Page 1

2018

PORTFOLIO MONIKA PŘIKRYLOVÁ


ATELIER ZS 2017 Vedoucí atelieru - MgA. Svatopluk Sláceček

REVITALIZACE SÍDLIŠTNÍHO NÁMĚSTÍ UHERSKÉ HRARISTĚ - SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE PŘIKRYLOVÁ / MATEOVÁ Počátkem byl pocit roviny v Uherském Hradišti. Vybavenost je zdá se v pořádku. Rozhodly jsme se vytvořit svah, udělat živou strukturu se stejnými, či velmi podobnými funkcemi, jako jsou funkce stávající. Kopce vytvořené z odtěžené hlíny z podzemního parkování (které je momentálně nedostačující), jsou zároveň kontrastem v místě rozdílné zástavby, zpestření rovinného okolí a možnost jiného pohledu na sídlištní zástavbu. Dále pak vytvoření druhé strany uliční čáry (v ulici Zahradní) a využitím opačného měřítka zástavby. Snažily jsme se, též vytvořit menší soukromější plochy, zákoutí, kde se mohou lidé scházet a, ikdyž budou právě sedět kousek od hlavní silnice, nebudou tuto skutečnost vnímat záporně.

“Rodinní příslušníci se setkávají v obývacím pokoji, rezidenční skupiny se setkávají na náměstí, obyvatelé celého sousedství se setkávají na hlavní ulici.”


ATELIER LS 2017 Coherent Complexity Vedoucí atelieru - Ing. arch. Jiří Vítek

ANALÝZA

UNITE DE HABITAT - JAZYK PŘIKRYLOVÁ / KHAVER / ŠTECOVÁ Součástí byly analýzy dalších dvou skupin - struktura a program

Součástí války bylo posunutí kvality techniky - technický pokrok. Na světě se objevily moderní lodě a letadla. Corbusiera ohromoval vývoj strojové civilizace, jednoduchost, tvar vycházející z funkce a sériová výroba strojů. Letadlo ukazuje, že správně stanovený problém nalezne své řešení. Šlo o to, vynalézt létací stroj aniž by připomínal cokoliv, co je mechanice cizí. Harmonie - je magické slovo, které slibuje všchny druhy blahobytu, je syntetickým konceptem, slovem zítřejšího dne.

Ḡ嘀礀猀氀漀瘀椀琀 猀漀甀搀 漀 猀欀甀琀攀ഁ渀ᬁ 攀氀攀最愀渀琀渀洀 洀甀縁椀 洀 瘀ᬁ琀愁 瀀氀愀琀渀漀猀琀Ⰰ 渀攀縁 猀漀甀搀 漀 攀氀攀最愀渀琀渀 搀洀ᬁⰀ 瀀爀漀琀漀縁攀 洀甀縁猀欀‫ ﴀ‬漀戀氀攀欀 樀攀 猀琀愀渀搀愀爀搀椀稀漀瘀渀⸀ᰠ


"Letadlo je stroj na létání" "Dům je stroj k obyvání" "Křeslo je stroj na sezení" "Vana je stroj na umytí"

„Letadlo je stroj na létání“ „Dům je stroj k obývání“ „Křeslo je stroj na sezení“ „Vana je stoj na umytí“

Le Corbusier /posedlý pojmem haromine/ /bezkompromisní architekt jehož Le Corbusier cílem bylo udělat pořádek ve městě /posedlý pojmem harmonie/ /bezkompromisní architekt jehož připomínající bludiště/ opickým cilem bylo udělat pořadek v městechlogiku připominajcích bludiště/ respektoval automobilů, parníků, /respektoval logiku automobilů, parníků, se snažilstejnými se stejnýmí principy snažil principy vylepšit vylepšit život člověka/ /přispěl k rozvoju kubismu/ život člověka/ /přispěl k rozvoji urbanismu/

Současti valky bylo posunuti dopředu kvality techniky,technický pokrok na svět se objevili moderní lodě a letadla. Corbusiera ohromoval vývoj strojové civilizace, jednoduchost, tvar vychazející z funkce a seriova výroba strojů. Letadlo ukazuje, že správně stanoveý problém nalezne své řešění. Šlo o to, vynalézt létací stroj aníž by připomínal cokoliv, co je mechanice cizí. ... harmonie – je to magické slovo, které slibuje všechny druhy blahobytu, je syntetickým konceptem, slovem zítrejšího dne. Unite Habitation byla první budova, pří aplikaci které byla použita vlasní Corbusierova škala rozměrů, která se naryva Modulor.

