Page 1

PORTFOLIO Monika Totczyk


Monika Totczyk C z e r n i a k o ws k a 4 0 / 8 2 00-714 Warszawa +48 531 333 070 monika.totczyk@gmail.com


O mnie Jestem osobą ambitną i lubiącą pracę z ludźmi. Z a j m u j ę s i ę a r c h i t e k t u r ą wn ę t r z k i e r u j ą c s i ę i d e ą n a p r a w i a n i a i c h n a j b l i ż s z e g o o t o c z e n i a . Te n s a m cel przyświecał mi przy mojej ścieżce edukacji urbanistycznej. Charakter zawodu projektanta najbardziej odpowada moim zainteresowaniom, Chcę pracować w zgranym zespole z którym będę m o g ł a w s p ó l n i e r o z w i ą z y w a ć c o d z i e n n e wy z w a n i a .

Umiejętności Obsługa programów projektowych A u t o Ca d , A r c V i e w , A r c M a p , M i c r o s t a t i o n , Q G i s Obsługa programów graficznych AdobePhotoshop, Gimp, Adobe Ilustrator Tworzenie wizualizacji 3D SketchUp, Lumion, Microstation, Kerkythea Znajomość środowiska W i n d o ws , L i n u x Pozostałe uprawnienia Prawo jazdy kat. B Języki Angielski poziom B2 Niemiecki poziom A2


Doświadczenie 05/2018 07/2019 Warszawa

01/2018 04/2018 Warszawa

2017-(…)

Asystentka Projektanta Wnętrz Pracownia mDom 

Projekty Aranżacji ( m i e s z k a ń I d o m ó w 5 0 - 2 0 0 m 2)

Projekty branżowe (instalacja elektryczna, c.o. korekty budowlane…)

Projekty mebli

T w o r z e n i e z e s t a w i e ń i wy c e n a p r o d u k t ó w

P r o w a d z e n i e k o r e s p o n d e n c j i z w y k o n a wc a m i

Asystentka Architekta Wnętrz DW SIGN Pracownia Architektury Wnętrz 

Tworzenie modeli 3D

Inwentaryzacja mieszkan

D o b ó r m a t e r i a ł ó w i wy p o s a ż e n i a

Projekty aranżacji

Postprodukcja wizualizacji

P r z e w ó z i z a k u p m a t e r i a ł ó w wy k o ń c z e n i o w y c h

Grafik Freelancer 

Pojekt materiałów promocyjnych dla Polskiego R a d i a Dz i e c i o m

Projektu grafiki do spektaklu dyplomowego " N i e w i n a " w A k a d e m i i S z t u k Te a t r a l n y c h f i l i a we Wrocławiu


Wykształcenie 10/2014 01/2018 Wrocław

2016-2018 Wrocław

Tytuł inżyniera – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Gospodarka Przestrzenna 

D z i a ł a l n o ś ć w S t u d e n c k i m K o l e N a u k o wy m Gospodarki Przestrzennej na stannowisku wiceprezesa

Uczestnistwo w konferencjach naukowych i warsztatch urbanistycznych

I n a g r o d a z a p r o j e k t wy k o n a n y p o d c z a s warsztatów urbanistycznych „ Seniorzy i Studenci” w Warszawie

Praktyki studenckie: SoftGIS 

Wektoryzacja danych

S p o r z ą d z e n i e S U i K Z P o r a z MP Z P

I n s t y t u t R o z wo j u T e r y t o r i a l n e g o w e W r o c ł a wi u 

Organizacja i sporządzanie dokumentów administracyjnych

HERE 

Tworzenie map nawigacyjnych

Z g o d n i e z u s t a wą z d n . 2 9 . 0 8 . 9 7 r . o O c h r o n i e d a n y c h O s o b o w y c h D z . U s t . N r 1 3 3 p o z . 8 8 3 , w y r a ż a m z g o d ę n a p r ze t w a r z a n i e m o i c h d a n y c h o so b o w y ch d l a p o t r z e b n ie zb ę d n y ch d o r e a l i za c j i p r o c e s u r e k r u taji I selekcji.


REPREZENTACYJNY HOL wizualizacja Monika Totczyk ; projekt pracownia mDom


POCZEKALNIA wizualizacja Monika Totczyk ; projekt pracownia mDom


BIURO PREZESA wizualizacja Marlena Budych; projekt Monika Totczyk pracownia mDom


POKร“J NASTOL ATKI wizualizacja Marlena Budych ; zestawienie produktรณw Monika Totczyk; pracownia mDom


POKÓJ KSIĘŻNICZKI wizualizacja Marlena Budych ; zestawienie produktów Monika Totczyk; pracownia mDom


RODZINNA KUCHNIA wizualizacja Marlena Budych ; projekt Monika Totczyk; pracownia mDom


ZABUDOWA PRALNI wizualizacja Monika Totczyk; projekt pracownia mDom


ZABUDOWA SPIŻARNI wizualizacja Monika Totczyk ; pracownia mDom


PRZYKŁ AD PROJEKTÓW TECHNICZNYCH ARANŻACJA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA


WYTYCZNE DO ZMIAN DEWELOPERSKICH

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA


INSTALACJA C.O.

INSTALACJA KLIMATYZACJI


Profile for Monika Totczyk

Portfolio- Monika Totczyk  

Portfolio Interior design- Monika Totczyk

Portfolio- Monika Totczyk  

Portfolio Interior design- Monika Totczyk

Advertisement