Luce 2-2006

Page 1

Časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže

2 / 2006 príspevok 20,- Sk


ĽUDIA AKO MY

Sv. Tomáš Akvinský

Tomáš bol syn grófa, narodil sa v r. 1226 na zámku pri Monte Cassine. Už ako dieťa bol tichý, ale pritom veselý, mravný a nevinný ako anjel. Ako päťročného ho otec dal na výchovu a vzdelanie k benediktínom. Tomáš už vtedy veľmi túžil poznať Boha. Vďaka vynikajúcim vlohám to onedlho dotiahol tak ďaleko, že už ako desaťročný mohol ísť študovať na vysokú školu. No rodičia ho tam hneď neposlali, ale vzali si ho domov na zámok. Tu sa ustavične učil, modlil a pomáhal chudobným. Sám si odtŕhal od úst, len aby mohol pomôcť chudobným. Po čase, už štrnásťročný, odobral sa na vysokú školu do Neapola, kde bolo vtedy mnoho vedychtivých študentov. Tomáš dosť zavčasu spoznal nebezpečenstvo, ktoré tu hrozilo jeho nevinnosti, preto sa radšej vyhýbal spoločnosti. Voľný čas najradšej trávil v kostole alebo sa zavrel doma v izbe a venoval sa štúdiu. Pritom nikdy nezabúdal na chudobných a radšej si odtrhol od úst, len aby im mohol niečo dať. Tomášovi sa tak veľmi zapáčila práca dominikánov, že neváhal obliecť si ich biele rúcho. Len čo sa o tom dozvedeli jeho rodičia, snažili sa ho od toho odhovoriť, no Tomáš vo svojom rozhodnutí pevne zotrval, aj keď musel prekonať veľa nepríjemností. Predstavení ho poslali do Kolína, aby sa tam učil pod vedením sv. Alberta Veľkého. Aj tam vynikal nad všetkých ostatných žiakov, hoci s pokorou ukrýval svoje vlohy a schopnosti. A keďže pri svojom pokornom duchu jednostaj mlčal, a pritom bol nápadne vysoký (190 cm) a tučný, spolužiaci ho pokladali za hlúpeho a prezývali ho „nemý vôl zo Sicílie“. Raz ho však učiteľ Albert vyzval, aby rozumovými dôvodmi vysvetlil akési nejasné miesto zo Svätého písma o jestvovaní Boha. A tu sa Tomáš tak múdro rozhovoril, až sa všetci začudovali a Albert, sám prekvapený, zvolal: „Vy nazývate Tomáša ,nemým volom‘, ale príde čas, keď sa on ozve takým mohutným hlasom, že ho počuje celý svet!“ Neskoršie, keď už ako učiteľ prednášal v Paríži, v Neapole alebo v Ríme na univerzite, hrnuli sa k nemu študenti v takom počte, že sa do školských siení nemohli vmestiť. Vykladal Sväté písmo a spisy svätých otcov s najväčšou dôkladnosťou. Napísal veľa kníh. Jeho spisy sú trojakého druhu: výklady Svätého písma, spisy filozofické a teologické. Keď sa ho raz sv. Bonaventúra opýtal, z ktorej knihy berie svoju učenosť, ukázal na kríž a povedal: „Tu, hľa, moja kniha!“ Bol výborný kazateľ, ba aj básnik. Skvele to dokázal vtedy, keď pápež Urban IV. zaviedol slávnosť Božieho Tela a požiadal Tomáša, aby napísal text modlitieb a piesní ku sv. omši a do breviára na ten sviatok. Zostavil modlitby sv. omše i breviára a zložil nádherné veršované hymny o najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktoré podnes obdivujeme. Aj pri veľkej sláve, ktorej sa tešil po celom svete, bol skromný, pokorný a poslušný ako posledný rehoľný brat. Pre čnostný život a veľkú učenosť ho pápeži chceli povýšiť na vysoké hodnosti, ale on neprijal nijaké vyznačenie. Ked už viac rokov účinkoval ako slávny učiteľ na univerzitách v Paríži a v iných významnejších talianskych mestách, v 37. roku jeho života mu predstavení dovolili vzdať sa učiteľskej katedry a mohol žiť ako jednoduchý rehoľník vo svojej kláštornej cele. Ale ustavičné napätie ducha podrylo jeho sily natoľko, že zo dňa na deň väčšmi upadal. Cítiac, že sa blíži jeho posledná hodina, odložil pero a knihy, aby sa mohol pripraviť na cestu do večnosti. Pápež Gregor X. v tom čase zvolal cirkevný snem do Lyonu. Aj Tomáš, hoci už chorý a slabý, sa na pápežovu výzvu vydal na cestu. Ale cestou tak vážne ochorel, že musel zostať v kláštore cisterciánov vo Fossanove. Cítil, že sa blíži jeho koniec, preto si vykonal generálnu sv. spoveď a prijal najsvätejšiu Oltárnu sviatosť. Zomrel 7. marca 1274, zanechajúc svetu bohaté poklady vzácnych teologických spisov a meno najväčšieho teológa a filozofa západnej Cirkvi. Pápež Ján XXII. ho v r. 1323 vyhlásil za svätého, pápež Pius V. ho v r. 1567 povýšil na doktora, čiže učiteľa Cirkvi a pápež Lev XIII. ho v r. 1880 vyhlásil za patróna všetkých katolíckych škôl. Jeho sviatok sa slávi 28. januára. Fiona

2


Ú V O D N

Í

K

Milí priatelia, prišiel čas, keď po trojročnej tvrdej drine staré predsedníctvo ZMM odovzdalo štafetu svojho „funkcionárčenia“ novému predsedníctvu, teda mladým, ktorých sme si zvolili koncom minulého roka na regionálnych stretnutiach. V mene nového predsedníctva i v mene vás, milí ZMM-áci, im vyslovujem úprimné ĎAKUJEM za to, že vytrvalo bežali svoj úsek pretekov vo vedení ZMM a úspešne dobehli do cieľa. Zanechali za sebou veľký kus dobre vykonanej práce. Práve im vďačíme za to, že občianske združenie ZMM má dnes svoje vnútorné pravidlá, stanovy a propagačný materiál, za vybudovanie centra, rozvoj miestnych spoločenstiev a charitatívnej činnosti (Boj proti hladu), za spoločné akcie a výlety (Zlet, Krídla lásky, Kolín), predovšetkým však za to, že všetko robili s pokorou a obetavosťou, bez nároku na odmenu, v rámci svojho voľného času, často aj na úkor školských či pracovných povinností. Nie je ľahké prevziať ich štafetu a bežať v ústrety cieľu aspoň tak statočne ako oni, ale rozhodli sme sa bežať s plným nasadením od prvej chvíle. Každého z nás Pán obdaril inými talentmi a nechce, aby sme ich ako neužitoční sluhovia zakopali do zeme. Nie náhodou nás spojil do jedného tímu, ktorý má riadiť život ZMM na Slovensku počas nasledujúcich troch rokov. Uvedomujeme si, že talenty, ktoré máme, musíme naplno využívať pre službu združeniu, aby prinášali úrodu v jednotlivých spoločenstvách v každom

kúte našej krajiny. Prevzali a podelili sme si jednotlivé úlohy a vytýčili sme si méty, ktoré chceme počas nášho pôsobenia dosiahnuť. Chceme, aby združenie tak ako dosiaľ vychovávalo svojich členov k mravnému a čestnému životu, prehlbovalo v srdciach mladých úctu k Panne Márii, túžbu nasledovať ju svojím životom, aby ZMM bolo naďalej jednou veľkou rodinou, ktorá má tú najlepšiu Mamu na svete. Keďže naše združenie patrí do mariánsko-vincentskej rodiny, cítime, že je potrebné vniesť do našich spoločenstiev aj vincentskú charizmu. To znamená priblížiť sa chudobným, ktorí žijú v našom okolí a s láskou im slúžiť. Zároveň chceme spolu s vami prijať pozvanie pápeža Jána Pavla II. dané mladým tretieho tisícročia: „Choďte na hlbinu“ a upriamiť našu pozornosť na to, čo nám pomôže nájsť pravý zmysel života. Milí ZMM-áci, ďakujeme vám za podporu a dôveru, ktorú ste do nás vložili. S láskou, radosťou, pokorou i strachom sme prijali povinnosti, ktoré máme pred sebou. Celé naše pôsobenie v predsedníctve sme však zverili do ochrany Panny Márie a každodennou modlitbou prosíme Pána, aby riadil naše kroky podľa svojej vôle a Ducha Svätého, aby nás napĺňal svojimi darmi v službe pre vás, aby bolo združenie tým, čím má byť - teda ohňom, ktorý bude zapaľovať nové a nové srdcia. Sme tu pre vás prácou, modlitbami, spevom, tancom... jednoducho všetkým, čo naše srdcia spoločne pozdvihne k Bohu. Vaše predsedníctvo

