Issuu on Google+

MH MONIKA HABROVÁ

PORTFOLIO

2010/2011/2012/2013/2014


OBSAH West Brabant 2030, “Proměnlivý koridor” ing. J.P.F.A. (Hans) Snijders and S.S.S. (Sophie) Rousseau D.P.L.G. 2013, zimní semestr, ATVZ

Zwolle, Urban analysis prof.dr.ir. P.J.V. (Pieter) van Wesemael 2013, zimní semestr

Kadaň, ztracené předměstí ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové 2013, letní semestr, ATU

Lázně Zbraslav ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína 2012, zimní semestr, ATSS

Archeologické muzeum ateliér Romana Kouckého a Edity Lisecové 2011, zimní semestr + letní semestr, bakalářská práce

Bytový dům Florenc atelier Romana Kouckého a Edity Lisecové 2010, zimní semestr, ATBS

06

05

04

03

02

01


WEST BRABANT 2030 lokalita:

Nizozemí, region West Brabant

rok:

2013/2014

tým:

06a

Charlotte van den Bosch, Thomas Galetzka, Bert de Groot

Projekt je rozdělen na tři fáze. Fáze I - analýzy, Fáze II - vize celého regionu - Fáze III – klíčový projekt drobnějšího měřítka, který testuje vizi. Úkolem druhé fáze bylo vytvořit flexibilní vizi. Vizi, která má význam pro dlouhodobější horizont a která zahrnuje základní cíle plánování – zlepšení ekologické struktury, dostupnosti, rozmanitosti, kvality městského života, najít smysluplnou symbiózu mezi dynamikou měst a krajinou a odpovědět na problémy které se v regionu objevují. Stěžejními tématy po analýzách jsou: udržitelnost (intenzivní zemědělství a rozvoj infrastruktury), identita regionu, správa zásoby vody v důsledku změn klimatu, uspořádání městských sídel – smršťující se oblasti vs. rozpínající se urbánní pás. V současnosti je region West-Brabant pod tlakem dvou přístavů - Antverp a Rotterdamu. Z regionu se stává dopravní koridor, hranice nejsou definované. To vede k roztříštěnosti regionu a ke ztrátě identity. Další hrozby jsou budoucí klimatické změny, které výrazně ovlivní několik sítí v regionu – zejména vodu. V naší vizi pro West-Brabant 2030, nabízíme alternativní scénář, který popírá trendy a vytváří soběstačný a udržitelný region s vlastní identitou, která je podporována silnou bio ekonomikou. Hlavní strategie je formulována jako “sjednocení prostřednictvím rozmanitosti”. Region je sjednocen aktivací šesti klíčových systémů, každý má svou strategii a řeší konkrétní problémy. Překryvem jednotlivých systémů vznikají integrovaná řešení.


Cíle/ Metodologie/ Účastníci CÍLE

Soběstačný West-Brabant energie, voda, vybavenost

Různorodý West-Brabant typy bydlení, vybavenost

Bio ekonomika ve West Brabant specializování ekonomiky

Zeleno-modrý West-Brabant propojení přírodních útvarů, biokoridorů a vody

METODOLOGIE

SUSTAINABILITY

IDENTITY SETTLEMENTS CONCEPT

services

NATURE

ECONOMY

ENERGY

WATER

INFRASTRUCTURE

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

supportive biobased cores conventional

shrinkage

bioenergy

renewable railroads

facilities

highways

biodiversity landuse

integral town develepment

BOTTOM UP

Schéma účastníků

landscape

connection of natural areas

shipping

water supply

water storages

collecting water

biomass small surfaces around rivers

BOTTOM UP


Koncept - Osídlení

Koncept - Ekonomika

Koncept - Energie

Koncept - Vodní správa

Koncept - Krajina

Koncept - Infrastruktura Celková vize Legenda ekonomické centrum přírodní útvary přírodní rezervace větrná energie vědecké centrum šetrné zemědělství zásobárna vody nové rychlostní silnice rychlostní silnice

lodní doprava splavné úseky rychlostní železnice železnice průmyslová železnice biokoridor lokální centrum regionální centrum přístavy turistické cíle továrna na biomasu zdroj pitní vody


