Page 1



FORMAČNÝ ČASOPIS PRE SPOLOČENSTVÁ ZDRUŽENIA MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE

2

marec - apríl 2003 cena 10,- Sk


Úvodník

Liturgický kalendár

Drahá mariánska mládež!

Marec 5. Popolcová streda 8. Sv. Ján z Boha 15. Sv. Lujza de Marillac 17. Sv. Patrik 19. Sv. Jozef – ženích Panny Márie 25. Zvestovanie Pána Apríl 13. Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) 17. Zelený štvrtok 18. Veľký piatok 19. Svätá (Veľká) sobota 20. Veľkonočná nedeľa 21. Veľkonočný pondelok 25. Sv. Marek 27. Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva 26. Prenesenie pozostatkov sv. Vincenta de Paul 28. Sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort

„Začnime sa teda modliť, pretože cez modlitbu prichádza k nám všetko dobro. Ak vydržíme v našom povolaní, je to vďaka modlitbe, ak sme úspešní vo svojom zamestnaní, je to vďaka modlitbe, ak neupadáme do hriechu, je to vďaka modlitbe, ak zotrváme v láske a budeme spasení, za to všetko patrí vďaka Bohu a modlitbe. Tak, ako Boh nič neodmietne, o čo prosíme v modlitbe, takisto takmer nič nám nedá bez modlitby.“

sv. Vincent de Paul 2

Srdečne si vás pozdravujem a objímam. Chcela by som vás cez tieto riadky popovzbudiť a začala by som týmto príslovím: „Kto lásku rozdáva, láska sa mu vráti“. Aj vy, milí mladí priatelia, ste sa zapojili do konania dobra cez kampaň Boj proti hladu; nech je Boh pochválený za všetko! Zo srdca vám ďakujem, že ste mali otvorené srdce a hľadali ste spôsoby, ako sa zapojiť – cez divadlá, koncerty, ručné práce, akadémie atď... Je vidieť, že láska je vynaliezavá. Ja vám za to z celého srdca ďakujem. Ešte máme šancu do 27. septembra, tak sa môžete zapojiť. V mesiaci marec máme krásny sviatok Zvestovanie Pána, kedy Panna Mária vyslovila svoje fiat – staň sa na výzvu anjela Gabriela, ktorý jej priniesol posolstvo. Mária je nám vzorom v prijímaní a plnení Božej vôle. Ona sa nevyhovárala: „Prečo práve ja?“, ona si prosila len vysvetlenie: „Ako sa to stane?“. A odpovedala: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Prosme ju o pomoc a silu vždy v každej okolnosti nášho života, aby sme poznali vôľu Božiu, a keď ju spoznáme, aby sme ju verne plnili. Na každej ceste, či už do manželstva, alebo zasväteného života je obeta, ktorej sa nedá vyhnúť. A pravým príkladom v tomto je nám Panna Mária. Práve ona nás učí


vernosť, vytrvalosť v dobrom, čistotu srdca, tela i ducha, aby ste obstáli v každej skúške a pokušení, ktoré na vás doľahne. V Božej láske som denne s vami v modlitbe spojená.

ako túto obetu prijímať, nebáť sa jej. Ona vytrvala až po kríž a nereptala, nezúfala ako my. Často klesáme na mysli a utekáme od bolesti, od kríža, od nesympatických ľudí, nedokážeme poslúžiť druhému, práve keď on potrebuje a nám sa nechce. Sú to momenty, kedy nás Boh vyzýva, aby sme sa učili obetovať pre dobro druhých a práve to je obeta – zlato pred Bohom, čo musíme zo seba vydať. Poznáte to: „Čo nič nestojí, za nič nestojí.“ Prosme ju v tento krásny sviatok, aby sme spolu s ňou vedeli Bohu povedať fiat – áno. Pane, prijímam všetko, čo mi posielaš do cesty, i keď to bude ťažké, lebo viem, že ma miluješ a že to má poslúžiť pre moje dobro, aby som práve tou obetou, krížom rástol, upevnil sa v dôvere v teba, a tak mohol pomôcť pri záchrane mnohých duší, ktoré to najviac potrebujú. Len skrze kríž prídeme ku svetlu. Aj cez sviatky Veľkej noci budeme o tom rozjímať, že cez utrpenie sa ide k radosti a Ježiš je naša nádej, sila, radosť a on nás nikdy neoklame, neopustí, ale jeho láska nás zachráni. Toto posolstvo vám budem vyprosovať, aby ste sa nebáli prijať aj nedostatky, nepochopenia vo vašich spoločenstvách, keď sa už niekedy zdá, že ste na dne. Tam sa skúša naša viera a dôvera. Nezabúdajte, že naša Matka nás všetkých drží vo svojom náručí! Tiež vám ďakujem za modlitby za moje zdravie. Veľmi som to cítila pri operáciách a tiež som veľa obetovala za vás, za vašu

Vaša vďačná sestra Margita

Matka, akí silní a šťastní sa pri tebe cítime! Matka, nauč nás vyslovovať „áno“ vo všetkých chvíľach života – „áno“ všeobecné, nepodmienené, bez zľahčovania. Vstúp, Mária, do malosti našich sŕdc a vyslov namiesto nás ty toto „áno“. Sprevádzaj nás, Matka, na našom putovaní do Otcovho domu. Nauč nás, že náš život je stály odchod, stále lúčenie sa a stále nová ponuka, stály prechod – pascha, až kým nepríde Pascha naplnenia v Kráľovstve. Pomôž nám, Matka, pochopiť, že na to, aby sme sa mohli plne stretnúť v Pánovi, je potrebné rozlúčiť sa. A že na to, aby sme vstúpili do slávy, treba prejsť mnohým. Matka, pre nás, čo sme vykročili, ty buď cestou a silou. A pre tých, čo nevládzu, ty buď potešením a povzbudením. Amen. 3


Spiritualita Robert P. Maloney, CM

SPIRITUALITA MAGNIFIKATU I.

Magnifikat je pieseň slobody chudobných. Mária, ktorá túto pieseň interpretuje, je zobrazením nižšej vrstvy Izraela, tej, ktorú spoločnosť odsunula na okraj, pre ktorú sa nenašlo “žiadne miesto v hostinci”. [1] Boh je jej jedinou nádejou a ona spieva jeho chvály s obrovskou dôverou. Ako členovia vincentskej rodiny s radosťou pripájame naše hlasy k jej hlasu. Nadväzujúc na Magnifikat, Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater píše: [2] Náklonnosť Cirkvi k chudobným je obdivuhodne vpísaná do Máriinho Magnifikatu... Mária je hlboko preniknutá duchom “chudobných Pána”, ktorí v modlitbe žalmov očakávajú od Boha spásu a skladajú v neho všetku dôveru (porov. Ž 25; 31; 35; 55). Mária oddane vyhlasuje príchod “Mesiáša chudobných” (Iz 11, 4; 61, 1). Cirkev tým, že čerpá z Máriinho srdca a z hĺbky jej viery, ako je vyjadrená v slovách Magnifikatu, stále lepšie si v sebe obnovuje vedomie, že nie je možné odde ľovať pravdu o Bohu, ktorý prináša spásu a je zdrojom všetkých štedrých darov, od prejavu jeho prednostnej lásky voči chudobným a poníženým, ktorú Mária ospevuje v Magnifikate a ktorá sa prejavila v Ježišových skutkoch a slovách. Magnifikat je dôležitý pre nás všetkých. Mnohí členovia našej rodiny sa ho modlia každý deň. Nedávno prvé Generálne zhromaždenie Mariánskej vincentskej mládeže vo svojom záverečnom dokumente vyhlásilo: 1. Naša mariánska spiritualita bude založená na chválospeve Magnifikat, ktorý nás pozýva žiť v radosti, vzdávajúc Bohu vďaku za zázrak spásy. 2. Inšpirovaní chválospevom Magnifikat volíme si Boha, ktorý je jediný, a vyberáme si miesto medzi chudobnými, pretože toto je prostredie, v ktorom budeme žiť náš sľub Bohu. V tomto článku rozoberiem Magnifikat v troch krokoch: I. II. III.

štruktúra, obsah, spiritualita, ktorú vyjadruje.

