Page 1


‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬

‫افقی‬ ‫‪ .1‬رمان هربرت دیوید الرنس‬ ‫‪ .2‬دوستان ‪ -‬برنج نیم دانه ‪ -‬سرخنای‬ ‫‪ .3‬رمز ‪ -‬اصالح طلب ‪ -‬وی‬ ‫‪ .4‬تارک ‪ -‬درد چشم ‪ -‬کارگردان راه خطرناک‬ ‫‪ .5‬جهاز عروس ‪ -‬نویسنده کتاب زرین دهان ‪ -‬میر‬ ‫‪ .6‬یاری و مدد کردن ‪ -‬مرکز پول‬ ‫‪ .7‬چاشنی غذا ‪ -‬کنایه از آدم های بی نام و نشان است ‪ -‬حرف توفیر‬ ‫‪ .8‬راگو بود که بهم ریخت ‪ -‬استان ها‬ ‫‪ .9‬شکلک ‪ -‬سرحد ‪ -‬فرزند شمشیر‬ ‫‪ .10‬رطوبتی ‪ -‬پایگاه ‪ -‬متاع زمستان‬ ‫‪ .11‬گیج سرکنده ‪ -‬کشتزار برنج ‪ -‬حرف ندا‬ ‫‪ .12‬قهرمانی در شاهنامه ‪ -‬باالی زانو ‪ -‬کارگردان فیلم بزرگترین نمایش روی زمین‬ ‫‪ .13‬تیم شیاطین سرخ پوش الکسی فرگوسن‬

‫عمودی‬ ‫‪ .1‬سلول های زنده بدن ما‬ ‫‪ .2‬ردیاب ‪ -‬مزه اصلی ترشی لیته‬ ‫‪ .3‬گوهر ‪ -‬قرن ‪ -‬جوانمرد ‪ -‬جایی در دست‬ ‫‪ .4‬دوست مهربان ‪ -‬پرگو نیست ‪ -‬غذای مریض‬ ‫‪ .5‬گوشه ‪ -‬قلب ایتالیا ‪ -‬رنج و سختی‬ ‫‪ .6‬لحظه ‪ -‬میوه بهشتی ‪ -‬شهر زلزله‬ ‫‪ .7‬کتاب آندره ژید‬ ‫‪ .8‬حسد ‪ -‬تلویزیون ‪ -‬دختر ترک‬ ‫‪ .9‬رودی در همدان ‪ -‬عشیره ‪ -‬زعفران‬ ‫‪ .10‬وسط ‪ -‬موز ‪ -‬سزاوار‬ ‫‪ .11‬شهر دیگر زلزله خیز ایران ‪ -‬بالغ ‪ -‬تحمل ‪ -‬نت حرام‬ ‫‪ .12‬مترجم کتاب مرزبان نامه ‪ -‬هوش سرشار‬ ‫‪ .13‬رمان به فیلم درآمده چارلزدیکنز‬

‫‪57‬‬


‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬

‫افقی‬ ‫‪ .1‬اثری از دیوید الرنس انگلیسی ‪ -‬برای اینکه‬ ‫‪ .2‬غار نبوت ‪ -‬داخل شدن ‪ -‬رئیس مدرسه ‪ -‬دستوری نظامی‬ ‫‪ .3‬اولین عدد سه رقمی ‪ -‬جای روشنایی ‪ -‬وسط ‪ -‬ریزنمرات ‪ -‬تپه کوچک‬ ‫‪ .4‬زمین خشک و بایر ‪ -‬مشهور ‪ -‬همیشه با شماست ‪ -‬جوجه تیغی‬ ‫‪ .5‬رانندگی کردن ‪ -‬تله ‪ -‬سرود ‪ -‬استحکام‬ ‫‪ .6‬شهری ترک نشین ‪ -‬شهر و استانی در غرب کشور ‪ -‬میوه خورشتی ‪ -‬نزدیکی‬ ‫‪ .7‬خوردن ‪ -‬الگو ‪ -‬بندری در جنوب کشور ‪ -‬دختر گل نشین‬ ‫‪ .8‬صدای خالی شدن باد الستیک ماشین ‪ -‬سال ها ‪ -‬شهری در کرمان ‪ -‬طاقچه و پیشگاه خانه ‪ -‬محصول آب و صابون‬ ‫‪ .9‬معموال جوینده است ‪ -‬همسر زن ‪ -‬پیشانی سر ‪ -‬جواب مثبت‬ ‫‪ .10‬کهنه و پوسیده ‪ -‬از بناهای مذهبی تهران‬

‫عمودی‬ ‫‪ .1‬از صنایع دستی خراسان جنوبی‬ ‫‪ .2‬رجل ‪ -‬شکستگی‬ ‫‪ .3‬عالمت مفعول ‪ -‬با مال می آید ‪ -‬شهری در کرمان‬ ‫‪ .4‬با ادب ‪ -‬برادر شیعه‬ ‫‪ .5‬کشور آتن ‪ -‬آن لحظه‬ ‫‪ .6‬بارها ‪ -‬زن نیکوکار فرعون‬ ‫‪ .7‬خورشید ‪ -‬بدهی ها‬ ‫‪ .8‬کاله الف ‪ -‬زاری ‪ -‬بدی‬ ‫‪ .9‬قابله ‪ -‬شیپور‬ ‫‪ .10‬حقیر و پست ‪ -‬جهاد کننده‬ ‫‪ .11‬ارشاد ‪ -‬درختی جنگلی‬ ‫‪ .12‬وسط ‪ -‬مستقیم‬ ‫‪ .13‬پهلو ‪ -‬رهرو ‪ -‬حرف فاصله‬ ‫‪ .14‬لقبی برای خانم ‪ -‬اهلی‬ ‫‪ .15‬رکن ‪ -‬تاریخ نوسی‬ ‫‪ .16‬سوغات کرمان ‪ -‬فشردگی‬ ‫‪ .17‬سنگی سبز رنگ قیمتی ‪ -‬با دقت‬ ‫‪ .18‬طاقچه قدیم ‪ -‬مخلوط ‪ -‬شهری در آلمان‬ ‫‪ .19‬نشر دادن ‪ -‬مقابل جزیی‬ ‫‪ .20‬یکی دیگر از صنایع دستی خراسان جنوبی‬

‫‪56‬‬ ‫‪54‬‬


‫فس‬ ‫وای از این ا رده گان رفیاد اهل ردد کو ؟‬

‫انهل مستاهن دلهای غم رپورد کو ؟‬

‫ماه مهر آیین هک میزد باده با رندان کجاست‬ ‫م‬ ‫باد شکین دم هک بوی عشق می آورد کو؟‬

‫رد بیابان جنون رسگشته ام چون رگد باد‬ ‫مج‬ ‫همرهی باید رما نون صحرا رگد کو؟‬

‫بعد رمگم می کشان گویند ردمیخاهن اه‬ ‫مس‬ ‫آن سیه تی هک خم اه را تهی می رکد کو ؟‬ ‫سه‬ ‫پبش امواج خوادث اپیداری ل نیست‬

‫رما زهار امید است و ره زهار تویی‬ ‫رشوع شادی و اپیان انتظار تویی‬

‫بهاراه هک ز عمرم گذشت و بی‌تو گذشت‬ ‫هچ بود غیر زخان‌اه ارگ بهار تویی‬

‫دلم ز رههچ هب غیر از تو بود خالی ماند‬

‫رد این رسا تو بمان ای هک ماندگار تویی‬

‫شهاب زودگذر لحظه‌اهی بوالهوسی است‬ ‫ستاره‌ای هک بخندد هب شام اتر تویی‬

‫جهانیان همه رگ تشن گان خون من‌اند‬ ‫شم‬ ‫هچ باک زان‌همه د ن چو دوست‌دار تویی‬ ‫دلم رصاحی لبرزی آرزومندی‌ ست‬

‫رما زهار امید است و ره زهار تویی‬ ‫سیم‬ ‫ین بهبهانی‬

‫رمد باید ات نیندیشد ز طوافن رمد کو؟‬ ‫شم‬ ‫رددمندان را دلی چون ع می باید رهی‬

‫رگهن ای بی ردد اکش رگم و آه رسد کو ؟‬

‫رهی معیری‬

‫قف‬ ‫رپ گشودیم و هب دیوار س اه خوردیم‬ ‫حس‬ ‫وه هک رد رت یک بال رپیدن رمدیم‬

‫فدهی واری است هب زری قدم گل‪ ،‬باری‬

‫نیمه جانی هک ز چن گال زخان رد ربدیم‬ ‫حس‬ ‫مشت رت هب نوازش رنسیده خشکید‬ ‫انتمامیم هک رد غنچه ی خود ژپرمدیم‬

‫سهم خاکیم لبی از نم مان رت نشده‬ ‫ُ‬ ‫خود رگفتم می صافیم و رگفتم ددیم‬

‫ات هچ آریم هب کف وقت ردو؟ ما هک هب خاک‬ ‫نس‬ ‫زج تنی خسته و قلبی نگران پردیم‬ ‫خم نکردیم رس رسو هب رفمان ستم‬

‫رگ هچ با تیشه ی توافن ز کمر ات خوردیم‬

‫زرهخندی هک نچید از لب مان دوزخ نیز‬ ‫تلخ‬ ‫آه از این میوه ی ی هک هب بار آوردیم‬ ‫حس‬ ‫ین منزوی‬

‫‪54‬‬

‫آشفته دالن را هوس خواب نباشد‬

‫شوری هک هب ردیاست هب رمداب نباشد‬ ‫رهزگ ژمه ربهم ننهد عاشق صادق‬

‫آرنا هک هب دل عشق بود خواب نباشد‬ ‫رد پیش قدت کیست هک از اپ نشیند‬ ‫یا زلف تو را بیند و بیتاب نباشد‬

‫چشمان تو رد آینه ی اکش هچ زیباست‬ ‫فس‬ ‫رنگس شود ا رده چو رد آب نباشد‬ ‫گف‬ ‫تم شب مهتاب بیا انزکنان گفت‬ ‫آنجا هک منم حاجت مهتاب نباشد‬

‫سه‬ ‫مهدی یلی‬

‫گفتي هک رما دوست نداري گله اي نيست‬

‫بين من و عشق تو ولي افصله اي نيست‬ ‫گف کم‬ ‫تم هک ي صبر کن و گوش هب من کن‬ ‫گفتي هک هن بايد ربوم حوصله اي نيست‬

‫رپواز عجب عادت خوبيست ولي حيف‬ ‫تو رفتي و ديگر ارث از چلچله اي نيست‬ ‫کم‬ ‫گفتي هک ي فكر خودم باشم و آن وقت‬ ‫مش‬ ‫زج عشق تو رد خارط من غلهاي نيست‬

‫رفتي تو خدا پشت و پناهت هب سالمت‬ ‫بگذار بسوزند دل من مساهل اي نيست‬

‫رمیم حیدر زاده‬


‫آموزش زبان انگلیسی‬ ‫مبتدی و پیشرفته‬ ‫ نوشتن‬- ‫خواندن‬ ‫ صحبت کردن‬- ‫شنیدن‬ ‫آماده نمودن برای امتحانات‬ ‫تدریس فردی و گروهی‬

Englischkurs Für Anfänger und Fortgeschrittene Lesen-Schreiben Hören-Sprechen Vorbereitung für die Prüfungen Einzeln und Kleingruppen

‫آزیتا‬

Tel.: 0176 / 64 86 41 37


‫افل‬ ‫افل‬ ‫افل‬ ‫افل‬ ‫افل‬ ‫افل‬ ‫افل‬ ‫افل‬ ‫افلافل‬ ‫افلل‬ ‫اف‬

‫باید زندگی خیلی ساده تر از این حرف ها باشد‪.‬‬ ‫خالصه این که چیزهای کوچک زندگی امروز می‬ ‫توانند لبخند را بر لبان تان بنشانند‪.‬‬

‫فروردین‬

‫شاید امروز همه سعی کنند که کمک تان کنند‪،‬‬ ‫اما اگر تصمیم دارید کاری را که شروع کرده اید به‬ ‫سرانجام برسانید باید به خودتان تکیه کنید‪ .‬ابتدای‬ ‫روز را با سرعت کم شروع خواهید کرد و بعد به‬ ‫این نتیجه می رسید که باید سریع تر حرکت کنید‬ ‫تا با امواج خروشان همگام شوید‪ .‬شاید بهتر باشد‬ ‫که اجازه دهید این امواج از شما سبقت بگیرند‪،‬‬ ‫پس سعی نکنید چیزی را عوض کنید‪ .‬اکنون زمان‬ ‫مناسبی برای کارآمدی نیست‪ ،‬بلکه باید کمی به‬ ‫خودتان استراحت بدهید و امروز را کار نکنید‪.‬‬

‫اردیبهشت‬

‫امروز به وضع ظاهر خود آگاهی دارید‪ .‬چیزی‬ ‫بپوشید که به شما اعتماد به نفس می دهد تا بتوانید‬ ‫امروز را خوب شروع کنید‪ .‬اما حواس تان باشد که‬ ‫فقط چیزهای ظاهری نیستند که اهمیت دارند‪.‬‬ ‫زیبایی در درون شما ریشه می کند و اگر بتوانید با‬ ‫زیبایی درون تان ارتباط برقرار کنید حتماً خواهید‬ ‫درخشید‪ .‬آن چه را می خواهید از صمیم قلب بیان‬ ‫کنید تا به هدف تان برسید‪.‬‬

‫خرداد‬

‫هر کار نیمه تمامی را که از گذشته باقی مانده امروز‬ ‫انجام دهید‪ ،‬زیرا ممکن است تصمیم بگیرید که فردا‬ ‫کار کام ً‬ ‫ال متفاوت و جدیدی را شروع کنید‪ .‬برای‬ ‫این که به این امور خاتمه دهید یا تکلیف یک رابطه‬ ‫را روشن کنید باید خودتان را کام ً‬ ‫ال به آن هدف‬ ‫بسپارید‪ ،‬حتی اگر تمایل قلبی و عالقه به انجام آن‬ ‫ندارید‪ .‬اگر نیت خوب داشته باشید این دشواری ها‬ ‫سهل خواهند شد‪ .‬مصمم باشید و پشتکار به خرج‬ ‫دهید‪ ،‬شاید دیگران با دیدن شما به کمک تان‬ ‫بیایند‪.‬‬

‫تیر‬ ‫اکنون از حمایت و دلگرمی دیگران برخوردارید و اگر‬ ‫احتیاج به کمک داشته باشید به یاری تان خواهند‬ ‫شتافت‪ .‬البته این حمایت لزوماً به این معنی نیست‬ ‫که باید مشکلی داشته باشید تا کمک تان کنند؛‬ ‫فقط این که اکنون احساس امنیت می کنید‪ ،‬زیرا‬ ‫می دانید که اگر مشکلی پیش آمد می توانید برای‬ ‫نجات خودتان به آن ها تکیه کنید‪ .‬اگر امکان اش‬ ‫را داشتید با خانواده و دوستان ترتیب یک فعالیت‬ ‫اجتماعی را بدهید‪ .‬یک برنامه ی خیلی ساده مثل‬ ‫بیرون غذا خوردن با کسانی که دوست شان دارید‬ ‫می تواند بهترین انتخاب باشد تا چرخش مثبتی در‬ ‫روزتان حاصل شود‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫مرداد‬ ‫امروز چه بخواهید چه نخواهید در کانون توجه قرار‬ ‫گرفته اید‪ .‬اکنون می توانید با توجه به روند امور‬ ‫نتیجه ی آن ها را ببینید و همین باعث می شود‬ ‫که با همکاران تان در وضعیت خوبی به سر ببرید‪،‬‬ ‫زیرا آن ها همگی به مسئولیت پذیری و لطف شما‬ ‫عنایت دارند‪ .‬فقط حواس تان باشد که هدف تان را‬ ‫از نظر دور نکنید‪ .‬سعی نکنید بیش از این نقش تان‬ ‫را برجسته تر کنید و بیشتر مورد توجه قرار بگیرید‪،‬‬ ‫فقط در مسیری که پیش می روید بهترین های تان‬ ‫را به نمایش بگذارید‪.‬‬

‫شهریور‬

‫دیگران به فکر آرزوهای دور و دراز هستند‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می رسد که شما اکنون به چیزهای واقعی تر‬ ‫فکر می کنید‪ .‬از آن جایی که افکارتان در واقعیت‬ ‫شدنی هستند می توانید دست به کار شوید و برای‬ ‫دستیابی به آن ها حرکت کنید‪ .‬امروز ماه به نهمین‬ ‫خانه در طالع شما وارد شده که مربوط به افکار‬ ‫بزرگ است‪ ،‬پس این فرصت را دارید که به دنبال‬ ‫آن چه در ذهن دارید حرکت کنید‪ .‬از هر موقعیتی‬ ‫استفاده کنید تا چیزهای جدید یاد بگیرید‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫اطالعات جالب درباره ی یک فرهنگ یا مکانی که‬ ‫دوست دارید ببینید‪ .‬بدانید که رویاپردازی زمینه ی‬ ‫واقعیت های پیرامون تان را فراهم می کند‪.‬‬

‫مهر‬ ‫دسیسه ای در اطراف تان در جریان است‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر احساس می کنید که باید هر طور‬ ‫شده تصمیمی درباره ی آن بگیرید‪ .‬خوشبختانه‬ ‫فکرتان خوب کار می کند‪ ،‬اما هنوز بخشی از معما‬ ‫را نتوانسته اید حل کنید‪ .‬اکنون زمان آن است که‬ ‫فکری به حال این وضعیت بکنید‪ ،‬اما حواس تان‬ ‫باشد که گرفتار توهمات و خیاالت باطل نشوید‪ ،‬بلکه‬ ‫همه چیز را با واقعیت مطابقت دهید‪ .‬رویاپردازی تا‬ ‫زمانی جواب می دهد که بتوانید فرق بین خیال و‬ ‫واقعیت را تشخیص دهید‪.‬‬

‫آبان‬

‫معموالً از پیچیدگی های زندگی لذت می برید‪ ،‬اما‬ ‫اکنون به دنبال راهی هستید تا سادگی را تجربه‬ ‫کنید‪ .‬بد نیست اوقاتی را با کسانی که دوست شان‬ ‫دارید سپری کنید یا این که از خوردن غذاهای عالی‬ ‫و خوشمزه لذت ببرید یا مث ً‬ ‫ال خوب بخوابید‪ .‬اگر‬ ‫واقعاً با همین چیزهای ساده ارضا می شوید پس‬

‫آذر‬

‫امروز باید به سالمت تان توجه کنید‪ ،‬حتی اگر‬ ‫مشکلی ندارید و احساس سالمتی می کنید‪ .‬بد‬ ‫نیست تغییرات کوچکی در سبک زندگی تان ایجاد‬ ‫کنید‪ ،‬البته تغییراتی که نتایج پایدار به دنبال دارند‪.‬‬ ‫اگر به فکر یک برنامه ی ورزشی هستید‪ ،‬مطمئن‬ ‫باشید که همین حاال بهترین فرصت است‪ .‬اگر می‬ ‫خواهید رژیم غذایی تان را تغییر دهید هیچ زمانی‬ ‫بهتر از امروز نیست‪ .‬نیازی نیست به چیزهای بزرگ‬ ‫فکر کنید‪ ،‬همین اصالحات کوچک می توانند در‬ ‫طوالنی مدت تأثیر بسزایی را در زندگی شما ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬

‫دی‬

‫به نظر می رسد که امروز افکارتان به سمت‬ ‫ماجراهای عاشقانه تمایل دارند‪ ،‬پس شاید با تضاد‬ ‫عقل و احساس روبرو شوید‪ .‬اگرچه به چیزهای‬ ‫عاشقانه فکر می کنید و در دنیای خودتان به سر می‬ ‫برید‪ ،‬اما باید حواس تان به دنیای واقعی هم باشد‪ .‬به‬ ‫این فکر کنید که چگونه می توانید یک شریک خوب‬ ‫در زندگی باشید‪ .‬تمام توان تان را به کار بگیرید تا‬ ‫به کسی که در نظر دارید نزدیک شوید‪ .‬اولین قدم‬ ‫این است که احساسات واقعی تان را به او بروز دهید‪.‬‬

‫بهمن‬

‫امروز گرفتار خیال پردازی شده اید و از دنیای واقعی‬ ‫فاصله گرفته اید‪ .‬به یاد خاطرات دوران کودکی تان‬ ‫افتاده اید و حال و هوای گذشته در وجودتان زنده‬ ‫شده است‪ .‬همیشه به گذشته با واقع نگری نگاه‬ ‫می کردید‪ ،‬اما امروز حس و حال آشفته ای دارید‪.‬‬ ‫اشکالی ندارد که از این خاطرات لذت ببرید‪ ،‬اما‬ ‫یادتان نرود که در دنیای واقعی هم وظایفی دارید‬ ‫که باید انجام شان دهید‪.‬‬

‫اسفند‬ ‫امروز کارهای زیا دی دارید که باید انجام دهید و‬ ‫سرتان حسابی شلوغ است‪ .‬این قدر کار روی سرتان‬ ‫ریخته که حتی فرصت نفس کشیدن هم ندارید‪.‬‬ ‫امروز مثل شعبده بازی شده اید که با توپ های‬ ‫زیادی با مهارت نمایش بازی می کند‪ .‬راهکاری که‬ ‫به شما پیشنهاد می شود این است که چند قرار‬ ‫مالقات را به روز دیگری موکول کنید‪ .‬از شاخ و بال‬ ‫کارها بزنید و کارهایی را که فکر می کنید اضافه اند‬ ‫از برنامه ی تان حذف کنید تا کمی فکر و ذهن تان‬ ‫آرام تر شود‪.‬‬


‫من می گذاشت‪ ،‬ولی در آن نشانی از شرارت دیده‬ ‫نمیشد‪ .‬پس از سکوت سنگینی به آرامی شروع به‬ ‫صحبت کرد‪ :‬به پدرت گفتم که فردا می فرستیمت‬ ‫دادسرا‪ .‬حاال دیگر خودت میدانی‪ ،‬تصمیمت را بگیر!‬ ‫دوباره به التماس افتادم که ای جناب سرگرد‪ ،‬ای‬ ‫آقای رئیس‪ ،‬من بی گناهم‪ ،‬بخدا اشتباه شده‪ ،‬من‬ ‫بی تقصیرم!‬ ‫پدرم همچنان سرش پائین بود و آثار نگرانی به‬ ‫خوبی در چهره اش دیده می شد‪ .‬جناب سرگر د‬ ‫حرفم را بُرید‪ :‬آخر تو خجالت نمیکشی‪ ،‬اینقدر‬ ‫پدرت را با این سن و سال اذیت میکنی که حاال‬ ‫نصف شب‪ ،‬مجبور بشه بیآد اینجا؟ آخر لش بازی‬ ‫تا کی؟ مگر شماها درس و زندگی ندارید؟ خوب‬ ‫می دانستم‪ ،‬اگر سئوال کنم که ‪ -‬سینما رفتن چه‬ ‫ربطی به لش بازی داره؟ ‪ -‬وضعم از این هم بدتر می‬ ‫شود! بنابراین حرفم را خوردم و دوباره سعی کردم‬ ‫قانعش کنم که بی تقصیرم‪ .‬رئیس کالنتری در حالی‬ ‫که وانمود می کرد که به حرف هایم گوش می دهد‪،‬‬ ‫مشغول شماره گرفتن بود‪ ،‬ولی قبل از اینکه شروع‬ ‫به حرف زدن کند‪ ،‬با اشاره دست مرا به بیرون کرد!‬ ‫بیرون اطاق در فکر بودم‪ ،‬چطور می توانم بی گناهیم‬ ‫را به پدرم بقبوالنم‪ .‬مشگلم با جناب سرگرد‪ ،‬بهر‬ ‫شکلی که بود ّ‬ ‫حل میشد‪ ،‬ا ّما پدرم چی؟ او که زیر‬ ‫بار قضیه نمیرفت و من‪ ،‬حاال حاال ها مکافات داشتم‬ ‫و خالصه زندگی را برایم حسابی تلخ میکرد!‬

‫بیا تو ببینم! این صدای جناب سرگرد بود که‬ ‫محکم و آمرانه مرا به داخل فرا می خواند‪ .‬دوباره و با‬ ‫ترس و لرز وارد شدم‪ .‬سرم درد میکرد و دستم بطور‬ ‫خفیفی میلرزید‪ .‬احساس کبوترهای وحشت زده و‬ ‫درمانده ء توی سینما را پیدا کرده بودم! جناب‬ ‫سرگرد‪ ،‬نگاهش را بمن دوخته بود‪ .‬تحمل این‬ ‫نگاه را نداشتم و سرم را پائین انداخته بودم‪ .‬بعد از‬ ‫سکوت سنگینی شروع به صحبت کرد‪ :‬دربارهء وضع‬ ‫تو به اندازه کافی فکر کردم‪ ،‬می دانم که چه کار باید‬ ‫بکنم‪ .‬هنوز هم معتقدم که باید بفرستمت دادسرا تا‬ ‫آدم بشی‪ ،‬ولی از این کار صرف نظر می کنم‪ .‬برو‬ ‫شکر خدا را بکن که پدرت اینجا بود‪ ،‬وگرنه‪ !..‬با‬ ‫شنیدن این حرف فوری سرم را پائین تر انداختم‬ ‫و گردنم را کج تر کردم‪ .‬پدرم از سرگرد صمیمانه‬ ‫تش ّکر کرد و پس از خداحافظی‪ ،‬بدون اینکه نگاهی‬ ‫بمن کرده باشد‪ ،‬به طرف در اطاق رفت و من هم بی‬ ‫اختیار به دنبالش براه افتادم‪.‬‬ ‫وارد خیابان که شدیم‪ ،‬هوای تازه و روح بخشی به‬ ‫مشامم رسید‪ .‬نفس راحتی کشیدم‪ ،‬حس میکردم‪،‬‬ ‫انگار دنیا رو دوباره بمن داده اند‪ .‬قدر آزادی را حاال‬ ‫بیشتر درک میکردم‪ .‬پدرم جلوتر و من یکقدم پشت‬ ‫سرش‪ ،‬پیاده راه خانه را در پیش گرفتیم‪ .‬او چیزی‬ ‫نمیگفت و نمی دانستم در فکرش چه میگذرد‪ .‬پیش‬

‫لم‬ ‫لم‬ ‫س‬ ‫ثل‬ ‫رضب ا لم‬ ‫افرس‬ ‫ثل‬ ‫ی‬ ‫افر‬ ‫های‬ ‫ا‬ ‫رضب‬ ‫س‬ ‫ثل‬ ‫ی‬ ‫های‬ ‫رضب ا های افر ی‬

‫در شبی از شب های سرد زمستان‪ ،‬مال نصر الدین‬ ‫در رخت خوابش خوابيده بود كه ناگهان صدای سر‬ ‫و صدا از كوچه بلند شد‪ .‬زن مال به او گفت كه‬ ‫بيرون برود و و سر و گوشی آب دهد‪ .‬مال گفت ‪ :‬به‬ ‫ما چه ربطی دارد؟ بگير بخواب‪ .‬زنش گفت ‪ :‬يعنی‬ ‫چه كه به ما چه ربطی دارد؟ پس همسايگی به چه‬ ‫درد می خورد‪.‬‬ ‫غوغا ادامه پیدا مرد و مال كه مي دانست بحث با‬ ‫زنش بی فایده است‪ .‬با اکراه لحاف را روی خودش‬ ‫انداخت و به سمت كوچه رفت‪.‬‬ ‫مثل این که دزدی به خانه يكی از همسايه ها زده‬ ‫بوده است اما صاحب خانه متوجه شده بود و دزد‬ ‫نتوانسته بود كه چيزی بدزدد‪ .‬دزد هم که در كوچه‬ ‫قايم شده بود چون كه ديد همسايه ها به خانه شان‬ ‫برگشتند و كوچه خلوت شده است ‪ ،‬چشمش به مال‬ ‫و لحافش افتاد و با خود گفت كه از هيچی بهتر است‬ ‫پس به سمت مال دويد‪ ،‬لحافش را كشيد و با سرعت‬ ‫تمام دويد و در تاريكی شب گم شد‪.‬‬ ‫وقتی مال پیش همسرش برگشت‪ .‬زنش از او پرسيد‪:‬‬

‫از آنکه به خانه برسیم‪ ،‬بالخره این سکوت درد آور‬ ‫و نگران کننده اش را شکست‪ :‬برام توضیح بده‪،‬‬ ‫اصل قضیه چی بو د! نور امیدی در دلم تابیدن‬ ‫گرفت‪ ،‬به او نزدیک شدم و فوری شروع به تعریف‬ ‫کردم‪ ،‬ا ّما برای اینکه علّت حضور کبوترها در سالن‬ ‫سینما را بهتر درک کند‪ ،‬داستان فیلم پرندگان‬ ‫را برایش تعریف کردم‪ .‬از سکوتش آشکار بود که‬ ‫سراپا گوش است‪ .‬اثری از عصبانیت و یا رنجش در‬ ‫او دیده نمیشد‪ .‬در طول راه به جایی رسیدیم که‬ ‫پیاده رو‪ ،‬بعلت حفاری‪ ،‬تنگ تر می شد‪ .‬بی اختیار‬ ‫قدری بهم نزدیک شدیم و من از فرصت استفاده‬ ‫کردم و انگشت کوچکش را گرفتم‪ ،‬درست مثل‬ ‫دوران کودکی‪ ،‬آن وقتها که جثه کوچکی داشتم و‬ ‫پدرم دستم را میگرفت تا بتوانم راحت تر و تندتر راه‬ ‫بروم‪ .‬با تعجب دیدم که انگشتش را از دستم بیرون‬ ‫نکشید‪ ،‬و من دوباره تکیه گاه گر ِم و پُر مهر وجودش‬ ‫را حس کردم‪.‬‬ ‫ما در سکوت شب براهمان ادامه میدادیم و من تا‬ ‫جلوی در خانه‪ ،‬همهء داستان را تا لحظه دستگیری‬ ‫برایش بازگو کردم‪ .‬چراغ های خانهء مان هنوز روشن‬ ‫بود ‪ -‬مادرم نخوابیده بود و انتظار مارا میکشید‪.‬‬ ‫پدرم دستش را رو دکمهء زنگ خانه گذاشت‪ ،‬ولی‬ ‫پیش از آنکه آنرا فشار دهد‪ ،‬پرسید‪ :‬راستی‪ ،‬بگو‬ ‫ببینم‪ ،‬این فیلمی رو که تعریف کردی‪ ،‬کجا نشون‬ ‫میدن؟‬

