Infolist 032017

Page 1

07 - 09 2017

INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ O NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH V PARDUBICKÉM KRAJI

6

HRAVÉ ODPOLEDNE NA FARMĚ, UKAZUJEME DĚTEM ŽIVOT ZVÍŘAT

15

POVĚSTI SUDSLAVSKÉ ANEB STARÁ FARA ODHALUJE SVÁ SKRYTÁ TAJEMSTVÍ

19

STŘEDISKO RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O. P. S. OSLAVILO 15. VÝROČÍ

30

DEN S NADVLÁDOU TVOŘIVOSTI


2

Redakční rada: Monika Konířová Barbora Jouzová Marta Lindušková Michal Chlumský

Distribuce: Primárně elektronicky, tištěná na vybraných místech Pardubického kraje.

Koalice nevládek Pardubicka Klášerní 54 530 02 Pardubice

Ročník X.

kancelar@konep.cz www.konep.cz www.nevladky.cz

ČLENOVÉ KONEP

Číslo 07 - 09/2017


3

Milí členové a přátelé Koalice nevládek Pardubicka, myšlenka Antoine de Saint Exupéryho, že člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou, dle mého vystihuje i vzdělávací proces, kterého se mají možnost po dobu 4 měsíců účastnit pracovníci členských organizací v rámci projektu Konep roste a s ním jeho členové. Mám na mysli 11-ti denní kurz v oblasti koučinku, který nás posiluje v objevování našich dobrých stránek, učí nás klást trefné, otevřené a neradící otázky, stanovit si reálné cíle a hledat řešení nám vlastní, od nás vycházející. Pro každého z účastníků kurzu bude jistě výzvou získané znalosti a trénované dovednosti přenést do praxe, mezi kolegy a využít je při spolupráci s uživateli či lidmi, se kterými se setkáváme. Zmíněný kurz a další Konepem pořádané vzdělávací akce i společné setkávání formou tematicky zaměřených návštěv u členských organizací mohou být dobrou příležitostí, jak prohlubovat vztahy mezi členskými organizacemi. Na jednotlivých členech ale již závisí, jak setkávání využijí pro další spolupráci, zda budou mít chuť pokračovat i po ukončení projektu a spojí své síly při řešení společných témat. Přijměte tedy, prosím, pozvání na další takové setkání, které se uskuteční 10. listopadu 2017 v Centru Dona Bosca. Pracovníci Salesiánského klubu mládeže se podělí o své zkušenosti ze stáže na Slovensku a snad se otevře také příležitost začít diskutovat nad budoucností těchto setkávání a nad tématy, které bychom chtěli dále spolu otvírat a řešit. A nakonec bych vás chtěla požádat o nominování dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem - které zaměstnávají lidi se znevýhodněním na otevřením trhu práce, jsou vašimi věrnými donátory a nebo jiným způsobem působí na poli filantropie - na Galavečer oceňování. Těšíme se na setkání s vámi ať už v rámci dalšího bloku kurzu koučinku, nebo v Centru Dona Bosca, či na slavnostním vyhlášení oceněných dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem, které proběhne 4. prosince 2017 v Kongresovém sále Atrium Paláce Pardubice.

Eva Sládková členka správní rady Konep


4

OBSAH INFOLISTU 07 - 09/2017 06

Akce pořádané KONEP Hravé odpoledne na farmě - ukazujeme dětem život zvířat Oceňte práci dobrovolníků, neziskovek a firem

Příběhy Burzy filantropie Aktuální dotační příležitosti Informace z Pardubického kraje

09 12 14

Zastupitelé schválili rozdělení dotací do sociálních služeb

Seznamte se s projekty a NNO

15

Pověsti Sudslavské aneb stará fara odhaluje svá skrytá tajemství Co je nového v Hlinečánku? Jak se nám žije na Drachtince? Linka důvěry informuje Vánoční dárky s trochou adrenalinu aneb mikulášská dražba pro Rytmus již pošesté Dobrovolnictví a pomoc druhých je klíčem k lepší společnosti

Úspěšné akce NNO

19

Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. oslavilo 15. výročí Sportovně střelecký klub Sezemice Ze školky do školy hladce Příměstské tábory Na koloběžce k „moři” ... aneb o pěstounské péči Faurecia Pardubice pomáhá rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra Škola Svítání slaví čtvrtstoletí nachystala si dva výjimečné dárky Ke čtvrtstoletí si Svítání nadělilo almanach NROS Pomozte dětem: podpora rodin s dětmi s poruchami autistického spektra v PK Rodinné Integrační centrum součástí Foxconn Day

Inzerce Neziskovky Vás zvou Den s nadvládou tvořivosti Cesta za úplňkem Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Slavnostní otevření Sociálně terapeutických dílen Miriam Při noci Grácií v divadle se bude hlavně děkovat Program Ekocentra Zelený dům Retro Disco Pod Skalkou Účetnictví pro NNO Seminář Fundraising a Péče o dárce

27 30


5


6 Akce pořádané KONEPem

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

HRAVÉ ODPOLEDNE NA FARMĚ - UKAZUJEME DĚTEM ŽIVOT ZVÍŘAT Setkání neziskových organizací na farmě spolku Apolenka - hiporehabilitace je za námi. Farma Apolenka se posedmé stala hostitelem oblíbeného Hravého odpoledne. Kromě soutěží, které připravili neziskové organizace z Pardubického kraje, mohli návštěvníci nahlédnout pod pokličku života zvířat na farmě a shlédnout umělecká a taneční vystoupení. Hravé odpoledne na farmě pořádá sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. Své aktivity na akci představilo 30 neziskovek, které pomáhají dětem, handicapovaným, seniorům nebo se věnují volnočasovým aktivitám pro rodiny. „Díky řadě neziskových organizací a dobrovolníků byl i v letošním roce připraven velmi zajímavý program tradičního Hravého odpoledne na farmě, který zároveň umožnil rodinám společné trávení volného času. To potvrdila i velká účast rodin s dětmi, které neodradilo ani proměnlivé počasí", přiblížil průběh akce Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. I tento rok probíhalo v Apolence tradiční křtění nových zvířecích přírůstků na farmě. „Letošní rok se nám narodila dvě oslí mláďátka, oba chlapečci. Jeden dostal jméno Alfons a druhý Bertík. Oslíci jsou rošťáci, chvíli nepostojí a musí neustále prozkoumávat okolí," nechala se slyšet Jolana Štěpánková, předsedkyně Koalice nevládek Pardubicka a ředitelka sdružení Apolenka - hiporehabilitace, a dodává,

„jsme nesmírně rádi, že se nám povedlo na Burze filantropie vybrat požadovaný obnos peněz a mohli jsme tak pro naše návštěvníky s dětmi slavnostně otevřít při příležitosti dnešního dne nové dětské

Letošní rok se nám narodila dvě oslí mláďátka, oba chlapečci. Jeden dostal jméno Alfons a druhý Bertík.


Akce pořádané KONEPem

hřiště." Závěr večera patřil skupině MIXLE v Piksle, která rozpohybovala děti i dospělé coververzemi známých písniček jako například Pec nám spadla. Děti bubnovaly na bubínky, smály se a tancovaly. Velký zájem byl o sportovní disciplínu Králičí hop, ukázky výcviku psích agility, jezdeckou školu a ukázky výcviku koní z farmy Apolenka. S t a n e č n í m v y s to u p e n í m s e p ř e d ve d l i k l i e n t i D e n n í h o stacionáře Slunečnice, kteří zatancovali originální Kočičí tanec. Své pohybové umění prezentovala i taneční skupina PM Stars Show zaměřující se na mažoretkový sport a c h e e r l e a d i n g a n e c hy b ě l y

orientální tance Samirah. Ukázku starých řemesel prezentovala kovářská dílna.

