Page 1

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ModoBello s.r.o. , Černík 236, 941 05 Černík , IČO: 46376909 , IČ DPH: SK2023352012 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel : Sro , vložka č.: 29975/N 1. 2. 3. 4. 5.

Povinnosti predávajúceho Povinnosti kupujúceho Objednanie tovaru / dodacie podmienky Zrušenie objednávky Reklamácie

1. Povinnosti predávajúceho Zákazníkom sa zaväzujeme dodať : a, druh a množstvo tovaru v cene a za platobných podmienok , ktoré platia v deň objednania , prípadne podľa platnej cenovej ponuky. b, tovar , ktorý vyhovuje normám , predpisom a nariadeniam platným na území SR. c, tovar , ktorý bude vhodne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za : - škody na tovare spôsobené vlastnou prepravou zákazníka - škody na tovare spôsobené nesprávnou a neodbornou montážou 2. Povinnosti kupujúceho Kupujúci sa zaväzuje : a, pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu a tovaru, pri zistení akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť. b, zaplatiť za tovar a služby cenu platnú v deň objednania pri dodaní , alebo prevzatí tovaru , prípadne najneskôr v deň splatnosti faktúry c, po dodaní objednaného tovaru a následnej výzve si tento tovar prevziať najneskôr do 2 týždňov, po tomto termíne bude zákazníkovi účtované skladné 2€ / deň za každý kus tovaru 3.

Objednanie tovaru / dodacie podmienky a, predávajúci vystaví objednávku na základe požiadavky zákazníka, správnosť tejto objednávky potvrdzuje zákazník svojim podpisom. Predávajúci nezodpovedá za správnosť špecifikácie tovaru ( rozmery a iné tech. parametre ) , zodpovednosť preberá iba v prípade ak vymeriavanie vykonala spol. MondoBello s.r.o. b, na základe tejto objednávky je vystavená faktúra – Zaplatenie zálohy , ktorú zákazník na mieste uhradí . Termín dodania plynie dňom zaplatenia zálohy , prípadne pripísania zálohovej platby na účet spoločnosti MondoBello s.r.o. c, výška zálohy je stanovená na 50% z hodnoty objednávky . d, termíny dodania tovaru : - dvere : 4 – 6 týždňov , v mesiacoch júl – december + 1 – 2 týždne - laminátové podlahy : 2 – 4 týždne - koberce : 4 – 6 týždňov - tapety : 1 – 5 týždňov ( podľa značky a druhu tapety ) - textítie : 1 – 2 týždne

4. Zrušenie objednávky a, zákazník môže zrušiť svoju objednávku iba v deň objednania , po tomto termíne už objednávku nemožno stornovať nakoľko sa jedná o zákaznícku objednávku neskladového tovaru. 5. Reklamácie - Osobitne upravuje reklamačný poriadok

Obchodné podmienky MondoBello s.r.o.