‫دعوا سر لحاف مال بود‬

‫چه خبری بود؟‬ ‫مال هم جواب داد ‪ :‬هيچی‪ ،‬دعوا سر لحاف من بود!!!‬ ‫اين ضرب المثل ایرانی زیبا را وقتی استفاده میکنند‬ ‫كه شخصی در دعوائی كه به او ربطی نداشته ضرر‬ ‫ديده يا در يك دعوای زرگری مالی را از دست داده‬ ‫است‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫شروع کنند‪ .‬کم کم همه چیز روبراه و شیرینکاری‬ ‫ها هم تمام شده بود‪ .‬ما که در بالکن سینما نشسته‬ ‫بودیم‪ ،‬فکر کردیم‪ ،‬بهتر است چند ردیف جلوتر‬ ‫برویم و در جای افرادی که بخاطر شلوغی و سرو‬ ‫صدا سینما را ترک کرده بودند‪ ،‬بنشینیم‪ .‬ا ّما هنوز‬ ‫بدرستی در صندلی های جدیدمان جا نگرفته بودیم‬ ‫که نور آزار دهنده ء چراغ قوه ای روی صورتم افتاد‬ ‫و بطرز تهدیدآمیزی چند بار جهتش را روی صورت‬ ‫سعید و من عوض کرد‪ .‬ناگهان دراین لحظه صدایی‬ ‫از پشت نور فریاد زد‪ :‬همین دوتا بودند که ترقه‬ ‫در کردند‪ ...‬هردو خشکمان زد‪ ،‬ما‪..‬؟ ترقه‪..‬؟ کی‬ ‫گفته‪..‬؟ زبانمان بند آمده بود‪ .‬این دیگر چه مصیبتی‬ ‫ست که دوچارش شده بودیم! تا آمدیم به خودمان‬ ‫بجنبیم‪ ،‬سرو کله یک پاسبان قوی هیکلی پیدا شد‬ ‫و یقه سعید را گرفت و بطرف خود کشید‪ .‬من بی‬ ‫اختیار فریاد زدم که سرکار‪ ،‬والله‪ ،‬بخدا‪ ،‬مانبودیم! در‬ ‫حال سعی میکردم سعید را محکم نگهدارم‪ .‬کش‬ ‫و واکش‪ ،‬خواهش و تم ّنا بی نتیجه بود‪ ،‬کار ما گره‬ ‫خورده بود‪ .‬از آنطرف صدای جماعت پشت س ِر ما‬ ‫هم که نمی توانستند فیلم را ببینند‪ ،‬در آمده بود‪.‬‬ ‫پاسبان که اوضاع رو این جوری دید‪ ،‬سعید را رها‬ ‫کرده و یقه مرا محکم چسبید و سعی کرد بیرونم‬ ‫بکشد‪ .‬فشار انگشتان ُز ُمختش داشت خفه ام میکرد‪،‬‬ ‫متوجه شدم که دیگر مقاومت فایده ای ندارد‪ ،‬عنانم‬ ‫را به اختیارش سپردم و او مرا کشان کشان به طرف‬ ‫در سالن برد‪.‬‬ ‫هنگامی که وارد محوطه سالن انتظار شدیم‪ ،‬عده ای‬ ‫عصبانی و برافروخته مشغول گفتگو بودند‪ ،‬بمحض‬ ‫دیدن من و پاسبان‪ ،‬درست و حسابی عقدهایشان را‬ ‫گشوده شد که فالن فالن شده ء‪ ،‬بی پرستیژ‪ ،‬کفتر‬ ‫هوا میکنی؟ ترقه در میکنی؟ خجالت نمیکشی‪..‬؟‬ ‫در اینجا باید اقرار کنم که بله‪ ،‬در آن لحظه جداً و‬ ‫از فرط خجالت خیس عرق شده بودم و نمی دانستم‬ ‫چه بکنم؟ ولی به خودم دلداری میدادم که‪ :‬کمی‬ ‫طاقت بیار‪ ،‬همینکه رفتیم بیرون‪ ،‬همه چیز تمام می‬ ‫شود‪ .‬جلوی سینما جمعیت زیادی برای خرید بلیط‬ ‫سئانس بعدی سرو کله می شکستند و هیچکس‬ ‫متوجه خروج ما نشد‪ .‬وقتی از پیاده رو پا به خیابان‬ ‫گذاشتیم‪ ،‬پاسبان با عصبانیت گفت‪ :‬یاالله‪ ،‬راه بیفت‬ ‫بریم کالنتری‪ ،‬پدرت رو در میآرم‪ .‬از شنیدن ای‬ ‫حرف نفسم بند آمد! اول فکر کردم‪ ،‬درست نشنیده‬ ‫ام‪ .‬رو کردم بهش گفتم‪ :‬سرکار‪ ،‬خیلی ممنون که‬ ‫آزادم میکنید‪ ،‬به شرافتم قسم من بی تقصیرم‪. ...‬‬ ‫او که نگاهش انگار از یک خصومت شخصی لبریز‬ ‫بود‪ ،‬در حالیکه پس گردنم میزد‪ ،‬فریاد زد‪ :‬خفه شو‬ ‫پرو! دیگه حرف نزن‪ .‬پدرت رو در می آرم‪ .‬تو سینما‬ ‫ترقه در میکنی‪ ،‬نظم عمومی رو بهم میزنی؟ با‬ ‫شنیدن این جمله برق ازم پرید! حاال دیگر وحشت‬ ‫تمام وجودم را فرا گرفته بود‪ .‬معنی نظم عمومی به‬ ‫هم زدن را خوب می دانستم‪ .‬با این اَنگ می شد‬ ‫هرکسی را براحتی زندانی کرد و دمار از روزگارش‬ ‫جدی تر‬ ‫در آورد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬قضیه برایم خیلی ّ‬ ‫شد‪ ،‬چونکه برای اولین بار در زندگی سر و کارم‬ ‫به کالنتری می افتاد‪ .‬از پدرم هم خیلی وحشت‬ ‫داشتم‪ .‬راستی اگر او از این موضوع مطلع میشد‪،‬‬ ‫چه جوابی باو می دادم؟ چه بالیی به سرم می آمد؟‬ ‫به کالنتری که رسیدیم‪ ،‬من را یکراست به زندان‬

‫‪50‬‬

‫انداختند‪ .‬اطاقی که اسمش را زندان گذاشته بودند‪،‬‬ ‫زیرزمین ساختمان دو طبقه ء کالنتری خیابان تخت‬ ‫جمشید بود ‪ -‬یک اطاق کوچک و تاریک و نسبتا‬ ‫دراز و کامال خالی‪ .‬مستاصل و بی پناه گوشه ای کز‬ ‫کرده بودم و داشتم فکر میکردم‪ .‬در اینجا بیشتر از‬ ‫هرچیزی از پدرم میترسیدم! خدا خدامیکردم که از‬ ‫قضیه با خبر نشود‪ .‬معموال در این جور مواقع‪ ،‬انسان‬ ‫قبل از هرکس‪ ،‬به پدر و مادرش پناه میبرد‪ ،‬ا ّما من‬ ‫میدانستم که پدرم حرف های مرا باور نخواهد کرد!‬ ‫بغض گلویم را میفشرد و اشگ در چشمانم جمع‬ ‫شده بود‪ .‬بد جوری احساس ناتوانی میکردم‪ .‬اصال‬ ‫عقلم بجایی نمی رسید…‬ ‫اطاق خیلی تاریک بود‪ .‬با صدایی از جایم پریدم‪.‬‬ ‫تو اینجا چیکار میکنی پسر؟ دور و برم را ورانداز‬ ‫کردم‪ ،‬کسی را نمی دیدم‪ .‬سئوال دو بار تکرار شد‪.‬‬ ‫قدری ترسیدم و اینبار با د ّقت بیشتری با اطراف‬ ‫نظر انداختم‪ .‬در انتهای اطاق‪ ،‬مر دی کنار دیوار‬

‫دراز کشیده و چشم به طاقدوخته بود‪ .‬لباس تیره‬ ‫و کثیفش باعث می شد که بدرستی دیده نشود‪.‬‬ ‫خیالم کمی راحت شد‪ .‬خودم را قدری جمع و جور‬ ‫کردم‪ ،‬ولی نمیدانستم چه باید بگویم‪ .‬بالخره پس از‬ ‫کمی این پا و اون پا کردن‪ ،‬قضیه را برایش تعریف‬ ‫کردم‪ .‬با تمسخر آه کوتاهی کشید و بدون اینکه‬ ‫نگاهش را از سقف اطاق بردارد گفت‪ :‬اینها کاری‬ ‫جز مردم آزاری ندارن‪ .‬مدتی است که یکی شون‬ ‫بمن بند کرده و نمی گذاره بساطم رو سر چهار‬ ‫راه پهن کنم و میوه بفروشم‪ .‬این دفعه نصف میوه‬ ‫هام رو ریختن تو خیابون و گاریم رو هم توقیف‬ ‫کردن‪ .‬خودم رو هم آوردند اینجا‪ .‬از صبح تا حاال‬ ‫بخدا هیچی نفروختم و همهء میوه هام هم دارن می‬ ‫گندن‪ .‬خدایش رو بخوای‪ ،‬همش بخاطر اینه که حق‬ ‫حساب ندادم‪ ،‬همین!‬ ‫دلم براش سوخت و چند لحظه ای خودم را فراموش‬ ‫کردم‪ ،‬ولی فوری متوجه شدم که دلهرهء بدبختی‬ ‫خودم‪ ،‬دست از سرم بر نمیدارد‪ .‬مدتی با هم حرف‬ ‫زدیم تا بالخره در زندان باز شد و ماموری اسمم را‬

‫صدا زد که به دونبالش به طبقه د ّوم بروم‪ .‬در اطاق‬ ‫افسر نگهبان ‪ ،‬ساعت دیواری بزرگ‪ ،‬هشت شب را‬ ‫نشان میداد‪ .‬با این حساب‪ ،‬تا حاال چهار ساعت تمام‬ ‫گرفتار بودم‪ .‬در گوشه اطاق هفت هشت جوان زیر‬ ‫‪ ۱۸‬سال‪ ،‬که آنها را هم در سینما بازداشت کرده‬ ‫بودند‪ ،‬به خط ایستاده و انتظار می کشیدند‪ ،‬ا ّما در‬ ‫چهره آنها اثری از ترس و نگرانی دیده نمی شد‪.‬‬ ‫امیدی در دلم رخنه کرد که همگی بزودی آزاد می‬ ‫شویم و همه چیز تمام میشود‪ .‬افسر نگهبان که انگار‬ ‫تازه پُست شب را تحویل گرفته بود‪ ،‬به حرف های‬ ‫ماموری که درگوشی با او صحبت میکرد و مرتباً ما‬ ‫را نشان میداد‪ ،‬گوش میکرد و در عین حال پرونده‬ ‫ای را ورق میزد‪ .‬عاقبت سرش را بلند کرد و بچه ها‬ ‫را یکی یکی بیرون فرستاد‪ .‬نوبت به من که رسید‪،‬‬ ‫با د ّقت سر تا پایم را ورانداز کرد و بالفاصله پاسبان‬ ‫را صدا زد‪ :‬این برای چی اینجاست؟ پاسبان جواب‬ ‫داد‪ :‬قربان‪ ،‬تو سینما ترقه در کرده! افسر نگهبان با‬ ‫شنیدن این حرف مثل فنر از جا پرید‪ ،‬با دستش‬ ‫بشدت روی میز کوبید و فریاد زد‪ :‬این رو هر چه زود‬ ‫تر ببر پایین‪ ،‬لیاقت نداره بین ما باشه! مات و مبهوت‬ ‫شده بودم و حاال تمام خواب و خیالهایم نقش بر آب‬ ‫شده بود‪ .‬پیش از این‪ ،‬هرچه بود‪ ،‬فقط تهمت بود‪،‬‬ ‫ولی حاال کم کم توهین هم میکردند‪ .‬واقعاً ُکفرم در‬ ‫آمده بود و دلم میخواست فریاد بزنم و اعتراض کنم‪،‬‬ ‫ولی کجا بود آن گوش شنوا‪..‬؟‬ ‫دوباره من را به جای اولم بردند‪ .‬از میوه فروش‬ ‫غرق‬ ‫خبری نبود‪ .‬مدتی در طول اطاق قدم زدم‪ِ .‬‬ ‫در افکا ِر درهم و برهم خودم بودم‪ .‬حاال حسابی دیر‬ ‫شده بود و من مطمئن بودم که با این وضع‪ ،‬به هر‬ ‫حال پدرم از موضوع مطلع خواهد شد‪ .‬او در مورد‬ ‫نوع تفریح فرزندانش بسیار سخت گیر بود‪ ،‬و اص ً‬ ‫ال با‬ ‫سینما میانه ای نداشت و من ناچار بودم‪ ،‬سینمارفتن‬ ‫را از او پنهان کنم‪ .‬او هم‪ ،‬مثل همهء پدر و مادرها‬ ‫دلش میخواست که فرزندانش‪ ،‬یا مهندس شوند و یا‬ ‫دکتر! ولی عالئق من سمت و سوی دیگری را نشان‬ ‫میدادند که متاسفانه مورد پسند نبود‬ ‫هرچه زمان میگذشت‪ ،‬اضطرابم بیشتر میشد‪.‬‬ ‫تهدیدم کرده بودند که اگر اقرار نکنم‪ ،‬فردا صبح مرا‬ ‫تحویل دادسرا خواهند داد‪ .‬ولی من که کاری نکرده‬ ‫بودم‪ ،‬به چه چیزی باید اعتراف می کردم؟ از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬وقتی بیاد پدرم می افتادم‪ ،‬ترجیح میدادم‬ ‫همانجا بمانم‪ ،‬به دادسرا تحویل داده شوم‪ ،‬ولی با‬ ‫او روبرو نشوم‪.‬‬ ‫دقایق به کندی می گذشت که دوباره به سراغم‬ ‫آمدند و مرا به طبقه دوم ساختمان برده و جلوی‬ ‫اطاق رئیس کالنتری به انتظار نشاندند‪ .‬بالخره در‬ ‫باز شد و فردی با لباس شخصی مرا بداخل برد‪ .‬ته‬ ‫سالن‪ ،‬میز تحری ِر قهوه ای ِ‬ ‫رنگ بزرگی قرار داشت‬ ‫که پشت آن‪ ،‬رئیس کالنتری با جثهء کوچکش‬ ‫ُگم شده بود‪ .‬به اطرافم نگاه کردم‪ .‬یکباره قلبم فرو‬ ‫ریخت و لرزه بر اندامم اُفتاد‪ .‬وای خدای من… پدرم!‬ ‫بله‪ ،‬در گوشه دیگر اطاق اورا می دیدم که سرش را‬ ‫پائین انداخته است و چیزی نمی گوید‪ .‬فوراً شستم‬ ‫خبر دار شد که سعید بند رو آب داده و او را خبر‬ ‫کرده است‪ .‬جناب سرگرد‪ ،‬مرد کوچک ولی فربهی‬ ‫بود که صورتی گرد و موهایی جوگندمی داشت‪.‬‬ ‫چشمهای نافذ و نگاه سنگینش اثر غریبی در‬


‫پرندگان آلفرد هیچکاک و کبوترهای سینما رادیوسیتی‬ ‫نویسنده‪ :‬محمود بهرازنیا‬

‫ساعت ‪ ۳‬بعدازظهر یک روز پنج شنبه جلوی‬ ‫سینما رادیوسیتی منتظر بودم‪ .‬جمعیت‪ ،‬در حرارت‬ ‫دلچسب پاییزی برای تهیه بلیط‪ ،‬صف کشیده‬ ‫بود که انتهایش دیده نمیشد‪ .‬و اینها‪ ،‬بیشترشان‬ ‫محصلها و دانشجویانی بودند که مثل من‪ ،‬سینما را‬ ‫به کالس درس ِآن روز ترجیح داده بودند‪ .‬سینمای‬ ‫بعدازظهر پنج شنبه دیگر برای شیفتگان سینما‪،‬‬ ‫یک سنت شده بود‪ ،‬هم فال بود و هم تماشا‪ .‬احیانا‬ ‫قرار و مداری و یا مالقاتی‪ ،‬و البته تماشای فیلم‪.‬‬ ‫ا ّما من این بار احساس دیگری داشتم‪ .‬از هفته ها‬ ‫پیش‪ ،‬دوستداران فیلم و سینما‪ ،‬مشتاق نمایش‬ ‫کار جدیداستاد ترس و وحشت بودند‪ ،‬یعنی فیلم‬ ‫جدیدپرندگان ساخته کارگردان انگلیسی آلفرد‬ ‫هیچکاک‪ .‬اگرچه شنیده بودم که تعداد زیادی پرنده‬ ‫در فیلم‬ ‫بازی میکنند‪ !..‬ا ّما از جزئیات کار چیزی نمیدانستم‪،‬‬ ‫تص ّوری هم از آن نداشتم‪ ،‬فقط خود را به یک انتظار‬ ‫پُر رمز و راز سپرده بودم‪ .‬و حاال ساعت موعود فرا‬ ‫رسیده بود‪ .‬با بی تابی به ساعتم نگاه کردم‪ .‬چیزی به‬ ‫شروع فیلم نمانده بود‪ .‬ا ّما از سعید‪ ،‬دوست و همراه‬ ‫گم‬ ‫آنروز من‪ ،‬هنوز خبری نبود‪ .‬بلیت ها را از ترس ُ‬ ‫شدن‪ ،‬به جای اینکه در جیبم بگذارم‪ ،‬در دستم‬ ‫می فشردم‪ .‬همیشه دوست داشتم و سعی میکردم‬ ‫از همان اولین دقایق شروع نمایش فیلم‪ ،‬زمانیکه‬ ‫پرده ها کنار میروند و چراغها یکی یکی خاموش‬ ‫میشوند‪ ،‬داخل سالن باشم‪ .‬حاال دلم نمیخواست‬ ‫این بار غیر از این شود‪ ،‬بخصوص در آن سانس‬ ‫نظم‬ ‫بعدازظهر رو ِز پنجشنبه‪ ،‬که در آن هیچوقت از ِ‬ ‫روزهای دیگر اثری نبود‪ .‬یعنی ترکیب تماشاگران‬ ‫طوری بود که بچه ها حتی سرود شاهنشاهی را‬ ‫جدی نمی گرفتند و آرام نمیشدند‪ ،‬و تازه وقتی‬ ‫هم ّ‬ ‫فیلمهای تبلیغاتی به نمایش درمیآمدند‪ ،‬تماشاگران‬ ‫بیشتر به وجد می آمدند و هرکس‪ ،‬بسته به ذوق‬ ‫طبع شخصی خود‪ ،‬متلکی میگفت و یا مزه ای‬ ‫و ِ‬ ‫می پراند‪ .‬گاهی می دیدی که رابطهء تماشاگر و‬ ‫پردهء سینما‪ ،‬به یک گفتگوی دوطرفه و خصوصی‬ ‫تبدیل شده است! کم کم داشتم کالفه می شدم که‬ ‫سرو کله سعید پیدا شد و ما فوری وارد سالن مملو‬ ‫از تماشاگر شدیم‪ .‬از حرکات و سر و صداها معلوم‬ ‫بود که دانش آموزان مدارس مختلف تهران‪ ،‬به طور‬ ‫گروهی به سینما آمده اند‪ .‬از هرگوشه صدایی به‬ ‫هوا سر میکشید‪ .‬عده ای بلند بلند می خندیدند‪،‬‬

‫‪48‬‬

‫جماعتی دم گرفته و ترانه ای می خواندند و دست‬ ‫می زدند… و همه این اتفاقات‪ ،‬بخش خاص و جدا‬ ‫نشدنی سینمای بعدازظهر روزهای پنج شنبه بود!‬ ‫بالخره فیلم شروع شد و با ظاهر شدن اسم آلفرد‬ ‫هیچکاک بر پرده سینما‪ ،‬روی صندلی ام قدری‬ ‫جابجا شدم که بهتر بنشینم‪ ،‬انگار که راننده ای‬ ‫قصد سفری دور و دراز دارد‪ .‬آهسته آهسته سر و‬ ‫صداها ته نشین میشد و فیلم به جاهای حساس‬ ‫هیجان‬ ‫خود میرسید‪ .‬اولین حمله ء پرندگان فیلم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دلهره آمیزی ایجاده کرده بود که ناگهان همهمه ء‬ ‫نا آشنایی تمام سالن را پر کرد‪ ،‬سرو صدای غریبی‬ ‫که علتش را نمی فهمیدم‪ .‬قدری دقت الزم بود که‬ ‫از آنچه دور و برم می گذشت ناباورانه سر در آورم‪:‬‬ ‫ده الی دوازده کبوتر در فضای داخل سینما بر فراز‬ ‫سر جماعت‪ ،‬از این سو به آن سو پر میکشیدند و‬ ‫با هر کش و قوسشان‪ ،‬همهمه و هلهله از این ِ‬ ‫طرف‬

‫سالن به آن طرف کشیده می شد‪ .‬باور کردنی نبود‪،‬‬ ‫ولی واقعیت داشت‪ .‬ظاهرا چند تا محصل شوخ و نو‬ ‫آور‪ ،‬برای خوشمزگی و تفریح‪ ،‬چندین کبوتر زیر‬ ‫لباس هایشان مخفی کرده و به داخل سالن آورده‬ ‫بودند! و شاید هم به عنوان همبستگی با پرندگان‬ ‫آلفرد هیچکاک! حاال سرو صدا آنقدر باال گرفته بود‬

‫که دیگر کسی متوجه فیلم نبود‪ .‬خنده‪ ،‬کف زدن و‬ ‫جیغ و فریا ِد بچه ها هر لحظه بیشتر میشد‪ .‬در آن‬ ‫سوی معرکه‪ّ ،‬عده ای آدم معقول که از حال و هوای‬ ‫سنتی این سئانس ها بی خبر بودند و مسلماً به این‬ ‫جور بامزگی ها عادت نداشتند‪ ،‬به عنوان اعتراض از‬ ‫سالن خارج می شدند‪ ،‬تا شاید کسی را خبر کنند‬ ‫که شاید بتواند سر و سامانی به این اوضاع آشفته‬ ‫بدهد‪ .‬در این میان حملهء پرندگان به پمپ بنزین‬ ‫پایان یافته بود‪ ،‬ولی کبوترهای داخل سینما‪ ،‬مرتب‬ ‫و بدون هدف به این طرف و آن طرف می پریدند و‬ ‫باعث غریو شادی و انبساط خاطر جماعت می شدند!‬ ‫ناگهان نمایش فیلم متوقف گشته و چراغها را روشن‬ ‫شدند‪ .‬مردی حدوداً پنجاه ساله با ظاهری آراسته‬ ‫که گویا مدیر سینما بود‪ ،‬وارد سال شد‪ .‬ا ّما ورود‬ ‫او اص ً‬ ‫ال جدی گرفته نمیشد‪ .‬دقایقی الزم بود تا‬ ‫فریادهای او به گوش همه برسد‪ :‬خانمها‪ ،‬آقایان‪،‬‬ ‫این چه وضعیتی است که درست کرده اید؟ شما‬ ‫که بچه نیستید! خواهش میکنم آرامش را حفظ‬ ‫کنید… ما در حال حاضر قادر به بیرون کردن کبوتر‬ ‫ها نیستیم‪ .‬بنابراین لطف فرموده ساکت باشید تا‬ ‫نمایش فیلم ادامه پیدا کند ‪ .‬خواهش و تمنای او بی‬ ‫اثر نبود‪ ،‬سینما کمی آرام گرفت‪ .‬تعدادی از کبوتر‬ ‫ها هم باالی پرده نمایش جای گرفتند‪ ،‬چندتایی‬ ‫هم روی دسته‪-‬چراغ های چپ و راست دیوار سالن‬ ‫نشستند‪ .‬ا ّما آثار ترس و اضطراب در وجودشان دیده‬ ‫میشد ‪ -‬با هر صدای کوچکی سرشان به اطراف می‬ ‫چرخید و هر لحظه بیم آن بود که دوباره به پرواز‬ ‫درآیند‪ .‬دقایقی بعد‪ ،‬سالن آرام گرفت و نمایش فیلم‬ ‫از سرگرفته شد‪ .‬حاال دیگر همه مت ّوجه فیلم بودند‪،‬‬ ‫گرچه گهگاهی افرادی به یاد آن لحظه های مسرت‬ ‫بخش‪ ،‬بلند بلند می خندیدند و لحظه ای سکوت‬ ‫سالن را می شکستند‪ ،‬ا ّما من آرزو میکردم که دیگر‬ ‫اتفاقی نیفتد تا بتوانیم فیلم را بی دردسر تماشا‬ ‫کنیم‪ .‬بهر حال‪ ،‬همه غرق تماشای فیلم بودند‪ .‬سعید‬ ‫هم با همان آرامش همیشگی اش کنارم نشسته‬ ‫بود‪ ،‬که ناگهان‪ ،‬از پشت سرما‪ ،‬دو سه ردیف عقب‬ ‫تر‪ ،‬صدای انفجار ترقه ای بلند شد… و در پی آن‬ ‫شادی دوستان!‬ ‫پرواز کبوترها و خنده‪ ،‬هلهله و فریاد‬ ‫ِ‬ ‫از قرار معلوم یکی به پیشواز چهارشنبه سوری رفته‬ ‫بو د! ده دقیقه دیگر هم به این ترتیب گذشت تا‬ ‫اوضاع دوباره آرام گرفت‪ ،‬ولی این بار در تمام مدت‬ ‫ناآرامی‪ ،‬آپاراتچی نمایش فیلم را قطع نکرد! به نظر‬ ‫میرسید که میخواهند سئانس بعدی را سر وقت‬


‫بلکه همه جا امکان بروز دارد‪ ،‬این که من یک غذای‬ ‫ی خود راه‬ ‫ناشناخته طبخ می‌کنم یا برای مشکل مال ‌‬ ‫حل جدیدی پیدا می‌کنم خالقیت است‪ .‬خالق بودن‬ ‫به معنای تصور چیزی است جز آن که اکنون وجود‬ ‫دارد»‪ ،‬این را پیتر ویل می گوید‪ .‬یک بنا که موفق‬ ‫میشود دیواری را با مصالح کمتری بسازد‪ ،‬خالق‬ ‫خانه‬ ‫است‪ .‬همینطور خانم خانه داری که در آشپز ٔ‬ ‫ی همه چیز را در آن جای می‬ ‫کوچکی با نظم خاص ‌‬ ‫دهد‪.‬‬

‫می‌‌پنداریم‪ .‬اما هنگام بر شمرن این که چرا در حال‬ ‫حاضر خالق نیستیم فانتزی بسیار گسترده‌ای داریم‪،‬‬ ‫از جمله این که من تاکنون فکر نوی نداشته ام‪ .‬دنیا‬ ‫پر از کتاب‌ها و طرح‌های اقتصادی افرادی است که‬ ‫هزار بار از من با استعداد تر هستند‪ .‬امروز دیگر برای‬ ‫این کار دیر است‪ .‬من خواه ناخواه پیر شده ام‪ .‬من‬ ‫زمانی‌ که به این کار تسلط کامل پیدا کردم‪ ،‬شروع‬ ‫می‌‌کنم ‪ ...‬لیست این ایرادات را میتوان تا بی‌ نهایت‬ ‫ی کرد‪.‬‬ ‫طوالن ‌‬

