Luce 5-2004

Page 1

Časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže ● číslo 5/2004 ● cena 14,90 Sk


Ľudia ako my Blahoslavený Ján Gabriel Perboyre Narodil sa v obci Puech (južné Francúzsko) 6. januára 1802 ako druhý z ôsmich detí. Traja chlapci sa stali kňazmi v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta, dve dcéry sa stali Dcérami kresťanskej lásky, tretia, práve keď sa rozhodla pre vstup do karmelského kláštora, zomrela. Ako 8-ročný začal chodiť do školy, ale iba v zimných mesiacoch, pretože bol potrebný doma v hospodárstve. Prejavil veľkú schopnosť učiť sa, no jeho otec si bol istý, že raz po ňom prevezme hospodárstvo. V ich rodine vládla veľká súdržnosť. To sa prejavilo aj vtedy, keď Jánov brat Ľudovít odišiel do seminára, ktorého rektorom bol ich strýko Jakub, lazarista. Ján s ním šiel pôvodne na jeden-dva mesiace, aby bratovi nepadlo ťažko náhle odlúčenie od rodiny. Keď poňho prišiel jeho otec, profesori žiadali, aby ho nechal ešte nejaký čas, pretože bol veľmi nadaný a javil známky kňazského povolania. Chcel byť tak ako strýko členom rehoľnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Lazaristi prijali Jána Gabriela a po noviciáte zložil sľuby 28. decembra 1820. Predstavení ho poslali do materského domu, aby tam študoval teológiu. Popri príkladnom plnení rehoľných povinností mladý lazarista prejavil mimoriadne rozumové schopnosti a usilovnosť v štúdiu. Preto ho predstavení určili do kolégia v Montdidier, aby tam vyučoval. Úspešne plnil túto úlohu až do kňazskej vysviacky. Za kňaza bol vysvätený 23. septembra 1826 v kaplnke na Rue de Bac v Paríži. Ihneď bol určený prednášať v seminári v Saint-Flour. Po roku prevzal vedenie celého seminára. Mal dar vychovávať, ale prvý aj posledný prostriedok, ktorý používal, bola modlitba, ku ktorej viedol aj svojich žiakov. „Vyhýbajme sa rozprávať deťom príliš dlho, to ich znechutí. Ony sú ako váza s veľmi úzkym otvorom. Keď do nej lejete tekutinu naraz, preteká mimo a váza sa nenaplní. Naplníte ju až potom, keď budete do nej liať po troške, po kvapkách.“ Ján Gabriel si všade horlivo plnil svoje povinnosti. Avšak jeho veľká túžba boli misie. Viackrát prosil predstavených, aby ho poslali do prvej línie evanjelizácie, zvlášť keď v máji 1831 zomrel na ceste do čínskych misií jeho brat Ľudovít. Konečne predstavení vyhoveli jeho prosbám. Dňa 21. marca 1835 vyplával z francúzskeho prístavu Le Havre a 29. augusta pristál v prístave Macao na čínskej pevnine. V tomto meste sa niekoľko mesiacov učil základy čínskej reči, až napokon šiel do provincie Honan v Číne, kde bol vymenovaný aj za prvého generálneho vikára. V januári 1838 ho predstavení preložili do susednej provincie Hupeh, ktorá mala byť jeho definitívnym misijným pôsobiskom. Ale sotva sa stačil trochu zorientovať na novom pôsobisku, vypuklo prenasledovanie kresťanov. Páter Ján Gabriel sa nechcel zbytočne vystavovať nebezpečenstvu, a preto sa skrýval. Ale vojaci chytili jedného katechumena a ten im po prijatí 30 taelov prezradil ich úkryt. Pri mnohých výsluchoch, pri ktorých musel kľačať na reťazi alebo porcelánových črepoch, od neho žiadali zradiť ostatných kresťanov a odpad od viery, no keďže vždy odmietal, dostávalo sa mu hrozného mučenia, po ktorom ho polomŕtveho odniesli do cely. Pri jednom z výsluchov mu sudca kázal šliapať po kríži, ale on sa hodil na zem a objal ho. Rozzúrení prísediaci ho pripevnili za palce na stĺp a trhali mu vlasy. Po vyčerpaní všetkých prostriedkov krutosti bol odsúdený na smrť zaškrtením. Rozsudok mal potvrdiť cisár. Misionár čakal na toto potvrdenie v žalári osem mesiacov. Cisársky súhlas prišiel 11. septembra 1840. Väznitelia hneď prikročili k vykonaniu popravy. Bol priviazaný na nízky kríž, okolo krku mal povraz, ktorý kat pritiahol a Ján Gabriel posledný krát vydýchol. Vo chvíli jeho smrti sa objavil na oblohe veľký kríž, viditeľný až v Pekingu. V r. 1860 previezli misionárove telesné pozostatky do Francúzska, kde ich uložili v parížskom materskom dome. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Lev XIII. v novembri 1889. Podľa viacerých zdrojov spracoval:

2


Úvodník 1+1=? „Danken ist denken“ – „ďakovať je rozmýšľať“. Táto slovná hračka jedného biskupa mi prednedávnom akosi utkvela v pamäti a stále som si ju v duchu opakoval. Je zaujímavé, že aj v živote Márie sa stretávame s týmto výrazom: „...a ona ROZMÝŠĽALA, nad všetkým tým, čo to znamená...“ Čiže Mária týmto ďakuje Bohu. Nielen za to, čo bolo príjemné a ľahké, čo sa podarilo, ale aj za to, čo bolo ťažké a čomu nerozumela. Akoby nám zdôrazňovala, že jedno dopĺňa druhé: ďakovať + rozmýšľať = hľadať (1 + 1 = ?). Akoby Božej matematike niekedy chýbala logika. V Máriinom živote bolo spočiatku všetko jasné, všetko zapadalo jedno do druhého (anjel, fiat, prisľúbenia), ale odrazu Boh veci mení a v jej živote sa začína hľadanie, otázky, údiv (Herodesovo prenasledovanie, útek do Egypta, strata v Jeruzalemskom chráme, Golgota...), ktoré menia jej život. Sme mariánska mládež a aj my hodnotíme uplynulé prázdniny. Chceme ďakovať našej Nepoškvrnenej za pomoc, ktorú sme zažívali počas týchto dní, ktoré boli naplnené množstvom akcií, duchovnými tábormi, akciou Krídla lásky. Ďakovať za združenie, ktoré sme od nej dostali, ďakovať za animátorov, za mladých a deti, s ktorými sme sa počas týchto dní stretli, ďakovať za obetavé sestry... Máme za čo ďakovať!!!

No čas po prázdninách je aj časom rozmýšľania nad tým, čo nebolo dobré, čo sme mohli urobiť ešte lepšie, čo sme prepásli, čo sme svojou ľahostajnosťou a pohodlnosťou zmeškali... Veru, máme nad čím rozmýšľať. A nakoniec, čas po prázdninách je časom hľadania, hľadania nielen počas prázdnin stratených vedomostí, ale hlavne nového zápalu pre ďalšiu a kvalitnejšiu prácu vo vašich spoločenstvách, uprostred každodenných povinností, starostí a ťažkostí. Máme čo hľadať, ale hľadajme spolu s Máriou. Ona nám ukáže tú správnu cestu pre naše Združenie, naše spoločenstvá a pre nás samých, hoci častokrát nebudeme veciam rozumieť - ?, verme jej, poďme za ňou, veď ona je tá, ktorá založila toto združenie, ponúknime jej svoje ruky a srdce, lebo tie najviac potrebuje. Zo srdca vás pozdravujem

