Page 1

ហ៊ុ ន ែសន ខ្វះឆន្ទៈែស្វ ងរកការពិ តេហើ យសា្តប់ ែតរបាយការណ៍ ភូ តភររបស់ ម្រន្តី១០នាក់ នាំឲ មានការសេ្រមចចិ ត្តខុស បង្ក ឲ មានវិ បត្តិ សង្គ មជាេ្រចើ ន

sarB½ t ’ m anecjpSayerogral; é f¶

www.moneaksekar.com

ឆា្នំទី ២០ េលខ ៤៦៥៤ ៃថ្ង ្រពហស ត្ត ិ៍ ទី ០៣ ែខ មករា ឆា្នំ ២០១៣

កំ េណើ នទុនវិ និេយាគរបស់ យួ ន នាំឱ មានការសង ័យអំ ពីនេយា បាយព្រងីកេសដ្ឋកិច្ច និ ងមហិ ច្ឆតារំេលាភឈា្លនពានទឹ កដី កម្ព ុជា

េលាក សម រង ុី ចុ ះសួ រសុ ខទុក្ខ្របជាពលរដ្ឋ ្រកី ្រកនាេពលកន្លងមក

្របជាពលរដ្ឋ រងេ្រគាះេ

េដាយៈ សួ ន សុ វិជា្ជ យា៉ង

ជនជាតិ យួ នស្រមុកចូ លមករស់ េ

េដាយៈ សុ ជាតិ

តាមតួលខនរបាយការណ៍

របស់កុមបឹកសោអភិវឌឍន៍កម្ពុជា

បានឱយដឹងថា បទសចិននិងប

ទស យួន បាន នាំ មុខ គ ក្នុង ការដាក់ទុនវិនិ

កម្ពុជា

សមប់រយៈពលប៉ុនានឆាំចុង ក យនះពះសព្វថ្ងមាន

តេ

សហគមន៍ បុ រក ី ី ឡានាំគា្នតវា៉ទាមទារយុ ត្តិ ធម៌

ចណាស់មានមន្តី

សំខាន់ៗថាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្តី

ក្ន ុង្រសុកែខ្មរ និ ងៃ្រពឡង់ ែដល្រតូវ្រកុមហ៊ុ នយួ នឈូសឆាយបំផា្លញឱ រលត់ រលាយ

ទំ ព័រទី ៣ "ជ"

សេម្ត ច នេរាត្ត ម សី ហនុ ដឹ កនាំ្របេទសក្ន ុងរបបសង្គ មរា្រស្ត និ យម

សមត្ថ កិច្ច េ្របើ អំ េពើ ហិ ង េលើ ្របជាពលរដ្ឋ ែដលតវា៉េរឿងដី ធី ្លកន្លងមក

ទសរដ្ឋមន្តី និងថាក់រដ្ឋមន្តី អម

រឿងពិតមួយចំនួនមិនឲយ

១០នាក់ កំពុងពយោយាមបិទបាំង

ពលខ្លះមានសារព័ត៌មានចុះផសោយ

បតិភូនាយករដ្ឋមន្តី បមាណ

ហ៊ុន សន បានដឹង

ះទ ហើយ

ពីភាពអសកម្មអំពើរំ

ភសិទ្ធិ

មនុសស និងការធ្វើបាបបជារាស្ត

តេ

ទំ ព័រទី ៤ "ក"

មានែតការេធ្វើឲ ្របជារា្រស្ត ែខ្មរកា្លយជាមា្ចស់ អំ ណាច និ ងជាមា្ចស់ េជាគ

ែប៉ ន អា៊ន េចញលិ ខិតឲ ឈ្ម ួញដឹ កជញ្ជ ូនេឈើ យា៉ង វាសនា្របេទសជាតិ ពិ ត្របាកដ េទើ បអាចរកេឃើ ញភាពសុ ខេក មក ន្ត

អនាធិ បេតយ េតើ ្រកសួ ងមហាៃផ្ទ ចាត់ ការែបបណា?

សមត្ថ កិច្ច េ្របើ អំ េពើ ហិង េលើ ្របជាពលរដ្ឋ េ

ឧត្តមសនីយ៍ឯក កាន់តំណងជា

មួយរបស់

ចញលិខត ិ ឲយកម ុ ឈ្មញ ួ ដឹកជញ្ជន ូ

បកធា យរឿងអាសូវដ៏ធំ ក ប៉ន អា៊ន ជា

អភិបាលរងខត្តកំពង់ចាមក្នុងការ

ឈើយា៉ងអនាធិបតយយ

ភូមិ

ភាគឦសាន ជាពិសសពីខត្តស្ទង ឹ

តេ

ភាពកក ី រហមរហាមនិងទុកវទ ្ខ

ចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុខទុករបស់ ្ខ

បជារាស្តខ្មរពយោយាមរស់ក្នុង

កុមអ្នកកាន់អំណាចមិនបានយក

ចើនឆាំមកហើយ ដល

រថយន្តដឹ កេឈើ ែដលសមត្ថ កិច្ច កងរាជអាវុ ធហត្ថ េខត្ត ស្ទឹ ងែ្រតងប្រងា្កបកាលពី ៃថ្ងទី០១ ែខមករា ឆា្នំ២០១៣

េដាយៈ មាន សម ត្តិ

ទំ ព័រទី ២ "ឆ"

នាយករដ្ឋ ម្រន្តី ហ៊ុ ន ែសន ែដលអសមត្ថ ភាពក្ន ុងការដឹ កនាំ្របេទសជាតិ

មុ ខភូ មិ្រគឹ ះនាយករដ្ឋ ម្រន្តី ហ៊ុ ន ែសន

េដាយៈ ជាតិ សេង្វ គ

នារកទីបំផុត គាន

យសារត

រាស្ត។ ហើយពលពួកគាត់ជួប គាននរណាជួយរកដំ

សយ។ អាចប

ក់បានថាបជា

រាស្តខ្មរបច្ចុបបន្ននះ គានភាព

តេ

ទំ ព័រទី ២ "ខ"

សម រង ុី ៈ េមដឹ កនាំចាស់ ែដលកាន់ កាប់ អំណាចយូ រនឹ ង្រតូវ

មុ យ ប ្ញ រិទ្ធ ទទួលបានដាវអាជា្ញសឹ កពី ឈួ ន ៃហ ្របជាពលរដ្ឋ ផា្លស់ ប្ត ូរេចញយា៉ងពិ ត្របាកដេ ឆា្នំ២០១៣េនះ គាបជរិត្រកុមអ្ន ករកសុី ដឹ កជញ្ជ ូនទំ និញតាមែតអំ េពើ ចិ ត្ត េដាយៈ ជា ទន យ

ក ឈួន ហ បធាន

ការិយាល័យគយ និងរដាករបចាំ ចក

៉យប៉តកំពុងសុខសួល

ក្នុងការដាក់ពងយគយចល័ត ឲយចុះបមូលលុយពីការដឹកជញ្ជូន ទំនិញ

ក ុង

៉យប៉តយា៉ង

អនាធិបតយយបំផុត ហើយករណី នះបើ កុ ង្រតូលជជុះរបស់ សមត្ថ កិច្ច គយចាំជរិតយកលុ យពី អ្ន កដឹ កទំ និញ

ះបីជា

មិនបានចញមុខ

តេ

ក ឈួន ហ

យផាល់ប៉ុន្ត

ទំ ព័រទី ៣ "ច"

ថា្នក់ ដឹ កនាំចលនា្របជាធិ បេតយ សេ្រងា្គះជាតិ ចុ ះមូ លដា្ឋន

េដាយៈ េទព សេ្រមច

ដល់ ដលធ្វើឲយបជាពលរដ្ឋ

ផុត

អបអរសាទរឆាថ្ម ំ គ ី ប់ៗគា បកប

ឆាំចាស់២០១២បានកន្លង ឆាំថ្មី២០១៣ក៏បានមក

ទូទាំងពិភព

ក នាំគាបព្ធពិធី

េលាក គង់ គាំ ែថ្លងេ

កាន់ អ្ន កគាំ្រទគណបក សេ្រងា្គះជាតិ

យភាព សបបោយរីករាយ

៊កញ្ជៀវ លាន់ឮកងរំពង។

យា៉ងណាមិញ

បទសកម្ពុជា

វិញ ពលរដ្ឋគប់រូបក៏បាននាំគា

សម្តងការសបបោយរីករាយសាទរ

តេ

ទំ ព័រទី ២ "គ"

គណបក សេ្រងា្គះ ជាតិ មាន យុ ទ្ធ សា ្រស្ត សំ ណុំេរឿង ឈូក បណ្ឌិត ្រតូវែហកកកាយ បរិយាយថ្ងនះ សង ឹមថាឆា្នំថ្មីេនះកម្ព ុជាអាចរួចផុ ត ច ស់ លាស់ ក្ន ុងការជួយដល់ ្របជាកសិ ករ ឱ មហាជនេមើ លេឃើញការពិ តកាន់ ែតច ស់ ពី ភាពេ ្ម ងងឹ ត និ ងមានការផា្លស់ ប្ត ូរ េដាយៈ កូ នែខ្មរ

េដាយៈ ជួប ្របហារ

េដាយៈ ជយ វាសនា

រដាភិបាលខ្លួនឯងបានទទួលសា្គល់

ជនសងស័យ ឈូក បណិត បាញ់

បានរិះគន់ថាបទសកម្ពុជាកមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្តីហ៊ុន

៨០ភាគរយជាបជាកសិករ ក៏ប៉ុន្ត

ចក

យា៉ងខាំងកាជាពិសសអំពើរំ

បទសកម្ពុជាបើ

ះបីជា

ថាមានពលរដ្ឋយា៉ង

ចណាស់

បជាពលរដ្ឋទាំងអស់

ះមិនទាន់

បហារបណា្ដលឱយកម្មការិនី

ទដលធ្វើឲយបជាពលរដ្ឋកីក

សាលាឧទ្ធរណ៍

ឡើយ

ទំ ព័រទី ៣ "ង"

តេ

ងងឹតធ្វើឱយសហគមន៍អន្តរជាតិ រិះគន់ ភសិទ្ធិមនុសសនិងការធាក់ចុះនលទ្ធិ

ទៀតរដាភិបាលដឹកនាំ

យនាយក

ឱយបានតឹមតូវតាមកិច្ចពមពៀងសន្តិភាពទីកុងបា៉រីស និង ការណ៍លទ្ធិបជាធិបតយយសរីពហុបកស

ក អ៊ុក សាវុធ

ទំ ព័រទី ៤ "ឃ"

អ្នកសង្កតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្តហ ី ៊ន ុ សន តវូ បានសហគមន៍អន្តរជាតិ រិះគន់ថាមិនទាន់អនុវត្តន៍

កកាយបនាប់ពីអគ្គពះរាជអាជា

្របជាពលរដ្ឋ ្រកី ្រករស់ យា៉ងេវទនា

ក្នុងសានភាព

បជាធិបតយយ។ លើសនះ

របួសកាល ពីថ្ងទី ២០ ខកុម្ភៈ

ឆាំ ២០១២ កំពុងតូវបានហក

តេ

សន ស្ថិត

វ៉កុងបាវិតបីនាក់រង

ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ ពិតបកដពីរដាភិបាល

ក្នុងឆាំ២០១២ កន្លង

មកដល់ពលនះសំណុរឿង ំ

កម្ម ការិនីរងេ្រគាះទាំងបី នាក់ កំ ពុងរង់ ចាំយុ ត្តិ ធម៌ ពី សាលាឧទ្ធរណ៍

តេ

ះទ ហើយអំណាច

ទំ ព័រទី ៤ "ស"


សារព័ត៌មាន "មនសិការខ្មរ" បចាំថ្ង ទំព័រទី ០២ Tel: 016 375 777 E-mail : sithik.dam@gmail.com

តមកពីទំព័រទី១ "ខ"

កសមកសោន្តឬសចក្តីសុខទាំងផ្លូវ

ចិត្តនិងផ្លូវកាយ ដលទាមទារឲយ បជារាស្តខ្មរទូ

ភាក់រលឹក ធ្វើ

ការសមចចិត្តឲយបានតឹមតូវ ក្នុងការ

តបញ្ចប់អំណាច

ក ហ៊ុន សន នាថ្ងទី២៨ ខ

កក្កដាឆាំ២០១៣ ខាងមុខ បើមិន ដូច្នះទ គឺមិនអាចកខប

ជីវភាពឲយបានធូរធារនិងសមបូរ សបបោយបានទ។

មដឹកនាប ំ ទសជាតិនីមយ ួ ៗ

យហិងសោ

លើកុមអ្នកតវា៉

ញញើតដ

យមិន

មុខផ្ទះ

ក ហ៊ុន

សន ដលតង់ចំណុចនះ គ

មាស់

គវាសនាពិតបកដន

បទសជាតិ ទើបអាចដឹកនាំប

ទសបានល្អតឹមតូវ សបតាម

ឆន្ទៈរបស់បជារាស្ត ហើយបើ

យើងកឡកមើលរបៀបដឹកនាំ របស់អ្នកកាន់អំណាចនាពល

បច្ចុបបន្ននះ គឺគានអ្វីកពីបង្ក

យគានក្តអា ី ណិតអាសូរគន់ត

ពួកគនាំគាមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ រកយុត្តិធម៌។

ក ហ៊ុន សន ក៏បាន

ឆា្គឆ្គ ំ ងក្នុងការវាយបក

លើសហ

អំណាចមួយចំនួនដលបានផ្តល់

អនុសាសន៍អំពកា ី រកទមង់របៀប ដឹកនាំ

ក ហ៊ុន សន

បានលើកឡើងអំពីអធិបតយយ

ភាព និងឯករាជយភាពរបស់បទស កម្ពុជា មិនអាចមាននរណាមាក់

ធ្វើជាមាស់របស់កម្ពុជាបានទ។ លើសពីភាពឆា្គំឆ្គងខាំងបំផុតគឺ

ក ហ៊ន ុ សន បានបមាថយា៉ង

ខាំងលើបជារាស្តខ្លួនឯង មិន

ដីធ្លី និងការបណ្ដញបជារាស្ត

ះទជាក់ស្តងសហគមន៍កីក

ឲយបជារាស្តខ្លួនឯង

ហាយ

ះទ ដូចជាការឆក់ប្លន់

កីកពីផ្ទះសមបង មានការប

យបង្ខំ។

ក់ផងដរថា

កន្លងមកបជាពលរដ្ឋដលឡើង មកភ្នំពញ សុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពី នាយករដ្ឋមន្តហ៊ ី ុន សន លើប

តមកពីទំព័រទី១ "គ"

