MZ 4-2003

Page 1

www.zmm.sk FORMAČNÝ ČASOPIS PRE SPOLOČENSTVÁ ZDRUŽENIA MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE

4

júl - august 2003 cena 13,- Sk


Liturgický kalendár Júl 4. Bl. Pier Giorgio Frassati 2. Návšteva Panny Márie 5. Sv. Cyril a Metod 6. Sv. Mária Goretti 11. Sv. Benedikt, opát, spolupatrón Európy 16. Karmelská Panna Mária 17. Sv. Andrej-Svorad a Benedikt 23. Sv. Brigita, spolupatrónka Európy 26. Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie 30. Sv. Justín de Jacobis

August

Úvodník „Ak chceš získať podporu Máriinho príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života, nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Mysli na ňu a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nespadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ.“ sv. Bernard z Clairvaux Milá mariánska mládež a Máriine deti! Začínam týchto pár riadkov slovami

4. Sv. Ján Mária Vianney sv. Bernarda. Keď si ich dobre premeditujeme, 6. Premenenie Pána nájdeme v nich veľa pravdy a istoty. 9. Sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), spolupatrónka Európy „...nasleduj ju a nebudeš blúdiť.“ 14. Sv. Maximilián Kolbe 15. Nanebovzatie Panny Márie Aj cez tieto prázdniny nezabúdajte, 22. Panna Mária Kráľovná že ona ako naša Matka z neba sa na nás 29. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Povedali „Postava Božej Matky nám jasne ukazuje, aké postoje ducha ženy zodpovedajú jej prirodzenému poslaniu.“ sv. Edita Steinová „Mária hovorí: Čo akým veľkým hriešnikom je človek, som ochotná prijať ho hneď, ako sa vráti, veď ma nazývajú Matkou milosrdenstva a naozaj ňou som.“ sv. Brigita Švédska „Ó, Mária, v tebe je vpísané Slovo, od ktorého máme učenie života. A ty si tabuľou, ktorá nám toto učenie zviditeľňuje.“ sv. Katarína Sienská

2

pozerá a má radosť, keď ju napodobňujeme v čnostiach a snažíme sa žiť ako ona – v pokore, v láske, v čistote a poslušnosti. Panna Mária bola čistá v myšlienkach, v slovách a skutkoch. Všetko robila z lásky k Ježišovi. Keď sa jej dostávalo poníženia, tak nešomrala, ale s pokorou a vierou ticho sklonila hlavu. Učme sa to od nej! Budeme mať cez tieto prázdniny dva mariánske sviatky, a to 2. júl (Navštívenie Panny Márie) a 15.august (Nanebovzatie Panny Márie). Ona je už doma v nebi. Tam čaká na nás a pripravuje nám miesto spolu so svojím Synom, ale na nás záleží, ako na nebo a na trvalé hodnoty myslíme. Chráňme sa hriechu a robme dobro, pokiaľ máme čas. Využite svoju mladosť a energiu na krásne, tvorivé a užitočné veci, lebo len láska a dobré skutky rozhodnú o našom večnom šťastí v nebeskom kráľovstve. Som s vami spojená v modlitbe. Vaša vás milujúca sestra Margita


Stretol sa Národný výbor ZMM Je piatok, 13. júna 2003. K chate Jozefín v Belušských Slatinách sa približujú prví mladí. Akí mladí? Predsa naši zo ZMM z rôznych kútov Slovenka. Chystajú sa, aby spolu prehodnotili činnosť nášho milovaného združenia a niečo na ňom vylepšili. Podvečer začínajú naplno pracovať. Kto presne? Z východu Janko, Jožko, Janka; zo západu Majka, Gitka, Slavka a zo stredu Monika, Marek, Danko a ja. Nechýbal ani otec direktor Pavol, sestra koordinátorka Margita a sestry Beáta a Miriam. A čo všetko robia? Pripravujú návštevu mladých z JMV Francúzsko, hovoria o problémoch s Mariánskymi zvesťami, vyberajú zástupcov, ktorí budú reprezentovať naše združenie na stretnutí v Ukrajine, hovoria o financiách a hľadajú pomoc, rozbiehajú projekty, pripravujú otvorený list, ktorý by vyjadroval nesúhlas ZMM s interrupciami, hovoria o kurzoch pre animátorov, ktoré by sa mali od septembra začať, a veľa iného, no nesmieme zabudnúť na to hlavné – volia nového predsedu ZMM. Voľby sú veľmi napínavé, všetci čakajú, ako to dopadne, len Nebeská Mamička sa milo usmieva. Na koho? Na nového predsedu, na Lacka Slobodníka z Ohradzian z východného Slovenska. Síce je neprítomný, ale telefonický prijíma novú funkciu s dôverou v Máriinu pomoc. Je naším novým predsedom. Ale už je tu nedeľa a treba sa nám brať domov. A čo dodať? Lackovi želám veľa trpezlivosti, lásky, sily, dary Ducha Svätého pri jeho práci, vám všetkým lásku k ZMM a hlavne Božie požehnanie pri práci s mládežou.

Ľubo

bývalý predseda ZMM

Nakreslila Martina Vetešková z Mojtína.

3


Spiritualita

Robert P. Maloney, CM

SPIRITUALITA MAGNIFIKATU III.

1, 50

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ž 103, 17: No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja... Verš 50a predstavuje Jahveho tretiu vlastnosť: milosrdenstvo. Žalmy hovoria o tejto vlastnosti neustále. Božie milosrdenstvo, alebo opravdivá láska, je jednou z najčastejších tém Starého zákona. A toto milosrdenstvo trvá naveky. [7] Milosrdenstvo je tiež obľúbená téma Lukáša. 1, 51a

Ukázal silu svojho ramena,

1, 51b

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Ž 89, 11: Rahaba si pošliapal ako raneného, svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena. V tejto strofe sú dôvodom Máriinho chválospevu podnety, pre ktoré nielen Mária, ale všetci biedni Izraela ospevujú Božiu veľkosť. 1, 52a

Mocnárov zosadil z trónov

1, 52b

a povýšil ponížených.

Sir 10, 17: Boh rozrúcal prestol pyšných vladárov a na ich miesto posadil pokorných. 1, 53a

Hladných nakŕmil dobrotami

1, 53b

a bohatých prepustil naprázdno.