Unite de Habitation byla první budova kde byla použita vlastní Corbusierovaobytní škála rozměrů Modulor Jako svůj podpis, Le Corbusier umistil Modulor na stěně jednotky. Tím označil, že- tohle není obrovský mravenec, ale stavba z myšlenkou a tím Modulorem označil start nove doby v architektuře.

Jako svůj podpis Corbusier umístil Modulor na stěnu obytné jednotky. Tím označil, že tohle je stavba s myšlenkou, a tím odstartoval nové období architektury


WORKSHOP V RÁMCI ATELIERU LS 2017 Vedoucí atelieru - Ing. arch. Jiří Vítek OPAVA - KYLEŠOVSKÉ A TĚŠÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

WORKSHOP OPAVA 2017 Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava EVA PASTORKOVÁ VÁCLAV HURNÍK Fakulta architektury VUT Brno MONIKA PŘIKRYLOVÁ ANNA KHAVER DOMINIKA ŠTECOVÁ Faculty of Architecture - Silesian University of Technology Gliwice MARTA OLEKSIAK WERONIKA PIOTROWSKA

Hlavní myšlenka označení občanské vybavenosti jako MAGNET - pozitivní (atraktor) / neutrální (neutron) na základě tohoto rozdělení analýza kylešovského a těšínského předměstí a následné vyvození závěru, návrhy na případné změny.

MAGNET ATRAKTOR nepravidelně navštěvovaná součást sociálního života

NEUTRON stále navštěvovaná součást sociálního života


HRANICE JEDNOTLIVÝCH ÚZEMÍ A VSTUPY

ROZDĚLENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI DO ATRAKTORŮ A NEUTRONŮ

ATRAKTOR NEUTRON

KVANTIFIKACE MAGNETŮ

SOCIÁLNÍ VAZBY NA VEŘEJNÝ PROSTOR KVANTIFIKACE MAGNETŮ

KVANTIFIKACE MAGNETŮ REGIONÁLNÍ

> 70 000 obyvatel

NADOBLASTNÍ

70 000 obyvatel

- OBCHODNÍ CENTRUM - HASIČI - PUMPA - STÁTNÍ ZPRÁVA

KVANTIFIKACE MAGNETŮ

- ATLETICKÝ STADION - ZIMNÍ STADION - SLEZSKÉ GYMNÁZIUM - MASARYKOVO GYMNÁZIUM - STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ - KOLEJE SOŠ - SOŠ OPAVA - STŘEDNÍ OBCHODNÍ UČILIŠTĚ - SLEZSKÉ MUZEUM ZUŠ - ATLETICKÝ STADION MUZEUM KURTA GEBAUERA - ZIMNÍ STADION - SLEZSKÉ GYMNÁZIUM - MASARYKOVO GYMNÁZIUM - STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ - KOLEJE SOŠ - SOŠ OPAVA - STŘEDNÍ OBCHODNÍ CENTRUM OBCHODNÍ UČILIŠTĚ LIDL -- HASIČI SLEZSKÉ MUZEUM PENZION -- PUMPA ZUŠ CHARITATNÍ DOMOV - STÁTNÍ ZPRÁVA MUZEUM KURTA GEBAUERA - KOSTEL sv. JANA -- KKOSTEL sv. JANA KŘTITELE OBCHODNÍ CENTRUM -- KAPLE HASIČIBOŽSKÉHO SPASITELE -- KLÁŠTĚR PUMPA MARIANUM -- KNIHOVNA STÁTNÍ ZPRÁVA

REGIONÁLNÍ

> 70 000 obyvatel

KVANTIFIKACE MAGNETŮ REGIONÁLNÍ

KVANTIFIKACE MAGNETŮ NADOBLASTNÍ > 70 000 obyvatel OBLASTNÍ

- ATLETICKÝ STADION - ZIMNÍ STADION - SLEZSKÉ GYMNÁZIUM - MASARYKOVO GYMNÁZIUM - STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ - KOLEJE SOŠ - ATLETICKÝ STADION - SOŠ STADION OPAVA - ZIMNÍ - STŘEDNÍ OBCHODNÍ UČILIŠTĚ - SLEZSKÉ GYMNÁZIUM SLEZSKÉ MUZEUM - MASARYKOVO GYMNÁZIUM - ZUŠ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ - STŘEDNÍ - MUZEUM - KOLEJE SOŠ KURTA GEBAUERA

