Page 1

Časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže ● číslo 3/2004 ● cena14,90 Sk


Ľudia ako my Svätý Filip Neri - Svätý komediant (1515 - 1595) Vtipkár, známy po celom svete, zbožný klaun, dvorný šašo mocných a vážených osobností. Taký bol Filip Neri - dobrý tatko a bystrý karikaturista svojho okolia v jednej osobe. Keď sa objavil v uliciach Ríma, mal oblečené biele topánky a červenú košeľu, robil kotrmelce a spieval veselé piesne. To už každý vedel, že to môže byť jedine Filip. Narodil sa 21. júla 1515 v San Giorgio v Ríme. Mal veľmi rád deti a zvieratá. V osemnástich rokoch ho otec poslal k strýkovi, kde sa mal zaučiť ako kupec. No Filip nemal obchodnícky talent, viac ho bavili účtovnícke knihy plné nekonečných číslic a viac sa zdržiaval u benediktínov v kláštore Monte Cassino. Mal veľký cit i pre chorých a keď vypukol v Ríme strašný hladomor, Filip začal dochádzať na tieto miesta zúfalstva. Utešoval, povzbudzoval, trpezlivo počúval, umýval chorých, čistil miestnosti. Filip Neri prechádzal ulicami, nadväzoval s chodcami rozhovory, prosil o informácie. Pri nevinných informatívnych otázkach sa drzo tváril ako hlupák a tým zbavoval druhých ľudí zábran. Najradšej bol „fraticelloo“ so školákmi. Zriadil pre nich ihrisko, modlil sa s nimi, hral futbal, no tiež ich poslal žobrať pre chudobných a upratovať v kostole. Keď sa stal kňazom, prichádzal vo sviatok do kostola v kamži oblečenej naruby, nehanbil sa oholiť si iba polovičku tváre, alebo sa pri návšteve kardinála v hlbokej pokore opýtať, či jeho Eminencia nevie o nejakom prostriedku, po ktorom by jeho prešedivené fúzy zase sčerneli. Radosť a humor boli okrem toho pre Filipa prostriedkami, aby udržal na uzde svoju prudkú a prchkú povahu. Proti cudzej domýšľavosti postupoval s pedagogickým talentom. Keď v jeho spoločenstve mladý priateľ kázal samoľúbo, prerušil ho a pokračoval sám. Jedného zvlášť namysleného kazateľa nechal kázeň sedemkrát opakovať, až si uvedomil, že jeho slová nie sú až také zaujímavé, ako si myslel. Svojich žiakov posielal v smiešnom sprievode so zvončekom v ruke do rímskych ulíc, aby ich vychoval k pokore a k nezávislosti na úsudku iných ľudí. Bol veľmi vynaliezavý a na každú otázku mal pohotovú odpoveď. Keď mal asi 30 rokov, založil so svojím spovedníkom a laikmi „Bratstvo Sv. Trojice pre pútnikov“, ktoré poskytovalo stravovanie, nocľah a ošetrenie vyčerpaným pútnikom, prichádzajúcim do Ríma. Spomína sa, že mal i extázy, pri ktorých sa vznášal pred oltárom. Tento svätec, milovaný a veľkorysý muž, pokorný a kontemplatívny apoštol, sa stal vzorom pre členov Kongregácie oratoriánov. Jednej noci, 26. mája 1595, privolal svojich „synov“. Sedel na kraji postele, akoby chcel odcestovať. „Odchádzam“, povedal, požehnal ich a zomrel. O 30 rokov neskôr bol vyhlásený za svätého. Jeho múdre a účinné varovanie bolo: „Deti moje, buďte oddané Márii. Viem, čo hovorím! Buďte oddané Márii!“ Zubla

2


Úvodník Drahí ZMM – áci! Sami vidíte, ako ten čas letí. Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť máj, mesiac našej Nebeskej mamičky. Nie je to len mesiac lásky, kvetov a teplého slniečka, no pre školákov a študentov sa schyľuje pomaličky, ale isto k záverečnej. Mnohých z vás čakajú skúšky, maturity, prijímačky na VŠ alebo posledné vylepšovačky vysvedčenia. Je to veľmi ťažké, no i krásne obdobie, ktoré sa oplatí vychutnať si do posledného dúšku, no nezabúdajme práve teraz v týchto hektických dňoch zatiahnuť na hlbinu našej viery. Práve teraz sa zveriť Panne Márii viac ako inokedy.

alebo trávenú s priateľmi či milovanou osobou. Boh nám počas týchto dní možno o čosi viditeľnejšie ponúka neskutočne veľa možností na to, aby sme Ním vyplnili prázdne, tmavé kúty našich sŕdc. Preto sa povzbudzujme žiť naše kresťanstvo a spiritualitu o to intenzívnejšie, o čo viac neistoty, smútku, bolesti či radosti a šťastia nachádzame v našom srdci. Mnohí už máte plány, že cez prázdniny vycestujete za hranice tam, či onam, za prácou, alebo len tak si oddýchnuť, či spoznať nové kraje. Stretnete mnohých ľudí, ktorí možno aj cez svedectvo vášho života môžu nájsť, čo darmo hľadajú na miestach, kde to nie je. I vy, ktorí ostávate cez prázdniny doma, máte kopec možností oddýchnuť si, načerpať síl i zažiť Božiu prítomnosť a velebu. Napríklad aj cez akciu Krídla lásky, kde budete mať možnosť cez prázdniny stretnúť vašich rovesníkov z rôznych krajín a prežiť s nimi krásne 3 dni plné zábavy, športu, turistiky a radosti. Srdečne Vás všetkých pozývam! Prajem Vám veľa Božích milostí, aby sme vedeli čerpať z Kristovej bezodnej studne šťastia a radosti, ku ktorej nám naša Nebeská mamka ukazuje správnu cestu!

Laco Slobodník Rozjímať o jej živote intenzívnejšie. Rozvíjať svoj osobný vzťah s Bohom práve prostredníctvom Panny Márie cez modlitbu ruženca i Loretánskych litánií. Vedome obetovať Bohu každú sekundičku dňa strávenú možno nad knihami, na poli, v práci, na ihrisku,