4


I. ŠTRUKTÚRA MAGNIFIKATU Magnifikat predstavuje mozaiku výrazov Starého zákona. Je dôležité hneď na začiatku upozorniť na tento fakt, pretože je dôkazom toho, že spoločenstvo Nového zákona, z ktorého tento spev vzišiel, malo hlboké korene v Písme. Máriina pieseň pripomína žalm známy ako hymnus chvály, napr. Ž 33; 47; 48. Tieto majú obyčajne úvod, hlavnú časť a záver. Ako mnoho takýchto žalmov, aj Magnifikat využíva poetický spôsob nazývaný paralelizmus. Tento má za následok vytvorenie dvoch paralelných línií, ktoré sú metricky v rovnováhe. Niekedy je tento paralelizmus synonymický, to znamená, že obidve línie hovoria v podstate to isté, hoci každá línia používa rozdielne slová a obrazy. Napríklad: Velebí duša moja Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasite ľovi,... Niekedy je paralelizmus protikladný, to znamená, že dve línie hovoria protikladné veci. Napríklad: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Ale okrem uvedomenia si dôležitosti vplyvu Starého zákona v Magnifikate, nevyhnutné je všimnúť si, že Máriin spev je napísaný z perspektívy po vzkriesení. Je to hymnus spoločenstva Nového zákona. Lukáš ho zahrnul do svojho evanjelia, pravdepodobne s malými úpravami, v priebehu rokov 80 – 90. A preto je vyjadrením viery spoločenstva, ktoré sa rýchlo rozrastalo po svete, väčšina členov ktorého pochádzala z najúbohejších vrstiev spoločnosti. Z angličtiny preložila Viera Dobiasová, upravil Peter Lazový

[1] Lk 2, 7 [2] Porov. Ján Pavol II.: Redemptoris Mater, č. 37 (pokračovanie v budúcom čísle)

5


Jozef Kucik, CM SOM POVOLANÝ(Á) ŽIŤ MILOSRDNÉ POSOLSTVO V MARIÁNSKO-VINCENTSKEJ CHARIZME II.

4. Usilujú sa žiť a slúžiť jednoducho a pokorne Sv. Vincent hovorí: „Duch Ježiša Krista je duch jednoduchosti, ktorý spočíva v tom, že hovoríme veci tak, ako sa majú, bez pokrytectva alebo skrývania, s pohľadom upreným na Boha.“ Sv. Vincent bol presvedčený o dôležitosti jednoduchosti, nazýva ju „moja najobľúbenejšia čnosť; pri všetkých úkonoch najviac sa usilujem o jednoduchosť.“1 Boh miluje jednoduchých ľudí.2 Ako dedičia mariánskovincentínskej charizmy sa snažíme žiť tento štýl ako cestu, ktorá nám chce umožniť pripodobniť sa Bohu a nadviazať úzke a bratské vzťahy s chudobnými našich dní.

Nový Zákon vyzdvihuje túto podstatnú pravdu: „Ale vaša reč nech je ,áno‘ ,áno‘, ,nie‘ - ,nie‘.“ 3 Sv. Vincent chce, aby aj členovia Združenia – chlapci a dievčatá – boli jednoduchí v živote a žili pravdivo. Jednoduchý životný štýl nám pomáha vytvárať „ľahko priechodné“ vzťahy medzi nami, rýchlejšie sa spoznávame a približujeme k chudobným, sme autentickí, verní svojim záväzkom a žijeme podľa nich. Jednoduchosť nás zaväzuje k pravdivosti a odhaľovaniu všetkého, čo je klamstvo a pretvárka, chytráctvo a prefíkanosť. „Pokora, pokora, pokora,“ hovoril sv. Vincent, „to je základ evanjeliovej dokonalosti.“ 4 Sv. Vincent uprednostnene vyzýva tých, ktorí ho nasledujú, aby pozorovali „tento obdivuhodný príklad pokory u nášho Pána Ježiša Krista (porov. Mt 11, 29b: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom).“5 Vincent žil hlboko ponorený do tajomstva Božieho Syna, ktorý „sa zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa človekom.“6 Pokora nám dáva rozpoznať našu ohraničenosť ako stvorení a nevyhnutnosť vykúpenia. Pokoru možno vidieť v postoji vďačnosti za obdržané dary a vedie nás k tomu, aby sme všetko v živote videli ako milosť. Pokora sa konkretizuje tiež v duchovnej zrelosti, ktorá nás vedie „k postoju služobníkov, služobníc (porov. Mt 20, 26 – 28; Mk 10, 43 – 45)“ s túžbou pustiť sa do pokorných skutkov v službe chudobným. Napokon sa prejavuje v činnej túžbe nechať sa evanjelizovať chudobnými – „našimi pánmi a uči-

6


teľmi“, počúvať ich životné, mnohokrát spletité príbehy, čo v nich skúsili a zažili, koľko odmietnutia, pohŕdania, výsmechu, podceňovania, znevažovania, ináč by sme hodnotili ich životy a životné postoje, ktoré nadobudli. A preto životom v pokore si uvedomujeme, že keď „pomáhame chudobným, konáme len skutky spravodlivosti a nie milosrdenstva.“ 7 Bez našej pokory by spolupráca nebola možná medzi nami navzájom a o to viac ani medzi chudobnými. Čo znamená dnes viesť jednoduchý a pokorný štýl života podľa príkladu Pána Ježiša, aby v nás chudobní spoznali svojich služobníkov bez pocitu urážky alebo napádania a urážlivých slov na ich adresu? Podávam na stretkách konštruktívne návrhy alebo mám tendenciu všetko iba skritizovať, a tak znevažovať prácu iných ironickými poznámkami?

5. Slúžia chudobnému osobným kontaktom – mariánsko-vincentskou charizmou (pozri Robert P. Maloney, CM: Funkcia a úlohy vedúceho, str. 15)

Vo vincentskej charizme chudobnému sa slúži osobne a v priamom kontakte. Sme mariánsko-vincentskí mládežníci, pretože sme s chudobnými, poznáme ich osobne (pozri Robert P. Maloney, CM: Funkcia a úlohy vedúceho, str. 14) . Naše programy pomoci nie sú abstraktné, ale sú vypracované na základe poznania ich zranení. Toto je náš štýl a nie iný. U nás nič nemôže nahradiť priamy kontakt s chudobnými. Oni nás učia, čo sme povinní robiť. Ich konkrétne defekty nám určujú program práce, ktorý je potrebný naplniť. Aby toto plánovanie bolo vincentínske, musí obsahovať tieto dva prvky: lásku, ktorá sa stáva konkrétnou pomocou, a potom oslobodzujúcu evanjelizáciu (pozri Robert P. Maloney, CM: Funkcia a úlohy vedúceho, str. 16 – 17) . Chlieb a katechéza. Láska a misia. Evanjelium bez chleba, bez konkrétnej pomoci je okyptené a chlieb bez evanjelia vytvára osoby nanovo závislé, inak povedané vznikajú nové druhy chudoby. Sv. Vincent povedal: „Musíte sa postarať, aby im nič nechýbalo, či už pre zdravie tela, alebo pre spásu duše.“ 8 Poznám a zaujímam sa osobne o život chudobných ľudí, o ich defekty, zranenia a som s nimi v kontakte?

1

Sv. Vincent de Paul, Coste I, 284: Františkovi du Coudray (6. 11. 1634). porov. Sv. Vincent de Paul, Coste IX, str.391 (1.5.1648): XII, str. 167 (21.3.1657). 3 Mt 5, 37; porov. 2 Kor 1, 17-20. 4 VP II., 7, str. 71 (Konštitúcie a Štatúty /1984/). 5 Sv. Vincent de Paul, Coste XI, str.394 6 Fil 2, 7; porov. Sv. Vincent de Paul, Coste XII, str. 109. 7 Sv. Vincent de Paul, Coste VII, str. 98: 8. 3. 1658: Firmínovi Get, superiorovi v Marseille. 8 Sv. Vincent de Paul, Coste IX, str. 119: Konferencia z 14. 6. 1643: Vysvet ľovanie pravidiel. 2

