Page 1

3 / 2007 príspevok 20,- Sk

á tv s n č e kej o ol s s p rián a e p r ia m e ž e s n i o p ruže l á d s Č a Zd m


ÚVODNÍK

Ave Mária, milí mladí priatelia, prázdniny sú už v plnom prúde a s nimi aj letné tábory, duchovné obnovy, prázdninové brigády a  dovolenky. Dni, v  ktorých máme zrazu viac času pre seba, pre blížnych i  pre Pána  Boha. Rada by som sa s  vami podelila o  svedectvo našich členiek. Bolo to 25. júna 2007, keď sme si pozvali do Nitry naše „skôr narodené mariánky“, aby sme spolu s  nimi oslávili 160. výročie od pápežského schválenia mariánskych družín a  60. výročie od svätorečenia sestry Kataríny Labouré. Spoločne sme slávili Eucharistiu, prezreli prezentácie a  v  priateľskej atmosfére viedli rozhovory. Veľmi ma oslovili ich svedectvá. Zvlášť to, o ktorom vám chcem teraz napísať. Jedna z prítomných rozprávala o dievčatách, ktoré vyučovala, a  ktoré boli členkami mariánskej družiny

v rámci Katolíckej akcie. Tieto dievčatá boli „iskrami“ vo svojich triedach. Pravidelne čítali Sväté písmo, navzájom sa povzbudzovali a svedčili o  Kristovi veľmi konkrétne. Tak napríklad, keď v triede boli chudobné spolužiačky, dávali im svoju desiatu. Keď niekto čítal zlú literatúru, odporúčali i  požičali mu iné - dobré knihy. Snažili sa byť blízko pri svojich blížnych, a to pekným úsmevom, dobrým slovom či konkrétnou pomocou, a  tak sa postupne stávali svetlom, ktoré ukazuje na Krista. Na svojich stretnutiach si dávali veľmi konkrétne predsavzatia, ktoré sa snažili verne splniť. Takýmto tichým, ale veľmi účinným spôsobom získali mnohých pre vieru v  Krista. Až si to všimli členovia Komunistickej strany a  zakázali im túto činnosť. Títo mladí sa však nedali odradiť ani zastrašiť a naďalej sa tajne stretávali v  rodinách a  vyznávali svoju vieru. Ešte vrúcnejšie prosili o silu vo sviatostiach a  svedčili viac svojím životom ako slovami. Navzájom si dôverovali, pomáhali, hlbšie spoznávali, a  tak vstupovali do dobrých kresťanských manželstiev alebo do zasväteného života. Teraz je iná doba, ale tá istá potreba svedčiť a  vyznávať Krista zostáva. Majme v  srdci túžbu stále viac ho spoznávať, viac sa s  ním spájať vo sviatostiach, pri čítaní Svätého

písma, a tak ho živou vierou uvidieť a  poslúžiť mu vo svojom bratovi. Dnešný svet to od nás  očakáva, hoci si to nechce priznať. Vieme, že je ťažké byť pravými kresťanmi, ale predsa v  srdci cítime, že nimi chceme byť... Preto nedajme sa ani my zastrašiť výsmechom či nepochopením. Poprosme so živou vierou našu nebeskú Matku, ktorá tiež zažívala podobné neúspechy a  nedala sa nimi zlomiť, aby bola aj pre nás vzorom vo všetkých našich bojoch. Svoju vernosť Bohu dokážme aj navonok, napríklad správnym obliekaním, citlivým spôsobom výberu slov, ako aj pomocou tým, ktorí pred svetom už nič neznamenajú, a  predsa v  nich je ukrytý Kristus. Hľadajme pravé hodnoty. Preto vám želám, aby ste to, čo v  srdci cítite ako správne a dobré, dokázali aj navonok  prejaviť podobne ako naše „skôr narodené členky“, ktoré boli pravým svetlom vo svojej dobe, ale len pre vernosť Márii. Je naozaj úžasné, že zo spomínaných dievčat ani jedna nepodľahla za ten dlhý čas zápornému vplyvu ideológie svojej doby. Požehnané a plné dni radosti, šťastia a  dobrých skutkov zvlášť počas prázdnin vám zo srdca praje,  v  modlitbách vyprosuje a  na stretnutie s  vami v  Zlatovciach na Zlete sa teší s. Beáta

- časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže • Vydáva Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra • Internet: www.zmm.sk • Kontaktná adresa: Monika Zbínová, Slatinská 29/10, 018 61 Beluša • Telefón: 0911 220 313 • E-mail: luce@zmm.sk • Šéfredaktor: Monika Zbínová (Monulka) • Redakčná rada: Peter Katrík (Orlando), Mária Mazúrová (Maruška), Mária Cibičková (Fiona) • Distribúcia a predplatné: Erika Koyšová, Štúrova 9/9, 018 61 Beluša • Telefón: 0903 464 240 • Tlač: Michal Súkenník, Sereď • Registrované na MK SR, registračné číslo 3164/2004 • ISSN 1336 - 7013 • Vyšlo s podporou MŠ SR • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu zaslaných textov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 4 bude 31. augusta.

2 ? Lúče 3-2007


ZLET 2007 POZOR! DOLEŽITÉ PRE ÚČASTNÍKOV ZLETU! Milí naši zletoví ZMM-áci! Určite sa už tešíte na Zlet ´07 a pripravujete si balík modlitieb, obiet a dobrej nálady. Aby sme sa na tomto stretnutí navzájom mohli spoznávať, nezabudnite na jednu veľmi dôležitú vec: pripravte si prezentáciu vašej skupinky, v  ktorej sa stretávate alebo celého ZMM ako funguje u  vás v  dedine či meste. Môže to byť formou plagátu, nástenky alebo aj leporela J a  nezabudnite pribaliť aj vašu ZMM-ácku kroniku a  fotky. Počas celého Zletu ´07 budú tieto prezentácie vašich skupín vystavené a aj vy  budete môcť spoznať, ako pracujú a stretávajú sa vaši kamaráti po celom Slovensku a  v  Čechách. Tešíme sa na vašu kreatívnosť. A,  samozrejme, nezabudnite si všetci zobrať stuhu zasvätenia. P. S.: Malá rada na koniec - pri tvorbe plagátov myslite na dostatočne veľké písmo, farebnosť, stručnosť, výstižnosť a celkovo nápaditý dizajn. Plagáty si po skončení Zletu budete môcť zobrať so sebou. Do tvorby zapojte celé stretko, veď to je vaša vizitka, vizitka Máriiných detí...

OBSAH úvodník..........................................2 zlet.................................................3 obsah.............................................3 ľudia ako my...............................4-5 spiritualita..................................6-7 stretko..................................... 8-11

na koberček............................12-13 zo sveta...................................14-15 ruženec svetla.........................16-17 čo bolo?..................................18-25 súťaže..........................................26 info..............................................27 Lúče 3-2007 ? 3


ĽUDIA AKO MY

Svätý Félix z Noly

Svätý Félix (po slovenský šťastný) pochádzal z mesta Nola v  Kampánii (asi 2 km od Neapola). Jeho otec Hermias, rodom zo Sýrie, slúžil vo vojsku. Mal dvoch synov. Jeden z  nich sa podľa otcovho príkladu dal na vojenskú dráhu. Druhý, Félix, povahou tichý a zbožný, sa rozhodol slúžiť Bohu. Už ako mladík zastával v  cirkevnej obci funkciu lektora: pri Božích službách čítal zo Svätého písma a  opravoval sväté knihy. Staručký biskup Maximus ho neskoršie vysvätil za kňaza a  podržal si ho pri sebe ako pomocníka pri správe biskupstva. V r. 250 vypuklo ukrutné prenasledovanie kresťanov. Félix prosil staručkého biskupa, aby si v  záujme Cirkvi zachránil život útekom z  mesta. Cirkev zveril Félixovi s  tým, že ho urobí svojím nástupcom. No keď sa rozzúrení pohania dozvedeli o úteku biskupa, chytili jeho nástupcu Félixa a  rozličným mučením ho nútili obetovať bohom a prezradiť Maximov úkryt. Félix neohrozene vyznával svoju vieru a  svojho biskupa nezradil. Onedlho sa búrka prenasledovania utíšila a Félix sa vrátil do Noly, opäť vyučoval veriacich, vysluhoval im sviatosti. Ale pokoj bol len dočasný. Čoskoro sa znovu zdvihol víchor, ktorý hrozil vykynožiť v meste všetok 4 ? Lúče 3-2007

kresťanský život. Pohania hľadali Félixa v jeho byte, ale nebol tam. Hľadali ho po celom meste, ale bez úspechu. Šesť mesiacov sa ukrýval v starej studni a nik nevedel, kam sa podel. Iba jedna stará ženička mu každú noc nosila kúsok chleba, no nevedela, že je to Félix. Keď konečne nastali pokojnejšie časy, vrátil sa do Noly. Biskup Maximus medzitým zomrel a  Félix sa mal stať jeho nástupcom. On sa však zdráhal splniť túto žiadosť veriacich a  zostal slúžiť Pánu Bohu ako jednoduchý kňaz. Félixovi zostal z  rodičovského majetku iba domček. Vzal si do prenájmu niekoľko pozemkov a živil sa prácou svojich rúk a z toho, čo mu zostalo, dával chudobným. Zomrel okolo r. 260. Aj keď nie je mučeník, volajú ho mučeníkom pre útrapy, ktoré musel znášať.