7


8 Akce pořádané KONEPem

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

OCEŇTE PRÁCI DOBROVOLNÍKŮ, NEZISKOVEK A FIREM

Tr a d i č n ě , j i ž p o s e d m é , b u d o u v Pardubickém kraji za svou záslužnou práci společnosti vyznamenáni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy. Aktuálně probíhají jejich nominace na ocenění, do kterých se může zapojit i široká veřejnost. Chcete ocenit prospěšnou a dobrovolnou práci, a víte, koho byste na ocenění navrhli? Neváhejte a do 30. října zasílejte svá doporučení prostřednictvím online formuláře na webu www.nevladky.cz. Slavnostní Galavečer oceňování proběhne 4. prosince 2017 v Atrium Palác Pardubice, kongresový sál. Galavečer pořádá Koalice nevládek P a rd u b i c k a , z . s . ve s p o l u p r á c i s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a Rytmus Východní Čechy, o. p. s. Záštitu nad akcí převzali tradičně Pavel Š o to l a , r a d n í P a rd u b i c k é h o k r a j e zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který zároveň i pravidelně jmenuje komisi, která o ocenění rozhoduje a Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. „Letos posedmé můžete nominovat dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, které Vám pomáhají nebo kterým byste touto nominací chtěli poděkovat za jejich práci. Každá nominace bude oceněna pamětním listem," vyjádřil se o myšlence Galavečeru Pavel Šotola a zároveň dodává, „ocenění je rozděleno do

tří samostatných kategorií. Nominovat m ů ž ete d o b rovo l n í k y, s p o l e č e n s k y odpovědné firmy a neziskové organizace za rok 2017." Smysl oceňování dobrovolníků, s p o l e č e n s k y o d p ov ě d n ý c h fi r e m a neziskovek vidí i Miluše Horská, „Galavečer je prostorem pro vyjádření díků všem, kteří nezištně pracují pro druhé. Ať už jako dobrovolníci, kteří pomáhají všude, kde je potřeba nebo firmy, jež si uvědomují potřebu zaměstnávat handicapované, poskytují finanční i hmotné dar y neziskovým organizacím například ve formě účasti na Burze filantropie. Rovněž je nesmírně důležité ocenit práci neziskových organizací, které pomáhají potřebným, protože si celá společnost začíná postupně uvědomovat jejich přínos a to, že se významnou měrou podílejí na rozvoji společenského života." V odborné komisi, která vybere oceněné ze zaslaných nominací, zasednou kromě radního Pavla Šotoly i zástupci Koalice nevládek Pardubicka, z.s., veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru i z řad studentů. Využijte možnosti a poděkujte nominací všem, o kterých víte, že se aktivně společensky angažovali pro dobrou věc a pomáhali druhým.


Příběhy Burzy filantropie

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

DĚTI V LESNÍM KLUBU ZEMĚKUS SI UŽÍVAJÍ NOVÉ TEEPEE Lesní klub Zeměkus slavil úspěch hned při své první účasti na Burze filantropie. Díky podpoře donátorů mohl Zeměkus pořídit pro své děti nové indiánské teepee, které se stalo ihned centrem života jejich lesního klubu. "Děti jsou z teepee nadšené, trávily by v něm nejradši všechen čas, přitom jsme ho původně chtěli využívat především na klidové a rukodělné aktivity a odpočinek po obědě," říká se smíchem Josef Nociar, průvodce v lesním klubu Zeměkus. Ano, slyšíte dobře - průvodce. V lesním klubu v Třebosicích, totiž nejsou žádní učitelé nebo vychovatelé. Lidé, kteří se zde starají o děti, si říkají "průvodci" - děti totiž provádějí jejich prvními roky života a ukazují jim cesty, jak poznávat svět. S novým teepeem vstupuje Zeměkus i do své nové životní etapy. "Letos nám v klubu přibylo více dětí a potřebovali jsme rozšířit své zázemí. Dříve jsme s dětmi spali v domečku v našem sadu, tam by se současný počet dětí už nevešel. Do teepee se ale pohodlně vejde celá naše rozšířená skupinka," vysvětluje Josef Nociar a dodává: "Spaní v teepee je pro děti něčím krásným, víme, že děti vždy formuje prostředí, ve kterém vyrůstají. Teepee proto přesně zapadá do naší filosofie." Z teepee jsou nadšení i samotní rodiče. "Přeji, aby teepee zažilo hodně radosti a smíchu, aby vzkvétalo a společně s ním i náš lesní klub," vyslovil jeden z rodičů své přání novému teepee na jeho slavnostním otevření. A děti přání rodičů naplnily hned při slavnostním otevření. Radost a smích se nesly celým teepee a ruch v něm připomínal hemžení ve včelím úlu. Průvodci v lesním klubu Zeměkus proto vymýšlí, jaký další program do teepee přinést. "Chceme zde vytvořit silnou komunitu, zapojit rodiče více do života našeho klubu, setkávat se zde na různých sezónních a svátečních slavnostech a společně zvelebovat okolí klubu," přibližuje Josef Nociar. "Je skvělé, že jedna úspěšná účast na Burze filantropie přinesla Zeměkusu tolik dobrého. Máme radost, že dary z burzy dovedou nastartovat další nové nápady a dodat energii do nových aktivit," říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který je i jedním z donátorů Burzy filantropie a projekt Zeměkusu taktéž podpořil. Nezbývá tak, než přát lesnímu klubu Zeměkus hodně dalších dobrých nápadů do budoucna, nadšené rodiče a především spokojené děti, které v budoucnu díky jejich péči porozumí přírodě i světu.

Děti jsou z teepee nadšené, trávily by v něm nejraději všechen čas.

9


10 Příběhy Burzy filantropie

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

VE SVĚTĚ SE NEZTRATÍME. OHLÉDNUTÍ ZA TÝDENNÍM KURZEM PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Obchod, pošta, hasiči, zdravotnická služba. Témata, která zaznívala na týdenním kurzu pro děti se sluchovým postižením a jejich slyšící kamarády. Děti prostřednictvím interaktivních her získávaly návod, jak postupovat, pokud se ztratí nebo jsou svědkem nehody. Jak docílí, aby jim slyšící lidé rozuměli, jestliže komunikují znakovým jazykem. Kurz realizoval Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Pardubicích. Celodenní aktivity se konaly v prostorách spolupracující organizace LENTILKA – Integrační školka a rehabilitační centrum. V průběhu týdne od 31. července do 4. srpna 2017 probíhaly tematické činnosti podle jednotného scénáře. Ranní komunikační kroužek s rozvojem slovní a znakové zásoby obvykle doprovázela básnička nebo písnička ve znakovém jazyce. Po té následovaly teoretické poznatky a praktické vyzkoušení nově nabytých vědomostí. Náročnost a odbornost programu vyvážil prostor pro odpočinek, volnou hru, v polední pauze se dětem četly pohádky, tlumočené do znakového jazyka. Kurzu se zúčastnily děti ve věku pět až jedenáct let z Hradce Králové, Pardubic a dalších obcí z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje. Co se děti naučily? Hned v pondělí uměly nazpaměť vlastní adresu. Zjistily, jak to funguje na poště, jaké poštovní a listovní služby mohou využít, napsaly rodičům dopis, nalepily známky a samy dopis vhodily do příslušné schránky. „Petruška teď stále posílá dopisy,“ sdělila s odstupem doby maminka neslyšící holčičky, která se na začátku kurzu domnívala, že dopis a pohled může pro odeslání vhodit do jakékoliv bílé schránky u domu.


