Page 1

Vol. 04.2011


t ab

le o

f

contents

1

t r i h S T n

ig Des

7

8 PAPER toy

10 SOAP DESIGN

12

TENG

20

26

31


Í͡Ẻ + ¼ÅÔµÊ×èÍ ·Õè 㪌 㹧ҹÊÑÁÁ¹ÒáÅÐÊ×èÍ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò “¤ÒÂà·¤¹Ô¤ ÍӹǡÒüÅÔµ¢Ñé¹à·¾” ã¹Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2554 14.00 - 16.00 ¹. ³ ˌͧ»ÃЪØÁ»Í§·Ô¾Â 1 ÍÒ¤Òà 12 ªÑé¹ 9 ¹Ôà·ÈÈÒʵϤÍÁà¾Åç¡« »Í§·Ô¾Â âÍʶҹØà¤ÃÒÐˏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡Ãا෾ ÇÔ·ÂÒࢵÃѧÊÔµ

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ÀÒÂ㹧ҹÊÑÁÁ¹Ò

Display ˹ŒÒˌͧÊÑÁÁ¹Ò

sticker »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ã¹ÅÔ¿·

â»ÊàµÍÏ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

1


Poster-01

ÊͧªÑèÇâÁ§ ¡ÑºâÅ¡ãËÁ‹·Õè¤Ø³¤Ò´äÁ‹¶Ö§ àÃ×èͧÃÒÇ¡Òö‹ÒÂ·Ó àº×éͧËÅѧ§Ò¹â¦É³Ò´Õæ ·Õè¤Ø³äÁ‹à¤Â»ÃÐʺÁÒ¡‹Í¹ ¾º¡Ñº¡ÒúÃÃÂÒªÑé¹à«Õ¹ ¨Ò¡¤Ø³ÁÔé¹·

ÍÒÀÒÇ´Õ à¸ÕÂøÓç Producer áË‹§ Hakuhodo Advertising agency ÀÒÂ㹧ҹÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ Issues In Advertising (AD308) Section 4281 Group 5 ËÑÇ¢ŒÍ

“¤ÒÂà·¤¹Ô¤ ÍӹǡÒüÅÔµ¢Ñé¹

ÁÒÃѺâÅ¡·Ñȹ ãËÁ‹æ ã¹Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2554 14.00 - 16.00 ¹. ³ ˌͧ»ÃЪØÁ»Í§·Ô¾Â 1 ÍÒ¤Òà 12 ªÑé¹ 9 ¹Ôà·ÈÈÒʵϤÍÁà¾Åç¡« »Í§·Ô¾Â âÍʶҹØà¤ÃÒÐˏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡Ãا෾ ÇÔ·ÂÒࢵÃѧÊÔµ ʹ㨵Դµ‹ÍÊÓÃͧ·Õè¹Ñè§ 084 019 9011 (ແœÅ)

2


Poster-02

“¤ÒÂà·¤¹Ô¤ ÍӹǡÒüÅÔµ¢Ñé¹à·¾”

ÁÒËÇÁແ´âÅ¡·Ñȹ ãËÁ‹ ã¹Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2554 14.00 - 16.30 ¹. ³ ˌͧ»ÃЪØÁ»Í§·Ô¾Â 1 ÍÒ¤Òà 12 ªÑé¹ 9 ¹Ôà·ÈÈÒʵϤÍÁà¾Åç¡« »Í§·Ô¾Â âÍʶҹØà¤ÃÒÐˏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡Ãا෾ ÇÔ·ÂÒࢵÃѧÊÔµ ʹ㨵Դµ‹ÍÊÓÃͧ·Õè¹Ñè§ 084 019 9011 (ແœÅ)

3


ÃÒ§ҹ¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ

Issues In Advertising (AD308) Section 4281 Group 5 ËÑÇ¢ŒÍ

¨Ò¡¤Ø³ÁÔé¹·

ÍÒÀÒÇ´Õ à¸ÕÂøÓç

BOOK

Films Producer áË‹§ Hakuhodo (Bangkok) Co., Ltd.

4

Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2554 14.00 - 16.30 ¹. ³ ˌͧ»ÃЪØÁ»Í§·Ô¾Â 1 ÍÒ¤Òà 12 ªÑé¹ 9 ¹Ôà·ÈÈÒʵϤÍÁà¾Åç¡« »Í§·Ô¾Â âÍʶҹØà¤ÃÒÐˏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡Ãا෾ ÇÔ·ÂÒࢵÃѧÊÔµ


á¼¹¼Ñ§â´ÂÃÇÁ 19 33 35 37 39 1 3

7

9

45

76 78 79 81 83

61

41 43 5

75 77

55 57 59

65 67 69 71 73

47 49 51 53

11 13 15 17

84 82 80

30 56 58 60

64 66 74 72 70 68 54 52 50 48

42 46

28 26 24 22 20

32 34 36

2 4

38

6

40

16

8

14

12

10

ⵍÐÇÒ§ÍÒËÒÃÇ‹Ò§

display

ⵍÐŧ·ÐàºÕ¹

ªØ´â«¿Ò

ÇÔ·ÂÒ¡Ã

stand µÔ´â»ÊàµÍÏ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

·Õè¹Ñè§ÃѺÃͧÇÔ·ÂÒ¡Ã

¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÀÒ¾à¤Ã×èͧäËÇ

ÍÒ¨ÒÏ ´Ã.»°ÁҾà ๵Թѹ·¹

´Í¡äÁŒ

â¾à´ÕÂÁ ¾Ô¸Õ¡Ã ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴÊÑÁÁ¹Ò (STAFF) ºØ¤¤ÅÀÒ¹͡

5


t r i h S T n g i s e

D

7


PAPER toy my design

8

à´ç¡©Ò¡ÅФùÔà·È àÇ·Õ 20


9


R

R

R

R

SOAPBYPACKAGING

R

R

R

10

R


11


12


13


14


15


16


17


ÒÊ

¹ã¨

ÍÃÍ‹ ¡Ãغ«Ò

¡Ø

«Ò¡Ø ËÍÁ¹Ø‹Áâ´

Ê

¤Å

͹

¹ Ò ¹ Ò Í ÑÅ Á Ò º

18

¹ ´

´

ªç Í

¤â

¡ á Å µ ÍÑ Å Á Í


19


20


Â¡ÅŒÍ ¡Òá¿âºÃÒ³

Glasses since 1983

21


à¡ÉÁÃÑ µ ¹ à¤ËÐÀѳ± TM

22


23


ÍÒ¨ÒÏÇÕþ§É ¾Ç§àÅç¡ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ»ÃШÓÇÔªÒ

24

AD307 Advertising Campaign Planning Section 4253


25


26


27


28


29


Teng Graphic Design 2011  
Teng Graphic Design 2011  

Graphic Design in Thailand

Advertisement