žiť s ňou aj bez nádeje na potomstvo. Tento fakt umožnil vzniku legendy o „manželstve sv. Jozefa“. Po smrti svojho manžela mohla Kunigunda ľahko vyhovieť túžbe svojho srdca a viesť mníšsky život. Na prvé výročie smrti jej manžela v roku 1025 určili posviacku chrámu v  kaufungenskom kláštore. Cisárovná naň pozvala mnohých biskupov a významných ľudí. Tam na úžas ľudí, ktorí nič netušili, zložila cisársku korunu, vyzliekla si šarlátový plášť a obliekla sa do čierneho rehoľného rúcha, ktoré si sama zhotovila. Potom si dala ostrihať vlasy na znak, že sa zrieka sveta. Paderborský biskup jej zastrel hlavu závojom, nastokol jej ako Kristovej neveste prsteň a uviedol ju do cely v kláštore. Jej majetok sa použil na stavbu chrámov, kláštorov a na podporu chudobných. Chorí a chudobní aj tam zostali jej obľúbencami, pre seba nežiadala nijaké pohodlie. Drobné práce, modlitba a duchovné čítanie boli jej najmilšou zábavou, s ktorou spájala aj kajúce skutky. Tak strávila ešte pätnásť rokov v  kláštornej tichosti, až ju napokon ťažká choroba uložila na smrteľné lôžko. Veľký bol zármutok v kláštore a po celom okolí. Len sama Kunigunda bola veselá. Zomrela 3. marca 1033. Pápež Inocent III. v  r. 1200 schválil jej uctievanie ako svätej.

Svätá Kunigunda

V 11. storočí p a n o v a l v  Nemecku cisár, ktorý žil tak bohabojne, že ho po smrti vyhlásili za svätého. Bol to cisár Henrich II. Aj jeho manželka žila čnostným a bohabojným životom ako on. Bola to cisárovná Kunigunda. Asi dvadsaťročná sa vydala za bavorského vojvodu Henricha, ktorého v  r. 1002 zvolili za nemeckého kráľa. O mesiac neskôr korunovali za kráľovnú aj Kunigundu. Kunigunda žila jednoduchým a utiahnutým životom. Jej izba bola bez akejkoľvek nádhery, ako sedadlo jej slúžila drevená lavica. Štedro podporovala chudobných a aj najbiednejší poddaní k  nej mali prístup a smeli jej predniesť svoje ťažkosti a sťažnosti. O tomto manželstve sa hovorí, že manželia si dali sľub, že zachovajú panenskú čistotu, preto žili stále ako brat a sestra. Všetko sa odohralo asi takto: keď Henrich zistil, že manželka je neplodná, mal možnosť ju podľa nemeckého práva prepustiť. Cisár nechcel použiť toto právo pre manželkinu veľkú nábožnosť a svätosť a dal prednosť

Spracovala Vladka Lúče 3-2007 ? 5


SPIRITUALITA Drahí mladí priatelia! Pomaly, ale isto nám plynú vytúžené a zaslúžené dni oddychu po školskom roku plnom povinností a úloh. Aj keď sa toto obdobie nazýva prázdninami, určite si všetci uvedomujeme, že pre kresťana to nikdy nemôžu byť prázdne dni. Máme nárok na odpočinok, na regeneráciu telesných i psychických síl, ale prázdniny od praktizovania kresťanských zásad by veriaci mladý človek nemal poznať. A keďže sme sa začali spolu zamýšľať nad záväzkami člena ZMM, v dnešnom čísle by sme si povedali niečo bližšie o tak často spomínanom KONANÍ DOBRA, veď sme sa zaviazali každý deň vykonať aspoň jeden dobrý skutok pre Pannu Máriu... Možno si práve dočítal jednu z  mnohých kníh popisujúcich biedu ľudí v  tej či onej časti tohto sveta. Možno si sa dozvedel o  príbehu mnohodetnej rodiny, ktorých je aj v  našej krajine dosť, ktorá žije od rúk k ústam, pretože jej otec nemá prácu. Alebo o inej, kde práve stratili matku. Alebo si sa práve vrátil z návštevy štvrte chudobných, z malej, studenej podkrovnej izbičky, kde žije v  osamelosti stará žena, či z  útulku pre bezdomovcov. Všetko to, čo si zažil, ti teraz neustále krúži mysľou a pred tebou sa neustále nanovo vynárajú obrazy toho, čo si videl, čítal či prežil. V tvojej duši cez tieto konkrétne obrazy, samozrejme, ak máš dobré srdce a  citlivé svedomie – ti neustále zaznieva „bedákanie ľudstva“ - a po čom kričí? Kričí nie po frázach a  lacných rečiach, nie po mäkkých citoch a  náladách. Bieda sveta volá po skutku lásky – alebo lepšie povedané, po skutkoch lásky. Možno tieto hlasy a  posvätné nutkania nemáš. Je zopár takých ľudí, ktorými už nič nepohne, žiadna bieda. Takýto stav je možný! No  je to stav tragický. Nič nie je tak strašne poľutovaniahodné ako zatvrdnuté, stvrdnuté, ľahostajné, iba do seba zahľadené ľudské srdce. No väčšina ľudí je stále schopná nechať sa vyburcovať biedou iných a pohnúť k skut­kom lásky. Aké motívy nás k  rozhodnutiu vykonať niečo dobrého pre ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebujú naše skutky lásky môžu viesť? Tým najnižším môže byť predvádzanie sa. Už Ježiš tento motív pre dobré skutky považoval za odporný, keď neustále kritizoval farizejov, ktorí sa ním špeciálne vyznamenali. Oni nemilovali svojho blížneho. Milovali iba seba a svoje ego. Skutky lásky boli pre nich jednou z  ciest k tomu, aby si u  ľudí získali dobrú reputáciu. Farizeji nechýbajú ani dnes. Ďalším motívom pre skutky

6 ? Lúče 3-2007

lásky je pre niektorých ľudí strach: z toho, že keď im nepomôžeme, oni sami si od nás vymôžu to, čo potrebujú, a to proti našej vôli, ba dokonca násilím. Veď o  čom sú všetky tie revolúcie v  ľudských dejinách? Vyhladovaní, uzimení, zbedačení ľudia s pocitom, že nemajú už čo stratiť, si sami vymohli to, čo potrebovali od tých, ktorí mali viac, než potrebovali... Mnohí bohatí to vedia, preto si domy stavajú buď v  oddelených štvrtiach, alebo si stavajú vysoké ploty a zabezpečujú sa strážami. Iní, rozumnejší, sa občas stávajú ľudomilmi a  na chudobných prispievajú, pomáhajú im, vytvárajú nadácie... Aj keď to určite nerobia celkom bez nezištných dôvodov – určite je za tým aj veľa dobrých motívov – predsa tým najzákladnejším motívom je strach a kalkulácia. Iní, hlavne tí, ktorí veria v Boha, to robia z vyšších motívov. Aj tam je síce kalkulácia, no je to kalkulácia šľachetnejšia ako tá, ktorá vyplýva zo strachu, ba mohli by sme povedať, že je za tým matematika hlbokej viery. Táto vyplýva z  poznania, že šľachetného darcu miluje Boh, a že iba vtedy budem mať, keď začnem sám dávať. Štedrý človek nikdy netrpí núdzu, nikdy to, čo dáva, nestráca; naopak, to, čo dal, sa mu znásobí. Pekne to vyjadruje myšlienka: „S láskou je to tak, ako s  tými piatimi chlebami a dvomi rybami. Stále jej je málo až do chvíle, keď sa začneš o ňu deliť!“ Ak teda chceš mať lásku, dávaj lásku. Ak chceš mať viac lásky, dávaj viac lásky. Toto je osvedčená evanjeliová matematika. Omnoho vyšším motívom k skutkom lásky je však motív povolania. Človek, ktorý uveril v  Boha–Lásku, jednoducho prijme fakt, že Boh ho volá, aby žil a šíril to, čo sám prijal. Takýto človek zistí, že jeho povolaním je láska. A vo svojej činnosti lásky bude pokračovať, aj keď mu bude jasné, že to, čo robí, je také malé a  nepatrné, že je to ako zrnko piesku na pláži, či ako kvapka vody v  mori, že on síce jednému človeku pomôže, no bude stále toľko iných, ktorí by potrebovali jeho pomoc, no ktorým pomôcť nebude môcť, pretože nemá na všetkých dostatok ani prostriedkov, ani času, ba ani príležitostí. Malý efekt ho však neznechutí. Príkladom je tu Matka Tereza. Hovorí sa, že za ňou prišli raz „múdri“ ľudia a  pýtali sa jej: „Čo zo všetkých tých vašich skutkov lásky na uliciach Kalkaty, keď vo svete je toľko biedy, ktorej nebudete nikdy schopná pomôcť? Vaša aktivita je tak málo efektívna. Biedu ľudstva treba riešiť komplexne a systémovo. A to môžu len politici...“ Matka Tereza na to odpovedá: „Mojou úlohou nie je byť efektívna, ale verná!“ Áno, verná. A  čomu verná? Verná volaniu Boha, ktorý nás vyzýva,


aby sme milovali - nie slovom a jazykom, ale skutkom. Verná ceste, ktorou je naša viera. Je jedno, koľko ovocia naša láska prinesie. Dôležité je to, že sme verní tejto ceste svojho povolania. Je tu aj ďalší motív pre skutky lásky, ktorý je možno v  istom zmysle podobný predchádzajúcemu: láska sama chce ísť z  nás von. Čo spravíš s  nádržou, ktorá je plná a  do ktorej stále, neustále priteká? No predsa zabezpečíš odtok. Či nás teda neženie vlastné srdce, ak má v  sebe čo len trocha lásky, k  skutkom lásky? Caritas urget (láska nalieha). Láska sama, ak je pravou láskou, nie je spokojná s  krásnymi snami a  rečami, ona chce pôsobiť, chce sa realizovať ako každá pravá sila, chce sa osvedčiť, konať skutky. Už malá telesná sila dieťaťa chce niečo robiť, géniova sila ducha chce tvoriť. Energiu predsa nemôžeš spútať alebo kdesi uzavrieť. Nádoba by sa roztrhla. Tak je to aj s najšľachetnejšou silou, aká len existuje pod slnkom, so silou lásky. Aj ona v sebe cíti túžbu konať, pomáhať, liečiť, slúžiť, darovať, chrániť, utešovať. Ak toto vnútorné pobádanie k  láskyplným skutkom necítime, potom je to bezpečné znamenie, že v  nás niet ani lásky. A  nečinná, spiaca láska je umierajúca láska. Spánok je naozajstným bratom smrti. Múdra znalkyňa duší, Mária Ebnerová-Eschenbachová, má pravdu: „Ak nechceš prestať milovať, nesmieš prestať konať dobro!“ Uviedli sme si tu motívy pre konanie skutkov lásky. No neviem, či to treba takto deliť. Snáď pre veriacu dušu je najdôležitejším motívom to, že chce byť ako Boh.

