Page 1

Časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže

2 / 2007 príspevok 20,- Sk


ÚVODNÍK

Drahí ZMM-áci! Vo chvíli, keď píšem prvé riadky tohto úvodníka, vstupujem do tmavého tunela a čakám, kedy odtiaľ vyjdem, aby som mohla pokračovať. Zo všetkých strán ma obklopuje tma, zdá sa mi, akoby nemala svoj koniec. Netrpezlivo čakám na to, že už o chvíľu uzriem svetlo... Dočkala som sa. Úžasné! Aké krásne prekvapenie! Teplé jarné slnko, jemný vetrík, prebúdzajúca sa príroda, plná sviežej vône a hrajúcich sa farieb. To všetko rozpráva o  nekonečnej Božej láske k  nám. Dva protiklady: tmavý tunel bez známky života a  svetlo nad ním, ktoré priam prekypuje radosťou zo života. Táto chvíľa mi pripomína udalosti posledných dní, ktoré prežíva cirkev na celom svete: Ježišovu

smrť a zmŕtvychvstanie. Nechcela som prejsť tunelom. Keby som mohla, obišla by som ho, aby som sa vyhla tme, ktorá vo mne vzbudzuje strach. Ježiš prešiel tunelom odsúdenia, výsmechu, bolesti a utrpenia dobrovoľne. Z lásky ku mne. Z  lásky k  nám všetkým. Na konci ho čakalo ukrižovanie a  smrť. Jeho učeníci si mysleli, že tým sa všetko skončilo a  svojho učiteľa už nikdy neuvidia. Zdalo sa, akoby ten tunel končil ešte väčšou tmou. Ježiš však vedel, že musí zomrieť, aby spasil celé ľudstvo. Smrťou sa jeho život neskončil. Nezostal v  tuneli tmy, ale víťazne odtiaľ vyšiel, keď vstal z  mŕtvych a  sám sa stal svetlom, ktoré ľudstvu svieti na životnej púti. Je tu. V  tráve, kvitnúcich kvetoch, vo vetre i  v  žiare slnka, vo vlaku i v dome, na chodníku, v podchodoch, ba aj v  tuneli. Predovšetkým je však pred dverami srdca každého človeka a  klope. „Nebojte sa,“ hovorí nám. Nebojme sa otvoriť Mu svoje srdcia. Dovoľme Mu naplniť ich láskou, pokojom a  radosťou. Nebojme sa prijať Ho, pretože prijať Ježiša znamená zvíťaziť nad smrťou, nad strachom z tmy, ktorá vládne v tuneli. Prijatím Ježiša v  eucharistii,

v bratoch a sestrách, ktorým podáme pomocnú ruku, keď ju potrebujú, sa stávame Jeho bratmi a  sestrami. Získavame nielen ten najkrajší titul, ale aj  istotu, že nás nikdy neopustí, dokonca nás sám prevedie aj najdlhším a  najtmavším tunelom, aby nás potom mohol spolu so svojou, teda aj našou Matkou Máriou privítať v  nebeskej sláve. Kľúč od dverí srdca však máme my. Je len na nás, či odomkneme a  otvoríme. Tento krok musíme spraviť my sami. Kľúčom je túžba nasledovať Ježiša. Zamyslením sa nad svojimi hriechmi,  slabosťami a úprimnou ľútosťou nad nimi postupne odomykáme všetky zámky. Dvere otvárame vo chvíli, keď začíname bojovať s týmito slabosťami a víťaziť nad nimi. Čím viac víťazstiev máme za sebou, tým sme bližšie pri Ježišovi. Len v Jeho blízkosti nájdeme pravý pokoj, šťastie a  večný život. Tak vezmime každý svoj kľúč a odomknime, aby sme našli to, po čom túži naše srdce. Všetkým nám prajem pevné odhodlanie a odvahu otvoriť dvere dokorán, aby sme boli svetlom pre tých, ktorí blúdia tmou a  nedokážu sa z nej sami vymotať. Katka

- časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže • Vydáva Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra • Internet: www.zmm.sk • Kontaktná adresa: Monika Zbínová, Slatinská 29/10, 018 61 Beluša • Telefón: 0911 220 313 • E-mail: luce@zmm.sk • Šéfredaktor: Monika Zbínová (Monulka) • Redakčná rada: Daniel Koyš (DanKo), Mária Mazúrová (Maruška), Mária Cibičková (Fiona) • Distribúcia a predplatné: Erika Koyšová, Štúrova 9/9, 018 61 Beluša • Telefón: 0903 464 240 • Registrované na MK SR, registračné číslo 3164/2004 • ISSN 1336 - 7013 • Vyšlo s podporou MŠ SR • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu zaslaných textov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 3 bude 31. mája.

2 ? Lúče 2-2007


NOVINKY VE RO N IKA NOVÁKOVÁ Vek > 21 Pochádzam z > Bijacoviec Študujem na > Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline Zastupujem región > východ V ZMM som > 9 rokov V ZMM sa mi nepáči > pretvárka a neochota mladých Svojou funkciou v predsedníctve by som chcela priniesť > všetky dary, ktorými ma Boh obdaril :) Moje vízie a plány > aby ZMM bolo pravým ohňom, privádzalo mladých k Bohu a k našej Mamke Panne Márii a prinášalo všade radosť a úsmev... :-)

NOVÁ ČLENKA PREDSEDNÍCTVA

Keď prelistujete aktuálne číslo Lúčov až do konca, zistíte, že tentokrát chýba rubrika info. Všetky informácie o tom, čo sa dialo a bude diať, sú totiž roztrúsené v celom časopise, treba len hľadať :-). Hneď na tejto strane sa dočítate o novinke prvej: nastala zmena v predsedníctve, Štefana Halčína z Lendaku vystriedala Veronika Nováková z Bijacoviec, ktorá bola do tejto funkcie zvolená vo voľbách 18. marca 2007. Novú členku predsedníctva si predstavíme.... tri, dva, jedna, ...teraz!

OBSAH úvodník..........................................2 novinky...........................................3 ľudia ako my...............................4-5 spiritualita..................................6-7 stretko.....................................8 -11 na koberček............................12-17

čo bolo?..................................18-23 radostný ruženec....................24-25 letné tábory............................26-27 súťaže..........................................28 aktuálne.......................................29 prvé soboty.............................30-31 Lúče 2-2007 ? 3


ĽUDIA AKO MY Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí tak ako sv. Juraj. Žiaľ, máme však o ňom málo zaručených správ. Sv. Juraj sa obyčajne zobrazuje ako krásny mladý bojovník v rytierskom pancieri, ako sedí na koni a doráža na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. V úzadí na návrší vidieť pannu, ktorá drží v náručí baránka.

Táto povesť kedysi kolovala po kresťanských krajinách, ale ne­zakladá sa na pravde. Neskrýva však v sebe vyšší duchovný zmysel? Obluda s otvorenou papuľou, s jedovatým jazykom, ohnivými očami, jašteričím chvostom, ktorá striehne na svoju korisť v tmavej jaskyni alebo v čiernom bahne, nie je vlastne nič iné ako diabol, ten starý had a pekelný škodca, ktorý od Adamových dní až po dnešnú chvíľu myslí iba na skazu ľudských duší. Tento ohromný drak predstavuje pekelného draka, ktorý sa s neslýchanou zúrivosťou zdvihol proti vzrastajúcej kresťanskej viere práve v časoch, keď žil Juraj. Bolo to na konci 3. storočia. Vtedy rímsky cisár Dioklecián, ktorý dvadsať rokov nechal kresťanov na pokoji, takže mnohí dosiahli aj vysoké hodnosti na cisárskom dvore a vo vojsku, ku koncu svojej vlády omámený slávnymi víťazstvami a podnecovaný svojím spoluvladárom Galériom zvolal všetkých učencov, prefektov, sudcov a vojvod­cov na veľkú poradu do sídelného cisárskeho mesta Nikomédie. Z tejto porady vzišli výnimočné zákony proti kresťanom, jeden strašnejší ako druhý: kresťanské chrámy sa mali zrúcať, sväté knihy spáliť, kresťanov mali zbaviť všetkých občianskych práv a verejných hodností, biskupov a kňazov mali uväzniť a kto by nechcel obetovať „štátnym“ bohom, toho mali donútiť mučením. Keď nastalo všeobecné prenasledovanie kresťanov, Juraj bol práve plukovníkom v cisárskom vojsku. Len čo vytiekla prvá kresťan­ská krv, pristúpil k cisárovi a smelo

Svätý IURAI

Čo hovorí povesť? Staroveká povesť rozpráva, že v Selene v Kapadócii (dnešné východné Turecko), kde sa vraj Juraj v r. 280 narodil, bola morská zátoka a v nej býval ohromný drak, ktorý bol postrachom a hrôzou celého okolia. Tento drak často vychádzal z mora, vo­šiel do mesta a svojím strašne zapáchajúcim dychom otrávil vzduch, čím zabil mnoho ľudí, ktorých potom zožral. Raz sa všetci muži vyzbrojili a pochodovali proti drakovi. No len čo ho zazreli, prestrašení ušli. Vtedy kráľ v úsilí ukojiť zúrivosť oblu­dy rozkázal, aby drakovi každý deň dali zožrať dve ovce. Tak to robili dlhý čas, až napokon už nemali oviec. Pýtali sa veštice, čo majú robiť. Veštica odpovedala, aby mu každý deň dali jed­ného chlapca alebo dievča, ktoré určia žrebom. I stalo sa, že žreb padol na kráľovu dcéru, najkrajšiu a najlep­šiu dievčinu tých čias. Bolesť nešťastného kráľa bola nevýslovná. Ponúkal za ňu toľko zlata a striebra, koľko budú ľudia chcieť, ale všetci protestovali: „My sme obetovali svoje deti, ty urob to isté. My nechceme ani zlato, ani striebro, ale tvoju dcéru pre draka; a ak ju nedáš dobrovoľne, vezmeme ti ju násilím.“ Vtedy kráľ s plačom dal svoju dcéru obliecť ako keby šla na sobáš, a keď ju vyobjímal a vybozkával, s bolesťou ju poslal za obeť drakovi. Všetok ľud z diaľky sledoval, kedy obluda vyjde z mora, aby zožrala kráľovu dcéru, ktorá sa plačúc opierala o skalu a čakala na draka. A tu zrazu pricválal na bystrom koni prekrásny bojovník v ry­tierskom pancieri, priblížil sa k princeznej a spýtal sa jej, prečo plače. Keď sa dozvedel príčinu, povedal jej: „Neplač,

ja ťa obránim!“ Medzitým drak začal dvíhať hroznú hlavu z vody, syčal a približoval sa k princeznej. Vtedy Juraj urobil znak kríža, podpichol ko­ňa proti nemu a vrazil mu do papule oštep. Kráľovu dcéru tak zachránil pred istou smrťou. Po tomto víťazstve statočný osloboditeľ ohlasoval kráľovi a jeho poddaným pravú Kristovu vieru a kráľ v krátkom čase prijal krst spolu s dvadsaťtisíc ľuďmi. Potom sa Juraj vrátil do svojej krajiny.

