Page 1

Časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže ● číslo 2/2005 ● príspevok 14,90 Sk


ĽUDIA AKO MY

Sv. Ján z Boha

Narodil sa 8. marca 1495 v Montemóro v Portugalsku. Rodičia ho už od mladosti vychovávali v bázni Božej a učili ho uctievať si najmä preblahoslavenú Pannu Máriu. Ako osemročný vraj potajomky odišiel s cudzím kňazom do sveta. (Náhle zmiznutie chlapca si však matka tak veľmi vzala k srdcu, že ochorela a po troch týždňoch umrela. Ovdovený otec vstúpil do rehole sv. Františka a po rokoch v kláštore dokonal svoj bohabojný život ako františkánsky brat.) Len čo prišli na španielske hranice, cudzí kňaz Jána opustil, a on, aby nezomrel od hladu začal pracovať ako pastier v Oropese. Gazda si ho tak obľúbil, že keď vyrástol, dal mu do správy svoj majetok a chcel mu dať za ženu svoju dcéru. Ale on z úcty k preblahoslavenej Panne Márii, ktorej už predtým dal sľub večnej čistoty, túto ponuku neprijal a z obavy, že zruší svoje predsavzatie, sa dal r. 1522 zapísať do vojska Karola V. Hoci nenasledoval zlé príklady vojakov a nepošpinil si ústa neslušnými rečami, ktoré musel počúvať, predsa podľahol nákazlivému ovzdušiu a jeho horlivosť upadala. Začal zanedbávať náboženské cvičenia, modlitby a vynechával aj pobožnosti na česť presvätej Panny. Pre jeho statočnosť a poctivosť mu bolo zverené stráženie vojenskej koristi. Poklad však ukradli a on mal byť obesený. Až keď už mal byť popravený, zjavil sa vyšší veliteľ a udelil mu milosť, musel však opustiť vojsko. Vrátil sa do Oropesy, kde ho gazda prijal s veľkou radosťou a hneď mu zveril svoj majetok. Ján sa zúčastnil aj na krížovej výprave proti sultánovi Sulimanovi. Suliman bol porazený a španielske vojsko rozpustené. Ján sa chcel preplaviť cez more do Afriky a tam poskytovať kresťanským otrokom útechu a opateru. V prístave Gibraltár sa stretol s portugalským šľachticom odsúdeným do vyhnanstva a vstúpil k nemu do služby. Len čo prišli do Afriky, šľachtic ochorel a upadol do veľkej biedy. Keď šľachtic vyzdravel, Ján sa vrátil spolu s ním do Španielska. V Gibraltári si zarobil peniaze, za ktoré nakúpil obrázky, modlitebné a iné knihy a začal s nimi obchodovať. V Granade počul kázeň Jána z Avily o hriechu, ktorá naňho hlboko zapôsobila. Pustil sa do plaču, prosil o milosrdenstvo, trhal si vlasy i bradu. Modlitebné knihy, obrázky, peniaze a odev rozdal chudobným. Napokon len v spodných šatách prosil každého, s kým sa stretol, o zmilovanie a príhovor u Boha. Za to ho dali zatvoriť do blázinca. Navštívil ho Ján z Avily a po jeho napomenutí vystríhať sa podobných výstredností sa upokojil. Po krátkom čase ho z blázinca prepustili a on sa vrátil do Granady. Každý deň šiel najprv na sv. omšu a potom odchádzal do hôr, tam nazbieral suchú haluzinu a predal ju. Za peniaze si kúpil iba chlieb a ostatné rozdal chudobným. V tom čase bol v Španielsku veľký hlad a núdza. Bohatí začali dávať Jánovi almužny pre chudobných, takže mohol zriadiť dom so 47 posteľami, v ktorom opatroval chorých a chudobných. Pomenovanie Ján z Boha dostal od granadského arcibiskupa, ktorý bol dojatý jeho prístupom k chudobným. Dostal od neho rúcho a plášť sivej farby. Biskup ho požehnal a obliekol doň Jána vlastnými rukami. Takto sa z neho stal prvý milosrdný brat, otec rádu, ktorý pod menom milosrdní bratia koná po svete veľa dobrého z lásky k Bohu doteraz. Starosti, ustavičné práce a súženia podlomili jeho telesné sily. Rieka Genil pri Granade sa na jar rozvodnila a odnášala mnoho kmeňov, užitočných pre jeho nemocnicu. Ján šiel s chlapmi chytať drevo, pritom dostal zimnicu a chcel ísť domov, no videl, že akési dieťa spadlo do vody. Rýchlo skočil do studenej vody, dieťa zachránil, ale sám smrteľne ochorel. Na smrteľnej posteli veľa trpel, ale všetko znášal trpezlivo, ako to aj svojim chorým vždy odporúčal. Dňa 8. marca 1550 prijal sviatosti. Potom okolostojacich poprosil, aby ho nechali chvíľu samého. Keď sa vrátili, našli ho oblečeného kľačať pred posteľou s tvárou obrátenou k nebu a s krížom v rukách. Bol mŕtvy. Po jeho smrti boli založené nemocnice aj v iných mestách a štátoch po celom svete. Milosrdných bratov najskôr ako kongregáciu, podriadenú biskupom schválil pápež Pius V., potom ako rehoľnú spoločnosť pápež Sixtus V. dňa 1. októbra 1586. Okrem zvyčajných troch rehoľných sľubov sa jeho členovia zaviazali bezplatne opatrovať chorých akéhokoľvek vierovyznania.

Spracoval:

2


ÚVODNÍK „Buďme horlivými apoštolmi Nepoškvrnenej Matky ako žiarivé hviezdy na medaile.“ Milá mariánska mládež, čakatelia, deti v anjelskom spolku! Zo srdca vás pozdravujem v novom roku 2005, prajem Božie požehnanie, radosť, odvahu v premáhaní zla dobrom, horlivosť v ZMM a ochranu Nepoškvrnenej v každej skúške vášho každodenného života. Chcela by som vás povzbudiť k dôvere a istote, že Nepoškvrnená Matka je stále s nami, miluje každého z nás a za túto istotu máme byť vďační! Vďačné srdce opätuje lásku – tak sa snažme robiť jej radosť, že poslúchneme jej slová: „Urobte všetko čo vám, povie!“ Boh hovorí k nám skrze ľudí, rodičov, kňazov, priateľov a cez udalosti, buďme vnímaví a otvorení pre plnenie Božej vôle. Dajme si otázku: Čo chceš, Mária, aby som robil(a)? Chceš aby som bol(a) horlivejší(a) v konaní svojich povinností a pomáhal(a) svojím bratom a sestrám v ZMM? Aby som tak prispieval(a) k jej rozvoju a duchovnému rastu? Mám byť žiariaca hviezda na medaile... Ale

Nebude to bez bolesti! S tým musíme počítať. Lebo ak nájdeme cestu bez prekážok, určite nikam nevedie. „Dobro nie je dobrom, ak preto netrpíme,“ hovorí sv. Vincent. Liekom na všetky ťažkosti je láskavosť.... Nosme s veľkou dôverou medailu pri sebe, odovzdajme Márii svoje starosti aj radosti. Predkladajme ich Sviatostnému Spasiteľovi a posilňujme sa Eucharistiou. Len ak budeme žiariť Božím duchom a dávať svojmu okoliu dobrý príklad, len tak nás budú poznať, že sme Máriine deti. Končím slovami nášho milovaného Svätého Otca: „Majme odvahu pri konaní dobra a premáhajme zlo dobrom.“ Veľa sily a elánu prežívať každý deň s našou Nepoškvrnenou Matkou vám praje a vyprosuje vaša

3


SPIRITUALITA Ave Mária, drahí mladí priatelia, srdečne vás pozdravujem v roku EUCHARISTIE, ktorý otvoril Svätý Otec Ján Pavol II. v októbri 2004. V minulých číslach nášho časopisu sme spoločne uvažovali nad tajomstvom Nepoškvrneného počatia našej Matky Panny Márie. Nakoľko prežívame rok EUCHARISTIE, chcela by som sa v nasledujúcich článkoch zamerať práve na toto tajomstvo. Veľkou pomocou nám bude encyklika Sv. Otca J. Pavla II. Cirkev žije z Eucharistie, v ktorej sa píše, že práve Panna Mária nás môže viesť k tejto Najsvätejšej sviatosti, lebo má k nej hlboký vzťah. Vieme, že bola prítomná medzi apoštolmi, ktorí „jednomyseľne zotrvávali na modlitbách“. (Sk 1,14) Jej prítomnosť určite nemohla chýbať ani pri eucharistických sláveniach medzi kresťanmi, ktorí sa vytrvalo zúčastňovali „na lámaní chleba.“ (Sk 2,42) Máriin vzťah k Eucharistii okrem jej účasti na eucharistickej hostine možno nepriamo naznačiť v súvislosti s jej vnútorným postojom. Mária je žena Eucharistie celým svojím životom. Ako jej deti sme povolané nasledovať ju aj v jej vzťahu k tomuto najsvätejšiemu tajomstvu. Materskou starostlivosťou, ktorú prejavila na svadbe v Káne Galilejskej (Jn 2,5), akoby aj nám, mladým v ZMM hovorila: „Neváhajte, dôverujte slovám môjho Syna. On, ktorý bol schopný premeniť vodu na víno, je rovnako schopný učiniť z chleba a vína svoje telo a svoju krv, aby sa tak pre vás stal chlebom života. Eucharistia, to je Ježiš skrytý pod spôsobom chleba a vína, to je EMANUEL – BOH S NAMI.“ Otázky na zamyslenie: Eucharistia sa rodí z lásky. Prijímam túto Ježišovu lásku, prijímam Eucharistiu, prijímam Krista vo sviatosti Oltárnej? Verím, že je tam skutočne prítomný, že na mňa čaká vo Svätostánku deň čo deň? Ako často sa s ním stretávam, ako často ho prijímam do svojho srdca? Pokúsme sa s Ježišom o tomto porozprávať. A poprosme aj Máriu – prvý svätostánok v dejinách, aby nám pomohla veriť tajomstvu Eucharistie, spoznávať, milovať a často prijímať Ježiša – jej Syna, pod tajomným spôsobom chleba a vína. Zo života: KRISTUS je prítomný vo svätostánku

