Page 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «E-SECURITY» Η δράση E-Security αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006. Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» συνεχίζει να υποδέχεται τόσο επενδυτικά σχέδια από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσο και επαναϋποβολή ορθών επενδυτικών σχεδίων από όσες επιχειρήσεις είχαν απορριφθεί στο στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, λόγω διαθεσιμότητας υπολοίπων προϋπολογισμού στις παρακάτω Περιφέρειες: 1. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση: ¾ Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ¾ Βόρειο Αιγαίο ¾ Δυτική Ελλάδα ¾ Ήπειρος ¾ Θεσσαλία ¾ Ιόνια Νησιά ¾ Κρήτη ¾ Πελοπόννησος 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Σκοπός του Προγράμματος: Η παρούσα Δράση έχει σκοπό να επιτρέψει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν: ¾ Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα στην εταιρική πληροφορία τους, ώστε αυτή να είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες ¾ Ακεραιότητα δεδομένων, ώστε τα δεδομένα τους να τροποποιούνται με συγκεκριμένο και εξουσιοδοτημένο τρόπο ¾ Ακεραιότητα συστημάτων, ώστε αυτά να μπορούν να εκτελούν το σύνολο των λειτουργιών για τις οποίες προορίζονται με τρόπο αναλλοίωτο, ελεύθερο από σκόπιμη ή ακούσια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες: info@moneyger.gr 

1


¾ Διαθεσιμότητα δεδομένων και συστημάτων, ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένους χρήστες όσο γίνεται για περισσότερο χρόνο. Στόχος της δράσης E-Security είναι οι εταιρίες που θα ενισχυθούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν απειλές απάτης και να διαχειριστούν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση επιβλαβούς περιεχομένου. Με την πρόληψη και την έγκυρη αντιμετώπιση των ψηφιακών κινδύνων και απειλών επιτυγχάνεται η αύξηση της εμπιστοσύνης στη χρήση του διαδικτύου και γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα της νομικής μορφής (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: ¾ Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2010 ¾ Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του Κανόνα De Minimis. Ο «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» και ο «ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (Κωδ. 705 & 761 του εντύπου Ε3 αντίστοιχα της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της Επιχείρησης), να μην ανήκουν στον πίνακα με τις μη επιλέξιμες – εξαιρούμενες δραστηριότητες ¾ Η Επιχείρηση εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων τα τελευταία τρία οικονομικά έτη ¾ Η Επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο, δηλαδή μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας ( 1 ΕΜΕ) με σχέση

εξαρτημένης εργασίας,

ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων

Για περισσότερες πληροφορίες: info@moneyger.gr 

2


¾ Λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ¾ Δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις κατά τη τελευταία τριετία από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€ (Ο Κανόνας De Minimis ισχύει και για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για τις συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή) ¾ Η Επιχείρηση ανήκει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχει κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή Ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ ¾ Η

αξία

κτίσης

του

εξοπλισμού

Τεχνολογιών

Πληροφορικής

και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που είναι ήδη εγκατεστημένος στην Επιχείρηση (εξοπλισμός & λογισμικό) και αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να ανέρχεται στο ποσό των 10.000€. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Η κατάθεση των επενδυτικών προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης.

Ποσοστά Επιχορήγησης: Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται έως και 70% ενώ το υπόλοιπο 30% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@moneyger.gr 

3


Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προς το μέγεθός της σε πολύ μικρή, μικρή και μεσαία: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (Ε.Μ.Ε) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

< 10

και

< 2 εκ. €

ή

< 2 εκ. €

< 50 < 250

και και

< 10 εκ. € < 50 εκ. €

ή ή

< 10 εκ. € < 43 εκ. €

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ανάγκη της για ψηφιακή ασφάλεια το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ποσό των 5.000€ και το μέγιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων (Επιχορήγηση και Ιδιωτική Συμμετοχή) παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Μέγιστος Επιχορηγούμενος

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός Ανάγκη για Ψηφιακή

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

Μικρή

8.000€

15.000€

30.000€

Μεσαία

15.000€

25.000€

50.000€

Μεγάλη

20.000€

40.000€

70.000€

Ασφάλεια

Για περισσότερες πληροφορίες: info@moneyger.gr 

4


Επιλέξιμες δαπάνες: Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΔ(1). Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού: Το κόστος Προμήθειας του παρακάτω εξοπλισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μικρότερο από το 60% αυτού. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: ¾ Εξοπλισμό Ασφαλείας [Εξυπηρετητές (servers), Security Appliances, Firewalls, Intrusion etection/Protection Systems (IDS/IPS), hardware antivirus] ¾ Εξοπλισμό Δικτύου *Μεταγωγείς (switches), δρομολογητές (routers), εγκαταστάσεις δικτύου (LAN, wi-fi)] ¾ Εξοπλισμό Backup / Data recovery ¾ Εξοπλισμό Ελέγχου Πρόσβασης χώρου ( Δεν δύναται να ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης ΚΔ(2). Δαπάνες Προμήθειας λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού: Το κόστος Προμήθειας του παρακάτω λογισμικού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μικρότερο από το 60% αυτού. Το Κόστος Παραμετροποίησης του τυποποιημένου Λογισμικού δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το λογισμικό θα περιλαμβάνει: ¾ Τυποποιημένο Λογισμικό Ασφαλείας - Προστασίας (Malicious Software Detection/Protection, Firewalls, Content Filters) ¾ Λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών (Intrusion Detection Software, Log related software, log analysers) ¾ Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για Ασφάλεια (π.χ. script ) ¾ Λογισμικό για Backup / Data Recovery ¾ Λογισμικό κρυπτογράφησης Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού-εφαρμογών μπορεί να περιλαμβάνουν: ¾ Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού για μέχρι τρία (3) έτη από το χρόνο της προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας

Για περισσότερες πληροφορίες: info@moneyger.gr 

5


χρήσης, π.χ. per named/ concurrent user, per server/CPU, per year κλπ. ¾ Βασικά κόστη αρχικής προμήθειας λογισμικού. (π.χ. περίπτωση όπου υπάρχει αρχικό κόστος –basic fee– προμήθειας και συμπληρώνεται από κόστη αδειών χρήσης) ¾ Πιθανό κόστος αναβάθμισης και παραμετροποίησης υπάρχοντος λογισμικού ασφαλείας ¾ Κόστος συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης ¾ Κόστος Παραμετροποίησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ΚΔ(3). Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών: Το κόστος Προμήθειας του παρακάτω λογισμικού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μικρότερο από το 30% αυτού. Οι υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης του έργου δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: ¾ Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση ¾ Υπηρεσίες Ελέγχων (έλεγχοι καλής εγκατάστασης, Penetration Testing, Security Auditing) ¾ Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Πολιτικής Ασφαλείας ¾ Υπηρεσίες Πιστοποίησης ασφαλείας πληροφοριών και συστημάτων. Το κόστος αυτό θα πρέπει να οδηγεί και σε αντίστοιχο πιστοποιητικό ασφάλειας ¾ Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση του έργου (project management)

Για περισσότερες πληροφορίες: info@moneyger.gr 

6

e-security-moneyger  
e-security-moneyger  

e-security-moneyger-gr

Advertisement