‫پیتر ویل مشاهده می‌کند که غالبا خالقیت را با‬ ‫ی می پندارند‪ .‬این نیز خود دلیلی‌ است‬ ‫اختراع یک ‌‬ ‫که افراد به خود جرئت نداده و فکر می کنند اهل‬ ‫نو آوری نیستند‪ « .‬اختراعات ایده‌های خالقانه‌ای‬ ‫هستند که منجر به یک استراتژی و طرح اقتصادی‬ ‫می شوند‪ ».‬پیتر ویل این تصور را که چنانچه فردی‬ ‫نتواند چیزی واقعا نو ظهوری پیدا کند پس خالق‬ ‫نیست را اشتباه میداند‪ .‬ترزا امابایل (‪،)Amabile‬‬ ‫خانم رونشناس آمریکائی نیز بر این باور است که‬ ‫ما در مورد تصورات خود پیرامون خالقیت نگاه‬ ‫محدودی داریم‪ .‬او خالقیت را مشتاقانه با پختن‬ ‫یک آش مقایسه می‌کند که درست مانند یک آش‬ ‫ی است‪ :‬تسلط فنی‌‪،‬‬ ‫خوب نیازمند این سه عنصر اصل ‌‬ ‫ی‬ ‫فکر خالقانه و اشتیاق‪ .‬منظور امابایل از تسلط فن ‌‬ ‫مجموع توانائی‌هائی است که ما را برای آن کار مجهز‬ ‫می‌‌کند‪ .‬بدون آموزش فنی‌ یک فرد با هوش هم‬ ‫ناموفق است‪ .‬فکر خالقانه هم عبارت از تسلط به‬ ‫روش‌هائی است که به کمک آن‌ها می‌‌توان امکانات‬ ‫جدیدی را انکشاف و پیاده کرد‪ « .‬این‌ها مانند ادویه‬ ‫هائی هستند که در نهایت مز ٔه عناصر یک آش را‬ ‫نمایان می کنند‪».‬‬ ‫اشتیاق برای خانم امابایل همچون آتش زیر دیگ‬ ‫است‪ .‬آتش همه چیز را گرم‪ ،‬عطر‌ها را در هم‬ ‫آمیخته و غذائی خوشمزه مهیا می‌‌کند‪ .‬حال چگونه‬ ‫است که غالب افراد بر این باورند که نمی توانند‬ ‫یک آش بپزند؟ پیتر ویل ترس را مهم ترین عامل‬ ‫منفی‌ برای خالقیت می داند‪« .‬ترس از اشتباه کردن‪،‬‬ ‫شکست خوردن و اعتبار خود را از دست دادن در‬ ‫جامعه‌ بسیار گسترش دارد‪ .‬هر کس می‌خواهد‬ ‫چهر ٔه درخشانی باشد‪ .‬و در مورد این که چه چیز‬ ‫خوب یا بد است ارزش های جمعی‌‌ای نیز وجود‬ ‫دارند‪ ».‬نتیجه آن که‪ :‬ما ترجیح می دهیم در زمینه‬ ‫های قابل اطمینانی که تاکنون عمل کرده مانده و‬ ‫کارهای نو و عجیب را به هنرمندان واگذار ‌کنیم‪.‬‬ ‫ما نسخه رمانی را که تحریر کرده ایم در کشو می‬ ‫گذاریم و تقاضای کار را ارسال نکرده و افکار نو خود را‬ ‫جهت حل مشکالت قبلی‌‪ ،‬بدون آزمایش‪ ،‬غیرعملی‌‬

‫به این خاطر پیتر ویل و همکارانش در سمینارهائی‬ ‫که برای افراد معمولی‌‪ ،‬گروه‌ها و سازمان‌ها برگزار‬ ‫می کنند قبل از این که از تکنیک‌های خالقیت آغاز‬ ‫کنند پیرامون ترس‌ها و نیروهای بازدارنده در انسان‬ ‫صحبت می کنند‪ .‬هنگامی که من با یک شرایط‬ ‫غیر عادی روبرو می شوم‪ ،‬در مغز من چه اتفاقی‌‬ ‫می‌افتد؟ من چه فکر می‌کنم؟ چه احساساتی در‬ ‫من بروز می‌‌کنند؟ آیا من خشمگین می شوم؟ آیا‬ ‫در من ترس از شکست بروز می کند؟ آیا من آچمز‬ ‫می شوم؟ جهت شناخت خویش و رفتار انسان در‬ ‫قبال خالقیت‪ ،‬برای پیتر ویل این ها سواالت تعیین‬ ‫کننده هستند‪.‬‬ ‫این جمله از مارک تواین (‪ )Marck Twain‬است‬ ‫ی که با موفقیت‬ ‫ی با یک اید ٔه نو تا زمان ‌‬ ‫که «هر انسان ‌‬ ‫روبرو نشود‪ ،‬دچار تخیالت است‪ ».‬این جمله را این‬ ‫گونه نیز میتوان معنا کرد‪ :‬بدون ریسک خالقیتی در‬ ‫کار نیست‪ .‬پیتر ویل به این نتیجه رسیده است که‬ ‫ما به مرور زمان کمتر اهل ریسک شده و ایده‌های نو‬ ‫را فورا سرکوب کرده و آن‌ها را خیاالت‪ ،‬غیر واقعی و‬ ‫گران ارزیابی می‌‌کنیم‪« .‬بسیاری می‌‌گویند من تنها‬ ‫ی که مطمئن شوم اشتباه نمی‌‌کنم‪ ،‬دست به‬ ‫زمان ‌‬ ‫آزمایش خواهم زد‪ ».‬اما با این مواضع هرگز نمیتواند‬ ‫چیز نوی پدیدار شود‪« .‬شکست بخشی از روند‬

‫همه افرادی که موفق شده اند قبل‬ ‫خالقیت است‪ٔ .‬‬ ‫از آن حد عقل شش بار دچار خطا شده و ساعت‬ ‫های بی شماری را با سرخوردگی و ناراحتی پشت‬ ‫سر گذارده اند‪».‬‬ ‫این تصور که زمانی‌که اقبال به انسان روی می آورد‬ ‫دیگر نیازی به هیچ تالشی نیست‪ ،‬افسانه تخیلی دیر‬ ‫پائی است‪ .‬این جمله از توماس ادیسون است‪ »:‬فرد‬ ‫ی از یک در صد تخیل شکل گرفته و ‪ ۹۹‬در صد‬ ‫ژن ‌‬ ‫با عرق جبین‪ ».‬پیتر ویل معتقد است‪« :‬خالقیت‬ ‫جادو گری نیست‪ ،‬اما انسان هم نمی تواند به صورت‬ ‫ضمنی‌ خالق باشد‪ .‬فرد می‌‌بایست موضوع کار را‬ ‫جدی گرفته‪ ،‬با تمرکز و اشتیاق آن را دنبال کرده و‬ ‫ی به هم ندارند در مغز‬ ‫چیز‌هائی را که در ظاهر ربط ‌‬ ‫ی را نیز پیتر ویل پراهمیت می‬ ‫پیوند دهد‪« .‬شیفتگ ‌‬ ‫داند‪ « .‬من تا زمانی‌ که مجذوب موضوعی نباشم‬ ‫نمی‌‌توانم خالق باشم‪ .‬در غیر این صورت بهترین‬ ‫تکنیک خالقیت هم سودی در بر ندارد‪».‬‬ ‫آنجال کارل (‪ )Angela Carel‬از انستیتوی مربوط به‬ ‫علوم اشتغال در دانشگاه بوخوم و دورتموند آلمان‬ ‫خالقیت را توانی می‌‌داند که فرد می‌‌تواند آن را در‬ ‫خود ایجاد کرده و رشد دهد‪ .‬این خانم متخصص‬ ‫علوم تربیتی مسئول پروژه‌ای است تحت عنوان‬ ‫ی (‪ .)Da Vinci‬موضوع پژوهش در این‬ ‫داوینچ ‌‬ ‫پروژه این است که چگونه خالقیت را در دانشگاه‬ ‫می‌‌توان تقویت کرد‪ .‬سوال مطروحه این است‪:‬‬ ‫ی که به کار‌های فکری مشغولند می‬ ‫«چگونه کسان ‌‬ ‫توانند خالق شده و برای رقابت بین المللی آماده‬ ‫باشند؟» در این پروژه‪ ،‬مرکز علوم آموزشی دانشگاه‬ ‫ی کلن‬ ‫ی دورتموند و انستیتوی خالقیت کاربرد ‌‬ ‫فن ‌‬ ‫ی مدیریت‬ ‫نیز شرکت دارند‪ .‬دانش و تجربیات عمل ‌‬ ‫می‌‌بایست متقابال یکدیگر را بارور کنند‪.‬‬ ‫ثقل تحقیقات خانم کارل متمرکز خالقیت گروهی‬ ‫است‪ .‬نتایج این کار برای محافل غیر آکادمیک نیز‬ ‫جالب است‪ .‬شرایط خالقیت را میتوان از باال به گونه‬ ‫ای ایجاد کرد که ایده‌های عجیب نیز شانس ابراز و‬ ‫تحقق پیدا کنند‪ ،‬لیکن آن را نمیتوان از باال سفارش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪ ....‬ورنر زیفرت (‪ )Werner Zeifert‬کتابی‌ تحت‬ ‫عنوان «ژنی‌ درون من» (‪ )Genie in mir‬انتشار‬ ‫داده و در آن پژووهش‌ها و مثل‌های فراوانی بر‬ ‫سو در‬ ‫می‌‌شمارد که همگ ‌‬ ‫ی تصورات ما را از یک ٔ‬ ‫زمینه استعداد‌های مادر زادی واز سوی دیگر در‬ ‫ٔ‬ ‫مورد تمرین‌ها و مشوق ها‪ ،‬نیازمند تجدید نظر می‌‌‬ ‫دانند‪ .‬او عمیقا نتیجه پژوهش های پیرامون مغز و‬ ‫پژوهش‌های بین‌المللی در مورد استعداد را مورد‬ ‫برسی‌ قرار داده و به این نتیجه می‌رسد ‪ :‬انسان‌های‬ ‫با استعداد ‪ -‬از ورزشکاران گرفته تا موسیقی‌ دان‬ ‫ها‪ -‬دارای یک وجه اشتراک هستند‪ :‬همگی‌ قهرمان‬ ‫تمرین هستند‪ .‬همان گونه که مثال‌های زیفرت‬ ‫همه انسان‌های با استعداد یک دوران‬ ‫نشان می‌‌دهند ٔ‬ ‫تالش‌های سخت و طاقت فرسا پشت سر گذارده اند‪.‬‬ ‫جمع بندی نتیجه آخرین پژوهش‌ها در مورد افراد‬ ‫ژنی‌ نیز آن است که‪ ،‬این تمرین‌های عملی‌ آغازین‬ ‫هستند که استعداد را پدید آورده و بارور می‌‌کنند‪،‬‬ ‫نه استعداد مادر زادی!‬ ‫ادامه در شماره بعدی چاپار‬

‫‪47‬‬


‫ادامه مقاله‪:‬‬

‫اميد‬ ‫باوری علمی است‬ ‫فقط امید را از دست ندهید!‬ ‫ترجمه‪ :‬دکتر مسعود کریم نیا‬

‫فکر خالقانه عبارت است از تسلط‬ ‫به روش‌هائی است که به کمک‬ ‫آن‌ها می‌‌توان امکانات جدیدی را‬ ‫انکشاف و پیاده کرد‪.‬‬

‫‪drkarimnia@yahoo.de‬‬

‫اين تجزيه کردن مثال به اين صورت است که‬ ‫سئوال کنيم آيا يک رهبر ميدان اخالقی تنگ تر‬ ‫و يا بازتری دارد و يا در مثال ديگر‪ ،‬آيا او ديد بشر‬ ‫دوستانه تری دارد و يا ضدخارجی تر است؟ از آنجا‬ ‫که اين امر را بايد در ارتباط با قالب ويژه ای مورد‬ ‫تحقيق قرار داد‪ -‬فردی چون ماندال يا ميلوزويچ و‬ ‫يا هيتلر در يک خالء سياسی و يا اجتماعی پا به‬ ‫عرصه وجود نگذارده اند‪ -‬سئوال اساسی اين است‪:‬‬ ‫کنش حاالت و يا ژن های ما در آن شرايط ويژه‬ ‫اجتماعی يا سياسی چگونه است؟ من ضمنا بر اين‬ ‫باورم که چنانچه بازهم اين مسائل را که در قالب‬ ‫های ويژه ای روی می دهند ناديده بگذاريم‪ ،‬پروژه‬ ‫ژنتيک انسان (‪ )Humangenomprojekt‬وارد بن‬ ‫بستی خواهد شد‪.‬‬ ‫سئوال‪ :‬روانشناسی مثبت به اين تناقض چه پاسخ‬ ‫ميدهد که دقيقا در جوامع مرفه بيماری های روانی‬ ‫چون ترس ها‪ ،‬بی اشتهائی و افسردگی و اختالالت‬ ‫بسيار ديگر در حال فزونی هستند؟‬ ‫جواب‪ :‬اين سئوال واقعا جالبی است که تمام‬ ‫مشخصه های مادی سير صعودی‪ ،‬در حالی که‬ ‫مشخصه های روانی سير منفی دارند؟‬ ‫يکی از مهم ترين دالئل افسردگی فراگير و‬ ‫اختالالت روانی ديگر در جوامع ثروتمندی چون‬ ‫آمريکا و آلمان فقدان معنا و مفهوم است‪ .‬بی‬ ‫محتوائی فراگير درونی‪ ،‬فقدان ايده ها و احساس‬ ‫پوچی (‪ )Nihilismus‬روزافزون‪ .‬نياز حياتی به معنا‬ ‫و اهميت نقش آن در زندگی‪ ،‬به اين دليل ارضاء‬ ‫نمی شود زیرا که فالسفه و دانشمندان ديگر «مواد‬ ‫روحی» عرضه نمی کنند و بدون استثناء همه آنها‬ ‫به ساختار علمی منفی انسانشناختی پرداخته اند‪.‬‬ ‫بخاطر آن که منظور من درست فهميده شود‪:‬‬ ‫من به هيچ وجه هويت شغلی ‪ ۳۵‬سال شناخت‬ ‫«روانشناختی منفی» خود را کنار نگذارده ام بلکه‬ ‫هنوز هم بر اين باورم که اين رسالت بايد ادامه يابد‪:‬‬ ‫چرا زندگی به زير صفر می رسد؟ در مقابل آن چکار‬ ‫می توان کرد؟‬ ‫اما من امروز می خواهم موضوع ديگری را به آن اضافه‬ ‫کنم‪ ،‬و آن اين که جواب هائی پيدا کنيم که توان‬ ‫های شخصيتی فرد می توانند در پرتو آن گسترش‬ ‫يافته و يا اينکه روابط زناشوئی لرزان را چگونه می‬ ‫توان به يک هم زيستی سعادت مندانه تبديل کرد؟‬ ‫ما در آينده محتاج دانشمندانی هستيم که من آنها‬ ‫را «محقيقن اثربخشی» (‪)Effektivitaetsforscher‬‬ ‫می نامم و کسانی هستند که چشمان خود را به‬ ‫سوی مثبت ها باز می کنند‪.‬‬ ‫سئوال‪ :‬جوامعی را که شما از نظر مادی سير‬

‫‪46‬‬

‫توصيف می کنيد افراد را از طريق يک صنعت عظيم‬ ‫رسانه های سرگرم کننده آرام نگاه داشته‪ ،‬آنها را زير‬ ‫دست و احمق می کنند‪ .‬بسياری از افراد يادگرفته‬ ‫اند که در واقع آنها ناتوان هستند – اين ها پيش‬ ‫فرض های مثبتی برای روانشناسی مثبت به شمار‬ ‫نمی روند‪. . .‬‬ ‫جواب‪ :‬من فکر نمی کنم افرادی که در جوامع‬ ‫ثروتمند در صلح زندگی می کنند خود بخود مبدل‬ ‫به عناصر منفعل می شوند‪ .‬روان انسان همواره در‬ ‫حال حرکت است‪ ،‬همواره در جستجوی رشد است‬ ‫و سپس آن که چگونه می توان بهم ريختگی را نظم‬ ‫داد‪ .‬اين تصور که فعاليت انسانی يا خالقيت تنها از‬ ‫طريق انگيزه های منفی پديد می آيند‪ ،‬فاقد هرنوع‬ ‫زيربنای علمی است‪.‬‬ ‫من بيشترين زمان را در فعاليت شغلی ام پيرامون‬ ‫تحقيق در مورد اين موضوع مصرف کرده ام که چه‬ ‫زمانی موجودات زنده تنبل و منفعل هستند‪ .‬اين‬ ‫که آيا يک موجود زنده که تحت خطر قرار نداشته‬ ‫باشد و يا هنگامی که در مخاطره باشد تنبل می‬ ‫ماند نتيجه کامال اشتباهی است از اين تفکر بنيادين‬ ‫فيزيک نيوتونی که چيزها زمانی که از خارج نيروئی‬ ‫به آنها وارد نمی شود‪ ،‬بی حرکت می مانند‪ .‬واقعيت‬ ‫اين است که موجودات زنده يک ميل طبيعی‬ ‫(غریزی ـ مترجم) به حرکت داشته و تنها زمانی به‬ ‫سکون می رسند که آنها را متوقف کنيم‪ .‬در غير اين‬ ‫صورت ما همواره فعال بوده و تالش می کنيم که‬

‫چزيکسنت ميهالی (‪)Mihali Cszikszent Mihali‬‬ ‫توانست ثابت کند که برخی از افراد را از اين طريق‬ ‫می توان در انفعال نگاه داشت که آنها را بطور مداوم‬ ‫مشغول سرگرمی های آرام کنيم‪( .‬پایان برگردان)‬ ‫می‌ شود پرد ٔه چشمم پر کاهی گاهی‬ ‫ی گاهی‌‬ ‫دیده‌ام هر دو جهان را به نگاه ‌‬ ‫وادی عشق بسی‌ دور و‌ دراز است ولی‬ ‫می شود جاده صد ساله به آهی گاهی‬ ‫در طلب کوش و‌ مده دامن امید‌ز دست‬ ‫ی گاهی‬ ‫دولتی هست که یابی‌ سر راه ‌‬ ‫(اقبال الهوری)‬ ‫بخش چهارم‬ ‫خالقیت را می توان آموخت‬ ‫ادامه برگردان از نشره فوق الذکر‪:‬‬ ‫هنگامی که یک برگزار کنند ٔه سمینار قلم و کاغذ‬ ‫بین حضار پخش می‌کند‪ ،‬موجی از نارضایتی‌ در‬ ‫فضا پخش می شود‪« .‬نقاشی‌؟ من؟ من مگر پیکاسو‬ ‫هستم؟» « من در مدرسه هم در قسمت هنر ضعیف‬ ‫ی که خداوند فانتزی تقسیم می کرد‪،‬‬ ‫بودم»‪».‬زمان ‌‬ ‫من آنجا غایب بودم‪ .‬من اصال استعداد این کار را‬ ‫ندارم»‪ .‬رویکرد‌ها این گونه هستند‪.‬‬ ‫پیتر ویل (‪ ،)Pater weil‬روانشناس و مدیر عامل‬ ‫انستیتوی خالقیت عملی‌ در کلن آلمان بر این باور‬ ‫است که کسی که خود را غیر خالق و بدون فانتزی‬ ‫قلمداد می‌کند دچار سوء تفاهمی است‪« .‬ما امروز‬ ‫دچار این اشتباه هستیم که خالقیت را با هنرمندی‬

‫تأثير خود را در محيط فزونی بخشيم‪.‬‬ ‫اين «تالش در اثربخشی» را به سختی می توان‬ ‫متوقف کرد‪ :‬انسان می بايست شرايط واقعا غير‬ ‫معمولی را جهت يادگرفتن کاهلی بوجود آورد تا‬ ‫بتوان انسانی را منفعل کرد‪ .‬البته ما می توانيم جو‬ ‫ناتوانی و ماللت را بوجود بيآوريم‪ .‬محقق ميهالی‬

‫ی می‌دانیم‪ .‬غالب افراد خالقیت را عبارت از توانی‬ ‫یک ‌‬ ‫می‌‌پندارند که مختص اقلیت محدودی است‪ .‬اما هر‬ ‫انسانی‌ به نوعی خالق است‪ .‬ما نمی توانیم خالق‬ ‫مسئله اصلی‌ در این نکته نهفته که آیا‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ما مراقب آن هستیم یا آن را به هدر میدهیم‪« .‬‬ ‫خالقیت مربوط به یک حوز ٔه خاصی‌ نمی شود‪،‬‬


‫کره جنوبی که از نظر استعداد پرسنلی و شمار‬ ‫هواپیما ششمین ارتش در جهان است و نیروی‬ ‫دریایی آن رتبه هشتم را دار د‪ ،‬ولی در مقایسه با‬ ‫سایر کشورها بودجه نظامی قابل مالحظه‌ای ندارد و‬ ‫نیروی زرهی آن کوچک است‪ .‬مهم‌ترین تهدید برای‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬کره شمالی است که از نظر تناژ نیروی‬ ‫دریایی برتری دارد ولی بیشتر ناوها و تجهیزات‌اش‬

‫قدیمی است و پرسنل این یگان‌ها از آموزش کافی‬ ‫برخوردار نیستند و از این جهات ضعیف‌تر از کره‬ ‫جنوبی است‪ .‬آلمان رتبه مناسبی در بین ارتش‌های‬ ‫جهان دارد و این جایگاه از اقتصاد قوی این کشور‬ ‫توام با بودجه نظامی و سطح برتر آموزش آن ناشی‬ ‫می‌شود‪ .‬به رغم این‪ ،‬رتبه آلمان در حال افول است‬ ‫و مصرف نفت و انرژی آن بیش از میزانی است‬ ‫که خود تولید می‌کند‪ .‬بیشتر نفت و گاز صادراتی‬ ‫آلمان را روسیه تأمین می‌کند که می‌تواند یک‬ ‫دشمن احتمالی آن باشد‪ .‬با توجه به اینکه آلمان از‬ ‫انرژی هسته‌ای و تولید انرژی از زغال‌سنگ فاصله‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬وابستگی آلمان به واردات نفت و گاز بیشتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬ژاپن از نظر هزینه نظامی ششمین کشور‬ ‫در دنیا ست و نیروهای هوایی و دریایی آن به ترتیب‬ ‫رتبه‌های پنجم و چهارم را دارند ولی مردم و دولت‬

‫ژاپن تمایلی به جنگ ندارند و این موضع‪ ،‬توانایی‬ ‫ارتش ژاپن را برای اعزام قوا به دیگر نقاط دنیا با‬ ‫هدف کمک به بازدارندگی‪ ،‬تأمین امنیت و یا جنگ‬ ‫کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫ترکیه با رتبه دهم در جهان مشموالن قابل‬ ‫مالحظه‌ای برای خدمت سربازی دارد و نیروی زرهی‬ ‫آن نیز به نسبت بزرگ است‪ .‬این کشور به تقویت‬ ‫نیروی دریایی و بهینه‌سازی یگان‌هایش همت‬ ‫گمارده است‪.‬‬ ‫سایر رتبه‌بندی‌ها به شرح زیر است‪:‬‬ ‫رتبه یازدهم تا پانزدهم‪ :‬اسرائیل‪ ،‬اندونزی‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫کانادا و تایوان‬ ‫رتبه شانزدهم تا بیستم‪ :‬ایتالیا‪ ،‬پاکستان‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫لهستان و تایلند‬ ‫رتبه بیست و یکم تا بیست و پنجم‪ :‬ویتنام‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬سوئد و اوکراین‬ ‫رتبه بیست و ششم تا سی‌ام‪ :‬سنگاپور‪ ،‬الجزیره‪،‬‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬جمهوری چک و سوئیس‬ ‫رتبه سی و یکم تا سی و پنجم‪ :‬مکزیک‪ ،‬آفریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬نروژ‪ ،‬اتریش و مالزیا‬ ‫رتبه سی و ششم تا چهل‌ام‪ :‬کره شمالی‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬دانمارک و فیلیپین‪.‬‬

‫پنج رتبه آخر‪ ،‬یعنی از رتبه صدو بیست و دوم تا‬ ‫صد و بیست و ششم به ترتیب به کشورهای لیبی‪،‬‬ ‫زامبیا‪ ،‬مالی‪ ،‬موزامبیک و سومالی اختصاص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر پایه این رتبه‌بندی ایران رتبه بیست و سوم‪،‬‬ ‫عربستان سعودی رتبه بیست و هشتم‪ ،‬امارات رتبه‬ ‫پنجاهم‪ ،‬عمان رتبه شست و نهم‪ ،‬کویت رتبه هفتاد‬ ‫و یکم‪ ،‬قطر رتبه هفتاد و هفتم و عراق رتبه صد و‬ ‫دوازدهم را دارد‪.‬‬ ‫کشورهای بدون ارتش‬ ‫در حالیکه بیشتر کشورهای دنیا داشتن ارتش را‬ ‫حیاتی می‌دانند‪ ،‬کشورهای زیر به دالیل مختلف‪ ،‬از‬ ‫جمله موقعیت جغرافیایی و تاریخی‪ ،‬فاقد ارتش و‬ ‫نیروی نظامی‌اند‪:‬‬ ‫جزایر مارشال‪ ،‬پاالئو‪ ،‬ساموا‪ ،‬تووالو‪ ،‬نائورو‪ ،‬جزایر‬ ‫سلیمان‪ ،‬ایاالت فدرال میکرونیزی‪ ،‬و کیریباتی‪ .‬این‬ ‫کشورها در اقیانوس آرام واقع‌اند‪.‬‬ ‫سنت لوسیا‪ ،‬سنت وین سنت و گرنادین‌ها‪ ،‬و گرانادا‪.‬‬ ‫این کشورها در دریای کارائیب قرار دارند؛ لیختن‬ ‫اشتاین‪ ،‬واتیکان و آندورا در اروپا‪.‬‬


‫رتبه‌بندی ارتش‌های جهان در سال ‪۲۰۱۵‬‬

‫‪Armee‬‬

‫« آنان که در رزم برتری دارند‪ ،‬صفات انسانی و‬ ‫عدالت خود را نشر می‌دهند و سپس با ابقا قوانین‬ ‫و نهادهای خود‪ ،‬غلبه ناپذیری دول خود را تامین‬ ‫می‌کنند»‪ .‬سان تزو‪ ،‬ژنرال و استراتژیست چین‬ ‫باستان و نویسنده کتاب هنر رزم‪.‬‬ ‫برتری نظامی به گواه تاریخ یک هدف دیرینه در‬ ‫تمدن بشری بوده است‪ .‬در بیشتر موارد کشورهای‬ ‫دارنده ارتش قوی با چیرگی بر سرزمین‌ها و ملل‬ ‫دیگر سرنوشت آنها را رقم زده‌اند‪ .‬داشتن یک‬ ‫ارتش قوی می‌تواند با مزیت‌های اقتصادی توام‬ ‫باشد چراکه ارتش‌های قوی می‌توانند بر مسیرهای‬ ‫بازرگانی‪ ،‬به ویژه خطوط مواصالت دریایی‪ ،‬کنترل‬ ‫بیشتری داشته باشند‪ .‬وظیفه اساسی ارتش‌ها‬ ‫تأمین امنیت برای کشورهای متبوع خود و مقابله‬ ‫با تهدیدهای خارجی است؛ اما در زمان حاضر‬ ‫کشورها برای تقویت بنیه نظامی خود با یکدیگر‬ ‫رقابت می‌کنند و در این راه هزینه‌های سنگینی را‬ ‫متحمل می‌شوند‪ .‬این امر می‌تواند کارایی اقتصادی‬ ‫آنها را تضعیف کند‪.‬‬ ‫مالک‌های رتبه‌بندی‬

‫موسسه «گلوبال فایر پاور» که در رتبه‌بندی‬ ‫ارتش‌های جهان شهرت دارد‪ ،‬هر ساله گزارشی را‬ ‫در این زمینه انتشار می‌دهد و بحث‌های انتقادی‪-‬‬ ‫تحلیلی فراوانی را در میان کارشناسان امور نظامی و‬ ‫سیاسی به راه می‌اندازد‪.‬‬ ‫به تازگی موسسه یاد شده رتبه‌بندی ‪ ۱۲۶‬ارتش‬ ‫جهان را برای سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی انتشار داده‬ ‫است‪ .‬این موسسه یادآوری می‌کند که در تهیه و‬ ‫تنظیم این رتبه‌بندی قدرت هسته‌ای کشورها لحاظ‬ ‫نشده است‪ .‬در عوض‪ ،‬آنگونه که گزارش «گلوبال‬ ‫فایر پاور» تاکید دارد‪ ،‬توانایی‌های متعارفی کشورها‬ ‫در دریا‪ ،‬هوا و زمین مد نظر قرار‬ ‫گرفته است و دیگر اینکه رتبه‌بندی‬ ‫نهایی به عواملی مانند منابع طبیعی‬ ‫و انسانی‪ ،‬دارایی‌های مالی و موقعیت‬ ‫جغرافیایی ارتباط دارد‪ .‬این موسسه‬ ‫می‌گوید که برای تعیین «ضریب‬ ‫قدرت» ارتش‌ها از ‪ ۵۰‬مولفه(فاکتور)‬ ‫مختلف بهره گرفته و با مقایسه‬ ‫مولفه‌های هرکشور با دیگر کشورها‪،‬‬ ‫از امتیازها و ضعف‌هایی‪ ،‬مانند مصرف‬ ‫پایین یا باالی نفت‪ ،‬برای تنظیم بهتر‬ ‫و دقیق‌تر فهرست رتبه‌بندی استفاده‬ ‫کرده است‪ .‬این ضریب به کشورهای‬ ‫ِ‬ ‫کوچک پیشرفته در زمینه فناوری‬ ‫امکان می‌دهد که با کشورهای‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ کمتر توسعه‌یافته رقابت کنند‪.‬‬ ‫بهترین ضریب قدرت صفر است و‬ ‫هرچه کشورها ضریب باالتری بگیرند‬ ‫رتبه‌شان بدتر می‌شود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر هر چه ضریب اختصاص داده‬ ‫شده به یک کشور به صفر نزدیک‌تر‬

‫‪42‬‬

‫شود رتبه آن بهتر می‌شود‪.‬‬ ‫اضافه بر این‪« ،‬گلوبال فایر پاور» در تشریح بیشتر‬ ‫سازه‌های ضریب قدرت در وبسایت خود آورده است‪:‬‬ ‫مالک‌های جغرافیایی هر کشور در رتبه‌بندی‬ ‫نهایی مد نظر قرار گرفته است؛ رتبه‌بندی صرفاً به‬ ‫شمار سالح‌های موجود در یک کشور تکیه ندارد؛‬ ‫وابستگی به منابع طبیعی‪ ،‬از نظر تولید یا مصرف‪،‬‬ ‫به حساب آورده شده است؛ به کشورهای محصور‬ ‫در خشکی به خاطر نداشتن نیروی دریایی امتیاز‬ ‫منفی داده نشده است؛ آن دسته از کشورهای دارای‬ ‫نیروی دریایی که توانایی شان محدود است‪ ،‬امتیاز‬ ‫منفی گرفته‌اند؛ وضعیت اقتصادی کشورها منظور‬ ‫شده است؛ رهبران سیاسی و نظامی فعلی کشورها‬ ‫در تنظیم رتبه‌بندی دخالت داده نشده‌اند‪.‬‬ ‫رتبه‌بندی‬ ‫با توجه به این مالک‌ها‪« ،‬گلوبال فایر پاور»‬ ‫رتبه‌بندی ‪ ۱۰‬ارتش بزرگ جهان را به شرح زیر‬ ‫تعیین کرده است‪.‬‬ ‫بر پایه این رتبه‌بندی آمریکا در سال گذشته‬