3


Spiritualita DVANÁSŤ HVIEZD Panna Mária je človekom ako každý jeden z nás. Ale trojjediný Boh ju vzhľadom na budúce zásluhy svojho Syna Ježiša Krista vyznačil mimoriadnymi milosťami. Boh to tak chcel, Boh to tak urobil, Boh ju nimi obdaril. To je tých 12 hviezd, ktoré sv. Ján videl: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12,1) Poznáš všetkých dvanásť výsad Panny Márie? Ak nie, pozorne si ich prečítaj a premedituj. Ony môžu pomôcť k prehĺbeniu tvojej úcty a lásky voči Nebeskej Matke. 1. Nepoškvrnené Počatie. Do duše i tela Panny Márie sa nedostal dedičný hriech našich prarodičov. Ako telo, tak aj duša Márie už v prvej chvíli života boli také čisté a nevinné ako duša Adama a Evy pred upadnutím do hriechu. 2. Bez hriechu prežila celý svoj život. Nikdy, v žiadnom prípade Panna Mária nespáchala ani ten najmenší všedný hriech. Jej rozum, srdce a vôľa sa čo najdokonalejšie zhodovali s Božou vôľou. 3. Zbavenie náklonnosti k hriechu. Mária mala slobodnú vôľu, mohla zhrešiť. Ale nikdy nepocítila v sebe zlú žiadosť, náruživosť alebo náklonnosť k hriechu. Jej duša sa podobala tichému jazeru, v ktorom sa neustále zrkadlí Božie slnko. 4. Najmilšia dcéra Boha Otca. Jedine Mária našla milosť u Boha bez pomoci akéhokoľvek obyčajného tvora. Bola plná milosti, keď ju pozdravil archanjel Gabriel. Dobrotivý Boh miluje všetky svoje deti, ale čím je duša čistejšia a čnostnejšia, tým je v Božích očiach milšia. Panna Mária je najčistejšia a najsvätejšia, preto je Pánu Bohu najmilšia. 5. Matka Božieho Syna. Syn Boží sa stal človekom pre našu spásu, ale v Márii a skrze Máriu. Z nej si vzal ľudské telo, s ktorým spojil svoju Božskú prirodzenosť, čím sa stal jej synom. Panna Mária sa stala tak Jeho matkou na zemi a ostala ňou aj v nebi.

4


6. Nevesta Ducha Svätého. Sväté písmo a Cirkev spája Pannu Máriu zvláštnym spôsobom s Duchom Svätým. On na ňu zostúpil a zatienil ju, skrze neho počala a porodila Syna Božieho, Ježiša Krista. Ona je “svätyňou, dôstojným príbytkom, snúbenicou Ducha Svätého“. 7. V mene Boha bola pozdravená archanjelom Gabrielom. Pán Boh posiela k ľuďom anjelov, ale len so správou a s odkazom. V celých dejinách spásy je len jediný prípad, kedy archanjel Gabriel svätú Pannu pozdravil v mene Boha: „Zdravas, milosti plná.“ Tiež on priniesol Pánu Bohu Máriinu odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 8. Panenstvo Panny Márie zostalo neporušené, napriek tomu, že sa stala matkou. Tým, že si Ježiš Kristus vzal telo z Márie, neporušil jej panenstvo, ale ešte viac ho posvätil a ozdobil korunou Božieho materstva. Takúto matku si žiadal Boh – svätú a nepoškvrnenú. 9. Po pôrode zostala telom i dušou nepoškvrnená, celá panna. Ako lúče slnka, keď preniknú a prerazia čisté kvapky vody bez toho, aby ich nejako porušili, ale ešte ožiaria ich povrch jasnosťou, tak nepoškvrnene zanechal Ježiš panenské telo Márie. Tajomstvom zostalo počatie Ježiša Krista, ale tajomstvom je aj Jeho narodenie. 10. Smrť nebola pre Pannu Máriu trestom za dedičný hriech. Skôr ju spôsobila jej veľká túžba po nebi. Táto horúca láska strávila jej telesnú silu. V jej smrti nebolo žiadnej úzkosti, práve naopak - usnula s najvrúcnejšou láskou voči svojmu Bohu. Nemusela prísť pred súd svojho svätého Syna, ale priamo sa stretla s Jeho láskavým objatím. 11. Jej telo zostalo neporušené a v oslávenom stave bola vzatá do neba. Máriino nepoškvrnené sväté telo, ktorého sa nedotkol ani tieň hriechu a po deväť mesiacov slúžilo ako príbytok Božiemu Synovi, nebolo porušené ani v hrobe. 12. Je Kráľovnou anjelov a všetkých svätých. Taká je vôľa Najvyššieho, ktorý vyvyšuje ponížených. Urobil ju panovníčkou neba i zeme, veliteľkou svojich vojsk, správkyňou svojich pokladov, rozdávateľkou milostí, vykonávateľkou veľkých divov, obnoviteľkou ľudského pokolenia, sprostredkovateľkou ľudí, vyhladzovateľkou nepriateľov Božích, veľkou sprievodkyňou jeho veľkosti a víťazstva. Toto je tých 12 hviezd, 12 výsad, ktorými bola Panna Mária obdarovaná trojjediným Bohom. Uvedom si, že je to aj TVOJA MAMA, v Božích očiach taká vzácna a veľká, a pritom aj TVOJA... spracovala: S. Beáta Kasášová, DKL Použ. literatúra: L. M. Grignion: O pravej úcte k Panne Márii Príručná knižka pre Mariánske dietky /vydala Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul v r. 1933/

5


Stretko NEBESKÁ POŠTA Príprava: Toto stretnutie je trošku náročnejšie na prípravu. Budeš potrebovať aj financie (môžete si s deťmi založiť ZMM fond, alebo obetuješ korunky zo svojho vrecka. Veď ty už niečo vymyslíš!) Podľa počtu účastníkov kúp obálky a do každej vlož 3 cukríky. Potom napíš tento list (PC, stroj, ručne), daj ho prefotiť a vlož ho do každej obálky. Ak máš pravidelnú účasť detí, môžeš na obálky napísať aj mená.

Môj najdrahší priateľu! Vítam ťa v mojom chráme. Tu je príbytok môjho milosrdenstva, tu je liek na tvoje choroby. Závisí len od Tvojej dôvery, či sa uzdravíš a oslobodíš od tohto sveta, od všetkého hriechu, ktorým sa vzďaľuješ od môjho milujúceho srdca. Život na zemi je boj, veľký boj o moje kráľovstvo. Ale neboj sa, lebo nie si sám. Opri sa o moje rameno a bojuj. Ži z lásky, miluj, odpúšťaj, zachraňuj a priveď ku mne každú vyprahnutú dušu. Túžim Ťa skryť do môjho nekonečného milosrdenstva. Vedz, že príčina Tvojich pádov je, že sa príliš spoliehaš sám na seba a málo sa opieraš o mňa. Ale nič mi nezabráni, aby som Ťa každú sekundu miloval nekonečnou láskou. Tak mi odkry všetky rany svojho srdca a ja ich vyliečim a Tvoje utrpenie sa stane prameňom Tvojej svätosti. Milujem Ťa láskou, ktorú si nikto na svete nedokáže predstaviť. Do dlaní som si Ťa vryl. Tvoje meno je zapísané v knihe života. Zahojím tvoje poranenie, milovať Ťa budem vďačne, navždy a naveky. Môžeš ma opustiť, ale nemôžeš zabrániť, aby som Ťa hľadal. Môžeš ma znenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby som Ťa miloval. Potrebujem Tvoje mladé srdce, ochotné ruky, túžim, aby si sa so mnou stretával v modlitbe každý deň, túžim, aby si sa každé ráno nanovo rozhodol, že chceš kráčať po správnej ceste do neba. Len sa neboj, ja, Tvoj Boh, som stále s tebou. Pros o čokoľvek s dôverou a dám Ti to. Moje milosrdenstvo nepozná hranice. Tvoja duša mi je veľmi drahá a nikdy nezabudni, že aj napriek Tvojim chybám je tu niekto, kto Ťa stále nekonečne miluje. Ježiš