Příběhy Burzy filantropie

11

Úterní téma „Obchod“ přineslo tlumočenou exkurzi do Hypermarketu Globus v Pardubicích. Paní Alena Kučerová si připravila zážitkový program, během kterého si děti vyzkoušely oblečení pro pracovníky jednotlivých úseků obchodu, nahlédly do skladů a mrazáků, zjistily, jak dlouhá cesta předchází tomu, než se zboží dostane k zákazníkům. Dozvěděly se také, jak si mají počínat, pokud se ztratí nejen v obchodním domě. S tímto poznatkem se pracovalo v průběhu celého dne. Samozřejmostí byl nákup zboží či p ot r av i n z a r e á l n é fi n a n c e . (Zajímavostí je, že zatímco mladší děti si kupovaly povětšinou pamlsky, starší volily školní potřeby.) Středa a čtvrtek se nesly ve znamení složek Integrovaného záchranného systému. Také interaktivní program, se kterým ve středu přijeli hasiči, zanechal v dětech hluboký dojem. „Sofinka stále vypráví o hasičích, ti se jí líbili nejvíce,“ sdělila nám maminka osmileté neslyšící holčičky po skončení kurzu. Nedivíme se. Děti si vyzkoušely hasicí přístroje, oblečení, helmice, naučily si, jak se může hasit oheň, na co si dávat pozor, jak nebezpečný může být kouř. Voda provázela účastníky kurzu celým dnem. A jelikož byl zrovna teplotně nadprůměrný týden, hodně aktivit se realizovalo na přilehlé zahradě. Na přání rodičů, pro které bylo každodenní dojíždění do Pardubic náročné, byl pro děti připraven nocleh ze středy na čtvrtek. Této možnosti využilo všech dvanáct přítomných dětí. Ve čtvrtek po snídani se děti vypravily na Zdravotnickou záchrannou službu do Hradce Králové. Již samotná cesta znamenala spoustu nových poznatků: orientaci v jízdních řádech, nákup jízdenek, zásady a pravidla bezpečnosti při přecházení silnic… Na pracovišti záchranné zdravotnické služby Královéhradeckého kraje se pak děti naučily masáž srdce, zjistily, co obnáší práce záchranářů, nasedly do vrtulníku a sanitky. Odpoledne téhož dne byly rodičům zprostředkovány informace z uplynulých dní a nastíněny osvědčené komunikační hry. Poslední den intenzivního kurzu byl vyhrazen opakování všech poznatků. Přestože na dětech (i pracovnicích) byla již znatelná únava, převládala velká spokojenost a nadšení. Děti obdržely dárečky v podobě originálních triček a potištěných vaků na záda. A to není vše! Těší nás, že kurz měl určitý přesah i do slyšící společnosti. Díky tričkům jsme vzbuzovali poměrně velkou pozornost veřejnosti a odpovídali na dotazy ke komunikaci znakovým jazykem i problematice sluchového postižení. Týdenní kurz se konal za finanční podpory Elektrárny Opatovice, a. s., Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, Gama Pardubice, s. r. o., Pražská plynárenská a. s., FOXCONN CZ, s. r. o., Nedcon Bohemia, s. r. o. Partnery jsme našli díky Burze filantropie. Děkujeme tímto všem za podporu!

.


12 Aktuální dotační příležitosti

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NNO OPERAČNÍ PROGRAM INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Podporované oblasti Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Cíl: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů Podporovaná opatření: ź Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit ź Podpora využití nehmotného kulturního dědictví ź Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu ź Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů ź Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace Cíl: Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů Podporovaná opatření: ź Příprava a realizace společného vzdělávání ź Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce ź Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému Pozn. Investiční aktivity musí být bezprostředně spojené se vzdělávacími aktivitami, musí být nezbytné pro dosažení cílů projektu a nesmí tvořit majoritní část rozpočtu projektu. V rámci této PO nebudou podpořeny kurzy mající charakter celoživotního učení. Aktivity školských institucí směřující k poznání, porozumění, navázání kontaktů mohou být realizovány pouze v rámci PO 4. Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit Cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu Podporovaná opatření: ź Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni ź Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy ź Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů Předpoklady pro poskytnutí dotace Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice, kdy jeden je tzv. Vedoucím partnerem, který nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Podmínkou podpory je splnění minimálně tří kritérií spolupráce z následujících čtyř: ź společná příprava projektu


Aktuální dotační příležitosti 13

ź společná realizace projektu ź společný personál ź společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy. Přeshraniční dopad Společný projekt musí mít dopad na obou stranách hranice a přinášet užitek obyvatelům podporovaného území. Projekt by měl řešit společný problém či rozvíjet společný potenciál partnerů (nikoli pouze jejich individuální potřeby) a na jeho realizaci by se měli podílet oba partneři. Výstupy projektu by měly být využívány cílovými skupinami z druhé strany hranice, a to i po ukončení fyzické realizace projektu. Místo realizace projektů Projekty musí být realizovány v dotačním území programu. To je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polských podregionů (podregion je jednotka NUTS III v Polské republice): Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do dotačního území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství). Předkládání záměrů a žádostí Záměry/žádosti jsou předkládány na základě výzev. 1) pro projekty s min. výší dotace 40 000,01 € pro prioritní osy 3,4 a s min. výší dotace 60 000,01 € pro prioritní osu 2 platí níže uvedený harmonogram: Prioritní osa 2

Projektový záměr 30. 6. 2018

Projektová žádost 28. 9. 2018

Indikativní alokace 22 633 151,57 €

3

4. 2. 2018

15. 5. 2018

2 452 686,02 €

21. 12. 2017

7. 3. 2018

5 317 109,23 €

4

1

Spolufinancování: 85 % EFRR, 5 % státní rozpočet, 10 %příjemce. Více informací na www.cz-pl.eu. 2) pro projekty s výší dotace od 2 000 € do 60 000 € pro prioritní osu 2 a pro projekty s výší dotace od 2 000 € do 40 000 € pro prioritní osu 4 právě probíhá 4. kolo výzvy, termín ukončení kola výzvy: 31. 10. 2017 Spolufinancování: 85 % EFRR, 15 % příjemce. Více informací na https://www.euro-glacensis.cz/aktuality.html .


14 Informace z Pardubického kraje

Pardubický kraj

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZDĚLENÍ DOTACÍ DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V letošním roce dostanou pracovníci v sociálních službách konečně vyšší platy srovnatelné s ostatními profesemi. Zastupitelé Pardubického kraje projednali rozdělení navýšení dotací od státu, a to v souvislosti s navýšením platů v tomto i loňském roce.