ក្នុងពិធីចូលឆាំថ្មីឆាំ២០១៣ ផង ដរ វាសបពលដលឆាំ២០១៣

នះ គឺជាឆាំដលបទសកម្ពុជា ធ្វកា ើ រ

តជស ើ រីសតំណាង

រាស្ត និងនាយករដ្ឋមន្តីសមប់ អាណត្តិថ្មីដលក្នុង

ះពលរដ្ឋ

ខ្មរក៏បានទន្ទឹងរង់ចាយា៉ ំ ងអន្ទះសា ការចូលមកដល់នថ្ង

ជាតិអាណត្តិទី៥ ដលនឹងតូវប

ដលគិតពីទុកធុ ្ខ រៈរបស់បជារាស្ត

ក្នុងរាជធានីភ្នំពញ តូវអ្នក

កាន់អំណាចរឹបអូសយក

បគល់

ឲយកុមឈ្មួញហើយបណ្ដញរាស្ត កីកឲយចញពីផ្ទះសមបង

គានសំណងសមរមយ ដូចជាបុរកី ី ឡា បានផាស់ប្តូរអស់ហើយ ក្នុង

អំណាចដឹកនាំបទសកម្ពុជាជា បន្តទៀតផងដរ គឺពួកគាត់ចង់បាន មដឹកនាថ្ម ំ មក ី ដឹកនាប ំ ទសជាតិ

វិញម្តង ពះថាអ្នកថ្មគឺ ី មានគំនិត ថ្មីក្នុងការកសាងជាតិ អភិវឌឍន៍ប

ទសឲយមានការរីកចមើនជឿន

លឿន សបពលដលបទសជិត ខាងកម្ពុជា មានការរីកចមើនលើ គប់វិស័យគួរឲយកត់សមា្គល់

ះ។

ទាំងអស់នះ គឺបណា្ដលមកពីប

ឬគានសមត្ថភាពក្នង ុ ការសមចកិច្ច ការងារអ្វម ី យ ួ

ះ គឺគលាលង

ចញពីអំណាច និងមុខតំណង យខ្លួនឯង តមដឹកនាំកម្ពុជា

ក សម រងសុី បធានគណ

សន៍បន្តទៀតថា ចំ

ះគណ បកស

លការណ៍

ចបោស់លាស់បសិនយើងបានដឹក នាប ំ ទសហើយ

ះ កិចការដល ្ច

យើងបានសនយោជាមួយរាស្ត

ពលដលយើងធ្វើមិនបានយើង នឹង ចុះចញពីតំណងភាម ហើយ

សមប់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្តីគឺ មានតពីរអាណត្តប៉ ិ ុ

្ណះ។

បកសសង្គះជាតិ គឺមាន

លន

សម រងសុី បន្តថាជាមួយគានះគណ បាយផសះផសោជាតិ មិនបើឧបាយ

កលទុច្ចរិត ញុះញង់បំបកបំបាក់

ខ្មរដូចដលកម ុ ផាច់ការ ឬបរទស

អាណត្តិដលមានសមត្ថភាពដើមបី

គណបកសសង្គះជាតិ បំពញ

ឲយដឹកនាំបទស ជាក់ស្តងសូមបី បទសចិន និងបទសយួន ដល

ជាបទសកុម្មុយនិស្តក៏គផាស់ប្តូរ

នាយករដ្ឋមន្តី និងបធានាធិបតី គប់អាណត្តខ ិ ស ុ គតបទសកម្ពជា ុ

មួយប៉ុ

្ណះដលមដឹកនាចង់ ំ គប់

គងបទសជាតិតមាក់ឯងរហូត អស់មួយជីវិត

ះ។

ក សម រងសុី បធានគណ

បកស សង្គះជាតិ បានថ្លងថា អ្វី

ទាំងអស់នះគឺនឹងមានការផាស់ប្តូរ ទាង ំ សង ុ

កម្ពុជាក្នង ុ ឆា២០១៣ ំ

ពះអ្វីៗមិនអាច

ដដលៗជា

បន្តទៀតបានឡើយ ឆាំចាស់បាន កន្លងផុត

ឆាថ្ម ំ បា ី នចូលមកដល់

មដឹកនាំដលចាស់ និងដដលៗ

ជាង៣០ឆាំដលបានគប់គង

កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួន។

បជាពលរដ្ឋជាចើនតងត

មដឹកនាំ ហើយបជាពលរដ្ឋអាច បាន គឺអា

ស័យលើមដឹកនាំចះសា្គល់ទុក្ខ ធុរៈរបស់បជារាស្ត និង

រព

សឡាញ់ជីវិតរបស់រាស្តឲយបាន ពញលញដល

ះគឺជាការចក

រំលកមតាធម៌រវាងមដឹកនាំនិង រាសដូ ្ត ចដលអតីតពះមហាកសត ខ្មរ គឺសម្តចពះន ធាប់បានធ្វើចំ

ត្តម សីហនុ

ះជាតិនិងបជា

រាស្តរបស់ពះអង្គ រហូតដល់មាន ការគាទ ំ យា៉ងភ្លូកទឹកភ្លកដី ូ ។ ជាក់ ស្តង

ពលសម្តចពះន

ត្តម

សីហនុ បានយាងចូលទិវង្គត មាន បជារាស្តខ្មររាប់លាននាក់ បាន

ដលជាមធយោបាយសន្តិវិធី និង អហិងសោអាចជួយឲយបជារាស្ត ខ្មរទូ

រួចចាកផុតពីភាពកីក

រហមរហាម ការជិះជាន់សង្កត់ សង្កិនអំពើឆក់ប្លន់ដីធ្លី ជាពិសស

អាចរួមចំណកកទមង់ភាពអ

សកម្មដលកុមអ្នកកាន់អំណាច ជំនាន់មុនបានបង្កឡើងធ្វឲយរា ើ ស្ត ខ្មររងទុក្ខវទនា។

កបធាន

សម រងសុី មានយុទ្ធសាស្តចបោស់ លាស់ទាំង

ក៏ដូចជាន

លន

បាយផ្ទក្នុង

បាយកបទស

ធ្វើយា៉ងណាឲយកម្ពុជាមានកិតយោ នុភាពនិងមុខមាត់ ជាតិ

លើឆាកអន្តរ

យពញលញ តាមរយៈ

ការកទមង់របៀបដឹកនាំ

កាន់ផ្លវូ តវូ ឲយសបតាមអនុសាសន៍ សហគមន៍របស់អន្តរជាតិ។

កបធាន សម រងសុី បាន

និងតួតតយើង កិច ្ចការទូ គឺមានការ គា

វិញ

ះឡើយ ។

យមិនរីសអើង

គយល់ អធយោស័យ

មក និងតម្កល់ផល

ជន៍ជាតិជាធំ។

ក្នុង

ះផងដរន

បាយ

ក្នង ុ បទសរបស់គណបកសសង្គះ ជាតិ

ពលជាប់

ត នឹងធ្វើ

ការកទមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ គឺតមូវឲយមានការអនុវត្តន៍ចបោប់

សហលក្ខន្តិកៈមន្តរា ី ជ ការឲយបាន

មុង ឺ មា៉តជា ់ ទីបផ ំ ត ុ និងរៀបចំគណៈ រដ្ឋមន្តី

យកមិតឲយមានឧបនា

យករដ្ឋមន្តី ទសរដ្ឋមន្តី រដ្ឋមន្តី រដ្ឋលខាធិការ អនុរដ្ឋលខាធិការទី

បឹកសោឲយមានចំនួនយា៉ងតិចជាទី

បំផុតដើមបីសនសំសំចថវិកាជាតិ។

ពិភព

លើ

កមដឹកនាំរបស់គ គឺ

លំបាករបស់រាស្តខ្មរដលតូវគ

ឆក់ប្លន់ដីធ្លី វាយធ្វបា ើ បចាប់ឃុំខ្លួន យា៉ងអយុត្តធម៌ ិ ក៏ជាទុករបស់ ្ខ

សរសើរចំ

ះវីរភាពដ៏ខាំងកា និង

ជាគំរូល្អបំផុត ដលសម្តចពះ ន

ត្តម សីហនុ បានបនសល់ទុក

ឲយកូន

ខ្មរជំនាន់កយ។

កិចប ្ច ឹងបងពយោយាមរបស់

កបធាន សម រងសុី ក្នុងឆាំ

២០១៣ នះត

អាចចាត់ទុក

ជាពលិកម្មដ៏ធំធងដលតំណក់

រៀបចំជា

លន

បាយ

សមប់ដឹកនាំបទសជាតិ ដល

កទមង់បព័នយុ ្ធ តធ ិ្ត ម៌

យបង្កត ើ

កម្ម និងធ្វើឲយបព័ន្ធយុត្តិធម៌មាន បកដ ក្នុង

លបំណងរៀបចំប

ទសជាតិឲយកាយជានីតិរដ្ឋពិតប កដដើមបីឲយអ្នកវិនិ

មានទំនុកចិតមក ្ត វិនិ

គសាតស្អំ

បទសរបស់យើង ។

ក្នុង

ក សម រងសុី បានមានប

សាសន៍ទៀតថា គណបកស សង្គះ

ជាតិ ក៏នឹងធ្វើការកទមង់ប ព័ន្ធ

ដូចដលយើងបានមើលឃើញរួច ហើយថា

កបធាន សម រងសុី

មានឆន្ទៈ

ះមុតជួយការពារបជា

រងគះ

យអំពអយុ ើ ត្តិធម៌ មិន

រាស្តខ្មរ កីកទន់ខសោយដល រាថយឡើយ ហើយ

កបធាន

សម រងសុី ក៏មិនដលខាចញញើត ឬចុះញមចំ

ះអំពើឈានពាន

របស់បទសជិតខាង

ះដរ ដូច

តូវគិតពីភាពធូរធារនិងកាតព្វកិច្ច ក សម រងសុី បានមានប

បាយកបទសវិញ គណបកស ការ

រព

វិញ

មកនូវបូរណ

ភាពទឹកដី និងអធិ បតយយភាព ហាមមិនឲយបំពារបំពានលើលំហ

ដនដីរដ្ឋដទជាដាច់ខាត មិនមាន ការឈាន ពានគា

វិញ

មក

ពមទាង ំ មិនឲយមានការគំរាមកំហង និងដាច់ខាតមិនឲយបង្កជ

ធាជាមួយរដ្ឋហត្ថលខីទាំង

តបាក់ទឹកដីខ្មរ។

កបធាន សម រងសុី កំពុង ះសយន

អន្តរជាតិមួួយដើមបីរំ

បាយ

ះបទស យ

រាស្តខ្មរ តូវរួមចំណកជាមួយ

គណបកសសង្គះជាតិ ហើយលើក នះមិនចាំបាច់កាន់អាវុធចូលព ធ្វើសង្គម ឬ ធ្វើបាតុកម្មតវា៉

តមកពីទំព័រទី១ "ឆ"

តង មកកាន់ខត្តកំពង់ចាម

ពលដលកងរាជអាវុធហត្ថខត្ត ស្ទឹងតងបានសមចចិត្តបង្កប

ការដឹកជញ្ជូនឈើខុសចបោប់ កាល

បសិទភាព ្ធ

យអនុវត្តន៍តាមចបោប់

តិ ចបោប់អ

បវសន៍។ក្នុង

ះផងដរគណបកសសង្គះជាតិ

នឹងធ្វើការបើកទូលាយ ដើមបីឲយ មានការចូលរួមរបស់បជាពលរដ្ឋ

គឺឲយមានវទិកាសរីរវាងពលរដ្ឋ

និងអាជាធរមូលដាន ដើមបីទុកឱ កាសឲយពលរដ្ឋសម្តងមតិ លើកពី

ទុកកង្វ ្ខ ល់ និងសំណូមពររបស់ពួក

គាត់ ដើមបីធ្វើឲយការដឹកនាំបកប យតមាភាព គណនយយ

ភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ។

គណបកស សង្គះជាតិ នឹងធ្វើ

មកផងដរ គឺមាន

ន័យថា រដ្ឋនីមួយៗអាចពងឹង ទំនាក់ទំនងខាងសដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជ

កម្ម និងវបបធម៌រវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។ ជាមួយគា

ះគណបកសសង្គះ

ជាតិ ក៏នឹងធ្វើឲយមានសន្តិសហវិជ្ជ មានផងដរ បានន័យថា

រពចបោប់

សំខាន់ៗ នទំនាក់ទំនងជាអន្តរ ជាតិមានចំណុចទាំងប៉ុនានដល

បានរៀបរាប់ខាងលើ ហើយក៏តូវ ត

រពឲយបានតឹមតូវនរដ្ឋ

ដំ

ះសយប

ហត្ថលខី ។ ក្នង ុ

ះផងដរចំ

ពំដនគឺអនុ

មតាមសន្ធិស

សន្តិភាពទី

ការពនយល់ អប់រំ ផសព្វផសោយ តាម

កុងបា៉រីស ថ្ងទី២៣ ខតុលាឆាំ

បព័ន្ធផសព្វផសោយដើមបីឲយពលរដ្ឋ

ទាំងអស់ជាមូលដាន។

រយៈវទិកាសាធារណៈ ក៏ដូចជា ជួតជបពីសិទ្ធរបស់ ិ ខ្លួន ក្នុងនាម

១៩៩១ និងសន្ធិស

សបចបោប់

អ្វីទាំងអស់នះគឺគន់តជា

តង គឺប៉ុនានថ្ងប៉ុ

្ណះ បនាប់

ពីឧបនាយករដ្ឋមន្តី យឹម ឆលី

បានអំពាវនាវឲយសមត្ថកិចនិ ្ច ងមន្តី ជំនាញយកចិត្តទុកដាក់ទប់សា្កត់ បទល្មើសពឈើ

ក្នុងភូមិភាគ

ឦសានឲយមានបសិទ្ធភាព។

សចក្តីរាយការណ៍ពីខត្ត

បានបង្កបរថយន្តដឹកឈើ បភទ ន ដលដឹកឈើ

បណីតជាង១០០សន្លឹកចញពី សុកសៀមបា៉ង

យមានការ

ឃាត់ខ្លួនមនុសសចំនួន២នាក់ គឺ

គសងស័យថាជារថយន្តដឹកឈើ ខុសចបោប់ដលតងតធ្វើសកម្ម ភាពក្នុងខត្តស្ទឹងតងឡើងដុះ ស្ល

ហើយ។

ពលសមត្ថ

កិច្ចសួរនាំគរកឃើញលិខិតជា ចំណាររបស់

ក ប៉ន អា៊ន ជា

បាយ

យសមភាព។ មិន

្ណះគណបកសសង្គះជាតិ

ក៏នឹងចាត់វិធានការយា៉ងតឹងរុង ឹ ផង ដរចំ

ះអំពើ

រកម្មលបងសុស ី ង

គឿងញៀន ក្មងទំនើង និងអំពើ

លន

បាយជាចើន

ទៀតដលផ្តល់ផលប

ជន៍

ដល់រាស្ត និងជាតិ ដលគណបកស សង្គះជាតិ នឹងយកមកអនុវត្តន៍ ឲយមានបសិទ្ធភាព៕

យព័ត៌មានកមសោន្ត សង្គម និងរឿង

រា៉វដ៏សមបូរបប ទំនាក់ទំនងផសោយពាណិជ្ជកម្មៈ 012 999 161

ះទ

ទើបសងឃឹមថាអ្វីៗអាចល្អបសើរ ក្នុងនាមជាមដឹកនាំតូវគិត

កសោន្តរបស់បជារាស្តជាធំមិន

ក ហ៊ុន សន ដល

បជារាស្តទូ

្ចញមតិ

ខ្លន ួ ដើមបីឲយ

កអាចយកសចក្តី

បល់និងបងាញក្តព ី ួយបារម្ភរបស់ តូវការចាំបាច់ដលបជារខ្មរចង់ បាន

ចងកងជា

លន

បាយសមប់ដឹកនាំបទសជាតិ ពលដលបជារាស្តទូ

រួម

ក្នុងការបញ្ចប់អំណាច

ក ហ៊ុន

កបធាន សម រងសុី មាន

ចបោស់លាស់ក្នុងការបគល់សង

ទន្ទញពាកយអធិបតយយ និងឯក

រាសវិ្ត ញ នូវទពយសមបត្តដលត ិ ូវ

ឯករាជយ តាមរបៀបខ្ញុំគ ជាឯក

ធ្វើឲយរាស្តខ្មរទូ

រាជយភាពយា៉ងរត់មាត់ ប៉ុន្តវាជា រាជយតាមរបៀបក្លងកាយ ដើមបី

កបន្លំបជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង។

ពលដល

ក ហ៊ុន សន ចង់

សមប់ទិស

នការពងឹងអំ

ណាចផាល់ខ្លួន មិនខ្វល់ខាយពី សុខទុក្ខរបស់រាស្ត។ តាមពិត

ភាពសុខកសមកសោន្តទាំងផ្លូវកាយ

និងផ្លូវចិតរបស់ ្ត រាសខ្ម ្ត រ អាចកើត

បានលួចឆក់ប្លន់

យអ្នកដទនិង កាយជាមាស់

អំណាច និងជាមាស់

គវាសនា

ពិតបកដនបទសជាតិ ហើយ

មធយោបាយនះគឺជាផ្លូវតមួយគត់

ដលជួយបទសកម្ពុជាមានអធិប

តយយភាព ឯករាជយភាពពិតបកដ ជាពិសសជួយឲយបជារាស្តខ្មរ ទូ

មានសចក្តីសុខកសមកសោន្ត

មិនមនរស់តាមរបៀបខ្ញុគ ំ ឬតាម របៀបឯករាជយក្លងកាយ ដលធ្វើ ឱយបាត់បង់កិតយោនុភាពជាតិ៕ ក ប៉ន អា៊ន