6


Toto stretnutie je vhodné robiť v kostole, kde je prítomný Ježiš v Eucharistii. Najskôr deťom povedz, aby sa rozsadili. Rozdáš im „nebeskú poštu“ a môžeš pustiť meditačnú hudbu. Vysvetli im, aby zotrvali v modlitbe v tichosti, prečítali list, počúvali Ježiša a zhovárali sa s Ním (20 min). Potom sa zhromaždite pred bohostánkom a pomodlite sa desiatok sv. ruženca. A načo cukríky? 1. cukrík si môžu nechať deti, 2. cukrík dajú tomu človeku, ktorý ich dnes potešil a 3. dajú človeku, ktorý ich zarmútil, alebo s ktorým sa pohádali. Je to netradičné stretko, ktoré vás, dúfam oslovilo a neodradila vás dôkladnejšia príprava. P.S.: Ak nemáte dobré rečnícke schopnosti, práve toto je jedno z tých stretiek, keď si váš jazyk oddýchne:-) Niekoľko námetov na vaše stretká: - skúste sa hrať, aj keď ste už vyrástli - veď všetci sme Božie deti - na stretku môžete vyrábať rôzne výrobky, pri ktorých si deti cvičia trpezlivosť a rozvíjajú fantáziu - naštuduj si životopis nejakého zaujímavého svätca a porozprávaj deťom zaujímavé príbehy - vonku rastie tráva, príroda nás volá - skúste si niekedy vyjsť na lúku, pozorovať prírodu a krásne Božie stvorenia - zahrajte si loptové hry alebo na slepú babu - deti to pozitívne ocenia - pozvite na stretko nejakú zaujímavú osobnosť z vašej farnosti (pán farár, pani učiteľka...), pripravte si na ňu otázky a „vyspovedajte“ ju - ak deti radi počúvajú, prineste si rozprávkovú knižku (príp. inú) a potom sa môžete rozprávať o jej hrdinoch - ak máš možnosť pustiť im film na videu, neváhaj a využi to A na záver: veľmi by sme sa v redakcii potešili, keby ste nám aj vy posielali stretká (najlepšie vypracované), ktoré sa vám podarili - určite tým potešíte a pomôžete vašim „kolegom“ na celom Slovensku. Ak ty spomalíš, oni ostanú stáť. Ak sa ty znechutíš, im ovisnú ruky. Ak ty napreduješ, oni budú bežať. Ak ty ponúkneš ruku, oni dajú život. Ak sa ty modlíš, oni budú svätí.

Maruška

7


Na koberček P. Stanislav Bindas, CM je perfektný kňaz, priateľ mladých, človek, ktorý je vždy tam, kde treba. Narodil sa 12.11.1974 v Humennom a vyrastal v malej dedinke v Pakostove. Svoje detstvo prežil spolu so svojimi milujúcimi rodičmi a dvomi súrodencami. Momentálne svoj mladý kňazský život prežíva ako superior misijného domu v Banskej Bystrici. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak neotáčajte stranu, ale čítajte ďalej, pretože reč bude práve o ňom. P. Stanislav a jeho naj: jedlo: pirohy farba: bordová kvety: gerbery, biele ruže kniha: sv. písmo šport: turistika, stolný tenis, hokej pieseň: Vždy je s nami tá… osobnosť: Ján Pavol II. značka auta: Volkswagen (chcel by som mať nového) kút na zemi: hory, lesy (rodný môj kraj) prezývka: neprezradím (to musí povedať niekto iný) Ako kňaz 1. Prečo ste sa rozhodli práve pre spoločnosť sv. Vincenta? *Rozhodol som sa kvôli misiám. 2. Aký máte najkrajší zážitok zo seminárnych rokov? *Tak zážitkov bolo veľa, rôzne spoločné výlety, tábory… Zážitok, ktorý mi ostal v pamäti je, keď som zaspal a ráno ma prišiel budiť celý seminár na čele s direktorom. Samozrejme pre nich to bola švanda a pre mňa šok. 8


3. Stali ste sa Kristovým kňazom, čo sa vám na kňazstve najviac páči? *Kňazstvo je pre mňa veľký dar. Najviac ma však fascinuje služba pokánia. 4. Čo pre vás znamená modlitba ruženca? *Ruženec je život Božej Matky v spojení so Synom. Je to škola viery, života a modlitby. 5. Keďže navštevujete väznicu, aké pocity si odnášate domov vo svojom srdci? *Nikdy sa tam nedostať (smiech). Vo väznici stretávam rôzne osudy ľudí a ľudskú biedu ale najviac pociťujem veľkú Božiu milosť. 6. Vieme o vás, že ste patrili do ZMM, naplno ste sa jej venovali. Čo vám dala ako mladému chlapcovi a čo vám dáva už teraz ako kňazovi? *Hm…spoznal som nových priateľov a zistil som, že človek nie je sám ani vo svete ani vo viere. Po duchovnej stránke mariánsku špiritualitu. Ako človek 1. Aké máte najkrajšie zážitky z detstva? *Rád si spomínam na chvíle keď sme chodili na ryby a na raky, veľmi som sa potešil, keď sa mi podarilo chytiť veľkú rybu. 2. Čo by ste chceli, aby sa už nikdy nezopakovalo? *Štátnice z filozofie. 3. Čo vám kedysi (ešte aj dnes) na sebe prekáža a na čo ste hrdý? * Prekáža mi ťažké ranné vstávanie a som hrdý na to, že sa premôžem a vstanem. 4. S kým by ste sa chceli hneď teraz stretnúť? *So sv. Vincentom.