Pardubický kraj obdržel v červenci z Ministerstva práce a sociálních věcí částku 61 755 000 korun na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nařízením vlády o navýšení platů, dle kterého se platy pracovníků v sociální oblasti zvýší o 23 procent. Toto dofinancování však nepokrývalo navýšení platů z roku 2016. Díky značnému úsilí krajů došlo k navýšení dotací i za toto období, a to jak na platy, tak i na mzdy, a proto se týká i nestátních neziskových organizací, církevních organizací a ostatních právních forem poskytovatelů sociálních služeb. „Doufali jsme, že ministerstvo uvolní ještě další prostředky v zájmu zachování spravedlivého odměňování pracovníků v sociálních službách. Neboť v sociální oblasti je potřeba navyšovat jak platy, tak i mzdy, a zároveň je nutné tato navýšení pokrýt finančními prostředky," uvedl k situaci krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „I když k prohlášení o dalším dodatečném navýšení prostředků došlo teprve 1. září, tak na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 11. září jsme předložili návrh na rozdělení všech téměř 110 milionů korun, aby poskytovatelé služeb věděli, jaké dotace obdrží, a aby dle nich mohli navyšovat mzdy a platy svým pracovníkům," dodal radní Šotola. V letošním roce tak na sociální služby pro Pardubický kraj bylo celkem vyčleněno téměř 583 milionů korun. To je sice nejvyšší částka od doby platnosti zákona o sociálních službách, nicméně několik let byli poskytovatelé kvůli nízkým dotacím nuceni držet mzdy na minimální úrovni a nedocházelo k žádnému nebo jen minimálnímu rozvoji sociálních služeb. „Pro další období bude nezbytně nutné, aby návrh pro financování sociálních služeb do státního rozpočtu na rok 2018 zahrnoval veškeré letošní dotace a případné plánované zvyšování platů a mezd. Pracovníci v sociálních službách si zaslouží, aby měli jistotu nejen práce, ale také adekvátní odměny za vykonanou náročnou práci," řekl Pavel Šotola.


Seznamte se s projekty a NNO 15

Genius loci Sudslava z. s.

POVĚSTI SUDSLAVSKÉ ANEB STARÁ FARA ODHALUJE SVÁ SKRYTÁ TAJEMSTVÍ Spolek Genius loci Sudslava z. s. vydal během letních prázdnin novou, v pořadí už třetí, publikaci s deseti pověstmi vážícími se k areálu státem chráněné kulturní památky bývalé barokní fary v obci Sudslava. Sudslavské pověsti sepsal Tomáš Zaplatílek, malebné ilustrace k nim vytvořil známý regionální malíř Vladimír Plocek, který žil v mládí v Sudslavě a jehož otec byl tamním řídícím učitelem. Grafickou úpravu provedla Radka Dostálová. Nová publikace je prozatím k dostání pouze při nevšední prohlídce bývalé fary v Sudslavě a to během podzimních víkendů a svátků po domluvě s majitelem objektu. Další informace o činnosti, kontaktech i aktuální program neziskové organizace Genius loci Sudslava z. s. lze najít na webu spolku www.sudslava.webnode.cz. Budeme proto rádi, když si k nám uděláte výlet, určitě nebudete litovat.

obec Sudslava s farou a kostelem


16 Seznamte se s projekty a NNO

Mateřské centrum Hlinečánek

CO JE NOVÉHO V HLINEČÁNKU? Od začátku roku 2017 je v mateřském centru nové vedení, které se snaží obnovit jeho činnost a zajistit rozmanitý program pro rodiny s dětmi a budoucí maminky. K tomu, aby Hlinečánek mohl fungovat samozřejmě potřebujeme i podporu v podobě věcných a finančních darů a dotací. Tímto bychom chtěli v první řadě poděkovat městu Hlinsko a panu starostovi Miroslavu Krčilovi, kteří mateřské centrum neustále podporují. Abychom nebyli závislí pouze na městu, snažíme se žádat o dotace a účastnit se akcí, které podporují neziskovky. První úspěch se dostavil, když jsme se zúčastnili Burzy filantropie, kde jsme postoupili mezi 6 projektů, které měly možnost se prezentovat před samotnými donátory v Multifunkčním centru v Hlinsku dne 21. 6. 2017. Na projekt Obnovení činnosti Mateřského centra Hlinečánek se nám podařilo získat 33 500 Kč od donátorů Pražská plynárenská, Pardubický kraj, VS Chrudim, Ekomonitor, město Chrudim, skupina Medesa a Rádio Černá Hora. Děkujeme! Dalším úspěchem je získání 2 500 Kč na zajištění programu na měsíc říjen od MAS Hlinecka. Můžete se těšit na cyklus heren zaměřených na tanec, zpěv, rytmiku a tvořivé dílny. Za věcné dary především pro děti bychom chtěli poděkovat firmám Mlékárna Hlinsko, Jednota spotřební družstvo Hlinsko a papírnictví Prokopův dům. Věříme, že program centra budeme dál rozšiřovat a zaujmeme tím ještě více rodin z Hlinska a okolí. Aktuální informace o programu získáte na Facebooku Mateřského centra Hlinečánek. Těšíme se na Vaši návštěvu. V případě, že byte chtěli Mateřské centrum Hlinečánek nějakým způsobem podpořit, neváhejte nás oslovit na e-mailu hlinecanek@email.cz, telefonu 728 460 403 n e b o p ř í m o v Mateřském centru Hlinečánek.


Seznamte se s projekty a NNO 17

Domov seniorů Drachtinka

JAK SE NÁM ŽIJE NA DRACHTINCE? Domov seniorů Drachtinka je příspěvkovou organizací města Hlinska. Toto zařízení poskytuje podporu a péči 87 seniorům především z mikroregionu Hlinecka. Přestože v současné době tento domov bude za pár měsíců slavit již 10 let od svého vzniku, nezahálí. Ba naopak. Pro své uživatele se snaží stále něco vylepšovat, a to nejen po stránce vizuální (např. postupná nová výmalba dodává interiérům nádech domácího prostředí), ale také po stránce toho nejdůležitějšího, což je přístup k lidem. V našem domově žije 70 % seniorů upoutaných na lůžko s přítomností demence a pouze 30 % těch, kteří jsou s podporou personálu schopni účastnit se společenských akcí a jsou časově, prostorově i místně orientovaní. Na základě vypozorovaných potřeb našich uživatelů jsme se rozhodli změnit přístup péče. Možná, že jste již slyšeli o "biografii - životním příběhu", a jeho uplatnění v plánech péče i péče přímé. Jde o inovační model péče, který v České republice přednáší a své zkušenosti předává Institut Erwina Böhma.

V současné době prochází celý náš tým domova, a to od pracovnic přímé péče, aktivizačních pracovnic, zdravotních sester, sociálních pracovnic, ale i kolegů z úklidu a kuchyně včetně administrativy rozsáhlým školením, tedy získáním teoretických znalostí, které se snažíme propojit s naší praxí. Nám všem je jasné, že nás čeká dlouhý a nelehký úkol, ale naší motivací je vidět pozitivní výsledky naší práce, což je duševní pohoda seniorů. Součástí Domova seniorů Drachtinka je i organizační složka Centrum denních služeb Motýl. Toto zařízení budeme od nového roku rozšiřovat a směřovat také na pomoc a péči seniorům. Těm, kteří žijí ve svém domově, ale přes den potřebují zajistit nejen podporu a péči, ale i aktivizační a volnočasové činnosti. Vzhledem k tomu, že v našem regionu není dostupná žádná obdobná ambulantní služba tohoto charakteru a zájem veřejnosti o tuto službu je, věříme, že tímto krokem pomůžeme ke zkvalitnění života našich spoluobčanů.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

LINKA DŮVĚRY INFORMUJE Posláním Linky důvěry Ústí nad Orlicí je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje někomu svěřit a s někým ho sdílet. Je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace (např. lidé přemýšlející o smyslu života, mající obavy z nemoci, problémy finanční, vztahové a další). Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky není ohraničena. Výhodami telefonické krizové intervence jsou její snadná dostupnost a anonymita. Službu poskytujeme za cenu běžného telefonního hovoru. V určitých případech můžeme předat kontakty na další pomáhající profese nebo další odborníky. Již několik let se účastníme Burzy filantropie s projektem "Linka důvěry - blíže k Vám". Děkujeme našim donátorům, díky jejichž darům jsme mohli rozšířit naše propagační materiály. Na různých místech v Pardubickém kraji se tak můžete setkat s našimi letáky, vizitkami, magnetkami a propisovacími pery. Zájemci o naši službu nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 465 52 42 52 (nonstop), poradenském emailu napis@linkaduver yuo.cz (odpověď do 4 kalendářních dní) a přes Skype linka.duvery.uo (denně v čase 9-21h).


