoegdheden: 6, 19, 24, 47 Yves De Muylder (CD&V)) tel. 02-531 02 26 yves.demuylder@lennik.be bevoegdheden: 16, 17, 20, 28, 30, 42, 48 Filip Van Ginderdeuren (Lijst Burgemeester) tel. 02-531 02 27 filip.vanginderdeuren@lennik.be bevoegdheden: 26, 27, 35

120

 Henri Van Eeckhoudt (CD&V), tel. 02-531 02 49 henri.vaneeckhoudt@lennik.be bevoegdheden: 8, 25 GEMEENTESECRETARIS Peter Mergan tel. 02-531 02 32, peter.mergan@lennik.be FINANCIEELBEHEERDER Patrick Bombaert tel. 02-531 02 32, patrick.bombaert@lennik.be INFORMATIEAMBTENA AR DĂŠborah Jacobs tel. 02-531 02 02, deborah.jacobs@lennik.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE PA JOT TENL AND (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) Korpschef: Marc Hellinckx Bruneaustraat 101, 1755 Gooik tel. 054-31 35 41, fax. 054-31 35 49 korpschef@politie-pajottenland.be www.politie-pajottenland.be OCMW Frans Van der Steenstraat 6, 1750 Lennik tel. 02-532 41 45, fax 02-532 26 01 info@ocmw.lennik.be Voorzitter: Henri Van Eeckhoudt tel.02-532 41 45 etienne.van.vaerenbergh@pandora.be Secretaris: Jos Nevens, tel. 02-532 41 45 jos.nevens@ocmw.lennik.be Financieel Beheerder: Patrick Bombaert, tel. 02-532 41 45 ontvanger.lennik@ocmw.lennik.be


Gemeente Leuven

LEUVEN

deelgemeenten: Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele, Wijgmaal Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. 016-27 20 00, fax 016-27 29 55 secretariaat@leuven.be www.leuven.be

COLLEGE

Burgemeester Louis Tobback (SP.A) tel. 016-27 22 01 louis.tobback@leuven.be bevoegdheden: 1, 10, 11, 15, 37, 39, 42

Schepenen Carl Devlies (CD&V), tel. 016-27 22 04, carl.devlies@leuven.be bevoegdheden: 2,3, 23, 26 Dirk Robbeets (SP.A), tel. 016-27 22 15, dirk.robbeets@leuven.be bevoegdheden: 5, 41, 42 Dirk Vansina (CD&V), tel. 016-27 22 16 dirk.vansina@leuven.be bevoegdheden: 3, 7, 16, 25, 28, 31, 34 Denise Vandevoort (SP.A), tel. 016-27 22 17 denise.vandevoort@leuven.be bevoegdheden: 8, 9, 35, 36, 44 Myriam Fannes (SP.A), tel. 016-27 22 18 myriam.fannes@leuven.be bevoegdheden: 19, 22, 29,33

HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE LEUVEN Korpschef: Jean-Paul Mouchaers Philipssite 4, 3001 Leuven tel. 016-21 06 10, fax. 016-21 06 09 politie@leuven.be www.politieleuven..be

 Mohamed Ridouani (SP.A), tel. 016-27 22 19 mohamed.ridouani@leuven.be bevoegdheden: 4, 6, 24, 30, 38, 43 Els Van Hoof (CD&V), tel. 016-27 22 12, els.vanhoof@leuven.be bevoegdheden: 13, 17, 18, 20, 27, 32, 45 Bieke Verlinden (SP.A), tel. 016-27 22 03 - bieke.verlinden@leuven.be bevoegdheden: 8, 47, 48

OCMW LEUVEN A.Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven tel. 016-24 80 11, fax 016-24 83 49 Voorzitter: Erik Vanderheiden, erik.vanderheiden@ocmw-leuven.be

STADSSECRETARIS Gust Vriens, tel. 016-27 21 21

 Secretaris: Koen Wuyts

gust.vriens@leuven.be FINANCIEEL BEHEERDER Luc Aerts, tel. 016-27 23 01, luc.aerts@leuven.be DIREC TEUR COMMUNIC ATIE Alfons Verdyck, tel. 016-27 22 30, alfons. verdyck@leuven.be

121

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Liedekerke Opperstraat 31, 1770 Liedekerke tel. 053-64 55 11, fax 053-64 55 09 gemeentehuis@liedekerke.be www.liedekerke.be

COLLEGE

HALLE-VILVOORDE

 Roel Guldemont, (CD&V) roel.guldemont@liedekerke.be gsm 0477-42 66 26 bevoegdheden: 8

POLITIEZONE TARL (Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat) Korpschef: Eric Uyttersprot Affligemsestraat 101, 1770 Liedekerke tel. 053-65 00 65, fax 053-65 00 64

bevoegdheden: 1, 10, 44, 46, 23, 38

Voorzitter gemeenteraad

politie@tarl.be, www.tarl.be

Schepenen

 Etienne Schouppe (CD&V) tel. 053-66 86 27, fax 053-64 55 09

Burgemeester Luc Wynant (CD&V) tel. 053-64 55 17, fax 053-64 55 09 luc.wynant@liedekerke.be

122

LEUVEN

 Dirk Lodewijk, (sp.a), dirk.lodewijk@liedekerke.be tel. 053-66 65 59 bevoegdheden: 2, 5, 42, 24, 29 Dorette Heymans, (CD&V), dorette.heymans@liedekerke.be tel. 053-66 04 49 bevoegdheden: 8, 14, 47, 33, 25, 4 Katia Segers, (sp.a), katia.segers@liedekerke.be gsm 0477-57 24 46 bevoegdheden: 9, 36, 45 Steven Van Linthout, (CD&V) steven.vanlinthout@liedekerke.be gsm 0477-33 14 18 bevoegdheden: 6, 27, 31 Johnny Van Droogenbroeck, (sp.a), johnny.vandroogenbroeck@liedekerke.be tel. 053-66 90 89 bevoegdheden: 3, 17, 20, 28, 32

etienne.schouppe@skynet.be GEMEENTESECRETARIS Marc Mertens tel. 053-64 55 10, fax 053-64 55 09 marc.mertens@liedekerke.be GEMEENTEONT VANGER Marianne Cobbaert wnd. tel. 053-64 55 42, fax 053-64 55 09 marianne.cobbaert@liedekerke.be INFORMATIEAMBTENA AR An Ancaer tel. 053-64 55 19, fax 053-64 55 09 ann.ancaer@liedekerke.be

OCMW Opperstraat 33, 1770 Liedekerke tel. 053-64 55 51, fax 053-64 55 59 ocmw@liedekerke.be, www.liedekerke.be Voorzitter: Roel Guldemont tel. 053-64 55 51, fax 053-64 55 59 roel.guldemont@liedekerke.be Secretaris: Els Van Steen tel. 053-64 55 50, fax 053-64 55 59 ocmw@liedekerke.be Financieel beheerder: Marianne Cobbaert tel. 053-64 55 42, fax 053-64 55 59 marianne.cobbaert@liedekerke.be


Gemeente Linkebeek

LEUVEN

Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek tel. 02-380 62 15 , fax 02-359 93 30 info@linkebeek.be www.linkebeek.be

HALLE-VILVOORDE

COLLEGE

Burgemeester wnd Damien Thiéry tel. 02-361 56 14, damiendthiery@gmail.com bevoegdheden: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 24,

GEMEENTEONT VANGER Monique Brys tel. 02-359 93 31, fax 02-361 47 03, moniquebrys1@hotmail.com

OCMW Beukenstraat 23 tel. 02-380 69 23, fax 02-380 50 97 Voorzitter: Philippe Thiéry pthiery@telenet.be Secretaris: Benard De Vos secretaris@ocmwlinkebeek.be Ontvanger: Anne-Marie Van Gyseghem tel. 02-380 69 23, 02-380 50 97,

Schepenen

INFORMATIEAMBTENA AR Martine Tahon tel. 02-359 93 23, fax 02-361 47 03, martine.tahon@linkebeek.be

 Valérie Geeurickx gsm 0476-50 15 48 bevoegdheden: 2, 9, 31, 43 Yves GHEQUIERE tel. 02-380 75 68 bevoegdheden: 7, 23, 33 Paul Sedyn (gemeenteraadslid) tel. 02-380 88 50 bevoegdheden: 5, 19, 38

POLITIEZONE RODE (Drogenbos/ Linkebeek/Sint-Genesius-Rode) Korpschef: Luc Breydels Zoniënwoudlaan 79, 1640 Sint-Genesius-Rode tel. 02-363 73 83, fax. 02-363 73 05 breydels.luc@skynet.be www.lokalepolitie.be/rode

27, 31, 32, 39, 47

ontvanger@ocmwlinkebeek.be

GEMEENTESSECRETARIS Lily Clerens tel. 02-359 93 21, fax 02-361 47 03, lily.clerens@linkebeek.be

123

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Linter

deelgemeenten: Neerlinter, Drieslinter, Wommersom, Melkwezer, Orsmaal, Overhespen, Neerhespen Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter, tel. 011-78 91 30, fax 011-78 20 09, info@linter.be, www.linter.be

COLLEGE

Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) tel. 011-78 91 32, fax 011-78 93 85, marc-wijnants@telenet.be

GEMEENTESECRETARIS Ivo Draelants tel. 011-78 93 50, fax 011-78 93 85, ivo.draelants@linter.be

bevoegdheden: 1, 7, 10, 11, 13, 28, 42, 45

Schepenen Andy Vandevelde (CD&V), gsm 0478-21 72 28, andy.vandevelde@skynet.be bevoegdheden: 3, 5, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 32 Louis Flamaing (CD&V), tel. 0478-57 13 43 bevoegdheden: 6, 9, 47 Patrick Bouvin (CD&V), gsm 0475-82 61 43, fred.milieux@telenet.be bevoegdheden: 16, 18, 27, 35, 38, 44 Marleen Vanniewenhuijsen (CD&V), gsm 0498-76 65 55, marleen.vannieuwenhuijsen@telenet.be bevoegdheden: 4, 8, 14, 17, 18, 30, 31, 35, 43, 48

124

GEMEENTEONT VANGER Hans BergĂŠ tel. 011-78 91 44, fax 011-78 93 79, ontvanger@linter.be INFORMATIEAMBTENA AR Bruno Buteneers tel. 011-78 91 33, fax 011-78 93 85, bruno.buteneers@linter.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE L AN (Landen/Linter/Zoutleeuw) Korpschef: Chris Simons, Populierendreef 2, 3400 Landen tel. 011-69 33 40, fax 011-69 33 48 politie@pzlan.be www.lokalepolitie.be/lan OCMW Grote Steenweg 284, 3350 Linter tel. 011-88 86 60 fax 011-78 48 94 info@ocmw.linter.be Voorzitter: Herman Lenaerts hermanlenaerts@hotmail.com Secretaris: Rina Janssens rina.janssens@ocmw.linter.be Ontvanger: Marleen Claes


Gemeente Londerzeel

LEUVEN

deelgemeenten: Londerzeel Sint-Jozef, Steenhuffel en Malderen Administratief Centrum, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel tel. 052-30 36 16, fax 052-30 50 06 info@londerzeel.be, www.londerzeel.be

COLLEGE

 Eddy Vranckaert (CD&V) gsm 0476-63 20 44, eddy.vranckaert@telenet.be bevoegdheden: 7, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 29, 32, 38 Geert Van den Bossche (N-VA) tel. 052-30 06 64 geert.vandenbossche@ocmw.londerzeel.be

Burgemeester Jozef De Borger, (CD&V) tel. 052-30 36 16 - fax 052-30 50 06 info@londerzeel.be bevoegdheden: 1, 10, 11, 13, 26, 39, 45, 46

Schepenen Tom Troch (sp.a-Groen) tel. 052-31 18 84, tom.troch@s-p-a.be bevoegdheden: 2, 5, 22, 23, 41, 42 Gerda Verhulst (N-VA) gsm 0477-42 85 86 gerda.verhulst@n-va.be bevoegdheden: 9, 16, 20, 27, 28, 31, 34, 36, 44 Bart Van Doren (N-VA) gsm 0485-11 11 41, bartel.vandoren@n-va.be bevoegdheden: 3, 4 Veerle Pas (CD&V) gsm 0475-64 36 00 veerle.pas@gildenstraat.be bevoegdheden: 6, 8, 15, 17, 33, 35, 43, 47

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad Franรงois De Keersmaecker (CD&V) tel. 052-30 26 63 GSM 0496-17 06 89 f.dekeersmaecker@skynet.be GEMEENTESSECRETARIS Emiel Van der Perre, tel. 052-30 36 16 - fax 052-30 50 06 secretaris@londerzeel.be FINANCIEEL BEHEERDER Christel Van Hoeymissen, tel. 052-31 50 65, fax 052-30 50 06 financien@londerzeel.be of christel.vanhoeymissen@londerzeel.be

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

COMMUNIC ATIEAMBTENA AR Lieve Verdickt, tel. 052-31 97 95 info@londerzeel.be lieve.verdickt@londerzeel.be POLITIEZONE KLM (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise) Korpschef: Alain Meerts Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel tel. 0800-90 333, fax. 052-30 33 18 politie@politiezoneklm.be www.lokalepolitie.be/klm OCMW Administratief Centrum, Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel tel. 052-30 06 64, fax 052-30 30 12 ocmw@ocmw.londerzeel.be www.londerzeel.be Voorzitter: Geert Van den Bossche (N-VA) tel. 052-30 06 64, fax 052-30 30 12 geert.vandenbossche@ocmw.londerzeel.be Secretaris: Henk Vertonghen tel. 052-31 77 90, fax 052-30 30 12 henk.vertonghen@ocmw.londerzeel.be Financieel beheerder: Ann Steenackers tel. 052-31 77 80, fax 052-30 30 12 ann.steenackers@ocmw.londerzeel.be

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN

125


Gemeente Lubbeek

deelgemeenten: Linden, Pellenberg en Binkom Gellenberg 16, 3210 Lubbeek, tel. 016-47 97 00, fax 016-47 97 01, info@lubbeek.be www.lubbeek.be

COLLEGE

Burgemeester Theo Francken (N-VA) tel. 016-47 97 71 burgemeester@lubbeek.be bevoegdheden: 7, 10, 46

Schepenen Paul Duerinckx, (CD&V), tel. 016-47 97 71 paul.duerinckx@lubbeek.be bevoegdheden: 5, 24, 25, 29, 42 Gilberte Muls, (Lubbeek leeft), tel. 016-47 97 81 gilberte.muls@lubbeek.be bevoegdheden: 6, 12, 38, 47 Davy Suffeleers, (N-VA), tel. 016-47 97 71 davy.suffeleers@lubbeek.be bevoegdheden: 9, 27, 28, 31, 32 Katrien Stroobants, (N-VA), tel. 016-47 97 71 katrien.stroobants@lubbeek.be bevoegdheden: 3, 35, 43, 45

126

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

 Tania Roskams, (N-VA), tel. 016-47 97 71 tania.roskams@lubbeek.be bevoegdheden: 4, 14, 16, 21, 23, 24 Koenraad Van Coppenolle, (CD&V), tel. 016-62 91 30 koenraad.vancoppenolle@ocmwlubbeek.be bevoegdheden: 8, 15, 33, 44 Voorzitter gemeenteraad Ann De Martelaer GEMEENTESECRETARIS Johan Geens tel. 016-47 97 72, fax 016-47 97 01, johan.geens@lubbeek.be GEMEENTEONT VANGER Guido Van de Weyer tel. 016-47 97 65, fax 016-47 97 67, financielezaken@lubbeek.be INFORMATIEAMBTENA AR Hilde Eyers tel. 016-47 97 02, fax 016-47 97 01, info@lubbeek.be