3


SPIRITUALITA Milí mladí priatelia, opäť sa stretávame v rubrike Spiritualita v našom (in)formačnom časopise Lúče. Čomu, alebo komu by sme mali nasledujúce články venovať? Myslím, že by sme mali uprednostniť sv. Katarínu Labouré, nakoľko tento rok uplynie 200 rokov od jej narodenia a 130 rokov od jej smrti. I keď mnohí z nás dobre poznáme jej životopis, predsa však považujem za dobré pripomenúť si určité momenty v jej živote, ktoré i nám, mladým 21. storočia môžu veľmi pomôcť. Preto dnes chcem hovoriť o mladých rokoch Kataríny, pripomenúť, ako ona žila toto obdobie, ako nám bola blízko vo svojom detstve i v mladosti. Odkaz, ktorý jej zverila Panna Mária, obsahuje jednu časť týkajúcu sa práve mladých ľudí. Dnešný svet ponúka často všetko okrem skutočného, dokonalejšieho životného vzoru. Avšak Panna Mária je tu takým vzorom, predstavujúcim sa v službe, vo svätosti, zachytený v speve Magnificatu. Katarína prijala tento model svätosti už od svojho detstva. Ako? VO FAIN-LES-MOUTIERS V životopisoch nie je veľa zmienok z obdobia jej mladosti. V deviatich rokoch Katarína stratila svoju mamu, Lujzu Magdalénu Gontard, 9. októbra 1815. Zostáva sama s deviatimi súrodencami, so svojim otcom Petrom Labouré, ktorý je farmárom a zároveň starostom v tejto dedine. Čo sa týka prázdna zanechaného po matke, Katarína našla sama riešenie: v matkinej izbe bola soška Panny Márie. Zoe, ako ju doma volali, je malej postavy na to, aby ju dočiahla. So slzami vystupuje na stoličku a objíma Pannu Máriu. Žiada ju, aby odteraz ona bola jej matkou, ktorú práve stratila. „Teba si volím za Matku“ – povedala Katarína Panne Márii. Nevieme, aké boli jej vzťahy s priateľkami z obce, vieme však, že na farme je táto rodina početná, zložená z troch dievčat a siedmich chlapcov. Okrem Tonky a Augusta, všetci boli od nej starší. POBYT V SAINT-RÉMY od r. 1815 do januára 1817 Saint-Rémy je malé mestečko, kde žila jej teta Margita Jeanrot, sestra jej otca, ktorá sa vydala za Antona Jeanrota, obchodníka s otcom. Pán Labouré poslal svoje dve dcéry, Katarínu a Tonku do Sain-Rémy na žiadosť svojej sestry. U tety žila s dvoma bratrancami a štyrmi sesternicami vo veku od 10 do 18 rokov, teda všetci starší ako ony dve. Podľa svedectva jednej sestry, Katarína priviedla svoju tetu opäť k náboženskému životu, čo dokazuje, že sama už žila hlboko svoju vieru.

4


NÁVRAT NA FARMU Po dvoch rokoch sa otec rozhodol k návratu svojich dvoch dcér. Pre Katarínu je tento návrat sviatkom po všetkých stránkach, pretože práve prichádza deň jej prvého svätého prijímania, určený na 25. januára 1818. Má chuť do práce a je iniciatívna. Pre staršiu sestru Máriu Lujzu, ktorá ju zaúča do domácich prác, je to východisko pre jej veľkú túžbu vstúpiť do Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky. Katarína-Zoe, dvanásťročná, uľahčila sestre tento odchod. Pozerajúc na Tonku, ktorá ma 9 a pol roka, jej hovorí: „My dve sa postaráme o domácnosť.“ Útočište k Panne Márii nebolo pre ňu pasívnou ochranou ustrašeného dieťaťa. Tento zväzok nadviazala v noci viery slobodne a zodpovedene. Ako dvanásťročná je už schopná a zrelá vziať do rúk ťažký náklad, ktorý pritlačil jej matku a stať sa prvou spolupracovníčkou otca, farmára. Život na farme je tvrdý, jej každodenná práca je naprogramovaná od rána do večera. MÁRIINA ŠKOLA Drsné a ťažké práce, ktoré Zoe vykonávala, by mohli odradiť jedno mladé dievča. Je pravdou, že Katarína je dosť vážna na svoj vek, ale vždy dobrej nálady prejavenej skromne. Istá súčasníčka svedčila, že sa vedela zabávať na sviatok v Cormarin (usadlosť), kde bola veľmi milá, trpezlivá, uzmierila deti a bola štedrá voči chudobným, keď im rozdelila svoje sladkosti, ktoré dostala. Životopisci nehovoria veľa o jej vrstvníčkach z okolia. Milo ich pozdravila, pri východe z kostola sa trochu pozhovárala a čo najskôr sa vrátila domov, aby sa postarala o domáce práce. Dávala každému, čo potreboval. Najlepšie obslúžení boli otec ako pán domu, a chorý brat August, pretože jej predstavoval Ježiša. Neplače nad svojimi začiatočníckymi omylmi, ale napravuje ich v tichosti a tak sa učí na každej veci. To je škola tej, ktorá nechodí do školy. Je to Máriina škola, skrytý život služobnice, kde nachádza silu k úsmevu a dobrej službe. Jej tajomstvo je skryté v únikoch z farmy smerom ku kostolu vo Fain. Slúži tam len jeden kňaz, ktorý prichádza, aby udelil sviatosti manželstva, pohreby, zriedkavo na sv. omšu v nedeľu. Tu sa modlí sa na kolenách na kamenných dlaždiciach a táto modlitba dáva zmysel celému jej životu. Katarína bola obyčajným dievčaťom, bola jednou z nás, i keď jej životné pomery boli odlišné od našich, predsa jej život môže byť pre nás úžasným vzorom. Čo ťa najviac oslovilo na Kataríne? Popremýšľaj, v čom ju chceš a môžeš aj ty nasledovať. s. Beáta Kasášová, DKL Použitá literatúra: Sr. Fides Mitašová: Sv. Katarína Labouré a posolstvo Panny Márie mladým ľuďom

5


STRETKO

O dvoch staviteľoch (6-26)

U

Modlitba: keď sa stíšime, je vhodné začať peknou piesňou a následne animátor povie tieto slová evanjelia: „Čo ma oslovujete: >Pane, Pane,< keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne...“ (Lk 6, 46 - 47) Pane, pozývame ťa medzi nás, otvor nám rozum i srdce, aby sme boli vnímaví na to, čo nám chceš povedať.

R

Aktivita: všetci si posadáme do polkruhu, animátor dá žrebovať účastníkom vopred pripravené lístočky (zvýraznené slová v nasledujúcom príbehu treba pred stretkom napísať na lístočky). Každý bude znázorňovať, čo sa v príbehu odohráva podľa úlohy, ktorá mu bola pridelená na lístočku. Animátor začne pomaly (za každým zvýrazneným slovom sa chvíľku pozastaví, aby sa mohla úloha dostatočne zviditeľniť) a dramaticky číta nasledujúci príbeh: „Čo ma oslovujete: >Pane, Pane,< keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich.“ Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, tak ďaleko, a predsa tak blízko, žil raz múdry muž. Ten sa rozhodol, že si postaví príbytok. Hlboko kopal a veľmi sa namáhal. Pot mu stekal po umorenej tvári, ale on sa nevzdával. Kopal tak hlboko, až narazil na skalu. A tu postavil nádherný pevný dom na pevnom základe. Veľmi ďaleko a predsa tak blízko žil aj bol jeden hlúpy muž. Tento hlúpy muž bol lenivý, povrchný a ktovie aký ešte. Ten sa veľmi nenamáhal s kopaním. Postavil svoj dom na piesku. Tak si žili obaja a boli spokojní. No v jeden deň sa spustil obrovský dážď, privalili sa hrozitánske vody, strhla sa zlostná víchrica a oborila sa na oba tieto domy. Dom na piesku sa hneď zrútil a zostalo po ňom veľké rumovisko. Lenže pevný dom múdreho muža bol dobre postavený a ani víchrica, ani dážď, ani voda s ním nemohli pohnúť, lebo mal pevný základ na skale.