REGIONÁLNÍ

> 70 000 obyvatel

- SOŠ OPAVA - STŘEDNÍ OBCHODNÍ UČILIŠTĚ - SLEZSKÉ MUZEUM - ZUŠ - MUZEUM KURTA GEBAUERA

OBLASTNÍ

12 000 obyvatel

- LIDL - PENZION - CHARITATNÍ DOMOV - KOSTEL sv. JANA - KKOSTEL sv. JANA KŘTITELE - KAPLE BOŽSKÉHO SPASITELE - LIDL - KLÁŠTĚR MARIANUM - PENZION - KNIHOVNA - CHARITATNÍ DOMOV - KOSTEL sv. JANA - KKOSTEL sv. JANA KŘTITELE - KAPLE BOŽSKÉHO SPASITELE - KLÁŠTĚR MARIANUM - KNIHOVNA

OBLASTNÍ

12 000 obyvatel

70 000 obyvatel 12 000 obyvatel

NADOBLASTNÍ

OBLASTNÍ

70 000 obyvatel

12 000 obyvatel

- LIDL - PENZION - CHARITATNÍ DOMOV - KOSTEL sv. JANA - KKOSTEL sv. JANA KŘTITELE - KAPLE BOŽSKÉHO SPASITELE - KLÁŠTĚR MARIANUM KNIHOVNA ŠKOLKA -- MATEŘSKÁ

LOKÁLNÍ

- OBCHOD - BISTRO - VINÁRNA - HOSPODA - MENZA MATEŘSKÁ ŠKOLKA -- HŘIŠTĚ OBCHOD -- POSILOVNA - BISTRO - VINÁRNA - HOSPODA - MENZA - HŘIŠTĚ - POSILOVNA

LOKÁLNÍ

600 obyvatel

600 obyvatel

NADOBLASTNÍ

70 000 obyvatel

- OBCHODNÍ CENTRUM - HASIČI - PUMPA - STÁTNÍ ZPRÁVA

LOKÁLNÍ - MATEŘSKÁ ŠKOLKA - OBCHOD - BISTRO - VINÁRNA - HOSPODA - MENZA - HŘIŠTĚ - POSILOVNA

LOKÁLNÍ

- MATEŘSKÁ ŠKOLKA - OBCHOD - BISTRO - VINÁRNA - HOSPODA - MENZA - HŘIŠTĚ - POSILOVNA

600 obyvatel

600 obyvatel


ANALÝZY ZPRACOVANÉ POMOCÍ SW GRASSHOPPER informace vygenerované podle zadaných parametrů

„MAGNETICKÉ POLE“ občanské vybavenosti „MAGNETICKÉ POLE“ občanské vybavenosti MAGNETICKÉ POLE - Z MAGNETICKÉ POLE - STÁVAJÍCÍ STAV po přidání magnetu v podobě polyfunkčního domuTĚŠÍNSKÉHO PŘ stávající stav a reakce „magnetického pole“ na tuto změnu

INTERAKCE MEZI URBANISTICKÝMI JEDNOTKAMI 1RD = jednotka (spojení 7 jednotek) INTERAKCE MEZI URBANISTICKÝMI JEDNOTKAMI 1 RD (1 BD) = JEDNOTKA (spojení 7 jednotek)

INTERAKCE MEZI URBANISTICKÝMI JEDNOTKAMI konverze průmyslových areálů a jejich napojení INTERAKCE MEZI URBANISTICKÝMI JEDNOTKAMI KONVERZE PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A JEJICH NAPOJENÍ


ANALÝZA KONKRÉTNÍHO POZEMKU (a jeho okolí) ZADANÉHO V ATELIERU LS 倀刀渁䴀夀匀䰀伀嘀섀 娀伀一䄀 倀刀伀匀吀伀刀 匀倀伀䰀䔀ఁ一 ⴀ伀刀䜀䄀一䤀娀䄀䌀䔀 ⴀ嘀夀䬀伀一섀嘀섀一촀 倀刀섀䌀䔀    一䔀䴀섀 倀伀娀䤀吀䤀嘀一촀 嘀䰀䤀嘀  一䄀 䈀唀䐀伀唀䌀촀 嘀 一䄀 䈀唀䐀伀唀䌀촀 嘀伀䨀 

