Page 1


Inholdsfortegnelse

Side 02

Indledning og problemfomulering

Side 03

Metode og teori

Side 04 AfgrĂŚnsninger Side 05

Intern analyse

Side 06

IdĂŠ beskrivelse

Side 07

Ekstern analyse

Side 09 Delkonklusion Side 10

Brand touch points

Side 11

Kommunikations strategi. Kodning og afkodning

Side 13

Vurdering og konklusion

Side 14

Bilag 1, Design Thinking model

Side 15

Bilag 2, Kvalitativt interview

Side 16

Bilag 3, SWOT og TOWS - analyse

Side 17

Bilag 4, Brand touch point

Side 18

Bilag 5, Kommunikations tiltag

Side 20 Litteraturliste

01


Indledning & problemformulering

Metode og teori

Statistikkerne taler for sig selv - antallet af hjemløse på de danske gader og stræder er i den grad stigende1. Lever det offentlige ikke godt nok op til deres job? Og hvis pligt er det at tage sig af de hjemløse? I takt med det stigende antal hjemløse dukker der samtidig flere og flere privatdrevene tilbud, til de hjemløse, op. En af disse foreninger, som har forbedret hjemløses levevilkår siden 1996, er hjemløseavisen Hus Forbi. I 2011 blev vedtægterne for Hus Forbi ændret, så Hus Forbi nu fik mulighed for at starte helt nye projekter op. Fokus på aktiviteter for hjemløse, som eksempelvis gadefodbold, er meget omtalte i medierne og også på Hus Forbis hjemmesiden nævnes det, at der er planer om at starte aktiviteter for de hjemløse. Der er nu gået snart 2 ½ år siden vedtægterne blev ændret og stadig er der ingen konkrete planer fra Hus Forbi, omkring nye projekter eller aktiviteter. Hvilke ideer har Hus Forbi i tankerne som kan gavne de hjemløses livskvalitet? Og hvordan vil foreningen skaffe penge, så disse aktiviteter kan blive en realitet? Opgaven vil koncentrere sig om at skabe fokus på et arrangement, som økonomisk vil hjælpe Hus Forbi på vej med at etablere aktiviteter for de hjemløse.

Problemformulering Hvordan kan et muligt støttearrangement for Hus Forbi udformes, hvis formål er at indsamle penge til aktiviteter for hjemløse, så man engagerer flest mulige københavnske borgere til at deltage? og hvordan får man gjort opmærksom på dette, gennem et kommuniktaivt tiltag?

Min opgave tager udgangspunkt i den hermeneutiske videnskabsmetode. Hermeneutikken koncentrerer sig om kunsten at fortolke objekter for at skabe en forståelse heraf. Det objekt, der er genstand for fortolkning, kan være en tekst eller i form af sociale fænomener eller aktører. Denne fortolkning ses som værende en cirkulær bevægelse, også kaldet den hermeneutiske cirkel. Således at enkelte dele forstås ud fra en helhed og helheden kun forstås ud fra enkelte dele. Hermeneutikken som videnskabeligt ståsted forekommer i min opgave relevant, i det analyse og vurdering af kvalitativt empiri, samt anvendte teorier vil fortolkes i den kontekst den udspringer af og denne kontekst har betydning for fortolkningen og forståelsen af emnefeltet. I udformningen af det kommunikative tiltag bygger det altså på, at modtageren tolker budskabet i forhold til sine fordomme og forforståelse og på baggrund af dette vil danne meningen og opnå forståelse heraf. Med dette grundlag vil jeg bygge min opgave op, udfra Thomas Lockwoods model ”Design Thinking”. Modellens 3 faser smelter delene business, design og sociologien sammen til en meningsfuld helhed2

I modellens første fase ”Design Idea” vil jeg benytte mig af desk research til at redegøre for virksomhedens eksistens, værdier og vision. Dernæst vil jeg gennem et kvalitativt interview analysere Hus Forbis fremtidige ønsker og de udfordringer de står overfor. På baggrund af dette, vil jeg konkretisere ideen til et støttearrangement. I Lockwoods 2. Fase ”User & Market” vil jeg med grundlag i en SWOT og - TOWS-analyse finde frem til de aspekter der kan påvirke arrangementet, både i en negativt og positivt retning. Gennem segmenteringsmodellen Gallup kompasset defineres en målgruppe for konceptet, samt en konkurrentanalyse. I modellens 3. fase ”Strategic business design” vil der lægges en kommunikationsstrategi på baggrund af det strategiske værktøj ”Brand touchpoint”. Designanalysen encoding // decoding bruges som en kommunikationsstrategi, som skal medvirke til udførelsen af det konkrete kommunikative tiltag.