POLITIEZONE LUBBEEK (Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek) Korpschef: Herman Vercoutter Gellenberg 18, 3210 Lubbeek tel. 016-63 43 63, fax. 016-64 03 56 beleid@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be OCMW Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek tel. 016-62 91 30 fax 016-62 14 78 info@ocmwlubbeek.be Voorzitter: Koenraad Van Coppenolle tel. 016-62 91 30 koenraad.vancoppenolle@ocmwlubbeek.be Secretaris: Eddy Hendrickx tel. 016-62 91 30, fax 016-62 14 78, eddy.hendrickx@ocmwlubbeek.be Ontvanger: Filip Vander Stockt tel. 016-62 91 30 - fax 016-62 14 78 filip.vanderstockt@ocmwlubbeek.be


Gemeente Machelen

LEUVEN

deelgemeente: Diegem Woluwestraat 1, 1830 Machelen, tel. 02-254 12 11, fax 02-252 57 40, info@machelen.be www.machelen.be

COLLEGE

 Marc Grootjans (CD&V) gsm 0499-30 35 20 marc.grootjans@machelen.be bevoegdheden : 14,16 Karina Rombauts (CD&V) gsm 0479-35 02 80 karina.rombauts@ocmw-machelen.be bevoegdheden: OCMW-Voorzitter + 8

Burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a-spirit-groen) tel. 02-254 12 09, burgemeester@machelen.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 43, 46

Schepenen Dirk De Wulf (sp.a-spirit-groen), gsm 0496-20 37 90, dirk.dewulf@machelen.be bevoegdheden: 2, 3, 23, 27,42 Hilde Anciaux (sp.a-spirit-groen), tel. 02-253 27 50, hilde.anciaux@machelen.be bevoegdheden: 6, 34, 35 + Vlaamse aangelegenheden Marco Verberckmoes (sp.a-spirit-groen), gsm 0498-26 06 46, marco.verberckmoes@machelen.be bevoegdheden: 9,13, 31, 32, 38 + dierenwelzijn Guido Blanckaert (sp.a-spirit-groen) gsm 0495-57 09 06 guido.blanckaert@machelen.be bevoegdheden: 5, 24

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad André Panneels (CD&V) GEMEENTESSECRETARIS Daniël Schell tel. 02-254 12 35, secretaris@machelen.be FINANCIEEL BEHEERDER Marijke Van Obberghen marijke.vanobberghen@machelen.be tel. 02-254 12 22

INFORMATIEAMBTENA AR Martine Bruggeman tel. 02-254 12 38, martine.bruggeman@machelen.be POLITIEZONE VILVOORDE-MACHELEN (Vilvoorde/Machelen) Korpschef: Frits Coenen Zennelaan 76, 1800 Vilvoorde tel. 02-253 33 33, fax. 02-252 60 90 korpsleiding@pzvima.be www.politie.vima.be OCMW C. Peetersstraat 45, 1830 Machelen tel. 02-756 55 10, fax 02-759 44 95 Secretaris: Gert De Ceuckelaire tel. 02-756 55 23, gert.deceuckelaire@ocmw-machelen.vera.be Voorzitter: Karina Rombauts (CD&V) gsm 0479-35 02 80 karina.rombauts@ocmw-machelen.be

COMMUNIC ATIEAMBTENA AR Cindy De Deken tel. 02-254 12 14, cindy.dedeken@machelen.be

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

127

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Meise

LEUVEN

deelgemeente: Wolvertem Tramlaan 8, 1861 Meise, tel. 02-272 00 50, fax 02-270 02 61, info@meise.be www.meise.be

COLLEGE

Burgemeester Jos Emmerechts (CD&V) gsm 0478-22 85 90 jos.emmerechts@meise.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 18, 29, 46

Schepenen Sonja Becq (CD&V), gsm 0478-22 85 90, sonja.becq@meise.be bevoegdheden: 13, 14, 23, 24, 45 Paul Van Doorslaer (N-VA), paul.vandoorslaer@meise.be bevoegdheden: 5, 38, 40 Marcel Belgrado (CD&V), gsm 0475-89 93 44, marcel.belgrado@meise.be bevoegdheden: 6, 9, 16 Willy Kerremans (N-VA), gsm 0478-65 26 59, willy.kerremans@meise.be bevoegdheden: 3, 34, 35, 42

128

HALLE-VILVOORDE

 Wim Verbeke (CD&V), gsm 0478-58 12 67, wim.verbeke@meise.be bevoegdheden: 17, 27, 28, 31 Herwig Cornelis (N-VA) tel. 02-263 12 76

POLITIEZONE KLM (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise) Korpschef: Alain Meerts Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel tel. 0800-90 333, fax. 052-30 33 18 politie@politiezoneklm.be

herwig.cornelis@meise.be

www.lokalepolitie.be/klm

GEMEENTESECRETARIS Ellen De Clerck tel. 02-272 00 65 ellen.declerck@meise.be

OCMW Godshuisstraat 33, 1861 Meise tel. 02-269 18 82, fax 02-270 18 85 Voorzitter: Herwig Cornelis tel. 02-263 12 76 herwig.cornelis@meise.be Secretaris: Caroline De Ridder tel. 02-270 13 10, caroline.deridder@ocmwmeise.be Ontvanger: Liesbeth Schoors tel. 02-263 12 73 ontvanger@ocmwmeise.be

GEMEENTEONT VANGER Dirk Luppens tel. 02-272 00 21, dirk.luppens@meise.be INFORMATIEAMBTENA AR Jeanne De Buyser tel. 02-272 00 38, info@meise.be


Gemeente Merchtem

LEUVEN

deelgemeenten: Brussegem, Hamme Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem, tel. 052-38 11 70, fax 052-37 41 55, info@merchtem.be www.merchtem.be

COLLEGE

Burgemeester Eddie De Block (Open VLD- GMB - sp.a - LVB) gsm 0474-94 22 10 burgemeester@merchtem.be bevoegdheden: 4, 7, 38

Schepenen Ella De Neve, (Open VLD - GMB - sp.a - LVB) gsm 0486-57 37 47 ella.deneve@merchtem.be bevoegdheden: 6, 13, 16, 20, 44 Steven Elpers, (Open VLD - GMB - sp.a - LVB) gsm 0474-94 22 12 steven.elpers@merchtem.be bevoegdheden: 6, 17, 18, 24, 27 Paul Van Den Eynde, (Open VLD - GMB - sp.a - LVB) gsm 0474-94 22 15 info@merchtem.be bevoegdheden: 5, 42

HALLE-VILVOORDE

 David De Valck, (Open VLD - GMB - sp.a - LVB) gsm 0495-52 17 36 david.devalck@skynet.be bevoegdheden: 3, 9, 16, 23, 24, 25 Maarten Mast (Open VLD - GMB - sp.a - LVB) gsm 0486-68 30 96 maartenmast@hotmail.com bevoegdheden: 7, 31, 33, 35

Voorzitter gemeenteraad Mario Vandevelde tel. 052-57 01 89 mario.vandevelde@merchtem.be GEMEENTESSECRETARIS Chris Van den Bossche tel. 052-38 11 85, fax 052-37 41 55 chris.vandenbossche@merchtem.be

POLITIEZONE AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) Korpschef: Kurt Tirez Zone 5 - Mollem 230, 1730 Asse tel. 02-456 08 55, fax. 02-456 08 57 korpschef@amow.be www.amow.be OCMW Gasthuisstraat 17, 1785 Merchtem tel. 052-38 18 00, fax 052-37 27 23, ocmw@ owmw-merchtem.be Voorzitter: Julie Asselman tel. 052-39 18 00, julie.asselman@ocmw-merchtem.be Secretaris: Petra Wynants tel. 052-38 18 06, petra.wynants@ocmw-merchtem.be Financieel beheerder: Sonja Van lierde tel. 052-38 18 07, sonja.vanlierde@ocmw-merchtem.be

FINANCIEEL BEHEERDER Kris Droesbeke tel. 052-38 11 75, financies@merchtem.be

129

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Opwijk

LEUVEN

deelgemeenten: Mazenzele Ringlaan 20, 1745 Opwijk, tel. 052-36 51 11, fax 052-36 51 03, info@opwijk.be www.opwijk.be

COLLEGE

Burgemeester Albert Beerens, (Open VLD) gsm 0478-28 84 19, fax 052-36 51 03 albert.beerens@opwijk.be bevoegdheden: 1, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 45, 46

Schepenen Jan Couck (NV-A), gsm 0475-97 56 02, fax 052-36 51 03 jan.couck@opwijk.be, bevoegdheden: 2, 9, 16, 20, 32, 36 Pierre Van de Velde , (Open VLD), gsm 0476-50 78 70, fax 052-36 51 03 pierre.vandevelde@opwijk.be, bevoegdheden: 5, 17, 18, 22, 24, 29, 30, 41, 43 Johan Deleu, (N-VA), gsm 0486-90 54 77, fax 052-36 51 03 johan.deleu@opwijk.be, bevoegdheden: 27, 42 Vera De Koster, (Open VLD), tel. 0475-32 39 38, fax 052-36 51 03 vera.dekoster@opwijk.be, bevoegdheden: 6, 31, 47, 48

130

HALLE-VILVOORDE

 Inez De Coninck, (NV-A) gsm 0499-51 53 03, fax 052-36 51 03 inez.deconinck@opwijk.be bevoegdheden: 14, 23, 38 Patrick De Smedt, (NV-A) gsm 0497-33 23 21, fax 052-36 51 03 patrick.desmedt@opwijk.be bevoegdheden: 8, 44

Voorzitter gemeenteraad Joske Vermeir (Open VLD) gsm 0476-75 00 95, fax 052-36 51 03 joske.vermeir@telenet.be GEMEENTESECRETARIS José Van Damme tel. 052-36.51.00, fax 052-36.51.03 josé.vandamme@opwijk.be GEMEENTEONT VANGER FINANCIEEL BEHEERDER Bart Verdoodt tel. 052-36 51 50, fax 052-36 51 03 bart.verdoodt@opwijk.be

INFORMATIEAMBTENA AR An Peeters tel. 052-36 51 24, an.peeters@opwijk.be POLITIEZONE AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) Korpschef: Kurt Tirez Zone 5 Mollem 230, 1730 Asse tel. 02-456 08 55, fax 02-456 08 57 korpschef@amow.be www.amow.be OCMW Kloosterstraat 71, 1745 Opwijk tel. 052-36 59 30, fax 052-35 12 56 secretariaat@ocmw-opwijk.be www.ocmw-opwijk.be Voorzitter: Patrick De Smedt patrick.desmedt@opwijk.be, gsm 0497-33 23 21, fax 052-36 12 56 Secretaris: François Vunckx tel. 052-36 59 31, 052-35 12 56, francois.vunckx@ocmw-opwijk.be Ontvanger: Christel Ringoot tel. 052-36 59 32, fax 052-35 12 56, christel.ringoot@ocmw-opwijk.be


Gemeente Oud-Heverlee

deelgemeenten: Oud-Heverlee, Haasrode, Blanden, Sint-Joris-Weert, Vaalbeek Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016-38 88 00, fax 016-38 88 09, secretariaat@oud-heverlee.be www.oud-heverlee.be

COLLEGE

Burgemeester Adri DaniĂŤls (CD&V) gsm 0486-46 48 61, adri.daniels@oud-heverlee.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 23, 25

Schepenen Alexander Binon (N-VA) gsm 0497-63 10 99, alexander.binon@oud-heverlee.be bevoegdheden: 2, 3, 14, 28 Paul Pues (Groen!) tel. 016-40 32 93, gsm 0499-33 37 31 paul.pues@oud-heverlee.be bevoegdheden: 13, 32, 38, 42 Tom Teck (N-VA) gsm 0496 22 13 10 tom.teck@oudheverlee.be bevoegdheden: 5, 18, 21, 24, 27 Maggy Steeno (N-VA) tel. 016-40 12 62, gsm 0497-72 83 77 maggy.steeno@oud-heverlee.be bevoegdheden: 6, 31, 33, 47

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE DIJLEL AND (Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee) Korpschef wnd.: Jan Daems Hollestraat 21/1, 3051 Oud-Heverlee tel. 016-49 82 30, fax. 016-47 75 75 pzdijleland@pzdijleland.be www.politiezonedijleland.be

 Bart Clerckx, (CD&V) gsm 0486-51 54 93, bart.clerckx@oud-heverlee.be bevoegdheden: 6, 31, 33, 47 Voorzitter gemeenteraad Kris Debruyne (CD&V) tel. 0495-58 15 26 kris.debruyne007@gmail.com

OCMW Gemeentestraat 10, 3054 Oud-Heverlee tel. 016-38 88 80, fax 016-38 88 89 ocmw-oh@ocmw.oud-heverlee.be www.oud-heverlee.be

GEMEENTESSECRETARIS Marijke Pertz, tel. 016-38 88 00, marijke.pertz@oud-heverlee.be FINANCIEEL BEHEERDER Herman Devijver, tel. 016-38 88 12, herman.devijver@oud-heverlee.be INFORMATIEAMBTENA AR Winnie Ceulemans, tel. 016-38 88 25, info@oud-heverlee.be Winnie Ceulemans, tel. 016-38 88 25, info@oud-heverlee.be

 Voorzitter: Diane Grauwels tel. 016-40 63 25, gsm 0494-46 75 56, diane.grauwels@oud-heverlee.be Secretaris: Caroline Van de Walle tel. 016-38 88 81 caroline.vandewalle@ocmw.oud-heverlee.be Ontvanger: Bart Deweerd, tel. 016-38 88 84 bart.deweerd@ocmw.oud-heverlee.be

131

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Overijse

LEUVEN

De Vuurmolen, Begijnhof 17, 3090 Overijse tel. 02-687 60 40, fax 02-687 95 03 info@overijse.be www.overijse.be

COLLEGE

Burgemeester Dirk Brankaer, (OV2002, N-VA, CD&V) tel. 02-688 01 40 dirk.brankaer@overijse.be bevoegdheden: 1, 10, 11, 13, 32

Schepenen Jan De Broyer (OV2002 - N-VA - CD&V) gsm 0498-65 46 64 jan.debroyer@overijse.be bevoegdheden: 2, 23, 14, 38, 18, 29 Kristel Stouffs, (OV2002, N-VA, CD&V) tel. 02-688 23 83 kristel.stouffs@overijse.be bevoegdheden: 6, 35 Leo Van den Wijngaert (OV2002, N-VA, CD&V) gsm 0494-56 01 39 leo.vandenwijngaert@overijse.be bevoegdheden: 9, 33, 17, 30 Peter Van den Berge, (OV2002, N-VA, CD&V) gsm 0495-65 82 94 peter.vandenberge@overijse.be bevoegdheden: 31, 27, 28, 16

132

HALLE-VILVOORDE

 Sven Willekens (Open VLD) gsm 0495-30 83 79 sven.willekens@overijse.be bevoegdheden: 5, 42 Danny De Kock , (OV2002, N-VA, CD&V) tel. 02-687 93 66 danny.dekock@overijse.be bevoegdheden: 3, 7, 24 Inge Lenseclaes, (OV2002, N-VA, CD&V) gsm 0497-48 72 18 inge.lenseclaes@overijse.be bevoegdheden: 8, 47

Voorzitter gemeenteraad Dirk Devroey (CD&V) tel. 02-657 99 02 dirk.devroey@overijse.be GEMEENTESECRETARIS Dieter Vanderhaeghe tel. 02-785 33 31 dieter.vanderhaeghe@overijse.be FINANCIEEL BEHEERDER Mik Lenseclaes tel. 02-785 33 50 mik.lenseclaes@overijse.be