4 ? Lúče 2-2007


začal pred ním brániť vieru v Ježiša Krista. Cisár takú smelú reč od svojho dôstojníka nečakal. Rozhneval sa a statočného vyznávača dal uvrhnúť do väzenia. Juraj mnohé formy mučenia znášal bez reptania a zohol aj krk pod katov meč. Stalo sa to v r. 303 v Diospole v Palestíne.

anglických vojakov a anglický kráľ Eduard III. ho v r. 1330 zvolil za ochrancu slávneho rádu, ktorý založil. Osobit­nej úcte sa sv. Juraj tešil v krajinách bývalej svätej Rusi. Bol totiž jej patrónom. Na jeho počesť tam panovníci založili vý­znamné ríšske rády a rytierske spolky.

Úcta k sv. Jurajovi Úcta k sv. Jurajovi sa veľmi rýchlo rozšírila najprv na Vý­chode. Carihrad mal kedysi päť alebo šesť chrámov zasväte­ných sv. Jurajovi. Najstarší dal postaviť cisár Konštantín Veľký. Jeruzalemskí pútnici navštevovali hrob sv. Juraja v Diospole, kde mu cisár Justinián dal vystavať nádherný chrám. Keď sa potom kresťanstvo rozšírilo aj v Európe, pri­nieslo aj k nám úctu k sv. Jurajovi. Kupci kedysi slávneho a mocného prístavu Janov preniesli je­ho úctu do svojho pyšného mesta, kde mu postavili kostol a po ňom pomenovali aj svoju slávnu banku, azda prvú v Európe, jestvujúcu až dodnes. V ranom stredoveku, najmä vplyvom knihy Legenda aurea (Zlatá legenda) od Jakuba de Voragine (13. stor.), ktorý v nej pr­vý spomína príhodu Juraja s drakom, lebo v starších spisoch sa nevyskytuje, uctievali sv. Juraja ako vzor bojovníka za vieru a kresťanské čnosti. Stredovekí rytieri si volili sv. Juraja za patró­na a jeho obraz dávali na vojenské zástavy. Pážatá v mene sv. Ju­raja pasovali na rytierov a tí svoje štíty zdobili jeho obrazom. Veľ­kej úcte sa sv. Juraj tešil v Anglicku: uctievali ho tam ako patróna

Ako sme videli, kresťanskí nábožní spisovatelia, kazatelia a umelci opriadli hrdinského mučeníka zbožnými legendami. Aj keď to všetko o ňom nie je zaručené, jedno je však isté: ani najukrutnejším mučením sa nedal odvrátiť od svojej viery a lásky k Ježišovi Kristovi. Statočný vyznávač Krista síce podl‘ahol v tomto boji, ale iba zdanli­vo: stratil život časný, ale zato získal a našiel život večný. Boh od­menil svojho verného bojovníka nebeskou slávou a po všetky veky ho uctieva, velebí a vzýva celé kresťanstvo ako svätého mu­čeníka 24. apríla. Grécka, východná cirkev ho nazýva Megalomartyr, t. j. Veľký mučeník, pre neuveriteľné muky, ktoré musel vytrpieť, kým zomrel. Veľmi rozšírená tradícia tvrdí, že sv. Juraj pred svojou smrťou vrúcne prosil Boha, aby vypočul modlitby tých, ktorí by ho pro­sili pre pamiatku jeho mučeníctva. Patrí medzi pätnástich svätých, ktorých nazývajú svätými po­mocníkmi a ktorým Boh dal osobitnú moc pomáhať ľuďom v ich potrebách. Sú to títo svätí: Ju­raj, Blažej, Erazmus, Pantaleon, Vít, Krištof, Dionýz, Cyriak, Achac, Eustach, Egid, Magnus, Margita, Katarína a Barbora.

Lúče 2-2007 ? 5


SPIRITUALITA Drahí mladí priatelia, verím, že ste prijali výzvu Panny Márie z Fatimy, ktorú adresuje všetkým svojim deťom, a ochotne sa zapojili do našej spoločnej aktivitky na rok 2007, a to formou konania si pobožností päť prvých sobôt. Tých, ktorí ešte nezačali, chcem povzbudiť, aby už neváhali a  pridali sa. Veď predsa spása našich duší stojí zato. Do slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra), kedy chceme Nebeskej Matke odovzdať tento náš dar, to ešte stihnú. V minulom čísle som vám sľúbila, že vám prezradím, prečo Panna Mária žiadala vykonať 5 prvých sobôt, a  nie 9 alebo 7 na počesť jej bolestí. Hovorí o  tom sestra Lucia: „Keď som zostala v kaplnke s Pánom v  noci z  29. na 30. mája 1930, a  keď som mu hovorila o  tejto otázke, odrazu som pocítila, že sa ma vnútornejšie zmocnila Božia prítomnosť a ak sa nemýlim, bolo mi zjavené toto: „Dcéra moja, dôvod je jednoduchý: je päť druhov urážok a  rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: 1. rúhania proti Nepoškvrnenému Počatiu; 2. proti jej panenstvu; 3. proti jej Božiemu materstvu a pritom sa odmieta prijať ju ako Matku ľudí; 4. tí, čo sa verejne snažia vštepiť do sŕdc ľahostajnosť, pohŕdanie, ba dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke; 5. tí, čo ju urážajú priamo v jej posvätných obrazoch. Toľko zo svedectva sestry Lucie. Spoločným menovateľom všetkých urážok voči Bohu, i  voči Panne Márie je práve hriech. Hriech, ktorý dnes získal veľmi silné

6 ? Lúče 2-2007

domovské právo medzi nami, dokonca sa stal moderným, populárnym. Jeden zo záväzkov členov i čakateľov ZMM je chrániť sa hriechu. Zamyslime sa preto nad týmto tajomstvom neprávosti. (2 Sol 2, 7) Je radosťou stále opakovať: „Zdravas Mária, milostiplná...“, lebo milosť je najvyššie dobro. Ale oproti najvyššiemu dobru stojí najväčšie zlo, ktorým je hriech. Možno ho definovať ako úplne vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania. Pavol VI. hovoril, že hriech je slovo obchádzané dnes dokonca i kňazmi. Najväčší hriech dnešného moderného sveta je v  jeho popieraní. Ale on, žiaľ, existuje. Samotné Sv. písmo svedčí o  hriechu (1 Jn 5, 16). Prostredníctvom sv. Pavla hovorí o  hriechoch, ktoré vylučujú z  neba: „Nemýľte sa, ani smilníci, ani cudzoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani ohovárači, ani zbojníci nebudú mať účasť na Kráľovstve Božom.“ (1 Kor 6, 9) Hriech je zavrhnutím Božej lásky Boh nás nekonečne miluje. Uzatvoril s  nami zmluvu lásky. Hriech ničí túto zmluvu. Hriešnik odmieta byť Božím synom, zabraňuje Bohu, aby mu bol Otcom, odmieta ho poslúchať – ako hovorí sv. Pavol – stavia sa do vzbury proti Bohu (porov. Rim 5, 19; 8, 7). Ako márnotratný syn z evanjelia utečie z  domu svojho otca, premrhá dary v  nerestiach, dostane sa do takej biedy a hladu, že si žiada naplniť žalúdok žaľuďmi, ktoré jedli svine, ale nikto mu ich nedáva. (Lk 15, 11 – 24). Nebeský Otec hovorí prostredníctvom prorokov: „Zdeste sa nad tým, nebesá... Veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud: mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu“ (Jer 2, 12n). Hriechom šliape človek po Kristovi a pohŕda jeho krvou i Duchom Svätým.


Stalo sa, že niekde počas ľudových misií nešťastní mladí ľudia zhodili a pošliapali kríž. Ešte horšie robí však ten, kto pácha ťažký hriech. Neničí iba obraz Ježiša, ale ničí Krista, živého a  pravého Boha, ako o  tom hovorí sv. Peter: „Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého. Zabili ste pôvodcu života.“ (Sk 3, 14n). Hriech je atentát proti Bohu, aj keď Boh neumiera. Tak ako človek, ktorý strieľa, je vrahom, aj keď netrafil. Aj dnešní hriešnici sa stávajú príčinou umučenia a  smrti Krista: „tí, ktorí boli raz osvietení a  okúsili nebeský dar... odpadli, v  sebe znova križujú Božieho Syna a  vystavujú ho na posmech“ (Hebr 6, 4 – 6). Hriech je najstrašnejšia katastrofa pre človeka, pretože ten, kto ide proti Bohu, ide aj proti sebe samému: „Tí, čo páchajú hriech a  neprávosť, sú nepriatelia vlastného života“ (Tob 12,10). Ničia teda seba samých. Sv. Ján evanjelista predstavuje hriech ako zavrhnutie Krista – Pravdy a Svetla, a teda ponorenie sa do tmy (Jn 1, 5), uväznenie v  tme. Hriech berie pokoj. Niet pokoja pre tých, ktorí hrešia. Sú ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže utíšiť. Hriech ničí duše väčšmi ako výbuch atómovej bomby, ktorá ničí telá i  diela človeka, ale ťažký hriech ničí diela Božie. Zabíja život milosti, búra duchovnú stavbu, ničí všetky zásluhy. Hriech je najväčšie zlo, preto musíme o ňom hovoriť, aby sme pochopili, že sa ho máme chrániť. Nemáme však zmalomyseľnieť. Aj keď sa denne dopúšťame mnohých chýb

a hriechov, vieme, že milosrdná láska Boha je nekonečne väčšia, ako naša slabosť a  hriešnosť. A  keď svoj hriech vyznáme a  úprimne oľutujeme, Boh, ktorý je verný, nám odpustí. Získame tak opäť Jeho milosť, pravú slobodu, radosť a  právo na nebeské kráľovstvo. Ide však o to, aby sme ľahkovážne neurážali Ježiša i  našich blížnych. Panna Mária plakala za nás, za naše hriechy. Udivuje nás, že dnes plače v  Syrakuzách a  inde? Odpovedá biskup Franzi: „Ja by som sa divil, keby neplakala. Vidíme taký odklon od Boha, aký nikdy v  dejinách nebol známy, a  toľké hriechy, rúhania, doborovoľné potraty, násilie, vysoké percento kresťanov, ktorí sa nikdy nezúčastnia na sv. omši, sviatostiach a  nemodlia sa. Mnohí slepo bežia dlhou ulicou, ktorá vedie do večnej záhuby a Panna Mária by mala byť ľahostajná? Hľadá každý spôsob, ktorým by nám dala pochopiť, aby sme uvažovali a obrátili sa.“ Poprosme preto našu dobrú Matku, aby nám pomohla prijať pevné rozhodnutie pravého kresťana. Skôr zomrieť, ako sa dopustiť čo i  len jedného ťažkého hriechu. Prijať každú obetu s  úmyslom vyhnúť sa i  akémukoľvek ľahkému hriechu. Nech nám v tom jej Božský Syn pomáha. s. Beáta Kasášová, DKL Použitá literatúra: Pobožnosť prvých piatich sobôt; Crispino Lanzi OFM Cap.: S  Máriou k Ježišovi.