Ž 107, 9: ...smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. Verše 52 a 53 sú prekrásnym príkladom protikladného paralelizmu, to znamená, že druhý riadok každého verša je protikladom prvého.

4


Pokiaľ je Magnifikat vyjadrením duchovného hladu utláčaných, ktorí úžia po Božom zásahu, mali by sme si byť vedomí fyzickej reality, ktorej museli čeliť prví kresťania. Lukášova dosť ostrá kritika bohatstva [8] naznačuje, že bolo mnoho biednych v spoločenstvách, ktorým bolo toto evanjelium adresované. Magnifikat isto našiel odozvu u týchto skupín. 3. ZÁVER 1, 54a

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

1, 54b

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

1, 55a

ako sľúbil našim otcom,

1, 55b

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

2 Sam 22, 51 (Dávidov hymnus na konci jeho života): ...preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky. Spása, ktorá prišla na svet v osobe Ježiša, je definitívnym znamením, že Boh dodržal svoju zmluvu so svojím ľudom. Je to najvyšší prejav jeho milosrdenstva. Odvolávka na Abraháma vo verši 55b je prvou v rozsiahlej téme u Lukáša. [9] Boh, verný svojej zmluve, zmnohonásobí jeho novoustanovený ľud ako hviezdy na oblohe a piesok na morskom pobreží. [10]

Z angličtiny preložila Viera Dobiasová, upravil Peter Lazový

[3] 3, 1 – 19 [4] Lk 1, 38 [5] Lk 1, 42 [6] Lv 11, 44 (pokračovanie v budúcom čísle)

5


s á n z n e d Je

ŽIVOT MUŽA PODOBNÉHO KRISTOVI

„Žiť bez viery, bez dedičstva, ktoré si chránime, bez neustáleho boja za pravdu, to nie je život, to je len živorenie.“

Dnešní mladí ľudia, ktorí hľadajú rôzne vzory, môžu nájsť niekoho, s kým sa môžu stotožniť, v osobe tohoto energického mladého muža, v ktorom sa spájala hlboká láska ku Kristovi, túžba slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc, s poslaním preniknúť do spoločnosti a politiky s kresťanskými ideálmi. Pier Giorgio Frassati sa narodil v Turíne v Taliansku na Bielu sobotu 6. apríla 1901. Jeho otec Alfredo Frassati, agnostik, bol zakladateľom a riaditeľom liberálnych novín La Stampa a mal vplyv na taliansky politický život. Jedno obdobie bol senátorom a neskôr veľvyslancom Talianska v Nemecku. Pier Giorgio prežil svoju mladosť v období medzi dvoma vojnami, v období, keď Taliansko prechádzalo procesom sociálneho vrenia a fašizmus bol na vzostupe. Rozvinul v sebe hlboký duchovný život, o ktorý bol vždy ochotný sa podeliť so svojimi priateľmi. V máji roku 1918 vstúpil do Mariánskej družiny a v novembri sa pridal ku Konferencii sv. Vincenta de Paul a venoval veľa svojho voľného času starostlivosti o chorých a núdznych. Rozhodol sa stať banským inžinierom, aby tak mohol „slúžiť Kristovi medzi baníkmi“, ako to povedal jeden z jeho priateľov. Jeho štúdium mu nezabránilo venovať sa sociálnym aktivitám. Vstúpil do Talianskej katolíckej študentskej federácie (FUCI) a do ľudovej strany, ktorá predstavovala politickú organizáciu pomáhajúcu Katolíckej cirkvi v procese učenia. Páčila sa mu myšlienka spojenia prevažne študentskej FUCI s Katolíckou akciou mládeže, ktorá zase združovala robotníkov, dedinčanov a zamestnaných. „Dobročinnosť nestačí, potrebujeme sociálnu reformu,“ hovorieval, keďže pracoval pre obidve. Stal sa horlivým šíriteľom katolíckeho denníka Il Momento, ktorý bol založený na princípoch encykliky pápeža Leva XIII. Rerum novarum, týkajúcej sa sociálnych a ekonomických záležitostí. Hoci rodina Frassatiovcov bola dobre situovaná, otec bol veľmi šetrný a nikdy nedával svojim dvom deťom veľa peňazí na míňanie. Avšak aj z toho mála Pier Giorgio dával na pomoc chudobným, dokonca aj svoje cestovné na vlak daroval na dobročinnosť a potom musel bežať domov, aby tam bol načas, pretože u nich bola dochvíľnosť záko-

6


nom. Keď sa ho priatelia pýtali, prečo často cestuje vlakom v tretej triede, s úsmevom im odpovedal: „Pretože tam nie je štvrtá trieda.“ Raz keď bol ešte malým dieťaťom, prišla do domu Frassatiovcov žobrať chudobná žena s chlapčekom. Pier Giorgio otvoril dvere, a vidiac bosého chlapca, dal mu svoje vlastné topánky. Po skončení štúdia mu dal otec na výber peniaze alebo auto. Vybral si peniaze a dal ich chudobným. Zabezpečil izbu pre starú úbohú ženu, ktorú vysťahovali z prenajatého bytu, poskytol lôžko tuberkulózou trpiacemu invalidovi, podporoval chorú vdovu s tromi deťmi. Všetky výdavky si zapisoval, a keď ležal na smrteľnej posteli, dával inštrukcie svojej sestre, ktorú požiadal, aby sledovala potreby rodín, ktoré záviseli od jeho pomoci. Dokonca so svojou takmer nehybnou rukou písal priateľovi z Konferencie sv. Vincenta de Paul, aby mu dal inštrukcie týkajúce sa ich piatkových návštev, ktoré vykonávali každý týždeň. Iba Boh vedel o týchto jeho dobročinných skutkoch, on o nich nikdy nikomu nerozprával. Na talianskom veľvyslanectve v Berlíne ho obdivoval nemecký novinár, ktorý napísal: „Raz v noci v Berlíne, keď teplota vonku klesla pod 12 stupňov, daroval kabát úbohému starému mužovi trasúcemu sa od zimy. Na výčitky jeho otca odpovedal jednoducho: ,Ale, otec, veď bolo tak chladno.‘“ Pier Giorgio trávil čas aj so svojimi priateľmi na vidieku. Turistika bola jeho obľúbeným športom. Na svojich vychádzkach sa títo mladí priatelia neváhali podeliť so svojou náboženskou inšpiráciou a duchovným životom. Pod usmievajúcim sa zovňajškom usilovného študenta univerzity sa skrýval obdivuhodný život mystika. Láska k Ježišovi bola motiváciou jeho skutkov. Denne chodil na svätú omšu a často sa počas dňa vracal k textom evanjelia. Kristus sa pre neho stával stále príťažlivejšou skutočnosťou. „Viera, ktorú som dostal pri krste, ma uisťuje: sám neurobíš nič, ale ak je v centre každej tvojej činnosti Boh, potom dosiahneš svoj cieľ.“