Sv. Edita Steinová, židovka, ktorá bola v mladosti ateistkou, ale potom sa ako filozofka na svojej ceste pri hľadaní pravdy stále viac približovala katolíckej viere, popisuje jeden zážitok ešte pred svojím obrátením r. 1921: „Vstúpili sme na niekoľko minút do katolíckeho chrámu. Tam sme chvľku zotrvali v mlčanlivej úcte. Vtedy vošla do kostola aj jednoduchá žena s trhovým košom a pokľakla na krátku modlitbu. To bolo pre mňa niečo nové. Do synagóg či protestantských kostolov sa chodilo len na bohoslužby. Tu ale prišiel niekto z každodenného hluku a diania do chrámu, kde sa nekonali žiadne obrady, ako by sa tam chcel dôverne porozprávať s Bohom. Na to som nikdy nezabudla.“

„Postili sme sa, a ty si to nevidel? Umŕtvovali sme sa,a ty o tom nevieš? (Iz 58,3) Tak volal k Bohu izraelský ľud, ktorý veľmi dôkladne zachovával predpísaný pôst, ktorým si nárokoval isté práva, hoci tomuto pôstu chýbal duch opravdivej nábožnosti. Preto im Boh odpovedal: „Nuž, vy sa postíte, no pri tom sa škriepite, hádate a bijete sa päsťou zločinne. Myslíte, že túžim po takom pôste?“

4


Drahí mladí priatelia, opäť aj tento rok sme vstúpili do pôstu. Všetci tušíme, že v tomto období sa v nás má niečo zmeniť a zlepšiť. Obyčajne si myslíme, že naším hlavným úsilím v tomto čase má byť pôst, čiže zrieknutie sa dajakého pokrmu, nápoja, televízie, zábavy..., aby sme po uplynutí 40 dní mohli víťazoslávne konštatovať: „Dokázal som to“ – ako športový výkon. Lenže takto absolvovať pôstne obdobie vo svetle evanjelia nestačí. Prostredníctvom Božieho slova nás Ježiš poúča o pravom zmysle pôstu. „Je zbytočné ukracovať pokrm telu, ak sa duchom nezriekneme hriechu.“ (sv. Lev Veľký) Ak nás pôst neprivádza k vnútornej ochote odstrániť hriech a cvičiť sa v čnosti, nemôžeme sa páčiť Bohu. Boh totiž chce, aby sme mu slúžili so srdcom poníženým, čistým a úprimným. Sebectvo a snaha presadiť svoje názory nás často vedú k tomu, že sa staviame akoby do stredu vesmíru a prehrešujeme sa proti prvému zákonu – proti zákonu bratskej lásky. Preto Boh prísne karhal Židov, ktorí spávali na popole a vo vreci, ale pritom utláčali blížneho. Takýto pôst odmietal. Má malú, alebo nijakú hodnotu ukladať si telesné odriekania, keď sa nevieme zrieknuť svojich záujmov, vzdať svojich názorov, nemať snahu pochopiť mienku druhých, ak nevieme vychádzať so všetkými, znášať utrpenie a krivdy. Sväté Písmo vymenúva práve v oblasti lásky, čo robí naše kajúce skutky Bohu milými. Pôst, ktorý sa páči Pánovi, „nepozostáva azda v tom, že si podelíš svoj chlieb s hladným, že dáš prístrešie úbožiakovi, že oblečieš nahého? Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí“. (Iz 58,7-8) Vtedy svetlo dobrého svedomia bude svietiť pred Bohom a pred ľuďmi a rana hriechu bude uzdravená opravdivou láskou k Bohu a blížnemu. • Pokúsme sa preto v tomto čase milosti viac myslieť na blížneho, na opustených bratov vo vlastnom dome, či v domovoch dôchodcov, na opustené deti v ústavoch... Choďme ich navštíviť, venujme im svoj drahocenný čas, podeľme sa s tým, čoho sme sa zriekli, pomôžme tým, ktorí nás o pomoc prosia, ale viďme i potreby neprosiacich. • Lásku k bratom prejavme dobrým slovom, povzbudením, pozornosťou a konkrétnou pomocou blížnym, s ktorými bývame, študujeme, pracujeme. • Nájdime si v tomto období chvíle ticha, napríklad v kostole, či v tichu večera vo svojej izbe. Pozrime sa na kríž, na ktorom nám Ježiš ukázal, ako treba milovať Boha, ako treba milovať bratov a sestry. Modlime sa v týchto dňoch bolestný ruženec, rozjímajme nad utrpením Ježiša i pomocou modlitby krížovej cesty. • Pôstny čas nás vedie k určitej zdržanlivosti. Nepremeškajme ho. Naučme sa odrieknuť si i dovolené radosti. Nie preto, že by nám škodili, ale aby sme sa trénovali na ťažšie skúšky. • Využime tento pôstny čas aj na pomoc našim trpiacim bratom, ktorí boli postihnutí zemetrasením a inými prírodnými katastrofami, zrieknutím sa - čoho? O tom už porozmýšľajme sami. Nábožnosť a láska nech je obsahom nášho tohtoročného pôstu, aby sme v srdci dokázali prežiť veľkonočnú radosť. Radosť z Ježišovho víťazstva nad smrťou, hriechom a diablom. Pretože Veľká noc je sviatkom nášho vykúpenia. Ježiš Kristus žije, radujme sa, ALELUJA. S. Beáta Kasášová, DKL

5


STRETKO Povolanie k pokoju (vek 14 - 969 rokov)

V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe čoraz viac túžime po pokoji. Každoročný čas pôstu nám vždy chce povedať: zastav sa, vypni, daj si pauzu, prehodnoť svoj život. V reči biblie: „Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5,4) „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11,28) „Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“ (Mk 1,35) „Zostaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky, a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak nájdete odpočinok pre dušu.“ (Jer 6,16) „Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje“ (Ž 23,3) R Aktivita: tieto výroky môžeš napísať na papier a rozstrihať slová, vložiť do obálok a rozdeliť ZMM-ákov do 5-tich skupín, aby výrok poskladali. Keď sa zamyslíte nad výrokmi a trocha ich premeditujete, pokračujte ďalej. Ježiš pozýva všetkých. Nik nie je vylúčený z pokoja, ktorý by nám chcel darovať. „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31) Ježiš vovádza svojich učeníkov do pokoja tým, že ich oddeľuje od davu do samoty, ukazuje im priestor ústrania - význam a dôležitosť odpočinku. Toto Ježišovo pozvanie platí aj pre nás. Ježiš nás opäť vyzýva, aby sme sa vedome poodtiahli od zástupu, aby sme sa na osamelom mieste zjednotili sami so sebou a zažili jednotu s Bohom. Práve v modlitbe sa dostaneme do vnútorného priestoru, v ktorom sme sami s Bohom. Ježiš nám obstará pokoj, ak sa budeme od neho učiť. „Učte sa odo mňa...“ (Mt 11,29) Pokoj začína v duši. Keď sa upokojí naše srdce, potom budeme aj všetko ostatné konať pokojne. Nepokoj je vážnou chorobou doby. Ľudia sa stále sťažujú, majú veľa práce, nič nestíhajú, nemôžu spávať, sú nervózni a ulietaní, nevedia sa zastaviť, nevedia nájsť pokoj. Ani na dovolenke si dostatočne neoddýchnu, ani po predĺženom víkende nie sú spokojní a je to taký bludný kruh. Nevedia, že pokoj a oddych tela pramení z pokoja v srdci. Nájsť pokoj srdca, to je dlhá cesta, ktorá cez sebapoznanie a stretnutie sa so všetkými svojimi slabosťami a chybami napokon vedie k Bohu. Už sv. Augustín hovorí: „Nepokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, ó Bože.“ Skúsme sa aj my dať na túto cestu pokoja a vnútorného vnímania Boha aspoň v tomto pôstnom období. Možno nám k tomu pomôže zrieknutie sa jedla alebo iných príjemných vecí, a tak uznáme spolu s Teréziou Avilskou - Boh sám stačí! Veď aj Ježiš vyzýva, aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné dostaneme naviac. Táto téma je trochu viac náročná na animátorove rečnícke schopnosti, ale dúfam, že vás to neodradí. Odporúčam vyhľadať vhodnú literatúru (Anselm Grün - Pokoj srca). Na ukončenie stretka je vhodná adorácia v kostole, ak je to možné po dohode s kňazom. Alebo na ďalšom stretnutí sa môžete dohodnúť a ísť spolu na adoráciu vo farnosti a aplikovať toto stretko do praxe. Prajem vám zo srdca pokoj v srdci.