9


Spoločenstvo ZMM sa predstavuje Milí priatelia ZMM-áci! Keďže sa v každom čísle niekto z vás predstavuje a píše, čo pekné robí, radi by sme sa vám predstavili aj my, mladí a deti z Levíc. Levice sa nachádzajú asi 50 km od Nitry, čiže spadáme do západného regiónu ZMM a fungujeme od roku 1996. Po mnohých krízach i nedávnych voľbách sme sa celkom pekne rozbehli. Fungujú nám štyri stretká, teda skupiny, do ktorých sú deti vekovo rozdelené. Máme menších tretiačikov, ale aj veľké deviatačky. Členov je 16, čakateľov máme 4 a ostatní sú „predčakatelia“! Každé stretko vedie d o s p e l ý a n i m á t o r a pomáha mu jeden pomocný. Samozrejme, nechýbajú stretnutia animátorov (každé dva týždne) s hlavnou vedúcou. 7. decembra 2003 pri nedeľnej detskej svätej omši sa konala obnova zasvätenia i prijatie do ZMM. Z celého srdca ďakujeme nášmu pánovi kaplánovi, ktorý prijal do ZMM jedného člena a štyroch čakateľov. Ďakujeme mu za jeho doterajšiu starostlivosť a ochotu vždy pomôcť. Vyprosujeme mu neustálu ochranu našej Nebeskej Matky a veľa Božích milostí na ďalšej ceste kňazstva. 14. februára 2004 sa u nás konali voľby. Za hlavnú vedúcu bola zvolená Janka Ješkovská, ktorej vyprosujeme veľa trpezlivosti s nami. Navštívil nás aj predseda ZMM Lacko Slobodník, ktorému touto cestou srdečne ďakujeme za pomoc, podporu i povzbudenie. Rozdelili sme si funkcie ako pokladník, zapisovateľ, kronikár, plánovači a jedna animátorka má na starosti komunikáciu s centrom ZMM v Nitre. Boj proti hladu stále pokračuje a nechceme ani my zaostať. Spolu s deťmi vyrábame sviečky, ktoré budú predané za dobrovoľný príspevok a peniažky poputujú do centra ZMM. A ako sa zapájame vo farnosti? V dvoch kostoloch sa pravidelne každý týždeň modlievame ruženec. No a každú druhú nedeľu v mesiaci navštevujeme našich milých starčekov a starenky v domove dôchodcov. Tak, milí kamaráti, celé ZMM v Leviciach vám i nám vyprosuje veľa síl a ochoty pracovať na krásnom Máriinom diele. Nedajte sa odradiť, veď odmena bude veľká. Za ZMM v Leviciach animátorka Ivana

10


Nedeľná chvíľka poézie Mamičke Márií ...

Život

Májové rána spievajú Ti piesne na štítoch hôr, kam človek stúpať nesmie.

Aké krásne je byť krásnym, aké krásne je byť šťastným. Aké krásne je žiť stále, vidieť slnko, dieťa malé. Život nie je žiadna hračka, to sa ti len časom zdá. Je to pekná naháňačka, starneš, rokov pribúda.

Vôňa všetkých kvetov jednoduchá, krásna ako dúha farieb k nohám sa Ti vznáša.

Preto prosím, uvedom si, život žiješ iba raz. Pomôž tomu, kto ťa prosí, tým si priateľ všetkých nás.

Sám Boh si Ťa zvolil pre čistotu v srdci ochrankyňou detských chvíľ, bránou k jeho moci. Ty si nám dala dar, zrnká na špagáte. Kto ich s láskou preberá, vie, si s ním všade.

Zuzana Jakubíková

V kalichoch zvončekov kvapky rannej rosy zvonia Tvojím úsmevom, keď za svet Boha prosíš. Skláňaš sa nad srdcom, keď bolesť hrá sólo. Nablízku tvoja tvár. Neprídeš neskoro. A keď nám je ťažko k Bohu dvíhať dlaň ako deti dvíhame ich k Tebe – k Mame. Janka Kvetanová, BA

11


Čo bolo? BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Už tretí ročník biblickej olympiády zorganizovalo OC Humenné. Nieslo sa pod heslom, ktoré Sv. Otec vyhlásil pri príležitosti tohtoročného stretnutia mládeže (prevádzaného na diecéznej úrovni) : „ Chceli by sme vidieť Ježiša. “ Čakatelia spolu so svojimi animátormi sa na stretkách, ale aj individuálne venovali čítaniu Sv. písma a životu Kataríny Labouré. Biblická olympiáda vyvrcholila pred štvrtou pôstnou nedeľou a to 20.3.2004 o 11.00 hod. Košarovce privítali 11 spoločenstiev ZMM s troma zástupcami. Celá akcia začala spoločnou modlitbou, prestavením jednotlivých účastníkov súťaže a príhovorom koordinátorky OC Humenné. Potom nasledoval test z celého Evanjelia podľa Marka, tajnička ukrývala heslo olympiády a opäť ďalší test, tentokrát zo života sv. Kataríny Labouré. Deti mali za úlohu vyjadriť kresbou, akoby chceli vidieť Ježiša. Nakoniec ich čakalo hľadanie statí vo Sv. písme. Potom nasledovalo už len sčítanie bodov a tu je výsledok: 3. miesto: ZMM Lukačovce 2. miesto: ZMM Dlhé nad Cirochou 1. miesto: ZMM Hrabovec nad Laborcom Sme veľmi radi, že aj takouto formou deti motivujeme brať do rúk Sv. písmo a študovať ho, lebo ako hovorí sv. Hieronym: „ Neznalosť písma je neznalosť Krista “ Janka Stanovčáková

VÝSTUP NA KĽAK

Je už dlhoročnou tradíciou, že mladí zo ZMM Beluša sa schádzajú na Veľkonočný pondelok, aby spolu pokorili niektorý z kopcov, ktorých máme v našej krásnej slovenskej prírode viac než dosť. Inak tomu nebolo ani tento´rok a naším cieľom bol tentokrát Kľak. Na štyroch autách sme sa vyviezli na Fačkovské sedlo a odtiaľ sme začali náš výstup. Trošku nám to znepríjemňoval sneh, ale odmena, ktorej sme sa dočkali na vrchole, stála zato. K takémuto výletu neodmysliteľne patrilo fotografovanie, opekanie a spievanie, no a potom sme sa už dole šmýkali nielen po nohách. Tentokrát sa našťastie nestratil nikto, a tak sme sa mohli všetci tešiť z vydareného výletu.

12


STRETOL SA REGIÓN ZÁPADNÉHO SLOVENSKA Regionálny výbor ZMM Západné Slovensko sa stretol v tomto štvrťroku dva razy. Prvýkrát 13. marca 2004 v nitrianskom Marianume, potom po mesiaci 17. apríla 2004 v Palárikove. Na stretnutie boli pozvaní okrem členov výboru aj ostatní zástupcovia miestnych spoločenstiev ZMM, aby sa spomedzi nich zvolili noví členovia Regionálneho výboru ZMM a Národného výboru ZMM. Vo voľbách v Nitre sme jednohlasne vybrali do RV ZMM Janku Ješkovskú z Levíc namiesto Gitky Stančíkovej a Veroniku Czínovú z Nových Zámkov. Za riadneho člena NV ZMM sme tiež jednohlasne zvolili Lukáša Vanča a v Palárikove sme za náhradníčku do NV ZMM vybrali Janku Ješkovskú. Za členku regiónu sme tam zvolili Jarku Muchovú z Nitry. Žiaľ voľby do RV ZMM sme nemohli ukončiť, pretože sa na jeho zasadnutí zúčastnilo veľmi málo zástupcov zo západoslovenského regiónu. Preto vyzývame všetky spoločenstvá, aby na ďalšie stretnutie (predpokladaný termín a miesto: september 2004 v Hlohovci) delegovali svojich členov. Pozvánky budú včas zaslané. Ďalším bodom programu okrem volieb bola správa o činnosti ZMM, informovanie o pripravovaných aktivitách, príprava západoslovenského informačného buletinu a rozlúčka s Gitkou Stančíkovou, ktorá sa z osobných dôvodov vzdala členstva v regionálnom výbore i v národnom výbore. Ďakujeme jej za všetko, čo spravila pre naše združenie a želáme jej, aby pod ochranou Panny Márie šťastne kráčala životom a aby naďalej tvorivo pracovala v ZMM v Leviciach