02

Hjemløshed i Danmark 2013, Kortlægning http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=4007&PID=9267

1

03

2

Se model, Bilag 1


Afgrænsninger

Analyse & fortolkning

Design idea

Intern analyse Hus Forbi er en non profit organisation hvis fortjeneste går til omkostningerne af avisens produktion. Generer foreningen overskud, går dette til Hus Forbis sælgere i form af tøj, mad og andet der komme sælgerne til gode. Det er ensbetydende med at foreningen har valgt ikke at markedsføre sig selv. Denne holdning strider mod min problemformulering, da et kommunikativt tiltag vil være en form for markedsføring. Jeg bliver derfor nødt til at afgrænse mig fra denne regel og markedsføre det tænkte støttearrangement.

Samtidig vil jeg afgrænse mig fra at tage de økonomiske aspekter i betragtning så som, omkostningerne af markedsføringen og udvikling og fremstilling af materialerne hertil.

Jeg vil samtidig koncentrere mig om København som det geografiske område, da hovedkontoret og bestyrelsen sidder her, og arrangementet vil udspille sig her.

For at kunne imødekomme Hus Forbi på bedst muligvis og få udviklet det mest hensigtsmæssige kommunikative tiltag for foreningen, er det relevant at klargøre hvilket eksistensgrundlag foreningen bygger på. Gennem desk research og et kvalitativt interview med en ansat i Hus Forbi, kan et billede af foreningens ønsker og værdier om fremtiden tegnes.

Bilag 2 - Kvalitativt interview Interview med Jimmy Rohde, salgsansvarlig og bestyrelsesmedlem I interviewet fortæller Jimmy Rohde at for foreningen Hus Forbi er det sælgerne, altså de hjemløse, der er den ultimative førsteprioritet. Hus Forbi er en nonprofit forening hvis idegrundlag er bygget op omkring avissalg. For 10 kr. køber den hjemløse avisen af foreningen og sælger den videre for 20 kr. Dette vil sige at hver sælger har en fortjeneste på 10 kr. pr. avis. Dermed driver hver sælger sin egen virksomhed og er selv ansvarlig for deres indkomst. Hus Forbis mission er at højne de hjemløses levestandart, ved blandt andet at agere arbejdsplads så de hjemløse har en ensartet hverdag at stå op til. Rohde fortæller at Hus Forbis værdier ligger i, at gøre en forskel for den enkelte. Intet i foreningen er sort eller hvidt - det er hver enkelte sælgers behov der er i fokus.

