REN info 2018

Page 1

REN info

2018 SEPTEMBER

Foto: Michael Ulriksen

Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

NYTT VANNVERK I BJERKVIK

Nysgjerrige 5. klassinger

Spyler bort problemene

www.narvikvann.no

Offisiell åpning


LEDER En tilfredsstillende vannforsyning og avløpshåndtering er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Derfor: - holder vi åpent døgnet rundt - kan du ta så mye du vil, uten at det koster mer - bringer vi varen helt hjem til deg - henter vi varen hjemme hos deg - leverer vi en vare som er trygg og kvalitetssikret - er dette ditt viktigste næringsmiddel - har vi høy beredskap og god kundeservice Vi i Narvik Vann jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre til dere. I 2018 har vi fått ferdigstilt flere store prosjekter, og jeg har spesielt lyst til å nevne Narvik Renseanlegg og Bjerkvik vannverk. Det nye renseanlegget for Narvik er satt i drift, og vi i Narvik Vann er veldig stolt av sluttresultatet. Vi har fått et moderne anlegg både utvendig og innvendig, og vi tilfredsstiller rensekravene fra Fylkesmannen.

I Bjerkvik har vi holdt på i mange år for å få en ny vannkilde, og ved årsskiftet fikk innbyggerne i Bjerkvik vann i krana fra det nye vannverket. Vi fikk umiddelbart tilbakemelding om at vannet var blitt mye bedre, noe vi er veldig fornøyd med. Vi har også kommet i gang med jobben rundt private avløpsanlegg. Målet er at vi etterhvert også der skal klare å tilfredsstille dagens rensekrav i henhold til forurensningsforskriften. Dette og mye mer kan du lese om på de neste sidene av Ren Info. Ønsker alle en fin høst. Hilsen Trude Bertnes Daglig leder Narvik Vann

OGSÅ HUSEIERE HAR ANSVAR For å holde seg innenfor rensekravene er det nødvendig at bare det skitne vannet blir ført videre til renseanlegget, mens det rene vannet holdes utenfor renseprosessen. Mye av spillvannet pumpes via pumpestasjoner og da er det også viktig å unngå å pumpe unødvendige mengder rent vann. Fra gammelt av har både rent og skittent vann blitt ført sammen i avløpsledningen. Dette prøver en å unngå i dag. Når Narvik Vann gjennomfører saneringsprosjekter blir avløpsledningen adskilt i to ledninger, der bare spillvannsledningen blir ført til renseanlegget. Hvert år blir nye områder i kommunen sanert, og når det blir ditt nabolag som blir berørt er også du pliktig til å adskille avløpsvannet ditt. Spillvann, som er vann fra sanitærutstyr og husholdningskloakk, skal separeres i egen ledning. Overvann, som er rent vann fra tak og drenering, skal holdes utenfor. For noen av huseierne vil det være små justeringer og ingen kostnader forbundet med dette, for andre kan det være nødvendig med utbedringer. AVSLUTTET: I deler av Ankenesveien har hovedledningen blitt byttet ut og avløpsledningen separert. Det samme har også beboerne i området gjort.

2

REN info 2018

» www.narvikvann.no «


FRA A TIL Å - Revidering av hele beredskapsplanen til Narvik Vann

KVALITETSSIKRING: Denne gruppen har arbeidet lenge med å kvalitetssikre beredskapsplanen til Narvik Vann. Trude Bertnes (f.v), Frank Berntsen, Geir R. Hansen, Stian Jenssen og Thomas Brændvik. Foto: Monica Forslund

Den 1. januar 2017 trådte den nye drikkevannsforskriften i kraft og nye krav fra Mattilsynet gjorde at justeringer måtte til. For Narvik Vann ble det starten på en revidering av hele foretakets beredskapsplan. - Det tok nesten ett år, men nå er vi i mål. Vi har kartlagt alle vannverkene våre og endret beredskapsplanen slik at den er i tråd med alle kravene i den nye drikkevannsforskriften til Mattilsynet. Det betyr hele reisen fra vannkilden og til vannet når tappekranen. Fra a til å, sier Frank Berntsen i Narvik Vann. Det er eksempelvis gjort endringer i hvordan kortids- og langtidsutleie av nøkler til Narvik Vann sine anlegg gjennomføres. Det er utarbeidet et skjema i forbindelse med utlevering av nøkler eller nøkkelkort, som inneholder opplæringspunkt, som informasjon om HMS, ren- og skitten sone, bekledning, verneutstyr, alarm, viktige telefonnummer og rapportering av avvik. - Revideringen har gjort at vi har gjennomgått alle rutiner vi har og blant annet gjort endringer på rutinene vi har i forbindelse med besøk på vannverkene våre, forklarer Frank Berntsen. Det er gjort