3


Spiritualita Nepoškvrnené počatie Panny Márie /2.časť/ Máriino nepoškvrnené počatie je základným pilierom, na ktorom spočíva celý život Panny. Je prvou manifestáciou Boha v živote tejto mimoriadnej ženy. Nepoškvrnené počatie vyjadruje Máriinu čistotu a jej uchránenie od akéhokoľvek hriechu. Je to duchovná skutočnosť, ktorá sa Máriinho života dotýka dlho pred návštevou anjela v Nazarete. Položme si, mladí priatelia, otázku: Aký je zmysel nepoškvrneného počatia? Čo znamená pre mňa, pre nás všetkých? Môžeme si ho vysvetliť pomocou troch zásadných bodov: 1/ tajomstvo milosrdenstva 2/ nezlučiteľnosť Boha s hriechom 3/ Máriina krása – plod jej nepoškvrneného počatia Zamerajme sa dnes na prvý bod – TAJOMSTVO MILOSRDENSTVA Božie dielo vykonané prostredníctvom Ducha Svätého v mladom dievčati Márii nám predovšetkým odhaľuje nesmierne tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa otvára celému ľudstvu. Aj napriek tomu, že milosť, ktorou bola Mária obdarovaná, je niečím mimoriadnym, predsa je iba malým odleskom zvláštnej Božej vôle. Tá sa vzťahuje na všetkých, ktorí boli stvorení na jeho obraz. Boh chce spasiť človeka, a preto pôsobením milosrdenstva vykoreňuje hriech, lebo Jeho vôľa, ktorá je zároveň láskou, nepatrí len niektorým. Je určená všetkým tým, ktorí sa jej otvárajú. Ako má každé dielo svoj začiatok, aj kniha Genezis je dôkazom toho, že Boh prvé kroky k dosiahnutiu spásy robí práve v živote vyvolenej bytosti. Mária tak prijíma Božie milosrdenstvo ako prvá. To, čo v Panne Márii nachádzame, zrovnáva sa s tým, po čom v skrytosti svojej duše túžime. Milosrdenstvo, ktoré Boh chce ľudstvu darovať, je vyjadrené oslobodením od hriechu a smrti. Toto je i zmyslom nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá bola očistená už v okamihu svojho počatia /t. j. zachránená od každého hriechu od samého začiatku života/. Dar milosrdenstva dáva Boh celému ľudstvu v krehkom a slabom dievčati, ktoré je zároveň silnou a čnostnou ženou. Boh, ktorý Máriu navštívi už pri jej narodení, dáva nám poznať očistenie, ktoré dopraje každému zo svojich detí. Podľa P. Ferlaya tu ide o víťazstvo milosrdenstva. To, že v Márii zvíťazil, nie je náhoda ani ojedinelý úspech, po ktorom už ďalší nasledovať nebude. Je to oslobodzujúca zvesť o nových časoch, kedy Boh konečne zničí sebectvo a každý hriech, ktorý človeka zotročuje, a bude môcť byť všetkým vo všetkých. Boh sa v Márii stal všetkým len preto, aby sa všetkým stal i vo všetkých svojich deťoch. Mária akoby vo svojej výnimočnej milosti stála bokom. Ona bola predurčená k tomu, aby začala novú cestu, ktorá sa ponúka všetkým. Stáva sa svedkom, ale Boh nám ju predstavuje aj ako vzor nasledovania, nad ktorým by sme mali rozjímať, aby sme pochopili Božie zámery.

4


Pri pohľade na Pannu Máriu si uvedomíme, že máme pred sebou nesmiernu Božiu stavbu. Toto tajomstvo nám ukazuje, do akej miery Boh chcel, aby sa kresťanská milosť zakorenila v tejto nepatrnej bytosti, ktorá už od okamihu svojho počatia bola spojená s Bohom a ako zásadne ju chcel oddeliť od akéhokoľvek náznaku hriechu. Pojem výnimočnosti tu vystupuje pod pojmom zásadného víťazstva nad zlom. U Boha milosrdenstvo prevyšuje spravodlivosť. Ak prijmeme toto tajomstvo, pocítime vnútornú radosť, ktorá sa spája s tým, ktorý je Láska. Na túto výnimočnú milosť, ktorá na Márii a jej počatiu spočíva, nie je potrebné žiarliť, lebo to, čo sa jej prednostne dostalo, je vlastne určené pre nás všetkých. Toto svedectvo nám dáva radostnú istotu, že ani na nás Božie milosrdenstvo nezabúda. Mária je majákom na konci cesty. Je svetlom, poznaním, aby sme si otvorili srdce a prijali Božiu milosrdnú lásku, ktorou nás Boh obdarováva práve tak, ako aj Svätú Pannu. Hlásiť sa k víťazstvu lásky v Márii znamená spoznať východisko z nášho hriešneho stavu. Použitá literatúra: Jean-Claude Michel: Kdo jsi Maria? Drahí mladí priatelia, premýšľate už o tom, ako osláviť 150. výročie od vyhlásenia Dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie? Máme tu niekoľko návrhov. Spoločne s celou farnosťou: 1. Po dohode s miestnym kňazom do kostola na vhodné miesto umiestnime veľký plagát, do ktorého budeme postupne kresliť podstatné udalosti z dejín vykúpenia: stvorenie sveta, Adam a Eva, prvý hriech, prisľúbenie Vykupiteľa, Nepoškvrnená Panna, r. 1830 - zázračná medaila, 1854 - vyhlásenie dogmy, 1858 - Lurdy... Ku kresbám niekoľko slov v rámci sv. omše /1-krát v týždni – podľa dohody s kňazom/. 2. Každú sobotu sa mladí /podľa skupín/ budú predmodlievať v kostole ruženec /v mesiaci október i denne – podľa miestnych zvykov/, k čomu si pripravia vhodné zamyslenia, piesne. Vo svojich spoločenstvách: 3. V týchto dňoch viac ako inokedy napodobňovať Pannu Máriu v službe: ochotná pomoc doma, v práci, v škole, návšteva chorých, opustených, sirôt, pomoc chudobným... Láska je totiž vynaliezavá, ona vám našepká, kto a kedy potrebuje vašu pomoc. Nezabudnime, že v trpiacich nás čaká Máriin i náš Ježiš. Individuálne: 4. Pravidelná ranná i večerná modlitba, s radosťou konané dobro, zodpovednosť vo svojich povinnostiach. 5. Účasť na sv. omši aj cez týždeň, radostné prijatie sviatosti pokánia, v ktorom nám Ježiš prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy a vracia mi čisté srdce, podobné Máriinmu, ktorého čistotu si budem chrániť. Celá príprava vyvrcholí 8. decembra 2004 akadémiou o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, obnovou zasvätenia, prijatím nových členov do ZMM... Poprosme spoločne Ježiša, aby nám vnukol, ako si praje osláviť Máriu, svoju Matku. Bude to náš spoločný dar aj pre našu MAMU. Nech Pán požehná všetku našu snahu. Spracovala sestra Beáta Kasášová, DKL

5


Stretko Hriech zabíja (1 - 111 rokov) Keďže sme všetci ľudia hriešni, rozhodla som sa dnešné stretnutie venovať téme hriechu. Predstav si prvých rodičov, ich život a šťastie v raji. Mali tam všetko, čo potrebovali. Veľa ovocia, zeleniny, sladkostí a čokolády od výmyslu sveta. Žili veľmi šťastne. Nemuseli nič robiť, nemuseli strácať čas nakupovaním oblečenia... Skrátka, mali sa ako v bavlnke. A práve toto všetko im závideli padlí anjeli, ktorí nám až doteraz robia niekedy dosť veľké problémy s hriechom. Najskôr ťa presvedčia, že presne táto vec je dobrá. Zabalia ju do pozlátka, previažu mašličkou, a keď sa dobrovoľne a vedome rozhodneš, že prestúpiš Božie prikázanie, v bonboniére naoko veľmi lákavej, sú len hnusné a slizké červíky, ktoré rozožierajú tvoje svedomie. Hriech zabíja. Áno, zabíja nielen telo, ale aj tvoje okolie: Narúša vzťah predovšetkým: 1. k Bohu (sviečka) 2. k stvoreniu (rastlinka) 3. k blížnym (občiansky preukaz) 4. k sebe samému (odtlačok prsta) (Tu si môžeš pripraviť veci v zátvorke a uložiť ich okolo sviečky /Boha/) Hriech je tichý zabijak. Postupne sa na teba lepí, a lepí, a lepí, a ty sa ani nestihneš spamätať a si v tom až po uši. A preto Pán Ježiš vymyslel super vec: aby sme uctievali jeho Božské srdce, a tak pristupovali k sv. spovedi a ku sv. prijímaniu pekne pravidelne každý mesiac. (Teraz je čas na krátku debatu, kto a ako často pristupuje k sv. spovedi /1x za mesiac; 2x za mesiac; keď spácha ťažký hriech/. Ako sa cítiš po spovedi? /tu sa netreba príliš viazať na pocity, lebo Božia milosť prúdi rovnako, aj keď nič necítiš, aj keď sa cítiš blažene/. Ako vieš, že treba ísť na spoveď? /keď mám špinavé svedomie, keď ma niečo trápi, keď ma pošle babka/ A prečo vlastne ideš na spoveď? /lebo nemôžem pristúpiť k sv. prijímaniu, lebo sa chcem podobať na Boha...) Ak túto tému robíš s malými anjelikmi, môžete si nakresliť obraz Božského srdca, alebo Adama a Evu v raji. Ak so staršími, môžeš si pripraviť z nejakej knižky spytovanie svedomia a spolu sa môžete zahĺbiť do svojej dušičky.