Veľmi silno cítil záhadnú túžbu byť blízko Oltárnej sviatosti. Počas večerných adorácií dokázal stráviť celú noc na kolenách, ponorený do hlbokej modlitby. Mal vplyv na ostatných študentov. Miloval ruženec, jeho modlitbu v rodine a modlil sa ho trikrát denne po tom, ako sa stal dominikánskym terciárom. Návštevu Oltárnej sviatosti po návrate z lyžovačky a účasť na omši predtým, ako sa vybral do hôr, povýšil na pravidelný úkon. Svojmu priateľovi napísal: „Svoje srdce som nechal na vrcholoch hôr a dúfam, že sa mi podarí nájsť ho toto leto, keď zdolám Mont Blanc. Keby mi to moje štúdium dovolilo, trávil by som celé dni na

7


horách, obdivujúc v tom nedotknutom prostredí veľkosť Boha.“ Osobnosť Frassatiho bola naplnená vycibrenosťou vyššieho vzdelania a turínskym prostredím vyšších spoločenských vrstiev. Často chodil do opery, divadla a múzeí. Miloval umenie a hudbu a vedel spamäti recitovať celé časti z Danteho. V roku 1922 vstúpil do Tretieho rádu svätého Dominika a vybral si meno Girolamo po jeho osobnom hrdinovi, stredovekom dominikánskom kazateľovi v dobách mravného úpadku. Napriek tomu, že Pier Giorgio bol členom mnohých organizácií, nebol len radovým pasívnym členom, ale mnohé záznamy svedčia o tom, že bol aktívnym v každej z nich a plnil si všetky povinnosti vyplývajúce z členstva. Bol silný antifašista a neskrýval svoje politické názory. „Nie tí, na ktorých sa pácha násilie, by sa mali báť, ale tí, ktorí ho robia. Ak je s nami Boh, nemusíme sa báť.“

Ako účastník Cirkvou organizovanej demonštrácie pocítil policajné násilie a dokázal strhnúť ostatných mladých ľudí, uchopiac zástavu, ktorú polícia vyrazila niekomu z rúk. Držal ju dokonca vyššie, používajúc držiak na odvracanie policajných úderov. Po tom, ako boli demonštranti zatknutí políciou, odmietol špeciálne podmienky, ktoré mu boli ponúknuté v súvislosti s politickou pozíciou jeho otca, a rozhodol sa zostať medzi svojimi priateľmi. Jednej noci do domu jeho rodiny prenikli fašisti a napadli ho spolu s jeho otcom. Pier Giorgio s nimi bojoval a hnal ich dolu ulicou kričiac: „Čierne gardy! Zbabelci!“ Koncom roka 1925 Pier Giorgio ochorel. Podľa doktorov to mohli spôsobiť návštevy chudobných a chorých. Nevenujúc pozornosť vlastnému zdraviu, pretože jeho stará matka zomierala, jeho choroba bola v príliš pokročilom štádiu, aby ju mohol nejaký doktor vyliečiť. Pier Giorgio zomrel 4. júla 1925 vo veku 24 rokov. Jeho rodina očakávala, že turínska elita a politické osobnosti ako aj priatelia prejavia sústrasť a zúčastnia sa na pohrebe. Boli však prekvapení, keď videli, že ulice mesta boli lemované tisícami smútiacich. Tí, ktorí oplakávali jeho smrť, boli chudobní a úbohí, ktorým on slúžil počas siedmich rokov. Mnoho z nich bolo prekvapených dozvediac sa, že ten mladý muž, ktorého oni poznali ako „Fra Girolamo“, pochádzal z takej vplyvnej rodiny. Boli to tí chudobní ľudia, ktorí žiadali turínskeho arcibiskupa, aby začal proces beatifikácie. Tento proces sa začal v roku 1932 a Pier Giorgio bol 20. mája 1990 vyhlásený za blahoslaveného, spomienka je 4.júla. Zdroje: www.bettnet.com/frassati/ (preložila Viera Dobiasová) www.dimenzie.sk Paolo Risso: Pier Giorgio Frassati Rytier Nepoškvrnenej č. 5 – 6/97

8


Stretko

MODLITBA PÁNA (dokončenie)