6


Panenstvo

(vek 15 - 25 rokov) „Dnes budeme rozoberať veľmi intímnu a háklivú tému, o ktorej mladí ľudia málokedy nahlas uvažujú. Tou témou je panenstvo.“ Aj takto môžeš, milý spoluanimátor, začať svoje stretko. Vopred si však priprav kartičky z papiera, perá a klobúk a na úvod si zaspievajte vhodnú pieseň. Môžeme začať! Fyzicky dievča, ktoré stratilo panenskú blanu pri prvom pohlavnom styku, už nie je pannou a viac sa ňou nemôže stať. Je však potrebné rozlišovať panenstvo fyzické a panenstvo ducha a duše, ktoré predstavuje vnútornú čistotu. Ja si myslím, že toto panenstvo je predsa len dôležitejšie než to fyzické. Nezabudnite však na to, že telo je takisto dôležité - nie je to predmet alebo hračka - nemalo by patriť hocikomu. Zatiaľ som spomínala iba dievčatá, ale sú aj chlapci - panici, ktorí ešte nemali pohlavný styk. Niektorí majú z toho mindráky, iní sa sami rozhodli počkať až do manželstva. Keď nám Boh radí a prikazuje: „Nezosmilníš!“ veľmi dobre vie, ako hlboko do duše zasiahne prestúpenie tohto príkazu. A spôsobí zmätok, neistotu a ktovie, čo ešte. Spoločenské normy kedysi od dievčaťa vyžadovali, aby vstúpilo do manželstva ako panna, zatiaľ čo k chlapcom boli zhovievavejšie. Dnes je to rôzne. Väčšina mladých ľudí priznáva, že už mali viac než jedného sexuálneho partnera. Neustále však stúpa počet tých, ktorí túžia po absolútnej láske, po úplnom odovzdaní sa jedinemu partnerovi raz a navždy, a to v manželstve, lebo vnútorne cítia posvätnosť tohoto zväzku. A tak sa znova objavujú mladí panici, panny a v porovnaní s minulosťou sú originálni. K panenstvu ich nenúti tlak spoločnosti ani Cirkvi - opierajú sa o Božie morálne zásady a cítia sa vo svojom rozhodnutí úplne slobodní. R Aktivita: Teraz, milý animátor, rozdáš kartičky a perá a ostatní napíšu asociácie na pojem panenstvo, na jednu kartičku vždy len jedno slovo. Kartičky sa dajú do klobúku a premiešajú. Bude fajn, keď sa zapojíš aj ty ako animátor a začneš s losovaním z klobúka. Každý si postupne vytiahne z klobúka slovo a chvíľu nad ním rozmýšľa. Potom slovo prečíta nahlas a pokúsi sa opísať dojmy, ktoré v ňom vyvolalo. Ostatní sa môžu pripojiť. Takto postupujú aj ostatní, ale kto nechce nič povedať, nemusí. Na záver modlitba a vhodná pieseň.

O

P. S.: Dobrá rada nad zlato (ak zoženiete): Pavol Hudák - prednášky zo série Prečo láska stroskotáva - CD 3: Telesná a citová sexualita, tak vrele odporúčam, dozviete sa nové a prekvapujúce veci, o ktorých potom môžete diskutovať.

7


Pominuteľný pokrm (vek 13 - 1313 rokov)

Stále mi vŕta hlavou, milí spoluanimátori, ako málo spoznávame a študujeme Sväté Písmo, ten najväčší poklad spolu s Eucharistiou, v ktorej sa nám denne sprítomňuje sám Ježiš. Chcem vás povzbudiť, aby ste často čítali Božie slovo, ešte častejšie prijímali živého Ježiša, a tak aj išli príkladom svojim zverencom. Čo poviete na to, keby sme tieto dve dôležité témy trošku pretriasli a na začiatok spojili? Ako už iste viete, tento rok je rok Eucharistie. Poďme sa trocha povŕtať a nájsť si state zo Sv. Písma, ktoré sa týkajú týchto vecí: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva na celý život a ten vám dá Syn človeka.“ (Jn 6,27) „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať...“ (Jn 6,35) „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53) „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,56) „A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“ (Mt 26,26; Lk 22,17) Poviete si: Ale aké stretko mám z tohto vykúzliť? Jednoduché! Najskôr sa pomodlite desiatok sv. ruženca - Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť. Môžeš si k tomu nájsť aj nejaké vhodné rozjímanie. Potom sa porozprávajte, ako si spomínate na svoje 1. sväté prijímanie, ako ste sa vtedy cítili, čo ste prežívali, atď. Prehodnoťte, ako sa zmenil váš postoj v priebehu rokov, ako pristupujete k Eucharistii teraz, ako často, čo pri tom cítite... A ak nie ste spokojní, čo by ste chceli zmeniť, čomu nerozumiete, a tak. Je čas pôstu. Čas, ktorý nám Boh ponúka aj na vnútorné stíšenie a prehodnotenie najdôležitejších vecí. Eucharistia, nepochybne, je veľmi dôležitá na našej ceste za Bohom. Skúsme si uvedomiť jej obrovskú neoceniteľnú hodnotu a osobne prežiť tajomstvo, ktoré nám Boh ponúka každý deň. Skúste deti i starších povzbudiť, aby pristupovali k Eucharistii s veľkou úctou, čo najčastejšie a aj vo všedný deň. Aby vždy, keď budú na sv. omši, mohli pristúpiť aj k prijímaniu. Povzbuďte ich aj k Eucharistickej adorácii a modlitbe. A nezabudnite si aj vy každý deň budovať pevnejší vzťah k živému Ježišovi. RA ešte tip na stretko: Postrihaj výroky Ježiša, napísané na lístočku, pomiešaj a vlož do obálky. Rozdeľ deti na skupiny a ktorá skupina poskladá všetky výroky správne, si zaslúži sladkú cukríkovú odmenu. A takýto „cukrík“ môže byť aj pre nás Ježiš vo Sviatosti každý deň. (Možno sa opakujem, ale momentálne ma nič lepšie nenapadlo, ale ak si šikovnejší, napíš, ako ste sa stretkovali u vás v ZMM.) A bonus, keďže ste poslúchali:-) Môžete sa spolu vybrať aj na adoráciu v chráme, prípadne požiadajte vášho kňaza, aby vám vyložil Eucharistiu na poklonu + zaspievajte si vhodné piesne s gitarou. Nech vás Ježiš pretvára na svoj obraz, a budete žiariť! To mi verte! Majte sa krásne, dobre sa stretkujte a nezabudnite nám o tom napísať.

8


Cirkev

(vek 12 - 1234 rokov) Potrebuješ: 3 Sväté Písma (Nový zákon), ceruzky, fixky, výkres (A4, A3) Malý úvodík: Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina, všetci tvoríme Cirkev. Cirkev je tajomné Ježišovo telo a my sme jeho údmi. Každý z nás je dôležitý a každý má svoju funkciu a jedinečné poslanie. Každého z nás Ježiš osobne povoláva, aby sme tvorili Cirkev. Ak sa stane, že sa nám zlomí ruka, obmedzuje a postihuje to celé telo. Preto ak niekto z nás zhreší, neplní svoje poslanie naplno, postihuje to celú Cirkev. Všetko so všetkým súvisí. R Aktivita: Prirovnania vo Svätom Písme 1. Cirkev ako Pánova vinica (Jn 15, 1 – 11) 2. Cirkev ako ovčinec (Jn 10, 1 – 21) 3. Cirkev ako Pánova Nevesta (Zjv 21, 1 – 4; 22, 17) Teraz môžeš deti rozdeliť do 3 skupín a každá skupina nakreslí na výkres jedno pripodobnenie Cirkvi (cca 15 – 20 min.) Potom si každá skupina zvolí zástupcu, ktorý priblíži ostatným, čo je na obrázku a prečíta určenú stať zo Svätého Písma. Keď sa vystriedajú všetky tri skupinky, môžete sa navzájom podeliť o svoje myšlienky a pocity. Ako prežívam to, že patrím do Cirkvi? Uvedomujem si, že mám jedinečné poslanie? Modlím sa za jednotu cirkvi? Angažujem sa v dianí Cirkvi? Spoznávam dejiny a históriu Cirkvi? Ako prispievam k tomu, aby Cirkev vzrastala? Takéto a podobné otázky môžu zaznieť na tomto stretku a na záver sa môžete pomodliť desiatok a pripojiť aj osobné prosby, aj za Cirkev. Ave Mária

9


NA KOBERČEK Určite všetci dobre viete, že o nás, ZMM-ákov, sa starajú P. Pavol Noga, CM a s. Margita Grobarčíková, DKL. Keďže P. Pavol už u nás na koberčeku sedel, tentokrát som si naň usadila s. Margitu. Hoci ju už všetci dobre poznáme, v nasledujúcom rozhovore sa dozviete veci, ktoré ste o nej určite nevedeli.