Lúče 2-2007 ? 7


STRETKOVANIE (10 – 20 rôčkov) zamyslieť sa nad osobami a vecami, ktoré nám robia radosť, kedy máme byť radostní a čo na to Sväté písmo

voľná diskusia o tom, kedy a  z  čoho mávame radosť, s kým sa najviac tešíme (keď mám narodeniny, dostanem darček, darujem darček, spravím dobrý skutok, poteším rodičov, najlepšiu kamarátku, keď svieti slnko, keď napadne čerstvý sneh, keď nám odpadne vyučovanie, keď dostanem dobrú známku z ťažkej písomky, keď sa mi narodí malý súrodenec, keď sa dobre najem, keď sa sústredene pomodlím, keď si zapamätám kázeň, keď nájdem tisícku na chodníku, keď si prečítam super knihu, keď si spravím všetky domáce úlohy a pod.) Animátor rozdelí deti na skupiny. Do jednej skupiny odporúčam dať asi 4 deti, aby sa mohol každý zapojiť. Do každej skupiny sa dajú potrebné pomôcky. Každá skupinka má rovnakú úlohu: vystrihnúť v časopisoch rôzne obrázky smejúcich sa a šťastných ľudí a  nalepiť na plagát (2 deti) a  nájsť vo Sv. písme citáty, ktoré sa týkajú radosti a vpísať ich do plagátu (2 deti). Súradnice niektorých citátov – Jn 15, 11; Rim 12, 15; Rim 14, 17; 2Kor 8, 2; Gal 5, 22; Flp 1, 4; 4, 4; 4, 10; 1Jn 1, 4; Lk 1, 47; Mt 2, 10; 2Kor 7, 4; Sk 5, 41 – 42. Vyhráva skupinka, ktorá našla najviac citátov o radosti v Biblii (odmeniť ich môžeš malou sladkosťou, nálepkou a pod.). Všetky skupinky postupne predstavia svoj plagát a prečítajú svoje citáty. Prečo vybrali práve tieto obrázky smejúcich sa ľudí? Prečo ich oslovili práve tie citáty z Biblie? Pochopili alebo uvedomili si niečo nové?

MODLITBA

ZAMYSLENIE

ÚVOD

plagátový papier (baliaci) cca 90 x 60 cm, rôzne časopisy s množstvom obrázkov na vystrihovanie, farebné fixky, lepidlo, nožnice a Sv. písmo pre každú skupinu

AKTIVITA

POMôCKY CIEĽ

POĎME SA RADOVAŤ

Na plagátoch vidíme rôzne tváre. Niektorí sa smejú len tak trochu, iní majú typicky reklamový žiarivo-biely úsmev, iní sa smejú nasilu, akoby neprirodzene (takto a podobne môžeš zhodnotiť plagátové výtvory). V živote každého človeka sa strieda smútok a  radosť, bolesť a  šťastie, dobro a  zlo, no Boh nás povoláva k  radosti, k radosti Božích detí. Aj sv. Pavol nám vo svojom liste Filipanom neustále opakuje: „Radujte sa!“ a práve tento list napísal vo väzení. Nemal skôr v takejto situácii dôvod na smútok? Práve v ťažkých chvíľach nášho života sa máme väčšmi radovať a vzdávať Bohu vďaky za všetko, čo nám dáva, za dobré aj zlé. Lebo vieme, že sme Jeho deti a On nás povoláva, aby sme žili v radosti, v radosti Božích detí. Máme sa radovať, že Boh je náš Otec. Samotný Boh si nás adoptoval a chce nám darovať svoje dedičstvo. Či takto nemáme dôvod na radosť každý deň? Keď sa prebudím, mám vzdávať Bohu vďaky za to, že ešte stále žijem, lebo to nie je maličkosť. Pred spánkom či nepoďakujem Milosrdnému Bohu za všetko, čo mi dal? Každý človek túži žiť v radosti, aby nebol smutný. Stačí nám odovzdať sa do Božích rúk v detskej dôvere a On sa už postará, „aby naša radosť bola úplná“. Nakoniec sa pomodlíme desiatok posvätného ruženca – Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal; aby sme sa radovali v plnosti, odovzdávame Ti, Pane, všetko, čo nám spôsobuje bolesť, strach, nepokoj, stres, zármutok, aby si nás oslobodil, aby sme žili v Tvojej slobode, v slobode tvojich detí. Amen.

8 ? Lúče 2-2007


AKTIVITA

ZAMYSLENIE

ÚVOD

CIEĽ

ODPUSTENIE

(15 a viac) uvedomiť si dôležitosť odpustenia v našom živote, aby sme boli schopní milovať a žiť v slobode voči Bohu, voči blížnym a aj voči nám samotným. Zamyslime sa nad citátmi z Nového Zákona: „A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“ (Mk 11, 25) „a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12) „...Pane, koľko ráz mám odpustiť? ... sedemdesiat sedem ráz.“ (Mt 18, 21n) Učeníci sa túžia modliť tak ako Ježiš. V modlitbe Otče náš, ale aj v iných úryvkoch, Ježiš kladie dôraz na odpustenie. Musíš odpustiť skôr, ako sa ideš rozprávať so svojím Nebeským Otcom. Ale čo máme vlastne odpúšťať? My sa môžeme prehrešiť voči Bohu, voči blížnemu a voči sebe samotnému:

Odpustenie chápeme ako zabudnutie na niečo zlé, čo nám dotyčný človek urobil, povedal, neurobil, skrátka - nejaký hriech. Ale čo s takými situáciami, v ktorých sme niečo očakávali od ostatných a dotyčný človek to neurobil? Radšej uvediem príklad: Syn ochorie a  prirodzene očakáva, že sa o  neho niekto bude starať, variť mu čaj, podávať mu lieky a  pod. Ale  jeho matka mu nevenuje dostatočnú pozornosť, ako by si to on predstavoval (kvôli práci, domácim povinnostiam a  pod.). Matka ani netuší, že čím sú synove očakávania vyššie, tým viacej je sklamaný z určitého človeka, zo situácie, v  ktorej sa ocitol. Teda, že sa o  neho nikto nestará. Ďalší príklad: Žiak očakáva od učiteľa, že ho všetko naučí v  škole, aby sa doma nemusel učiť. Alebo očakáva od učiteľa, že ho spravodlivo ohodnotí dobrou známkou, ale sa tak nestane. Môžeme očakávať od našich priateľov, že nás budú mať radi, takých akí sme, ale oni nás posudzujú, možno dokonca ohovárajú. Môžeme očakávať niečo aj od Boha. Modlíme sa, postíme a neviem, čo robíme, ale Boh nám „to“ nedáva. Alebo sme na Boha nahnevaní, že nám zobral milovanú osobu, alebo že nám dal veľmi ťažký kríž. A po týchto situáciách v nás narastá neodpustenie. Aj keď zo strany našich blížnych nešlo v každom prípade o hriešne previnenie voči nám, v nás narastá „nádor neodpustenia“ (nedokážem sa zmieriť s ťažkou chorobou, nedokážem prijať mojich rodičov, ktorí mi idú na nervy, a vlastne od každého človeka niečo očakávam, a  on buď splní alebo nesplní moje predstavy). Niektorí ľudia to dokážu „prehltnúť“, iných to trápi viac, ale tak či onak všetko sa niekde hromadí a  potom sa čudujeme, prečo sa správame pri niektorých ľuďoch agresívnejšie, pri iných odmeranejšie a nevieme si vysvetliť naše správanie. Aj keď sa snažíme, akosi to nejde, ako by sme chceli. Možno máme blok voči Bohu samotnému, a to nám prekáža ísť za ním, dívať sa na Neho v pravde, s láskou. Niekde v nás narastá neodpustenie a to škodí predovšetkým nám samotným. Každému rozdáš pero a papier, na ktorý si môžu napísať podobné situácie, v ktorých sa ocitli, keď niečo od niekoho očakávali, ale ten človek ich sklamal. Napíšu si aj svoje pocity, ktoré prežívali, keď boli sklamaní (10 min.). Voči komu ja cítim neodpustenie? Čo očakávam od svojich rodičov, súrodencov, priateľov, predstavených? Potom v  slobode sa môžete pozdieľať, pozhovárať o  tom, čo ste napísali. Zapojí sa aj animátor a on prvý začne hovoriť o svojom očakávaní, sklamaní, neodpustení voči iným, sebe samému... Všetko, čo sa povie na tomto stretnutí, je potrebné zachovať v diskrétnosti a hovoriť o tom len v rámci skupinky. Preto je vhodné, aby táto téma prebiehala v skupine, kde sa jej členovia už poznajú a úprimne sa chápu a rešpektujú (ak sa nepoznajú, zdieľanie sa vynecháva – odohráva sa len v  súkromí svojho svedomia, alebo s kňazom pri spovedi).

Lúče 2-2007 ? 9


MODLITBA

Pri zapálenej svieci odovzdáme všetky situácie Bohu: Pane, prijmi odo mňa moje neodpustenie, očakávania, z ktorých som zranený, odovzdávam Ti túžby, ktoré sa mi nesplnili, odovzdávam Ti každú situáciu, v  ktorej som sa sklamal z  Teba, z  blížnych aj zo mňa samotného. Možno neprávom som očakával veci, ktoré neboli možné, a  tak sa vo mne hromadilo neodpustenie, ktoré som si často ani neuvedomoval. Teraz odpúšťam každému človeku, ktorý nesplnil moje očakávania, odpúšťam sebe (napr. za to, že neviem prijať svoje telo...), odpúšťam Tebe (napr. že si mi vzal môjho otca..., že sa nesplnili moje nereálne túžby, o ktoré som ťa prosil...). Teraz ti to všetko, Pane, odovzdávam. Prijmi to odo mňa. Odteraz chcem žiť v pravde, v pravej slobode a  zriekam sa každého neodpustenia, ktoré vo mne narástlo. Amen. (Môžete sa pomodliť aj vlastnými slovami, ale aby to bolo aspoň niečo podobné. Potom to všetko zveríte do rúk Panny Márie, našej najlepšej Mamičky, ktorá nám pofúka naše rany z neodpustenia a pomodlíte sa desiatok - Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol.)