7


Stretko PRVÍ ĽUDIA A ICH PÁD CIEĽ: Poukázať na prvý hriech ľudí, vysvetliť, aké má následky pre nás a objasniť pojem dedičný hriech. Boh stvoril ľudí na svoj obraz a podobu. Stvoril človeka duchovne šťastného a slobodného od všetkých bied. I hmotná príroda mu spočiatku slúžila a nevzpierala sa jeho nadvláde a podmaňovaniu. Dokonca ani práca ho neunavovala, ale spôsobovala mu radosť. Adam a Eva, prví ľudia, nepociťovali rozpor medzi telom a duchom a navyše mali mimoprirodzené dary, ktoré ich v porovnaní s nami robili dokonalými ľuďmi. AKTIVITA: Rozdelenie do skupiniek. Každá má napísať, o aké mimoprirodzené dary išlo a pouvažovať o tom, ako je to u dnešných ľudí. Zvoliť si hovorcu za skupinu. ZHODNOTENIE: Prví ľudia mali: dokonalé telo – nemali trpieť a zomrieť, dokonalý rozum umožňujúci poznávanie bez námahy a omylov, dokonalú vôľu nepoznajúcu náklonnosť ku zlu. Súčasní ľudia majú iba prirodzené Božie dary, čiže to, čo robí človeka človekom, teda telo, rozum, slobodnú vôľu, citový živor, vášne a pudy. Dostali sme ešte najväčší dar od Boha, daný zadarmo – milosť posväcujúcu, ktorá jediná dávala a dáva aj dnes nadprirodzenú hodnotu našim činom. Len tie skutky sú záslužné pre nebo, ktoré sú vykonané v stave lásky. Boh podrobil telo človeka prírodným zákonom, jeho rozumu a vôli predkladá mravný zákon, ktorý im vštepil ako hlas svedomia. Boh stvoril ľudí ako slobodné bytosti, a preto im musel dať možnosť, aby túto slobodu mohli prejaviť. (Prečítať Gn 2, 8-17) Prví ľudia boli dokonalí, preto pokušenie muselo prísť zvonka. Už vtedy bolo zlo prítomné vo svete. Boh podrobil prvých ľudí skúške poslušnosti voči nemu (Gn 3,1-6). Každý hriech je neposlušnosťou voči Bohu a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu. Následky hriechu: - zatienenie rozumu – ľudia si nepriznali svoj diel viny, - narušenie harmónie medzi telom a duchom - prebudenie nezriadenej žiadostivosti, - strata milosti posväcujúcej, - utrpenie, bolesť a smrť.

8


Vo chvíli, keď Adam a Eva podliehajú Pokušiteľovi, páchajú osobný hriech, ktorý zasahuje ľudskú prirodzenosť. Je to dedičný hriech, ktorý sa prenáša na celé ľudstvo rozmnožovaním. Je to stav viny, v ktorom sa narodí každý človek. Dedičný hriech sa človeku odpúšťa krstom. Adam dostal prvotnú svätosť a spravodlivosť nielen pre seba, ale pre celú ľudskú prirodzenosť. Všetci sme zatiahnutí do Adamovho hriechu. Ale nezabúdajme, že Ježiš je spasiteľom všetkých ľudí a vďaka nemu sa ponúka spása všetkým. Tak ako Ježiš je opakom Adama, tak aj Panna Mária je opakom Evy. Dušu Panny Márie nezatienil žiaden hriech, hoci žila vo svete plnom zla. Preto nezabúdajme na našu starostlivú Matku, obracajme sa na ňu s dôverou. Ona nám vyprosí veľa milostí. Ona dobre vie, aké sme krehkí, a preto sa usiluje nám pomáhať. Spracoval Ivan Šuly DOLNÝ LIESKOV ***

ČO JE LÁSKA? Možno sme sa aj my minulý mesiac zaoberali práve touto otázkou na sviatok svätého Valentína. Ale pamätajme pri tom, že láska má viac stupňov, ktoré sú navzájom veľmi úzko spojené. Prvý stupeň lásky – AGAPÉ – vyjadruje Božiu lásku k nám, vyjadruje to, ako Boh z lásky k ľuďom obetoval svojho syna: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal ve čný život.“ (Jn 3,16n). KARITAS možno pochopiť ako odpoveď človeka na spomenutú Božiu lásku. Jej semienko je do ľudského srdca vštepené už pri krste a je na človekovi, či ho bude vo svojom živote rozvíjať. Ak sa teda riadi prikázaním: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ (Lk 10, 27) je jasné, že Láske vraví áno. AMOR – tretí stupeň – nesie meno antického bôžika lásky. Vystihuje to, ako my chápeme lásku. Amor preto v živote zodpovedá prirodzenej láske. Najkrajším modelom sa stáva láska k deťom, láska k rodičom, tiež láska k priateľom. Ak však človek túži po vlastnom živote a buduje si nové vzťahy, v popredí stojí EROS. Mýlime sa, ak ho stotožňujeme s prívlastkami časopisov či klubov, lebo práve erotickú lásku môžeme nahradiť pojmami duchovná náklonnosť, obdiv, úcta k druhej osobe, v ktorej vidíme Boží obraz. Keď môžeme povedať, že za milovaného položíme život, tak vtedy naša láska vrcholí. A ostatnou čiastkou pojmu láska je SEX. Je nerozlučne spätá s erosom, či amorom a nie je správne, ak sa od nich oddeľuje. Boh ju darúva manželom, ktorí i v nej nachádzajú naplnenie spoločného života. Prejavy všetkých stupňov lásky sa dajú pozorovať na fungujúcej rodine, žijúcej kresťanstvo. Jej členovia sa navzájom milujú a ctia a zároveň prostredníctvom tejto ľudskej lásky milujú celým srdcom Boha, ktorý im tento vznešený cit vložil do srdca. Mgr. Slávka Belanová PALÁRIKOVO

***

9


MODLITBA PÁNA (pokračovanie)

A odpusť nám naše viny Na obrázku vidíme smutného chlapca a dievčatko, z ich sŕdc sa vytratila radosť. Asi urobili niečo zlé, čím urazili Nebeského Otca, svojich rodičov, jeden druhého. Preto by sme si dnes, deti, porozprávali o tom, čo je to hriech, čo znamená v našej duší a ako sa ho môžeme zbaviť. Vieme, že náš Nebeský Otec nás má veľmi rád. Že, deti? Vidíme to z toho, že nám stvoril takú krásnu zem, kvety, stromy, zvieratká, sneh, ale aj našich rodičov, súrodencov. Dal nám aj návod, ako máme žiť, zanechal nám rady pre život tu na zemi – jeho prikázania. Ak budeme podľa nich žiť, budeme šťastní. Ak človek nežije podľa Božích rád, častokrát koná nesprávne, zle – teda hreší, robí hriech. Hriechom urážame nášho dobrého Otca, ale ešte viac ubližujeme sebe a svojim blížnym a stávame sa smutnými a nešťastnými. Deti, nakreslime si do zošitov seba a oproti sebe nakreslime nášho Nebeského Otca, ako si ho kto predstavuje, Medzi nami a Bohom dokreslime most. Vždy, keď žijeme podľa Božích rád, môžeme sa po tom moste dostať k Bohu, ale keď urobíme hriech, búrame tento náš most a k Bohu sa nemôžeme dostať. Preto by sme sa mali usilovať zachovať si náš most priateľstva s Bohom stále pekný, pevný a celý. Ak sa nám niekedy stane, že sa náš most rozpadne, máme vždy jednu možnosť od Boha, aby sme ho opäť postavili – prosiť ho o odpustenie. Vy, mladšie deti, poprosiť ho pri modlitbe a vy, staršie deti, viete, že nám Boh odpúšťa vo sviatosti zmierenia. Tak si, deti, vzájomne želajme veľa radosti, radosti z toho, že sme Božie deti, ktoré majú super Otecka v nebi.

Ako i my odpúšťame svojim vinníkom Deti, určite ste už zažili, že vám kamarátka alebo spolužiak povedal niečo nepekné, čím vám ublížil, alebo vám nechcel požičať nejakú vec. Vtedy ste sa na neho asi trošku nahnevali, že? Možno, že ste sa s ním nechceli ani rozprávať alebo hrať. Je to veru poriadne ťažké odpustiť tomu, kto nám ublížil, ale Pán Ježiš nás v modlitbe Otče náš k tomu vyzýva: „...ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“ Teraz budeme trošku kresliť. Do svojich zošitkov si, deti, nakreslite veľké srdce; ono bude predstavovať vás. Farbičkami doň budeme kresliť za každý náš zlý skutok, slovo alebo neposlušnosť veľkú machuľu. Spolu porozmýšľajme, čo sme v uplynulom týždni urobili zlé svojim najbližším, kamarátom či spolužiakom. (Animátor môže klásť deťom konkrétne otázky, či hovorili škaredé slová, či niekoho bili, či vedeli niečo požičať atď.) Ak bude srdce už plné machúľ, skús sa spýtať detí, čím by sme mohli tie machule zmyť, ako môžeme vinu napraviť. Na obrázku sa deti na seba pozerajú, to iste značí, že si odpustili a už sa na seba nehnevajú. Tak aj vy, deti, každú vinu zmyjete odpustením! Treba sa naučiť poprosiť o odpustenie toho, komu som ublížil. Preto si do vašich zamachuľovaných srdiečok na každú machuľku prilepte čistý papier, na ktorom bude vaše konkrétne predsavzatie, že sa polepšíte. Pane Bože, si otcom všetkých nás, pomôž nám správať sa ku všetkým ako k svojim bratom a sestrám, aby sa naše srdcia mohli radovať a nažívať v láske.