Slávka Belanová ZMM Palárikovo

13


VSTAŇ A POĎ, VYDAJ SA NA CESTU! „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“ Lk 1, 39 Panna Mária po zvestovaní, po prijatí Ježiša do svojho života, odchádza na tri mesiace pomôcť svojej príbuznej – tete Alžbete, pretože je staršia a je vo vyššom štádiu tehotenstva. Mária obetuje štyri dni cesty, únavy, strádania. Ale neoľutuje to. Len čo pozdravila Alžbetu, Alžbeta vycítila zmenu. Nastáva zdieľanie vo viere, hlboké a úprimné – oslava Boha Stvoriteľa. Z tohto stretnutia vznikol najkrajší hymnus chvály, ktorý sa modlia tisícky veriacich každý deň. To všetko nemuselo byť, keby sa Mária nevydala na cestu, na štyri dni cesty, únavy, strádania. Milí mladí priatelia, pozývame Vás na takéto dobrodružstvo s Pannou Máriou. I vy sa môžete vydať na cestu o obetovať nejaký čas v konkrétnej službe chudobným. Niektoré komunity DKL Vám ponúkajú túto skúsenosť. Komunita DKL v Rajci slúži starým, telesne a mentálne postihnutým ľuďom v Domove vďaky. Počas prázdnin sme otvorení poskytnúť možnosť pre dobrovoľnícku bezplatnú službu pre mladých ľudí od 16 rokov. Pracuje sa denne 6 – 7 hodín – pomoc pri upratovaní, obsluhe chorých, ergoterapia a pod. Ostatný čas je vyplnený modlitbou, sv. omšou, prežívaním spoločenstva, zábavou. TERMÍNY: 4.7. – 17.7. 2004 18.7. – 31.7. 2004 1.8. – 14.8. 2004 15.8. – 28.8. 2004

Na jeden turnus: 2 – 3 osoby

KONTAKT: s. Kaja Hečková 041/ 542 30 37 Komunita DKL v Beckove, v charitnom dome pre kňazov, ponúka možnosť dobrovoľníckej služby v týždňových intervaloch. Potrebujú pomoc pri letnom upratovaní, zaváraní a rôznych nepredvídateľných akciách. Na jeden turnus: 2 osoby KONTAKT: s. Marianna Bucková 032/ 77 77 128 Môže to byť pre Vás nová skúsenosť prežívania a zdieľania viery spolu s chudobnými i s ľuďmi, ktorí zasvätili život tejto službe.

14


AKO SA ZAČÍNA SVÄTÁ OMŠA... V minulom čísle sme si zopakovali, čo je svätá omša. Vieme, že pozostáva z dvoch hlavných častí: bohoslužby slova a bohoslužby obety. K nim ešte patria úvodné obrady a záverečné obrady. Dnes sa zameriame práve na úvod a bohoslužbu slova. Skôr, ako vstúpime do Božieho chrámu, musíme si uvedomiť, prečo a kam ideme. Budeme sláviť najväčšie tajomstvo sveta, budeme spolu s Kristom a v jeho prítomnosti. Preto sa na toto stretnutie pripravíme nielen tým, že sa pekne oblečieme, učešeme, ale prídeme do kostola o niečo skôr, aby sme odhodili všetky myšlienky a starosti za seba a aby sme neskorým príchodom nevyrušovali iných. Nezabudneme sa dôstojne prežehnať pri vstupe do chrámu. Nebudeme predsa svojimi rukami odháňať muchy. Kňaz sa pokloní a pobozká oltár. Týmto gestom vzdá úctu Kristovi, ktorý je „našou obetou a naším oltárom“. Preto je oltár stredobodom celého chrámu, naň sa sústredí naša pozornosť počas svätej omše. Opäť spravíme kríž na svojom tele a pozdravíme sa s kňazom jedným z najstarších kresťanských pozdravov: „Pán s vami!“ V úkone kajúcnosti si počas chvíľky ticha vzbudíme ľútosť nad zlom, ktoré sme spáchali, a kňaz prosí Boha o odpustenie. Spoločne s ním ho vzývame: „Pane, zmiluj sa“ „Kyrie, elerison!“ Už anjeli pri narodení Ježiša spievali: „Glória...“, preto aj my týmto hymnom oslavujeme Boha. Úvodné obrady sa končia modlitbou dňa – kolektou (kolekcia = zbierka). Prvým vzácnym darom, ktorý nám Boh ponúka prostredníctvom svätej omše, je Božie slovo. (Dokonca i pri jeho domácom čítaní môžeme obsiahnuť veľké milosti.) Počas svätej omše sa vo všedné dni čítajú dve čítania a počas nedieľ tri čítania. Obyčajne je jedno vybrané zo Starého zákona, druhé z apoštolských listov a tretie z evanjelií. Môžeme si všimnúť, že prvé a tretie spolu veľmi úzko súvisia. Samozrejme správne vnímanie lekcií závisí aj od čítajúceho. Ten by si mal svoju lekciu vopred prečítať a rozobrať. Žalm spieva v kostole najčastejšie organista. Uľahčiť jeho vnímanie pomôže striedanie spevákov, keďže majú rôzne zafarbenie hlasu. Slávka Belanová

15


Kultúrny mixér

Garry Smalley a John Trent Požehnanie

Stránky tejto knižky môžu ukončiť vaše celoživotné hľadanie, alebo začať nový vzťah s vašimi deťmi, partnerom, rodičmi alebo blízkymi priateľmi. Začítajte sa do zaujímavých skutočných príbehov, objavte samých seba, staňte sa požehnanými a žehnajte. Rodinní poradcovia odkrývajú 5 kľúčov, 5 častí požehnania a ponúkajú spôsoby, ako vyliečiť zlomené srdcia a rodiny. Vo Sv. Písme si málokto všimne dôležitosť požehnania a jeho prítomnosť v mnohých osudoch biblických hrdinov. Požehnanie sa vzťahuje na to, ako byť šťastným a ako urobiť ľudí okolo seba šťastnými.

16

Piesne z filmu SHREK

Určite mnohí z vás poznajú túto skvelú rozprávku, v ktorej nás svojimi vtipnými poznámkami stále sprevádzajú zlobor Shrek a jeho malý kamarát oslík. Ak ste si ju obľúbili tak ako ja, určite sa vám bude páčiť aj cédečko, ktoré vám chcem dnes predstaviť. Nachádza sa tu celkom 13 skladieb, ktoré možno zaradiť medzi melodický gitarový pop. Niektoré z nich si budete určite pamätať ešte z filmu. Ich interpreti nepatria k veľkým hviezdam zvučných mien, no o to väčšia výhoda to je, pretože ich hudba nie je opočúvaná ako všetko to, čo sa na nás valí z rádií. Cédečko je veselé, bláznivé a ukecané a ak máte radi pohodovú hudbu, je určené práve pre vás.

