Page 1

CEIP Cassià Costal PLA D’ACOLLIDA (ANNEX 3)

PLA INTENSIU INDIVIDUALITZAT

Alumne/a:

Grup:

Tutor/a:

Data d’ingrés al centre:

Horari personalitzat Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

09.00 -10.00 10.00-10.50 10.50-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00

15.00-16.00 16.00-17.00

PLA Sessions àrea grup ordinari

1r

X 2n

Nom àrea

Mestre/-a

3r trimestre Sessions Sessions Matèries que Aula Aula s’avaluaran Acollida Ordinària

Català Castellà Anglès Matemàtiques Ciències Naturals Ciències Socials Educació Física Ens. Altern. Religió

/

Educació Musical Educació Visual i Pl. Informàtica

---

Llibre text / dossiers


Prioritats Educatives Aprenentatges a assolir el ÀREA Català

Castellà

Anglès

Matemàtiques

Ciències Naturals

Ciències Socials

Educació Física

Educació Musical

Ed. Visual i Plàstica

Ens. Altern. / Religió

Informàtica

1r

2n

3r trimestre

APRENENTATGES MÍNIMS

ASSOLIT SÍ / NO


Nยบ de sessions Tutoria Aula acollida Especialistes Suport Altres

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Model Annex 3 PII  

Pla intensiu individual. Model centre Ceip Cassià Costal, Girona.

Model Annex 3 PII  

Pla intensiu individual. Model centre Ceip Cassià Costal, Girona.

Advertisement