04

05


Analyse & fortolkning

Analyse & fortolkning

Design idea

User and market

Kigger man nærmere på Hus Forbis vedtægter kan man her finde foreningens målsætninger for fremtid: ”Foreningens formål er at udvikle, etablere og støtte aktiviteter og virksomhed, hvor hjemløse og andre socialt udsatte har mulighed for at forbedre deres livssituation. Foreningen kan jf.§ 8, yde støtte til eller etablerer sociale søster foreninger og projekter for hjemløse”3 I vedtægterne nævnes det altså også, at de i fremtiden ønsker at oprette nye støttende projekter for de hjemløse. I interviewet bekræfter Rohde foreningens ønskede målsætninger og fortæller at den ultimative fremtidsvision ville være, hvis foreningen kunne eje egne lokaler. Helst på landet, så der var mulighed for de hjemløse at komme væk og koble fra. Rohde siger at en lille uges ferie er nok til at sælgerne kan leve højt på det resten af året. Samtidig nævner han at der er nogle væsentlige problematikker omkring det at spare penge sammen, når foreningens vedtægter bunder i en non profit organisation. Grundkonceptet bygger på at alle indtægter skal komme sælgerne til gode. Samtidig skiftes foreningens bestyrelse ud hvert andet år og med få midler, er det svært at bygge noget op på så kort tid før bestyrelsen og de gamle ideer er skiftet ud med nye. Idebeskrivelse I den interne analyse ses det at Hus Forbis vision blandt andet er, at få etableret aktiviteter for de hjemløse. En mulighed for at efterkomme Hus Forbis vision, som ikke vil stå i vejen for Hus Forbis grundprincipper, er at etablere et støttearrangement, som skal dannes ved siden af avisens daglige gang. Formålet ved arrangementet vil være, at samle penge ind til aktiviteter for de hjemløse – i dette tilfælde vil det ikke være penge til en ejendom, men gøre det muligt at leje et feriested for de hjemløse. På baggrund af dette, skal der etableres et arrangement der kan skaffe penge ind til Hus Forbi. For at arrangement kan blive aktuelt, er brugerdeltagelse et most og derfor skal arrangementet kommunikeres ud til målgruppen.

06

3

Hus Forbis vedtægter http://www.husforbi.dk/media/vedtaegter_husforbi_nye_august_2011.pdf

Gennem en SWOT -analyse fås et overblik over foreningens interne svage og stærke sider. Gennem analysen udpensles der også de eksterne muligheder og udfordringer der kan forekommer, for Hus Forbi, ved at afholde et arrangement. En TOWS -analyse kan udvikles på baggrund af dette, for at holde sig for øje med hvad virksomheden skal forholde sig til, når de skal udvikle deres event.

Bilag 3 SWOT - og TOWS-analyse

En af de problematikker der fremhæves i TOWS -analysen er, at det kræver en del at få sin målgruppe til at engagere sig i arrangement. En mulighed heraf vil derfor være, at holde arrangement som del af en større helhed. Her skal man være opmærksom på, at helheden skal kunne relateres til Hus Forbi som brand, så det ikke får en negativ afsmitning på Hus Forbis forening. En mulighed ville være Nørrebros nye festival: 48-timers Festival. Det er en festival hvor alle lokale foreninger, virksomheder, organisationer mm. som har lyst, kan stille op med et arrangement. På de 48 timer som festivallen afholdes i, sker der altså en masse aktiviteter rundt omkring på Nørrebro. Vælger man at afholder arrangementet her, vil der være liv på gaden, og samtidig bliver der mulighed for at tiltrække folk fra gaden, som ikke var bevidst om begivenheden. En placering af arrangementet på Nørrebro vil, for Hus Forbi, være et oplagt valg. Festivallen indbyder alle lokale som udefrakommende velkommen, og da Hus Forbis hovedkontor er placeret i hjerte af Nørrebro ville det ikke kunne afspejle virksomheden bedre. Et alt afgørende faktum, ved at afholde et støttearrangement, er brugerdeltagelsen. Målgruppen skal altså have lyst til at engagere sig og der skal fokuseres på at målgruppen selv får noget ud af at deltage i arrangementet.

07


Analyse & fortolkning

Analyse & fortolkning User and market

User and market

Det skal igen stemme overens med Hus Forbis værdier og image. Her kunne en ide være at lave et folkekøkken, hvor målgruppen for billige penge, kan få et måltid mad. På den måde viser man også hvordan de hjemløses måltider nogenlunde sker til hverdag, i Hus Forbis lokaler. Målgruppen får altså noget ud af at deltage i arrangementet samtidig med, at de støtter et godt formål. Ideen er nu lagt fast, men hvad betyder placeringen og samarbejdet med Nørrebros 48-timers festival for Hus Forbis målgruppen og konkurrencesituation?