O

Diskusia: po tlieskaní a ováciách nad presvedčivým výkonom hercov nasleduje búrlivá J diskusia. Opakujem diskusia, aby to nebolo len poučovanie zo strany animátora, aby sa spoločne dospelo k záveru. Môžete si pomôcť otázkami: Ktorému mužovi sa podobám ja? Staviam si dom na skale, alebo na piesku? Kto alebo čo mi pomáha stavať „môj dom“? (dom – alegoricky - naša duša, život, princípy, hodnoty v nás...) Čo môže byť v mojom živote „dážď, víchrica“? Uskutočňujem Ježišove slová? Ako žijem evanjelium? Je vhodné si pomôcť aj samotným Písmom. Tento príbeh nájdete v Mt 7, 24n a tiež Lk 6, 46 n. Sväté písmo = Ježišovo slovo, je ten pravý pevný základ nášho života. Sv. Písmo má sviatostný základ. Určitým tajomným spôsobom je Boh stále prítomnývo svojom slove. Môžete si dať záväzok, že sa budete snažiť ako múdry muž stavať svoj dom na skale, pevnom základe a uskutočňovať Ježišove slová. Tie treba najskôr poznať cez Sv. Písmo. Keď si budeme čítať Písmo každý deň (aspoň pár veršov), postupne budeme objavovať úžasné evanjeliové posolstvo Pokoja a Lásky. Na záver desiatok a pieseň Vytváraj a stavaj Boží dom.

G

Poznámka: podľa vekovej skupiny, s ktorou pracujete, treba prispôsobiť aj otázky v diskusii. Vyššie uvedené sa hodia skôr pre 13 a viacročných. Pre mladších sú vhodné otázky typu: Ktorým mužom by ste chceli byť a prečo? Prečo dom na piesku hneď spadol? Prečo dom múdreho muža vydržal? Ak deti chcú, môžete si divadielko zahrať aj viackrát, aby sa deti postupne vystriedali a potom sa naučiť pesničku.

6


Vyber si strom

(pre 16 – 26 ročných rozumných spoluobčanov)

P Cieľ: Zamyslieť sa nad tým, čo nám hovorí Boh, čo nám hovorí diabol, čo nám

ponúka dnešná spoločnosť a čo nám ponúka Boh. Vybrať si život pre seba i svoje okolie. Zavrhnúť a zrieknuť sa zla vo svojom živote.

G

Pomôcky: Sv. Písmo, pastelky, písatká, fixky, 2x veľký baliaci papier (najmenej A3 formát), časopisy s obrázkami, lep, nožnice

)

Úvod: Položíš otázku - Koľko stromov bolo v rajskej záhrade? Pozorný čitateľ Sv. Písma to určite vie, ale ak viacerí váhajú, odporúčam Gn 2, 9. Všimneme si, že tam bolo veľa stromov, ale pre nás sú dôležité dva stromy v strede Edenu - Strom života a Strom poznania dobra a zla. Teraz sa rozdelíte na dve skupiny. Jedna namaľuje, vystrihne a pozliepa, ako si predstavuje Strom života - do koruny stromu napísať, vlepiť obrázky života. Druhá skupinka zobrazí Strom poznania dobra a zla, symbolicky tam môžu nakresliť jablká, nalepiť obrázky predstavujúce morálne zlo, napr. ako sa prejavuje zneužitie slobody človeka, rasizmus, drogy, a pod., ale aj fyzické zlo, napr. choroba, pokazené veci, nabúrané auto a pod. Na tvorivú aktivitu okolo 30 minút, ak si šikovný, zožeň magič a pusti tam niečo meditatívne bez slov. Po dokončení umeleckých výtvorov nasleduje prezentácia, keď zástupca skupinky predstaví plagát a čo je na ňom zobrazené.

U

Zamyslenie: Čo tým chcel autor povedať? V Edene dal Boh vyrásť dvom stromom. Zo Stromu života dovolil jesť, ale zo Stromu poznania dobra a zla jesť zakázal. Prečo? Boh nám dal slobodnú vôľu, môžeme sa slobodne rozhodnúť. No každé naše rozhodnutie má aj svoje následky. Len jedno mi nejde do hlavy. Prečo zakázal jesť z toho druhého stromu? Veď poznať dobro, čo je na tom zlé? Dobro a zlo sú len naše pomenovania pre „niečo“, čo sa deje, alebo aké to „niečo“ je. Sú to len naše pomenovania. Dobro a zlo sú protiklady. Keď chceme poznať dobro, nenazveme to dobrom, pokiaľ nevieme, že tu existuje aj niečo úplne opačné - zlo. Keď na vlastnej koži zažijeme, čo je zlo, až potom pomenujeme danú vec: toto je dobré, toto je zlé. Boh nás vo svojej nekonečnej Láske chce uchrániť: „Jedz zo Stromu života, užívaj v radosti všetky stromy. No len zo Stromu poznania dobra a zla nejedz, lebo v ten deň určite zomrieš.“ (Gn 9, 16). Boh nás chce „zbaviť od zlého“ (Mt 6,13); no my sa rozhodujeme proti Bohu a v podstate proti nám samotným. Hovoríme, že Boh nás obmedzuje, stále niečo prikazuje (Desatoro). A potom uveríme radšej diablovi, ktorý poprekrúca Božie slová. „Ani z jedného nesmiete jesť? Nemôžete sa ani dotýkať toho stromu? Nezomriete, ale budete poznať dobro a zlo,“ hovorí ľstivý had (porov. Gn 3). Túžba po nezodpovednej slobode, prebudenie pýchy a následne narušenie nášho vnútorného poriadku a pokoja nás odvádzajú od Boha a sami sa svojím rozhodnutím vrháme do priepasti poznania zla, do priepasti hriechu. Jediné východisko je Ježiš, ktorý nás vykúpil svojou svätou krvou. Každý deň stojíme pred rozhodnutím. Každý deň si môžeme vybrať – Strom života, alebo Strom poznania dobra a zla. No buďme si vedomí aj následkov za naše každodenné rozhodnutia. Voľme si Život. Prosme Ježiša, ktorý je ten pravý Život (Jn 11, 25). Zakončíme modlitbou vlastnými slovami a desiatkom sv. ruženca.

7


Lectio divina (14 – x rokov)

P Cieľ: upriamenie pozornosti na čítanie Svätého Písma (ďalej len SP), objavenie pokladu zakopaného v poli, prežívanie Božej prítomnosti. Pomôcky: SP aby mal každý účastník, a nesmie chýbať vytrvalosť a otvorenosť Duchu Svätému.

G

Milý animátor, existuje mnoho brožúrok o tom, ako čítať SP. Určite aj vy ste skúšali možno aj takýto spôsob, možno podobný spôsob čítania SP. Pokúsim sa veľmi v krátkosti zamerať na to najdôležitejšie. Tento spôsob je známy v Cirkvi už u cirkevných otcov. Hovorili, že to, čo je v SP, je ako oblak, za ktorým je slnko. Tiež prirovnávali cestu za Slovom ako cestu púšťou. Keď kopeme do hĺbky, v púšti nájdeme vytúžený prameň. V stredoveku si pestovali duchovný život hlavne cez SP. Tento spôsob má štyri kroky: 1. lectio - čítanie určitého textu, nahlas, v mysli, viackrát za sebou, koľko nám je vhodné. 2. meditatio - rozjímanie, preniknutie do hĺbky textu, vstúpenie do deja, pochopenie súvislostí, čo mne chce Boh chce povedať, teraz na konkrétnu situáciu, v akej sa nachádzam. 3. oratio - sebapoznávanie, vnútorné uzdravovanie, pretváranie našej duše, Boh nás lieči; možno si pozrieť aj podobné, paralelné texty; je to výpoveď viery, Čo si človek „narozjímal“ to teraz Boh požehnáva a posiela späť k nám. 4. kontemplatio - je určité pokračovanie v modlitbe, s jediným rozdielom, že kontemplácia (nazeranie) sa nedá robiť, kedy si my zachceme. Je to modlitba preniknutá milosťou Božou, je to akýsi rozlet ducha. Treba otvorené srdce a milosť si nájde cestu. Je to zakúsenie Božej prítomnosti v Jeho slove, v nás samotných. Toto celé môžeme v skratke prirovnať k Ježišovmu výroku: „Hľadajte (lectio) a nájdete (meditatio)! Klopte (oratio) a otvoria vám (kontemplatio).“ (Lk 11, 9) Skôr, ako sa začnete takto modliť, treba prejsť prvou bránou k Bohu ticho. Potom uznať svoju hriešnosť, a môžete si vzbudiť úmysel, za koho chcete tento čas obetovať. Potom sa pustíte do čítania a ostatných krokov. Netreba sa ponáhľať, všetko v pokoji vychutnať, slovo za slovom si postupne uvedomovať. Ak sa táto metóda praktizuje v skupine, je potrebné, aby si animátor vopred určil text, najskôr sa do neho sám zahĺbil, preskúmal iné súvislosti, našiel príslušnú literatúru k danému textu, aby text obsahovo zvládol a pochopil a toto následne použil pri kroku č. 2, kde sa ide do hĺbky a je vhodné pochopiť určité súvislosti. No ak si netrúfaš, neboj sa, všetko odovzdaj do Božích rúk, a spoločne sa modlite ako viete a ako ste schopní podľa týchto krokov. Veď ako plávať sa naučíme jedine plávaním, tak aj modliť sa SP sa naučíme jedine modlením sa. Ponúkam ti vhodnú pomôcku, ktorú môžeš rozmnožiť a rozdať ostatným ľudkom, aby sa vám ľahšie modlilo. LECTIO DIVINA (božské čítanie) * stíšenie sa, ľútosť, vzbudenie úmyslu 1. lectio- čítanie 1 – x krát 2. meditatio- rozjímanie, preniknutie do hĺbky textu, vstúpenie do deja, pochopenie súvislostí 3. oratio- pretváranie duše, sebapoznávanie, vnútorné uzdravovanie