» www.narvikvann.no «

endringer i hvordan vannprøvetakingen blir gjort, både rent geografisk og hvor ofte dette blir gjennomført. Sårbare abonnenter, som sykehus, pleie- omsorgs- og helseinstitusjoner, barnehager, skoler, næringsmiddelprodusenter, husdyrhold og andre med særskilte behov har blitt kartlagt og det finnes oppdaterte planer på hvilke tiltak som gjøres i forbindelse med behovet for vann og nødvann for disse utsatte gruppene. Det er også satt fokus på abonnenter som kan forurense ledningsnettet, som industri, bensinstasjoner og verksteder. Arbeidsgruppen som har arbeidet med dette prosjektet har bestått av Frank Berntsen, Stian Jenssen, Trude Bertnes, Geir R. Hansen, Odd Arne Nyborg og Thomas Brændvik. Med seg på laget har de hatt konsulentbistand fra Labora AS. Punktum ble satt medio juni 2018, med oppstart vel åtte måneder tidligere. Narvik Vannverk, Bjerkvik Vannverk, Skjomen Vannverk, Djukvik Vannverk og Vidrek Vannverk er for øvrig de anleggene som Narvik Vann har i sin portefølje. Det er disse fem vannverkene det har blitt utarbeidet farekartlegging og farehåndtering for.

REN info 2018

3


NY HVERDAG: Finn Magne Simonsen bruker springvannet som tørsteslukker.

TILFREDSE BJERKVIKINGER - Bytter ut Farris med vann fra kranen Bjerkviking Finn Magne Simonsen har i en tiårsperiode benyttet Farris som erstatning for vann fra springen. Siden nyttår har den kostnaden blitt borte fra bjerkvikingens budsjett. - Ja, nå drikker jeg vann fra springen. Det smaker helt fortreffelig. Nå kan jeg bruke pengene på andre ting enn å kjøpe vann, humrer Simonsen. Han kan fortelle at han i lang tid har erstattet drikkevannet i Bjerkvik med innkjøpte vannflasker. - Jeg har arbeidet i svømmehallen i Bjerkvik og ble veldig vant med klorlukt. I drikkevannet i Bjerkvik ble det tilsatt klor og det ga dårlig smak. Da ble det til at jeg drakk Farris istedet for å tappe fra vannkranen, forklarer han. Det kan kona hans bekrefte. - Jeg er ikke så kresen på vannet som Finn Magne, og har drukket vann fra springen hele tiden, sier kona Torill Simonsen. Siden grunnvannskilden ble tatt i bruk i begynnelsen av 2018 har vannet vært upåklagelig. - Det er helt fantastisk at vi nå har fått kvalitet på drikkevannet i bygda. Både jeg og andre sambygdninger har merket stor forskjell på kvali-

4

REN info 2018

LAGERBEHOLDNING: I boden hjemme i Nordmoveien i Bjerkvik har Finn Magne alltid hatt et laget av innkjøpt drikkevann. Nå forblir vannet på lageret hans.

teten på drikkevannet, forklarer Simonsen. Så bra er kvaliteten på drikkevannet at det faktisk er med i konkurransen om å bli beste drikkevann i Norge fra en grunnvannskilde.

» www.narvikvann.no «


Fått det drikkevannet de fortjener - Vannkvaliteten er veldig god og anlegget fungerer slik det skal. Endelig har bjerkvikingene fått det vannet de fortjener, forklarer avdelingsleder Thomas Brændvik ved Narvik Vann. Narvik Vann har i en lengre periode pumpet vann fra grunnvannskilden i Vassdalen og testet at vannkvaliteten holder godt nivå. Den har for øvrig vist svært gode resultater. Siden har det blitt anlagt en rørgate fra pumpestastasjonen på øya til det nybygde renseanlegget i Vassdalen. Derfra blir vannet videreført til innbyggerne i bygda. Tidligere har bjerkvikingene fått drikkevannet sitt fra en elv i Vassdalen. Det har medført varierende kvalitet på vannet som har kommet ut av springen. Nå er det et tilbakelagt kapittel. Fra brønnhuset føres råvannet til renseanlegget, som ligger om lag 450 meter bortenfor. Der vil råvannet bli belyst gjennom UV-stråling. Prosjektet har for øvrig hatt en kostandsramme på i underkant av 30 millioner kroner. Utbyggingsprosjektet ble igangsatt i 2014 med etablering av brønner for prøvepumping.