INFORMATIEAMBTENA AR Luc Vanden Wyngaert tel. 02-785 33 71 luc.vandenwyngaert@overijse.be POLITIEZONE DRUIVENSTREEK (Hoeilaart/Overijse) Korpschef: John Van Erck Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse tel. 02-769 69 30, fax. 02-769 69 48 korpschef@politiedruivenstreek.be www.lokalepolitie.be/druivenstreek OCMW J.P.DieudonnĂŠstraat 3 tel. 02-687 51 56, fax 02-688 08 65 koen.germeys@ocmwoverijse.be www.ocmwoverijse.be Voorzitter: Inge Lenseclaes tel. 02-686 31 60 inge.lenseclaes@ocmwoverijse.be Secretaris: Koen Germeys, tel. 02-687 51 56 koen.germeys@ocmw.overijse.be Ontvanger: Bob Vanfraechem tel. 02-686 31 64 bob.vanfraechem@ocmw.overijse.be


Gemeente Pepingen

LEUVEN

deelgemeenten: Pepingen, Bogaarden, Heikruis, Elingen, Beert, Bellingen Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen, tel. 02-356 58 54, fax 02-356 11 50, info@pepingen.be, www.pepingen.be

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad burgemeester

COLLEGE

Burgemeester Eddy Timmermans (Lijst van de burger), gsm 0471-38 32 25, eddy.timmermans@pepingen.be bevoegdheden: 1, 4, 5, 7, 10, 11, 31

GEMEENTESSECRETARIS Frieda De Saeger tel. 02-383 14 28, fax 02-356 11 50, frieda.desaeger@pepingen.be

POLITIEZONE PA JOT TENL AND (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) Korpschef: Marc Hellinckx Bruneaustraat 101, 1755 Gooik tel. 054-31 35 41, fax. 054-31 35 49 korpschef@politie-pajottenland.be www.politie-pajottenland.be

Schepenen Peter Lacres (N-VA), gsm 0473-44 61 49, peter.lacres@pepingen.be bevoegdheden: 6, 9, 13, 16, 18, 27, 28 Greta Cochez (Lijst van de burger), gsm 0498-73 41 45, greta.cochez@pepingen.be bevoegdheden: 15, 17, 18, 30, 38, 43, 47 Gerard Defloo (N-VA), gsm 0477-86 37 86 gerard.defloo@pepingen.be bevoegdheden: 3, 9, 25, 29, 33, 35 Erik Dehandschutter, (Lijst van de burger), gsm 0470-01 37 44, erik.dehandschutter@pepingen.be bevoegdheden: 8, 14, 23, 42

FINANCIEEL BEHEERDER Marie-Christine Sunaert tel. 02-383 14 31, fax 02-356 11 50, ontvanger@pepingen.be INFORMATIEAMBTENA AR Johan Sulmon tel. 02-383 14 20, fax 02-356 11 50, johan.sulmon@pepingen.be

OCMW Kerkstraat 2, 1670 Pepingen tel. 02-356 32 24, fax 02-380 73 35 info@ocmw.pepingen.be Voorzitter: Erik Dehandschutter tel. 02-356 32 24, fax 02-380 73 35 Secretaris: Marleen Deneyer tel. 02-356 32 24, fax 02-380 73 35, Ontvanger: Jan Galle tel. 02-356 32 24, fax 02-380 73 35

133

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Roosdaal

deelgemeente: Borchtlombeek, O.L.V.-Lombeek, Pamel, Strijtem Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal, tel. 054-89 13 00, fax 054-89 13 01, info@roosdaal.be www.roosdaal.be

COLLEGE

Burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) tel. 054-89 13 81, burgemeester@roosdaal.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 11, 15, 28, 29, 42, 46

Schepenen Wim Goossens (CD&V), tel. 054-31 78 25, wim.goossens@roosdaal.be bevoegdheden: 2, 5, 6, 23 Johan Van Lierde (CD&V), gsm 0498-27 49 62, johan.vanlierde@roosdaal.be bevoegdheden: 9, 16, 27, 36 Rudy Bracquez (CD&V), rudy.bracquez@roosdaal.be bevoegdheden: 8, 32, 44 Herman Claeys (CD&V), tel. 054-89 13 82, herman.claeys@roosdaal.be bevoegdheden: 13, 18, 19, 21, 22, 31, 38, 45, 47

134

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

 Fredy Segers (CD&V), tel. 054-31 78 40, fredy.segers@roosdaal.be bevoegdheden: 3, 5, 23, 25, 26, 33 Mia Langendries (CD&V), gsm 0496-89 13 86, mia.langendries@roosdaal.be bevoegdheden: 14, 24, 17, 20, 30, 35, 43, 48

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESECRETARIS Hendrik Van Houtem tel. 054-89 13 11, hendrik.vanhoutem@roosdaal.be FINANCIEEL BEHEERDER Joos Van Droogenbroeck tel. 054-89 13 61, joos.vandroogenbroeck@roosdaal.be INFORMATIEAMBTENA AR info@roosdaal.be

POLITIEZONE TARL (Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat) Korpschef: Eric Uyttersprot Affligemsestraat 101, 1770 Liedekerke tel. 053-65 00 65, fax 053-65 00 64 politie@tarl.be, www.tarl.be OCMW Kerkstraat 4, 1761 Roosdaal tel. 02-582 72 04, fax 02-582 72 55 Secretaris: Ludo De Mot tel. 02-583 15 44, ludo.demot@ocmw.roosdaal.be Voorzitter: Rudy Bracquez rudy.bracquez@ocmw.roosdaal.be tel. 02-582 72 04 Ontvanger: Katleen Gies


Gemeente Rotselaar

LEUVEN

deelgemeenten: Rotselaar-Centrum, Rotselaar-Heikant, Werchter en Wezemaal Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar, tel. 016-61 63 11, fax 016-61 63 93, info@rotselaar.be www.rotselaar.be

COLLEGE

Burgemeester Dirk Claes (CD&V) tel. 016-58 06 90 info@dirkclaes.be bevoegheden: 4, 9, 16, 23, 36, 42

Schepenen Jelle Wouters (CD&V) gsm 0472-92 28 56 jellewouters1@hotmail.com bevoegdheden: 13, 28, 31, 47 Christel Hendrix (Open VLD) tel. 016-84 32 84 christel.hendrix@telenet.be bevoegdheden: 14, 17, 27, 42, 44 Dirk Jacobs (CD&V) gsm 0485-88 43 02 Dirk.jacobs@rotselaar.be bevoegdheden: 3, 6, 9, 25, 36 Carine Goris (CD&V) gsm 0485-88 43 04 carine_goris@telenet.be bevoegdheden: 5, 29, 38

HALLE-VILVOORDE

 Gie Van Aerschot (CD&V) tel. 016-58 20 17, gsm 0496-95 54 51 gievanaerschot@rotselaar.be bevoegdheden: 6, 7, 15, 33 Lucia Wouters (CD&V) gsm 0485-88 43 05 Lucia_wouters@pandora.be bevoegdheden: 8, 35

Voorzitter gemeenteraad Marcel Van Goolen (Open Vld) tel 016-60 24 89 gsm 0477-46 56 15 mvgoolen@pandora.be GEMEENTESSECRETARIS An Craninckx tel. 016-61 63 06, fax 016-61 63 93 secretaris@rotselaar.be FINANCIEEL BEHEERDER Geert De Roover tel. 016-61 63 07, fax 016-61 63 93 financieel.beheerder@rotselaar.be

INFORMATIEAMBTENA AR Joris Peeters tel. 016-61 63 15 info@rotselaar.be POLITIEZONE BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) Korpschef: Patrick Truyens Kruisstraat 24, 3120 Tremelo tel. 016-53 11 23, fax. 016-53 23 31 patrick.truyens@tremelo.be www.lokalepolitie.be/brt OCMW Werchterplein 23, 3118 Werchter tel. 016-60 61 61, fax 016-60 46 80 Voorzitter: Lucia Wouters gsm 0485-88 43 05 lucia_wouters@telenet.be Secretaris: Stijn Caubergs tel. 016-60 61 61, fax 016-60 46 80 stijn.caubergs@ocmwrotselaar.be Ontvanger: Ludo Verdonck tel. 016-60 61 61, fax 016-60 46 80 ludo.verdonck@ocmwrotselaar.be

135

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Scherpenheuvel-Zichem

LEUVEN

deelgemeenten: Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem, Scherpenheuvel August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel, tel: 013-35 24 00, fax 013-35 24 07, info@scherpenheuvel-zichem.be, www.scherpenheuvel-zichem.be

COLLEGE

Burgemeester Manu Claes (CD&V) tel. 013-35 24 01, manu.claes@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 1, 10, 11, 15, 25, 29, 30, 42

Schepenen

136

 Lieve Renders (CD&V) tel. 013-77 62 18, gsm 0472-53 88 74 lieve.renders@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 2, 7, 16, 18, 28, 35 Nico Bergmans (Open VLD) tel. 013-78 55 74, gsm 0478-24 03 82 nico.bergmans@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 14, 23, 38, 42 Inne Pauwels (CD&V) gsm 0494-88 43 10 inne.pauwels@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 3, 31, 36 Kris Peetermans (Open VLD) gsm 0476-89 02 09 kris.peetermans@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 9, 27, 43 Marleen Van Meeuwen (CD&V) tel. 013-77 41 42, gsm 0476-41 69 44 marleen.vanmeeuwen@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 5, 24, 30, 41

HALLE-VILVOORDE

 Tony Vancauwenbergh (Open VLD) tel. 013-77 14 17, gsm 0475-50 24 17 tony.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 6, 32, 45 Marie Jeanne Hendrickx (CD&V) tel. 013-77 32 12, gsm 0475-50 67 70 mariejeanne.hendrickx@scherpenheuvel-zichem.be bevoegdheden: 8, 33, 44, 47

Voorzitter gemeenteraad Geert Janssens (CD&V) tel. 013-29 05 21, gsm 0496-55 11 66 geert.janssens@scherpenheuvel-zichem.be GEMEENTESECRETARIS Liesbeth Verdeyen tel. 013-35 24 02, fax 013-35 24 07 liesbeth.verdeyen@scherpenheuvel-zichem.be GEMEENTEONT VANGER Hilde Venstermans tel. 013-35 24 20, fax 013-35 24 07 hilde.venstermans@scherpenheuvel-zichem.be INFORMATIEAMBTENA AR Kim Maex tel. 013-35 24 41, fax 013-35 24 07 kim.maex@scherpenheuvel-zichem.be

POLITIEZONE DEMERDAL DSZ (Diest/Scherpenheuvel-Zichem) Korpschef: Erik Kennes Leuvensestraat 92, 3290 Diest tel. 013-35 05 00, fax.013-32 23 07 korpschef@politie-demerdal-dsz.be www.politie-demerdal-dsz.be OCMW Sociaal Huis: Markt 21, 3271 Zichem tel. 013-77 26 47, fax 013-78 16 93 info@ocmw.scherpenheuvel-zichem.be www.scherpenheuvel-zichem.be Voorzitter: Marie Jeanne Hendrickx tel. 013-77 32 12, mariejeanne.hendrickx@scherpenheuvel-zichem.be Secretaris: Paul Goossens tel. 013-61 21 71, fax 013-78 16 93 paul.goossens@ocmwscherpenheuvel- zichem.be Ontvanger: Patrick Plu tel. 013-61 21 76, fax 013-78 16 93 patrick.plu@ocmwscherpenheuvel-zichem.be


Gemeente Sint-Genesius-Rode

LEUVEN

Dorpsstraat 46, 1640 St.-Genesius-Rode tel. 02-609 86 00, fax 02-609 86 80 info@sint-genesius-rode.be www.sint-genesius-rode.be

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad

COLLEGE

Aangewezen Burgemeester

burgemeester

 Pierre Rolin, (IC-GB) gsm 0475-53 49 03 pierre.rolin@sint-genesius-rode.be De bevoegdheden van de burgemeester en schepenen zijn nog niet verdeeld. Momenteel is het hele college bevoegd voor alle domeinen.

GEMEENTESSECRETARIS Hugo Massagé, tel. 02-609 86 06 hugo.massage@sint-genesius-rode.be

Schepenen Sophie Stone-Wilmès (IC-GB), tel. 02-609 86 13 sophie.stone-wilmes@sint-genesius-rode.be Geertrui Windels (CD&V) tel. 02 380 97 44 geertrui.windels@sint-genesius-rode.be Eric Libert (IC-GB), tel. 02-226 05 26 eric.libert@sint-genesius-rode.be Philippe De Vleeschouwer (IC-GB), tel. 02-358 47 84 philippe.de.vleeschouwer@sint-genesius-rode.be

GEMEENTEONT VANGER Tom Van Haelst, tel. 02-609 86 61 tom.vanhaelst@sint-genesius-rode.be INFORMATIEAMBTENA AR Steven Van Camp, tel. 02-609 86 04, steven.van.camp@sint-genesius-rode.be

POLITIEZONE RODE (Drogenbos/ Linkebeek/Sint-Genesius-Rode) Korpschef: Luc Breydels Zoniënwoudlaan 79, 1640 Sint-Genesius-Rode tel. 02-363 73 83, fax. 02-363 73 05 breydels.luc@skynet.be www.lokalepolitie.be/rode OCMW Dorpsstraat 74, 1640 St.-Genesius-Rode tel. 02-380 55 55, fax 02-380 55 65 info@ocmwrode.be Secretaris: Steve Waeyaert tel. 02-380 55 55, steve.waeyaert@ocmwrode.be Voorzitter: Xavier Deleenheer, tel. 02-380 55 55 xavier.deleenheer@ocmwrode.be Ontvanger: Peter Timbal, tel. 02-380 55 55

137

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelgemeenten: Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, tel. 02-371 22 11, fax 02-377 54 87, info@sint-pieters-leeuw.be www.sint-pieters-leeuw.be

COLLEGE

Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) tel. 02-371 22 00, fax 02-377 54 87 luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 1, 7, 10, 11, 13, 14, 23, 26, 29, 45, 46 secretariaat: 02-371 22 30

Schepenen

138

 Jos Speeckaert (CD&V) gsm 0495-58 96 25, fax 02-377 54 87 jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 2, 3, 4, 21, 27 Jan Desmeth (N-VA) tel. 02-371 22 04, fax 02-377 54 87 jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 9, 24, 25, 36, 42 Luc Van Ruysevelt (CD&V) tel. 02-371 22 08, fax 02-377 54 87 luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 17, 20, 33, 43 Marleen De Kegel (N-VA) tel. 02-569 75 22, fax 02-377 54 87, gsm 0473- 41 24 74 marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 13, 16, 34, 35, 37, 44

 Lucien Wauters (CD&V) tel. 0495-58 96 27, fax 02-377 54 87 lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 8, 15, 24, 30, 32, 41, 48 Gunther Coppens (N-VA) tel. 02-371 22 12, fax 02-377 54 87 gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 6, 19, 22, 36, 38 Bart Keymolen (CD&V) tel. 02-371 22 12, fax 02-377 54 87 bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be bevoegdheden: 5, 18, 31, 47 Paul Defranc CD&V) tel. 0475-86 55 57, fax 02-377 00 83 paul.defranc@ocmwspl.be

Voorzitter gemeenteraad burgemeester GEMEENTESSECRETARIS Walter Vastiau tel. 02-371 22 05, fax 02-377 54 87 walter.vastiau@sint-pieters-leeuw.be GEMEENTEONT VANGER Cindy Van Driesche tel. 02-371 22 06, fax 02-378 42 57 cindy.vandriessche@sint-pieters-leeuw.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

INFORMATIEAMBTENA AR Elke Hemelings wnd. tel. 02-371 63 21, fax 02-377 54 87 elke.hemelings@sint-pieters-leeuw.be POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW Korpschef: Marc Crispel Pepingensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw tel. 02-359 99 27, fax. 02-359 99 44 info@polleeuw.be www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw OCMW Fabriekstraat 1A, 1601 Sint-Pieters-Leeuw tel. 02 371 03 40, fax 02-377 00 83 ocmw.secretariaat@ocmwspl.be www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be Voorzitter: Paul Defranc gsm 0475-86 55 57, fax 02-377 00 83 paul.defranc@ocmwspl.be Secretaris: Patrick Bosmans tel. 02-371 03 47 patrick.bosmans@ocmwspl.be Ontvanger: Lin Deckers tel. 02-371 03 46 lin.deckers@ocmwspl.be