10


OCHOTA K OBETE POMÔCKY: Väčší papier, kamienky, lepidlo, drevený kríž, papieriky, ceruzky. PIESEŇ ZAMYSLENIE: Pozdvihnite svoje oči k Ukrižovanému a hneď vám to pôjde ľahšie! Keď on prejavil svoju lásku k nám mimoriadnymi skutkami a útrapami, akože chcete Pána odbavi ť len slovami? Či viete, čo znamená viesť opravdivý duchovný život? Nie je to nič iné, ako sa dať za sluhov Bohu, ktorých si on sám poznačí svojimi znamienkami – krížmi a potom, tak ako seba, vydá ich za sluhov celého ľudstva, keď mu už predtým odovzdali svoju slobodu. Týmto nám totiž nerobí nijaké bezprávie, ale preukazuje nám nemalú milos ť. Kto sa neodhodlá na toto, nech si nemyslí, že nejako pokro čí. Lebo ako som už povedala, celá stavba duchovného života spočíva na základe pokory. Ak ten základ nie je spoľahlivý, potom, ani Pán nebude chcieť túto budovu vyššie vytiahnuť. Len nestavajme veže bez základu! Pretože Pán sa nedíva na veľkosť činov, ale skôr na lásku, s akou ich konáme. Robme len toľko, koľko stačíme a Pán nám pomôže každý deň viac urobiť. Neochabnime hneď! V tomto krátkom úseku nášho života, ktorý je hádam kratší ako si myslíme, prinášajme Pánovi vnútorne i navonok takú obetu, akú len môžeme. On sám ju spojí s tou obetou, ktorú priniesol za nás Otcovi na kríži, a tak bude ma ť naša obeta takú hodnotu, akú jej získala naša ochota, aj ke ď sú naše skutky nepatrné. Sv. Terézia z Avily PIESEŇ: Blíž k tebe, Bože môj (viď JKS). VĎAKY, CHVÁLY, PROSBY + DESIATOK RUŽENCA AKTIVITA: Otázky: 1. Aké bolesti a problémy cítim vo svojom živote? Čo z toho som ochotný priniesť ako obeť pre druhých? Pre aký konkrétny cieľ, na aký konkrétny úmysel? 2. Čoho som ochotný sa vzdať a priniesť to ako obeť na konkrétny úmysel? Zamysli sa nad vecami, ktoré považuješ za samozrejmé a pritom sú to dary od Boha, ktoré nemá každý. 3. Spytovať svedomie: V čom Boha sklamávam, čo chcem zlepšiť, aké nedostatky a hriechy chcem Bohu odovzdať? Mám možnosť nového začiatku.

DYNAMIKA: 1. Na papier načrtnite obrys kríža. Postupne prilepujte s účastníkmi kamienky. Pri prilepovaní každého kamienku môžete vysloviť príhovor alebo prosbu. 2. Účastníkom rozdajte malé zelené lístočky (zelená ako symbol nádeje), na ktoré môžu napísať odpovede na otázky č. 1 a 2. Potom lístočky prilepia na drevený kríž, ktorý týmto „rozkvitne“. (Kríž je možné potom využiť pri krížovej ceste, pri svätej omši v sprievode a pod.) 3. Dramaticky stvárnite krížovú cestu. Na začiatku nech si každý vylosuje konkrétnu úlohu niekoho, kto sa na krížovej ceste zúčastnil. Pri každom zastavení potom s účastníkmi zahrajte konkrétnu udalosť. 4. Dramaticky stvárnite krížovú cestu na súčasné motívy. Nechajte mladých nech si sami vymyslia zastavenia, ktoré vychádzajú zo súčasnej doby.

11


PRE DETI: Obrázok veľkonočného baránka si môžu deti počas pôstu postupne vyfarbovať. Napríklad, ak boli na svätej omši, vyfarbia si kvietok červenou, ak vykonali nejaký dobrý skutok, zelenou a pod. Použitá literatúra: August Berz, Jozef Vrablec: SRDCOM K BOHU POJĎ A NÁSLEDUJ MĚ 1 – TÉMATA PRO SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE

Spracoval nehodný služobník Panny Márie

12


Boj proti hladu Benjamín Romo, CM Globalizácia lásky: Boj proti hladu Začali sme druhý rok. 27. septembra 2002 sme vstúpili do druhého a posledného roku tejto kampane. Iniciatívy sa ujali rôzne krajiny, v ktorých je vincentská rodina (VR) početne zastúpená. Členovia Komisie pre projekt dostali množstvo správ o rôznych aktivitách. Internetová stránka VR publikovala niektoré projekty, ktoré môžete navštíviť (www.famvin.org). Návrhy pomoci sú naozaj rôzne: raňajky pre podvyživené deti, pomoc pre ťarchavé ženy, jedlá pre deti ulice, organizovanie zeleninových záhrad pri perifériách miest, bezprostredná pomoc chorým na AIDS. Spôsob získavania fondov pochádzajúcich z kampaní, zbierky, dary a žiadosti o poskytnutie pomoci, ktoré sú adresované inštitúciám solidarity VR jednej krajiny krajinou druhou, sa dostala do povedomia verejnosti. Všetky vetvy VR vo všetkých piatich kontinentoch, bohaté krajiny spolu s chudobnými sú účastné týchto projektov. Po uplynutí prvého roka chceme povedať, že to ide dobre, ale predsa len treba ešte veľa pracovať. Členovia Komisie vyzvali všetky vetvy VR k spolupráci, aby pokračovali v kampani v druhom roku. Mnohé skupiny, ktoré sa zhromaždili ako rodina, slávili sviatok sv. Vincenta, ocenili spoluúčasť v tejto kampani a rozhodli sa pokračovať s obnovenou energiou, použijúc rôzne stratégie v podpore tohto projektu medzinárodnej VR. Čo môžeme ešte robiť? 1. Prejsť z priamej akcie do boja proti príčinám. Organizovanie tohto boja v inštitúciách, za ktoré sme zodpovední, alebo tam, kde máme vplyv. Konať dni štúdia a citlivej reflexie a povzbudiť komunity k solidárnym činom. Rozšíriť kampaň cez masmédiá, ktoré máme v dosahu, a formovať chudobných pre spoluprácu. 2. Rozvinúť konkrétne projekty na úrovni regionálnej, národnej a medzinárodnej: spoločné obrábanie pôdy, nákup pracovného náradia, naučiť používať zavlažovacie zariadenia, vŕtanie studní, chov hydiny a dobytka... To všetko sa robí za priamej účasti chudobných. Snažiť sa o ich samopovýšenie a premenu sociálnej reality. Komisia pre „Kampaň proti hladu“: Any Rodríguez, AIC, sr. Marie Yonide Midy, DKL, a p. Benjamín Romo, CM.

13


A čo robíme my? Vo svete ľudia stále zomierajú na následky hladu. V súčasnosti trpí v rozvojových krajinách hladom približne 800 miliónov ľudí. Denne zomiera od hladu 24 tisíc ľudí, z toho tri štvrtiny sú deti. U nás zatiaľ takéto problémy nemáme, ale je veľa ľudí, ktorým tento problém nie je ľahostajný. Sem patrí aj vincentská rodina, teda aj ZMM. A tak sa aj tento rok v Beluši uskutočnila mnohým už známa kampaň proti hladu. Dátum sme stanovili na 17. november, kedy sme slávili sv. Alžbetu Uhorskú, patrónku nášho kostola. Akcia prebiehala od prvej svätej omše predajom výrobkov detí a sestričiek. Výrobky boli veľmi pestré a pekné. Najväčší záujem bol o klokočové ružence a podložky pod hrnce. Po obede sa konalo v kostole predstavenie zo života sv. Alžbety. Po ňom sa pokračovalo v predaji. Kampaň sme úspešne ukončili asi o 16:00. Veľká radosť nastala po zistení sumy, ktorú sme vyzbierali. Bolo to Sk 17 140,–. V celkovej sume boli aj dobrovoľné príspevky od ľudí, ktorí prispievali už dlhšiu dobu v našich kostoloch. Tieto peniaze pôjdu na pomoc ľuďom na Sibíri, kde pôsobia misionárky sestry vincentky. Aj keď je náš príspevok v porovnaní so svetovými potrebami iba odrobinka, boli sme radi, že aj my sme priložili ruku k riešeniu tohto veľkého problému. Martin Lašo BELUŠA

Ako sa vaše spoločenstvo zapája do kampane boj proti hladu? Napíšte nám!