IDYLLISK: Området der pumpestasjonen er etablert har en naturlig ramme. Flott natur omkranser grunnvannskilden.

NAIS: Renseanlegget, som er lokalisert langs Vassdalsveien har et pent ytre.

TILBAKEFØRES: Det har blitt gjort en del innhugg i naturen for blant annet å få på plass rørgaten opp til renseanlegget. Det er gjort så lite merkbart som mulig.

Overflatevann- og grunnvannskilder Grovt sett skiller vi mellom to typer vannkilder; overflatevannkilder og grunnvannskilder. Overflatevannkilder i Norge er innsjøer og elver, og over 90 prosent av drikkevannet kommer fra kilder som dette. Bortsett fra Bjerkvikingene har resten av innbyggerne i Narvik kommune denne løsningen. Grunnvann fra løsavsetninger, fjell og oppkommer gir drikkevann til om lag 10 prosent av befolkningen. BRUFORBINDELSE: Pumpestasjonen er ikke tilgjengelig for uvedkommende, men det er etablert bru til øya i elva slik at anlegget kan besøkes ved behov.

» www.narvikvann.no «

REN info 2018

5


ESTETISK: Renseanlegget ruver i terrenget, men passer godt inn i området.

Foto: Michael Ulriksen

OFFISIELL ÅPNING AV 70-MILLIONERS RENSEANLEGG - Suksessfullt første driftsår 19. juni ble Narvik renseanlegg offisielt åpnet. Hele byens innbyggere var invitert. 375 kvadratmeter stor grunnflate, fordelt på to etasjer med tilhørende kjeller. Proppfull med teknologi som gjør at avløpsvannet fra Narviks innbyggere blir tilstrekkelig renset før det blir pumpet ut i Ofotfjorden. Leder for plan og utvikling, Åse Soleng er godt fornøyd med tingens tilstand. - Vi har snart unnagjort ett års prøvedrift og testene viser at vi

6

REN info 2018

holder oss godt under de kravene som Fylkesmannen har til slike renseanlegg som vi har i Narvik, forklarer Soleng. Hun kan fortelle at det var godt med folk som ønsket å ta bygget i nærmere øyesyn under den offisielle åpningen 19. juni. På dagtid var det ansatte ved Narvik Vann som var gjester, mens kvelden var viet til innbyggerne i Narvik. - Det var ikke bare naboene til renseanlegget som kom denne dagen. Vi hadde folk fra mange steder i kommunen. Det var moro at så mange syntes det var interessant nok til å komme, mener hun.

» www.narvikvann.no «


FLOTTERE: Uteområdet er bevart på en ypperlig måte og fremstår som flottere enn det var før bygget ble oppført.

SENTRALE: Åse Soleng og Jack Nilsen er sentrale personer rundt det nye renseanlegget i Narvik.

Og de besøkende fikk forklart hele reisen til avløpsvannet, fra det ankommer det nye anlegget og gjennomgår flere prosesser før det til slutt blir ført ut i havet på om lag 50 meters dyp 470 meter ut i Ofotfjorden. Tilbake i anlegget vil tørrstoffet fra avløpsvannet ligge i spesialtilpassede containere, som regelmessig vil bli transportert til godkjent deponi for avhending.

ANSATTE: På dagtid fikk de ansatte ved Narvik Vann ta renseanlegget i nærmere øyesyn.

- Vi gjennomførte flere omvisninger og viste og forklarte prosessen til avsløpsvannet. Vi var nede i kjelleren, på rommet der tørrslammcontaineren er lokalisert og oppe i SIL-hallen, i tillegg til den sosiale delen av bygget, oppsummerer Åse Soleng. Det nye renseanlegget er for øvrig dimensjonert for 15.000 personer, akkurat som det gamle var. Kapasiteten er på 200 liter i sekundet, men det normale når det er satt i drift vil være på 100 liter tilrenning i sekundet. Prislappen ligger på 62 millioner kroner. - Vi er også godkjent av Norsk akkreditering til å foreta prøvetaking av avløpsvannet. Dette har vært en langvarig prosess, men alt er nå på plass, forsikrer Åse Soleng.