Gemeente Steenokkerzeel

LEUVEN

deelgemeenten: Steenokkerzeel, Perk, Melsbroek Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel, tel. 02-254 19 00, 02-254 19 02,info@steenokkerzeel.be www.steenokkerzeel.be

COLLEGE

Burgemeester Kurt RYON, (Klaver-NVA), tel. 0475-68 36 41, kurt.ryon@steenokkerzeel.be bevoegdheden: 7, 10, 31, 42

Schepenen Wim MOMBAERTS, (Klaver-NVA) tel. 02-751 60 06, gsm 0497-07 72 75 wim.mombaerts@steenokkerzeel.be bevoegdheden: 5, 23, 42 Alex Trostmann, (Open VLD) gsm 0478-76 32 64 alex.trostmann@steenokkerzeel.be bevoegdheden: 18, 19, 38 Geert Laureys, (Klaver-NVA) gsm 0473-88 68 12 geert.laureys@steenokkerzeel.be bevoegdheden: 4, 9, 13, 16, 27, 42 Jan Van Hoof, (Open VLD) tel. 02-305 44 40, gsm 0486-31 88 54 jan.vanhoof@steenokkerzeel.be bevoegdheden: 3, 6, 17, 20, 43

HALLE-VILVOORDE

 Clémence Maes, (Klaver-NVA) tel. 02-759 37 96, gsm 0472-50 63 31 clemence.maes@steenokkerzeel.be bevoegdheden: 8, 33, 35, 44 Marc Verhaeghe, (Open VLD) tel. 02-751 82 56 marc.verhaeghe@ocmwsteenokkerzeel.be bevoegdheden: 8

POLITIEZONE K ASTZE (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) Korpschef: Jack Vissers Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel tel. 02-759 78 72, fax. 02-759 69 21 korpschef@kastze.be

Voorzitter gemeenteraad

OCMW Fuérisonplaats 14, 1820 Steenokkerzeel tel. 02-758 01 70, fax 02-758 01 85 www.ocmwsteenokkerzeel.be Voorzitter: Marc Verhaeghe, tel. 02-751 82 56, marc.verhaeghe@steenokkerzeel.be Secretaris: Elisabeth Dedecker, tel. 02-758 01 73, elisabeth.dedecker@ocmwsteenokkerzeel.be Financieel beheerder: Luk Vandeuren, tel. 02-758 01 74, luk.vandeuren@ocmwsteenokkerzeel.be

 Marleen Ral, (Klaver-NVA) tel. 02-751 46 24, gsm 0472-58 05 82 marleen.ral@steenokkerzeel.be GEMEENTESSECRETARIS Heidi Abeloos, tel. 02-254 19 16, gemeentesecretaris@steenokkerzeel.be FINANCIEEL BEHEERDER Luk Vandeuren, tel. 02-254 19 25, luk.vandeuren@steenokkerzeel.be

www. kastze.be

INFORMATIEAMBTENA AR Heidi Abeloos, tel. 02-254 19 16, gemeentesecretaris@steenokkerzeel.be

139

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Ternat

deelgemeenten: Ternat, St. Katherina-Lombeek, Wambeek Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat, tel. 02-582 10 06, fax 02-582 77 85, info@ternat.be www.ternat.be

COLLEGE

Burgemeester Ronald Parys (LVB) tel. 02-583 04 38, info@ternat.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 11, 25, 46

Schepenen Luc Wachtelaar, (LVB) tel. 02-582 26 82, lucwachtelaer@telenet.be bevoegdheden: 2, 3, 32 Jozef Borremans, (LVB) tel. 02-582 51 42, jozef.borremans@gmail.com bevoegdheden: 5, 33 Guido Van Cauwelaert, (sp.a - Groen) gsm 0498-74 03 41 vancauwelaertguido@belgacom.net bevoegdheden: 19, 22, 34, 35, 38, 42, 44 Kathleen Platteau, (LVB) gsm 0485-67 32 42 kathleen-platteau@hotmail.com bevoegdheden: 6, 9, 16, 20, 27, 28, 31, 36

140

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

 Armand Van Malderen, (LVB) tel. 02-582 42 69, armand.vanmalderen@gmail.com bevoegdheden: 14, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 43 Marc Faes, (LVB) - OCMW Voorzitter tel. 02-582 46 75, marc.faes@ocmw-ternat.be marcfaes55@gmail.com bevoegdheden: 8, 15, 48

Voorzitter gemeenteraad Jean Dooms, tel. 02-582 13 29 jdooms@telenet.be GEMEENTESECRETARIS Koen Vanholder, tel. 02-583 04 40, fax 02-582 77 85, koen.vanholder@ternat.be GEMEENTEONT VANGER Theo Evenepoel, tel. 02-583 04 22, fax 02-582 77 85, theo.evenepoel@ternat.be

COMMUNIC ATIEAMBTENA AR An Duch창telet, tel. 02-583 04 28, fax 02-582 77 85, an.duchatelet@ternat.be POLITIEZONE TARL (Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat) Korpschef: Eric Uyttersprot Affligemsestraat 101, 1770 Liedekerke tel. 053-65 00 65, fax 053-65 00 64 politie@tarl.be, www.tarl.be OCMW Kapelleveld 8, 1742 Ternat tel. 02-582 47 85, fax 02-582 94 27 Voorzitter: Marc Faes tel. 02-582 46 75 marc.faes@ocmw-ternat.be Secretaris: Ingrid De Vos, tel. 02-568 15 80 ingrid.devos@ocmw-ternat.be


Gemeente Tervuren

LEUVEN

deelgemeenten: Duisburg, Vossem Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren, tel. 02-766 52 01, fax 02-766 53 96, ac@tervuren.be www.tervuren.be

COLLEGE

Burgemeester Jan Spooren (N-VA) jan.spooren@tervuren.be bevoegdheden: 1, 4, 10, 34, 46

Schepenen Mario VAN ROSSUM (CD&V), mario.vanrossum@tervuren.be bevoegdheden: 3, 16, 23, 27 Mark VAN ROY (GROEN+), mark.vanroy@tervuren.be bevoegdeden: 9, 14, 23, 42 Hubert Keyaerts (N-VA), hubert.keyaerts@tervuren.be bevoegdheden: 5 Jan TRAPPENIERS (CD&V), jan.trappeniers@tervuren.be bevoegdheden: 9, 17, 28, 31 Lut KINT (N-VA), lut.kint@tervuren.be bevoegdheden: 6, 7, 45

HALLE-VILVOORDE

 Theo Debeer (CD&V), theo.debeer@tervuren.be bevoegdheden: 18, 35, 38, 44 Bert VANOOST (GROEN+), bert.vanoost@tervuren.be bevoegdheden: 8, 33

POLITIEZONE TERVUREN Korpschef: Peter Vanhoyland Markt 7, 3080 Tervuren tel. 02-767 30 00, fax. 02-767 23 57 politie@tervuren.be www.lokalepolitie.be/tervuren

Voorzitter gemeenteraad

OCMW Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren tel. 02-766 52 02 info@sociaalhuistervuren.be Voorzitter: Bert Vanoost Secretaris: Hugo Stevens Ontvanger: Michèle Roelandt

 Bram Peters (GROEN+), bram.peters87@gmail.com GEMEENTESSECRETARIS Roeland Dekerk, tel. 02-766 53 02, roeland.dekerk@tervuren.be GEMEENTEONT VANGER Patrick Crabbe, tel. 02-766 52 52, patrick.crabbe@tervuren.be INFORMATIEAMBTENA AR Kristoff Verbeken, tel. 02-766 52 33, kristoff.verbeken@tervuren.be

141

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Tielt-Winge

deelgemeenten: Tielt, Houwaart, Meensel-Kiezegem, Sint-Joris-Winge Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge, tel. 016-63 40 08, fax 016-63 95 48, info@tielt-winge.be www.tielt-winge.be

COLLEGE

Burgemeester Rudi Beeken (open VLD) tel. 016-63 15 53 rbeeken@tielt-winge.be bevoegdheden: 7, 10,11,35

Schepenen Filip Broos (sp.a), tel. 016-63 22 61, gsm 0477-69 80 36 filip.broos@tielt-winge.be bevoegdheden: 9, 27, 31, 36, 38 Agnes Van de Gaer (open VLD), tel. 016-50 22 11, avandegaer@tielt-winge.be bevoegdheden: 17, 18, 23, 24, 43 Germaine Willems (open VLD), tel. 016-50 19 35 , gsm 0478-53 10 79 gwillems@tielt-winge.be bevoegdheden: 5, 21, 29 Yvette Duerinckx (sp.a), tel. 016-63 13 19 , gsm 0474-75 10 49 yduerinckx@tielt-winge.be bevoegdheden: 6, 15, 16

142

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

 Vic Deschryver (open VLD), tel. 016-63 32 76 , gsm 0494-60 64 63 vdeschryver@tielt-winge.be bevoegdheden: 3, 4,32, 45 Fons Lemmens (sp.a), tel. 016-63 12 19 , gsm 0476-35 15 48 flemmens@tielt-winge.be bevoegdheden: 8, 14, 30, 47

POLITIEZONE HAGEL AND (Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ Kortenaken//Tielt-Winge) Korpschef: Luc Liboton Eugeen Coolsstraat 11A, 3460 Bekkevoort tel. 013-35 03 50, fax. 013-35 03 85 korpschef@politiehageland.be

GEMEENTESECRETARIS RenĂŠ De Keyzer, tel. 016-63 95 24, rene.de.keyzer@tielt-winge.be

OCMW Tiensesteenweg 2, 3390 Tielt-Winge tel.016-63 40 03, fax 016-64 06 11, info@ocmw.tielt-winge.be www.ocmw.tielt-winge.be

GEMEENTEONT VANGER Katia Valvekens, tel. 016-63 95 35, katia.valvekens@tielt-winge.be COMMUNIC ATIEAMBTENA AR Bart Van de Laar, tel. 016-63 95 28, fax 016-95 48, communicatie@tielt-winge.be

www.politiehageland.be

 Voorzitter: Fons Lemmens, tel. 016-63 92 79 fons.lemmens@ocmw.tielt-winge.be Secretaris: Jeannine Coekaerts, tel. 016-63 40 03, jeannine.coekaerts@ocmw.tielt-winge.be Ontvanger: Ludo Verdonck, tel. 016-63 92 77, ludo.verdonck@ocmw.tielt-winge.be


Gemeente Tienen

LEUVEN

deelgemeenten: Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriete-Houtem, Vissenaken. Grote Markt 27, 3300 Tienen, tel. 016-80 57 00, fax 016-82 30 71, info@tienen.be www.tienen.be

COLLEGE

Burgemeester Marcel Logist (SP.A) tel. 016-80 57 67, fax 016-80 57 63 marcel.logist@tienen.be bevoegdheden: 1, 10, 11, 42

Schepenen Katrien Partyka (CD&V), tel. 016-80 57 01, katrien.partyka@tienen.be bevoegdheden: 5, 18, 24, 25 Patrick Grootjans (SP.A), tel. 016-80 57 65, patrick.grootjans@tienen.be, bevoegdheden: 3,17, 20, 43 Wim Bergé (CD&V), tel. 016-80 57 93, wim.berge@tienen.be bevoegdheden: 9, 16, 27, 31, 47 Jean Defau (SP.A), tel. 016-80 57 59, jean.defau@tienen.be bevoegdheden: 6, 8, 28, 33 Jos Hermans (CD&V), jos.hermans@tienen.be bevoegdheden: 14, 23

HALLE-VILVOORDE

 Martine Rens (SP.A), tel. 016-80 56 56, martine.rens@tienen.be bevoegdheden: 4, 7, 13, 32, 45 David Geladé (SP.A), david.gelade@tienen.be bevoegdheden: 22, 38, 35 Freddy Closset (SP.A), freddy.closet@tienen.be bevoegdheden: 8, 34

Voorzitter gemeenteraad burgemeester STADSSECRETARIS Luc Janssens, tel. 016-80 57 68, luc.janssens@tienen.be STADSONT VANGER Ans Aerts, tel. 016-80 56 59, fax 016-82 37 03, ans.aerts@tienen.be

POLITIEZONE TIENEN /HOEGA ARDEN (Hoegaarden/Tienen) Korpschef: Pierre Schippers Gilainstraat 109, 3300 Tienen tel. 016-80 19 11, fax. 016-82 27 02 korpschef@politiezonetienen-hoegaarden.be www. politiezonetienen-hoegaarden.be OCMW Veldbornstraat 114, 3300 Tienen tel. 016-80 11 11, fax 016-80 11 19 ocmw@tienen.be Voorzitter: Freddy Closset, tel. 016-80 11 00, frederic.closset@ocmw.tienen.be Secretaris: Jan Lambrechts, tel. 016-80 11 01, jan.lambrechts@ocmw.tienen.be Ontvanger: Marc Dewaelheyns, tel. 016-80 11 02, marc.dewaelheyns@ocmw.tienen.be

INFORMATIEAMBTENA AR Marijke Tritsmans, tel. 016-80 57 57, marijke.tritsmans@tienen.be

143

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Tremelo

deelgemeente: Baal Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo, tel. 016-53 16 66, fax 016-53 72 67, www.tremelo.be secretariaat@tremelo.be

COLLEGE

24, 29, 41, 46

 Elynn Van Uffel (Open VLD), gsm 0495-88 70 58, 0476-85 80 04 elynn.vanuffel@tremelo.be bevoegdheden: 9, 28, 37, 44 Jan Van Herck, tel. 016-53 79 34 jan.vanherck@ocmw.tremelo.be

Schepenen

Voorzitter gemeenteraad

Burgemeester Paul Dams (Open VLD) tel. 016-52 54 06, burgemeester@tremelo.be bevoegdheden: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 19,

 Vital Van Dessel (CD&V), gsm 0475-83 86 03, vital.vandessel@tremelo.be bevoegdheden: 23, 33 Marie-Louise Maes (Open VLD) tel. 016-53 21 59, marielouise.maes@tremelo.be bevoegdheden: 8, 15, 27 Bert De Wit (CD&V), gsm 0476-85 80 02, bert.dewit@tremelo.be bevoegdheden: 6, 16, 31, 32, 47 Diane Willems (CD&V), gsm 0476-85 80 01 diane.willems@tremelo.be bevoegdheden: 18, 22, 35, 38, 42

144

 Marc Verlinden (Open VLD) gsm 0475-28 40 46, marc.verlinden@tremelo.be GEMEENTESECRETARIS Theo Ceulemans, tel. 016-52 54 05, theo.ceulemans@tremelo.be GEMEENTEONT VANGER Werner Van Rompuy, tel. 016-52 54 31, werner.vanrompuy@tremelo.be INFORMATIEAMBTENA AR Nadia Gijsemans tel. 016-52 54 02, info@tremelo.be

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) Korpschef: Patrick Truyens Kruisstraat 31, 3120 Tremelo tel. 016-53 11 23, fax. 016-53 23 31 patrick.truyens@tremelo.be www.lokalepolitie.be/brt OCMW Baalsebaan 289, 3128 Baal tel. 016-53 75 40, fax 016-53 75 46 Secretaris: Wim Vandenbroeck, tel. 016-52 55 20, wim.vandenbroeck@ocmw.tremelo.be Voorzitter: Jan Van Herck, tel. 016-53 79 34 jan.vanherck@ocmw.tremelo.be Ontvanger: Jan Festjens, tel. 016-52 55 22, jan.festjens@ocmw.tremelo.be