Segmentering Hus Forbi distribuerer normalt aviser til hele landet og henvender sig derved til en bred geografisk målgruppespredning. Målgruppen vil, ved at afholde et arrangement på Nørrebro, ændres i forhold til Hus Forbis oprindelige målgruppe, da festivallen hovedsalig henvender sig til et segment der bor i Storkøbenhavn. Kigger man på 48 timers festivallens Facebook- side4 er det muligt indhente data omkring

festivallens aldersgruppen. Her viser statistikken at den aldersgruppe, der har størst interesse i festivallen gennem Facebook, ligger mellem 24-34 år. Det er et segment der ikke er bange for at prøve nye ting og oplevelser er noget de samler på. Kigger vi på Gallup kompasset5 som segmenteringsværktøj, vil der arbejdes med et segment der betegnes som ”De moderne fællesskabsorienterede” I dette segment findes kulturkonsumenterne. Et segment der er interesseret i kultur og værdsætter at komme ud og få nye indtryk. Det er et segment som støtter op om de aktiviteter der blomstre op i lokalområdet, og de sætter pris på fællesskab og social og samfundsmæssig ansvarlighed. Et kulturarrangement med en socialtansvarligt fokus, er derfor lige et arrangement der rammer ind i dette segments hjerter. De er storforbrugere af nettet og de sociale medier, og de bruger det blandt andet til at skaffe sig oplysninger og kulturelletilbud. De kommer samtidig meget ud i offentligheden, og der vil også være mulighed for at ramme dem her.

08

4

https://www.facebook.com/48TimerFestival/likes

5

http://www.tns-gallup.dk/services/gallup-kompas

Konkurrentanalyse En analyse af potentielle konkurrenter er en vigtig del at forholde sig til, da der her kan tydeliggøres hvilke argumenter der skal spille på, når kommunikationen skal udformes. Hus Forbis konkurrenter vil ændre sig markant, når de bevæger sig ud i folkekøkkenet. Nogen ville mene at et folkekøkken på Nørrebro ville være en direkte fiasko, sammenlignet med alle de billige shawarma steder der findes her. Men det er netop vigtigt at holde sig for øje hvilke midler man kan spille på, for at differentiere sig fra konkurrenterne. Prisen vil i dette tilfælde være svær at konkurrere på. Men selve den sociale tanke og det støttende formål bag arrangementet er en stor differentieringsfaktor, som der skal fokuseres på i udviklingen af kommunikations materialet.

Delkonklusion Ud fra analysen af Hus Forbi, både internt og eksternt, er der nu fundet frem til et arrangement der kan støtte Hus Forbis ønske om at skabe aktiviteter for de hjemløse. En målgrupper er defineret og der er konkretiseret hvilke differentieringsmuligheder der skal vægets overfor konkurrenterne. Det gælder nu om at få lagt en kommunikationsstrategi der rammer målgruppen på bedst mulige vis, så flest mulige får lyst til at støtte op om arrangementet.

09


Analyse & fortolkning

Analyse & fortolkning

Strategic business design

Strategic business design

Brand touch point Brand touch point er et værktøj der kan bruges til at få kortlagt alle de berøringspunkter foreningen Hus Forbi og 48-timers festival vil have med forbrugeren. Ud fra analysen skal man se på, hvilke kanaler der ville være mest hensigtsmæssig at benytte sig af, for at ramme det ønskede segment bedst muligt. Derfor vil før- salget, også kaldet pre purchase, være de kanaler der er vigtigst at fokusere på, når kommunikations tiltaget skal udføres. Bilag 4 Brands touch point hjul Muligheden for at skabe bedst forståelse for arrangementet er selvfølgelige gennem sælgerne selv. Her har de mulighed for at forklare og uddybe arrangement og samtidig kan en annonce i avisen oplyse omkring arrangementet. Men for at ramme bredere, må Hus Forbi også tænke udover sit eget medie, og derfor også være synlige andre steder.