A neuveď nás do pokušenia Dnes by sme si, deti, povedali niečo o pokušení. Hovorili sme už o hriechu a vieme, že keď nepočúvame Božie príkazy, naše srdiečko zostáva smutné. Pokušenie nie je hriechom, je to príležitosť k urobeniu dobra alebo zla. Pozrime sa na obrázok. Vidíme, že chlapček má chuť na zaváraninu, ktorá je na poličke, a snaží sa ju dosiahnuť. Jeho sestra mu v tom bráni. Obaja vedia, že to nesmú robiť, lebo im to rodičia zakázali. Ale chlapček má takú chuť a rodičia nie sú doma... Vidíme, že je v pokušení neposlúchnuť príkaz rodičov. Deti, určite ste už aj vy niečo podobné zažili. Môžeme si o tom vzájomne porozprávať. Ak by deti neboli spontánne, tak im treba pomôcť otázkami, či dokázali odolať televízii a nezapli si ju, ak im to rodičia zakázali, či si nekúpili zmrzlinu alebo inú sladkosť, či niečo „nepotiahli“ starším súrodencom atď. Denne zažívame rôzne pokušenia – príležitosti k hriechu. Ak im však nepodľahneme, vzoprieme sa im a odoláme, stávame sa lepšími a silnejšími. Tak ako kulturista, ak chce byť svalnatý, musí veľa posilovať, cvičiť, aj my, ak chceme byť dobrými ľuďmi, kresťanmi, musíme cvičiť svoju vôľu k dobru. Pokušenie je teda užitočné, lebo z nás robí bdelých ľudí, učiacich sa a prosiacich Boha i blížnych o pomoc. Mali by sme si vzájomne pomáhať – sestra by mala pomôcť mladšej sestre, ktorá by radšej pozerala telku namiesto učenia. Snažme sa v rodinách, ale aj v škole vzájomne si pomáhať, keď vidíme, že niekto je v pokušení urobiť niečo zlé. A tešme sa z každého dobra, ktoré sa podarí. Ale zbav nás zlého Veľakrát stojíme pred možnosťou konať dobro alebo zlo. Je na nás, ako sa rozhodneme. Často máme príležitosť – sme pokúšaní, – ale záleží na nás, ako sa rozhodneme a čo si vyberieme. Chlapček na obrázku neposlúchol a pri lezení na skaly si zlomil ruku a má ju teraz v sádre. Určite to nie je nič príjemné, bolí ho, nemôže sa poriadne hrať. Vidíme, že je smutný. Deti, mali ste už niečo zlomené, alebo ste ležali v nemocnici? Ako vám bolo? Vy často ešte neviete , čo je dobré a čo zlé, nesprávne, čo vám môže ublížiť. Ale vaši rodičia, keďže sú starší a múdrejší, to vedia. Preto u nich máte vždy hľadať radu a pomoc. Lebo, keď ste poslušní rodičom, zbavujete sa možnosti konať zlo a konáte dobré a správne veci. Preto sa s dôverou vždy obráťte na svoje mamičky a oteckov, lebo cez nich sa vám prihovára náš Nebeský Otecko. S vďakou k Bohu Otcovi sa pomodlíme pomaly „Otče náš“ za vašich rodičov a tiež im môžeme pripraviť malé prekvapenia – nakresliť obrázok, vystrihnúť alebo zhotoviť nejaký predmet. Môžete si zaspievať ukazovačku Kto stvoril? a poďakovať sa Nebeskému Otcovi za jeho lásku voči nám, keď nám stvoril tak krásny svet a nás v ňom.

9


Spoločenstvo ZMM sa predstavuje Mojtín Keďže sa ušiel kúsok miesta na predstavenie spoločenstva ZMM, chceme sa v skratke predstaviť i my – spoločenstvo z Mojtína, z malej dedinky ležiacej v objatí lesov a hôr. Sme deti ako každé iné, s rôznymi záujmami a aktivitami, medzi ktoré patrí aj ZMM. Naše spoločenstvo založila sestrička Beáta z Belušských Slatín. Začiatky boli pomerne ťažké a po rôznych problémoch sme boli nútení naše stretnutia načas prerušiť. No Panna Mária sa postarala, a tak sa môžeme opäť i dnes spokojne stretávať pod vedením animátorov Gabiky a Peťa z Beluše. V decembri minulého roka sa u nás uskutočnilo prijatie, keď bolo prijatých 13 čakateľov a 2 anjelikovia. Stretká mávame raz za dva týždne. Radi sa hráme, spievame, modlíme a spoznávame cestu za Ježišom prostredníctvom jeho i našej matky Márie. Cez zimu nechýba ani riadna guľovačka či sánkovačka a v lete duchovný tábor. Plánujeme sa zapojiť aj do kampane Boj proti hladu a nacvičujeme divadielko o ruženci, takže nám držte päste a myslite na nás v modlitbách. Milka a animátorka Gabika

10


Nedeľná chvíľka poézie

Slavomíra Belanová

Dospelí?

Nehodný služobník Panny Márie

Vďaka

Už nie sme malé, naivné deti, čo iba hľadia, jak slnce svieti. Už nepozeráme vkuse: „Poďte s nami“

Vďaka Ti, Bože, za krásny štebot vtáčkov, vďaka i za krásny slnka svit, vďaka Ti za sestry i za bratov aj za to, že tu dnes môžem byť.

a v bolestiach nekričíme: „Mami!“

Vďaka za lásku, čo srdce k nebu ťahá, za krásu, čo všade vôkol je. Vďaku chce vzdávať moja duša mladá, aj keď ju zakryjú úzkosti závoje.

občas sa Ho pýtame: „Pane, kade?“

Lež po svete sa obzeráme teraz, kde zastihne nás veľa búrok neraz. Boha spoznávame vždy a všade, A On vystrie ruku nad nami i vieme, že určite je s nami.

Vďaka Ti, Bože, najväčšia vďaka za Syna, čo z lásky sa nám dal. S Máriou i Ján pod krížom plakal, keď na ňom Ježiš dokonal. Vďaka Ti za ňu, Máriu - mamu, veď aj On sa na ňu podobal. Vďaka ti, mama, že mu to povieš, ako som dnes za všetko ďakoval.

11


Čo bolo? Mariánsky jarmok Našej animátorke Janke napadla pekná myšlienka, ktorú sme sa pokúsili zrealizovať. Deti zo ZMM si doma vlastnoručne vyrábali výrobky, ktoré potom na Mariánskom jarmoku predávali. Všetko sa to začalo v nedeľu 4. mája o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Košarovciach, kam prišiel aj páter Stanislav Bindas, CM, z Banskej Bystrice. Každé spoločenstvo malo svoj stôl s názvom dediny, kde mali vystavené svoje práce. Dostali aj mešteky, do ktorých si ukladali peniažky. K dispozícii bolo aj občerstvenie. Počas predaja sa deti mohli aj dobre zabaviť a zatancovať si. Mali sme aj šikovného diskdžokeja, ktorý nám spríjemňoval program. Tombola sa losovala v plnom prúde, z ktorej mali deti najväčšiu radosť, pretože mohli vyhrať pekné ceny. Naša moderátorka pozývala výrobcov k mikrofónu, kde predstavovali svoje práce a oboznamovali ostatných s ich výrobou. Bolo to veľmi zaujímavé. Zavítali k nám aj kňazi zo susedných dedín. Veľmi sa im to páčilo. Nechýbali ani rôzne súťaže, na ktorých sme sa všetci veľmi pobavili. Každý bol odmenený, a ak nie cenou, tak určite úsmevom a radosťou. Výťažok z predaja bol zaslaný sestričkám vincentkám pre hladujúce deti na Sibíri. Aj touto akciou sme sa chceli zapojiť do Boja proti hladu. Danka Stanovčáková JASENOVCE