18 Seznamte se s projekty a NNO Rytmus Východní Čechy o. p. s.

VÁNOČNÍ DÁRKY S TROCHOU ADRENALINU ANEB MIKULÁŠSKÁ DRAŽBA PRO RYTMUS JIŽ POŠESTÉ. 1.-4. prosince 2017 nezmeškejte naši tradiční Mikulášskou dražbu. I letos bude mít benefiční internetová aukce svůj konkrétní účel, získané finanční prostředky poputují na úpravu a tisk knihy dobré praxe pro zaměstnavatele „Pracujeme" a kurz první pomoci pro uživatele organizace Rytmus východní čechy, o. p. s. Výtěžek z loňské dražby, který činil 80 843 Kč, byl využit na pořízení služebního automobilu. Doposud zaznamenaly výrazný ohlas zejména zážitkové vouchery, kuchařské knihy s věnováním autorů/autorek, a zajímavé předměty, jako jsou dres s podpisem olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého, či mobil z limitované edice OH Rio s autogramem téhož sportovce. Jak vlastně Mikulášská dražba funguje? Na stránkách aukce.rytmusvychod.cz bude od konce listopadu možné se zaregistrovat prostřednictvím e-mailové adresy. Od momentu spuštění (1. 12. 2017 minutu po půlnoci) mohou zaregistrovaní uživatelé virtuálně přihazovat na libovolný počet aukčních předmětů. Přihazování na všechny položky končí ve shodný den, a to 4. 12. ve večerních hodinách. Různí se ovšem čas, do kdy je možné každý předmět či zážitek dražit - je proto třeba být „ve střehu". Již šestý ročník tradiční benefiční internetové aukce tak nabídne možnost pořídit vánoční dárky pro blízké netradičním způsobem a navíc s trochou adrenalinu. Nechcete-li, aby Vám utekly aktuální informace, sledujte náš Facebook (Vaše cesta do společnosti R y t m u s V ý c h o d n í Č e c hy, o p s ) a we b www.rytmusvychod.cz.

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

DOBROVOLNICTVÍ A POMOC DRUHÝCH JE KLÍČEM K LEPŠÍ SPOLEČNOSTI Správní rada Koalice nevládek Pardubicka zasedala první týden v září poprvé po prázdninách. Kromě zástupců Koalice nevládek Pardubicka a výkonné ředitelky Jany Machové se zasedání zúčastnila předsedkyně správní rady Jolana Štěpánková, místopředsedkyně správní rady a 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a členka správní rady Dana Hubálková. Komisi doplnili Aleš Kalina ze Salesiánského klubu mládeže, Centra Don Bosco a Eva Sládková zastupující

organizaci Rytmus Východní Čechy. Správní rada projednávala dosavadní úspěchy a posuny v neziskovém sektoru v Pardubickém kraji, plánovala klíčové aktivity, které se přehoupnou v realizaci do dalšího roku, neopomenula zhodnotit stávající stav Dobrovolnického centra KONEP a zabývala se i otázkami budoucího rozvoje a směřování střešní organizace KONEP. Rozvoj Dobrovolnického centra KONEP je znatelný. „Naši dobrovolníci již třetím rokem pomáhají v řadě neziskovek, úspěšně spolupracujeme také se Statutárním městem


Úspěšné akce NNO 19 Pardubice na projektu Babičky a dědečkové do školek. Od září opět do osmi pardubických mateřských školek a jedné základní školy nastupuje 11 babiček, které přináší potěšení nejen dětem, ale obohacují i sebe o pozitivní zážitky ze smysluplně stráveného času v milé společnosti těch nejmenších. Protože takových babiček není nikdy dost, stále hledáme nové, stejně jako další dobrovolnice a dobrovolníky např. na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, pro pomoc zdravotně hendikepovaným nebo při organizaci jednorázových akcí v Pardubickém kraji," nechala se slyšet koordinátorka Dobrovolnického

centra KONEP Lucie Křivková. „Cílem Koalice nevládek Pardubicka je i nadále budovat lepší p o d m í n k y p ro c e l ý n e z i s kov ý s e k to r v Pardubickém kraji. Proto mě nesmírně těší, že dobrovolnickým centrem spadajícím pod KONEP prošlo v tomto roce už 90 dobrovolníků, kteří pomáhali celkem v 21 neziskových organizacích. Práce a obětavost dobrovolníků je společensky významným počinem, který směřuje občany k uvědomělé a vřelé společnosti," vyjádřila se o činnosti KONEPu a Dobrovolnického centra KONEP Miluše Horská, místopředsedkyně správní rady KONEPu a 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.

STŘEDISKO RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O. P. S. OSLAVILO 15. VÝROČÍ Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. oslavilo dne 17. 6. 2017 v areálu farmy APOLENKA společně s příznivci a rodinami s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje 15. výročí. Děti se v průběhu nevšedního odpoledne potkaly s kamarády, seznámily se s místními zvířátky, hladily je a mohly jim nabídnout i nějakou tu zvířecí dobrotu. Na akci vládla příjemná nálada s vůní opékaných buřtíků, hrálo se na kytaru a zpívalo. Při příležitosti oslavy byl také pokřtěn nový služební vůz, který byl pořízen pro realizaci terénní služby rané péče. Rodiče také se svými ratolestmi vymýšleli, jak by se červená Škoda Fabia mohla jmenovat. Vybíralo se z více než 30 návrhů, od Jahůdky přes Broučka a Berušku až k názvu Marta, s kterou jezdí celá parta. Nakonec zvítězilo příhodné jméno Radostínek. Hlavním posláním Střediska rané péče v Pardubicích o. p. s. je podpora vývoje dítěte raného věku, tedy od narození do 7 let, s o h ro ž e n ý m n e b o nerovnoměrným vývojem, s tělesným či mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením. Pracovníci Střediska podali pomocnou ruku už více než 400 rodinám z Pardubického kraje. A díky novému vozidlu bude jejich cesta ke klientům opět o něco snazší. Děkujeme všem, kteří naši činnost podporují, věříme, že nám zachovají přízeň i v budoucnu a pomohou nám naplňovat motto Sofokla: „Nejkrásnější činností je být užitečný druhým."