បប ើ ស់តូវ

យកមកធ្វើទា រ និងបង្អួចផ្ទះចាំ

កមាំងកងរាជអាវុធហត្ថបង្កប

កិចបា ្ច នឃើញលិខិតចំណាររបស់

ក្តីអាមា៉ស់យា៉ងខាំង។

ចមា្ករ

យអនុគះផង។សមត្ថ

ក ប៉ន អា៊ន ហើយបានរាយ ថាក់លើហើយ

ការឯកភាពពីពះរាជអាជាអមសា

រាជអាវុធហត្ថក៏បានឃាត់រថយន្ត ដឹកឈើ និងមនុសសចំនួន២នាក់ ជាពូ និងតកុងឡានបញ្ជូន

កាន់តុលាការ កាលពីរសៀលថ្ងទី ១ ខមករា ឆាំ២០១៣។

សមត្ថកិច្ចបានបង្ហើបឲយដឹង

ថា តកុងឡានមាន

សុកបនិងពឡា ូ នមាន

ះ សាន

ស៊ុន អ្នកទាំង២មានទីលំ

ះ ធាន ក្នុង

ភូមិ-ឃុំ ប្ញសសីចារ សុកសំបូរ ខត្ត

កចះ ហើយពួកគមិនបានបង្ហើប ឲយដឹងពី

ះកុមឈ្មួញ

ះទ

មួយចំនួនបានឲយដឹងថា

ប៉ុន្តបើតាមបភពព័ត៌មានពីមន្តី កួស គឹមសុ៊ន ដលមាន ក្នង ុ លិខត ិ ចំណារ របស់

ះ គឺជា

បស ុ

កប៉ន អា៊ន ហើយគមិន

ចបោស់ទថា តើឈើដលដឹកជញ្ជូន យផ្អកតាមចំណាររបស់

សមា្គល់ផងដរ អាច

ក់បានថា លិខិតរបស់ ប៉ន

អា៊ន ផ្ទុយពីបបបទរដ្ឋបាលទាំង សុងហើយគកំពុងតាមដានយា៉ង

យកចិតទុ ្ត កដាក់ថាតើ កសួងមហា ផ្ទតូវសមចបបណាចំ

ះករ

ណីនះ ដើមបីជាការពមានមន្តី ដទទៀតកុំឲយយកគំរូតាម។

សមត្ថកិចតូ ្ច ចតាចបានបង្ហើប

ប៉ន អា៊ន ចុះថ្ងទី១៩ ខធ្នូ ឆាំ ត

ះ ជាឧត្តមសនីយ៍ឯក

បានជមបជូនសមត្ថកិច្ចតាមដង ផ្លូវពីខត្តស្ទឹងតង ដល់ខត្តកំពង់ ចាមសូមជួយសមួលនិង យល់ដល់

ះ កួស គឹមស៊ុន

ភទបុស អាយុ៤១ឆាំ ដលបាន

ដឹកឈើបភទធ្នង់ គគីរ និងតច ជារបស់ផាល់ខ្លួនគាត់ ពីចំណុច

សពកខត្តស្ទឹងតង មកសុក ពញាកកកំពង់ចាម ដលមួយ

ះតូវយក

តងតពឹងអាស័យលើមន្តីមាន

ចាម ជាស

២០១២ ដលមានហត្ថលខានិង

តប៉ុ

ះគណបកសសង្គះជាតិ

ឡើងដឹកនាំបទសជាតិ

ងមហាផ្ទ និងសាលាខត្តកំពង់

ះមានទាំងតកសួ

មាន

ធ្វន ើ

យសរីភាពក្នុងការ

អ្នកបជាធិបតយយពិតបកដឲយ

ប៉ន អា៊ន

ក្នុងលិខិត

ឲយដឹងថា លិខិតចំណាររបស់

្ចញមតិ

តឲយអ្នកស្នហាជាតិ

អភិបាលរងខត្តកំពង់ចាម ដល

គណបកស សង្គះជាតិ ដលក្នុង

្ណះរបស់

តាមមូលដានដើមបីផ្តល់ឱកាសឲយ

បាន

ខត្តស្ទឹងតង បង្កឲយមាន

ករណីនះគកំពង ុ ពិនត ិ យមើល

ក្នុងតួនាទីជាអភិបាលរងខត្តកំពង់

ព័ត៌មានពិត និងមានសិទ្ធិចូលរួម ប

បាយក្នុងបទស និងក

ក ហ៊ុន សន ពះមានត

ចាត់ចងឲយមានសិកា្ខសាលា

លាដំបូងខត្តស្ទឹងតងកមាំងកង

បទសតមួយផ្នកប៉ុ

ការ

ះដរ។

កបធាន សម រងសុី បាន

ក្នុងសងា្កត់សាមគ្គី កុង-ខត្តស្ទឹង

តង់ចំណុចគីឡូម៉តលខ១៤

ជាមាស់អំ ណាចពិតបកដ ហើយ

បជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធទទួ ិ លបាន

អំណាចដ៏គួរឲយខ្ពើមរអើមរបស់

រហាម

បបបទរដ្ឋបាល និងការទទួលខុស

ជន៍

វិញ

បទសជាតិ និងជាការបញ្ចប់

កើតឡើងក្នុងភាពកីករហម

យមាន

ជនអ

បវសន៍ខុសចបោប់ឲយមាន

ក សម

គវាសនា

ភាពសុខកសមកសោន្តក៏មិនអាច

ការណ៍

កូរ៉ ចំណុះ៥

ធ្វឲយ ើ មានសមភាព និងអត្ថប

តគាំទ

របស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ហើយ

ពីពឹកថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៣

នាប ំ ទសជាតិរបស់ខ្លួន ពមទាំង

ះសយប

រងសុី ឲយឡើងកាន់កាប់

ចំនួនដឹកតាមរថយន្តកូរ៉ ដើមបី

លុបបំបាត់វបបធម៌និរទណភាពជា បនាន់ និងធ្វើការ

គា

បានភាពឯករាជយនិងអធិបតយយ

ស្ទឹងតងបានឲយដឹងថា សមត្ថកិច្ច

បាយដឹក

ក ហ៊ន ុ សន កំពង ុ បវបវានាំ

រាស្តខ្មរ ឲយរួចផុតពីភាពកីក

ន័យថា រដ្ឋនីមួយៗមានជមើស យសរីនូវរបបន

លើការដឹកនាំមិនតឹមតូវរបស់

វាជារឿងគួរឲយអាមា៉សបំផុត

ជួយសង្គះបជា

យសីលធម៌ ។ ឧត្តមភាព ះមុខចបោប់

ពលរដ្ឋខ្មរដលកំពុងអស់ជំនឿ

សារតការដឹកនាមិ ំ នតម ឹ តវូ ហើយ

បកប

នចបោប់គសមភា ឺ ពចំ

ក់ផងដរថា បជា

មនដូច

អស់ និងមិនជៀតជក

មកចូលកិច្ចការផ្ទក្នុង។ មាន

មានការប

តូវដលប៉ុនប៉ងឈានពានលប

ចិត្តកាហានហា៊នតស៊ូបណ្ដញស

ផសព្វផសោយផងដរ គឺបព័ន្ធផសព្វ

ផសោយតូវមានលក្ខណៈអប់រំ និង

វិញ

គវាសនា

សន ក្នុងខកក្កដា ខាងមុខនះ។

រហមរហាមផងដរ។ ដូច្នះបជា

ចបោស់ណាស់ដលថាមដឹកនាំក៏

តសមច

គូរពីទុក្ខលំបាកនិងភាពសុខកសម

លំបាករបស់មដឹកនាំ ហើយ

មានបាននិងភាពសមបូរសបបោយ

បទសជាតិ ឲយបានតឹមតូវ។

បានទាល់តមានមដឹកនាំ

ថ្មីដលចះគិតគូរពីទុក្ខធុរៈ និងច

ផ្ញើឲយរាស្តខ្មរជំនាន់កយ មាន

ដលពះបាទអង្គឌួងធាប់បានផាំ

ក៏មានទិស

ពលដលមដឹកនាំគិតគូរពីភាព

បំពញកាតព្វរបស់ខ្លួនក្នុង

ចំណកជាមួយគណបកសសម រងសុី

ទឹស្តទា ី ំងនះបានទទួលយកសច

ក្តីទុក្ខលំបាករបស់រាស្ត គឺជាទុក្ខ

គា

ជាងពលបច្ចុបបន្ននះ។

កម្ពុជាឲយរួចផុតពីគះថាក់

បា៉រីស និងទឹស្តីពះបាទ ជ័យវរ័្មន

បធាន សម រងសុី ក៏ដូច្នះដរ គឺទុក្ខ

ទី៧

កមួយចំនួនក៏

គហទំព័រដលបមូលផ្តុំ

សូមបងប្អូនមើល បទស

គឺជាទុករបស់ ្ខ ពះអង្គ ហើយ

បានផ្ញើលិខិតរំលកទុក្ខ និង

មដឹកនាំពិភព

ហើយ ។

ក សម រងសុី បន្តថា

ចាត់ទុកថា ទុក្ខរបស់បជារាស្ត

ស្វងរកដំ

www.watphnom-news.com

ឆាំ២០១៣នះ

យពញលញ

យកកិច្ចពមពៀងសន្តិភាពកុង

បទសកម្ពុជា គឺតូវតផាស់ប្តូរ យា៉ងបកដ

សុខកសមកសោន្ត

សម្តងមរណទុកគ ្ខ ប់ៗគាសូមបីត

សង្គះជាតិ គឺមានសារតីខ្ពស់ក្នុង

ពលដលខ្លួន

ដឹងថាគានសមត្ថភាពដឹកនាប ំ ទស

តងតបដើ ើ មបីងាយសល ួ ជិះជាន់

ះ បានធ្វការ ើ

ជើសរីសផាស់ប្តូរមដឹកនាំគប់

យសារសកម្មភាពតវា៉ការពារ

ខកក្កដា ឆាំ២០១៣ខាងមុខនះ

លក្ខណៈអពយោកឹត ឯករាជយពិត

មនសិការខ្ពស់

ទសទាង ំ

សឲយជាប់ពន្ធនាគារ

សាន៍បន្តទៀតថា ចំណកឯន

្ណះមដឹកនារបស់ ំ គគឺមាន

សង្គះជាតិ គឺមាន

កាន់

ដល់គកាត់

តនាថ្ងទី២៨

តុលាការរដ្ឋបាល តុលាការពាណិជ្ជ

តប៉ុ

ពញចិត្តមកដឹកនាំបទស។ ចង់ឲយមដឹកនាំសព្វថ្ង

េះយកតចៀកសាប់អនុសាសន៍

ក ហ៊ុន សន

អហសុីបនិងទុយនសុីជាដើម មិន

បកស សង្គះជាតិ បានមានបសា

ទន្ទឹមនឹងនះ ពួកគាត់ក៏មិន

ការ

តាមរយៈការ

ហិងសោក្នុងសង្គមជាតិជាដើម។

បានសម្តងឆន្ទៈក្នុងការជើសរីស មដឹកនាំដលពួកគាត់សឡាញ់

ផងដរ។ ពះបាទជ័យវរ័ន ្ម ទី៧បាន

ះអំពឆក់ ើ ប្លន់ដីធ្លរី ហូត

គជ័យ

គណបកសសង្គះជាតិ នឹងធ្វើការ

គឺគានឆន្ទៈធ្វើរបៀបនះឡើយ ។

កក្កដា ឆាំ២០១៣ ដើមបីពួកគាត់

បញ្ចប់អំណាច

បឆាង ំ ចំ

បំពញឲយបាន

មានបទសកូរ៉ ជប៉ុន ចិន យួន

ថ្ងអាទិតយ ទី២៨ ខ

ពឹត្ត

បាត់បង់ទីជមកនាំគាធ្វើបាតុកម្ម

សឡាញ់មដឹកនាំ

គមន៍អន្តរជាតិ និងមដឹកនាំមហា

បជារាសជាមា ្ត ស់អំណាច និងជា

ឡើង

ឆក់ប្លន់ដីធ្លី និងតូវរងការវយដំ

យសារអំពើ

ភាពរបស់បជារាស្តទូ

មានវិធីតមួយគត់គឺការចាត់ទុក

ទ គឺបជាពលរដ្ឋខ្មរគន់តនាំ

ចង់ជួយលើកតម្កើងកិត្តិយសរបស់

បានរងទុក្ខទ្វដង

បងាញឲយឃើញពីអាកបបកិរិយា

ហើយ

ដលតូវធ្វើឲយរាស្ត មានសចក្តី

អាចវាយតម្លបានថាបជាពលរដ្ឋ

មានការទទួលខុសតូវធំបំផុតលើ ភាពកសមកសោន្តនិងអធិបតយយ

ឈាមខ្មរស្នហាជាតិមាក់នះតូវ

បច្ចុបបន្ននះ អ្នកភូមិកីកដល

ះដីធ្លី ប៉ុន្តកមាំងបដាប់

អាវុធបានវាយបង្កប

និងតំបន់បឹងកក់ ហើយដល់ពល

ធ្វើអ្វី

ខ្លះទ? ពះគសងស័យថាកម ុ ឈ្មញ ួ

តូវរបស់ ចាម

ក ប៉ន អា៊ន ពះ

ក ប៉ន អា៊ន មិនមានសិទ្ធិ

ចំណារឲយសមត្ថកិច្ចនិងមន្តីពាក់

ព័ន្ធជួយសមបសមួលការដឹក ជញ្ជន ូ ឈើខុសចបោប់ពីខត្តស្ទង ឹ តង មកខត្តកំពង់ចាម

ះទ ហើយ

ឈើដលសរសរក្នុងចំណារជាប

ភទឈើធម្មតា ប៉ុន្តការដឹកជញ្ជូន ជាក់ស្តងសុទ្ធតជាបភទឈើ បណីតទើបមានការសងស័យហើយ

សមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថក៏បាន ចាប់បញ្ជន ូ ណាក៏

កាន់តុលាការ។ យា៉ង

យមន្តីមួយជំនួនបាន

បង្ហើបឲយដឹងថា

ក ប៉ន អា៊ន

មិនសូវយល់ពីបបបទរដ្ឋបាល ខត្តកំពង់ចាមសព្វថ្ងនះ គឺ សារ

គុណសមបត្តចំ ិ

ះនាយករដ្ឋមន្តី

ហ៊ុន សន អំឡុងពលកាន់កមាំង បដាប់អាវុធជាចើននាក់

ខត្ត

ពវង ដើមបីជួយការពារអំណាច ក ហ៊ុន សន ដូច្នះកសួង

មហាផ្ទគួរពិនិតយមើលប

ឈើខុសចបោប់ ដូចជាករណីដល

រិះគន់ពីបជាពលរដ្ឋ

កុមឈ្មួញយកលិខិតចំណាររបស់

ក ប៉ន អា៊ន ធាប់មាន

អំណាចមួយចំនួនឲយជួយសមប

សមល ួ ចញលិខត ិ ក្នង ុ ការដឹកជញ្ជន ូ

ទ ហើយអំណាចជាអភិបាលរង

នះ

ឡើងវិញផង ដើមបីកុំឲយមានការ ជាន់ខ្ពស់ត

ទៀត៕

លើមន្តី


តមកពីទំព័រទី១ "ង"

ភាគចើន គឺកើតចញពីកសិករ នះឯង។ដើមបីធ្វើការអភិវឌឍ

បទសកម្ពុជាអ្នកជំនាញខាងផ្នក សដ្ឋកិចមួ ្ច យចំនួនបានផ្តល់ជាអនុ សាសន៍ថា រដាភិបាលតូវតចាប់ ផ្តើមពីការជំរុញសដ្ឋកិច្ច មូលដាន

ថាក់

លគឺការលើកកម្ពស់

ជីវភាពរស់

របស់បជាកសិករ

តាមរយៈ

លន

បាយកសិកម្ម

និងការបង្កើនថវិកា ជាតិសមប់ វិស័យមួយនះ។ ជាមួយគា

ះផងដរកម្ពុជា

បានដាក់ផនការជំរុញការនាំចញ អង្ករឲយបានចំនួនមួយលាន

ក្នុងមួយឆាំចាប់ពីឆាំ២០១៥ខាង មុខក៏បន ៉ុ គ ្ត មាន

លន

មិនទាន់បានឃើញ បាយណាមួយសម

សបសមប់ការជំរុញផលិតសូវ អង្ករនះ វិនិ

ឡើយទ កតពីការ

គទុន

លើកុមហ៊ុន និង

សមាគមមា៉សុីនកិនសូវ ដលតូវ

បានគដឹងថាជាខសសឡាយរបស់ មន្តអ្ន ី កមានអំណាច និងអ្នកដល មានផលប

ប៉ុ

ជន៍ជាមួយពួកគត

្ណះ។ សបពលជាមួយគានះ

សមាជិកសភាពីគណបកសបឆាំង តាមរយៈចបោប់ថវិកា ជាតិឆា២ ំ ០១៣ បានស្នសុ ើ ឲយ ំ រដ្ឋតវូ បង្វរ

ថវិកាជាតិចំនួន ២៦ លានដុលារស ហរដ្ឋអាមរិកក្នុងឆាំ២០១៣នះ លើបជាកសិករ

យផាល់វញ ិ

ពះការផ្តល់បក់ទាង ំ អស់នះ

ឲយខាងកុមហ៊ុនមា៉សុីនកិនសូវវា មិនបានផ្តល់ផលប

ជន៍ពិតប

កដដល់បជាកសិករ

ះឡើយ។

បធានកម ុ តំណាងរាស្តគណ

បកស សម រងសុី បានប

ក សុន ឆ័យ

ក់ថា វិបត្តដល ិ បជាកសិ

ករខ្មរ បាននិងកំពុងតជួបបទះ

តមកពីទំព័រទី១ "ជ"

កុមហ៊ុនចិននិងកុមហ៊ុនយួនរាប់ រយកំពុងវិនិ

ក្នុងបទស

កម្ពុជាលើវិស័យជាចើន។ ក៏ប៉ុន្ត កំណើនទុនវិនិ យួន

គរបស់ចិននិង

ក្នុងបទសកម្ពុជាតូវបាន

មន្តីសង្គមសុីវិលក្នុងសុក និង មន្តីអង្គការសិទ្ធិមនុសសអន្តរជាតិ

វាយតម្លថាអាចនាំឱយមានអំពើ រំ

ភសិទ្ធិមនុសសកើតឡើងកាន់

គឺជាមូលហតុដលធ្វើឲយពួកគាត់

ឥន្ធនៈ និងថាំកំចាត់សត្វល្អិតជា

សចមា្ករហើយងាក

បទសរបស់យើង បើបៀបធៀប

បញឈប់ការផលិត

ះបង់

រកការងារ

ចំណាកសុក ដលជាស

មួយ

ដ៏អវិជមា ្ជ នបំផត ុ សមប់ន

ក សុន ឆ័យ បានប

ថាក្នង ុ

៦ដល

ភាពផលិតរបស់បជាកសិករ។

កបានរកឃើញហើយ

បានចំណាយបក់ជាចើនក្នុងការ

ះមានមូលហតុធំៗចំនន ួ

បជាកសិករខ្មរកំពុងតតូវការ

ដើមបីឲយមានជំនយ ួ ពីរាជរដាភិបាល ដលប

បឈមទាំងអស់

គឺមានដូចជាទី១ ប

ដីធ្លី បជា

កសិករខ្មរភាគចើនពុំមានដីគប់ គន់សមប់ធ្វកសិ ើ កម្ម ហើយជា មួយគានះពលរដ្ឋជាកសិករមួយ ចំនួនធំកំពុងតបាត់បង់ដីធ្លជា ី ស ចមា្កររបស់ពួកគាត់

យមូលហតុ

មួយចំនួនដូចជាសមាជិកគួសារ

របស់បជាកសិករបានកើនឡើង ប៉ុន្តទំហំដីស

ដដល

រដ្ឋពុំបានផ្តល់ដីធ្លីបន្ថមជូនដល់

អ្នកកាន់អំណាច ។ ជាមួយគា

ពលរដ្ឋជាកសិករមួយចំនួនតូវបង្ខំ ចិត្តលក់ដីសចមា្ករ ពះមកពី

ភាពកីកពក ខ្វះបក់ពយោបាល ជំងឺសមាជិកគួសារ ឬ ជំពាក់បំណុលគ។ ប

យសារ

បឈមរបស់បជាកសិ

ករចំណុចទី២ គឺចំណាយចើនលើ

ទំនិញចូលយួនមានតប៉ុនានរយ លានដុលារប៉ុ

្ណះក្នុងមួយឆាំ។

តាមរបាយការណ៍របស់សមា

គទុនយួនបានឱយ

ដឹងទៀតថាយួនកំពុងដាក់ទុន

ចើនជាង៤ដង បើបៀបធៀប នឹងឆាំ២០០៩ ហើយ

ក្នុង

បទសកម្ពុជាដូចជាពឈើនិង

ទឹកបក់ ៥៦៦ លានដុលារ។ ចំ

ថមទាំងធ្វើឱយប៉ះពាល់ដល់ការ

ទុនយួន

រស់

របស់បជាពលរដ្ឋខ្មរក្នុង

តំបន់ដលកុមហ៊ុនចិន ឬកុម

ហ៊ុនយួន ទទួលបានដីសមបទាន

សដ្ឋកិច្ចយា៉ងពញបន្ទុក។

តាមរបាយការណ៍កសួងនិង

សាប័នពាក់ព័ន្ធបានបងាញថារយៈ ពល៣ឆាំចុងកយនះ តម្ល បណា្ដក់ទុនរបស់យួន

ក្នុងប

ទសកម្ពុជាបានឈានដល់ ២,៥ ពាន់លានដុលារលើគមងវិនិ

គបមាណជាង១២០។ សមា

គមអ្នកវិនិ

គទុនយួនបចាំ

កម្ពុជាបានបងាញរបាយការណ៍ សមប់ឆាំ២០១២ កន្លង

នះ

ថាគិតចាប់ពីឆាំ២០១០ ដល់ឆាំ ២០១២ បទសយួនបាន

ទុនមកកម្ពុជាក្នុងតម្លសរុបជាទឹក បក់ ២៥០០លានដុលារ ហើយ

កុមហ៊ុនយួនជាចើនទទួលបាន ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចរាប់មឺុនរាប់ សនហិកតា សមប់ដាំ

ស៊ូនិង

កម្ពុជាលើគមង៤១ក្នុងទំហំ

ណក

ក្នុងឆា២០១២ ំ វិនិ

ក្នុងបទសកម្ពុជាមាន

តម្ល ២៥០០លានដុលារ គឺកើន

បងាញឱយឃើញថា បទសយួន

កំពុងបណាំងបជងជាមួយចិន ក្នុងការដាក់ទុនវិនិ

កម្ពុជា

ហើយគមងរបស់កុមហ៊ុនយួន មួយចំនួនគឺបហាក់បហលនឹង គមងវិនិ

ពិសសការដាំ

គរបស់ចិនដរជា

ស៊ូ និងដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម។ បើពិនិតយ

យគពុំបានផាស់ប្តូរមុខដំណាំ

កមាត់សត្វល្អិត ។ ប

ទី៤គឺ ព័ត៌

រឿយៗកសិករតងតលក់ទំនិញ

ក្នុងតម្លទាបជាងតម្លទីផសោរ ពះ តតវូ ការបក់ជាបនាន់ផងឬ

កសិករពុំបានដឹងពីតម្លទូ

ចំណញពីការមិនដឹងតម្លទំនិញ

លើទីផសោររបស់កសិករ ក្នុងការ ធ

ងចកផលិតជីកសិកម្ម

២០១២ គឺកើនឡើង ១៨ភាគរយ

បង្កើត

ដូចជា

ងចកផសងៗ

កម្ពុជា

ងចកផលិតថាមពល

អគ្គិសនី និងគមងផសងៗជា

ចើនទៀត។ ប៉ុន្តអ្វីដលគួរឱយ ពយបា ួ រម្ភ

ះគឺអ្នកបមកា ើ រក្នុង

ងចកផលិតជីកសិកម្ម របស់

យួនភាគចើនជាជនជាតិយួនរីឯ ជនជាតិខ្មរមាស់បទសបានតឹម ធ្វើកម្មករបន្តិចបន្តួចប៉ុ

្ណះ។

ហ៊ុនយួនមិនបានផ្តល់ប

ជន៍

ហតុនះការវិនិ

គរបស់កុម

អ្វីសមប់បជាពលរដ្ឋខ្មរ ទពះការបង្កើត

ងចករបស់

កុមហ៊ុនយួនបានបើអ្នកជំនាញ

បច្ចកទស និងកម្មករភាគចើន លើសលប់ជាជនជាតិយួន។ កុមអ្នកតាមដានប

សដ្ឋ

យួនបានឱយដឹងថាផលិតផលសំ

បទសកម្ពុជាមាន ដូចជា បង សមារៈសំណង់ គឿងបរិកា្ខរបច្ចក វិទយោ គឿងមា៉សុីនផ្នកកសិកម្ម

ជីកសិកម្ម និងផលិតផលបើបស់ ជាចើនទៀត។ ចំណកបទស កម្ពុជាបាននាំទំនិញ

សុកយួន

នូវផលកសិកម្ម សូវ អង្ករ សណ្ដក ឈើ

ស៊ូ និងគឿង យទទួលបាន

បក់ចំណូលតប៉ុនានរយលាន

ថាបទសយួនស្ថិត

ក្នុងលំដាប់

រៀងរាល់ឆាំដរ។

ដលមានដូចជាបទសចិន និង

ថ្មីៗនះ

ងចកផលិតជីក

ជាតិផា្កយ ៥

សុកកៀនសាយ

ទុនរបស់យួនក្នុងតម្លទឹកបក់ ដាក់ឱយបើបស់

កម្ពុជា។ ការ

ពិនិតយ

្ណះក្នុងមួយឆាំ។ បើ

ហើយអ្នកទសចរយួនចូលមក កម្ពុជាក៏មានចំនួនកើនឡើងជា

បង្ខឲយ ំ បង់បក់ចាប់ពី ២០០-៥០០ បាត

តាមទំហំនការដឹក

ក្នុងបទសកម្ពុជាបានឱយដឹង

ទី៥ នអ្នកវិនិ

គធំៗ

កម្ពុជា

កូរ៉ខាងតបូង។ កំណើនទុនវិនិ

គរបស់យួនបានធ្វើឱយកុម

អ្នកវិភាគសានការណ៍ន

បាយ

ក្នុងបទសកម្ពុជា មានសចក្តី ពួយបារម្ភអំពីការពងឹងវិស័យ សដ្ឋកិចរបស់ ្ច យួន

កម្ពុជា ដើមបីឈាន

ក្នុងបទស

សមច

ះមុយប

មាននិងមុខស

បកាប់ព័ត៌

កុមឈ្មួញ ដល

ហ ឡើងវិញជាបនាន់។

កុមអ្នករកសុីដឹកជញ្ជូនទំ

រកសុីដឹកជញ្ជូនទំនិញមកពីសុក

និញមួយចំនួនបានសា្គល់ចិត្តថ្លើម

ចបោស់ដូចថ្ងរះ។

គាត់សកឃានតអំពពុ ើ ករលួយ

សៀម តាមចក

៉យប៉ត យា៉ង ះ មុយ ប

រិទ្ធ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកុម

ហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដលមានសកម្ម ភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមរថយន្ត ខស ហើយក៏មានការបង់បក់ថ្ល