Pozrime sa na ďalší, omnoho dojímavejší spôsob božského pobádania k láske. Pobádanie silou príkladu: Ježiš na sklonku svojho života po tom, čo uzdravil množstvo slepých a chorých, vzkriesil mŕtvych, obrátil hriešnikov, potešil zarmútených, na konci svojej pozemskej púte si kľakol na kolená a  svojim učeníkom urobil to, čo v  jeho dome robili otroci: svojim priateľom poumýval nohy. A  k  tomu aktu praktickej a  pokornej lásky pridal slová: „Dal som vám príklad!“ A  aby toto gesto ešte viacej vysvetlil, po tom všetkom odišiel na Kalváriu, aby tam vykonal svoj posledný skutok lásky, keď za nás z  lásky na kríži zomrel. Chápeme tento jeho hieroglyf lásky? Chápeme, čo chce Ukrižovaný svojím krížom povedať svetu? Bedári a  úbožiaci vo svete nás prosia, láska v  našich srdciach nás pobáda i  Boh na výsosti nám prikazuje: „Deti moje, nemilujte slovami ani jazykom, ale skutkom a pravdou!“ Na záver ešte jedna zaujímavosť. Mnohí z  nás máme tendenciu lamentovať: „Ako môžem pomáhať iným, keď ja sám som na tom horšie, než mnohí iní?“ Odpoveď: Ježiš povedal veľa podobenstiev. V  žiadnom z nich nemajú postavy meno. Je tomu tak preto, aby sme sa sami mohli do týchto podobenstiev dosadiť za ktorúkoľvek postavu a snažiť sa tak o osobnú zmenu. Je však jedna jediná postava v  podobenstvách, ktorá meno má: je to Lazár z podobenstva o boháčovi a Lazárovi. Je tomu tak preto, aby bolo jasné, že za Lazára sa pri meditácii o podobenstve dosadiť nemôžeme. Dosadiť sa môžeme iba za boháča. Znamená to toľko, že vždy tu bude od nás niekto, kto bude chudobnejší ako my a my budeme voči nemu vždy boháčmi. A  ešte pridávam jeden príbeh, ktorého hlavným hrdinom by určite raz nikto nechcel byť: Pred Boží súd predstúpil istý človek a  dobrosrdečne vyznáva: „Pozri, Pane, zachovával som všetky tvoje prikázania, nič zlé som neurobil, nijakú nespravodlivosť, nijaký zločin. Pane, moje ruky sú čisté.“ „To je pravda, ale, žiaľ, sú i prázdne...“ odpovedal najvyšší Sudca. Verím, že vás tieto myšlienky povzbudia ku konaniu každodenných malých skutkov aj počas prázdnin. Pán vám bude dávať na to určite dosť príležitostí, len musíte mať otvorené oči a srdce. A nezabudnite, že nezáleží na velkosti skutku, ale na velkosti lásky, s akou ho konáme a na čistote úmyslu, ktorý vidí len Boh! Prajem vám k  tomu veľa sily, elánu a nadšenia, aby Panna Mária bola na konci prázdnin zaplavená kyticami dobrých skutkov od dvojích detí. s. Petra Jedličková, DKL

Lúče 3-2007 ? 7


STRETKOVANIE

Dar z neba

priblížiť si Zázračnú medailu, ktorú nám darovala Panna Mária a jej posolstvo

ÚVOD

Na začiatok sa pomodlite desiatok posvätného ruženca: „Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval“ a môžeš začať rozprávať. Dnes sa budeme rozprávať o veľkom dare zo samotného neba. Dňa 27. novembra 1830 Katarína Labouré dostala znamenie s výslovnou žiadosťou: dať raziť medaily s  vyobrazením Nepoškvrnenej, ktorú videla. Dnes si pripomenieme a  viac sa budeme sústrediť na zadnú stranu medaily, na ktorej sa skrýva hlboká symbolika. (Najskôr si o medaile porozprávate, či ju deti pravidelne so sebou nosia, či sa modlia povzdych, prípadne pred stretkom zober do tašky aj zopár medailí a  rozdaj deťom. Užitočné informácie nájdeš v  knihách o  Zázračnej medaile: René Lauretin: Život sv. Kataríny Labouré. Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 1992. s. 49, 56.; Anna Prévost, DKL: Katarína Labouré Posolkyňa neba. Editions du Signe, 2006; P. J. Eyler, CM: Nepoškvrnená a jej medaila. Charis, 1995 a mnohé iné.

ZAMYSLENIE

Úryvok zo samotného zjavenia: „Zdalo sa mi, že sa obraz otočil. Na druhej strane medaily som videla písmeno M, nad ním kríž. Opieral sa o krátku priečku. Pod písmenom M boli presväté srdcia Pána Ježiša a  Panny Márie. Rozoznala som ich dobre, lebo na jednom bola tŕňová koruna a druhé bolo prebodnuté mečom.“ Stručné vysvetlenie symbolov: druhá strana medaily znázorňuje posledný obraz Panny Márie zo Svätého písma. Obraz ženy, ktorú svätý Ján predstavuje v  Apokalypse ako „ženu odetú slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12, 1). písmeno M: Pannu Máriu nemožno oddeliť od jej Syna. Písmeno M je pevne spojené s podstavcom kríža. kríž: Predstavuje Krista, lebo samotným poslaním Márie bolo dať nám Krista. Stala sa Jeho matkou, aby ho dala svetu. A  tak sa utvoril nerozlučný zväzok. Mária nás vždy privádza k Ježišovi. A tak máme my žiť. Máriu nemilujeme len pre ňu. Ani pre seba nie. Milujeme ju, lebo je Kristovou Matkou. Mária nás neustále privádza ku Kristovi. dve srdcia: Sú to trpiace srdcia, Ježiš a  Mária. Oživuje ich tá istá Láska, tá istá krv, ktorú Syn obetoval na kríži. Panna Mária v  nás chce oživiť úctu k  Božskému srdcu a  k  svojmu Nepoškvrnenému srdcu. dvanásť hviezd: Mária je celkom isto ženou z  Apokalypsy, ozdobenou hviezdami. Je to pripomienka jej nanebovzatia. Je odetá slnkom, teda nebeskou slávou, akou žiaril aj Zmŕtvychvstalý Ježiš (Mt 17, 2). Dvanásť hviezd pravdepodobne predstavuje dvanásť apoštolov. Panna Mária nám pripomína povinnosť apoštolátu, ku ktorému je viazaný každý pokrstený.

AKTIVITA

veľký plagátový papier (baliaci) s rozmermi 90 x 60 cm, farebné papiere (hnedý, modrý, červený, žltý + okrem týchto môžu byť aj iné farby), nožnice (viac kusov), lepidlo, pravítko, obyčajná ceruzka, farebné ceruzky

Rozdelíš deti do piatich skupín nasledovne: 1. skupina Písmeno M, 2. skupina Kríž, 3. skupina Božské srdce, 4. skupina Nepoškvrnené srdce, 5. skupina Dvanásť hviezd. Každá skupina má zhotoviť z papiera príslušný symbol z  medaily. Najskôr si môžete zadnú stranu medaily načrtnúť na plagát a podľa toho už jednotlivé skupiny začnú zhotovovať symboly. Použijete pomôcky uvedené vyššie. Spoločne napokon všetko nalepíte na plagát, ktorý si môžete niekde vystaviť.

ZÁVER

POMôCKY CIEĽ

(okolo 10 – 15-ročná mlaď)

Znovu povzbudiť deti v nosení medaily, jej šírení a modlení sa povzdychu. „Kto ju bude nosiť na krku, dostane veľké milosti. Mnoho milostí dostanú všetci, čo ju budú nosiť s dôverou,“ hovorí samotná Panna Mária. Ako predsavzatie do nasledujúceho stretnutia si dajte záväzok darovať niekomu Zázračnú medailu a porozprávať o jej nadprirodzenom pôvode. Na budúce stretko sa pozdieľajte, čo ste pri šírení Zázračnej medaily zažili, a hlavne sa neustále utiekajte s dôverou ku svojej nebeskej Mamičke. „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

8 ? Lúče 3-2007


P. S.: Ak sa vám dostala do rúk tenulinká knižočka Deviatnik k úcte Panny Márie Zázračnej medaily, tak ho odporučte aj deťom, nech sa ho vrúcne modlia. Ak túto brožúrku ešte nepoznáte, rýchlo napíšte do centra ZMM a  my vám doručíme potrebné kusy. Dohodnite sa s našou ZMM-áckou koordinátorkou s. Beátou - a ona vám určite pošle, koľko len budete chcieť ;-).

Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba Milý animátor! Ak si pozorne čítal Vnútorné pravidlá ZMM, v  ľudskej formácii pre anjelské spolky sa spomína, že správny Máriin anjelik má mať rád poriadok, dodržiava ho a pomáha aj slabším kamarátom a súrodencom. Je to nevyhnutná príprava do života, kedy bude musieť upratovať nielen hmotné veci, ale ako Božie a  Máriine dieťa bude musieť upratovať aj v duchovnom živote. A nie hocikedy sa mu zachce, ale pekne pravidelne a dôsledne. Pri tomto stretnutí si pomôžte nezabudnuteľnou knihou od A. de Saint Exupéryho: Malý princ. O tom, ako Malý princ každé ráno upratoval svoju planétku od škodlivých výhonkov baobabov a o  tom, ako starostlivo vymetal sopky, si môžete prečítať priamo na stretku. Potom sa o prečítanom texte porozprávajte, a keby vám „meškala“ fantázia, tu je zopár nápadov: Aké rastlinky rástli na planétke Malého princa? (užitočné, ale i neužitočné) Aké rastlinky vyrastali z dobrých/zlých semien? (užitočné rastlinky/baobaby, burina) Kedy sa baboabu už nezbavíme? (keď sa pustíme do jeho vytrhnutia príliš neskoro) Čo by sa stalo s  planétkou, keby baobaby veľmi narástli? (planétka sa roztrhne na márne kúsky) Je to otázka disciplíny, aby Malý princ upratal planétku? (A viete, čo vlastne znamená disciplína? Je to dodržiavanie pravidiel, predpisov a  povinností.) Malý princ musel každé ráno upratať planétku, dodržiavať a zachovávať určité pravidlá a povinnosti, inak by mu jeho planétku roztrhali veľké baobaby. Vytrhával Malý princ výhonky baobabov vždy s radosťou? (nie, niekedy sa musel prinútiť, lebo je to poriadne nudná práca) Ale aj napriek tomu sa dokázal premôcť a pekne poupratovať svoju planétku.

AKTIVITA

Každý z nás má svoju malú „planétku“. Niektorí z vás majú vlastnú izbu, iní sa delia o ňu so svojimi súrodencami. Je dôležité, aby sme si zachovali poriadok, lebo inak nám veci môžu prerásť cez hlavu. Podobne aj v škole. Máme svoju lavicu, o ktorú sa delíme so spolužiakom, a  tak sa o  ňu máme aj starostlivo starať. Teraz trocha otázok na zamyslenie. Deti postupne odpovedajú, animátor dohliada, aby sa neprekrikovali. Ako často si upratujem svoju izbu? Mám vo svojich veciach poriadok? Pomáham rodičom pri sobotňajšom upratovaní, domácich prácach? Nie som príliš lenivý pomôcť súrodencom, kamarátom, keď ma požiadajú o pomoc? Upracem si po sebe neporiadok? Upratujem dôsledne a bez šomrania? Dávam si v triede pozor, aby som neničil spoločné veci? V čom sa podobám na Malého princa? Chcel by som byť ako Malý princ - pracovitý a svedomitý? Spoločne si dáme predsavzatie do nasledujúceho stretnutia, že budeme poriadni vo svojich veciach, budeme viac pomáhať rodičom a  blížnym, pomôžeme upratať, bez šomrania atď. Ak vás baví kreslenie, nakreslite si Malého princa, ako upratuje svoju planétku, alebo čo by sa stalo, keby baobaby príliš narástli. (Tip: v  niektorých knižných tituloch sú aj pútavé ilustrácie, ktorými si môžete pomôcť) Na nasledujúcom stretnutí sa nezabudnite vrátiť k  tejto téme a  porozprávajte sa, ako sa vám darilo dodržiavať svoje predsavzatia.

ZÁVER

ZAMYSLENIE

ÚVOD

(do 12 rokov)

Modlitba 3x Zdravas Mária, aby nám pri našich dobrých predsavzatiach pomáhala naša nebeská Mamička.

Lúče 3-2007 ? 9


Stretnutie s Matkou

MODLITBA

ZAMYSLENIE

AKTIVITA

CIEĽ

(do 12 rokov)

odhaliť hlboký moment zo života sv. Kataríny Labouré, keď sa jej prvýkrát zjavila Panna Mária Obrázok zväčšený prekreslíš na plagát (1 x 1 m). Nakreslíš však len obrysy a  hlavné kontúry jednotlivých postáv. Ďalej potrebuješ lepidlo a  farebný papier. Na stretnutí budú deti odtrhávať kúsky farebného papiera a  vlepovať ich na plagát. Vznikne tak zaujímavá mozaika. Toto stretnutie je vhodné na sviatok Zjavenia Panny Márie (18. júla), ale môžete ho zrealizovať kedykoľvek si chcete s deťmi priblížiť tieto udalosti. Je vhodné začať stretnutie rozprávaním: 18. júl 1830 je pre nás, Máriine deti, jeden z veľmi dôležitých dátumov. Viete, čo sa vtedy stalo? Sestre Kataríne Labouré sa zjavila sama Panna Mária! Viete si to predstaviť, keby uprostred noci za vami prišiel malý chlapček v  žiarivom bielom oblečení a  povedal, že na vás čaká Panna Mária? A  tak to veruže aj bolo. Katarína tvrdo spala po celodennej práci. Pred pol nocou ju budí malý chlapček a volá ju do kaplnky: „Poď, svätá Panna ťa čaká!“ Katarína prechádza chodbami kláštora, nasleduje malé dieťa až do kaplnky a  kľakne si ku kreslu, ktoré jej ukáže chlapček. Onedlho počuje šum hodvábnych šiat... - prichádza Panna Mária. Sadne si na stoličku a Katarína si položí ruky do jej lona (tu si to môžete s deťmi aj názorne ukázať). Svätá Katarína hovorí, že „to boli najkrajšie chvíle môjho života“. Rozprávali sa spolu asi dve hodiny. Katarína už do rána nezaspala. Okrem iných dôležitých vecí hovorila Panna Mária aj o Združení dietok Panny Márie, ktoré má založiť, a tieto dietky majú veľmi slávnostne sláviť mesiac Panny Márie a mesiac sv. Jozefa. „Rozšíri sa aj úcta k Božskému srdcu.“ Teraz je čas spraviť mozaiku z  pripraveného plagátu. Popritom sa môžete rozprávať, čo vás najviac zaujalo na tomto skutočnom príbehu, čo by ste chceli zažiť vy, v čom by ste sa chceli podobať na Katarínu Labouré, a kto bol ten tajomný malý chlapček? Svätá Katarína Labouré je patrónka Združenia mariánskej mládeže, teda aj nás. Veľmi sa modlila k svojmu anjelovi strážnemu, aby sa mohla stretnúť s  Nebeskou mamičkou. Veľmi ho prosila, aby jej vyžiadal túto milosť. Ten malý chlapček v  žiarivom odeve bol naozaj jej anjel strážny. Stal sa viditeľným, aby sa Katarína mohla stretnúť so svojou Matkou. Aj my sa máme modliť k svojmu anjelovi strážnemu a dôverovať, že nám naozaj pomôže. Každé ráno ho prosiť o  pomoc do nového dňa, a  večer mu celým srdcom ďakovať za celodennú pomoc. Na záver každý vlastnými slovami povie niečo svojmu anjelovi strážnemu a zakončíte 3x Zdravas. P. S.: Animátorom odporúčam knihy: René Lauretin: Život sv. Kataríny Labouré. Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 1992. s. 40 - 46. Anna Prévost, DKL: Katarína Labouré Posolkyňa neba. Editions du Signe, 2006. s. 21 - 41.

10 ? Lúče 3-2007


(nad 15 rokov) zamyslieť sa, ako prežívam členstvo v Združení mariánskej mládeže, či som aktívnym členom spoločenstva a ako to so mnou vlastne je... modlitba + vhodná pieseň (napr. hymna ZMM)

Pred stretkom si priprav nejakú uzatvoriteľnú škatuľku, perá a papieriky. Na stretku si potom napíšete na jednotlivé papieriky svoje osobné prosby, ktoré každý vhodí do krabičky. Ty ako animátor nesmieš zabudnúť modliť sa aj za svojich zverencov, za svoju skupinku, ktorú ti Panna Mária zverila. Potom sa modlíte za svoje „škatuľkové“ úmysly a na každom stretnutí môžu do krabičky pribudnúť nové. Za tieto úmysly sa modlite a obetujte aj jeden Zdravas z povinného desiatku ruženca. Takto si navzájom premodlíte vaše spoločenstvo a Panna Mária bude nad vami držať ochrannú dlaň. Ako prežívam členstvo v  ZMM? Zmenilo sa niečo v  mojom živote? Aký mám vzťah k  svojim „spolučlenom“ na stretku? Zapájam sa aktívne do ZMM, do akcií spoločenstva? Viem o  aktuálnom dianí v  ZMM a  v cirkvi vôbec? Snažím sa o  to, aby som bol prínosom pre svoje spoločenstvo? Ako by som mohol zlepšiť svoju činnosť v  ZMM spoločenstve? Ctím si z  celého srdca Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, ako si to ona sama žiadala od Máriiných detí? Prejavuje sa moje členstvo a  to, že som dieťaťom Márie aj v  mojom bežnom každodennom živote? Túžim byť lepším dieťaťom svojej Nebeskej matky? Diskusiu ukončite modlitbou.