ŽIVOT TVOJEJ MATKY

MODLITBA

ZAMYSLENIE

AKTIVITA POMôCKY CIEĽ

(6 - 12 rokov)

priblížiť si život Panny Márie, našej Mamičky, cez Sväté písmo. výkresy, pastelky, Sv. písmo (viac kusov) Zvestovanie Panne Márii (Lk 1, 26 - 37) Návšteva Panny Márie u Alžbety (Lk 1, 39 - 56) Mária v Betleheme pri jasliach (Lk 2, 3 - 7) Návšteva pastierov (Lk 2, 18 - 19) Obetovanie v chráme (Lk 2, 22 - 24.33 - 35) Dvanásťročný Ježiš v chráme (Lk 2, 41 - 50) Život v Nazarete (Lk 2, 51 - 52) Vonku stojí tvoja matka (Lk 8,19 - 21) Svadba v Káne (Jn 2, 1 - 12) Mária pod krížom (Jn 1 ,25 - 27) Mária vo večeradle (Sk 2, 1 - 4) Môžeš deti naučiť, ako sa hľadajú súradnice vo Sv. písme. Najskôr im prerozprávaš (môžeš si pomôcť aj obrázkovou bibliou), čo sa v  jednotlivých obrazoch odohráva. (Niektoré sú dlhšie a  čítanie celého textu môže byť pre deti zdĺhavé, nezáživné, zvlášť, keď si chceme prejsť všetky state z Písma). Kladieš otázky, napr.: Zvestovanie - Ako sa volal anjel, ktorý navštívil Pannu Máriu? V ktorom meste bývala Mária? Ako sa volal jej manžel? Ako ju oslovil anjel? Čo jej anjel zvestoval? Čo na to povedala Panna Mária? Dávaj pozor, aby sa deti neprekrikovali, aby hovorili po jednom (veď predsa ani Panna Mária nevykrikovala a neskákala iným do reči ;-). Podľa počtu detí rozdelíš jednotlivé situácie, v ktorých sa nachádza Panna Mária, aby ich nakreslili na výkres. Toto stretnutie si môžeš rozdeliť aj na dvakrát, aby ste si každú situáciu stihli prerozprávať, a aby sa deťom vžila do pamäti. Ak si stretnutie rozdelíš, obrázok môžu kresliť aj dve deti spoločne. Na lístočky napíšeš jednotlivé obrazy a súradnice a deti si postupne losujú, čo budú kresliť (je to vhodné kvôli tomu, aby sa deti nemohli sťažovať, keď si budú myslieť, že práve ony majú nakresliť taký ťažký obrázok). 30 min.- prerozprávanie + 30 min. kreslenie. 3x Zdravas Mária, aby sme sa čo najviac pripodobňovali našej Mamičke. A môžete si spraviť aj výstavu z vašich výtvorov. Nezabudnite si na ďalšom stretnutí pripomenúť, čo ste robili a ako ste napodobňovali svoju Mamičku.

10 ? Lúče 2-2007


MARIÁNSKE MODLITBY

ZÁVER

AKTIVITA

POMôCKY CIEĽ

(6 - 15 rokov)

prehĺbiť si mariánsku úctu, s radosťou sa modliť, rozprávať so svojou Mamičkou Jednotný katolícky spevník (JKS), bol by vhodný pre každé dieťa, plagát + farebné fixky. Aké poznáte modlitby k  Panne Márii? Ktoré sa modlíte najčastejšie? Kedy sa rozprávate s vašou pozemskou mamičkou? A kedy sa rozprávate so svojou Nebeskou mamičkou? Je v tom nejaký rozdiel? Kladieš deťom takéto a podobné otázky. Potom s deťmi spoločne hľadáte v JKS všetky modlitby k Panne Márii (na uľahčenie pre teba - tu ich máš na ťaháku :-). Anjelské pozdravenie Anjel Pána Raduj sa, nebies Kráľovná Loretánske litánie Pod tvoju ochranu Rozpamätaj sa Modlitba posvätného ruženca Chválospev Panny Márie (Magnifikat) Novéna k Nepoškvrnenej (na letáku o Zázračnej medaile) Večeradlo s Pannou Máriou (Fatimská sobota) Modlitba vlastnými slovami S  deťmi si ich postupne prečítate a  zapisujete na plagát (stačí zapísať len názov modlitby).Potom si na plagát každý napíše svoju vymyslenú modlitbu k Panne Márii vlastnými slovami. Animátor povzbudí deti, aby sa zúčastňovali Mariánskych pobožností, najmä v  mariánskych mesiacoch – máj, október. Prípadne sa predmodlievať jednotlivé desiatky vo vašom chráme. Ďalej ich animátor povzbudí, aby sa každý deň zhovárali so svojou Nebeskou mamičkou a  zdôrazniť, akú veľkú radosť z  nich Panna Mária bude mať. Dať si konkrétne predsavzatia (napríklad tento týždeň sa budem modliť každý večer modlitbu Anjel Pána; každú nedeľu sa pomodlím celý ruženec; v mesiaci máj sa každý deň zúčastním májovej pobožnosti; budeme sa predmodlievať ruženec v  kostole; spravím si pobožnosť 5 Fatimských sobôt; pomodlím sa mariánske modlitby, ktoré som sa ešte nikdy nemodlil) a  môžu si deti sami navrhnúť, čo sa budú modliť, hlavne, že sa budú modliť viac. Úplne nakoniec si vyberiete nejakú modlitbu a spoločne sa ju pomodlíte. Animátor môže zadať aj domácu úlohu, naučiť sa naspamäť nejakú modlitbu, alebo všetky tajomstvá posvätného ruženca. Milý animátor, zas a  znova ti pripomínam, aby si sa s nami nezabudol podeliť o zážitky a  postrehy, prípadne pripomienky aj ostrú kritiku z týchto stretiek, alebo z akýchkoľvek stretiek, ktoré nájdeš v  našich-tvojich Lúčoch. Vopred ti ďakujeme za dôveru a  ochotu pracovať pre dobro nás všetkých v ZMM, lebo tak prispievaš k šíreniu Božieho kráľovstva na zemi. Nech ťa Mamička mocne ochraňuje a  vyprosuje Božie požehnanie a radosť zo Zmŕtvychvstalého. V  radosti vaša Maruška

Lúče 2-2007 ? 11


NA KOBERČEK Tak a teraz sa zahráme hru „nájdi 10 rozdielov“. Ale nie, nebojte sa, to som chcela len vtipne uviesť ďalší zo série vašich obľúbených rozhovorov na našom redakčnom „koberčeku“. Dnes si totiž predstavíme človeka, ktorý má niečo spoločné s naším národným direktorom, P. Tomášom. Je to jeho spolužiak ešte zo seminárnych čias, spolu boli vysvätení za diakonov a minulý rok aj za kňazov. P. PAVOL VANDŽURA, CM pôsobí v súčasnosti v Lošticiach a okrem svojej misionárskej činnosti sa bude ako pravá ruka P. Tomáša venovať aj ZMM-áckej (teda vlastne SMM-áckej) mládeži v Čechách. Najobľúbenejšie Jedlo: dobrá talianska pizza Kvet: mám radosť zo všetkých, hlavne ak nestihnú uschnúť Auto: Renault, Volkswagen Kniha: každá dobrá kniha, ktorá ma obohatí Film: Gladiátor, Život je krásny, Osobný strážca Hudba: Laura Pausini, Peter Cmorik, Hana Zagorová Osobnosť: no predsa Tá, ktorej som dal svoj život Motto: „Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu“ Krajina: 1. Slovensko, 2. Taliansko a všade, kde je more Miesto na zemi: všade kde som, žijem prítomnosť

- DETSTVO -

F Skúste nám priblížiť niečo z vášho detstva. Ako ste ho prežívali? Pamätáte si na nejaký špeciálny zážitok doteraz? Moje detstvo nie je ničím výnimočné, prežil som ho ako každý vo svojom svete hier a bezstarostného života. Bol som určite celkom v pohode, lebo sa mi nechcelo vôbec učiť, čo je v tomto veku prirodzené :-). F Máte súrodencov? Ak áno, ako ste s  nimi vychádzali v  detstve a aký vzťah k  nim máte teraz? Áno, mám staršieho brata a sestru. Myslím, že sme vychádzali stále dobre, čo môžem potvrdiť aj teraz a ako ich poznám, bude to stále fajn. F Ako ste prežívali dospievanie? Boli ste taký „typický puberťák“ alebo práve naopak? Veľmi pekne, určite originálnym spôsobom, ale nejaké to tajomstvo si nechám pre seba. Či som bol typický puberťák, to by mali posúdiť iní, ale ja za seba môžem povedať, že som bol veľký romantik - ale to už stačí. F Viedli vás rodičia k viere odmalička? Áno a som im za to naozaj vďačný.

12 ? Lúče 2-2007


- ŠKOLA -

F Ako ste prežívali školské časy (ešte na základnej, na strednej škole)? Tak ako každý študent základnej školy, veľmi sa mi do učenia nechcelo, ale čo som mal robiť. Vždy som na základnej škole sedel v kruhu „kociek“, a tak sme to „spoločne“ zvládli :-). Na strednej škole ma kopla múza a zachcelo sa mi študovať, tak to už s prospechom nebolo také strašné, ale všetko malo svoj čas, škola, priatelia, zábava a iste v neposlednom rade aj viera, v ktorej som dozrieval a hľadal svoje miesto. F Ktoré predmety ste mali radi a ktoré ste, naopak, neznášali? Miloval som telesnú výchovu a  ešte čosi, ale chémia a  ruština - to bola moja smrť. Matematika ma obchádzala ako chrípka a  nakoniec som z  nej aj maturoval. Už na to neboli antibiotiká :-). F Ako sa vám študovala teológia? No, začiatky iste neboli ľahké. Nemôžem povedať, že by to po čase bolo ľahšie, ale ako sa hovorí, „na začiatku je to ťažké a  potom si zvykneš“. Iste to boli nezabudnuteľné chvíle, pretože človek sa mnohému naučil a stále som mal po boku ľudí, s  ktorými to stálo za to a som im vďačný za všetko.