6


Hriech = smrť Keď spáchame nejaký hriech a padneme do bahna, nie sme schopní z neho sami vyliezť. A tak Ježiš prichádza na pomoc našej slabosti. Poďme hľadať v Písme prirovnania, ako hlboko môžeme klesnúť. (Ako animátor pred stretnutím doma pouvažuj a premedituj tieto úryvky zo Svätého Písma: Mk 5, 22-24; 35-43; Lk 7, 12-17; Jn 11, 1-44). Deti môžeš rozdeliť na 3 skupinky a dať im rozobrať tieto časti z evanjelií. Potom sa navzájom skupinky informujú, čo sa píše v jednotlivých častiach (20 – 30 minút). Zvyšných 15 minút stretnutia venuj vysvetleniu: Keď spáchame hriechy, naša duša môže byť v tzv. troch stavoch: 1) Mŕtva ako Jairova dcéra. Bola ešte v dome. Aj Ježiš povedal: „Prečo nariekate? Dievča nezomrelo, ale spí.“ Tak aj naša duša ešte nie je príliš „zahriechovaná“ a stačí, ak pristúpime ku sv. spovedi, Ježiš nás chytí za ruku a my vstaneme a budeme chodiť. Samozrejme, že našu dušu nemôžeme nechať chladnú a treba pristúpiť aj ku sv. prijímaniu, tak, ako aj dievčaťu dali hneď jesť. 2) O niečo horší je stav naimského mládenca. Bol už mŕtvy a vynášali ho v truhle. Pri bráne ich stretol Ježiš. Možno aj vy ste boli tak namočení v hriechu a nevedeli ste, čo robiť, každý vás odsudzoval a nedával vám druhú šancu na nápravu. Možno poznáte človeka, ktorý je pre svoje hriechy hrozbou pre okolie. Dlhší čas nepristupuje ku sviatostiam a je mu to jedno. Ale v jeho okolí sa vždy nájde nejaká „matka“, ktorá plače a modlí sa za nápravu. A tak Ježiš prichádza a uzdravuje aj takúto veľmi hriešnu dušu. Skús sa aj ty niekedy pomodliť za ťažkých hriešnikov. 3) A najhorší hriešnici sa môžu obrazne prirovnať k zapáchajúcemu Lazárovi v hrobe. Nikto im nedáva šancu na nápravu a možno aj oni sami si myslia, že patria do pekla. Ale jedno je isté – Božie milosrdenstvo je nesmierne hlboké a aj ten najväčší hriešnik môže byť uzdravený, ak verí Ježišovi. Pre Ježiša je maličkosť niekoho vzkriesiť z mŕtvych. Stačí mu len veriť a podať mu ruku. Na záver sa môžete pomodliť desiatok sv. ruženca aj za všetkých hriešnikov a o milosrdenstvo pre celý svet. P. S.: Pre oživenie stretka si môžeš vopred nakresliť na výkresy Jairovu dcéru, ako leží v dome a Ježiš sedí pri jej posteli s rukou na jej tvári. Potom mestskú bránu a sprievod ľudí s mŕtvym mládencom a plačúcou matkou. A nakoniec Lazára, ako vychádza z kamenného hrobu. Záleží len na tvojej fantázii. Alebo na pripomenutie tohto stretka môžu deti samé namaľovať tieto obrázky na budúcom stretnutí.

7


Prázdny džbán A do tretice o hriechu. Hneď na začiatok malá aktivitka. Priprav si, najlepšie priesvitný džbán, čistú vodu, pivo, soľ, vajíčko, korenie, kúsok masla... skrátka viacej surovín, čo ti prídu doma pod ruku. Ukáž deťom prázdny džbán – to je naša duša po spovedi – pekná, vyčistená, ale prázdna. Môžeme ju naplniť rôznymi vecami. A postupne ukazuješ na suroviny – vajíčko, soľ, pivo... Každá táto surovina je sama o sebe veľmi dobrá. A teraz dávaš do džbána vodu, pridáš pivo, potom soľ, a postupne všetko nahádžeš do pohára. Spýtaš sa detí, či by to teraz zjedli. No, asi nie J. A tak je to aj s našou dušou. Záleží, ako skombinujeme naše okolnosti a naše konanie s myslením. Napríklad: Keď vyslovíš Božie meno v modlitbe, je to veľmi dobré, ale keď ho vyslovíš v hneve, tvoja duša sa zašpiní. Alebo keď veľmi chudobná mamička ukradne chlieb pre svoje hladné deti - za toto ju Pán Boh určite nepošle do pekla. Ale keď zamestnávateľ okradne robotníkov o mzdu, poznačí to jeho svedomie. Každý hriech má svoje okolnosti, a tak pri spovedi je niekedy dobré povedať aj tie. Po spovedi je dobré, ak si svoje svedomie naplníme Bohom. Môžeme to skúsiť v modlitbe svätej omše a sv. prijímaním, a potom aj dobrými skutkami. Skúsme si vychovávať svedomie, aby bolo citlivé (ale nie precitlivené!) a nenávidelo hriech. Poprosme v spoločnej modlitbe Ježiša, aby nám chránil naše duše, a aby sme boli vnímaví na Jeho hlas a vychovávali svoje svedomie. Lebo Ježiša počujeme najlepšie s čistým srdcom. P. S.: Keďže október je mesiacom Panny Márie, môžete sa na stretnutí pomodliť aj celý ruženec so zaujímavými rozjímaniami. Môžeš povedať aj niečo o modlitbe ruženca, a určite ti pomôže, keď si prečítaš Rosarium Virginis Marie od Jána Pavla II. Prajem vám príjemné stretkovanie a nezabudnite sa s nami podeliť a povzbudiť nás, ako sa vám darilo realizovať tieto alebo iné témy. Srdečná vďaka!

8


Na koberček Neverili by ste, ale pobyt v nemocnici môže mať aj svoje pozitíva. Máte množstvo času: na prehodnotenie svojho života, na osobné rozhovory s Bohom a možno aj so zdravotnými sestrami :-) Jednu z nich som oslovil a požiadal o rozhovor pre náš časopis. Pani Mária Pružinská, matka štyroch detí, ma zaujala nielen svojím profesionálnym, ale hlavne ľudským prístupom k pacientom. Ponúkam Vám zopár jej ľudských odpovedí. �Ako vnímate povolanie zdravotnej sestry? Je to pekná a ťažká práca. Viac náročná po psychickej stránke, hlavne, keď vám zomiera pacient. Najlepšie na túto prácu by boli rehoľné sestričky. Majú asi viac porozumenia a nemajú muža, čo ich sem-tam vytáča. � Ste veriaca? Áno. Každý večer sa modlievam za rodičov, deti, za manžela... Viem, že mama sa za mňa veľa modlí. V práci sa modlíme za pacientov, na ktorých vidíme, že zomierajú. � Čo robiť, keď sa stane úraz? Skúste popri bolesti myslieť na niečo pekné. Verte, že doktor je prvý, ktorý vám chce pomôcť. Všetko zlé je na niečo dobré. Najhoršie sú pre pacientov prvé chvíle po úraze, keď sa rúcajú ich plány. Človek sa s tým musí vyrovnať a naučiť sa s tým žiť. � Má zmysel utrpenie? Utrpenie má určite nejaký zmysel. Človek si viac váži veci, pre ktoré trpí. � Pracujete s ľuďmi, ktorí utrpeli úraz. Mali ste už vy nejaký úraz? Mala som zlomený iba malíček na ruke a bolelo to ako „šľak“. Bojím sa tiež injekcie do zadku. Nuž, aj ja sa bojím injekcie ešte viac ako na fotke (pozn. autora). Za rozhovor poďakoval pacient Ivan Šuly, Dolný Lieskov

9


Na koberček P. Ján Martinček je kňaz s neobyčajnou charizmou, je to úprimný a perfektný priateľ, ktorý si nájde na každého čas, aby ho vypočul i napriek svojim povinnostiam. Narodil sa 2. októbra 1973 v Žiline. Mal pestré detstvo, plné zážitkov. Jeho pohľad na život sa začal po čase dospievania napĺňať smútkom. Keď bol bohoslovcom, zomrela mu mamička, na ktorú si doteraz pamätá a nezabúda na lásku, ktorou mu spestrila jeho život. Jeho otec ho mal takisto rád, ale nevedel mu to dať tak najavo. Zomrel o nejaký čas po smrti jeho mamičky. Má sestru, ktorú má veľmi rád a s ktorou si dobre rozumie. Momentálne pôsobí v Bratislave - Ružinove ako ekonóm domu Misijnej spoločnosti. Od októbra 2004 bude chodiť aj s direktorom ZMM P. Pavlom a P. Kristiánom na misie po celom Slovensku, aby mohli duchovne obohatiť druhých ľudí a ponúkať im pravdu, ktorou je Boh.

Jeho naj:

Jedlo: hranolky, broskyňa, boršč, rezeň Farba: biela, modrá Kvet: gerbera Zviera: pečené kura Vlastnosť: priateľskosť Kniha: Svedok nádeje I., II., III. Od Georgea Weigla Šport: plávanie, lyžovanie a... spanie Pieseň: Keby som bol vtáčkom Osobnosť: Ján Pavol II. Auto: motorka 350 Miesto na zemi: kopce Prezývka: egosed (z lat. ego=ja, sed=no) Fráza: „Ja odpadnem!“

Ako kňaz:

� Prečo ste sa rozhodli byť kňazom?