Detská púť do Marianky 24. mája sa húf detí z Palárikova vybral navštíviť Nebeskú Mamu do Marianky. Ale nebolo to len tak bez prípravy. Decká sa pravidelne stretávali na fare, aby sa čítaním z evanjelií, hrami a kreslením pripravili na 1. detskú púť Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V jednu sobotu teda zbalili svoje batohy a nasadli do autobusu, ktorý ich z Palárikova odviezol do bratislavskej Rače. Odtiaľ pomaly prešli cez krásne karpatské kopce do doliny plnej božského pokoja i radosti. V nej ich privítal oslavný spev zborov, chutný obed pri bazilike, malí maliari, ktorí kriedami znázorňovali na chodníky svoj vzťah k Márii, a očakávala ich, samozrejme, i Panna Mária, ktorá všetkých zvolala. Po obhliadke baziliky aj po nákupe suvenírov vyvrcholilo stretnutie malých i väčších detí svätou omšou. Niesol sa nezvyčajný obetný dar – fazuľa i šošovica, ktorý sa potom poslal bratislavským bezdomovcom. Na záver šéf katechetického centra vyhodnotil maliarsku súťaž. Veľmi sme sa potešili, keď boli ocenené za svoj výtvor aj naše dve dievčatá Mirka a Lenka. Zážitkami obohatení sme našu radosť mohli ísť rozdávať ďalej, a preto sme vykročili naspäť do našich domovov. Spokojné boli nielen deti, ale aj organizátori: naše spoločenstvo, farský úrad a pani katechétka Bartišková, a ak Boh dá, tak určite v budúcnosti uskutočnia i inú potešujúcu akciu.

12

Slavomíra Belanová PALÁRIKOVO


Prijatie v Beluši Piatok, 30. máj, bol pre niektorých z nás veľký deň, pretože sa u nás konalo prijatie do ZMM. Spolu nás bolo prijatých 18, z toho 3 členky, 6 čakateľov a 9 anjeličkov. Celý deň bolo pekné počasie, takže sme cítili, akoby sa na nás Panna Mária usmievala. Svätú omšu celebroval náš pán farár František Pekara. Počas nej sme mali na starosti aj čítanie, prosby a nesenie obetných darov. O peknú atmosféru sa nám postaral aj náš spevokol. Myslím, že môžem za všetkých povedať, že sme veľmi šťastní, že si nás Panna Mária privinula bližšie k sebe a môžeme s ňou ďalej ruka v ruke kráčať životom.

Deň detí 1. júna deti všade oslavovali svoj sviatok a inak tomu nebolo ani u nás v Beluši. Pre deti bol pripravený zaujímavý program. Chlapci mohli súťažiť vo futbale a dievčatá si mohli vyskúšať svoju šikovnosť v rôznych súťažiach. Všetci boli nakoniec odmenení peknými cenami – najlepšie družstvo vo futbale si odnieslo Pohár detí a najlepšie družstvo dievčat takisto dostalo pekné ceny. No nebol ukrátený nikto, každý si odniesol aspoň malú sladkosť. Na záver sme sa všetci stretli v našom pastoračnom centre, kde sme si opekali špekačky. Nakoniec to všetko dobre dopadlo, aj keď sme sa trochu obávali, či bude cez deň pekne, ale bolo vidieť, že Panna Mária to má všetko „pod palcom“. Vďaka ti za pomoc, Mária! Nová členka Monika Zbínová BELUŠA

Prijatie v Tepličke nad Váhom Ahojte, všetci! Chcem vás trošička poinformovať o prijatí za čakateľov v Te- pličke nad Váhom. 11 detí Panny Márie sa 11. mája zasvätilo pod jej ochranu. Mali sme veľmi peknú svätú omšu, ktorú celebroval páter Pavol Noga, CM. Deti čítali prosby, čítania, básničky, niesli obetné dary a slávnostnú atmosféru dotvoril miestny zbor svojimi krásnymi piesňami. Všetci boli veľmi natešení a určite aj naša Nebeská Matka. Len aby sme vytrvali vo svojom predsavzatí. S pozdravom animátorka Majka

Nové tváre z Pružiny 11. mája bolo pri svätej omši v Pružine prijatých 6 anjelikov, 12 čakateľov a 1 členka do ZMM. Deti aktívne prispeli k slávnostnému priebehu bohoslužby. Nakoniec rozdala sestra Beáta prijatým pekné darčeky a nezabudlo sa ani na fotografiu. Animátorka Zuzana

13


Matkin úsmev

Druhú májovú nedeľu mali mamičky sviatok, tak aj my zo ZMM v Beluši sme pre ne pripravili darček. No a nemohli sme zabudnúť ani na našu Nebeskú Matku, a preto sa veľa hovorilo aj o nej. Celé sa to začalo milým privítaním všetkých mamičiek a ostatných našich hostí v kultúrnom dome. Hneď potom nasledovalo divadielko Matkin úsmev, ktoré sme asi najviac pripravovali. V ňom sme znázornili, ako prežívajú mariánsky mesiac máj svätí a sväté v nebi. Tak ako my, aj oni chceli potešiť Pannu Máriu na jej sviatok a predbiehali sa vo vymýšľaní najkrajšieho mena pre Máriu. No žiadne nevykúzlilo úsmev na jej tvári. Keď sa už vystriedali všetci svätí – apoštoli, mučeníci, vyznavači, panny – a keď už nikto nedúfal, že sa Mária usmeje, zrazu sa objavilo malé dievčatko, ktoré vyliezlo Márii do lona a dalo jej to najkrajšie meno: mamička. Vtedy sa Panna Mária konečne usmiala a všetci svätí sa začali radovať. Nakoniec jej zaspievali pieseň a opona sa zatvorila. No to ale nebolo všetko. Nasledovali ešte neodmysliteľné básničky, ktoré vyjadrovali lásku k našim mamičkám, a na rozlúčku dostala ešte každá mamička malý darček. Celý tento program sme nacvičovali pomerne dlho, ale úsmevy a niekedy aj slzičky, ktoré sme videli na tvárach našich mamičiek, nám boli za našu námahu primeranou odmenou. Monika Zbínová BELUŠA Nové čakateľky v Ladcoch Dňa 1. júna sa uskutočnilo v Ladcoch prijatie za čakateľov do ZMM. Prijatých bolo 5 čakateliek. Obrad sa konal v bývalej kaplnke dcér kresťanskej lásky. Na záver slávnosti sa zaspievala krásna mariánska pieseň Slúbila som vernosť Panne Márii. A čo dodať? Všetkým animátorom odkazujem, že práca so svojou skupinkou je niekedy ťažká, niekedy sa vám možno nechce, ale ak človek vidí svoje deti pri prijatí pred oltárom, je to nádherný pocit a radosť. Určite sa to oplatí.