បាយនិងការបង់លុយបចាំខជាប់ ជាបចាំ ហើយ

ះ មុយ ប

រិទ្ធ

បានបន្តបមូលលុយ ទាំងនះយក បងចកជាមួយ

ក ឈួន

ជាក់ស្តងកាលពីថ្ងទី៣០

៤០នាទីរសៀល

៉ង ៤និង

តាមផ្លូវជាតិ

លខ៥ តង់ចំណុចមជឈមណល សាន់ហ ន់សុីស្កូ គឃើញ មុយ ប

រិទ្ធ ចតរថយន្ត

ទី

ក ឈួន ហ យា៉ងចបោស់ពះ

ហា៊នធ្វើអ្វីៗគប់បបយា៉ងដើមបី ផលប

ជន៍ផាល់ខ្លន ួ តប៉ុ

្ណះ

ហើយការចាត់តាំងមន្តគយ ី ចល័ត ឲយដាក់កុងតូលជជុះបមូលលុយ

យា៉ងអនាធិបតយយក៏កើតមានតាង ំ ពីយូរមកហើយកមការចាត់ចង ប

ផាល់របស់

ក ឈួន ហ

តាំងពីពលដលគាត់មិនទាន់បាន ឡើងធ្វជា ើ បធានការិយាល័យគយ និងរដាករបចាច ំ ក ម្ល៉ះ។

៉យប៉តមក

ះ មុយ ប

រិទ្ធ ដល

ទទួលបានដាវអាជាសឹកពី ឈួន ហ មិនដល

គយល់ចំ

ះកុមអ្នករកសុដឹ ី កជញ្ជូនទំនិញ

ះទ សូមបីតកម្មករអូសរទះ

ចាំជួបជាមួយឈ្មួញដុះស្លមា ក់

ដលបើកមាំងពលកម្មសុទ្ធសាធ

ពី១៥០០-២០០០ បាតផងដរគឺ

មានតួនាទីជាមន្តីនគរបាលផង

ភាពបចាំថ្ង ក៏តូវ

បកបអាជីពរកសុដឹ ី កជញ្ជូនទំនញ ិ

ជញ្ជន ូ ទំនញ ិ ហើយសមប់រថយន្ត

វិញក៏មានការជំរិតឲយបង់បក់ចាប់

កម ុ ឈ្មញ ួ ទាង ំ តូចទាង ំ ធំដលអាច ឆ្លងកាត់ចកពដន ំ អន្តរជាតិ

៉យ

ប៉តបានរលូនល្អរហូតដល់សព្វថ្ង នះទាល់តចះចាយលុយជាមួយ

ជំនាញគយនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ

ទើបអាចចៀសផុតពីការបង្កប។ ជាធម្មតា

ះមុយ ប

រិទ្ធ

ឃាំមើលសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំ

ឱវាទរបស់គាត់ ដលឈរជើងតាម

ប៉ុស្តិ៍ជជុះចាំបមូលលុយពីកុម

ឈ្មួញឡើងមកឲយគាត់ គឺមន្តតូ ី ច ល

រំ

ភឈានពានទឹកដី

ទទួលដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចពីរដា

គបរទស

នឹងឆាំ២០១១

រិទ្ធ

ជងជាមួយចិន

លើទុនវិនិ

បើបៀបធៀប

ះ មុយ ប

កម្ពុជា។

ដុលារប៉ុ

ដល់

ចល័តរបស់

របស់យួន គឺជាសក្ខីភាពបងាញ

ពលដលចិន

ះទ ពះ

រិទ្ធ មានមធយោបាយ

ខធ្នូ ឆាំ២០១២ វលា

គយល់អ្វីឡើយ។

ក្នុងមួយរទះតូវកុមមន្តីគយ

និញរបស់កម ុ ឈ្មញ ួ និងមន្តក ី ម

ឆាយពីកន្លងលក់ដរូ

ជជុះ

គានករណី

សារព័ត៌មាន "មនសិការខ្មរ" បចាំថ្ង ទំព័រទី ០៣ Tel: 016 375 777 E-mail : sithik.dam@gmail.com

ដលបមូលបានពីការដាក់កុងតល ូ

ហ ដលជាមកើយរបស់គាត់។

ធ្វើឲយឈ្មួញកណា្ដលឆ្លៀតយក

ពីកសិដាន

តាចមិនអាចកិបកងបក់ចំណូល

អ្នករកសុដឹ ី កជញ្ជូនទំនិញទាំងតាម

បានជិះរថយន្តលបោតចុះឡើងដើមបី

៣៣០០ លានដុលារសមប់ឆាំ

កម្ពុជានិងយួនបានឈាន

រិទ្ធ សកម្មបំផុត

លើទីផសោរទាំងនះគឺមូលហតុមក

សងារឹមជាដើម

៧៩លានដុលារ តូវបានស

គលើវិស័យសំខាន់ៗ

ដាដំ ំ ណាស ំ ូវតមួយមុខលើដស ី

លើតម្លពាណិជ្ជកម្មទ្វភាគីរវាង

ទុនវិនិ

បឈមទី៣ គឺជំនួយ

ខាន់ដលយួននាំចូលមកលក់ក្នុង

ខត្តកណា្ដល ដលជាវិនិ

ងចកផលិតជីកសិកម្ម និងដាក់

២០០០លានដុលារ។ បការនះ

នឹងឆា២០១១ដល ំ មានតម្លតឹម

យួនបានបើកធនាគាររកសុី

បទសកម្ពុជា បង្កើតមន្ទីរពទយ

ដល់សុខភាពមនុសសផងដរ ។

កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-

សិកម្មរបស់កុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធអន្តរ

ក្នុង

ដល់ការខូចខាតដំណាំ និងខូច

ឡើង ២៥ភាគរយ បើបៀបធៀប

ដំណាំកសិ-ឧសសោហកម្មផសងៗ ជាចើនទៀត។ កពីនះបទស

ភាសាខ្មរចបោស់លាស់ទ ដលនាំ

ឱយឃើញថា យួនកំពុងបកួតប

ឆាំ២០១០ យួនបានបណា្ដក់ទុន

ធនធានរ៉យា៉ងមហន្តរាយ ហើយ

ពុំមានការចងពីវិធីបើបស់ជា

ឱយជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា

រាប់ពាន់លានដុលារ រីឯកម្ពុជានាំ

ះ មុយ ប

រទះនិងតាមរថយន្តបង់បក់

ទំនិញចូលកម្ពុជាគិតជាទឹកបក់

ថា កុមមន្តីគយចល័តបចាំកុង

តម្លថ្លហើយពុមា ំ នគុណភាព និង

ជាចើនដើមបីបណាំងបជងជា

ធៀបជាមួយយួន ពះយួននាំ

ឡើយទ។

ក្នុងការចញលបោតគាបជំរិតបង្ខំឲយ

ល្អិតដលពួកគាត់ទិញមកបមា ើ ន

លក់កសិផលដលផលិតបាន៕

មានឱនភាពយា៉ងខាំង បើបៀប

យបសិទ្ធភាព

ករខ្លះទៀតថា ជី ឬថាំកមាត់សត្វ

ការផលិត តម្លជីដាក់សបង បទសចិន។ បការនះកំពុងធ្វើ

៉យប៉ត ជាចើនឆាំមកហើយ

៉យប៉ត កមការដឹកនាំរបស់

ជិតខាងយា៉ងតិច២ដង។ បជាកសិ

មាន និងទីផសោរលក់ផលិតផលជា

ការបំពានតាមរូបភាពផសងៗ

ក ុង

ការចំណាយនះចើនជាងបទស

ហិកតា

ជជុះយា៉ងអនាធិបតយយ

និញទាំងតូចទាំងធំបានលើកឡើង

ពលកម្ម និងដឹកជញ្ជន ូ ជាដើមដល

និងពុំយល់ដឹងពីវិធីបើជី និងថាំ

យរដាភិបាល ឬ

លុយ តាមរយៈការដាក់កុងតូល

ភ្ជួររាស់ បង ជី ថាកមា ំ ត់សត្វល្អិត

យកតាមរយៈការផ្តល់សមបទាន ឲយកម ុ ហ៊ន ុ អភិវឌឍន៍លើដរា ី ប់សន

ការពងយកមាំងចញបមូល

កុមអ្នករកសុីដឹកជញ្ជូនទំ

របស់ខ្លន ួ ដលនាឲយ ំ ដីខសោះជីវជាតិ

អ្នកមានអំណាច និងកុមហ៊ុនប្លន់

រិទ្ធ ឲយ

ផលិតសូវ ដូចជាចំណាយលើពូជ

របស់បជាកសិករជាចើនតូវបាន

ះផងដរដី

ះ មុយ ប

មិនទាន់មានការលុបបំបាត់បកប

បច្ចកទស កសិករជាចើនបាន

នះទ ។ ជាមួយគា

គាត់មាក់

កសិករជាចើនបានតវា៉ថា ពួកគ

សមាជិកគសា ួ រដលបានកើនឡើង

និងកុមហ៊ុនយួនបានធ្វើសកម្ម

ភាពបំផាញសមបត្តិធម្មជាតិក្នុង

ចំណញតិចតួច ឬពលខ្លះខាតបង់

ក់ទៀត

កម្ពុជាលើគមង ១២៤ ដល

វិញកុមហ៊ុនចិន

ធ្វើជាបធានកុមគយចល័ត ក្នុង

ក៏មាន ដលនាដល់ ំ ការបាត់បង់លទ្ធ

មិនបានអនុវត្តន៍តាមចបោប់របស់ ឡើយ។ ផ្ទុយ

នឹងបទសជិតខាងនះជាកតា

ក្នុងមួយឆាំរបស់រាជរដាភិបាល។

គមអ្នកវិនិ

បទសកម្ពុជាឱយបានតឹមតូវ

គាត់បានចាត់តាំងមន្តីជំនិតរបស់

នាំឲយបជាកសិករទទួលបានផល

នាច ំ ញអង្ករឲយបានមួយលាន

តមកពីទំព័រទី១ "ច"

ក្នុង

បាយ

តធ្ងន់ធ្ងរថមទៀតពះកន្លងមក កុមហ៊ុនចិន និងកុមហ៊ុនយួន

ដើម គឺមានតម្លខ្ពស់ណាស់

យហតុថាកន្លងមក

កុមហ៊ុនយួនមួយចំនួនដលបាន

ភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើសកម្មភាព រំ

ភយកដីធ្លប ី ជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

យា៉ងកំ ល ដូចជាករណីកុមហ៊ុន តាន់បៀង

ឃុក ំ យា សក ុ សន្ទក ុ

ខត្តកំពង់ធំ ជាដើម។ ជាងនះ

ទៀតក្នុងតំបន់ពឡង់ កុមហ៊ុន យួនបានធ្វើសកម្មភាពកាប់គាស់ ឈូសឆាយបំផាញព ឈើខ្មរ

យា៉ងមហន្តរាយដើមបីយកដីដាំ ស៊ូរាប់មុឺនហិកតា។

កុមអ្នកសង្កតការណ៍បាន

លើកឡើងទៀតថា

ក្នុងសុក

អូរយា៉ដាវ សុកលំផាត់ និងសុក វុឺនស ខត្តរតនគិរី មានកុមហ៊ុន

យួនមួយចំនួនទទួលបានដីសមប ទានសដ្ឋកិច្ចពីរដាភិបាលកម្ពុជា សមប់ដាំ យួនទាំង

ស៊ូ ហើយកុមហ៊ុន

ះបានបំផាញពឈើ

ដលជាសមបត្តធម្ម ិ ជាតិដ៏មានតម្ល

របស់កម្ពុជាតាមអំពើចិត្ត។ កុម ហ៊ុនយួនទាំង

ះបានរំ

ភយក

ដីពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគ តិច និងពអភិរកសរបស់ជនជាតិ