O DAROVANÍ Indická legenda rozpráva, ako istý sedliak, nesúc na pleciach vrece pšenice, stretol samého Pána Boha. Pán Boh ho neočakávane poprosil o trochu pšenice. Chlap pohľadal najmenšie zrnko a dal ho svojmu Stvoriteľovi. Ten vzal darované zrnko, premenil ho na zlato a vrátil majiteľovi. Až teraz sedliak dostal rozum a ľutoval, že nedal Pánu Bohu celé vrece. „Kto ochotne dáva, dlho nepýta.“ „On má dve ruky: jednu na branie a jednu na držanie. Tá na darovanie mu chýba.“ (nemecké príslovia)

14


Spoločenstvo ZMM sa predstavuje Palárikovo Skoro dvanásť rôčkov sa stretávame v našej farnosti Palárikovo. Našimi patrónkami sú milé sestričky z Močenku. V roku 1991 boli pozvané vtedajším správcom farnosti, aby u nás založili Mariánsku družinu. Vystriedalo sa ich mnoho, no my radi spomíname na usmiate tváre sestry Ireny, Terézie, Anastázie, Antónie... V súčasnosti nás raz mesačne navštívia sestričky Miriam a Paula. Úzko spolupracujú či už s pánom farárom, alebo s Dankou Kucharovou, vedúcou nášho spoločenstva, ktorá prebrala túto zodpovednú úlohu po Zuzke Kováčikovej. Danka si pripravuje stretká pre starších členov (SŠ a vyššie) a mojej maličkosti sa ušla skupinka mladších, čo sú deti prvého až deviateho ročníka. Obyčajne sa stretávame v nedeľu popoludní. Informujeme sa o najnovších udalostiach, týkajúcich sa ZMM, spomenieme sviatky z liturgického kalendára alebo tému, ktorá nás v poslednom čase najviac zaujala. Niekedy sa naučíme vyrábať trebárs kocku zo zápaliek. Deti sa zasa rady hrajú. No vieme, že nielen hrami je živý človek. Preto sa s nimi trocha „učíme“ o prikázaniach, o živote Panny Márie či nejakých svätcov... Naše spoločenstvo je úzko spojené i so spevokolom, pretože majú mnoho spoločných členov. Vlastne i dirigentka Janka Kucharová je členkou ZMM. Nechceme však tvoriť izolované spoločenstvo mladých ľudí, a preto sem-tam zorganizujeme nejakú akciu (karneval, púť do ostrihomskej baziliky, jasličkovú pobožnosť), ktorej cieľom je osloviť ostatných, najmä doma nudiace sa deti a mládež. Všetci sme radi, ak môžeme pomôcť ľuďom v núdzi či už zberom známok, alebo predajom vlastných výrobkov v Boji proti hladu. Okrem toho môžu vo farnosti s nami počítať pri upratovaní, vyzdobovaní kostola, pri modlitbe svätého ruženca. Párkrát sme si vyšli aj na dlhší výlet do hôr a skoro každý rok sme bicyklami putovali 30 km k sestričkám do Močenku a nenechali sme si tam ujsť slávnostné ukončenie divadelného Gorazdovho Močenku. A čo som si nechala na koniec? Ani sa nám to nechce veriť, ale tento rok 23. mája oslávime 10. výročie prvého prijatia do ZMM v našej farnosti. Sme radi, že toto dielo požehnáva Boh na orodovanie Panny Márie a chceme ho poprosiť o to, aby sme vždy s jeho láskou mohli ľuďom rozdávať radosť ešte mnoho a mnoho dní... Mgr. Slavomíra Belanová PALÁRIKOVO

15


Na koberček Predstavujeme vám novú rubriku, v ktorej sme sa po prvýkrát rozhodli „na koberček“ pozvať toho „najvyššieho“. Tušíte už o koho ide? Mohli ste ho stretnúť minulé leto na Zlete ZMM, na rôznych akciách a tiež na ľudových misiách. A nezľaknite sa toho, čo budete čítať, lebo nie všetko je myslené vážne. Páter PAVOL NOGA, CM, na koberček! Narodil sa 30. 12. 1973 v Žiline, má dve sestry. Po štúdiu na strojárskom učilišti v Kysuckom Novom Meste sa v ňom ozval hlas Boží a zrazu sa objavil (ani nevedel ako) v noviciáte v Poľsku. Po roku nastúpil do seminára v Bijacovciach. Teraz pôsobí ako člen misijného tímu a tiež ako národný direktor ZMM.

Páter Pavol a jeho naj:

Ako človek...: Čo robíte, keď sa cítite byť na dne? Potrebujem blízkeho človeka, ktorý ma vie pochopiť, vypočuť a hlavne toho Najvyššieho, ktorý ma pozná a chápe. Ako a s kým rád trávite voľný čas? Snažil som sa športovať, no s pribúdajúcimi kilami sa to už nedá, a tak chodím už len k chudobným a za spolubratmi. Aký máte nesplnený sen? Aby mladí v ZMM pochopili, že majú v rukách ďalšiu budúcnosť sveta, aby sa stali samostatnými a aby si uvedomili, že je to ich združenie. Bez čoho nedokážete byť? Bez nádeje a dobrého priateľa.

farba: modrá, jedlo, nápoj: chipsy a cola, kniha: Verne: Tajomný ostrov, Cronin: Zelené roky, videokazeta: Majstrovstvá sveta v hokeji 2002 (Videl som ju už päťstokrát!), šport: všetky loptové hry okrem basketbalu a veľmi rád sa fotím, ale mám pri tom „výpadky pamäti“, vzor: Ján Hutyra, CM.

Čo dokážete len ťažko odpustiť? Zradenú dôveru. Čo vás najviac upúta na človeku, s ktorým sa stretnete? To, akým dychom dýcha.

Koho považujete za svoju priateľku? Tú, ktorej som najviac dôveroval – „Matku Mojím životným krédom je „Pozem!“ korných Pán Boh miluje.“ Na ľuďoch sa mi páči úprimnosť a nepáči pýcha. Mojou Kde by ste rád strávili dovolenku? slabou stránkou je meškanie. Dohovorím sa Na Kryme v Ukrajine a vo Svätej zemi. po francúzsky, španielsky a trochu po nemecky.

16


Ako kňaz...:

A ako ho nepoznáte:

Ako si predstavujete ideálne misie? Tak, aby ľudia po skončení misií povedali: „Naozaj tu bol prítomný Boh a dotkol sa nás.“

Kto je váš najlepší priateľ? Som to azda ja, Pane? Čo hovoríte na výrok: „Večer nedajbože spať, ráno nedajbože vstať?“ Už som to niekde počul. Žeby to bolo o mne...?

Čo vás na kňazstve najviac baví? Že môžem pomáhať druhým ľuďom v osobe Krista a cítiť, že Boh cezo mňa účinkuje.

Čo vás najviac upúta na človeku, s ktorým sa stretnete? Akým dychom dýcha. Lebo po cesnaku od padávam.

Čo je podľa vás na kňazstve najpodstatnejšie? Aby si človek vedel popri tom všetkom, čo počuje, zachovať prirodzenosť, aby vedel byť čitateľný pre druhých.

A perlička od redaktorov na záver: Pri rozhovore sme si všimli, že páter Pavol často používa niektoré slová, napr.:

Ako prežívate prítomnosť Boha vo svojom živote? Silno, dáva sa mi často poznať hmatateľnými vecami, akoby hovoril: „Tu som!“

keď sa nahnevá: Kurka vodná!, keď sa zľakne: Božíčku!, keď ho niečo prekvapí: Matka zem!, pri kázni: naozaj, skutočne, a tak, takže a niekedy medzi rečou vynecháva písmenká, a preto nechápeme zmysel jeho kázní.

Kým je pre vás žena, dievča? Úžasná bytosť, ktorá má také schopnosti, aké muži nemajú, a je dobre, že Boh stvoril muža a ženu, pretože sa obidvaja môžu nádherne dopĺňať.