匀伀唀匀䔀䐀匀吀嘀촀

伀匀伀䈀一촀 倀刀伀匀吀伀刀 ⴀ堁䄀䐀伀嘀섀 娀섀匀吀䄀嘀䈀䄀 嘀夀紁䄀䐀唀䨀䔀 嘀娀섀䨀䔀䴀一伀唀 吀伀䰀䔀刀䄀一䌀䤀 倀刀伀匀吀伀刀 䨀䔀 匀倀伀䰀䔀ఁ一 Ⰰ 䌀伀紁 嘀䔀䐀䔀  䬀 匀伀䌀䤀䄀䰀䤀娀䄀䌀䤀 ⠀匀倀伀䰀䔀ఁ一  䐀嘀伀刀䔀䬀Ⰰ 倀䄀刀䬀⤀

刀伀䐀䤀一䄀

伀匀伀䈀一촀 倀刀伀匀吀伀刀 ⴀ刀伀䐀䤀一一  䐀渁䴀  ⠀匀䔀 娀䄀䠀刀䄀䐀伀唀⤀ 一䄀嘀䄀娀唀䨀䔀 一䄀 匀倀伀䰀䔀ఁ䔀一匀吀嘀촀 䐀䄀䰀态촀䌀䠀 䰀䤀䐀촀

䬀伀一䌀䔀一吀刀䄀䌀䔀  匀倀伀刀吀唀 䄀 嘀娀䐀ᨁ䰀섀一촀

䨀䔀䐀䤀一䔀䌀

伀匀伀䈀一촀 倀刀伀匀吀伀刀 ⴀ 䈀夀吀⠀嘀 䈀夀吀伀嘀준䴀 䐀伀䴀ᨁ⤀ 匀䴀ᨁ堁唀䨀䔀 䬀 嘀夀吀嘀섀堁䔀一촀  匀倀伀䰀䔀ఁ一伀匀吀䤀

匀倀伀䰀䔀ఁ一  倀刀伀匀吀伀刀 ⴀ䬀伀䴀唀一䤀䬀䄀䌀䔀 ⴀ匀伀䌀䤀䄀䰀䤀娀䄀䌀䔀

䄀一䄀䰀 娀䄀 倀伀娀䔀䴀䬀唀 䰀伀䬀䄀䰀䤀吀䄀 䈀䰀촀娀䬀伀 䌀䔀一吀刀䄀 倀伀䰀伀䠀䄀 唀 堁䔀䬀夀 䄀 䔀堀䤀匀吀唀䨀촀䌀촀 嘀娀刀伀匀吀䰀섀 娀䔀䰀䔀䜁 䐀伀䈀刀준 䐀伀倀刀䄀嘀一촀 一䄀倀伀䨀䔀一촀 伀刀䤀䔀一吀䄀䌀䔀 一䄀 匀䔀嘀䔀刀

娀섀䴀ᨁ刀夀

嘀夀吀嘀伀堁䤀吀 一伀嘀  䄀吀刀䄀䬀吀伀刀  䄀 䐀伀倀䰀一䤀吀 䌀䠀夀䈀ᨁ䨀촀䌀촀 匀䰀唀紁䈀夀 倀刀伀 䐀䄀一伀唀 䰀伀䬀䄀䰀䤀吀唀 一伀嘀ᨁ 嘀娀一䤀䬀一唀吀  嘀䔀堁䔀䨀一   倀刀伀匀吀伀刀 匀䤀吀唀伀嘀䄀吀 䬀伀䰀䔀䴀 堁䔀䬀夀 䄀 一䄀 堁䔀䬀唀

VÝSLEDEK ANALÝZY vytvořit nový atraktor a doplnit chybějící služby pro danou lokalitu nově vzniknutý veřejný prostor situovat kolem řeky a na řeku a zrušit tím bariéru mezi dvěma městskými celky


ATELIER LS 2017 Coherent Complexity Vedoucí atelieru - Ing. arch. Jiří Vítek

OPAVA - TĚŠÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ

PROPOJENÍ - DŮM - MĚSTO PRÁCE VYCHÁZÍ Z POZNATKŮ A ANALÝZ OPAVSKÉHO WORKSHOPU A OBYTNÉ JEDNOTKY UNITE DE HABITAT PŘIKRYLOVÁ / KHAVER / ŠTECOVÁ