10

Kommunikations strategi Kodning og afkodning af budskabet Hensigten med kommunikationen er grundlæggende af få skabt opmærksomhed omkring arrangementet. De budskaber der skal kommunikeres er blandt andet: hvad er det for et arrangementet? Hvorfor skal man som forbruger deltage? og hvad får du som forbruger ud af det? Vi så, fra konkurrentanalysen, at det var vigtigt at differentiere sig fra konkurrenterne. Det kunne ske ved at fremhæve det gode formål ved arrangementet. På den måde tilføres arrangementet merværdi og målgruppen vil ikke blot få stillet deres sult, men det vil også stimulere deres selvrealisering. Selve mediet til informationen er også afgørende for dens udformning. Et oplagt medievalg, for at nå bredt ud til den moderne kulturkonsument, er Facebook. På Facebook er der muligheder for at oprette ”begivenheder”, og her kan Hus Forbi oplyse og forklare om arrangementets formål og samtidig invitere Facebook- brugere til begivenheden. Benytter man en mere alternativ markedsføring end Facebook er der mulighed for, at det skaber større fokus på arrangementet. De hjemløse møder rigtig mange mennesker hver dag, så hvorfor ikke bruge sælgerne i forbindelse med kommunikations tiltaget? Forholder vi os helt konkret til arrangementet, skal der etableres et folkekøkken som Hus Forbi vil invitere folk til at deltage i. Et udgangspunktet for det kommunikative tiltag, kunne være en trykt invitationen til arrangementet. Her kan der skabes opmærksomhed ved at spille på modtagerens opfattelse og tolkning af de forforståelser og fordomme der tillægges en invitation og en Hus Forbi sælger. En Hus Forbi sælger vil af langt de fleste mennesker, med en dansk kulturel baggrund, opfatte dem som værende fattige med kun meget få midler at gøre godt med. Når man modtager en håndskrevet middagsinvitation, vil det for de fleste have den tolkn11 ing, som værende et ekstra fint arrangement.


Analyse & fortolkning

Vurdering og konklusion

Strategic business design

Hvis man kombinerer disse to ting, vil det forhåbentlig skabe undren. Hvis man udvikler en trykt invitation til Hus Forbis folkekøkken, pakker den flot ind i en fin konvolut med en nydelig håndskrevet skråskift hvorpå der står “indbydelse”, og får sælgerne til at dele dem ud til folk de møder på gaden. Målgruppens fortolkningshorisonten er selvfølgelig afgørende for de betydninger der udledes i kodningen af invitationen. Men formålet ved kommunikationen er, at modtageren, eller subjektet skal opfatte de to modstridende kontraster, en hjemløs med en fin middagsinvitation. Meningen er så, at først når de har læst den indbydelse der er inde i konvolutten, skal de ud fra diskursen, fortolke sammenhængen mellem konvolut og sælger. Hvis man udnytter disse kontraster, kan man skabe forvirring og en efterfølgende forløsning, som forhåbentlig også bliver tolket med et glimt i øjet. Så de enkelte dele, giver kun mening i helheden. Selve invitationen som ligger i konvolutten, kan forsat spille på den ”traditionelle” middagsinvitation, hvori Hus Forbis kommunikationsbudskaber bliver formuleret. Man har her plads til at forklare om eventet, og hvad det støtter. Bilag 5 Eksempel på det kommunikative tiltag Hus Forbis logo ses tydeligt i højre hjørne, så man hurtigt kan afkode hvem afsenderen er. Invitationen er rød, for at underbygge farven i det oprindelige logo. Samtidig bruges argumenterne omkring det gode formål ved arrangementet, som vil appellere til den tænkte målgruppe.

12

Vurdering Ideen bag det kommunikative tiltag vil komme ud til mange mennesker. Hus Forbi sælgerne vil måske ikke være opmærksom på hvilken målgruppe der fokuseres på, og derfor vil kommunikationen ramme mange forskellige segmenter udover den tiltænkte målgruppe. Segmenter som måske ikke vil have lyst til at deltage i arrangementet. Man kan derfor frygte, at kommunikationen slet ikke vil ramme den tænkte målgruppe og at foreningen kommer til at bruge unødvendige ressourcer på udviklingen af invitationerne.