Prvý motív bol asi ten, že som vo svojej farnosti videl veľa dobrých kňazov. � Aký máte najkrajší a najhorší zážitok zo seminárnych rokov? Najkrajší? Večer po kňazskej vysviacke. Vtedy som išiel s ostatnými bohoslovcami a povedal som im, že teraz prežívam takú radosť, ako nikdy. A Vlado Balucha, ktorý bol vtedy pri tom, mi to prednedávnom pripomenul. Veľmi ma to potešilo. A najhorší? Určite sklamanie z ľudí. � Čo sa vám na kňazstve najviac páči? Spojenie s Kristom. To, čo robím, robí Kristus, to čo hovorím, hovorí On! Ak získavam ľudí, získava ich On! Ak ich sklamem, sklamem aj Jeho. � Čo pre vás znamená modlitba? Po rokoch skúmania, čo je to, objavujem stále nové podoby modlitby. Inými slovami netreba špekulovať, ako sa modliť: alebo sa modlím, alebo sa nemodlím. Ako kňaz som objavil taký rozmer modlitby, že sa nemodlím kvôli sebe a svojej svätosti, ale kvôli druhým a ich a ich svätosti. Keď sa modlím, ukazujem Bohu svoje srdce a všetkých, ktorí sú v ňom. � Dávnejšie ste spomínali, že navštevujete mentálne postihnutých ľudí. Aké pocity si odtiaľ odnášate? Čo vás títo ľudia naučili? Najťažšie bolo spoznať v nich ľudí, ktorí majú takú istú hodnotu, akú mám ja. Keď som im nejakým spôsobom slúžil a zároveň rozmýšľal o tom, že slúžim človeku, zistil som, že sa vo mne objavujú

10


skryté ľudské vlastnosti. Myslím, že to boli práve mentálne postihnutí, ktorí mi pomohli objaviť vo mne ľudskosť človeka. � Prečo ste sa rozhodli venovať mladým ZMM-ákom v Bratislave - Ružinove? Pamätám si, že aj mne sa venovali práve dobrí kňazi. Keby som ich nestretol, asi by som skončil na drogách alebo vo väznici. Viem o priateľoch z mojej partie, ktorí takto skončili. Keby som nestretol tých kňazov, neviem, čo by zo mňa bolo. U nich som videl, že treba do mladých investovať čas, pochopenie, usmernenie aj peniaze, ale predovšetkým ich mať rád. Práve vďaka tejto skúsenosti chcem dať to, čo som aj ja prijal. Bez toho by som nebol tým, čím som.

Ako človek:

� Aký máte najkrajší zážitok z detstva?

Keď som mal 2 roky, pamätám si, ako ma poobede zobudili, že sa idem fotiť s narodeninovou tortou. Viem, že ma moja mama mala rada od samého počiatku, a aj keď som poznal nešťastie otca, aj on ma mal veľmi rád. Viem to. � Čo by ste už nikdy nechceli zažiť? Trapasy! (smiech) Zisťujem, že by som svoj život nemenil za žiaden iný a ani žiadnu skúsenosť. � Z čoho máte najväčší strach? Toto leto som pocítil strach a bol to strach... z podcenenia. Asi tak. Ale každý jeden strach som sa naučil prekonávať s Ježišovým uistením: „Neboj sa“! � Čo vám na sebe prekáža? A na čo ste naopak hrdý? Prekáža? Keď niečo neviem! A na čo som hrdý? Vieš, na čo som hrdý? Na ľudí okolo seba, na tých, ktorým som niečo odovzdal a oni dokážu ísť samostatne v živote.

Ako vodič:

� Váš najhorší zážitok za volantom?

Keď som teraz v januári havaroval na diaľnici. Som presvedčený, že som chybu neurobil, lebo podobné situácie som už riešil mnohokrát. Dostal som šmyk a asi v 130 kilometrovej rýchlosti som narazil do zvodidiel. Vôbec nič sa mi nestalo a ani autu. Všetko som si overil na druhý deň, že som dostal od Pána Boha druhýkrát život a reval som v kaplnke ako malý chlapec. Dostal som ho druhýkrát, aby sa stal darom pre druhých. � A na záver: Čo odkážete našim ZMM-ákom? Hmm... Nie úsmev, to hovorí každý:-). Budujte pravé, krásne a čisté priateľstvá. Objavujte krásu, dobrotu a jedinečnosť druhých ľudí a tiež svoju krásu, svoju dobrotu a svoju jedinečnosť! MÁM VÁS RÁD!!! JaM Diana Pallaghyová, Bratislava - Ružinov

11


Spoločenstvo ZMM sa predstavuje Bijacovce

V roku 1993 prišli do Bijacoviec sestričky vincentky, ktoré sa rozhodli, že zavedú mariánsku družinu, v ktorej by sa venovali mladým ľuďom, pomáhali im a upevňovali ich vzťah k Bohu. Prvá skupinka mariánskej družiny sa stretávala pod vedením sestry Kristíny a neskôr sestry Novaty, ktoré pripravovali dievčatá na prijatie. Prvé prijatie bolo v marci 1994, ďalšie o rok neskôr v decembri. Okolo roku 1997 mariánska družina prestala fungovať. Činnosť obnovila a mariánsku družinu si vzala do opatery sestra Petra a pod jej vedením boli 27. novembra 2002 prijatí ďalší čakatelia. Po odchode sestričiek vincentiek v činnosti pokračovala Janka Matvejová. V roku 2003 prišiel do Bijacoviec ako výpomocný duchovný P. Pavol Noga, CM, národný direktor ZMM. Z jeho iniciatívy sa zrodila myšlienka úplne obnoviť a zreorganizovať ZMM v Bijacovskej farnosti. Nás mladých, ktorých páter oslovil, to veľmi zaujalo. So štruktúrou, akciami a činnosťou ZMM sme boli dostatočne oboznámení. Keďže z Bijacoviec sestričky odišli, na vedenie skupiniek, ktoré sú rozdelené podľa veku, sme sa podujali my, mladí. Organizujeme rôzne výlety, zaujímavé činnosti, ale samozrejme sa snažíme aj pomáhať tam, kde sa dá. Napríklad cez zimné prázdniny sa fara v Bijacovciach premenila na tvorivú dielňu malých maliarov. Ich kresby boli odoslané do Francúzska a získané financie sa posielali kampani Boj proti hladu. Pred Vianocami sa konala Dobročinná vianočná burza, do ktorej sme prispeli aj vlastnými výrobkami. Na Štedrý deň naša mariánska mládež svojím spevom a koledovaním znova získala finančné prostriedky. Príspevky z oboch akcií boli takisto odoslané už spomínanej kampani. Po práci prišla veselá odmena, keď sa na fare oslávil Silvester. Pre mladších bolo pripravené súťažné popoludnie. Z príležitosti Nového roku sme sa my, ZMM-áci v Bijacovciach rozhodli spríjemniť aspoň pár chvíľ chorým a starým ľuďom v Charitnom dome vo Vyšnom Slavkove. Zaspievali sme im koledy a zahrali aj divadielko. Ako každá rodinka, aj tá naša sa rozrástla. K našej Nebeskej mamičke sa 7. februára 2004 privinuli aj deti z vedľajšej dedinky Ordzovany. Po práci sme si my, animátori z Bijacoviec, oddýchli na tohtoročnom plese v Parchovanoch. Stretávame sa na duchovných cvičeniach, na kurzoch animátorov a na ostatných podujatiach. V marci 2004 pred Veľkou nocou sme sa znova pustili do výtvarných prác. Deti začali kresliť na veľké výkresy jednotlivé zastavenia Krížovej cesty. Tie potom niesli cez obec pri modlitbách krížovej cesty. 13. máj 2004 - tento dátum sa pre nás mladých stal doslova zlomovým - zmenil naše doterajšie životy. Opätovne sme boli prijatí do ZMM. Prijatiu predchádzala samozrejme dôkladná príprava, ale nakoniec sme sa dočkali. Za to všetko sa chceme poďakovať pátrovi Pavlovi Nogovi, ktorý je veľkým prívržencom ZMM a človekom, ktorý nás na tejto ceste najviac povzbudzoval. Vďaka patrí aj ostatným ľuďom, ktorí sa do tejto činnosti zapojili a pomáhali nám. V dňoch 13. - 15. augusta naša malá dedinka Bijacovce ožila príchodom mariánskej mládeže. Sme veľmi radi, že práve u nás sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie ZMM, taktiež za účasti zahraničných hostí. Spoznali sme nových ľudí a ostali nám krásne zážitky. A už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. V oceáne žije veľa rôznych rýb, ktorých život je v ohrození a potrebujú pomoc. Aj my chceme Pánovi pomáhať pri záchrane nás, ľudí. Veríme, že za pomoci Panny Márie to zvládneme.

Pavlínka Maliňáková, Bijacovce

12


Nedeľná chvíľka poézie Dominika Šlahorová

Naše leto

Leto bolo v plnom prúde, teplo cítiť v každom kúte. Všade pokoj, samý smiech, ma smútok sme mali liek. Pretože sme nelenili a tábor sme pripravili. Denný tábor pre deti, ten ich veľmi poteší. Stále radosť, zábava, každý z nás sa zabával. Potom prišiel pokoj svätý, všetci kričia: „Domov deti!“

Báseň pre Peťa Dobranského Zo sna ma niekto budí. „Vstaň! Poď so mnou.“ Spýtal som sa: „Kam? A kto si?“ Ale neodpovedal. Len pomaly sme kráčali jasnou cestou. Cítil som vôňu poľných kvetín. Po chvíli odišiel a ja som ostal stáť. Sám. Oproti kráča biela postava. „Neboj sa! Čakal som na teba. Dnes budeme spolu.“ Videl som i postavu v modrom. „Dieťa moje, netráp sa. Ja budem stále s tebou.“ Odpovedala na moju otázku, ktorú som jej chcel položiť. Mal som ešte veľa otázok, ale moje starosti a pochybnosti ma v tej chvíli opustili. Necítil som strach, necítil som bolesť, necítil som smútok. Môj duch zažiaril a duša zaplesala. Nemusím sa báť, lebo Ty si so mnou. Nemusím sa báť, ó Pane môj.