Systém města vznikne superpozicí dílčích městských systémů. Každý systém tvoří entity města ve vzájemnem vztahu. Existují různé složité systémy stanovené na základě různých kriterií. Město, jako biografie konkrétního člověka, se nám jeví přes nějaké jistě uspořadáné elementy, takové jako dům, škola, kostel, park. Tak každý nový objekt, který vnášíme v městskou strukturu vyvolavá změnu, tvoří kolem sebe magnetické pole, které má zárověň vliv na další magnetické pole kolem sebe. Tvoří zájem, vliv na život občanů ve větším anebo menším měřítku. Silný vliv, bod zájmu a aktivního magnetického pole – MAGNET ATRAKTOR nepravidelně navštěvovaná součást socialního života /chci a jdu tam/ NEUTRON stále navštěvovaná součást socialního života /jsem součásti společnosti a jdu tam/


㄀一倀

㈀一倀

愁欀漀氀欀愀

漀戀挀栀漀搀礀

瀀椀瘀渀椀挀攀

猀欀氀愀搀礀

欀愀瘀爀渀愀

瘀攀夁攀樀渀 眀挀

瘀椀渀漀琀欀愀

瘀猀琀甀瀀礀 搀漀 瀀愀琀爀愀

欀漀洀甀渀椀欀愀挀攀

欀漀洀甀渀椀欀愀挀攀

㌀一倀

㐀一倀

漀戀挀栀漀搀礀

戀礀琀礀 瀀爀漀 瀀爀礀

猀欀氀愀搀礀

戀礀琀礀 瀀爀漀 爀漀搀椀渀礀

瘀攀夁攀樀渀 眀挀

洀愀猀縁渀 猀愀氀漀渀

瘀猀琀甀瀀礀 搀漀 瀀愀琀爀愀

猀瀀漀氀攀ഁ渀‫ ﴀ‬瀀爀漀猀琀漀爀

欀漀洀甀渀椀欀愀挀攀

欀漀洀甀渀椀欀愀挀攀

㔀一倀

㄀一倀

爀攀猀琀愀甀爀愀挀攀

愁欀漀氀欀愀

琀攀爀愀猀愀 猀 瘀礀栀氀搀欀漀甀

瀀椀瘀渀椀挀攀

欀甀挀栀礀䠁

欀愀瘀爀渀愀

稀稀攀洀⼀猀欀氀愀搀礀

瘀椀渀漀琀欀愀

欀漀洀甀渀椀欀愀挀攀

欀漀洀甀渀椀欀愀挀攀


Průběh generování nosné konstrukce v Grasshopperu


ATELIER ZS 2016 Svaté Místo Vedoucí atelieru - Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D

SVATÝ HOSTÝN

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PŘIKRYLOVÁ / MIKULOVÁ

Návštěvnické centrum na Svatém Hostýně je umístěno u autobusové točny, podél nejstarší silnice na Hostýně křížící schodiště, které vede k bazilice. Objekt je navržen s cílem sjednotit celé okolí příjezdové cesty, očistit jej od nevyužívaných či nevyhovujících staveb a sjednotit jejich funkce na jedno místo. Je zde umístěna autobusová zastávka, toalety, ale i úschovna kol se skříňkami a jako hlavní prostor informační centrum s modelem Hostýna, které společně s informačními tabulemi po stěnách interiéru a exteriéru představují návštěvníkovi Svaté místo, na kterém se právě nachází, jeho pamětihodnosti a široké okolí. Hlavním konceptem návrhu bylo vytvořit stavbu, která nenarušuje celkový dojem z Hostýna, je proto umístěna ve svahu, kde jsou jednotlivé části přístupné průchody v terénu. Objekt je vizuálně spojený s cestou, jejíž tvarové řešení je navrženo tak, aby podvědomě naváděla návštěvníky správným směrem.