8

4. kontemplatio- nazeranie, pokračovanie v modlitbe, preniknutie milosťou Božou, zakúsenie Božej prítomnosti v Jeho slove * actio - uvedenie do praxe * poďakovanie vlast. slovami


Hľa, služobnica Pána (pre ochotné srdce a zdravé ruky)

P Cieľ: inšpirovať sa Svätým Písmom pre aktívnu službu blížnym

G

Pomôcky: 3x Sv. Písmo, papier, 3 ks obálok, pero

R

Aktivita: Deti sa rozdelia na tri skupinky. Prvá skupina dostane v obálke čistý hárok papiera a na inom napísané súradnice - Mt 6, 24; Lk 16 ,9 - 13; Jak 5, 1 - 6; To isté dostane aj druhá skupina, iba súradnice budú nasledovné - Mt 6, 24; Lk 6, 13; Rim 12, 11; Hebr 12, 28; Tretia skupina dostane súradnice Mk 10, 45; Mt 20, 28; Jn 13, 12 - 15; Keď sa deti rozdelia, povieš nasledovné pokyny: V skupinke si rozdeľte úlohy: 1) čítač - nájde a prečíta pozorne každý citát. 2) zapisovateľ - napíše v skratke prečítané citáty na papier. 3) všetci spolu sa dohodnete na kľúčových slovách všetkých určených citátov a zapíšete, čo je hlavná myšlienka textov, o ktorých ste premýšľali. 4) zhŕňač - po skončení práce v skupinkách zhrnie pred ostatnými, ako sa im pracovalo v skupinke, k akému záveru dospeli, atď. Úlohou teba, ako animátora je všetko pekne zhodnotiť a prípadne uviesť na pravú mieru. Skupina č. 1 mala čeliť otázke, či máme slúžiť Bohu alebo mamone (peniaze, majetok). Skupina č. 2 mala dospieť k záveru, že máme slúžiť jedine Bohu. A skupina č. 3 mala prísť na to, že aj my podľa príkladu Ježiša Krista máme pokorne slúžiť svojim blížnym. Ak sme o tom ešte nie úplne presvedčení vo svojom srdci, je vhodné a nanajvýš chvályhodné, aby sme si vzali príklad od našej nebeskej matičky: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) Stretko a následná diskusia o tom, má smerovať k tomu, ako súžime svojim blížnym, alebo ako môžeme slúžiť vo svojom okolí. Ľudia okolo nás potrebujú, naša viera nemôže ostať v škrupine, schovaná a bojazlivá. Aby sa nám nestalo, že naša viera bez skutkov bude mŕtva. Dohodnúť sa na konkrétnej forme služby, pomoci vo svojom okolí. Desiatok ruženca s prosbou o požehnanie našej konkrétnej služby, na ktorej sme sa dohodli počas stretnutia. Napríklad: Ak dnes pomôžeš pri práci doma, môžeš poslúžiť rodičom a súrodencom. Aj učenie je tvojou prácou. Často namáhavou. Na tvoje dobré výsledky čakajú nielen učitelia a rodičia, ale skutočne mnohí, s ktorými budeš v budúcnosti žiť a pracovať. Je pekné pripravovať sa na svoje povolanie (návšteva detského domova, zbierka finančná, potravinová, pre najbiednejších, rodiny v núdzi, opustené matky s deťmi, pre bezdomovcov, pre misie,... atď.). Láska vie byť vynaliezavá. Tak sa teším, že mi čoskoro napíšete, ako ste sa stretkovali, aj o svojich vynaliezavých nápadoch a dobrých skutkoch. Možno tak inšpirujete aj ostatných ZeMeMákov. Tak nám nezabudnite napísať späť do redakcie. Vaša trpezlivá Maruška +

9


NA KOBERČEK

Vo februári sa skončilo „kraľovanie“ nášho predsedníctva, čiže ich funkčné obdobie, ktoré trvalo už od roku 2002. Svoje úlohy úspešne dotiahli do konca a odovzdali štafetu „novej vláde“ :-). Uplynulé obdobie sa nieslo v znamení volieb na regionálnej i národnej úrovni a tí, ktorým ste vyjadrili svoju dôveru, sa vám teraz predstavujú v plnej paráde:

Jaroslava Muchová Vek: 16 rokov Pochádzam z: Nitry Študujem na: Piaristickom Gymnáziu v Nitre Zastupujem región: západ V ZMM som: 5 rokov V ZMM sa mi nepáči: miestne zaspaté centrum Svojou funkciou v predsedníctve by som chcela priniesť: seba, prispievať k dobrým vzťahom Moje vízie a plány: oživovať spoločenstvá 10

Vek: 21 rokov Pochádzam z: Rabče Pracujem ako: murár Zastupujem región: stred V ZMM som:9 rokov V ZMM sa mi nepáči:: – Svojou funkciou v predsedníctve by som chcel priniesť: aby sme sa viac vzájomne stretávali, a všetci spolu spoznávali Pannu Máriu a Ježiša Moje vízie a plány: Chcem, aby sme len nerozprávali o dobrých skutkoch, ale ich aj konali. Aby sme pomáhali tým, čo to potrebujú. Štefan Margeťák

Eva Ješkovská Vek: 22 rokov Pochádzam z: Levíc Študujem na: PF TU v Trnave odbor prírodopis výtvarná výchova Zastupujem región: západ V ZMM som:8 rokov V ZMM sa mi nepáči: – Svojou funkciou v predsedníctve by som chcela priniesť: čaro svojej osobnosti Moje vízie a plány: snažiť sa zveľaďovať a dolaďovať to, čo už funguje. Plniť si svoje povinnosti v rámci svojich schopností.


Vek: 16 rokov Pochádzam z: Bratislavy Študujem na: Obchodnej akadémii v Bratislave Zastupujem región: západ V ZMM som: 5 rokov V ZMM sa mi nepáči: že sa kladie veľký dôraz na papierovačky a niekedy sa pri tom zabúda na duchovné veci. Podceňovanie mladších členov. Svojou funkciou v predsedníctve by som chcela priniesť: živosť, úsmev, jednotu, ale to sama nedokážem. Na jednotu sú potrební všetci. Chcem, aby mladí boli viac otvorení pre priateľstvo, modlitbu a prijatie pravdy. Moje vízie a plány: ZMM potrebuje takých ľudí, ktorí budú mať túžbu po vytváraní skutočných a čistých priateľstiev, ktoré ich budú privádzať ku samému Bohu a priateľov, cez ktorých budú cítiť Božiu lásku.