05

31

75

71

74

rezidenční parcely obytné stavby zemědělské parcely - strom. školky zemědělské parcely - chov obnova mokřadů rekreační parcely vodní nádrže rezervované místo pro výliv řek cyklostezky nové cyklostezky


WEST BRABANT 2030 Proměnlivý koridor lokalita:

Nizozemí, region West Brabant, Etten Leur - Rosendaal

rok:

zima 2013/2014

06b

Pro realizaci vize je správný budoucí vývoj centrální městské zóny. Bude-li současný trend vývoje pokračovat region se rozpadne na tři části. První část “Sever-jílovitá oblast” bude charakterizována intenzivně obdělávanou, otevřenou a často zaplavovanou zemědělskou půdou. Druhá část “Jih-písečná oblast”, charakterizovaná polootevřenou vysušenou krajinou a třetí část mezi nimi “centrální městská zóna”, která splyne v hustě osídlenou, propojenou makrostrukturu. Projekt definuje zónu mezi dvěma velkými, rozrůstajícími se městy Etten-Leurem a Roosendalem vytváří spojení mezi severní a jižní částí regionu v podobě urbanizovaného zeleného koridoru.


1.Aktuální problémy regionu V současnosti je region West-Brabant pod tlakem dvou přístavů - Antverp a Rotterdamu. Z regionu se stává dopravní koridor, hranice nejsou definované. To vede k roztříštěnosti regionu a ke ztrátě identity.

2.Aktuální problémy regionu Bude-li současný trend vývoje pokračovat region se rozdělí na tři zóny. “Sever” s intenzivně obdělávanou, otevřenou a často zaplavovanou zemědělskou půdou. “Jih”, s polootevřenou vysušenou krajinou a “Střed”- urbánní zóna.

3.Řešené území Projekt definuje zónu mezi dvěma velkými, rozrůstajícími se městy - Etten-Leurem a Roosendalem – vytváří spojení mezi severní a jižní částí regionu v podobě urbanizovaného zeleného koridoru.

Schéma: Aktualní situace v řešením území Území je charakterizováno strukturou měst. Etten-Leur a Roosendal jsou propojeny rychlostní silnicí A58 a železnicí. Důležité součástí jsou lesy Rucphen Bosschen a Pagnevaart, které dnes slouží jako rekreační centra.

Schéma: Pravděpodobný vývoj V roce 2030, dle strukturálních vizí jednotlivých obcí, vzroste počet obyvatel o čtyři tisíce. Jako řešení je navrženo 1200 nových bytových jednotek, kterou budou postaveny na hranicích měst-současný trend přibližování měst bude podpořen.

Schéma: Alternativní řešení - Zelený obytný koridor Přemístěním plánovanné výstavby z hranic měst do krajiny a regulovaním její podoboby dojde k propojení lesů a vznikne urbanizovaný zelený koridor. Biodiverzita a migrace zvířat je možná. Budoucí obraz představuje města obklopená lesnatou, rekreační zónou.

Schéma: Doprava Dopravní systém je navržen v souvislosti s hierarchií občanské vybavenosti. Primární sídla mají přímý přístup k vyššímu stupni sídel. Základní vzdálenost je 15 minut na kole. Struktura silnic je vybudována, návrh nepotřebuje velké investice.

Schéma: Rekreace Spíše než vytvářením nových rekreačních centrem je v území důležité vytvořit plynulou síť dobře značených cyklostezek a pěších tras, která jednotlivá centra propojí. Tím vznikne hlavní rekreační osa, která je podporována lokálními rekreačními centry.

nezbytná vybavenost doplňková vybavenost volitelná vybavenost

Schéma: Občanská vybavenost Kvalita bydlení je podporována hierarchií občanské vybavenosti. Blízkost měst, která byla nejprve hrozbou, je nyní výhodou v podobě dostupnosti vybavenosti. Schéma zobrazuje tři stupně vybavenosti.


Schéma: Ekonomika Největší potenciál mají obilniny, chov skotu a lesní školky. Jsou navrženy tři hlavní clustery, specializovaná centra základě zmapování oblast. Ty slouží jako katalyzátory transformace oblasti. Společně tvoří dobrý základ pro výrobu biomasy.

