Issuu on Google+

201 3


V el ko mmen

He l ts i de nj e gv a re nl i t e nj e nt eha rj e gdr ø mto m bl if o t o g r a f . Nå rj e gg i kk p åung do ms s ko l e nt o kj e gma ng e bi l de r ,o gka me r a e tv a ra l l t i dme dme g .J e gha r de r f o ra l bum p åa l bum f r ade nt i de nj e gv a rung . Me ns v ær tl i t ebi l de ra vme gs e l v ,f o rj e ge re na v des o mt r i v e sbe s tba kka me r a e t . Ogj e gt r o rno kde te rma ng es o m me gde rut e , s o m he l s ti kkev i lbl it a t tbi l dea v ,me ns o ms a mt i di g s kul l eø ns kedeha ddeba r eno e nf åfinebi l de ra v s e gs e l v . Nå rj e gg i kkp åung do ms s ko l e ndr ø mt ej e go m åbl i f o t o g r a fe l l e rj o ur na l i s t . Me ns o m1 6å r i ngf ø l t ej e g me gi kkekl a rf o råfly t t euta vby g daf o råg åp å s ko l e , s ådabl ede ta l me nnf a gp åme gf o r dide tv a r de te ne s t ea l t e r na t i v e ts o mf a nt e sinær he t e n. Et t e rv i de r e g å e ndeha ddej e gl y s tåj o bbeme dI T e l l e rr e i s e l i v . J e ge ndt eme dr e i s e l i vf o rno e nå r , o g e t t e r hv e r tha v ne tj e giI Tbr a ns j e n. Fo t o g r a f dr ø mme nv a ri kkel a g the l tp åhy l l a , s ånå r j e g fikk kj ø p t me g di g i t a l ts p e i l r e fle ks ka me r a be s t e mt ej e gme gf o rål ær eme gde ts ki kke l i g . J e gde l t el i t tbi l de rp åFa c e bo o k,f o t o g r a f e r t el i t t v e nne ro gf a mi l i e .Oge nda gbl ej e gs p ur to mj e g kunne t e nkt me gåf o t o g r a f e r e ung e ne ie n ba r ne ha g e . J e gt a kke tj at i lo p p dr a g e t , me ns kj ø nt er a s kta tj e g t r e ng t eme rut s t y r .J e gg i kkde r f o rt i li nnkj ø pa v s t udi o ut s t y r .J e g o p p r e t t e t Mo ni c a Ho l mv i k Ga r r e t tPho t o g r a p hyia ug us t2 0 1 0 . S i de ndaha rj e gf o t o g r a f e r tma ng ebå des t o r eo g s må .Me nde te rbo udo i r f o t o g r a f e r i ngs o ml i g g e r mi t thj e r t enær me s to gde te re nt y p ef o t o g r a f e r i ng j e gv i r ke l i gbr e nne rf o r . Åkunneg j ø r eno efintf o ra ndr eda me r ,de te rde t be s t eme dde nnej o bbe n! BOUDOI R BY MONI CA


I NDEX

BOUDOI R BY MONI CA


T eametdi t t FOTOGRAF

J egerMoni caHol mv i kGar r et t( Determeg s om dus erpåbi l dett i l høyr e)ogj eger f ot ogr af en,j egs kals ør gef oratduf åren mor s om oppl ev el s eogbi l derdukanv ær e s t ol t eav . J eg ers el v l ær t ,men hart at tmange kur s onl i ne,ogf i nneri ns pi r as j onhosf ot ogr af eri ut l andet s om f . eks Sue Br yce og J en Roz enbaum. J eg øns keratboudoi r bi l dene s kalv ær e f r emhev e de kv i nnel i ge f or mene på bes t mul i gmåt e. Al l ekv i nnererv akr e,uans et tal der ,kr opps f or m el l erut s eende. Vikv i nnermå bl if l i nker eå el s keos ss el v , f or t el l eos ss el vatv i erbr anok. Of t eerv i s v ær tkr i t i s kt i l v år tegetyt r e,og v i gl emmerhel thv orf ant as t i s kev i f akt i s ker ! J egerogs åkonat i l mi namer i kans kemann Rober t ,ogv i hart os måbar n. J egv oks t eopppåAndøyai Nor dl and,men harboddpåØs t l andets i den1 997. BOUDOI R BY MONI CA

M AKEUP ARTI ST Jegsamar bei dermedf l er ef l i nkemakeupar t i st er .Herkommeren l i t en pr esent asj on av “ j ent enemi ne” .