Sestra Margita a jej naj: ♦ jedlo: segedín a kapustnica, slané rohlíky ♦ farba: modrá ♦ kvet: ruža ♦ kniha: Minutěnka od biskupa Hloucha ♦ šport: behanie a vybíjaná ♦ vzor: sv. Vincent, Ján Pavol II. a sv. Pavol ♦ motto: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ ♦ osobnosť: P. Ján Hutyra a sestra Rustika, ktorá mi bola 20 rokov predstavená �Aké bolo vaše detstvo a mladosť? Ako 15-ročnú ma vzala sr. Priscila z poľa od sena do Čiech, ako 19-ročná som sa rozhodla vstúpiť do DKL, keď som videla trpiacich v domove dôchodcov a potrebu obety pre chudobných. �Ako ste sa stali rehoľnou sestričkou? Bolo to rázne rozhodnutie alebo dlhý proces rozhodovania a vzdávania sa toho, čo ste mali radi? Moje rozhodnutie bolo rázne, ale potom prišli skúšky a dozrievanie. Ťažko som znášala odlúčenie od rodiny, ale cítila som v sebe duchovné materstvo a to ma držalo – zriekať sa všetkého. �A prečo práve DKL? Pretože som bola privedená k vincentkám a videla som v tom Božie riadenie. �Už ste sestričkou - čo vás na tomto živote najviac teší a povzbudzuje a čo naopak neteší a zarmucuje? Teší ma, že môj Ženích je Ježiš – najlepší a najkrajší, že ma nikdy nesklame a že v jeho službe sa môžem spaľovať pre duše. Bolí ma a zarmucuje, že málo dôverujem Bohu v skúškach života. �Každý človek má svoje horšie a svoje lepšie dni. Ako vy riešite svoje horšie dni? Silu hľadám v modlitbe, v prosbe o silu premôcť náladovosť a citlivosť.

10


�Na vašej tvári je väčšinou vidieť radosť a úsmev. Objaví sa niekedy i smútok či plač? Keď som sama, aj si poplačem, hlavne v bolestiach a nepochopeniach od druhých, ale chcem byť radostná i uprostred bolestí - veď aká tá ruža, čo nie je bez tŕnia... �Máte z niečoho alebo z niekoho strach? Mám strach z falošných a neúprimných ľudí a z hriechu.

AKO KOORDINÁRORKA ZMM... �Veľa sa stretávate s mladými ľuďmi. Čo pre vás znamenajú? Učíte sa od nich niečomu? Mám rada mladých a deti – znamenajú pre mňa nádej. Učím sa od nich mladistvému elánu a ožijem pri nich. �Pociťujete niekedy, že ste určitou pozemskou matkou ZMM a ZMM-ákov na Slovensku? Je to úžasné realizovať svoje duchovné materstvo v tejto službe a rozdávať lásku, ktorú dnes tak veľmi potrebujú mladí tejto doby. �Je ZMM niečím odlišné od iných kresťanských organizácií? Samotné zasvätenie Nepoškvrnenej Matke má svoj význam pre mladých a je tu tiež formácia – ľudská, kresťanská, ale hlavne vincentsko–mariánska. V iných organizáciách toto mladí nenachádzajú. �Strácate svoju dôveru v človeka, ktorý vás sklamal? Je to pre mňa veľká rana a bolesť, ťažko nadobúdam novú dôveru, ale keď vidím ochotu a snahu o nápravu, dávam mu šancu. �Ako bojujete proti pasivite mladých v ZMM? Aké máte z pasivity pocity? Nepýtate sa, či ste spravili niekde chybu? To ma vie „vytočiť“ – nezáujem, lenivosť a pasivita mladých. Treba veľa trpezlivosti nájsť vhodný spôsob, ako pomôcť mladým z tejto pasivity. Z mojej strany neviem vždy vystihnúť pravú chvíľu a spôsob, aby to mladí prijali s láskou, ale učím sa to a to je veľké umenie.

11


�Je modlitba dôležitá pri práci v ZMM a v osobnom živote? Je to hnací motor – napojenie sa na Ježiša a Nepoškvrnenú Matku. Učím sa to stále, aj mladých, osobitnej, vnútornej modlitbe, osobný vzťah k Ježišovi a Nebeskej Matke, im všetko hovoriť a odovzdávať denne. �Čo robiť, aby sa modlitba nestala len bežnou rutinou? Tak, ako telo potrebuje výživu, tak aj naša duša modlitbu a duchovnú silu; ako sa modlím, tak aj žijem. Keď niekoho mám rada, tak sa na neho teším. Rovnako aj v duchovnom živote, ak milujem Ježiša a Nepoškvrnenú Matku, teším sa na modlitbu. Hlavne sa rada modlím sv. ruženec, kde rozjímam o radostiach, bolestiach a sláve Ježiša a P. Márie a tiež krížovú cestu, kde nachádzam silu, že každý krok za Ježišom na jeho krížovej ceste má zmysel. Skrze kríž prídeme ku svetlu. Pán Ježiš nám všetko odpustí, ale krížovú cestu nie, tú si musí každý prejsť sám. �Pociťujete nedostatok niečoho konkrétneho v ZMM? Nedostatok obety pre dobro ZMM, horlivých animátorov a sestier animátoriek. Vo formácii chýbajú sestry a horliví, zapálení kňazi pre Máriine dielo, aby sme mladých mohli formovať v našom vincentskom duchu. �Čo by ste chceli mladým odkázať ? Chcela by som im povedať, aby svoj mladý život prežili čo najlepšie. S Kristom a Máriou sa ľahšie kráča k nášmu cieľu; zachovajte si radosť v srdci, ktorá pramení z čistého a úprimného srdca. Nedajte sa odviesť lákadlom tohto sveta, lebo len Ježiš je Cesta, Pravda a Život. A ešte niečo: mladí moji, máte v sebe užasnú silu a oheň, zapaľujte ním druhých a „láskou zmeňme aspoň kúsok zeme...“

12


NEDEĽNÁ CHVÍĽKA POÉZIE Dnešným ľuďom viac než chleba Chýba nežné pohladenie. Možno dá im viac, než treba Dotyk láskyplnej dlane. Hojiť rany srdca, duše, nedokážu stroje. A ty nemáš ruky, Pane, iba tieto moje. Kristus nemá ruky, dal ich za nás na kríž, A tak kvapky nehy nalial do tých našich. Často len pár krokov od nás Dýcha bieda, utrpenie. Vieme radu, nemáme čas Pre lenivosť, pre pohodlie. Treba ísť tam, Pane, kde sa krivda deje. A ty nemáš nohy, iba tieto moje. Kristus nemá nohy, prebodli ich klince, A tak cestu k bratom, sestrám Musia prejsť tie naše. Raz jak balzam, raz ako jed, zapôsobia naše slová. Vedia láskať, môžu bolieť, Chuť k životu brať i dávať. Túžbou za slovom uznania Každý z nás sa chveje A ty nemáš ústa, Pane, iba tieto moje. Kristus nemá ústa, zamkla mu ich bolesť, A tak milá veta z našich musí odznieť. Mária Valášková, Pružina 13


ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA Ako jednať s autoritami Vyjednávanie - je spôsob riešenia konfliktov, keď dve alebo viaceré strany v rozhovore objasňujú svoje postoje a záujmy a snažia sa ich presadiť v konečnej dohode, ktorá bude riešiť ich spoločný problém. Pri vyjednávaní nejde o „šikovné prekabátenie“ toho druhého, zatlačenie ho do nevýhodnej pozície ani o zastrašovanie. Princípy vyjednávania 1) Ujasnime si, aké je naše: Ø maximum - koľko a čo by som chcel maximálne získať Ø minimum - kde je hranica, po ktorú som ochotný ustúpiť, aby som bol spokojný 2) Robme vždy ústretové kroky nikdy necúvnime z danej ponuky, pokiaľ to nie je nevyhnutné. 3) Zvážme veľkosť svojich ústupkov (ponúk) - robme také ústupky, aby sme mohli počas vyjednávania robiť ešte ďalšie. 4) Oddeľme ľudí od problému - buďme „mäkkí“ na ľudí, „tvrdí“ na problém, dajme najavo porozumenie partnerovým problémom a argumentom, riešme problém ako spoločný. 5) Pomenujme záujmy, ktoré sú skryté za stanoviskami - zamyslime sa, prečo má partner také stanovisko, prečo požaduje to, čo požaduje? Záujmy môžu byť: Ø spoločné - tie, čo nás spájajú Ø protichodné - opačné, na ktorých uspokojenie musíme nájsť riešenie Ø odlišné - mimobežné 6) Navrhujme riešenia, ktoré vedú k uspokojeniu oboch strán - navrhujme rôzne možnosti a z nich potom vyberme tie časti, ktoré uspokojujú záujmy oboch strán.