Diana Pallaghyová

Vek: 20 rokov Pochádzam z: Beluše Študujem na: FF KU v Ružomberku, odbor anglický jazyk - náboženská výchova Eva Hrušková Zastupujem región: stred Vek: 19 rokov V ZMM som: 6 Pochádzam zo: rokov Zbyňova V ZMM sa mi Študujem na: nepáči: (hlboká Fakulte úvaha) neochota masmediálnej mladých ľudí komunikácie UCM byťzapálení pre v Trnave Zastupujem región: dobrú vec Svojou funkciou stred v predsedníctve by V ZMM som: som chcela priniesť: 6 rokov zlepšenie prípravy V ZMM sa mi animátorov na prácu nepáči: – s deťmi Svojou funkciou Moje vízie a plány: v predsedníctve by som chcela priniesť: nechám sa prekvapiť, plné využitie svojich čo so mnou Panna Mária podnikne talentov Moje vízie a plány: dosiahnutie efektívnejšej práce reorganizáciou štruktúr :-) Spoznávať vízie mladých a snažiť sa ich čo najlepšie spĺňať. Mária Mazúrova 11


RNDr. Katarína Havrišová

Vek: 26 rokov Pochádzam z: Parchovian Pracujem ako: doktorantka v odbore mikrobiológia a Univerzite P. J. Šafárika v Prešove Zastupujem región: východ V ZMM som: 10 rokov V ZMM sa mi nepáči: Nepáči sa mi, že mnohí nechápu, prečo sú v ZMM a aké je ich povolanie. Taktiež sa mi nepáči neúprimnosť a povrchnosť mladých, že sa málo modlia, nemajú dostatok pokory a obetavosti. Svojou funkciou v predsedníctve by som chcela priniesť: Vylepšiť vzťahy a vzájomnú komunikáciu v rámci regiónov. Venovať sa nielen akciám členov, ale aj mladších, pripravovať podujatia aj pre nich. Vychovávať mladšiu generáciu. Klásť väčší dôraz na službu - prehĺbiť vincentskú spiritualitu pomoc chudobným a mladým vo farnostiach. Moje vízie a plány: Podelenie funkcií v predsedníctve podľa schopností a talentov každého člena. Zabezpečiť lepšiu komunikáciu, častejšie stretávanie a navštevovanie jednotlivých spoločenstiev, aby sme získali obraz o tom, čo stretká potrebujú a mohli im tak pomáhať. Žiť tak, aby si všetci členovia združenia mohli brať príklad z predsedníctva - byť príkladom správneho ZMM-áka. Chcem brať všetky úlohy, ktoré dostanem zodpovedne a vážne a snažiť sa ich dotiahnuť až do konca. Lucia Puchyová V ZMM sa mi nepáči: zabúda Vek: 23 Pochádzam z: sa na prácu Košíc s najmenšími, Študujem na: FF na anjelské PU v Prešove spolky Zastupujem Svojou región: východ funkciou v predsedníctve V ZMM som: 5 rokov by som chcel V ZMM sa mi a modliť sa za priniesť: čo nepáči: že niekto- nich. Štefan Halčin mi Panna réakcie sa robia na Moje vízie a pláVek: Mária pomôže poslednú chvíľu, 23 rokov priniesť, to tam problémy pri vypl- ny: Určité plány Pochádzam z: už mám (zatiaľ prinesiem ňovaní papierov Lendaku sú tajné) a dúfam, Svojou funkciou Pracujem ako: Moje vízie že budú aj realia plány: v predsedníctve by zovateľné, preto momentálne v plnom som chcela prinezamestnaný prosím o modrozsahu niesť: spoluprácu Zastupujem litby. Budú na a pomôcť mladým prospech celého región: východ podporovať predsedníčku ako len budem V ZMM som: ZMM a hlavne môcť, podporiť ich pre mladých. v jej činnosti 10 rokov

12


Meno: s. Karitas Grobarčíková Zodpovedná za región: východ Ako chcem pomôcť regiónu v jeho rozvíjaní? Predovšetkým modlitbou (sv. ruženca), pretože modlitba má veľkú silu a v dnešnej dobe je veľmi potrebná. Chcela by som pomôcť mladým viacej spoznať ZMM, jeho duchovnú podstatu a zjednotiť mladých, aby dokázali spoločne kráčať za svojím cieľom. Preto prajem všetkým mladým, aby sa nebáli ukázať svetu, aby verili v Krista a aby nasledovali čnosti Panne Márie. Čo sa mi v ZMM nepáči a čo by som chcela zlepšiť? Zlý duch číha na každom kroku a teda aj v našom ZMM o to viac, že sme deťmi Panny Márie. Niektorí mladí podľahnú ľahostajnosti, neochote pomôcť, lenivosti až znechuteniu. Je to veľmi smutné, preto by som chcela mladých nadchnúť pre ZMM, zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými spoločenstvami ZMM, aby z nich vyrástli kvalitní ľudia a dobrí kresťania.

výbor sestier

Meno: s. Konzoláta Matejková Zodpovedná za región: stred Ako chcem pomôcť regiónu v jeho rozvíjaní? Predovšetkým by som chcela splniť úlohu, ktorú Boh odo mňa žiada. Presne to definovať ešte neviem, ale zatiaľ vidím veľkú potrebu stáť pri mladých, ktorí prežívajú v ZMM ťažkosti - podržať ich, vzájomne sa prehĺbiť, a tak „byť kvasom“. Čo sa mi v ZMM nepáči a čo by som chcela zlepšiť? Často vidím problém v „odovzdávaní štafety“ (a priznávam sa, že je to troška aj môj problém). Starší, ktorí už splnili svoje poslanie a zaraďujú sa do života, veľakrát nenachádzajú za seba náhradu. Chcela by som, aby naša dôvera a plameň nadšenia boli vždy väčšie ako strach zo zodpovednosti a svojej malosti.

Meno: s. Kamila Jagelková Zodpovedná za región: západ Ako chcem pomôcť regiónu v jeho rozvíjaní? Chcela by som s Božou pomocou a s pomocou detí a mladých viac upevniť vzájomné vzťahy medzi miestnymi spoločenstvami ZMM, aby deti a mladí spoznali aj iných členov ZMM, nielen vo vlastnej dedine, meste či farnosti. Ale predovšetkým chcem, aby sme žili ako Panna Mária - oddaní Bohu a jeho vôli s nami. Čo sa mi v ZMM nepáči a čo by som chcela zlepšiť? V ZMM len začínam, tak ešte neviem povedať, čo sa mi páči a čo nie. Keby som sa mala prirovnať, tak som ako tí naši „anjelici“, ktorí len spoznávajú ZMM a zatiaľ prijímam, čo sa mi dáva cez mladých a deti. Veľmi im za to ďakujem!

centrum ←

s. Beáta Kasášová koordinátorka Zuzana Jakubíková sekretárka

13


REDAKČNÁ RADA

Ako ste si už určite všetci všimli, v tomto čísle sa všetci predstavujú. Aj my v redakcii sme podľahli tomuto „predstavovaciemu ošiaľu“ a rozhodli sme sa vám predstaviť, že kto to vlastne pre vás tie Lúče tak krvopotne :-) vyrába...

Meno: Monika Zbínová Prezývka: Monulka Vek: 19 Študuje na: FF UKF v Nitre, odbor slovenský jazyk - psychológia Funkcia: šéfredaktor Čo mi vykúzli úsmev na tvári: eiffelovka a prasiatko Macka Pu

Meno: Erika Koyšová Prezývka: Koša Vek: 19 Študuje na: ZSOŠ v Púchove, odbor TIS - odevníctvo Funkcia: manažér Čo mi vykúzli úsmev na tvári: detská radosť a modrá ruža

Meno: Mária Mazúrová Meno: Daniel Koyš Prezývka: Maruška Prezývka: DanKo Vek: 20 Vek: 20 Študuje na: FF KU v Študuje na: SOUSaE v DCA Ružomberku Funkcia: grafik Funkcia: redaktor Čo mi vykúzli úsmev Čo mi vykúzli úsmev na tvári:vtip, ktorý som na tvári: Keď po ešte nepočul, stretnutia dlhých zamračených predsedníctva (teda už len dňoch vykukne slnko bývalé) a keď sa ráno zobudím Meno: Mária Cibičková a pamätám si krásny Prezývka: Fiona sen...:-) Vek: 16 Študuje na: Gymnáziu v Považskej Bystrici Funkcia: redaktor Čo mi vykúzli úsmev na tvári: detský smiech, zaspávajúci spolužiaci na hodine fyziky, keď sa pre niečo trápim a ono sa to jednoducho vyrieši, dobrý vtip

