Page 1

Mo n g o l i ĂŤ

Ei ndel oos. . !

M o n g o o ls Ver keer sbur eau

Ma a k k e n n i s me t h e t l a n dwa a r d e n a t u u r n o gd e r u i mt e h e e f t

Mo n g o o l s V e k e e r s b u r e a uv o o r N e d e r l a n de nV l a a n d e r e n


Stel tuzi ch eens voor ...

eenl anddat38maalz ogr ooti sal sNeder l andent oc h maar3mi l j oeni nwoner st el t .Datmoetwelhetduns t bevol kt el andt erwer el dz i j n.Endati shetook. Datbet ekentei ndel oz e: •hoogvl akt en,omr i ngddoorgeber gt endi ez el f snog hogerr ei kendandeAl pen •ver gez i c ht enondereendi kwi j l ss t r akbl auwehemel •kuddenpaar den,yaksenkamel en,di ehi erdui del i j k debaasz i j n

Kor t om,i ngr edi ënt envooreenei ndel oz evakant i e. Vooreenavont uur l i j kl eveni nnomadent ent en. Voorr i t t ent epaar dofi nmi ni bus j esl angskr i s t al hel der ebekenenmer en.Vooront moet i ngenmeteen vr i endel i j k,gas t vr i jenni euws gi er i gvol k.Voorde avont uur l i j ks t et r ei nr ei st erwer el d,metdeT r ans Mongol i anRai l way .


Maakeent ochtoverdest eppenvanCent r aal Azi ĂŤ waarDzj engi sKhanenzi j nnazat enaanhetei nd vandeMi ddel eeuwenhetgr oot st er i j kt erwer el d st i cht t en,vanwaar ui tzedoor dr ongent otacht erde Chi neseMuurent otvoordepoor t envanEur opese st eden. St eppenwaarnogdi er enl evendi eel der smetui t st er venwor denbedr ei gd,maardankzi jt i ent al l en bescher mdenat uur r eser vat envooreen r oeml oosei ndewor den behoed.Denkmaareens aanhetPr zewal ski paar d, deBact r i schekameelof dewi l deezel . Mongol i ĂŤ,gel egent ussen Rusl andenChi na,i s l andschappel i j kzeer gevar i eer d. Hoogi nhetnoor dende di cht ebossenvande Si ber i schet ai ga.Daneenr eekskoel e,zui ver e mer ent egeneenacht er gr ondvanhooggeber gt en. Daneenst eppegr asl andwaarmi l j oenenst uks hui sveeenwi l desoor t genot engr azen. Enui t ei ndel i j k,hel emaali nhetzui den,deui t l oper s vandebar r eGobi woest i j n. Di ti shetl eef gebi edvannomadenenhal f nomaden,di eal ski ndall er enpaar dent eber i j den ( meteenhout enzadelofzel f szonderzadel ! ) . Paar dr i j den,boogschi et en,wor st el en-spor t en voorecht eker el s.Eensperj aarkomenzi jbi j een opeengr ootf eest ,eenNadaamf est i val( 1112j ul i ) . Hetgr oot st evi ndtui t er aar dpl aat si ndehoof dst ad Ul aanbaat ar .


Over i gensi sni etheelhetMongool sevol kgebondenaaneenbest aanal snomade.Dehoof dst ad Ul aanbaat art el tr ui m 1mi l j oeni nwoner senweet zi chopt ewer kent oteendynami scheAzi at i sche st ad.U vi ndteri nt er essant emusea,metCent r aal Azi at i schekunst ,her i nner i ngenaaneen r i j kef ol kl or eenskel et t envandi nosaur i ĂŤr sdi e ooi tdest eppenbewoonden.Boeddhi st i sche kl oost er swor denweerbevol ktdoorj ongemonni kendi edeoudet r adi t i esni euw l eveni nbl azen.


E nt o c hk u n n e nz eh e t n i e t l a t e n , d a t v e r t r o u wd e b e s t a a na l s n o ma d e . A a nd er a n dv a ne l k es t a dv i n d t ub u i t e n wi j k e nd i en o gh e l e ma a l b e s t a a nu i t g e r s , d i eb e f a a md ev i l t e nt e n t e n , wa a r e l k eMo n g o o l z i c h t h u i s v o e l t .

Z e l f o v e r n a c h t e ni nz o ’ ng e r i s d ewe n s v a ne l k e b e z o e k e r v a nMo n g o l i ë . D a t k a n . Mi s s c h i e ni s e e n n o ma d ewe l b e r e i duu i t t en o d i g e ni nz i j n b e s c h e i d e n , ma a r ’ s z o me r s k o e l ee n’ s wi n t e r s a a n g e n a a mwa r meo n d e r k o me n . Ma a r e r z i j no o k g e r c a mp s , d eMo n g o o l s et e g e n h a n g e r v a no n s b u n g a l o wp a r k . D a a r v i n d t un e t z u l k et e n t e n , n e t j e s i nr i j e no p g e s t e l d . B i j v r i j we l a l l ek a mp e nv i n d t u f a c i l i t e i t e na l s t o i l e t t e n , d o u c h e s e ne e nr e s t a u r a n t me t Mo n g o o l s es p e c i a l i t e i t e n . H o u d t uv a nwe r e l d mu z i e k , d a nb i e d t Mo n g o l i ëu i e t s h e e l b i j z o n d e r s : k e e l z a n g . E r v a r e nz a n g e r s we t e n n aj a r e nv a no e f e n i n gp r a c h t i g el i e d e r e nt e ng e h o r e t eb r e n g e nme t d et y p i s c hC e n t r a a l A z i a t i s c h e b o v e n t o o n z a n g . E r z i j nu n i e k es n a a r i n s t r u me n t e n a l s d ep a a r d e n h o o f d v e d e l e ns l a g i n s t r u me n t e nd i e v e r wa n t z i j na a nd et r o mme l s v a nd es j a ma n e n . K o mz e l f l u i s t e r e n , b e l e e f d es t i l t ev a nd en a t u u r , a d e md ef r i s s e , z u i v e r el u c h t v a nd es t e p p ei n …


Mo n g o l i ĂŤ H e t ei ndv a nd e we r e l d , H e t begi nv a ne e n g e we l d i ga v o n t u u r !

Ni e u ws g i e r i g ?Wi j k e n n e n

Mo n g o l i ĂŤ e nh e l p e nug r a a gv e r d e r

Mo n g o o l s V e k e e r s b u r e a u T e l . 0 7 65 8 10 5 5 1 C h a r l e s P e t i t we g3 5 / 1 0 F a x 0 7 65 6 02 6 3 0 ( b e z o e ko pa f s p r a a k ) www. mo n g o o l s v e r k e e s b u r e a u . n l 4 8 2 7H J B r e d a i n f o @mo n g o o l s v e r k e e r s b u r e a u . n l

Flyer Mongools Verkeersbureau  
Flyer Mongools Verkeersbureau  

Officiële brochure van het Mongools Verkeersbureau in Nederland. Official flyer of the Mongolian Tourist Board in the Netherlands.

Advertisement