14


7) Majme predstavu o celkovej atmosfére stretnutia a o zvládnutí prípadnej emocionálnej úrovne vyjednávania.

Problémy pri jednaní s autoritami: A. Prenesenie komplikovaného autoritatívneho vzťahu z minulosti do prítomnosti. B. Rozpoznanie nám nepríjemných vlastností v osobách s autoritou. C. Používanie vzorcov správania, ktoré sme sa pri jednaní s autoritou naučili v minulosti. D. Obmedzovanie vlastných možností jednania s autoritou tým, že „zhltneme“ pravidlá o tom, akí by sme mali byť k ostatným. E. Využívanie osoby s autoritou ako spôsobu na sebazhadzovanie. Možnosť jednania s autoritami ü Povedzte, čo chcete a čo si myslíte. ü Vzneste svoje požiadavky a trvajte na svojom. ü Buďte pripravení na kompromis. ü Dávajte pozor na načasovanie. ü Buďte citliví k tomu, čo váš partner chce, potrebuje. ü Prevezmite iniciatívu. ü Nechajte druhých konať. ü Dávajte si pozor na upadnutie do starých vzorcov správania sa. ü Nezhadzujte sa. ü Uplatňujte svoju vlastnú autoritu. ü Obracajte sa na toho, o koho naozaj ide, nie na svoju predstavu o ňom. ü Preskúmajte skutočnosť napr. ako druhí uplatňujú svoju autoritu. Nabudúce: Asertivita

15


spoločenstvo ZMM sa predstavuje Jasenovce

Jasenovce sú malá dedinka na východnom Slovensku v blízkosti rekreačnej oblasti Domaša. Naša filiálka má patróna sv. Michala archanjela. Jasenovce majú aj časť, ktorá sa volá Poloma, kde je kostolík zasvätený menu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu. Vrchy je oblasť, ktorá patrí tiež k Jasenovciam a nachádza sa tam kaplnka zasvätená sv. Joachimovi a sv. Anne. Sme hrdí aj na to, že máme v našich horách saleziánsku chatu, kde prichádzajú mladí z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ale na čo sme najviac hrdí je to, že v tejto malej dedinke s počtom obyvateľov 200 žije a pracuje Združenie mariánskej mládeže. Vzniklo v marci 1995 na podnet s. Miriam Zgilorovej. 3 dievčatá začali chodiť na stretnutia do Košaroviec, ktoré trvali asi rok. Po roku nám dala s. Miriam návrh, aby sme si v Jasenovciach vytvorili vlastnú MD. Od marca 1995 sme sa so súhlasom duchovného otca Stanislava Fedora začali stretávať v kostole pod vedením p. Stanovčákovej a p. Hrižovej. Na začiatku nás bolo asi 8 detí. Po duchovných cvičeniach sa potom počet zvýšil na 20 detí. Vedúcou sa potom stala Katka Stanovčáková, ktorá momentálne pracuje v Charitnom domove v Starej Boleslavi v ČR. Hrali sme aj divadlá ako Krvavý ruženec, Fatima, Katarína Labouré. Pripravovali sme program na jasličkové pobožnosti či nočné bdenia, ktoré boli u nás v minulosti pekným obohatením pre dušu. Každoročne sa deti zúčastňovali duchovných cvičení v Brehove, v Prešove, na Borde, na Domaši, v Jankovciach či v Jasenovciach. Roky ubehli a mnohé dievčatá už pracujú a študujú v zahraničí, niektoré z nášho spoločenstva aj odišli. Momentálne sú v našom spoločenstve 2 členky, 4 anjelikovia a 5 čakatelia. Keďže sme malé spoločenstvo, pripravujeme každoročne koledovanie, kde peniazmi pomáhame deťom na Sibíri. Zúčastňujeme sa mnohých akcií, ktoré organizuje oblasť či región. Sme Panne Márii veľmi vďační za to, že si vybrala práve našu dedinu, aby práve tu mohlo fungovať jej združenie. Panna Mária, ďakujeme Ti za tých 10 krásnych rokov nášho fungovania, za všetkých kňazov, ľudí, mladých, ktorí to od začiatku držali a pomáhali nám akýmkoľvek spôsobom. Panna Mária, pomôž nášmu spoločenstvu, aby v budúcnosti neupadlo a nezaniklo, ale rozvíjalo sa do krásy. Za ZMM Jasenovce členka Janka

16


HRY NA STRETKO Deratizátor a myši Z detí vyberieme dvoch alebo troch deratizátorov, ostatné sú myši. Potom musíme vyhradiť priestor, na ktorom môžu deratizátori chytať myši a miesto, kde bude „čik-čik domček“, čiže úkryt pre myši. Priebeh hry: všetky myši výjdu z úkrytu a deratizátori ich začnú naháňať (myšky môžu využívať „čik-čik domček). Keď sa deratizátor dotkne myši, tak tá si musí ľahnúť na chrbát a začať trepať nohami a rukami. Ostatné myšky ju môžu zachrániť tak, že jedna ju chytí za ruky a druhá za nohy a odnesú ju do úkrytu. Ak sa už čo len jedna myš drží tej ležiacej alebo keď ju už obe nesú, vtedy majú deratizátori zakázané tieto myšky chytať. Hra sa končí, keď deratizátori pochytajú všetky myši, alebo keď to už deti prestane baviť:-). BU - KU - HU Hráči sa rozdelia na tri skupinky: BU, KU a HU. Potom sa rozpŕchnu a každý sa ozýva svojím signálom (bu-bu, ku-ku, hu-hu). Zároveň sa naháňujú podľa cyklickej schémy: BU chytá KU, KU chytá HU, HU chytá BU. Chytený hráč sa stáva členom tej skupinky, ktorá ho chytila. Vo chvíli ako sa stane hráč členom inej skupinky, mení svoje zvuky za zvuky členov tejto skupiny a je naháňaný ich nepriateľmi. Hru časovo obmedzíme. Po vypršaní limitu sa hráči v skupinkách spočítajú. Víťazí tá skupinka, ktorá má najviac členov. Prípadne všetci, ak zostane len jedna skupinka. Parlament Počet hráčov: minimálne 10 Pomôcky: papiere, stoličky podľa počtu hráčov + jedna naviac, pero Najskôr animátori rozdelia deti na jednotky a dvojky, ktoré budú musieť súperiť o miesta v parlamente. Potom si striedavo posadajú na stoličky do polkruhu, pričom vyhradíme 4 stoličky, ktoré budú vedľa seba (a uzavrú polkruh) = parlament. Štyri deti (2 jednotky a 2 dvojky striedavo) sedia v parlamente. Každý si na lístok napíše svoje meno. Ak je v hre napríklad viac Márií, môžu si deti napísať i svoju prezývku, ktorú by však jeho spoluhráči mali poznať. Jedna stolička ostane voľná (ale nie v parlamente). Hráč, ktorý má stoličku po pravej ruke voľnú, volá na toto miesto z parlamentu svojho protihráča. Keď si hráč presadne, vymení si s volajúcim hráčom papieriky s menami (napr. Mirka zavolá Dominika z parlamentu, vymenia si mená a teraz sa Mirka volá Dominik a Dominik Mirka). Opäť zostane voľná stolička, hráč po pravej strane znovu niekoho zavolá a vymení si s ním meno, čiže po čase už ani nevieme, kto sa ako volá:-). Hra končí vtedy, keď sedia v parlamente 4 jednotky alebo 4 dvojky. Zuzana Šumichrastová, Nemšová