» www.narvikvann.no «

INTERESSERTE: Det var om lag 50 personer som var innom det nye renseanlegget i Narvik på kvelden 19. juni.

REN info 2018

7


FORNØYDE: Disse tre jentene storkoste seg under besøket på Narvik vannverk.

NYSGJERRIGE 5. KLASSINGER 2,1 milliarder mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann. I Narvik har vi drikkevann i toppklassen, i følge kommunens 5. klassinger. Lokale 5. klassinger fikk en grundig innføring i hvordan drikkevannet i Narvik blir produsert. Fra det kommer inn som råvann til det når kranen til beboerne i kommunen. Og 10-åringene hadde mange spørsmål å komme med da de var på besøk ved Narvik vannverk i forbindelse med Verdens vanndag.

smaker annerledes på hytta enn hjemme på Ankenes, hvorfor? Det haglet med spørsmål fra nysgjerrige unger.

- Hvor kommer Narvikvannet fra? Kan vi gå tom for vann? Vannet

Driftsoperatør Kristoffer Kristiansen og driftsleder Stian Kalvik Jenssen ved Narvik Vann loset elevene på rundturen i anlegget, og forklarte samtidig prosessen vannet går igjennom. Begge to var imponert over kunnskapen til de unge.

GAVMILD: Tove Elstad hadde jobben med å sørge for mat og drikke til de besøkende.

I GODT SELSKAP: Kristoffer Kristiansen var en populær kar under omvisningen.

8

REN info 2018

» www.narvikvann.no «


FOKUSERT: Stian Kalvik Jenssen gjorde en god figur og gjorde omvisningen interessant for elevene.

- Jeg er overrasket over hvor mye ungene faktisk kan om vann og vannproblematikk. Det var mange gode spørsmål som ble stilt under rundturen i anlegget. En del var faktisk vanskelig å svare på der og da, sier Kristoffer Kristiansen. Tema for verdens vanndag var i år var for øvrig hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann. Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt. Så mye som 2,1 milliarder mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann. Det bekymrer den oppvoksende slekten. - Alle burde ha tilgang til rent drikkevann, ikke bare vi i Narvik og Norge, sier Leander Kuraas Eivik. Etter at omvisningen i Narvik

Ankenes: Denne gjengen var på besøk fra Ankenes skole.

» www.narvikvann.no «

vannverk var over bar det ut i teltet på utsiden av anlegget. Der fikk elevene servert både boller og juice. Samtidig ble det gjennomført quis om vann. Vinnerne fikk et besøk på Peppes Pizza. Det ble vunnet av 5. trinnet ved Ankenes skole. Lærere Pål Wangberg og Øyvind Sten, begge fra Ankenes skole, satte pris på dagen. - Vi har arbeidet i forkant slik at elevene var godt forberedt. Veldig bra opplegg, skryter de to pedagogene. Verdens vanndag ble for øvrig opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNsgeneralforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av med ulikt tema for hvert år. FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

SKISTUA-ELEVER: Disse 5. klassingene går på Skistua skole.

REN info 2018

9


LANGT IFRA BEGYNNELSEN OG LANGT IFRA MÅL - Et krevende arbeid å etablere reservevannsledning Å etablere en reserveløsning for drikkevannet i Narvik er ikke gjort i en fei. Allerede i 2015 ble spaden satt i jorda og fortsatt er det lang tid igjen før man er i mål. Bjerkvikingen Vidar Vang synger i en av sine låter at det er langt ifra begynnelsen og langt ifra mål. Det er nok en god beskrivelse på arbeidet som gjøres for å sikre reserveløsningen for drikkevannet i Narvik. - Det går ikke så fort fremover. Det er veldig krevende og mye forberedelser som må til for å forsere. Det blir både sprenging og borring, forklarer Roger Svendsen og Roy Agnar Bakkelund hos entreprenøren Thore Magnussen og Sønn. De jobber fra morgen til kveld i fjellet. - Vi arbeider til klokka 20 og har fri på fredag. Det blir lange dager, men det er flott med langhelg, sier duoen. Narvik har blitt kåret til å ha Norges beste drikkevann, og vannkilden som blir benyttet befinner seg langt opp i høyden. Totalt er det snakk om cirka 400 høydemeter fra Narvik vannverk ved Taraldsvikfossen og opp til Mørkholla, der reservevannsledningen i første omgang skal bli påkoblet systemet. - Det er et veldig utfordrende terreng å drive frem ledningen. Det er bratt og man må igjennom fjell og berg for å forsere etapper. Og man er selvfølgelig prisgitt vær og vind. Fortsatt er det lenge igjen før vi er i mål og man antar at arbeidet skal være sluttført i løpet av 2019, forklarer Thomas Brændvik i Narvik Vann.