ដើមភាគតិចដលធ្វើឱយមានការ តវា៉យា៉ង

គគុកជាចើនលើក

មកហើយ។ បការដលគួរឱយពយ ួ បារម្ភ

ះគឺកម្មករដលបមើការ

ងារក្នុងកុមហ៊ុនដាំ

ស៊ូរបស់

យួនភាគចើនលើសលប់ជាជន ជាតិយួនហើយកម្មករខ្មរមានចំ នួនបមាណ១០ភាគរយ ភាគរយប៉ុ

២០

្ណះ។ ជនជាតិយួន

ដលបមើការងារក្នុងកុមហ៊ុន ចំការ

ស៊ូរបស់យួនពួកគអាច

ចូលមករស់

លើទឹកដីខ្មរ

ខុសចបោប់ ហើយមានការគាំពារ ពីមន្តីអាជាធរខ្មរថមទៀត។

មន្តីសង្គមសុីវិល និងមន្តី

គណបកសបឆាំង

កម្ពុជាបាន

បងាញសចក្តីពួយបារម្ភថាយួន កំពុងតមានលទ្ធភាពពងីកពូជ សាសន៍តាមរបៀបដាំដើមឫសសី បកប

គជ័យ ពះជន

ះ ស៊ូ វណ្ណរិទ្ធ

ទី ដល

ដរ គឺគសង្កតឃើញ

ះ មុយ

រិទ្ធ បានណាត់ជួបកុមឈ្មួញ

ដលរកសុីដឹកជញ្ជូនទំនិញគច

ពន្ធគប់បភទឲយបង់លុយតាម ផ្លូវ ឬតាម មុយ ប

ជនីយដាន។

រិទ្ធ បានបពឹតអំ ្ត ពើពុក

រលួយជាចំហបន្ថមពីលើអាជីព ដាក់ពងយកុមមន្តគយ ី ឲយដាក់ កុងតូលជជុះតាមដងផ្លូវ ក ុង

ក្នុង

៉យប៉ត ផ្ទុយពីបទប

របស់នាយករដ្ឋមន្តី ដលទាមទារ ឲយ

ក ឱម យុន ិ ទៀង ពិនត ិ យមើល

ភាពអសកម្មរបស់មន្តជំ ី នាញគយ កមការដឹកនារបស់ ំ

ទមបា ំ នលុយយកមកទទង់ជីវ ប

ះ មុយ

រិទ្ធ គាបជំរិតបង្ខំឲយបង់បក់

ឬចាប់យកទំនិញ

យគានក្តីអា

ណិតអាសូរ ហើយភាព

គជ័យ

របស់

ះ មុយ ប

រិទ្ធ គឺ

មកជូន

ក ឈួន ហ បានគប់

តង់ថាគាត់អាចបមូលលុយយក

ចំនួនតាមផនការរបស់ថាក់លើ។ សមប់កម ុ ឈ្មញ ួ ដលរកសុី

ដឹកជញ្ជូនទំនិញគចពន្ធ ឬបង់ពន្ធ មិនគប់សុទ្ធតជាមុខស ះ មុយ ប

ដល

រិទ្ធ គាបជំរត ិ ឲយបង់

បក់តាមការណនាំរបស់

ឈួន ហ ហើយសមប់កម ុ ឈ្មញ ួ

ក ឈួន

មួយចំនន ួ ដលហា៊នបកកតវា៉តវូ

ជាតិយួនភាគចើនអាចចូលមក

ដលបើអ្នកជំនាញ និងកម្មករជា

រស់

ក្នុងបទសកម្ពុជាតាមរយៈ

យន្ត

ះ មុយ ប

រិទ្ធ ឃាត់យករថ

រុះរីទំនិញដើមបីតួតពិនិតយ

កមលសសងស័យអំពីការដឹក ជញ្ជូនទំនិញគចពន្ធ ឬទំនិញខុស ចបោប់។ សមប់ទំនញ ិ ដលមានការ បង់ពន្ធតឹមតូវឬរបស់កុមឈ្មួញ ធំៗ ដលមានអំណាច ប

ះ មុយ

រិទ្ធ គន់តសុំលុយថ្លបាយ

ប៉ុ

្ណះមិនហា៊ន

សរូសអ្វីទ

ប៉ុន្តសមប់កុមឈ្មួញតូចតាច វិញពលខ្លះតូវ

ះ មុយ ប

រិទ្ធ ចាប់ទំនិញនិងបង្ខំឲយបង់បក់ ពិន័យក្នុងកមិតខ្ពស់។ ចកពំដន

៉យប៉ត

មានសកម្មភាពនាំចូលទំនិញគច

ពន្ធជាចើនបភទដូចជា ហា្គស គឿងសំណង់ និងទំនិញវិនិ

គឺគមិនទាន់រាប់ដល់ទំនិញខុស ចបោប់ជាចន ើ មុខទៀត ដូចជា សាច់

មាន់ ជង្គង់មាន់ បហិតខូចគុណភាព រាប់ទាំងការដឹកជញ្ជូនសត្វ

កបី

មកពីសុកសៀម គឺឲយតឆ្លងកាត់ ក ុង

៉យប៉តមិនអាចរួចផុតពី

កសភ្នករបស់

ះ មុយ ប

រិទ្ធ

បានទ។ហតុនះហើយបានជា

កុមឈ្មួញជាចើនដលមិនចង់ឲយ មានការរំខានពីជំនាញគយសុខចិត្ត បង់លុយឲយ

ះ មុយ ប

រិទ្ធ

តាមការទាមទារហើយក៏មានការ ចាត់តាង ំ ផងដរ ពី ទើប

ក ឈួន ហ

ះ មុយ ប

រិទ្ធ អាចធ្វើ

អ្វីៗតាមតទំនើងចិត្ត ដូចជាការ ដាក់កុងតូលជជុះ ក៏ដូចជាការប

ពឹត្តអំពើពុករលួយជាចំហ ឃុប ឃិតឲយកុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនទំនិញ

គចពន្ធមកពីសុកសៀមយា៉ង អនាធិបតយយ៕

ធិ៍សាត់ និងខត្តពះសីហនុជា

ជនជាតិយួន។

ដើម។ លើសនះ

និយាយយា៉ងដូច្នះមិនមនជាការ

បង្កើតគណៈកម្មការដើមបីជំរឿន

បទសកម្ពុជាកាន់តចើនតាម

ឱយមានការរីសអើងជាតិសាសន៍

ទសកម្ពុជា ហើយក្នុង

កុមហ៊ុនចំការ

ស៊ូរបស់យួន។

រីសអើងពូជសាសន៍ ឬញុះញង់

ទ ប៉ុន្តជារឿងដលរដាភិបាល ដឹកនាំ

យនាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន

សន តូវគិតគូរឡើងវិញ អំពីការ អនុវត្តន៍ចបោប់អ កប

បវសន៍ប

យបសិទ្ធភាព។

សារថាកន្លងមកយួនអាចដណ្ដើម

កាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាកមតាម រយៈយុទសា ្ធ សបង្ក ្ត ើនពូជសាសន៍ ដូច្នះយួនក៏អាចអនុវត្តន៍យុទ្ធ

សាស្តដូចគានះ ដើមបីដណ្ដើម

គប់គងទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុបបន្នតាម រយៈកុមហ៊ុនវិនិ

គជាចើន

កន្លងមកកសួងមហាផ្ទធាប់

ជនបរទសដលរស់

ក្នុងប

ះមាន

ទាង ំ ជនជាតិយួនផងដរ ប៉ន ុ ្តរហូត មកដល់ពលនះកសួងមហាផ្ទ

មិនដលបងាញអំពីតួលខជន ជាតិយួនរស់

លើទឹកដីបទស

កម្ពុជាទ។ ប៉ុន្តកុមអ្នកសង្កត

ការណ៍ឯករាជយបានវាយតម្លថា មានជនជាតិយួនរាប់លាននាក់ កំពុងរស់

យខុសចបោប់ក្នុង

បទសកម្ពជា ុ ហើយតំបន់សខា ំ ន់ៗ ដលជនជាតិយួនរស់

ច ើន

មានដូចជារាជធានីភ្នំពញ ខត្ត

កណា្ដល កំពង់ឆាំង សៀមរាប

ទៀតសព្វថ្ង

ជនជាតិយួនចូលមករស់

ក្នុង

រយៈចូលមកជកកមសាកសមា គមយួនដ៏ធំក្នុងរាជធានីភ្នំពញ

និងសាខាសមាគមតាមបណា្ដខត្ត កុងជាចើនទៀត យួនទាំង

យជនជាតិ

ះដណ្ដើមមុខរបរនិង

ការងារពីបជាពលរដ្ឋខ្មរជាបន្ត

បនាប់។ អ្វីដលគួរឱយពួយបារម្ភ បំផុត គឺជនអ

ចើនមានសិទ្ធិ

បវសន៍យួនជា ះ

តជ ើស

រីសមដឹកនាំខ្មរជំនួសបជាពល រដ្ឋខ្មរដលជាមាស់ទឹកដី ហើយ ប

នះនឹងធ្វើឱយសង្គមខ្មរជួប

វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ និងបាត់បង់ទឹកដី ចៀសមិនផុតឡើយ៕


សារព័ត៌មាន "មនសិការខ្មរ" បចាំថ្ង ទំព័រទី ០៤ Tel: 016 375 777 E-mail : sithik.dam@gmail.com

តមកពីទំព័រទី១ "ក"

កក ី គសង្កតឃើញមន្តជា ី ច ើន ដល

ជុំវិញ

ក ហ៊ុន សន

ធ្វរបា ើ យការណ៍ភូតកុហក ឬលាប

ពណ៌បជាជនធ្វើឲយនាយករដ្ឋមន្តី ទទួលបានព័ត៌មានខុសហើយចាត់ ចង

លន

បាយដឹកនាប ំ ទស

ជាតិមិនបានតឹមតូវ។ កន្លងមក គសង្កតឃើញ

ក ហ៊ុន សន

រកសោភាពស្ងៀមសាត់មិនធ្វើអតា

បបោយអ្វីទាំងអស់ពីការធ្វើទុក្ខបុក ម្នញលើបជារាស្តកីក ដល សូមបីតករណីខ្លះ

ក ហ៊ុន សន

បានសម្តងការខឹងសមបោរចំ

មន្តជំ ី និតៗដលពយោយាមបិទបាំង រឿងពិតផងដរ។

ក្នុងពិធចក ី ប័ណកម្ម ្ណ សិទ្ធិ

ដីធ្លី

សុកតំកក់ ខត្តតាកវ

កាលពីប៉ុនានថ្ងមុននះ

ហ៊ុន សន បានសម្តងការខឹង សមបោចំ

ះឧបនាយករដ្ឋមន្តី

មាក់ ដលមិនបានរាយការណ៍ពី ប

ដីធ្លីជូនគាត់អស់រយៈពល

៥ឆាំ ហើយរឿងនះមិនមានអ្វី ចម្លកទ ពះថាកន្លងមកមាន រឿងរា៉វជាចើនក៏មន្តីជំនិតរាប់

ទាំងមន្តីថាក់សុក-ខត្តខ្លះមិន ហា៊ននិយាយរឿងពិតបប់នាយក

រដ្ឋមន្តីហើយធ្វរបា ើ យការណ៍ភូត កុហកធ្វើឲយនាយករដ្ឋមន្តីធ្វើការ

សមចចិត្តខុសលើសំណុំរឿងជា ចើន។ ពលខ្លះ បានថ្លងសុំ

ក ហ៊ុន សន

សពលរដ្ឋតាមវ

តមកពីទំព័រទី១ "ឃ"

ប្តឹងជំទាស់

នឹងសចក្តីសមច

របស់ពះរាជអាជាតុលាការខត្ត

សាយរៀង។ ឥឡូវនះសំណុំរឿង ដដលកំពុងតូវបានគទមាក់ការ ទទួលខុសតូវ

លើមន្តីនគរ

បាលមាក់ប៉ុន្តតូវបានមន្តីនគរ បាលរូប

ះច ន

លភាមៗ

ថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ចំនួនដលកើតចញពីការដឹកនាំ

របស់គាត់ ឬមន្តីថាក់កមមិន ក ហ៊ុន សន

ះអាចគចផុតពីការ

ខ្លួន

ះទ។ ប

បបនះហើយ

ទើបធ្វើឲយការដឹកនាំរបស់

ហ៊ុន សន អន់ខសោយនិងមាន ប

កាន់តចើនឡើងរហូតដល់

ពលខ្លះ

ក ហ៊ុន សន ខ្លួនឯង

មិនអាចមានសមត្ថភាពឬមធយោ បាយ

ះស យ

ះទ។

មន្តជំ ី នត ិ ៗរបស់

សន យា៉ង

ក ហ៊ន ុ

ចណាស់១០នាក់

បាននាំគាបង្កើតឲយមានសំណាញ់ សុវត្ថិភាពមួយដលមន្តីស្ថិតក

សំណាញ់នះមិនមានសិទ្ធិរាយ ការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្តី ផាល់

ះទ ហើយលិខិតសាម

ជាលាយលក្ខណ៍អកសរមួយចំនួន ក៏ស្ថត ិ ក្នង ុ ដមន្តសំ ី ខាន់ៗបមាណ

១០នាក់ដលពួកគជាអ្នករៀបចំ និងស្នើជា

បល់

នាយករដ្ឋ

មន្តី។ មានការងារជាចើនដល

មន្តទា ី ំងនះរាយការណ៍ភូតកុហក

នាយករដ្ឋមន្តីពីរឿងរា៉វដលបាន កើតឡើង ដូចជាករណីពលរដ្ឋ

បុរកី ី ឡា បឹងកក់ ឬតំបន់មួយចំនួន

យបង្ខំ

យាល័យពហ្មទណ នអធិការដាន នគរបាលកុងបាវិតបានប យា៉ងចបោស់ថា ក

ក្នុង

ក់

ថ្ងកើតហតុ

ងចកមួយផសង

ដលមានចមាយបមាណ៥០០ ម៉តពីកន្លងកើតហតុ ហើយ កគានអាវុធ

ជាប់ដទគឺ

កាន់តដំបងឈើមួយប៉ុ

្ណះ។

ក ស ចាន់ បានប

ឱយ

ក់ទៀត

កយាមការពាររថយន្ត

បង្កបកុមកម្មករទ រឿងហតុ កើតឡើង

ងចក

កឈរជើង

អាចវាយតម្លបានថា

អធិការដាននគរបាលកុងបាវិត

បានបដិសធរួចមកហើយថាខ្លួន មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់

កម្មការិនីចំនួនបីនាក់ឱយរងរបួស កាលពីថ្ងទី២០ ខកុម្ភៈ ឆា២ ំ ០១២

ះទ ហើយបានបកាសទាម

ទាររកយុត្តិធម៌ចំ កាន់នះ។

ះការ

ទប

ក ស ចាន់ បាន

ក មិនអាច

ងចក

វ៉ ហើយ

ងចកសុីកូ

កម្មការិនីរងគះ។

ធានការិយាល័យពហ្មទណ ន

បង្កហតុ

វ៉បានឡើយ។

ក់ចបោស់ៗរបស់

ស ចាន់ បបនះតូវបានមហាជន ក ស

ចាន់ មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី បាញ់កម្មការិនីឱយរងរបួស