Za rozhovor ďakujú Monika, Erika a Zuzka

17


Čo bolo? Je nás viac Z príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa 6. decembra 2002 v našej farnosti Tulčík udiala milá slávnosť, kedy sa naše rady rozrástli o nových členov anjelského spolku, čakateľov, ba aj členov. Niektorí z nich začínajú pracovať aj ako vedúci skupiniek. My, starší členovia, sme si obnovili svoje zasvätenie. Pán nám doprial tú milosť, že sme mali medzi sebou nášho bohoslovca Petra, tiež člena ZMM. Po svätej omši, ktorú spestril spev detského zboru, sme sa spoločne zišli na malom pohostení, ktoré, ako dúfam, prispelo k upevneniu našich vzťahov. Veľkú radosť nám robia naši najmladší, do ktorých vkladáme svoje nádeje. Tonka DEMJATA

„Plesali“ sme Keďže je za nami čas fašiangov – čas plesov a zábav, chcela by som sa s vami podeliť o zážitok z nášho prvého plesu mladých zo ZMM na východnom Slovensku, ktorý sa uskutočnil tento rok v Parchovanoch. Parchovany – rozľahlá dedinka – nás pojala všetkých z celého východu ako dobrá mama. Táto krásna udalosť – akcia mladých pre mladých – sa začala ako inak v kostole, a to svätou omšou. Pozvanie slúžiť svätú omšu prijal o. Stanislav Bindas, CM. Mimochodom, málokto vie, že nebyť ochrany Panny Márie, svätá omša sa vôbec nemusela začať, cestou totiž zablúdil, no nakoniec predsa prišiel včas. Omša bola krásna už len preto, že nás cez ruky kňaza sám Pán nasýtil a požehnal. Dobrú atmosféru sme dopĺňali i my mladí a naša vzájomná prepojenosť rúk a sŕdc. Rúk, ktoré neboli prázdne, ale naopak, každý dal, čo mal: spev, čítanie lekcie, obetný sprievod s komentárom, miništrovanie... a účasť nás ostatných. Po svätej omši sme sa navzájom zvítali, pretože sme neprišli všetci naraz a niektorí len tak tak (Všakže, Laco, Paľo, Janko a spol.) Ale stihli to! Po zvítaní sme sa všetci odobrali do kultúrneho domu, kde sme sa zvlášť my, dievčatá, ale, pravdaže, aj chlapci ešte trošku „zušľachtili“. Potom nás už po chlade zvonku prilákalo teplo krásne vyzdobenej sály a milé privítanie Denisky a Peťa. Na plese nás poctil svojou prítomnosťou okrem už spomínaného o. Stanislava aj o. Anton a bohoslovci Koľa a Martin z Božtíc. Na krátky čas sa prišiel pozrieť aj domáci pán farár Jozef. O hudbu a tým i o zábavu sa staral super DJ. No a ...začalo sa trsať. Tancovalo sa dlho, dlho (Pre niektorých možno krátko.) s malými prestávkami na oddych, výbornú večeru, doplnenie tekutín (len nealko, lebo to bol ples bez alkoholu) až do štvrtej hodiny rannej. Myslím si, že sa zabával každý, kto sa chcel zabávať. Tanečný parket bol stále

18


plný. Sem-tam niekto sedel, no myslím si, že to boli iba tí menej vytrénovaní alebo tí, ktorí si dobíjali energiu chlebíčkami, zákuskami či slaným pečivom. Spolu s nami sa znamenite zabávali aj naši otcovia vincentíni. Všetci sme sa prijímali navzájom v láske a tešili sa úprimnej radosti z tanca. Chcem poďakovať chlapcom, ktorých bolo menej a ktorí sa mužne zhostili úlohy partnerov pri tanci pre všetky dievčatá. Úprimné poďakovanie patrí zvlášť mladým z Parchovian, ktorí sa osobne zasadili pre dobrú vec. Nech vám i vašim rodičom, ktorí tiež veľmi pomáhali, Boh požehná za vašu námahu, ktorú ste v hojnej miere prejavili pri príprave na náš milý, a všetci dúfame, že nie posledný, ples ZMM. Zvlášť ďakujeme Zuzke i Martinke. A nakoniec nadovšetko sme vďační Pánu Bohu, že si nás chráni a vedie i skrze našu nebeskú mamu Máriu v ZMM, jej sa zasväcujeme a s ňou chceme prežívať toto obdobie mladosti. PS: Tí, ktorí ste tu neboli, chýbali ste nám, zvlášť mladí z Plavča a z Lendaku. Touto cestou vás srdečne pozdravujeme a čakáme, že prídete nabudúce. Božia ovečka Janka OHRADZANY

Koleda Počas vianočných sviatkov chodia po našich domácnostiach malí koledníci, ktorí sú zapojení do akcie Dobrá novina. Takáto akcia a jej podobné sú rozšírené i v ostatných krajinách. Chcela by som sa s vami podeliť práve o jednu z nich. Prekročme hranice bez pasu či občianskeho preukazu a navštívme Českú republiku. Medzi 3. a 8. januárom chodia skupiny troch kráľov s koledou, a preto sa akcia volá Tříkrálová sbírka. Akciu organizuje Sdružení České katolické charity (SČKCH), ktoré pomáha ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich vyznanie, rasu alebo národnosť. Charita udržiava desiatky stredísk ošetrovateľskej služby, sociálnej starostlivosti, domovy pokojného starnutia, azylové domy pre bezdomovcov, domovy pre matky v tiesni, stacionáre a chránené dielne pre zdravotne postihnutých. Charita pomáha tiež ťažko chorým, drogovo závislým, utečencom a väzňom. Významná je tiež humanitárna pomoc do zahraničia. Zatiaľ čo u nás sa väčšinou zapisujú rodiny, ktoré chcú privítať koledníkov, v Čechách sa chodí od domu k domu. Deti tak sčasti môžu skúsiť, ako sa cítila Svätá rodina, keď hľadala nocľah. Nie všade otvoria dvere, nie všade ich privítajú vľúdne či otvárajú svoje srdcia pre núdznych. Deti sa však nedajú znechutiť, vedia totiž, pre čo a pre koho to robia. S každou skupinou chodí vedúci nad 18 rokov, ktorý nosí preukaz SČKCH s číslom totožným na pokladničke, ktorá je zapečatená starostom obce. Po skončení koledy sa na obecnom úrade za účasti starostu a úradných osôb rozpečatí pokladnička a spíše sa protokol. Všetko sa posiela do centra SČKCH. Minuloročný výnos

19


Trojkráľovej zbierky 2002 predstavoval 37 049 169, 70 K č. Z výťažku zbierky zariadila charita veľa užitočného v Čechách i v zahraničí. Pomohla ústavom a hospicom, zakúpila rôzne zdravotné pomôcky, pomohla sociálne slabým rodinám, v Ugande otvorila pre deti školu a ešte veľa iného. Jeden milión korún bol venovaný na pomoc obetiam minuloročných povodní. Voda nám totižto ukázala, akú veľkú silu v sebe skrýva. V Českej republike je rozbehnutá ešte jedna milá akcia Adopce na dálku, ale o tom niekedy nabudúce. Viac sa dozviete na internetovej stránke www.trikralovasbirka.cz.

A čo na to samotní koledníci? I naše spoločenstvá sa zapojili do Otvorili vám všetci? tejto akcie, a preto som položila koledníkom Hanka: Nie. Jirka: Ani nám všade neotvorili. niekoľko otázok. Mohla by si nám opísať, ako to prebiehalo? Iva: Zišli sme sa v sobotu dopoludnia u sestričiek, rozdelili si úlohy i časti, kde sme mali koledovať. Ja som odišla so sestričkou do Záhornice, kde nás čakali štyri dievčatá. Naša skupina koledovala v dvoch dedinách. V samotných Přepychách koledovali dve skupinky detí s vedúcimi. Terezka: Naše stretko sa zišlo na obecnom úrade, obliekli sme sa a rozdelili úlohy i ulice na koledovanie. Okrem Českého Meziříčí sme chodili koledovať aj do Rohenice. Spolu nás bolo päť skupín. David: Pre zaujímavosť: Na jednu skupinu dokonca zavolala jedna pani políciu, preto že sa jej to nevidelo. Všetko sa však šťastne vyriešilo za pomoci Patrika, jedného „kráľa“.

Čo sa ti v tie dni najviac páčilo? Veronika: Že som sa skĺzla. Terka: Vtipy a to, čo sme dostali, myslím tým sladkosti. Iva: Peniaze. Koľko ich bolo. David: Koledovanie v bytovkách. A čo nie? Adélka: Dážď. Terka: Že nám niekto neotvoril. David: Blato a kaluže. Klárka: Zima. Iva: Dlhá cesta. Hanka: Že som bola špinavá.