Ten najlepší MEN OF HONOUR (natočené podľa skutočnej udalosti) 2001 Carl Brashear (Cuba Gooding, Jr.) sa prihlási do námorníctva a absolvuje potápačský kurz, na ktorého čele je inštruktor Billy Sunday (Robert de Niro). Všetci počínajúc Billym sa snažia Carlovi kurz znepríjemniť, pretože sa im nepáči jeho čierna farba pleti. Carl ale chce v živote niečo dosiahnuť, a preto s vypätím všetkých síl kurz dokončí a dostane prácu ako potápač. Pri jednej akcií si však poraní nohu natoľko, že mu ju musia amputovať. Aby si udržal svoje miesto, začne na sebe poriadne pracovať. Po jeho boku bojuje Sunday, ktorý ho začína pomaly rešpektovať. Z obidvoch sa postupne stanú priatelia. Ale podarí sa im ochrániť svoju česť? Hoci film nepatrí m e d z i veľkofilmy, s v o j í m hereckým obsadením je zárukou kvalitného filmu, ktorý ukazuje ľ u d s k ú silu, vytrvalosť a odvahu.


Príbeh Dievča našich dní Grácia Gengová, dievča z južného Talianska,sa presťahovala z Apulie na sever do Turína. Mlčanlivá, štíhla, hladké vlasy gaštanovej farby tvoria akoby rámec okolo mimoriadne výraznej tváre. Má už skoro šestnásť rokov. V škole, kam chodí, sa občas štrajkuje. Na Via Nizza autá občas zatarasia cestu a štrajkujú aj oni. Žije medzi rovesníkmi, kde sa naprázdno a do vetra diskutuje. Uprostred tejto životnej trmy-vrmy odrazu cíti, ako v nej rastie mocná a nežná náklonnosť k Eliovi. Aj on má 16 rokov. Zaznamenáva o tom vo svojom denníku: „Včera večer prišla za mnou Mária Róza s istým chlapcom. To vám bol fešák. Má iba 16 rokov, no zdá sa už mužom. Volá sa Elio.“ Po niekoľkých dňoch píše: „Je to chlapec, ktorý ma privádza z každej stránky do úžasu. Včera sme vyšli spolu s ním a s jeho kamošmi. Zistila som, že Elia čosi ťahá ku mne a mňa ku nemu. Hodili by sme sa jeden k druhému. Ale ja sa bojím.“ O niekoľko týždňov: „Môj prvý bozk! Som v siedmom nebi...“ No úsmev, ktorý sa črtá na jej peknej tvári, prezrádza jej duchovnú hĺbku. Po skončení strednej školy, ide na priemyslovku. Vo farnosti Božského Srdca na Via Nizza 56 sa jej podarí objaviť skupinu chlapcov a dievčat. Júlia si spomína na Gráciu takto: „Keď som ju prvý raz videla, robila dojem strateného dievčatka. Mala toľko problémov... Konečne, boli to také isté problémy, aké sme mali aj my.“ Skupina nesie názov Kráčajme spolu. Tvorí ju zo dvadsať mladých, je medzi nimi i poblednutý kňaz. Snažia sa kráčať spolu a hľadať lásku, snažia sa žiť podľa Evanjelia, a to v konkrétnej začmudenej štvrti pri železničnej stanici. Modlievajú sa spolu, navštevujú starenky v Beinsco, robia si duchovné obnovy a cez prázdniny strávia spolu nejaký čas vo Val Varaita. Sem-tam vzniká i dajaká vzájomná náklonnosť. Grácia je moderné, živé dievča. Miluje hudbu a moderné piesne, fandí futbalovému klubu Cagliari, hrá basketbal, venuje sa krasokorčuliarstvu a chcela by pestovať i ľahkú atletiku. Číta dobrodružné romány i obrázkové seriály, ktorými na okamih zuteká od skutočnosti. Očarúvajú ju zvieratá, i tie najškaredšie, celá príroda, rastliny, ba aj kamene v potoku. Grácia si začína písať denník do hrubého zošita. Dáva mu komický názov KONÍČEK. Zapisuje si doň drobné udalosti, dojmy a skryté myšlienky. Rozpráva sa s denníčkom o svojich škriepkach s mamou, o veselých stretnutiach s priateľmi, i smutných udalostiach v meste. Denník, to je 27

17


Medzníky tu tvoria prekrásne odseky, v ktorých sa obracia priamo na Boha. Sú to úryvky plné lásky, ktorú cíti Grácia nielen k Eliovi, ale ku všetkým ľuďom, ktorých má nablízku: „Začínam mať rada všetkých. Chcem milovať, cítim potrebu milovať!“ Na prvých stránkach svojho denníka rozpráva o svojej skupine: „Patrím do skupiny mladých, sympatických študentov. Diskutujeme spolu o všetkom, spolu sa venujeme i nejakej činnosti, ale... je tu jedno ALE. Je medzi nami nesúlad. Existuje zásada, ktorá by sa mala zavŕtať každému do hlavy: „Rešpektuj každého, hoci nemá taký istý názor ako ty!“ V skupine Kráčajme spolu sa snažíme hľadať lásku, žijúc podľa Evanjelia. Včera večer po stretnutí som sa vracala domov s Pierom, ktorému iný chlapec odviedol dievča. Cestou mi nešťastný Piero rozprával, aký je zúfalý, pretože si myslí, že ona ho má ešte stále rada. Pierov problém sa ma dotkol. Cítila som ho ako svoj. Rozprávala som mu, snažila som sa ho potešiť, snažila som sa mu pomôcť. Ako sestra. Spozorovala som, že som ho vedela počúvať a myslím, že je to dôležité. Ako všetci mladí ľudia po štrnástom roku, aj Grácia prichádzala do konfliktu s rodičmi. Usiluje sa ich pochopiť, ale vidí, že oni ju nechápu: „Som smutná, veľmi smutná. Ani po štrnástich rokoch ma rodičia nechápu. Boli sme si pozrieť film Brat Slnko, sestra Luna zo života sv. Františka Assiského. Hľadám, hľadám to celou svojou bytosťou v skupine, do ktorej patrím... Moja matka nechcela, aby som išla na ten film. Nie je v tom celé moje šťastie, aby som bola vždy naviazaná iba na rodičov. Potrebujem aj nejakého chlapca, ako som ja. Potrebujem veľa dobrých priateľov, čo by ma trochu povzbudili, uspokojili a rozveselili... Ráno som upozornila matku, že popoludní idem s priateľmi do kina. Zdalo sa, že s tým súhlasí. Keď som sa však popoludní začala chystať, pýtala sa ma: „Kam ideš? Príliš skoro začíname v nedeľu vychádzať a márniť groše...“ ... dokončenie v nasledujúcom čísle..... Z knihy Andreja Paulinyho: Umenie žiť, DON BOSCO 1995, spracovala Zubla