13


Škola - základ života ZMM sa okrem pravidelnej práce s deťmi zaoberá aj organizovaním rôznych akcií a podujatí. Každý projekt (akcia, podujatie), hoci aj ten najjednoduchší, zahŕňa viacero činností, z ktorých každej treba venovať osobitnú pozornosť. V tomto seriáli si predstavíme postupne všetko, čo nám pri tvorbe projektov – organizovaní akcií môže pomôcť. Čo je projekt? PROJEKT si môžeme predstaviť ako jednu veľkú bublinu, ktorá obsahuje: Aká môže byť povaha projektu? → môžeme ním niečo riešiť, alebo na niečo upozorniť → môže slúžiť ako nástroj zmeny → môžeme ním vyplniť nudu → môžeme vyzdvihnúť samého seba → alebo ním môžeme niekoho potopiť → môžeme ich robiť len preto, lebo sa robia už niekoľko rokov a z historického hľadiska by sa patrilo → ale jedno je isté: projekty nikdy nie sú rovnaké. Letný tábor sa môže zameraním ohromne podobať tomu z predchádzajúceho roka, ale jeho okolnosti budú iné, zúčastnení ľudia budú iní... Takže k slovu sa vždy dostáva:

14

Definovanie cieľovej skupiny ♦ kto je cieľová skupina? ♦ aké má táto skupina záujmy a aký prospech im náš projekt prinesie? Vymedzenie predstavy ♦ vedieť, aký konkrétny výsledok máme na mysli ♦ dať práci zmysel Stanovenie cieľov - umožní nám to: ♦ zamerať sa na výsledky ♦ vytvoriť plány ♦ organizovať prácu ♦ motivovať účastníko ♦ preukázať splnenie projektu


Ľudia: ♦ koľko ľudí bude potrebných na prípravu, realizáciu? ♦ aké schopnosti sa od nich vyžadujú? ♦ kto bude čo robiť? Finančné prostriedky ♦ aké budú celkové výdavky? Iné prostriedky ♦ aké vybavenie, materiál, pomôcky, informácie potrebujeme/máme k dispozícii? Koordinovane činnosti a plánovanie ♦ nie všetky činnosti sa začínajú v rovnakom čase. Niektoré sú závislé od uskutočnenia iných, niektoré sa prelínajú, iné sa dopĺňajú. Činnosti na projekte zoraďme do logickej následnosti, odhadnime ich trvanie a vytvorme rozvrh. Nezabudnime brať do úvahy časovú rezervu v prípade nepredvídateľných okolností. Tvorba nápadov – najznámejšie a najobľúbenejšie techniky MIND – MAPPING – mapovanie mysle, myšlienkové mapy Vytvárame štruktúrny strom alebo sieť, kde hlavnú úlohu plnia nadriadené a im podriadené pojmy, ktoré sú navzájom pričlenené a prepojené. BRAINSTORMING – mozgová búrka, útok mozgov na problém Priebeh: 1. zoznámenie sa s pravidlami (zákaz diakritiky, uvoľnenie fantázie, vzájomná inšpirácia, čo najväčšie množstvo nápadov, rovnosť účastníkov) 2. zoznámenie sa s problémom, ktorý budeme riešiť 3. rozcvička, uvoľnenie 4. brainstorming – všetky námety sa zapisujú stručne na tabuľu a pritom neustále povzbudzujeme účastníkov k ďalšej tvorbe nápadov. Nabudúce: Budovanie tímov

15


Čo boLo Tábor radosti Toto leto sa v Palárikove uskutočnil denný tábor v termíne od 3. do 8. júla 2004 . Pod záštitou Združenia mariánskej mládeže ho zorganizovali ochotní mladí ľudia po vedením Slávky Belanovej. Hneď v prvý deň deti navštívili mariánske pútnické miesto na Starých Horách. Svätú omšu slávili spolu s mnohými kresťanmi z celého Slovenska. V iný deň absolvovali výlet do Bratislavy, v ktorej si prezreli kultúrne pamiatky, Národné múzeum aj s Hokejovou sieňou slávy. Viac akcií sa však odohrávalo v našej obci. V pondelok sa hľadal stratený poklad, inokedy sa hral futbal, basketbal, ping–pong či biliard. Vedomosti si najlepší z najlepších overili v súťaži Pokušenie. Večer boli všetci pripravení báť sa v „Strašidelnom parku“, ktorý sa deťom veľmi páčil. Radosť v tábore vyvrcholila vo štvrtok podvečer na diskotéke. Tam boli ocenení tí, ktorí nazbierali počas šiestich dní najväčší počet bodov z podujatí. No z pekných darčekov sa tešili i ostatní, ktorí boli vylosovaní v tombole. Zabudnúť nesmieme na ľudí, bez ktorých by sa tábor nemohol uskutočniť. Sú to už spomenutí organizátori a samozrejme sponzori, ktorí finančne či hmotne prispeli našim deťom v tábore: Všetkým patrí naša srdečná vďaka! Na záver však môžem vysloviť len túžbu, aby sa podobné akcie uskutočnili aj v budúcnosti. Miloš Sedláček Palárikovo Pošta pre Teba Milí priatelia zo Slovenska! Prijmite odo mňa srdečný pozdrav so stálou spomienkou na vás. Znova sa vám ozývam niekoľkými riadkami, čo je u nás nové. Po návrate zo Slovenska sme boli so sestrou Antóniou na seminári „Práca s deťmi z ulice“ v Omsku. Začiatkom augusta sme boli v tábore s dvadsiatimi deťmi z nášho klubu. Ubytovaní sme boli na jednej báze oddychu. Bolo nám super, deti sa viac spoznali. Boli sme podelení do skupín, kde boli veľkí s malými, č í m si boli nútení navzájom pomáhať. Varili sme si sami, deti pomáhali p o skupinách. Bola nás pozrieť pani riaditeľka, ktorá tiež pozitívne hodnotila tábor. To boli prázdniny. Teraz začal školský rok a my pomaly chystáme náš klub na stretnutia. Minulý rok nám bol klub k dispozícií len 2-krát týždenne popoludní. Teraz tam môžeme byť každý deň. Chceli by sme stretnutia viesť 5-krát týždenne, a byť v klube k dispozícií deťom skoro celý deň. Zatiaľ je to na dobrej ceste, ale ešte budeme mať stretnutie s pani riaditeľkou. Pripravujeme programy pre prácu s deťmi, oddelene si ho pripravujeme pre staršie a mladšie dievčatá, pre chlapcov, ale tiež spoločné stretká. Chodím navštevovať dve babičky, sú osamelé, takže si máme čo povedať. V nedeľu, 12. septembra sme mali v našom malom kostolíku poďakovanie za úrodu. Ľudia priniesli zo svojich záhrad to najkrajšie, čo mali. A úprimne sa tomu tešili, keď sme obdivovali tú krásu a veľkosť úrody. To najdôležitejšie pre nich sú kapusta a zemiaky. Najväčšia radosť pre nich bola, že stihli pozbierať úrodu do prvých mrazov, ktoré už začali. Tiež celé leto nosili kvety na zdobenie kostola. Otec Alojz a dve sestričky boli s našimi farníkmi na duchovných cvičeniach. Do kostolíka prichádzajú aj noví ľudia, aj keď sa len pomodliť. Stále sa rozvíja služba pre tuberákov, vybavovanie dokumentov, dôchodku a pod. Začiatkom októbra odchádzame všetci, kňazi aj sestričky do Novosibirska na stretnutie s otcom biskupom. Je to každoročné pastoračné stretnutie, no tento rok je jubilejné, 10 rokov pôsobenia misionárov v Rusku. Všetci sa tešíme. Zima sa tu pomaly začína, cítiť to chladným vetrom od Uralu. Ľudia sa hneď bránia proti zime, hoci je august, vidno už nosiť čižmy a čiapky na hlavách. Takto aspoň v krátkosti viete o mne a nás viac. Prosíme o modlitby, aby sme vedeli správne a s láskou slúžiť tomuto národu. Tiež ďakujeme za každú pomoc. S vami všetkými na rodnom Slovensku sa spája Sestra Anastázia, Nižnij Tagiľ