Gemeente Vilvoorde

LEUVEN

deelgemeente: Peutie Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel. 02-255 47 80, fax 02-255 45 39, www.vilvoorde.be info@vilvoorde.be

COLLEGE

Burgemeester Hans Bonte (sp.a-Groen) tel. 02-255 45 00, hans.bonte@vilvoorde.be bevoegdheden: 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 26, 32, 37, 39, 40, 42, 45, 46

Schepenen Kevin Vincke (N-VA), tel. 02-255 45 01, kevin.vincke@vilvoorde.be bevoegdheden: 2, 27, 31 Jo De Ro (Open Vld), tel. 02-255 45 02, jo.de.ro@vilvoorde.be bevoegdheden: 3, 6, 46 Fatima Lamarti (sp.a-Groen) tel. 02-255 45 03, fatima.lamarti@vilvoorde.be bevoegdheden: 8, 15, 30, 33, 35, 44, 48 Katrien Vaes (Open Vld), tel. 02-255 45 07, katrien.vaes@vilvoorde.be bevoegdheden: 5, 19, 21, 22, 41 Magda Van Stevens (sp.a-Groen) tel. 02-255 45 05, POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

HALLE-VILVOORDE

magda.van.stevens@vilvoorde.be bevoegdheden: 23, 42 Johan Serkeyn (sp.a-Groen), tel. 02-255 45 06, johan.serkeyn@vilvoorde.be bevoegdheden: 7, 9, 28, 34, 36 Johan Claus (Open Vld), tel. 02-257 98 00, johan.claus@vilvoorde.be bevoegdheden: 16, 17, 18, 38, 43

Voorzitter gemeenteraad burgemeester STADSSECRETARIS Vera Boudry tel. 02-255 45 10, fax 02-255 47 80, vera.boudry@vilvoorde.be FINANCIEEL BEHEERDER Gunther Schoovaerts tel. 02-255 45 25, fax 02-255 46 24, gunther.schoovaerts@vilvoorde.be

POLITIEZONE VILVOORDE-MACHELEN (Vilvoorde/Machelen) Korpschef: Frits Coenen Zennelaan 76, 1800 Vilvoorde tel. 02-253 33 33, fax. 02-252 60 90 korpsleiding@pzvima.be, www.politie.vima.be OCMW Kursaalstraat 40, 1800 Vilvoorde tel. 02-257 98 11, fax 02-257 98 07 info@ocmwvilvoorde.be www.ocmwvilvoorde.be Voorzitter: Jan Anciaux, tel. 02-257 98 00, jan.anciaux@vilvoorde.be Secretaris: Lode Peeters, tel. 02-257 98 01 lode.peeters@ocmwvilvoorde.be Financieel beheerder: Pascale De Hertogh, tel. 02-255 98 10, pascale.dehertogh@ocmwvilvoorde.be

INFORMATIEAMBTENA AR Shirley Tasker tel. 02-255 45 52, fax 02-255 47 80, shirley.tasker@vilvoorde.be

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

145

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Wemmel

LEUVEN

Dr.H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel tel. 02-462 05 00, fax 02-462 05 09 info@wemmel.be www.wemmel.be

COLLEGE

Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Wemmel) gsm 0476-32 31 24 walter.vansteenkiste@wemmel.be bevoegdheden: 1, 10, 13, 23, 26, 31, 32, 38

Schepenen Christian Andries (LB) tel. 02-460 55 99, chris.andries@wemmel.be bevoegdheden: 9, 16, 28, 36, 37 Marcel Van Langenhove (LB) gsm 0497-94 21 00, marcel.vanlangenhove@wemmel.be bevoegdheden: 7, 17, 27, 29 Bernard Carpriau (LB) gsm 0479-94 21 03, bernard.carpriau@wemmel.be bevoegdheden: 5, 6, 24, 42 Christine Lemmens (LB) gsm 0495-25 00 41, christine.lemmens@wemmel.be bevoegdheden: 4, 8, 44, 47

146

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad Bernard Carpriau (LB) GEMEENTESECRETARIS Katrien DE TAEYE tel. 02-462 05 41, katrien.detaeye@wemmel.be GEMEENTEONT VANGER Rony Wellens, tel. 02-462 05 23, ronny.wellens@wemmel.be INFORMATIEAMBTENA AR Johan Dierinck info@wemmel.be, tel. 02-462 06 15

POLITIEZONE AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) Korpschef: Kurt Tirez Zone 5 - Mollem 230, 1730 Asse tel. 02-456 08 55, fax. 02-456 08 57 korpschef@amow.be www.amow.be OCMW De Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel tel. 02-462 06 80, fax 02-462 06 89 ocmw@wemmel.be Voorzitter: Armand Hermans tel. 02-460 13 08 armand.hermans@wemmel.be Secretaris: Rudi Seghers tel. 02-462 06 80, rudi.seghers@wemmel.be Ontvanger: Mieke Vande Walle tel. 02-462 06 80, mieke.vandewalle@wemmel.be


Gemeente Wezembeek-Oppem Louis Marcelisstraat 134, 1970 Wezembeek-Oppem tel. 02-783 12 11, fax 02-731 06 72 marleen.verhoeven@wezembeek-oppem.be www.wezembeekoppem.be

HALLE-VILVOORDE

Voorzitter gemeenteraad

COLLEGE

Burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) tel. 02-783 12 12, fax 02-731 06 72, f.vanhoobrouck@skynet.be bevoegdheden: 3, 5, 6, 9, 17

 Nicole Geerseau-Desmet (LB-Union), nicolegeerseaudesmet@skynet.be GEMEENTESSECRETARIS Marc Van Deuren, tel. 02-783 12 11, marc.vandeuren@wezembeek-oppem.be

Schepenen Frédéric Petit (LB-Union), fredericpetit@skynet.be bevoegdheden:3, 6, 32 Nicole Geerseau-Desmet (LB-Union), nicolegeerseaudesmet@skynet.be bevoegdheden: 4, 6, 7, 24, 36 Murielle Jaubert (LB-Union), murjaubert@hotmail.be bevoegdheden: 8, 9, 42, 45 Jean Crêvecoeur ach@swing.be bevoegdheden: 15, 27, 31, 48

LEUVEN

FINANCIEEL BEHEERDER Paul Letroye tel. 02-783 12 27, paul.letroye@wezembeek-oppem.be

POLITIEZONE WOKR A (Kraainem/Wezembeek-Oppem) Korpschef: Johan Vander Veken Molenweg 20, 1970 Wezembeek-Oppem tel. 02-766 18 18, fax. 02-766 18 99 politie@wokra.be www.wokra.be OCMW Jozef De Keyzerstraat 15, 1970 Wezembeek-Oppem tel. 02-766 13 00, fax 02-766 14 09 Voorzitter: Luc Matthys Secretaris: Carla Op ’t Eynde, Ontvanger: Jacques Vandermosten

147

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Zaventem

deelgemeenten: Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek Diegemstraat 37, 1930 Zaventem tel. 02-717 89 00, fax 02-725 72 77 secretariaat@zaventem.be www.zaventem.be

COLLEGE

Burgemeester Francis Vermeiren (Open VLD) tel. 02-717 89 00, burgemeester@zaventem.be bevoegdheden: 1, 4, 7, 10, 11, 17, 26, 30, 39, 43, 46, 48

Schepenen Lieve Wierinck (Open VLD) tel. 02-720 86 81 lievewierinck@hotmail.com bevoegdheden: 2, 5, 25, 38 Ingrid Holemans (Open VLD), tel. 02-731 81 16, ingrid.holemans@telenet.be bevoegdheden: 6, 9, 13, 16, 32, 36, 45 Eric Van Rompuy (CD&V), tel. 02-731 70 22 eric.vanrompuy@skynet.be bevoegdheden: 3, 14, 23 Amy Gille (sp.a), gsm 0477-79 88 09 amy.gille@hotmail.com bevoegdheden: 31, 42, 47

148

LEUVEN HALLE-VILVOORDE

 Dirk Philips (Open VLD), tel. 02-721 29 50, dirkphilips@skynet.be bevoegdheden: 8, 15, 20, 28, 29, 33, 34, 37, 44 Piet Ockerman (Open VLD) tel. 02-759 36 09 ockernos@yahoo.com bevoegdheden: 7, 18, 27, 35 Peter Rosel (Open VLD), tel. 02-305 40 47, peter.rosel@pandora.be bevoegdheden: 19, 22, 24, 41

Voorzitter gemeenteraad Anne Lefevre (Open VLD) gsm 0494-48 84 13 annelef@hotmail.com GEMEENTESECRETARIS Wim Debruyn, tel. 02-717 89 00, fax 02-725 72 77, secretaris@zaventem.be FINANCIEEL BEHEERDER Katia Van Campenhout, katia.vancampenhout@zaventem.be

POLITIEZONE ZAVENTEM Korpschef: Jean-Pierre Van Thienen Hoogstraat 20, 1930 Zaventem tel. 02-719 10 10, fax. 02-719 10 00 politie@zaventem.be www.politiezaventem.be OCMW H. Henneaulaan 1, 1930 Zaventem tel. 02-720 88 84, fax 02-725 71 81 www.ocmw-zaventem.org Voorzitter: Sonja JACOBS, gsm 0479-37 06 58 Secretaris: Elke Martens tel. 02-780 88 84, elke.martens@ocmw-zaventem.org Ontvanger: Johan Decraene


Gemeente Zemst

LEUVEN

deelgemeenten: Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst De Griet 1, 1980 Zemst tel. 015-62 71 71, fax 015-62 71 77 gemeente@zemst.be www.zemst.be

COLLEGE

Burgemeester Bart Coopman (CD&V) tel. 015-61 88 81 bart.coopman@zemst.be bevoegdheden: 1, 7, 10, 11, 23, 26, 32, 34, 35

HALLE-VILVOORDE

POLITIEZONE K ASTZE (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) Korpschef: Jack Vissers Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel tel. 02-759 78 72, fax. 02-759 69 21

 Kristel Van Praet (CD&V), kristel.vanpraet@zemst.be bevoegdheden: 3, 4, 8, 28, 31, 44 Bart nobels (CD&V), bart.nobels@zemst.be bevoegdheden: 8, 6

korpschef@kastze.be, www. kastze.be

Schepenen Veerle Geerinckx (N-VA), veerle.geerinckx@zemst.be bevoegdheden: 5, 21, 24, 37, 39, 41 Koen Vandermeiren(CD&V), koen.vandermeiren@zemst.be bevoegdheden: 8, 9, 19, 36, 38, 47 Dirk Van Roey (N-VA), dirk.vanroey@zemst.be bevoegdheden: 15, 17, 28, 43, 46 Jan Verdoodt (CD&V), jan.verdoodt@zemst.be bevoegdheden: 13, 18, 25, 29, 30, 33, 42, 45 Piet Van Grunderbeek (N-VA), piet.vangrunderbeek@zemst.be bevoegdheden: 16, 20, 27

GEMEENTESSECRETARIS Jocelyn Bruggeman, tel. 015 61 88 97, gemeente@zemst.be GEMEENTEONT VANGER Johan Janssens, tel. 015-62 71 28, johan. janssens@zemst.be INFORMATIEAMBTENA AR Jeroen Michiels tel. 015-62 71 72, fax 015-62 71 77, informatie@zemst.be

OCMW Hoogstraat 69, 1980 Zemst tel. 015-61 87 10, fax 015-62 03 62 Secretaris: Eddy Van Bosstraeten, tel. 015-61 87 12, eddy.vanbosstraeten@ocmw-zemst.be Voorzitter: Bart Nobels, tel. 015-61 87 10, bart.nobels@zemst.be Ontvanger: Luc Bauters, tel. 015-61 87 14, luc.bauters@ocmw-zemst.be

149

POLITIEKE ORG.

ADMIN. ORG.

PROV. SUBIDIES

VEILIGHEID

PROV. EN STAAT

GEMEENTEN

CIJFERS

TREFWOORDEN


Gemeente Zoutleeuw deelgemeenten: Budingen, Halle-Booienhoven Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw tel. 011-78 91 70, fax 011-78 42 22 burgemeester@zoutleeuw.be www.zoutleeuw.be

COLLEGE

Burgemeester Jos Ceyssens (CD&V) burgemeester@zoutleeuw.be

HALLE-VILVOORDE

STADSSECRETARIS Sandra Blockx, tel. 011-78 91 74, secretaris@zoutleeuw.be

bevoegdheden: 3, 17, 25, 28, 38, 39, 42, 43

Schepenen Viki Tweepenninckx (open VLD) bevoegdheden: 2, 4, 9, 13, 27, 47 Roger Mertens (CD&V) bevoegdheden: 3, 4, 6, 23, 31, 48 Paul Mathues (CD&V) bevoegdheden: 5, 18, 19, 29 Joris-Vandevelde Hilda (CD&V) bevoegdheden: 7, 8, 15, 33, 35, 36, 44 Etienne Wouters (Open VLD) bevoegdheden: 8

150

LEUVEN

STADSONT VANGER Peter Vanmechelen, tel. 011-78 91 79, peter.vanmechelen@zoutleeuw.be INFORMATIEAMBTENA AR Carla Reynders, tel. 011-78 91 76, carla.reynders@zoutleeuw.be

POLITIEZONE L AN (Landen/Linter/Zoutleeuw) Korpschef: Chris Simons, Stationsstraat 29, 3400 Landen tel. 011-88 48 84, fax 011-88 33 66 politie@pzlan.be www.lokalepolitie.be/lan OCMW Prins Leopoldsplaats 3, 3440 Zoutleeuw tel. 011-78 92 10, fax 011-78 45 69 Secretaris: Pieter Van Houtte Voorzitter: Etienne Wouters Ontvanger: Nele Deroy


nt a b a r B s m Vl a a in cijfers

151 Provinciedomein Kessel-Lo


Oppervlakte 2.106 km² Vlaams-Brabant is de kleinste Vlaamse provincie. (plus minus 90 km oost-west, plus minus 40 km noord-zuid) Gemeenten 65 gemeenten waarvan 35 in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 30 in het arrondissement Leuven Gemiddeld inkomen per aangifte Vlaams-Brabant

(aanslagjaar 2011 - inkomsten 2010)

32.732 euro (hoogste van alle Belgische provincies)

Bron: FOD Economie, ADSEI

Werkloosheidsgraad Vlaams-Brabant Bron: VDAB, Arvastat

(NWWZ in % van de beroepsbevolking - gemiddelde 2012)