ŘEZ A

ŘEZ A

ŘEZ B ŘEZ B


SUPERSTUDIO contest 2017

POP-UP MODUL PŘIKRYLOVÁ / MIKULOVÁ /MALÍNKOVÁ

Vytvořte nové, životem pulzující místo a kulturní oázu v centru města. Navrhněte pop-up prostor pro pořádání akcí s obchůdky, kavárnou, stánky s občerstvením, scénou, lmovým plátnem a dalším pro letošní pražský festival reSITE. Technická specifikace Pozemek v ulici Na Florenci 783 m2 5 velkých kontejnerů nabízejících dohromady 12-15 jednotek pro občerstvení a obchod (rozměry velkého 40’ kontejneru: délka 12.192 m x šířka 2.438 m x výška 2.591 m), 1 malý kontejner s bezbariérovými toaletami (rozměry malého 20’ kontejneru: délka 6.096 m x šířka 2.438 m x výška 2.591 m)

Výsledek 4 kontejnery obsahující 12 obchodních jednotek 1 kontejner univerzální, prostor pro kulturní akce 1 kontejner veřejné WC Celý koncept založený na jednoduchosti a variabilitě seskládání prostoru podle momentálních požadavků, které se odvíjejí od pořádané akce.


1. VYTVOŘENÍ MODULU

INSPIRACE EFEKTIVNOSTÍ SKLADOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ LODNÍCH KONTEJNERŮ

2. MATERIÁL, KONSTRUKCE, ROZMĚR

VYTVOŘENÍ UNIVERZÁLNÍ JEDNOTKY, KTERÁ NÁSLEDNĚ VYTVOŘÍ CELÝ PROSTOR

㐀㔀  洀洀

㐀㔀  洀洀

3. TŘI MODULY NA SEBE NAVAZUJÍCÍ VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKLADNÍHO ROZMĚRU

㐀㔀  砀 㐀㔀  砀 㐀㔀 

㐀㔀  砀 㐀㔀  砀 㤀  

4. ZAMĚŘENO NA JEDNODUCHOST SESKLÁDÁNÍ

VÍCE MODULŮ DOHROMADY - NENÍ POTŘEBA ODBORNÉ POMOCI

㐀㔀  砀 㐀㔀  砀 ㄀㌀㔀 

㄀砀

5. VARIABILITA MODULŮ

㈀砀

㈀砀

㈀砀

6. SCHÉMA VÝSLEDNÉHO NÁVRHU

RŮZNÉ TYPY MOBILIÁŘE

㐀 砀 㐀 ᠠ 䬀伀一吀䔀䨀一䔀刀 ㄀㈀ 䨀䔀䐀一伀吀䔀䬀 伀䈀ఁ䔀刀匀吀嘀䔀一촀 ⼀ 伀䈀䌀䠀伀䐀

㄀ 砀 ㈀ ᠠ 䬀伀一吀䔀䨀一䔀刀 嘀䔀堁䔀䨀一준 圀䌀

㄀ 砀 㐀 ᠠ 䬀伀一吀䔀䨀一䔀刀 唀一䤀嘀䔀刀娀섀䰀一촀 嘀夀吀섀倀ᨁ一   倀刀伀匀吀伀刀 倀刀伀 䬀唀䰀吀唀刀一촀 䄀䬀䌀䔀


Trnava

NÁVRH INTERIÉRU FASTFOODU POE POE PŘIKRYLOVÁ / MATEOVÁ realizováno 08/2017


ZÁSOBOVÁNÍ VSTUP ZAMĚSTNANCI

02 1000 1970

SKLAD 01

800 1970

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

SOC. ZÁZEMÍ 04

03

Pokladna

Těsto Vafle

2

16,32m 2 3,55m2 5,81m2 2,57m2 1,10m 1,68m2 104,12m2 24,70m2 6,94m2 4,27m2

Vana na fresh Vana na ovoce Mix

stůl 2 osoby

ODBYTOVÝ PROSTOR 07

stůl 2 osoby

pult na stání

09

SLADKÝ BAR

WC MUŽI

10

Odšťavňovač

Vozík na těsto

pult na stání

stůl 4 osoby

WC ŽENY KUCHYNĚ

SKLAD VSTUP ŠATNA SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ WC ZAMĚSTNANCI ÚKLID RYCHLÉ OČERSTVENÍ KUCHYNĚ WC MUŽI WC ŽENY

700 1970

Frape Mlýnek Kávovar

Regál na suroviny

06

Dřez + umyvadlo

výlevka

ÚKLID

700 1970

700 1970 Mrazák Lednice

Sýr Dřez + umyvadlo Hnětač Dělička +vykulovačka Stůl pracovní

Palačinky

05

Ledovač Mrazák Lednička

800 1970

Vafle

ŠATNA 700 1970

WC ZAMĚST.