- POVOLANIE -

F Čo pre vás vlastne znamená viera, vzťah k Bohu? Pre mňa je viera živým vzťahom. Je to vlastná a originálna cesta môjho života, ktorá ma učí jednej veľkej veci a tou je to, že ak budem blízko pri Bohu, o to viac budem bližšie pri ľuďoch a pri všetkých tých, ktorých mi Boh pošle do cesty. F Kedy ste pocítili prvé volanie ku kňazstvu? Je to možno paradoxné, ale bolo to už na základnej škole - už tam som sa modlil za svoje povolanie a prosil som, aby som našiel správnu cestu. Boh do mojej cesty posielal ľudí, ktorých mám aj dnes pred očami a priviedol ma kam chcel. Teraz môžem naozaj povedať, že náhoda neexistuje. Boh to všetko pripravil. Príklad ich života ma iste motivoval. Stálo to za to a verím, že som našiel to, po čom som roky túžil. F Čo bolo tým prvým impulzom? Bol to iste príklad kňazov. A ako sa hovorí „ten, kto sa motá okolo Pánovho oltára, tak tam aj zostane“, to iste platí aj v mojom prípade. F Ako vaše rozhodnutie vnímalo okolie? O to som sa nikdy nezaujímal. F Prečo práve Misijná spoločnosť? Pán Boh to tak naplánoval ja som si nevybral, ale prijal Jeho pozvanie. F Najkrajší zážitok zo seminára? Bolo ich iste veľa a  nedajú sa všetky opísať. Ale nezabudnem na to, ako sa nedomodlili spolubratia vešpery, pretože som prišiel do kaplnky posledný a rozosmial som celý seminár, keď som sa dal ostrihať na dva milimetre. Aj takto sme blbli.

Lúče 2-2007 ? 13


F Stále ste novokňaz – ako prežívate toto obdobie, aké sú vaše prvé dojmy z kňazstva? Toto obdobie prežívam v plnom nasadení svojich povinností a  robím to s  radosťou a  s  Božou pomocou. Moje dojmy z kňazstva sú, že to stojí naozaj za to. F Ako kňaz pôsobíte momentálne v Čechách. Nebolo vám ľúto, že ste neostali na Slovensku? Predsa len je to bližšie k rodine, priateľom... Na mojom primičnom obrázku som si zvolil heslo „Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu“. Heslá sa nemajú len voliť, ale dôležité je ich žiť a uskutočňovať. Ja verím, že mi práve toto miesto vybral Boh a čo on robí, dobre robí. Skutočných priateľov, známych alebo rodinu nedelia žiadne kilometre, nás spája čosi viac. F Čechy sú už považované za akési „misijné územie“ – ako vnímate túto skutočnosť? Je to pravda, sú skutočne misijným územím a Čechy patria medzi najateistickejšie štáty. Situácia je tu iste alarmujúca a  práce je tu pre každého dosť. Pastorácia je trocha iná a  je potrebné hľadať spôsoby, ako sa k  ľudom priblížiť a  povedať im, že ich Boh miluje. Práve preto sa s mojimi spolubratmi snažíme uskutočňovať na pozvanie otca arcibiskupa Graubnera charizmu sv. Vincenta - dielo ľudových misií a  duchovných obnov farnosti. Snažíme sa byť takými malými misionármi. Boh požehnáva toto dielo, za čo mu patrí vďaka, a vás, mladí, prosím touto cestou o modlitby. F Čoho sa najviac v kňazstve bojíte a na čo sa najviac tešíte? Čoho sa bojím – pravdupovediac, nad tým som nikdy neuvažoval. Ale viem, že ak Boh bude v mojom živote na prvom mieste, tak všetko ostatné bude na tom správnom mieste a nemám sa čoho báť. A teším sa na dobrú spoluprácu v ZMM.

- MLADÍ -

F Čo sa vám páči a čo nepáči na dnešných mladých ľuďoch? Páči sa mi každý mladý, ktorý je úprimný a dokáže nielen hovoriť, ale aj počúvať toho druhého. A nepáči sa mi, ak je niekto falošným človekom. F Čo podľa vás potrebujú? Potrebujú otvorené srdce, veľa lásky, dobrých priateľov a iste živú vieru. F Na čo by nemali zabúdať? Hľadať svoje miesto, svoje povolanie, aby boli v živote šťastní.

- ZMM (SMM)-

F Kedy a kde ste po prvýkrát prišli do kontaktu so ZMM? Čo ste si vtedy mysleli? Prácu a život mladých v ZMM som vždy sledoval z diaľky, nemal som žiadne dlhodobé kontakty a pravdupovediac ani čas. Prvé kontakty s mladými prišli počas mojich študentských čias v seminári. Tešil som sa z mladých, že sa stretávajú a snažil som sa nadviazať bližšie kontakty. F Popri svojej pastorácii sa budete venovať aj SMM v Čechách. Ako ste zareagovali na takúto ponuku? Potešilo vás to?

14 ? Lúče 2-2007


Tak pravdupovediac, dostal som sa do tejto služby „ako Pilát do kréda“ vďaka môjmu dlhoročnému priateľovi a vášmu národnému direktorovi P. Tomášovi. Ja som iba jeho vysunutá pravá ruka aby som mu v  tejto službe pomáhal, ale teším sa na vzájomnú spoluprácu a  verím, že združenie Slovenska a Čiech bude verne plniť poslanie Panny Márie. F Ako vidíte situáciu SMM v Čechách? Podmienky a terajší stav SMM v Čechách sa snažím spoznávať a mám radosť, pretože vidím, že aj keď situácia nie je ľahká, je tu chuť a elán zo strany mladých a to je to podstatné. Každé dielo sa rodí aj v bolestiach, ale bez obety by sme v živote nič cenné a krásne nedokázali. Ja verím, že z Božím požehnaním sa to všetko podarí. F Aké kroky chcete v blízkej dobe podniknúť, aby sa SMM trošku „rozhýbalo“? Všetko je v štádiu plánovania a všetko chce svoj čas. Nechajte sa prekvapiť. F Ako sa vám zatiaľ spolupracuje so sr. Margitou? Sestra Margita je naozaj tou hybnou silou a  motorom SMM. Aj touto cestou jej chcem poďakovať za jej obetu a snahu a verím, že naša spolupráca bude napredovať .

- Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU -

F F F F F F F

F

F

Zažili ste v živote nejaký zázrak? Áno a to ten, že som sa stal kňazom. Ktorá cnosť Panny Márie je vám najbližšia? Mária povedala Bohu ÁNO bez podmienok. Ja sa len snažím osvojiť si túto čnosť. Aký je váš osobný vzťah s Pannou Máriou? Počítam s ňou každý deň a verím, že ona ma sprevádza a ochraňuje ako svoje dieťa. Čo by ste nikdy nechceli zažiť? Nechcel by som byť neveriacim človekom. Čo vám na sebe prekáža? Že sa občas nechám vytočiť a iste to nestojí za to. Na čo ste, naopak, hrdý? Na zásady a priority, ktorým sa snažím byť verný. Ako vyzerá deň strávený podľa vašich predstáv? Taký asi nikdy nebude, lebo každý deň mi prináša nepredvídane udalosti a či chcem alebo nie, musím na ne reagovať. Keby ste mali žiť dlhší čas v inej krajine, ktorú by ste si vybrali? Určite by mala prednosť tá, ktorá má more. Ak to príde, tak si vyberiem. Každý o niečom sníva. Máte aj vy nejaký sen? Určite mám, ale sny sa nemajú prezrádzať, ak sa splní, tak vám

Lúče 2-2007 ? 15


Kaplán Miroslav Turčík je perfektný kňaz, priateľ mladých, človek, ktorý je vždy tam, kde treba. Narodil sa 9. 8. 1978 v Humennom a vyrastal v malej dedinke Košarovce. Svoje detstvo prežil spolu so svojimi milujúcim rodičmi a dvomi súrodencami. Momentálne svoj kňazský život prežíva ako kaplán vo farnosti Sečovce. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak neotáčajte stranu, ale čítajte ďalej, pretože reč bude práve o ňom. Pán kaplán Miroslav a jeho naj: Jedlo: mäso Farba: modrá Kvet: ruža Šport: futbal Pieseň: Túžim priniesť na oltár Kút na zemi: moja izba -Ako kňazF Kedy ste poprvýkrát počuli Božie volanie ku kňazstvu? Počas vojenčiny po strednej škole. Prečo ste sa rozhodli práve pre kňazskú cestu? Lebo som to takto cítil. Božie volanie bolo silnejšie ako moje osobné plány a ja som sa rozhodol poslúchnuť tento hlas.

F

F Aký máte najkrajší zážitok zo seminárnych rokov? Asi tie chvíle strávené so spolužiakmi či kamarátmi, ktoré sú už v tomto čase veľmi zriedkavé a krátke.

Stali ste sa Kristovým kňazom, čo sa vám na kňazstve najviac páči? Azda to, že ma Boh chce taktou zvláštnou cestou spasiť.

F

Čo pre vás znamená modlitba ruženca? F

16 ? Lúče 2-2007


Posila pre každodenný život. Práve pomoc Božej matky v modlitbe posvätného ruženca je pre kňazský život nenahraditeľná. Vieme o vás, že ste patrili do ZMM, naplno ste sa mu venovali. Čo vám dalo toto združenie ako mladému chlapcovi? Upevňovalo môj vzťah k Bohu a k Panne Márii. V období dospievania to bol dobrý základ pre rozhodovanie sa o vlastnej ceste do budúcna. F

Mnohí majú strach zo sviatosti zmierenia. Čo o nej poviete vy? Svätá spoveď je stretnutie zraneného s Lekárom. Hriešnika s  Bohom. Iba úprimnosť a ľútosť dokáže z  každej svätej spovede urobiť zážitok z  tohto stretnutia. Stretnutia, ktoré končí odpustením.

F

-Ako človekAké máte najkrajšie zážitky z detstva? Celé detstvo bolo zážitkom. Keď sa naň zahľadím ako kňaz, bolo to obdobie, kedy rodina a celá jej atmosféra boli super.