5,61 % (laagste na West-Vlaanderen)

oppervlakte km²

Prov. Vlaams-Brabant Arr. Halle-Vilvoorde Arr. Leuven Arr. Halle-Vilvoorde

2.106,13 942,93 1.163,20 942,93

bevolking (VRIND 2012) 1.094.751 604.097 490.654 604.097

Affligem

17,70 12.615

Asse

49,64 30.875

Beersel

30,01 24.244

Bever

19,78 2.171

Dilbeek

41,18 40.388

Drogenbos 2,49 5.013 Galmaarden 34,93 8.535 Gooik

39,70 9.181

Grimbergen 38,59 35.810 Halle

44,40 36.852

Herne

44,63

Hoeilaart

20,43 10.539

6.572

Kampenhout 33,49 11.316 Kapelle o/d Bos Kraainem Lennik

15,25

9.161

5,80 13.585 30,80 8.915

Liedekerke 10,08 12.646 Linkebeek 4,15 4.787 152


Londerzeel 36,29 17.869

Boutersem 30,75 7.792

Machelen 11,59 13.738

Diest

Meise

34,82 18.418

Geetbets 35,17 5.947

Merchtem 36,72 15.693

Glabbeek 26,78 5.269

Opwijk

19,69 13.379

Haacht

30,57 14.186

Overijse

44,43 24.716

Herent

32,73 20.642

58,20 23.259

Pepingen 36,05 4.417

Hoegaarden 33,93 6.739

Roosdaal

Holsbeek 38,50 9.724

21,69 11.260

Sint-Genesius-Rode 22,77

17.934

Huldenberg 39,64 9.528

Sint-Pieters-Leeuw 40,38

32.246

Keerbergen 18,39 12.774

Steenokkerzeel 23,46

11.640

Kortenaken 49,06 7.856

24,48 15.142

Kortenberg 34,52 19.391

Ternat

Vilvoorde 21,48 41.005

Landen

8,74 15.341

Leuven

56,63 97.656

13.830

Linter

36,37 7.088

Wemmel

Wezembeek-Oppem 6,82

Zaventem 27,62 31.715 Zemst Arr. Leuven

42,85 22.249 1.163,20

Aarschot

490.654

62,51 28.755

Begijnendijk 17,62 9.962 Bekkevoort 37,17 6.079 Bertem

29,75 9.638

Bierbeek 39,73 9.609 Boortmeerbeek 18,64

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

11.792

veiligheid

54,05 15.546

Lubbeek 46,13 13.953 Oud-Heverlee 31,14 Rotselaar

37,57 15.963

Scherpenheuvel-Zichem 50,50 Tervuren

11.046 22.592

32,92 21.236

Tielt-Winge 44,16 10.539 Tienen

71,77 32.987

Tremelo

21,57 14.679

Zoutleeuw 46,73 8.252 153

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


154


en d r o o fw e Tr

155 155


trefwoord

A

Aankoop woning Aankopen en economaat Aanpassingspremies Aanpassingswerken woning, subsidie Aardbeien Aarschot Ademtoestellen-onderhoud Adjunct van de gouverneur Administratief toezicht Administratieve en controlegeneeskunde Affligem Afval, subsidie Afvalbeleid Agenda deputatie Agenda provincieraad Agentschap voor Binnenlands Bestuur Agro-biotechnieken Alcohol Alcoholcontroles Algemeen secretariaat Allochtonen 156

dienst

Dienst wonen Dienst facilitair beheer Dienst wonen Provinciale subsidies Dienst land- en tuinbouw Aarschot Federale overheid Provincie en staat Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst personeelsbeleid Affligem Provinciale subsidies Dienst leefmilieu Algemeen secretariaat Algemeen secretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst land- en tuinbouw Dienst welzijn en gezondheid Federale overheid Algemeen secretariaat Dienst diversiteit en gelijke kansen

43 47 43 51 38 86 80 22 82 47 87 51 39 46 46 82 38 41 80 46 42


Alsemberg Amateurgezelschappen Amateurtoneel, subsidie Andersvaliden Apothekers, vestigingsplaatsen Applaus (website met cultuuraanbod Vlaams-Brabant) Arbeid, provinciaal comitĂŠ ter bevordering Arbeidsongevallen Archeokit Archeologie Archeologie, subsidies Archeologiekoffer Archiefbeheer Archiefbeheer lokale besturen Archiefbeheer, subsidies Archieven provincie Architecten, afwijkingen monopolies Architectuurbeleid Armoedepolitiek Arrondissementscommissarissen Asperges Asse Assent Attenhoven Attenrode-Wever Audit en beleidsplanning

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Beersel Dienst cultuur Provinciale subsidies Dienst diversiteit en gelijke kansen Federale overheid Dienst cultuur Dienst economie Dienst personeelsbeleid Dienst cultuur Dienst cultuur Provinciale subsidies Dienst cultuur Dienst document- en informatiebeheer Dienst cultuur Provinciale subsidies Dienst document- en informatiebeheer Federale overheid Dienst cultuur Directie sociaal beleid Federale overheid Dienst land- en tuinbouw Asse Bekkevoort Landen Glabbeek Dienst organisatie en planning

prov. en staat

gemeenten

cijfers

89 34 51 42 80 34 37 47 34 34 51 34 47 34 58 47 80 34 41 80 38 88 91 119 102 46

trefwoorden

157


Autonoom Provinciebedrijf VERA Averbode

158

Provinciale instellingen 50 Scherpenheuvel-Zichem 134


B

B.K.O. – Buitenschoolse kinderopvang B.P.A. B.W. - beschutte werkplaats Baal Baarmoederhalskankerpreventie Basiseducatie, subsidie Bebouwde ruimte Bedrijfsvervoerplannen Bedrijfsvestiging, subsidie Bedrijfsvriendelijke gemeente Bedrijvengids Beeldende kunst, prijs Beeldende kunsten Beersel Beert Begeleiding K.M.O.’s Begijnendijk Begraafplaatsen, klachten Begraafplaatsen, oprichting, uibreiding, buiten dienst stelling Begroting Begroting Beigem Bejaarden Bekkencomités

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Dienst welzijn en gezondheid Dienst ruimtelijke ordening Dienst welzijn en gezondheid Tremelo Dienst welzijn en gezondheid Provinciale subsidies Dienst ruimtelijke ordening Dienst ruimtelijke ordening Provinciale subsidies Dienst economie Dienst economie Provinciale subsidies Dienst cultuur Beersel Pepingen Dienst economie Begijnendijk Agentschap voor Binnenlands Bestuur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Taken en beleid Directie financiën Grimbergen Dienst welzijn en gezondheid Dienst waterlopen

prov. en staat

gemeenten

cijfers

41 41 41 144 41 51 41 41 51 38 38 51 34 89 133 38 88 82 82 5 47 98 41 40

trefwoorden

159


160

Bekkerzeel Bekkevoort Belastingen Belastingen Bellingen Benedenscheldebekken Beplantingsdienst Berg Beroepssecundair onderwijs Bertem Bescherming van gewassen en bomen Bessen Bestuursdocumenten, inzage Bestuursmemoriaal, abonnement Bestuursschool Bestuursschool voor lokale en intermediaire besturen Betekom Bever Bevolking en burgerlijke stand Bevolkingscijfers Vlaams-Brabant Bevolkingsregisters, klachten Bewaking en beveiliging Bezwaarschriften belastingen, provinciaal en gemeentelijk Bezwaarschriften tegen B.P.A. en gewestplanwijziging Bibliotheek - beleid Bibliotheek - provinciale administratie

Asse Bekkevoort Directie financiĂŤn Taken en beleid Pepingen Dienst waterlopen Dienst land- en tuinbouw Kampenhout Dienst onderwijs Bertem Dienst leefmilieu Dienst land- en tuinbouw Provinciegriffier Algemeen secretariaat PIVO PIVO Begijnendijk Bever Federale overheid Vlaams-Brabant in cijfers Federale overheid Dienst facilitair beheer Directie financiĂŤn Dienst ruimtelijke ordening Dienst cultuur Dienst document- en informatiebeheer

88 91 47 5 133 40 38 113 36 92 39 38 30 46 44 44 90 93 77 151 79 46 47 41 34 46


Bibliotheekwedstrijd Bierbeek Bijzondere jeugdzorg Bijzondere wachters, jachtwetgeving Binkom Biologische teelten Bioteelt, subsidie Blanden Blauwe Stap, Provinciaal Agrarisch Centrum Boekhouding Bogaarden Boortmeerbeek Borchtlombeek Borstkanker Bosbeheer Bost Bosuitbreidingsprojecten Boutersem Bouw- en verkavelingsberoepen - reglementen Bouwen, leningen en subsidies Bouwgronden, inventaris Bouwmaatschappijen Bouwmisdrijven, aanstelling ambtenaren Bouwreglementen Bouwverordeningen Bovenwinkelwonen

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

Dienst cultuur Bierbeek Dienst welzijn en gezondheid Federale overheid Lubbeek Dienst land- en tuinbouw Provinciale subsidies Oud-Heverlee Provinciale instellingen - tuinbouwcentra Directie financiĂŤn Pepingen Boortmeerbeek Roosdaal Dienst welzijn en gezondheid Dienst leefmilieu Tienen Dienst leefmilieu Boutersem Dienst ruimtelijke ordening Dienst wonen Dienst wonen Dienst wonen Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst wonen Dienst ruimtelijke ordening Dienst wonen

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

34 94 41 79 126 38 51 131 50 47 133 95 134 41 39 143 39 96 40 43 43 43 82 43 41 43

161


Brabant-Brussel-Net (BB-net) Brandweer in Vlaams-Brabant Brandweer, organisatie, uitrusting, werking, gemeentelijke bijdragen, personeel

Brandweerschool Brassband, subsidie Brigadecommissarissen Brussegem Budingen Buitengewoon lager onderwijs Buitenschoolse kinderopvang, subsidie Buizingen Buken Bunsbeek Bureau provincieraad Burgemeesters, adviezen inzake benoeming, eedaflegging, eretitels, tucht Buurt- en voetwegen

162

Dienst mobiliteit 40 Veiligheid in Vlaams-Brabant 73 Federale overheid 79 PIVO 44 Provinciale subsidies 51 Federale overheid - politie en openbare orde 79 Merchtem 129 Zoutleeuw 150 Provinciale instellingen 50 Provinciale subsidies 51 Halle 106 Kampenhout 113 Glabbeek 102 Algemeen secretariaat 46 Agentschap voor Binnenlands Bestuur 82 Dienst ruimtelijke ordening 41


C

Camping, permanente bewoning Camping, ruimtelijke ordening Camping, toerisme Centrale Wachtlijst Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Chauffeurs Civiele bescherming in Vlaams-Brabant Columbaria, klachten Comité bijzondere jeugdzorg Commissie sociale dienst Communicatie Copycenter Criminaliteitspreventie en - acties Crisis Crisisopvangcentrum voor kinderen Cultureel erfgoed Culturele centra, subsidies Culturele centra, Vlabra’ccent Culturele initatieven, subsidies Culturele prijzen Cultuur – project- en nominatieve subsidies Cultuurpactwetgeving, toezicht op Cultuurraad, provinciale

Dienst wonen Dienst ruimtelijke ordening Toerisme Vlaams-Brabant Dienst welzijn en gezondheid Provinciale instellingen Dienst facilitair beheer Veiligheid in Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst welzijn en gezondheid Dienst personeelsbeleid Communicatiedienst Dienst facilitair beheer Federale overheid Federale overheid Dienst welzijn en gezondheid Dienst cultuur Provinciale subsidies Dienst cultuur Provinciale subsidies Dienst cultuur Dienst cultuur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst cultuur

43 41 37 41 50 46 73 82 41 46 45 46 79 79 41 34 51 34 51 34 34 79 34 163

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


D

Danskoffer Databanken, centraal De Vlaamse Brabander De Wijnpers Demerbekken Denderbekken Deputatie Deurne Diegem Diest Dijlebekken Dilbeek Distributie, provinciale commissie Documentatiecentrum Vlaams-Brabant Doelstellingsgerichte organisatie Drieslinter Drogenbos Drugoverleg Drugpreventie Duisburg Duurzaamheid Dworp 164

Dienst cultuur Directie informatica Communicatiedienst Provinciale instellingen Dienst waterlopen Dienst waterlopen Deputatie Diest Machelen Diest Dienst waterlopen Dilbeek Dienst economie Dienst cultuur Dienst organisatie en planning Linter Drogenbos Dienst welzijn en gezondheid Dienst welzijn en gezondheid Tervuren Dienst leefmilieu Beersel

34 47 45 49 40 40 26 97 127 97 40 98 37 34 45 124 99 41 41 141 39 89


E

Ecocentrum Ecohuis Economaat Economie Economische subsidies EHBO Elewijt Elingen Emancipatie (zie gelijke kansen) Emancipatiecel Eppegem Erediensten Eretekens Erfbeplanting Erfbeplanting, subsidie Erps-Kwerps Essene Europa, Europe Direct Europese zaken Evaluatie van personeel Everberg Exploitatievergunningen, ioniserende stralingen, springstoffen Exportpremies Extranet

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Dienst leefmilieu Dienst leefmilieu Dienst facilitair beheer Dienst economie Provinciale subsidies PIVO Zemst Pepingen Directie sociaal beleid Directie sociaal beleid Zemst Agentschap voor Binnenlands Bestuur Algemeen secretariaat Dienst land- en tuinbouw Provinciale subsidies Kortenberg Affligem Dienst Europa dienst Europa Dienst personeelsbeleid Kortenberg Federale overheid Dienst economie Provinciale instellingen

prov. en staat

gemeenten

cijfers

39 39 46 37 51 44 149 133 41 41 149 82 46 38 51 117 87 39 39 46 117 77 38 50

trefwoorden

165


F

Faciliteitengemeenten Faciliteitengemeenten Faciliteitengemeenten Faciliteitengemeenten Faciliteitengemeenten Faciliteitengemeenten Faciliteitengemeenten Fanfare, subsidie Fanfares, tornooien Federale overheid Federale voorlichtingsdienst Festivals, subsidie Fietsbeleid Fietsenstallingen, subsidie Fietspaden, subsidie Fietsroutes Financiën Financieel beheerder Fractievoorzitters Frambozen

166

Directie cultuur en onderwijs Drogenbos Kraainem Linkebeek Sint-Genesius-Rode Wemmel Wezembeek-Oppem Provinciale subsidies Dienst cultuur Federale overheid Provincie en staat Provinciale subsidies Dienst mobiliteit Provinciale subsidies Provinciale subsidies Toerisme Vlaams-Brabant Directie financiën Directie financiën Provincieraad Dienst land- en tuinbouw

34 99 118 123 137 146 147 51 34 79 79 51 40 51 51 37 47 47 10 38


G

Gaasbeek Galmaarden Garage GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) Gebouwen, provinciale Gedeputeerden Geestelijke gezondheidszorg Geetbets Gehandicapten Gehandicapten, infrastructuurwerken, subsidie Gelijke kansen Gelijke Kansen-prijs Gelrode Geluidshinder Gemeenschapscentra, subsidies Gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen (GNOP) Gemeentepolitie, informatisering (PIP) Gemeentewet Gender Geschiedenis Geschillen – algemeen Geschillen OCMW’s Geweld Gewestelijke ontvangers

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Lennik Galmaarden Dienst facilitair beheer Juridische dienst Dienst gebouwen Deputatie Dienst welzijn en gezondheid Geetbets Dienst welzijn en gezondheid Provinciale subsidies Directie sociaal beleid Provinciale subsidies Aarschot Dienst leefmilieu Provinciale subsidies Dienst leefmilieu Federale overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Directie sociaal beleid Dienst cultuur Juridische dienst Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst welzijn en gezondheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur

prov. en staat

gemeenten

cijfers

120 100 46 45 40 26 41 101 41 51 41 51 86 39 51 39 77 82 41 34 45 82 41 82

trefwoorden

167


168

Gewestplannen, wijzigingen Gezins- en bejaardenhulp, toelagen aan diensten Gezinsbeleid Gezonde Gemeente Gezondheid, subsidie Gezondheidspreventie en -promotie Gezondheidsregio’s GIS Glabbeek GNOP (gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen) GNOP’s, subsidie Goetsenhoven Gooik Gordel Gotiek Gouverneur Grabbeldag Griepvaccinatie Griffier Grimbergen Grimde Groenbeheer en verfraaiing Groene Gordel, toeristische regio Groepsuitstappen Grondbeleid Groot-Bijgaarden

Dienst ruimtelijke ordening Dienst welzijn en gezondheid Dienst welzijn en gezondheid Dienst welzijn en gezondheid Provinciale subsidies Dienst welzijn en gezondheid Dienst welzijn en gezondheid Directie informatica Glabbeek Dienst leefmilieu Provinciale subsidies Tienen Gooik Sportdienst Dienst cultuur Gouverneur Jeugddienst Dienst welzijn en gezondheid Provinciegriffier Grimbergen Tienen Dienst leefmilieu Toerisme Vlaams-Brabant Toerisme Vlaams-Brabant Dienst wonen Dilbeek

40 41 41 41 51 41 41 48 102 39 51 143 103 36 34 25 35 41 30 104 143 39 37 37 43 98