Prečo sa zúčastňuješ takejto akcie? Maruška: Pretože ma to baví. Chcem pomáhať ľuďom. Veronika: Aby som pomohla ľuďom. Jirka: Vyberáme peniaze pre chorých. Lukáš: Neviem. Stihli ste všetko za jeden deň? Míša: Kdežeby! V sobotu od 9:00 do 17:00 Iva: Pre radosť ľuďom. s prestávkou na obed. No a v nedeľu ešte Klárka: Nemám čo robiť a učiť sa mi nechce. dopoludnia. Adélka: Okrem piatku sme koledovali ešte sestra Gabriela v sobotu v Rohenici. PŘEPYCHY

20


WWWeci

Ahoj, milé dieťa Panny Márie! Na tejto internetovej adrese sa budeš môcť oboznámiť s aktivitami ZMM na Slovensku a na celom svete. ZMM na Slovensku si uvedomuje nutnosť vlastnej prezentácie aj touto formou. A preto aj vznikla naša domovská stránka, ktorú by som ti chcel priblížiť. Na ľavej strane vidíš súpis položiek, z ktorých si môžeš vybrať tú, o ktorú máš záujem. Na pravej stane je menšia prezentácia toho, čo sa momentálne pripravuje a čo je nové v ZMM. Môžeš si pozrieť napríklad informácie týkajúce sa kampane Boj proti hladu alebo iné. V strede sú oznamy, ktoré ťa informujú o aktivitách ZMM na Slovensku a vo svete. Stránka je vo svojom rozbehovom štádiu, ale usilovne sa pracuje na jej neustálom vylepšovaní. Daniel Koyš

21


Nedeľná chvíľka poézie Karneval? Režeš moju dušu. Neprestávaš. Premýšľam, čo pravda. Obliekať sa? Navliecť? Do čoho? Chcem kráčať vpred. Srdce nechať tĺcť... Všade len maska.

Modlitba v spánku Nech mesiac pieseň zaspieva, že v spánku Ti duša chválu vzdá... a hviezdy tíško pošepnú moju túžbu odvekú: byť milovaný a milovať.

Túžba Chcela by som všetkých zošiť ihlou lásky – jedno srdce, rasizmus nám robí vrásky zbytočne. Človek nechce obmedziť svoje „ja“, nechať žiť a spoločne ísť do cieľa. Tyran prišiel medzi nás, nesekneš mu a stratíš žitia čas. Máš inú pokožku, vlasy, tvár. Si odpísaný! Ostal ti iba žiaľ? Len láska môže zachrániť svet. Tyran začal milovať, zloby niet... Autorkou básní je členka spoločenstva ZMM v Beluši Mária Mazúrová.

22


Príbeh Boh a armáda (dokončenie) Koncom januára sme išli na púť do Gaboltova (pútnické miesto Panny Márie Škapuliarskej na východnom Slovensku). Vyrazili sme ráno o siedmej hodine. Po príchode sme mali chvíľu voľna, kedy sme mohli ísť na svätú spoveď. Potom sme mali svätú omšu spolu s miestnymi veriacimi. Počas homílie nás miestny pán farár nabádal, aby sme neboli len obrancami vlasti, ale aby sme sa postavili do prvej línie na obranu rodiny, svojich manželiek (ja som „zatiaľ“ slobodný) a detí. Rozprával nám, ako máme dozrieť v zrelých mužov, že máme žiť svoju vieru vždy a všade – aj v uniformách a v útvaroch. Možno sa vám to nezdá, ale niekedy je to ťažké. Za dlhé roky sa u ľudí utvrdil názor, že vojak je bez viery, bez citu, že je nemorálny atď. No nie je to celkom pravda. Možno, že je nás menej, ale sme!!! A chceme hlásať Krista a žiť podľa Máriiných čností. Taký záväzok sme si dali na konci svätej omše. Po nej sme sa išli občerstviť do kultúrneho strediska, kde nám pán starosta pripravil prekvapenie. Potom sme išli n farský úrad, kde nám miestny pán farár povedal o histórii Gaboltova. K tomu sme si ešte zaspievali a nakoniec sme sa pomodlili a s požehnaním sme odchádzali. Zastavili sme sa tiež v Bardejove, kde sme si tiež prezreli pamätihodnosti tohto mesta. Aj takto môže vyzerať nedeľa v živote vojaka. Nedá mi ešte nespomenúť našu vojenskú národnú púť do Levoče, ktorá sa koná na sviatok Návštevy Panny Márie 2. júla. Tí, ktorí to poznáte, viete, o čom hovorím, a ktorí to nepoznáte, príďte na odpust do Levoče a všimnite si svojich bratov v „maskáčoch“. Raz prežité je lepšie ako desaťkrát čítané. Verte mi, je to krásne. Avšak nechcem nič prezrádzať. Príďte, uvidíte a prežijete! No teraz mám pre vás jednu úlohu (svojim podriadeným by som povedal, že rozkaz). Prečítajte si Ef 6, 11 – 17 . Aj vy môžete a máte bojovať ako Kristovi vojaci. V službe vlasti (čiže aj vám) a Bohu váš brat Peter Dobranský PS: Po skončení základnej vojenskej služby som sa rozhodol pre povolanie vojaka z povolania. S pomocou Božou sa mi darí a som spokojný.

POZOR!!! ZMENA!!! Tel. číslo do Centra v Nitre: 037 741 74 46 Mobil na sestru Margitu: 0903 742 291 E-mail do Centra v Nitre: zmm@stonline.sk

23


Žtovník „Teraz sú naše stredné školy preplnené. Pravda, pán kolega?“ „Áno, to je asi preto, že dnes chce študovať každý osol. Keď som išiel študovať ja,, bol som z celej dediny jediný.“ Za farárom dobehne cigán: „Narodila sa mi dcéra.“ „Gratulujem! A aké meno jej dáme?“ „Žilina.“ „Ale, Dežo, veď také nemôžem.“ „A synom ste mohli? Jeden je Martin a druhý Mikuláš.“

Malá myš sa pýta veľkej: „Čo je to otrava na myši?“ “Vieš, to je niečo podobné ako mačka v prášku...“

Dve blchy vychádzajú z reštaurácie: „Tak čo,“ pýta sa jedna, „pôjdeme peši alebo sa odvezieme na psovi?“

Sedí vrabec s partnerkou na konári, utiera si slzy a svätosväte prisahá: „Ver mi, drahá. Ten prstienok nám skutočne od ornitológa.“ „Prečo si si do žiackej knižky nalepil moju fotografiu?“ pýta sa otec Jožka. „Pani učiteľka včera povedala, že by rada videla toho chytráka, čo mi píše domáce úlohy.“ „Karolko, prečo chceš, aby ti sirup dával len starý otec?“ „Lebo sa mu trasie ruka a vždy polovicu vyleje.“

„Otecko, dnes ma v škole pochválil pán učiteľ.“ „A čože ti povedal?“ „Že píšem ako lekár s dvadsaťročnou praxou.“ Píše syn, ktorý je na vojne, svojim rodičom: „Prosím vás, pošlite mi 100 korún a buchty.“ O nejaký čas mu príde odpoveď: „Synu, 10 korún sa píše s jednou nulou a buchty Ti nemôžeme poslať, lebo trúba odišla na vojnu.“ Pripravuje Peter Virga