ZÁVER

AKTIVITA

Tvoríme spoločenstvo, alebo sa aspoň o to snažíme. Stretávanie každé dva týždne je niekedy veľmi málo na to, aby sme sa navzájom spoznali a vytvorili pevné priateľstvá. Preto (ak je to možné) po prijatí modrej stuhy sa môžete stretávať aj každý týždeň. Z vlastnej skúsenosti to považujem za veľmi prospešné a  užitočné. A  zároveň to odporúčam všetkým ZMM-áckym spoločenstvám. Spoločenstvo má byť súdržné a  živé. Čo zaznie na stretnutí (súkromné záležitosti) je potrebné zachovať v skrytosti. Modliť sa za seba a navzájom si niesť kríže. Tak hovorí aj svätopisec. Ale človek predsa nehovorí svoje súkromie ľudom, ktorých vidí dvakrát za mesiac. V  našich spoločenstvách je potrebné ísť do hĺbky, „zatiahnuť na hlbinu“, „niesť si navzájom svoj kríž“, veď všetci sme deti jednej Matky, a  tak sme vlastne duchovnými súrodencami, bratmi a  sestrami. Nie je to úžasné? Teraz cez leto sa akoby roztrhlo vrece s  rôznymi gospelovými festivalmi, púťami, rôznymi akciami pre kresťanskú mládež, duchovnými cvičeniami a  tábormi. Čo keby ste sa na taký nejaký festival vybrali? Spoločne prežité akcie a výlety vás ako spoločenstvo veľmi zblížia. Prázdniny sú v plnom prúde, čo takto vybrať sa na cyklotúru, opekačku, vystúpiť na nejaký vrch, turistika, pomôcť ako animátori pri detských táboroch... je toho veľa, čo sa dá vymyslieť, len treba trocha chcieť. Spoločne prežitý čas buduje a posilňuje vzťahy, priateľstvá, ktoré sú pre človeka veľmi dôležité. Je pre nás dôležité mať priateľov. A nie hocijakých. Panna Mária nás povolala ísť za Kristom. Mária nás volá, aby sme kráčali v sprievode svojich priateľov, ktorí chcú prežívať a prežívajú svoju vieru naplno, ozajstne a pravdivo. Panna Mária nás povolala do Združenia mariánskej mládeže a my jej máme ďakovať aj za túto milosť. Je potrebné sa modliť aj za naše spoločenstvo, aby sa jeho členovia pred sebou navzájom nehanbili a spoločne sa ťahali do neba pod plášťom Nepoškvrnenej.

DISKUSIA

ZAMYSLENIE

ÚVOD CIEĽ

Aké som ja vlastne dieťa...

Dohodnite sa na nejakej spoločnej akcii, kde pôjdete všetci spolu a nezabudnite sa pravidelne modliť aj za svoje spoločenstvá. Príjemné nebeské prázdniny a stretkovanie vám všetkým zo srdca praje Maruška

Lúče 3-2007 ? 11


NA KOBERČEK Radoslav Sabol sa narodil 26. augusta 1980 vo Vranove nad Topľou. Pochádza zo 7-člennej rodiny. Stredoškolské vzdelanie ukončil maturitnou skúškou v odbore „prevádzkar spoločného stravovania“. V jeseni roku 2000 nastúpil do kňazského seminára. Radoslav Sabol bol v čase napísania tohto článku ešte diakon. Dňa 23. 6. mal vysviacku v  Dóme sv. Alžbety v  Košiciach a  dňa 30. 6. slávil svoju primičnú svätú omšu v  Kostole Najsvätejšej trojice v  rodisku v  Košarovciach. Primičnú svätú omšu slávil aj za všetkých ZMM-ákov, ktorí sa počas celého roku zapojili do modlitieb – duchovnej kytice. Diakon Radoslav a jeho naj: Jedlo: v jedle nie som náročný, zjem všetko, čo je Farba: najviac sa mi páči modrá farba Kvet: červená ruža Šport: aj keď na prvý pohľad nevyzerám ako športovec, vo voľnom čase si nájdem čas na futbal alebo niekedy v seminári sme využili voľný čas na behanie Hudba: všetko od Jaroslava Nohavicu alebo Brontosaurov Osobnosť: Svätý Otec Ján Pavol II. Auto: Škoda Fabia Kút na zemi: Slovensko Prezývka: v  seminári mi prischla prezývka Sluchaj (dôvod: ak sme viedli dialóg v  rámci ročníka, vždy som začal čarovným slovíčkom „sluchaj“; odpoveď spolužiakov: „No sluchame Rado.“ Záľuby: v  rámci voľných sobôt v  seminári som využíval čas na turistiku so spolužiakmi – Slovenský raj, Vysoké Tatry alebo Slanské vrchy. Takže počas seminára som si obľúbil turistiku. Ďalšou záľubou je čítanie náboženskej literatúry alebo beletrie. Film: Nedohasnuté svetlo v hlavnej úlohe s Bolkom Polívkom. - POVOLANIE F Kedy ste poprvýkrát počuli Božie volanie ku kňazstvu? Božie volanie ku kňazstvu som prvýkrát v  sebe pocítil na strednej škole. Iste akýmsi povzbudením boli aj niektorí kňazi, ich kňazský život a  rozhovor s  nimi mi postupne odhaľoval život kňaza ako duchovného otca, ktorý sa stará o duše. Neskôr kniha Aj diabol pred ním kapituloval bola skutočným potvrdením toho, čo má byť prioritou kňaza. O týchto skutočnostiach som mal možnosť uvažovať ešte počas štúdia na strednej škole. F Aký máte najkrajší zážitok zo seminárnych rokov? Počas formácie v seminári bolo tých pekných zážitkov veľa. No azda jeden zážitok poukazuje na skutočnosť „dôveruj, ale preveruj“. Totiž jedno ráno v stredu som mal prichystať raňajky pre kardinála Jozefa Tomka a predstavených. Požiadal som spolužiaka, aby nastavil budík na šiestu, keďže v stredu sa vstáva v seminári o 6.30. Šikovnosť spolužiaka priviedla k tomu, že budík nastavil na 4.00. Bol som v tom, že je 6.00, obliekol som sa a išiel do jedálne :-). F Čo pre vás znamená viera v Boha? Viera v Boha pre mňa znamená mať istotu, že Boh vždy bude stáť za mnou a dávať mi istotu v službe, pre ktorú ma povolal. F Čo pre vás znamená modlitba? Pre mňa modlitba znamená dôverný rozhovor s Bohom, ktorý je otcom, ktorý ma chápe a môže ma cez modlitbu posilniť a povzbudiť.

12 ? Lúče 3-2007


F Ktorá cnosť Panny Márie je vám najbližšia? Ťažko povedať, ktorá čnosť Panny Márie je najbližšia mne. Ponechávam to na posúdenie iných, ktorí ma poznajú, azda to bude objektívnejšie. F Vieme o vás, že ste patrili do ZMM, naplno ste sa mu venovali. Čo vám dalo ako mladému chlapcovi a čo vám dáva už teraz ako budúcemu kňazovi? Keď teraz spätne pozerám na chvíle, keď som chodil na stretnutia ZMM, môžem povedať, že tieto stretnutia ma naučili spoznať život Panny Márie ako pokornej služobnice, ktorá bola vždy pripravená plniť Božiu vôľu. Napokon som pochopil aj význam ruženca v mojom živote. Stretnutia ZMM boli pre mňa odrazovým mostíkom spoznať a uctiť si našu Nebeskú Matku, aby aj ona mala miesto v mojom živote. - ŽIVOT F Aké máte najkrajšie zážitky z detstva? Najkrajšie zážitky z detstva – to sú tie detské hry, ktoré sme sa hrali ako chlapci. F A čo škola, akým ste boli žiakom? Snažil som sa. F Ktorý predmet ste mali obľúbený a, naopak, ktorý ste neznášali? Obľúbeným predmetom bol dejepis a fyzika. Neznášal som matematiku, chyba bola však vo mne, keď som málo času venoval tomuto predmetu už na základnej škole. Neskôr som to na strednej musel dohnať. Ďalším predmetom, ktorý bol mojím obľúbeným počas štúdia na kňazstvo, bola filozofia (konkrétne antropológia – náuka o človeku), samozrejme, že aj ostatné predmety ma zaujímali. F Čo vám na sebe prekáža? Veľká váha, ktorá počas mojej diakonskej praxe pribudla, ale s pribúdajúcou váhou prišla aj motivácia niečo robiť so sebou. F Ktorému dňu by ste dali prívlastok „Najkrajší deň života?“ Keď som sa narodil, keď som na Božie volanie ku kňazstvu odpovedal „áno“. Samozrejme, aj deň diakonskej vysviacky. F Odkaz pre mladých ZMM-ákov: Panna Mária je pre nás vzorom pokornej služby, vytrvalosti a  jednoduchosti. Pokorná služba tam, kde sme, kde nás Boh pozve, je príležitosťou uvedomiť si, že Boh má s  nami plán, že od nás požaduje rozhodné ÁNO a zároveň vytrvalosť v tejto službe, ktorú napokon odmení. V  jednoduchosti je krása. Jednoduché a pokorné srdce dokáže úprimne povedať Bohu ÁNO. Vždy sa dávať k  dispozícii Bohu... Za rozhovor ďakujú Majka a Julka z Košaroviec