ហើយអ្នកជាប់សងស័យ គឺ

ះទ

ឈូក បណិត អតីតភិបាលកុង បាវិត ពះរូបភាពជនសងស័យ

កាន់កាំភ្លើងតូវបានសារព័ត៌មាន មួយចំនួនយកមកចុះផសោយជាសា ធារណៈរួច

ហើយ។

គួររំលឹកថាកយពលមាន

ហតុការណ៍កើតឡើង

កស

បដិសធយា៉ងដូច្នះគឺបនាប់ពីតូវ

ខង ឧបនាយករដ្ឋមន្តី រដ្ឋមន្តី

មហាផ្ទ

ចបោស់ថា

នាយកដានបុគ្គលិក នកសួង ះ

មកសាកសួរពី

បទសងស័យថាបានបង្ករបួសសាម ដល់ជនរងគះទាង ំ បីនាក់។

បណិត តូវបានគដឹងជាទូ

ថា

ស ចាន់ បាននិយាយថា

ក ឈូក

ជាអ្នកបាញ់កម្មការិនីចំនួនបីនាក់

ឱយរងរបួស ប៉ុន្តហតុអ្វីបានជា តុលាការ

ទបកាន់

បង្ករបួសសាម

កពីបទ

វិញ។ ទាក់ទិន

នឹងករណីនះកុមមន្តីសង្គមសុី

វិលដលតាមដានសំណុំរឿងតាំង ពីដើមទីបាននិយាយថាអាចជា

លបិចកលរបស់អ្នកមានអំណាច

ដើមបីជួយឱយជនសងស័យឈូក បណិត ចៀសផុតពីការដាក់

យមានអ្នកផសងទទួលខុស

តូវជំនួស ះ

វិញ។

ចំណុចគួរឱយចាប់អារម្មណ៍

ក ស ចាន់ បធានការិ

បានវាយបង្ក ប

យគា នការ

គយល់អ្វីឡើយ។

ក ហ៊ុន សន ធាប់បាន

គាត់

បបានជុំរាល់ព័ត៌មានទាំង

កម្ពុជា ពះគាត់មានទីបឹកសោនិង ជំនួយការតាំងពីថាក់ខណ សុក ខត្ត កុង ដល់

រាប់ពាន់នាក់

ជួយរាយការណ៍ពីប

ផសងៗ

ឲយនាយករដ្ឋមន្តីបានដឹង ប៉ុន្ត ពលខ្លះមន្តទា ី ំង ភូតកុហក

ះរាយការណ៍

ក ហ៊ុន សន ក៏

សាប់តាមរបាយការណ៍មួយផសង ផ្ទុយពីការពិត។ មានការប ផងដរថា រឿងរា៉វជ

ក់

ះដីធ្លីមួយ

ចំនួន ជាពិសសពាក់ព័ននឹ ្ធ ងប

របស់កម្មករខ្មរដលមានបក់ខ

តិចតួច មិនសមសបតាមទំនិញ ដលឡើងថ្លយា៉ងគំហក ុ លើទីផសោរ

កសួងមហាផ្ទបានប

ក់យា៉ង

ក ឈូក បណិត អតីត

អភិបាលកុងបាវិតជាជនសងស័យ

តមា ក់គត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធករណី

បាញ់បហារបណា្ដលឱយកម្មការិនី

បីនាក់រងរបួស។ កយមកពះ រាជអាជា អមសាលាដំបូងខត្ត សាយរៀង បាន

ក ហឹុង ប៊ុនជា

ទបកាន់ជនសងស័យ ឈូក

បណិត ពីបទបង្ករបួសសាម

អចតនាជាហតុធ្វើឱយមជឈដាន ជាតិ និងអន្តរជាតិរិះគន់ជុំទិស។ កុមអ្នកចបោប់ពីមន្តីអង្គការក

រដាភិបាលបានរិះគន់ចំៗថាតុលា

ការខត្តសាយរៀងមានចតនាធ្វើ

ឱយជនសងស័យ ឈូក បណិត រួច ផុតពីការទទួល

សទណ ហើយ

អំណាចរបស់មន្តជា ី ន់ខ្ពស់បានគាប សង្កត់

លើមន្តីតុលាការខត្ត

សាយរៀង។ ជាមួយគានះមន្តគ ី ណ

ជាជាងការអង្គុយក្នុង ប៊ុយរ៉ូ សាប់ មន្តីជំនិតៗទើបធ្វើឲយការដឹកនាំ

ចៀសផុតពីកំហុសឆ្គង គឺតង់

ចំណុចនះហើយ បានជាសម្តច ពះន

ត្តម សីហនុ បង្កើតឲយមាន

សមាជជាតិ ដលពល

ះបជា

ពលរដ្ឋគប់ទិសទី គប់និនាការ ន

បាយ ក៏ដូចជាបជាពលរដ្ឋ

ដលជួបរឿងរា៉វអយុត្តិធម៌បាន ឡើងមករៀបរាប់ពីរឿងពិតជាក់

លកមាំងបដាប់អាវុធវាយធ្វើបាប

បជារាស្តកីក ឬការចាប់ឃុំខ្លួន បជាពលរដ្ឋដលមានរឿងជ ដីធ្លីយា៉ងអយុត្តិធម៌។

វាមានសារៈសំខាន់ខាង ំ ណាស់

មានឆន្ទៈស្វងយល់ពីការពិត តាម

បកសបឆាំង និងមន្តីអង្គការសិទ្ធិ

មិនខ្វល់ខាយពីអនុសាសន៍របស់ អង្គការសង្គមសុីវិល

មន្តីពាក់ព័ន្ធ

គប់ជាន់ថាក់ ឲយមកសាប់

បល់

ជនហើយតូវឆ្លើយបំភ្លឺ

ទល់

និងរឿងរា៉វអយុត្តិធម៌របស់បជា មុខបជាជន គឺមដឹកនាំអាចរក ឃើញកំហុសឆ្គងរបស់កុមមន្តី

យា៉ងងាយសួល ហើយអាចកាប់

បាននូវរាល់ភាពអសកម្មដលកើត មាន

ក្នុងសង្គម។

ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បទស

ជាតិផងដរ ប៉ុន្តកុមអ្នកកាន់អំ ះទ

សារតពួកគគានឆន្ទៈស្វងយល់ ពីការពិត គឺអង្គុយតក្នុងបន្ទប់មា៉

សុីនតជាក់ ចាំអានកាសតដល សរសរអួតសរសើរសាដរបស់ ខ្លួនហើយស្អប់បំផុតចំ

ះការ

តិទៀន។ ជាក់ស្តងរបាយការណ៍

របស់អង្គការសង្គមសុីវិល ដល លើកឡើងពីភាពអសកម្ម ប និរទណភាព ក៏ដូចជាអំពើរំ

កនាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន

ពីភាពឆា្គឆ្គ ំ ងនិងកអឺតកទមបំផត ុ ចំ

ះការទាមទាររបស់សហគមន៍

អន្តរជាតិសមប់ការកទមង់

កម្ពុជាតងត

យផាល់ជាមួយពល

រដ្ឋជាជនរងគះ

យសារអំពើ

ភសិទ្ធិមនុសស ហើយស្វង

យល់ពីការពិតយា៉ងសុីជមលើ

កម្មវត្ថុ និងបធានបទនីមួយៗ តាមរយៈការជួបពិភាកសោ

ពលពួកគាត់ជួបប

កាន់នាយករដ្ឋមន្តី និង

សាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្ត

ក ហ៊ុន

ពិតទាំង លន

បាយដឹកនាំបទស

របស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ធ្វយា៉ ើ ង

ក្នុងបទសកម្ពុជាមានភាព

្ចញមតិរបស់បជាពលរដ្ឋដល

រិនីរងគះទាំងបីនាក់ពមទាំង ជាគឹះនលទ្ធិបជាធិបតយយស្ទើរតធាក់ដល់កមិតសូនយ។

កុមអ្នកសង្កតការណ៍ឯករាជយបានលាតតដាងថា ឆាំ២០១២

ំ នាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សន បឈម យា៉ងខាំងថាជារឿងដ៏អយុត្តិធម៌ បទសកម្ពុជាកមការដឹកនារបស់

ទាល់តមានការ

ដកហូតមុខតំណង។ សូមបីត ពលរដ្ឋដលរងគះ

យអំពើ

អយុត្តិធម៌ និងការឆក់ប្លន់ដីធ្លនា ី ំគា យកញត្តិ

សុជ ំ ប ួ

កនាយករដ្ឋ

មន្តី ហ៊ុន សន

តាមវទិកា

សាធារណៈមួយចំនួនតូវគរារាំង ដូច្នះហើយបានជា

ក ហ៊ុន សន ខ្វះឆន្ទៈស្វង

ះ មិនទុកឱកាសឲយទតាម

រយៈការបង្កប

ក ហ៊ុន សន

ចិត្តយកតចៀកសាប់ទុក្ខ

តមកពីទំព័រទី១ "ស"

នាក់

ក ហ៊ុន

ះទ។

បកធាយព័ត៌មាន គឺមន្តទា ី ំង១០

មិនអើពើអនុវត្តន៍តាមដរ ក៏ពះ ត

រាយ

ផាល់ ហើយកយមកមានការ

ការធ្វើសមាជជាតិដលមានចង ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញក៏ ្ញ

ក់បានថា បើមន្តី

ះដនសមត្ថកិច្ច

ការណ៍បប់នាយករដ្ឋមន្តី

ពលមជឈដានខ្លះហា៊ន

និយាយរឿងពិត ធ្វឲយ ើ

កបធាន សម រងសុី មាន

ផសង

នាពលបច្ចុបបន្ននះ ក៏ពះត

រកការពិត។ យា៉ងណាក៏

សន មិនហា៊នទទួលសា្គល់ការ

មន្តី។ អាចប

ក ហ៊ុន សន ដលមានភាព

សន មិនសបបោយចិត្តសូមបីត

ខិត

ឬរាយការណ៍ភូតកុហកនាយករដ្ឋ

ជាក់ស្តងការដឹកនាំរបស់

ជាពិសសកុមអ្នកតំណាងរាស្ត

រងគះជាធម្មតាបានសរសរលិ

ភាពក្នង ុ ការបំភសភា ្ល ពការណ៍ពិត

ខិលខូចរបស់កម ុ មន្ត។ ី

ហើយ

មូលដានជួបជាមួយបជាពលរដ្ឋ

ដលជាសំណាញ់យា៉ងមានសុវត្ថិ

បជារាស្តដលលាតតដាងអំពើ

ការណ៍ដលនិយាយពីរឿងពិត

ក ហ៊ុន សន

របស់មន្តជំ ី នត ិ ៗបមាណ១០នាក់

តវូ អន្តរាគមន៍រាល់សំណើរបស់

ក ហ៊ុន សន ខា ចការពិត

ះសយអត់ឃើញ

យសារត

ជឿតាមរបាយការណ៍ភូតកុហក

និង

ដលជារឿងពិតជាក់ស្តង។ របាយ

គណបកស សម រងសុី ដលចុះដល់

ក៏

ះសយទុក្ខលំបាករបស់

រាស្ត

ស្មុគសាញកាន់តខាំង

ឡើង រកដំ

តាមឆន្ទៈរាស្តគានអ្វីកពីការ ជួយ

ក ហ៊ុន សន ដលកើត

មានប

បទសជាតិឲយបានល្អតម ឹ តវូ សប

អសកម្មនិងជំងឺសង្គមជាចើន

របស់មន្តីអង្គការសហបជាជាតិ

សរុបយា៉ងខ្លីមកការដឹកនាំ

របស់

ទទួលយកការរិះគន់ដើមបីសាបនា

ផាល់ជាមួយផ្នកពាក់ព័ន្ធហើយ រកឃើញចំណុចតុលយភាពមួយ

និយមដ៏រុងរឿង។

កបធាន សម រងសុី ក៏

កលម្អភាពអសកម្ម។ ដើមបីដឹកនាំ

បានចុះជួប

លើជនសងស័យ ឈូក អន្តរជាតិរិះគន់ថា ឆា២០១២ ំ សានការណ៍

្ចញបតិកម្ម

ហើយ

ត្តម សីហនុ

បានធ្វើអំឡុងសម័យសង្គមរាស្ត

យសារអំពើអយុត្តិធម៌

អង្គការសង្គមសុីវិលជាចើន

អង្គការសហបជាជាតិទទួលបន្ទុក

រំ

គះ

ជាមនុសសមានចិត្តទូលាយ ហា៊ន

កាន់ផ្លូវតូវឡើងវិញ។

ដលសម្តចពះន

បជារាស្តខ្មរ យកភ្នកមើលទុក្ខ

ពះរាជអាជាតុលាការខត្តសាយ ពីរនះធ្វើអ្វីៗតតាមការចង់បានរបស់រដាភិបាលប៉ុ ្ណះ។ បការនះ រៀងបានលើកលងការ ទប ហើយដលធ្វើឱយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាមន្តីអង្គការសិទ្ធិមនុសស

មន្តីសង្គមសុីវិលប

មានរៀបចំធ្វើសមាជជាតិ ដូច

អភិវឌឍរីកចមើនជឿនលឿននិង

កបធាន សម រងសុី ចះបើក

លំបាករបស់រាស្តកីកដលរង

ងងឹតហើយសិទ្ធិសរីភាពនការប

លគឺ

សន ខ្លួនឯងក៏បងាញឲយឃើញ

សូមបីត

ញីសង្គមកម្ពុជាគួរឱយភ័យខាច។ និងពឹទ្ធសភា) ពមទាំងបព័ន្ធតុលាការក៏តូវគរិះគន់ថាស្ថិតកម ថ្ងទី១៨ ខធ្នូ ឆា២០១២ ំ អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សនដរ ពះសាប័នកំពូលៗទាំង

បណិត ដលជាហតុធ្វើឱយកម្មកា

ណាឲយបទសកម្ពុជា មានការ

ចំហបះដូង អាណិតសឡាញ់

មនុសសអន្តរជាតិបានរិះគន់ពីវបប ក្នុងបទសកម្ពុជាតូវបានគវាយតម្លថាស្ថិត ក្នុងកណា្ដប់ដរបស់ ធម៌គាន សពរ៍ដលកំពុងញាំ នាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ន ុ សន តមាក់។ សូមបីតសាប័ននីតប ិ ញ្ញត្តិ (រដ្ឋសភា

កាន់

ក ហ៊ុន

សន បានអនុវត្តន៍អស់រយៈពល

ះឡើយ

ផ្នកសិទ្ធិមនុសស

ណាចមិនបានអនុវត្តន៍

ក ហ៊ុន សន ពលខ្លះ

ក៏មានការ

ប៉ុន្ត

ធ្វើមិនដឹងមិនឮពីសកម្មភាពដ

លភាមៗ

ះទ

រាប់ទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសស

ជនបានដឹង។ ក្នុងសមាជជាតិ

កម្ពុជា ក៏មានចងពីការធ្វើសមាជ

ជាតិផសព្វផសោយយា៉ងទូលំទូលាយ

រដា ភិបាលសបបោយចិត្ត

ស្តង ឲយមដឹកនាំនិងសាធារណ

តូវបានសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរ

រយៈការសាប់សំណូមពរឬសចក្តី

ការប

ក ស ចាន់ ដលជាប

សង្កតឃើញកមាំងបដាប់អាវុធ

ពីផ្ទះសមបងដីធ្លី ហើយមន្តីនាំ

រឿងនះឡើងវិញនាពលឆាប់ៗ ខាងមុខដើមបីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់