Mal ene Rosvol d ereit r i vel i gj ent ef r a Tr øndel ag,hun er ut dannetmakeup ar t i stpå I mageAkademi etiOsl o. Laur a Vogl esang kommer oppr i nnel i g f r a Br asi l ,menharf unnetkj ær l i ghet eniNor geog harf l yt t ethi t .Hunhar4år ser f ar i ng,ogut dannel sef r aLondon.


DETTEERMEG, MONI CA

BOUDOI R BY MONI CA


“ Moni cahj al pmegmed ål ageenper f ektmor gengav e t i lmi nekt emann.Ert i lhv er dags i ngenf ot omodel l ,menhunf i kk megt i låf øl emegsom en. ” -Wenche

BOUDOI R BY MONI CA


Vår e pr of esj onel l et i ps For ber edel sert i lshoot en Førf ot ogr af er i ngenkandetl ønnes egå bar ber e el l erv oks el egger ,underar mene, ogandr es t ederdetmåt t et r enges . Detkanogs åv ær egr ei tåf ånappetøyenbr ynene. Vi kt i gågj ør edi s s et i ngenei godt i df ørf ot ogr af er i ngen,s ånnatmani kkeharr ødogi r r i t er thudpådagen.

Vianbef al eri kkeåt aspr ayt anr et tf ørf ot ogr af er i ngen. Det t ef or dif ar genof t ekanbl iuj evnogvel di g st er kt . Fj er ngammelnegl el akk,ogl egggj er neen nøyt r alf ar geel l erenf ar ges om pas s ert i l ant r ekkenedi ne.

Gihår etenhår kur ,s ånnatdeterf r i s ktog gl ans f ul t .

Høyhel t esko, knest r ømper , smykker .

Lot i onogpar f yme. Duserbr aut , hvor f ori kkel ukt egodt også?

St r i ngr useogBH isor t / hv i t t .Det passert i ldetmest e.

BOUDOI R BY MONI CA


A

dr ess makes no sense unl ess i ti nspi r es men t o wantt ot ake i tof fyou. Fr anรงoi seSagan

7 BOUDOIR BY MONICA


GARDEROBE I DEER Tamedunder t øysom sersex yut , mensom si t t ergodtpåkr oppendi n.

Hv or f ori kket amedskj or t at i lmannen? Hanv i lsi kker tset t epr i spådet .

Erdul i t tavdenmersj ener t et ypen, dekkerenbabydol l ,enkor set tel l eren sex ynat t kj ol el i t tmer .

Harduenski nnj akkeiskapet ,detgi r enr øf fst i l !

Etkor set tkanv ær ev el di gst i l i g.Noen kanmanogsåsnør ei nnsom haren sl ankendeef f ekt .

Etparskomedhøyehæl ererf l ot tå sepå,oggi rogsågodhol dni ngnårdu st år .

Def l est ev el gerhv i t tel l ersor t .Men hv of ori kkev el genoemedenknal l f ar ge?

Harduenf l ot tkj ol eel l erenov er si z ed st r i kkegensersom dul i kerv el di ggodt . Beggedel erkangj j ør essex y.

Søt tel l ersex y,deterhel toppt i ldeg.

Husk,detpenest eduharpådeg,er di t tegetsmi l !

BOUDOI R BY MONI CA

8


B EFO R E &

B efore

BOUDOI R BY MONI CA


& A FTER

T HET RA NSF ORMA T I ON

BOUDOI R BY MONI CA


B EFO R E

B efore

BOUDOI R BY MONI CA


& A FTER

T HET RA NSF ORMA T I ON

BOUDOI R BY MONI CA


PRODUKTER

BOUDOI R BY MONI CA


YOUBECOMEART

DI GI TALEBI LDEPAKKERf r akr2050

LI TTLEBLACKBOOKf r akr1 500

THESECRETBLACKBOXf r akr4250 ALBUM ISKI NN f r akr2490

Pr i senekanendr esut enf or v ar sel

BOUDOI R BY MONI CA


DEN STORE DAGEN

HVAKAN MAN FORVENTE

BOUDOI R BY MONI CA


“Anbef al erM oni ca som boudoi r f ot ogr af . Ut r ol i g kul tå bl ist yl etog f ot ogr af er t som en model l . Bi l dene bl e super f i ne”

BOUDOI R BY MONI CA


Boudoir by Monica