F

Usmievaj sa, keď zdvihneš slúchadlo telefónu, aby to volajúci poznal na tvojom hlase. Najťažšie sa človek v živote učí, ktoré mosty má použiť, a ktoré má zrúcať. Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo ste urobili. Ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili... Lúče 2-2007 ? 17


AKCIE ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

ČO BOLO? Karneval v Palárikove ...masky, hudba, súťaženie, smiech a mnoho radosti a  zábavy. Toto všetko sprevádzalo náš karneval. Ale všetko pekne po poriadku. Karnevalu 17. februára sa zúčastnilo okolo 40 detí rôzneho veku. Od tých najmenších v  predškolskom veku až po veľkých deviatakov. Ale to nikomu neprekážalo. Hlavné bolo, že sa všetci výborne zabávali. Ako je to už zvykom, začiatky bývajú ťažké. Inak to nebolo ani v našom prípade. Najprv deti pomaličky a  trošku bojazlivo prichádzali, no ani sme sa nenazdali a už bola celá farská klubovňa zaplnená nedočkavými očkami netrpezlivých detí, ktoré sa v okamihu zmenili na perfektné a originálne masky všelijakých druhov. Od rozprávkových princezien a škriatkov, po bojovníkov a  najmodernejších filmových hrdinov. Po ich predstavení nasledovali rôzne súťaže, v ktorých deti využili svoju šikovnosť a zručnosť, a za ich zvládnutie ich čakali odmeny v  podobe sladkých maškŕt. Ako zlatý klinec programu zostalo vyhodnotenie najzaujímavejších kostýmov. Viaceré si zaslúžili naše uznanie a  malý darček. No pre deti boli najkrajšou odmenou bublinky, ktoré na nich padali ako snehové vločky a  ktoré ony neustále naháňali. Ani by sme si to neuvedomili, a  tento príjemný

18 ? Lúče 2-2007


Bol si tam, keď bol umučený Pán? Napriek tomu, že sme s ním nekráčali na Golgotu, farnosť Krušovce môže povedať ÁNO. Poslednú marcovú nedeľu sa totiž u nás na podnet P. Kristiána Libanta, CM uskutočnila mládežnícka krížová cesta. Pod svoje krídla si nás spolu s  Pannou Máriou vzala aj sestra Žofia, ktorá nám rozdelila úlohy a nacvičila s nami jednotlivé dialógy. Zapojili sa všetci, malí i veľkí. A hoci bol Ježiš o hlavu nižší od Panny Márie :-), vôbec to nevyzeralo čudne. Všetci sa vžili do svojich postáv a zahrali ich naozaj vierohodne. A že Piláta, robotníka či vojakov hrali dievčatá? Veď tie sa tiež nedali zahanbiť a samotná krížová cesta tým určite nestratila na presvedčivosti. Nedá mi nespomenúť aj spevokol Nádej, ktorého sme poväčšine členmi. Pod vedením Janky a  Peťa sme nacvičili niekoľko piesní, ako napr.: Bol si tam, Tejto noci či Kríž je znakom spásy a umocnili tak odkaz Ježišovho utrpenia, ktorý sa ukrýva v textoch piesní. A hoci sme na záver neboli odmenení potleskom, mám pocit, že ľudia ocenili našu snahu. Oveľa viac však dúfam, že sme našli záľubu v Pánových očiach a hlavne v Jeho srdci. A odkaz krížovej cesty a jej odozva v nás? Povzbudení jej konečným víťazstvom, ktoré pre nás, kresťanov, nádherným začiatkom, naplnení dôverou a pokojom sme sa vrátili ku každodenným povinnostiam. Teplo slnečných lúčov, ktoré v to nedeľné popoludnie zalialo naše údolie a zalialo všetky naše problémy a starosti, vyčarilo úsmev na tvári aj našim dvom maturantkám, ktoré na druhý deň čakala písomná maturita zo slovenčiny. Verím, že Pán pri nich stál ako ony v nedeľu pri ňom. Nastal čas a všetci sme sa pobrali domov s cieľom, že aj ja chcem niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín, že chcem nasledovať Krista a byť stále s ním. Juliana, Katka, Katarína, Danka, Miška, Ivka zo začínajúceho spoločenstva ZMM v Krušovciach

AKCIE ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

čas nám ubehol veľmi rýchlo. Veď sa predsa vraví, že v najlepšom treba prestať. A s týmto heslom sme sa lúčili aj my s deťmi, keď odchádzali. Síce podaktorí mierne unavení, ale spokojní. Ďakujeme všetkým zapojeným - dospelým i maskám a STRETNEME SA O ROK! Alexandra Mančíková

Lúče 2-2007 ? 19


AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü

Pošta pre teba V dňoch od 9. do 11. februára 2007 prebehla predmisijná akcia v  Nitrianskej Blatnici pod názvom „Pošta pre teba“. Na tejto akcii sa zúčastnilo približne 16 mladých zo ZMM. Program akcie prebiehal asi takto: v  piatok večer sme všetko začali sv. omšou. Samozrejme, nasledovala večera a menšia zoznamka či už s  okolím a  domácimi, alebo s  našimi doteraz nepoznanými ZMM-ákmi. Večer sme ešte mali predbežnú prípravu na sobotňajšiu akciu; menšie inštrukcie a poučenia. V sobotu ráno hneď po raňajkách sme sa rozbehli do ulíc Nitrianskej Blatnice a tiež do dvoch filiálok tejto farnosti (Vozokany a  Krtovce). Tu sme roznášali obálky s  programom misií, a zároveň sme povzbudzovali farníkov, aby prišli. Nad celou touto „ekšn“ držal pevnú ruku P. Kristián Libant, CM. Tí, ktorí boli šikovnejší (t. j. všetci :-), rozdali všetky obálky ešte dopoludnia. Popoludní sme sa teda vybrali na menšiu túru k rotunde sv. Juraja. Okrem tejto zdravotnej prechádzky spojenej s obhliadkou kultúrnych pamiatok, večer sme sa zúčastnili ešte aj divadla pod názvom: „Krásy nášho kraja“, ktoré hrali občania z Radošína. V  nedeľu dopoludnia sme sa zúčastnili na sv. omši, či už na filiálke alebo vo farskom kostole, a  snažili sme sa ju skrášliť naším spevom. No a  po dobrom obede sme sa už pomaličky, ale isto začali rozchádzať. Bolo výborne a  takisto ako veľmi ďakujeme našim ZMM-ákom za pomoc, tak ďakujeme aj mladým z Blatnice za to, že nám tiež pomohli, no a  v  neposlednom rade naša vďaka patrí hlavne pánu farárovi za milé prijatie a  tetám kuchárkam, ktoré sa o  nás výborne starali. ĎAKUJEME!!! Vierka Halčinová, Lendak

20 ? Lúče 2-2007


27. januára 2007 ZMM v Košarovciach zorganizovalo už 5. ročník Karnevalu svätých pod heslom: „Buďme svätí tejto doby“. Všetko sa to začalo sv. omšou v Košarovciach, ktorú celebroval národný direktor P. Tomáš Brezáni, CM a spolucelebrantami boli P. Anton Jedinák, CM, z Ukrajiny a vdp. Jozef Vasiľ. Po sv. omši sme sa všetci presunuli do kultúrneho domu. V tomto čase sa „sklonilo nebo k zemi“ a svojím životom nás prišli povzbudiť svätí. Bolo ich okolo tridsať. Príjemnú nebeskú atmosféru nám spríjemňovala hudobná skupina POHODA z Lukačoviec. Každá maska sa predstavila krátkym životopisom. Tretie miesto získala sv. Faustína Kowalská, druhé – bl. Matka Tereza a prvým miestom bola odmenená sv. Terézia z Lusieux. Ani jedna maska neodišla naprázdno, ale bola odmenená balíčkom. Táto chvíľa bola spestrená krásnou tombolou. Na všetkých tu čakalo občerstvenie a príjemná zábava. Danka Stanovčáková

Obnova zasvätenia Na sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie 14 detí zo ZMM a celé filiálne spoločenstvo v Košarovciach prežívalo veľkú duchovnú radosť, pretože počas svätej omše sa mala konať obnova zasvätenia členov ZMM. Sv. omšu celebroval vdp. Jozef Vasiľ. V homílii vyzdvihol obetavú a veľmi žiaducu prácu skupín ZMM, ako aj aktívnu účasť všetkých členov ZMM. Farské spoločenstvo pozostáva zo 4 filiálok a v každej je ZMM, aj v tej najmenšej, kde je iba 18 domov a

AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Karneval svätých

Lúče 2-2007 ? 21


AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

71 duší (v Girovciach). Ďalej spomenul životopis sv. Kataríny Labouré, našej zakladateľky. Počas sv. omše bola obnova sľubov. Sľuby si spolu s nami obnovil aj jeden zo zakladateľov miestnej ZMM Matúš, ktorý už niekoľko rokov pracuje v  zahraničí. Po sv. omši bolo stretko za účasti duchovného otca, ktorý má radosť, že v  jeho farnosti funguje takéto spoločenstvo mladých, ktoré je možno nepochopené, nedocenené, ale veľmi žiaduce v tomto nástrahami zmietanom svete. Je veľmi potrebné vrátiť sa ku koreňom ZMM a byť si vedomí, čo je hlavným cieľom ZMM – úcta k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. animátorka Majka

Chcem nádobou v Tvojich rukách byť V piatok, 16. februára sa celá naša akcia začala. Okolo šestnástej hodiny sme sa postupne začali schádzať v  škole. Keď sme sa všetci z Bijacoviec, Lendaku, Starej Ľubovne, Svitu, no a samozrejme z Plavča konečne zišli, zobrali sme nohy na plecia a ponáhľali sa do kostola sv. Margity v Plavči na sv. omšu, na ktorej sa nám nielenže skvele prihovoril náš národný direktor P. Tomáš Brezáni, CM, ale aj super hrala hudobná skupina Gesto. Po nej nás čakala večera a  s  plným žalúdkom sme sa pustili do hľadania svojich menoviek. Na začiatok zoznamky nás postrašila moderátorka (Majka Kosturková), že sa minul toaletný papier a  musíme si natrhať toľko, aby sme mali dosť na 3 dni... P. Tomáš nám na zoznamke povedal o  sebe najviac, keďže si natrhal asi 50 kúskov toaletného papiera :-). Nemôžem zabudnúť na tradičný belgický tanec, pri ktorom sme tancovali asi všetci. Sobota! Mali sme pred sebou nabitý deň. Po sv. omši bola pre nás pripravená obohacujúca prednáša vdp. Janka Buca, ktorý nám hovoril o kresťanstve, o dobrom a zlom kufríku v našej duši, ale hlavne zdôraznil, že nemáme zabúdať na modlitbu. Po super prednáške na nás v telocvični už čakali hudobníci z Gesta, ktorí odohrali ozaj „fajný“ koncert. Čas bežal ako voda a prišla ďalšia prednáška otca Janka. V tejto prednáške sa s nami podelil o zážitky zo svojej mladosti, ale asi najviac z  tejto prednášky nás oslovilo to, že my sme hlinou

22 ? Lúče 2-2007


Verím, že všetci zúčastnení tohto stretnutia si niečo odniesli, niečo, načo budú môcť s radosťou spomínať... Anička, Plaveč

AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ü AKCIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

v pánových rukách a nemáme sa báť odovzdať do jeho rúk samého seba a  svoj život. A  potom? No sranda VILOMENINY :-) !!! „Myšacie chvosty“ na čele s  P. Kristiánom proti „Františkánom“ na čele so sestrou Františkou zo Svitu. A kto vyhral v tradičnom súboji sťahovania tanierov? No predsa chlapi sa nedajú zahanbiť, takže vyhral P. Kristián :), ale ani sestrička Františka nebola zlá :-). Nasledovala adorácia. Chvály, vďaky, odprosovanie, prosby k nášmu Pánovi. Cestou z kostola sme sa zastavili na fašiangoch v kultúrnom dome. Prítomných sme naučili ,,belgičak a čivavu“, pochutnali sme si na plavečských šiškách a  celí spotení sme utekali späť do školy. Zahájenie zábavného programu mali na starosti dve Plavčanky (jednou z nich som bola ja), ktoré predviedli scénku o  nespokojných Rómkach. Potom nasledovalo predstavenie scénok z jednotlivých skupiniek. Zahrali sme si pár hier, P. Tomáš si vychutnal hru molekuly (to bola teda sranda dívať sa naňho :-), zopár súťaží, jednou z nich bolo ,,šuľkanie“ nášho hlavného jedla v Plavči ,,džatiek“ - vyhrali najšikovnejšie ručičky, teda Vierka Halčínova a Janko Jakubovič). Ešte sme si zatancovali a šli sme ,,spať“ :-). A je tu posledný deň nášho stretnutia, nedeľa. Tento posledný deň sme začali najkrajšie ako sme mohli - sv. omšou, na ktorej sa nám (trocha ešte zadriemaným) prihováral P. Kristián. Potom sme sa vybrali na túru na zrúcaniny plavečského hradu. Cesta na hrad bola v  úplne pohode, lebo poľná cestička, ktorou sme kráčali, bola zamrznutá. Na hrade sme sa pomodlili ruženec a vracali sme sa späť, ale už nie po tej zamrznutej cestičke, ale po nezamrznutom poli... Výsledkom tejto túry boli zablatené topánky a s tým súviselo aj umývadlo zanesené blatom, zničené drahé čižmy, atď...:-), ale v konečnom dôsledku tá túra bola perfektná a hlavne bola nezabudnuteľným ukončeným akcie.