៣០ឆាំ កន្លងមកនះ

ដលមានដឹកនាំបទសមួយតូវ

យការបណ្ដញចញ

ដូច្នះ

សដរឬទ

ឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការលើសំណុំ

ហើយចន

ទៀត ដលពលរដ្ឋតូវរងគះ

ពលសាលា

ដាក់

តរបាយការណ៍ភូតកុហករបស់

ឡាយដលកើតមានក្នុងបទស

ពន្លត់អគ្គិភ័យ ហើយមិនបាន

ទាំងបីនាក់

សយ ហើយពលពលរដ្ឋតវា៉ គ

សម្តងអំពភា ី ពទទួលខុសតវូ របស់

បកាសចុះចញពីតំណងដើមបី

ថាជនសងស័យ ឈូក បណិត ដល អ្នកលើកកាំភ្លើងបាញ់លើកម្មការិនី

ជាតិ ផ្ទុយពីអ្វីដល

អួតអាងប ប់សាធារណជនថា

ថាអធិការនគរបាលកុងបាវិតបាន

មានសាកសីឃើញផាល់ភ្នកថា ជា

សិទ្ធិមនុសស មិនដលធ្វើឲយមន្តី

មិនដលមានភាពកាហានហា៊ន

នឹងករណីបាញ់កម្មការិនបី ី នាក់ឱយ រងរបួសឡើយ។ ដូច្នះគចាមើ ំ ល

តូវការជាក់ស្តងរបស់បជាជន

កុមបឆាំង នាំឲយគានដំ

ទិកាសាធារណៈអំពកំ ី ហស ុ ឆ្គងមួយ

រាយការណ៍ ប៉ុន្ត

គា លាបពណ៌ថាបជាពលរដ្ឋជា

ក ហ៊ុន

សន សមចចិត្ត

យខុសឆ្គង

ពលមិនមានឆន្ទៈស្វងយល់

ក បធាន សម រងសុី បានតាំង

ការពិតឬសាប់អនុសាសន៍របស់

របស់បជារាស្ត និងអនុសាសន៍

សាសន៍ល្អៗ និងមានតម្លរបស់

អង្គការសង្គមសុីវិល ក៏ដូចជាអនុ សហគមន៍អន្តរជាតិផងដរ៕

កនាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សន ចង់បានណាស់នូូវភាពសបចបោប់ន

រដាភិបាលរបស់ខ្លួន ពីពះករ្ដិ៍

ះរបស់គាត់ក្នុងពិភព

កត ូ វ គ

សា្គល់ថា ជាបុរសជើងខាំង និងជាមដឹកនាំផាច់ការ។

កនាយក

រដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សន ផាល់មិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអា មរិកបានទ ដរាបណាគានការផាស់ប្តូរ និងធ្វើឱយបសើរនូវសានភាព សិទ្ធិមនុសស និងលទ្ធិបជាធិបតយយ កុមអ្នកវិនិ

ក្នុងបទសកម្ពុជា។ មយោ៉ងទៀត

គអាមរិកមានសារៈសំខាន់ណាស់សមប់កម្ពុជា ប៉ុន្ត

សួរថាតើកុមហ៊ុនណាដលហា៊នបណា្ដក់ទុន កម្ពុជាខ្លួនឯងគានការ

កម្ពុជា បសិនបើ

រពចបោប់ ហើយរាល់បព័ន្ធគប់គងរដ្ឋសុទ្ធ

សឹងតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ? ដូច្នះកុមហ៊ុនទាំង មិនអាចមានទំនុកចិត្តចូលមករកសុី

ះនឹង

បទសកម្ពុជាទ។ ជាងនះ

ទៀតគប់បណា្ដបទសមាស់ជំនួយធំៗលើពិភព

កភាគចើន

ិ មសព្វបបយា៉ងដូចជាអំពរំើ ភសិទ្ធមនុ ិ សស, ការបណ្ដញ បំផុត។ ជនរងគះ និងកុមមន្តី នឹងវិបត្តសង្គ យពុំមានសំណងសមរមយ, អំពើ សង្គមសុីវិលបានរិះគន់ថាជាការ ជម្លៀសបជាពលរដ្ឋចញពីដីធ្លី

ដើរតាមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមរិក

បានបង្កការភ័យខាចយា៉ងខាំង សុក និងប សន្តិសុខសង្គមជាដើម។ ជាការពិតនាយករដ្ឋមន្តីហ៊ុន ី រិ ភាពន បាយដលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិ គ សមប់ជនរងគះ។ ថ្ងទី សន បានអះអាងអំពស្ថ

រដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សន មិនយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍តាមអនុសាសន៍របស់

ជៀតជករបស់អំណាចសាធារ ពុករលួយរាលដាលកាន់តខាំង, បព័ន្ធ តុលាការមិនឯករាជយ, បទឧកិដ្ឋ ណៈ លើបព័ន្ធយុត្តិធម៌ និង ជួញដូរគឿងញៀន, បទឧកិដ្ឋជួញដូរមនុសស, កំណើនពលករចំណាក

ក អ៊ុក ទុនបរទសឱយចូលមករកសុីក្នុងបទសកម្ពុជាកាន់តចើន ប៉ុន្តប សាវុធ អគ្គពះរាជអាជាសាលា អសន្តិសុខសង្គមដូចជាអំពើប្លន់បដាប់អាវុធកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ង គទុនមានការភ័យខាចយា៉ងខាំង។ បការនះ ឧទ្ធរណ៍បានប្តឹងជំទាស់ នឹង កំពុងធ្វើឱយអ្នកវិនិ ២១ ខធ្នូ ឆាំ២០១២

សចក្តសម ី ចរបស់ពះរាជអាជា រដាភិបាលដឹកនាំ យនាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សន តូវចាត់វិធានការ តុលាការខត្តសាយរៀង ហើយនឹង ពងឹងសន្តិសុខសង្គមឡើងវិញ ហើយតូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបកប សើរីឡើងវិញ នូវសំណុំរឿងជន

យបសិទ្ធភាព តាមរយៈការអនុវត្តចបោប់បឆាំងអំពើពុករលួយឱយ

សងស័យឈូក បណិត ដើមបីផ្តល់ បានតឹមតូវ។ លើសនះ ទៀតមុនពលផ្តល់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ដល់កុមហ៊ុនឬមុនពលផ្តល់អាជាប័ណវិ្ណ និ គសមប់កុមហ៊ុនណា យុត្តិធម៌សមប់ជនរងគះ។ក្នុង មួយ គឺរដាភិបាលតូវសិកសោអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់ របស់បជា ខណៈដលសាលាឧទ្ធរណ៍តូវសើ ពលរដ្ឋជាមុនសិន ដើមបីកុំឱយមានប ជ ះដីធ្លដលជា ី បភពនអំពើ រីសំណុំរឿង ះឡើងវិញ សប់ រំ ភសិទ្ធិមនុសសកើតឡើងយា៉ងពញបន្ទុកត ទៀត។ តមន្តីនគរបាល ះ ស ចាន់ មន្តីសង្គមសុីវិលដលឃាំមើលសានការណ៍ន បាយ និងវិបត្តិ បធានការិយាល័យពហ្មទណន សង្គម ក្នុងបទសកម្ពុជាបានកត់សមា្គល់ថាកាលពីឆា២០១២ ំ កន្លង អធិការដាននគរបាលកុងបាវិត កម្ពុជាពុំមានទំនាក់ទំនងការបរទសល្អបសើរទ ហើយរដាភិបាល តវូ បានគប ក់ថាជាជនសងស័យ ក ហ៊ុន សន បានចន លអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ ក្នុងសំណុំរឿងនះ។ ពិសសអង្គការសហបជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសសបចាំកម្ពុជា ជាយា៉ងណាក៏ យប ក សុរិយា ស៊ូប៊រឌី ក៏ដូចជាចន លអនុសាសន៍របស់សហភាព ជាពលរដ្ឋទូទាំងកុងបាវិត ខត្ត អន្តរសភា សភាសហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមរិក។ ពាក់ព័ន្ធប សាយរៀង កំពុងតាមដានសំណុំ នះនាយកបតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាសុីនអង្គការឃាំមើល រឿងជនសងស័យ ឈូក បណិត សិទ្ធិមនុសសអន្តរជាតិ ក បដ អាដាម បានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនង យយកចិតទុ ្ត កដាក់ ះបីមាន ជិតស្និទជា ្ធ មួយសហរដ្ឋអាមរិកមានសារៈសំខាន់ណាស់ សមប់កម្ពុជា ការបងាញមុខជនសងស័យមាក់ ពីពះរាល់បណា្ដបទសរីកចមើន និងអ្នកវិនិ គទុនធំៗ លើ ទៀតដលជាមន្តីនគរបាលយា៉ង ពិភព កសុទ្ធសឹងតជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមរិក។ ដូច្នះ ណាក្តី។ បជាពលរដ្ឋ កុងបា ដើមបីធ្វើឱយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមរិកលុះតតកម្ពុជា វិតក៏ដូចជាមន្តីសង្គមសុីវិល និង ជមះឱយអស់នូវវិបត្តិសិទ្ធិមនុសសធ្ងន់ធ្ងរ និងបំបាត់អំពើពុករលួយជា មជឈដានទូ

មានការជឿជាក់ថា លក្ខណៈ បព័នក្ន ្ធ ង ុ បទសរបស់ខ្លន ួ ជាមុនសិន។ សបនឹងការលើកឡើង ឈូក បណិត គឺជាជនសងស័យត របស់ ក បដ អាដាម បបនះកុមអ្នកសង្កតការណ៍អន្តរជាតិ

មាក់គត់ពះរូបភាពជនសងស័យ បានលើកឡើងថា រដាភិបាល ក ហ៊ុន សន គួរតអនុវត្តន៍តាមអនុ លើកកាំភ្លើងបាញ់ស លើ សាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិ យធ្វើការកទមង់របៀបរបប កម្មការិនីកាលពីថ្ងទី២០ ខកុម្ភៈ ដឹកនាំរបស់ខ្លួនឱយបានបសើរឡើងវិញជាជាងការប តូវបានសារព័ត៌មានក្នុងសុកមក វាយបកយា៉ងទទឹងទិស យខ្វះការទទួលខុសតូវ។ ចុះផសោយរួច

ហើយ ដូច្នះគ

្ចញបតិកម្ម

ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមរិក និងរដាភិបាល

មិនអាចបំភ្លការពិតករណីនះ កម្ពុជា ក បដ អាដាម នាយកបតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ បានត ទៀតឡើយ៕ អាសុីនអង្គការឃាំមើលសិទ្ធិមនុសសអន្តរជាតិបានកត់សមា្គល់ថា “

យសារសហរដ្ឋអាមរិក

មានឥទ្ធិពលលើផនការចើនណាស់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិ និង បទសមហាអំណាចដ៏សំខាន់មួយ

លើពិភព

តជា

ក”។

កុមអ្នកវិភាគសានការណ៍បានលើកឡើងថា បសិនបើនាយក

សហគមន៍អន្តរជាតិ ក្នុងការកទមង់របៀបរបបដឹកនារបស់ ំ ខ្លួនទ គឺ

ក្នុងឆាំ២០១៣នះ បទសកម្ពុជាធាក់

កាន់តខាំងថមទៀត។ មានន័យថាអំពរំើ

ក្នុងសានភាព

ងងឹត

ភសិទ្ធមនុ ិ សស ការបណ្ដញ

បជាពលរដ្ឋចញពីដីធ្លី និងអំពើពុករលួយកាន់តមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយបជាពលរដ្ឋបឈមនឹងវិបត្តិគានការងារធ្វើ រួចតូវបឈមនឹង

ហានិភ័យខ្វះសបៀងអាហារកាន់តចើន ពះរដាភិបាលមិនបានបង ចកកំណើនសដ្ឋកិច្ចបកប បជាពលរដ្ឋខ្មរ

យតមាភាព។ ប៉ុន្តប

ទូទាំងបទសអាចចូលរួម

យបសិទ្ធភាពតាមរយៈ ការ

ខកក្កដា ឆាំ២០១៣ គឺពលរដ្ឋតូវ

ទាំងអស់នះ

ះសយបានបកប

តជាតិអាណត្តិទី៥ ថ្ងទី២៨

តទមាក់កុមមដឹកនាំដល

កំពុងកាន់អំណាចបច្ចុបបន្នចញពីអំណាច។ ក្នុង

ះគណបកសថ្មីដល

បជាពលរដ្ឋខ្មរតូវជើសរីសឱយដឹកនាំរដាភិបាល

ចមើនពិតបកដ គឺគណបកសសង្គះជាតិដលមាន ជាបធានពះគណបកសសង្គះជាតិមាន

លន

បាយចបោស់លាស់

ក្នុងការកសាង និងអភិវឌឍន៍បទសជាតិ បមើផលប និងការពារផលប មាន

លន

ះសយប

ជន៍ពលរដ្ឋ

ជន៍ជាតិ។ ជាពិសសគណបកសសង្គះជាតិ

បាយជាក់លាក់ក្នុងប អ

រកការរីក

ក សម រងសុី

ការពារបូរណភាពទឹកដី និង

បវសន៍ខុសចបោប់ដើមបីកុំឱយប

ទាំងពីរនះ

នាំឱយមានគះថាក់ដល់សង្គមជាតិខ្មរនាពលអនាគត។ សរុបសចក្តមក ី ដើមបីកុំឱយឆា២០១៣ ំ មានសានភាព

ងងឹតដូច

កាលពីឆា២០១២ ំ ទៀត នាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សន តូវគិតគូរកទមង់ របៀបរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនឱយសប

តាមអនុសាសន៍របស់អង្គការ

សហបជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ចំណុចដលសំខាន់បំផុត គឺរដាភិបាលដឹកនាំ ះ

យនាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ុន សន តូវកទមង់បព័ន្ធ

ត និងផាស់ប្តូរសមាសភាពថាក់ដឹកនាគណៈកមា ំ ធិការជាតិរៀប

ចំការ

តដើមបីឱយការ

កក្កដា ឆា២០១៣ ំ បពឹត្ត

តជាតិអាណត្តិទី៥ ថ្ងទី២៨ ខ

យសរីតឹមតូវ និងយុត្តិធម៌ សបតាម

ឆន្ទៈពលរដ្ឋពិតបកដ។ បសិនបើ

ក ហ៊ុន សន និងកុមមដឹកនាំ

គណបកសកាន់អំណាចមិនធ្វើការកទមង់តាមអនុសាសន៍របស់អង្គ ការសហបជាជាតិ សហគមន៍អន្តរជាតិ និងសហរដ្ឋអាមរិកទ ការ

តជាតិអាណត្តទី ិ ៥ ខកក្កដា ឆា២០១៣ ំ មិនអាចបពឹត្ត

ះគឺ

យសរីតឹមតូវ និងយុត្តិធម៌បានឡើយ ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏

មិនទទួលសា្គល់រដាភិបាលដលកើតឡើងពីការ ះដរ។ ទន្ទឹមនឹងនះរដាភិបាល

តមិនតឹមតូវ

ក ហ៊ុន សន តូវតបើកផ្លូវឱយ

ក សម រងសុី វិលតឡប់មកកាន់បទសកម្ពុជាវិញ៕

moneaksrka_4654  

moneaksrka_4654

moneaksrka_4654  

moneaksrka_4654