16


Letné tábory v Zlatovciach Tak,aužjetozanami.Myslím,ženielenmne,aleajvám chýbajútiechvíle,ktorésmestrávilispolunaletnýchduchovných táboroch.TienašesakonaliopäťvTrenčíne-Zlatovciach.Hlavná téma prvých dvoch turnusov bola Božie kráľovstvo. Naprvomturnuse(21.-25.7.)sazúčastnilookolo80 mladýchod13do15rokov.Bolirozdelenídoskupín,vktorých pracovalipoprednáškach,súťažilivsúťažiachakonapr.Pohártety Katarínyalebo PokladukrytývoSvätomPísme.Každýdeňsme začínaliikončilivkaplnke.Medziobľúbenúčasťdňapatrilatanečná škola,ktoráotvorilasvojebrányvždyvečer,takakoajfutbal.Každý deňsmemalisamozrejmeajsvätúomšuakaždájednabolaoriginálna. Jedendeňbolcelývyhradenýnavýletdotrenčianskeholesoparku Brezina.Tusmemaliprednášku,opekačkuisv.omšu.Určitenavšetky detizapôsobilaadoráciaprisviečkachisv.spoveď.Medzinovinky patriliajtvorivédielne,kdesikaždýmoholvyrobiťnapr.krokodílov zkorálikov,náramkypriateľstvaalebopestropomaľovanékamienky.Myslímsi,žekaždýsinašielto,čoho zaujímalo, či už po duchovnej, športovej alebo inej stránke. Nadruhomturnuse(26.-30.7.)sazúčastniloaž110detído12rokov.Programboltakmerrovnaký, akonaprvomturnuse,lenstouvýnimkou,žesmenebolivBrezine,alenatrenčianskomhrade.Cestouspäť smesazastavilinazmrzlineananaševeľképrekvapeniesmestretlibratovHossovcovaRasťaPavlikovského, našichvynikajúcichslovenskýchhokejistov!Deckáichobsypalipapierikmiasúsmevomnatváriprosili oautogram,nopreichveľkýpočetačasovýsklzsavšetkýmneušlo.Alehokejistiboliveľmimilíadokonca MariánHossazaplatilanimátorkeBeve2bagetyJ.Poslednývečerbolzábavnýprogram,kdesikaždáskupinka pripravilanejakúscénkualebopesničku.Bolismeprekvapení,koľkofantáziesaukrývavtýchtomalýchBožích stvoreniach! Od5.do8.8.hostiliZlatovceaždvanašeturnusynaraz-mladýchod16do18rokovanad19rokov. Hocionás,mladších,sastaralP.PavolNoga,CM,aostaršíchvdp.KarolKoníček,programsmemaliväčšinou spoločný.Celýsaskladalzrannejavečernejmodlitby,prednášok,prácevskupinkách,sv.omše...Jejasné, žesmesiužilikopeczábavyanašielsačasinahry.Veľmiveľamladýchpristúpiloksvätejspovediatakmer všetcisazúčastnilicelonočnejadorácie,ktorámalaprenásveľkéčaro.Vpredposlednýdeňsmesavybralitiež navýlet,tentokrátnapútnickémiestoSkalkapriTrenčíne.Nalúkepodkláštoromsmemaliopekačkuapotom smesapresunulidokostolíkanamiestnusvätúomšu,ktorúalecelebrovalP.Pavol.Cestouspäťsmesazastavili na hojdačkách, kde sme sa riadne odreagovali. No a posledný deň nastalo veľké lúčenie. Musímpovedať,ževšetkyturnusybolivýborné.Každýbolniečímoriginálnyanezabudnuteľný.Tento roksmevyskúšaliurobiťtáborytroškuinouformouapodarilosato(vyskúšalisme,akotoje,afajnétobolo, pozn.red.:-)Chcemsapoďakovaťvšetkýmorganizátorom,sponzorom,všetkýmtým,ktorísamodlilizatieto našenádhernéakciealeboakýmkoľvekinýmspôsobompridalirukukdielu,alenajväčšiavďakazatovšetko patrí nášmu Nebeskému Otcovi a Mamičke.

Alžbeta Lišková, OPATOVÁ

17


Krídla lásky Kedysi dávno-nedávno skrsol plán v hlávke jedného múdreho chlapca... no, nebudem menovať. Ale keďže som potvora, volá sa... Jožko Borov. Išlo isto o riadenie Ducha Svätého. O tom nepochybujem. A keďže patrónom nad tým bola naša mamka v nebi - Panna Mária, muselo to klapnúť. Z nápadov boli slová a zo slov činy. Vrcholom všetkého boli krásne a nezabudnuteľné - KRÍDLA LÁSKY. V piatok 13. 8. 2004 bol oficiálny začiatok. Aj po menších problémoch s autobusom sme sa nakoniec všetci stretli, zaregistrovali a začali sa zoznamovať. Ako býva zvykom, celé stretnutie otvorili „naši najvyšší“, teda národný direktor P. Pavol Noga, CM, sestra koordinátorka Margita Grobarčíková a predseda ZMM Lacko Slobodník. Privítali nás i starosta Bijacoviec a riaditeľ školy, v ktorej sme boli ubytovaní. Program mal samozrejme aj svojich moderátorov - Aničku z Dlhého nad Cirochou a Števa z Lendaku. Nasledovalo divadielko o sv. Kataríne Labouré, ktoré pre nás pripravila mládež z Beluše. Nejedného z nás oslovila prezentácia pátra Pavla, ktorý hovoril, že naše spoločenstvá majú byť školami ľudskej, duchovnej, mariánskej a vincentínskej formácie. Zdôraznil skutočnosť, že Panna Mária je naša nebeská Mama a my sme jej milované deti. Deň sme zakončili modlitbou sv. ruženca, sv. omšou a adoráciou.

V sobotu bolo síce zamračené, nás to však vôbec nerozladilo. Práve naopak, poväčšine sme mali akúsi povznesenú náladu. Ja osobne som sa netešila kvôli nejakým ešte nerozpadnutým múrom Spišského hradu, ale kvôli ľuďom. Cítila som silu spoločenstva kresťanov.

18


V Spišskej kapitule sme mali sv. omšu s otcom biskupom Andrejom Imrichom a po nej pekne peši ta, skade sme prišli - smer Bijacovce. Tu bol už ďalší bod sobotňajšieho programu, a to prednáška. No keby len jedna, ale naraz dve. A keďže obidvaja prednášajúci (vdp. Kuffa a P. Jozef Luscoň) majú pekné prednášky, bol z toho malý vnútorný boj. Obidve prednášky boli krásne a trefné. Pán farár Kuffa rozprával o službe a páter Luscoň o vzťahoch. (nebudem prezrádzať, na ktorej som bola, ale vedela som, že som na správnom mieste.) No a potom? Potom bol FEST. Vystúpenie Kapucínov, ľudového súboru z Lendaku, program mladých z Parchovian a na záver večera bijacovská skupina Gesto. Bolo to všetko veľmi veselé a rytmické. Nečudo teda, že neraz nastala davová psychóza a vďaka parketám sme doslova lietali. Tieto stavy pretrvali dlho, asi preto došlo k zmene programu a tancovalo sa až do 130 do rána. Tancovalo všetko, čo malo nohy. Určite nikto nezabudne na nekonečné belgické tance, pri ktorých málokto z nás ostal sedieť. Zahanbiť sa nedali ani naši hostia, ktorí s nami stále držali krok. V nedeľu bola slávnostná sv. omša. V homílii P. Pavol hovoril o poslaní členov v ZMM a každého na tom mieste, ktoré mu Boh určil. Zdôraznil, aby sme boli ako horiace polienka, ktoré majú zapaľovať iných ohňom lásky, ktorá dokáže zapáliť a pretvoriť celý svet. Počas sv. omše bolo do ZMM prijatých 6 členov a 4 čakatelia. My ostatní sme si obnovili svoje zasvätenie sa Panne Márií. Mala som z tejto omše výnimočný pocit. Pekné ukončenie, však?

19


Som hrdá na to, že som bola pri tom, keď sa všetko rozhodovalo a plánovalo. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí to spískali, zorganizovali a vymodlili do viditeľnej podoby, teda: P. Pavlovi Nogovi, CM, P. Kristiánovi Libantovi, CM s ich tímom z Bijacoviec, sestre Margite Grobarčíkovej, DKL, Jankovi Jakubovičovi & Co. a mladým z východu. Naša úprimná vďaka patrí aj dôstojnému pánovi Andrejovi Grivalskému za jeho duchovnú i materiálnu pomoc. Chcem sa ešte raz všetkým poďakovať a poprosiť o prepáčenie, ak bolo niečo zlé. Z nedostatkov a chýb sa dá poučiť, však? Na záver slová do boja: TRIMCE ŠE!!! Nech toto dobré dielo je na oslavu Trojjediného Boha a prispeje k šíreniu mariánskej úcty a vincentskej špirituality medzi mladými ľuďmi. Janka Jusková, Ohradzany

20


Povedali o Krídlach lásky... � V čom si pocítil/a/ význam tejto akcie? Čo sa ti tu páčilo? Mirka a Kristína: Že sme sa tu mohli stretnúť, zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí tiež patria do ZMM ako my. Bolo tu cítiť jedno veľké spoločenstvo a jednotu. Michal: Ja osobne som pocítil veľkú radosť z toho, že Božie kráľovstvo je veľmi blízko. Videl som ho v očiach všetkých tých, ktorí tu boli. Štefan: Oslovila ma hlavne nádherná prezentácia a ešte krajšia adorácia. Mária: Prednáška pátra Kuffu, myslím, že bola maximálne ľudská a určite ovplyvní môj život. � Čo si odnášaš do svojho života? Mirka a Kristína: Asi veľkú svalovicu na zadku z túry na Spišský hrad a naspäť. Ale hlavne pekné zážitky. Lucia: Viem, že som urobila dobre, keď som išla na takúto akciu. Teraz, keď prídem domov, mi to pomôže zmeniť sa. Lenka: Že v ZMM treba stále niečo vylepšovať a neupadnúť do stereotypu. Marek: Pokoj, radosť a zapálené srdce.