24


INFO Možno vieš, možno nie, že ZMM vydalo dve nové brožúrky. Jedna s názvom PATRÍŠ MÁRII je určená pre členov pri prijatí do ZMM. Nájdeš v nej modlitbu zasvätenia, ciele, prostriedky, záväzky a výborné modlitby, ktoré ti pomôžu na ceste za Ježišom. Táto brožúrka patrí aj členom, ktorí už boli prijatí. Druhá FORMÁCIA ČLENOV ZDRUŽENIA MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE patrí do rúk všetkým animátorom a sestrám zodpovedným za formáciu detí a mládeže v ZMM. V nej sa zasa dozvieš, čo je spoločenstvo, ako a v čom formovať jednotlivé skupinky v ZMM. Obe brožúrky sú obohatené citátmi svätých a super obrázkami. Ak ich ešte ako sestra či animátor nemáš, ozvi sa do Centra ZMM sestre Margite Grobarčíkovej. ********** Prosíme vás, milí mladí priatelia, aby ste sa nahlasovali sestrám zodpovedným za jednotlivé duchovné obnovy DO KONCA MÁJA 2003. Prosím vás, prihláste sa načas, aby sme nemali problémy so zaisťovaním turnusov. Využite túto príležitosť duchovnej obnovy pre váš osobný život i pre vaše spoločenstvá, aby ste načerpali novú silu, a tak mohli s väčšou horlivosťou pracovať pre Máriino dielo a rásť v láske k Bohu i k druhým. Ak by niektorí z vás boli ochotní zobrať na seba úlohu animátorov a vypomôcť na duchovných obnovách počas prázdnin, prosíme, aby ste sa nám nahlasovali do Centra. Nezabudnite udať vašu kontaktnú adresu a telefónne číslo. Už sa na vás tešíme! ********** V marci sa chystáme na návštevu spoločenstiev ZMM v Českej republike spolu s národným direktorom pátrom Pavlom a s predsedom Ľubom Lazovým, preto prosíme o modlitby, aby sme to všetko bez problémov obišli. ********** Drazí mladí! Chceme vás, kteří by jste měli zájem, pozvat k nám do Čech na duchovní obnovu. Naše obnovy se budou konat na mariánských poutních místech: Svatá Hora u Příbrami, Koclířov u Svitav a Vranov u Brna. Zda by měli někteří z vás zájem, je možné se přihlásit na adresách uvedených v seznamu duchovních obnov. Poplatek za duchovní obnovu se pohybuje kolem 600,- až 750,- Kč. Budeme rádi, když mezi nás někteří zavítáte! ZMM v ČR ********** Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na našu prosbu a poslali nám vyplnený informačný list o fungovaní a aktivitách svojho spoločenstva. Vzhľadom na veľké množstvo informácií, ktoré nebolo možné v stanovenom čase zozbierať od všetkých

25


spoločenstiev ZMM (rodné čísla, podpisy každého člena...), sme tento rok nemohli našu žiadosť o finančnú podporu predložiť Ministerstvu školstva SR (MŠ SR). O túto podporu sa budeme uchádzať v budúcom roku. Preto vás prosíme o zodpovednú spoluprácu pri zbieraní potrebných dokumentov. Je potrebné, aby každé spoločenstvo ZMM viedlo svoje aktivity, činnosť, službu aj po „byrokratickej“ stránke. Inak v žiadosti na MŠ SR neuspejeme. Ø

Pri akejkoľvek svojej činnosti (divadlá, výlety, kurzy, duchovné tábory, diskotéky...) napíšte nasledovné údaje na samostatný formulár. Prosíme, postupujte podľa uvedeného návodu: Miesto konania akcie : Čas: Názov: Počet zúčastnených detí: Cieľ: Priebeh: Prezenčná listina zúčastnených (meno, priezvisko, adresa, podpis zúčastnených): Vyplnené formuláre posielajte na známu adresu Centra ZMM v Nitre.

Ø

Taktiež budeme musieť nanovo urobiť zoznamy kolektívu Združenia, keďže na tých predošlých chýbali podpisy a rodné čísla. Vzorový hlavičkový papier vám zašleme.

Ø

Každú činnosť je potrebné propagovať najmenej týždeň pred jej začatím na internetovej stránke www.mladez.sk, kde je treba kliknúť na položku „vložiť akciu“. Následne budete požiadaní o vloženie hesla. O toto heslo sa kontaktujte u predsedu ZMM. (Ing. Ľubomír Lazový, Štúrova 9/10, 018 61, mobil 0904 332 770)

Možno, že po prečítaní tohto oznamu sa vám to zdá ťažké a zložité. Ale všetky tieto informácie sú nevyhnutné k tomu, aby nám boli pridelené finančné prostriedky od MŠ SR pre činnosť ZMM. Začíname, nebojte sa, časom sa to všetko naučíme. Ďakujeme vám za pochopenie. Nech naša dobrá Matka, ktorá bola tiež poslušná voči nariadeniam, zákonom, je našim vzorom aj pri spĺňaní tejto úlohy. ********** Chceme vám predložiť jednu prosbu. ZMM je neziskové a finančne je odkázané na podporu dobrodincov. Preto sa obraciame na vás s touto žiadosťou. Ak máte známych podnikateľov, firmy alebo solventných ľudí, ktorí sú otvorení pre pomoc a boli by ochotní podporiť naše dielo, poproste ich o finančnú pomoc pre potreby a na činnosť nášho Združenia. Ak máte takúto možnosť, ohláste sa k nám do Centra v Nitre. Vďaka za pochopenie a pomoc. Nebojme sa prosiť, no nezabúdajme sa aj modliť za našich dobrodincov.

26


KtoKto som?som? JANA ŠEVČEKOVÁ robím? Čo Čo robím? Študujem učiteľstvo

mám preKoľko I. stupeň ZŠ rokov? na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Čo ma baví? Koľko mám rokov? 20,666. Čo ma baví? Nháňanie chalanov, cyklistika, turistika, spev,...

Kto som? PETER LAZOVÝ Čo robím? Študujem na Obchodnej

akadémii v Považskej Bystrici. Koľko mám rokov? 17, 92. Čo ma baví? Knihy, hagiografia, príroda, história, hudba, ...., ......., ....., ......, ....., ............, ................., ........, ........atď.

Kto som? ZUZANA JAKUBÍKOVÁ Čo robím? Študujem tretí rok na CMBF UK v Nitre.

Koľko mám rokov? 21,333. Čo ma baví? Spev, hra na rôzne

hudobné nástroje a kreslenie. Mám rada mladých ľudí, preto sa snažím byť čo najviac s nimi a v ťažkých situáciách byť im oporou.

Kto som? DANIEL KOYŠ Čo robím? Študujem na SOUe

v Dubnici nad Váhom. Koľko mám rokov? 17. Čo ma baví? Gospelová hudba, práca s mládežou. Mám rád malé deti, zaujímajú ma novinky v spoločenskom dianí a v technickej oblasti.

Kto som? PETER VIRGA Čo robím? Študujem piaty rok na

Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Koľko mám rokov? 22,6. Čo ma baví? Náboženská literatúra, ping-pong, kalceto, plávanie, kofola...

27


1. Blahoslavení, ktorí sa vedia smiať sami na sebe. Ich zábava nebude ma ť konca. 2. Blahoslavení, ktorí vedia rozlišovať horu od krtinca. Ušetria sa od mnohých zmätkov. 3. Blahoslavení, ktorí vedia odpočívať bez výhovoriek. Oni budú múdri. 4. Blahoslavení, ktorí sa vedia odmlčať a druhého vypočuť. Naučia sa mnohým veciam. 5. Blahoslavení, ktorí sú natoľko inteligentní, aby samých seba nebrali vážne. Okolie si ich bude vážiť. 6. Blahoslavení, ktorí sú pozorní na výzvu iných bez toho, žeby si mysleli o sebe, že sú nenahraditeľní. Oni budú rozsievať semeno radosti. 7. Blahoslavení ste, ak beriete vážne malé veci a pokojne vážne veci. Ďaleko sa dostanete v živote. 8. Blahoslavení ste, ak sa viete diviť jednému úsmevu a zabudnúť na jednu grimasu. Vaša cesta bude ožiarená slnkom. 9. Blahoslavení ste, ak vždy dobromyseľne chápete postoj iných, aj keď zdanie iných je celkom opačné. Budú vás považovať za naivných, ale to je cesta lásky. 10. Blahoslavení ste, ak rozmýšľate prv, než konáte, a najprv sa pomodlíte a potom rozmýšľate. Vyhnete sa mnohým hlúpostiam. 11. Blahoslavení ste, ak sa viete odmlčať a usmievať aj vtedy, keď vám skočia do reči, keď vám protirečia. Evanjelium už začína prenikať vaše srdce. 12. Blahoslavení ste hlavne vy, ktorí spoznáte Pána v každom, s ktorým sa stretnete. Máte opravdivé svetlo a pravú múdros ť.

MARIÁNSKE ZVESTI Vydavateľ: Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra Šéfredaktor: Peter Lazový Redaktori: Daniel Koyš, Jana Ševčeková, Peter Virga, Zuzana Jakubíková Adresa na listové zásielky: Peter Lazový, Štúrova 9/10, 018 61 Beluša E-mail: zvesti@marianskamladez.tk Telefón: 0904 999 540 Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov, zaslaných na uverejnenie v Mariánskych zvestiach. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

28

MZ 2-2003  

casopis pre spolocenstva ZMM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you