Lúče 3-2007 ? 13


ZO SVETA Nižný Tagil, 11. júna 2007 Ave Mária, drahí ZMM-áci! Všetkých Vás srdečne pozdravujem spoza Uralu. Už rok žijem v komunite Nižný Tagil v Rusku. Chcem sa s Vami podeliť s mojimi zážitkami a tiež i snami. Na mape vidno a je to všetkým známe, že Rusko (s počtom obyvateľov skoro 143 miliónov) je veľká krajina. Ja to teraz skusujem naživo, nielen prstom na mape. Vybudované sú veľké mestá, medzi ktorými sú veľké vzdialenosti. V mestách sa odohráva všetok život – kultúra, vzdelávanie, priemysel, ekonomika. V okolí sú rozosiate dediny, no tie sú zaostalé, nieto tam práce, väčšina ľudí odchádza do miest. Mesto Nižný Tagil, v ktorom žijeme, leží na Urale, na rozhraní Európy a Ázie. Naše mesto ako aj celý Ural je známy silným metalurgickým a  zbrojárskym priemyslom. Sú tu veľké fabriky na spracovanie nerastného bohatstva. Mesto bolo založené za čias Petra I. v 18. storočí. O pôvodnom obyvateľstve sa tu ani nedá hovoriť. Boli to ľudia, ktorí boli posielaní do vyhnanstva na nútené práce. V časoch komunizmu tu boli vysídlení aj katolíci – Nemci, Poliaci, Bielorusi. Tajne sa stretávali po domoch, na cintorínoch, spolu sa modlili, a tak si zachovali vieru. V roku 1917 v Portugalsku vo Fatime Panna Mária vyzvala ľudí k modlitbe za Rusko. Prešlo 80 rokov a  v  Rusku sa začal obnovovať náboženský život. Väčšinovým vierovyznaním je pravoslávie. No vo väčšine miest sa utvorili aj malé katolícke spoločenstvá. A tak sme tento rok na sviatok Fatimskej Panny Márie – 13. 5. 2007 oslávili 10. výročie posviacky kostola, ktorý je zasvätený Fatimskej Panne Márii. Pre mňa osobne to bola skúsenosť vernosti Božích prisľúbení a viery a dôvery týchto ľudí počas dlhého obdobia prenasledovania. Naša farnosť je na slovenské pomery maličká. Spolu asi 60 ľudí. No sú to naozaj ľudia, ktorí chcú žiť podľa viery. Prichádza i  niekoľko mladých ľudí, ktorí sa pripravovali na prijatie sviatostí. Všetko sa len začína, klíči, treba nám byť trpezlivými. Naša komunita sestier pracuje v  sociálnych projektoch pomoci núdznym ako svedectvo

14 ? Lúče 3-2007


Cirkvi. Tieto projekty sú financované z rôznych grantov a jedným z nich ste aj vy a vaše aktivity v rámci kampane Boj proti hladu. I  touto cestou Vám chceme vysloviť vďaku za každú prejavenú pomoc. Novým projektom je v  tomto roku Dobrovoľnícka služba misií. Počas prázdnin jeden mesiac dve dievčatá zo ZMM spolu s  P. Kristiánom Libantom budú s nami zdieľať život v  našej komunite i službe. Pokúsime sa vytvoriť spoločenstvo vincentskej rodiny, ktoré je veľmi dôležité pri ohlasovaní Krista. Spoločenstvo, ktoré sa spolu modlí, slúži chudobným a zdieľa sa. Dievčatá budú spolupracovať v projekte detského klubu „Zabota“ v letnom dennom tábore a tiež v projekte pomoci bezdomovcom a núdznym. Ježiš nás pozýva, aby sme sa stali jeho priateľmi v osobe chudobných, aby sme spoločne tvorili novú rodinu. Ježiš ide ešte ďalej. Nielenže sa stáva priateľom chudobných, on sa s  nimi stotožňuje: „Kto prijme toto dieťa v  mojom mene, mňa prijíma.“ (Lk 9, 48) a „čokoľvek ste neurobili jednému z týchto mojich najmenších, ani mne ste neurobili.“ (Mt 25, 45). Ak dovolíme, aby chudobní ľudia prebudili a  oživili naše srdce, začíname prenikať do tajomstva. Pomaly objavujeme, ako nás premieňajú a  vovádzajú do sveta nežnosti, vnútorného pokoja a súcitu. Privádzajú nás bližšie k Ježišovi. Chcem Vás opäť poprosiť o podporu v modlitbách. Tak môžete mať všetci účasť na novom projekte. Ste pre nás veľmi dôležití! Všetkých ešte raz pozdravujem a zverujem pod ochranu Panny Márie. S. Kaja Hečková, DKL

Lúče 3-2007 ? 15


RUŽENEC SVETLA 1. tajomstvo: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne Pane, ty, ktorý si prišiel očistiť a  vykúpiť ľudí z  otroctva hriechu, sám prijímaš krst Jánov. Mohol si nám dať väčší príklad pokory a  poslušnosti? Postavil si sa medzi hriešnikov, pre ktorých bol Jánov krst znakom pokánia a  Božieho odpustenia. Vykupiteľ našich duší z  otroctva hriechu prijíma Jánov krst pokropený vodou, aby nás neskôr on sám pokropil svojou drahou krvou vyliatou na kríži a tým nás znovuzrodil pre večný život. 2. tajomstvo: Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Mária, matka Pána Ježiša bola tou osobou, na ktorej príhovor urobil náš Spasiteľ celkom prvý zázrak – zázrak premenenia. Na svadbe v Káne sa stal zázrak premenenia vody na víno, no kto spočíta zázraky premenenia ľudského srdca, ktoré Ježiš vykonal na príhovor našej i jeho Nebeskej Matky? Panna Mária je matkou, ktorá pri mne i pri tebe bude stáť v každej sekunde života a naše prosby, trápenia a  modlitby predloží pred svojho syna. A  keď prosí za nás Nebeská matka, Pánova ruka je vždy pripravená k požehnaniu. 3. tajomstvo: Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie Ježišu, ty nám neponúkaš tu na zemi ľahký život ani luxus palácov. Ponúkaš nám drevo kríža, ktorý síce stojí ukotvený v  zemi, ale týči sa k  nebu. Našou cestou k  nebesiam má byť drevo kríža, je jedno, či sme mladí a  plní života, chorí a nevládni, či sme dôchodcovia, robotníci alebo vysokoškoláci. Každý z  nás má svoj kríž, pre niekoho to môže byť prijatie každodenného stereotypu, prijatie nesympatického učiteľa, trpezlivé znášanie choroby... No ty, Pane, nám vravíš, že niet inej cesty k nebu. Je len jedna cesta – cesta kríža a evanjelia. 16 ? Lúče 3-2007


4. tajomstvo: Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor Pane Ježišu, ty sám vieš, koľkokrát v našom živote zažívame okamihy, kedy je nám dobre a  radi by sme, aby sa tieto krásne chvíle nikdy neskončili. No ty nám hovoríš, že nie sme poslaní byť na jednom mieste. Na konci každej svätej omše, kde môžeme pociťovať tvoju blízkosť, nám ty sám ústami kňaza vravíš: „Iďte v mene Božom!“ a posielaš nás medzi ľudí, aby sme ťa opäť stretli v škole, v práci, doma, v autobuse i v tých, ktorých nám posielaš do cesty. 5. tajomstvo: Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť Sviatosť oltárna je úžasným pokladom, darovaným nám všetkým z neuveriteľnej lásky Ježišovej. Pán Ježiš sa nám sám dáva za pokrm. Utišuje hlad našich duší a napája naše smädné srdcia nápojom lásky – svojou vlastnou krvou aj dnes. Denne nás pozýva na túto hostinu. Prostredníctvom Oltárnej sviatosti chce byť Pán Ježiš vždy znovu prítomný medzi svojimi učeníkmi, medzi nami – presne tak, ako to zjavil pri Poslednej večeri: „Toto robte na moju pamiatku.“ pripravila Zuzka Páleníková, Nitra Aby sme mohli pristúpiť k Bohu, musíme vyjsť sami zo seba. Z našich slov sa pozná naše srdce. Ak chceš konať svoju prácu podľa vôle Božej, konaj ju z lásky! .Ľudia odchádzajú, ale Boh zostáva... (sv. Vincent de Paul)

Lúče 3-2007 ? 17


AKCIE ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

ČO BOLO? Snehulienka v Nitre Áno, správne čítate, Snehulienka bola naozaj u  nás v  Nitre. A  nie len tak, pre nič-za nič. Bola nedeľa, 20. mája, a  všetky decká od nás a  z  Klokočiny sme sa zišli okolo obeda, aby sme urobili posledné úpravy a  prípravy na akadémiu ku Dňu matiek. Snažili sme sa to pripraviť čo najlepšie, aby sme sa naším mamičkám páčili. Hodiny tikali,  čo nevidieť sa priblížila aj pätnásta hodina a  sála sa začala pomaličky napĺňať. Hlavným bodom programu bolo divadielko o  už spomínanej Snehulienke a  jej siedmich trpaslíkoch. V  hlavných úlohách sa predstavili: Olinka ako láskavá Snehulienka, ja (Jarka) ako pomstychtivá macocha, Lukáš ako krásny princ, Jožko ako kráľovnin dvorný poľovník, ostatné decká ako sedem nezbedných a  ufúľaných trpaslíkov a naši najmenší ako rozkošné zvieratká :-). Poviem vám, že naozaj sa bolo na čo pozerať. Veď napokon sme zožali veľký potlesk a  strááááášne veľa pozitívnych ohlasov, za čo všetkým ďakujeme. A  ešte aby som nezabudla na nášho rozprávača Martina. Celou akadémiou nás sprevádzali naši šikovní konferencieri (fuu ťažké slovo, čo? :-) Zuzka a Mário. Cez celý program sme sa skvelo bavili, ale nezabudli sme ani na našu Nebeskú mamičku a poďakovali sme aj jej. Po akadémii sme sa my, veľkí herci :-) premiestnili do jedálne a tam nás už čakalo výborné občerstvenie z kuchyne našich sestričiek. Už som vám raz hovorila, čo to znamená byť pohostený u sestričiek, však? Poviem vám, že tie koláčiky a sladkosti boli úžasnou odmenou za náš herecký výkon... Na záver by som chcela ešte poďakovať našej sestričke Beáte, ktorá nás trpezlivo pripravovala, čo nebolo vždy také ľahké. Veď s  takými puberťákmi to nie je med lízať. Ale dokázali sme to naozaj excelentne. Mne osobne sa to veľmi páčilo a dúfam, že našim mamičkám tiež. A čo ešte dodať? Asi len toľko, že snáď o rok zase prekvapíme nejakým tým divadielkom :-). Jarulka