14


ČO BOLO? Stretnutie predsedníctva Písal sa rok 2006 a v Belušských Slatinách sa konalo v dňoch 3 - 5. februára stretnutie predsedníctva ZMM. Toto stretnutie malo dôležitú úlohu, a to odovzdávanie štafiet. Zúčastnilo sa na ňom nové predsedníctvo, ale aj to staré, ktoré nás horlivo reprezentovalo a sprevádzalo uplynulé 3 roky. Počas stretnutia sa „starí“ podelili s „novými“ o svoje skúsenosti, zážitky, ale aj pády a bolestne chvíle, skratka všetko to, čo im táto funkcia priniesla, no dodali, že ,,s Božou pomocou sa dá zvládnuť všetko“. Hovorilo sa tiež aj o tom, ako zjednotiť slovenské ZMM. Ako zapáliť našu mládež pre službu lásky v tomto svete, ktorý ju tak veľmi potrebuje? A ako oživiť naše spoločenstvá? Predsedníctvo ZMM je súčasťou mariánskej rovnako ako každý jej člen, nie je nič viac ani menej, ale má jednu dôležitú úlohou. Byť tou horlivou a zodpovednou väzbou medzi regiónmi. Väzbou, ktorá pomôže k jednote medzi mladými. Nech sa nedelíme na východniarov, Stredoslovákov či západniarov, lebo všetci sme slovenskí kresťania a má nás spájať spoločná národnosť, ale hlavne viera. Nech sme všetci tá mariánska mládež, po ktorej Panna Mária tak veľmi túži. Počas stretnutia sa odovzdávali 3 štafety. O prvej už viete. Tá druhá sa týkala koordinátorky ZMM, ktorou bola 5 rokov sestra Margita Grobarčíková, ale pretože ju jej povolanie, ktoré s poslušnosťou plní, zavialo do susedných Čiech, bolo treba spomedzi DKL vybrať novú. Tou sa stala sestra Beáta Kasášová. Tretiu štafetu, ktorej nový nástupca sa zvolil priamo na stretnutí, odovzdal Lacko Slobodník. To preto, že práve on bol jej doterajším služobníkom - teda ide o predsednícku štafetu. Po voľbách s bezkonkurenčne najvyšším počtom hlasov sme už všetci vedeli, že našim novým predsedom, hm... vlastne predsedníčkou je parchovianske slniečko, Katka Havrišová. Verím, že všetci, ktorých si Boh povolal do nejakej funkcie, si budú svoje povinnosti zodpovedne plniť. Že všetky svoje dary a talenty, ktorými ich Boh obdaril, budú naplno využívať vo svojich funkciách. Veď predsa: ,,Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás!“ hovorí evanjelista Ján. Možno ešte neviete, čo môžete do združenia priniesť. Rozmýšľate, prečo vy, prečo? Ale viera je tá, ktorá nás priviedla do ZMM a viera má byť tá, ktorá nás uistí, že všetko, čo sa stane, je vôľa Božia. To, čo od vás Boh žiada, nie sú veľké nápady a ani super excelentné prejavy, ale ako povedal Sv. Otec Ján Pavol II. v Bratislave v roku 1990: ,,Spoľahnite sa na neho! Potrebuje vás, vašu odvahu, vaše jednoduché zmýšľanie, vašu horlivú silu, ale predovšetkým vaše mladé srdce. Nebojte sa!“ a v roku 2003: ,,Vy ste nádej Cirkvi a pápežovou nádejou. Nebojte sa!“ Na Božie požiadavky treba odpovedať obetou. Ten, kto sa obetuje pre Krista, ten, kto ho miluje, ten nájde v bolesti lásku, v chudobe nádej, ale hlavne v druhých nájde Krista. Di

15


„Spolu to dokážeme!“ – to bolo heslo stretnutia sestier vedúcich skupinky ZMM na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 10. – 12. februára v Nitre. Keďže s deťmi a mládežou v ZMM pracujú nielen sestry vincentky, ale aj sestry z rôznych reholí, tieto tiež neodmietli svoju účasť. Toto stretnutie bolo pokračovaním stretnutia predsedníctva ZMM z 3. – 5. februára. Cieľom bolo vytvoriť výbor sestier zodpovedných za jednotlivé regióny. Ale aby sa stále len „nerokovalo“, svojimi prednáškami stretnutie obohatili i P. Pavol Noga, CM a P. Kristián Libant, CM. Pozvanie prijala i sestra vizitátorka DKL. Nechýbala ani zoznamovačka, kde sa sestry viac spoznali, práca v skupinách, tance, otvorená diskusia o ZMM, premietanie rôznych prezentácií a nakoniec i samé voľby sestier. Zvolené boli 3 sestry: za západoslovenský región s. Kamila Jagelková, DKL (Nitra), za stredoslovenský región s. Konzoláta Matejková, DKL (Belušské Slatiny) a za východoslovenský región s. Karitas Grobarčíková, DKL (Košice). Stretnutie sa nieslo v dobrej nálade a dopadlo veľmi dobre. Zubla

Fašiangový karneval 11. februára sa v našej farnosti Bratislava - Ružinov uskutočnil karneval. Každý niečím pomohol, aby sme o 16:00 mohli odštartovať program. A... podarilo sa! Na karnevale sa stretli tie najrôznejšie masky, sála bola plná princezien, šašov, hrdinov, zvieratiek... Spoločne sme súťažili, tancovali, jednoducho zabávali sme sa! Nikto z prítomných neodišiel naprázdno. Každého čakala či už sladká alebo vecná cena. Myslím, že nik neľutoval, že prišiel. Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí nám pomohli pri realizácii tohto karnevalu finančne, ale i vecne. 5a - Blava Združenie mariánskej mládeže by sa chcelo prostredníctvom Lúčov poďakovať firme Chocolate Products, s. r. o., Nitra za sponzorský dar vo forme sladkostí - Čiernych princov, na ktorých si deti a mládež zo ZMM mohli pochutnávať napríklad pri takých akciách, ako bolo stretnutie predsedníctva v Belušských Slatinách, na plese v Parchovanoch, na animakurze v Beluši či na mnohých iných akciách. ĎAKUJEME!

16


Opäť sme plesali Ak by ste 11. februára zablúdili do malebnej dedinky Parchovany, našli by ste tam viac mladých ľudí ako zvyčajne. „Ako to?“ pýtali by ste sa. Prezradíme vám: uskutočnil sa tam ples ZMM-ákov. Už štvrtýkrát sa do Parchovian prišli zabaviť mladé plesania chtivé srdcia. Každým rokom ich počet rastie, pomaly budeme musieť postaviť štadión, aby sme sa zmestili do jednej miestnosti J. Plesový večer začal mládežníckou svätou omšou, ktorú slúžili P. Pavol Noga, P. Janko Martinček a duchovný otec Jozef Straka. Odzneli na nej slová: „Hosť do domu - Boh do domu.“ V tomto duchu sme sa snažili prijať našich hostí a oni nám na oplátku priniesli požehnanie. Z kostola sme sa pobrali tam, kde sa všetko malo začať. Pekne sme si posadali a vychutnali výbornú „papkaničku“, ktorú nám prichystali mamky z Parchovian. Zrazu sa spustila hudba, naše nôžky akosi nevedeli obsedieť, nevydržali to hudobné šteklenie a začali tancovať. Radostne sme sa rozplesali. Prestávky medzi tanečnými kolami vypĺňali nádejní herci milými a vtipnými scénkami, štedrá tombola a odovzdávanie zlatých varešiek za varenie mamkám kuchárkam. Keď sa hodinová ručička priblížila k štvorke, P. Pavol zastavil hudobný kolotoč, spoločne sme sa pomodlili a vtom nám začalo svitať. Žeby to bol koniec? Veru tak. Pozreli sme sa na boľavé opuchnuté nôžky a pobrali sme sa spať. Veľká vďaka za nádherný večer patrí mladým zo ZMM Parchovany, ústretovému starostovi, obecnému úradu a všetkým, ktorí prispeli darmi a modlitbami. Vďaka patrí aj Peťovi, ktorý v tom nebíčku očividne nezaháľa a stará sa o ZMM-ácke akcie vo svojej rodnej dedinke. Vďaka Ti, naša nebeská Mamka, že si nám vyprosila mnoho milostí pre pokojný priebeh večera. Vďaka Tebe, Bože, že si nám vložil do sŕdc čistú radosť. Lupienok