H

Haacht Haasrode Hageland, toeristische regio Hakendover Halle Halle-Booienhoven Halve Maan Hamme Handel en beroepen Hanenbos Harmonie, subsidies Harmonie, tornooien Heikruis Hekelgem Herent Herfelingen Herne Hesoc streekplatform Hever Heverlee Historisch onderzoek Historische projecten en onderzoek, subsidies Hoegaarden Hoeilaart

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

Haacht Oud-Heverlee Toerisme Vlaams-Brabant Tienen Halle Zoutleeuw Provinciale instellingen Merchtem Federale overheid Jeugddienst Provinciale subsidies Dienst cultuur Pepingen Affligem Herent Herne Herne Dienst economie Boortmeerbeek Leuven Dienst cultuur Provinciale subsidies Hoegaarden Hoeilaart

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

105 131 37 143 106 150 49 138 79 35 51 34 133 87 107 108 108 37 95 121 34 51 109 110

cijfers

trefwoorden

169


Hoeleden Hofstade Holebi Holsbeek Houwaart Huisstijl Huisvesting Vlaamse rand Huisvesting Huizingen Huldenberg Humanitaire hulp (zie ontwikkelingssamenwerking) Humbeek Huuradvies Huursector

170

Kortenaken Zemst Directie sociaal beleid Holsbeek Tielt-Winge Communicatiedienst Dienst wonen Dienst wonen Beersel Huldenberg Dienst welzijn en gezondheid Grimbergen Dienst wonen Dienst wonen

116 149 41 111 142 45 43 43 89 112 41 104 43 43


I

IGRES Informatica Informaticaopleidingen Informatie Infrastructuur Inplanting bedrijven Installatiepremie land- en tuinbouwers Integraal waterlopenbeleid Intercommunales (ondersteuning) Internationale samenwerking, subsidie Interne communicatie Interne milieuzorg Internet Interpolitiezones Interreg IIIA Intranet Inventaris Investeringsfonds Investeringstoelagen woonvormen Inzagerecht Inzamelingen, machtiging voor handel en beroepen Ioniserende stralingen, explotatievergunningen Itterbeek

Dienst Europa Directie informatica PIVO Communicatiedienst Directie infrastructuur Dienst economie Dienst land- en tuinbouw Dienst waterlopen dienst economie Provinciale subsidies Communicatiedienst Dienst leefmilieu Communicatiedienst Federale overheid Dienst Europa Communicatiedienst Dienst facilitair beheer Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst wonen Provinciegriffier Federale overheid Federale overheid Dilbeek

39 48 44 45 40 37 38 40 37 51 45 39 45 79 39 45 46 82 43 30 79 79 96 171

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


J

Jacht Jachtvergunningen en - verloven Jachtverloven, beroepen Jeugd Jeugd subsidies Jeugd, subsidie Jeugdbeleid Jeugddienst Jeugdhulp Jeugdraad, provinciale Jeugduitleendienst Jeugdvormingscentrum Jeugdwerking JIP, subsidie Jongerencultuur Juridische dienst

172

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Jeugddienst Jeugddienst Provinciale subsidies Jeugddienst Jeugddienst Dienst welzijn en gezondheid Jeugddienst Jeugddienst Jeugddienst Jeugddienst Provinciale subsidies Jeugddienst Juridische dienst

82 82 82 35 35 51 35 35 41 35 35 35 35 51 35 45


K

Kaggevinne Kaggevinne Kamer voor Handel en Nijverheid Halle-Vilvoorde Kamer voor Handel en Nijverheid Leuven Kampenhout Kankerpreventie Kansarmoede Kapellen Kapelle-op-den-Bos Keerbergen Kelfs Kerkfabrieken (zie erediensten) Kerkom Kersbeek-Miskom Kessel-Lo Kester Kiesgeschillen (federaal, Vlaams, Europees) Kiesgeschillen (gemeente, provincie) Kindbeleid Kinderopvang Kleinfruit Kleur Bekennen Klimaatregistratiemateriaal voor musea KMO

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

Diest Scherpenheuvel-Zichem Dienst economie Dienst economie Kampenhout Dienst welzijn en gezondheid Directie sociaal beleid Glabbeek Kapelle-op-den-Bos Keerbergen Haacht Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boutersem Kortenaken Leuven Gooik Federale overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Jeugddienst Dienst welzijn en gezondheid Dienst land- en tuinbouw Dienst welzijn en gezondheid Provinciale subsidies Dienst economie

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

97 136 37 37 113 41 47 104 116 117 105 82 96 116 121 103 79 82 35 41 38 41 51 37

trefwoorden

173


Kobbegem Koninklijke maatschappij, titel Korbeek-Dijle Korbeek-Lo Koren, subsidie Koren, tornooien Kortenaken Kortenberg Kortrijk-Dutsel Kraainem Kras, personeelsblad Kringloopcentra, subsidie Kumtich Kunstambachten Kunstbende Kunstcollectie Kunsten Kunstsecundair onderwijs Kunststukjes (www.kunststukjes.be) Kwaliteitszorgen in bedrijven

174

Asse Algemeen secretariaat Bertem Bierbeek Provinciale subsidies Dienst cultuur Kortenaken Kortenberg Holsbeek Kraainem Communicatiedienst Provinciale subsidies Tienen Dienst cultuur Jeugddienst Dienst cultuur Dienst cultuur Provinciale instellingen Jeugddienst Dienst economie

88 46 92 96 51 34 116 117 111 118 45 51 143 34 35 34 35 49 35 37


L

Labirint Lager onderwijs Land- en tuinbouw Land- en tuinbouw, subsidies Landbouwtellingen Landen Langdorp Leader+ Leefdaal Leefmilieu Leefmilieu, subsidies Leerbedrijven Leerbeek Lembeek Leningen voor bouwen, aankoop, renoveren van woning Lennik Letterkunde Lettertrekker, De Gouden (bibliotheekwedstrijd) Leurhandel (zie handel en beroepen) Leuven Leuven, kunststad LIC (Lokale integratiecentra) Liedekerke Linden

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Dienst land- en tuinbouw Provinciale instellingen Dienst land- en tuinbouw Provinciale subsidies Dienst land- en tuinbouw Landen Aarschot Dienst Europa Bertem Dienst leefmilieu Provinciale subsidies Dienst economie Gooik Halle Dienst wonen Lennik Dienst cultuur Dienst cultuur Federale overheid Leuven Toerisme Vlaams-Brabant Dienst welzijn en gezondheid Liedekerke Lubbeek

prov. en staat

gemeenten

cijfers

38 49 38 51 38 119 86 39 92 39 51 38 103 106 43 120 34 34 79 121 37 41 122 126

trefwoorden

175


Linkebeek Linkebeek Linter Linter Literatuur Dienst cultuur Literatuur, steunaankopen - cultuur Provinciale subsidies Literatuurprijs Provinciale subsidies Logo (provinciaal) Wapenschild en logo Lokale belastingen Agentschap voor Binnenlands Bestuur Lokale besturen, administratief toezicht inzake werken, leveringen, diensten Agentschap voor Binnenlands Bestuur Lokale besturen, algemene werking Agentschap voor Binnenlands Bestuur Lokale besturen, personeelsdossiers, pensioendossiers Agentschap voor Binnenlands Bestuur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Lokale besturen, tuchtmaatregelen Agentschap voor Binnenlands Bestuur Lokale besturen, verrichtingen onroerende goederen Lokale integratiecentra (LIC) Dienst welzijn en gezondheid Lokale mandatarissen, advies over benoeming, eedaflegging, eretitel, tucht, statuur, klachten Agentschap voor Binnenlands Bestuur Londerzeel Londerzeel Loonbeek Huldenberg Loonbeslag Dienst personeelsbeleid Loopbaanbegeleiding Dienst organisatie en planning Lot Beersel Loterijen, machtigingen (zie handel en beroepen) Federale overheid Lovenjoel Bierbeek Lubbeek Lubbeek Luchtvaart Dienst mobiliteit

176

123 124 34 51 51 196 82 82 82 82 82 82 41 82 125 112 46 45 89 79 94 126 40


M

Maatschappelijk werk Machelen Malderen Mammobiel Managementsinitiatieven Mazenzele Medaille voor verdienste Medailles voor verdienste Meensel-Kiezegem Meerbeek Meise Meldert Melkwezer Melsbroek Merchtem Messelbroek Mestanalyse Mestanalyse, subsidie Middelengebruik, drugpreventie Middenstand Migranten Milieu en natuur Milieu- en natuureducatie Milieubeleid

politieke org.

Admin. org.

Dienst welzijn en gezondheid Machelen Londerzeel Dienst welzijn en gezondheid Dienst organisatie en planning Opwijk Provinciale subsidies Algemeen secretariaat Tielt-Winge Kortenberg Meise Hoegaarden Linter Steenokkerzeel Merchtem Scherpenheuvel-Zichem Dienst land- en tuinbouw Provinciale subsidies Dienst welzijn en gezondheid Dienst economie Dienst welzijn en gezondheid Dienst leefmilieu Dienst leefmilieu Dienst leefmilieu

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

41 127 125 41 46 130 51 46 142 117 128 109 124 139 129 136 38 51 41 37 41 39 39 39

trefwoorden

177


Milieuvergunningen Mina Minaraad Minderheden Mindervaliden Mini-ondernemingen Mini-ondernemingen, subsidies Mobiele ploegen Mobiliteit Molenbeek-Wersbeek Molenstede Mollem Monumenten, onderhoudspremies Monumenten, Open Monumentendag Monumentenprijs Monumentenwacht Monumentenzorg, subsidies Motorwedstrijden, verzekeringsgetuigschriften voor Museum Museum, subsidies Museumconsulent Muziek Muziekcompositie, prijs Muziekcompositie, prijs Muziekvereniging 178

Dienst leefmilieu Dienst leefmilieu Dienst leefmilieu Dienst diversiteit en gelijke kansen Dienst welzijn en gezondheid Dienst economie Provinciale subsidies Dienst gebouwen Dienst mobiliteit en wegen Bekkevoort Diest Asse Dienst cultuur Dienst cultuur Provinciale subsidies Dienst cultuur Provinciale subsidies Federale overheid Dienst cultuur Provinciale subsidies Dienst cultuur Dienst cultuur Provinciale subsidies Provinciale subsidies Dienst cultuur

39 39 39 41 41 37 51 40 40 91 96 88 34 34 51 34 51 79 34 51 34 34 51 51 34


N

Natuur- en Milieueducatie Natuur- en milieueducatief centrum Natuurbeleid Natuurbeschermingsprojecten, subsidie Natuurgebieden, subsidie voor aankoop Natuurreservaten (zie milieu en natuur) Natuurverenigingen, subsidie Nederlands voor anderstaligen (NT2) Nederlands, subsidie Nederokkerzeel Neerhespen Neerijse Neerlinter Neervelp Neerwinden Netebekken Netwerk, computer Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Nieuwenrode Nieuwrode NME (Natuur- en Milieueducatie) Nobel, de Noodhulpverlening Nossegem Notulen deputatie politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Dienst leefmilieu Dienst leefmilieu Dienst leefmilieu Provinciale subsidies Provinciale subsidies Dienst leefmilieu Provinciale subsidies Directie cultuur en onderwijs Provinciale subsidies Kampenhout Linter Huldenberg Linter Boutersem Landen Dienst waterlopen Directie informatica Agentschap voor Binnenlands Bestuur Kapelle-op-den-Bos Holsbeek Dienst leefmilieu Provinciale instellingen Federale overheid Zaventem Algemeen secretariaat prov. en staat

gemeenten

cijfers

39 39 39 51 51 39 51 34 51 113 124 112 124 96 119 40 48 82 116 111 39 49 79 148 46 trefwoorden

179


O

180

OCMW, geschillen OCMW-raadsleden, tucht Oetingen OMD (Open Monumentendag) Onbebouwde percelen Onderhoudspremies Ondernemers-voor-ondernemers Onderscheidingen Onderwijs Onthaal bezoekers Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaalbureau, provinciaal Ontvangst bezoekers Ontwikkelingssamenwerking Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek Oorbeek Opbouwwerk Opeisingen bij sociale conflicten in vitale sectoren Open monumentendag Open ruimte Open Scholen, subsidies Openbaar vervoer Openbaarheid van bestuur Openbare orde (zie politie en openbare orde)

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Gooik Dienst cultuur Dienst wonen Dienst cultuur Dienst economie Algemeen secretariaat Dienst onderwijs Dienst facilitair beheer Dienst personeelsbeheer Dienst onthaalbureaus Dienst facilitair beheer Dienst welzijn en gezondheid Roosdaal Tienen Dienst gezondheid en welzijn Federale overheid Dienst cultuur Dienst ruimtelijke ordening Dienst onderwijs Dienst mobiliteit Provinciegriffier Federale overheid

82 82 103 34 43 34 37 46 36 46 46 42 46 41 134 143 41 77 34 40 36 40 30 79


Opleidingen P.I.V.O. Opleidingscentrum Opleidingscentrum brandweer Opleidingscentrum dringende medische hulpverlening Oplinter Oppervlakte Vlaams-Brabant Opvelp Opwijk Ordehandhaving, openbare Organisatie Organogram Orsmaal-Gussenhoven OTA (OndersteuningsTeam Allochtone jongeren) Ottenburg Oudenaken Ouderen Oud-Heverlee Outgaarden Overheidsopdrachten lokale besturen en kerkfabrieken Overhespen Overijse

PIVO PIVO PIVO PIVO Tienen Vlaams-Brabant in cijfers Bierbeek Opwijk Federale overheid Dienst organisatie en planning Organogram Linter Dienst welzijn en gezondheid Huldenberg Sint-Pieters-Leeuw Dienst welzijn en gezondheid Oud-Heverlee Hoegaarden Agentschap voor Binnenlands Bestuur Linter Overijse

44 44 44 44 143 151 94 130 79 46 33 124 41 112 138 41 131 109 82 124 132

181

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


P

182

P.W.A. PAC (Provinciaal Agrarisch Centrum) Palliatieve zorg (zie thuiszorg) Pamel Pamel Parkeerterrein Paspoorten Patrimonium, provinciaal PDPO Pellenberg Pensioendossiers Pepingen Percussie-ensemble, subsidies Perk Pers Personeelsblad Personeelsdossiers Personeelsformatie Peutie PISO Plantendienst Plattelandsbeleid Plattelandsontwikkeling Pneumokokkenvaccinatie

Dienst welzijn en gezondheid Provinciale instellingen - tuinbouwcentra Dienst welzijn en gezondheid Provinciale instellingen - tuinbouwcentra Roosdaal Dienst facilitair beheer Algemeen secretariaat Dienst gebouwen Dienst Europa Lubbeek Dienst personeelsbeleid Pepingen Provinciale subsidies Steenokkerzeel Communicatiedienst Communicatiedienst Dienst personeelsbeleid Dienst organisatie en planning Vilvoorde Provinciale instellingen - onderwijs Dienst land- en tuinbouw Dienst Europa Dienst land- en tuinbouw Dienst welzijn en gezondheid

41 50 41 50 134 46 46 40 39 126 46 133 51 139 45 45 46 46 145 50 38 39 38 41


Podiumkunsten Politie, politiezones Politieke vluchtelingen Politieschool Politieverordeningen, huishoudelijke reglementen POM Vlaams-Brabant Postregistratie PPK (Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit) PRIC PROCORO Proeftuin Proefveld Protocol Provinciaal Agrarisch Centrum Provinciaal comitĂŠ voor bevordering van de arbeid Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (P.I.V.O.) Provinciaal integratiecentrum (PRIC) Provinciaal Onthaalbureau Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit Provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar Provinciale commissie voor de distributie Provinciale gebouwen Provinciale milieuvergunningscommissie Provinciale prijzen Provinciegriffier Provincieraad

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Dienst cultuur Veiligheid in Vlaams-Brabant Dienst welzijn en gezondheid PIVO Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst economie Dienst document- en informatiebeheer Provinciale instellingen - tuinbouwcentra Dienst diversiteit en gelijke kansen Dienst ruimtelijke ordening Dienst land- en tuinbouw Dienst land- en tuinbouw Algemeen secretariaat Provinciale instellingen - tuinbouwcentra Dienst economie PIVO Dienst diversiteit en gelijke kansen Dienst onthaalbureaus Provinciale instellingen - tuinbouwcentra Dienst ruimtelijke ordening Dienst economie Dienst gebouwen Dienst leefmilieu Algemeen secretariaat Provinciegriffier Provincieraad

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

34 73 41 44 82 37 47 50 42 41 38 38 46 50 37 44 42 42 50 41 37 40 39 46 30 10

183


Provincieraadsleden Provincieraad Provinciewegen, advies, vergunning, verbeterings- en onderhoudswerken Dienst mobiliteit Provinciewet Agentschap voor Binnenlands Bestuur Public relations Algemeen secretariaat Publicaties Communicatiedienst Quaestoren Provincieraad

184

12 40 82 46 45 23


R

Raadscommissies Raadsleden Rampenplanning Rampenplanning Rampenschade Ramsdonk Ransberg Rattenverdelging Recreatiecentra Recreatiecentra, beheer Referentiebedrijven Regeringscommissaris Regionale economie Regionale Informatie Service Regionale landschappen Regionet Register voor ontwerpers BPA Reisweg provinciehuis Relegem Renovatie, subsidie Renovatielening Rentebijdrage zelfstandigen Repetitieruimte, subsidie Repetitieruimten

politieke org.