Lúče 2-2007 ? 23


RADOSTNÝ RUŽENEC Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala (Lk 1, 26 - 38) Prorok Izaiáš predpovedal Mesiáša kráľovi Achazovi (736 – 716 pred Kr.), keď nechcel znamenie od Pána, lebo nechcel opustiť modly a nechcel nedôverovať Bohu, ale spoliehal sa na spojenectvo s Asýrskom, ktoré ho nakoniec napadlo a porazilo. V Svätom písme o tom čítame v Iz 7, 14: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel (Boh s nami)!“ Návštevou anjela Gabriela sa táto a všetky predpovede v Starom zákone o príchode Mesiáša začínajú napĺňať. Boh si pripravil nazaretskú devu s  čistým srdcom, aby mu bola matkou. Ona si vypočula anjela a  súhlasila s  ponukou Božieho posla a hneď počala. Je to zázračné počatie, akého nikdy predtým nebolo a ani nebude. Uskutočnilo sa okolo roku 747 po založení mesta Ríma, teda 7 rokov pred naším letopočtom. Jozef, zasnúbený s Máriou, taktiež počúvol anjela a prijíma Máriu za svoju manželku pred zákonom. Chceme aj my pokorne počúvať a  uskutočňovať zvestovania, ktoré sa dejú denne, keď sa nám prihováraš vo svedomí, cez ľudí, v modlitbe a pod.

Druhé tajomstvo: Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila (Lk 1, 39 - 56) Pravdepodobné miesto, kde sa Panna Mária po zvestovaní a  počatí z  Ducha Svätého ponáhľala, aby navštívila svoju príbuznú v pokročilom veku, ktorá bola teraz v šiestom mesiaci, je mesto Ain – Karem. Mária keď vošla do Zachariášovho domu, pozdravila Alžbetu prvá, zachovala si poníženosť i napriek tomu, že nosila pod srdcom Božieho Syna. Jej poníženosť vidieť aj v speve Magnifikát, ktorý je vyzdobený výrokmi zo Svätého písma. V ňom Panna Mária vracia Bohu velebnú chválu, ktorú jej preukázala Alžbeta. Mária prišla k Alžbete, bola živým svätostánkom a Ján Krstiteľ sa radosťou zachvel v lone matky Alžbety. Dve matky sa stretli. Spolu sa modlili, spolu sa rozprávali o Bohu a o veľkolepých tajomstvách vykúpenia, spolu pracovali a azda aj chystali výbavičku pre svoje novonarodeniatka. Boli ako matka s dcérou. Mária pomáhala Alžbete rukami a  Ježiš neviditeľne. Chceme sa aj my naučiť toľkej lásky k blížnemu, prekonávať generačné problémy a hľadať, čo nás spája. Chceme si s láskou plniť svoje stavovské povinnosti a taktiež správne využívať svoj voľný čas.

Tretie tajomstvo: Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila (Lk 2, 1 – 20) Narodenie dieťaťa je chvíľa radosti, narodenie dieťaťa Ježiša je však chvíľa znásobená tým, že prichádza Boh na tento svet. Prorok Micheáš hovorí v Mich 5, 1: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.“ Áno, Betlehem je primalý na to, aby bol započítaný medzi rody, ktoré sa počítajú k tisícim rodinám so svojím kniežaťom a  predsa je slávnejší. Odtiaľto vyšiel Boží Syn. Boh to tak všetko naplánoval, že Ježiš sa narodil práve v  čase, keď sa Jozef s  Máriou išli dať zapísať do Betlehema, kvôli sčítaniu ľudu (obaja boli z Dávidovho rodu). Bola to náročná cesta, dlhá asi 150 km a potom ešte zažívali neprijatia v hostinci tohto mesta, kde sa pred tisícročím narodil kráľ Dávid, predobraz Mesiáša. „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ (1 Jn 4, 9 – 10). Hriech je najväčším zlom

24 ? Lúče 2-2007


na svete. Veľkosť hriechov ľudí všetkých čias je možné splatiť iba tomu, kto je Boh a zároveň človek, aby vystupoval v mene nás ľudí. Pastieri, ktorí denne chytali baránkov, mali to šťastie, že si mohli v  túto noc pritlačiť k  svojmu srdcu Božieho Baránka, ktorý bude raz obetovaný za spásu sveta. Toto tajomstvo hlbšie prežívame cez Vianoce, ale ono je vo svojej vnútornej podstate celoročné, lebo Ježiš by sa mal narodiť v našom srdci každý deň a skrze nás aj v  srdciach druhých ľudí. Chceme Ťa oslavovať a chváliť ako pastieri.

Štvrté tajomstvo: Ježiš, ktorého si Panna v chráme obetovala (Lk 2, 22 – 38) Keď Ježiša na ôsmy deň obrezali a  dali mu meno, ktoré zvestoval anjel, bolo potrebné podľa Mojžišovho zákona na štyridsiaty deň očistenie Panny Márie a  obetovanie Ježiša. Ako to vlastne bolo? Ženy po pôrode chlapca či dievčaťa, alebo po mesačnej nevoľnosti sa mali obradne očistiť (nie mravne). Keď prišiel na svet chlapec, tak žena bola sedem dní nečistá, na ôsmy deň chlapca doma obrezali a žena potom zostala ešte 33 dní doma (pri narodení dievčaťa je to dvojnásobok dní, okrem obriezky). Počas týchto dní sa žena nesmela dotknúť ničoho svätého a nesmela prísť do svätyne. Na štyridsiaty deň sa išlo do chrámu a tu sa ukončilo očistenie tým, že kňaz obetoval, čo predpisoval zákon priniesť matke ako obetu: jednoročného baránka na celostnú obetu (celá obeť bola spálená) a  holúbka, alebo hrdličku na obetu za hriech. Chudobnejší mali úľavu, mohli priniesť 2 hrdličky alebo 2 holúbky, jeden na celostnú obetu a druhý na obetu za hriech. Po tomto obrade nasledovalo predstavenie a obetovanie prvorodeného Bohu (porov. Lv 12, 1 – 8). Z tohto vidíme, že na Pannu Máriu, keďže rodila panenským spôsobom, sa neviazalo toto očisťovanie svojej krvi a  Ježiša tiež neviazal zákon, lebo on bol sám osebe najvyšším kňazom a nebolo ho potrebné vykúpiť z kňazskej služby (túto službu konal Léviho kmeň a nie prvorodený ako kedysi). Napriek tomuto sa Panna Mária so svojím synom podrobili zákonu, hoci sa ich netýkal. Aj my chceme ako Ty, Mária, konať podľa Svätého písma a načúvať Božím vnuknutiam, aj keď sa nám budú zdať ťažké a nevzťahujúce sa na nás.

Piate tajomstvo: Ježiš, ktorého si Panna v chráme našla (Lk 2, 41 – 52) Mojžišov zákon zaväzoval všetkých mužov – Izraelitov putovať do Jeruzalema, centra Židov a dostaviť sa do centra Jahveho tri razy do roka: vo sviatok „Nekvasených chlebov“, vo sviatok „Siedmych týždňov“ a vo sviatok „Stánkov“. Už mesiac pred sviatkami sa začalo s poučovaním národa o všetkom, čo súviselo s  nimi. Bolo potrebné doniesť obeť do Jeruzalema. Povinnosť sa vzťahovala na tých, čo vládali vykonať cestu peši a  taktiež len tých, čo bývali do vzdialenosti jedného dňa cesty do Jeruzalema. Deti zaväzoval zákon od puberty, ktorá bola u chlapcov stanovená všeobecne na 13. rok a jeden deň a u dievčat na 12. rok a jeden deň. Bolo mnoho zbožných žien, čo sa pripájalo ochotne k tomuto prejavu zbožnosti svojich mužov a taktiež brávali so sebou deti, čo ešte nemuseli ísť. Takto to robievala aj svätá rodina, hoci to mala 120 km z Nazareta do Jeruzalema, teda 4 – 5 dní cesty. V Evanjeliu je spomenutý jeden takýto prípad, a to keď mal Ježiš 12 rokov a zostal v Jeruzalemskom chráme medzi učiteľmi zákona. Rodičia ho 3 dni hľadali. Ježišovu odpoveď na otázku možno zaradiť do odpovedí formujúcich i vlastnú matku, aby ju pripravil na svoju vrcholnú obeť. Chceme sa aj my učiť Božskej láske, kde nebudeme merať lásku kvapkadlom, ale veľkodušnosťou.