Animakurz v Beluši Dňa 18. februára 2006 sa v Beluši na fare uskutočnil ďalší zo série animakurzov, ktorá sa začala ešte v roku 2001. Keďže „tí veľkí“ už animakurz absolvovaný majú, ani my mladší sme nechceli ostať „nevzdelaní“, a tak sa pravidelne zúčastňujeme už jeho 2. kola :-). Hoci nás býva niekedy pomenej, ako napríklad teraz (prišli sme len 7), tieto stretnutia bývajú pre nás veľkým obohatením. Viedol nás pán farár Peter Badžgoň z Mojtína, ktorý sa vždy snaží pripraviť si danú tému čo najzaujímavejšie. Na záver stretnutia si pre nás pripravila zopár organizačných vecí sestra Konzoláta, no a ďalší animakurz bol za nami...:-) Fiona

17


POZVÁNKA Skúste a presvedčte sa... Dnes sa veľa hovorí o chudobnom, o bezdomovcovi, ktorý niekde v kúte mrzne, píšu sa o ňom celé články... (možno aj u nás), z času na čas to vyvolá súcit, dokonca niečo aj hodíme do kasičky. Je to ale všetko! Necítime niekedy v ZMM niečo konkrétne pre neho urobiť? Ponúkam vám preto možnosť konkrétne sa s ním stretnúť, dotknúť sa ho, prežiť s ním nejaké chvíle a... O čo vlastne ide? Počas prázdnin by sme chceli zorganizovať cca týždenný pobyt v sociálnom centre pre ľudí v núdzi v Šuranoch, ktoré spravuje Spolok sv. Vincenta. Išlo by o skupinu mladých + kňaz, ktorí by spoločne s týmito chudobnými pracovali, bývali a zdieľali s nimi troška z ich osudu. Možno máme z toho strach, ale sv. Vincent nám pripomína: „Chudobní sú našimi učiteľmi...“ Hoci budú prázdniny, pozývam vás do školy sv. Vincenta, kde pri týchto ľuďoch môžeme spoznať a nájsť samých seba. P. Pavol

VYHODNOTENIE ANKETY V čísle 6/05 sme uverejnili anketu o našom-vašom časopise, ktorú ste nám mnohí zaslali a veľmi nám tak pomohli pri ďalšej práci pri výrobe Lúčov. Tu vám prinášame jej vyhodnotenie: Najviac sa vám páčili rubriky: Príbeh, Stretko, Na koberček, Čo bolo?, Žartovník Najmenej: Nedeľná chvíľka poézie Zistili sme aj to, že vo väčšine prípadov používate vypracované stretká vo svojich spoločenstvách, čo nás veľmi teší. Nezabudnite nám aj občas napísať, ako sa vám naše témy osvedčili. Väčšine z vás chýba v Lúčoch viac súťaží rozneho charakteru, či už sú to krížovky, 8-smerovky, hádanky pre deti a rôzne kvízy. Taktiež rozhovory s gospelovými skupinami, výnimočnými ZMM-ákmi a návody na tvorivé dielne. Padol aj nápad na rozhovory s kňazmi, ktorí by odpovedali na otázky, alebo rozoberali rôzne zaujímavé témy. Súťaž o najlepšiu obálku roku 2005 vyhrala obálka čísla 3/05, 2. miesto obsadila obálka čísla 5/05, 3. miesto 1/05, 4.miesto 6/05, 5.miesto 2/05 a 4/05. Ďakujeme všetkým, ktorí nám zaslali vyplnené anketové lístky. Vaše návrhy si zoberieme k srdcu a budeme sa snažiť byť stále lepší a lepší a lepší a lepší... Vaša redakcia

18


BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Ahoj ZMM–ák! Ponúkame ti 2. kolo biblickej olympiády, ktorá je pokračovaním tej prvej, no táto je zameraná konkrétne na službu. Či už je to služba chudobným, alebo ľuďom v núdzi, služba v nemocniciach či na pracoviskách... jednoducho povedané: SLUŽBA, KTORÁ MÁ RÔZNE PODOBY. ☺ Súťaží sa v dvoch kategóriach: do 13 rokov, a 14 - 17 rokov. ☺ Pravidlá olympiády: 1. Animátor miestneho spoločenstva vyberie troch mladých ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže a zároveň budú reprezentovať svoje spoločenstvo. Súťažiť budú v I. a II. kole spoločne všetci traja – teda ako skupinka. 2. Každé oblastné centrum zorganizuje I. kolo olympiády, ktorého sa zúčastnia vybraní 3 zástupcovia z každého spoločenstva OC. 3. Výhercovia, ktorí sa zúčastnili na 1. mieste v rámci každého OC, postupujú do II. kola, ktoré sa uskutoční na regionálnej úrovni. Tu bude vyhodnotené kolo skupiny do 13 rokov!!! Trom výhercom tejto kategórie bude zaplatený pobyt na duchovnom (letnom) tábore počas prázdnin. 4. Výhercovia z regionálnych centier – týka sa to iba skupiny 14 – 17 rokov (sú to opäť iba tí, ktorí získali 1. miesto – skupinka troch v regionálnom kole) postupujú do III. kola súťaže, ktoré sa uskutoční na celonárodnej úrovni v Bijacovciach. 5. V záverečnom treťom kole traja výhercovia 1. miesta budú súťažiť medzi sebou. Pre víťazov olympiády sú pripravené super ceny: ☺ 1. cena - Zájazd do Poľska – po stopách Sv. Otca – Jána Pavla II. ☺ 2. cena – MP3 prehrávač ☺ 3. cena - prekvapenie Oblasti, z ktorých budú otázky: A kategória (do 13 rokov): • knihy Starého zákona - Genezis a Exodus • sv. Katarína Labouré • knižočka Čierny Anjel z Limy (sv. Martin de Porres) B kategória (14 - 17 rokov): • evanjelium podľa Jána • Katarína Labouré (Lúč 2000, tvrdá väzba) • Matka Tereza - životopis (Lúč 2003, tvrdá väzba) • liturgia - cirkevné názvy, hodnosti v cirkvi, slovenskí biskupi, liturgické obdobia, sviatky, úkony, priestory a predmety, knihy a farby v kostole (Jozef Luscoň - Služba Bohu a ľuďom, preberané v 4. ročník ZŠs)

19


DUCHOVNÉ TÁBORY

ZDRUŽENIA MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE 2006 Miesto: MODRA Termíny: 21. 7. - 27. 7 (do 10 rokov) 28. 7. - 3. 8 (8 - 11 rokov) 6. 8. - 12. 8 (13 - 16 rokov) 13. 8. - 19. 8. (8 - 13 rokov)

s. Katarína Jašková, DKL Ul. sv. Vincenta 1, P. O. BOX 6 820 12 Bratislava 210 tel.: 02/43 42 84 44, 0908 870 639 Všetky termíny sú už obsadené!

Miesto: ZLATOVCE Termíny: 20. 7. - 23. 7. 13. 8. - 16. 8. 16. 8. - 19. 8. 20. 8. - 23. 8. 24. 8. - 27. 8.

s. Konzoláta Matejková, DKL Belušské Slatiny 138/53 018 61 Beluša tel.: 042/46 24 643, 0911 259 769

(9 - 12 rokov) (9 - 12 rokov) (13 - 15 rokov) (16 - 18 rokov) (nad 19 rokov)

Miesto: BOŠANY Termíny: 24. 7. - 27. 7. (13 - 15 rokov)

s. Beáta Kasášová, DKL (pozri Nitra - Šindolka)

Miesto: NITRA – ŠINDOLKA Termín: 13. 7. - 16. 7. (nad 17 rokov)

s. Beáta Kasášová, DKL Oravská 10, 949 01 Nitra tel.: 037/74 17 446, 0903 742 291

Miesto: TATRY Termín: 14. 8. - 19. 8. (8 - 18 rokov)

katechétka Božena Sandtnerová Domovina 47, 900 81 Šenkvice tel.: 033/64 97 181

Miesto: HORNÁ SÚČA (vybavuje sa)

s. Nonnáta Vrbová, DKL (pozri s. Konzoláta Matejková)

Miesto: DOLNÝ KUBÍN - SRŇACIE Termín: 17. 7. - 19. 7 (do 15 rokov)

s. Veronika Hanáková, DKL (pozri Habovka)

Miesto: HABOVKA Termín: 17. 7. - 19. 7. (9 - 12 rokov) 19. 7. - 22. 7. (od 13 rokov)

s. Veronika Hanáková Okružná 2057/16-84 026 01 Dolný Kubín tel.: 043/ 58 64 039, 0902 624 857