KREVENDE TERRENG: Deler av arbeidet er å lage anleggsvei slik at det er mulig å få opp gravemaskiner og borrevogn opp etter fjellsiden.

Krav om reservevannsledning Arbeidet med å etablere en reservevannsledning i Narvik har stått lenge på dagsordenen og i 2013 bestemte Bystyret at det skulle etableres en ny reservevannsledning i tråd med drikkevannsforskriften. Fra Narvik vannverk og opp til ventilhuset i Vassheim i Mørkholla arbeides det nå med reservevannsledning. For tiden fungerer reservoaret overfor Narvik vannverk som reserveløsning. - I drikkevannsforskriften er det krav om reservevannskilde. Dette for å sikre og opprettholde vannforsyningen til vannverket ved uforutsette hendelser, forklarer Thomas Brændvik. Vannforsyningen til Narvik by, Ankenes og Håkvik kommer for øvrig fra Narvik vannverk. Narvik vannverk har sin kilde i Forsnesvannet, som igjen er forbundet til Isvatnet gjennom tunnel. Fra et ventilhus i Mørkholla går vannet ned til vannverket etter å ha forsert turbinen i Taraldsvikfossen minikraftverk.

10

REN info 2018

MIDLERTIDIG: Dette vannet fungerer som reservevannsløsning for Narvik kommune.

» www.narvikvann.no «


ARBEIDSKARER: Maskinkjører Roger Svendsen (t.v) og borrevognfører Roy Agnar Bakkelund har lange dager i fjellet for å drive reservevannsledningen fremover.

Da vil første trinn av prosjektet være gjennomført, men intensjonen er at det på sikt skal etableres reservevannsledning videre oppover fjellet til Isvatnet, som ligger på 810 meter over havet. Dette er trinn to i prosjektet og vil gi direkte forsyning fra Isvatnet uten å

gå innom ventilhuset i Mørkholla for reservevannsledningen. Thore Magnussen & Sønn AS er for øvrig entreprenøren som gjør jobben i trinn 1.

Samprosjekt med Nordkraft beriker naturområdet Når arbeidet med reservevannsledningen er sluttført vil det ikke bare gi en god løsning for drikkevannet. Det vil også gi ringvirkninger for de som bruker området. I siste del av traseen opp mot Mørkholla har også Nordkraft blitt med på laget. De skal bytte ut GRP-rørene som ligger i dagen. Nye rør vil bli gravd ned i samme fjellgrøft som Narvik Vann sin reservevannsledning. Alt av betongfundamenter og gamle rør som for øyeblikket ligger over bakken vil bli fjernet. - Vi skal legge ny turbinledning som erstatning for dagens system, som har GRP-rør over bakken. Den nye ledningen vil bli nedgravd i jorda, sier Hanne Enevoldsen i Nordkraft.

» www.narvikvann.no «

MER NATUR: Fra dette partiet og videre oppover skal turbinledningen, som visesi dagen, fjernes og erstattes med en nedgravd ledning. Betongfundamentene vil også bli fjernet.

REN info 2018

11


GUTTA BOYS: Leif Framnes (t.h) og Asle Hansen råder over et kjøretøy som takler det meste av problemer med vann og avløp.

DISSE GUTTA HAR RESEPTEN - Spyler bort problemene Spylebilen til Narvik Vann gjør at potensielle vann-, overvann og avløpsproblemer forblir en hypotese. Leif Framnes og Asle Hansen har kontrollen på den kraftige spylebilen til Narvik Vann. Den har utallige funksjoner og utgjør et viktig bidrag i den daglige driften.