14

Animátor Ľubo


Daruj lásku zo seba v malom kúsku chleba Keďže sa pomaličky, ale isto blíži leto a s ním aj termíny duchovných táborov, napadla nám pekná myšlienka. Mnohé deti by sa veľmi chceli zúčastniť duchovných táborov, ale pre zlú finančnú situáciu si to nemôžu dovoliť. My, najstarší (členovia), ktorí pracujeme alebo študujeme v Košiciach, sa stretávame u sestričiek. Vo výhľade sme mali obchodný dom ASTÓRIA, kde sa po dohode s jeho vedúcou uskutočnila táto akcia. Na stretku sme zhotovili plagát a potom sa už len dohodol dátum a čas. Dobre sme vystihli termín po výplatách, keď mali kupujúci plné peňaženky. Táto akcia trvala dva dni – v piatok popoludní a v sobotu dopoludnia. Každému účastníkovi sme pripli vizitku s jeho menom. Mali sme tam veľké krabice, do ktorých ľudia vkladali naviac nakúpené veci pre tento účel. Cestou ta sme sa pomodlili a poprosili Pannu Máriu o pomoc a potrebné milosti. Kupujúcich sme oslovovali, keď postupne vchádzali do predajne. Predavačky nám vychádali v ústrety, povzbudzovali nás, aby sme oslovili každého jedného. A aké boli reakcie? – Z ktorej ste cirkvi? Ja: Rímskokatolíckej. – Ja som z apoštolskej, neprispejem. Ja: Ale veď Boh je jeden – spoločný. – Pôjde to na ten účel, na ktorý sa to tvyberá? – Mám dve mladšie deti a som vdova, mohla by som ich dať na tento tábor? – Zase niečo vyberáte? – A mojim deťom kto dá? – Ja to poznám, tiež som takéto niečo robila. Je to dobré. – Je to až smutné, ako sme dopadli, že vy musíte žobrať pre druhých, aby niečo mali. Aj môj syn to robí, je to veľmi pekná vec. Nech sa vám darí. Prekvapilo nás to, že vo väčšom množstve nám dávali rómovia. Možno ich málokto oslovuje, a tak boli štedrí. Boli aj takí, ktorí nám dali peniaze, aby sme kúpili to, čo najviac potrebujeme. Ľudia mali otvorené srdcia, no veľmi záležalo na to, ako sme ich oslovili či usmiali sa na nich. Väčšina zbierok, ktoré sa usporadúvajú, sú finančné. Viacerí majú lepší pocit, ak poskytnú určité veci, než by mali dať peniaze, o ktorých nevedia, na aký účel sa použijú. Boli sme radi, že takýmto spôsobom sme pomohli tým, ktorí to potrebujú. Chceli by sme to odporučiť aj ostatným spoločenstvám. Je to veľmi pekná akcia: jednak robíme reklamu ZMM, a na druhej strane nie sme uzavretí, ale ideme von k ľuďom. Porozmýšľajte nad tým, či by ste si to aj vy raz neskúsili. Nech vám v tom Pán pomáha a verím, že vám to budúci rok vyjde a nazbierate aspoň toľko potravín ako my. Veľmi by som sa chcela poďakovať Panne Márii za veľké milosti, ktoré nám vyprosila pre túto akciu. Danka Stanovčáková JASENOVCE „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

15


Márnotratný v Opatovej 22. júna mládež zo ZMM v Beluši zahrala v Opatovej nad Váhom divadielko „Márnotratný“. Bol to príbeh márnotratného syna v súčasnom svete. Po predstavení nás mladí z opatovského spoločenstva príjemne pohostili.

Na horách 21. apríla, teda na Veľkonočný pondelok, sa mládež nielen z belušského spoločenstva ZMM vybrala na tradičný výlet. Tohtoročným cieľom bol Malý Javorník. V prekrásnej prírode sme prijali vo svätom prijímaní Pána Ježiša, keď páter Miroslav Martiš, CM, celebroval svätú omšu. Ale čo by to bol za výlet, keby sa niekto nestratil, a tak pár mladých si splnilo aj túto povinnosť. Stretnutie Dňa 24. júna sa páter Pavol Noga, CM, Slavka Belanová a Ľubo Lazový stretli s otcom provinciálom Misijnej spoločnosti Stanislavom Zontákom, CM. Ten prisľúbil kňazov, ktorí by mali od septembra začať kurzy pre animátorov na celom Slovensku. Ľubo Lazový, BELUŠA

WWWeci Dnes budeme rozoberať novovzniknutú internetovú stránku www.animatori.sk. Chceš sa stať animátorom? Ak áno, tak práve pre teba je určená. Nájdeš tu takmer všetko, čo budeš potrebovať pre vedenie svojho spoločenstva. Stránka je vypracovaná veľmi prehľadne. Hneď po otvorení sa na pravej strane ukáže tabuľka, v ktorej si môžeš vybrať hociktorú položku, ktorá ťa zaujme. Máš veľkú možnosť výberu. Na svoje si tu príde animátor – profík ako aj animátor – začiatočník. Ale to nie je všetko. Odporúčam ti pozrieť na školu pre animátorov, kde sa dozvieš, čo treba na to, aby bol raz aj z teba správny animátor. Všetko je úhľadne rozdelené do jednotlivých manuálov, z ktorých každý má 3 časti – pracovnú, programovú a študijnú. Ak potrebuješ inšpiráciu na vedenie tvojich stretiek, klikni na „príprava stretnutí a programov“. V rubrike „diskusné fórum“ môžeš aj ty prispieť svojimi radami a postrehmi. Táto stránka ti poskytuje aj možnosť stiahnuť mp3 formáty piesní alebo iné pre teba dôležitých vecí. Prípadne si pozri stránky s podobnou tematikou, ktoré nájdeš kliknutín na „užitočné stránky“. Tak to je asi tak všetko o novej stránke pre animátorov a animátorky. Na ďalšie túlanie svetom internetu sa teší

