Page 1

Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasie pierwszej w zakresie języka niemieckiego

Opracowała: Monika Chmielewska Łomża, czerwiec 2011 Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego


Zestaw zadań z języka niemieckiego był przeznaczony do sprawdzania opanowania umiejętności i wiadomości opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych i podstawie programowej kształcenia ogólnego przez uczniów klas pierwszych. Zestaw składał się z 13 zadań zamkniętych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów.

Próbny egzamin pisało 96 uczniów klas pierwszych, którzy realizują podstawę programową III.0 – dla początkujących.

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego


Średni wynik uczniów PG nr 9 uzyskany na próbnym egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego wynosi – 28,5 pkt., co stanowi 57% możliwych do uzyskania punktów. Na podstawie średnich wyników w poszczególnych klasach otrzymujemy:

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego


Najwięcej uczniów, po 8, uzyskało 34 i 37 punktów, po 7 uczniów zdobyło 24 i 35 pkt. Najmniejszą liczbę punktów – 8 – uzyskał jeden uczeń. Najwyższym wynikiem jest 46 punktów uzyskanych przez ucznia kl. I c, Piotra Modzelewskiego. Żaden uczeń nie osiągnął 50 pkt.

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego


Analiza wyników egzaminu próbnego z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych STANDARD I

łatw. 0,57

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego


STANDARD II

łatw. 0,58

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego


STANDARD III

łatw. 0,68

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego


STANDARD IV

łatw. 0,49

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

STANDARDY EGZAMINACYJNE


STANDARD I

STANDARD II

STANDARD III

STANDARD IV

ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO

ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI

JĘZYKOWYCH

JĘZYKOWYCH

1.

Określanie głównej myśli tekstu.

1.

Określanie głównej myśli tekstu.

1.

Znajomość środków leksykalnogramatycznych.

1.

2.

Określanie kontekstu sytuacyjnego. Zad.1.

2.

Określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu.

2.

Odpowiednie reagowanie na podaną sytuację. Zad. 5, Zad. 6

2.

3.

Stwierdzanie, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji. Zad. 1., Zad. 2., Zad.3. Zad. 4

3.

Stwierdzanie, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji. Zad.11, Zad. 13

4.

Określanie intencji nadawcy tekstu.

5.

Określanie kontekstu sytuacyjnego. Zad. 12

6.

Rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu. Zad. 10

Raport z próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

Znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalnogramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji. Zad. 7, Zad. 8, Zad. 10


Łatwość zadań Łatwość

Interpretacja

zadań 0,00- 0,19 0,20 - 0,49

zadania bardzo trudne trudne umiarkowanie

0,50 - 0,69 0,70 - 0,89 0,9 -1,00

trudne łatwe bardzo łatwe

Liczba zadań

Nr. zadań

0 3

--4, 9, 11 1, 2, 5, 7, 10,

7 3 0

12, 13 3, 6, 8 ---

Wyniki testu pokazuję, że część zadań sprawiła uczniom trudności. Najlepiej poradzili sobie z zad. 3, 6 i 8. Pozostałe zadania okazały się umiarkowanie trudne i trudne. Nie było zadań bardzo trudnych. Na tej podstawie stwierdza się, że uczniowie nie radzą sobie z następującymi sprawnościami: •

reagowaniem na usłyszane lub przeczytane komunikaty w różnych sytuacjach,

pisemnym wyrażaniem i uzasadnianiem własnych preferencji,

poprawnym stosowaniem struktur leksykalno-gramatycznych,

rozpoznawaniem związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu,

określaniem głównej myśli poszczególnych części tekstu,

wyszukiwaniem informacji w tekście pisanym


Obiektywne przyczyny niskiego wyniku próbnego egzaminu gimnazjalnego w szkole można odnaleźć w kilku obszarach: 1. Do szkoły trafiają uczniowie z różnych szkół o bardzo zróżnicowanym poziomie edukacyjnym, często z niską motywacją do nauki, dużymi brakami z klas młodszych lub całkowitym brakiem wiedzy o języku niemieckim; zbyt wielu uczniów przeznacza za mało czasu na pracę domową. 2. Część piszących egzamin to osoby z opiniami z poradni pedagogiczno – psychologicznej. Znaczna część pierwszoklasistów odznacza się małymi uzdolnieniami kierunkowymi, brakiem zainteresowań, brakiem chęci do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. 3. Warunki środowiskowe: uczniowie wywodzą się ze środowiska wiejskiego, duża grupa rodziców słabo wykształcona, o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, poza szkołą ograniczony dostęp rodziców i uczniów do środków dydaktycznych, rodzice często nie przejawiają zainteresowania edukacją swoich dzieci. 4. Brak kontaktu z językiem niemieckim i świadomości znaczenia tego języka w dobie Internetu, nowinek technicznych, globalizacji, a także na rynku pracy. Wnioski: Wnioski wyciągnięte na podstawie wyników egzaminu sugerują, aby:

 kontynuować przeprowadzanie sprawdzianów złożonych z zadań w formacie egzaminacyjnym  nauczyciele tworzący radę pedagogiczną współpracowali, tak by w wyniku kształcenia młodzież uzyskiwała spójny, całościowy obraz świata

 nauczyciele wymieniali doświadczenia dobrych praktyk  szczególną uwagę w pracy zwrócić na wiadomości i umiejętności, które sprawiły uczniom najwięcej trudności  podjąć próbę podniesienia motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności uczniów przyszłych klas drugich

Raport z egzaminu gimnazjalnego  
Raport z egzaminu gimnazjalnego  

Egzamin gimnazjalny 2011

Advertisement