12

REN info 2018

- Den jobben vi gjør et i hovedsak forebyggende. Månedsplanen vi følger er laget utfra erfaring og gjør at potensielle problemområder i ledningsnettet ikke får vokse seg store, utdyper Asle Hansen. Han kan fortelle at de finner mye når de spyler gjennom ledningsnettet. - Det virker til at veldig mye blir kastet i toalettet. Det florerer av tannpirkere i plast, våtservietter og damebind når vi går i gang med utstyret vårt. Der bør folk bli flinkere. Så lenge det ikke er papir som oppløses i vann så skal det ikke i toalettet, sier Asle Hansen. Han

» www.narvikvann.no «


GODT UTSTYRT: Spylebilen har stor kapasitet og kan benyttes på en rekke arbeidsoppgaver.

TETT: Slike fremmedlegemer er ikke bra for rørene og da blir det fort tett. Heldigvis har Narvik Vann egen spylebil.

kan avsløre at spylebilen har en maks totalvekt på om lag 30 tonn, og når bil og utstyr veier om lag 19 tonn, er det cirka ti kubikk som kan befinne seg i de to kamrene på bilen. Asle Hansen kan fortelle at det er sterk trykk når de renser ledningsnettet. - Vi har utstyr som vi setter trykk på og sender det igjennom rørene. Trykket gjør at den lager vei i den tette massen og spyler bort ulumskheter, forklarer Hansen. Narvik Vann har en månedlig spyleplan som de følger til punkt og prikke. Spyling og rengjøring av vann- og endeledninger, pluggkjøring er nøkkelord for spylebilen, og slik unngår man en rekke problemer knyttet til vannet. VA leder Frank Berntsen ved vann og avløp forklarer; - Vi vet eksempelvis hvor vi har rørstrekk med dårlig fall, og der kan det fort bli tett. I den månedlige spyleplanen er vi innom disse stedene og sørger for at vi unngår slike problemer. Etter hvert som vi oppdager nye områder som har behov for besøk av spylebilen, legger vi det til i den månedelige planen. Har vi sanert et problemområde med nye rør, blir det fjernet fra planen. Vi reviderer den hele tiden. Når måneden er over, starter vi på nytt. En evig runddans, sier Frank Berntsen. I FULL JOBB: Her er arbeidet i gang med å rengjøre deler av ledningsnettet.

» www.narvikvann.no «

REN info 2018

13


SKAL FØRE TILSYN MED 900 PRIVATE AVLØP I NARVIK Preben Storeng Pedersen skal i løpet av de neste årene få full kontroll på de om lag 900 private avløpsanleggene i Narvik kommune. 1. april i år ble Preben Storeng Pedersen ansatt i Narvik Vann, og allerede er han godt i gang med å skaffe seg oversikt over de private avløpene i Narvik kommune. I dette arbeidet er kommunen inndelt i ni ulike geografiske soner, der altså Håkvik og Ankenes er de som først blir gjennomgått. - Dette er helt nytt for oss og vi vet ennå ikke hvor lang tid vi kommer til å bruke på de enkelte sonene. Veien blir til mens vi går. Det som er klart er at vi starter opp i høst og har planer om å gjøre oss ferdig med begge to i løpet av året. Så blir det en evaluering på nyåret og en slagplanen for 2019, forteller han og fortsetter; - Utarbeidelse av rapporter og annen dokumentasjon har en sentral rolle i arbeidet og en digitalisering av dette vil være tidsbesparende. Det vil vi forsøke å utnytte, forklarer 32-åringen. De fleste boligene i Narvik er tilknyttet det kommunale vann og avløpsnettet, men ikke alle. De havner altså under betegnelsen spredt avløp. Et eksempel kan være hytter og eneboliger med egen septiktank. - Det er flere grunner for at boliger har private avløp. Det kan være at det ikke er kommunalt anlegg i området der huset står. Kanskje er det veldig langt til et tilkopblingspunkt. En del hus befinner seg på et lavere nivå enn vann og avløpsledningen til kommunen. I slike tilfeller kan private avløp være hensiktsmessig, utdyper Storeng Pedersen.

TILBAKE: Preben Storeng Pedersen er oppvokst i Kjøpsvik, men har også en fortid i Narvik. Nå er han tilbake i malmbyen og har ansvaret for spredt avløp-prosjektet i Narvik Vann.

sjef for Statens vegvesen i Rogaland, i tillegg til rådgiverfunksjon i Statens vegvesen i Troms. Brannkonstabel har han også erfaring fra. - Jeg har bak meg en periode på fem år som brannkonstabel i Narvik. Da var jeg i begynnelsen av 20-årene, avslutter Storeng Pedersen.