18


WWWeci Ahojte všetci ZMM-áci. Dnes si breberieme zopár všeobecných pomôcok a typov pri surfovaní na internte. Nakoľko som zistil, že stránky s náboženskou tématikou sú málo propagované rozhodol som sa zamerať práve na tieto stránky. Všeobecne:

www.vdb.sk/saleziani - Saleziáni don Bosca www.kbs.sk - Konferencia biskupov slovenska www.gospel.sk - gospelová hudba www.sk-music.sk - Slovenská kresťanská hudba www.radiolumen.sk - Rádio Lumen, prvé slovenské kresťanské rádio na Slovensku www.katnoviny.sk - týždenník Katolícke Noviny www.breviar.sk - breviár už aj na Internete www.dimenzie.sk - časopis pre vysokoškolákov www.rcc.sk - oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku. www.lux.sk - kresťanské štúdio (hudba a TV programy). www.domka.sk - združenie saleziánskej mládeže. Internetové portále: sú akoby bránami do kresťanských stránok v jednotlivých krajinách www.christ-net.sk - Slovenský kresťanský portál. www.christianeuropeonline.org/world -Kresťanský internetový portál Vyhľadávače: tie použiješ ak potrebuješ niečo nájsť v iných krajinách a jazykoch www.newadvent.org www.catholic.org DanKo

Povedali „Sme povolaní niesť Božiu lásku ďaleko i blízko a konať skutky, ktoré z nej prýštia.“ sv. Vincent „Láska je závažie, ktoré ťa ťahá nahor“

sv. Augustín

„Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty.“ Entoin de Saint-Exupéry „Deo servire regnare est. Bohu slúžiť znamená kraľovať“

19


Info - Prosíme, aby ste nám do redakcie posielali viac príspevkov. Ste určite šikovní a nám veľmi pomôže, keď pošlete nejaký krátky príbeh, básničku, recenziu (novšiu či staršiu), alebo nejaký tip na zlepšenie nášho časopisu. Takisto posielajte články do rubriky ZMM sa predstavuje, jednoducho všetko, čo vás napadne. Veľmi sa potešíme aj vašimi kresbami alebo umeleckými fotkami. - Stále je tu výzva pre tých, ktorí si chcú objednať kazetu z Francúzska - cena 150.- Sk - V centre ZMM sú k dispozícii audiokazety z návštevy Sv. Otca na Slovensku v r. 1995 cena je 50,- Sk - Prosíme záujemcov na letné tábory, aby sa čo najskôr nahlásili na príslušné adresy do 31. mája 2004. Prosíme, berte túto výzvu vážne, aby sa mohlo všetko dôkladne pripraviť a zorganizovať, lebo inak budeme musieť turnusy zrušiť pre vašu neúčasť, i keď máme už miesta, termíny a kňazov objednaných! - Animakurzy: Ivanka pri Nitre - 25. - 27. jún 2004 , Hrabovec nad Laborcom - 28. máj, 2004, Dolný Kubín - 15. máj 2004 - Prosíme všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť veľkej akcie ZMM „Krídla lásky“, aby sa prihlásili do 30. júna 2004, aby sme vedeli predbežný počet záujemcov. Taktiež vás prosíme, milí ZMM-áci, aby ste sa vo svojich skupinkách modlili za túto akciu, aby ju Pán Boh požehnal a požehnal i prípravy. - Ak sú nejaké zmeny vedúcich vo vašich skupinkách, nahláste ich do centra!!!! - Výzva pre všetkých animátorov: Nahlasujte všetky akcie, výlety, tábory, karnevaly, diskotéky,....Danielovi na internet, alebo adresu, aby bol náš časopis spestrený a aby ste sa o tom všetkom mohli dozvedieť aj na internete. Posielajte čo najviac fotiek, aby sme mali dôkaz o týchto akciách. Je to veľmi dôležité, preto vás prosíme o dôslednosť. - A ešte pre animátorov: Prosíme vás, aby ste do konca júna vyzbierali členské vo vašich skupinkách. deti a mládež do 15 rokov - 30 Sk,mládež a starší nad 15 r. - 50 Sk,- Stále ešte prebieha kampaň „Boj proti hladu a malárii“. Nezábúdajme, že každý, kto sa zapojí do nej, to bude mať raz spočítané v nebi!!! Tešíme sa na vaše ohlasy z týchto kampaní.

20


Duchovné tábory Združenia mariánskej mládeže v roku 2004 Mesiac Júl: MODRA Termíny: 3.7. – 10.7. / 12 – 15 rokov/ obsadené 10.7. – 17.7. / 11 – 13 rokov/ obsadené 24.7. – 31.7. / 5 – 11 rokov/ obsadené Prihlasovanie: s. Katarína Jašková, DKL ul. Svätého Vincenta 1 P.O. Box 6 820 12 Bratislava 212 Telefón: 02/ 43 42 84 44 NITRA – ŠINDOLKA Termín: 4.7. – 8.7. / 16 – 19 rokov/ - netreba spacáky Prihlasovanie: s. Margita Grobarčíková, DKL Oravská 10 949 01 Nitra Telefón: 037/ 74 17 446 ŠTIAVNICKÉ BANE Termíny: 4.7. – 7.7. / 9 – 12 rokov/ 7.7. – 10.7. / 13 – 15 rokov/ Prihlasovanie: sestry Satmárky Botanická 2 969 01 Banská Štiavnica Telefón. 045/ 691 38 75 DLHÉ NAD CIROCHOU Termíny: 5.7. – 7.7. / mladší /- treba spacáky, potraviny,... 8.7. – 10.7. / starší / Prihlasovanie: Anna Burdová Dlhé nad Cirochou 536 067 82 Telefón: 0904 296 196 HORNÁ SÚČA Termíny: 5.7. – 8.7. / 9 – 11 rokov/ - treba karimatky, spacáky, potraviny 9.7. – 12.7. / 12 – 15 rokov/ 13.7. – 16.7. / chlapci nad 9 rokov/ 16.7. – 20.7. / nad 17 rokov/ Prihlasovanie: s. Nonnáta Vrbová, DKL Belušské Slatiny 138/ 53

018 61 Beluša Telefón: 042/ 46 24 643 ZBOROV ( pri Bardejove) Termín: 12.7. – 15.7. / 12 – 15 rokov/ Prihlasovanie: s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6 040 01 Košice Telefón: 055/ 625 06 91 VAŽEC PRI ŠTRBE Termín: 12.7. – 15.7. / nad 16 rokov/ Prihlasovanie: P. Kristián Libant, CM karimatky, potraviny,... RKFÚ č. 62 - 25 miest, fara 053 06 Bijacovce Telefón: 053/ 46 99 316