18 ? Lúče 3-2007


Biblická olympiáda

Veverka 2

AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

V dňoch 16. - 17. júna sa zbehlo do Beluše veľa mladých. O  tom, že je to pekná dedinka, nepochybovali, ale ich cieľom nebolo len obdivovať krásy našej obce :-). Pravým dôvodom bola snaha zabojovať v  národnom kole 3. ročníka Biblickej olympiády. Už od rána sa z belušskej fary ozýval smiech a  krik. Veď bola plná ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Mnohí boli unavení z  dlhej cesty, preto sme začali obedom. S plným bruchom sa vraj dobre myslí, a tak sme mohli začať. Súťaž prebiehala v priestoroch Základnej školy. Hodinku sme sa pasovali s otázkami zo Skutkov apoštolov, života sv. Vincenta a pravidiel ZMM. To, ako sme dopadli, sme sa mali dozvedieť až nasledujúci deň. Aby nám čakanie ubehlo rýchlejšie, išli sme na malý výlet do Belušských Slatín. Tam sme slávili svätú omšu a boli sme účastní aj slávnosti prijatia za čakateľov. Z toľkých zážitkov sme znova vyhladli, vybrali sme sa preto opekať. Samozrejme, pravá opekačka sa nezaobíde bez spevu a  tanca. Ak niekto išiel okolo, vie, že tieto dve podmienky sme dostatočne splnili :-). V nedeľu ráno sme sa všetci zišli znovu na fare. Netrpezlivo sme odratúvali minúty, ktoré chýbali do vyhlásenia. Naše očakávanie sa vystupňovalo, keď porota pod vedením pátra Tomáša a  sestričky Beáty doniesla zapečatené obálky s výsledkami. Druhé a tretie miesto nakoniec putovalo do západoslovenského regiónu (2. miesto vyhrala Mária Mrocková z  Bratislavy a  3. miesto Michal Šutka z  Levíc). Prvé miesto získal stred Slovenska - Ivana Eliášová z Belušských Slatín. Veľký potlesk však patrí všetkým zúčastneným. Okrem cien sa totiž naučili veľa nového. Napokon nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A  myslím, že účasť v  tejto olympiáde sa naozaj oplatila. Túto akciu sme zakončili ďakovnou svätou omšou za krásny požehnaný víkend. Tak, a  je koniec. Tretí ročník Biblickej olympiády je síce za nami, verím však, že v  našich životoch to bol medzník, od ktorého budeme dlho počítať čas.

Lúče 3-2007 ? 19


AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü

Martinova cesta Hoci je prvý apríl všeobecne známy ako deň bláznov, my mladí zo ZMM Beluša, sme sa rozhodli prežiť ho trošku inak - divadelným predstavením. No ale poďme pekne poporiadku... Všetko sa začalo, keď do Belušských Slatín prišla sr. Laura Štupáková. Podujala sa na neľahkú úlohu - nacvičiť s nami divadlo. Spracoval scenár, začala nás obsadzovať do úloh, keď prišlo oznámenie o jej preložení na východ. A ako to už býva, naše nadšenie opadlo a nikto sa neodvážil prevziať úlohu režiséra. Až po roku sme sa odhodlali svojpomocne nacvičiť toto divadlo. Režírovania sa chytila naša Janka a pustili sme sa do skúšania. Po troch mesiacoch chodenia (poniektorí aj nechodenia) na skúšky, trápenia sa so scenárom, kulisami a neraz aj chuti vzdať to, ale aj zábavy a stmelenia kolektívu :-), sme sa odhodlali predstúpiť pred skutočné obecenstvo. Kriticky môžem povedať, že predstavenie sa vydarilo. Účinkujúci sa dokonale vžili do svojich postáv a diváci naozaj prežívali Martinov príbeh (o čom svedčila aj nejedna slzička na ich tvárach). Martin rovnako ako Kristus prechádza krížovou cestou. Relatívne bezstarostný život mladého študenta medicíny sa obráti o 180 stupňov, keď je ako Ježiš odsúdený na smrť. Nie však Pilátom, ale tvrdou pravdou z úst lekára: ,,Rakovina v pokročilom štádiu.“ Nasledujú dlhé mesiace boja s chorobou, ale aj so sebou samým. Prichádzajú pády, keď je jeho kríž až príliš ťažký a Martin

20 ? Lúče 3-2007


Bezdedka V zdravom tele zdravý duch V  jeden pekný slnečný jarný deň sme sa my, Máriine deti z  Hornej Oravy (Rabča, Rabčice, Oravská Polhora a  Silhelné) zišli v  Rabči. Naším cieľom bolo zabaviť sa, oddýchnuť si od školských povinností, stretnúť starých kamarátov a, samozrejme, získať nových. Všetko sa to začalo modlitbou ruženca v kostole, a potom už hurááá do súťaženia. Rozdelení v dvoch skupinách, mladší a starší sme začali hrať basketbal, futbal a iné loptové hry. Samozrejme, nechýbal ani beh vo vreci, na ktorom sa všetci zabávali :-). Po vyčerpávajúcom súťažení sme si šli načerpať energiu ku ohňu, kde sa opekala slaninka a  špekačky. Oddýchnutí a s plným bruškom sa šlo ešte na diskotéku, ktorú pre nás pripravili Robo s  Kajkom. Myslím si, že cieľ zabaviť sa, oddýchnuť si a spoznať nových ľudí sme splnili na 120 % :-). Danka

AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

upadá do beznádeje, zúfalstva a apatie, a taktiež ťažké vstávania. Snaží sa zmieriť so svojou chorobou, ale často sa pýta: ,,Prečo iní môžu žiť a ja musím zomrieť?“ Pochopí však, že „nie je dôležitá dĺžka života, ale dôležité je naplnenie.“ Na svojej ceste stretáva ľudí, ktorí mu buď pomáhajú, alebo sťažujú jeho kríž. Martin sa však rozhodol odovzdať svoj život do Božích rúk. A Boh sa rozhodol po mesiacoch trápenia povolať ho k sebe. Martin zomrel ticho a odovzdane, tak ako sa snažil niesť svoj kríž. Myslím, že toto predstavenie všetkých oslovilo a doviedlo k zamysleniu nad životom človeka, nad krížom, ktorý nesie i nad jeho koncom. A k zamysleniu nad Božími slovami: ,,Ja som vinič a vy ste ratolesti.“ (Ján 15, 5). Naša veľká vďaka patrí hlavne sr. Laure (sestrička, dúfame, že ste boli s nami spokojná :-), ďalej zvukárom z Trenčína, Michalovi a Andrejovi, ktorí nám na poslednú chvíľu zachránili ozvučenie, Miškovi, ktorý sa ochotne ujal opony a samozrejme Janke, ktorá sa pustila do neľahkej úlohy režiséra (a verte, že to s nami nemala jednoduché). Ale naša vďaka patrí v prvom rade našej Mamičke a Oteckovi, lebo bez nich by to určite nešlo...

úče 3-2007 ? 21


AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Duchovná obnova v Jasenovciach V dňoch od 18. do 20. mája 2007  sa na saleziánskej chate v Jasenovciach konala duchovná obnova na tému  Duch Svätý. Duchovne nás sprevádzal kaplán z Košíc Henrich Grejták. Na začiatku duchovnej obnovy nám pripomenul, že tak ako každé ráno vetráme izbu,  je potrebné vyvetrať aj našu dušu. Lebo aj náš vzťah k Bohu môže byť „vydýchaný“ a všedný. V modlitbe počas obnovy sme pozývali Ducha Svätého, aby nám dodal nového ducha, ktorým sa staneme radostnými ohlasovateľmi jeho evanjelia. Celá obnova sa  niesla  v radostnom duchu. Pán kaplán doniesol aj plný košík duchovných cukríkov (citáty zo Svätého písma), z ktorých sme čerpali po celý deň. Nechýbal ani výstup ku kaplnke sv. Anny a k nášmu  milému pustovníkovi o. Jankovi.  Večer sme si opiekli slaninku a vytancovali sa pri belgickom tanci. Boli to naozaj neopakovateľné chvíle, kedy sme prežili dotyky Božej lásky skrze ruky kňaza v sviatosti zmierenia. Nech aj všetkých vás, ktorí čítate tieto riadky naplní  Duch Svätý svojimi darmi, lebo bez jeho darov sme ničím... Opekačka V jednu krásnu májovu sobotu sme sa rozhodli,  že si urobíme opekačku. Medzi nás sme si zavolali vzácnu návštevu, P. Antona Jedináka, CM z  Ukrajiny. Veľmi sme sa potešili, že neodmietol naše pozvanie a strávil  s nami popoludnie. Porozprával nám o svojej práci na Ukrajine a pozval nás tiež na misie k nemu. Po príjemnom stretnutí sme P. Antonovi zablahoželali k jeho meninám a  s jeho požehnaním sme sa rozišli domov. Ďakujeme ti, Pane, za tento krásny deň. S láskou Janka