I god tid før det blir foretatt tilsyn av private avløp vil det bli sendt personlig brev til de involverte om prosessen. Det vil også bli avholdt et informasjonsmøte i hver sone før arbeidet med tilsynet skyter fart. - Intensjonen er å ha en god dialog med de berørte. Ingen ønsker vel at anlegget deres skal forurense mer enn det burde. Viser det seg at det private avløpet ikke holder den kvaliteten det skal ha, så må vi kreve utbedringer. I fellesskap skal vi finne gode løsninger. Vi er løsningsorienterte, sier Storeng Pedersen. I 2017 vedtok Narvik kommune en temaplan og den sier noe om tilsynet av avløp som ikke er koblet til det kommunale nettet. I den forbindelse har Narvik Vann fått tildelt forurensningsmyndigheten i kommunen. Det betyr at de vil både føre tilsyn med private avløp og kan gi utslippstillatelse. I dette arbeidet står altså Preben Storeng Pedersen sentralt. Storeng Pedersen innehar for øvrig en bachelor i samfunnssikkerhet og miljø, og har erfaring som HMS-

14

REN info 2018

DEFEKT: Et avløpsanlegg som ikke fungerer tilstrekkelig kan se slik ut.

» www.narvikvann.no «


HVOR GRAVER VI? Til en hver tid har Narvik Vann prosjekter for å forbedre kvaliteten på vann- og avløpssystemet. I tiden fremover kommer følgende prosjekter til å bli igangsatt; Overvann Taraldsvik avløpsfelt Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp mellom stasjonsområdet og Tøttaveien skal skiftes ut. Traséen starter ved Jørg Berges vei, går gjennom E6 og jernbanen før den fortsetter opp Nedre jernbanegate, Tore Hunds gate og Hundalsgata til Tøttaveien. I tillegg skal det etableres overvannsledning langs samme trasé. Oppstart: Planlagt til siste kvartal 2018 og antas avsluttet i løpet av sommeren 2019.

Modellering avløpsnett Narvik Vann skal, i henhold til gjeldende hovedplan for avløp, utarbeide en hydraulisk nettmodell for avløpsnettet. En slik nettmodell forteller hvordan avløpsmengden i ledningsnettet påvirkes av avrenningen fra større nedbørhendelser. I prosjektet vil det bli satt ut midlertidige vannmengdemålere på avløpsnettet samtidig med nedbørmålere. Resultatene fra målingene vil bidra til å gjøre modellen mest mulig nøyaktig. Modellen vil bli et verktøy for å dimensjonere fremtidige overvann- og spillvannledninger, i tillegg til å beregne kapasitet på eksisterende ledningsnett. Oppstart: Målinger pågår sommeren 2018 og modellen ferdigstilles i løpet av høsten.

Sanering vann og avløp Taraldsvik I den østlige delen av Taraldsvik skal eksisterende vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skiftes ut. Det blir samtidig lagt overvannsledning på hele strekningen og overvannet skal ledes ut til sjø fra Strandveien. Gatene som blir berørt av gravearbeid er deler av Taraldsvikbakken, Jonas Lies vei, Wergelands vei, Falkbergets vei, Hamsuns vei og Strandveien. I anleggsperioden blir det etablert midlertidig vannforsyning til berørte abonnenter når ledningsstrekk kobles ut. Entreprenøren vil sørge for omkjøring til berørte eiendommer.

» www.narvikvann.no «

Oppstart: Prosjektet er planlagt oppstartet før utgangen av oktober i år. Det er opp til entreprenøren som blir valgt å bestemme tidspunkt for overtakelse men det er ønsket at ferdigstillelse skjer i løpet av 2019.

Oppgradering av prosessanlegg Djupvik vannverk Narvik Vann skal oppgradere vannbehandlingsprosessen ved Djupvik, slik at det tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Ulike prosessløsninger har vært vurdert opp mot vannkvaliteten og man har valgt å erstatte dagens prosessanlegg som består av en grovsil og et eldre UV-anlegg med nytt Ozon-/biofiltrerings-anlegg og UV-behandling. Ozon-biofiltrering prosessen gir en god hygienisk-barriere-effekt, er effektiv med hensyn til fargefjerning, lite vannkrevende og er i tillegg enkelt å drifte. Oppstart: Forventet oppstart i november 2018 og ferdigstillelse november 2019. I denne perioden vil det inngå en prøvetid hvor det blir tatt ekstra prøver og innkjøring av anlegget.