Konklusion Gennem et kvalitativt interview fandt jeg frem til at Hus Forbis vision var at skabe nye projekter og aktiviteter for de hjemløse. Som non profit organisation, hvor grundtanken er at alt overskud skal komme de hjemløse til gode, er der udfordringer i at spare penge sammen. Derfor var mit fokus at udvikle et støttearrangement hvis formål var, at samle penge sammen til disse aktiviteter. På baggrund af en TOWS –analyse blev det synliggjort at det ville være en god ide at afholde arrangementet i forbindelse med en større helhed. Valget faldt på Nørrebros festival ”48 timers festival”. Gennem festivallen, sikre man sig at der er liv i området, og på den måde, tiltrække flere mennesker til Hus Forbis arrangement. Samtidig er det en nødvendighed at gøre opmærksom på arrangementet så målgruppen er klar over arrangementets eksistens. For at ramme målgruppen kunne man kommunikere gennem Facebook. Men gennem Hus Forbi sælgerne ville man kunne skabe opmærksomhed til arrangementet ved, at uddele trykte invitationer til arrangementet.

13


Bilag 1

Bilag 2

Design thinking

Kvalitativt interview

Sammendrag af kvalitativt interview med Jimmy Rohde, Bestyrelsesmedlem, salgsansvarlig og medlemsrepræsentant. Spørgsmål: 1.

Design Idea

Design thinking

User & market

Strategic business design

14

På hjemmesiden står der, at der er planer om udvikling nye aktiviteter for hjemløse. Kan du fortælle lidt om de planer?

2.

Kan du give mig konkrete eksempler på hvad for nogle ideer i går rundt med? Hvis I nu

havde alle midler, hvad ville jeres vision være?

3.

Kan du fortælle mig hvilke udfordringer der er forbundet med at etablere aktiviteter?

4.

Hvordan oplever du at aktiviteter påvirker den hjemløse?

Vi har en hel masse ideer og ting vi gerne vil udføre, og vi har villet det i lang tid. Der er bare forskellige problematikker der gør etableringsprocessen af disse aktiviteter rigtig langsom. Jeg sidder i bestyrelsen og er samtidig sælgernes repræsentant derfor har jeg et stort indblik i, hvad der rør sig hos sælgerne, som er virksomhedens første prioritet. Nogle af de problemer der gør denne proces så utrolig langsom er, at bestyrelse før i tiden kun har siddet et år gangen. Det vil sige at alt det man får bygget op med den ene bestyrelse starter helt forfra igen, når den nye kommer til. Så nu er det endelig vedtaget at bestyrelsen skiftes ud hvert 2. År og forhåbentlig bliver hele processen lettere. Det største ønske ville være at eje et feriested på landet, langt væk fra Købehavn. Hvor det var muligt at kunne tage sælgerne med, dem der nu havde lyst, og hvor man bare kunne glemme alt der hjemme. Dette vil de kunne leve højt på et helt år. Der er også begyndt at opstå problemer med herbergerne. Her komme alle de hårde narkomaner og hvis ikke man er så langt ude, som mange af vores sælgere ikke er, er det en fandens sted at sove. Så hvis Hus forbi kunne eje et herberg, hvor vores egne regler gjaldt, ville det være fantastisk. Det ville være det ultimative. Men der har jeg svært ved at forstille mig ske, da der er problematikker og regler for Hus Forbi om det af spare penge sammen. Vores grundtanke er jo, at alt overskuddet skal gå direkte til sælgerne, enten i form at tøj, mad eller som nu, hvor vi har sænket prisen på avisen så sælgerne nu tjener 10 kr. i stedet for 8. Det er derfor lidt dobbelt moralsk at spare en hel masse penge sammen, der kunne komme sælgerne til god nu og her. I sidste ende vil det komme sælgeren til gode, men så stort et overskud har vi ikke og de skal også have tøj og mad for at overleve.

15


Bilag 3

Bilag 4

SWOT & TOWS analyse

Brand touch points

. Velkendt navn/brand . Stærke historier . Stærke værdier knyttet til brandet . Hjælper hjemløse til bedre livskvalitet . Hus Forbi får ingen understøttelse

MULIGHEDER . Udvide med datterselskab . Samarbejde med andre begiven heder . Brugerinvolvering . Geografisk placering af eventet

MAXI-MAXI . Et samarbejde med en velkendt begivenhed kan skabe mere fokus på arrangementet . Strategisk placering af eventet kan skabe større deltagelse