Miesto: RAJEC Termín: 17. 3. - 19. 3. (pre animátorov) 18. 7. - 22. 7. (10 -13 rokov) 24. 7. - 28. 7. (13 - 15 rokov)

s. Kaja Hečková A. Škrábika 9 015 01 Rajec tel.: 041/54 23 037, 0908 072 133

20


Miesto: JASENOVCE Termíny: 21. 8. - 25. 8. (12 - 15 rokov) 25. 8. – 29. 8. (do 11 rokov)

s. Karitas Grobarčíková, DKL (pozri Košice - Borda)

Miesto: KOŠICE – BORDA Termíny: 5. 7. - 9. 7. (do 11 rokov) 10. 7. - 14. 7. (12 - 15 rokov) 14. 7. – 18. 7. (do 11 rokov) 18. 7. - 22. 7. (12 - 15 rokov) 24. 7. - 28. 7. (do 11 rokov) 28. 7. - 2. 8. (12 - 15 rokov)

s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6 040 01 Košice tel.: 055/ 62 50 691

Miesto: MENDRIKA + VRANOV – ČR Termín: (vybavuje sa)

s. Vojtěcha Puldová, DKL Mendrika 1, 570 01 Litomyšl tel.: +420 461 63 92 82

HOSPODÁRENIE ZMM ZA ROK 2005 VÝDAVKY:

PRÍJMY: zostatok z roku 2004 za rok 2005 celkovo spolu:

322 822,74 Sk 770 595,46 Sk 1 093 418,20 Sk

Zostatok k 31. 12. 2005 107 711,50,- Sk Boj proti hladu členské Madrid členské RMS

chod kancelárie publikácie komunikačné náklady spolu

225 973,20 Sk 110 277,50 Sk 96 800,00 Sk 433 050,70 Sk

náklady na podujatia celkovo spolu:

552 656,00 Sk 985 706,70 Sk

616 535,00 Sk 10 152,68 Sk 3 543,00 Sk Štatistika podujatí ZMM za obdobie od 1. 9. 2004 – 31. 8. 2005

počet podujatí (nahlásených na www.mladez.sk) počet účastníkov počet táborov a duchovných obnov počet podujatí ZMM „na západe“ počet podujatí ZMM „na strede“ počet podujatí ZMM „na východe“

147 5 061 20 34 59 54

21


INFO U Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili a zapájajú do kampane Boj proti hladu a malárii. Zatiaľ sa vyzbieralo krásnych 616 535 Sk, ktoré sa poslali na Sibír, Ukrajinu a Haiti. Fantázii sa medze nekladú :-), o tom sme sa mohli už mnohokrát presvedčiť pri vyrábaní rôznych výrobkov, tak vás i naďalej povzbudzujeme do tejto kampane a konaniu dobrých skutkov i takouto formou. U V tomto čísle sú uvedené aj termíny duchovných a letných táborov na rok 2006. Prosíme, aby ste sa už vopred rozhodovali a nahlasovali, kam pôjdete. Prípadné zmeny duchovných táborov nájdete v nasledujúcom čísle Lúčov. U Pripomíname, aby ste nezabudli nahlasovať všetky akcie na internet, Kajovi a redakčnej rade. Je to potrebné, aby sme sa navzájom obohacovali a vedeli o sebe, čo robíme, ako sa máme, čo nové a tak:-). U Už v spomínanom II. kole biblickej olympiády vás všetkých povzbudzujeme, aby ste sa zapojili do tejto super súťaže, ktorú pripravili mladí z východu. Čakajú na vás pekné ceny a kopec zábavy. Tak čo? Pridáš sa? U Z nedalekej Českej republiky sme dostali info od sestry Margity, že sa bude konať veľké stretnutie mladých z Čiech v dňoch 21. - 23. júla 2006. Mnohí si určite pamätáte na mladých z Čiech z rôznych stretnutí. Pozývame preto všetkých, ktorí by sa chceli zúčastniť tejto akcie. Nahlásiť sa môžete sestričke Margite Grobarčíkovej na tel.: +420 723 189 100. Bližšie info v nasledujúcom čísle. U Opäť prosba o 2% z dane: prosíme vás o spoluprácu pri získaní finančnej podpory pre ZMM i týmto spôsobom. Nebojte sa osloviť ľudí, mladých v spoločenstvách, firmy, podnikateľov. Tlačivá nájdete na našej stránke www.zmm.sk alebo si ich môžete vyzdvihnúť v centre ZMM. Pozor!!! Najneskôr do 31. 3. 2006! U Máme tu aj pozvánku: pravdepodobne v termíne 10. - 17. júla sa chystá zájazd do Poľska, v lete sa takisto plánuje aj výjazd do Gemelčičky č. 2 (Rumunsko), tak sa máte na čo tešiť! Bližšie informácie už v budúcom čísle! U Keďže tu už máme čas pôstu, čas stíšenia sa, premýšľania nad životom, nad sebou samým, nad našimi vzťahmi, či už v práci, komunite alebo v škole, skúsme tento čas prežiť v pokoji, v radosti, v láske, aby sme svojím životom evanjelizovali, oslovovali, aby naša radosť zo zmŕtvychvstalého Krista bola ozajstná, bez pretvárky. Možno si mnohí dáte pôstne predsavzatia, záväzky... Preto vám prajeme, aby ste ich i uskutočnili, a tak doplnili to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. - časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže • Vydáva Združenie mariánskejmládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra • Internet: www.zmm.sk • Kontaktná adresa: Monika Zbínová, Slatinská 29/10, 018 61 Beluša • Telefón: 0911 220 313 • E-mail: luce@zmm.sk • Šéfredaktor: Monika Zbínová (Monulka) • Redakčná rada: Daniel Koyš (DanKo), Mária Mazúrová (Maruška), Mária Cibičková (Fiona) • Distribúcia a predplatné: Erika Koyšová, Štúrova 9/9, 018 61 Beluša • Telefón: 0903 464 240 • Registrované na MK SR, registračné číslo 3164/2004 • ISSN 1336 - 7013 • Vyšlo s podporou MŠ SR • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu zaslaných textov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 3 bude 31. marca.

22


PRÍBEH Siahol som do vrecka a odpočítal peniaze. Na konci ulice, kde bol park, som klietku otvoril a klopaním na mriežku klietky vtáčiky presvedčil, aby vyleteli. To vysvetľuje prítomnosť klietky v kostole.

Klietka Jeden starý kňaz prišiel v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a doniesol so sebou starú hrdzavú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa oltára. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď prehovoril: „Včera som sa prechádzal po meste a uvidel som oproti chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri malé vtáčiky, trasúce sa zimou a strachom. Zastavil som ho a spýtal sa: „Čo to tam máš, synak?“ „Len pár starých vtákov,“ odpovedal. „Čo chceš s nimi robiť?“ pýtal som sa ďalej. „Zoberiem ich domov a budem sa s nimi hrať,“ odpovedal. „Budem ich dráždiť, aby sa pobili. Stavím sa, že to bude zábavné.“ „Ale skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?“ „Ale, mám aj zopár mačiek,“ povedalo malé chlapčisko. „Radi si na nich pochutia.“ Keď som na moment onemel, zašepkal som: „Koľko chceš za tieto vtáky, synak?“ „Čo? A na čo by vám boli, pán farár? Sú to len obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú a – vôbec nie sú pekné!“ „Koľko?“ znovu som sa spýtal. Chlapec si ma premeral, akoby som bol bláznivý a povedal: „1000 korún!“

A teraz vám porozprávam podobný príbeh: Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diablom. Diabol sa práve vrátil z Rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil: „Nuž, Pane, práve som nachytal celý svet ľudí. Nastavil som pascu, starú návnadu, lebo som vedel, že neodolajú. Mám ich všetkých!“ „Čo s nimi budeš robiť?“ spýtal sa Ježiš. Diabol odpovedal: „Cha, budem sa zabávať! Budem ich učiť ako sa sobášiť a rozvádzať, ako sa majú nenávidieť a škodiť si, naučím ich piť, fajčiť a preklínať. Naučím ich ako vynájsť zbrane a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tú zábavu!“ „A čo urobíš potom?“ spýtal sa Ježiš. „Zatratím ich!“ hrdo sa vypol Diabol. „Koľko za nich chceš?“ „Hádam by si tých ľudí nechcel? Niet v nich ani štipky dobra. Keď si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich chceš?“ „Čo za nich chceš?“ opäť sa opýtal Ježiš. Diabol pozrel na Ježiša a zaškeril sa: „Každú tvoju slzu a všetku tvoju krv!“ Ježiš povedal: „Máš ich!“ a zaplatil. Kňaz mlčky zdvihol klietku a otvoril na nej dvierka...

Za finančnú podporu ďakujeme firme

23