Příklad - rezidenční parcela

Schéma: Vodní systém Systém má dvě vrstvy. První obsahuje zásobníky kolem řeky Mark. Uložené voda ze zimních srážek slouží zemědělcům v suchém letním období. Druhá vrstva obsahuje nádrže menšího měřítka-rekreační plochy, obnova mokřadů, osobní užití.

Příklad - rekreační parcela

Zastavovací regulativ Pro každý krajinný zásah jsou definována pravidla. Základní pravidlo, pro rezidenční i rekreační parcely je, že vlastník pozemku přispívá k celkovému obrazu krajiny. Pravidlo „padesát na padesát” říká, že na polovině pozemku se vysadí stromy.

Celková struktura V konečné fázi obyvatelé, podnikatelé a zemědělci vytvářejí celkový obraz a produktivní krajinu. Společně také vnášejí ekologické a udržitelné hodnoty do celé oblasti.

31

6

75

5

71

4

3 2

74

2013

Návrh

2030


DETAIL A - HRANICE RUCPHEN

Rucphen - současný stav

Rucphen - pravděpodobný vývoj

Rucphen - navrhovaný alternativní vývoj

Rucphen - alternativní vývoj - 2030

Zegge - navrhovaný vývoj - hranice města

Zegge - navrhovaný vývoj - okolní zástavba

Rucphen - alternativní vývoj - 2030

Detail - rekreační osa

polootevřená krajina/sídlo

polootevřená krajina/hranice města

DETAIL B - HRANICE MĚSTA ZEGGE

Zegge - současný stav

BUDOUCÍ CHARAKTER UZEMÍ od jihu na sever Jih: lesnatá uzavřenná krajina


KORIDOR - SOUČASNÝ STAV

KORIDOR - NAVRHOVANÝ STAV 2030

polootevřená krajina/zemědělství

Detail - rekreační osa

Otevřená krajina s velkoplošným zemědělstvím a kanály Otevřená krajina s vodními nádržemi


ZWOLLE, Assendorp lokalita:

Nizozemí, provincie Overijssel

rok:

Zima 2013

tým:

Monika Habrová, Pavel Kabíček

05

V první polovině semestru jsme se zabývali vývojem města Zwolle. Analyzovali jsme celkovou morfologii, funkční využití a obraz města. V druhé části semestru jsme analyzovali určitý městský fragment. Assendorp je městská čtvrť, která byla postavena po otevření železniční stanice Zwolle a měla sloužit jako levné ubytování pro dělnickou třídu. Vzniklo tak první větší zastavěné území vedle centra města z 16. století. Zaměřili jsme se především na morfologický vývoj městské struktury v této oblasti. Zkoumali jsme regulační plán podle kterého byl náš fragment postaven. Porovnali jsme vývoj parcelace, od středověké, která byla protkána cestami, až do dnešní, která leží pod blokovou zástavbou. Důležitý je pak vzájemný vztah a rozdíl těchto dvou systémů. Na závěr jsme definovali pravidla, podle nichž byla stará parcelace nahrazena blokovou zástavbou a demonstrujeme je na příkladu vývoje bloku.


VÝVOJ ASSENDORPU

Historická parcelace 1832

Prolnutí historické parcelace a navrhovaných obytných bloků

Navrhované obytné bloky kopírují směr historické parcelace / šrafa znázorňuje orientaci historické parcelace

Zástavba 1890

Zástavba 1907

Zástavba 1927

Vývoj uliční sítě 1890 Jako první jsou zbudovány cesty, které vedou do historického centra primární cesty

Vývoj uliční sítě 1907 Za druhé je zbudována sturuktura cest okolo primárních cest

Vývoj uliční sítě 1927 Nakonec jsou vybudovány cesty v centru čtvrti a je navrženo hlavní náměstí čtvrti


Vývoj bloku: nejprve jsou postavy domy podél hlavních cest a až poté je blok dokončen.

Hiearchie cest Tlouštka cest udává jejich význam. Nejvýznamnější cesty vedou do centra.