‫میالدی ‪ ۵۷۷‬میلیارد دالر هزینه کرده است که‬ ‫بیش از چهار برابر چین است‪ .‬شمار پرسنل حاضر‬ ‫به خدمت در ارتش آمریکا از چین و هند کمتر است‬ ‫اما در عوض از نظر قدرت هوایی و شمار ناوهای‬ ‫هواپیمابر برتری کاملی بر سایر نیروهای دریایی‬ ‫جهان دارد‪.‬‬ ‫روسیه یکی از قدرت‌های برتر جهان محسوب‬ ‫می‌شو د و عالوه بر در اختیار داشتن یک نیروی‬ ‫دریایی بزرگ‪ ،‬یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت‬ ‫در جهان است‪ .‬روسیه از نظر شمار پرسنل حاضر‬ ‫به خدمت چهارمین کشور در دنیا است اما بخش‬ ‫مهمی از پرسنل آن وظیفه‌اند‪.‬‬ ‫چین از نظر هزینه نظامی‪ ،‬رتبه دوم را دارد و شمار‬ ‫پرسنل آن بیش از هر کشور در دنیا است‪ .‬این کشور‬ ‫از نظر نیروی زرهی و شمار ناوهای هواپیمابر به‬ ‫ترتیب رتبه دوم و سوم را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «گلوبال فایر پاور» ا ختصاص رتبه چهارم‬ ‫به هند‪ ،‬به رغم نیروی دریایی و شمار تانک‌های آن‪،‬‬ ‫به شمار پرسنل حاضر به خدمت آن ارتباط دارد‪.‬‬ ‫یکی از امتیازات منفی برای هند مصرف فزاینده‬ ‫نفت در این کشور و وابستگی آن به‬ ‫کشورهای نفت‌خیز است‪ .‬هند منابع‬ ‫نفتی قابل توجهی ندارد و تولید آن بسیار‬ ‫پایین است‪ .‬بریتانیا با وجود نیروی زرهی‬ ‫کوچک و شمار پایین هواپیما و پرسنل‬ ‫نظامی‌اش‪ ،‬پنجمین نیروی دریایی و‬ ‫بودجه نظامی را در جهان دارد‪ .‬عامل‬ ‫جغرافیاسی یکی از مزیت‌های این کشور‬ ‫است که حمله نیروی مهاجم به این‬ ‫جزیره را بسیار مشکل می‌کند‪ .‬فرانسه‬ ‫از نظر شمار ناوها‪ ،‬هواپیماها و تانک‌ها‬ ‫جایگاه برجسته‌ای ندارد ولی آنچه را‬ ‫که دارد مدرن و کارساز است‪ .‬فرانسه‬ ‫بعد از آمریکا تنها کشوری است که ناو‬ ‫هواپیمابر با رانش هسته‌ای دارد و این‬ ‫پشتوانه مهمی برای ارتش فرانسه است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬فرانسه بیشتر سالح‌هایش‬ ‫را خود تولید می‌کند و از این جهت در‬ ‫یک جنگ دراز مدت‪ ،‬توانایی آن را دارد‬ ‫که کارایی نظامی‌اش را تداوم دهد‪.‬‬


‫چهره جوان موفق‬

‫طراح نانوربات های پزشکی‬ ‫نوید اصل فتاحی‬

‫نوید اصل فتاحی دارای مدرک‬ ‫کارشناسی ارشد مهندسی‬ ‫مکاترونیک‪-‬گرایش طراحی ربات‬ ‫و سیستم های مکاترونیکی‪ -‬از‬ ‫دانشگاه آزاد واحد کاشان با معدل‬ ‫کل ‪ 18/60‬می باشد‪ .‬تاکنون هفت‬ ‫مقاله مختلف راجع به تحقیقات در‬ ‫باب موضوعات مرتبط با نانوربات‬ ‫های پزشکی در کنفرانس های‬ ‫داخلی و بین المللی به صورت‬ ‫حضوری ارائه کرده است‪ 3 .‬مورد‬ ‫از این مقاالت در کنفرانس های‬ ‫بین المللی پذیرفته شده است‪.‬‬

‫موضوع مقاله مورد نظر‪ :‬بررسی و طراحی نانوربات‬ ‫های پزشکی برای نابودی سلول های سرطانی به‬ ‫همراه شبیه سازی آنها توسط نرم افزار ‪v-rep‬‬ ‫امروزه بحث مقابله و پیشگیری از سرطان از‬ ‫موضوعات مهم و خطیر دنیای پزشکی می باشد‪ .‬در‬ ‫این مقاله به آمار سازمان بهداشت جهانی در مورد‬ ‫روند پیشروی سرطان اشاره شده است و لزوم ورود‬ ‫جامع به این مبحث توضیح داده شده است‪ .‬نانوربات‬ ‫های پزشکی از جمله جایگزین های اساسی در برابر‬ ‫درمان های کنونی سرطان مطرح می باشند‪ .‬این‬ ‫تجهیزات پزشکی چشم انداز آینده دنیای پزشکی‬ ‫در پیشگیری و درمان بیماری سرطان می باشند‪.‬‬ ‫در این کار تحقیقی به مطالعات پیشین راجع به‬

‫نانوربات های پزشکی اشاره گشته و رویه ای جدید‬ ‫در ساختار کلی این تجهیزات پیچیده و عملکرد آنها‬ ‫در ساختار بالینی بدن پرداخته شده است‪ .‬در این‬ ‫مقاله پوشش گلیکوکالیکس و پلی اتیلن گلیکول‬ ‫جهت جلوگیری از عمل فاگوسیتوز در ساختار‬ ‫بالینی بدن پیشنهاد شده است و نیز پروتئین های‬ ‫‪ E-cadherin‬و ‪ beta-catenin‬به منظور شناسایی هر‬ ‫چه سریع تر بافت های سرطانی در ساختار نانوربات‬ ‫های پزشکی به کار برده شده است‪ .‬پس از تکمیل‬ ‫ساختار و پیاده سازی آن در داخل نرم افزار ‪v-rep‬‬ ‫عمل شبیه سازی به طور کامل و بهینه انجام گرفت‪.‬‬ ‫در پایان فرآیند شبیه سازی این نتیجه حاصل‬ ‫گردید که کاربرد پروتئین ‪ E-cadherin‬در ساختار‬ ‫نانوربات ها به یافت سریع تر بافت های سرطانی‬ ‫قبل از رسیدن به مرحله متاستاز می انجامد‪.‬‬


‫تحت تاثير اتهامات مربوط به شيوه اعطای ميزبانی‬ ‫جام‌های جهانی و پرونده‌های فساد مالی‪ ،‬فيفا اعالم‬ ‫کرد که روند انتخاب ميزبان جام جهانی ‪۲۰۲۶‬‬ ‫به تعويق خواهد افتاد و همزمان جست‌وجو برای‬ ‫جايگزين سپ بالتر آغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رويترز‪ ،‬جروم والک دبيرکل‬ ‫فيفا روز چهارشنبه ‪ ۲۰‬خرداد در حاشيه مراسمی در‬ ‫روسيه گفت که در شرايط فعلی شروع روند انتخاب‬ ‫ميزبان جام جهانی بعدی «بی‌معنا» است‪.‬‬ ‫همزمان فيفا اعالم کرد که هيات رييسه اين نهاد در‬ ‫جلسه فوق‌العاده‌ای که در ماه ژوييه برگزار خواهد‬ ‫شد «تاريخ‌های پيشنهادی متعددی» را برای کنگره‬ ‫آينده و انتخاب جايگزين سپ بالتر تعيين خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬

‫من شروع روند رای‌گيری و انتخاب ميزبان جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۶‬بی‌معناست و به تعويق خواهد افتاد»‪.‬‬ ‫قرار بود تصميم در مورد ميزبانی جام جهانی ‪۲۰۲۶‬‬ ‫در نشست سال ‪ ۲۰۱۷‬فیفا در کواالالمپور اتخاذ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«خطری روسيه را تهديد نمی‌کند»‬

‫پليس فدرال آمريکا تحقيقات در مورد فساد مالی‬ ‫و رشوه خواری در فيفا از جمله نحوه رای گيری و‬ ‫اعطای ميزبانی جام جهانی ‪ ۲۰۱۶‬به روسيه و جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۲‬به قطر را ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫جروم والک در يک کنفرانس خبری در سامارا‪ ،‬يکی‬ ‫از شهرهای ميزبان مسابقات جام جهانی ‪۲۰۱۶‬‬ ‫روسيه‪ ،‬با حالتی عصبی و پريشان به سئواالت‬ ‫خبرنگاران در مورد رسوايی‌های مالی فيفا و‬ ‫تصميمات اين نهاد در آينده پاسخ داد‪.‬‬ ‫جروم والک که به طور معمول آدمی خونسرد است‪،‬‬ ‫در اين کنفرانس خبری به شدت عصبی بود و‬ ‫خطاب به نمايندگان رسانه‌ها گفت‪« :‬شما‌ها تصميم‬ ‫گرفته‌ايد که پس از سپ بالتر نفر بعدی که بايد‬ ‫گردن زده شود‪ ،‬من باشم»‪.‬‬ ‫سپ بالتر چهار روز پس از انتخاب مجدد به رياست‬ ‫فيفا در روز دوم ژوئن کناره گيری خود را از اين مقام‬ ‫اعالم کرد‪ .‬او قصد دارد تا زمان انتخاب جايگزين‌اش‬ ‫در اين مقام باقی‌مانده و اصالحات را در فيفا اجرا‬ ‫کند‪ .‬اما تحت تاثير ابعاد رسوايی مالی در سطوح‬ ‫عالی فيفا فشار برای کناره‌گيری آقای بالتر افزايش‬ ‫يافته است‪.‬‬ ‫يک هفته پیش از اعالم خبر کناره‌گيری سپ بالتر‪،‬‬ ‫پليس سوئيس براساس اعالم جرم دادستانی آمريکا‬ ‫هفت نفراز مقامات ارشد فيفا را در زوريخ بازداشت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد بازداشت اين افراد مربوط به پرداخت‬ ‫رشوه برای اعطای ميزبانی جام‌های جهانی است‬ ‫و در ادامه تحقيقات دادستانی آمريکا ممکن است‬ ‫عليه مقامات بيشتری اعالم جرم شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رويترز‪ ،‬دبيرکل فيفا روز‬ ‫چهارشنبه گفت‪« :‬با توجه به شرايط فعلی به اعتقاد‬

‫‪40‬‬

‫ويتالی موتکو وزير ورزش روسيه در حاشيه مراسمی‬ ‫که در شهر سامارا برگزار شد گفت اين کشور برای‬ ‫ميزبانی جام جهانی ‪ ۲۰۱۸‬هيچ خطری احساس‬ ‫نمی‌کند و کسب ميزبانی اين مسابقات کام ً‬ ‫ال قانونی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫جروم والک نيز گفت که تدارک برگزاری مسابقات‬ ‫در روسيه به خوبی پيش می‌رود و هيچ نشانه‌ای‬ ‫وجود ندارد که ثابت کند ميزبانی اين مسابقات‬ ‫توسط روسيه برخالف قوانين و مقررات فيفا صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ميشل پالتينی رييس کنفدراسيون فوتبال اروپا‬ ‫در اولين کنفرانس خبری خود پس از کناره گيری‬ ‫سپ بالتر از تصميم فيفا برای به تعويق انداختن‬ ‫روند انتخاب ميزبان جام جهانی استقبال کرد‪ .‬آقای‬ ‫پالتينی گفت‪« :‬اين کامال عادی است‪ ،‬چون در حال‬ ‫حاضر فيفا فاقد رهبری است و هر تصميم مهمی‬ ‫بايد به تاخير بيافتد»‪.‬‬ ‫ارائه طرح آلمانی برای اصالح فیفا‬ ‫همزمان فدراسيون فوتبال آلمان يک طرح بسيار‬ ‫راديکال برای اصالح فيفا ارائه کرده است که به‬ ‫احتمال زياد با مخالفت بسياری از اعضای غيراروپايی‬ ‫فيفا روبرو خواهد شد‪ .‬رييس فدراسيون فوتبال‬ ‫آلمان گفت که ادامه رياست سپ بالتر در فيفا نه به‬ ‫نفع اوست و نه به نفع فوتبال جهانی است‪.‬‬ ‫فدارسيون فوتبال آلمان در طرح پيشنهادی خود بر‬ ‫پاکسازی تمامی عناصر و شيوه‌های کار غيرقانونی‬ ‫فيفا‪ ،‬افزايش شفافيت در تصميم‌گيری‌ها‪ ،‬درآمد و‬ ‫هزينه‌های اين نهاد تاکيد می‌کند و در عين حال‬ ‫معتقد است که ميزان تاثير‌گذاری رای هر يک از‬ ‫اعضای اين نهاد بايد بر اساس وزن و نقش آن‌ها در‬ ‫فوتبال جهانی تعيين شود‪.‬‬ ‫طبق سيستم فعلی هر يک از ‪ ۲۰۹‬کشور عضو فيفا‬ ‫حق رای برابر دارند و تاثيرگذاری کشورهای با سابقه‬ ‫و مهمی مثل آلمان و يا برزيل با کشورهای کوچکی‬ ‫نظير جزاير اقيانوس آرام که در فوتبال هيچ سابقه‌ای‬ ‫ندارند‪ ،‬برابر است‪.‬‬ ‫فيفا هنوز در مورد زمان برگزاری کنگره سراسری‬

‫و انتخاب فردی که جايگزين سپ بالتر خواهد‬ ‫شد تصميم نهايی را اتخاذ نکرده است‪ .‬ولی گفته‬ ‫می‌شود که اين نشست ممکن است بين دسامبر‬ ‫امسال تا مارس آينده برگزار شود‪.‬‬ ‫فصل رویایی بارسلونا با قهرمانی در اروپا به‬ ‫پایان رسید‬

‫بارسلونا با برتری ‪ ۱-۳‬مقابل يوونتوس‪ ،‬فاتح ليگ‬ ‫قهرمانان اروپا در فصل ‪ ۲۰۱۴-۱۵‬شد و فصل‬ ‫درخشان خود را با سه جام به پايان رساند‪.‬‬ ‫بارسلونا پيش از اين در سال های ‪،۲۰۰۶ ،۱۹۹۲‬‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬و ‪ ۲۰۱۱‬موفق شده بود قهرمان شود‪ .‬اين‬ ‫پنجمين قهرمانی آبی و اناری‌ها در تاريخ ليگ‬ ‫قهرمانان و چهارمين قهرمانی آنها طی ‪ ۹‬سال اخير‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بارسا با اين قهرمانی به ليورپول و بايرن مونيخ رسيد‬ ‫که آنها نيز پنج دوره قهرمان شده‌اند‪ .‬رئال مادريد‬ ‫با ‪ ۱۰‬جام و آث ميالن با هفت قهرمانی در صدر‬ ‫تيم‌های اروپايی هستند‪.‬‬ ‫اين آخرين بازی ژاوی در بارسلونا بود‪ .‬او پس از فتح‬ ‫الليگا و کوپا دل ری‪ ،‬فصل آخر فوتبالش در بارسا‬ ‫را با قهرمانی در ليگ قهرمانان اروپا جشن گرفت‪.‬‬ ‫سپ بالتر‪ ،‬رييس فيفا‪ ،‬از سمت‬ ‫خود کناره‌گیری می‌کند‬

‫سپ بالتر‪ ،‬رييس فيفا‪ ،‬روز سه شنبه ‪ ۱۲‬خرداد و‬ ‫به دنبال رسوايی گسترده مالی در فدراسيون جهانی‬ ‫فوتبال اعالم کرد که از سمت خود کناره‌گيری‬ ‫می‌کند‪ .‬آقای بالتر تاکيد کرد که به رغم انتخاب‬ ‫مجددش‪« ،‬فيفا به تغيير ساختاری عميقی نياز‬ ‫دارد»‪.‬‬


‫اخبار ورزشی‬ ‫اعالم مکانیزم قرعه‌کشی رقابت‌های قهرمانی‬ ‫باشگاه‌های فوتسال آسیا‬

‫‪SPORT‬‬

‫قرعه‌کشی خواهند بود و سایر تیم‌ها در سید دوم‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫ تیم تأسیسات دریایی از ایران به عنوان میزبان‬‫در جایگاه اول گروه ‪ A‬با توپ رنگ قرمز مشخص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بازگشت سیدجالل حسینی به پرسپولیس‬

‫با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابت‌های‬ ‫قهرمانی باشگاه‌های فوتسال آسیا با حضور ‪ ۱۲‬تیم‬ ‫در ‪ ۴‬گروه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال‪ ،‬شین‬ ‫من گیل‪ ،‬دبیر اجرایی مسابقات کنفدراسیون فوتبال‬ ‫آسیا با ارسال نامه‌ای مکانیزم قرعه‌کشی رقابت‌های‬ ‫قهرمانی باشگاه‌های فوتسال آسیا ‪ 2015‬به میزبانی‬ ‫ایران را به شرح زیر اعالم کرد‪:‬‬ ‫ تیم ملی استرالیا به دلیل شرایط پیش‌بینی نشده‬‫در این مسابقات حضور نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ این رقابت‌ها با حضور ‪ 12‬تیم تأسیسات‬‫دریایی (ایران)‪ ،‬ناگویا (ژاپن)‪ ،‬چونبوری (تایلند)‪،‬‬ ‫شنژن نانلینگ (چین)‪ ،‬قدسیا (کویت)‪ ،‬لکوموتیو‬ ‫(ازبکستان)‪ ،‬بانک بیروت (لبنان)‪ ،‬الریان (قطر)‪،‬‬ ‫الخلیج (امارات)‪ ،‬تایسان نام (ویتنام)‪ ،‬نفت الوسط‬ ‫(عراق) و ام اف سی امجک (قرقیزستان) در ‪ 4‬گروه‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ تیم تأسیسات دریایی به دلیل امتیاز میزبانی ایران‪،‬‬‫به طور مستقیم از مرحله مقدماتی به مرحله نهایی‬ ‫صعود خواهد کرد‪.‬‬ ‫ تیم ناگویای ژاپن به عنوان قهرمان باشگاه‌های‬‫فوتسال آسیا در دور قبل به میزبانی چین‪ ،‬به طور‬ ‫مستقیم از مرحله مقدماتی به مرحله نهایی صعود‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ ایران به عنوان میزبان به همراه سه باشگاه‬‫کشورهای ژاپن‪ ،‬تایلند و چین که در صدر جدول‬ ‫رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های فوتسال‬ ‫آسیا در سال ‪ 2014‬قرار داشتند‪ ،‬در سید اول این‬

‫‪38‬‬

‫سید جالل حسینی‪ ،‬مدافع ملی‌پوش فصل گذشته‬ ‫االهلی به تیم پرسپولیس بازگشت‪.‬‬ ‫سیدجالل حسینی‪ ،‬مدافع تیم ملی ایران که فصل‬ ‫گذشته در تیم االهلی قطر توپ زد پس از مذاکرات‬ ‫موفقیت‌آمیز با مسئوالن پرسپولیس با این تیم‬ ‫به توافق رسید تا از فصل آینده بار دیگر پیراهن‬ ‫قرمزهای پایتخت را بر تن کند‪.‬‬ ‫او اولین خرید پرسپولیس در فصل جدید به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫سیدجالل حسینی درباره توافق برای پیوستن به‬ ‫باشگاه پرسپولیس گفت‪ :‬به این باشگاه عالقه دارم‬ ‫و دوست داشتم که مجد دا در پرسپولیس حضور‬ ‫داشته باشم‪ .‬در جلسه با نژادفالح حرف‌های زیادی‬ ‫زده شد که بخش اندکی از آن هم درباره بحث مالی‬ ‫بود‪ .‬معتقدم که پرسپولیس برای فصل آینده باید‬ ‫خوب بسته شود تا برای قهرمانی در لیگ برتر تیم‬ ‫خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که متاسفانه از قراردادش با‬ ‫پرسپولیس برداشت‌های بد می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬مهم‬ ‫نژادفالح بود که از صحبت‌های من برداشت مثبتی‬ ‫داشت‪ .‬صحبت‌های اولیه برای توافق را انجام‬ ‫داده‌ایم و امیدوارم که بتوانم به این تیم کمک کنم‪.‬‬ ‫پرسپولیس در حال حاضر احتیاج به حمایت دارد و‬ ‫با توجه به انتظارات باال از این تیم باید تیم خوبی را‬

‫برای فصل آینده بسازیم‪.‬‬ ‫مدافع تیم ملی درباره رقم قراردادش با پرسپولیس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رقم قراردادم غیرمنطقی نیست و‬ ‫قراردادهای گذشته‌ام با پرسپولیس‪ ،‬سایپا و سپاهان‬ ‫این موضوع را نشان می‌دهد‪ .‬تنها خواسته‌ام این‬ ‫است که برای فصل بعد تیم خوبی را بسازیم تا‬ ‫بتوانیم انتظارات هواداران را برآورده کنیم‪.‬‬ ‫رونالدو پردرآمدترین فوتبالیست‬ ‫کره زمین شد‬

‫کریستیانو رونالدو با درآمد ساالنه ‪ ۷۹،۶‬میلیون دالر‬ ‫تبدیل به پردرآمدترین فوتبالیست کره زمین شد‪.‬‬ ‫این بازیکن ‪ ۵۲،۶‬میلیون دالر از مسائل مربوط به‬ ‫قراردادش با باشگاه رئال ‪ ۵۲،۶‬میلیون دالر درآمد‬ ‫دارد و از تبلیغات ‪ ۲۷‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫مجله فوربس گزارش داد که مسی با درآمد ساالنه‬ ‫‪ ۷۳،۸‬میلیون دالر دوم است‪ .‬او ‪ ۲۲‬میلیون از‬ ‫تبلیغات درآمد دار د‪ .‬در میان کل ورزشکاران ‪،‬‬ ‫فلوید میودر‪ ،‬بوکسور سرشناس با درآمد ساالنه ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون دالر در رده اول قرار دارد و مانی پاکیائو‪،‬‬ ‫بوکسور فیلیپین هم در یک سال اخیر ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫دالر درآمد داشته است‪.‬‬ ‫راجر فدرر تنیسور ساالنه ‪ ۶۷‬میلیون دالر در آمد‬ ‫دارد و لبرون جیمز بسکتبالیست هم ساالنه ‪۶۴،۸‬‬ ‫میلیون دالر درآمد دارد‪.‬‬

‫فيفا انتخاب ميزبان جام جهانی ‪ ۲۰۲۶‬را‬ ‫به تعويق انداخت‬


‫این موضوع عاملی برای شب ادراری در برخی‬ ‫کودکان و حتی بزرگساالن است‪ ،‬چراکه فرآیند‬ ‫تولید ادرار در این افراد با وجود به خواب رفتن به‬ ‫حالت معمول به فعالیت ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬حواس پرتی‬ ‫انجام اموراتی نظیر مطالعه یا گوش دادن به توضیحات‬ ‫استاد در کالس درس که نیازمند تمرکز است‪ ،‬به‬ ‫خواب فرد بستگی مستقیمی دارد‪ .‬دانشمندان روی‬ ‫این موضوع تاکید دارند که در صورت بی‌خوابی‪،‬‬ ‫افراد باید در انتظار مشکالتی نظیر نبود تمرکز و‬ ‫حواس‌پرتی باشند‪ .‬در صورت بی‌خوابی‪ ،‬فر د در‬ ‫کسری از ثانیه به حالتی وارد می‌شود که نمی‌توان‬ ‫آن را خواب یا بیدار عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬تولید نشدن واکسن و باال رفتن احتمال ابتال‬ ‫به بیماری‬ ‫محرک‌های موجود در بدن‪ ،‬آنتی بادی‌هایی را‬ ‫برای مبارزه با ویروس‌های خاصی تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره کردیم زمانی که فرد به اندازه‬ ‫کافی نمی‌خوابد‪ ،‬سیستم دفاعی بدن دچار مشکل‬ ‫شده و در نتیجه نمی‌تواند به خوبی کار کند‪ .‬در یک‬ ‫تحقیق که در همین راستا انجام شده‪ ،‬به ‪ ۱۹‬تن از‬ ‫داوطلبان واکسن هپاتیت تزریق شد‪ .‬ده تن از این‬ ‫افراد در طول شبانه روز هشت ساعت می‌خوابیدند‪،‬‬ ‫اما باقی افراد شرکت کننده در این آزمایش شب‌ها‬ ‫بیدار می‌ماندند‪ .‬پس از گذشت چهار هفته‪ ،‬میزان‬ ‫آنتی بادی ساخته شده در بدن افرادی که در طول‬ ‫شبانه روز ‪ ۸‬ساعت خوابیده بودند‪ ،‬دو برابر افرادی‬ ‫بود که بیدار مانده بودند‪.‬‬ ‫به گزارش جام جم سرا‪ ،‬تحقیقات دیگری نیز در این‬ ‫خصوص انجام شده که از جمله آن می‌توان به تأثیر‬ ‫بی‌خوابی روی واکسن آنفوالنزا اشاره کرد‪ .‬در این‬ ‫تحقیق مشاهده شد که بی‌خوابی تاثیری در روند‬ ‫ایجاد آنتی بادی ندارد و از این‌رو دانشمندان به این‬ ‫نتیجه رسیده‌اند که بی‌خوابی فقط می‌تواند در مورد‬ ‫بیماری‌های خاصی چنین تاثیری داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬اختالل در تکلم‬ ‫بی‌خوابی تأثیر شگرفی روی نحوه حرف زدن افراد‬ ‫دارد‪ ،‬بطوریکه در طول یک آزمایش‪ ،‬افرادی که‬ ‫برای ‪ ۳۶‬ساعت بیدار نگه داشته شده‌اند‪ ،‬به‌صورت‬ ‫متمادی از واژه‌های تکراری و جمالت کلیشه‌ای‬ ‫استفاده کرده‌اند‪ .‬همچنین باید به این نکته اشاره‬ ‫کرد که این افراد با تن صدای ثابت و به‌صورت بسیار‬ ‫آرام و تقریباً نامفهوم کلمات را ادا می‌کردند‪ .‬افرادی‬ ‫که از کم‌خوابی رنج می‌برند‪ ،‬توانایی بیان تفکرات‬ ‫خود در قالب جمالت را نداشته و نمی‌توانند آنچه را‬ ‫که در ذهن دارند‪ ،‬به درستی انتقال دهند‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬سرماخوردگی‬ ‫اگر شما نیز جزو افرادی هستید که در اغلب روزها‬ ‫احساس سرما کرده و دوست دارید تا کنج گرمی را‬ ‫برای رسیدن به آرامش پیدا کنید‪ ،‬شاید به اندازه‬ ‫کافی نمی‌خوابید‪ .‬آزمایش‌های صورت گرفته نیز این‬ ‫موضوع را اثبات کرده است‪.‬‬ ‫محققان ‪ ۱۵۳‬داوطلب را پس از دو هفته در معرض‬ ‫سرمای یکسانی قرار داده‌اند‪ .‬براساس اطالعات ارائه‬ ‫شده از بین این ‪ ۱۵۳‬نفر افرا دی که در دو هفته‬ ‫گذشته در هر روز کمتر از ‪ ۷‬ساعت خوابیده‌اند‪،‬‬ ‫سه برابر بیش از سایر افراد که بیش از ‪ ۸‬ساعت‬ ‫خوابیده‌اند‪ ،‬در معرض سرماخوردگی قرار دارند‪.‬‬ ‫کیفیت خواب را نیز در این بین می‌توان مؤثر خواند‪.‬‬