Sanering VA Dronningensgate Nordre + Brannbakken I løpet av høsten 2019 skal vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres i Dronningensgate/Brannbakken. Det skal saneres om lag 315 meter med vann-og avløpsledninger samtidig, som det etableres separatsystem. Oppstart: Høsten 2019 - Sommer 2020.

REN info 2018

15


Tekst og foto: Ole Petter Høgset // Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS

INFORMASJON

NYANSATTE I NARVIK VANN: Fra venstre Preben Storeng Pedersen, Jørn Kåre Sommerseth, Rita Mathisen og Asle Spjelkavik Hansen.

Preben Storeng Pedersen

Jørn Kåre Sommerseth

1. april tiltrådte Preben Storeng Pedersen i stillingen som rådgiver innen Spredt avløp i Narvik Vann. Han planlegger og fører tilsyn med private avløpsanlegg i kommunen. Hensikten er å hindre og stoppe forurensning fra avløp som er defekt, mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard.

1. juni ble Jørn Kåre Sommerseth ansatt hos Narvik Vann i nyopprettet stilling som ingeniør innenfor ledningskartverk. Jørn Kåre sine arbeidsoppgaver er innenfor drift, oppdatering og utvikling av ledningskartverket. Vann- og avløpsnettet i Narvik kommune er registrert i et digitalt ledningskartverk.

Preben kommer fra jobben som rådgiver i Vegavdeling Troms - Statens Vegvesen. Der hadde han miljøansvar men jobbet også med forvaltningsoppgaver- og risiko/beredskapsanalyser.

Jørn Kåre kommer fra stilling som avdelingsingeniør ved Areal- og sammfunnsutvikling i Narvik kommune. Etter mange år i kommunen synes han det er spennende med ny jobb.

- Spredt avløp er et stort felt og vi har mye jobb foran oss. Med pågangsmot og gode arbeidsverktøy er jeg sikker på at vår jobb vil utgjøre en forskjell.

Jørn Kåre sier Narvik Vann er en god arbeidsplass med mange interessante arbeidsoppgaver og dyktige medarbeidere. Han håper å kunne bidra til videre utvikling med sin kompetansen innenfor kart og oppmåling.

Preben trives godt på arbeidsplassen og er glad for å jobbe sammen med kompetente kolleger.

Rita Mathisen

Asle Jardar Spjelkavik Hansen

1. juni 2017 tiltrådte Rita Mathisen i nyopprettet stilling som ingeniør for spredt avløp i Narvik Vann.

1. april 2018 ble Asle Spjelkavik Hansen ansatt som driftsoperatør I Narvik Vann.

Hun arbeider med veiledning og saksbehandling av søknader om utslippstillatelser for avløpsvann fra boliger, fritidsboliger, turistvirksomheter og næring inntil 50 pe, og utslipp fra olje- og fettavskillere. Før hun tiltrådte sin stilling hos Narvik Vann arbeidet hun med de samme arbeidsoppgavene i 10 år hos Arealog samfunnsutvikling.

Arbeidsoppgavene består i å vedlikeholde ledningesnettet for avløp, tømme tette tanker og drifte renseanlegg i Narvik kommune. Asle kommer i fra jobben som anleggsarbeider i Taraldsvik Maskin. Derfra har han tatt med seg erfaring i å bygge vann og avløpsanlegg. Det er travle dager på Narvik Vann og mange varierte arbeidsoppgaver sier Asle.

- Jeg synes det er veldig inspirerende å få være med å bygge opp nye rutiner i denne fagdelen som heter Spredt avløp hos Narvik Vann.

BESØKSADR ES SE: dĞŬŶŝƐŬ ƌĊĚŚƵƐ͕ ƌĂŶŶďĂŬŬĞŶ ϭ W K ^ d Z ^ ^ ͗ EĂƌǀŝŬ sĂŶŶ <&͕ EĂƌǀŝŬ ŬŽŵŵƵŶĞ͕ ϴϱϭϮ EĂƌǀŝŬ

VA K T T E L E F O N: ϵϬϭ ϭϲ ϯϬϬ TL F.: ϳϲ ϵϭ ϯϳ ϬϬ

W E / E ' ^ d / Z : Ϭϴ͗ϬϬ ƚŝů ϭϱ͗ϬϬ ͳ W K ^ d͗ ƉŽƐƚŵŽƚƚĂŬΛŶĂƌǀŝŬǀĂŶŶ͘ŶŽ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.