Nejdřív postav ulici, pak dokonči blok Určujícím pro vývoj Assendorpu bylo pravidlo, díky němuž byly nejprve postavy domy podél hlavních cest a až poté byly bloky uzavřené

1850-1900 1930-1945

1

1900-1930 2005 Rozdíl mezi plánem a realitou Srovnání budov postevených podle originálního plánu (šedé) a v nevě postavených domů (červené)


KADAŇ ztracené předměstí lokalita:

Česká republika, kraj Ústí nad Labem

rok:

léto 2013

tým:

Barbora Havrlová, Matuš Kaboš

04

Špitálské předměstí bylo jednou z nejstarších historických čtvrtí města Kadaně. Po rozsáhlé asanaci (mezi 60. až 80. lety 20. století) se zde nachází pouze shluk několika domů kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Místo nebylo po roce 1989 dotčeno stavební činností. Projekt představuje možnost, jak s danou lokalitou naložit. Špitálské předměstí vnímáme jako rezervu města. V současné době se nová, často nekvalitní zástavba tlačí skrz přirozenou hranici města - okolní kadaňské kopce - a rozšiřuje se do krajiny. Tento trend považujeme za nevhodný a navrhujeme alternativní řešení v podobě zástavby dnešního volného prostoru uprostřed města. Navrhujeme obytnou zástavbu složenou z rodinných a bytových domů, tak jako v minulosti, doplněnou o prostory menšího podnikání. Zástavbu koncipujeme ve vrstvách, které obepínají několika límci historické jádro města. Navrhujeme celkem čtyři řady domů, které doplňují chybějící část a uzavírají ochranný kruh kolem centra. Zároveň kopírují vrstevnice a maximálně využívají svažitý terén. V severní části předměstí navrhujeme městský park s víceúčelovým hřištěm. Tento volný prostor zajistí potřebný odstup k zachování ceněného pohledu na hradby a vedutu města. U řeky pak navazujeme na nábřeží Maxipsa Fíka. Díky molu pak zapojujeme i druhý, dosud nevyužívaný břeh Ohře. Ten bude částečně zrekultivován a bude nabízet krásný pohled na město Kadaň.


ANALÝZY A SCHÉNATA Předpokládaný rozvoj - rouzpínání města do krajiny

Navrhovaný stav - zahuštění jádra města

Koncept zástavby

Koncept

Funkční využití

návaznost na stávající výstavbu

ZVERIMEX

OVOCE, ZELENINA

propojení se stávajícím městem

BUTIK

PEKÁRNA

LÉKÁRNA DROGERIE

hranice kompaktního centra

vrstevnatost

VINOTÉKA SMÍŠENÉ ZBOŽÍ

SÝRÁRNA

přívoz na druhý břeh

uzavření náměstí

DOMOV DŮCHODCŮ

sad = výhled na město

PUJČOVNA LODIČEK

PEKÁRNA

MĚSTSKÁ LOUKA

MASNA

BUŘTSTÁNEK

VEŘEJNÉ WC

CYKLO

INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ BYTOVÉ DOMY

KAVÁRNA HOSPODA

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY SAD

VEŘEJNÝ PARTER PENZION VYBAVENOST

protažení nábřeží maxipsa fíky napojení cyklo + druhý břeh

Hierarchie prostorů

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY SOUKROMÉ (ATRIA, ZAHRADY, DVORKY) POLOSOUKROMÉ (SDÍLENÉ ATRIA, ZAHRADY..) POLOVEŘEJNÉ VEŘEJNÉ (MĚSTSKÁ ZELEŇ, LOUKA, SAD) ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ CHODNÍKY PARKOVACÍ STÁNÍ

Dopravní systém


SITUACE

A

A

DISPOZICE NAVRHOVANÉ ZÁSTAVBY 3+1 BYT PRO 3- 4 LIDI, RODINA 130 M2 OBYTNÉ PLOCHY + 35 M2 VENKOVNÍ DVŮR VLASTNÍ PARKOVÁNÍ, KOMUNITNÍ ZAHRADA