‫یافته‌های محققان نشان می‌دهد افرادی که ‪۹۲‬‬ ‫درصد از زمان در رختخواب بودن را می‌خوابند‪۵/۵ ،‬‬ ‫برابر بیش از افرادی که ‪ ۹۸‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد از این‬ ‫زمان را می‌خوابند‪ ،‬احتمال سرماخوردگی دارند‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬مشکالت سیستم گوارشی‬ ‫از هر ‪ ۲۵۰‬آمریکایی یک نفر به بیماری التهاب‬ ‫روده مبتال است و اختالالت خواب نیز عالئم این‬ ‫بیماری را افزایش می‌دهد‪ .‬در صورتی که کم‌خوابی‬ ‫به‌صورت مداوم تکرار شود‪ ،‬سندروم التهاب روده‬ ‫شدیدتر می‌شود‪ ،‬بطوریکه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫آمریکایی به علت بی‌خوابی با این مشکل دست و‬ ‫پنجه نرم می‌کنند‪ .‬همچنین باید به این نکته اشاره‬ ‫کرد افرادی که از بیماری کرون رنج می‌برند‪ ،‬در‬ ‫صورت بی‌خوابی دو برابر سایر افراد در معرض خطر‬ ‫عود کردن این سندروم در مقایسه با افراد عادی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬تصادفات رانندگی‬ ‫رانندگی در حالت خواب آلودگی به اندازه رانندگی‬ ‫در زمان استفاده از مشروبات الکلی خطرناک است و‬ ‫از این‌رو توصیه می‌شود رانندگان در صورت بی‌خوابی‬ ‫اقدام به رانندگی نکنند‪ .‬خوابیدن در هنگام رانندگی‬ ‫به دلیل خیرگی و ثابت بودن وضعیت راننده امری‬ ‫معمول است که این موضوع خطر تصادف را افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫براساس تحقیقات انجام شده‪ ،‬خلبانان‪ ،‬رانندگان‬ ‫کامیون‪ ،‬پزشک‌های شیفت و افرادی که باید شب‌ها‬ ‫بیدار بمانند‪ ،‬بیش از سایرین در خطر خواب در زمان‬ ‫رانندگی قرار دارند که این موضوع شانس تصادف را‬ ‫باال می‌برد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬درد‬ ‫افرادی که از مشکالتی نظیر دردهای مزمن رنج‬ ‫می‌برند‪ ،‬معموالً نمی‌توانند به میزان کافی بخوابند‪،‬‬ ‫چراکه در د نقطه‌ای از بدن در زمان خواب وی را‬ ‫بیدار می‌کند‪ .‬اخیراً محققان به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که بی‌خوابی می‌تواند باعث افزایش درد در افراد‬ ‫شود‪ .‬تحقیقات نشان می‌دهد که در صورت بیدار‬ ‫ماندن‪ ،‬مقاومت فرد در برابر دردهای ایجاد شده‬ ‫کمتر شده و در نتیجه فرد مورد نظر کمتر از پیش‬ ‫قادر است تا محرک‌های درد را تحمل کند‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬دیابت‬ ‫بیدار ماندن در ساعاتی که بدن براساس ساز و کارش‬ ‫برای خوابیدن و کاهش متابولیسم آماده می‌شود‪ ،‬در‬ ‫صورت استمرار می‌تواند منجر به ایجاد مقاومت در‬ ‫برابر انسولین و در نتیجه مبتال شدن به بیماری‬ ‫دیابت نوع دوم شود‪ .‬براساس تحقیقات انجام شده‬ ‫روی نوجوانان‪ ،‬مشخص شده که تغییرات برای باال‬ ‫بردن میزان خواب افراد خطر ابتال به بیماری دیابت‬ ‫را کاهش می‌دهد‪ .‬همچنین باید به این موضوع‬ ‫اشاره کرد که با وجود رعایت رژیم غذایی‪ ،‬در صورت‬ ‫مداومت در کم‌خوابی خطر ابتال به بیماری دیابت‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬به هم ریختگی‬ ‫در صورتی که دقت کرده باشید‪ ،‬افرادی که دچار‬ ‫بی خوابی هستند‪ ،‬در شرایط آرمانی خود به سر‬ ‫نمی‌برند‪ .‬تحقیقات صورت گرفته حاکی از این‬ ‫موضوع است‪ ،‬جراحانی که کمتر از سایرین‬ ‫می‌خوابند‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۳۲‬درصد بیشتر دچار اشتباه‬ ‫می‌شوند‪ .‬همچنین ورزشکارانی که عملکرد آن‌ها‬ ‫رابطه مستقیمی با تمرکز دارند‪ ،‬در صورت بی‌خوابی‬

‫نمی‌توانند نتیجه الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬سرطان‬ ‫محققان هنور در ابتدای راه تحقیقات برای یافتن‬ ‫رابطه بین کم خوابی و سرطان هستند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بی‌خوابی منجر به ضعف سیستم ایمنی‬ ‫بدن شده و بدن را برابر ابتال به بیماری‌ها قرار‬ ‫می‌دهد‪ ،‬می‌توان انتظار داشت که شانس ابتال به‬ ‫انوع سرطان‌ها نیز با استمرار بی خوابی افزایش یابد‪.‬‬ ‫تحقیقات اولیه دانشمندان نیز با تأیید این موضوع‪،‬‬ ‫خطر ابتال به سرطان‌هایی نظیر پستان و سرطان‬ ‫روده بزرگ را در افرادی که دچار اختالالت خواب‬ ‫هستند‪ ،‬باال عنوان کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬مشکالت حافظه‬ ‫اختالل خواب در افراد سالخورده می‌تواند ساختار‬ ‫حافظه بلند مدت را در این افرا د تغییر دهد‪.‬‬ ‫همچنین مشکالتی نیز در حافظه مرتبط با خواب‬ ‫در جوانان رویت شده که دچار کمبود خواب هستند‪.‬‬ ‫تحقیقات صورت گرفته در سال ‪ ۱۹۲۴‬نشان از این‬ ‫دارد‪ ،‬افرادی که بیشتر می‌خوابند‪ ،‬دچار فراموشی‬ ‫کمتری شده و حافظه آن‌ها بهتر عمل می‌کند‪ .‬کم‬ ‫خوابی نشانه‌های آلزایمر را در افراد تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬اختالالت ژنتیکی‬ ‫براساس تحقیق جامعی که در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫برای سنجش تأثیر میزان خواب روی افراد انجام‬ ‫گرفت‪ ،‬تمام جنبه‌های منفی بی خوابی بر سالمتی‬ ‫انسان‌ها مشخص شد‪ .‬براساس یافته دانشمندان‬ ‫کم‌خوابی باعث اختالل در عملکرد ژن‌های بدن‬ ‫انسان می‌شود‪ .‬براساس تحقیقات صورت گرفته‪،‬‬ ‫در حالی که فردی در طول یک هفته هر شب‬ ‫کمتر از ‪ ۶‬ساعت بخوابد‪ ،‬عملکرد بیش از ‪ ۷۰۰‬ژن‬ ‫مختل می‌شود‪ .‬از جمله ژن‌های مورد نظر می‌توان‬ ‫به مواردی اشاره کرد که رابطه مستقیم با سیستم‬ ‫حفاظتی بدن دارند‪.‬‬ ‫برخی از ژن‌ها براساس الگوی شبانه‌روز فعالیت‬ ‫می‌کنند که در صورت به هم خوردن الگوی خواب‬ ‫فرد‪ ،‬این ژن‌ها نمی‌توانند براساس الگوی معمول‬ ‫فعالیت کرده و در نتیجه ساز و کار فعالیت این جز‬ ‫از بدن دچار بی نظمی می‌شود‪.‬‬ ‫‪ .22‬ناخشنودی و افسردگی‬ ‫دانیل کانمان‪ ،‬روانشانسی است که جایزه نوبل را‬ ‫در زمینه روانشناسی از آن خود کرده است‪ .‬وی با‬ ‫انجام تحقیقی‪ ،‬از ‪ ۹۰۹‬نفر از زنانی که کار می‌کنند‪،‬‬ ‫خواسته تا جزئیات مربوط به حاالت روانی و‬ ‫احساسات خود را به‌صورت روزانه ثبت کنند‪ .‬هرچند‬ ‫اختالف در درآمد این خانم‌ها کمی در روحیه این‬ ‫افراد تاثیرگذار است‪ ،‬اما کم خوابی را باید یکی از‬ ‫دو عامل تاثیرگذاری خواند که بیشترین اثر را در‬ ‫افسردگی و ناخشنودی افراد دارند‪.‬‬ ‫مرگ‬ ‫بسیاری از بیماری‌ها ریشه در کم‌خوابی و کاهش‬ ‫تعداد ساعات خواب دارند‪ .‬اما افرادی که روزانه کمتر‬ ‫از ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ساعت بخوابند‪ ،‬دچار مرگ زودرس خواهند‬ ‫شد‪ .‬به بیان بهتر خوابیدن کمتر از میزان توصیه‬ ‫شده شانس مرگ را در سنین پایین‌تر افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬


‫ایستگاه سالمتی‬ ‫‪ 22‬بالیی که کم‌خوابی سرتان‌ می‌آورد‬ ‫بی‌خوابی در حافظه کوتاه مدت نیز بی تأثیر نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه حافظه کوتاه مدت بخش مهمی از‬ ‫چرخه یادگیری است‪ ،‬از این‌رو بی‌خوابی می‌تواند‬ ‫تأثیر شگرفی روی توانایی افراد برای به یاد آوردن‬ ‫کلماتی داشته باشد که روز پیش آن‌ها را به حافظه‬ ‫خود سپرده‌اند‪.‬‬ ‫ن می‌آوردبی‌خوابی از‬ ‫‪ 22‬بالیی که کم‌خوابی سرتا ‌‬ ‫جمله مشکالت رایج میان انسان‌ها در دوران معاصر‬ ‫است‪ .‬دل‌مشغولی‌های بیش از حد انسان‌ها‪ ،‬آن‌ها را‬ ‫دچار کم‌خوابی می‌کند که این موضوع می‌تواند از‬ ‫نظر جسمی و روانی اثرات مخربی بر سالمت افراد‬ ‫کم‌خواب یا دیرخواب بگذارد‪ .‬برخی از موارد این‬ ‫سرانجام ناخوشایند در ادامه منتشر شده است‪.‬‬ ‫در جوامع شهری امروزی‪ ،‬بی‌خوابی یکی از‬ ‫مشکالتی محسوب می‌شود که می‌توان بروز آن را‬ ‫در میان بسیاری از افرا د به روشنی دید‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۴۲‬میالدی متوسط ساعت خواب هشت ساعت‬ ‫بود‪ ،‬اما هم‌اکنون این میزان به ‪ ۸/۶‬ساعت در هر‬ ‫شب رسیده است‪ .‬میزان متوسط خواب ایده‌آل برای‬ ‫هر فرد بالغ در طول ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز بین ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۹‬ساعت است‪.‬‬ ‫براساس آمارهای منتشر شده‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از آمریکایی روزانه کمتر از هفت ساعت می‌خوابند‪،‬‬ ‫بر این اساس بیش از ‪ ۷۰‬میلیون نفر از آمریکایی‌ها‬ ‫دچار کمبود و اختالالت خواب هستند‪ .‬با اینکه‬ ‫همگان از اهمیت میزان مناسب برای خوابیدن آگاه‬ ‫هستند‪ ،‬اما باز هم شاهد کم خوابی مخصوصاً در‬ ‫میان جوانان هستیم‪.‬‬ ‫در جامعه ایرانی اغلب جوانان پس از بازگشت از‬ ‫محل کار یا دانشگاه مشغول اموراتی نظیر تماشای‬ ‫انواع سریال‌ها‪ ،‬فیلم‌های سینمایی یا انجام بازی و‬ ‫وب‌گردی هستند‪ ،‬از این‌رو بی‌خوابی در کشورمان‬ ‫نیز به مشکلی در میان جوانان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫برخی از آسیب‌ها‪ ،‬مشکالت و خطراتی که احتمال‬ ‫بروز آن‌ها در صورت کم‌خوابی زیاد خواهد بود در‬ ‫ادامه ذکر شده است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کج خلقی‬ ‫براساس تحقیقات انجام شده از سوی جمعی از‬ ‫محققان‪ ،‬بد خلقی از جمله موارد مشهودی است که‬ ‫می‌توان این موضوع را از شکایات متعدد اطرافیان‬ ‫افرادی که کمتر از میزان طبیعی می‌خوابند‪،‬‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬این تیم از محققان شماری از افراد‬ ‫کم‌خواب را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند و به این نتیجه‬ ‫رسیده‌اند که این افراد در برابر برخی مسائل واکنش‬ ‫تندتری نشان می‌دهند‪ .‬برای مثال می‌توان به ایجاد‬ ‫مزاحمت در زمانی اشاره کرد که این افراد مشغول‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سردرد‬ ‫با وجود اینکه دانشمندان در قرن اخیر به ارتباط بین‬

‫‪34‬‬

‫کم‌خوابی و سردرد پی برده‌اند‪ ،‬اما هنوز نتوانسته‌اند‬ ‫به روشنی ارتباط بین سردرد و کم‌خوابی را پیدا‬ ‫کنند‪ .‬دردهای مزمنی نظیر میگرن در اثر کم‌خوابی‬ ‫شدت می‌گیرند‪ .‬براساس تحقیقات انجام شده‬ ‫توسط دانشمندان‪ ۳۶ ،‬تا ‪ ۵۸‬درصد از افرادی که‬ ‫مبتال به اختالالت تنفسی در زمان خواب هستند‪،‬‬ ‫با سردردهای غیرقابل وصفی در زمان بیدار شدن‬ ‫روبرو می‌شوند‪ .‬دلیل این سردردها بیدار شدن‌های‬ ‫متوالی در طول خواب است که به بی‌خوابی منجر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ناتوانایی در یادگیری‬ ‫بی‌خوابی در میان نوجوانان و جوانان به موضوعی‬ ‫همه‌گیر تبدیل شده است‪ .‬مطالعات دانشمندان‬ ‫حکایت از این دارد که تعویض ساعت آغاز به کار‬ ‫مدارس راهنمایی از ساعت ‪ ۷:۳۰‬به ‪ ۸:۳۰‬منجر به‬ ‫باال رفتن نمره دانش آموزان در شماری از درس‌ها‬ ‫شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نمره دانش آموزان در‬ ‫درسی نظیر ریاضی و قرائت به ترتیب ‪ ۲‬و ‪ ۱‬امتیاز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بی‌خوابی در حافظه کوتاه مدت نیز بی تأثیر نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه حافظه کوتاه مدت بخش مهمی از‬ ‫چرخه یادگیری است‪ ،‬از این‌رو بی‌خوابی می‌تواند‬ ‫تأثیر شگرفی روی توانایی افراد برای به یاد آوردن‬ ‫کلماتی داشته باشد که روز پیش آن‌ها را به حافظه‬ ‫خود سپرده‌اند‪.‬‬ ‫در یک مطالعه دیگر دانشمندان به این نتیجه‬ ‫رسیده‌اند که در صورت تمایل به یادگیری و مطالعه‬ ‫یک موضوع برای اولین بار و تکرار آن‪ ،‬بی‌خوابی‬ ‫می‌تواند تأثیر منفی داشته باشد‪ .‬این تأثیر منفی‬ ‫حتی پس از به خواب رفتن بعد از یادگیری نیز از‬ ‫بین نمی‌رود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬افزایش وزن‬ ‫افرادی که دچار اختالالت خواب هستند و به میزان‬ ‫کافی نمی‌خوابند‪ ،‬دچار اختالالت هورمونی شده و‬ ‫در نتیجه اشتهای بیشتری برای خوردن غذاها با‬ ‫کالری باال دارند که این موضوع بسیار خطرناک‬ ‫است‪ .‬هرچند در زمان بیدار بودن می‌توان کالری‬ ‫بیشتری را سوزاند‪ ،‬اما این میزان کالری سوخته‬ ‫شده در برابر حجم بیشتری از کالری‌ها که پس از‬ ‫خوردن غذا وارد بدن می‌شود‪ ،‬تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کاهش بینایی‬

‫کم خوابی می‌توان مشکالتی را در بینایی افراد ایجاد‬ ‫کند که از جمله آن می‌توان به ایجاد دید تونلی‪ ،‬دو‬ ‫بینی و تار شدن بینایی اشاره کرد‪ .‬میزان بی‌خوابی‬ ‫رابطه مستقیمی با اختالالت بینایی دارد‪ ،‬بطوریکه‬ ‫هر چه میزان بی‌خوابی بیشتر باشد‪ ،‬احتمال ایجاد‬ ‫اختالالت بیشتر شده و در نتیجه مشکالت زیادی‬ ‫نیز برای فرد مورد نظر پیش می‌آید‪ .‬همچنین امکان‬ ‫ایجاد توهم آشکار نیز در افراد کم خواب وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بیماری قلبی‬ ‫دانشمندان با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که با بیدار ماندن افراد برای بیش از ‪ ۸۸‬ساعت‪ ،‬فشار‬ ‫خون افزایش می‌یابد‪ .‬براساس یافته‌های محققان‪،‬‬ ‫افرادی که در هر شبانه روز تنها ‪ ۴‬ساعت می‌خوابند‬ ‫در مقایسه با افرادی که ‪ ۸‬ساعت می‌خوابند‪ ،‬ضربان‬ ‫قلب باالتری دارند‪ .‬غلظت پروتئین واکنشی نوع ‪C‬‬ ‫که یکی از عالمت‌های ابتال به بیماری‌های قلبی‬ ‫است در افرادی که کم‌خواب هستند‪ ،‬بیش از‬ ‫سایرین به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کند شدن تصمیم گیری‬ ‫عکس‌العمل و به بیان بهتر سرعت عمل افراد در اثر‬ ‫بی‌خوابی تحت تأثیر قرار می‌گیرد‪ .‬دانشمندان برای‬ ‫اثبات ادعای خود‪ ،‬آزمایش‌هایی را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫محققان دو گروه از دانشجویان را مور د آزمایش‬ ‫قرار دا ده‌اند‪ ،‬بطوریکه تست‌هایی را در رابطه با‬ ‫تصمیم‌گیری سریع به عمل آورده‌اند‪ ،‬با این تفاوت‬ ‫که یکی از دو گروه در میان تست خوابیده‌اند‪ ،‬ولی‬ ‫گروه دیگر چنین اجازه‌ای نداشته‌اند‪ .‬نتیجه تست‬ ‫گویای این موضوع است که افرادی که خوابیده‌اند‪،‬‬ ‫به شکل بهتری به سواالت پاسخ داده‌اند‪ .‬این تست‬ ‫در مورد ورزشکاران نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ .۸‬آسیب‌پذیری در مقابل بیماری‌ها‬ ‫سازمان دفاعی بدن‪ ،‬وظیفه مبارزه با انواع باکتری‌ها و‬ ‫به بیان بهتر میکروارگانیسم‌ها را دارا است‪ ،‬بطوریکه‬ ‫حتی در صورت زخمی شدن نقطه‌ای از بدن و ایجاد‬ ‫زخم‪ ،‬سیستم دفاعی قادر است از نفوذ میکروب‌ها به‬ ‫بدن از ناحیه آسیب دیده و ایجاد عفونت جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬حال در صورت بی‌خوابی حتی برای یک شب‪،‬‬ ‫سیستم دفاعی بدن به اندازه‌ای ضعیف می‌شود که تا‬ ‫حدودی قدرت آن برای مبارزه با میکرو ارگانیسم‌ها‬ ‫از بین می‌رود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ادرار بیش از حد معمول‬ ‫زمانی که انسان به خواب می‌رود‪ ،‬سیستم تولید‬ ‫ادرار در بدن فرآیند آرام‌تری را در پیش می‌گیرد و‬ ‫از این‌رو است که اغلب افراد در زمان خواب نیازی‬ ‫به استفاده از سرویس‌های بهداشتی ندارند‪ .‬اما‬ ‫زمانی که فردی در طول شب بیدار می‌ماند‪ ،‬خبری‬ ‫از فرآیند آرام تولید ادرار نیست‪ .‬دانشمندان چنین‬ ‫وضعیتی را تولید بیش از حد ادرار شبانه می‌نامند‪.‬‬


‫! ‪Ein Anwalt kostet wineger als keiner‬‬

‫داشتن یک وکیل هزینه ی ارزانتری از نداشتن او در بر دارد!‬ ‫آقای پدرام دهقانی متولد شهر هامبورگ بوده و‬ ‫دوره ی تحصیالت اولیه و همچنین دانشگاهی خود‬ ‫را نیز در این شهر به پایان رسانده است‪ .‬وی از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬دفتر وکالت خود را افتتاح نموده و در رشته‬ ‫های تخصصی زیر به عنوان وکیل ‪ ,‬مشغول فعالیت‬ ‫می باشد‪:‬‬ ‫• امور جزایی و جنایی‬ ‫• مالک و مستاجر ‪WEG‬‬ ‫• تصادفات و تخلفات رانندگی‬ ‫• دعاوی مهندسی و اجرایی ساختمان و تاسیسات‬ ‫(قبل و بعد از اجرا)‬ ‫• مشاوره و تنظیم قراردادهای مربوطه؛ شامل ‪:‬‬ ‫اجاره‪ ,‬نوسازی‪ ,‬تعمیرات‪ ,‬توسعه و تفکیک هر نوع‬ ‫ملک‬ ‫• دعاوی شهرداری و ادارات مربوطه در اموری چون‪:‬‬ ‫پروانه ی ساخت و مجوزهای دیگر‬ ‫ایشان با تاکید بر اهمیت موضوع مشاوره پیش از‬ ‫هر اقدام مهم اقتصادی ـ به خصوص امور امالک که‬ ‫مستلزم پرداخت هزینه های هنگفتی می باشد ‪-‬‬ ‫اشاره به این مثال ساده نمودند که افراد‪ ,‬حتی برای‬

‫خرید یک دستگاه تلویزیون نیز اقدام به مشاوره و‬ ‫تحقیق می نمایند‪ .‬بدیهی است‪ ,‬در موارد مهمتری‬ ‫چون ملک نیاز مبرم به مشاوره « البته مشاوره با‬ ‫متخصص این امر» گریزناپذیر و موکد میباشد‪.‬‬ ‫تذکر این نکته از طرف ایشان به عنوان یک وکیل‬ ‫متخصص در امور مسکن بسیار جای تامل و تفکر‬ ‫دارد‪ .‬چه بسا اطراف ما پر است از افرادی که بدون‬ ‫مشاوره اقدام به نوسازی‪ ,‬تفکیک ‪ ,‬خرید و ‪ ...‬مسکن‬ ‫خود نموده و درصد بسیار باالیی از این افراد موفق‬ ‫به دستیابی به هدف مورد نظر خود در زمان مقرر‬ ‫و به خصوص بدون پرداخت هزینه های اضافی‬ ‫نشده اند‪ .‬که البته قطعا منظورایشان تعویض یک‬ ‫پنجره و یا دکور آشپزخانه نیست‪.‬ایشان بر این نکته‬ ‫تاکید دارند که در موار دی‪ ,‬افرا د به دلیل بستن‬ ‫قراردادهای ناقص و بدون مشاوره ‪ ,‬هزینه ی یک‬ ‫خانه ی ویالیی جهت سکونت افراد خانواده ‪,‬بعضا‬ ‫در ناچار به پرداخت هزینه های دو برابر شده ونیز‬ ‫قادر به هیچگونه شکایت و پی گیری نمی باشند !!!‬ ‫وی در پاسخ به پرسش ما که چگونه عالوه بر‬ ‫تخصص خود‪ ,‬اطالعات بیشتر و تخصصی تری‬

‫در زمینه ی ساخت‪ ,‬اجرا و حتی کیفیت مصالح‬ ‫ساختمانی دارند؛ به سابقه ‪ ۳۵‬ساله ی پدرش در‬ ‫ضمینه ی طراحی ساختمان‪ ,‬مهندسی و اجرا اشاره‬ ‫نمود و نیز متذکر شد که طی دوران تحصیل‪ ,‬در‬ ‫کنار پدر و برادر (که وی نیز مهندس ساختمان‬ ‫است) مشغول به کار(مراحل مختلف تئوری و عملی‬ ‫نقشه کشی و غیره ) و کسب تجربه بوده و از نزدیک‬ ‫شرایط گوناگونی را لمس نموده که منجر به کسب‬ ‫تجربیات گرانبهایی گردیده و اکنون باعث موفقیت‬ ‫بیشتر او در رشته ی تخصصی خود شده است‪.‬‬ ‫توصیه ی ایشان به هموطنان و خوانندگان مجله‬ ‫این است که به جای نگرانی و ترس از اقدام به‬ ‫خرید و یا نوسازی و ‪ ...‬با مراجعه به وکالی متخصص‬ ‫و مشاورین مجرب‪ ,‬با خاطری آسوده به اهداف و‬ ‫خواسته هایشان جامه ی عمل بپوشانند‪ .‬ایشان‬ ‫صمیمانه پذیرای شما موکلین عزیز در دفتر وکالت‬ ‫خود بوده و جهت جلوگیری از هر گونه مشکل موثر‪,‬‬ ‫همراه و در کنار شما تا رسیدن به اهدافتان خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تنظیم مصاحبه‪ :‬نازنین اصفهانی‬

‫کودکان دروغگو حافظه بهتری دارند‬

‫اما لزوما در به خاطر سپردن تصاویر (حافظه بصری)‬ ‫بهتر عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫محققان می گویند دلیل این مسئله آن است که‬ ‫دروغگویی مستلزم به خاطر سپردن حجمی از‬ ‫اطالعات شفاهی (برای لو نرفتن) است که در عمل‬ ‫باعث کم اهمیت شدن اطالعات تصویری می شود‪.‬‬ ‫دکتر النا هویکا از محققان دانشگاه شفیلد می‬

‫پژوهشگران روان شناسی در مجموعه آزمایش هایی‬ ‫روی کودکان شش و هفت ساله‪ ،‬فرصت تقلب در‬ ‫بازی و دروغ گفتن درباره رفتارشان را برای آنها‬ ‫فراهم کردند‪.‬‬ ‫آنها به این نتیجه رسیدند که کودکانی که راحت تر‬ ‫دروغ می گویند‪ ،‬در امتحان های شفاهی حافظه و به‬ ‫خاطر سپردن کلمات بهتر عمل می کنند‪ .‬آنها می‬ ‫توانند با وجود گفتن دروغ های خرده ریز‪ ،‬به خوبی‬ ‫از پس الپوشانی آن بربیایند و خود را لو ندهند‪.‬‬ ‫محققان دانشگاه فلوریدای شمالی‪ ،‬شفیلد و‬ ‫استرلینگ‪ ،‬در مقاله ای در نشریه روان شناسی‬ ‫تجربی کودک نتیجه تحقیق شان روی ‪ ۱۱۴‬کودک‬ ‫از مدارس بریتانیا را منتشر کردند‪.‬‬ ‫آنها با استفاده از دوربین مخفی در جریان یک بازی‬

‫‪32‬‬

‫پرسش و پاسخ‪ ،‬کودکانی را که یواشکی به جواب ها‬ ‫سرک می کشیدند را تحت نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫قدرت الپوشانی‬ ‫یک یافته تا حدودی غیرمنتظره این تحقیق این‬ ‫بود که تنها یک چهارم کودکان با نگاه به جواب ها‬ ‫تقلب کردند‪.‬‬ ‫سوال و جواب های بیشتر این امکان را برای محققان‬ ‫فراهم آورد که دریابند کدام یک از کودکان دروغ‬ ‫گوهای خوبی هستند و کدام یک بلد نیستند خوب‬ ‫دروغ بگویند‪.‬‬ ‫پژوهشگران بیش از هر چیز به دنبال ارزیابی توان‬ ‫کودکان برای الپوشانی دروغ هایشان بودند‪.‬‬ ‫در آزمایش هایی‪ ،‬دروغ گوهای بهتر نشان دادند که‬ ‫حافظه بهتری برای به خاطر سپردن کلمات دارند‪،‬‬

‫گوید‪«:‬درست است که والدین معموال از دروغ گویی‬ ‫فرزندانشان خیلی خوشحال نمی شوند‪ ،‬اما دست‬ ‫کم می توانند دلخوش باشند که کو دکانشان در‬ ‫روند فکر کردن و همین طور مهارت های مربوط به‬ ‫حافظه بهتر از دیگران عمل می کنند»‪.‬‬


‫ﺪﺩدﺭرﺸﺷﻬﮭﮫﺮﻫﮬﮪھﺎﻤﻣﺒﺑﻮﻭوﺭرﮓﮒگ !‬

‫ﻮﻭوﻟﯽ ﺒﺑﺮﺍاﯼی ﻜﮑﮐﻮﻭوﺪﺩدﻜﮑﮐﺎﻦﻥن ﻮﻭو ﺒﺑﺰﺭرﮕﮔﺴﺳﺎﻻﻦﻥن !‬

‫‪Scientific and Systematic M‬‬

‫‪Harmony‬‬

‫‪House Art Music‬‬

‫‪Phone Number : 040/466 30530 Cellphone Number : 0176-82362467‬‬ ‫‪Website : www.harmony58hamburg.com Email : info@harmony58hamburg.com‬‬

‫‪Address : Von-Essen Str.58 / 22081 Hamburg‬‬

‫ﻛﮐﺮﻳﯾﻮﻛﮐﻲﯽ ﻱﯼیي ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻧﻲﯽ ﺑﺮﺍاﻱﯼیي‬ ‫ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍاﻧﻲﯽ ﻛﮐﻪ ﺩدﻭوﺳﺖ‬ ‫ﺩدﺍاﺭرﻧﺪ ﺁآﻭوﺍاﺯز ﺧﻮﻧﺪﻥن ﻳﯾﺎﺩد‬ ‫ﺑﻜﮑﻴﯿﺮﻧﺪ !‬ ‫‪-----‬‬‫ﺍاﺛﺮ ﺣﻤﻴﯿﺪ ﻧﺠﻔﻲﯽ‬

‫ﻧﺖ ﺁآﻫﻨﮕﻬﺎﻱﯼیي ﻣﻌﺮﻭوﻑف ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻧﻲﯽ !‬ ‫! ‪Iranian Sheet Music‬‬

‫‪Cellphone Number : 0176-82362467‬‬


‫ﻫﮬﮪھﻨﻧﺮﺴﺳﺮﺍاﯼی ﻤﻣﻮﻭوﺴﺳﯿﯾﻘﯽ‬

‫ﺁآﻤﻣﻮﻭوﺯزﺶﺵش ﻤﻣﻮﻭوﺴﺳﯿﯾﻘﯽ ﺒﺑﻄﻃﻂﻁطﺮﯿﯾﻘﻪ ﻋﻠﻤﻣﯽ ﻮﻭو ﺍاﺼﺻﻮﻭو‬

‫¡ ‪Music Classes For Children & Adults‬‬

‫ﺒﺑﯿﯾﻮﻭوﮕﮔﺮﺍاﻓﯽ ﻜﮑﮐﻮﻭوﺗﺎﻫﮬﮪھﯽ ﺍاﺯز ﺤﺣﻤﻣﯿﯾﺪﺩد ﻨﻧﺠﺟﻔﯽ ﻤﻣﺎﺴﺳﺲﺱس ﻮﻭو ﺁآﻤﻣﻮﻭوﺯزﺸﺷﮕﮔﺮ ﻫﮬﮪھﻨﻧﺮﺴﺳﺮﺍاﯼی ﻤﻣﻮﻭوﺴﺳﯿﯾﻘﯽ ‪:‬‬