08 Pizza Rolky a Pizza vitrína lasagne vitrína vitrína Sp

Lis na těsto

Pokladna

SLANÝ BAR

ojo

vac

í díl

Umyvadlo Lednice na těsto

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

HLAVNÍ VCHOD ZÁKAZNÍCI

Pizza stůl

Stojan na plechy

stůl 4 osoby

Pizza pec Coca-Cola Pizza stůl krájecí Mrazák Fritéza Hranolky Lednice Trouba Hot-dog Postmix lednice

STAVBA:

NÁVRH VYPACOVAL:

PROJEKT:

KLÁRA MATEOVÁ klara.mate@tiscali.cz KRESLIL:

Rychlé občerstvení POE-POE Paulínska 24, Trnava

NOVÁ PROVOZOVNA POE-POE OBSAH:

Půdorys 1.NP- návrh změny užívání

KLÁRA MATEOVÁ klara.mate@tiscali.cz MĚŘ. DAT. ČÍSL. 13.7. 1:100 2017 01-1


Bratislava

NÁVRH INTERIÉRU FASTFOODU POE POE PŘIKRYLOVÁ / MATEOVÁ realizováno 10/2017


Teplice

NÁVRH INTERIÉRU FASTFOODU POE POE PŘIKRYLOVÁ / MATEOVÁ plánovaný termín realizace 04/2018


1.14

700 1970

700 1970

700 1970

1.13 (2000)

700 1970

700 1970

1.15

700 1970

1.12

(2000)

1.16

700 1970

1.11

VÝPIS NEREZOVÝCH VÝROBKŮ

1.09 -5,500

1.17

1.10 700 1970

800 1970

4x270x150

(2000) 800 1970

ÚKLID

700 1970

(2000)

ADMINISTRATIVA

1.07

800 1970

800 1970

17

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

POSTMIX STŮL SLANÝ BAR 1 POKLADNA SLANÝ BAR 1 VITRÍNY POKLADNA SLANÝ BAR 2 STŮL SLADKÝ BAR 1 SLADKÝ BAR VANY POKLADNA SLADKÝ BAR 1 SLADKÝ BAR PALAČINKY STŮL SLADKÝ BAR 1 +UMYVADLO STŮL SLADKÝ BAR 2 DŘEZ SLADKÝ BAR DŘEZY KUCHYNĚ PRACOVNÍ STŮL 1 SÝR PRACOVNÍ STŮL 2 LIS NA TĚSTO

-5,100

14

SKLAD

15

16

Přepravky

-5,100

1000 1970

800 1970

13 01

02

12

11

10 09

1.08

03

04

05

06

07

08

8,33%

-5,500

-5,100

Rychlé občerstvení POE-POE

1.05

NÁVRH VYPACOVAL:

MATEOVÁ OC GALERIE TEPLICE, OJ K.01.22 a S.01.01 KLÁRA klara.mate@tiscali.cz KRESLIL: Fs2

NOVÁ PROVOZOVNA POE-POE

Fs1

Výpis nerezových výrobků

KLÁRA MATEOVÁ klara.mate@tiscali.cz MĚŘ. DAT. ČÍSL. 24.11. 1:100 2017 N01


Žilina

NÁVRH INTERIÉRU FASTFOODU POE POE PŘIKRYLOVÁ / MATEOVÁ nerealizováno


4830

1215 330

640

6140


Vedoucí ateliéru akad. sochař Petr Svítil Jaromír Šimkuj

PRODUKTOVÝ DESIGN MONIKA PŘIKRYLOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚNÍ A DESIGNU - PRODUKTOVÝ DESIGN


Vedoucí ateliéru akad. sochař Petr Svítil Jaromír Šimkuj

SEDACÍ PRVKY NA SCHODY MATURITNÍ PRÁCE 2015 MONIKA PŘIKRYLOVÁ


POULIČNÍ LAMPA S NÁZVY ULIC 2014


3000

300


LAHVE NA ŠAMPON 2014

LÁHVE NA ŠAMPON

Zvláštní ocenění proty 2014v soutěži ARTZEPT International Design Award Cosmetic bottles and containers 2014


Portfolio2  
Portfolio2  
Advertisement