22 ? Lúče 3-2007


Začali sme 9. júna svätou omšou o 18.00 hod. v  miestnom kostole. Celebroval ju náš pán kaplán Marcel Stanko a mládežnícky zbor spríjemňoval omšu. Po omši sme sa pomaličky presunuli do kultúrneho domu a  s  menším meškaním oficiálne začali. Moderátorka Majka všetkých privítala, poďakovala mamičkám za pomoc. Tanečný parket sme otvorili „Čivavou“, po ktorej nasledovali ďalšie podobné tančeky. Okolo 20.45 hod. prišiel aj P. Tomáš Brezáni, CM, ktorý mal krátky príhovor, po ktorom sme sa pomodlili a  potom trsali ďalej. Približne o  22.30 hod. nasledoval program, ktorý sme si pripravili na oživenie a  pobavenie mladých. Začalo sa „Stoličkovým tancom“, ktorý vyhrala naša Aďka. Nasledovala „Popoluška“, ktorá zožala úspech, hlavne Krásny princ Janko :-). Po Popoluške bol ďalší - „Balónový tanec“, ktorý vyhrali Imko so Zuzkou z Bijacoviec. Posledný tanec bol „Čokoládový“. Tu sa už nesúťažilo. Išlo o to pomôcť rozpredať čokoládky z bufetu, z ktorého peniažky poputovali ZMM na podporu Zletu. Po našom mini-programe sa ďalej tancovalo. O  00.30 hod. sa začalo žrebovanie tomboly, ktoré otvorila vedúca našej ZMM. Väčšiu časť z  tomboly si domov odnášali mladí z  Bijacoviec. Hlavnú cenu – tortu, ťahal P. Tomáš a  tú vyhral Dominik z  Bijacoviec, ktorý bol taký zlatý, že sa s  nami všetkými podelil. Po tombole sa pomaličky každý poberal domov. Nultý ročník Juniálesu sme ukončili o 2.30 hod. modlitbou a Čivavou. Ďakujeme všetkým, ktorí k nám prišli a ozaj sa im páčilo. Anka

AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Juniáles vo Vojčiciach

Lúče 3-2007 ? 23


AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Radostný víkend Na tento víkend sme sa pripravovali, ale hlavne tešili už veľmi dlho. Dôvodom, prečo sme sa stretli, bolo najmä to, aby sme prežili radostný víkend, viac sa navzájom spoznali a nakoniec ponúkali nami vyrobené výrobky. Tento víkend sme sa chceli zamyslieť nad radosťou a pomáhali nám pri tom aj „všadeprítomné“ citáty zo Svätého písma. Na začiatok sme si pripravili mládežnícku omšu v  kaplnke, ktorá sa niesla v  radostnom duchu. Po nej sme si urobili chutnučkú večeru (mňam!). No a  potom? Každý z  nás mal za úlohu robiť to, čo ho najviac teší. Keď čas pokročil, pobrali sme sa „spať“. V  sobotu sme sa opäť všetci prebúdzali s úsmevom na tvári a tešili sa na to, čo nám prinesie tento deň. Keďže vonku bolo príjemne teplo, celé doobedie sme sa rozprávali na záhrade s pátrom Vladom o radosti. Vysvetlil nám, čo je to ozajstná radosť, pripomenul nám, aby sme sa nezabudli tešiť z každého dňa a povzbudil nás, aby sme našu radosť rozdávali ďalej, veď RADOSŤ RASTIE ROZDÁVANÍM (RRR)! Poobede prebiehali posledné úpravy našich vecičiek na nedeľňajší jarmok a medzitým sme počúvali príbeh o  vždy radostnej Pollyanne. Na večer bola naplánovaná aj opekačka, ale ako sa hovorí: „Človek mieni, Pánboh mení...“ Začalo pršať, no naša nálada sa nezmenila a  stále sme mali dostatok energie, ktorú sme využívali pri hrách, hudbe a  spoločnom bláznení, ale fara to vydržala a pán farár tiež :-). Nedeľňajší deň sme začali v kaplnke pri spoločnej modlitbe. Po omšiach sme sa rozbehli ponúknuť niečo z našej vlastnej výroby a z výroby ZMM-áckych detí. Aj ony urobili kusisko dobrej práce, za čo vám chceme, milé naše detičky, poďakovať. Ďakujeme všetkým, ktorí nás finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporili, a tak nám umožnili zúčastniť sa na Zlete. Zvlášť ďakujeme našim kňazom za všetko, čo pre nás urobili a stále robia. Za celý víkend a úžasne vydarenú „ekšn“ samozrejme nemôžeme zabudnúť poďakovať aj našej nebeskej mamke Panne Márii a  nebeskému Otcovi, bez ktorého by sme nemohli nič urobiť.

24 ? Lúče 3-2007

Mladí zo Šace a Malej Idy


Máme ZMM-áka novokňaza

V sobotu, 23. júna 2007 v Dóme sv. Alžbety z rúk otca arcibiskupa Alojza Tkáča prijal člen ZMM Peter Fogaš kňazskú vysviacku. V deň jeho vysviacky sa zišlo niekoľko členov ZMM a zaželali sme mu na ceste kňazstva  veľa Božích milostí a stálu ochranu našej Nebeskej mamičky. My mladí z východu  sme mu  uvili aj duchovnú kyticu, čí sme ho určite potešili. Milý novokňaz Peťo, prajeme ti, aby si stále prežíval radosť pri slávení svätej omše a aby Kristus ti bol vo všetkom vzorom. Buď svätým a dobrým kňazom.

S láskou Janka a ZMM-východ

Karneval „Stredovek“ Kde bolo, tam bolo, žila jedna veľká kráľovská rodina. Kráľ Filip sa so svojou manželkou Máriou rozhodli usporiadať karneval, na ktorý pozvali všetky kráľovstvá, šľachetných rytierov, poddaných, vojakov, princezné, nechýbali taktiež zvieratká z lesa a, samozrejme, strašidlá. Kráľ Filip mal pre svojich hostí pripravený veľmi pestrý program, ako napr. mnoho súťaží, za ktoré udeľoval diplomy a  víťazov pasoval za svojich najlepších rytierov. A  aby pozvaným príliš nestuhli končatiny, tak im od kráľovského hudobníka-technika z veže nechal zahrať tanec z  Belgického kráľovstva či Čivavu. Vrcholom celého tohto maškarného plesu bolo vyhlásenie najstredovekejšej a najkrajšej masky. Za najkrajšiu masku bola vyhlásená malá roztomilá lienka a  za najstredovekejšiu krásny a  šarmantný rytier. Na tomto karnevale nechýbal ani náš pán farár Augustín Slaninka, CM, ktorý bol prezlečený za predavača klobúkov a potešil nás milými slovami. Di

AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Lúče 3-2007 ? 25


SÚŤAŽE

Znenie tajničky sa ukrýva v šedom stĺpčeku. Ak nám ho pošlete SMS-kou na číslo 0911 220 313 alebo mailom na luce@zmm.sk a pripojíte aj svoju adresu, budete zaradení do žrebovania o knižnú odmenu. Výhercovia z minulého kola: Alena Kosmeľová z Oravskej Polhory, Mária Prosbová z Vojčíc a Daniel Hrenák z Visolaj. !!! GRATULUJEME !!!

26 ? Lúče 3-2007


1. Kto zradil Pána Ježiša? 2. Miesto Ježišovho nanebovystúpenia 3. Patrónkou Slovenska je ......... Panna Mária 4. Meno anjela, ktorý zvestoval Panne Márii, že porodí Božieho Syna 5. Lazarove sestry sa volali Mária a ......... 6. Kto založil spolu so sv. Lujzou Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky? 7. Orgán po česky 8. Prvý mučeník 9. Česká svätica 10. Ako voláme inak sviatok Ducha Svätého? 11. Chválospev Panny Márie na návšteve u Alžbety 12. Čím zradil Judáš Pána Ježiša? 13. Ako voláme ľudovo padlých anjelov? 14. Ako sa volalo dieťa, ktoré priplávalo po rieke Níl v košíku a stalo sa adoptívnym synom faraónovej dcéry? 15. Matúš, Marek, Lukáš a Ján napísali ....... 16. Meno Abrahámovho syna, ktorého chcel obetovať Bohu 17. Cez ktoré more previedol Mojžiš Izraelitov? 18. Koľko je cirkevných prikázaní? 19. Ako sa volal strom, z ktorého jedli Adam a Eva? 20. Ako sa volá štát, v ktorom sídli Svätý Otec? 21. Na ktorej hore dostal Mojžiš Desatoro božích prikázaní? 22. Kto povedal Panne Márii pri obetovaní Ježiša, že jej srdce prenikne meč bolesti?

INFO

Stredoslovenský región 1. Adriana Santrová, Suchá Hora 2. Zuzana Pilarčiková, Habovka 3. Veronika Leginusová, Habovka Východoslovenský región 1. Miriam Krettová, Svit 2. Terézia Šugereková, Cejkov 3. Klára Mária Košúthová, Ľubica

B

Západoslovenský región 1. Romana Kucejová, Bratislava 2. Frederik Šiška, Rajčany 3. Ivana, Palárikovo

K AT EG Ó R I A

K AT EG Ó R I A

A

Tu sú výhercovia regionálnych kôl národnej biblickej olympiády. Výhercovia z kategórie B automaticky postúpili do národného kola, o ktorého priebehu si môžete prečítať na s. 19. 1. Mária Mrocková, Bratislava 2. Michal Šutka, Levice 3. Michal Berkeš, Levice 1. Ivana Eliášová, Belušské Slatiny 2. Lucia Baleková, Horná Lehota 3. Dominika Komárová, Beluša 1. Anežka Nebusová, Lendak Pavol Zaťko, Hrabovec nad Laborcom 2. Ľudmila Švábová, Šaca 3. Simona Trecáková, Jasenovce

Lúče 3-2007 ? 27


Boh nám pripravil nebeské kráľovstvo a cestu k nemu nám vyznačil Desatorom. To, či po nej pôjdeme, záleží však od nás.

Luce 3-2007  

casopis pre spolocenstva ZMM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you