20 Úspěšné akce NNO

Sportovně střelecký klub Sezemice

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE Je konec čer vna a do jihomoravské metropole Brna se sjíždějí mladí sportovci z celé republiky. A víte proč? V Brně se konala 24.-29. 6. 2017 vrcholová sportovní akce „Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR ". Na ní si mohli poměřit své síly nejlepší mladí reprezentanti ze 14-ti krajů naší republiky. Pardubický kraj vyslal 259 sportovců. Za sportovní střelbu reprezentovali kraj i město Sezemice naši střelci: pistoláři L. Vyhnálková, J. Janků, puškaři A. Zrůstová, J. Puhlovský a s nimi odjel jejich trenér F. Čihák. Střelecké soutěže měly velice vysokou úroveň a všichni usilovali podat co nejlepší výkony. Samozřejmě i naši tvrdě pracovali na palebných postech, a přestože se nezopakoval úspěch K. Procházkové z roku 2015 a pro někoho to může vypadat jako neúspěch, jejich výsledky byly slušné a trenér byl spokojený. Po finálových rozstřelech jsme se umístili: pistolová disciplína - L. Vyhnálková 5. místo. Pušková disciplína - A. Zrůstová 5. místo, J. Puhlovský 8. místo. V mix (smíšené družstvo Adéla Z. + Jirka P.) 6. místo. Konečně začaly prázdniny, ale jak pro koho. I když se tréninky omezily, někteří střelečtí nadšenci na ně pravidelně docházejí. I střeleckých závodů je tolik, že si můžeme vybírat, kam jet např. do Plzně, Přerova, Šumperku, Žďáru nad Sázavou aj., ale jsou i závody pro některé víceméně povinné (KZR-ČP, ČPTM, Štít města Sezemic). Ještě se musíme zmínit o dvou našich střelcích J. Novákovi a N. Lickové, kteří si odskočili závodit za hranice do Německa. J. Novák se také zúčastnil v chorvatském Osijeku Mistrovství světa ze střelby z kuše. Ale vraťme se na domovskou půdu. 15. 7. 2017 se na sezemické střelnici pořádal 32. ročník „Štít města Sezemic" v disciplíně SM 60 ran vleže. V mužské kategorii jsme měli jediného našeho závodníka J. Čecha, který obsadil

jedenácté místo. V kategorii ženy, juniorky, dorost zvítězil dorostenec J. Puhlovský, dále pak S. Kišáková šestá, osmá J. Adamová, devátý D. Kadrmas a jedenáctý B. Lidák. Začátkem srpna se A . Zrůstová s J . P u h l ov s k ý m z ú č a s t n í t ý d e n n í h o soustředění v Plzni, který pořádá ostravský trenér RSCM Tomeček. V půli srpna ještě děti čeká odstřílet 3. kolo ČPTM. Tam se rozhodne, kdo odjede na finále. V KZR (Kontrolním závodě reprezentace) je už rozhodnuto. Do finále, které se koná na konci srpna, se probojovali T. Čihák, J. Novák a K. Procházková.


Úspěšné akce NNO 21 MC a RC Krůček Svitavy

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY HLADCE Od dubna probíhal v MC Krůček kurz pro předškoláky a jejich rodiče. Na deseti setkáních se děti zaměřily na rozvoj dovedností, které nejvíc ovlivňují hladký start školního vzdělávání a to od grafomotoriky až po podporu samostatnosti a pozornosti. Tématem bylo i sebevědomí dítěte, samostatnost, příprava na školu a další. Rodiče v roli pozorovatelů měli možnost být takovou „muškou" z pohádky Zlatovláska a vidět svoje děti při nových činnostech pod vedením lektorky. Díky tomu a zkrácené individuální diagnostice získali vhled do problematiky a tipy pro domácí činnosti. „Jsem moc ráda za možnost navštěvovat tenhle klub. S prvním synem jsme se v první třídě hodně trápili a dnes rozumím tomu proč. Jsem ráda, že s dcerou můžeme začít jinak," vyjádřila svoje dojmy z kurzu maminka Hanka. Kurzy, v nichž chceme v centru pokračovat, vede pedagožka Soňa Nádvorníková. „Začala jsem původně s individuální prací s Klokanovým kufrem. To je komplexní diagnostická pomůcka, která hravou formou, ale přitom kvalitně, zjišťuje rozvinutost důležitých schopností dítěte. Pod projektem Centrum pro rodinu tak vznikla pedagogická poradna. Po absolvování kurzu montessori pedagogiky a dalších seminářů na téma předškolní přípravy jsem si uvědomila, jak málo stačí k tomu, aby se dítko v první třídě netrápilo a rodiče tolik nestresovali. Sama jsem navíc maminkou šestileté holčičky, takže téma je mojí srdeční záležitostí," uvedla Nádvorníková.

MC a RC Krůček Svitavy

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY I letos byly čtyři příměstské tábory plné her, zážitků, smíchu a dobrodružství. Nechyběl tábor zaměřený n a E KO t é m a t i ku p o d p o ř e n ý p ro j e k te m Pardubického kraje Zelený Krůček, kde si děti vyzkoušely i dojení kozy či drcení obilí. Na dalších táborech se děti podívaly do pohádky, do pravěku a do fantazie. Na všech táborech pomáhala také zahraniční dobrovolnice z Polska Magda. „Dělat vedoucí na táboře je jedna z nejnáročnějších, ale i nejlepších zkušeností tady v Krůčku. Všichni jsme unavení, ale je krásné vidět, jak jsou děti nadšené," podělila se o svoje dojmy již velmi slušnou češtinou. Pro celý tým jsou odměnou i spokojení rodiče, kteří velmi oceňují, že o děti je dobře postaráno a oni se mohou s klidným srdcem věnovat svým pracovním povinnostem. Víc než slova vykreslí atmosféru táborů několik fotografií.


22 Úspěšné akce NNO

Amalthea z. s.

NA KOLOBĚŽCE K „MOŘI” ... ANEB O PĚSTOUNSKÉ PÉČI Náš kolega Petr se v srpnu rozhodl vydat se k velké vodě na koloběžce. Bláznivý nápad? Možná. A aby toho nebylo málo, napadlo nás propojit koloběžku s tématem pěstounské péče. Říkáme si, že být pěstounem je jako jet na koloběžce… Jízda na koloběžce není ani jízda na kole, ani samotný běh nebo chůze, ale je to Vaše cesta, Váš osobitý způsob. Když jste pěstounem, nejste ani máma, ani táta, ale máte svoje nezpochybnitelné a vlastně nenahraditelné místo v životě konkrétního dítěte. V průběhu celého týdne jsme den po dni hledali paralely s jízdou na koloběžce a životním příběhem pěstounské rodiny Novákových. A paralely jsme opravdu našli. Cesta pěstouna stejně jako cesta na koloběžce může být místy náročná. Přináší ale i plno radosti a dobrodružství. A pokud je člověk trpělivý, dosáhne kýženého cíle. Více se dočtete na www. amalthea.cz Záměr uskutečnit takovou cestu a následně podpořit tvorbu propagačních materiálů k pěstounské péči se rozhodl pan Kostka, majitel firmy vyrábějící oblíbené koloběžky v Hanušovicích. K samotné cestě kolegovi dokonce zapůjčil cestovní speciál osazený brašnami. Děkujeme za podporu!


Úspěšné akce NNO 23

Rodinné Integrační Centrum o. p. s.