21


Na stretko Na Sultána Sultána predstavuje v tejto hre animátor. Sultán je typický orientálny panovník a často tyranizuje svojich poddaných svojimi rozmarmi. Okrem iného niekedy neznáša niektoré písmeno. Povie napríklad: „Dnes nemôžem ani vystáť hlásku A!“ A hneď dodá: „Čo dáte svojmu najmilostivejšiemu panovníkovi na večeru?“ Hráči hneď začnú postupne hovoriť rýchlo rôzne druhy jedál. Každý musí povedať jedno jedlo, v ktorom nie je žiadne „a“. Kto sa pomýli, buď dostane trestný bod alebo vypadáva z hry. Sultánove otázky sú vždy iné a sprotiví sa mu vždy iné písmeno. A nie sú to len samohlásky, niekedy neznáša niektorú spoluhlásku. Raz chce, aby mu poddaní odporučili dobrého autora na čítanie, inokedy sa pýta na kvet, vtáka, mesto, pohorie, rieku, atď. Čím je animátor vynaliezavejší a čím lepšie vie svoju úlohu zahrať, tým sa hráči lepšie bavia. Chyť metlu! Hráči sedia v kruhu. Animátor postaví do stredu metlu a v tom momente, kedy ju pustí, vykríkne niečie meno. Vyvolaný hráč musí bleskurýchle vyskočiť zo stoličky a zachytiť metlu skôr, ako padne na zem. Kto je príliš pomalý, vypadáva alebo dá zálohu. Opravári Zaobstaraj toľko reklamných letákov alebo brožúrok s rovnakým textom, koľko hráčov sa tejto hry zúčastní. Potom vyber istú časť textu, asi 30-40 riadkov, a povedz všetkým, aby tam škrtli každé písmeno „e“, „E“, podčiarkli každé „o“, „O“, urobili bodku pod každým „m“, „M“, a dali do krúžku každé „k“, „K“. Odštartuj čas a kto je hotový, odloží pero a zapíš mu dosiahnutý čas. Za každú chybu - písmeno neoznačené alebo označené nesprávne – pripočítaj hráčovi 5 sekúnd. Zvíťazí ten, kto bude mať najnižší celkový čas. Závod s abecedou Prvý hráč začne hovoriť abecedu a ku každému písmenu pripojí poradové číslo: „A – jedna, B – dve, C – tri, D – štyri“ atď. Spočiatku sa rozbehne dosť rýchle, ale potom začne spomaľovať. Keď sa dostane k poslednému, zastavia sa stopky. K dosiahnutému času sa pripočítajú 3 sekundy za každé vynechané písmeno aj za každé prerieknutie. Kto dosiahne najlepší čas – vyhráva. Čo sa zmenilo v miestnosti? Uprostred stretka prerušíš program a vyzveš prítomných, aby si dobre prezreli celú miestnosť a všimli si podrobnosti. Po troch minútach ich pošleš von a urobíš v miestnosti desať zmien – napr. pootvoríš okno, kalendár obrátiš na iný mesiac atď. Niektoré zmeny sú také nápadné, že priamo bijú do očí, iné postrehne iba dobrý pozorovateľ. Potom zavoláš hráčov naspäť a vyzveš ich, aby napísali na papier všetky zmeny – každý samostatne, ktoré v miestnosti objaví. Kto vypracuje najpresnejší zoznam, dostane na pamiatku diplom podpísaný Sherlockom Holmesom.

22


Pamäťové dostihy Každý hráč si rozdelí papier na 8 x 5 políčok a položí na svoju stoličku. Všetky stoličky sú rozostavené do oblúku na jednom konci miestnosti, v rovnakej vzdialenosti od tabuľky, ktorá visí na stene na opačnej strane miestnosti. Na tabuľke je narysovaná rovnaká sieť políčok, akú si hráči pripravili, a v každom políčku je napísané jedno písmenko. Pred štartovým signálom sa každý postaví za svoju stoličku. Na znamenie začínajú veľké dostihy: všetci bežia k tabuľke, prečítajú si tam niekoľko písmeniek, vrátia sa ku svojej stoličke a zapíšu si písmenká do rovnakých políčok pripravenej site. A hneď zase bežia k tabuľke pre ďalšie písmenká. Každý hráč pobehuje sem a tam, dokedy nemá svoju sieť zaplnenú. Pri tabuľke si samozrejme nemôže nikto nič písať. Kto je hotový, odovzdá animátorovi podpísaný papier so sieťou. Hráč, ktorý sa dopustí jedinej chybičky, je diskvalifikovaný, takisto sa vylúčia všetci, ktorí sa pokúsia opisovať zo susedovej siete. Špajle Priprav si zväzok špajlí polámaných na rôzne veľkosti. Potom zaviaž hráčovi oči, daj mu špajle a jeho úlohou bude špajle usporiadať od najväčšej po najmenšiu. Kto to dokáže najrýchlejšie? Zápalky Zaviaž hráčovi oči, vysyp pred neho na stôl z krabičky všetky zápalky a dobre ich pomiešaj tak, aby hlavičky ležali rôznym smerom. Potom daj hráčovi do ruky prázdnu krabičku a bude mať za úlohu dať do nej všetky zápalky s podmienkou, že hlavičky musia byť na jednej strane. Za každú zápalku položenú hlavičkou na nesprávnu stranu pripočítaj 5 sekúnd. Triedenie geometrických tvarov Nastrihaj z tvrdého papiera po desiatich geometrických tvaroch (trojuholníkoch, štvorcoch, kolečkách, obdĺžnikoch). Dobre ich premiešaj a polož na stôl pred hráča, ktorý ich má so zaviazanými očami roztriediť na 4 kôpky podľa druhu. Za každý kus, ktorý položí na nesprávnu kôpku, pripočítaj k dosiahnutému času 5 sekúnd. Triedenie gombíkov Priprav 20 gombíkov rôznej veľkosti. Desať z nich by malo mať 4 dierky, druhá desiatka 2 dierky. Potom zaviaž prvému hráčovi oči a vysyp gombíky pred neho na stôl s príkazom, aby ich rozdelil na dve kôpky podľa počtu dierok. Za gombík položený na nesprávnu kôpku pripočítavaj 10 sekúnd k celkovému času. Je to dosť ťažká úloha, a preto kto nedokáže rozlíšiť gombíkové dierky holými prstami, môže si pomôcť špendlíkom. O najdlhší pásik Rozdaj hráčom po jednom rovnom liste papiera a vyzvi ich, aby z neho vytrhali čo najdlhší celistvý pásik. Komu sa pásik pretrhne, je diskvalifikovaný.

23


Mixér

Bruce všemohúci (Bruce Almighty) USA, 2003 Kto by nezatúžil byť niekedy všemohúci? Rovnako je na tom aj televízny moderátor Bruce Nolan (Jim Carrey), ktorý je nespokojný so svojím životom a príčinu hľadá u samotného Stvoriteľa. Boh (Morgan Freeman) sa teda zjaví osobne a ponúkne Bruceovi na dva týždne všetku svoju moc, aby si skúsil, aké je to byť všemohúci. Bruce sa rýchlo naučí používať „svoju“ moc pre seba, ale Boh ho musí naučiť, že dobro treba urobiť aj pre zvyšok sveta…Tento film v sebe ukrýva okrem zábavy aj hlbokú myšlienku. Akú? Tú objavíte aj sami, stačí si pozrieť tento skvelý film.

Dido - Life For Rent Keď pred troma rokmi vytiahol Eminem so skladbou Stan zabudnutý album No Angel, z neznámej Dido Armstrong sa hneď stala hviezda. Svoju kvalitu potvrdila aj tým, že z jej druhého albumu Life for Rent sa už predalo viac ako 21 miliónov cédečiek. Hoci sa štýlovo ani obsahovo veľmi nelíši od prvého, predsa stojí za povšimnutie, pretože aj Dido so svojím typickým, s ničím iným nepomýliteľným hlasom dokáže vyprodukovať nejaký ten hit (White Flag, Life For Rent). Dobrým bodíkom pre Dido je aj to, že jej hudba nie je obyčajný konzumný pop, ale príjemná, uchu lahodiaca hudba, ktorá aj po mesiaci počúvania nevyvoláva záchvaty zúrivosti.

Chalíl Džibrán - Zlomené krídla Tento spisovateľ sa stal jedným z najčítanejších v 20. storočí. Jeho diela Prorok a Prorokova záhrada sú obdivuhodné a nemôžem ich nespomenúť. Dielo Zlomené krídla je melodramatickým obrazom Džibránovej lásky k mladej Selme, ktorú považoval za „najkrajšiu ženu pod slnkom“. V príbehu vyjadril vieru v predurčenosť lásky, prihlásil sa k etickým hodnotám a súčasne pozdvihol hlas proti sociálnej a kultúrnej nespravodlivosti a proti diskriminácii žien . Príbeh Zlomených krídel sa otlačí na vašej duši, a keď siahnete po tejto knihe, určite neoľutujete. Kniha nie je dlhá a veľmi príjemne sa číta. Tak do toho, lebo kto nečíta, zaostáva.