16

Daniel Koyš


Príbeh Keď mačka plány zje I. kapitola „...a žili šťastne, až kým nepomreli,“ zašepkala som a utrela si slzy, ktoré som si ani nevšimla pri dojímavom konci filmu. Znova som sa oprela. Teraz sa môžem chvíľu oddávať snívaniu. Zase ďalší šťastný pár. Aj keď len vo filme. Ako je možné, že niekto môže mať 10 chalanov na každý prst a ja ani jedného na dvadsať? Ach, aké je to krásne byť sama doma! Nikto tu nepobehuje, nič sa ma nepýta, nikto nerozkazuje... Vzápätí zaštrkotal kľúč v zámke. „Som doma!“ No sláva. Už som sa doradovala. „Haló, kde ste všetci?“ zakričal otec z predsiene. „Katka má výtvarnú, Andrej je isto kdesi vonku a mama chodí po nákupoch. Dnes je piatok, nezabudol si?“ odpovedám mu a narýchlo upratujem rozhádzané videokazety. Môj otec nemá rád, keď sa dívam stále na video. Hovorí, že by som mala čas tráviť užitočnejšie. Napríklad učením (cha – cha). „Máš pravdu, ale ja mám toho v hlave teraz toľko, že ani neviem, kde bývam.“ „To asi nie, keď si trafil domov.“ „Ach, ty môj mudrlant! Čo by som si bez teba počal?“ Otec vošiel do obývačky a objal ma. Potom sa poobzeral okolo seba. „Čo si tu tak sama robila?“ „Ale, len som trochu upratovala,“ odpovedám mu a odkopnem poslednú kazetu do kúta. „To sa na teba veľmi nepodobá. Jáj, som hladný ako vlk! Máme niečo na jedenie?“ Poriadok naozaj nie je mojou silnou stránkou. Otec ma už pozná. „Ostala ešte kapustnica od včera. Mám ti ju ohriať?“ „To by si bola zlatá,“ povedal otec a natiahol sa na gauč. „Ja si zatiaľ trochu oddýchnem.“ „Mal si dnes ťažký deň?“ „Ako zvyčajne. Pracujem teraz na návrhu na dom pre manželský pár, ktorý má toľko peňazí, že sa im až z vačkov vydúvajú. Keď to klapne a im sa to bude páčiť, niečo pekné ti kúpim.“ „Fajn, teším sa.“ V tomto smere máme šťastie. Peniaze nám nikdy nechýbali.Môj otec je architekt a má dobré miesto v jednej stavebnej firme. Aj mame sa darí. Pracuje vo vydavateľstve a rozhoduje o tom, aké knihy sa budú vydávať. Ušľachtilé, ale nič pre mňa. Ani jedno, ani druhé. Ja by som chcela byť právničkou. A posielať ľudí za mreže. Samozrejme, iba tých, čo si to zaslúžia. Kým ohrievam kapustnicu, skúšam aspoň trošku pokračovať v činnosti, z ktorej ma vytiahol otec.Aj keď nemám šťastie v láske, ináč sa sťažovať nemôžem. S našimi si zatiaľ ako-tak rozumiem. Samozrejme, niekedy chytím náladu a hovorím, čo by som nemala, ale potom ma to zase prejde. Poznám aj horšie prípady. Napríklad moja spolužiačka Lena si s rodičmi tak nerozumie, že chce odísť z domu. A ako ju poznám, tak to aj urobí. Ja by som to asi nedokázala. A potom, kam by som išla? S Katkou a Andrejom je to tiež v pohode. Katka je moja jedenásťročná sestra. V škole jej to ide, chodí na všelijaké svoje krúžky a raz by chcela byť herečkou. S Andrejom, mojím bráchom, je to už trochu horšie, lebo sa dosť vymyká spod kontroly, ale to asi ako každý normálny devätnásťročný chalan. Ináč sa máme všetci veľmi radi. S peniazmi na tom nie sme tiež až tak zle. Samozrejme, nie sme žiadni milionári, ale čo-to si dovoliť môžeme. A potom, je tu ešte moja super naj-kamoška Martina, s ktorou sa poznám už od detstva. Takže ja sa vlastne nemám na čo sťažovať. Toľkí ľudia by so mnou určite radi menili. Len... Kedy aj ja stretnem

17


toho svojho princa? Pre mňa za mňa, nemusí ani prísť na bielom koni. A ani so mnou nemusí byť do smrti (to by sa asi ani mne nepáčilo, veď si chcem ešte užiť), stačilo by pár mesiacov. No, buďme realisti. Pár týždňov. Hlavne, aby ma mal naozaj rád. „Tak, a už sa ti to nesie. Dobrú chuť!“ „Ďakujem, Martuška.“ Nechám otca osamote a idem do izby. Pustím si cédečko a idem k oknu. Keď je tma, je z nášho okna veľmi pekný výhľad na nočné mesto. Enrique Iglesias mi k tomu spieva: „I can be your hero, baby...“ Neviem, prečo mám dnes takú romantickú náladu. To asi z toho filmu. Skúšam si predstavovať, ako by som sa ja chcela zoznámiť s chalanom. Sme na diske, ja som v plnom prúde. „Teraz trochu spomalíme,“ oznamuje DJ, ktorý je tam nový, a už zaznievajú prvé tóny slaďáka od Metallicy. Ja si to znechutene šiniem k východu, nadýchať sa čerstvého vzduchu, pretože viem, že ma určite nikto nepozve do tanca. Nie, že by som bola škaredá. Myslím, že vyzerám normálne – ani žiadna kráska, ani škrata. Ešte letmo zazriem Martinu, ktorú pozval do tanca nejaký blonďák. Už som skoro pri dverách. Zrazu ma niekto zozadu zastaví. Obzriem sa a to je ten nový DJ. „Ja som Peťo. Nezatancuješ si?“ A je to tu. „Eee... jasné?“ Tancujeme a ja si ho obzerám. V tej tme toho veľa nevidím. Ale všimla som si, že je vysoký, s hnedými vlasmi a očami toho istého odtieňa ako vlasy. „Ahoj, Marta, pozri, čo mi mama kúpila,“ vrúti sa do izby Katka a niečo mi ukazuje. Ja sa len ťažko preberám zo snívania. Ako sa len opovážila ma takto vyrušiť? Zachytávam úryvky viet, ktoré mi hovorí, lapajúc po dychu. „Keď som išla z výtvarnej, stretla som mamu a zobrala ma do obchodu. Tak sa už konečne pozri!“ CD Tatu! „Úžasné,“ hovorím, aj keď si myslím niečo iné. Ako môže to ruské jačanie počúvať? Ale radšej nehovorím nič, nechcem jej pokaziť radosť. „Ahoj, zlatko, čo nové v škole?“ To je už mama. „Všetko po starom. Škola stojí. Bohužiaľ.“ „Jedla si?“ „Nie, nie som hladná. Ale otcovi som zohriala kapustnicu. Ešte jej tam ostalo, môžete si dať.“ „Si poklad.“ Len ma treba kopať a kopať, dodávam si pre seba. Čo je dnes v telke? Nič. Nevadí, aj tak som si už svoju dennú dávku vyčerpala. Mala by som sa učiť, ale nehorí to. Zajtra to prežijem aj s tým, čo už viem. Rozhodla som sa, že pôjdem spať a ešte predtým si niečo prečítam. Pustila som si uspávacie CD a ľahla som si aj s knižkou. No o chvíľu ma premohla únava a ponorila som sa do sladkých snov o dídžejovi Peťovi.