FAURECIA PARDUBICE POMÁHÁ RODINÁM S DĚTMI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Ušlechtilý nápad se zrodil v hlavách zaměstnanců firmy Faurecia v Pardubicích, kteří se rozhodli uspořádat sbírku na jimi zvolenou neziskovou organizaci. Problematika rodin s dětmi s poruchami autistického spektra je zaujala natolik, že se rozhodli podpořit právě naše Rodinné Integrační Centrum v Pardubicích. Nebývalá vlna ochoty pomoci strhla celý kolektiv pracovníků, kteří ze svých finančních zdrojů dopomohli k naskládání částky 6 000 Kč. Dne 6. 6. 2017 zaměstnance Rodinného Integračního Centra čekalo velmi milé setkání se zástupci pracovníků Faurecie, kteří nám předali šek na částku Kč 6 000 Kč. Spolu s šekem nám společnost darovala také kancelářské papíry, psací potřeby a pastelky pro děti. Během setkání jsme našim milým hostům předali informace o poskytovaných činnostech a práci s rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra, provedli jsme je našimi prostory a předvedli pomůcky, které zapůjčujeme do rodin. Zaměstnanci Rodinného Integračního Centra se připojují ke slovům paní ředitelky Ing. Mgr. Hany Janikové, MBA: „Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala všem ochotným zaměstnancům společnosti Faurecia Pardubice, kteří se do sbírky zapojili. Finanční částka bude využita na služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. V případě zájmu uspořádáme krátkou prezentaci o problematice PAS i dalším zaměstnancům Faurecie." Doufáme, že toto milé setkání nebylo naším posledním a budeme se těšit na další spolupráci s firmou Faurecia Pardubice.


24 Úspěšné akce NNO ZŠ a PŠ Svítání o. p. s.

ŠKOLA SVÍTÁNÍ SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ! NACHYSTALA SI DVA VYJMEČNÉ DÁRKY Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením, slaví 25. narozeniny! Čtvrtstoletí své existence si připomněla už na začátku školního roku 2017/2018, na který nachystala hned dva výjimečné dárky. „Chtěli jsme poděkovat všem, co nám drží palce a co nás podporují," řekla ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská. Prvním dárkem byl křest nového atletického oválu, který vyrostl na zahradě školy v Komenského ulici. „Je velice potřebný. Žákům a klientům, především těm upoutaným na vozík, umožní pravidelný pohyb. Ten má pro jejich vývoj a kvalitu dalšího života zásadní význam," uvedla Miluše Horská. „Usnadní rovněž výuku žáků, kteří mají problém při chůzi na trávě. Zároveň získají smysluplnou náplň dne. Při společných aktivitách mohou posilovat i mimoškolní vztahy a zjistit, že mohou být v rámci svých možností úspěšní i ve sportu," sdělila ředitelka školy SVÍTÁNÍ. „Atletika je u nás hodně populární. Proto jsme se rozhodli ve škole vybudovat ovál. Ten skýtá možnost prakticky každodenního využití pro různé sportovní hry, tělocvik nebo školní

družinu," poznamenala zástupkyně ředitelky školy SVÍTÁNÍ Markéta Hujerová. „Při pořizování oválu jsme kladli důraz také na bezpečnost. Proto jsme jako povrchovou úpravu zvolili tartan, který tlumí případné pády a odřeniny z něj se mnohem rychleji hojí. Je trvale elastický, šetrný ke kloubům, snadný na údržbu a měl by být i odolný vůči různým povětrnostním vlivům," dodala Markéta Hujerová. Historicky prvními běžci, kteří na něm změřili své síly a současně provedli zatěžkávací zkoušku, se stali Tomáš Dvořák a Lukáš Peška z úseku PR školy SVÍTÁNÍ. Oba borci na trať vyběhli ve zbrusu novém cvičebním úboru, který jim krátce předtím věnovaly kolegyně k narozeninám. První běžecké kolečko pak absolvovali všichni společně. Slavnostní křest oválu, jenž stál 473.973 Kč se konal v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin. „Nápad na školní atletický ovál se zrodil před třemi lety. Byl to běh na dlouhou trať, ale jsme rádi, že se nám povedlo dosáhnout kýženého cíle. Zároveň jde o další výrazné zhodnocení městského majetku," shrnula Miluše Horská. Druhým dárkem byla exkluzivní projekce v Pardubickém letním kině Pernštejn. „Už loni


Úspěšné akce NNO 25

jsme tu s velkým úspěchem uvedli projekci filmu Orel Eddie. Nyní jsme vybrali komedii Detektiv Down. Jeden z nejoriginálnějších snímků současnosti vypráví úsměvný příběh o detektivovi s Downovým syndromem a svéráznými metodami vyšetřování," konstatovala Miluše Horská na adresu titulu,

který v Praze natočil norský režisér a scénárista Bard Breien. Speciální večer pod taktovkou školy SVÍTÁNÍ se v Pardubickém letním kině Pernštejn, které se letos přesunulo do areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů, odehrál v pondělí 4. září od 21 hodin.

ZŠ a PŠ Svítání o. p. s.

KE ČTVRTSTOLETÍ SI SVÍTÁNÍ NADĚLILO ALMANACH Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ si k 25. narozeninám nadělila také retrospektivní almanach, který se ohlíží za bohatou historií tohoto prospěšného zařízení pečujícího o děti a mladé lidi se zdravotním handicapem. „Na téměř osmdesáti stránkách mohou zájemci nahlédnout do čtvrtstoletí života školy," uvedla ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská. „Kromě nejdůležitějších událostí, které nás potkaly, se ohlížíme i za návštěvami slavných osobností, sledujeme vývoj počtu žáků a klientů i zaměstnanců, a podrobně popisujeme jednotlivé aktivity a služby," poznamenala zástupkyně ředitelky školy SVÍTÁNÍ Markéta Hujerová.


26 Úspěšné akce NNO

Rodinní Integrační Centrum o. p. s.

NROS POMOZTE DĚTEM: PODPORA RODIN S DĚTMI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V PARDUBICKÉM KRAJI Ve středu dne 7. června 2017 se ve Žlutých lázních v Praze 4 - Podolí konalo slavnostní předání šeků 33 podpořeným organizacím z TOP 50 organizací projektu Pomozte dětem. Kuře vybralo částku ve výši 10.178.497 Kč, která byla přerozdělena organizacím věnujícím se pomoci dětem s tělesným postižením, s kombinovaným postižením, smyslovým či s jiným specifickým zdravotním znevýhodněním, dětem s poruchami psychického vývoje, znevýhodněným a žijícím v sociálně slabých rodinách, žijícím mimo vlastní rodinu, dětem týraným, zneužívaným, zanedbávávaným, dlouhodobě n e m o c n ý m a d ě te m o h ro ž e n ý m závislostmi, šikanou. Jednou z nich bylo i Rodinné Integrační Centrum z. s., které uspělo se svým projektem Cesta z PASti aneb chci Ti rozumět - 5. Manažerka projektu Pomozte dětem Jana Vožechová provedla zástupce neziskových organizací velmi příjemným odpolednem stráveným poděkováním donátorům, zástupcům České televize, odborné hodnotící komisi, atd. Na závěr srdečně poděkovala celému svému týmu, který se o úspěch zasloužil, a předala svůj post nastupující Zlatě Kasové. „Velice děkujeme NROS za podporu. Peníze budou použity na sociální službu pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra ve věku 8 - 18 let z celého Pardubického kraje. Za sebe i své kolegy srdečně děkujeme celému týmu Pomozte dětem za skvěle odvedenou práci, kterou vynaložil na získání rekordní částky. Držíme palce do dalšího ročníku!" uvedla ředitelka organizace RIC z. s. Hana Janiková.

Rodinné Integrační Centrum o. p. s.