4+ 1 BYT PRO 4- 6 LIDI, VELKÁ RODINA, STUDENTSKÉ BYDLENÍ 120 M2 OBYTNÉ PLOCHY + 45 M2 TERASE VLASTNÍ PARKOVÁNÍ PRO 2 AUTA

3+ 1 BYT PRO 2- 3 LIDI, RODINA 90 M2 OBYTNÉ PLOCHY + 15 M2 DVOREK VLASTNÍ PARKOVÁNÍ

3+ 1 BYT PRO 2- 3 LIDI, RODINA 80 M2 OBYTNÉ PLOCHY + 30 M2 VENKOVNÍ DVŮR PARKOVÁNÍ PŘED DOMEM

4+ 1 BYT PRO 4-6 LIDI, VELKÁ RODINA, STUDENTSKÉ BYDLENÍ 120 M2 OBYTNÉ PLOCHY + 30 M2 VENKOVNÍ DVŮR PARKOVÁNÍ PŘED DOMEM

5+ 1 BYT PRO 4-8 LIDI, VELKÁ RODINA, STUDENTSKÉ BYDLENÍ, RYBÁŘSKÉ AKCE, UBYTOVÁNÍ 156 M2 OBYTNÉ PLOCHY + 100 M2 ZAHRADA VLASTNÍ PARKOVÁNÍ, RYBÁŘSKÁ KUCHYŇKA

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

2NP

2NP

2NP

2NP

2NP

2NP

3NP

ŘEZ A-A


Pohled ze druhého břehu

Pohled z městského parku na vedutu města


hlavní ulice vedoucí do centra

komunitní zahrada

hlavní ulice vedoucí do centra - vstup do centra


LÁZNĚ ZBRASLAV lokalita:

Česká republika, Zbraslav

rok:

zima 2012

03

Lom Zbraslav postupem času vrůstá do města. Za padesát let se vyčerpá a skončí zde těžba. Co bude s místem dál? Na tuto otázku sme se snažili odpovědět v našem výzkumu. Prostor lomu jsme rozdělili na koridory - sloty, které “programujeme architekturou”. Spojením úzké, specificky osvětlené skalnaté parcely a vody vzniká neopakovatelný zážitek. Koupel v kameni. Lázně jsou koncipovány jako tři vertikálně spojené koupelové bazény o teplotách 28, 32 a 36 °C. S přibývajícím světlem a výškou graduje i teplota. Ohřev čerpané vody z podzemních pramenů a z řeky Vltavy zajišťuje nepřetržitý provoz lázní, které se stávají ideálním místem k odpočinku po celý rok.


VÝKRESY


ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM lokalita:

Česká Republika, Praha - Těšnov

rok:

zima 2011, léto 2012

tým:

Monika Habrová

02

Cílem projektu je navrhnout novou budovu Pražského archeologické muzea, jemuž jako partnerská budova slouží dosavadní budova Muzea hlavního města Prahy, která se nachází nedaleko od navrhovahého objektu. Budova archeologického muzea slouží k prezentaci a uchovávání historických předmětů, zároveň poskytuje zázemí pro výzkumné pracovníky. V objektu se nacházejí prostory výstavní, depozitní, administrativní a prostory se službami návštěvníkům (obchod, restaurace).


VÝKRESY


BYTOVÝ DŮM FLORENC lokalita:

Česká republika, Praha - Florenc

rok:

zima 2010

tým:

Monika Habrová

01

Cilem projektu je navrhnout bytový dům v Praze, nedaleko od Masarykova nadraží. Pozemek je rozdělen na 12 parcel, na každé parcele je navržen samostatný bytový dům, půdorysné rozměry jednotilvých “parcel” jsou 24x24m. Domy k sobě navzájem přiléhají, okna jsou proto situována jen ze dvou stran domu. Navržený bytový dům těží ze své polohy maximum a zároveň nabízí příjemné bydlení. Díky své poloze dům nabízí výhledy na Prahu, proto neustupuje ze severní ani jižní hrany pozemku. Problém s poměrně velkou hlobkou pozemku vzhledem k požadavkům na proslunění je řešeno vykousnutím hmoty.Portfolio_CZ