‫ﺩدﺭر ﺳﻦ ‪ 15‬ﺳﺎﻟﮕﻲﯽ ﻓﺮﺍاﮔﻴﯿﺮﻱﯼیي ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻲﯽ ﺭرﺍا ﺁآﻏﺎﺯز ﻣﻴﯿﻨﻤﺎﻳﯾﺪ ! ﺳﺎﻝل ﻫﺎﻯى ﺁآﻏﺎﺯزﻳﯾﻦ ﺩدﻭوﺭرﻩه ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺩدﺭر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕت ﻫﻨﺮﻯى ﺩدﺑﻴﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯى‬ ‫ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻥن ﻣﻘﺎﻡم ﺍاﻭوﻝل ﺭرﻭو ﻛﮐﺴﺐ ﻭو ﺩدﺭر ﺳﺎﻝل ‪1350‬ﺑﻪ ﺍاﺭرﻛﮐﺴﺘﺮ ﻛﮐﻮﺩدﻙﮎکك ﺭرﺍاﺩدﻳﯾﻮ ﺳﺮﺍاﺳﺮﻯى ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻥن ﻭوﺍاﺭرﺩد ﻣﻴﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭو ﺑﺪﻳﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﯿﺐ ﺯزﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ ﺍاﻱﯼیي ﻫﻨﺮﻱﯼیي ﻳﯾﺶ ﺁآﻏﺎﺯز ﻭو ﺩدﺭر ﺍاﺩدﺍاﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝل ﺑﻌﺪ ﺩدﺭر ﭘﻰ ﺗﺪﺭرﻳﯾﺲ ﺩدﺭر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻰ ﺳﺮﺍاﻯى ﻫﻨﺮ ﻣﺪﺭرﺳﻪ ﺍاﻯى ﺑﻨﺎﻡم‬ ‫ﻛﮐﺎﺭرﮔﺎﻩه ﻫﻨﺮ ﺭرﺍا ﺩدﺭر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍاﻥن ﺗﺄﺳﻴﯿﺲ ﻣﻴﯿﻨﻤﺎﻳﯾﺪ ! ﺳﺎﻝل ‪ 1362‬ﺑﺪﻧﺒﺎﻝل ﻧﺎﺭرﺳﺎﺋﻴﯿﻬﺎﻳﯾﻰ ﻛﮐﻪ ﻓﺮﺍا ﺭرﺍاﻩه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍاﻥن ﻗﺮﺍاﺭر ﻣﻴﯿﮕﻴﯿﺮﻩه‬ ‫ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻥن ﺭرﺍا ﺗﺮﻙﮎکك ﻭو ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺁآﻟﻤﺎﻥن ﻣﻬﺎﺟﺮﺕت ﻭو ﺩدﺭر ﺳﺎﻝل ‪ 1987‬ﻣﻴﯿﻼﺩدﻯى ﺑﻪ ﻛﮐﻨﺴﺮﻭوﺍاﺗﻮﺍاﺭرﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻰ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭرﮒگ ﻭوﺍاﺭرﺩد ﻣﻴﯿﺸﻮﺩد ‪.‬‬

‫ﺩدﺭر ﺳﺎﻝل ‪ 1991‬ﺍاﺯز ﻛﮐﻨﺴﺮﻭوﺍاﺗﻮﺍاﺭر ﻣﺬﻛﮐﻮﺭر ﺩدﺭر ﺭرﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﯿﻢ ﻭو ﺗﺮﺑﻴﯿﺖ ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻰ ﻭو ﺍاﺭرﻛﮐﺴﺘﺮﺍاﺳﻴﯿﻮﻥن ) ﺗﻨﻈﻴﯿﻢ ﺍاﺭرﻛﮐﺴﺘﺮ (‬ ‫ﻓﺎﺭرﻍغ ﺍاﻟﺘﺤﺼﻴﯿﻞ ﻭو ﺩدﺭر ﺳﺎﻝل ‪ 1992‬ﺁآﻣﻮﺯزﺷﮕﺎﻩه ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻰ ﺑﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻠﻮﺩدﻯى ﺭرﺍا ﺩدﺭر ﺷﻬﺮ ﺩدﻭوﺳﻠﺪﻭوﺭرﻑف ﺗﺄﺳﻴﯿﺲ ﻣﻴﯿﻨﻤﺎﻳﯾﺪ ‪.‬‬

‫ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭرﺏب ﺁآﻣﻮﺯزﺷﻰ ﺩدﺭرﺭرﺍاﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﯿﺸﻮﺩد ﺗﺎ ﻛﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻯى ﺁآﻣﻮﺯزﺷﻰ ﻣﺘﻌﺪﺩدﻯى ﺭرﺍا ﺩدﺭر ﺯزﻣﻴﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻰﺗﺄﻟﻴﯿﻒ‬ ‫ﻭو ﺑﻪ ﺭرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﯾﺮ ﺩدﺭرﺁآﻭوﺭرﺩد ‪ .‬ﺣﺎﻝل ﺑﻪ ﺍاﺧﺘﺼﺎﺭر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍاﺩدﻱﯼیي ﺍاﺯز ﺗﺎﻟﻴﯿﻔﺎﺕت ﺍاﻳﯾﺸﺎﻥن ) ﺣﻤﻴﯿﺪ ﻧﺠﻔﻲﯽ ( ﺍاﺷﺎﺭرﻩه ﻣﻴﯿﻜﮑﻨﻴﯿﻢ ‪.‬‬

‫ﺍاﺯز ﺗﺄﻟﻴﯿﻔﺎﺕت ﺣﻤﻴﯿﺪ ﻧﺠﻔﻲﯽ ‪:‬‬

‫‪ (1‬ﺭرﻭوﺵش ﺁآﻣﻮﺯزﺵش ﮔﻴﯿﺘﺎﺭر ﺑﻪ ﺷﻴﯿﻮﻩه ﻛﮐﻼﺳﻴﯿﻚﮏ‪ ،‬ﭘﺎﭖپ ‪ ،‬ﺑﻠﻮﺯز‪ (2 .‬ﺭرﻭوﺵش ﺁآﻣﻮﺯزﺵش ﭘﻴﯿﺎﻧﻮ ﻭوﻛﮐﻰ ﺑﻮﺭرﺩد ﺑﻪ ﺷﻴﯿﻮﻩه ﻛﮐﻼﺳﻴﯿﻚﮏ‪ ،‬ﭘﺎﭖپ ‪ ،‬ﺑﻠﻮﺯز ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺍاﺻﻮﻝل ﻫﺎﺭرﻣﻮﻧﻰ ﻭو ﺑﺪﺍاﻫﻪ ﻧﻮﺍاﺯزﻯى ﺩدﺭر ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻰ ﭘﺎﭖپ ﻭو ﺑﻠﻮﺯز ‪ (4 .‬ﻗﻄﻌﺎﺕت ﺁآﺳﺎﻥن ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻧﻰ ﺑﺮﺍاﻯى ﮔﻴﯿﺘﺎﺭر ‪ (5‬ﻗﻄﻌﺎﺕت ﺁآﺳﺎﻥن ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻧﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍاﻯى ﭘﻴﯿﺎﻧﻮ ﻭو ﻛﮐﻰ ﺑﻮﺭرﺩد‪ (6 .‬ﺳﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺍاﻯى ﮔﻴﯿﺘﺎﺭر‪ (7 .‬ﺗﺮﺍاﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﭖپ ﺍاﻳﯾﺮﺍاﻧﻰ ﺍاﺯز ﺩدﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍاﻣﺮﻭوﺯز ﺩدﺭر ﭼﻬﺎﺭر ﺟﻠﺪ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻝل ‪ 2004‬ﺑﻪ ﺁآﻣﺮﻳﯾﻜﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕت ﻣﻴﯿﻨﻤﺎﻳﯾﺪ ! ﺳﺎﻝل ‪ 2006‬ﺩدﺭر ﺷﻬﺮ ﻟﻮﺱس ﺁآﻧﺠﻠﺲ ﻣﺮﻛﮐﺰ ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻲﯽ ﻣﻠﻮﺩدﻯى ﺭرﺍا ﺟﻬﺖ ﺁآﻣﻮﺯزﺵش ﻭو‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﯿﺪﺍاﺕت ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﺎﺋﻰ ﺩدﺍاﺋﺮ ﻣﻴﯿﻨﻤﺎﻳﯾﺪ ﻛﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁآﻥن ‪ ،‬ﻛﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻱﯼیي ﻣﺘﻌﺪﺩد ﺁآﻣﻮﺯزﺷﻲﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩد ﺩدﺭر ﻛﮐﺎﺭرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩدﻫﺎ ﺍاﻳﯾﺸﺎﻥن ﻣﻴﯿﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻝل ‪ 2015‬ﺑﻪ ﺁآﻟﻤﺎﻥن ﻣﺮﺍاﺟﻌﺖ ﻭو ﻣﺪﺭرﺳﻪ ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﻲﯽ ﻫﺎﺭرﻣﻮﻧﻲﯽ ﺭرﺍا ﺩدﺭر ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭرﮒگ ﺗﺎﺳﻴﯿﺲ ﻣﻴﯿﻨﻤﺎﻳﯾﺪ ‪.‬‬

‫‪Eine Kurze Biographie Von Hamid Najafi Hersteller Des House Art Music :‬‬

‫‪Hamid Najafi : gehört zu den in seinem Fachgebiet Musik verantwortungsbewussten Künstlern unserer‬‬ ‫‪Zeit und ist ein Anhänger wissenschaftlich fundierter Musik .‬‬

‫‪Hamid N. hat in Alter von 15 Jahren mit den Erlernen der Musik in Tehran begonnen . Fleiß Eifer und‬‬

‫‪seine euphorische und schöpferische Einstellung der Musik gegenüber, führten dazu, dass er im Jahre‬‬ ‫‪1971 in der kinder - Orchester vom Iranische Rundfunk aufgenommen wurde . Von da an startete‬‬

‫‪für ihn das Professionelle Musikunterricht in Musikschulen .‬‬

‫‪Von 1984 bis 1990 absolvierte er sein Musikstudium am Hamburger Konservatorium der Freien‬‬ ‫‪Hansestadt Hamburg und qualifizierte sich für Musikerziehung .‬‬

‫‪Hamid N. hat von 1986 bis zum Jahre 1993 in den Städten Hamburg , Düsseldorf , Aachen und‬‬

‫‪Vereinigte Staaten von Amerika ( Los Angeles ) Musikunterricht gegeben . Das Vorliegende Buch ist das‬‬ ‫‪Resultat seiner Lang jährigen Erfahrungen . Er hofft , in derUnendlichen Welt der Musik durch seinen bescheidenen‬‬

‫‪Beitrag den Schülern und Musikinteressierten gegenüber mit Rat und Tat zu Seite Stehen zu Können .‬‬

‫ﻛﮐﻮﻙﮎکك ﻭو ﺗﻌﻤﻴﯿﺮﺍاﺕت ﭘﻴﯿﺎﻧﻮ !‬

‫‪Piano tuning and repair‬‬

‫‪Cellphone Number : 0176-82362467‬‬


28


27


26


‫جایزه انجمن فیزیک اروپا به فیزیکدان ایرانی مقیم آمریکا تعلق گرفت‬

‫یک فیزیکدان ایرانی مقیم آمریکا موفق به دریافت‬ ‫جایزه اپتیک و الکترونیک کوانتومی از انجمن‬ ‫فیزیک اروپا شد‪.‬‬ ‫به نوشته وبسایت انجمن فیزیک اروپا‪ ،‬دکتر بهرام‬ ‫جاویدی‪ ،‬فیزیکدان و استاد دانشگاه کانتیکات‬ ‫آمریکا این جایزه را به خاطر مطالعات و اقدامات‬ ‫خود در اپتیک‪ ،‬شامل تصویربرداری سه‌بعدی‪،‬‬ ‫نمایش سه‌بعدی و تصویربرداری سه بعدی از وقایع‬ ‫جاذب نور به دست آورده است‪.‬‬ ‫جایزه انجمن فیزیک اروپا یکی از معتبرترین جوایز‬ ‫جهانی در زمینه اپتیک و الکترونیک کوانتومی‬ ‫است که هر دو سال یکبار به باالترین دستاور دها‬ ‫در تحقیقات بنیادی و کاربردی فیزیک اپتیک تعلق‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬

‫این جایزه در مراسم ویژه‌ای در ‪ ۲۳‬ژوئن در جریان‬ ‫برگزاری کنفرانس لیزر و الکترواپتیک اروپا و‬ ‫کنفرانس الکترونیک کوانتومی اروپا در مونیخ‪ ،‬اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بهرام جاویدی‪ ،‬مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه‬ ‫جورج واشنگتن و کارشناسی ارشد و دکترای‬ ‫خو د در مهندسی الکترونیک را از دانشگاه ایالتی‬ ‫پنسیلوانیا گرفته است‪.‬‬ ‫فعالیت‌های تحقیقاتی اخیر جاویدی شامل تجسم و‬ ‫تشخیص سه بعدی اجسام در محیط‌های جاذب نور‬ ‫به وسیله تصویربرداری غیرفعال‪ ،‬تشخیص خودکار‬ ‫بیماری از طریق بیوفوتونیک با حس گرهای فشرده‌‬ ‫ارزان قیمت برای استفا ده در کشورهای در حال‬ ‫توسعه‪ ،‬امنیت اطالعات‪ ،‬رمز نگاری و شناسایی به‬

‫کمک تصویربرداری کوانتومی‪ ،‬حسگر تصویر سه‬ ‫بعدی منعطف و غیر تخت و تصویربرداری به شیوه‬ ‫بیولوژیکی است‪.‬‬ ‫پروفسور جاویدی پیش از این‪ ،‬موفق به کسب جایزه‬ ‫دنیس گیبر (‪ )2005‬و جایزه‌ دستاورد فناوری‬ ‫(‪ )2008‬شده است‪ .‬او همچنین در ‪ ۲۰۰۸‬برنده‌ی‬ ‫جایزه‌ مقاله دونالد جی فینک از ‪ IEEE‬و جایزه‌‬ ‫بنیاد سیمون گاگنهایم شد‪ .‬بنیاد الکساندر فون‬ ‫هامبولت آلمان در سال ‪ ۲۰۰۷‬جایزه‌ی هامبولت را‬ ‫به پروفسور جاویدی اختصاص داد‪.‬‬ ‫«سر جان برایان پندری»‪ ،‬دانشمند بریتانیایی نیز‬ ‫همراه با پروفسور جاویدی در ‪ ۲۳‬ژوئن جایزه اپتیک‬ ‫و الکترونیک کوانتومی​ را دریافت خواهد کرد‪.‬‬

‫ششمین موج انقراض انواع مهره‌داران آغاز شده است‬ ‫پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد که انقراض انواع‬ ‫حیوانات در ششمین موج «نابودی گروهی»‪ ،‬بیش‬ ‫از یک صد بار پرشتاب‌تر از دوره‌های پیشین است‪.‬‬ ‫انسان ‌هم به عنوان گونه‌ای از انواع «مهره‌داران»‪،‬‬ ‫یکی از قربانیان احتمالی این روند است‪.‬‬ ‫براساس جدیدترین گزارش گروه پژوهش‌گران سه‬ ‫دانشگاه پرینستون‪ ،‬است نفورد و برکلی آمریکا که‬ ‫در مجله‌ی «پیشرفت علم» روز جمعه (‪ ۱۹‬ژوئن)‬ ‫منتشر شده‪ ،‬تنوع جانوران مهره‌دار در سراسر جهان‬ ‫در حال کاهش است‪ .‬بنا به گفته‌ی ژرالدو سپاروس‪،‬‬ ‫مدیر این گروه پژوهشی که در دانشگاه ملی مکزیک‬ ‫تدریس می‌کند‪ ،‬در صورت ی که برای جلوگیری از‬ ‫«شتاب سرسام‌آور» انقراض گونه‌ها‪ ،‬اقدامات اساسی‬ ‫صورت نگیرد‪« ،‬میلیون‌ها سال» طول خواهد کشید‬ ‫تا کره‌ی زمین به وضعیت عادی خود برگردد‪.‬‬ ‫این تحقیقات که بر اسا س فسیل‌های به‌جا مانده‬ ‫از جانوران مهره‌دار ر وی زمین طی ‪ ۵۴‬میلیون‬

‫‪24‬‬

‫سال قدمت آن صورت گرفته‪ ،‬سرعت مرگ و میر‬ ‫گروهی انواع مهره‌داران را در دوره‌ای که انسان هنوز‬ ‫وجود نداشته‪ ،‬با امروز مقایسه می‌کند‪ :‬به گفته‌ی‬ ‫ژرالدو سپاروس در گذشته‌ی بدون حضور انسان در‬ ‫یک قرن‪ ،‬تنها ‪ ۲‬نوع از میان ‪ ۱۰‬هزار گونه جانور‬ ‫مهره‌دار‪ ،‬منقرض می‌شد و در طی قرن گذشته این‬ ‫روند‪ ،‬با سرعت ‪ ۱۱۴‬برابر بیشتر از پیش در جریان‬ ‫است‪.‬‬

‫نابودی طبیعت؛ نابودی نوع بشر‬

‫پل اهرلیش‪ ،‬یکی دیگر از پژوهش‌گران این گروه که‬ ‫در دانشگاه استنفورد تدریس می‌کند‪ ،‬اطمینان دارد‬ ‫که ششمین موج انقراض انواع مهره‌داران در روی‬ ‫زمین آغاز شده است‪ .‬به گفته‌ی ژرالدو سپاروس‪،‬‬ ‫اگر جریان نابودی مهره‌داران با این روال پر شتاب‬ ‫ادامه پیدا کند‪« ،‬نوع بشر زودتر از آن‌چه تصور‬ ‫می‌رفت‪ ،‬از بین خواهد رفت‪».‬‬

‫آلودگی‌های زیست محیطی‪ ،‬افزایش دمای زمین‪،‬‬ ‫از میان رفتن جنگل‌ها‪ ،‬از عوامل تعیین‌کننده‌ی‬ ‫شتاب‌گیری انقراض گونه‌های مهره‌دار است‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش «اتحادیه‌ی جهانی حفظ محیط‬ ‫زیست ـ ‪ ۲۶ »IUCN‬درصد پستانداران و ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫دوزیستیان در خطر نابودی قرار دارند‪ .‬برآوردهای‬ ‫این گروه پژوهشی دانشگاهی‪ ،‬نشان می‌دهد که‬ ‫بیش از ‪ ۴۶۸‬گونه از مهره‌داران به دلیل دخالت‌های‬ ‫بی‌رویه‌ی انسان در محیط زیست نابود شده است؛‬ ‫از این تعداد ‪ ۶۹‬گونه پستاندار‪ ۸۰ ،‬گونه پرنده‪۲۴ ،‬‬ ‫گونه خزنده و ‪ ۱۴۶‬گونه دوزیست بوده‌اند‪.‬‬ ‫نویسندگان این گزارش در پایان از مسئوالن‬ ‫سیاست جهانی خواسته‌اند‪ ،‬تالش‌های خود را برای‬ ‫حفظ انواع جانوران در حال انقراض تشدید کنند‪،‬‬ ‫به ویژه محیط زیست طبیعی این جانوران را از بین‬ ‫نبرند و به بهره‌کشی از طبیعت پایان دهند‪.‬‬


‫دنیای هنر‬ ‫نصف احمق هایی که در خیابانند‪،‬‬ ‫از تو دیوانه ترند‪.‬‬

‫بازیگر‪ :‬جک نیکلسون‬ ‫فیلم‪ :‬پرواز بر فراز آشیانه فاخته‬ ‫خود شخصیت رمان کن کیسی‪ ،‬با همین اسم‪،‬‬ ‫تبدیل به شخصیتی محبوب شده بود‪ ،‬ولی خلق‬ ‫شخصیت مک مورفی توسط جک نیکلسون‪ ،‬با‬ ‫بازی پرهرج و مرجش‪ ،‬که مانند رهایی دهنده‬ ‫ای در برابر سیستمی می ایستد‪ ،‬او را شایسته‬ ‫دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر کرد‪.‬‬ ‫تراویس بیکل‬ ‫داری با من حرف می زنی؟ داری با من حرف‬ ‫می زنی؟‬

‫کوفتی ات نیستی‪ .‬تو تفاله ای هستی که با ساز‬ ‫دنیا می رقصی‪.‬‬

‫بازیگر‪ :‬براد پیت‬ ‫فیلم‪ :‬باشگاه مشت زنی‬ ‫تایلر داردن در فهرست مجله امپایر مقام نخست‬ ‫را کسب کرد ولی ما هرچه کردیم نتوانستیم‬ ‫در فهرستمان اولش کنیم! او‪ ،‬مانند بیشتر‬ ‫شخصیت های این فیلم‪ ،‬اصال مرد خوبی نیست‪.‬‬ ‫او هر بی اخالقی را که فکر کنید انجام می دهد‪،‬‬ ‫حتی از چربی بدنتان صابون درست می کند‪.‬‬ ‫او حتی از جیمز باند هم‪ ،‬که همه مردها زمانی‬ ‫می خواستند جای او باشند‪ ،‬بهتر است‪ .‬او یک‬ ‫رهبر ذاتی است‪ ،‬و در عین حال‪ ،‬یگ هیوالست؛‬ ‫و مهم تر از همه این ها‪ ،‬او نمونه ای از انسان‬ ‫مدرن است‪.‬‬ ‫ریک بلین‬ ‫من در اصیل بودن خیلی خوب نیستم‪ ،‬ولی‬ ‫خیلی سخت نیست که ببینی مشکالت سه تا‬ ‫آدم کوچک در این دنیای دیوانه به اندازه کپه‬ ‫لوبیایی هم نمی شود‪.‬‬

‫بازیگر‪ :‬رابرت دنیرو‬ ‫فیلم‪ :‬راننده تاکسی‬ ‫تراویس‪ -‬بیکل شخصیتی روان پریش است‬ ‫که دوست دار د خو دش را قهرمان درمانده‬ ‫های جامعه نشان دهد‪ .‬شاید خیلی راحت‬ ‫نباشد وقتی دنیرو شخصیتی مثل جیک الموتا‬ ‫را در فیلم «گاو خشمگین» خلق کرده‪ ،‬این‬ ‫شخصیتش را به عنوان یکی از بهترین شخصیت‬ ‫های تاریخ سینما بدانیم‪ .‬ولی رای است‪ ،‬و‬ ‫وظیفه ما‪ ،‬احترام به آن!‬ ‫تایلر داردن‬ ‫تو شغلی نیست‪ .‬تو پولی که در بانک داری‬ ‫نیستی‪ .‬تو ماشینی که سوارش می شوی نیستی‪.‬‬ ‫تو محتویات کیف پولت نیستی‪ .‬تو شلوار خاکی‬

‫‪22‬‬

‫بازیگر‪ :‬همفری بوگارت‬ ‫فیلم‪ :‬کازابالنکا‬ ‫همفری بوگارت با خلق نقش ریک بلین مهم‬ ‫ترین و بهترین شخصیت رمانیتک را در سینما‬

‫به تصویر کشید‪ .‬درست که ریک دقیقا یک‬ ‫ضدقهرمان نیست‪ ،‬ولی خودخواهی و بدگمانی‬ ‫خون سردی را از خود نشان می دهد‪ ،‬و با خون‬ ‫سردی بیشتری عشقی حقیقی و مبارزه برای‬ ‫مقاومت را هم دار د‪ .‬او در فهرست ما با رای‬ ‫اکثریت و قاطعی مقام اول را به دست آورد‪.‬‬ ‫ریک بلین‪ ،‬بوگارت و کازابالنکا‬ ‫• چند سال پیش در حراجی از اسناد تاریخی‪،‬‬ ‫عکسی از صحنه «کازابالنکا» پیدا شد که ریک‬ ‫را نشان می داد‪ ،‬در حالی که جلویش صفحه‬ ‫شطرنجی بود‪ .‬همراه عکس‪ ،‬نامه ای از همفری‬ ‫بوگارت به دوستی در نیویورک‪ ،‬که حرکت‬ ‫ویژه ای را در شطرنج نشان می داد‪ .‬دالل این‬ ‫حراجی توضیح دا د که بازی شطرنج در فیلم‬ ‫بازی واقعی ای بود که بوگارت در خالل فیلم‬ ‫برداری از طریق نامه نگاری با دوستش انجام‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫• اولین نمای فیلم ریک را نشان می دهد که‬ ‫در حال بازی شطرنج است؛ بازی شخصی و‬ ‫محبوب همفری بوگارت‪.‬‬ ‫• بوگارت برای این که هم قد اینگرید برگمن‬ ‫شود‪ ،‬کفش پاشنه بلند می پوشید‪.‬‬ ‫• در روزهای فیلم برداری‪ ،‬بوگارت به استودیو‬ ‫فراخوانده شد تا وسط کافه بایستد و سرش را‬ ‫تکان بدهد‪ .‬او اصال نمی دانست این سر تکان‬ ‫دا دن در داستان فیلم چه معنایی دار د‪ -‬ولی‬ ‫این تایید گروه موسیقی بود که در کافه آهنگ‬ ‫«مارسی» را می نواختم‪.‬‬ ‫• جمله «این جایم که به تو نگاه کنم‪ ،‬بچه»‪ ،‬در‬ ‫صحنه پاریسی‪ ،‬توسط بوگارت بداهه گفته شده‬ ‫و آن قدر خوب بود که دوباره در فیلم استفاده‬ ‫شد‪ .‬او در اصل این جمله را در فیلم «نیمه شب»‬ ‫(‪ )1934‬استفاده کرده بود‪ .‬هم چنین شایعه‬ ‫است که برگمان برای این که بتواند به خوبی‬ ‫انگلیسی صحبت کند‪ ،‬با عوامل می نشست و‬ ‫بازی می کرد‪ .‬بوگارت هم معموال بازی آن ها را‬ ‫تماشا می کرد و با تکان دادن سرش می گفت‪:‬‬ ‫«این جایم که به تو نگاه کنم‪ ،‬بچه»‪.‬‬ ‫• اینگرید برگمن برای این که بتواند کنار‬ ‫همفری بوگارت بازی کند‪ ،‬بارها فیلم «شاهین‬ ‫مالت» را تماشا کرد‪.‬‬


‫دنیای هنر‬

‫بازیگر‪ :‬اما تورمن‬ ‫فیلم‪ :‬بیل را بکش ‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫خلق شخصیت اول زنی‪ ،‬از کارگردانی که «سگدانی»‪-‬‬ ‫مردانه‪ -‬را نوشته و ساخته‪ ،‬کاری بی همتاست‪ .‬اما‬ ‫ترومن هم که نقش مشین کشتاری را بازی می کند‬ ‫و شمشیر را با مهارت استادی سامورایی در هوا تاب‬ ‫می دهد‪ ،‬نیمه دوم تکمیل کننده تارانتینو در این‬ ‫شخصیت بزرگ است‪« .‬بیل را بکش» بهترین عروس‬ ‫سینما را دارد‪.‬‬ ‫راکی بالبوا‬ ‫تنها کاری که می خواهم بکنم این است که مسابقه‬ ‫ای را ناک داون نشوم‪ .‬هیچ کس تاحاال در بازی با‬ ‫کرید برنده نشده‪ ،‬و اگر من بشوم‪ ،‬و آن زنگ به صدا‬ ‫در بیاید و من هم چنان سرپا ایستاده باشم‪ ،‬برای‬ ‫اولین بار در زندگی ام خواهم فهمید که دیگر آن‬ ‫ولگرد محله نبودم‪.‬‬

‫ولی کوبریک هم ثابت کرده بود که همیشه هر‬ ‫شخصیتی را به بازیگر درست خو دش می دهد‪.‬‬ ‫مک داول‪ ،‬چه در بخش اول فیلم که با دارودسته‬ ‫آرناشیستش دست به هر کاری می زند‪ ،‬و سپس در‬ ‫قالب بیماری که بری درمان شست و شوی مغزی‬ ‫می شود‪ ،‬کامال یک بیمار روانی است که حتی بهبود‬ ‫یافتنش هم بیننده را می ترساند‪.‬‬ ‫فارست گامپ‬ ‫زندگی مثل یک جعبه شکالت است‪ -‬شما هیچ وقت‬ ‫نمی فهمید چه خواهید گرفت‪.‬‬