Post purchase

SVAGHEDER

Pre purchase

Hje mm esi der

STYRKER

. Få økonomiske midler . Geografisk placering af arrangementet . Få frivillige medarbejder

Se

rv

Bu

rge

MAXI-MINI . Hvis et samarbejde med en i forvejen etableret begivenhed skabes, kan det mindske udgifterne for Hus Forbi

ic

h

d or W

e

of

t ou

m

ok

o eb

ro

c

ple

Fa

ve

lse

Sælgerne

Avis

skabe en større opbakning til arrangementet

. Vigtigt at have et godt

tale

se

æ at nt en ed

nh

e giv

be

ion

lve

. Differentiering i forhold til konkurrenterne

om

Pr

kendskab til sine konkurrenter og målgruppe, så man kan differentiere sig med begrænsede midler.

Se

. Arrangementet skal være i tråd med Hus Forbis ånd, så der ikke opstår en negativ afsmitning på Hus Forbi

die

tte

. Involvering af brugeren kan

Me

MINI-MINI

Service

. Ingen deltagelse til arrangementet . Arrangementet kan have negativ afsmitning på Hus Forbi som forening . Mange konkurrenter

MINI-MAXI

Ansa

TRUSLER

16

Purchase

17


Bilag 5

Bilag 5

Kommunikative tiltag

Kommunikative tiltag

I anledningen Nørrebros kulturfestival ”48-timers Festival” vil Hus Forbi gerne invitere dig på en festlig folkemiddag.

Aftenens menu

Et stort folkekøkken, for hele København! Et livgivende arrangement hvor overskuddet vil gå til nye aktiviteter for hjemløse Glade festivalsstemte mennesker

Den festlige begivenhed vil tage sted lørdag d. 2. juni på Den Røde Plads på Nørrebro. Kom med alle dine venner og bekendte, snak med sidemanden, nyd sammenværet og maden, mens du støtter et godt formål Vi glæder os til at se netop dig!

De bedste hilsner

18

19


Litteraturliste

Hjemløshed i Danmark 2013, kortlægning

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2 Fwww.sfi.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDWSDownload.aspx%3FFile%3D%252FFiles%252FFiler%252FSFI%252FPdf%252FRapporter%252F2013%252F1321-Hjeml%25C3%25B8shed-i-Danmark-2013.pdf&ei=AvJfUq WDMsbOtAbTpoGACA&usg=AFQjCNEY-taw-YoSPndOyKnMypM-FS8CUg&sig2=H6vRoqgjbjIPhAgIdIjq_Q &bvm=bv.54176721,d.Yms

Hus Fobis vedtægter

http://www.husforbi.dk/media/vedtaegter_husforbi_nye_august_2011.pdf

Hus Forbis hjemmeside www.husforbi.dk Emotionelt design, powerpoint, design modul

http://fronter.com/kea/links/files.phtml/1256572576$345046531$/5.+Semester/B+-+F_prcent_E6llesmodul/ B+-+BRAND+Design+og+COMMUNIBATION+Design.+Klynge+E+-+F/DESIGN/Forel_prcent_E6sninger/ Emotionelt+design+EF.pdf

Encoding // Decoding, powerpoint, design modul

http://fronter.com/kea/links/files.phtml/1256572576$345046531$/5.+Semester/B+-+F_prcent_E6llesmodul/ B+-+BRAND+Design+og+COMMUNIBATION+Design.+Klynge+E+-+F/DESIGN/Forel_prcent_E6sninger/ Designanalyse+_prcent_28encoding+-+decoding_prcent_29+-+EF.pdf

Design thinking, powerpoint, business modul

http://fronter.com/kea/links/files.phtml/1256572576$74783$/5.+Semester/B+-+F_prcent_E6llesmodul/B++BRAND+Design+og+COMMUNIBATION+Design.+Klynge+E+-+F/BUSINESS/September+03/Day2DesignThinking.pdf

48 timers festivals facebook

https://www.facebook.com/48TimerFestival/likes

Gallupkompasset

http://www.tns-gallup.dk/services/gallup-kompas

“The TOWS-matrix” af Heinz Weihrich, artikel

20


HusForbi1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you