17


Z HISTÓRIE ZMM Písal sa rok 1948 - založenie Mariánskej družiny v Beluši. Pri návšteve divadelného predstavenia na Veľkú noc v kláštore Milosrdných sestier sv. Vincenta v Ladcoch, rozhodli sme sa na pozvanie sestričky predstavenej pripojiť k dievčatám Mariánskej družiny v Ladcoch a zúčastňovať sa pobožností (hodiniek), ktoré sa konali každú nedeľu poobede. Bolo nás sedem dievčat. Do Mariánskej družiny sme mohli vstúpiť po dovŕšení 18 rokov a čakacia doba bola 2 roky. Po dobu jedného roka sme pravidelne navštevovali každú nedeľu poobede túto pobožnosť. V druhom roku sme sa stretávali každú prvú nedeľu v mesiaci. Chodili sme pravidelne pešo z Beluše do Ladiec poľným chodníkom, aby sme neboli podozrivé vtedy zlej dobe, veď už začalo prenasledovanie. Schádzali sme sa potajomky po domoch a rozoberali pravidlá a povinnosti v Mariánskej družine. Naším predsavzatím boli pravidelné návštevy kostola, svätých omší, pravidelné pristupovanie k svätej spovedi a k svätému prijímaniu. Takto sme sa zapájali do kresťanského a duchovného života. Ďalej sme navštevovali divadelné predstavenia, ktoré sa konalo na Veľkú noc a na Vianoce v kláštore Milosrdných sestier v Ladcoch. Na Veľkú noc sme strážievali Boží hrob v Beluši a to po dve dievčatá oblečené v bielych šatách spolu s dvomi hasičmi. Taktiež sme čistili a ozdobovali kostol v Beluši a do týchto prác sme zapájali i ďalšie dievčatá. Po uplynutí dvojročného obdobia sme slávnostne zložili Mariánsky sľub dňa 7. decembra 1949 v Ladcoch spolu s dievčatami z Ladiec, nakoľko náš vdp. farár Matej Zboja bol v tom čase už dosť prenasledovaný a tiež bol chorý. Obdržali sme modrú stuhu s medailou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ozdobenú dookola modrobielymi korálikmi. Po skončení sľubu - pobožnosti nám P. Juraj Kapec, CM, ktorý bol u sestričiek, odovzdal každej členke svätý ruženec, ktorý vlastnoručne zhotovil zo zrniek svätojánskeho chleba. Na tomto ruženci sa dodnes modlím a nechýba na ňom ani jedno zrniečko. Je mojím pomocníkom a posilou v každodennom živote. V tomto roku 7. decembra som si pri svätej omši pripomenula 55. výročie zasvätenia sa Panne Márii a som už jediná najstaršie žijúca mariánka v Beluši. V roku 1950 bola založená Mariánska družina i v Beluši a bolo tam prihlásených okolo 20 dievčat. I keď som v pokročilom veku, neopustila som Nepoškvrnenú Pannu Máriu - obnovila som si sľub na stretnutí u Milosrdných sestier sv. Vincenta v Belušských Slatinách a od toho času sa zúčastňujem pobožnosti Večeradlo s Pannou Máriou v Beluši každú prvú sobotu v mesiaci. Krásne spomienky a zážitky, ktoré som v Mariánskej družine získala, to je moja 37-ročná práca v kostole a to nielen nášteva kostola, ale i upratovanie, výzdoba, rôzne charitatívne úkony, púte a iná práca, ktorú som mohla vykonať prostredníctvom Nepoškvrnenej Panny Márie. Anna Filiačová, Beluša

18

Týmto sa chcem poďakovať p. Anne Filiačovej a chcem jej ako najstaršej žijúcej mariánke v našej farnosti Beluša popriať veľa zdravia, šťastia, úspechov v jej živote, Božieho požehnania a ochrany Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorej zasvätila svoj život v Mariánskej družine. Je jedna z tých marianok, ktorá si zachovala svoju vernosť a sľub Panne Márii, i napriek dobe, ktorá bola. Juraj Dacko, Beluša


SÚŤAŽ 11. – 21. augusta 2005 sa v Kolíne nad Rýnom v Nemecku stretne Svätý Otec Ján Pavol II. v rámci XX. Svetového dňa mládeže s mladými ľuďmi z celého sveta. Motto stretnutia: „Prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2) Pri príležitosti tohto stretnutia ZMM na Slovensku vyhlasuje

XXX BIBLICKÚ OLYMPIÁDU WWW pre mladých vo veku 14 – 16 rokov. Je to tiež jedna z príležitostí, ako sa do Kolína dostať. Pravidlá olympiády: 1. 2. 3. 4. 5.

Animátor miestneho spoločenstva vyberie troch mladých ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže a zároveň budú reprezentovať svoje spoločenstvo. V 1. a 2. kole súťažia spoločne všetci traja ako skupinka. Každé oblastné centrum zorganizuje 1. kolo olympiády, ktorého sa zúčastnia vybraní traja zástupcovia z každého spoločenstva OC. Termín 1. kola je 12. februára 2005. Výhercovia, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v rámci každého OC, postupujú do 2. kola, ktoré sa uskutoční na regionálnej úrovni. Termín 2. kola je 26. februára 2005. Poznámka: V tomto čase by už mali byť absolvované 1. aj 2. kolo súťaže. Výhercovia z regionálnych centier (opäť iba tí, ktorí získali 1. miesto v regionálnom kole, teda skupinka troch) postupujú do 3. kola súťaže, ktoré sa uskutoční na celonárodnej úrovni 20. marca 2005 v Bijacovciach. V záverečnom treťom kole traja výhercovia 1. miesta budú medzi sebou ešte súťažiť.

Z čoho sa bude súťažiť? -

Evanjelium podľa Marka (podrobne preštudovať). Dominico Dolrio: Karol Veľký (knižka vyšla v SSV v r. 2004 – je to najnovší životopis terajšieho Svätého Otca). Životopis sv. Kataríny Labouré (LÚČ, r. 2000 – najnovší životný príbeh sestry Kataríny – kreslený). História svetových dní mládeže (www.kolin2005.sk). všeobecné otázky ohľadom Cirkvi, modlitieb, náboženstva... Pre víťazov olympiády sú pripravené pekné ceny:

1. cena: Zájazd na stretnutie so Svätým Otcom v Kolíne nad Rýnom

2. cena: horský bicykel 3. cena: discman

Redakcia želá všetkým súťažiacim veľa šťastia a pomoc Ducha Svätého pri riešení súťažných úloh.

19


ČO BOLO? Ružencom bližšie k Márii Ruženec je „zbraň“. No nie zbraň, ktorá zabíja, ale naopak, je zbraňou, ktorá lieči. Je tiež liekom, ktorý hojí rany na duši. Cez túto modlitbu môžeme vyprosiť milosti pre seba, ale aj pre iných. Posilnení aj týmito myšlienkami sme sa zišli my, mladí z oblastného centra Humenné, 26. novembra 2004 v Košiciach. S úsmevom na tvári nás prijali sestry vincentky, ktoré nám na tých pár dní poskytli strechu nad hlavou a kopec dobrého jedla, za čo im aj takto chceme poďakovať a vysloviť veľké Pán Boh zaplať. V sobotu 27. novembra sme sa po dobrom obede vybrali do mesta. Našou prvou zastávkou bol Dóm sv. Alžbety a naše ďalšie kroky smerovali do košického kňazského seminára. Aj napriek povinnostiam ohľadne pripravovanej synody si študent tohto seminára František Voľanský našiel čas, aby nás previedol cez spleť chodieb a schodov - hotové bludisko. Seminár sme si prezreli od hora až dole a naopak. Po svätej omši v dominikánskom kostole sme práve tam začali bojovať našou zbraňou - ružencom. Spoločnou modlitbou svätého ruženca v rádiu LUMEN, sme aj cez výdobytky modernej techniky chceli dokázať mladým, že bojovať modlitbou sa oplatí. Aj keď niektorí z nás mali menšiu trému, všetko sme zvládli na jednotku. O to, aby všetko vyšlo na 100% sa postaral aj páter Šimon, ktorý sa modlil spolu s nami. A pocity po tom všetkom? Jednoducho neopísateľné! Modlitbou prostredníctvom rádia sme sa spojili s ľuďmi na celom Slovensku a vďaka internetu aj s celým svetom. Ruženec, to neboli len slová, ale zahrnuli sme doň aj naše prosby a poďakovania... Po našich skvelých výkonoch sme sa vybrali do cukrárne a osladili si život. Úsmev na tvári nechýbal ani jednému z nás. V nedeľu sme museli Košice opustiť, čo nám bolo veľmi ľúto, ale zhodli sme sa na tom, že si to musíme ešte určite zopakovať. ĎAKUJEM patrí aj všetkým zúčastneným, a to členom ZMM z Jasenoviec, Košaroviec, Nižnej Sitnice, Vyšnej Sitnice, Dlhého nad Cirochou, Hrabovca nad Laborcom, Lukačoviec, Ohradzian a Víťazoviec.