24


Aj tam ich nájdeš... V našej novej rubrike budeme odteraz pravidelne prinášať novinky od našich priateľov z celého sveta, ktorí spolu s nami patria do jedného veľkého celosvetového združenia JMV (JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS). Na začiatok si predstavíme, v akých krajinách vlastne JMV pôsobí a čím sa v poslednej dobe zaoberajú. ☼ V Taliansku premýšľajú nad projektom s Charitnými sestrami z Albánska, ktoré chcú vyslať do Talianska mladých ľudí, aby tam pomohli novozaloženému JMV. ☼ V ďalších krajinách sa zase oslavuje. Španielsko oslavuje 25. výročie pôsobenia JMV v ich krajine, Portugalsko 20. výročie a Egypt dokonca storočnicu!!! Všetci tieto pekné výročia oslavujú spoločnými národnými stretnutiami a povzbudzujú sa do ďalšej práce. ☼ Mariánska mládež z Konga sa zaoberá listom od P. Roberta Maloneyho, CM, v ktorom sa hovorí o 27. septembri ako o Dni modlitby. V júni navštívila sestra A. Mpeti, ktorá pracuje s Pygmejcami v Kongo-Brazaville, Medzinárodný sekretariát. Dúfajme, že tam bude čoskoro fungovať ďalšia skupinka. ☼ V Toge pracujú na svojich stanovách a rozmýšľajú aj nad vznikom národného výboru. Pri príležitosti zjavenia sa Panny Márie sa členovia zúčastnili výletu, ktorého cieľom bolo Rue de Bac. ☼ Na Madagaskare publikujú štvrťročne bulletin „Le Quintana“ (Hviezda) a spolupracujú na Boji proti hladu a malárií. ☼ JMV v Rwande – Burundi kráča po stopách sv. Vincenta de Paul v službe chudobným. Hlavnou charakteristikou týchto skupín je mariánsky rozmer a zapájanie sa do činnosti vo farnostiach. ☼ V Mozambiku pracuje pre projekt „Otvorené ruky“ komunita z Portugalska. Svoje služby ponúkajú v oblasti vzdelávacej, sociálnej, pastoračnej, zdravotnej i humanitnej. ☼ Národný výbor v Lisabone sa rozhodol spolupracovať s mladými na Spoločnej doktríne cirkvi. ☼ V Paraguaji stále úspešne pokračuje projekt „Vývarovne“. Denne podajú jedlo 80 – 120 osobám. Miestne združenia sa chystajú organizovať podporné akcie na získanie prostriedkov pre tento projekt. Okrem týchto krajín pôsobí JMV aj v ďalších krajinách, a to: EURÓPA: Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Albánsko, Česká republika, Ukrajina, Slovinsko AFRIKA: Kamerun, Angola, Keňa, Mauretánia, Južná Afrika, Nigéria, Etiópia, ÁZIA: Filipíny, Libanon, Vietnam, Šalamúnske Ostrovy, Síria, Severná India Indonézia AMERIKA: Guatemala, Mexiko, Venezuela, Ekvádor, Portoriko, Bolívia, Argentína, Uruguaj, Haiti, Brazília, San Salvador, Dominikánska republika, Ekvádor, Chile, Peru, Panama, Kuba, Honduras, Kolumbia V španielskom meste Madrid je sídlo Medzinárodného sekretariátu JMV. Nie je to úžasné? JMV pracuje naozaj na celom svete! Spojme sa s „kolegami“ po celom svete v modlitbe a prosme nielen za naše akcie, ale aj za tie zahraničné, ktoré pomáhajú ľuďom celého sveta. Môžeme sa niektorými aj inšpirovať a skúsiť zorganizovať u nás niečo podobné, no nie?

Z Medzinárodného bulettinu preložila: Mária Zacková

25


Info @Prosíme, aby ste do centra posielali históriu vašej ZMM, aby sme mohli vydať knihu o histórii ZMM na Slovensku ku 175. výročiu zjavenia sa Panny Márie na Rue de Bac. @Posielajte nám aj fotky a informácie o u vás prebiehajúcej kampani Boj proti hladu. @Nezabudnite nahlasovať vaše pripravované akcie zodpovedným ľuďom za každý región, ktorí sú určení, aby ich hlásili na internet. @Môžete si objednávať videokazety a cédečká z Krídel lásky. Cena videokazety je cca 200 Sk, cena CD je 50 Sk. @Prosili by sme, keby ste nám do centra posielali termíny a miesta animakurzov a taktiež to hlásili aj správcovi našej internetovej stránky - Kajovi Kyslanovi (kajooky@centrum.sk). Pre všetkých, ktorí majú o tieto kurzy záujem, v súčasnosti prebiehajú tieto animakurzy (nahlasovať sa môžete zodpovedným v zátvorkách): Nitra (Slávka Belanová), Dolný Kubín (s. Veronika), Žilina (s. Damiána Farkašová), Východné Slovensko (Janko Jakubovič) @Blíži sa náš sviatok Zázračnej medaily - 27. novembra, sv. Kataríny Labouré, našej patrónky - 28. novembra, a 8. decembra 2004 bude 150. výročie od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí. Pri týchto príležitostiach bude P. Pavol Noga slúžiť sv. omše za naše ZMM na Slovensku. Tak sa i my pripojme vo svojich farnostiach modlitbami, akadémiami,.... za ZMM v týchto dňoch, a potom nám dajte o tom vedieť. Hm?... @V dňoch 10. - 12. decembra nás príde navštíviť na Slovensko P. Pedro Castillo, CM, ktorý je zodpovedný za ZMM na medzinárodnej úrovni v Madride. @V budúcom čísle nájdete objednávku na Lúče pre rok 2005. Prosíme všetkých, ktorí ešte nezaplatili za tohtoročné čísla, aby tak urobili do konca roka, prípadne so zaplatením predplatného na budúci rok. @Asi už viete, že budúci rok sa bude v Nemecku, v Kolíne nad Rýnom konať Svetový deň mládeže. Z tejto príležitosti bude v rámci ZMM prebiehať biblická olympiáda. Podrobnosti sa dozviete v budúcom čísle, prezradíme však, že víťaz pocestuje do Nemecka na spomínané stretnutie. @27. novembra sa budú večer o 19:15 na rádiu Lumen predmodlievať ruženec mladí zo ZMM, tentokrát z OC Humenné. Spojme sa aj my s nimi v modlitbe. @ZMM ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí podporili Združenie darovaním 2 % z dane. Peniaze budú použité na činnosť ZMM. Srdečné Pánboh zaplať! @Vyhodnotenie súťaže o svätých z minulého čísla: Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a knižné odmeny posielame: Lucii Žúžiovej z Hornej Súče, Jankovi Jakubovičovi z Vojčíc a Lenke Chlebanovej z Visolaje. GRATULUJEME!!! @Stále môžete posielať príspevky do Lúčov o tom, čo robíte, chystáte, z čoho sa tešíte, básničky, príbehy – jednoducho všetko, čo vás napadne. Veď to už poznáte. @Možno ste si v tiráži všimli, že sa zmenila zostava redakčnej rady. Ďakujeme Peťovi Lazovému za všetku prácu a čas, ktorý venoval doteraz „výrobe“ Lúčov, prajeme mu veľa školských úspechov a dúfame, že rovnako úspešne bude pracovať aj nová redakčná rada.

26


Žartovník Dvaja americkí bohoslovci si počas prázdnin v Louvri pozerajú obraz Kristovho narodenia. „Ako je to možné, že Ježiš leží na slame?“ „Lebo Kristovi rodičia boli chudobní.“ „Keby boli chudobní, nevybrali by si práve Tiziana, aby ich namaľoval.“ Stretnú sa tesár, záhradník a elektrikár a začnú sa hádať, ktoré remeslo je najstaršie. Tesár: „My sme najstarším remeslom. Už svätý Jozef bol tesárom.“ Záhradník: „To nie je pravda. Veď už Adam, prvý človek, bol v raji záhradníkom.“ Elektrikár: „To je nič. Keď Pán Boh povedal: „Buď svetlo“, my sme už mali natiahnuté káble.“ Aké sú posledné slová DJ-a na diskotéke? „... a teraz si zahráme nejakú dychovku!“

Ide slepý a jednooký po lese k babke, ktorá býva v malej chatrči v strede lesa. Jednooký vedie slepého, ale zrazu mu ostrý konár vypichne aj druhé oko. Hovorí: „No, už sme došli.“ A slepý veselo na to: „Ahoj, babi!“ Červená Čiapočka: „Babi, a prečo máš také veľké ústa?“ „No predsa na to, aby som mohla jesť Horalku po dĺžke“, odpovedá babička.

- časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže • Vydáva Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra • Internet: www.zmm.sk • Kontaktná adresa: Monika Zbínová, Slatinská 29/ 10, 018 61 Beluša • Telefón: 0904 606 514 • E-mail: luce@zmm.sk • Šéfredaktor: Monika Zbínová (Monulka) • Redakčná rada: Daniel Koyš (DanKo), Mária Mazúrová (Maruška), Daniel Hrenák (blondacikdanko) • Distribúcia a predplatné: Erika Koyšová • Telefón: 0903 464 240 • Registrované na MK SR, registračné číslo 3164/2004 • Vyšlo s finančnou podporou MŠ SR • Redakcia si vyhradzuje právno na úpravu zaslaných textov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 6 bude 31. októbra 2004.

27