Lúče 2-2007 ? 25


DUCHOVNÉ TÁBORY a OBNOVY

ZDRUŽENIA MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE 2007 Miesto: Modra - Piesok Termíny: 8. 7. - 13. 7. (10 - 12 rokov) 15. 7. - 20. 7. (6 - 10 rokov) 1. 8. - 7. 8. (10 - 13 rokov) Všetky termíny sú už obsadené!

s. Katarína Jašková, DKL Ul. sv. Vincenta 1, P. O. BOX 6 820 12 Bratislava 210 tel.: 02/43 42 49 65

Miesto: Zlatovce Termíny: 23. 7. - 26. 7. (9 - 12 rokov) 26. 7. - 29. 7. (9 - 12 rokov) 30. 7. - 2. 8. (13 - 15 rokov) 2. 8. - 5. 8. (16 - 18 rokov)

s. Konzoláta Matejková, DKL Belušské Slatiny 138/53 018 61 Beluša tel.: 042/46 24 643, 0911 259 769

Miesto: Belušské Slatiny Termíny: 23. 8. - 26. 8. (nad 19 rokov) 27. 8. - 30. 8. (nad 19 rokov) Miesto: Bošany Termíny: 16. 7. - 19. 7. (do 12 rokov) 20. 7. - 23. 7. (13 - 17 rokov)

s. Konzoláta Matejková, DKL (pozri Zlatovce)

Miesto: Nitra Termín: 24. - 8. - 26. 8. (nad 18 rokov)

s. Beáta Kasášová, DKL (pozri Bošany)

Miesto: Vlčí Vrch (POZOR, ZMENA!) Termín: 8. 7. - 19. 7. (vybavujú sa 4 turnusy)

s. Nonnáta Vrbová, DKL Belušské Slatiny 138/53 018 61 Beluša tel.: 042/46 24 643

Miesto: Habovka Termín: 14. 8. - 18. 8. (nad 13 rokov) 19. 8. - 22. 8. (do 13 rokov) Termíny sú už obsadené!

s. Veronika Hanáková Okružná 2057/16-84 026 01 Dolný Kubín tel.: 043/ 58 62 413

26 ? Lúče 2-2007

s. Beáta Kasášová, DKL Oravská 10, 949 01 Nitra 0903 742 291


Miesto: Rajec Termín: 3. 7. - 6. 7. (6 - 10 rokov) 9. 7. - 12. 7. (11 - 14 rokov)

s. Mariana Kušnieriková A. Škrábika 9, 015 01 Rajec tel.: 041/54 23 037

Miesto: Belušské Slatiny Termín: 10. 7. - 14. 7. (od 11 rokov) Termín je obsadený!

Mgr. Slavomíra Belanová Poštová 2 941 11 Palárikovo tel.: 0908 239 618

Miesto: Jasenovce Termíny: 30. 7. - 3. 8. (12 - 15 rokov) 3. 8. – 5. 8. (do 11 rokov)

s. Karitas Grobarčíková, DKL (pozri Košice - Šaca)

Miesto: Košice – Šaca Termíny: 9. 7. - 13. 7. 13. 7. - 17. 7. 18. 7. – 22. 7. 22. 7. - 26. 7.

s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6 040 01 Košice tel.: 055/ 62 50 691

(do 11 rokov) (12 - 15 rokov) (do 11 rokov) (12 - 15 rokov)

Miesto: Toporec (POZOR, ZMENA!) Termíny: 12. 7. - 16. 7. (8 - 14 rokov)

s. Zbygniewa Kepková Jilemnického 32, 059 21 Svit tel.: 052/ 77 55 737

Miesto: Zubák Termíny: 20. 8. - 25. 8. (7 - 14 rokov) Termín je obsadený!

Zuzana Šumichrastová Závadská 2 914 41 Nemšová

Miesto: Mikuleč u Mendriky – ČR Termín: 1. 7. - 7. 7. (do 15 rokov)

s. Františka Majerčíková, DKL Tyršova 39, 612 00 Brno tel.: +420 541 216 693

Miesto: Brno– ČR Termín: 23. 7. - 27. 7. (od 5 rokov)

s. Margita Grobarčíková, DKL Tyršova 39, 612 00 Brno tel.: +420 541 216 693

Nezáviď nikomu! Dobrí ľudia si svoje šťastie zaslúžia a zlí sú aj v šťastí úbohí. Lúče 2-2007 ? 27


SÚŤAŽE

Konečne! Dlhoočakávané tajničky sú tu! Tú dnešnú pre vás pripravila Zuzka Páleníková z Nitry. Znenie tajničky sa ukrýva v šedom stĺpčeku. Ak nám ho pošlete SMS-kou na 0911 220 313 alebo mailom na luce@zmm.sk, budete zaradení do žrebovania o knižnú odmenu.

1. Komu zo svojich učeníkov Pán Ježiš povedal: „Ty si skala...“? 2. Ako sa volá rieka, v ktorej bol pokrstený Pán Ježiš? 3. Meno sestry, ktorej Panna Mária zverila Zázračnú medailu 4. Rodné meno sv. Kataríny Labouré 5. Meno otca Panny Márie 6. Kto pri krížovej ceste podal Pánu Ježišovi šatku? 7. Ktorý z evanjelistov mal pôvodné povolanie lekára? 8. Kto pomáhal Pánu Ježišovi niesť kríž? 9. Kto zradil Pána Ježiša? 10. Meno matky Panny Márie 11. V ktorej záhrade sa Pán Ježiš potil krvou? 12. Rodné priezvisko pápeža Jána Pavla II. 13. Jeden z našich vierozvestcov 14. Meno súčasného Svätého Otca 15. Kto postavil archu?

28 ? Lúče 2-2007


AKTUÁLNE ŠKANDÁL SLUŽBY Doba, v ktorej žijeme na začiatku 21. storočia, obľubuje škandály. Priam ich vyhľadáva a sýti nimi diváka i čitateľa. Ľudia ich hltajú a škandály (menšie i väčšie, celosvetové i naše, dedinské), sa stávajú obľúbeným predmetom rozhovorov. Škandál služby je názov knihy spisovateľa známeho i na Slovensku – Jeana Vaniera. Je zakladateľom spoločnosti Archa a Viera a svetlo, v ktorých žijú zdraví spolu s postihnutými, učia sa vzájomne si hľadať svoju dôstojnosť, navzájom si slúžiť. Je to odovzdávanie skúsenosti – daru služby. Preto vám ju dávame do pozornosti. Vydali ju Redemptoristi (Slovo medzi nami, Puškinova 1, 811 04 Bratislava). Milí priatelia, i my vás pozývame k tejto skúsenosti. Počas prázdnin prežiť 2 týždne v spoločenstve, v modlitbe a konkrétnej službe starkým, telesne a mentálne postihnutým ľuďom v  Domove vďaky a deťom i mamám v občianskom združení Áno pre život. Spoločne budeme hľadať, ako dnes žiť evanjelium, ako lepšie slúžiť, kde hľadať zmysel života. Skúsenosť minulého roku nás nadchýna ku vzájomnej spolupráci, zdieľaniu spoločenstva a viery. Dvere máte u nás otvorené! Termíny: 2. 7. – 13. 7. 2007 13. 8. – 25. 8. 2007 Kontaktná adresa: s. Františka Pavlendová, Námestie A. Škrábika 9 015 01 Rajec tel.: 041/542 30 37 „Vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“ (Jn 13, 4 – 5) Na stretnutie sa tešia sestry z Raj©a Lúče 2-2007 ? 29


Päť prvých sobôt v Nitre Ako už iste viete, mnohí mladí sa zapojili do rozbehnutej aktivitky ZMM, ktorou je 5 prvých sobôt pre Pannu Máriu. Medzi nimi sme aj my, vaše centrum Nitra. Chcem vám touto cestou aspoň trošku priblížiť atmosféru na takomto „stretku“. Keď nám prvé slnečné lúče pošteklia nošteky a zazvoní ráno budík, hor sa do našej kaplnky, kde nás už víta so širokým úsmevom sestrička Beáta. Je prvá sobota v mesiaci a o 6.25 sa začína sv. omša (áno, dobré čítate, ten čas je taký skorý J). Musíme prísť skôr, aby sme sa stihli pripraviť (hlavne naši miništranti) a  hlavne prebrať, aby sme nebodaj nezaspali J. Po sv. omši nás čakajú veľmi chutné raňajočky, ktoré pre nás s láskou pripravili naše sestričky. Poviem vám, že neviete o čo prichádzate, keď nepapáte v kláštore, pretože to pohostenie fakt stojí za to. Raňajkujeme a  rozprávame sa asi tak polhodinku a  potom sa presunieme opäť do kaplnky, ale tentoraz sa ideme pomodliť sv. ruženček. Keď sa podarí, tak si jednotlivé tajomstvá aj premietame. A aby sme mali všetci čo robiť, tak si rozdelíme úlohy. Niektorí sa premodlievajú, jeden má úvod a  záver, ďalší čítajú zamyslenia a niekto pretáča diapozitívy J. A aby sme splnili aj ďalšiu požiadavku našej Nebeskej Mamičky, a tou je meditácia, medzi jednotlivými desiatkami je párminútové ticho. Aby sme neboli len takí suchí, spievame piesne a máme aj gitarový doprovod (za čo ďakujeme nášmu Mišovi J). Po modlitbe sv. ruženca už nasleduje voľný program. Ideme domov alebo sa ešte spolu porozprávame a  zasmejeme. Potom sa už naozaj rozlúčime so sestričkami a s mladými a ideme si každý po svojej robote. Na záver by som vás chcela povzbudiť k  tejto milej aktivitke, z  ktorej sa naša Nebeská Mamička určite teší. Nemusíte vôbec vstávať ráno a raňajkovať v kláštore. Stačí, ak splníte všetky požiadavky prvých päť sobôt. Naozaj to stojí za to, pretože okrem toho, že sa stretnete a porozprávate, máte v  nebi veľkú odmenu a  mnoho milostí. Len nezabúdajte, že ak sa už nato dáte, nesmiete to prerušiť, pretože soboty musia byť za sebou. Prajem vám veľa milostí a silu vytrvať. To ostatné už príde aj samo... Jarulka J 30 ? Lúče 2-2007


Dobrá matka má svojmu dieťaťu vždy čo povedať. Kto iný ako práve naša matka nás vie najlepšie povzbudiť, privinúť si nás, keď nám je ťažko, nájsť odpovede na otázky, ktoré nás trápia? Takisto ako naša pozemská mamička, ba určite omnoho viac nás denne zahŕňa svojou láskou naša Nebeská Matka. Matka, ktorú nám všetkým, mne i tebe daroval pod krížom Pán Ježiš. Je tu pre mňa v každej sekunde môjho života. Učí ma denne spoznávať silu modlitby, veľkosť odpúšťania a obetu. Stačí tak málo, mať srdiečko vždy pripravené počúvať jej rady a darovať jej kúsok svojho času. Zapojme sa preto spoločne do Fatimských sobôt a zistíme, že náš dar pre Pannu Máriu bude tisíc násobne odmenený. Veď prisľúbenia Panny Márie spojené s piatimi sobotami sú drahokamami pre našu dušu. Nie nadarmo Pannu Máriu nazývame v Loretánskych litániach Kráľovnou neba. Loretánske litánie sú nádhernou modlitbou Máriinho dieťaťa, v ktorej spoznávame Pannu Máriu ako Pannu, Matku, Kráľovnú... Každé zvolanie Loretánskych litánií je hlaholom srdca Máriinho dieťaťa; hlaholom lásky, radosti a vďaky. Lásky dieťaťa ku svojej dobrej matke. Radosti a vďaky, že sa môžem nazývať dieťaťom matky zmŕtvychvstalého Spasiteľa. Načrime spoločne do pokladnice loretánskych litánií, a v blížiacom sa mesiaci máji nechajme zaznieť i v našich srdciach: „MATKA, ORODUJ ZA NÁS!“

Lúče 2-2007 ? 31


Luce 2-2007  

casopis pre spolocenstva ZMM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you