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM SOUČÁSTÍ FOXCONN DAY Pracovníci Rodinného I n te g r a č n í h o C e n t r a z . s . prezentovali své služby a aktivity po celý den 19. 8. 2017 na FOXC O N N DAY v r á m c i S p o r tov n í h o p a r ku m ě s t a Pardubice. „Děti si u našeho stánku mohly vyzkoušet různé skládačky, stavebnice a pomůcky, které využíváme zejména při práci s dětmi s poruchami autistického spektra v rané péči a sociálně aktivizačních službách. S dospělými jsme


Inzerce 27

debatovali o specifikách, příčinách a konkrétní práci s dětmi/osobami s PAS v našem centru." uvedla Hana Janiková, ředitelka RIC. Součástí programu bylo také slavnostní předání šeku na 5.000 Kč od společnosti Foxconn. „Tato finanční částka slouží k podpoře našeho klienta služby Sociální rehabilitace pro

dospělé osoby s PAS - Matěje, který tak mohl ukázat svůj talent v počítačové grafice. O jeho vystavené obrazy byl ve Sportovním parku značný zájem. Po celý den probíhala také veřejná sbírka právě na podporu sociální služby, kterou Matěj využívá." dodala Hana Janiková.

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Účetní, daňová a účetně-legislativní poradna, která je určena neziskovým organizacím v Pardubickém kraji. V případě, že nenajdete odpověď na Váš dotaz na stránkách www.konep.cz/poradna-a-cinnosti/ekonomicke-a-danove/, můžete se pomocí e-mailu zeptat poradce doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. - poradna@nevladky.cz. V rámci poradny můžete vznášet dotazy i na právníka Mgr. Ing. Vítězslava Paděru přes e-mail p r av n i k @ ko n e p . c z . V ý b ě r p r á v n í c h d o t a z ů n a l e z n e t e n a s t r á n k á c h KO N E P (www.konep.cz/poradna-a-cinnosti/pravni/).


28 Inzerce

Amalthea z. s.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU Amalthea z. s. nabízí zajímavou dobrovolnickou práci v předškolním klubu Amálka. Naši dobrovolníci se pod vedením pracovníka předškolního klubu věnují vzdělávací a tvořivé činnosti s dětmi a pomáhájí s přípravou a realizací aktivit klubu. Předškolní klub Amálka poskytuje systematickou přípravu na vstup do běžných MŠ a ZŠ dětem, které z důvodu nepříznivé sociální situace vypadávají ze systému předškolního vzdělávání. Klub je určen především dětem ve věku 3 až 6 let (do nástupu do školy) z Chrudimi a okolí. Pracujeme nejen s dětmi, ale i jejich rodiči. Klub provozujeme každý všední den. Od 8,00 do 12,00 hodin na adrese Městský park 274, Chrudim. Dobrovolníkem se může stát člověk starší 18-ti let. Spolupráce může být nepravidelná - vždy záleží na domluvě pracovníka klubu a dobrovolníka. Více na www.amalthea.cz Kontaktujte nás na e-mail: aneta@amalthea.cz, tel: 777 752 818.


Inzerce 29 Obchodí družstvo Konzum Ústí nad Orlicí

Společně za úsměv 2017 Je důležité podporovat neziskové veřejně prospěšné organizace v našem regionu. KONZUM na tuto podporu v roce 2017 daruje ze svých prostředků částku 100

000 Kč.

Zapojte se i vy a rozhodněte, které projekty společně podpoříme! Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný družstvem KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí podpořil od roku 2001 více než 220 projektů neziskových veřejně prospěšných organizací v regionu východních Čech a od svého založení rozdělil těmto organizacím finanční částku převyšující 4 500 000 Kč.

nizaci.

Darujte 30K č vámi vybrané orga Více informací na www.konzumuo.cz. Mediální podpora a partneři sbírky Společně za úsměv Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015.


30 Neziskovky zvou

Česká abilympijská asociace z. s.

DEN S NADVLÁDOU TVOŘIVOSTI Česká abilympijská asociace Pardubice, neziskovka s četnými aktivitami pro osoby se zdravotním postižením, zve ve čtvrtek 30. listopadu v čase od 9 do 17 hodin do budovy ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí na jubilejní pátou prodejní a výstavní předvánoční akci Kreativ, vstup je zdarma. Každého, kdo zamíří do vestibulu a prvního patra budovy v centru města naproti OC Palác Pardubice (zastavuje zde i většina linek MHD), jistě u stánků překvapí bohatá nabídka originálních dárků nebo zajímavých doplňků do domácnosti či do šatníku. V tvořivých dílnách bude navíc jedinečná příležitost vytvořit si nevšední dárek i sám. K dispozici bude i drobné občerstvení: nebudou v něm pochopitelně scházet různé laskominy. Doprovodný program se postupně skládá - neměla by v něm chybět oblíbená bubenická show stacionáře Mirea nebo taneční vystoupení v podání stacionáře Slunečnice. Především děti určitě nevynechají možnost aktivně se zapojit do vybarvování obří omalovánky z „dílny" ilustrátorky a grafičky Lucie Ernestové, která na odpolední hodiny přislíbila uspořádání zajímavé módní přehlídky v duchu její nevšední výtvarné tvorby. Krátce a dobře - poslední listopadový den strávený v příjemném prostředí výstavy Kreativ nebude v žádném případě nezáživný. Takže si ho nenechte rozhodně ujít! Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace.

Foto archiv ČAA


Neziskovky zvou

31


32 Neziskovky zvou Oblastní charita Ústí nad Orlicí


Neziskovky zvou Oblastní charita Ústí nad Orlicí

33


34 Neziskovky zvou ZŠ a PŠ Svítání o. p. s.

PŘI NOCI GRÁCIÍ V DIVADLE SE BUDE HLAVNĚ DĚKOVAT Ve Východočeském divadle v Pardubicích se ve čtvrtek 2. listopadu od 19 hodin uskuteční Noc Grácií. „Jde o tradiční galavečer, jehož cílem je poděkovat všem, kteří v uplynulém roce podporovali Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ," konstatovala Miluše Horská, ředitelka školy, která už čtvrtstoletí pomáhá dětem a mladým lidem s handicapem. „Sošky tří Grácií si z večera plného ocenění a zábavy odnesou zástupci nominovaných organizací z komerční i neziskové sféry, ale i jednotlivci z řad významných osobností, rodičů a přátel školy a zaměstnanců," prozradila zástupkyně ředitelky školy Markéta Hujerová. Své umění na letošní Noci Grácií předvede také kapela složená ze studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu, která nese název The Tap Tap Orchestra. Součástí galavečera bude jako obvykle i vystoupení tří uměleckých souborů školy SVÍTÁNÍ. Ekocentrum Zelený dům Chrudim

PROGRAM EKOCENTRA ZELENÝ DŮM Pátek - Sobota - 6. - 7. října 2017 - Podzimní výstavy na Zemědělské škole Chrudim (Poděbradova 842) - tentokrát s mikologickou expozicí a páteční poradnou, informacemi o houbách a zdraví, ukázkami ovoce, zeleniny a květin v rámci Dnů zdraví a chudoby. (Pátek 8 - 17 hod, Sobota 8 - 15 hod.) Více na www.szes.chrudim.cz Úterý 10.října od 16 hod - Pěšky ostrovem aneb poznávání tajů a přírodních skvostů Malé Evropy na Římskokatolické farnosti Chrudim - arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1. Akce probíhá v rámci podzimních Dnů zdraví. www.zelenydum.estranky.cz


Neziskovky zvou Klub Hvězdička

35


36 Neziskovky zvou Koalice nevlรกdek Pardubicka, z. s.


Neziskovky zvou Koalice nevlรกdek Pardubicka, z. s.

37


38


39Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.