(Pokračovanie nabudúce.)

18


PANTHA REI

VŠETKO PLYNIE

Novokňazi Marek Metyľ , člen ZMM z Jankoviec 14. 6. 2003 v Košiciach

Miroslav Tu rčík, člen ZMM z Košaroviec 13. 6. 2003 v Košiciach

Diakoni Martin Frena , člen ZMM z Parchovian 13. 6. 2003 v Košiciach

Ako dobre vieme, našou spoločnou mamičkou je Panna Mária, a preto ZMM je jedna veľká rodina, v ktorej sa vždy všetci tešia, keď nejaký jej člen má za sebou stužkovú, bol promovaný, chystá sa uzavrieť sviatosť manželstva alebo prijať kňazskú či diakonskú vysviacku. V živote každého z nás sú to dôležité medzníky, preto by bolo fain podeliť sa s takýmito radosťami aj s ostatnými členmi rodiny. Preto mám pre vás návrh. Posielajte nám svoje oznamká zo stužkovej, z promócií alebo svadobné, diakonské, kňazské a podobne a my ich budeme uverejňovať v našom časopise. Lebo ak nám oznámite, že budete promovaní, budeme hrdí, že z nášho ZMM vyrastajú ďalšie titulované hlavy, ale hlavne, že potrebujete naše modlitby, aby ste si našli dobré zamestnanie. No a ak nám dáte na známosť, že sa chystáte vstúpiť do manželstva, do rehole alebo prijať kňazskú vysviacku, bude to krásnym svedectvom, že naša Mamička sa skutočne stará o svoje kvetinky a formuje nás pre naše životné povolanie. Preto posielajte svoj oznamká na adresu: Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra. Obálku označte heslom PANTHA REI. Môžete priložiť aj fotky, možno niektoré uverejníme aj v časopise, ale určite spolu s oznamkami budú mať svoje čestné miesto v celoslovenskej kronike ZMM. Ak chcete, napíšte aj svoje svedectvo, ako vám k týmto radostným chvíľam pomohla Panna Mária. Už sa tešíme! Naš Vaša Majka člen U im nti SO vá, N e v Joz atur c l á NITRA e o i r o v o k o a e á n Abs d č e nti néh f Bo tanov MM z Jes S r o a o G k ymn výbo v, Jan oru Z ukrár) áziu ru Z o výb c M mS odnéh lné (odbor r á N a i ečo M z V n t k x n o L e e t vý p a čl vce ojčí SOU red cko Sl c Gym seda Z obodn í M k náz ium M z O , Hum hrad Má enn zian Gym r i é č a le náz I ium nka Z ringov MM á, sv. Cyr z ila Nitry aM člen Ilka etod Stře ka Z Mo av dní ty M Nitr ped M z D čková e ago , gick olního á šk Úje zd ola Lito u myš Promovaní l

Ing. Gabriela Rudin ská, členka ZMM z Beluš Fakulta priemyseln e ých technológií Tren čianskej un

iverzity v Púchove

Mgr. Petra Jedličk ová, členka ZMM z Nitry Pedagogická fakult a Univerzity Kome nského v Br

atislave

Ing. Štefan Strieška , člen ZMM z Nitry Fakulta hospodársk ej informatiky Ekon omickej univerzi

ty v Bratislave

Mgr. Katarína Mich alková, členka ZMM zo Slo Fakulta masmediál pnej nej komunikácie Un iverzity sv. Cyril

a a Metoda v Trnave

19


DUCHOVNÁ KYTICA pre Svätého Otca JÁNA PAVLA II. pri príležitosti jeho návštevy Slovenska. V spoločenstve s ďalšími členmi Združenia mariánskej mládeže (ZMM) a ostatnými veriacimi ja ............................................. zo spoločenstva ZMM v .................................... obetujem a venujem Svätému Otcovi tieto úkony viery a lásky Počet: 1. Sväté prijímanie............................................ 2. Svätú omšu.................................................... 3. Poklonu Pánu Ježišovi................................... 4. Krížovú cestu................................................. 5. Litánie............................................................ 6. Ruženec......................................................... 7. Sebazaprenie.................................................. 8. Krátke modlitby.............................................. 9. Znášanie utrpenia a choroby s trpezlivosťou.. 10. Almužnu.......................................................... 11. Návštevu chorých........................................... 12. Odpustenie tým, čo mi ublížili........................ 13. Získal som pre ZMM ..................................... (počet ľudí) 14. Na podporu ZMM som venoval..................... (Sk) 15. Iné................................................................... Dátum ......................

Podpis...........................

Posielajte na adresu: Jana Stanovčáková, Jasenovce 32, 094 05 Holčíkovce

MARIÁNSKE ZVESTI Vydavateľ: Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra Šéfredaktor: Peter Lazový Zástupca šéfredaktora: Daniel Koyš Kontaktná adresa: Peter Lazový, Štúrova 9/10, 018 61 Beluša E-mail: zvesti@marianskamladez.tk Telefón: 0904 999 540 Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov, zaslaných na uverejnenie. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 5 je 15. augusta 2003.