‫بازیگر‪ :‬تام هنکس‬ ‫فیلم‪ :‬فارست گامپ‬ ‫همین بازی خارق العاده و نامتعارف تام هنکس در‬ ‫نقش فارست گامپ‪ ،‬که برایش یک جایزه اسکار‬ ‫همراه داشت‪ ،‬نشان از این دار د که این شخصیت‬ ‫اص ً‬ ‫ال یک احمق نیست و مردی است با قلبی بسیار‬ ‫بزرگ که برایش همه کار می کند‪.‬‬ ‫بازیگر‪ :‬سیلوستر استالونه‬ ‫فیلم‪ :‬راکی ‪ 1‬تا ‪6‬‬ ‫با احترام به رمبو‪ ،‬راکی هم چنان بهترین و‬ ‫افتخارآمیزترین نقش‪ ،‬و دل گرم کننده و پرامیدترین‬ ‫شخصیت استالونه است‪ .‬او بوکسوری واقعی است که‬ ‫معنای کلمه «ترک کردن» را نمی داند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫بازیگر‪ :‬سر آنتونی هاپکینز‬ ‫فیلم‪ :‬سکوت بره ها‬ ‫از سر آنتونی هاپکینز هرچه گفته شود‪ ،‬کم است‪.‬‬ ‫سکون و آرامشی که او به هانیبال داده‪ ،‬تمام خط‬ ‫داستان فیلم را تحت تاثیر خودش قرار می دهد‪.‬‬ ‫هرچند‪ ،‬در کنار این آرامشش‪ ،‬بیننده به آهستگی‬ ‫به روح حیوانی او پی می برد و شخصیت اصلی او‬ ‫برایش آشکار می شود‪ .‬الزم به ذکر است که جودی‬ ‫فاستر‪ ،‬بازیگر شخصیت کالریس استارلینگ‪ ،‬در این‬ ‫فیلم هم در فهرست ما در رده چهاردهم قرار گرفت‬ ‫و نمی شود از او و نقش مهمش در این فیلم یاد‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫جک تورانس‪ -‬آر‪.‬پی‪.‬مک مورفی‬ ‫آیا کوچک ترین تصوری داری که مسئله اخالقیات‬ ‫چیست؟‬

‫ویتو کورلئونه‬ ‫مردی که وقتش را با خانواده اش صرف نکند‪ ،‬هیچ‬ ‫وقت نمی تواند یک مرد واقعی باشد‪.‬‬

‫الکس دالرژ‬ ‫در پایان فیلم‪ :‬درمان شدم‪ ،‬بسیار خب!‬

‫بازیگر‪ :‬مالکوم مک داول‬ ‫فیلم‪ :‬پرتقال کوکی‬ ‫این نقش از ابتدای فیلم نقشی جدال برانگیز بود‪،‬‬

‫دکتر لکتر هانیبال‬ ‫کاش می توانستیم بیشتر گپ بزنیم‪ ،‬ولی برای شام‬ ‫باید پیش دوستی باشم!‬

‫بازیگر‪ :‬مارلون براندو‬ ‫فیلم‪ :‬پدرخوانده‬ ‫اگرچه عنوان فیلم‪ ،‬شخصیت اوست‪ ،‬ولی او به هیچ‬ ‫وجه در مرکز داستان قرار ندارد و همین است که‬ ‫مارلون براندو از او شخصیتی را ساخته که جاودان‬ ‫شده‪ .‬ویتو شخصیتی است در «پدرخوانده» که همه‬ ‫عاشقش هستند؛ عاشق خون سردی اش‪ ،‬عاشق‬ ‫حرف ز دنش‪ ،‬آن چنان که سیب زمینی داغی در‬ ‫دهانش است‪ ،‬و همیشه‪ ،‬حتی در قسمت های بعدی‬ ‫«پدرخوانده»‪ ،‬این فیلم هم چنان به اسم اوست‪.‬‬

‫بازیگر‪ :‬جک نیکلسون‬ ‫فیلم‪ :‬درخشش‬ ‫بعضی از انسان ها دیوانه متولد می شوند‪ ،‬ولی بعضی‬ ‫قدرت دیوانگی را دارند‪ .‬جک که اعتیادش را تازه‬ ‫ترک کرده‪ ،‬و نویسنده و معلم وامانده ای است‪،‬‬ ‫مشکالتش با حضورش در کنار خانواده اش در هتلی‬ ‫در کوه های پربرف آغاز می شود‪ .‬او با حضورش در‬ ‫این هتل‪ ،‬یکی از زیباترین دیوانه های تاریخ را به‬ ‫نمایش می گذارد‪.‬‬


‫«کوروش سلیمانی» در نقش یک «دالل‬ ‫فرهنگی»‬

‫دنیای هنر‬

‫نشده است معلوم نیست زمان اجرا کی خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل بازخورد خوبی که از نمایش‬ ‫«ناگهان پیت حلبی» گرفتم‪ ،‬احتماال این نمایش‬ ‫را در آینده ای نزدیک در سالن دیگری به صحنه‬ ‫خواهم برد‪ .‬البته احتماال نمایش را بررای اجرا در‬ ‫جشنواره آیینی سنتی نیز ارائه می دهم‪.‬‬ ‫کوروش سلیمانی دی ماه ‪ ۹۳‬نمایش «ناگهان پیت‬ ‫حلبی» را در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به‬ ‫صحنه برده بود‪.‬‬ ‫با ‪ 13‬شخصیت بزرگ تاریخ سینما آشنا شوید‬

‫کوروش سلیمانی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره‬ ‫فعالیت‌های اخیرش در این حوزه گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مشغول تمرین نمایش «ترانه‌ای در انتهای‬ ‫یک کوچه تاریک» به کارگردانی ناصح کامگاری‬ ‫هستم که قرار است اوایل مردادماه در سالن استاد‬ ‫سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اثر نمایشی به موضوع وضعیت‬ ‫هنرمندان در شرایط کنونی جامعه ما می پردازد‪.‬‬ ‫البته این مضمون در قالب یک داستان روایت می‬ ‫شود و در آن شرایط ارائه آثار هنری‪ ،‬نحوه برخورد‬ ‫مخاطبان با یک اثر و برخی دیگر از مسائل اهالی‬ ‫هنر مطرح می‌شود‪ .‬نقش من نیز در این اثر نمایشی‬ ‫بسیار متفاوت از نقش هایی است که تاکنون بازی‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫بازیگر نمایش «مکبث» درباره ویژگی های نقشی‬ ‫که در این اثر نمایشی بر عهده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫نمایش نقش فردی منفعت‌طلب را بازی می کنم‬ ‫که به نوعی یک دالل فرهنگی است؛ شخصیتی‬ ‫خاکستری که برایم تجربه تازه ای است و کاراکتری‬ ‫جذاب دارد‪ .‬این شخصیت از لحاظ سن و سال نیز‬ ‫از من بزرگتر است و همین امر باعث شده تالش‬ ‫بیشتری برای ایفای درست آن داشته باشم‪.‬‬ ‫سلیمانی درباره فعالیتش در زمینه کارگردانی تئاتر‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بعد از اجرای نمایش «ناگهان پیت‬ ‫حلبی» که تجربه بسیار جذابی برایم بود در تالش‬ ‫هستم از بین یکی از نمایشنامه های پیتر شفر و یا‬ ‫نمایشنامه ای از امیرعلی نبویان اثری را به صحنه‬ ‫ببرم‪ .‬با توجه به اجرای موفق نمایش «ناگهان پیت‬ ‫حلبی» که در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به‬ ‫صحنه رفت و به نوعی باعث روشن ماندن چراغ تاالر‬ ‫مولوی در دوران بازسازی و تعمیرات شد عالقمندم‬ ‫نمایش جدیدم را در تاالر مولوی به صحنه ببرم‪.‬‬ ‫بازیگر فیلم «اتوبوس شب» در پایان صحبت هایش‬ ‫بیان کرد‪ :‬از آنجا که من فارغ التحصیل دانشگاه‬ ‫تهران هستم و تاالر مولوی هم یکی از بهترین‬ ‫سالن های تئاتر ما است همیشه عالقمند به اجرا‬ ‫در این تاالر بودم اما از آنجا که هنوز بازسازی سالن‬ ‫به پایان نرسیده و فراخوانی نیز برای اجراها منتشر‬

‫‪18‬‬

‫نادر قبله ای‪ :‬در تاریخ صد و خرده ای ساله سینما‪،‬‬ ‫شخصیت های بسیاری روی پرده نقره ای ظاهر شده‬ ‫اند که جای خود را در ذهن مخاطبان سینما ماندگار‬ ‫و جاودانه کرده اند‪ .‬مجله امپایر‪ ،‬چندی پیش‪ ،‬در‬ ‫فهرستی‪ 100 ،‬شخصیت بزرگ تاریخ سینما را‬ ‫انتخاب کرد‪ 13 .‬بازیگر را با الهام از این فهرست‬ ‫انتخاب کردیم‪ .‬الزم به یادآوری است که این فهرست‬ ‫بر پایه انتخاب مجله امپایر بود‪ ،‬و جای بسیاری از‬ ‫شخصیت های مهم سینمایی در آن خالی‪.‬‬

‫کیم که او را در آغوش بگیرد‪.‬‬

‫بازیگر‪ :‬جانی دپ‬ ‫فیلم‪ :‬ادوارد دست قیچی‬ ‫فقط تیم برتن می توانست شخصیتی با موهای به‬ ‫هم ریخته‪ ،‬صورت سفید و البته‪ ،‬قیچی ای به جای‬ ‫دست هایش‪ ،‬خلق کند و او را در مرکز داستانی‬ ‫افسانه ای قرار دهد‪ .‬و البته‪ ،‬این تنها جانی دپ بود‬ ‫که می توانست به این شخصیت جان دهد و از او‬ ‫شخصیتی ماندگار بیافریند؛ جانی دپی که با یک‬ ‫پلک زدن بیننده اش را به قهقهه وا می دارد و با یک‬ ‫چین کوچک روی گونه اش او را به گریه می اندازد‪.‬‬ ‫کایزر شوزه‬ ‫کیتون همیشه می گفت من به خدا اعتقاد ندارم‪،‬‬ ‫ولی از او می ترسم‪ .‬خب‪ ،‬من ولی به خدا اعتقاد‬ ‫دارم‪ ،‬ولی تنها چیزی که من را می ترساند‪ ،‬کایزر‬ ‫شوزه است‪.‬‬

‫اسکارلت اوهارا‬ ‫تارا! خانه‪ .‬من به خانه خواهم رفت‪ .‬و به راهی برای‬ ‫برگشتن به آنجا فکر خواهم کرد‪ ...‬فردا روز دیگری‬ ‫است‪.‬‬

‫بازیگر‪ :‬ویولن لی‬ ‫فیلم‪ :‬بربادرفته‬ ‫یکی از مشهورترین جست و جوهای تاریخ اینترنت‬ ‫که ستاره و نقش را با هم یکی کرد‪ ،‬و ویوین لی را‬ ‫از روی صحنه تئاترهای بریتانیا به آسمان پرستاره‬ ‫هالیوود فرستاد‪.‬‬ ‫ادوارد دست قیچی‬

‫«می توانم»‪.‬‬ ‫پاسخ ناراحت کننده و دل خراش ادوارد به درخواست‬

‫بازیگر‪ :‬کوین اسپیسی‬ ‫فیلم‪ :‬مظنونین همیشگی‬ ‫کایزر شوزه تنها شخصیتی است که در این فهرست‬ ‫واقعا نمی دانیم وجود دارد یا نه‪ .‬هیچ مدرکی در‬ ‫فیلم وجود ندارد که بتوانیم ادعا کنیم وربال کینت‬ ‫کوین اسپیسی همان کایزر شوزه است یا نه‪ .‬ضمن‬ ‫این که‪ ،‬با ستایش و احترام به فیلمنامه بی نقص‬ ‫برایان سینگر‪ ،‬باید کایزر شوزه را یکی از بهترین‬ ‫شخصیت های بد تاریخ سینما دانست‪.‬‬ ‫عروس‬ ‫من به شمشیر ژاپنی فوالدی نیاز دارم‪.‬‬


‫با نهایت تأثر و تأسف درگذشت شادروان‬

‫امیرهوشنگ راسخ ( موسیقیدان)‬ ‫را به جامعه هنرمندان و دوستدارانش تسلیت‬ ‫میگوئیم‪.‬‬ ‫به همین مناسبت در بزرگداشتی که در روز ‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 20/06/2015‬از ساعت ‪ 18‬الی ‪ 22‬در محل‬ ‫جلسات همایش ایرانیان هامبورگ برگزار شد‪.‬‬ ‫تعداد زیادی از دوستداران او در این مراسم شرکت‬ ‫نمودند تا باعث خشنودی و تسلی خاطر آن مرحوم‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫یاران گرداننده چاپار‬


‫صدای«عطسه»مهران مدیری در شبکه‬ ‫نمایش خانگی می پیچد‬

‫مهدی داوری‪ ،‬تهیه‌کننده گفت‪ :‬مجموعه «عطسه»‬ ‫در ‪ ۱۰‬قسمت و در قالب ‪ ۱۰‬سی دی و به کارگردانی‬ ‫مهران مدیری تولید شده است‪ .‬این سریال از هفته‬ ‫اول تیرماه به صورت دو هفته یک بار در شبکه‬ ‫نمایش خانگی پخش می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سریال «عطسه» شامل آیتم‬ ‫های متخلف طنز می‌شود که دارای موضوعات‬ ‫اجتماعی است‪ .‬در این سریال مهران مدیری عالوه‬ ‫برکارگردانی همانند دیگر آثارشان ایفای نقش نیز‬ ‫کرده است‪ .‬سریال «عطسه» کار پربازیگری است‪.‬‬ ‫از بازیگران این سریال می‌توانم به سیامک انصاری و‬ ‫جواد رضویان اشاره کنم‪.‬‬ ‫مهران مدیری مجموعه‌های «در حاشیه»‪« ،‬شبهای‬ ‫برره»‪« ،‬پاورچین»‪« ،‬نقطه‌چین» و … را کارگردانی‬ ‫کرده است‪.‬‬

‫«لیلی رشیدی» با «اسم»‬ ‫رازها را فاش می کند‬

‫‪16‬‬

‫این بازیگر که به‌زودی نمایش «اسم» را اجرا می‌کند‌‬ ‫درباره اجرای این نمایش که اولین تئاتر حرفه‌ای‬ ‫اوست گفت‪ :‬پیش‌تر هم مونولوگ «عاشقیت‬ ‫در پاورقی» را اجرا کرده بودم که البته اجرای‬ ‫محدودی داشت اما این تجربه هرچند دومین تجربه‬ ‫کارگردانی من است‪ ،‬اولین تجربه جدی‌ترم هم به‬ ‫حساب می‌آید‪.‬‬ ‫رشیدی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از‬ ‫بازیگری به سمت کارگردانی آمده است؟ توضیح داد‪:‬‬ ‫ناخودآگاهی در بین همه ما هست که کارگردانی را‬ ‫ترجیح می‌دهیم‪ .‬چون گاهی آدم دوست دارد کار‬ ‫مورد عالقه‌اش را با بازیگران مورد عالقه‌اش اجرا‬ ‫کند‪ .‬بنابراین زمان کارگردانی سلیقه آدم بیشتر‬ ‫حاکم است و کارگردان بیشتر حق انتخاب دارد‪ ،‬در‬ ‫حالی که در بازیگری این اندازه حق انتخاب وجود‬ ‫ندارد و ممکن است کارهایی را انجام دهیم که‬ ‫خیلی نزدیک به سلیقه خودمان نباشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای شروع کارگردانی دنبال متن‬ ‫خاصی نبودم تا اینکه این متن را خواندم و آن را‬ ‫بسیار دوست می‌داشتم و تصمیم گرفتم آن را اجرا‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫رشیدی درباره ادامه فعالیت کارگردانی‌اش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هنوز نمی‌توانم در این باره نظر قطعی بدهم‪.‬‬ ‫چون اول باید نتیجه اولین کارم را بگیرم و بعد با‬ ‫بررسی بازخورد آن تصمیم بگیرم که این کار را ادامه‬ ‫بدهم یا نه! در هر صورت اجرای این نمایش برای‬ ‫من یک شروع است‪.‬‬ ‫او که این نمایش را با بازی لیال حاتمی ‪ ‌،‬حسن‬ ‫ی و داریوش موفق اجرا می‌کند درباره‬ ‫معجون ‌‬ ‫ترکیب بازیگران نمایش‌اش گفت‪ :‬همه این دوستان‬ ‫انتخاب‌های من بو دند و دوست داشتم با تک‬ ‫تک‌شان همکاری داشته باشم‪ .‬همه آنها هم لطف‬ ‫کردند و به من اعتماد داشتد که در اولین نمایشم‬ ‫حضور پیدا کردند و از این همکاری بسیار خوشحالم‪.‬‬ ‫این نمایش قرار است از ابتدای تیرماه در تاالر استاد‬ ‫ناظرزاده کرمانی در تماشاخانه‌ی ایرانشهر به صحنه‬ ‫برود و براساس نمایشنامه‌ای به همین نام نوشته‬ ‫ماتیو دوالپورت و الکساندر دوال پتولیر با ترجمه‬ ‫شهال حائری به صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫انتخاب «اسم» برای کودکی که هنوز به دنیا نیامده‬ ‫باعث برمال شدن رازها و تسویه حسابهای شخصی‬ ‫خانوادگی می‌شود‪.‬‬ ‫در این نمایش که در حال حاضر در مرحله تمرین‬

‫است‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬حسن معجونی‪ ،‬داریوش موفق‪،‬‬ ‫سارا افشار و عباس جمالی ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫حسن معجونی طراحی صحنه و لباس ‪ ،‬پریسا‬ ‫گودرزی‪ ،‬غزاله رشیدی ‪ ،‬محمدرضا بزدوده گروه‬ ‫کارگردانی و محمدرضا حسین زاده مدیریت تولید‬ ‫آن را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫نمایش« اسم» کار مشترک ماتیو دوال پورت و‬ ‫الکساندر دوالپتولیر است که برای اولین بار در سال‬ ‫‪ 2010‬با کارگردانی برنارد مرات در تئاتر ادوارد‬ ‫هفتم پاریس به روی صحنه رفت و با استقبال‌ از‬ ‫طرف مخاطبان و منتقدان فرانسوی رو به رو شد و‬ ‫جوایزی را هم برای این اثر به همراه داشت‪.‬‬ ‫این استقبال در حدی بود که در سال ‪ ۲۰۱۲‬فیلمی‬ ‫به کارگردانی الکساندر دوالپتولیر نیز براساس آن‬ ‫ساخته که مورد توجه منتقدان فرانسوی قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نمایش‌نامه توسط نشر قطره به فارسی منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬

‫مستند«مرتضی پاشایی»به تلویزیون‬ ‫رسید‬

‫مستند «طعم سیب» از شبکه مستند سیما روی‬ ‫آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در این مستند علی لهراسبی به‬ ‫دیدار خانواده مرحوم پاشایی می رود و مادر این‬ ‫خواننده مرحوم به بیان خاطرات زندگی این هنرمند‬ ‫فقید کشورمان می‌پردازد‪ .‬زنده یاد پاشایی سال‬ ‫گذشته بر اثر بیماری سرطان جان به جان آفرین‬ ‫تسلیم کرد‪.‬‬


‫ﯾﮏ ا�� ﮑﺎر و��ه‬

‫��‬ ‫����‬ ‫��‬ ‫��ا��ﺖ و ��ﺘﺎری روزا� � ﻊ آرﯾﺎ� ‪� :‬ﺮ����ﮫﺎی �ﻨﺎ�ﺐ ��� ﯽ ‪ ،‬ورز�ﮫﺎی د��ﻪ �ﯽ ‪� ،‬ﺮو�ﺲ ����‬

‫��‬ ‫ر�� و ���ﺖ از�ﻨﺎزل‪ ،‬ﺑﺎ �ﺬ�ا�ﯽ �ﺬ ا �ی �ﺬ� ا�ﻐﺎ�ﯽ و ا�ا�ﯽ ‪�،‬ﺪﻣﺎت د�ﺪا ��ﺰﺷ�ﯽ ‪ ،‬آرا�ه ‪� ،‬ﺘﺎ�ﺨﺎ� و�ﻮ �ﯽ‬ ‫��ا��ﺖ ���ﺖ �ﮫﺎر ﺳﺎ��ﻪ � ﺧﺎ� ﺳﺎ��ﻨﺪا ن � اﺳﺎس ���ﻨﮓ‬

‫��‬

‫�‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺫﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻰ‪ ،‬ﻃﺐ ﺳﻮﺯﻧﻰ‪ ،‬ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷﻜﻰ‪ ،‬ﺭﻫﻨﻤﺎﻳﻰ‪ ،‬ﻣﺘﺮﺟﻤﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ‪ ،‬ﻛﻼﺳﻬﺎﻯ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ‬

‫‪Efftingestr. 19 22041 Hamburg Tel. 040/ 284193500‬‬ ‫‪info@ariana-interkulturelle-pflege.de‬‬ ‫‪www. ariana-interkulturelle-pflege.de‬‬


‫سنگ ها‬

‫چه هستند؟‬ ‫از هر کسی بپرسید سنگ چیست در ابتدا فکر می‬ ‫کند که می داند چیست‪ .‬اما وقتی تعریفی از او می‬ ‫خواهید احتماالً بعد از مدتی فکر کردن و بحث‬ ‫کردن به این نتیجه می رسد که سنگ ها جامداتی‬ ‫کم و بیش سخت با منشأ طبیعی هستند که از مواد‬ ‫معدنی ساخته شده اند‪ .‬اما واقعیت این است که همه‬ ‫این معیارها استثنائاتی دارند‪.‬‬

‫آیا سنگ ها سختند؟‬ ‫نه لزوماً‪ .‬برخی از سنگ های معمولی را می توان‬ ‫با ناخن انگشت خراشید‪ .‬مثل شیل (سنگ رست‬ ‫یا نفت زا)‪ ،‬سنگ صابون‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬ذغال جگنی‬ ‫(نوعی ذغال)‪ .‬بقیه ممکن است در داخل زمین نرم‬ ‫باشند‪ ،‬اما اگر مدتی در هوا قرار بگیرند سخت می‬ ‫شوند (و برعکس)‪ .‬همچنین یک درجه بندی غیر‬ ‫محسوس بین سنگ های تثبیت شده و رسوبات غیر‬ ‫تثبیت شده وجود دارد‪.‬‬ ‫از طرفی هم زمین شناسان ساختارهای بسیاری را‬ ‫نام گذاری کرده و نقشه آنها را کشیده اند که به‬ ‫هیچ وجه حاوی سنگ نیستند در حالی که سختند‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که زمین شناسان ترجیح می‬ ‫دهند با سنگ های آذرین و دگرگونه و همچنین‬ ‫سنگ شناسی رسوبی کار کنند‪.‬‬ ‫سنگ ها طبیعیند؟‬ ‫نه به طور کامل‪ .‬هر چه از زندگی انسان بر این سیاره‬ ‫بیشتر می گذرد‪ ،‬بتن بیشتری بر روی سیاره جمع‬ ‫می شود‪ .‬بتن مخلوطی از شن و ماسه و سنگریزه‬ ‫(دانه ها) و یک چسب معدنی (سیمان) از ترکیبات‬ ‫کلسیم سیلیکات است‪ .‬این ترکیب یک کنگلومرای‬ ‫مصنوعی (مانند ماسه سنگ های غول پیکر) است و‬ ‫درست مانند سنگ طبیعی عمل می کند و خودش‬ ‫را به بستر رودخانه ها و روی سواحل نیز می رساند‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫برخی از آنها وارد چرخه سنگ می شوند تا به وسیله‬ ‫زمین شناسان آینده کشف شوند‪.‬‬ ‫آجر هم یک سنگ مصنوعی است –در این مورد‪،‬‬ ‫یک فرم مصنوعی از تخته سنگ های عظیم است‪.‬‬ ‫یک محصول انسانی دیگر که شباهت زیادی به‬ ‫سنگ دارد «سرباره» است‪ .‬سرباره محصول فرعی‬ ‫ذوب فلزات است‪ .‬سرباره مخلوط پیچیده ای از‬ ‫اکسیدها است که استفاده های زیادی دارد‪ .‬از جمله‬ ‫در ساخت جاده و مصالح بتن به کار می رود‪ .‬سرباره‬ ‫همچنین قطعاً راه خود را به سنگ های رسوبی باز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سنگهای رسوبی‪ ,‬ترکیبات سازنده سنگ‪ ,‬انواع سنگ‬ ‫برخی از سنگ های معمولی را می توان با ناخن‬ ‫انگشت خراشید‬ ‫آیا سنگ ها جامدند؟‬ ‫برخی از سنگ ها را به طور کامل نمی توان جامد‬ ‫دانست‪ .‬این قبیل سنگ ها در خلل و فرج خود‬ ‫حاوی آب هستند‪ .‬بسیاری از بلوردان ها (ژئود) –‬

‫ن یا معدنی‬ ‫اشیای پوکی‌ ک ‌ه درون‌ آنها از مواد بلوری ‌‬ ‫پوشیده شده‌‪ -‬آب را داخلشان مانند نارگیل نگه می‬ ‫دارند‪ .‬همچنین رشته هایی از گدازه های ریز وجود‬ ‫دارند که به نام موی په له (‪ )Pele›s hair‬شناخته‬ ‫می شوند‪ .‬شبکه های توری مانندی از گدازه های‬ ‫منفجر شده به نام رتیکولیت را نیز باید به اینها‬ ‫افزود‪ .‬همه اینها که نام برده شدند به اشکال جامد‬ ‫می توان نامید‪.‬‬ ‫سپس موضوع دما به میان می آید‪ .‬جیوه در دمای‬ ‫اتاق ( و زیر آن تا منفی ‪ 40‬درجه) فلز مایع است‪.‬‬

‫نفت خام هم مایع است‪ ،‬مگر این که نوع قیر آن به‬ ‫آب سرد اقیانوس فوران کند‪.‬یخ های قدیمی خوب‬ ‫در پرمافراست و یخچال های طبیعی هم حتی بیش‬ ‫از حد تمام معیارهای سنگ بودن را دارا هستند‪.‬‬ ‫سنگ ها از مواد معدنی ساخته شده اند؟‬ ‫بسیاری از سنگها چنین نیستند‪ .‬مواد معدنی‬ ‫ترکیبات غیر آلی با فرمول های شیمیایی هستند‪ .‬اما‬ ‫زغال سنگ چطور؟ ذغال سنگ از مواد آلی ساخته‬ ‫شده‪ ،‬نه از مواد معدنی و انواع مختلف چیزهایی که‬ ‫داخل زغال سنگ هستند ماسرال نامیده می شود‪.‬‬ ‫کوکینا (‪ )coquina‬هم وضع مشابهی دارد و سنگی‬ ‫است که به طور کامل از صدف ساخته شده‪ .‬پوسته‬ ‫اش از مواد معدنی ساخته شده‪ ،‬اما این سنگ همان‬ ‫قدر مواد معدنی دارد که بگوییم دندان های ما مواد‬ ‫معدنی دارند‪.‬‬ ‫سنگ هایی مانند اینها چندان چالش برانگیز‬ ‫نیستند‪ ،‬چراکه آنها هم گروه بندی خودشان را‬ ‫دارند‪ :‬آنها سنگ های بیوژنیک نامیده می شوند‬ ‫(سنگ های بیوژنیک یعنی این که در درجه اول از‬ ‫بقایای جانوری و گیاهی درست شده اند‪ ).‬شاید بتن‬ ‫و سرباره را هم بتوان به این گروه اضافه کرد‪.‬‬ ‫بتن با بقیه سنگ ها بیشتر متناسب است و در اصل‬ ‫رسوبی است‪ ،‬اما سرباره شاید سنگ آذرین بیوژنیک‬ ‫محسوب شود‪ .‬در نهایت ما استثنای ابسیدین را‬ ‫داریم‪.‬ابسیدین شیشه ای سنگی است این در حالی‬ ‫است که کمی از موادش و یا هیچ یک از موادش‬ ‫داخل کریستال هایش جمع نشده اند‪ .‬ابسیدین یک‬ ‫توده تمایز نیافته از مواد زمین شناسی است‪ ،‬شاید‬ ‫مانند سرباره باشد اما مانند آن هم رنگی نیست‪ .‬در‬ ‫حالی که ابسیدین هیچ ماده معدنی ای ندارد اما‬ ‫بدون شک یک سنگ است‪.‬‬


‫رادیوفریکونسی و لیفت پوست صورت‬

‫مکانیسم عمل‬

‫از روشهای جدید جوانسازی پوست رادیوفریکونسی‬ ‫است که روشی کامال جدید و غیرتهاجمی و مطمن‬ ‫است غیر جراحی است و عوارض جراحی را ندارد و‬ ‫پس از ان بیمارسریعا به کار خود برمیگردد و برای‬ ‫همه انواع پوست قابل اجرا است و عوارض لیزر را‬ ‫نیز ندارد‪ .‬تقاضای درمان چین و چروک صورت رو‬ ‫به افزایش است‪.‬‬ ‫در حال حاضر روش های متعددی برای درمان‬ ‫چین و چروک پیشنهاد می شود‪ .‬در رادیوفریکونسی‬ ‫(‪ ) Radiofrequency RF‬که از طریق ایجاد حرارت‬ ‫در درم سبب نتیجه دل خواه می شو د حرارت‬ ‫مناسب به بافت‌های پیوندی عمیق درم می رسد در‬ ‫حالی که این حرارت در اپیدرم پراکنده و کم بوده و‬ ‫امکان ترمیم سریع اپیدرم وجود دارد‪ .‬در انواع پیش‬ ‫رفته‪ ،‬جریان متناوب گرما به درم می رسد و در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬سیستم های متعددی طراحی شده و برای‬ ‫کاربرد پزشکی در دسترس است‪.‬‬ ‫تفاوت رادیوفریکونسی با دستگاه های لیزری‬ ‫مخصوص جوان‌سازی پوست این است که آن را‬ ‫بدون محدودیت در همه متقاضیان با انواع رنگ‬ ‫های پوست اعم از تیره یا سفید می توان انجام داد‬ ‫و نتیجه جوان سازی آن طوالنی است و بسته به‬ ‫تشخیص پزشک درمان کننده و نیازپوست می توان‬ ‫جریان یک قطبی (‪ ) Thermage‬را در سطح پوست‬ ‫یا جریان دو قطبی را درعمق‌های مختلف پوست‬ ‫تاباند‪.‬‬