Za oblastné centrum Humenné: Daniela Hlavatá 20


Prijatie v Nemšovej S radosťou by sme vám chceli oznámiť, že 26. novembra 2004 sa u nás, v Nemšovej, uskutočnila slávnosť prijatia čakateľov a anjelikov do ZMM a zároveň sme si obnovili svoje zasvätenie. Svojou prítomnosťou nás poctil P. Pavol Noga, ktorý odslúžil svätú omšu a zároveň slávnostne odovzdal čakateľom a anjelikom medaile za pomoci našej národnej koordinátorky, sestričky Margity Grobarčíkovej. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani sestričky z Belušských Slatín a dvaja švárni mládenci z Bijacoviec - Dominik a Miroslav, ktorí na slávnosť prišli oblečení v bijacovskom kroji, aby tak do Nemšovej priniesli so sebou kúsok svojho rodného kraja. Počas celej omše nám spievali animátorky ZMM za doprovodu gitaristu Roba. Páter Pavol nás v kázni povzbudil, aby sme sa nebáli ťažkostí a svietili ako hviezdy na medaile. Samozrejme, že nesmela chýbať ani dobrá hostina. Všetkých hostí, zvedavcov a deťúrence sme pohostili chutnými koláčikmi a rôznymi sladkosťami, ktoré špeciálne pre túto príležitosť napiekli naše animátorky: Sissi, Jazierko, Lenka, Silvia, Magdalenka, dve Šumienky - Majka a Zuzka, Olinka, Myška a Anička. Nakoniec by sme sa chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na prípravách a pomáhali nám svojimi dobrými radami, ale hlavne našej nebeskej Mamičke za to, že nás drží v náručí. ĎAKUJEME!!! Zuzana Kuzmová, Nemšová

Karneval svätých 16. januára 2005 oblastné centrum Humenné v Košarovciach už po tretíkrát zorganizovalo Karneval svätých. Deti vo svojich spoločenstvách vytvárali masky. Na karnevale sme mohli vidieť známych svätých, ako napr. sv. Antona Paduánskeho, sv. Terezku Ježiškovu, P. Máriu, sv. Jozefa, bl. Matku Terezu, sv. Dominika, sv. Katarínu, sv. Bernadetu, sv. Faustínu Kowalskú, mnoho anjelikov a ďalších svätých. O zábavu sa postarala hudba z Bijacoviec, ktorým za všetko ďakujeme. Bol medzi nami aj P. Kristián, ktorý bol hlavným poradcom pri výbere masiek spolu s ostatnými mladými z Bijacoviec. Nechýbala samozrejme ani tombola, súťaže, občerstvenie a tiež aj tanec. Prajem všetkým, aby si všetci dali dole zo svojich tvárí masky tmy a hriechu a obliekli si pokoj, radosť a lásku a raz v nebi sa radovali so všetkými svätými. Buďme svätí tejto doby. Všetko dobré vám za celé oblastné centrum vyprosuje

Janka

21


Výlet na Babiu horu Táto akcia sa konala 12. – 14. novembra 2004 na Slanej Vode. Spolu s nami (ZMM-ákmi z Rabče) tam boli aj mladí z Oravskej Polhory a Suchej Hory. A čo sme tam vlastne robili? V piatok sme sa snažili doladiť program na sobotu. Potom prišla na rad zoznamovačka a iné hry. Deň sme ukončili večernou modlitbou v prírode. Celú sobotu sme mali pôvodne stráviť túrou na Babiu horu. No len čo sme sa vydali na cestu, začalo pršať, takže sme museli trasu skrátiť a išlo sa aspoň k hájovni, kde P. O. Hviezdoslav napísal Hájnikovu ženu. Zahrali sme sa a vrátili sa späť. V chate nás čakal teplý čaj a samozrejme aj večera. A čo potom? Rozdelili sme sa do 5 skupín a pripravili si svätý ruženec. No a nakoniec prišlo na rad dlhoočakávané prekvapenie. Všetci sme sa stretli v spoločnej miestnosti a začal sa večer duchov a strašidiel. A to prekvapenie? Každého z nás čakala skúška odvahy v lese plnom „strašidiel“ (to vám bolo strachu!). No s pomocou Nebeských rodičov ju každý zvládol. Živí a zdraví sme sa vrátili späť do chaty. Podelili sme sa so zážitkami, pomodlili sa a pobrali do spacákov. V nedeľu ráno nás čakal už len veľký zhon. Upratať, zbaliť a ponáhľať sa na svätú omšu. Ani sme sa nenazdali a super víkend bol za nami. ZMM z Rabče

PANTHA REI

22


KULTÚRNY MIXÉR Anselm Grün Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti Anselm Grün sa v tejto knihe zamýšľa nad veľmi aktuálnou otázkou „Prečo sú dnes ľudia takí nepokojní?“ Aj teba trápi hospodárska situácia, sociálne prostredie, nemôžeš spávať, nevieš sa tešiť z toho, čo máš, stále sa niekam ponáhľaš a vlastne nevieš za čím? Hľadáš vytúžený pokoj v srdci? Spoznaj príčiny svojho nepokoja, nájdi sa v Bohu a určite si prečítaj túto knihu, ktorá ti pomôže na ceste spoznať tvoju cestu za šťastím, cestu za pravým pokojom. A ak si jeden z tých pokojných šťastlivcov, porozprávaj o tejto knihe svojim hektickým a stále zaneprázdneným priateľom. Veď všetci túžime mať konečne pokoj, pravý a nefalšovaný pokoj v srdci.

Blafuj ako Beckham Bend it like Beckham USA/GB/Nemecko 2002

Hlavnou hrdinkou filmu je osemnásťročná Indka Jess, ktorá miluje futbal. Jej rodičia, hoci to s ňou myslia dobre, majú o jej živote úplne inú predstavu. Jess sa zoznámi s Angličankou Zuzana Smatanová Jules a začne s ňou hrávať Entirely Good v dievčenskom futbalovom tíme. Túži s Jules odísť do Táto osôbka, ktorá kedysi Ameriky a hrať tam futbal robila aj gospel, vydala profesionálne. Obe sa už trochu dávnejšie album zamilujú do svojho trénera, Entirely Good. Nachádza ich priateľstvo prejde sa na ňom 13 skladieb, z ťažkou skúškou, a to ešte toho 3 po slovensky. To je nehovorím o tom, že rodičia trošku nevýhoda, no keď s Jessiným rozhodnutím sa do nich započúvate, vôbec nesúhlasia. Je to určite sa vám zaryjú pôvabná komédia o tom, hlboko do pamäte. Ak sa že sa nemáme vzdávať vám páči skladba Pár dní, a máme ísť za svojimi ktorú Zuzana naspievala snami. Pokiaľ veríte, že spolu s Desmoďákmi, sny sú uskutočniteľné, mimochodom, tiež Blafuj ako Beckham vás vynikajúcou kapelou poteší a posilní oveľa viac, (ktorej album Skupinová než ktorákoľvek súčasná terapia, ale aj tie staršie hollywoodska „umelina“. vrele odporúčam), prídete na chuť aj tejto gitarovej pohoďáčke. No a keďže vo všetkom treba hľadať niečo pozitívne, to, že spieva hlavne po anglicky, sa hodí napríklad pri písaní úloh - aspoň vás pri nich Zuzka Smatanka nebude mýliť...:-).

23


NA ZAMYSLENIE Keby sme zredukovali celé ľudstvo na dedinku so 100 obyvateľmi, ale zachovali by sa proporcie všetkých súčasných národov, mala by táto dedinka nasledujúce zloženie: I57 Aziatov, I21 Európanov, I14 Američanov, I8 Afričanov, I52 by bolo žien, I48 by bolo mužov, I70 farebných, I30 bielych, I70 nekresťanov, I30 kresťanov, I80 by trpelo nedostatočnými podmienkami na bývanie, I70 by bolo analfabetov, I50 by bolo podvýživených, I1 by umieral, I2 by sa rodili, I1 by mal počítač, I6 osôb by vlastnilo 59 % celosvetového bohatstva a všetkých 6 by pochádzalo z USA, I1 (len jeden) by mal akademické vzdelanie.

Vždy odpúšťajme svojim nepriateľom - nič ich nedokáže väčšmi rozzúriť. (O.Wilde) Je lepšia modlitba bez slov, než veľa slov bez modlitby. (Gándhí) Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa všetkým. (Eschenbachová) Poklad v nebi sa ukladá na úrok, ktorý nedá žiadna banka. Nie je to len 100-percentný úrok, ale úrok 100-násobný. (P.Rosso) 24

Na zamyslenie: ü Ak si dnes ráno vstal z postele viac zdravý ako chorý, tak si šťastnejší ako 1 000 000 ľudí, ktorí sa nedožijú nasledujúceho týždňa. ü Ak si nikdy nezažil boj vo vojne, nepocítil osamelosť vo väzení, agóniu týraných alebo hlad, tak si šťastnejší ako 3 miliardy ľudí na našom svete. ü Ak môžeš vyznávať náboženstvo bez strachu z toho, že budeš zatknutý, mučený alebo zabitý, tak si šťastnejší ako 3 miliardy ľudí na Zemi. ü Ak máš jedlo v chladničke, si oblečený, máš strechu nad hlavou a svoju posteľ, si bohatší ako 75% obyvateľov tohto sveta. ü Ak máš konto v banke, nejaké peniaze v peňaženke a kôpku drobných v pokladničke, patríš k 8% blahobytných ľudí na svete. ü Ak čítaš túto správu, si požehnaný dvojnásobne, veď: 1. Niekto na teba myslel 2. Nepatríš k 2 miliardám ľudí, ktorí nevedia čítať.

Každý deň ži tak, ako keby to bol tvoj posledný deň v živote.