- spacáky,

HABOVKA Termín: 17.7. – 21.7. / 13 – 15 rokov/ chata – treba spacáky Prihlasovanie: s. Veronika Hanáková, DKL Okružná 2057/ 16-84 026 01 Dolný Kubín Telefón: 043/ 586 24 13 JASENOVCE Termíny: 19.7. – 21.7. / do 11 rokov/ - spacáky, potraviny 22.7. – 25.7. / 12 – 15 rokov/ Prihlasovanie: s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6 040 01 Košice Telefón: 055/ 625 06 91 SEDLIACKA DUBOVÁ Termín: pripravuje sa / 9 – 12 rokov/ Prihlasovanie: s. Veronika Hanáková, DKL Okružná 2057/ 16-84 026 01 Dolný Kubín Telefón: 043/ 586 24 13

21


BIJACOVCE Termín: 19.7. – 21.7 / 16 – 19 rokov/ potraviny,... Prihlasovanie: P. Pavol Noga, CM RKFÚ č. 62 053 06 Bijacovce Telefón: 053/ 46 99 316

- treba spacáky,

IVANKA PRI NITRE Termín: 26.7. – 29.7. / animátori ZMM / - 17 miest -potraviny, ovocie, zemiaky Prihlasovanie: s. Margita Grobarčíková, DKL Oravská 10 949 01 Nitra Telefón: 037/ 74 17 446 ZLATOVCE ( pri Trenčíne) Termíny: 26.7 – 30.7. / do 12 rokov – pozn. „Letný tábor“/ - netreba spacáky 31.7. – 4.8. / do 15 rokov – pozn. „Letný tábor“/ - potraviny, zelenina,.. 5.8. – 8.8. / 16 – 18 rokov/ 5.8. – 8.8. / nad 19 rokov/ Prihlasovanie: s. Beata Kasášová, DKL Belušské Slatiny 138/53 018 61 Beluša Telefón: 042/ 46 24 643 Mesiac August: BOŠANY Termín: 9.8. – 12.8. / nad 12 rokov/ - 32 miest, treba spacáky, potraviny,... Prihlasovanie: s. Lujza Brčáková, DKL Hviezdoslavova 230 956 18 Bošany Telefón: 038/ 542 76 67 KOŠICE – BORDA Termíny: 19.8. – 22.8. / nad 16 rokov/ - spacáky, potraviny,... 22.8. – 25.8. / do 11 rokov/ 25.8. – 28.8. / 12 – 15 rokov/ Prihlasovanie: s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6 040 01 Košice Telefón: 055/ 625 06 91

22

RAJECKÁ LESNÁ Termín: 23.8. – 27.8. / pre voľbu povolania/ chata – treba spacáky Prihlasovanie: s. Margita Grobarčíková, DKL - 17 miest Oravská 10 949 01 Nitra Telefón: 037/ 74 17 446 MODRA - obsadené Termín: pripravuje sa Prihlasovanie: katechétka Božena Sandtnerová Domovina 47 900 81 Šenkvice Telefón: 033/ 64 97 181 DOMANIŽA Termín: pripravuje sa Prihlasovanie: s. Kája Hečková, DKL Nám. A. Škrabíka 9 015 01 Rajec Telefón: 041/ 542 30 37

Česká republika: VRANOV Termín: 6.7 - 10.7. Prihlasovanie: s. Frantiska Majerčíková, DKL Kútnohorská 26 080 02 Kolín KOCLIŘOV Termín: 5.8. - 8.8 Prihlasovanie: s. Frantiska Majerčíková, DKL Kútnohorská 26 080 02 Kolín

Čo neviete: V dňoch 18. 7. 2004, 27.11.2004, 8.12.2004 bude slúžiť národný direktor ZMM páter Pavol Noga, CM sv. omše, ktoré obetuje za celé ZMM na Slovensku.


Žartovník Mladý M. Ferretti sa hlásil v benediktínskom kláštore o prijatie do Rádu, ale tamojší opát ho neprijal. Keď sa stal Ferretti pápežom Piom IX., prišiel k nemu tento opát na audienciu. Pápež mu s istou trpkosťou zacitoval slová 118. žalmu: „ Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným“. Opát odvetil tiež slovami tohto žalmu: „Stalo sa to na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná.“ ( Pius IX. 1846-1878) Katolícky farár a luteránsky pastor debatovali o rôznych ťažkých otázkach a rozdieloch viery. Debata bola až veľmi horúca. Keď videli, že k ničomu neprídu, povedal farár: „Prestaňme sa hádať. Konečne obaja pracujeme pre jedného Pána; vy podľa svojho spôsobu, my podľa jeho! “

Žena sa spovedá, že sa rada pozerá do zrkadla a obdivuje sa, aká je pekná. Kňaz ju upokojil, že to nie je hriech, to je omyl. Francúz, Angličan a Slovák sa zhovárajú; debatujú, ktorá ich reč má tažší pravopis a výslovnosť. Francúz uviedol príklad: „Píšeme Bordeaux a vyslovujeme Bordó.“ – „To nie je také ťažké. My Angličania píšeme Shakespeare a čítame Šejkspír.“ Slovák hovorí: „ To je nič oproti slovenčine. My píšeme Hlohovec a vyslovujeme Frašták.“ Deväť oviec tvorí ovčinec. Šesť volov tvorí stajňu. Traja kanoníci tvoria kolégium. Dôvod je: čím väčšie zviera, tým menší počet sa vyžaduje. Cigán pracoval u farára celý deň a dostal bohatú večeru. Po prvom jedle sa cítil byť nasýtený, hovädzie mäso so zemiakmi mu celkom stačilo. Keď však prišla kuracina s ryžou, zjedol i to a tvrdil, že sa už nič viac doňho nezmestí. Ale prišla ešte husacina a cigán dobre si dal aj z nej. Farár sa ho opýtal, ako to, že hoci bol taký plný, husacina sa tam ešte vošla. Cigán vysvetlil: „Vedia, farárko, keby bol kostol akokoľvek plný, pre biskupa sa tam miesto vždycky nájde. “ Z knihy: Smiať sa zakázané , P. Fidél Jurčovič, OFM

- časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže � Vydáva

Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra � Internet: www.zmm.sk � Kontaktná adresa: Peter Lazový, Štúrova 9/10, 018 61 Beluša � Telefón: 0904 999 540 � E-mail: luce@zmm.sk � Šéfredaktor: Peter Lazový (Yogi) � Redakčná rada: Daniel Koyš (DanKo), Monika Zbínová (Monulka), Mária Mazúrová (Maruška) � Registrované na MK SR, registračné číslo 3164/2004 � Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu zaslaných textov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 4 bude 20. mája 2004

23


Pantha Rei Dňa 23. apríla 2004 uplynulo už 20 rokov, čo je medzi nami náš predseda Lacko Slobodník.

Milý náš predseda, my z redakcie Ti prajeme všetko len to najlepšie nech si Ťa Panna Mária vedie a chráni počas celého tvojho života. To Ti zo srdca želáme my z redakcie a s nami aj celé ZMM na Slovensku.

Profile for monika zbinova

Luce 3-2004  

casopis pre spolocenstva ZMM

Luce 3-2004  

casopis pre spolocenstva ZMM

Profile for monicqa
Advertisement