‫در واقع ترماژ ‪ ، Thermage‬یک فناوری است که از‬ ‫عمل حرارت و سرد کردن برای کشیدن پوست و کم‬ ‫کردن چین و چروک استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫الیه میانی پوست یا درم‪ ،‬از پروتئین‌های کالژنی‬ ‫تشکیل می‌شود که به صورت الیه‌های موازی از‬ ‫رشته‌هایی به نام فیبریل تشکیل شده اند‪ .‬فیبریل‬ ‫ماده زمینه‌ای را به وجود می‌آورد که پوست را‬ ‫محکم‪ ،‬کشیده نگه می‌دارد‪ .‬طی پیرشدن ‪ ،‬الیه‌های‬ ‫فیبریل شل می‌شوند و نظم و ترتیب آنها به هم می‬ ‫ریزد و درنتیجه پوست آویزان می‌شود‪.‬‬ ‫در روش ترماژ‪ ،‬بدون آنکه الیه بیرونی یا اپیدرم‬ ‫آسیب ببیند‪ ،‬الیه درم حرارت داده می‌شود‪ .‬به این‬ ‫شکل که انرژی به شکل امواج رادیویی از دستگاه‬ ‫ترماژ به بافت درم منتقل می‌شود‪ .‬پس از دریافت‬ ‫حرارت توسط درم‪ ،‬فیبریل‌های کالژن گسیخته‬ ‫می‌شوند و سپس منقبض و ضخیم می‌شوند‪ ،‬در‬ ‫نتیجه الیه پوستی زیر آن سفت و کشیده می‌شود‪.‬‬ ‫پس از التیام‪ ،‬الیه‌های فیبریل دوباره شکل می‌گیرند‬ ‫و کالژن جدید تشکیل می‌شود و این پدیده‪ ،‬پوست‬ ‫را سفت و کشیده‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از انجام ترماژ ‪ ،‬ممکن است تا حدی‬ ‫سفت شدن پوست قابل رویت باشد‪ ،‬ولی اثرات کامل‬ ‫آن‪ ،‬احتماال تا چند هفته و حداکثر تا ‪ ۶‬ماه آینده‬ ‫ظهور خواهد کرد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪RF-ReFacing® Anti Aging mit Radiowellen.‬‬ ‫‪Sichere, sanfte Methode für ein jüngeres Gesicht‬‬ ‫‪und einen strafferen Körper.‬‬

‫‪• Schmerzfrei ohne Spritze und Skalpell‬‬ ‫‪• Keine störenden optischen‬‬ ‫‪Hautveränderungen‬‬ ‫‪• Keine Hämatome‬‬ ‫‪• Keine Schwellungen‬‬ ‫‪• Erhalt der natürlichen Hautdicke‬‬ ‫‪• Kein Verlust der Sinnesreize‬‬ ‫‪• Kein Klinik- oder Hotelaufenthalt‬‬ ‫‪• Kein Arbeitsausfall‬‬

‫نکته‬ ‫رادیوفریکونسی یک روش کالژن سازی صرف نیست‬ ‫بلکه برای محکم کردن الیاف کالژن پوست میباشد‪.‬‬ ‫لذا در سنین باالی ‪ ۴۰‬سال بدون کالژن سازی‬ ‫توصیه نمیشود ‪.‬‬ ‫مزیت روش‬ ‫مزیت این روش عدم نیاز به دوره طوالنی نقاهت‬ ‫(مراقبت و بهبودی) است‪ .‬در حین استفاده از‬ ‫رادیوفریکونسی احساس داغی گرم شدن میشود که‬ ‫بالفاطله بعد ازچند دقیقه درمان از بین میرود ‪.‬اکثر‬ ‫افراد این گرما را به خوبی تحمل میکنند ونیاز به‬ ‫بیحسی ندارد‪.‬‬ ‫برای اطالعـــــات بيشتر به وبسايت الينينا مراجعه‬ ‫كنيد‪.‬‬ ‫‪www.elinina.de‬‬ ‫‪Tel.: 040-23490644‬‬


‫پرواز را به خاطر بسپار‬ ‫پرنده مردنیست‪.‬‬ ‫سهیال و کیای عزیز!‬ ‫با قلبی پراندوه پرواز غم انگیز عزیزمان‬ ‫رفیق سودابه صالح کیا را به شما‪،‬‬ ‫اقوامتان و دوستداران و آشنایان از‬ ‫صمیم قلب تسلیت میگوئیم و برایتان‬ ‫صبر و شکیبائی آرزو می نمائیم و ما را‬ ‫در غم خود شریک بدانید!‬ ‫یاران گرداننده چاپار‬


‫ه‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫گا‬

‫ب‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫اج‬

‫امیر هوشنگ ابتهاج (زاد ٔه ‪ ۶‬اسفند ‪،۱۳۰۶‬‬ ‫رشت)‪ ،‬متخلص به «ه‍‪ .‬الف سایه»‪ ،‬شاعر و‬ ‫موسیقی‌پژوه ایرانی است‪.‬‬ ‫او در ‪ ۶‬اسفند ‪ ۱۳۰۶‬در رشت متولد شد‪ .‬پدرش‬ ‫آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی‬ ‫رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود‪ .‬برادران‬ ‫ابتهاج عموهای او بودند‪ .‬هوشنگ ابتهاج دوره‬ ‫تحصیالت دبستان را در رشت و دبیرستان را در‬ ‫تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر‬ ‫خود را به نام نخستین نغمه‌ها منتشر کرد‪ .‬ابتهاج در‬ ‫جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام «گالیا» شد که‬ ‫در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست‬ ‫مایه اشعار عاشقانه‌ای شد که در آن ایام سرود‪ .‬بعدها‬ ‫که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد‪ ،‬ابتهاج‬ ‫شعری به نام کاروان (دیرست گالیا‪ )...‬با اشاره به‬ ‫همان روابط عاشقانه‌اش در گیرودار مسائل سیاسی‬ ‫سرود‪ .‬ابتهاج مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی‬ ‫سیمان تهران به کار اشتغال داشت‪.‬‬ ‫منزل شخصی سایه که از منازل سازمانی شرکت‬ ‫سیمان است در سال ‪ ۱۳۸۷‬با نام خانه ارغوان به‬ ‫ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده‌است‪ .‬دلیل این‬ ‫نام گذاری وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط‬ ‫این خانه است که سایه شعر معروف ارغوان خود‬ ‫را برای آن درخت گفته‌است‪ .‬این خانه قدمت‬ ‫چندانی ندارد‪ ،‬اما ازآنجاکه در زمان سکونت سایه‬ ‫در آن محفل ادبی بزرگان شعر و موسیقی و محل‬ ‫نشست‌های آنها بوده‌است دارای ارزش فرهنگی‬ ‫بسیار باالیی است‪.‬‬ ‫سایه در سال ‪ ۱۳۴۶‬به اجرای شعرخوانی بر مزار‬ ‫حافظ در جشن هنر شیراز می‌پردازد که دکتر‬ ‫باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود (از پاریز تا‬ ‫پاریس) استقبال بی نظیر شرکت کنندگان و هیجان‬ ‫آنها پس از شنیدن اشعار سایه را شرح می‌دهد و‬ ‫می‌نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی‌کرده‌است‬ ‫که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان‬

‫‪10‬‬

‫زده شوند‪.‬‬ ‫ابتهاج از سال ‪ ۱۳۵۰‬تا ‪ ۱۳۵۶‬سرپرست برنامه‬ ‫گل‌ها در رادیوی ایران (پس از کناره گیری داوود‬ ‫پیرنیا) و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته‬ ‫بود‪ .‬تعدادی از غزل‌ها‪ ،‬تصنیف‌ها و اشعار نیمایی او‬ ‫توسط موسیقی‌دانان ایرانی نظیر شجریان‪ ،‬ناظری و‬ ‫حسین قوامی اجرا شده‌است‪ .‬تصنیف خاطره انگیز‬ ‫تو ای پری کجایی و تصنیف سپیده (ایران ای سرای‬ ‫امید) از اشعار سایه است‪ .‬سایه بعداز حادثه میدان‬ ‫ژاله (‪ ۱۷‬شهریور ‪ )۱۳۵۷‬به همراه محمدرضا لطفی‪،‬‬ ‫محمدرضا شجریان و حسین علیزاده‪ ،‬به نشانه‬ ‫اعتراض از رادیو استعفا داد‪.‬‬ ‫آثار‬ ‫از مهم‌ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از‬ ‫غزل‌های حافظ است که با عنوان حافظ به سعی‬ ‫سایه نخستین بار در ‪ ۱۳۷۲‬توسط نشر کارنامه به‬ ‫چاپ رسید و بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیحات تازه‬ ‫منتشر شد‪ .‬سایه سال‌های زیادی را صرف پژوهش‬ ‫و حافظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن‬ ‫زحمت هاست که سایه در مقدمه آن را به همسرش‬ ‫پیشکش کرده‌است‪.‬‬ ‫سایه هم در آغاز‪ ،‬همچون شهریار‪ ،‬چندی کوشید تا‬ ‫به راه نیما برود؛ اما‪ ،‬نگرش مدرن و اجتماعی شعر‬ ‫نیما‪ ،‬به ویژه پس از سرایش ققنوس‪ ،‬با طبع او که‬ ‫اساسا شاعری غزلسرا بود؛ همخوانی نداشت‪ .‬پس راه‬ ‫خود را که همان سرودن غزل بود؛ دنبال کرد‪.‬‬ ‫مجموعه «نخستین نغمه‌ها»‬ ‫سایه در سال ‪۱۳۲۵‬‬ ‫ٔ‬ ‫را‪ ،‬که شامل اشعاری به شیو ٔه کهن است‪ ،‬منتشر‬ ‫کر د‪ .‬در این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا نشده‬

‫مجموعه او به اسلوب جدید‬ ‫بود‪« .‬سراب» نخستین‬ ‫ٔ‬ ‫است‪ ،‬اما قالب همان چهارپاره‌است با مضمونی از‬ ‫نوع تغزل و بیان احساسات و عواطف فردی؛ عواطفی‬ ‫مجموعه «سیاه مشق»‪ ،‬با آنکه پس‬ ‫واقعی و طبیعی‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫از «سراب» منتشر شد‪ ،‬شعرهای سالهای ‪ ۲۵‬تا ‪۲۹‬‬ ‫شاعر را دربرمی‌گیرد‪ .‬در این مجموعه‪ ،‬سایه تعدادی‬ ‫از غزل‌های خود را چاپ کرد و توانایی خویش را‬ ‫در سرودن غزل نشان داد تا آنجا که می‌توان گفت‬ ‫تعدادی از غزل‌های او از بهترین غزل‌های این دوران‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫سایه در مجموعه‌های بعدی‪ ،‬اشعار عاشقانه را رها‬ ‫کرد و با کتاب شبگیر خود که حاصل سال‌های‬ ‫پر تب و تاب پیش از سال ‪ ۱۳۳۲‬است به شعر‬ ‫مجموعه «چند برگ از یلدا» راه‬ ‫اجتماعی روی آورد‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫روشن و تازه‌ای در شعر معاصر گشود‪.‬‬ ‫سایه پس از درگذشت در دناک احسان طبری در‬ ‫بهار ‪ ،۱۳۶۸‬مثنوی معروف و تاثیرگذار «قصه خون‬ ‫دل» را به یاد و در رثای او سرود‪.‬‬ ‫هوشنگ ابتهاج سال ‪ ۱۳۹۱‬در ‪ ۸۵‬سالگی خاطرات‬ ‫خود را در گفتگو با میالد عظیمی در کتاب پیر‬ ‫پرنیان اندیش عنوان کرد‪ .‬در این کتاب هوشنگ‬ ‫ابتهاج به بیان عقاید و نظرات خود درباره بسیاری از‬ ‫چهره‌های به نام موسیقی‪ ،‬شعر و سیاست در زمان‬ ‫خود می‌پردازد‪.‬‬ ‫«در غزل فارسی معاصر‪ ،‬شعرهای سایه در شمار‬ ‫آثار خوب و خواندنی است‪ .‬مضامین گیرا و دلکش‪،‬‬ ‫تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع‪ ،‬زبان روان‬ ‫و موزون و خوش‌ترکیب و هماهنگ با غزل‪ ،‬از‬ ‫ویژگیهای شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف‬ ‫آن یادآور شیو ٔه دلپذیر حافظ است‪ .‬از جمله غزلهای‬ ‫گریه‬ ‫برجسته اوست‪ :‬دوزخ روح‪ ،‬شبیخون‪ ،‬خونبها‪ٔ ،‬‬ ‫ٔ‬ ‫لیلی‪ ،‬چشمی کنار پنجر ٔه انتظار و نقش دیگر‪».‬‬ ‫اشعار نو او نیز دارای درون‌مایه‌ای تازه و ابتکاری‬ ‫است؛ و چون فصاحت زبان و قوت بیان سایه با این‬ ‫نتیجه مطلوبی به‬ ‫‌مایه ابتکاری همگام شده‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫درون ٔ‬ ‫بار آورده‌است‪.‬‬ ‫در شعر پس از نیما در حوز ٔه غزل تقسیماتی را با‬ ‫توجه به شاعرانی که در آن زمان حضور داشته‌اند‬ ‫انجام داده‌اند که در این بین نام‌هایی چون هوشنگ‬ ‫ابتهاج‪ ،‬منوچهر نیستانی‪ ،‬حسین منزوی‪ ،‬محمدعلی‬ ‫بهمنی و سیمین بهبهانی به چشم می‌خورد‪.‬‬


‫سیگاری‌ها چی بخورند؟‬ ‫سیگار کشیدن همچنان در دنیا یکی از‬ ‫پرطرفدارترین اعتیادها به شمار می‌رود و اثرات‬ ‫زیانبار زیادی را حتی برای سالمت اطرافیان کسی‬ ‫که سیگار می‌کشد‪ ،‬به همراه دارد‪ .‬هرچند ترک‬ ‫سیگار برای آنهایی که سال‌هاست‪ ،‬سیگار می‌کشند‬ ‫سخت و گاهی غیرممکن است‪.‬‬

‫سیگاری‌ها چی بخورند؟‬

‫برقراری تعادل میان مصرف انواع مواد مغذی و‬ ‫استفاده از مکمل‌های غذایی به کسانی که اعتیاد‬ ‫به سیگار دارند‪ ،‬کمک می‌کند ‌از این آسیب‌ها دور‬ ‫بمانند‪ .‬مواد غذایی سالمی که پژوهشگران به افراد‬

‫رژیم‌های گیاهی برای افراد سیگاری‬ ‫پخت غذا با روغن کم‪ ،‬بخارپز یا آب‌پز کردن مواد‬ ‫و طبخ سوپ و نوشیدن انواع آبمیوه اثر زیادی روی‬

‫عده‌ای به افراد سیگاری استفاده از راه‌های جایگزینی‬ ‫مثل موسیقی درمانی و خوردن تنقالت را پیشنهاد‬ ‫می‌دهند و عده‌ای دیگر مراجعه به کمپ‌های ترک‬ ‫سیگار را راه کنار گذاشتن آن می‌دانند‪ .‬براساس‬ ‫جدیدترین آمارهای منتشر شده‪ ،‬بیش از ‪ 20‬میلیون‬ ‫نفر در کشور سیگار می‌کشند که از این تعداد بین‬ ‫‪ 8/ 5‬تا ‪ 10‬میلیون نفر به عنوان افراد معتاد به‬ ‫مصرف نیکوتین شناخته شده‌اند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ساالنه ‪ 10‬هزار میلیارد تومان برای خرید سیگار‬ ‫و درمان بیماری‌های ناشی از آن در ایران هزینه‬ ‫می‌شود و علت یک‌چهارم مرگ و میرها در کشور‬ ‫هم مصرف سیگار است‪.‬‬ ‫مضرات سیگار‬ ‫سیگار افراد را در معرض ابتال به انواع سرطان‌ها‬ ‫قرار می‌دهد و بهترین روش برای رهایی از مضرات‬ ‫سیگار‪ ،‬ترک آن است‪ ،‬ولی در این میان‪ ،‬محققان‬ ‫هرگز ترک ناگهانی سیگار را به افراد سیگاری‬ ‫توصیه نمی‌کنند‪ ،‬چرا که معتقدند سیستم بدن را‬ ‫دچار اختالل می‌کند و بیش از این که برای بدن‬ ‫مفید باشد‪ ،‬آن را با نوعی شوک مواجه می‌کند‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬در برنامه اصولی‪ ،‬افراد به مرور سیگار را ترک‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫از آنجا که سیگار کشیدن باعث فقر غذایی می‌شود‪،‬‬ ‫رعایت یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از مواد‬ ‫مغذی طبق نظر پزشک‪ ،‬در کنار درمان ترک‬ ‫سیگار‪ ،‬کمبودهای ایجاد شده را جبران می‌کند‪.‬‬ ‫رژیم غذایی سالم‬ ‫رعایت رژیم غذایی سالم و ممانعت از خوردن‬ ‫مواد مضر‪ ،‬استراحت کافی‪ ،‬نوشیدن آب کافی در‬ ‫روز و ورزش کردن می‌تواند تا حدی‌ این کاستی‌ها‬ ‫را جبران کرده و بخشی از آسیب‌های ناشی از‬ ‫استعمال سیگار را کم کند‪ .‬در این میان‪ ،‬اتکا به‬ ‫رژیم‌های گیاهی‪‌،‬کاهش مصرف مواد غذایی فرآوری‬ ‫شده‪ ،‬پخته و سرخ شـده یکــی از رمزهای کاهش‬ ‫ابتال به سرطان در سیگاری‌ها به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫نشاسته‌های تصفیه شده برای ترک سیگار توصیه‬ ‫می‌شود‬ ‫رژیم غذایی افراد سیگاری‬

‫‪8‬‬

‫سیگاری توصیه می‌کنند از سبزیجات برگ‌سبز‪،‬‬ ‫میوه‌های تازه و مخصوص ‌ هر فصل و غالت کامل‬ ‫تشکیل می‌شود‪ .‬در این میان‪ ،‬انتخاب رژیمی که به‬ ‫معده فشار وارد نکند و باعث سنگینی معده نشود و‬ ‫زود هضم‌ باشد‪ ،‬در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫از آنجا که کبد به طور طبیعی کار دفع مواد سمی‌از‬ ‫بدن را انجام می‌دهد‪ ،‬حفظ سالمت آن مهم است‪.‬‬ ‫برای این منظور و حفظ سالمت بدن‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫تنقالت‪ ،‬مواد غذایی فرآوری شده و نشاسته‌های‬ ‫تصفیه شده برای ترک سیگار توصیه می‌شود‪.‬‬ ‫مصرف مقادیر باالی ویتامین ‪ B، E‬و‪ C‬که با‬ ‫آنتی‌اکسیدان‌ها غنی شده‌اند از مغذی‌ترین مواد‬ ‫غذایی است که می‌تواند به کاهش اثرات ‌مضر‬ ‫سیگار کمک کند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬این قبیل مواد مغذی‬ ‫آسیب‌های وارده به ریه‌های افراد سیگاری را کاهش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫در کنار این مواد‪ ،‬مصرف مولتی‌ویتامین‌ها و انواع‬ ‫مکمل‌های ویتامین ‪ B‬که برای بدن ضروری‌اند‬ ‫هم مفید است‪ .‬مصرف غذاهایی که ترکیبی از این‬ ‫مواد مفید و مغذی باشد‪ ،‬برای افراد سیگاری در‬ ‫اولویت قرار دارد‪ .‬داشتن یک برنامه غذایی که در‬ ‫آن از انواع کلم‌پیچ‪ ،‬کلم‪ ،‬تربچه‪ ،‬هویج‪ ،‬کلم‌برگ‬ ‫و اسفناج استفاده شده باشد‪ ،‬بهترین گزینه برای‬ ‫سیگاری‌هایی است که می‌خواهند از اثرات مضر‬ ‫سیگار در امان بمانند‪.‬‬

‫سالمت افراد سیگاری دارد‪ .‬در حالی که ویتامین‌های‬ ‫موجود در سبزیجات برگ‌سبز درمان خوبی به شمار‬ ‫می‌رود‪ ،‬ممانعت از مصرف مواد قندی مصنوعی و‬ ‫نشاسته‌های تصفیه شده به کنترل قند خون کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬عالوه بر مصرف سبزیجات و میوه‌های تازه‪،‬‬ ‫مصرف برنج سبوس‌دار و نان تهیه شده از گندم‬ ‫کامل هم به افراد سیگاری توصیه می‌شود‪ .‬کاهش‬ ‫مصرف میزان قهوه و جایگزینی آن با چای سبز‬ ‫می‌تواند بهترین گزینه برای میان‌وعده باشد‪.‬‬


‫نرخ زاد و ولد در جهان؛‬ ‫آلمان پایین‌ترین‪ ،‬نیجر باالترین‬ ‫به گفته مدیر انستیتو بین المللی اقتصاد هامبورگ‪،‬‬ ‫کاهش نرخ زاد و ولد در آلمان به معنای آن است‬ ‫که درصد افرادی که در سن کار (‪ 20‬تا ‪ 65‬سال)‬ ‫در این کشور هستند تا سال ‪ 2030‬میالدی از ‪61‬‬ ‫درصد به ‪ 54‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬

‫تحقیقی که به تازگی انجام شده نشان می‌دهد نرخ‬ ‫زاد و ولد در آلمان به پایین‌ترین میزان در جهان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان بیم آن می رود که کمبود‬ ‫نیروی انسانی به اقتصاد این کشور لطمه بزند‪.‬‬ ‫این تحقیق با مشارکت موسسه حسابرسی (‪)BDO‬‬ ‫آلمان و انستیتو بین‌المللی اقتصاد هامبورگ صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬در گزارش این گروه نرخ زاد و ولد در‬ ‫آلمان حتی از ژاپن هم پایین‌تر برآورد شده است‪.‬‬ ‫تهیه کنندگان این گزارش نسبت به کاهش جمعیت‬ ‫نیروی انسانی هشدار داده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین از مشارکت زنان در بازار کار به عنوان‬ ‫عاملی مهم در آینده اقتصادی آلمان یاد شده است‪.‬‬ ‫طی پنج سال اخیر به ازای هر ‪ 1000‬نفر جمعیت‬

‫آلمان ‪ 8.2‬مورد زاد و ولد گزارش شده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در دوره زمانی مشابه در ژاپن این‬ ‫نرخ ‪ 8.4‬بوده است‪.‬‬ ‫در بین کشورهای اروپایی‪ ،‬پرتغال و ایتالیا با میانگین‬ ‫‪ 9‬و ‪ 9.3‬به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫نرخ زاد و ولد در دو کشور فرانسه و بریتانیا به ازای‬ ‫هر ‪ 1000‬نفر ‪ 12.7‬برآورد شده است‪.‬‬ ‫در این تحقیق‪ ،‬باالترین نرخ زاد و ولد در بین‬ ‫کشورهای آفریقایی گزارش شده که نیجر با میانگین‬ ‫‪ 50‬مورد زاد و ولد به ازای هر ‪ 1000‬نفر باالترین‬ ‫میزان را داشته است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر انستیتو بین المللی اقتصاد هامبورگ‪،‬‬ ‫کاهش نرخ زاد و ولد در آلمان به معنای آن است‬ ‫که درصد افرادی که در سن کار (‪ 20‬تا ‪ 65‬سال)‬

‫در این کشور هستند تا سال ‪ 2030‬میالدی از ‪61‬‬ ‫درصد به ‪ 54‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫«آرنو پروبست»‪ ،‬یکی از اعضای هیات مدیره موسسه‬ ‫حسابرسی (‪ )BDO‬گفته است که کاهش نرخ‬ ‫زاد و ولد در آلمان باعث می‌شود که کارفرمایان‬ ‫دستمزدهای باالتری پرداخت کنند‪.‬‬


‫همکاران‬ ‫ناشر ‪ :‬خانه فرهنگهای جهان هامبورگ‬ ‫‪Herausgeber : Haus der Kulturen der Welt e.V.‬‬ ‫انتشارات ‪ :‬چاپار‬ ‫‪Verlag : Chapar‬‬ ‫ستاریان‬ ‫حسن‬ ‫مهندس‬ ‫مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫‪Direktor : Dipl.-Ing. Hassan Sattarian‬‬ ‫درخشان‬ ‫مجید‬ ‫گرافیست ‪:‬‬ ‫‪Grafiker : Majid Derakhshan‬‬ ‫مشاور حقوقی ‪ :‬وکیل مهدی صادقی‬ ‫‪Rechtsabteilung : RA. Mehdi Sadeghi‬‬ ‫‪Buchführer : Mohammad Jafari‬‬ ‫مسئول مالی ‪ :‬محمد جعفری‬ ‫‪Unsere VertreterInnen in Deutschland:‬‬ ‫نمایندگان ما در شهرهای آلمان ‪:‬‬ ‫‪Düsseldorf : Mohsen Maghsoudi‬‬ ‫دوسلدورف ‪ :‬محسن مقصودی‬ ‫‪Wiesbaden : Dipl.- Ing. Mehdi Moazzami‬‬ ‫ویسبادن ‪ :‬مهندس مهدی معظمی‬ ‫‪Köln : Matin Mahdavi‬‬ ‫کلن ‪ :‬متین مهدوی‬ ‫‪Berlin : Saeid Mehravar‬‬ ‫برلین ‪ :‬سعید مهرآور‬ ‫‪Bremen : Mohsen Kakavand‬‬ ‫برمن ‪ :‬محسن کاکاوند‬ ‫‪Hannover : Abbas Mohseni‬‬ ‫محسنی‬ ‫هانوفر‪ :‬عباس‬ ‫‪Redaktionsmitglieder :Dipl.- Ing. Hassan Sattarian , Dr.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫نگارنده‬ ‫رأفت‬ ‫دکتر‬ ‫ستاریان‪،‬‬ ‫حسن‬ ‫مهندس‬ ‫‪:‬‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همکاران ما‬ ‫‪Rafat Negarandeh , Mojgan Banu, Ebrahim Jomhouri , Matin‬‬ ‫مژگان بانو ‪ ،‬ابراهیم جمهوری ‪ ،‬متین مهــدوی ‪ ،‬سعید مهرآور‪ ،‬محسن مقصودی‪،‬‬ ‫‪Mahdavi, Mohsen Maghsoudi, Saeid Mehrawar , Hamid‬‬ ‫‪Najafi, Dr. Massoud Karimnia, Marjan Safabakhsh,‬‬ ‫حمید نجفی ‪ ،‬دکتر مسعود کریم نیا‪ ،‬مرجان صفابخش‪ ،‬محمود بهرازنیا‪ ،‬نوید اصل‬ ‫‪Mahmood Behraznia, Nawid Asl Fattahi‬‬ ‫فتاحی‬

‫فهرست مطالب‬

‫ســیگاری ها چی بخورنــد؟ ‪8 ............................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫هوشــنگ ابتهاج ‪10 ...........................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ســنگها چــه هســتند؟ ‪14 ............................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫دنیــای هنــر ‪16-22 ......................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫جایــزه انجمــن فیزیک اروپا به فیزیکدان ایرانی مقیم آمریکا تعلق گرفــت ‪24 .................................................................................................................................................‬‬ ‫آموزشــهای حمیــد نجفــی ‪26-28 ...............................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫اخبار سالمتی ‪34-36 .........................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫اخبــار ورزشــی ‪38-40 .....................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫رتبه بندی ارتش های جهان در سال ‪42-43............................................................................................................................................................................................. 2015‬‬ ‫امید (باوری علمی اســت) ‪46-47 ....................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫پرنــدگان آلفــرد هیچــکاک و کبوترهــای ســینما رادیوســیتی(محمود بهرازنیــا) ‪48-51 ......................................................................................................................‬‬ ‫ضــرب المثلهــای ایرانــی ‪51 ..........................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫فــال ‪52............................................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫کوچه باغ شعر ‪54 ..................................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫جدول متقاطع ‪56-57 ...........................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫ماهنامه چاپار هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای تبلیغات‬ ‫و مطالب مندرج به عهده نمی گیرد و در انتخاب ‪ ،‬اصالح و‬ ‫تغییر مطالب آزاد است‪.‬‬ ‫مطالب ارسالی به مجله پس داده نمی شود‪.‬‬ ‫هزینه پستی ‪ 12‬شماره این « مجله رایگان » ‪ 30‬یورو می باشد‪.‬‬ ‫حمایت کنندگان مجله چاپار می توانند کمکهای مالی خود را به شماره‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگهای جهان با ذکر نام چاپار واریز نمایند‪.‬‬ ‫حساب خانۀ‬ ‫در صورت تمایل به اشتراک و یا دادن آگهی به این نشریه با ما تماس‬ ‫حاصل فرمائید!‬

‫‪Haus der Kulturen der Welt e.V.‬‬ ‫‪IBAN : DE21200700240343781100‬‬ ‫‪BIC (SWIFT) : DEUTDEDBHAM‬‬

‫‪Adresse : Haus der Kulturen der Welt e.V.‬‬ ‫‪Steindamm 32 , 5. Etage , 20099 Hamburg‬‬

‫‪Tel.: 040 / 55 50 26 60‬‬ ‫‪Mobile : 0160 / 990 47 160‬‬ ‫‪hassansattarianhh@yahoo.de‬‬ ‫تماس با نشریه ‪:‬‬ ‫تماس با گرافیست نشریه‪info@chapar-hamburg.de :‬‬ ‫‪www.chapar-hamburg.de‬‬


Profile for Monatszeitschrift Chapar

Chapar 96  

Chapar 96  

Advertisement