Admin. org.

Politieke organisatie Politieke organisatie Federale overheid Veiligheid in Vlaams-Brabant Federale overheid Kapelle-op-den-Bos Kortenaken Dienst land- en tuinbouw Provinciale instellingen - provinciedomeinen Dienst recreatie Dienst land- en tuinbouw Gouverneur Dienst economie Dienst cultuur Dienst leefmilieu Dienst mobiliteit Dienst ruimtelijke ordening Bereikbaarheid Asse Provinciale subsidies Dienst wonen Dienst economie Provinciale subsidies Jeugddienst

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

24 12 79 73 79 116 126 38 49 37 38 25 38 34 39 40 41 7 88 51 43 38 51 35

185


Reprografie Restaurant Rillaar Rioleringsplannen, adviezen Rock, subsidie Rockvonk – www.rockvonk.be ROG Roosbeek Roosdaal ROSI Rotselaar RSVB, Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant Ruilverkaveling, wetgeving Ruimtelijk uitvoeringsplan Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening, wetgeving Ruimtelijke planning Ruisbroek Ruiterroutes Rummen

186

Dienst facilitair beheer Dienst facilitair beheer Aarschot Dienst waterlopen Provinciale subsidies Jeugddienst Dienst welzijn en gezondheid Boutersem Roosdaal Dienst welzijn en gezondheid Rotselaar Dienst ruimtelijke ordening Dienst ruimtelijke ordening Dienst ruimtelijke ordening Dienst ruimtelijke ordening Dienst ruimtelijke ordening Dienst ruimtelijke ordening Sint-Pieters-Leeuw Toerisme Vlaams-Brabant Geetbets

46 46 86 40 51 35 41 96 134 41 135 41 41 41 41 41 41 138 37 101


S

Samenwerking in de thuiszorg (S.I.T.) Sanering bedrijvensites Schaffen Schepdaal Schepenen, tucht Scherpenheuvel-Zichem Schoolhoeve Schoolhoeven, subsidie Schoolsport Schoolvervoersplannen Schoonmaak provinicehuis Secretariaat van de provincieraad Secundair onderwijs Selectie van personeel Senioren SEOP Seveso- en nucleair fonds Sint-Agatha-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Joris-Weert Sint-Joris-Winge Sint-Katharina-Lombeek Sint-Kwintens-Lennik Sint-Laureins-Berchem

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

Dienst welzijn en gezondheid Dienst leefmilieu Diest Dilbeek Agentschap voor Binnenlands Bestuur Scherpenheuvel-Zichem Dienst land- en tuinbouw Provinciale subsidies Sportdienst Dienst mobiliteit Dienst facilitair beheer Algemeen secretariaat Provinciale instellingen - onderwijs Dienst personeelsbeleid Dienst welzijn en gezondheid Dienst economie Federale overheid Huldenberg Sint-Genesius-Rode Oud-Heverlee Tielt-Winge Ternat Lennik Sint-Pieters-Leeuw

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

41 39 97 98 82 136 38 51 36 40 46 46 49 46 41 38 79 112 137 131 142 140 150 138

trefwoorden

187


188

Sint-Margriete-Houtem Sint-Martens-Bodegem Sint-Martens-Lennik Sint-Pieters-Kapelle Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Rode Sint-Stevens-Woluwe Sint-Ulriks-Kapelle Sociaal-culturele projecten, subsidie Sociaal-culturele verenigingen Sociaal-economisch ontwikkelingsplan Sociaal-economische instellingen Sociale kaart Sociale leningen voor bouw, aankoop, renovatie woning Sociale promotie Sociale tewerkstelling Sociale tewerkstelling, subsidie Sociale verhuurkantoren (SVK) Sociale verhuurkantoren, subsidie Sociale woningbouw en verkaveling, subsidie Socio-culturele verenigingen, subsidies Specialisatiejaar Sport Sportdiensten, subsidie Sportfederaties, subsidie Sportmanifestaties, subsidie

Tienen Dilbeek Lennik Herne Sint-Pieters-Leeuw Holsbeek Zaventem Dilbeek Provinciale subsidies Dienst cultuur Dienst economie Dienst economie Dienst welzijn en gezondheid Dienst wonen Dienst onderwijs Dienst economie Provinciale subsidies Dienst wonen Provinciale subsidies Provinciale subsidies Dienst cultuur Dienst onderwijs Sportdienst Provinciale subsidies Provinciale subsidies Provinciale subsidies

143 98 120 108 138 111 148 98 51 34 38 38 41 43 36 38 51 43 51 51 34 36 36 51 51 51


Sportpromotie Sportpromotie, subsidie Sportraad, provinciale Sportsubsidies Sportuitleendienst Springstoffen, exploitatievergunning Staatstructuur Startersbegeleiding Stedenbouw, advies mbt beroepen Stedenbouw, wetgeving Steenhuffel Steenokkerzeel Sterrebeek Stok (Bunsbeek) Stok (Sint-Margriete) Straatbenamingen Streekproducten Streekproducten, subsidie Strijtem Strombeek-Bever Structuurplan, provinciaal Studietoelagen secundair onderwijs Subsidies SVK (Sociaal-verhuurkantoor)

Sportdienst Provinciale subsidies Sportdienst Sportdienst Sportdienst Federale overheid Provincie en staat Dienst economie Dienst ruimtelijke ordening Dienst ruimtelijke ordening Londerzeel Steenokkerzeel Zaventem Kortenaken Kortenaken Federale overheid Dienst economie Provinciale subsidies Roosdaal Grimbergen Dienst ruimtelijke ordening Agentschap voor Binnenlands Bestuur Provinciale subsidies Dienst wonen

36 51 36 36 36 79 77 38 40 40 125 139 148 116 116 79 38 51 134 104 41 82 51 43

189

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


T

190

Taalgrensgemeente Taalverbetering Taalwetgeving Tafelen in Vlaams-Brabant Taxidiensten, wetgeving Tele-alarm Telefonie Telefoon- en alarmtoestel (premie) Telefoonkosten, subsidie Telefoontarief, sociaal Teralfene Ternat Tervuren Testelt Tewerkstelling Tewerkstellingsinitiatieven Theater Theaterkoffer Thesaurie Thuiszorg Tielt Tielt-Winge Tienen Tildonk

Bever Algemeen secretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur Toerisme Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Dienst welzijn en gezondheid Dienst facilitair beheer Dienst welzijn en gezondheid Provinciale subsidies Dienst welzijn en gezondheid Affligem Ternat Tervuren Scherpenheuvel-Zichem Dienst economie Dienst economie Dienst cultuur Dienst cultuur Directie financiĂŤn Dienst welzijn en gezondheid Tielt-Winge Tielt-Winge Tienen Haacht

93 46 77 37 77 41 46 41 51 41 87 140 141 136 38 38 34 34 47 41 142 142 143 105


Toegankelijkheid Toegepaste kunsten Toerisme Toeristische federatie Vlaams-Brabant Tollembeek Tombola’s, machtigingen (zie handel en beroepen) Toneel, subsidie Toneelgezelschappen, tornooien Tornooien Trainings- en opleidingscentrum voor politie Trekkingsrechten Tremelo Tuchtprocedures Tuinbouw Tuinbouwcentra

U

Uitleendienst

Directie sociaal beleid Dienst cultuur Toerisme Vlaams-Brabant Toerisme Vlaams-Brabant Galmaarden Federale overheid Provinciale subsidies Dienst cultuur Dienst cultuur PIVO Directie financiĂŤn Tremelo Dienst personeelsbeleid Dienst land- en tuinbouw Provinciale instellingen - tuinbouwcentra

Directie cultuur en onderwijs

41 34 37 37 100 79 51 35 35 44 47 144 46 38 50

34

191

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


V

192

Vaalbeek Oud-Heverlee 131 Vakbondsoverleg Dienst personeelsbeleid 46 Veiligheid en gezondheid op het werk IDPB 46 Veldwachters Federale overheid 79 Veltem-Beisem Herent 107 VERA Provinciale instellingen - autonome provinciebedrijven 50 Verblijfstoerisme Toerisme Vlaams-Brabant 37 Dienst welzijn en gezondheid 41 Vereffeningsfonds Dienst facilitair beheer 46 Vergaderzalen Verkavelingsberoepen Dienst ruimtelijke ordening 41 Verkeer Dienst mobiliteit 40 Verkeersveiligheid Dienst mobiliteit 40 Verkeersveiligheid Federale overheid 78 Dienst personeelsbeleid 46 Verloven Algemeen secretariaat 46 Vertalingen Vertrijk Boutersem 96 Verzekeringsgetuigschriften motorwedstrjden Federale overheid 79 Verzending Dienst document - en informatiebeheer 47 VGV (veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werpkplaatsen) IDPB 46 Vijfhoeksoverleg Gouverneur 30 Vilvoorde Vilvoorde 145 Vinne, het Provinciale instellingen - provinciedomeinen 49 Vissenaken Tienen 143 Vlaams karakter Directie cultuur en onderwijs 34


Vlaams-Brabants Extranet (VERA) Vlaamse Brabander (De) Vlaamse infolijn Vlaamse Rand Vlabra’ccent VLABRAVER VLABUS Vlag (Vlaams-Brabantse) VLAREM (zie milieuvergunningen) Vlezenbeek Voet- en buurtwegen, aanvraag verlegging of afschaffing Volksontwikkeling, subsidie Volksontwikkelingswerk Vollezele Volwassenenonderwijs Volwassenenvorming Voorlichting Voorraadbeheer Vormgeving, prijs Vorming Vossem Vreemdelingenzaken, bevolking en burgerlijke stand Vrije beroepen (zie handel en beroepen) Vrijwilligers

Provinciale instellingen - autonome provinciebedrijven 50 Communicatiedienst 45 Provincie en staat 77 Directie cultuur en onderwijs 34 Dienst cultuur 35 Dienst leefmilieu 39 Sportdienst 36 Wapenschild en logo 196 Dienst leefmilieu 39 Sint-Pieters-Leeuw 138 Dienst ruimtelijke ordening 41 Provinciale subsidies 51 Dienst cultuur 34 Galmaarden 100 Dienst onderwijs 36 Dienst onderwijs 36 Communicatiedienst 45 Dienst facilitair beheer 46 Provinciale subsidies 51 Dienst personeelsbeleid 46 Tervuren 141 Federale overheid 79 Federale overheid 79 Dienst welzijn en gezondheid 41

193

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden


W

194

Waanrode Wakkerzeel Wambeek Wandelroutes - boeken Wapenwetgeving, vergunning Waterlopen Wateroverlast Waterschappen Webbekom Website Weerde Wegen, onderhoud en herstelling van provinciewegen Wegendienst Wegwijs Vlaams-Brabant Welzijnsprojecten, subsidie Wemmel Werchter Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant Werkgelegenheidspact Halle-Vilvoorde Wespelaar Wezemaal Wezembeek-Oppem WIGW (zie aanpassingspremies) Wijgmaal

Kortenaken Haacht Ternat Toerisme Vlaams-Brabant Federale overheid Dienst waterlopen Dienst waterlopen Dienst waterlopen Diest Communicatiedienst Zemst Dienst mobiliteit Dienst mobiliteit Communicatiedienst Provinciale subsidies Wemmel Rotselaar Dienst economie Dienst economie Haacht Rotselaar Wezembeek-Oppem Dienst welzijn en gezondheid Leuven

116 105 140 37 77 40 40 40 97 45 149 40 40 45 51 146 135 38 38 105 135 147 41 121


Wijnpers Willebringen Wilsele Winksele Witloof Wolvertem Wommersom Wonen, subsidie Woning, aankoop, renovatie Woonadvies Woonwagens www.vlaamsbrabant.be

Z

Zalen, verhuur Zangvereniging Zaventem Zegel (Vlaams-Brabants) Zelfstandigen Zellik Zemst Zennebekken Zichem Ziektepreventie Zoutleeuw

politieke org.

Admin. org.

prov. subidies

veiligheid

Provinciale instellingen - onderwijs Boutersem Leuven Herent Dienst land- en tuinbouw Meise Linter Provinciale subsidies Dienst wonen Dienst wonen Dienst diversiteit en gelijke kansen Communicatiedienst

49 96 121 107 38 128 126 51 43 43 42 45

Dienst facilitair beheer Dienst cultuur Zaventem Wapenschild en logo Dienst economie Asse Zemst Dienst waterlopen Scherpenheuvel-Zichem Dienst welzijn en gezondheid Zoutleeuw

46 35 142 196 38 88 149 40 136 41 150

prov. en staat

gemeenten

cijfers

trefwoorden

195


Het wapen Het wapen van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit een wapenschild, een kroon en twee schildhouders en beantwoordt aan de volgende heraldische beschrijving: ‘In sabel een leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel; hartschild: in keel een dwarsbalk van zilver. Het schild getopt met een hertogenmuts en gehouden door twee leeuwen van goud, geklauwd en getongd van keel. Het geheel op een smeedwerk van goud.’

Het logo Naast het officieel wapen, vastgesteld overeenkomstig het decreet van 21 december 1994, beschikt de provincie Vlaams-Brabant nog over een jong en eigentijds logo, waaraan het provinciebestuur zijn briefwisseling, publicaties en manifestaties koppelt. Het logo is een ontwerp van Nele Slabbinck. ‘Een gestilleerde ‘V-B’. Vlaams-Brabant dus, maar ook een hart. Een provincie in het hart van België/Vlaanderen en met een hart voor zijn inwoners. Een vlot(te) ‘VB’ omdat dat bij een jonge, ambitieuze provincie past. Een open ‘VB’ ook want een provincie zit “ingebed in” en wil geen bestuurlijk eiland zijn. De vertikale lijn verwijst naar de taalgrens en de bijzondere plaats die Brussel in ons federale land inneemt. Aan één zijde van de grens is de ‘B’ geel: het deel dat zich sinds 1995 -en met trots- Vlaams-Brabant mag noemen.’

De vlag De vlag van de provincie Vlaams-Brabant beantwoordt aan de volgende heraldische beschrijving: zwart met een gele leeuw, rood geklauwd en getongd; hartschild: rood met een witte dwarsbalk. 196

WEGWIJS 2013  

Informatiegids over de politieke en administratieve organisatie van de provincie Vlaams-Brabant Wegwijs informatiegids 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you