DUCHOVNÉ TÁBORY

ZDRUŽENIA MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE 2005 Miesto: BRATISLAVA – MODRA Termíny: 10. 7. – 16. 7. (6 – 12 rokov) 17. 7. – 23. 7. (6 – 12 rokov) 7. 8. – 13. 8. (12 – 14 rokov) 14. 8. – 20. 8. (nad 14 rokov) Všetky termíny sú už obsadené!!!

s. Katarína Jašková, DKL Ul. sv. Vincenta 1 820 12 Bratislava 210 tel.: 02/ 43 42 84 44

Miesto: PODHORIE PRI BANSKEJ ŠTIAVNICI Termín: 4. 7. – 7. 7. (10 – 15 rokov)

sestry Satmárky Botanická 2, 969 01 Banská Štiavnica tel.: 045/ 69 13 875

Miesto: JASENOVCE Termíny: 4. 7. – 8. 7. (do 11 rokov) 25. 7. – 29. 7. (12 – 15 rokov)

s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6, 040 01 Košice tel.: 055/ 62 50 691

Miesto: ZLATOVCE (pri Trenčíne) Termíny:11. 7. – 14. 7. (do 12 rokov) 14. 7. – 17. 7. (nad 19 rokov) 18. 7. – 21. 7. (13 – 15 rokov) 21. 7. – 24. 7. (do 12 rokov) 25. 7. – 28. 7. (16 – 18 rokov)

s. Beáta Kasášová, DKL Belušské Slatiny 138/53 018 61 Beluša tel.: 042/ 46 24 643

Miesto: BOŠANY Termíny: 25. 7. – 28. 7. (do 12 rokov) 28. 7. – 31. 7. (12 – 15 rokov)

sestry DKL Hviezdoslavova 230, 956 18 Bošany tel.: 038/ 54 27 667

Miesto: NITRA – ŠINDOLKA Termín: 24. 7. – 29. 7. (nad 16 rokov)

s. Margita Grobarčíková, DKL Oravská 10, 949 01 Nitra tel.: 037/ 74 17 446, 0903 742 291

Miesto: DOLNÝ KUBÍN – SRŇACIE Termín: 4. 7. – 8. 7. (pre povolania)

s. Margita Grobarčíková, DKL Oravská 10, 949 01 Nitra tel.: 037/ 74 17 446, 0903 742 291

Miesto: TOPOREC PRI PODOLINCI Termíny: 1. 7. – 5. 7. (10 – 14 rokov) 5. 7. – 10. 7. (6 – 9 rokov)

Vierka Halčinová Tatranská 1, 059 07 Lendak tel.: 0910 300 813

25


Miesto: KOŠICE – BORDA Termíny:11. 7. – 16. 7. (nad 16 rokov) 8. 8. – 13. 8. (do 11 rokov) 13. 8. – 18. 8. (12 – 15 rokov)

s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6 040 01 Košice tel.: 055/ 62 50 691

Miesto: MENDRIKA – ČR Termín: 17. 6. – 18. 6. (obnova pre mládež ČR)

s. Vojtěcha Puldová, DKL Mendrika 1, 570 01 Litomyšl tel.: +420 461 63 92 82

Miesto: DOMANIŽA Termín: 25. 8. – 28. 8. (7 – 14 rokov)

Eva Hrušková Školská 230, 013 19 Zbyňov tel.: 041/ 54 93 145, 0903 736 967

Miesto: JASENOVCE Termín: 28. 4. – 1. 5. (nad 18 rokov)

Jana Stanovčáková Jasenovce 32, 094 05 Holčíkovce tel.: 0915 136 072

Miesto: PALÁRIKOVO + LEVICE Termín: 6. 7. – 10. 7. (10 – 15 rokov) Termín je už obsadený!!!

Slavomíra Belanová Poštová 2, 941 11 Palárikovo 035/ 64 93 235, 0908 239 618

Miesto: ŽILINA Termín: 15. 4. – 17. 4. (nad 15 rokov)

s. Damiána Farkašová, DKL Smreková 39, 010 01 Žilina tel.: 041/ 76 81 176

Miesto: NÁMESTOVO Termíny: 9. 7. – 12. 7. (9 – 12 rokov) 13. – 16. 7. (nad 13 rokov) Len pre Oravu!

s. Veronika Hanáková, DKL Okružná 2057/16-84 026 01 Dolný Kubín tel.: 043/ 58 64 039, 0902 624 857

Miesto: M - H Termín: 11. 7. - 15. 7. (6 - 16 rokov)

p. Božena Sandtnerová Domovina 47, 900 81 Šenkvice tel.: 033/ 64 97 181

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ PRIPRAVUJE SA: Misijný „výjazd“ Miesto: Gemelčička (Rumunsko) Termín: 10. - 20. 7. !!!Počet obmedzený !!!

26

P. Pavol Noga, CM – 0915 304 074


INFO U Prosíme všetkých, ktorí budú posielať poštu do centra, nech ju posielajú na adresu: Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra. Pretože keď sa pošle pošta na adresu Marianum, nevieme, komu to patrí. Treba to napísať presne! Peniaze za členské a Boj proti hladu posielajte poštovou poukážkou, nie v poštovej obálke, pretože sa peniaze môžu stratiť!!! U Nahlasujte všetky akcie na internet a posielajte všetky akcie a informácie o činnosti ZMM: 1. Kajovi Kyslanovi na internet 2. redakčnej rade 3. do centra ZMM e-mail: info@zmm.sk Jednotlivé vypracované akcie posielajte najskôr zodpovedným osobám za región, ktoré to potom pošlú do centra ZMM. U Oznamujeme, že stretnutie s P. Pedrom Castillom, ktorý je zodpovedný za ZMM na medzinárodnej úrovni, sa uskutoční v dňoch 6. – 8. mája 2005 v Nitre na Šindolke. U ZMM organizuje autobusový zájazd na stretnutie so Svätým Otcom v Kolíne nad Rýnom od 15. 8. - 21. 8. 2005. Predpokladaná suma na 1 účastníka je 8 000,- Sk. V cene je započítané cestovné a balíček turistu v hodnote 142 €. Mladí do 18 rokov musia mať sprievodcu. Záujemci sa môžu prihlásiť najneskôr do 1. 4. 2005 do centra. V prípade, že sa nám podarí získať finančnú pomoc, cena zájazdu klesne na 6 000,- Sk. U Opäť prosba o 2 % z dane: Prosíme vás o spoluprácu pri získaní finančnej podpory pre naše združenie i týmto spôsobom. Poproste rodičov a sympatizantov našich spoločenstiev, aby prispeli 2 % zo svojej dane (najneskôr do 30. 3.). Oslovte i podnikateľov, firmy, obchody, ktorí zo svojich daní, ktoré odvádzajú štátu tiež môžu podporiť naše združenie 2 % (do 15. 4. 2005). I v tomto je láska vynaliezavá. Získané financie budú použité pri akciách, aktivitách a táboroch ZMM. Tlačivá môžete nájsť aj na www.zmm.sk. U Redakcie ďakuje všetkým, ktorí v minulom roku nelenili a prispeli aj svojou troškou do našich-vašich Lúčov. Veľmi nám to pomohlo! Na vaše príspevky do KTOREJKOĽVEK rubriky sa tešíme aj v tomto roku! Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do ankety a dali nám tým najavo, že im záleží na tom, aby boli Lúče stále viac kvalitnejšie. Všetci, ktorí nám poslali vyplnenú anketu, boli zaradení do žrebovania. Vecné odmeny posielame Márii Čišovskej z Košaroviec, Veronike Šumichrastovej z Nemšovej a Petrovi Lazovému z Beluše. GRATULUJEME!!! U Pri príležitosti 85. narodenín Sv. Otca organizuje ZMM duchovnú kyticu, pozostávajúcu zo sv. omší, z ružencov, z pobožností krížovej cesty, obiet,... Duchovnú kyticu odovzdáme Sv. Otcovi v Kolíne na stretnutí mládeže. Podporme nášho drahého Sv. Otca touto duchovnou pomocou. Počty prosím nahlasovať do 15. apríla Janke Stanovčákovej, Jasenovce 32, Holčíkovce, tel.: 057/44 99 449, 0915 136 072. U Už sú uvedené aj predbežné termíny na duchovné tábory. Prosíme, aby ste sa už vopred rozhodovali, kam pôjdete. Prípadné zmeny v duchovných táboroch nájdete v nasledujúcom čísle Lúčov.

- časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže • Vydáva Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra • Internet: www.zmm.sk • Kontaktná adresa: Monika Zbínová, Slatinská 29/10, 018 61 Beluša • Telefón: 0904 606 514 • E-mail: luce@zmm.sk • Šéfredaktor: Monika Zbínová (Monulka) • Redakčná rada: Daniel Koyš (DanKo), Mária Mazúrová (Maruška), Daniel Hrenák (Blondacikdanko) • Distribúcia a predplatné: Erika Koyšová • Αdresa pre predplatné: Erika Koyšová, Štúrova 9/9, 018 61 Beluša • Telefón: 0903 464 240 • Registrované na MK SR, registračné číslo 3164/2004 • Vyšlo s finančnou podporou MŠ SR • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu zaslaných textov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 3 bude 31. marca 2005.

27


Profile for monika zbinova

Luce 2-2005  

casopis pre spolocenstva ZMM

Luce 2-2005  

casopis pre spolocenstva ZMM

Profile for monicqa
Advertisement