Page 1

หลักการทํางานของเครือ ่ งยนต 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ โดย

วาที่ ร.ต. ชัชวาลย ปอมสุวรรณ


ชิน ้ สวนสําคัญเครือ ่ งยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ สกรูตงั้ ลิน ้

สปริงลิน ้ ชองอากาศ

กระเดือ ่ งกดลิ้น

ลิน ้

กานกระทุง

หัวเทียน ลูกสูบ แหวนลูกสูบ

เพลาลูกเบีย้ ว

ลอชวยแรง กานสูบ

โซ เพลาขอเหวีย่ ง เฟองโซ


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ สวนผสมไอดี

อากาศ

อากาศ

ละออง

จังหวะที่ 3

TDC เชือ ้ เพลิง

BDC

1. จังหวะดูด (Intake Stroke)


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ (ตอ) ลิน ้ ไอดี

ลิน ้ ไอเสีย

2. จังหวะอัด

จังหวะที่ 4

BDC

ละอองไอดี

จังหวะที่ 3

TDC

(Compression Stroke)


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ (ตอ) ลิน ้ ไอดี

ลิน ้ ไอเสีย

BDC

แกสรอน

จังหวะที่ 3

TDC

3. จังหวะระเบิด (Combustion Stroke)


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ (ตอ) ลิน ้ ไอดี

ลิน ้ ไอเสีย TDC

ไอเสีย

จังหวะที่ 3

BDC

4. จังหวะคาย

(Exhaust Stroke)


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 2 จังหวะ แบบลิ้นลูกสูบ จังหวะอัด

อากาศ น้ํามันเชือ ้ เพลิง + น้ํามันเครือ ่ ง 2 จังหวะ จังหวะดูด

1. รวมจังหวะดูดและจังหวะอัดไวดวยกัน


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 2 จังหวะ แบบลิ้นลูกสูบ (ตอ) จังหวะระเบิด

ไอเสีย จังหวะคาย

2. รวมจังหวะระเบิดและจังหวะคายไวดว ยกัน


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 2 จังหวะ แบบลิ้นแผน จังหวะอัด

ลิน ้ แผน อากาศ น้ํามันเชือ ้ เพลิง + น้ํามันเครือ ่ ง 2 จังหวะ จังหวะดูด

1. รวมจังหวะดูดและจังหวะอัดไวดว ยกัน


การทํางานของเครือ ่ งยนตแกสโซลีน 2 จังหวะ แบบลิ้นแผน (ตอ) จังหวะระเบิด จังหวะคาย ไอเสีย

ลิน ้ แผน

2. รวมจังหวะระเบิดและจังหวะคายไวดว ยกัน


ระบบวาลวแบบ Side Valve, SV จังหวะคาย

จังหวะดูด ไอดี

- ทอไอดีและไอเสียอยูด า นเดียวกัน - ตําแหนงของหัวเทียนไมอยูต  รงกลางดานบนของลูกสูบ

ไอเสีย


ระบบวาลวแบบ Overhead Valve, OHV

จังหวะดูด

จังหวะคาย ไอเสีย

ไอดี

- ดูดและคายสวนผสมไดรวดเร็วและนุม นวลยิง่ ขึน ้ - คายไอเสียไดสมบูรณมากขึน ้

การทำงานเครื่องยนต์  

การทำงานเครื่ิองยนต์2จังหวะและ4จังหวะ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you